ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11"

Transcript

1 2012 ΣΔΤΥΟ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Τραπεζικός τομέας 3 -Επιτειρηματικά νέα 4 -Εμπορικές εκθέσεις 4 -Τοσρισμός 5 -Προσετείς εκθέσεις 6 Πξνϋπνινγηζκόο ηεο νπεδίαο γηα ην έηνο 2013 O Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπεδίαο, θ. Anders Borg, παξνπζίαζε ζηηο 20 Σεπηεκβξίνπ ζην Κνηλνβνχιην ηεο ρψξαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο Η δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Σνπεδίαο θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή, ελ ηνχηνηο ε ζνπεδηθή Κπβέξλεζε αλαθέξεη φηη ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο Σνπεδίαο, δεδνκέλνπ φηη ε ζνπεδηθή νηθνλνκία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο εμαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί. Σχκθσλα κε ηε ζνπεδηθή Υπεξεζία Πξνψζεζεο Δμαγσγψλ (Swedish Trade Council), ε κεησκέλε δήηεζε γηα εμαγσγέο ελδέρεηαη λα ζπλερηζζεί θαη κάιηζηα θαηά ην ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ηξέρνλ έηνο, ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζα είλαη 1,5% αληί γηα 2% πνπ ήηαλ ε αξρηθή εθηίκεζε, ελψ ην 2013 νη ζνπεδηθέο εμαγσγέο ζα απμεζνχλ θαηά 2,5% αληί 4,5%, φπσο ππνινγηδφηαλ πξνεγνπκέλσο. Σχκθσλα κε ηελ Κπβέξλεζε ηεο Σνπεδίαο, πξνβιέπεηαη φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ην επφκελν έηνο ζα απμεζεί ζε 2,7% απφ 1,6% πνπ είλαη ην ηξέρνλ έηνο, ελψ γηα ην 2014 πξνβιέπεηαη λα είλαη αθφκα κεγαιχηεξνο (3,7%). Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2013 ζα αλέιζνπλ ζε 22,7 δηζ. θνξφλεο (πεξίπνπ 3,47 δηζ. δνι.), ελψ πξνβιέπεηαη αχμεζε ζε 27,2 δηζ. θνξφλεο ην Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Κπβέξλεζεο είλαη ε ιήςε κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ Δπηκέιεηα - ύληαμε: ηαύξνο ηαπξάθνο Γξακκαηέαο ΟΔΤ A

2 ΔΛΗΓΑ 2 ελίζρπζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία θαζψο επίζεο θαη πξνγξάκκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, θπξίσο γηα ηνπο λένπο. Δπίζεο, ε ζνπεδηθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2013, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζα κεησζεί ζε 22% απφ 26,3% πνπ είλαη απηή ηε ζηηγκή. Ο λένο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζα ηζρχζεη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηε κείσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή είλαη φηη, έλα ηέηνην κέηξν ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ην επελδπηηθφ θιίκα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζνπεδηθήο νηθνλνκίαο. Ο Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο αλαθέξεη επίζεο φηη, παξά ην γεγνλφο φηη ε Σνπεδία παξνπζίαδε πιεφλαζκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην 2012 αλακέλεηαη δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο ηάμεσο ηνπ 0,3%, ην επφκελν έηνο ζα απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ζα αλέιζεη ζε 0,6% ελψ ην 2014 ζα ππάξμεη εθ λένπ πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ηνπ 0,3%. Ο θ. Borg εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζε φηη ε ζνπεδηθή νηθνλνκία είλαη ζε πνιχ θαιχηεξε θαηάζηαζε ζε ζχγθξηζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ηδηαίηεξα ζε ηνκείο, φπσο ε απαζρφιεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο θαη ην δεκφζην ρξένο. Παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ζε κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαηά ηελ πεξίνδν Μεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ (πνζά ζε δηζ. SEK) Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα Βειηίσζε ππνδνκψλ 1,50 5,17 4,75 6,50 Έξεπλα θαη θαηλνηνκία ,70 3,06 4,00 Δπηρεηξήζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 8,33 8,05 8,05 8,05 Σηέγαζε 0,65 0,64 0,63 0,63 Πεξηζζόηεξα άηνκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο Άηνκα λεαξήο ειηθίαο 2,20 2,36 2,08 1,46 Δλζσκάησζε 0,88 1,28 0,98 0,77 Μαθξνρξφληα άλεξγνη 0,95 0,66 0,33 0,32 Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 0,10 0,17 0,17 0,14 Μέηξα δηαζθάιηζεο ηεο επεκεξίαο γηα ην ζύλνιν ησλ πνιηηώλ Ιαηξηθή πεξίζαιςε θαη παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 0,22 0,73 0,56 0,56 Γηθαηνζχλε 1,50 1,50 2,00 2,10 Υπνζηήξημε ζηνπο νηθνλνκηθά επάισηνπο 0,78 0,78 0,78 0,78 Φακειφηεξνη θφξνη γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο 1,15 1,15 1,15 1,15 Δλέξγεηα, πεξηβάιινλ θαη θιίκα Μέηξα γηα ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ 0,56 0,55 0,61 0,83 Φνξνινγηθέο αιιαγέο ζρεηηθά κε θιίκα θαη ελέξγεηα -0,26-0,35-0,44-0,53 Λνηπέο κεηαξξπζκίζεηο ζρεηηθά κε δαπάλεο 6,31 2,82 2,08 1,95 Λνηπέο κεηαξξπζκίζεηο ζρεηηθά κε έζνδα -0,54-0,43-0,46-0,48 Μεηαξξπζκίζεηο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηνλ δαλεηζκό ηεο ρώξαο 3,02 0,34 0,34 0,34 ύλνιν κέηξσλ πξνϋπνινγηζκνύ 22,7 27,2 25,6 27,3

3 ΔΛΗΓΑ 3 ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Μείσζε ησλ επηηνθίσλ από ηελ θεληξηθή ηξάπεδα ηεο νπεδίαο Η θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Σνπεδίαο, Riksbank, κείσζε εθ λένπ ην βαζηθφ ηεο επηηφθην θαζψο πξνζπαζεί λα πξνζηαηεχζεη ηε ζνπεδηθή νηθνλνκία απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο χθεζεο ζηελ Δπξψπε. Σπγθεθξηκέλα, ε Riksbank κείσζε ην βαζηθφ επηηφθην θαηά 0,25% θαη αλέξρεηαη πιένλ ζε 1,25% απφ 1,50%, πνπ ήηαλ πξνγελέζηεξα. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηνλ Φεβξνπάξην ηξέρνληνο έηνπο, ε Riksbank είρε πξνβεί θαη ηφηε ζε κείσζε ηνπ επηηνθίνπ απφ 1,75% ζε 1,50%. Σχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο ηξάπεδαο «ε επηβξάδπλζε ηεο ζνπεδηθήο νηθνλνκίαο θαζψο θαη νη ρακειέο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζπλεηέιεζαλ νχησο ψζηε ε θεληξηθή ηξάπεδα πξνβεί ζε κείσζε ησλ επηηνθίσλ». Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη «ε αδχλακε αλάπηπμε ζηελ Δπξσδψλε έρεη απνδπλακψζεη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ηε δήηεζε γηα ηηο ζνπεδηθέο εμαγσγέο». Δπίζθεςε ηνπ Δπηηξόπνπ νηθνλνκηθώλ & λνκηζκαηηθώλ ππνζέζεσλ, θ. Olli Rehn, ζηε νπεδία Σηηο 17 Σεπηεκβξίνπ 2012, έιαβε ρψξα ζπλάληεζε ηνπ Δπηηξφπνπ νηθνλνκηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ ππνζέζεσλ, θ. Olli Rehn, κε ηελ επηηξνπή νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζνπεδηθνχ θνηλνβνπιίνπ. Ο θ. Rehn επηζπκεί λα πξνζρσξήζεη ε Σνπεδία ζηελ ηξαπεδηθή έλσζε. Απηφ απαηηεί λα δεζκεπζεί ε ρψξα λα αθνινπζεί ηηο απνθάζεηο ηεο ΔΚΤ, φπσο επεζήκαλε ν ίδηνο. Όκσο, κε πνηνλ ηξφπν ζα απνθηήζεη επηξξνή ε Σνπεδία ε νπνία δελ αλήθεη ζηελ επξσδψλε (ζ.ζ. θαη επνκέλσο, δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ) είλαη, πξνο ην παξφλ, έλα αλνηθηφ εξψηεκα. «Η θνηλή επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ ζα είλαη αλνηθηή θαη γηα ρψξεο νη νπνίεο δελ αλήθνπλ ζηελ επξσδψλε, φπσο ε Σνπεδία. Όκσο ζηελ πεξίπησζε απηή, νη ρψξεο απηέο, ζα πξέπεη λα δεζκεπζνχλ λνκηθά φηη ζα αθνινπζνχλ ηηο απνθάζεηο ηεο ΔΚΤ» απάληεζε ν θ. Olli Rehn, ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζνπεδηθνχ θνηλνβνπιίνπ. Ο θ. Rehn, θξίλεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα κε κηα ζνπεδηθή ζπκκεηνρή, δεδνκέλνπ φηη ε Σνπεδία είλαη νηθνλνκηθά ελζσκαησκέλε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο θαη έρεη ηξάπεδεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζε πνιιέο ρψξεο θπξίσο ζε ρψξεο ηεο Βαιηηθήο. Σηελ πεξίπησζε απηή (δει. ζπκκεηνρήο ηεο Σνπεδίαο), Σνπεδνί εθπξφζσπνη ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπδεηήζεηο εληφο ηεο ΔΚΤ, ε νπνία ζα είλαη ην θνηλφ φξγαλν επνπηείαο θαη επηπιένλ ζα έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζηελ ζρεηηθή πιεξνθφξεζε. Δλ ηνχηνηο, ε ηππηθή ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ πξννξίδεηαη γηα ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο θαη απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ εκπίπηεη ζηελ Σπλζήθε ηεο ΔΔ ηνλίδεη ν θ. Rehn. Ο ίδηνο ειπίδεη φηη ζην ηέινο ζα βξεζεί ηξφπνο γηα κηα ζνπεδηθή επηξξνή, αιιά ζήκεξα δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη αθξηβψο ηνλ ηξφπν. Σρεηηθή πξφηαζε ηεο ΔΔ έρεη κφιηο θαηαηεζεί θαη πξφθεηηαη ζχληνκα λα ζπδεηεζεί δηεμνδηθά θαη απηφ ήηαλ κηα απάληεζε ζηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπεδίαο, θ. Borg, ν νπνίνο κεηαμχ άιισλ επηζπκεί λα έρεη εγγπήζεηο γηα ην φηη νη Σνπεδνί θνξνινγνχκελνη δελ ζα αλαγθαζηνχλ λα πιεξψζνπλ ηα ιάζε πνπ δηαπξάηηνληαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο, ν θ. Rehn απέξξηςε κεξηθέο απφ ηηο α- ληηξξήζεηο θαηά ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο: «Τν ρξνλνδηάγξακκα φηη ε ηξαπεδηθή έλσζε ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκε ζηηο αξρέο ηνπ 2013, απνθαζίζηεθε ήδε ζηε ζχλνδν θνξπθήο ηνλ πεξαζκέλν Ινχλην. Καη απηφ είλαη δπλαηφ λα γίλεη, εάλ φινη πξνζπαζήζνπλ. Η ΔΚΤ ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ θνηλή επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ, αιιά ε θαζεκεξηλή επνπηεία ζα αζθείηαη απφ εζληθέο αξρέο, νη νπνίεο ήδε ππάξρνπλ». Καη ζην εξψηεκα «ηί ζα γίλεη κε ηελ Nordea, ε νπνία ππάξρεη ζε πνιιέο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε Σνπεδία βξεζεί εθηφο ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο;», ν θ. Rehn απάληεζε φηη ην θηιαλδηθφ ηκήκα ηεο ηξάπεδαο, ην νπνίν είλαη ζπγαηξηθή ηεο Nordea, ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηξαπεδηθή έλσζε. Πεγή: Γξαθείν Τχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρφικεο

4 ΔΛΗΓΑ 4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ Καηαθόξπθε κείσζε θεξδώλ γηα ηε Volvo Η ζνπεδηθή θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία νρεκάησλ Volvo AB αλαθνίλσζε φηη παξνπζίαζε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο θεξδψλ θαηά 84% ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2012 ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ Σπγθεθξηκέλα, ε Volvo, ε νπνία αλήθεη ζηελ θηλεδηθφ φκηιν «Geely Holdings», αλέθεξε, ζε αλαθνίλσζή ηεο, φηη είρε ιεηηνπξγηθά θέξδε χςνπο 239 εθαη. θνξφλεο (35,6 εθαη. δνιάξηα) θαηά ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, είρε ζεκεηψζεη θέξδε ηεο ηάμεσο ησλ 1,53 δηζ. θνξνλψλ. Σχκθσλα κε ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο Volvo Cars, θ. Stefan Jacoby, ε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη ε θξίζε ζηελ Δπξσδψλε έρεη ήδε νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζηε Νφηηα Δπξψπε θαζψο επίζεο θαη ζηε Σνπεδία. Ο θ. Jacoby, αλέθεξε επίζεο φηη ηνλ Αχγνπζην, νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο απηνθηλήησλ ηεο εηαηξείαο ζεκείσζαλ κείσζε θαηά 12,4% ζε ζρέζε κε ηνλ Αχγνπζην ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη αλήιζαλ ζε νρήκαηα. Δπίζεο, κεησκέλεο θαηά 4% εκθαλίζηεθαλ νη ζπλνιηθέο παξαδφζεηο θνξηεγψλ ηεο Volvo γηα ηνλ Αχγνπζην, έρνληαο δηακνξθσζεί ζηα νρήκαηα, έλαληη ησλ νρεκάησλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ Με ηα λέα δεδνκέλα, εθθξάδνληαη θφβνη φηη ε Volvo ζα πξέπεη λα κεηψζεη ηελ παξαγσγή ηεο ζε 50 απηνθίλεηα αλά ψξα ζην εξγνζηάζην πνπ δηαζέηεη ζην Γθέηεκπνξγθ, γεγνλφο πνπ δχλαηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα έσο θαη 287 ζέζεσλ εξγαζίαο. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΚΘΔΔΗ Έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ «Mitt Kök» Με κεγάιε επηηπρία, νινθιεξψζεθε ε δηεζλήο έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ «Mitt Kök», ζην «Svenska mässan» ζην Γθέηεκπνξθ. Η έθζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 6 έσο 9 Σεπηεκβξίνπ 2012, ελψ ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ γηα ηελ ελ ιφγσ έθζεζε ηελ θαζηζηά ηελ κεγαιχηεξε έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Σθαλδηλαβία. Σεκεηψλεηαη φηη ε έθζεζε «Mitt Kök» ζα ιάβεη ρψξα θαη ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηεο Σηνθρφικεο ζηηο 8-11 Ννεκβξίνπ Πεγή:http://mail.stockholmsmassan.se Έθζεζε εηδώλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο Σην εθζεζηαθφ θαη ζπλεδξηαθφ θέληξν «Stockholmsmässan» ηεο Σηνθρφικεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Σεπηεκβξίνπ 2012 δηεζλήο έθζεζε «Skydd 2012» πνπ αθνξνχζε ζε είδε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ππξαζθάιεηαο θαη εηδηθνχ εμνπιηζκνχ.

5 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΔΛΗΓΑ 5 ΣΟΤΡΗ ΜΟ Γηεμαγσγή ηνπξλνπά γθνιθ ζηε ηνθρόικε (9 επηεκβξίνπ 2012) Με ζπλδξνκή ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Υπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο Σηνθρφικεο δηνξγαλψζεθε ηνπξλνπά γθνιθ απφ ην Ullna Golf Club ηεο Σηνθρφικεο, ζηηο 9 Σεπηεκβξίνπ δελ είλαη θαη ηφζν πξνβεβιεκέλν ζηελ αγνξά ηεο Σνπεδίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην ελ ιφγσ ηνπξλνπά ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ αζρνινχληαη κε ην γθνιθ, θαζψο ην εμαηξεηηθφ θιίκα ηεο ρψξαο καο επλνεί ηελ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ελψ νη Σνπεδνί ηνπξίζηεο ζα κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη παξάιιεια λα αζρνιεζνχλ κε ην αγαπεκέλν ηνπο άζιεκα. Τν πξψην βξαβείν γηα ην ληθεηή ηνπ ηνπξλνπά αθνξνχζε ζε δηακνλή ηξηψλ εκεξψλ γηα δχν άηνκα, θαζψο επίζεο θαη δσξεάλ παηρλίδηα γθνιθ ζην μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα «Porto Carras Grand Resort» ζηε Φαιθηδηθή ελψ ζην δεχηεξν θαη ηξίην ληθεηή ηνπ ελ ιφγσ ηνπξλνπά δφζεθαλ θαιάζηα κε ειιεληθά παξαδνζηαθά πξντφληα, ηα νπνία ήηαλ επγεληθή δσξεά εηαηξεηψλ, ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Σνπεδία. Η ζπλεξγαζία κε ην ελ ιφγσ golf club γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ αγψλα γθνιθ θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη απνηέιεζε κία πνιχ θαιή επθαηξία γηα πξνβνιή ελφο είδνπο ηνπξηζκνχ πνπ

6 ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ Event: Process Technology Duration: 9-11 October 2012 Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre Address: Box 5222, Gothenburg Tel: Fax: Website: Event: Hem & Villa Stockholm Duration: October 2012 Organizer: Stockholm International Fairs S Stockholm Tel : Fax: Website: Event: Elmia Garden 2012 (Scandinavian trade fair for garden retailers) Duration: October 2012 Organizer: Elmia AB Address: Elmiavägen 11, SE Jönköping Tel: Website: Event: Manufacturing & Automation EXPO Duration: October 2012 Organizer: Stockholm International Fairs S Stockholm Tel : Fax: Website: Event: Scanpack (Packaging Fair) Duration: October 2012 Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre Address: Box 5222, Gothenburg Tel: Fax: Website: Event: Svenska Resemässan (Travel exhibition) Duration: October 2012 Organizer: Elmia AB Address: Elmiavägen 11, SE Jönköping Tel: Website: ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΔΛΗΓΑ 6

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16 2013 ΣΔΤΥΟ 16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επισειπηματικά νέα 2 -Διεθνείρ εκθέσειρ 2 -Τπαπεζικόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33 2014 ΣΔΤΥΟ 33 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Γενικές εκλογές 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25 2014 ΣΔΤΥΟ 25 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέζεις 2 -Εκδηλώζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32 2014 ΣΔΤΥΟ 32 ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Τραπεζικός τομέας 3 -Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΠΑΓΑΚΖ E. ΓΔΩΡΓΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην, 17-18-19 Ηαλνπαξίνπ 2014 1 Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 5 16-31 Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο Εξάμηνο 2015 2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 1. Οικονομική επιζκόπηζη... 3 2. Αγοπά γπαθείων... 5 3. Αγοπά καηοικιών... 9 4. Αγοπά καηαζηημάηων... 14 5. Logistics & Βιομησανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας 10 2014. Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Antenna Enterprise Europe Network - Hellas. ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ «Γηαρεηξηζηηθή Δπξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37 2015 ΣΔΤΥΟ 37 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τοσριζμός 2 -Διεθνείς εκθέζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : Γενικής Διοίκησης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζπλαιιαγψλ δεκφζηνπ ηνκέα : πκβνιή ζηελ θαηάξηηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΓΙΟΝΤΗ ΥΙΟΝΗ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΠΘ Πεπιεσόμενα Διζαγωγή 3 Κεθάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ...4 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ...7 2.1 Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ»

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ : ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΔΛΔΝΖ ΠΤΡΓΟ 26/04/09 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΤΝΘΖΚΖ ΜΑΑΣΡΗΥΣ.. 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 Παρασκεσή 25/11/2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ υνάντηση Απμένιου Ππωθυπουπγού με Ρώσο ομόλογό του. ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A. ΥΟΛΖ:ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.Μ 10057) ΚΟΛΟΣΟΤΡΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ (Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα