Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες"

Transcript

1 Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 2. Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο ΠΔΡΙΛΗΦΗ Οη ηέρλεο θαιιηεξγνύλ ηελ αηζζεηηθή ησλ παηδηώλ θαη αλαπηύζζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκό. Η παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο. Με απηά θαιιηεξγείηαη ν ζηνραζκόο, ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε απηνγλσζία, ε επηθνηλσλία ηδεώλ, ε θαηαλόεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Απηή ε νιηζηηθή αλάπηπμε νδεγεί ζε βαζύηεξε αληίιεςε θαη θαηαλόεζε όρη κόλν ηνπ εαπηνύ ηνπο αιιά θαη ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη θαηά ζπλέπεηα ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ηνπ απξηαλνύ ελεξγνύ ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ πνιίηε.οη ηέρλεο ζην Νέν Πξόγξακκα Σπνπδώλ γηα ην Νεπηαγσγείν ζπλδένληαη κε ηε κάζεζε κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξόπν. Πξνζεγγίδνληαη ηόζν σο αληηθείκελν όζν θαη σο κέζν κάζεζεο. Σπγθεθξηκέλα ηα έξγα ηέρλεο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ελόο επξέσο θάζκαηνο ζηόρσλ ζε πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζρεδηάζηεθε έλα δηδαθηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζε έξγα ηέρλεο Διιήλσλ εηθαζηηθώλ ηνπ 20 νπ αη., ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ζέζεηο θαη όςεηο νηθηζκώλ. Σηόρνο ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ είλαη, κε βάζε ηε ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε ησλ έξγσλ ηέρλεο: κνληέιν D. Perkins, λα γλσξίζνπλ ηα λήπηα πνηθίιεο ζέζεηο θαη όςεηο νηθηζκώλ κέζα από έξγα Διιήλσλ δεκηνπξγώλ ηνπ 20 νπ αη., λα πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πόιεσλ θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη, λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη λα δηακνξθώζνπλ ηδέεο, αληηιήςεηο, αμίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο βηώζηκεο πόιεηο ηνπ κέιινληνο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, δηδαθηηθό ζελάξην, ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε. ΔΙΑΓΧΓΗ Με ηελ εκθάληζε ηνπ αλζξώπνπ πάλσ ζηε γε ν θπζηθόο ρώξνο κεηαπιάζεηαη ζε αλζξσπνγελή κε απνηέιεζκα ε έθηαζή ηνπ λα κεηώλεηαη ελώ ζηηο πεξηνρέο πςειήο ζπγθέληξσζεο ησλ πιεζπζκώλ νηθηζκνί, πόιεηο ειαρηζηνπνηείηαη. (Αξαβαληηλόο, θ. ζπλ., 1999). Η ζπγθέληξσζε πιεζπζκώλ ζην πιαίζην θνηλσληθήο νξγάλσζεο κηαο πόιεο βνεζά ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ, ελέξγεηαο θαη ρξεκάησλ. Η βηνκεραληθή επαλάζηαζε σζεί ηηο πόιεηο λα αλαπηπρζνύλ κε ηαρείο ξπζκνύο, ιόγσ ηεο έληνλεο αζηηθνπνίεζεο, πνπ παξαηεξείηαη ηελ επνρή απηή. Γεληθά νη πόιεηο απνηέιεζαλ πεγέο έληνλεο δξαζηεξηόηεηαο, δσληάληαο θαη πξνόδνπ. Αξθεηά είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ζ απηέο, όπσο: ε κεγαιύηεξε πξνζθνξά

2 εξγαζίαο θαη θαιύηεξεο πιεξσκέο, πεξηζζόηεξεο αλέζεηο ζηελ θαηνηθία, θαιύηεξεο ππεξεζίεο, κεγαιύηεξε αθζνλία αγαζώλ θαη θαηαζηεκάησλ, πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο γηα δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία. Παξάιιεια όκσο απνηέιεζαλ θαη πεγέο ξύπαλζεο, ζπλσζηηζκνύ, αζζελεηώλ, θηώρεηαο θαη θαηαπίεζεο. Έηζη κεξηθά από ηα έληνλα πξνβιήκαηα ησλ πόιεσλ είλαη: ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη ην θπθινθνξηαθό, ε ζπγθέληξσζε πνιιώλ εζληθνηήησλ, ε έιιεηςε ειεύζεξσλ ρώξσλ πξαζίλνπ, ε εμαζθάιηζε θαηνηθίαο, ε απνμέλσζε θαη νη ιίγεο δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο, ε θηώρεηα, ε αλεξγία θαη ε εγθιεκαηηθόηεηα, ε δηάζεζε απνξξηκκάησλ, νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θηι. (Σξηθαιίηε, Α. Παιαηνπνύινπ- ηαζνπνύινπ, Ρ., 1999). Οη επηπηώζεηο από ηελ θαηάιεςε ηνπ ρώξνπ κε αλζξσπνγελείο ρξήζεηο θαη ηελ έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο αζηηθήο γεο είλαη δπζκελείο θαη ηδηαίηεξα έληνλεο ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε ηελ αλάπηπμε κεγαινππόιεσλ, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλεο, κε πξνβιήκαηα ππεξπιεζπζκνύ, ππεξβνιηθήο νηθνδόκεζεο, ξύπαλζεο θαη απεηινύληαη κε θαηαζηξνθέο (Κνληνιέσλ, Α. Πέππα, Ν. (κεη.), 1995). Ο άλζξσπνο γηα λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ ζην αζηηθό πεξηβάιινλ νθείιεη λα αλαπηύμεη ηνλ ζπληνληζκό ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε κηα θνηλσληθή πνιηηηθή κε κηα πεξηβαιινληηθή ζθέςε αεηθνξηθήο ηδενινγίαο (Αξαβαληηλόο, θ. ζπλ., 1999). ην πιαίζην κηαο ζύγρξνλεο απνηειεζκαηηθήο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, όπνπ θεληξηθόο ζηόρνο είλαη ν ελεξγόο πνιίηεο θαη βαζηθή επηδίσμε είλαη ε αλάπηπμε «πεξηβαιινληηθά εγγξάκκαησλ πνιηηώλ» (ΠΙ-Πξόγξακκα πνπδώλ, 2011), ζρεδηάζηεθε ην παξαθάησ δηδαθηηθό ζελάξην, κε βάζε ηε ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε ησλ έξγσλ ηέρλεο: κνληέιν D. Perkins, θαζώο ηα έξγα ηέρλεο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ελόο επξέσο θάζκαηνο ζηόρσλ ζε πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα (Μέγα, 2011). Οη ηέρλεο θαιιηεξγνύλ ηελ αηζζεηηθή ησλ παηδηώλ θαη αλαπηύζζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκό (ΤΠΔΠΘ-ΠΙ, 2006) θαη εμνηθεηώλνπλ ηα παηδηά κε ηελ νπηηθή γιώζζα (ΠΙ, 2011). Η Σέρλε πξαγκαηεύεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ (Chapman, 1993). Η παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο. Με απηά θαιιηεξγείηαη ν ζηνραζκόο, ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε απηνγλσζία, ε επηθνηλσλία ηδεώλ, ε θαηαλόεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Απηή ε νιηζηηθή αλάπηπμε νδεγεί ζε βαζύηεξε αληίιεςε θαη θαηαλόεζε όρη κόλν ηνπ εαπηνύ ηνπο αιιά θαη ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη θαηά ζπλέπεηα ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ηνπ απξηαλνύ ελεξγνύ ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ πνιίηε (Μέγα, 2011). Η ηέρλε ζπκβάιιεη ζηελ νινθιεξσκέλε κόξθσζε ησλ παηδηώλ (Σξίκε, 2005). ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ Να γλσξίζνπλ ηα λήπηα πνηθίιεο ζέζεηο θαη όςεηο νηθηζκώλ κέζα από έξγα Διιήλσλ δεκηνπξγώλ ηνπ 20 νπ αη. Να πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πόιεσλ θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη Να εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα κέζα από πνηθίιεο κνξθέο έθθξαζεο. Να δηακνξθώζνπλ ηδέεο, αληηιήςεηο, αμίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο βηώζηκεο πόιεηο ηνπ κέιινληνο.

3 Να αλαπηύμνπλ επηθνηλσληαθέο, ζπκκεηνρηθέο, ζπλεξγαηηθέο, δηεξεπλεηηθέο, ζηνραζηηθέο, θξηηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ Σν δηδαθηηθό ζελάξην ζρεδηάζηεθε ζην πιαίζην κηαο δηδαθηηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο έξγσλ ηέρλεο: κνληέιν Perkins, ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν κνληέιν απηό, ζην νπνίν, ε παξαηήξεζε ησλ έξγσλ ηέρλεο αθνινπζεί ηέζζεξα ζηάδηα, επηδηώθεη ηε ζηνραζηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ παηδηώλ. Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ, λα ζθεθηνύλ, λα πξνβιεκαηηζηνύλ, λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα ζπλδέζνπλ, λα επεθηείλνπλ, λα ζπκπεξάλνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ. Παξάιιεια ζε έλα επξύηεξν δηεξεπλεηηθό πιαίζην κάζεζεο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο. Σν δηδαθηηθό ζελάξην δηαρέεηαη ζε όιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ γηα ην Νεπηαγσγείν, όπσο: Γιώζζα, Μαζεκαηηθά, Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Φπζηθή Αγσγή, Σέρλεο, Σερλνινγία, Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή αλάπηπμε. ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο απνηέιεζαλ: Σν ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηα θαζεκεξηλά βηώκαηα ησλ παηδηώλ. Σα έξγα ηέρλεο πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε. Η ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο αληηιήςεσλ, ζπκπεξηθνξώλ, αμηώλ θαη ζηάζεσλ ζρεηηθώλ κε ηε βηώζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Δεκηνπξγνύκε νκάδεο Πεξηγξαθή: Η Νεπηαγσγόο θαιεί ηα παηδηά λα επηιέμνπλ ηπραία, από έλα θνπηί έλα θαξηειάθη. ε θάζε θαξηειάθη ππάξρεη ην αληίγξαθν ελόο έξγνπ δσγξαθηθήο. ην θνπηί ππάξρνπλ ηέζζεξα ίδηα θαξηειάθηα γηα θάζε έξγν δσγξαθηθήο. Δπίζεο έρνπλ επηιεγεί πέληε έξγα Διιήλσλ δεκηνπξγώλ (πνιπθαηνηθίεο ηνπ Νίθνπ Γαβξηήι Πεληδίθε, ζπίηηα ηνπ Παλαγηώηε Σέηζε, ζπίηηα ζην βξάρν ηνπ Γηώξγνπ ηθειηώηε έλα έξγν ηνπ πύξνπ Βαζηιείνπ, θαη έλα έξγν ηνπ ηξάηνπ Μηραειίδε ρσξίο ηίηιν (κε αλαπαξάζηαζε πόιεο). Σα παηδηά θηλνύληαη ειεύζεξα ζηνλ ρώξν κε κνπζηθή. ην ζηακάηεκα ηεο κνπζηθήο ην θάζε παηδί πξνζπαζεί λα δείμεη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, κε όπνηνλ ηξόπν ζέιεη, ηνλ πίλαθα πνπ έρεη επηιέμεη. Σα παηδηά πνπ έρνπλ επηιέμεη ηνλ ίδην πίλαθα ζρεκαηίδνπλ κία νκάδα ησλ ηεζζάξσλ. ε θάζε νκάδα πξνηείλνπλ θαη απνθαζίδνπλ έλαλ ηίηιν γηα ηνλ πίλαθα πνπ έρνπλ επηιέμεη, ν νπνίνο απνηειεί θαη ην όλνκα ηεο νκάδαο. ηόρνο: λα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη λα δεκηνπξγεζεί ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα. Σερληθή: κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη Τιηθά: αληίγξαθα έξγσλ δσγξαθηθήο, θαζεηόθσλν, θαζέηα κε κνπζηθή. Παξαηήξεζε έξγνπ ηέρλεο (1 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: ρξόλνο γηα παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Πξνβάιιεηαη από ηελ ηζηνζειίδα έλα έξγν ηνπ πύξνπ Βαζηιείνπ, ρσξίο ηίηιν (κε αλαπαξάζηαζε πόιεο). Σα παηδηά ζηελ νινκέιεηα παξαηεξνύλ ηνλ πίλαθα δσγξαθηθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ πεξηγξάθνπλ

4 (π.ρ. πνιιά ζπίηηα κε δηάθνξα ρξώκαηα, καύξα θνκκάηηα, έλα άγαικα θηι). Δληνπίδνπλ νηηδήπνηε ζεσξνύλ πεξίεξγν ή μερσξηζηό, νηηδήπνηε δεκηνπξγεί απνξίεο ή ηδηαίηεξε εληύπσζε (π.ρ. έλα πεξίεξγν άγαικα). Δπηζεκαίλνπλ κνξθέο, ρξώκαηα, ζρήκαηα, γξακκέο (π.ρ. θάηη πνπ κνηάδεη κε θηεξσηό ιηνληάξη, πνιιά ρξώκαηα, θσηεηλά ρξώκαηα θαη καύξν, πνιιά παξαιιειόγξακκα, ίζηεο γξακκέο. ηε ζπλέρεηα δηαηππώλνπλ ζθέςεηο θαη ηδέεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν (π.ρ. κία κεγάιε πόιε κε πνιιά ζπίηηα ην έλα δίπια ζην άιιν πόιεο). ηόρνο: λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο, λα αλαπηύμνπλ πεξηγξαθηθό θαη επηρεηξεκαηηθό ιόγν θαη λα απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Σερληθή: ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, θαηαηγηζκόο ηδεώλ Νέα παξαηήξεζε ηνπ έξγνπ (2 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: αλνηρηή θαη πεξηπεηεηώδεο παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Σα παηδηά εληνπίδνπλ ηα ηερληθά ζεκεία ηνπ έξγνπ, όπσο ην ρσξνρξνληθό πιαίζην, ηελ θίλεζε, ην ρώκα, ηνπο όγθνπο, ηηο θόξκεο, ηηο γξακκέο θαη αλεμάξηεηα ζεκεία πνπ ηνπο δεκηνπξγνύλ εθπιήμεηο. Δληνπίδνπλ ηελ αηκόζθαηξα πνπ απνπλέεη ην έξγν, θάλνπλ ζπλδέζεηο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο θαη θηηάρλνπλ έλα ζελάξην γη απηό πνπ βιέπνπλ (π.ρ. ζε κηα πόιε πξηλ από ρξόληα δνύζαλ πνιινί άλζξσπνη γηαηί είρε πνιιά ζπίηηα. Σα ζπίηηα δελ είραλ πνιινύο νξόθνπο, ήηαλ κηθξά θαη ην έλα δίπια ζην άιιν. Τπήξραλ κέξε πνπ δελ είραλ ζπίηηα. ε κηα πιαηεία έβαιαλ έλα άγαικα γηα λα είλαη όκνξθε. Οη άλζξσπνη ήηαλ ραξνύκελνη θαη ηα ζπίηηα θαζαξά κε πνιιά θαη θσηεηλά ρξώκαηα. Ο νπξαλόο ήηαλ θαζαξόο. Γελ είραλ απηνθίλεηα θαη θαπζαέξηα. Οη άλζξσπνη πήγαηλαλ κε ηα πόδηα ζηε δνπιεηά ηνπο. Όκσο έρηηζαλ πνιιά ζπίηηα θαη δελ είραλ δέληξα). Δθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαιεί ην έξγν (π.ρ. κ αξέζεη λα ην βιέπσ) θαη δηαηππώλνπλ απόςεηο γηα ηα κελύκαηα πνπ ήζειε λα κεηαθέξεη ν θαιιηηέρλεο (π.ρ. ε ζπγθέληξσζε πνιιώλ αλζξώπσλ θαη ε έιιεηςε ρώξσλ πξαζίλνπ). ηόρνο: λα ελεξγνπνηεζνύλ ε δεκηνπξγηθή καηηά θα ε αλνηθηή ζθέςε ησλ παηδηώλ, λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα. Σερληθή: ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, θαηαηγηζκόο ηδεώλ. Σε βάζνο παξαηήξεζε ηνπ έξγνπ (3 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: μεθάζαξε, αλαιπηηθή θαη εηο βάζνο παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Σα παηδηά δηαηππώλνπλ απόςεηο ζρεηηθά κε ην γηαηί λνκίδνπλ όηη ν θαιιηηέρλεο έβαιε θάπνηα ζηνηρεία ζην έξγν ηνπ (π.ρ. ραξνύκελα, ιακπεξά ρξώκαηα γηαηί έδεζε όκνξθα εθεί) γηαηί παξνπζίαζε ηελ ζπγθεθξηκέλε αλαπαξάζηαζε (π.ρ. ήηαλ όκνξθε πόιε). Γηαηππώλνπλ απόςεηο ζρεηηθά κε ην πνην ζηνηρείν ηνπ έξγνπ λνκίδνπλ όηη θαηαιακβάλεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ (π.ρ. ζπίηηα), ζρεηηθά κε ην πώο ζα κεηαβαιιόηαλ ε ηζνξξνπία ηνπ έξγνπ αλ απνπζίαδε έλα ζηνηρείν (π.ρ. άγαικα- δελ ζα είρε ζηνιίδηα ε πόιε) θαη ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (π.ρ. ην άγαικα- βξίζθεηαη κπξνζηά θαη ζην θέληξν ηνπ πίλαθα γηαηί αξέζεη ζηνλ θαιιηηέρλε). Δπηρεηξεκαηνινγνύλ γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ πόιε, ηηο ζρέζεηο πνπ είραλ νη άλζξσπνη κεηαμύ ηνπο θαζώο θαη ηπρόλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαδύνληαη από ηνλ πίλαθα (π.ρ έιιεηςε πξαζίλνπ). ηόρνο: λα αλαπηύμνπλ επηρεηξεκαηηθό ιόγν Σερληθή: ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, θαηαηγηζκόο ηδεώλ.

5 Σύγθξηζε ηνπ έξγνπ κε άιια έξγα ηνπ ίδηνπ θαιιηηέρλε (3 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: μεθάζαξε, αλαιπηηθή θαη εηο βάζνο παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε κηθξέο νκάδεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Η/Τ πεξηεγνύληαη ζην δηαδίθηπν (π.ρ. ) ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαιιηηέρλε, αλαδεηνύλ άιια έξγα ηνπ, ηα παξαηεξνύλ θαη ηα ζπγθξίλνπλ. Δληνπίδνπλ ηπρόλ νκνηόηεηεο ή δηαθνξέο αλάκεζα ζηα έξγα θαζώο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά ηνπο από ηα έξγα αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ δσγξάθνπ ζ απηά. ηόρνο: λα εληνπίζνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο, λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη ζπζρεηίζεηο Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπδήηεζε. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνύληαη ηα ίδηα ζηάδηα παξαηήξεζεο θαη γηα ηα ππόινηπα έξγα ηέρλεο ( πνιπθαηνηθίεο ηνπ Νίθνπ Γαβξηήι Πεληδίθε, ζπίηηα ηνπ Παλαγηώηε Σέηζε, ζπίηηα ζην βξάρν ηνπ Γηώξγνπ ηθειηώηε θαη ην έξγν ηνπ ηξάηνπ Μηραειίδε) κε παξόκνηεο δξαζηεξηόηεηεο. Σύγθξηζε έξγσλ ηέρλεο άιισλ θαιιηηερλώλ πνπ επεμεξγάζηεθαλ ην ίδην ζέκα (3 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: μεθάζαξε, αλαιπηηθή θαη εηο βάζνο παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε κηθξέο νκάδεο ζπγθξίλνπλ ηα έξγα ησλ θαιιηηερλώλ κε ην ίδην ζέκα, ηα νπνία έρνπλ πξνεγνύκελα παξαηεξήζεη. Δληνπίδνπλ ηπρόλ νκνηόηεηεο ή δηαθνξέο αλάκεζα ζηα έξγα θαζώο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά ηνπο από ηα έξγα αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ δσγξάθνπ ζ απηά. ηόρνο: λα εληνπίζνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο, λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη ζπζρεηίζεηο θαη λα απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπδήηεζε. Δπέθηαζε: ε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα επεθηαζεί κε ηελ επίζθεςε ησλ παηδηώλ ζε θάπνηα ηνπηθή Πηλαθνζήθε κε ηε Νεπηαγσγό ή κε ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ γνληώλ ησλ παηδηώλ. ηόρνο: λα γλσξίζνπλ απζεληηθά έξγα ηέρλεο, λα εληνπίζνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο, λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη ζπζρεηίζεηο θαη λα απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε. Δεκηνπξγία ηζηνξίαο (4 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: νιηζηηθή παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Η λεπηαγσγόο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα παηδηώλ ην αληίζηνηρν αληίγξαθν έξγν θαη ηνπο δεηά λα θηηάμνπλ κηα ηζηνξία κε βάζε ην έξγν. Σα παηδηά απνθαζίδνπλ αλ ην έξγν ζα απνηειεί ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ή ηε κέζε ή ην ηέινο. πδεηνύλ θαη απνθαζίδνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. Δηθνλνγξαθνύλ ζθελέο ηεο ηζηνξίαο ηνπο θαη ππαγνξεύνπλ ην θείκελν ηεο ηζηνξίαο ζηελ λεπηαγσγό, ε νπνία θαηαγξάθεη ην θείκελν θάησ από ηελ αληίζηνηρε εηθνλνγξάθεζε. Γίλνπλ ηίηιν ζηελ ηζηνξία. ηε ζπλέρεηα ε θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο ζηελ νινκέιεηα.

6 ηόρνο: λα επηλννύλ ηα παηδηά δηθέο ηνπο ηζηνξίεο κε βάζε ην πεξηερόκελν ησλ πηλάθσλ θαη λα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ηειηθνύ πξντόληνο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπδήηεζε, εηθαζηηθή δεκηνπξγία Τιηθά: αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ, πιηθά δσγξαθηθήο. Δξακαηνπνίεζε ηζηνξίαο (4 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: νιηζηηθή παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε νκάδεο ζπδεηνύλ θαη επηιέγνπλ ξόινπο γηα λα ελζαξθώζνπλ ζθελέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξώπσλ ζύκθσλα κε ην ζθεληθό ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα. Γηακνξθώλνπλ αληίζηνηρν ζθεληθό θαη παξνπζηάδνπλ ην δξώκελν ηνπ πίλαθα ζηηο ππόινηπεο νκάδεο. ηόρνο: λα εκπιαθνύλ ηα παηδηά βησκαηηθά ζηελ θαηάζηαζε θαη ηελ αηκόζθαηξα ηνπ θάζε πίλαθα θαη λα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ηειηθνύ πξντόληνο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπδήηεζε, δξακαηνπνίεζε. Τιηθά: πνηθίια πιηθά δξακαηνπνίεζεο, πθάζκαηα θηι. Πξνζσπηθά βηώκαηα ησλ παηδηώλ Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζηελ νινκέιεηα ζπδεηνύλ ζρεηηθά κε ηνπο νηθηζκνύο θαη ηηο πόιεηο πνπ έρνπλ δήζεη ή έρνπλ επηζθεθζεί, εληνπίδνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πηλάθσλ πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη. Πξνηείλνπλ λα θαηαγξάςνπλ ζηελ πεξηνρή γύξσ από ην λεπηαγσγείν παξάγνληεο θαη παξακέηξνπο ζρεηηθνύο κε ηελ πνηόηεηα δσήο ζηελ πεξηνρή (ρώξνη πξαζίλνπ, ειεύζεξνη ρώξνη, ζπγθνηλσλίεο, πξνζβαζηκόηεηα, θαζαξηόηεηα, είδε θηηξίσλ, ππεξεζίεο θηι). ηόρνο: λα εληνπηζηνύλ νη πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο, γλώζεηο θαη απόςεηο ηλ παηδηώλ ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη λα θαζνξηζηεί ην πιαίζην ηεο πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο. Σερληθή: ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, αθήγεζε πξνζσπηθήο εκπεηξίαο, θαηαηγηζκόο ηδεώλ, θαηαγξαθή. Τιηθά: ραξηόλη, καξθαδόξνο. Μειέηε πεδίνπ- Καηαγξαθέο ζηε γεηηνληά Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε νκάδεο απνθαζίδνπλ ηη ζα θαηαγξάςεη ε θάζε νκάδα (π.ρ. 1 ε νκάδα: ζπγθνηλσλίεο, θπθινθνξηαθό πξόβιεκα, ζόξπβνη, 2 ε νκάδα: ηύπνη θηεξίσλ, ιεηηνπξγηθόηεηα, πξνζβαζηκόηεηα, θαηαζθεπή, πιηθά, 3 ε νκάδα: ρώξνη πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο, 4 ε νκάδα: θαζαξηόηεηα, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ιπκάησλ, 5 ε νκάδα: αηζζεηηθή ρώξσλ, θηώρεηα, παξαβαηηθόηεηα) θαζώο θαη ηνλ ηξόπν θαηαγξαθήο (π.ρ. δσγξαθηά, γξακκή ή ζηαπξόο δίπια ζην ζθίηζν, θσηνγξαθηθή κεραλή, θαζεηόθσλν. βηληενθάκεξα). Καηά ηελ έμνδν, ζηε δηάξθεηα ησλ δηαδξνκώλ ηα παηδηά θάζε νκάδαο ππελζπκίδνπλ ζηνλ γξαθέα ηεο νκάδαο, απηά πνπ έρνπλ απνθαζίζεη λα θαηαγξάςνπλ. Μεηά ηελ επηζηξνθή ζηελ ηάμε παξνπζηάδνπλ ηηο θαηαγξαθέο ηνπο, εληνπίδνληαο ην πιήζνο ηεο θάζε θαηεγνξίαο. ηόρνο: λα ζπλεξγαζηνύλ, λα εμνηθεησζνύλ κε δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο, λα ρεηξίδνληαη εξγαιεία θαη πιηθά. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε, θαηαγξαθή. Τιηθά: θσηνγξαθηθή κεραλή, βηληενθάκεξα, θαζεηόθσλν, θαζέηα, ραξηηά, κνιύβηα. Δπέθηαζε: εθόζνλ δεκηνπξγεζνύλ απνξίεο θαη πξνβιεκαηηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδξνκώλ γηα επηκέξνπο ζέκαηα (π.ρ. δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ αλαθύθισζε), πξαγκαηνπνηνύληαη αλαδεηήζεηο πιεξνθνξηώλ είηε ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ λεπηαγσγείνπ είηε ζην δηαδίθηπν.

7 ηόρνο: λα απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα, λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη κε ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο Τιηθά: Η/Τ, δηαδίθηπν, βηβιία. Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ζηε γεηηνληά Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε νκάδεο ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο, εθθξάδνπλ απόςεηο, ηδέεο θαη ζθέςεηο γηα ηη ζα ήζειαλ λα βειηησζεί ζηελ γεηηνληά ηνπο θαη δεηνύλ από ηε λεπηαγσγό λα θαηαγξάςεη ηηο απόςεηο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ε λεπηαγσγόο δηαβάδεη ζηελ νινκέιεηα ηηο πξνηάζεηο ησλ νκάδσλ, ηα παηδηά ζρνιηάδνπλ ηηο πξνηάζεηο, ηηο αλαδηαηππώλνπλ, ηηο ζπκπιεξώλνπλ θαη ηέινο δεκηνπξγνύλ κία ιίζηα πξνηάζεσλ γηα λα ηελ αλαθνηλώζνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο. ηόρνο: λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπδήηεζε, θαηαγξαθή. Τιηθά: ραξηόληα, καξθαδόξνη. Φηηάρλσ ηελ πόιε πνπ ζα ζεια λα δσ Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε νκάδεο θαηαζθεπάδνπλ ζε κεγάια ραξηόληα θνιάδ κε πνηθίια πιηθά. Κόβνπλ θνκκάηηα από ηνπο πίλαθεο πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη, ηα αλαζπλζέηνπλ, πξνζζέηνπλ δηθά ηνπο ζρέδηα ή άιια πιηθά, δηακνξθώλνληαο λέεο ζπλζέζεηο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο ζηελ νινκέιεηα, πεξηγξάθνληαο ηη θαη πσο ην έθηηαμαλ. ηόρνο: λα αμηνπνηήζνπλ όζα έκαζαλ κέζα από ηηο εξγαζίεο θαη ηε δξάζε ησλ νκάδσλ, λα εθθξαζηνύλ δεκηνπξγηθά. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, θαηαζθεπή θνιάδ. Τιηθά: ραξηόληα, πνηθίια πιηθά δσγξαθηθήο θαη θαηαζθεπώλ, αληίγξαθα πηλάθσλ. Πξόζθιεζε γνλέσλ Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζηελ νινκέιεηα απνθαζίδνπλ λα θαιέζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο γηα λα ηνπο παξνπζηάζνπλ ηνπο πίλαθεο πνπ παξαηήξεζαλ, λα παξνπζηάζνπλ ηα δξώκελα γηα θάζε πίλαθα, ηα έξγα πνπ δεκηνύξγεζαλ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ πξνηείλνπλ γηα λα βειηησζεί ε γεηηνληά ηνπο. Με ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνύ δηακνξθώλνπλ ην θείκελν ηεο πξόζθιεζεο θαη αηνκηθά θαηαζθεπάδνπλ ηηο πξνζθιήζεηο. ηόρνο: λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ παξαγσγή γξαπηώλ θεηκέλσλ. Σερληθή: θαηαγξαθή. Τιηθά: ραξηόληα, καξθαδόξνη. Παξνπζίαζε έξγσλ ζηνπο γνλείο- ιήςε απνθάζεσλ Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηνλ πίλαθα ηνπο θαη δξακαηνπνηνύλ ην ζελάξην πνπ έρνπλ θηηάμεη γηα ηνλ πίλαθα ηνπο. Αθνύ νινθιεξσζεί απηή ε παξνπζίαζε από θάζε νκάδα ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηα έξγα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζρεηηθά κε ηελ πόιε πνπ ζα ήζειαλ λα δνπλ. ηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα αλαθνηλώλεη κία ή πεξηζζόηεξεο πξνηάζεηο από ηε ιίζηα πνπ έρνπλ θηηάμεη θαη δεηνύλ ηελ ζπλδξνκή ησλ γνλέσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπο. Οη γνλείο ζπδεηνύλ θαη απνθαζίδνπλ πηζαλέο δξάζεηο ηνπο καδί κε ηε λεπηαγσγό θαη ηα παηδηά (λα παξνπζηάζνπλ ζηνλ δήκαξρν ηεο πόιεο πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ εληνπίζεη θαη πηζαλέο ιύζεηο ηνπο, λα πξνηείλνπλ ζηνλ δήκαξρν ηεο πόιεο ηξόπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ γεηηνληθνύ ειεύζεξνπ ρώξνπ, λα ζπλεξγαζηνύλ κε αξκόδηνπο θνξείο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, λα

8 θαηαζθεπάζνπλ θάδν θνκπνζηνπνίεζεο γηα λα ηνλ ηνπνζεηήζνπλ ζηελ απιή ηνπ λεπηαγσγείνπ, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία αλαθύθισζεο κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα, λα δηακνξθώζνπλ καδί κε ηα παηδηά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνύο θνξείο, έλαλ ρώξν πξαζίλνπ ζηελ απιή ηνπ λεπηαγσγείνπ θπηεύνληαο δέληξα, ζάκλνπο, θξύγαλα θαη ινπινύδηα). ηόρνο: λα αλαπηύμνπλ θνηλσληθέο δεμηόηεηεο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, παξνπζίαζε, δξακαηνπνίεζε, ζπδήηεζε. Τιηθά: Η/Τ, δηαδίθηπν, πνηθίια πιηθά δξακαηνπνίεζεο, θνιάδ, ιίζηα. Δπέθηαζε: πινπνίεζε δξάζεσλ ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο ηόρνο: λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα εθθξάζνπλ απόςεηο, ηδέεο, αληηιήςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνύο, λα θάλνπλ επηινγέο θαη λα επηρεηξήζνπλ λα εθαξκόζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, λα πξνζπαζήζνπλ λα ιύζνπλ πξνβιήκαηα, λα αλαπηύμνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο λα ζπλεξγαζηνύλ, λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Να αλαπηύμνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο δεμηόηεηεο ζε έλα πιαίζην δεκνθξαηηθώλ αξρώλ, δηαδηθαζηώλ θαη ζπκπεξηθνξώλ. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπηθνύο θνξείο λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλά απνδεθηώλ ζηόρσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αεηθνξίαο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αξαβαληηλόο, Α., Βιαζηόο, Θ., Δκκαλνπήι, Γ., Μαξίλνο-Κνπξήο, Γ., Μέκνο, Κ., θίθνο, Γ., κπόληαο, Κ., & Σζνύηζνο, Θ. (1999). Δηζαγσγή ζην Φπζηθό Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Σν Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ. ηόκνο Β 1. Πάηξα: Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην. Chapman, L. (1993). Γηδαθηηθή ηεο Σέρλεο (επηκ.. Υξηζηνδνπιίδεο). Αζήλα: Νεθέιε. Κνληνιέσλ, Α. Πέππα, Ν. (1995). Απνζηνιή δηάζσζεο. Πιαλήηεο γε. Μία έθδνζε ηεο Αηδέληαο 21 γηα ηα παηδηά (κεη.). Αζήλα: Παηάθε. Μέγα, Γ. (2011). Η αμηνπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ζην: ΠΙ. Βαζηθό επηκνξθσηηθό πιηθό: Σόκνο Α: Γεληθό Μέξνο. Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην (2011). Βαζηθό Δπηκνξθσηηθό Τιηθό. Σόκνο Β: Δηδηθό Μέξνο ΠΔ60 Νεπηαγσγνί. Αζήλα: ΠΙ. Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. (2011). Νέν ρνιείν (ρνιείν 21 νπ αηώλα)- Νέν Πξόγξακκα πνπδώλ. Αζήλα: ΠΙ. Σξηθαιίηε, Α.- Παιαηνπνύινπ- ηαζνπνύινπ, Ρ. (1999). Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα βηώζηκεο πόιεηο. Αζήλα: ΤΠΔΠΘ. Σξίκε, Δ. (2005). Σέρλε θαη πεξηβάιινλ: Δηθαζηηθέο εθαξκνγέο ζε κηθξά παηδηά κε ηε κέζνδν ηεο «εηο βάζνο» πξνζέγγηζεο, ζην: Γεσξγόπνπινο, Α. (επηκ.). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Ο λένο πνιηηηζκόο πνπ αλαδύεηαη Αζήλα: Gutenberg. ΤΠΔΠΘ-ΠΙ (2006). Οδεγόο Νεπηαγσγνύ. Δθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί. Γεκηνπξγηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Αζήλα: ΟΔΓΒ.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 2011. Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ:

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 2011. Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 2011 ΘΕΜΑ: ΟΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ ΣΗ ΡΑΦΧΓΗΔ η, θ, κ ηνπ νκεξηθνύ έπνπο «Οδύζζεηα» Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ: Έιελα Πεδηά, Ιύθεην Αγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα Φίιηππνο Β. Δπαγγέινπ Γάζθαινο ζην 9 ν Γεκνηηθό ρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι Φύλλο εργασίας : 9 Όνοµα οµάδας: Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόµαστε όλοι Επάγγελµα: η κύρια και συνεχής εργασία που κάνει κάποιος για να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του. Ο εργαζόµενος, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα