Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας"

Transcript

1 Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Άλλα Κξαζζά, Βηβιηνζεθνλφκνο, Οκάδα Τειεθπαίδεπζεο, Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Βαζηιηθή Μνιε, Βηβινζεθνλφκνο, Οκάδα Τειεθπαίδεπζεο, Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Φξπζνχια Παπάδνγινπ, Πιεξνθνξηθφο, Οκάδα Τειεθπαίδεπζεο, Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 1. Ειζαγωγή Η αλάγθε γηα Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο θαη εξγαζίαο έρνπλ θαηαζηήζεη ηελ αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε σο κία δεκνθηιή ελαιιαθηηθή κέζνδν κάζεζεο. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (e-learning) απνηειεί κηα θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ζε παγθφζκην επίπεδν. Τν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ ξφιν ηεο βηβιηνζήθεο, νδήγεζαλ ηε Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζην λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο Υπεξεζία Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο θαη λα πξνζθέξεη ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, αιιά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη ζην επξχ θνηλφ, εμ απνζηάζεσο, ειεθηξνληθά καζήκαηα. Η παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηα καζήκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζην επξχ θνηλφ. Σπγθεθξηκέλα, ζα πεξηγξαθεί ην πεξηβάιινλ Τειεκάζεηα πάλσ ζην νπνίν ζρεδηάδνληαη θαη δηεμάγνληαη ηα καζήκαηα, ην αληηθείκελν ησλ καζεκάησλ θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε, αιιά θαη ηα ίδηα ηα καζήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη δηεμήρζεζαλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ πηινηηθνχ ζεκηλαξίνπ, πνπ έιαβε ρψξα ηελ άλνημε ηνπ Το περιβάλλον Τηλεμάθεια ηο λογιζμικό Moodle Τν πεξηβάιινλ αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο «Τειεκάζεηα» 1 δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ην 2005 γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο παξαθάησ ζθνπνχο: Υπνζηήξημε ησλ καζεκάησλ μέλσλ γισζζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (ΠαΜαθ). Υπνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ εμεηδίθεπζεο πνπ δηεμάγεη ε εηαηξία αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Υπνζηήξημε ησλ καζεκάησλ ηνπ Πεηξακαηηθνχ Δληαίνπ Λπθείνπ ηνπ ΠαΜαθ (COMENIUS). Υπνζηήξημε ζπλεδξίσλ θαη ζεκηλαξίσλ πνπ δηεμάγνληαη ζην ΠαΜαθ. 1 1

2 Γηα ηελ εμππεξέηεζε απηψλ ησλ ζθνπψλ δεκηνπξγνχληαη ειεθηξνληθά καζήκαηα ζε ζπλελλφεζε κε πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Η Τειεκάζεηα έρεη πινπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα Moodle ην νπνίν δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηνλ αληίζηνηρν ηζηνηφπν 2 ππφ ηελ άδεηα ρξήζεο GNU/GPL (General Public License). Τν φλνκά ηνπ είλαη αθξσλχκην ησλ ιέμεσλ Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ελψ ε ιέμε moodle ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο ξήκα γηα λα δειψζεη ηε ρσξίο πίεζε ελαζρφιεζε κε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπρλά νδεγεί ζε εκπλεχζεηο. Τν Moodle είλαη κηα νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ πνπ έρεη πινπνηεζεί κε ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ PHP θαη ππνζηεξίδεη πνιινχο ηχπνπο βάζεο δεδνκέλσλ (MySQL, PostgreSQL, SQL server θ.α.). Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα web εθαξκνγή πνπ απαηηεί έλαλ εμππεξεηεηή ηζηνχ (web server) γηα λα ιεηηνπξγήζεη ελψ ε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ γίλεηαη κέζσ πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο ζηνλ ηζηφ (web browsers). Δμαηηίαο ηεο θχζεο ηεο εθαξκνγήο, είλαη εθηθηή ε εγθαηάζηαζή ηεο ζε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Windows, Linux, Unix). Τν Moodle επηιέρζεθε έλαληη άιισλ αληίζηνηρσλ ινγηζκηθψλ (εκπνξηθψλ ή αλνηθηνχ θψδηθα) κε βάζε ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: Δηαηίζεηαη ειεύζερα, τφρίς θόζηος απόθηεζες θαη τρήζες, γεγνλφο πνπ ζπκβαδίδεη κε ηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηεο Βηβιηνζήθεο γηα αληηθαηάζηαζε εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ κε ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη ην ινγηζκηθφ είλαη αλνηθηνχ θψδηθα επηηξέπεη παξεκβάζεηο γηα ηελ άκεζε επίιπζε πξνβιεκάησλ θάηη πνπ βεβαίσο δε ζπληζηάηαη αιιά απνδεηθλχεηαη πνιχ ρξήζηκν ζηελ πξάμε. Δελ σζηερεί ζε δσλαηόηεηες θαη εργαιεία ζε ζρέζε κε εκπνξηθά παθέηα ηνπιάρηζηνλ ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα δηθαηνινγείηαη ην απμεκέλν θφζηνο απφθηεζεο. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην απμεκέλν κεξίδην αγνξάο πνπ δηαζέηεη. Σχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Moodle, ζηα ηέιε ηνπ Ινπιίνπ 2007 ππάξρνπλ εγγεγξακκέλνη ηζηνηφπνη πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ. Υποζηερίδεηαη από κηα ποισπιεζή δηεζλή θοηλόηεηα τρεζηώλ πνπ αζρνιείηαη εληαηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνχ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε ζπρλφηεηα ησλ λέσλ εθδφζεσλ αιιά θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ moodle.org (πνπ βαζίδεηαη θπζηθά ζην moodle) ν νπνίνο μεπεξλά ηηο Μάιηζηα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ζεκαληηθνχο νξγαληζκνχο, πξσηνπφξνπο ζηελ αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε, φπσο π.ρ. ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ηεο Αγγιίαο, ελψ ελδεηθηηθφ ηεο επξείαο αλαγλψξηζήο ηνπ είλαη θαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηή Moodle ην Δηαζέηεη κηα κεγάιε βάζε δεδοκέλφλ πρόζζεηφλ ιεηηοσργηθώλ κολάδφλ (modules) πνπ κπνξνχλ εχθνια λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ. Δηαηίζεηαη ζε περηζζόηερες από 70 γιώζζες κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιεληθή. 2 2

3 Σηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ΠΛΟΗΓΙΣ ΙΙ ιήθζεθε ε απφθαζε λα αμηνπνηεζεί πεξαηηέξσ ε Τειεκάζεηα θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία ρξήζεο Η/Υ κε αλνηθηφ ινγηζκηθφ. Σε απηή ηελ θαηεχζπλζε έγηλαλ θάπνηεο αλαβαζκίζεηο ζην ινγηζκηθφ ηεο ζηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ Moodle ελψ εγθαηαζηάζεθαλ θαη θάπνηα πξφζζεηα modules. Δπίζεο, μεθίλεζε πξνζπάζεηα κεηάθξαζεο/ δηφξζσζεο κεηαθξάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ε νπνία έρεη ζε κεγάιν βαζκφ νινθιεξσζεί θαζψο απνκέλνπλ θάπνηεο δηνξζψζεηο θαη θάπνηεο κεηαθξάζεηο φξσλ πνπ πξνζηέζεθαλ ζηελ πιένλ πξφζθαηε έθδνζε ηνπ Moodle. Μφιηο νινθιεξσζεί ην έξγν ηεο κεηάθξαζεο, ε νκάδα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο ηνπ ΠαΜαθ ζθνπεχεη λα δηαζέζεη ηα αξρεία ειεχζεξα ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 3. Το έργο ηο σλικό Η Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, αλαγλσξίδνληαο ην λέν εθπαηδεπηηθφ ξφιν πνπ πξέπεη λα έρεη ζηε ζχγρξνλε επνρή, αμηνπνίεζε ην Β' Κνηλνηηθφ Πιαίζην Σηήξημεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην έξγν «ΠΛΟΗΓΙΣ: Απφ ηελ Πιεξνθνξία ζηε Γλψζε», θαη αλέιαβε ηελ πινπνίεζε παθέηνπ εξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Τν ζεκαηηθφ αληηθείκελν πνπ επηιέρζεθε γηα δηδαζθαιία ήηαλ ν Χειριζμός Ηλεκηρονικού Υπολογιζηή με ηη Χρήζη Ελεύθεροσ Λογιζμικού/ Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα (Free/ Libre Open Source Software). Ωο ηψξα είρε επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη ν ξφινο ησλ βηβιηνζεθψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη απνθιεηζηηθά ππνζηεξηθηηθφο. Η απμαλφκελε πξφνδνο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ φκσο θαη ε πιεζψξα ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε θαη πην ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ βηβιηνζεθψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Έηζη, πξνέθπςε θαη επηθξάηεζε κία ηζρπξφηεξε αληίιεςε ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο. Σχκθσλα κε απηή, νη βηβιηνζήθεο απνηεινχλ Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ εθπαίδεπζε ζηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Νηθεηάθεο, Μηραήι θ.α. [2004] ζην δεκνζίεπκά ηνπο Πιεξνθνξηαθή παηδεία θαη απηνδχλακε κάζεζε: Σηο ζύγτρολο περηβάιιολ οη βηβιηοζήθες δηεσρύλοσλ ηο ρόιο ηοσς, ο οποίος πιέολ δελ προζαλαηοιίδεηαη κόλο προς ηελ θαηεύζσλζε ηοσ εληοπηζκού, ηες ζσγθέληρφζες θαη οργάλφζες ηφλ πιεροθορηώλ, αιιά ζσγτρόλφς κε ηελ αιιαγή ζηελ εθπαηδεσηηθή ζθέυε (δηδαζθαιία κε βάζε ηελ ποιιαπιή βηβιηογραθία ή δηδαζθαιία κε βάζε ηο καζεηοθεληρηθό κοληέιο) αποηειεί ζεκείο ποσ εζηηάδεηαη πιέολ ε εθπαηδεσηηθή δηαδηθαζία. Η επηινγή ηνπ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα δηδαρζεί πξνέθπςε έπεηηα απφ ζρεηηθή έξεπλα ζε δηεζλέο, αιιά θπξίσο επξσπατθφ επίπεδν, ζε ζέκαηα Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο. Σπγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθε φηη ε θίλεζε ηνπ Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ/ Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ Κψδηθα (FOSS/ FLOSS) αλαπηχζζεηαη νινέλα, γηαηί ζπγθεληξψλεη πιήζνο πιενλεθηεκάησλ. Τα βαζηθφηεξα είλαη ην αλχπαξθην θφζηνο ρξήζεο θαη δηαλνκήο ηνπ ινγηζκηθνχ, ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ινγηζκηθνχ ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε ή ηνπ θνξέα πνπ ην ρξεζηκνπνηεί θαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά κε πιηθφ (hardware) παιαηάο ηερλνινγίαο. Ωζηφζν, ην ζπνπδαηφηεξν πιενλέθηεκα ζηε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ, φπσο ελέθξηλε θαη ην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ηεο Βαξθειψλεο ην 2002, είλαη ε ειεπζεξία επηινγήο. Τελ ειεπζεξία, δειαδή, πνπ κπνξεί λα έρεη ν θάζε ρξήζηεο λα επηιέμεη κέζα απφ κία αξθεηά κεγάιε γθάκα ην ινγηζκηθφ πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ην πξνζαξκφζεη ζηηο αλάγθεο ηνπ άκεζα ή έκκεζα. Φπζηθά, ππάξρεη θαη ε αληίζεηε άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη φηη ην ΔΛ/ΛΑΚ απεπζχλεηαη ζε εμεηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο. 3

4 Απηφ πξάγκαηη παιαηφηεξα ήηαλ γεγνλφο. Ωζηφζν ζήκεξα ε άπνςε απηή είλαη εληειψο αλππφζηαηε. Πιένλ ππάξρεη έλα πιήζνο εθαξκνγψλ ΔΛ/ΛΑΚ πνπ απεπζχλνληαη ζε αξράξηνπο ρξήζηεο. Σε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ θαη νη Δθαξκνγέο Γξαθείνπ OpenOffice.org, πνπ πεξηιακβάλνπλ Δπεμεξγαζηή Κεηκέλνπ, Υπνινγηζηηθά Φχιια, Παξνπζηάζεηο, Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Σρέδην θ.α. αιιά θαη ε δηαλνκή Ubuntu ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Linux. Τν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κάιηζηα, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ηνπ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε ην Δπξσπατθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (egovernement), ζχκθσλα κε ην νπνίν φια ηα θπβεξλεηηθά έγγξαθα ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη κε ζπγθεθξηκέλν αλνηθηφ πξφηππν. Τν πξφηππν απηφ, πνπ είλαη θαη ε εμ νξηζκνχ κνξθή απνζήθεπζεο ησλ Δθαξκνγψλ ηνπ OpenOffice.org, είλαη ην Open Document Format θαη έρεη θαζηεξσζεί κε ISO/IEC Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε αλάγθε γηα θαηάξηηζε ζην ΔΛ/ΛΑΚ έρεη γίλεη επηηαθηηθή γηα φιε ηελ Δπξψπε. Πέξα φκσο απφ ηε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ε ΔΔ πξνσζεί θαη ηελ Τειεθπαίδεπζε (e-learning), σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα γηα ηελ επέιηθηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ, γεγνλφο πνπ επίζεο εθθξάδεηαη κέζα απφ πιαίζην δξάζεο θαη ζπγθεθξηκέλα Δπξψπε ηεο Γλψζεο Λακβάλνληαο φια απηά ππφςε, ε νκάδα Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΠαΜαθ απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηεμάγεη ηειεθπαηδεπηηθά καζήκαηα ζε ζπλεξγαζία κε θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε αληηθείκελν ηε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ, γηα ρξήζηεο Windows θαη γηα ρξήζηεο Linux. Γηα ην ιφγν απηφ ήξζε ζε επαθή κε ην ICDL Foundation Africa, ην νπνίν δηαζέηεη ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο (ζηα αγγιηθά), αιιά θαη ηελ πηζηνπνίεζε ζηε ρξήζε ησλ ε/π κε ηε ρξήζε ΔΛ/ΛΑΚ, ην γλσζηφ θαη σο Open ICDL. Η πξφηαζε γηα κεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ πιηθνχ έγηλε απνδεθηή κε ελζνπζηαζκφ απφ ην Ίδξπκα ηεο Αθξηθήο θαη παξφιν πνπ ην πιηθφ είλαη ππφ ηελ άδεηα Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.5, ην Ίδξπκα έδσζε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα πξνζζήθεο, βειηηψζεηο θαη ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ψζηε λα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο λεφηεξεο εθδφζεηο ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα δηδαρηνχλ αιιά θαη κε ρξήζε ζε πεξηβάιινλ Windows. 4. Πιλοηικό Σεμινάριο 4.1 Πρώηες ενέργειες Τνλ Ιαλνπάξην 2007, μεθίλεζε ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο γηα ηελ ελφηεηα Mozilla Firefox θαη Thunderbird. Η αξρηθή ηδέα ήηαλ φηη ηα καζήκαηα ζα δεκηνπξγνχληαλ γηα ρξήζηεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Ubuntu Linux. Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows, ζρεδηάζηεθαλ δχν καζήκαηα, έλα γηα θάζε ιεηηνπξγηθφ. Γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο, ζπληάρζεθε ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 3, 3 4

5 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ 4 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ OpenSoft 5, πνπ απνηειεί έλα δηθηπαθφ ηφπν κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αλνηρηνχ θψδηθα3. Γηα κηα πξσηαξρηθή ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπληάρζεθε θαη ηνπο απεζηάιε νδεγφο πινήγεζεο ζην κάζεκα θαη ζηελ πιαηθφξκα. Ο νδεγφο πεξηειάκβαλε νδεγίεο γηα εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα θαη πεξηήγεζε ζην πεξηβάιινλ ηεο, αιιά ζπγρξφλσο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη πεξηγξαθή ηφζν ησλ πεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο, φζν θαη ησλ blocks πνπ απαξηίδνπλ ηε ζειίδα θαη ππνζηεξίδνπλ ην κάζεκα. Οη νδεγνί, θαζψο θαη ηα θιεηδηά εγγξαθήο ζην κάζεκα ζηάιζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Τν ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ αλέιαβε ε νκάδα Τειεθπαίδεπζεο ηεο Βηβιηνζήθεο πνπ απαξηίδεηαη απφ δχν Βηβιηνζεθνλφκνπο θαη κία Πιεξνθνξηθφ, ζε ζπλεξγαζία κε δχν κέιε ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνλ θ. Βαζίιεην Γαγδηιέιε, Δπίθνπξν θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Μαξγαξίηε, Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο. Παξφιν πνπ επξφθεηην γηα πξφγξακκα Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο, δηεμήρζεζαλ δχν δηα δψζεο πξναηξεηηθέο ζπλεδξίεο κεηαμχ ηεο νκάδαο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ. Η πξψηε πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη είρε ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα θαη ε δεχηεξε κεηά ηε ιήμε, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε. Γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηνχληαλ ε νινθιήξσζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 80% ησλ εξγαζηψλ θαη βέβαηα ε νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο (ηειηθή εξγαζία θαη θνπίδ) θαζψο θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ πιεξνχζαλ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξεγήζεθαλ ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο βεβαηψζεηο επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο. 4.2 Στεδιαζμός μαθημάηων Τν ινγηζκηθφ Moodle πξνζθέξεη δηάθνξνπο ηξφπνπο ζρεδηαζκνχ ελφο ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηφζν ηνπ θαζεγεηή, φζν θαη ησλ καζεηψλ. Ύζηεξα απφ ζπδεηήζεηο θαη δηεξεχλεζε ησλ δηαθφξσλ απηψλ ηξφπσλ, ε νκάδα επέιεμε θαη γηα ηα δχν καζήκαηα ηε ζεκαηηθή κνξθή νξγάλσζεο δηφηη δε δεζκεχεη ρξνληθά ηνπο καζεηέο θαη είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε. Δπίζεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί ζηνπο καζεηέο ε αίζζεζε ηεο «ειεθηξνληθήο ηάμεο». Καηά ηελ παξαθνινχζεζε, νη καζεηέο ζα έπξεπε: Να κειεηήζνπλ κφλνη ηνπο ην πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. Να θάλνπλ αηνκηθέο εξγαζίεο, αιιειεπηδξψληαο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ θαζεγεηή. Να θάλνπλ ζπλεξγαηηθέο εξγαζίεο, αιιειεπηδξψληαο κεηαμχ ηνπο

6 Ο επηκέξνπο ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο, σζηφζν, ήηαλ δηαθνξεηηθφο γηα ηα δχν ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Οη βαζηθέο δηαθνξέο εληνπίδνληαη σο πξνο ηε δνκή ηνπ πιηθνχ θαη ηα εξγαιεία (απφ απηά πνπ πξνζθέξεη ην Moodle) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ νξγάλσζή ηνπ. Γηα ην κάζεκα ζε πεξηβάιινλ Windows αθνινπζήζεθε κηα ιηηή πξνζέγγηζε κε έκθαζε ζηελ νκνηνκνξθία. Τν θπξίσο πιηθφ νξγαλψζεθε κφλν ζε δηδαθηηθέο ελφηεηεο (lessons) θαη ππήξρε εηζαγσγή θαη ζχλνςε κε ηε κνξθή απιήο ηζηνζειίδαο (resource). Δπίζεο, θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα πεξηειάκβαλε κία ή πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο (assignments). Αληίζεηα, ην αληίζηνηρν κάζεκα ζε πεξηβάιινλ Linux είρε κηα πην πιεζσξηθή κνξθή. Βαζίζηεθε ζηε ρξήζε δηαθφξσλ πεγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (web pages, lessons, books) θαη πέξα απφ ηηο εξγαζίεο πεξηειάκβαλε αξθεηά, κηθξά, ελδηάκεζα θνπίδ. Καη εδψ, θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα μεθηλάεη κε κία εηζαγσγή θαη νινθιεξψλεηαη κε κία ζχλνςε. Τν πεξηερφκελν θαη ησλ δχν καζεκάησλ ρσξίζηεθε ζε έμη επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη κία επηπιένλ ελφηεηα πνπ απνηεινχζε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη πεξηειάκβαλε εξγαζίεο θαη εξσηεκαηνιφγην. Υπνινγίζηεθε φηη γηα ηελ θάζε κία ζεκαηηθή ελφηεηα απαηηνχληαλ 3 κε 5 ψξεο ελαζρφιεζεο πεξίπνπ. Γειαδή ζπλνιηθά γηα ην κάζεκα ζα ρξεηάδνληαλ 25 κε 35 πεξίπνπ ψξεο. Ο ελδεηθηηθφο απηφο ρξφλνο θξίζεθε επαξθήο γηα ηε κειέηε ηνπ πιηθνχ θαη ηελ ππνβνιή ησλ εξγαζηψλ. Με βάζε απηφ, αλά ηξεηο εκέξεο, ην ζχζηεκα δήισλε κηα λέα ελφηεηα σο ηξέρνπζα, ψζηε λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα μέξνπλ ζε πην ζεκείν ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη θαη λα ζπκβαδίδνπλ σο έλα βαζκφ. Βέβαηα, ε ελέξγεηα απηή δελ ήηαλ δεζκεπηηθή γηα ηνπο καζεηέο σο πξνο ην ξπζκφ παξαθνινχζεζεο, απιά είρε θαηεπζπληήξην ξφιν. Σηελ Δηθφλα 1 θαίλνληαη ε δνκή ηνπ καζήκαηνο γηα ηνπο ρξήζηεο Ubuntu Linux, ελψ ζηελ Δηθφλα 2 ε αληίζηνηρε δνκή γηα ην κάζεκα ησλ Windows. Γηα θάζε κάζεκα απεηθνλίδεηαη ην εηζαγσγηθφ ηκήκα ηεο νζφλεο πνπ πεξηέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο/εξγαιεία γηα ην κάζεκα, κία απφ ηηο θπξίσο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ε ελφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 6

7 Δηθφλα 1: Απφζπαζκα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζηεο Ubuntu Linux. 7

8 Δηθφλα 2: Απφζπαζκα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζηεο Windows. Η ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ πεξηειάκβαλε ηξία ζηάδηα. 1. Αηνκηθή εξγαζία κε αληηθείκελν ηνλ πεξηεγεηή Mozilla Firefox. 2. Σπλεξγαηηθή εξγαζία κε αληηθείκελν ηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο Mozilla Thunderbird. 3. Έλα γεληθφ θνπίδ, πάλσ ζηελ χιε νιφθιεξνπ ηνπ καζήκαηνο. Γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κεηαμχ ηνπ θαζεγεηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε ππεξεζία ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη νη νκάδεο ζπδεηήζεσλ (forum). Τν Moodle δηαζέηεη θαη ππεξεζία δσληαλήο ζπλνκηιίαο (chat) αιιά ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζψο θξίζεθε πξνηηκφηεξν λα ππάξρεη έλαο ζηνηρεηψδεο έιεγρνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπδεηήζεσλ απφ ηνλ θαζεγεηή κέζα απφ ηηο νκάδεο ζπδεηήζεσλ. 8

9 4.3 Σσμμεηοτή καθηγηηών Τν γεληθφ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ καζήκαηνο αλέιαβαλ νη δχν θαζεγεηέο. Σηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαλ ε δηφξζσζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ ζεκάησλ πνπ ζέηνληαλ ζηηο νκάδεο ζπδεηήζεσλ. Η δηφξζσζε ζπλνδεπφηαλ απφ αλάινγα ζρφιηα φπνπ θξηλφηαλ απαξαίηεην αιιά θαη απφ ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ, αλάινγα κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα πνπ είρε εθ ησλ πξνηέξσλ νξηζηεί γηα θάζε εξγαζία. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε εχξπζκε επηθνηλσλία κεηαμχ θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ, νη θαζεγεηέο απνθάζηζαλ λα νξίζνπλ σο αλψηαην ρξνληθφ φξην απάληεζεο ζηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είηε κέζσ ησλ νκάδσλ ζπδεηήζεσλ ηηο 24 ψξεο. Η ελεξγή παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ηνπ θαζεγεηή, εηδηθά ζε έλα κάζεκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο εληζρχεη ηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο, αθνχ θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο, θαη ηνπο δίλεη πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά. Απηή ε άπνςε εληζρχεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, φπνπ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθψλεζαλ φηη παξά ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κάζεκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, νπφηε εμ νξηζκνχ δελ ππάξρεη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ θαζεγεηή, θαη κφλν ε εηθνληθή παξνπζία ηνπ είλαη αλαγθαία θαη ζεκαληηθή. 5. Σσμπεράζμαηα και μελλονηική εργαζία Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο έλα εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο. Σε απηφ πεξηιακβάλνληαλ εξσηήζεηο πνπ θάιππηαλ φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ καζήκαηνο: ην πεξηερφκελν, ηε δνκή, ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ην ρξφλν πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ παξνπζία ηνπ θαζεγεηή θαη ηε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σθνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ, κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ, λα θαλεί ηκεκαηηθά αιιά θαη ηειηθά ζπλνιηθά, ε εηθφλα ηνπ καζήκαηνο, ηα ιάζε θαη νη παξαιείςεηο, ηα δπλαηά ζεκεία, νη απαηηήζεηο θαη νη αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο πηινηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο. Δλδεηθηηθά, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (θαη ζηα δχν καζήκαηα: Windows, Linux), ηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο ζε κειινληηθά παξφκνηα εγρεηξήκαηα, είλαη ηα εμήο: 1. Τν 60% πεξίπνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ επηζήκαλε ηε ζεκαζία ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο. Παξφιν πνπ επξφθεηην γηα πξφγξακκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, νη καζεηέο δηαηήξεζαλ ην πλεχκα ηεο ζπκβαηηθήο ηάμεο θαη δήισζαλ φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία- θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε- εληζρχεηαη απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ θαζεγεηή, αιιά θαη απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ. 2. Ωο πξνο ηε δηάηαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηε γεληθφηεξε παξνπζίαζή ηνπ νη ζπκκεηέρνληεο θαη ησλ δχν καζεκάησλ, έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη. Τν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη θαη νη δχν πξνζεγγίζεηο πνπ επηρεηξήζεθαλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ήηαλ απνδεθηά απφ ηνπο καζεηέο θαη απέδσζαλ φπσο έπξεπε. 3. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «ειεθηξνληθήο ηάμεο» είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ. Γηα λα επηηεπρζεί φκσο απηφ, ζα πξέπεη νη καζεηέο λα ζπκβαδίδνπλ σο έλα 9

10 βαζκφ ζηε κειέηε ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. Σε απηφ ην ζεκείν ν θαζεγεηήο πξέπεη λα απνθηήζεη θαζνδεγεηηθφ ξφιν. Θα πξέπεη λα ππάξμεη δειαδή απζηεξφηεξν πξφγξακκα θαη λα δνζεί ζε απηφ πεξηζζφηεξε βαξχηεηα, ψζηε νη ζπνπδαζηέο λα είλαη πην ηππηθνί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θάζε εβδνκάδα. Σε γεληθέο γξακκέο, ην πξφγξακκα ηθαλνπνίεζε ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Τν πιηθφ πνπ επηιέρζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπ απνδείρζεθε αξθεηά ειθπζηηθφ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη δήισζαλ φηη απνθφκηζαλ ρξήζηκεο γλψζεηο θαη θάπνηα εμεηδίθεπζε πάλσ ζην αληηθείκελν. Η νκάδα Τειεθπαίδεπζεο ζπλερίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη άιισλ ελνηήησλ. Παξακέλνληαο ζην ίδην αληηθείκελν (βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε Η/Υ), έρεη ήδε μεθηλήζεη ηε κεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ησλ εμήο ελνηήησλ: ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ OpenOffice.Org Writer, ηεο εθαξκνγήο ινγηζηηθψλ θχιισλ OpenOffice.Org Calc, ηεο εθαξκνγήο παξνπζηάζεσλ OpenOffice.Org Impress θαη ηε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο Ubuntu Linux. Τν πιηθφ ησλ παξαπάλσ ελνηήησλ ζα νξγαλσζεί ζε ειεθηξνληθά καζήκαηα θαη ζα δηεμαρζνχλ ζεκηλάξηα γηα ηε δηάζεζή ηνπο πξνζερείο κήλεο. Δπηπξφζζεηα, ζα δηαηεζεί θαη πάιη ε ελφηεηα γηα ηνλ πεξηεγεηή ηζηνχ Mozilla Firefox θαη ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ Mozilla Thunderbird. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία ησλ καζεκάησλ ζα βαζηζηνχλ ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξψηνπ ζεκηλαξίνπ κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ην θαιχηεξν δπλαηφ καζεζηαθφ απνηέιεζκα. Η παξαθνινχζεζε ησλ ζεκηλαξίσλ ζα γίλεηαη δσξεάλ θαη φπσο θαη ζηελ πξψηε πηινηηθή θάζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ηα καζήκαηα ζα ρνξεγεζνχλ βεβαηψζεηο. 6. Βιβλιογραθία Νηθεηάθεο, Μηραήι θ.α. [2004]. Πιεροθορηαθή παηδεία θαη ασηοδύλακε κάζεζε. Interoperability framework for pan-european egovernement services [ηειεπηαία πξφζβαζε 23/07/2007] Open Document Format ISO/ICE list= [ηειεπηαία πξφζβαζε 23/07/2007] Εσρωπαϊκό Σσμβούλιο ηης Βαρκελώνης [ηειεπηαία πξφζβαζε 23/07/2007] Εσρωπαϊκό Σσμβούλιο ηης Λιζζαβόνας [ηειεπηαία πξφζβαζε 23/07/2007] 10

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γνχλα Διέλε ΑΜ:1505 Λχθα Εσή ΑΜ:1522 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μπαινπθηζήο Αλαζηάζηνο έξξαη, 2015 Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σκήκα Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Δι Υφκζη Διέλε(ΜΔ0670) ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Ρεηάιεο πκεψλ Σξηκειήο Δπηηξνπή Ρεηάιεο.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. 98/04

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΑΝΘΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΔΓΙΑΜΟ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ Ενόηηηα: Υποενόηηηα: Ubuntu Linux Τ1. Ση είλαη ην Linux θαη ην Ubuntu πξνυπνζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε ύνηομη Περιγραθή Θα θάλνπκε γεληθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Linux. Πψο

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή Τίηινο Γηαηξηβήο Κατασκευή ιστοσελίδας χολικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού Λογισμικού για φορητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα : Ελεύθερο Λογιζμικό / Λογιζμικό Ανοικηού Κώδικα ζηη Δημόζια Διοίκηζη και ηις Επιτειρήζεις Μικρού / Μεζαίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΛΔΓΥΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΥΔΓΙΑΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΜΔ ΠΡΟΣΤΠΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ»

ΣΙΣΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΛΔΓΥΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΥΔΓΙΑΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΜΔ ΠΡΟΣΤΠΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΣΙΣΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΛΔΓΥΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΥΔΓΙΑΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΜΔ ΠΡΟΣΤΠΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ» Ισάλλεο Κνπξνχζεο Η εξγαζία ππνβάιιεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α

Γ Ι Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α Α Ρ Ι Σ Ο Σ Δ Λ Δ Ι Ο Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ Ι Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α «ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ONLINE ΚΟΜΙΚ

ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ONLINE ΚΟΜΙΚ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ONLINE ΚΟΜΙΚ Μηράιεο Μπνινπδάθεο Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οθηψβξηνο 2010 Πεξίιεςε Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Ππγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Open Source e-learning Δθαξκνγψλ θαη Πρεδηαζκφο Ξξφηππεο Ξιαηθφξκαο Δθπαηδεπηηθνχ Ινγηζκηθνχ

Ππγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Open Source e-learning Δθαξκνγψλ θαη Πρεδηαζκφο Ξξφηππεο Ξιαηθφξκαο Δθπαηδεπηηθνχ Ινγηζκηθνχ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΥΛ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο «Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία πνινγηζηψλ» Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ππγθξηηηθή Αμηνιφγεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα