Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας"

Transcript

1 Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Άλλα Κξαζζά, Βηβιηνζεθνλφκνο, Οκάδα Τειεθπαίδεπζεο, Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Βαζηιηθή Μνιε, Βηβινζεθνλφκνο, Οκάδα Τειεθπαίδεπζεο, Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Φξπζνχια Παπάδνγινπ, Πιεξνθνξηθφο, Οκάδα Τειεθπαίδεπζεο, Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 1. Ειζαγωγή Η αλάγθε γηα Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο θαη εξγαζίαο έρνπλ θαηαζηήζεη ηελ αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε σο κία δεκνθηιή ελαιιαθηηθή κέζνδν κάζεζεο. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (e-learning) απνηειεί κηα θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ζε παγθφζκην επίπεδν. Τν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ ξφιν ηεο βηβιηνζήθεο, νδήγεζαλ ηε Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζην λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο Υπεξεζία Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο θαη λα πξνζθέξεη ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, αιιά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη ζην επξχ θνηλφ, εμ απνζηάζεσο, ειεθηξνληθά καζήκαηα. Η παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηα καζήκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζην επξχ θνηλφ. Σπγθεθξηκέλα, ζα πεξηγξαθεί ην πεξηβάιινλ Τειεκάζεηα πάλσ ζην νπνίν ζρεδηάδνληαη θαη δηεμάγνληαη ηα καζήκαηα, ην αληηθείκελν ησλ καζεκάησλ θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε, αιιά θαη ηα ίδηα ηα καζήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη δηεμήρζεζαλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ πηινηηθνχ ζεκηλαξίνπ, πνπ έιαβε ρψξα ηελ άλνημε ηνπ Το περιβάλλον Τηλεμάθεια ηο λογιζμικό Moodle Τν πεξηβάιινλ αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο «Τειεκάζεηα» 1 δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ην 2005 γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο παξαθάησ ζθνπνχο: Υπνζηήξημε ησλ καζεκάησλ μέλσλ γισζζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (ΠαΜαθ). Υπνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ εμεηδίθεπζεο πνπ δηεμάγεη ε εηαηξία αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Υπνζηήξημε ησλ καζεκάησλ ηνπ Πεηξακαηηθνχ Δληαίνπ Λπθείνπ ηνπ ΠαΜαθ (COMENIUS). Υπνζηήξημε ζπλεδξίσλ θαη ζεκηλαξίσλ πνπ δηεμάγνληαη ζην ΠαΜαθ

2 Γηα ηελ εμππεξέηεζε απηψλ ησλ ζθνπψλ δεκηνπξγνχληαη ειεθηξνληθά καζήκαηα ζε ζπλελλφεζε κε πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Η Τειεκάζεηα έρεη πινπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα Moodle ην νπνίν δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηνλ αληίζηνηρν ηζηνηφπν 2 ππφ ηελ άδεηα ρξήζεο GNU/GPL (General Public License). Τν φλνκά ηνπ είλαη αθξσλχκην ησλ ιέμεσλ Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ελψ ε ιέμε moodle ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο ξήκα γηα λα δειψζεη ηε ρσξίο πίεζε ελαζρφιεζε κε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπρλά νδεγεί ζε εκπλεχζεηο. Τν Moodle είλαη κηα νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ πνπ έρεη πινπνηεζεί κε ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ PHP θαη ππνζηεξίδεη πνιινχο ηχπνπο βάζεο δεδνκέλσλ (MySQL, PostgreSQL, SQL server θ.α.). Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα web εθαξκνγή πνπ απαηηεί έλαλ εμππεξεηεηή ηζηνχ (web server) γηα λα ιεηηνπξγήζεη ελψ ε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ γίλεηαη κέζσ πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο ζηνλ ηζηφ (web browsers). Δμαηηίαο ηεο θχζεο ηεο εθαξκνγήο, είλαη εθηθηή ε εγθαηάζηαζή ηεο ζε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Windows, Linux, Unix). Τν Moodle επηιέρζεθε έλαληη άιισλ αληίζηνηρσλ ινγηζκηθψλ (εκπνξηθψλ ή αλνηθηνχ θψδηθα) κε βάζε ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: Δηαηίζεηαη ειεύζερα, τφρίς θόζηος απόθηεζες θαη τρήζες, γεγνλφο πνπ ζπκβαδίδεη κε ηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηεο Βηβιηνζήθεο γηα αληηθαηάζηαζε εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ κε ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη ην ινγηζκηθφ είλαη αλνηθηνχ θψδηθα επηηξέπεη παξεκβάζεηο γηα ηελ άκεζε επίιπζε πξνβιεκάησλ θάηη πνπ βεβαίσο δε ζπληζηάηαη αιιά απνδεηθλχεηαη πνιχ ρξήζηκν ζηελ πξάμε. Δελ σζηερεί ζε δσλαηόηεηες θαη εργαιεία ζε ζρέζε κε εκπνξηθά παθέηα ηνπιάρηζηνλ ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα δηθαηνινγείηαη ην απμεκέλν θφζηνο απφθηεζεο. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην απμεκέλν κεξίδην αγνξάο πνπ δηαζέηεη. Σχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Moodle, ζηα ηέιε ηνπ Ινπιίνπ 2007 ππάξρνπλ εγγεγξακκέλνη ηζηνηφπνη πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ. Υποζηερίδεηαη από κηα ποισπιεζή δηεζλή θοηλόηεηα τρεζηώλ πνπ αζρνιείηαη εληαηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνχ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε ζπρλφηεηα ησλ λέσλ εθδφζεσλ αιιά θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ moodle.org (πνπ βαζίδεηαη θπζηθά ζην moodle) ν νπνίνο μεπεξλά ηηο Μάιηζηα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ζεκαληηθνχο νξγαληζκνχο, πξσηνπφξνπο ζηελ αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε, φπσο π.ρ. ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ηεο Αγγιίαο, ελψ ελδεηθηηθφ ηεο επξείαο αλαγλψξηζήο ηνπ είλαη θαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηή Moodle ην Δηαζέηεη κηα κεγάιε βάζε δεδοκέλφλ πρόζζεηφλ ιεηηοσργηθώλ κολάδφλ (modules) πνπ κπνξνχλ εχθνια λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ. Δηαηίζεηαη ζε περηζζόηερες από 70 γιώζζες κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιεληθή

3 Σηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ΠΛΟΗΓΙΣ ΙΙ ιήθζεθε ε απφθαζε λα αμηνπνηεζεί πεξαηηέξσ ε Τειεκάζεηα θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία ρξήζεο Η/Υ κε αλνηθηφ ινγηζκηθφ. Σε απηή ηελ θαηεχζπλζε έγηλαλ θάπνηεο αλαβαζκίζεηο ζην ινγηζκηθφ ηεο ζηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ Moodle ελψ εγθαηαζηάζεθαλ θαη θάπνηα πξφζζεηα modules. Δπίζεο, μεθίλεζε πξνζπάζεηα κεηάθξαζεο/ δηφξζσζεο κεηαθξάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ε νπνία έρεη ζε κεγάιν βαζκφ νινθιεξσζεί θαζψο απνκέλνπλ θάπνηεο δηνξζψζεηο θαη θάπνηεο κεηαθξάζεηο φξσλ πνπ πξνζηέζεθαλ ζηελ πιένλ πξφζθαηε έθδνζε ηνπ Moodle. Μφιηο νινθιεξσζεί ην έξγν ηεο κεηάθξαζεο, ε νκάδα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο ηνπ ΠαΜαθ ζθνπεχεη λα δηαζέζεη ηα αξρεία ειεχζεξα ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 3. Το έργο ηο σλικό Η Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, αλαγλσξίδνληαο ην λέν εθπαηδεπηηθφ ξφιν πνπ πξέπεη λα έρεη ζηε ζχγρξνλε επνρή, αμηνπνίεζε ην Β' Κνηλνηηθφ Πιαίζην Σηήξημεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην έξγν «ΠΛΟΗΓΙΣ: Απφ ηελ Πιεξνθνξία ζηε Γλψζε», θαη αλέιαβε ηελ πινπνίεζε παθέηνπ εξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Τν ζεκαηηθφ αληηθείκελν πνπ επηιέρζεθε γηα δηδαζθαιία ήηαλ ν Χειριζμός Ηλεκηρονικού Υπολογιζηή με ηη Χρήζη Ελεύθεροσ Λογιζμικού/ Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα (Free/ Libre Open Source Software). Ωο ηψξα είρε επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη ν ξφινο ησλ βηβιηνζεθψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη απνθιεηζηηθά ππνζηεξηθηηθφο. Η απμαλφκελε πξφνδνο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ φκσο θαη ε πιεζψξα ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε θαη πην ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ βηβιηνζεθψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Έηζη, πξνέθπςε θαη επηθξάηεζε κία ηζρπξφηεξε αληίιεςε ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο. Σχκθσλα κε απηή, νη βηβιηνζήθεο απνηεινχλ Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ εθπαίδεπζε ζηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Νηθεηάθεο, Μηραήι θ.α. [2004] ζην δεκνζίεπκά ηνπο Πιεξνθνξηαθή παηδεία θαη απηνδχλακε κάζεζε: Σηο ζύγτρολο περηβάιιολ οη βηβιηοζήθες δηεσρύλοσλ ηο ρόιο ηοσς, ο οποίος πιέολ δελ προζαλαηοιίδεηαη κόλο προς ηελ θαηεύζσλζε ηοσ εληοπηζκού, ηες ζσγθέληρφζες θαη οργάλφζες ηφλ πιεροθορηώλ, αιιά ζσγτρόλφς κε ηελ αιιαγή ζηελ εθπαηδεσηηθή ζθέυε (δηδαζθαιία κε βάζε ηελ ποιιαπιή βηβιηογραθία ή δηδαζθαιία κε βάζε ηο καζεηοθεληρηθό κοληέιο) αποηειεί ζεκείο ποσ εζηηάδεηαη πιέολ ε εθπαηδεσηηθή δηαδηθαζία. Η επηινγή ηνπ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα δηδαρζεί πξνέθπςε έπεηηα απφ ζρεηηθή έξεπλα ζε δηεζλέο, αιιά θπξίσο επξσπατθφ επίπεδν, ζε ζέκαηα Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο. Σπγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθε φηη ε θίλεζε ηνπ Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ/ Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ Κψδηθα (FOSS/ FLOSS) αλαπηχζζεηαη νινέλα, γηαηί ζπγθεληξψλεη πιήζνο πιενλεθηεκάησλ. Τα βαζηθφηεξα είλαη ην αλχπαξθην θφζηνο ρξήζεο θαη δηαλνκήο ηνπ ινγηζκηθνχ, ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ινγηζκηθνχ ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε ή ηνπ θνξέα πνπ ην ρξεζηκνπνηεί θαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά κε πιηθφ (hardware) παιαηάο ηερλνινγίαο. Ωζηφζν, ην ζπνπδαηφηεξν πιενλέθηεκα ζηε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ, φπσο ελέθξηλε θαη ην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ηεο Βαξθειψλεο ην 2002, είλαη ε ειεπζεξία επηινγήο. Τελ ειεπζεξία, δειαδή, πνπ κπνξεί λα έρεη ν θάζε ρξήζηεο λα επηιέμεη κέζα απφ κία αξθεηά κεγάιε γθάκα ην ινγηζκηθφ πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ην πξνζαξκφζεη ζηηο αλάγθεο ηνπ άκεζα ή έκκεζα. Φπζηθά, ππάξρεη θαη ε αληίζεηε άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη φηη ην ΔΛ/ΛΑΚ απεπζχλεηαη ζε εμεηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο. 3

4 Απηφ πξάγκαηη παιαηφηεξα ήηαλ γεγνλφο. Ωζηφζν ζήκεξα ε άπνςε απηή είλαη εληειψο αλππφζηαηε. Πιένλ ππάξρεη έλα πιήζνο εθαξκνγψλ ΔΛ/ΛΑΚ πνπ απεπζχλνληαη ζε αξράξηνπο ρξήζηεο. Σε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ θαη νη Δθαξκνγέο Γξαθείνπ OpenOffice.org, πνπ πεξηιακβάλνπλ Δπεμεξγαζηή Κεηκέλνπ, Υπνινγηζηηθά Φχιια, Παξνπζηάζεηο, Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Σρέδην θ.α. αιιά θαη ε δηαλνκή Ubuntu ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Linux. Τν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κάιηζηα, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ηνπ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε ην Δπξσπατθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (egovernement), ζχκθσλα κε ην νπνίν φια ηα θπβεξλεηηθά έγγξαθα ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη κε ζπγθεθξηκέλν αλνηθηφ πξφηππν. Τν πξφηππν απηφ, πνπ είλαη θαη ε εμ νξηζκνχ κνξθή απνζήθεπζεο ησλ Δθαξκνγψλ ηνπ OpenOffice.org, είλαη ην Open Document Format θαη έρεη θαζηεξσζεί κε ISO/IEC Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε αλάγθε γηα θαηάξηηζε ζην ΔΛ/ΛΑΚ έρεη γίλεη επηηαθηηθή γηα φιε ηελ Δπξψπε. Πέξα φκσο απφ ηε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ε ΔΔ πξνσζεί θαη ηελ Τειεθπαίδεπζε (e-learning), σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα γηα ηελ επέιηθηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ, γεγνλφο πνπ επίζεο εθθξάδεηαη κέζα απφ πιαίζην δξάζεο θαη ζπγθεθξηκέλα Δπξψπε ηεο Γλψζεο Λακβάλνληαο φια απηά ππφςε, ε νκάδα Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΠαΜαθ απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηεμάγεη ηειεθπαηδεπηηθά καζήκαηα ζε ζπλεξγαζία κε θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε αληηθείκελν ηε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ, γηα ρξήζηεο Windows θαη γηα ρξήζηεο Linux. Γηα ην ιφγν απηφ ήξζε ζε επαθή κε ην ICDL Foundation Africa, ην νπνίν δηαζέηεη ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο (ζηα αγγιηθά), αιιά θαη ηελ πηζηνπνίεζε ζηε ρξήζε ησλ ε/π κε ηε ρξήζε ΔΛ/ΛΑΚ, ην γλσζηφ θαη σο Open ICDL. Η πξφηαζε γηα κεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ πιηθνχ έγηλε απνδεθηή κε ελζνπζηαζκφ απφ ην Ίδξπκα ηεο Αθξηθήο θαη παξφιν πνπ ην πιηθφ είλαη ππφ ηελ άδεηα Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.5, ην Ίδξπκα έδσζε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα πξνζζήθεο, βειηηψζεηο θαη ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ψζηε λα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο λεφηεξεο εθδφζεηο ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα δηδαρηνχλ αιιά θαη κε ρξήζε ζε πεξηβάιινλ Windows. 4. Πιλοηικό Σεμινάριο 4.1 Πρώηες ενέργειες Τνλ Ιαλνπάξην 2007, μεθίλεζε ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο γηα ηελ ελφηεηα Mozilla Firefox θαη Thunderbird. Η αξρηθή ηδέα ήηαλ φηη ηα καζήκαηα ζα δεκηνπξγνχληαλ γηα ρξήζηεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Ubuntu Linux. Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows, ζρεδηάζηεθαλ δχν καζήκαηα, έλα γηα θάζε ιεηηνπξγηθφ. Γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο, ζπληάρζεθε ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 3, 3 4

5 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ 4 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ OpenSoft 5, πνπ απνηειεί έλα δηθηπαθφ ηφπν κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αλνηρηνχ θψδηθα3. Γηα κηα πξσηαξρηθή ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπληάρζεθε θαη ηνπο απεζηάιε νδεγφο πινήγεζεο ζην κάζεκα θαη ζηελ πιαηθφξκα. Ο νδεγφο πεξηειάκβαλε νδεγίεο γηα εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα θαη πεξηήγεζε ζην πεξηβάιινλ ηεο, αιιά ζπγρξφλσο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη πεξηγξαθή ηφζν ησλ πεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο, φζν θαη ησλ blocks πνπ απαξηίδνπλ ηε ζειίδα θαη ππνζηεξίδνπλ ην κάζεκα. Οη νδεγνί, θαζψο θαη ηα θιεηδηά εγγξαθήο ζην κάζεκα ζηάιζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Τν ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ αλέιαβε ε νκάδα Τειεθπαίδεπζεο ηεο Βηβιηνζήθεο πνπ απαξηίδεηαη απφ δχν Βηβιηνζεθνλφκνπο θαη κία Πιεξνθνξηθφ, ζε ζπλεξγαζία κε δχν κέιε ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνλ θ. Βαζίιεην Γαγδηιέιε, Δπίθνπξν θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Μαξγαξίηε, Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο. Παξφιν πνπ επξφθεηην γηα πξφγξακκα Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο, δηεμήρζεζαλ δχν δηα δψζεο πξναηξεηηθέο ζπλεδξίεο κεηαμχ ηεο νκάδαο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ. Η πξψηε πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη είρε ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα θαη ε δεχηεξε κεηά ηε ιήμε, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε. Γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηνχληαλ ε νινθιήξσζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 80% ησλ εξγαζηψλ θαη βέβαηα ε νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο (ηειηθή εξγαζία θαη θνπίδ) θαζψο θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ πιεξνχζαλ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξεγήζεθαλ ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο βεβαηψζεηο επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο. 4.2 Στεδιαζμός μαθημάηων Τν ινγηζκηθφ Moodle πξνζθέξεη δηάθνξνπο ηξφπνπο ζρεδηαζκνχ ελφο ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηφζν ηνπ θαζεγεηή, φζν θαη ησλ καζεηψλ. Ύζηεξα απφ ζπδεηήζεηο θαη δηεξεχλεζε ησλ δηαθφξσλ απηψλ ηξφπσλ, ε νκάδα επέιεμε θαη γηα ηα δχν καζήκαηα ηε ζεκαηηθή κνξθή νξγάλσζεο δηφηη δε δεζκεχεη ρξνληθά ηνπο καζεηέο θαη είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε. Δπίζεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί ζηνπο καζεηέο ε αίζζεζε ηεο «ειεθηξνληθήο ηάμεο». Καηά ηελ παξαθνινχζεζε, νη καζεηέο ζα έπξεπε: Να κειεηήζνπλ κφλνη ηνπο ην πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. Να θάλνπλ αηνκηθέο εξγαζίεο, αιιειεπηδξψληαο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ θαζεγεηή. Να θάλνπλ ζπλεξγαηηθέο εξγαζίεο, αιιειεπηδξψληαο κεηαμχ ηνπο

6 Ο επηκέξνπο ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο, σζηφζν, ήηαλ δηαθνξεηηθφο γηα ηα δχν ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Οη βαζηθέο δηαθνξέο εληνπίδνληαη σο πξνο ηε δνκή ηνπ πιηθνχ θαη ηα εξγαιεία (απφ απηά πνπ πξνζθέξεη ην Moodle) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ νξγάλσζή ηνπ. Γηα ην κάζεκα ζε πεξηβάιινλ Windows αθνινπζήζεθε κηα ιηηή πξνζέγγηζε κε έκθαζε ζηελ νκνηνκνξθία. Τν θπξίσο πιηθφ νξγαλψζεθε κφλν ζε δηδαθηηθέο ελφηεηεο (lessons) θαη ππήξρε εηζαγσγή θαη ζχλνςε κε ηε κνξθή απιήο ηζηνζειίδαο (resource). Δπίζεο, θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα πεξηειάκβαλε κία ή πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο (assignments). Αληίζεηα, ην αληίζηνηρν κάζεκα ζε πεξηβάιινλ Linux είρε κηα πην πιεζσξηθή κνξθή. Βαζίζηεθε ζηε ρξήζε δηαθφξσλ πεγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (web pages, lessons, books) θαη πέξα απφ ηηο εξγαζίεο πεξηειάκβαλε αξθεηά, κηθξά, ελδηάκεζα θνπίδ. Καη εδψ, θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα μεθηλάεη κε κία εηζαγσγή θαη νινθιεξψλεηαη κε κία ζχλνςε. Τν πεξηερφκελν θαη ησλ δχν καζεκάησλ ρσξίζηεθε ζε έμη επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη κία επηπιένλ ελφηεηα πνπ απνηεινχζε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη πεξηειάκβαλε εξγαζίεο θαη εξσηεκαηνιφγην. Υπνινγίζηεθε φηη γηα ηελ θάζε κία ζεκαηηθή ελφηεηα απαηηνχληαλ 3 κε 5 ψξεο ελαζρφιεζεο πεξίπνπ. Γειαδή ζπλνιηθά γηα ην κάζεκα ζα ρξεηάδνληαλ 25 κε 35 πεξίπνπ ψξεο. Ο ελδεηθηηθφο απηφο ρξφλνο θξίζεθε επαξθήο γηα ηε κειέηε ηνπ πιηθνχ θαη ηελ ππνβνιή ησλ εξγαζηψλ. Με βάζε απηφ, αλά ηξεηο εκέξεο, ην ζχζηεκα δήισλε κηα λέα ελφηεηα σο ηξέρνπζα, ψζηε λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα μέξνπλ ζε πην ζεκείν ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη θαη λα ζπκβαδίδνπλ σο έλα βαζκφ. Βέβαηα, ε ελέξγεηα απηή δελ ήηαλ δεζκεπηηθή γηα ηνπο καζεηέο σο πξνο ην ξπζκφ παξαθνινχζεζεο, απιά είρε θαηεπζπληήξην ξφιν. Σηελ Δηθφλα 1 θαίλνληαη ε δνκή ηνπ καζήκαηνο γηα ηνπο ρξήζηεο Ubuntu Linux, ελψ ζηελ Δηθφλα 2 ε αληίζηνηρε δνκή γηα ην κάζεκα ησλ Windows. Γηα θάζε κάζεκα απεηθνλίδεηαη ην εηζαγσγηθφ ηκήκα ηεο νζφλεο πνπ πεξηέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο/εξγαιεία γηα ην κάζεκα, κία απφ ηηο θπξίσο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ε ελφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 6

7 Δηθφλα 1: Απφζπαζκα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζηεο Ubuntu Linux. 7

8 Δηθφλα 2: Απφζπαζκα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζηεο Windows. Η ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ πεξηειάκβαλε ηξία ζηάδηα. 1. Αηνκηθή εξγαζία κε αληηθείκελν ηνλ πεξηεγεηή Mozilla Firefox. 2. Σπλεξγαηηθή εξγαζία κε αληηθείκελν ηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο Mozilla Thunderbird. 3. Έλα γεληθφ θνπίδ, πάλσ ζηελ χιε νιφθιεξνπ ηνπ καζήκαηνο. Γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κεηαμχ ηνπ θαζεγεηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε ππεξεζία ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη νη νκάδεο ζπδεηήζεσλ (forum). Τν Moodle δηαζέηεη θαη ππεξεζία δσληαλήο ζπλνκηιίαο (chat) αιιά ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζψο θξίζεθε πξνηηκφηεξν λα ππάξρεη έλαο ζηνηρεηψδεο έιεγρνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπδεηήζεσλ απφ ηνλ θαζεγεηή κέζα απφ ηηο νκάδεο ζπδεηήζεσλ. 8

9 4.3 Σσμμεηοτή καθηγηηών Τν γεληθφ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ καζήκαηνο αλέιαβαλ νη δχν θαζεγεηέο. Σηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαλ ε δηφξζσζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ ζεκάησλ πνπ ζέηνληαλ ζηηο νκάδεο ζπδεηήζεσλ. Η δηφξζσζε ζπλνδεπφηαλ απφ αλάινγα ζρφιηα φπνπ θξηλφηαλ απαξαίηεην αιιά θαη απφ ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ, αλάινγα κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα πνπ είρε εθ ησλ πξνηέξσλ νξηζηεί γηα θάζε εξγαζία. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε εχξπζκε επηθνηλσλία κεηαμχ θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ, νη θαζεγεηέο απνθάζηζαλ λα νξίζνπλ σο αλψηαην ρξνληθφ φξην απάληεζεο ζηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είηε κέζσ ησλ νκάδσλ ζπδεηήζεσλ ηηο 24 ψξεο. Η ελεξγή παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ηνπ θαζεγεηή, εηδηθά ζε έλα κάζεκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο εληζρχεη ηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο, αθνχ θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο, θαη ηνπο δίλεη πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά. Απηή ε άπνςε εληζρχεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, φπνπ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθψλεζαλ φηη παξά ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κάζεκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, νπφηε εμ νξηζκνχ δελ ππάξρεη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ θαζεγεηή, θαη κφλν ε εηθνληθή παξνπζία ηνπ είλαη αλαγθαία θαη ζεκαληηθή. 5. Σσμπεράζμαηα και μελλονηική εργαζία Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο έλα εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο. Σε απηφ πεξηιακβάλνληαλ εξσηήζεηο πνπ θάιππηαλ φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ καζήκαηνο: ην πεξηερφκελν, ηε δνκή, ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ην ρξφλν πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ παξνπζία ηνπ θαζεγεηή θαη ηε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σθνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ, κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ, λα θαλεί ηκεκαηηθά αιιά θαη ηειηθά ζπλνιηθά, ε εηθφλα ηνπ καζήκαηνο, ηα ιάζε θαη νη παξαιείςεηο, ηα δπλαηά ζεκεία, νη απαηηήζεηο θαη νη αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο πηινηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο. Δλδεηθηηθά, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (θαη ζηα δχν καζήκαηα: Windows, Linux), ηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο ζε κειινληηθά παξφκνηα εγρεηξήκαηα, είλαη ηα εμήο: 1. Τν 60% πεξίπνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ επηζήκαλε ηε ζεκαζία ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο. Παξφιν πνπ επξφθεηην γηα πξφγξακκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, νη καζεηέο δηαηήξεζαλ ην πλεχκα ηεο ζπκβαηηθήο ηάμεο θαη δήισζαλ φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία- θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε- εληζρχεηαη απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ θαζεγεηή, αιιά θαη απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ. 2. Ωο πξνο ηε δηάηαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηε γεληθφηεξε παξνπζίαζή ηνπ νη ζπκκεηέρνληεο θαη ησλ δχν καζεκάησλ, έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη. Τν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη θαη νη δχν πξνζεγγίζεηο πνπ επηρεηξήζεθαλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ήηαλ απνδεθηά απφ ηνπο καζεηέο θαη απέδσζαλ φπσο έπξεπε. 3. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «ειεθηξνληθήο ηάμεο» είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ. Γηα λα επηηεπρζεί φκσο απηφ, ζα πξέπεη νη καζεηέο λα ζπκβαδίδνπλ σο έλα 9

10 βαζκφ ζηε κειέηε ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. Σε απηφ ην ζεκείν ν θαζεγεηήο πξέπεη λα απνθηήζεη θαζνδεγεηηθφ ξφιν. Θα πξέπεη λα ππάξμεη δειαδή απζηεξφηεξν πξφγξακκα θαη λα δνζεί ζε απηφ πεξηζζφηεξε βαξχηεηα, ψζηε νη ζπνπδαζηέο λα είλαη πην ηππηθνί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θάζε εβδνκάδα. Σε γεληθέο γξακκέο, ην πξφγξακκα ηθαλνπνίεζε ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Τν πιηθφ πνπ επηιέρζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπ απνδείρζεθε αξθεηά ειθπζηηθφ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη δήισζαλ φηη απνθφκηζαλ ρξήζηκεο γλψζεηο θαη θάπνηα εμεηδίθεπζε πάλσ ζην αληηθείκελν. Η νκάδα Τειεθπαίδεπζεο ζπλερίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη άιισλ ελνηήησλ. Παξακέλνληαο ζην ίδην αληηθείκελν (βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε Η/Υ), έρεη ήδε μεθηλήζεη ηε κεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ησλ εμήο ελνηήησλ: ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ OpenOffice.Org Writer, ηεο εθαξκνγήο ινγηζηηθψλ θχιισλ OpenOffice.Org Calc, ηεο εθαξκνγήο παξνπζηάζεσλ OpenOffice.Org Impress θαη ηε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο Ubuntu Linux. Τν πιηθφ ησλ παξαπάλσ ελνηήησλ ζα νξγαλσζεί ζε ειεθηξνληθά καζήκαηα θαη ζα δηεμαρζνχλ ζεκηλάξηα γηα ηε δηάζεζή ηνπο πξνζερείο κήλεο. Δπηπξφζζεηα, ζα δηαηεζεί θαη πάιη ε ελφηεηα γηα ηνλ πεξηεγεηή ηζηνχ Mozilla Firefox θαη ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ Mozilla Thunderbird. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία ησλ καζεκάησλ ζα βαζηζηνχλ ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξψηνπ ζεκηλαξίνπ κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ην θαιχηεξν δπλαηφ καζεζηαθφ απνηέιεζκα. Η παξαθνινχζεζε ησλ ζεκηλαξίσλ ζα γίλεηαη δσξεάλ θαη φπσο θαη ζηελ πξψηε πηινηηθή θάζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ηα καζήκαηα ζα ρνξεγεζνχλ βεβαηψζεηο. 6. Βιβλιογραθία Νηθεηάθεο, Μηραήι θ.α. [2004]. Πιεροθορηαθή παηδεία θαη ασηοδύλακε κάζεζε. Interoperability framework for pan-european egovernement services [ηειεπηαία πξφζβαζε 23/07/2007] Open Document Format ISO/ICE list= [ηειεπηαία πξφζβαζε 23/07/2007] Εσρωπαϊκό Σσμβούλιο ηης Βαρκελώνης [ηειεπηαία πξφζβαζε 23/07/2007] Εσρωπαϊκό Σσμβούλιο ηης Λιζζαβόνας [ηειεπηαία πξφζβαζε 23/07/2007] 10

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1. Εισαγωγή Η ανάγκη για Διά Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε συνδυασμό με

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σνπ Ρνχζζνπ Γεψξγηνπ Α.Δ.Μ. 304 «Αλάπηπμε Portal & Forum γηα ην Σ.Δ.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Μαζεκαηηθώλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Μαζεκαηηθώλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Μαζεκαηηθώλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ Σε Πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο DIPLEK» Αζελά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ Ενόηηηα: Υποενόηηηα: Ubuntu Linux Τ1. Ση είλαη ην Linux θαη ην Ubuntu πξνυπνζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε ύνηομη Περιγραθή Θα θάλνπκε γεληθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Linux. Πψο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα