Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας"

Transcript

1 Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Άλλα Κξαζζά, Βηβιηνζεθνλφκνο, Οκάδα Τειεθπαίδεπζεο, Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Βαζηιηθή Μνιε, Βηβινζεθνλφκνο, Οκάδα Τειεθπαίδεπζεο, Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Φξπζνχια Παπάδνγινπ, Πιεξνθνξηθφο, Οκάδα Τειεθπαίδεπζεο, Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 1. Ειζαγωγή Η αλάγθε γηα Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο θαη εξγαζίαο έρνπλ θαηαζηήζεη ηελ αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε σο κία δεκνθηιή ελαιιαθηηθή κέζνδν κάζεζεο. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (e-learning) απνηειεί κηα θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ζε παγθφζκην επίπεδν. Τν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ ξφιν ηεο βηβιηνζήθεο, νδήγεζαλ ηε Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζην λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο Υπεξεζία Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο θαη λα πξνζθέξεη ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, αιιά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη ζην επξχ θνηλφ, εμ απνζηάζεσο, ειεθηξνληθά καζήκαηα. Η παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηα καζήκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζην επξχ θνηλφ. Σπγθεθξηκέλα, ζα πεξηγξαθεί ην πεξηβάιινλ Τειεκάζεηα πάλσ ζην νπνίν ζρεδηάδνληαη θαη δηεμάγνληαη ηα καζήκαηα, ην αληηθείκελν ησλ καζεκάησλ θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε, αιιά θαη ηα ίδηα ηα καζήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη δηεμήρζεζαλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ πηινηηθνχ ζεκηλαξίνπ, πνπ έιαβε ρψξα ηελ άλνημε ηνπ Το περιβάλλον Τηλεμάθεια ηο λογιζμικό Moodle Τν πεξηβάιινλ αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο «Τειεκάζεηα» 1 δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ην 2005 γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο παξαθάησ ζθνπνχο: Υπνζηήξημε ησλ καζεκάησλ μέλσλ γισζζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (ΠαΜαθ). Υπνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ εμεηδίθεπζεο πνπ δηεμάγεη ε εηαηξία αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Υπνζηήξημε ησλ καζεκάησλ ηνπ Πεηξακαηηθνχ Δληαίνπ Λπθείνπ ηνπ ΠαΜαθ (COMENIUS). Υπνζηήξημε ζπλεδξίσλ θαη ζεκηλαξίσλ πνπ δηεμάγνληαη ζην ΠαΜαθ. 1 1

2 Γηα ηελ εμππεξέηεζε απηψλ ησλ ζθνπψλ δεκηνπξγνχληαη ειεθηξνληθά καζήκαηα ζε ζπλελλφεζε κε πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Η Τειεκάζεηα έρεη πινπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα Moodle ην νπνίν δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηνλ αληίζηνηρν ηζηνηφπν 2 ππφ ηελ άδεηα ρξήζεο GNU/GPL (General Public License). Τν φλνκά ηνπ είλαη αθξσλχκην ησλ ιέμεσλ Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ελψ ε ιέμε moodle ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο ξήκα γηα λα δειψζεη ηε ρσξίο πίεζε ελαζρφιεζε κε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπρλά νδεγεί ζε εκπλεχζεηο. Τν Moodle είλαη κηα νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ πνπ έρεη πινπνηεζεί κε ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ PHP θαη ππνζηεξίδεη πνιινχο ηχπνπο βάζεο δεδνκέλσλ (MySQL, PostgreSQL, SQL server θ.α.). Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα web εθαξκνγή πνπ απαηηεί έλαλ εμππεξεηεηή ηζηνχ (web server) γηα λα ιεηηνπξγήζεη ελψ ε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ γίλεηαη κέζσ πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο ζηνλ ηζηφ (web browsers). Δμαηηίαο ηεο θχζεο ηεο εθαξκνγήο, είλαη εθηθηή ε εγθαηάζηαζή ηεο ζε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Windows, Linux, Unix). Τν Moodle επηιέρζεθε έλαληη άιισλ αληίζηνηρσλ ινγηζκηθψλ (εκπνξηθψλ ή αλνηθηνχ θψδηθα) κε βάζε ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: Δηαηίζεηαη ειεύζερα, τφρίς θόζηος απόθηεζες θαη τρήζες, γεγνλφο πνπ ζπκβαδίδεη κε ηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηεο Βηβιηνζήθεο γηα αληηθαηάζηαζε εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ κε ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη ην ινγηζκηθφ είλαη αλνηθηνχ θψδηθα επηηξέπεη παξεκβάζεηο γηα ηελ άκεζε επίιπζε πξνβιεκάησλ θάηη πνπ βεβαίσο δε ζπληζηάηαη αιιά απνδεηθλχεηαη πνιχ ρξήζηκν ζηελ πξάμε. Δελ σζηερεί ζε δσλαηόηεηες θαη εργαιεία ζε ζρέζε κε εκπνξηθά παθέηα ηνπιάρηζηνλ ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα δηθαηνινγείηαη ην απμεκέλν θφζηνο απφθηεζεο. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην απμεκέλν κεξίδην αγνξάο πνπ δηαζέηεη. Σχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Moodle, ζηα ηέιε ηνπ Ινπιίνπ 2007 ππάξρνπλ εγγεγξακκέλνη ηζηνηφπνη πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ. Υποζηερίδεηαη από κηα ποισπιεζή δηεζλή θοηλόηεηα τρεζηώλ πνπ αζρνιείηαη εληαηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνχ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε ζπρλφηεηα ησλ λέσλ εθδφζεσλ αιιά θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ moodle.org (πνπ βαζίδεηαη θπζηθά ζην moodle) ν νπνίνο μεπεξλά ηηο Μάιηζηα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ζεκαληηθνχο νξγαληζκνχο, πξσηνπφξνπο ζηελ αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε, φπσο π.ρ. ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ηεο Αγγιίαο, ελψ ελδεηθηηθφ ηεο επξείαο αλαγλψξηζήο ηνπ είλαη θαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηή Moodle ην Δηαζέηεη κηα κεγάιε βάζε δεδοκέλφλ πρόζζεηφλ ιεηηοσργηθώλ κολάδφλ (modules) πνπ κπνξνχλ εχθνια λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ. Δηαηίζεηαη ζε περηζζόηερες από 70 γιώζζες κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιεληθή. 2 2

3 Σηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ΠΛΟΗΓΙΣ ΙΙ ιήθζεθε ε απφθαζε λα αμηνπνηεζεί πεξαηηέξσ ε Τειεκάζεηα θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία ρξήζεο Η/Υ κε αλνηθηφ ινγηζκηθφ. Σε απηή ηελ θαηεχζπλζε έγηλαλ θάπνηεο αλαβαζκίζεηο ζην ινγηζκηθφ ηεο ζηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ Moodle ελψ εγθαηαζηάζεθαλ θαη θάπνηα πξφζζεηα modules. Δπίζεο, μεθίλεζε πξνζπάζεηα κεηάθξαζεο/ δηφξζσζεο κεηαθξάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ε νπνία έρεη ζε κεγάιν βαζκφ νινθιεξσζεί θαζψο απνκέλνπλ θάπνηεο δηνξζψζεηο θαη θάπνηεο κεηαθξάζεηο φξσλ πνπ πξνζηέζεθαλ ζηελ πιένλ πξφζθαηε έθδνζε ηνπ Moodle. Μφιηο νινθιεξσζεί ην έξγν ηεο κεηάθξαζεο, ε νκάδα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο ηνπ ΠαΜαθ ζθνπεχεη λα δηαζέζεη ηα αξρεία ειεχζεξα ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 3. Το έργο ηο σλικό Η Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, αλαγλσξίδνληαο ην λέν εθπαηδεπηηθφ ξφιν πνπ πξέπεη λα έρεη ζηε ζχγρξνλε επνρή, αμηνπνίεζε ην Β' Κνηλνηηθφ Πιαίζην Σηήξημεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην έξγν «ΠΛΟΗΓΙΣ: Απφ ηελ Πιεξνθνξία ζηε Γλψζε», θαη αλέιαβε ηελ πινπνίεζε παθέηνπ εξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Τν ζεκαηηθφ αληηθείκελν πνπ επηιέρζεθε γηα δηδαζθαιία ήηαλ ν Χειριζμός Ηλεκηρονικού Υπολογιζηή με ηη Χρήζη Ελεύθεροσ Λογιζμικού/ Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα (Free/ Libre Open Source Software). Ωο ηψξα είρε επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη ν ξφινο ησλ βηβιηνζεθψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη απνθιεηζηηθά ππνζηεξηθηηθφο. Η απμαλφκελε πξφνδνο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ φκσο θαη ε πιεζψξα ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε θαη πην ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ βηβιηνζεθψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Έηζη, πξνέθπςε θαη επηθξάηεζε κία ηζρπξφηεξε αληίιεςε ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο. Σχκθσλα κε απηή, νη βηβιηνζήθεο απνηεινχλ Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ εθπαίδεπζε ζηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Νηθεηάθεο, Μηραήι θ.α. [2004] ζην δεκνζίεπκά ηνπο Πιεξνθνξηαθή παηδεία θαη απηνδχλακε κάζεζε: Σηο ζύγτρολο περηβάιιολ οη βηβιηοζήθες δηεσρύλοσλ ηο ρόιο ηοσς, ο οποίος πιέολ δελ προζαλαηοιίδεηαη κόλο προς ηελ θαηεύζσλζε ηοσ εληοπηζκού, ηες ζσγθέληρφζες θαη οργάλφζες ηφλ πιεροθορηώλ, αιιά ζσγτρόλφς κε ηελ αιιαγή ζηελ εθπαηδεσηηθή ζθέυε (δηδαζθαιία κε βάζε ηελ ποιιαπιή βηβιηογραθία ή δηδαζθαιία κε βάζε ηο καζεηοθεληρηθό κοληέιο) αποηειεί ζεκείο ποσ εζηηάδεηαη πιέολ ε εθπαηδεσηηθή δηαδηθαζία. Η επηινγή ηνπ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα δηδαρζεί πξνέθπςε έπεηηα απφ ζρεηηθή έξεπλα ζε δηεζλέο, αιιά θπξίσο επξσπατθφ επίπεδν, ζε ζέκαηα Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο. Σπγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθε φηη ε θίλεζε ηνπ Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ/ Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ Κψδηθα (FOSS/ FLOSS) αλαπηχζζεηαη νινέλα, γηαηί ζπγθεληξψλεη πιήζνο πιενλεθηεκάησλ. Τα βαζηθφηεξα είλαη ην αλχπαξθην θφζηνο ρξήζεο θαη δηαλνκήο ηνπ ινγηζκηθνχ, ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ινγηζκηθνχ ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε ή ηνπ θνξέα πνπ ην ρξεζηκνπνηεί θαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά κε πιηθφ (hardware) παιαηάο ηερλνινγίαο. Ωζηφζν, ην ζπνπδαηφηεξν πιενλέθηεκα ζηε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ, φπσο ελέθξηλε θαη ην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ηεο Βαξθειψλεο ην 2002, είλαη ε ειεπζεξία επηινγήο. Τελ ειεπζεξία, δειαδή, πνπ κπνξεί λα έρεη ν θάζε ρξήζηεο λα επηιέμεη κέζα απφ κία αξθεηά κεγάιε γθάκα ην ινγηζκηθφ πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ην πξνζαξκφζεη ζηηο αλάγθεο ηνπ άκεζα ή έκκεζα. Φπζηθά, ππάξρεη θαη ε αληίζεηε άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη φηη ην ΔΛ/ΛΑΚ απεπζχλεηαη ζε εμεηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο. 3

4 Απηφ πξάγκαηη παιαηφηεξα ήηαλ γεγνλφο. Ωζηφζν ζήκεξα ε άπνςε απηή είλαη εληειψο αλππφζηαηε. Πιένλ ππάξρεη έλα πιήζνο εθαξκνγψλ ΔΛ/ΛΑΚ πνπ απεπζχλνληαη ζε αξράξηνπο ρξήζηεο. Σε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ θαη νη Δθαξκνγέο Γξαθείνπ OpenOffice.org, πνπ πεξηιακβάλνπλ Δπεμεξγαζηή Κεηκέλνπ, Υπνινγηζηηθά Φχιια, Παξνπζηάζεηο, Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Σρέδην θ.α. αιιά θαη ε δηαλνκή Ubuntu ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Linux. Τν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κάιηζηα, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ηνπ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε ην Δπξσπατθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (egovernement), ζχκθσλα κε ην νπνίν φια ηα θπβεξλεηηθά έγγξαθα ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη κε ζπγθεθξηκέλν αλνηθηφ πξφηππν. Τν πξφηππν απηφ, πνπ είλαη θαη ε εμ νξηζκνχ κνξθή απνζήθεπζεο ησλ Δθαξκνγψλ ηνπ OpenOffice.org, είλαη ην Open Document Format θαη έρεη θαζηεξσζεί κε ISO/IEC Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε αλάγθε γηα θαηάξηηζε ζην ΔΛ/ΛΑΚ έρεη γίλεη επηηαθηηθή γηα φιε ηελ Δπξψπε. Πέξα φκσο απφ ηε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ε ΔΔ πξνσζεί θαη ηελ Τειεθπαίδεπζε (e-learning), σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα γηα ηελ επέιηθηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ, γεγνλφο πνπ επίζεο εθθξάδεηαη κέζα απφ πιαίζην δξάζεο θαη ζπγθεθξηκέλα Δπξψπε ηεο Γλψζεο Λακβάλνληαο φια απηά ππφςε, ε νκάδα Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΠαΜαθ απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηεμάγεη ηειεθπαηδεπηηθά καζήκαηα ζε ζπλεξγαζία κε θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε αληηθείκελν ηε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ, γηα ρξήζηεο Windows θαη γηα ρξήζηεο Linux. Γηα ην ιφγν απηφ ήξζε ζε επαθή κε ην ICDL Foundation Africa, ην νπνίν δηαζέηεη ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο (ζηα αγγιηθά), αιιά θαη ηελ πηζηνπνίεζε ζηε ρξήζε ησλ ε/π κε ηε ρξήζε ΔΛ/ΛΑΚ, ην γλσζηφ θαη σο Open ICDL. Η πξφηαζε γηα κεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ πιηθνχ έγηλε απνδεθηή κε ελζνπζηαζκφ απφ ην Ίδξπκα ηεο Αθξηθήο θαη παξφιν πνπ ην πιηθφ είλαη ππφ ηελ άδεηα Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.5, ην Ίδξπκα έδσζε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα πξνζζήθεο, βειηηψζεηο θαη ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ψζηε λα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο λεφηεξεο εθδφζεηο ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα δηδαρηνχλ αιιά θαη κε ρξήζε ζε πεξηβάιινλ Windows. 4. Πιλοηικό Σεμινάριο 4.1 Πρώηες ενέργειες Τνλ Ιαλνπάξην 2007, μεθίλεζε ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο γηα ηελ ελφηεηα Mozilla Firefox θαη Thunderbird. Η αξρηθή ηδέα ήηαλ φηη ηα καζήκαηα ζα δεκηνπξγνχληαλ γηα ρξήζηεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Ubuntu Linux. Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows, ζρεδηάζηεθαλ δχν καζήκαηα, έλα γηα θάζε ιεηηνπξγηθφ. Γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο, ζπληάρζεθε ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 3, 3 4

5 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ 4 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ OpenSoft 5, πνπ απνηειεί έλα δηθηπαθφ ηφπν κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αλνηρηνχ θψδηθα3. Γηα κηα πξσηαξρηθή ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπληάρζεθε θαη ηνπο απεζηάιε νδεγφο πινήγεζεο ζην κάζεκα θαη ζηελ πιαηθφξκα. Ο νδεγφο πεξηειάκβαλε νδεγίεο γηα εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα θαη πεξηήγεζε ζην πεξηβάιινλ ηεο, αιιά ζπγρξφλσο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη πεξηγξαθή ηφζν ησλ πεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο, φζν θαη ησλ blocks πνπ απαξηίδνπλ ηε ζειίδα θαη ππνζηεξίδνπλ ην κάζεκα. Οη νδεγνί, θαζψο θαη ηα θιεηδηά εγγξαθήο ζην κάζεκα ζηάιζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Τν ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ αλέιαβε ε νκάδα Τειεθπαίδεπζεο ηεο Βηβιηνζήθεο πνπ απαξηίδεηαη απφ δχν Βηβιηνζεθνλφκνπο θαη κία Πιεξνθνξηθφ, ζε ζπλεξγαζία κε δχν κέιε ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνλ θ. Βαζίιεην Γαγδηιέιε, Δπίθνπξν θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Μαξγαξίηε, Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο. Παξφιν πνπ επξφθεηην γηα πξφγξακκα Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο, δηεμήρζεζαλ δχν δηα δψζεο πξναηξεηηθέο ζπλεδξίεο κεηαμχ ηεο νκάδαο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ. Η πξψηε πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη είρε ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα θαη ε δεχηεξε κεηά ηε ιήμε, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε. Γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηνχληαλ ε νινθιήξσζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 80% ησλ εξγαζηψλ θαη βέβαηα ε νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο (ηειηθή εξγαζία θαη θνπίδ) θαζψο θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ πιεξνχζαλ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξεγήζεθαλ ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο βεβαηψζεηο επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο. 4.2 Στεδιαζμός μαθημάηων Τν ινγηζκηθφ Moodle πξνζθέξεη δηάθνξνπο ηξφπνπο ζρεδηαζκνχ ελφο ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηφζν ηνπ θαζεγεηή, φζν θαη ησλ καζεηψλ. Ύζηεξα απφ ζπδεηήζεηο θαη δηεξεχλεζε ησλ δηαθφξσλ απηψλ ηξφπσλ, ε νκάδα επέιεμε θαη γηα ηα δχν καζήκαηα ηε ζεκαηηθή κνξθή νξγάλσζεο δηφηη δε δεζκεχεη ρξνληθά ηνπο καζεηέο θαη είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε. Δπίζεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί ζηνπο καζεηέο ε αίζζεζε ηεο «ειεθηξνληθήο ηάμεο». Καηά ηελ παξαθνινχζεζε, νη καζεηέο ζα έπξεπε: Να κειεηήζνπλ κφλνη ηνπο ην πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. Να θάλνπλ αηνκηθέο εξγαζίεο, αιιειεπηδξψληαο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ θαζεγεηή. Να θάλνπλ ζπλεξγαηηθέο εξγαζίεο, αιιειεπηδξψληαο κεηαμχ ηνπο

6 Ο επηκέξνπο ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο, σζηφζν, ήηαλ δηαθνξεηηθφο γηα ηα δχν ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Οη βαζηθέο δηαθνξέο εληνπίδνληαη σο πξνο ηε δνκή ηνπ πιηθνχ θαη ηα εξγαιεία (απφ απηά πνπ πξνζθέξεη ην Moodle) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ νξγάλσζή ηνπ. Γηα ην κάζεκα ζε πεξηβάιινλ Windows αθνινπζήζεθε κηα ιηηή πξνζέγγηζε κε έκθαζε ζηελ νκνηνκνξθία. Τν θπξίσο πιηθφ νξγαλψζεθε κφλν ζε δηδαθηηθέο ελφηεηεο (lessons) θαη ππήξρε εηζαγσγή θαη ζχλνςε κε ηε κνξθή απιήο ηζηνζειίδαο (resource). Δπίζεο, θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα πεξηειάκβαλε κία ή πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο (assignments). Αληίζεηα, ην αληίζηνηρν κάζεκα ζε πεξηβάιινλ Linux είρε κηα πην πιεζσξηθή κνξθή. Βαζίζηεθε ζηε ρξήζε δηαθφξσλ πεγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (web pages, lessons, books) θαη πέξα απφ ηηο εξγαζίεο πεξηειάκβαλε αξθεηά, κηθξά, ελδηάκεζα θνπίδ. Καη εδψ, θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα μεθηλάεη κε κία εηζαγσγή θαη νινθιεξψλεηαη κε κία ζχλνςε. Τν πεξηερφκελν θαη ησλ δχν καζεκάησλ ρσξίζηεθε ζε έμη επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη κία επηπιένλ ελφηεηα πνπ απνηεινχζε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη πεξηειάκβαλε εξγαζίεο θαη εξσηεκαηνιφγην. Υπνινγίζηεθε φηη γηα ηελ θάζε κία ζεκαηηθή ελφηεηα απαηηνχληαλ 3 κε 5 ψξεο ελαζρφιεζεο πεξίπνπ. Γειαδή ζπλνιηθά γηα ην κάζεκα ζα ρξεηάδνληαλ 25 κε 35 πεξίπνπ ψξεο. Ο ελδεηθηηθφο απηφο ρξφλνο θξίζεθε επαξθήο γηα ηε κειέηε ηνπ πιηθνχ θαη ηελ ππνβνιή ησλ εξγαζηψλ. Με βάζε απηφ, αλά ηξεηο εκέξεο, ην ζχζηεκα δήισλε κηα λέα ελφηεηα σο ηξέρνπζα, ψζηε λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα μέξνπλ ζε πην ζεκείν ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη θαη λα ζπκβαδίδνπλ σο έλα βαζκφ. Βέβαηα, ε ελέξγεηα απηή δελ ήηαλ δεζκεπηηθή γηα ηνπο καζεηέο σο πξνο ην ξπζκφ παξαθνινχζεζεο, απιά είρε θαηεπζπληήξην ξφιν. Σηελ Δηθφλα 1 θαίλνληαη ε δνκή ηνπ καζήκαηνο γηα ηνπο ρξήζηεο Ubuntu Linux, ελψ ζηελ Δηθφλα 2 ε αληίζηνηρε δνκή γηα ην κάζεκα ησλ Windows. Γηα θάζε κάζεκα απεηθνλίδεηαη ην εηζαγσγηθφ ηκήκα ηεο νζφλεο πνπ πεξηέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο/εξγαιεία γηα ην κάζεκα, κία απφ ηηο θπξίσο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ε ελφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 6

7 Δηθφλα 1: Απφζπαζκα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζηεο Ubuntu Linux. 7

8 Δηθφλα 2: Απφζπαζκα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζηεο Windows. Η ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ πεξηειάκβαλε ηξία ζηάδηα. 1. Αηνκηθή εξγαζία κε αληηθείκελν ηνλ πεξηεγεηή Mozilla Firefox. 2. Σπλεξγαηηθή εξγαζία κε αληηθείκελν ηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο Mozilla Thunderbird. 3. Έλα γεληθφ θνπίδ, πάλσ ζηελ χιε νιφθιεξνπ ηνπ καζήκαηνο. Γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κεηαμχ ηνπ θαζεγεηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε ππεξεζία ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη νη νκάδεο ζπδεηήζεσλ (forum). Τν Moodle δηαζέηεη θαη ππεξεζία δσληαλήο ζπλνκηιίαο (chat) αιιά ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζψο θξίζεθε πξνηηκφηεξν λα ππάξρεη έλαο ζηνηρεηψδεο έιεγρνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπδεηήζεσλ απφ ηνλ θαζεγεηή κέζα απφ ηηο νκάδεο ζπδεηήζεσλ. 8

9 4.3 Σσμμεηοτή καθηγηηών Τν γεληθφ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ καζήκαηνο αλέιαβαλ νη δχν θαζεγεηέο. Σηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαλ ε δηφξζσζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ ζεκάησλ πνπ ζέηνληαλ ζηηο νκάδεο ζπδεηήζεσλ. Η δηφξζσζε ζπλνδεπφηαλ απφ αλάινγα ζρφιηα φπνπ θξηλφηαλ απαξαίηεην αιιά θαη απφ ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ, αλάινγα κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα πνπ είρε εθ ησλ πξνηέξσλ νξηζηεί γηα θάζε εξγαζία. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε εχξπζκε επηθνηλσλία κεηαμχ θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ, νη θαζεγεηέο απνθάζηζαλ λα νξίζνπλ σο αλψηαην ρξνληθφ φξην απάληεζεο ζηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είηε κέζσ ησλ νκάδσλ ζπδεηήζεσλ ηηο 24 ψξεο. Η ελεξγή παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ηνπ θαζεγεηή, εηδηθά ζε έλα κάζεκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο εληζρχεη ηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο, αθνχ θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο, θαη ηνπο δίλεη πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά. Απηή ε άπνςε εληζρχεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, φπνπ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθψλεζαλ φηη παξά ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κάζεκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, νπφηε εμ νξηζκνχ δελ ππάξρεη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ θαζεγεηή, θαη κφλν ε εηθνληθή παξνπζία ηνπ είλαη αλαγθαία θαη ζεκαληηθή. 5. Σσμπεράζμαηα και μελλονηική εργαζία Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο έλα εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο. Σε απηφ πεξηιακβάλνληαλ εξσηήζεηο πνπ θάιππηαλ φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ καζήκαηνο: ην πεξηερφκελν, ηε δνκή, ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ην ρξφλν πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ παξνπζία ηνπ θαζεγεηή θαη ηε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σθνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ, κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ, λα θαλεί ηκεκαηηθά αιιά θαη ηειηθά ζπλνιηθά, ε εηθφλα ηνπ καζήκαηνο, ηα ιάζε θαη νη παξαιείςεηο, ηα δπλαηά ζεκεία, νη απαηηήζεηο θαη νη αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο πηινηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο. Δλδεηθηηθά, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (θαη ζηα δχν καζήκαηα: Windows, Linux), ηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο ζε κειινληηθά παξφκνηα εγρεηξήκαηα, είλαη ηα εμήο: 1. Τν 60% πεξίπνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ επηζήκαλε ηε ζεκαζία ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο. Παξφιν πνπ επξφθεηην γηα πξφγξακκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, νη καζεηέο δηαηήξεζαλ ην πλεχκα ηεο ζπκβαηηθήο ηάμεο θαη δήισζαλ φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία- θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε- εληζρχεηαη απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ θαζεγεηή, αιιά θαη απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ. 2. Ωο πξνο ηε δηάηαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηε γεληθφηεξε παξνπζίαζή ηνπ νη ζπκκεηέρνληεο θαη ησλ δχν καζεκάησλ, έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη. Τν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη θαη νη δχν πξνζεγγίζεηο πνπ επηρεηξήζεθαλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ήηαλ απνδεθηά απφ ηνπο καζεηέο θαη απέδσζαλ φπσο έπξεπε. 3. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «ειεθηξνληθήο ηάμεο» είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ. Γηα λα επηηεπρζεί φκσο απηφ, ζα πξέπεη νη καζεηέο λα ζπκβαδίδνπλ σο έλα 9

10 βαζκφ ζηε κειέηε ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. Σε απηφ ην ζεκείν ν θαζεγεηήο πξέπεη λα απνθηήζεη θαζνδεγεηηθφ ξφιν. Θα πξέπεη λα ππάξμεη δειαδή απζηεξφηεξν πξφγξακκα θαη λα δνζεί ζε απηφ πεξηζζφηεξε βαξχηεηα, ψζηε νη ζπνπδαζηέο λα είλαη πην ηππηθνί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θάζε εβδνκάδα. Σε γεληθέο γξακκέο, ην πξφγξακκα ηθαλνπνίεζε ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Τν πιηθφ πνπ επηιέρζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπ απνδείρζεθε αξθεηά ειθπζηηθφ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη δήισζαλ φηη απνθφκηζαλ ρξήζηκεο γλψζεηο θαη θάπνηα εμεηδίθεπζε πάλσ ζην αληηθείκελν. Η νκάδα Τειεθπαίδεπζεο ζπλερίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη άιισλ ελνηήησλ. Παξακέλνληαο ζην ίδην αληηθείκελν (βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε Η/Υ), έρεη ήδε μεθηλήζεη ηε κεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ησλ εμήο ελνηήησλ: ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ OpenOffice.Org Writer, ηεο εθαξκνγήο ινγηζηηθψλ θχιισλ OpenOffice.Org Calc, ηεο εθαξκνγήο παξνπζηάζεσλ OpenOffice.Org Impress θαη ηε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο Ubuntu Linux. Τν πιηθφ ησλ παξαπάλσ ελνηήησλ ζα νξγαλσζεί ζε ειεθηξνληθά καζήκαηα θαη ζα δηεμαρζνχλ ζεκηλάξηα γηα ηε δηάζεζή ηνπο πξνζερείο κήλεο. Δπηπξφζζεηα, ζα δηαηεζεί θαη πάιη ε ελφηεηα γηα ηνλ πεξηεγεηή ηζηνχ Mozilla Firefox θαη ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ Mozilla Thunderbird. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία ησλ καζεκάησλ ζα βαζηζηνχλ ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξψηνπ ζεκηλαξίνπ κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ην θαιχηεξν δπλαηφ καζεζηαθφ απνηέιεζκα. Η παξαθνινχζεζε ησλ ζεκηλαξίσλ ζα γίλεηαη δσξεάλ θαη φπσο θαη ζηελ πξψηε πηινηηθή θάζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ηα καζήκαηα ζα ρνξεγεζνχλ βεβαηψζεηο. 6. Βιβλιογραθία Νηθεηάθεο, Μηραήι θ.α. [2004]. Πιεροθορηαθή παηδεία θαη ασηοδύλακε κάζεζε. Interoperability framework for pan-european egovernement services [ηειεπηαία πξφζβαζε 23/07/2007] Open Document Format ISO/ICE list= [ηειεπηαία πξφζβαζε 23/07/2007] Εσρωπαϊκό Σσμβούλιο ηης Βαρκελώνης [ηειεπηαία πξφζβαζε 23/07/2007] Εσρωπαϊκό Σσμβούλιο ηης Λιζζαβόνας [ηειεπηαία πξφζβαζε 23/07/2007] 10

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1. Εισαγωγή Η ανάγκη για Διά Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε συνδυασμό με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ Ενόηηηα: Υποενόηηηα: Ubuntu Linux Τ1. Ση είλαη ην Linux θαη ην Ubuntu πξνυπνζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε ύνηομη Περιγραθή Θα θάλνπκε γεληθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Linux. Πψο

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γνχλα Διέλε ΑΜ:1505 Λχθα Εσή ΑΜ:1522 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μπαινπθηζήο Αλαζηάζηνο έξξαη, 2015 Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631)

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Πηστιακή Εργαζία Τίηλος: Ανάπτυξη ιςτοςελίδασ online εξυπηρζτηςησ ςυνεργειϊν επιςκευϊν Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Επιβλζπων καθηγητήσ: Ι. Γ. Αγγειόπνπινο, MSc., PhD. Καζ. ΣΔΙ Πεηξαηά Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΚΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΒΑΗ

ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΚΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΒΑΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΚΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΒΑΗ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα : Ελεύθερο Λογιζμικό / Λογιζμικό Ανοικηού Κώδικα ζηη Δημόζια Διοίκηζη και ηις Επιτειρήζεις Μικρού / Μεζαίοσ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

MINES FOR LIBRARIES Μεηρώληας ηολ αληίθησπο ηφλ Ηιεθηροληθώλ Πεγώλ Πιεροθόρεζες

MINES FOR LIBRARIES Μεηρώληας ηολ αληίθησπο ηφλ Ηιεθηροληθώλ Πεγώλ Πιεροθόρεζες MINES FOR LIBRARIES Μεηρώληας ηολ αληίθησπο ηφλ Ηιεθηροληθώλ Πεγώλ Πιεροθόρεζες Αιβαλούδε Νούια, Κοιοβός Φίιηππος Βιβλιοθήκη και Κένηπο Πληποθόπηζηρ, Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ Martha Kyrillidou Association

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΧΝ: ΔΡΡΔ ΦΙΛΙΠΠΟΤΠΟΛΗ. Λίια Θενδσξίδνπ, Κψζηαο Γαπίδ

ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΧΝ: ΔΡΡΔ ΦΙΛΙΠΠΟΤΠΟΛΗ. Λίια Θενδσξίδνπ, Κψζηαο Γαπίδ 1 16 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ: Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζεκεξηλήο θαη ηεο κειινληηθήο βηβιηνζήθεο Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, 1/3 Οθησβξίνπ 2007 ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ» ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΠΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή Τίηινο Γηαηξηβήο Κατασκευή ιστοσελίδας χολικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού Λογισμικού για φορητές

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» (Technologies and Methods for Developing e-courses)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηζη δημιοσργίας αποθεηηρίοσ Πηστιακών Εργαζιών»

«Διερεύνηζη δημιοσργίας αποθεηηρίοσ Πηστιακών Εργαζιών» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηστιακή εργαζία «Διερεύνηζη δημιοσργίας αποθεηηρίοσ Πηστιακών Εργαζιών» Σοσ θοιηηηή Δαρή Αναζηάζιοσ Αρ. Μηηρώοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα