ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Στοκχόλμη, 27 Φεβρουαρίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Στοκχόλμη, 27 Φεβρουαρίου 2015"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Στοκχόλμη, 27 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.Φ. 2710/ΑΣ 48 ΠΡΟΣ: - Ελλην. Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου - Ε.Β.Ε.Αθηνών ( - Ε.Β.Ε.Θεσσαλονίκης - Ε.Β.Ε.Πειραιά - ΣΕΒΕ - Ελληνο-Σουηδικό Επιμελητήριο ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό δελτίο Φεβρουαρίου 2015 Σας αποστέλλουμε συνημμένως, το εν θέματι ενημερωτικό δελτίο που αφορά σε οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις από τη Σουηδία. Ο Διευθύνων Σταύρος Σταυράκος Γραμματέας ΟΕΥ Α Συν: 5 σελ. Σελίδα 1 από 1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

2 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ΣΔΤΥΟ 38 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Κηημαηομεζιηικός ηνκέαο 2 -Τοσριζμός 3 -Διεθνείς εκθέζεις 3 -Εκδηλώζεις 4 -Προζετείς εκθέζεις 5 Αζζεληθή αλάπηπμε ηεο ζνπεδηθήο νηθνλνκίαο ην ηξέρνλ έηνο ύκθσλα κε πξόζθαηεο δειώζεηο ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ηεο νπεδίαο, θαο Magdalena Andersson, ε ζνπεδηθή νηθνλνκία δελ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθή αλάπηπμε θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα θαζώο παξαηεξείηαη νηθνλνκηθή αλάθακςε κε αξθεηά βξαδύ ξπζκό θαη κάιηζηα ζε παγθόζκηα θιίκαθα, γεγνλόο πνπ έρεη αξλεηηθό αληίθηππν θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο νπεδίαο. Τπάξρεη επίζεο ε εθηίκεζε όηη ε νπεδία δελ ζα παξνπζηάζεη δεκνζηνλνκηθό πιεόλαζκα ην ηξέρνλ έηνο. Η θα Andersson ζεκεηώλεη όηη θαηά ην πεξαζκέλν έηνο ππήξμε αζζεληθή αλάπηπμε ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ θαη θπξίσο ζηελ επξσδώλε, πνπ απνηειεί θαη ηελ ζεκαληηθόηεξε εμαγσγηθή αγνξά γηα ηα ζνπ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ εδηθά πξντόληα. Επηζεκαίλεηαη όηη αθόκα θαη ζήκεξα ε θαηάζηαζε ζηελ επξσδώλε πξνθαιεί ζρεηηθή αλεζπρία, θαζώο ελέρεη ηνλ θίλδπλν ζηαζηκόηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε νιόθιεξε ηελ Επξσπατθή ήπεηξν. Η αλεξγία επίζεο αλακέλεηαη λα κεησζεί ζε κηθξόηεξν βαζκό από όηη ππνιόγηδε αξρηθά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ σο απνηέιεζκα ηεο νινέλα θαη κεγαιύηεξεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηε νπεδία από ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ. Σέινο, ε ζνπεδή Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, εμέθξαζε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία γηα ην γεγνλόο όηη ε απμαλόκελε θαηαλάισζε εθ κέξνπο ησλ ζνπεδηθώλ λνηθνθπξηώλ ελδέρεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ηαρύηεξε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρώξαο. Δπηκέιεηα - ύληαμε: ηαύξνο ηαπξάθνο Γξακκαηέαο ΟΔΤ A Photo:

3 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ ΔΛΙΓΑ 2 ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ Αύμεζε ηωλ απνηακηεύζεωλ ηωλ ζνπεδηθώλ λνηθνθπξηώλ Η ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο νπεδίαο αλέθεξε όηη, ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2014, νη ζπλνιηθέο απνηακηεύζεηο ησλ λνηθνθπξηώλ ηεο νπεδίαο αλήιζαλ ζε 51 δηζ. θνξόλεο (πεξίπνπ 5,6 δηζ. επξώ), πνζό πνπ ζεσξείηαη από ηα πςειόηεξα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζε ζύγθξηζε κε άιια ηξίκελα θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη έηε. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ απνηακηεύζεσλ ησλ νπεδώλ πνιηηώλ αθνξνύζε ζε επελδπηηθά θεθάιαηα, ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θαη εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία. Photo:www.virtualtourist.com/travel/Europe/Sweden/ Αλαθνίλωζε ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο γηα πηνζέηεζε αξλεηηθνύ βαζηθνύ επηηνθίνπ Η θεληξηθή ηξάπεδα ηεο νπεδίαο, Riksbank, αλαθνίλσζε ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ όηη κεηώλεη ην βαζηθό ηεο επηηόθην ζε -0,10% από κεδέλ πνπ ήηαλ πξσηύηεξα. εκεηώλεηαη όηη, είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ε Riksbank κεηώλεη ην βαζηθό επηηόθην ζε αξλεηηθό έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά ν απνπιεζσξηζκόο, λα εληζρπζεί ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη λα δεκηνπξγεζνύλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Photo:www.zinkensdamm.com/ Δλεκεξωηηθή εκεξίδα ηεο ζνπεδηθήο Τπεξεζίαο Γηεζλνύο Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο Ελεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ηηο δξάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζνπεδηθνύ θνξέα αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) δηνξγαλώζεθε ζηε ηνθρόικε, ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ ηηο παξνπζηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ζηειέρε ηνπ αλαπηπμηαθνύ θνξέα, ππήξμε εθηελήο αλαθνξά ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο αιιά θαη ζηνπο ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη ε SIDA. Μεηαμύ ησλ βαζηθώλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο SIDA, ζπγθαηαιέγνληαη ε ελίζρπζε ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ, ε πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο θ.α. ΚΣΗΜΑΣΟΜΔΙΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Αύμεζε ηεο θαηαζθεπήο λέωλ θαηνηθηώλ ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ζνπεδηθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, πεξίπνπ λέεο θαηνηθίεο άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη ην 2014, ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 27%, ζε ζύγθξηζε κε ην 2013, όπνπ θαηαζθεπάδνληαλ λέεο θαηνηθίεο. Πεξίπνπ ην 78% ηεο αλέγεξζεο λέσλ θαηνηθηώλ ην 2014 αθνξoύζε πνιπθαηνηθίεο ( πνιπώξνθα θηήξηα ζε ζύλνιν θαηνηθηώλ). Photo:www.virtualtourist.com/travel/Europe/Sweden/ Photo:www.rebase.se/sv

4 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ ΔΛΙΓΑ 3 ΣΟΤΡΙΜΟ Σνπξηζηηθό αθηέξωκα ζηελ Διιάδα από ζνπεδηθό πεξηνδηθό ην ηειεπηαίν ηεύρνο ηνπ έλζεηνπ πεξηνδηθνύ Allt Om Resor ηεο εθεκεξίδαο Expessen (θηιειεύζεξε απνγεπκαηηλή εθεκεξίδα κε θύιια ε εκεξήζηα έθδνζε θαη ε θπξηαθάηηθε) ππάξρεη αθηέξσκα γηα ηελ Ειιάδα, ην νπνίν πξνινγίδεηαη ζην εμώθπιιν ηνπ πεξηνδηθνύ. Εηδηθόηεξα, ε ζπληάθηξηα θα Elisabeth Montgomery αλαθέξεη πσο ην ζπγθεθξηκέλν ηεύρνο επηθεληξώλεηαη ζηελ Ειιάδα θαη ηε Νέα Τόξθε «δύν από ηνπο πην δηάζεκνπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο γηα ηνπο νπεδνύο ηαμηδηώηεο». Παξνπζηάδνληαη πξνο ηνπο αλαγλώζηεο λεζηά ηνπ Ινλίνπ πειάγνπο, όπνπ βξίζθνληαη κεξηθέο από ηηο πην όκνξθεο παξαιίεο ηεο Ειιάδαο. Μεηαμύ ησλ λεζηώλ, είλαη νη Παμνί, Αληίπαμνη, Κεθαινληά θαη θνξπηόο. Ελ ηνύηνηο, ζύκθσλα κε ην ελ ιόγσ αθηέξσκα, ε Λεπθάδα απνηειεί ην πην αγαπεκέλν λεζί. Επίζεο, ζην ηεύρνο παξαηίζεηαη θαηάινγνο κε δεκνθηιή μελνδνρεία (Πεγή: Γξαθείν Σύπνπ θαη Επηθνηλσλίαο ηνθρόικεο). έλα θηιόμελν ιαό θαη επηζθεθζείηε παλέκνξθα ηνπία. αο παξνπζηάδνπκε δώδεθα εμαηξεηηθέο πξνηάζεηο γηα ην λεζί ηεο Κξήηεο». Σν άξζξν μεθηλά κε δηάθνξεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζε δηακνλή ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηνλ Μαθξύγηαιν, ελώ ε παξνπζίαζε γεηηνληθώλ πεξηνρώλ απνηειεί ηελ πξώηε πξόηαζε γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ λεζηνύ. Αθνινπζεί ε ηζηνξηθή Κλσζόο, ηα γξαθηθά ρσξηά ηνπ Γεξαλίνπ θαη ηνπ Πιαηαληά, ε πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ηεο εηείαο, ε Πξέβειε κε ηηο όκνξθεο παξαιίεο θαη ηα κνλαζηήξηα. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ Εινύληα γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα δηαθνπέο ζε πνιπηειή μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα. ηηο πξνηάζεηο ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο, ε Μνλή Αξθαδίνπ ζην Ρέζπκλν, ε ηξνπηθή παξαιία ζην Ειαθνλήζη, ελώ ην δεκνζίεπκα πξνηξέπεη ηνπο αλαγλώζηεο λα επηζθεθζνύλ ην Φαξάγγη ηεο ακαξηάο θαη ην παξαιηαθό ρσξηό Λνπηξό. Σέινο, κία από ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζπληάθηε πξνο ην αλαγλσζηηθό θνηλό αθνξά ζε ηνπηθά εδέζκαηα θαη πνηά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην δεκνζίεπκα πιαηζηώλεηαη από πινύζην θσηνγξαθηθό πιηθό γηα ηελ Κξήηε (Πεγή: Γξαθείν Σύπνπ θαη Επηθνηλσλίαο ηνθρόικεο). ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ Έθζεζε «Boat Show» (Γθέηεκπνξγθ, 31 Ιαλνπαξίνπ-8 Φεβξνπαξίνπ 2015) Πξαγκαηνπνηήζεθε ε έθζεζε «Boat Show» ζην εθζεζηαθό θέληξν «Svenska Mässan» ηνπ Γθέηεκπνξγθ, από 31 Ιαλνπαξίνπ έσο 8 Φεβξνπαξίνπ Η ελ ιόγσ έθζεζε απνηειεί ηε κεγαιύηεξε έθζεζε ζθαθώλ αλαςπρήο ζηε θαλδηλαβία θαζώο πξνζειθύεη ρηιηάδεο επηζθέπηεο πνπ πξνέξρνληαη, θαηά θύξην ιόγν, από ην ρώξν ηεο λαπηηιίαο θαη ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ. Γεκνζίεπκα ηνπξηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ Κξήηε ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Expessen δεκνζηεύζεθε άξζξν ηνπ θ. Andreas Strömberg κε ηίηιν «Δώδεθα πξνηάζεηο γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ πξόθεηηαη λα επηζθεθηνύλ ηελ Κξήηε» θαη ην αθόινπζν εηζαγσγηθό ζεκείσκα: «Η Κξήηε δηαζέηεη ηα πάληα θαη απνηειεί αγαπεκέλν πξννξηζκό γηα πνιινύο επηζθέπηεο. Αλαθαιύςηε Photo:www.batmassan.se/press/Bilder-fran-Batmassan-

5 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ ΔΚΓΗΛΩ ΔΙ Grekland Panorama ( ηνθρόικε, Φεβξνπαξίνπ 2015) Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ηνθρόικε, ζηηο Φεβξνπαξίνπ, ε έθζεζε ηνπξηζκνύ θαη γαζηξνλνκίαο «Grekland Panorama», ε νπνία δηνξγαλώζεθε από ηελ εηαηξεία North Events ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΕΟΣ. Καηά ηε ζπλέληεπμε ηύπνπ πνπ δόζεθε ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο, ε Πξέζβπο ηεο Ειιάδαο, θα Αιίθε Υαηδή, αλαθέξζεθε ζηε ζεκαζία ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο θαη ππνγξάκκηζε ηε ζπκβνιή ΔΛΙΓΑ 4 ηεο ζηελ αύμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ξεύκαηνο πξνο ηε ρώξα καο. ηελ έθζεζε «Grekland Panorama» ππήξμε ζπκκεηνρή δηαθόξσλ πεξηθεξεηώλ θαη δήκσλ ηεο ρώξαο καο, μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ, ηνπξηζηηθώλ πξαθηνξείσλ θαζώο επίζεο ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη εηζάγνπλ πξντόληα ζηε νπεδία. Πεξηζζόηεξνη από επηζθέπηεο παξεπξέζεθαλ ζην ρώξν ηεο έθζεζεο, νη νπνίνη είραλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνύλ γηα λένπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο ηεο Ειιάδαο θαη λα γεπηνύλ παξαδνζηαθά εδέζκαηα ηεο ρώξαο καο.

6 Event: Boat Show in the Nordics Duration: 28 February-8 March 2015 Website: Event: The Wilderness Fair Duration: 6-8 March 2015 Website: Event: Audio, Video and Lighting Expo 2015 Duration: March 2015 Website: ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ Event: TUR International Travel & Tourism Fair Duration: March 2015 Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre Address: Box 5222, Gothenburg Tel: Website: Event: SportfiskeMässan (Sport fishing trade show) Duration: March 2015 Organizer: Elmia AB Address: Elmiavägen 11, SE Jönköping Tel: Website: Event: Nordiska Trädgårdar (Nordic Garden Show) Duration: March 2015 Website: ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ ΔΛΙΓΑ 5

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16 2013 ΣΔΤΥΟ 16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επισειπηματικά νέα 2 -Διεθνείρ εκθέσειρ 2 -Τπαπεζικόρ

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 41

ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 41 2015 ΣΔΤΥΟ 41 ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Διμερές Εμπόριο Ελιάδαο-νπεδίαο 1 -Επιτειρημαηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11 2012 ΣΔΤΥΟ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Τραπεζικός τομέας 3 -Επιτειρηματικά νέα 4 -Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11 2012 ΣΔΤΥΟ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Τραπεζικός τομέας 3 -Επιτειρηματικά νέα 4 -Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ο Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ο Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ λιτό: ΕςοΓιοττιϊς & ςογγτιθγςί3ι 5θ1οΓ1 - Greek Επι1ι in 5'Λιθί:ΙΘΠ Αποστολή: Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015 4:15 µµ Προς: 'Εςοποπις & ί ογτιγτιθγιι3ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33 2014 ΣΔΤΥΟ 33 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Γενικές εκλογές 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25 2014 ΣΔΤΥΟ 25 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέζεις 2 -Εκδηλώζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32 2014 ΣΔΤΥΟ 32 ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Τραπεζικός τομέας 3 -Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422 Tel: 00966 12 66 90 824 E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422 Tel: 00966 12 66 90 824 E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΤΖΕΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422 Tel: 00966 12 66 90 824 E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Ε.. : Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37 2015 ΣΔΤΥΟ 37 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τοσριζμός 2 -Διεθνείς εκθέζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 07 Απριλίου 2014 ΤΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ. Πρωτ.: 2445 Πληροφορίες: Ε. Ξενάκη Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. EURASIA BOAT SHOW 8 H Διεθνής Έκθεση Θαλασσίων Σκαφών, Εξοπλισμού και Αξεσουάρ www.cnravrasyaboatshow.

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. EURASIA BOAT SHOW 8 H Διεθνής Έκθεση Θαλασσίων Σκαφών, Εξοπλισμού και Αξεσουάρ www.cnravrasyaboatshow. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑ: EURASIA BOAT SHOW 8 H Διεθνής Έκθεση Θαλασσίων Σκαφών, Εξοπλισμού και Αξεσουάρ www.cnravrasyaboatshow.com Από 14 Φεβρουαρίου έως 22 Φεβρουαρίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 1710/2014 ΘΕΜΑ: RUBBER 2014 8 H Διεθνής Έκθεση Βιομηχανίας Ελαστικών http://www.rubberistanbul.com/ Από 27 έως 30 Νοεμβρίου 2014 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ From: Greek Turkish Chamber [mailto:info@etee.gr] Sent: Wednesday, July 30, 2014 10:32 AM To: Greek Turkish Chamber Subject: 7η Διεθνής 'Εκθεση: GAS TURKEY 2014 ( LPG, LNG & CNG ) ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Ιανουάριος 2013 1) ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Πληθυσμός 75.000.000 2. Γεννήσεις 1.350.100 ετησίως 3. Το 40% του πληθυσμού είναι έως 30 ετών 2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Σταθερό φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: Ιανουάριος Φεβρουάριος 2015 Αριθ.Τεύχους: 64. Δημοπρασίες ανά Χώρα Tenders by Country 02-03

Περιεχόμενα: Ιανουάριος Φεβρουάριος 2015 Αριθ.Τεύχους: 64. Δημοπρασίες ανά Χώρα Tenders by Country 02-03 EΜΠΟΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α.Ε.Ε.Ε.Α. Ιανουάριος Φεβρουάριος 2015 Αριθ.Τεύχους: 64 Αγαπητή αναγνώστρια, αγαπητέ αναγνώστη, Περιεχόμενα: Δημοπρασίες ανά Χώρα Tenders by Country 02-03 Ευκαιρίες επιχειρηματικής & επενδυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκθέσεις - Συνέδρια - Εκδηλώσεις EXHIBITIONS - CONFERENCES - EVENTS

Εκθέσεις - Συνέδρια - Εκδηλώσεις EXHIBITIONS - CONFERENCES - EVENTS SINCE 1979 Εκθέσεις - Συνέδρια - Εκδηλώσεις EXHIBITIONS - CONFERENCES - EVENTS ΑΙΓΥΠΤΟΣ-EGYPT - 43η Διεθνής Έκθεση Καίρου (11 22.03.10) Πρόσκληση του General Organization for International Exhibitions

Διαβάστε περισσότερα

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007. Be here, be everywhere!

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007. Be here, be everywhere! ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007 23 η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 1-4 Νοεμβρίου 2007 Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 23 nd International Tourism Exhibition 1-4

Διαβάστε περισσότερα

Tel: +3582051010 Fax: +358205104049 www.wihuri.fi

Tel: +3582051010 Fax: +358205104049 www.wihuri.fi ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΑΛΥΣΙ ΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ (S-Group) 1. SOK PL l, Fleminginkatu 34 00510 Helsinki Tel:+35810768011 Fax:+358107682390 www.s-kanava.fi 2. Inex Partners Oy PL 230, Kutojantie

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Εκθέσεις κατά Χώρα 2011

Τουριστικές Εκθέσεις κατά Χώρα 2011 Τουριστικές Εκθέσεις κατά Χώρα 2011 Χώρα Αραβικές Χώρες 28/3/2011 30/3/2011 GIBTM, Abu Dhabi 28/3/2011 1/4/2011 Kuwait Travel Exhibition 27/4/2011 30/4/2011 ATTAC Abu Dhabi Travel Holidays 2/5/2011 5/5/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015 ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ A/A ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙ ΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΛΑΔΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 1 ANFAS HOTEL EQUIPMENT 25th International Hospitality Industry Equipments Exhibition January 21-24,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015 ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ A/A ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΛΑΔΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 1 ANFAS HOTEL EQUIPMENT 25th International Hospitality Industry Equipments Exhibition January 21-24,

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Εκθέσεις κατά Χώρα 2012

Τουριστικές Εκθέσεις κατά Χώρα 2012 Τουριστικές Εκθέσεις κατά Χώρα 2012 Χώρα Αραβικές Χώρες 26/3/2012 28/3/2012 GIBTM, Abu Dhabi 27/4/2012 30/4/2012 ATTAC Abu Dhabi Travel Holidays 30/4/2012 3/5/2012 Arabian Travel Market, Dubai Αυστρία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση GREKLAND PANORAMA

Έκθεση GREKLAND PANORAMA Έκθεση GREKLAND PANORAMA Η μοναδική, αποκλειστική έκθεση για την Ελλάδα στην Σκανδιναβία. Organized by North Events www.panoramagreece.com Τουρισμός, γαστρονομία και πολιτισμός. Ολόκληρη η Ελλάδα κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015 ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ A/A ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΛΑΔΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 1 ANFAS HOTEL EQUIPMENT 25th International Hospitality Industry Equipments Exhibition January 21-24,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015 ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ A/A ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΛΑΔΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 1 ANFAS HOTEL EQUIPMENT 25th International Hospitality Industry Equipments Exhibition January 21-24,

Διαβάστε περισσότερα

Ε-mail : commerce.stockholmπα mfα.gr. Stockholm 114 48 1 ί1e : ωωω_δfα_.gr/stockhglm. ΒΙΟΤΕΧ!iΙ~(Ο ΕΠΙ!Εί c1 ί Ιυ Θ Ε Σ Σ Λ Ο Ν Ι Κ Μ Σ Αριθ. πρωτ...

Ε-mail : commerce.stockholmπα mfα.gr. Stockholm 114 48 1 ί1e : ωωω_δfα_.gr/stockhglm. ΒΙΟΤΕΧ!iΙ~(Ο ΕΠΙ!Εί c1 ί Ιυ Θ Ε Σ Σ Λ Ο Ν Ι Κ Μ Σ Αριθ. πρωτ... Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Economic & Commercial Section - Greek Embassy ί η Sweden [sweden.oey@greekembassy.se] Αποστολή: Παρασκευή, 30 Μάϊου 2014 11:46 πµ Προς: ί ηfο@bep.gr; ί ηfο@acsmί.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. α. 12/2/43 23 Ιανουαρίου 2009. Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2009 Ξενοδοχείο HILTON PARK, Λευκωσία

Αρ. α. 12/2/43 23 Ιανουαρίου 2009. Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2009 Ξενοδοχείο HILTON PARK, Λευκωσία Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων Cyprus Hotel Association ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ NEWS BULLETIN Οδός Ανδρέα Αραούζου 12, Μέγαρο ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, Ταχ. Θυρ. 24772, 1303 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τηλ: 22452820, Τέλεφαξ: 22375460 12, Αndreas

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσεχεIς επιστημονικeς εκδηλωσεις

ΠροσεχεIς επιστημονικeς εκδηλωσεις 447 Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ AIDS 28-30 Νοεµβρίου 2008, Αθήνα Ξενοδοχείο Grande Bretagne Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιµετώπισης του AIDS INFO: Focus on Health Ε.Π.Ε

Διαβάστε περισσότερα