Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ."

Transcript

1 Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ Θεζζαινλίθε, Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ Θεζζαινλίθε, Νικολακάκηρ Σηπάηορ, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ Θεζζαινλίθε, * Πεπίλητη Οη αικαηψδεηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ άκεζν αληίθηππν θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Οη ζχγρξνλνη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί ελζσκαηψλνπλ ηηο δχν βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο κνξθέο: ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζηελ αίζνπζα θαη ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning).απνηέιεζκα είλαη έλα πβξηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν αμηνπνηεί ηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Τα πςεινχ αθαδεκατθνχ επηπέδνπ πεξηβάιινληα ησλ νπνίσλ θνηλή ζπληζηψζα είλαη ε αλνηρηή θαη εμ απνζηάζεσο κάζεζε, πξνζθέξνπλ απηνλνκία, θαζψο νη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν δελ πθίζηαληαη Η ακθίδξνκε επηθνηλσλία δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ θαζίζηαηαη εχθνιε θαη ε εμνηθείσζε ησλ ρξεζηψλ κε ηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (virtual learning environments) ζεξαπεχεη ην έιιεηκκα δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο εμαζθαιίδνληαο θαιχηεξεο πξννπηηθέο απνθαηάζηαζεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν. Σην πιαίζην απηήο ηεο ηάζεο ε Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Α.Π.Θ. παξέρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηέηνηνπ ηχπνπ εθπαηδεπηηθέο ςεθηαθέο ιεηηνπξγίεο (coursepacks) ζηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο. Τν Blackboard απνηειεί ην θαηεμνρήλ παξάδεηγκα εγθφιπσζεο ηνπ πβξηδηθνχ ηχπνπ δηδαζθαιίαο ζηελ παξαδνζηαθή κνξθή. Τα αθαδεκατθά καζήκαηα ππνζηεξίδνληαη ειεθηξνληθά δεκηνπξγψληαο αλνηρηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα πνπ πξνάγνπλ ηελ ηδέα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη θαηάξηηζεο. * Η Μνλάδα Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ ηνπ Σπζηήκαηνο Βηβιηνζεθψλ ηνπ ΑΠΘ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Σπζηήκαηνο Βηβιηνζεθψλ ηνπ Α.Π.Θ. - Γ ΚΠΣ ην νπνίν εθηειείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 2νπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ) θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν).

2 Αληηθείκελν ηεο εηζήγεζεο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο πξνο απηφ ζην ζηφρν. Αξρηθά εμεηάδεηαη ην ηζηνξηθφ ηεο αγνξάο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Blackboard. Δπηπξνζζέησο γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζχζηαζε εηδηθήο ππεξεζίαο ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε πξνθεηκέλνπ ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα λα γλσξίζεη ηηο λέεο ςεθηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη λα ηηο αμηνπνηήζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αλαιχνληαη επίζεο ζέκαηα φπσο ε ππνδνρή θαη αληαπφθξηζε ησλ ρξεζηψλ, ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζε θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο, ε ζπλεξγαζία θαη ε αλάδεημε άιισλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο κέζσ ηνπ Blackboard. Η εηζήγεζε θαηαιήγεη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεληαεηή ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα νπνία ηεθκεξηψλνληαη κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ζηε ζεκεξηλή εηθφλα πνπ απηφ παξνπζηάδεη. Οη ηειεπηαίεο επηζεκάλζεηο αθνξνχλ ζηα κειινληηθά ζρέδηα ελίζρπζεο θαη επέθηαζεο ησλ πβξηδηθψλ απηψλ εθπαηδεπηηθψλ κνξθσκάησλ. Λέξειρ-κλειδιά : e-learning, ηλεκηπονικά μαθήμαηα, ςβπιδικά μαθήμαηα, Blackboard, εκπαιδεςηική διαδικαζία. ABSTRACT Over the last years the technological progress and the variety of multimedia have created a new frame in education. The digital availability of the class material has enabled the fulfillment of needs such as distance learning, hybrid organization of teaching and has ultimately helped working students and people with special educational needs. The object of the paper will be the presentation of the actions of the Aristotle University of Thessaloniki in order to exploit the international tendency towards the function of virtual learning environments. There will be a special reference to the purchase and installation of the program Blackboard in the Central Library of the University and of the purposes served. The process of briefing the academic community regarding the benefits deriving from the use of Blackboard and the establishment of a special service in the University attending to the users needs will also be registered. We shall analyze issues like the response of the academic community, the cooperation with other services, the problems that occurred, the repercussions on the learning process, the conclusions. We outline the recent use of Blackboard and we also illustrate statistics.

3 Finally, the future plans for reinforcement of the use of e- learning and for the amplification of its potential are mentioned. Λέξειρ-κλειδιά : e-learning, e-courses, hybrid learning, Blackboard, educational procedure. Ειζαγυγή Οη αικαηψδεηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ άκεζν αληίθηππν θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Οη ζχγρξνλνη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί ελζσκαηψλνπλ ηηο δχν βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο κνξθέο: ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζηελ αίζνπζα θαη ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning). Απνηέιεζκα είλαη έλα πβξηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν αμηνπνηεί ηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σην πιαίζην ηεο ηάζεο ελζσκάησζεο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ε Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Α.Π.Θ. απνθάζηζε λα ζηεξίμεη απηή ηε ζπλδπαζκέλε κνξθή εθπαίδεπζεο (πβξηδηθή εθπαίδεπζε). Έηζη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο βηβιηνζεθψλ ηνπ Α.Π.Θ. Γ ΚΠΣ» ην νπνίν έρεη εληαρζεί ζην ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ αγνξάζηεθε ην πξφγξακκα Blackboard θαη δεκηνπξγήζεθε ε Μνλάδα Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ γηα ηε ζηήξημε θαη ηε δηάδνζε ηεο λέαο ππεξεζίαο. Υβπιδική εκπαίδεςζη Ο φξνο πβξηδηθή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζην ζπλδπαζκφ παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο (on site learning) κε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο απφ απφζηαζε κέζσ δηαδηθηχνπ (on line learning) (Hamburg, Cernian & Thij, 2003) Ο λένο απηφο ηχπνο εθπαίδεπζεο έξρεηαη λα απαληήζεη ζε πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζην ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φπσο: πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή θνηηεηψλ, πεξηνξηζκέλε δηάδξαζε δηδαζθφλησλ δηδαζθνκέλσλ, πξνβιήκαηα κεηαθίλεζεο (απνκαθξπζκέλνη θνηηεηέο, ΑΜΔΑ), δηαζέζηκνπ ρξφλνπ θνηηεηψλ αιιά θαη δηδαζθφλησλ (απφ εξγαδφκελνπο, νηθνγελεηάξρεο, αζζελείο), αλεπάξθεηα αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο ή επνπηηθψλ κέζσλ κέζα ζε απηέο. Η δπλαηφηεηα λα μεθχγεη ην πιηθφ δηδαζθαιίαο απφ ηηο γξαπηέο ζεκεηψζεηο θαη ην έλα θαη κνλαδηθφ ζχγγξακκα ζεκαηνδνηεί ηε λέα επνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η κέρξη ζήκεξα δηαζέζηκε έξεπλα δείρλεη φηη ε πβξηδηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα είλαη ην ίδην ή πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Οη θνηηεηέο / ηξηεο ζε πξνγξάκκαηα πβξηδηθήο εθπαίδεπζεο επηηπγράλνπλ ηα ίδηα ή θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη επηπιένλ εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε Garrison and Kanuka, 2004) Σε αληίζηνηρε έξεπλα ζην Α.Π.Θ. δειψλνπλ ζε πνζνζηφ 86% φηη ζα επηζπκνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζηα νπνία γίλεηαη ρξήζε on line δξαζηεξηνηήησλ ζε αληίζεζε κε απηά πνπ πεξηνξίδνληαη ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε ή εξγαζηήξην (Γεκεηξηάδεο, Ληψηζηνο, 2005) Σηα πιενλεθηήκαηα ηεο πβξηδηθήο εθπαίδεπζεο ζπγθαηαιέγεηαη ε επειημία θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ θάζε θνηηεηή, νη πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ε ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο κε πινχην ειεθηξνληθψλ πεγψλ (ππεξζπλδέζεηο, ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία θ.ά.), ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ηφζν ησλ δηδαζθφλησλ, φζν θαη ησλ δηδαζθνκέλσλ. Σηα κεηνλεθηήκαηά ηεο σο βαζηθφηεξν αλαθέξεηαη πάληα ε εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ε έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ (γλψζε Η/Υ, λεζίδεο) γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ηε ρξήζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ γηα

4 ηελ πβξηδηθή δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο απαηηείηαη εθ λένπ νξγάλσζε ηεο δνκήο ηνπ θαη επαλαζρεδηαζκφο ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο. Πξνζαξκνγή ζηε λέα κνξθή ηνπ καζήκαηνο απαηηείηαη θαη απφ ηνπο θνηηεηέο / ηξηεο, φπσο θαη δηακφξθσζε λένπ ηχπνπ πεηζαξρίαο, παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. Τν 2002 ε Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Α.Π.Θ. απνθάζηζε λα δηαζέζεη θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ςεθηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηα κέιε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο. Δπηιέρζεθε ην Blackboard, έλα έηνηκν ζρεδηαζκέλν θαη δνθηκαζκέλν πεξηβάιινλ ελψ παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε εηδηθή ππεξεζία γηα ηελ ζηήξημή ηνπ θαη ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε απηήο ηεο λέαο πξφηαζεο. Τν Blackboard είλαη έλα δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Δπηιέρζεθε αξρηθά, ηφζν γηα ηελ πιεζψξα ησλ εξγαιείσλ πνπ δηαζέηεη θαη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζε πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ απαληψληαη ζην Α.Π.Θ., φζν θαη ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ ηθαλνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ παγθνζκίσο. Η επηινγή ελφο έηνηκνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο έγηλε γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαηάιιειε ππνζηήξημε ζηε ρξήζε ηνπ, ε ζσζηή ζπληήξεζε θαη ε ππεχζπλε αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κηαο θαηαμησκέλεο εηαηξείαο. Blackboard Η ρξήζε ηνπ Blackboard δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ Α.Π.Θ. λα εθνδηάδνπλ ηνπο θνηηεηέο ηνπο κε ζεκεηψζεηο ηνπ καζήκαηνο ή αλαιπηηθή βηβιηνγξαθία θαη λα επηθνηλσλνχλ καδί ηνπο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη νπνηαδήπνηε ψξα ρσξίο λα απαηηείηαη θπζηθή παξνπζία. Η πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα έρεη σο κφλν πξναπαηηνχκελν κηα απιή ζχλδεζε ζην internet. Γε ρξεηάδεηαη ζχλδεζε απφ παλεπηζηεκηαθφ πάξνρν, φπσο ζε πνιιέο ειεθηξνληθέο πεγέο. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα κπεη σο επηζθέπηεο θαη λα δεη πνιιά απφ ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη κέζσ Blackboard. Γηα λα πξνζηαηεπηνχλ φκσο θαιχηεξα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ πιηθνχ ησλ καζεκάησλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειεγρφκελεο πξφζβαζεο ρξεζηψλ. Με άιια ιφγηα, ζην Blackboard ηα καζήκαηα ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηα αλνηρηήο πξφζβαζεο, γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη θαλελφο είδνπο θσδηθφο, θαη ηα θιεηζηήο πξφζβαζεο κφλν γηα πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο. Γηα ηα πξψηα ην κφλν πνπ έρεη λα θάλεη θαλείο είλαη λα επηζθεθζεί ηελ ηζηνζειίδα ηεο πιαηθφξκαο θαη λα επηιέμεη καζήκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ απφ κηα ιίζηα ζρνιψλ θαη ηκεκάησλ. Τα καζήκαηα αλνηρηήο πξφζβαζεο πξνηηκψληαη θπξίσο απφ θαζεγεηέο πνπ είηε έρνπλ πνιππιεζή αθξναηήξηα, νπφηε ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ έθδνζε θσδηθνχ πξφζβαζεο είλαη δπζρεξήο, είηε ζέινπλ ην πιηθφ ηνπο λα είλαη πξνζβάζηκν θαη απφ θνηηεηέο άιισλ εμακήλσλ ή ηκεκάησλ. Σηα θιεηζηήο πξφζβαζεο ην πιηθφ πνπ αλαξηάηαη είλαη πξνζηαηεπκέλν θαη ε επηζθεςηκφηεηα ηνπ καζήκαηνο ειέγμηκε. Γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο θσδηθφ πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε ηέηνηα θιεηζηά καζήκαηα πξέπεη λα πιεξνί δχν πξνυπνζέζεηο: 1)λα δηαζέηεη ινγαξηαζκφ απφ θάπνηνλ πάξνρν ηνπ Α.Π.Θ., ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε ηδηφηεηά ηνπ σο πξνο ην Ίδξπκα, 2)λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο, ψζηε εθείλνο λα εγθξίλεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζε απηφ.

5 Η Μνλάδα Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ φζνλ αθνξά ηηο εγγξαθέο ρξεζηψλ έξρεηαη ζε επαθή κφλν κε ηνπο δηδάζθνληεο ησλ καζεκάησλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη ε εγγξαθή θάπνηνπ ρξήζηε ζε κάζεκα πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο γίλεηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ θαζεγεηή. Απφ ηνλ δηδάζθνληα αληινχληαη ηα ζηνηρεία ησλ θνηηεηψλ (νλνκαηεπψλπκα θαη παλεπηζηεκηαθέο δηεπζχλζεηο ) θαη κεηά ηελ έθδνζε θσδηθνχ αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θάζε θνηηεηή πξνζσπηθά. Δθηφο απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πιηθνχ ησλ καζεκάησλ, ε χπαξμε πηζηνπνηεκέλσλ ρξεζηψλ ζην κάζεκα «μεθιεηδψλεη» φια ηα επηθνηλσληαθά εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ε πιαηθφξκα θαη ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ κεηαμχ ηνπο. Δλψ ζηα αλνηρηήο πξφζβαζεο καζήκαηα ν επηζθέπηεο κπνξεί κφλν λα δεη ην πιηθφ πνπ αλαξηά ν θαζεγεηήο, ζηα θιεηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα δηάδξαζεο καδί ηνπ. Η ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ηνπ Blackboard δίλεη κεγάιε επειημία ζηε κνξθνπνίεζε ελφο καζήκαηνο, ψζηε λα επηηπγράλνληαη αθφκα πην εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά νη δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ ζέηνπλ νη θαζεγεηέο. Αιιά θαη σο ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ έρεη ηε δπλαηφηεηα ακέηξεησλ παξακεηξνπνηήζεσλ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο, ελδηαθέξνληα αθφκα θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ θάζε ρξήζηε πξνζσπηθά. Ο ρξήζηεο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ πιαηθφξκα, αθνχ θάλεη log in κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θσδηθφ, έρεη απφ ηελ πξψηε θηφιαο νζφλε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ρσξίο λα κπεη ζε ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζεί ζπλνιηθά γηα ηα καζήκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη, αιιά θαη γηα ηελ θίλεζε κέζα ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Σηελ νζφλε κπνξνχκε αθφκα λα βξνχκε κηα ζεηξά κηθξψλ παξαζχξσλ (ππνζπζηήκαηα) ηα νπνία πξνβάιινπλ είηε θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ εξγαιεία (π.ρ. αλαθνηλψζεηο, ππελζπκίζεηο) είηε άιινπ είδνπο εξγαιεία (αξηζκνκεραλή, ζεκεησκαηάξην, ιεμηθά, κεηεσξνινγηθέο πξνβιέςεηο) είηε είλαη ζχλδεζκνη γηα άιιεο ηζηνζειίδεο (in.gr, New York Times, Google,Time). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη απφ κηα ιίζηα 32 ηέηνησλ ππνζπζηεκάησλ απφ ηελ επηινγή Τξνπνπνίεζε Πεξηερνκέλνπ πνηα απφ απηά ζα πξνβάιινληαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Η ιίζηα ησλ ππνζπζηεκάησλ κπνξεί λα εκπινπηηζηεί απφ ηε Μνλάδα Υπνζηήξημεο θαζ ππφδεημε ησλ κειψλ Γ.Δ.Π., ψζηε νη επηινγέο λα αληαπνθξίλνληαη θαη ζε εηδηθφηεξα ελδηαθέξνληα ησλ ρξεζηψλ αλάινγα κε ην ηκήκα θαη ην επηζηεκνληθφ ηνπο πεδίν. Πξαθηηθά ην ζεκαληηθφηεξν ππνζχζηεκα απφ απηά θαη ην νπνίν ππνρξεσηηθά εκθαλίδεηαη ζε θάζε ρξήζηε είλαη ην My Courses. Δδψ πξνβάιινληαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ν ρξήζηεο είηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηδάζθνληα είηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή θαη θάλνληαο θιηθ ζηνλ ηίηιν κεηαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν κάζεκα. Δθηφο απφ ηηο παξνπζηαδφκελεο ππάξρνπζεο ιεηηνπξγίεο ην ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη λέσλ tabs ηα νπνία λα είλαη πξνζβάζηκα απφ ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο. Μπνξνχκε έηζη λα ζπλδέζνπκε ην Blackboard κε φπνηα άιιε ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζέινπκε ρσξίο λα απνκαθξπλζνχκε απφ ην πεξηβάιινλ, θαζψο επίζεο θαη λα ζπλδέζνπκε ηνλ θάζε ρξήζηε κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελφ ηνπ, θαηφπηλ πξνηάζεσλ ησλ νηθείσλ ηκεκάησλ. Τέινο, ην Blackboard κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε πνιιά πξνγξάκκαηα κε ηε δπλαηφηεηα Building Blocks θαη λα θηινμελήζεη ιεηηνπξγίεο φπσο ην on line attendance, who s on line, scholar, εθδφζεηο Times, αθφκα θαη ζχλδεζε κε ην Facebook, απνζηνιή sms ή σξνζθφπην, πνπ θάλνπλ ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο πην ιεηηνπξγηθή γηα ηνπο δηδάζθνληεο θαη πην δηαζθεδαζηηθή γηα ηνπο ρξήζηεο.

6 Όζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία καζήκαηνο, ν δηδάζθσλ έρεη κηα πιεζψξα επηινγψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ, ηα επηθνηλσληαθά εξγαιεία πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη θαη ηνλ ηξφπν δφκεζεο ηνπ θεληξηθνχ ηζηνχ ηνπ καζήκαηνο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εηδηθέο δηδαθηηθέο αλάγθεο. Οη βαζηθέο επηινγέο πνπ πξνηηκνχλ νη πεξηζζφηεξνη δηδάζθνληεο θαη απνδεηθλχνληαη ζηελ πξάμε ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθέο είλαη νη εμήο: Αλαθνηλψζεηο Πεξηερφκελν καζήκαηνο Πιεξνθνξίεο εθπαηδεπηηθψλ Έγγξαθα καζήκαηνο Δμσηεξηθνί ζχλδεζκνη Άξζξα ειεθηξνληθψλ πεγψλ Βηβιηνγξαθία Τν Blackboard ππνζηεξίδεη θαη κία ζεηξά επηθνηλσληαθψλ εξγαιείσλ γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ καζήκαηνο. Έηζη ζπλαληνχκε ιεηηνπξγίεο φπσο: εζσηεξηθφ γηα απνζηνιή κελπκάησλ κέζσ blackboard, ζειίδεο νκάδσλ κε πξνλνκηαθή επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή αξρείσλ κεηαμχ ησλ κειψλ (ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ζπζηαζεί νκάδεο εξγαζίαο), απνζηνιή εξγαζηψλ ή αξρείσλ ζηνπο δηδάζθνληεο ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηε ρσξεηηθφηεηα θαη κε αζθαιέζηεξε θαηαγξαθή εκεξνκελίαο θαη ψξαο απνζηνιήο θαη παξαιαβήο, γισζζάξη κε ηελ εηδηθή νξνινγία ηνπ καζήκαηνο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα, ειεθηξνληθφ ζεκεησκαηάξην πνπ αληηθαζηζηά ηηο ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο θαηά ηε κειέηε. Δπίζεο ν δηδάζθσλ κπνξεί λα αλνίμεη forum θαη λα εηζάγεη ζέκαηα ζπδεηήζεσλ (threads), ψζηε νη θνηηεηέο λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο, λα βαζκνινγεί ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ ή λα επηηξέπεη λα αμηνινγεί ν έλαο ηε ζπκκεηνρή ηνπ άιινπ. Μία πνιχ ελδηαθέξνπζα ιεηηνπξγία είλαη ε εηθνληθή ηάμε (virtual classroom), έλα εηδηθφ chat room πνπ επηηξέπεη ηελ on-line επηθνηλσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κπνξεί ζε κηθξά αθξναηήξηα λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζην ακθηζέαηξν. Η ιεηηνπξγία είλαη ηδηαίηεξα ρξεζηηθή ζε πεξηπηψζεηο κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ πνπ ε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο εμ απνζηάζεσο γίλεηαη νινέλα πην επηηαθηηθή. Τέινο, ην Blackboard παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο on line αμηνινγήζεσλ. Τα ηεζη απηά έρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο κνξθνπνίεζεο, αθνχ πξνζθέξνπλ 18 ηχπνπο εξσηήζεσλ αλνηθηήο ή θιεηζηήο απάληεζεο, δεκηνπξγία δεμακελψλ εξσηήζεσλ, ψζηε λα εκθαλίδνληαη ζε θάζε ρξήζηε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, δπλαηφηεηα απηφκαηεο δηφξζσζεο ή βαζκνιφγεζεο απφ ηνλ θαζεγεηή, feedback ζσζηήο ή ιάζνο απάληεζεο κε ζρφιηα ηνπ θαζεγεηή θαη πξνζθέξνληαη γηα δεκηνπξγία απηναμηνινγήζεσλ, αιιά θαη νινθιεξσκέλσλ εμεηάζεσλ εμακήλσλ πνπ αληηθαζηζηνχλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν εμέηαζεο. Μονάδα Υποζηήπιξηρ Ηλεκηπονικών Μαθημάηυν Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ παξερφκελνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ε Κεληξηθή Βηβιηνζήθε πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο Μνλάδαο Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ. Η λέα απηή ππεξεζία ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηε Μνλάδα Τερληθήο Υπνζηήξημεο ηεο Βηβιηνζήθεο αλαιακβάλνπλ ηε ζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο Blackboard γηα ηα κέιε ηνπ Α.Π.Θ. Η Βηβιηνζήθε πξνζθέξεη αθφκε πην ελεξγή ππεξεζία ζηε ζηήξημε ηνπ

7 δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη καδί κε ηηο ππφινηπεο λέεο ππεξεζίεο (δηαδαλεηζκφο, ςεθηνπνίεζε, γθξίδα βηβιηνγξαθία, εθπαίδεπζε ρξεζηψλ) δεκηνπξγεί έλα πιέγκα ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, πέξα απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηεο ξφιν ζέηνληαο ηε βάζε ηνπ λένπ ςεθηαθνχ κέιινληνο ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ηεο ζηελφηεξεο πιένλ ζρέζεο ησλ βηβιηνζεθψλ κε ηελ πξσηνγελή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η Μνλάδα Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ πέξα απφ ηε ζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ Blackboard αλαιακβάλεη λα ελεκεξψζεη θαη λα εθπαηδεχζεη ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ζηε ρξήζε ηνπ. Σηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηάιζεθαλ ζε πξψηε θάζε ελεκεξσηηθά δειηία θαη πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο πξνο φινπο ηνπο Πξνέδξνπο ησλ ηκεκάησλ ελψ ζε δεχηεξε θάζε ελεκεξψζεθαλ κε πξνζσπηθή επηζηνιή φια ηα κέιε ΓΔΠ (2200 άηνκα). Σε ζπλεξγαζία κε ην ΚΥΠΔ (Κέληξν Υπνζηήξημεο Δθπαίδεπζεο ) ζπκκεηείρακε ζε ζεκηλάξηα κε ηίηιν «Οξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ πβξηδηθήο κάζεζεο» ηα νπνία παξαθνινχζεζαλ 107 κέιε ΓΔΠ απφ 9 ηκήκαηα (Αγξνλφκσλ Τνπνγξάθσλ, Αγγιηθήο Φηινινγίαο, Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Γεξκαληθήο Φηινινγίαο, Φπζηθήο, Γεσπνλίαο, Διιεληθήο Φηινινγίαο, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Κηεληαηξηθήο) Πέξα απφ ηελ ελεκέξσζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο λέαο ππεξεζίαο δεκηνπξγήζεθε ε αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ζην πιαίζην ηεο ήδε ππάξρνπζαο γηα ην Σχζηεκα Βηβιηνζεθψλ ζην Α.Π.Θ. Σηελ ηζηνζειίδα απηή κπνξεί θαλείο, αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ (θαζεγεηήο ή θνηηεηήο), λα έρεη πξφζβαζε ζε βαζηθή πιεξνθφξεζε γηα ηα ειεθηξνληθά καζήκαηα, ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε δεκηνπξγίαο καζήκαηνο, ζε νδεγνχο ρξήζεο ζηα ειιεληθά (απφ ηε Μνλάδα) θαη ζηα αγγιηθά (απφ ηελ εηαηξεία Blackboard), ζε faq θαη ζε θαζνδήγεζε ρξήζεο ηνπ helpdesk. Γηα φζνπο ελδηαθέξζεθαλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηελ πβξηδηθή κάζεζε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Blackboard, ε Μνλάδα καο πξνζέθεξε θαη ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη ζεκηλάξηα εθκάζεζεο ρξήζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Τα ζεκηλάξηα απηά γίλνληαη ηφζν ζε νκαδηθφ (ζε αίζνπζεο ζεκηλαξίσλ) φζν θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν (ζε γξαθεία θαζεγεηψλ) πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ φζν θαιχηεξα γίλεηαη φινη φζνη ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ειεθηξνληθά καζήκαηα. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη ζεκηλάξηα ζε 545 κέιε ΓΔΠ θαζψο επίζεο θαη ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο νη νπνίνη ζπρλά επηθνπξνχλ θαζεγεηέο ζηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ ηνπο. Δπίζεο ην πξνεγνχκελν εμάκελν έγηλαλ ζεκηλάξηα ρξήζεο ηνπ Blackboard θαη ζε 171 θνηηεηέο θαηφπηλ πξφζθιεζεο κειψλ ΓΔΠ αθηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηφο ηνπο. Πνιινί απφ απηνχο παξαθνινχζεζαλ επίζεο ηα ζεκηλάξηα ηεο Μνλάδαο Δθπαίδεπζεο Φξεζηψλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζθεξφκελεο ειεθηξνληθέο πεγέο κε ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα εκπινχηηζαλ ηα ειεθηξνληθά ηνπο καζήκαηα. Δδψ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνληαη γηα ηελ απφθηεζε πξφζβαζεο ζηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά πνπ δηαηίζεληαη ζηα κέιε ηνπ Ιδξχκαηνο είηε κέζσ ηεο Heal-Link είηε κέζσ ησλ ζπλδξνκψλ ηνπ Α.Π.Θ. πξνβιέπνπλ ηε λφκηκε ρξήζε ηνπο ζε ειεθηξνληθά καζήκαηα ειεγρφκελεο πξφζβαζεο. Τν γεγνλφο απηφ απφ κφλν ηνπ απνηέιεζε πνιιέο θνξέο θίλεηξν λα ζηξαθνχλ κέιε ΓΔΠ ζηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ αιιά θαη απφ ηελ άιιε κεξηά πην εθηεηακέλεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ γηα ηα καζήκαηά ηνπο. Με βάζε ην πεξηερφκελν ησλ ζεκηλαξίσλ δηακνξθψζεθε απφ ηε Μνλάδα καο έλα ειεθηξνληθφ κάζεκα κε αλαιπηηθέο νδεγίεο ζηα ειιεληθά, κε παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ζηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδνληαη αλά πάζα ζηηγκή ελψ δηακνξθψλνπλ ην ειεθηξνληθφ ηνπο κάζεκα. Τν κάζεκα απηφ, ην νπνίν αλαξηήζεθε σο μερσξηζηφ tab θαη είλαη ειεχζεξεο

8 πξφζβαζεο, εκπινπηίδεηαη ζπλερψο κε βάζε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ ρξεζηψλ καο. Τν helpdesk ηεο Μνλάδαο ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά 8:00-15:00 θη εμππεξεηεί κέζσ , ηειεθψλνπ θαη fax. Τα εξσηήκαηα πνπ θηάλνπλ ζην helpdesk καο αθνξνχλ δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Blackboard, θαζψο θαη δεηήκαηα πξφζβαζεο θαη θσδηθψλ. Δξσηήκαηα γηα ηερληθά δεηήκαηα ηα νπνία δελ είκαζηε αξκφδηνη λα απαληήζνπκε πξνσζνχληαη ζηε Μνλάδα Τερληθήο Υπνζηήξημεο. Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κηα πνιχ βαζηθή δνπιεηά ηεο Μνλάδαο καο είλαη ε δεκηνπξγία θαη ν έιεγρνο ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο θαζψο θαη ε αξρηθή δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο. Σχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζην Α.Π.Θ. ζρεηηθά κε ηα ειεθηξνληθά καζήκαηα ζην Blackboard θάζε ελδηαθεξφκελνο θαζεγεηήο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη κηα ειεθηξνληθή αίηεζε γηα θάζε κάζεκα πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη κέζα ζηελ ίδηα εκέξα εηδνπνηείηαη φηη ε αίηεζή ηνπ παξαιήθζεθε θη έρεη πιένλ ζηε δηάζεζή ηνπ ην κάζεκα πνπ αηηήζεθε. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν θαζεγεηήο απνθαζίζεη ην κάζεκά ηνπ λα είλαη πξνζβάζηκν κφλν απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ (θιεηζηήο πξφζβαζεο) καο απνζηέιιεηαη ε ιίζηα ησλ θνηηεηψλ κε ηα νλνκαηεπψλπκα θαη ηα παλεπηζηεκηαθά , δεκηνπξγνχληαη νη ζρεηηθνί θσδηθνί θαη ελεκεξψλνληαη φινη νη θνηηεηέο κε . Πξφζθαηα πξνρσξήζακε ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΥΤΠ (Κέληξν Υπνζηήξημεο Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο) γηα ηε ιήςε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε θάζε κάζεκα θνηηεηψλ απ επζείαο απφ ηε γξακκαηεία, θαη ηελ απηφκαηε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη εηδνπνίεζήο ηνπο. Η δηαδηθαζία έρεη μεθηλήζεη πηινηηθά κε ηκήκαηα ησλ νπνίσλ νη γξακκαηείεο ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα κεραλνξγάλσζεο γξακκαηεηψλ θαη ν ζηφρνο είλαη λα πξνρσξήζεη γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ Α.Π.Θ. Η ρξήζε ελφο πεξηβάιινληνο ζαλ ην Blackboard κε δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο αιιά θαη πξνζαξκνγήο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ επέηξεςε ζηε Μνλάδα καο λα αζρνιεζεί κε κηα ζεηξά εξγαζηψλ βειηίσζεο ηεο πιαηθφξκαο θαη ελζσκάησζήο ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Ιδξχκαηφο καο. Η κεγαιχηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε δξάζε πνπ αλαιάβακε ήηαλ ε ειιελνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε κεηάθξαζε φξσλ, ζηελ νπνία πξνρσξήζακε εμαζθαιίδνληαο θαη ηε ζπλεξγαζία ζπλαδέιθσλ θηινιφγσλ θαη ηερληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ νξζφηεξε απφδνζε ησλ φξσλ ζηα ειιεληθά. Η βειηίσζε ηνπ ειιεληθνχ πεξηβάιινληνο ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Μεηά απφ 4 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Blackboard είρε δηαπηζησζεί φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ θαζεγεηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ήηαλ κεγάιν, αιιά ην θπξηφηεξν αληεπηρείξεκα γηα ηε δεκηνπξγία καζεκάησλ ήηαλ ε έιιεηςε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ απφ ηα κέιε ΓΔΠ. Έηζη, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2007 απνθαζίζηεθε ε πξφζιεςε κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ηελ επηθνπξία θαζεγεηψλ ζηα ειεθηξνληθά ηνπο καζήκαηα ζε 2 θάζεηο. Σηελ πξψηε θάζε νινθιεξψζεθαλ 119 καζήκαηα ελψ ζηε δεχηεξε θάζε 100 καζήκαηα. Φξεζηκνπνηψληαο θη εκείο ηελ εκπεηξία ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο νδεγεζήθακε ζηε δεχηεξε θάζε ζε καζήκαηα κε κεγαιχηεξε πιεξφηεηα πιηθνχ, ειεθηξνληθψλ πεγψλ θαη ελζσκάησζε πεξηζζνηέξσλ δπλαηνηήησλ ηνπ Blackboard. Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ. Η έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε είρε σο θχξην ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο ππνζηήξημεο πνπ πξνζθέξεη ε Μνλάδα Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ (ΜΥΗΜ) ζε φινπο ηνπο ππάξρνληεο ρξήζηεο ηνπ ΑΠΘ. Δπίζεο δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ

9 θαη αμηνιφγεζεο ηνπο, ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ Blackboard, ησλ δηαζέζηκσλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη, θαζψο επίζεο θαη ηεο πιεζψξαο ησλ επηθνηλσληαθψλ ηνπ εξγαιείσλ. Η ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο απνζηνιήο εξσηεκαηνινγίνπ ζε φια ηα κέιε ΓΔΠ πνπ είλαη εγγεγξακκέλα σο ελεξγνί ρξήζηεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Blackboard. Η απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαζνιηθά, ρσξίο λα πξνεγεζεί θάπνηα δηαδηθαζία επηιεθηηθήο δεηγκαηνιεςίαο ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Σε ζχλνιν 270 απεζηαικέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ αληαπνθξίζεθαλ 47 κέιε ΓΔΠ (πνζνζηφ 18%), φισλ ησλ βαζκίδσλ, ηφζν απφ ζρνιέο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, φπσο ην Πνιπηερλείν, ε Ιαηξηθή θαη ε Σρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, φζν θαη απφ ζρνιέο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο, φπσο ε Φηινζνθηθή, ε Ννκηθή θαη Θενινγηθή. Η πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηφο καο απνηειείηαη απφ θαζεγεηέο ζεηηθψλ ζρνιψλ (ζχλνιν 30 κειψλ ΓΔΠ), έλαληη ησλ θαζεγεηψλ ζεσξεηηθψλ ζρνιψλ (ζχλνιν 17 κειψλ ΓΔΠ). Η ζρεηηθή δπζαλαινγία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ζρνιέο ζεσξεηηθήο θαη ζεηηθήο θαηεχζπλζεο είλαη δπλαηφ λα εξκελεπζεί, βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ καζεκάησλ ησλ ζρνιψλ, κηαο θαη νη ζρνιέο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο δηαζέηνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ελεξγψλ καζεκάησλ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Blackboard. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε, πσο ε παξνχζα θαηάζηαζε έρεη αξρίζεη λα εμηζνξξνπείηαη, ελψ νη ρξήζηεο ησλ ζεσξεηηθψλ ζρνιψλ απμάλνληαη κε αικαηψδεηο ξπζκνχο. Τν εξσηεκαηνιφγην πνπ απεζηάιε ζηνπο θαζεγεηέο απνηεινχληαλ απφ ηξία βαζηθά κέξε: α) αμηνιφγεζεο ηεο Μνλάδαο Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ (ΜΥΗΜ), β) ρξήζεο ηνπ Blackboard θαη γ) αμηνιφγεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην Blackboard. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έπξεπε λα απαληήζνπλ ζε έλα ζχλνιν εηθνζηηεζζάξσλ βαζηθψλ εξσηήζεσλ, θπξίσο ηχπνπ multiple choice, φπνπ πνιιέο θνξέο αθνινπζνχζαλ ηελ αξρηθή εξψηεζε θαη θάπνηα ππνεξσηήκαηα. Δπίζεο δηλφηαλ θαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο απφςεσλ ζε θάπνηεο πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, φπσο νη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ Blackboard, νη ιφγνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο ην Blackboard, νη πξνηάζεηο αλαβάζκηζεο ηνπ Blackboard θαη ηεο ΜΥΗΜ θ.ν.θ. Η επηινγή εξσηήζεσλ multiple choice έγηλε θπξίσο γηα ηελ επρεξέζηεξε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ηεο πνζνηηθήο θαηαλνκήο ησλ απαληήζεσλ. Απφ ην ζχλνιν ησλ 24 εξσηήζεσλ πξφθεηηαη λα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ 10 εξσηήζεσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ΜΥΗΜ θαη ηελ επξχηεξε αμηνιφγεζε ηνπ Blackboard, θπξίσο σο πξνο ηε γεληθή ηνπ εηθφλα θαη ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζήο ηνπ ζηηο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη λα παξνπζηάζνπκε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε α) ην είδνο εθπαίδεπζεο πνπ είραλ νη ρξήζηεο ηνπ Blackboard β) ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ ΜΥΗΜ ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε ηνπ Blackboard κέζσ ζεκηλαξίσλ, επίδεημεο ζην γξαθείν θαη on line tutorial γ) ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ ΜΥΗΜ ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ κέζσ , ηειεθψλνπ θαη πξνζσπηθήο ζπλάληεζεο δ) ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ Blackboard ε) ην βαζκφ ζπκβνιήο ηνπ Blackboard ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζη) ηελ ελδερφκελε πξνηξνπή ρξήζεο ηνπ Blackboard ζε θάπνην ζπλάδειθν δ) ηελ αμηνιφγεζε ηεο γεληθήο εηθφλαο ηνπ Blackboard σο πεξηβάιινλ κάζεζεο ε) ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ Blackboard σο πξνο ηε ρξήζε ζ) ηε δπλαηφηεηα ηνπ Blackboard σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεκάησλ θαη η) ηελ ελδερφκελε ρξήζε άιισλ ινγηζκηθψλ ππνζηήξημεο ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ. Δπίζεο ζα αλαθέξνπκε ηηο απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ πβξηδηθή κνξθή δηδαζθαιίαο θαη ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ

10 θνηηεηψλ ζ απηφλ ηνλ ηχπν δηδαζθαιίαο. Τέινο ζα παξαζέζνπκε δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, φπσο ε πξφζβαζε ζε Η/Υ εληφο θαη εθηφο παλεπηζηεκίνπ θαη ε απηναμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ην επίπεδν γλψζεσλ ζην ρεηξηζκφ Η/Υ. Ανάλςζη και ζσολιαζμόρ αποηελεζμάηυν Σρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε πάλσ ζηε ρξήζε ηνπ blackboard παξαηεξνχκε πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθπαηδεχηεθε κέζσ πξνζσπηθψλ ζεκηλαξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε επίδεημε ηνπ ινγηζκηθνχ ζην γξαθείν ηνπ εθάζηνηε θαζεγεηή (32%), θαζψο επίζεο θαη κέζσ ησλ Online νδεγηψλ πνπ παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα καο (32%). Σε κηθξφηεξν πνζνζηφ (23%), νη ρξήζηεο παξαθνινχζεζαλ νκαδηθά ζεκηλάξηα, ηα νπνία νξγαλψζεθαλ απφ ηε ΜΥΗΜ, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 13% δελ είρε θακία εθπαίδεπζε απφ ηελ ΜΥΗΜ. Ο θχξηνο ιφγνο γη απηφ ππνζέηνπκε, πσο έγθεηηαη θπξίσο ζην γεγνλφο, ελεκέξσζεο θαη εμνηθείσζεο θάπνησλ ρξεζηψλ κε ην ινγηζκηθφ ζε άιια παλεπηζηήκηα ή ε ελδερφκελε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ιφγσ ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. θαζεγεηέο ηκεκάησλ πιεξνθνξηθήο θ.ν.θ.). Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο παξερφκελεο ελαιιαθηηθέο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη ε ΜΥΗΜ ζην Blackboard είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθέο. Απφ ηελ παξαθνινχζεζε νκαδηθψλ ζεκηλαξίσλ έλα πνζνζηφ 40% έκεηλε πνιχ ηθαλνπνηεκέλν, ελψ ην 60% δήισζε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν. Τα πνζνζηά είλαη πνιχ πςειφηεξα, φηαλ ε εθκάζεζε έιαβε ρψξα κέζσ πξνζσπηθήο επίδεημεο ζην γξαθείν. Σπγθεθξηκέλα ην 83% δήισζε πνιχ ηθαλνπνηεκέλν, ελψ ην 17% δήισζε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο, πσο θαλέλαο ρξήζηεο δελ δήισζε πσο είλαη κέηξηα, ειάρηζηα ή θαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο παξαπάλσ κνξθέο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Τέινο ζε πνζνζηφ 22% δήισζαλ νη ρξήζηεο πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο απφ ην online tutorial, 65% αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη, ελψ ην 13% δήισζε κέηξην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο. Καη ζ απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα πνζνζηά ειάρηζηεο ή θαη θαζφινπ ηθαλνπνίεζεο ήηαλ κεδεληθά. Αμίδεη επίζεο λα ππελζπκίζνπκε, πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ελεκεξψζεθε γηα ην Blackboard κέζσ επίδεημεο ζην γξαθείν, ελψ θαηά θαλφλα ε ρξήζε ηνπ on line tutorial ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ παξαπάλσ ηξφπν εθκάζεζεο. Η επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ κε ηε ΜΥΗΜ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ή ηπρψλ απνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ , ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη πξνζσπηθήο ζπλάληεζεο. Τα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ θαη απφ ηηο ηξείο κνξθέο επηθνηλσλίαο ήηαλ ηδηαίηεξα πςειά. Φαξαθηεξηζηηθά, ην 79% δήισζε πνιχ ηθαλνπνηεκέλν κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε , έλαληη ηνπ 21% πνπ δήισζε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν. Τν 85% έκεηλε πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία, έλαληη ηνπ 9% πνπ ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν θαη ηνπ 6% πνπ δήισζε κέηξην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο. Τέινο ην 80% δήισζε πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ πξνζσπηθή ζπλάληεζε, ελψ ην 13% δήισζε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 7% κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, πσο θαη εδψ ηα πνζνζηά ειάρηζηεο ή θαη θαζφινπ ηθαλνπνίεζεο ήηαλ κεδεληθά, ελψ ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ έκεηλε πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηελ ΜΥΗΜ μεπεξλάεη ην 80%. Σρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Blackboard σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν παξαηεξνχκε πσο νη απφςεηο ησλ ρξεζηψλ είλαη θαη εδψ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο. Τν 57% ζεσξεί φηη ζπκβάιιεη πνιχ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ην

11 37% δήισζε φηη ζπκβάιεη αξθεηά, ελψ ην 2% ζεσξεί κέηξηα ηε ζπκβνιή ηνπ θαη ην 4% κηθξή. Αλάινγα είλαη ηα πνζνζηά αμηνιφγεζεο γηα ηε γεληθή εηθφλα ηνπ Blackboard σο πεξηβάιινλ κάζεζεο. Τν 53% ζεσξεί φηη είλαη πνιχ θαιφ, ην 41% αξθεηά θαιφ, ην 4% κέηξην, ην 2% ιίγν θαιφ, ελψ ην πνζνζηφ πνπ ζεσξεί φηη δελ είλαη θαζφινπ θαιφ είλαη κεδεληθφ. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεηψζνπκε πσο ην ζχλνιν φισλ ησλ ρξεζηψλ ζε πνζνζηφ 100% ζα πξφηεηλε ηε ρξήζε ηνπ Blackboard ζε θάπνην ζπλάδειθφ ηνπ. Σρεηηθά κε ηνλ βαζκφ επθνιίαο ζηε ρξήζε ηνπ blackboard παξαηεξνχκε πσο ην 37% ην αμηνινγεί σο εχθνιν, ην 45% κάιινλ εχθνιν, ην 9% κέηξην, ην 9% κάιινλ δχζθνιν, ελψ δελ ππήξμε θάπνηνο ρξήζηεο πνπ λα ην ζεσξεί δχζθνιν. Δπίζεο ην 33% ησλ ρξεζηψλ ζεσξεί πσο ην blackboard ηνπο βνεζά πάξα πνιχ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ ηνπο, ην 56% δειψλεη αξθεηά, ην 9% κέηξηα θαη ην 2% ιίγν. Οη απφςεηο ησλ ρξεζηψλ ζε φηη αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πβξηδηθήο κνξθήο δηδαζθαιίαο είλαη επίζεο ελζαξξπληηθέο. Τν 44% ζεσξεί απηφλ ηνλ ηχπν δηδαζθαιίαο πνιχ απνηειεζκαηηθφ, ην 47% αξθεηά απνηειεζκαηηθφ, ην 9% απιά απνηειεζκαηηθφ, ελψ δελ βξέζεθαλ θαζεγεηέο φπνπ ηνλ ραξαθηήξηζαλ ιίγν ή θαη θαζφινπ απνηειεζκαηηθφ. Απφ ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα παξαηεξνχκε, πσο ην 5% ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά ην blackboard, ην 43% θάλεη ηαθηηθή ρξήζε 3 κε 5 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ην 33% 3 κε πέληε θνξέο ηνλ κήλα, ελψ ην 19% ην ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξν ζπρλά. Δπίζεο ην 80% δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη άιια ινγηζκηθά ππνζηήξημεο ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ, ζε αληίζεζε κε ην 20% πνπ είρε αλάινγε εκπεηξία θαη κε άιια παξφκνηα ινγηζκηθά, φπσο ην (emaster θαη ην e-class). Απφ απηνχο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ άιια ινγηζκηθά βιέπνπκε πσο ην 40% ζεσξεί ην blackboard πνιχ θαιχηεξν, ην 20% θαιχηεξν, ην 20% ην ίδην θαιφ, ην 20% ρεηξφηεξν, ελψ δελ βξέζεθε ρξήζηεο πνπ ην ζεσξεί πνιχ ρεηξφηεξν. Δπίζεο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ, ζε πνζνζηφ 96%, έρνπλ ζρεδφλ πάληα πξφζβαζε ζε Η/Υ εληφο ΑΠΘ, έλαληη ελφο 4% πνπ δήισζε ζπρλή πξφζβαζε. Αλάινγα βιέπνπκε πσο ην 77% έρεη πάληα πξφζβαζε ζε Η/Υ εθηφο ΑΠΘ, έλαληη 16% πνπ έρεη ζπρλή θαη 7% πνπ έρεη κεξηθέο θνξέο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ρξήζηεο ζεσξνχλ πσο έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ζηνλ ρεηξηζκφ Η/Υ ζε πνζνζηφ 39%, έλαληη ελφο αλάινγνπ πνζνζηνχ 39% πνπ δήισζε θαιή γλψζε, ελφο 20% πνπ δήισζε κέηξηα θαη ελφο 2% πνπ δήισζε θαθή. Τέινο αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε θαη ηηο απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζε ησλ θνηηεηψλ ηνπο ζηα ειεθηξνληθά καζήκαηα. Τν 3% ζεσξεί πσο ε ζπκκεηνρή είλαη άξηζηε, ην 29% θαιή, ην 25% κάιινλ θαιή, ην 28% κέηξηα, ην 10% κάιινλ θαθή θαη ην 5% θαθή. Σσολιαζμόρ αποηελεζμάηυν Τελικά ζςμπεπάζμαηα Όια ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πηζηεχνπκε πσο δίλνπλ κηα ζαθή θαη μεθάζαξε εηθφλα, ηφζν ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ ΑΠΘ ζηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο σο πξνο ηελ πβξηδηθή κνξθή δηδαζθαιίαο, φζν θαη γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ. Τα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ κειψλ ΓΔΠ αλαθνξηθά κε ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αλέιαβε ε ΜΥΗΜ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη εμνηθείσζε κε ηνλ πβξηδηθφ ηχπν δηδαζθαιίαο, θαζψο επίζεο θαη ηνπο ηξφπνπο επίιπζεο πνηθίισλ

12 πξνβιεκάησλ θαη απνξηψλ ησλ ρξεζηψλ, θαηέδεημαλ ηελ νξζφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηινγψλ πνπ έγηλαλ. Η πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ έδεημε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο, ηφζν απφ ηνπο παξερφκελνπο ηξφπνπο εθπαίδεπζεο, φζν θαη απφ ηελ επηθνηλσλία ηεο ΜΥΗΜ κε ηνπο ρξήζηεο. Αλάινγεο είλαη θαη νη ζπλνιηθέο εληππψζεηο απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ blackboard, σο ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο ηεο πβξηδηθήο κνξθήο δηδαζθαιίαο. Σπλνςίδνληαο, ην blackboard αμηνινγήζεθε σο πνιχ θαιφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, θηιηθφ ζηε ρξήζε ηνπ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ, ηφζν ησλ θαζεγεηψλ, φζν θαη ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αμηνινγήζεθε σο έλα απφ ηα θαιχηεξα ινγηζκηθά κεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ κε ηηο νπνίεο ήξζαλ ζε επαθή ηα κέιε ΓΔΠ. Ιδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ είλαη επίζεο θαη ην πνζνζηφ ρξήζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ θαζεγεηψλ, κηαο θαη νη πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ ζε ηαθηηθή βάζε. Τέινο αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ θαζεγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πβξηδηθήο κνξθήο δηδαζθαιίαο. Μία απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ην κέιινλ απνηειεί αλακθίβνια ε θαζνιηθή ζπκκεηνρή, ηφζν ησλ θαζεγεηψλ, φζν θαη ησλ θνηηεηψλ ζε πβξηδηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο, θαζψο επίζεο θαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ, εξεπλεηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ, απνζθνπψληαο ζηελ αξηηφηεξε εθηέιεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ παλεπηζηεκίσλ. Δπηπιένλ ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα γηα ηε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο σο γέθπξα θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηε Βηβιηνζήθε ή ζα δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ, ελψ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ, θαηαξγεί ηηο δπζθνιίεο πνπ έρεη ε πξνυπφζεζε ηεο θπζηθήο παξνπζίαο, ζέηεη ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζε λέα δεδνκέλα, νδεγεί ηελ αθαδεκατθή δηδαζθαιία ζε λέεο πξννπηηθέο θάλνληαο πην εχθνιε ηε κεηάβαζε ζηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε πνπ ηείλεη λα γίλεη θνηλσληθή αλάγθε θαη κπνξεί αθφκε λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ βηβιηνζεθνλφκσλ ή άιισλ εξγαδνκέλσλ ζην Ίδξπκα. Βιβλιογπαθία COLDWELL, J. et al Online students: relationships between participation, demographics and academic performance. The Electronic Journal of e-learning. 6 (1) pp GARRISON, D.R., KANUKA, H Blended learning: uncovering its transformative potential in higher education. Internet and higher education. 7 pp GRABE, M., CHRISTOPHERSON, K Optional student use of online lecture resources: resource preferences, performance and lecture attendance. Journal of Computer Assisted Learning. 24 pp HAMBURG, I., et al Blended learning and distributed learning environments. In: 5 th International Conference on New Educational Environmets : the know-how hub for blended learning, Lucerne, Switzerland may 26-28, Berne: net4net. pp

13 HUNT, D.M Web-based Distance learning: substitute or alternative to the traditional Classroom: making the delivery method decision. Online Journal of Distance Learning Administration. 8, [viewed ] LIOTSIOS, K. et al Towards a hybrid learning model: Students attitudes concerning the integration of online learning activities in the traditional education process. In : Proceedings of the 3 rd International Conference on Open and Distance Learning, November Patra: Greece. pp VRYONIDES, M A sociological inquiry into time management in postgraduate studies by e-learning in Greece. The Electronic Journal of e-learning. 6 (1) pp ΛΙΩΤΣΙΟΣ, Κ.Γ., Υβξηδηθή νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ρξήζε ηερλνινγηψλ δηαδηθηχνπ. Θεζζαινλίθε: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.

Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ.

Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ. Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. 54124 Θεσσαλονίκη, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίσμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας

Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Άλλα Κξαζζά, Βηβιηνζεθνλφκνο, Οκάδα Τειεθπαίδεπζεο, Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

MINES FOR LIBRARIES Μεηρώληας ηολ αληίθησπο ηφλ Ηιεθηροληθώλ Πεγώλ Πιεροθόρεζες

MINES FOR LIBRARIES Μεηρώληας ηολ αληίθησπο ηφλ Ηιεθηροληθώλ Πεγώλ Πιεροθόρεζες MINES FOR LIBRARIES Μεηρώληας ηολ αληίθησπο ηφλ Ηιεθηροληθώλ Πεγώλ Πιεροθόρεζες Αιβαλούδε Νούια, Κοιοβός Φίιηππος Βιβλιοθήκη και Κένηπο Πληποθόπηζηρ, Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ Martha Kyrillidou Association

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. 98/04

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή

Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή Η Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελψπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ γηα ην Γίπισκα ηνπ Μεραληθνχ Πιεξνθνξηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο Κιεηδηά: Βηβιηνζεθνλνκηθή εθπαίδεπζε, Μεραλέο αλαδήηεζεο, Googling, Γηα βίνπ κάζεζε

Λέμεηο Κιεηδηά: Βηβιηνζεθνλνκηθή εθπαίδεπζε, Μεραλέο αλαδήηεζεο, Googling, Γηα βίνπ κάζεζε Googling και ακαδημαχκοί βιβλιοθηκονόμοι: Ποιοηική έρεσνα για ηην επίδραζη ηοσ Google ζηο ρόλο ηφν βιβλιοθηκονόμφν και ζηην παροτή σπηρεζιών ηφν βιβλιοθηκών Ζαθειρίοσ Γεφργία 1, ιάηρη Ράνια 1, Γαροσθάλλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΧΝ: ΔΡΡΔ ΦΙΛΙΠΠΟΤΠΟΛΗ. Λίια Θενδσξίδνπ, Κψζηαο Γαπίδ

ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΧΝ: ΔΡΡΔ ΦΙΛΙΠΠΟΤΠΟΛΗ. Λίια Θενδσξίδνπ, Κψζηαο Γαπίδ 1 16 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ: Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζεκεξηλήο θαη ηεο κειινληηθήο βηβιηνζήθεο Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, 1/3 Οθησβξίνπ 2007 ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Schoolsplay: An Educational Video Sharing Tool for Teachers

Schoolsplay: An Educational Video Sharing Tool for Teachers Schoolsplay: An Educational Video Sharing Tool for Teachers M. Theodorakopoulou 1, M. Argyraki 1, G. Stefanidis 2, Y. Psaromiligkos 2 1 University of Athens, Pedagogical Department of Primary Education,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γνχλα Διέλε ΑΜ:1505 Λχθα Εσή ΑΜ:1522 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μπαινπθηζήο Αλαζηάζηνο έξξαη, 2015 Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα