Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες"

Transcript

1 Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 2. Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο ΠΔΡΙΛΗΦΗ Οη ηέρλεο θαιιηεξγνύλ ηελ αηζζεηηθή ησλ παηδηώλ θαη αλαπηύζζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκό. Η παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο. Με απηά θαιιηεξγείηαη ν ζηνραζκόο, ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε απηνγλσζία, ε επηθνηλσλία ηδεώλ, ε θαηαλόεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Απηή ε νιηζηηθή αλάπηπμε νδεγεί ζε βαζύηεξε αληίιεςε θαη θαηαλόεζε όρη κόλν ηνπ εαπηνύ ηνπο αιιά θαη ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη θαηά ζπλέπεηα ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ηνπ απξηαλνύ ελεξγνύ ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ πνιίηε.οη ηέρλεο ζην Νέν Πξόγξακκα Σπνπδώλ γηα ην Νεπηαγσγείν ζπλδένληαη κε ηε κάζεζε κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξόπν. Πξνζεγγίδνληαη ηόζν σο αληηθείκελν όζν θαη σο κέζν κάζεζεο. Σπγθεθξηκέλα ηα έξγα ηέρλεο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ελόο επξέσο θάζκαηνο ζηόρσλ ζε πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζρεδηάζηεθε έλα δηδαθηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζε έξγα ηέρλεο Διιήλσλ εηθαζηηθώλ ηνπ 20 νπ αη., ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ζέζεηο θαη όςεηο νηθηζκώλ. Σηόρνο ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ είλαη, κε βάζε ηε ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε ησλ έξγσλ ηέρλεο: κνληέιν D. Perkins, λα γλσξίζνπλ ηα λήπηα πνηθίιεο ζέζεηο θαη όςεηο νηθηζκώλ κέζα από έξγα Διιήλσλ δεκηνπξγώλ ηνπ 20 νπ αη., λα πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πόιεσλ θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη, λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη λα δηακνξθώζνπλ ηδέεο, αληηιήςεηο, αμίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο βηώζηκεο πόιεηο ηνπ κέιινληνο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, δηδαθηηθό ζελάξην, ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε. ΔΙΑΓΧΓΗ Με ηελ εκθάληζε ηνπ αλζξώπνπ πάλσ ζηε γε ν θπζηθόο ρώξνο κεηαπιάζεηαη ζε αλζξσπνγελή κε απνηέιεζκα ε έθηαζή ηνπ λα κεηώλεηαη ελώ ζηηο πεξηνρέο πςειήο ζπγθέληξσζεο ησλ πιεζπζκώλ νηθηζκνί, πόιεηο ειαρηζηνπνηείηαη. (Αξαβαληηλόο, θ. ζπλ., 1999). Η ζπγθέληξσζε πιεζπζκώλ ζην πιαίζην θνηλσληθήο νξγάλσζεο κηαο πόιεο βνεζά ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ, ελέξγεηαο θαη ρξεκάησλ. Η βηνκεραληθή επαλάζηαζε σζεί ηηο πόιεηο λα αλαπηπρζνύλ κε ηαρείο ξπζκνύο, ιόγσ ηεο έληνλεο αζηηθνπνίεζεο, πνπ παξαηεξείηαη ηελ επνρή απηή. Γεληθά νη πόιεηο απνηέιεζαλ πεγέο έληνλεο δξαζηεξηόηεηαο, δσληάληαο θαη πξνόδνπ. Αξθεηά είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ζ απηέο, όπσο: ε κεγαιύηεξε πξνζθνξά

2 εξγαζίαο θαη θαιύηεξεο πιεξσκέο, πεξηζζόηεξεο αλέζεηο ζηελ θαηνηθία, θαιύηεξεο ππεξεζίεο, κεγαιύηεξε αθζνλία αγαζώλ θαη θαηαζηεκάησλ, πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο γηα δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία. Παξάιιεια όκσο απνηέιεζαλ θαη πεγέο ξύπαλζεο, ζπλσζηηζκνύ, αζζελεηώλ, θηώρεηαο θαη θαηαπίεζεο. Έηζη κεξηθά από ηα έληνλα πξνβιήκαηα ησλ πόιεσλ είλαη: ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη ην θπθινθνξηαθό, ε ζπγθέληξσζε πνιιώλ εζληθνηήησλ, ε έιιεηςε ειεύζεξσλ ρώξσλ πξαζίλνπ, ε εμαζθάιηζε θαηνηθίαο, ε απνμέλσζε θαη νη ιίγεο δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο, ε θηώρεηα, ε αλεξγία θαη ε εγθιεκαηηθόηεηα, ε δηάζεζε απνξξηκκάησλ, νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θηι. (Σξηθαιίηε, Α. Παιαηνπνύινπ- ηαζνπνύινπ, Ρ., 1999). Οη επηπηώζεηο από ηελ θαηάιεςε ηνπ ρώξνπ κε αλζξσπνγελείο ρξήζεηο θαη ηελ έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο αζηηθήο γεο είλαη δπζκελείο θαη ηδηαίηεξα έληνλεο ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε ηελ αλάπηπμε κεγαινππόιεσλ, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλεο, κε πξνβιήκαηα ππεξπιεζπζκνύ, ππεξβνιηθήο νηθνδόκεζεο, ξύπαλζεο θαη απεηινύληαη κε θαηαζηξνθέο (Κνληνιέσλ, Α. Πέππα, Ν. (κεη.), 1995). Ο άλζξσπνο γηα λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ ζην αζηηθό πεξηβάιινλ νθείιεη λα αλαπηύμεη ηνλ ζπληνληζκό ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε κηα θνηλσληθή πνιηηηθή κε κηα πεξηβαιινληηθή ζθέςε αεηθνξηθήο ηδενινγίαο (Αξαβαληηλόο, θ. ζπλ., 1999). ην πιαίζην κηαο ζύγρξνλεο απνηειεζκαηηθήο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, όπνπ θεληξηθόο ζηόρνο είλαη ν ελεξγόο πνιίηεο θαη βαζηθή επηδίσμε είλαη ε αλάπηπμε «πεξηβαιινληηθά εγγξάκκαησλ πνιηηώλ» (ΠΙ-Πξόγξακκα πνπδώλ, 2011), ζρεδηάζηεθε ην παξαθάησ δηδαθηηθό ζελάξην, κε βάζε ηε ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε ησλ έξγσλ ηέρλεο: κνληέιν D. Perkins, θαζώο ηα έξγα ηέρλεο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ελόο επξέσο θάζκαηνο ζηόρσλ ζε πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα (Μέγα, 2011). Οη ηέρλεο θαιιηεξγνύλ ηελ αηζζεηηθή ησλ παηδηώλ θαη αλαπηύζζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκό (ΤΠΔΠΘ-ΠΙ, 2006) θαη εμνηθεηώλνπλ ηα παηδηά κε ηελ νπηηθή γιώζζα (ΠΙ, 2011). Η Σέρλε πξαγκαηεύεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ (Chapman, 1993). Η παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο. Με απηά θαιιηεξγείηαη ν ζηνραζκόο, ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε απηνγλσζία, ε επηθνηλσλία ηδεώλ, ε θαηαλόεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Απηή ε νιηζηηθή αλάπηπμε νδεγεί ζε βαζύηεξε αληίιεςε θαη θαηαλόεζε όρη κόλν ηνπ εαπηνύ ηνπο αιιά θαη ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη θαηά ζπλέπεηα ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ηνπ απξηαλνύ ελεξγνύ ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ πνιίηε (Μέγα, 2011). Η ηέρλε ζπκβάιιεη ζηελ νινθιεξσκέλε κόξθσζε ησλ παηδηώλ (Σξίκε, 2005). ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ Να γλσξίζνπλ ηα λήπηα πνηθίιεο ζέζεηο θαη όςεηο νηθηζκώλ κέζα από έξγα Διιήλσλ δεκηνπξγώλ ηνπ 20 νπ αη. Να πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πόιεσλ θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη Να εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα κέζα από πνηθίιεο κνξθέο έθθξαζεο. Να δηακνξθώζνπλ ηδέεο, αληηιήςεηο, αμίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο βηώζηκεο πόιεηο ηνπ κέιινληνο.

3 Να αλαπηύμνπλ επηθνηλσληαθέο, ζπκκεηνρηθέο, ζπλεξγαηηθέο, δηεξεπλεηηθέο, ζηνραζηηθέο, θξηηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ Σν δηδαθηηθό ζελάξην ζρεδηάζηεθε ζην πιαίζην κηαο δηδαθηηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο έξγσλ ηέρλεο: κνληέιν Perkins, ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν κνληέιν απηό, ζην νπνίν, ε παξαηήξεζε ησλ έξγσλ ηέρλεο αθνινπζεί ηέζζεξα ζηάδηα, επηδηώθεη ηε ζηνραζηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ παηδηώλ. Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ, λα ζθεθηνύλ, λα πξνβιεκαηηζηνύλ, λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα ζπλδέζνπλ, λα επεθηείλνπλ, λα ζπκπεξάλνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ. Παξάιιεια ζε έλα επξύηεξν δηεξεπλεηηθό πιαίζην κάζεζεο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο. Σν δηδαθηηθό ζελάξην δηαρέεηαη ζε όιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ γηα ην Νεπηαγσγείν, όπσο: Γιώζζα, Μαζεκαηηθά, Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Φπζηθή Αγσγή, Σέρλεο, Σερλνινγία, Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή αλάπηπμε. ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο απνηέιεζαλ: Σν ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηα θαζεκεξηλά βηώκαηα ησλ παηδηώλ. Σα έξγα ηέρλεο πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε. Η ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο αληηιήςεσλ, ζπκπεξηθνξώλ, αμηώλ θαη ζηάζεσλ ζρεηηθώλ κε ηε βηώζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Δεκηνπξγνύκε νκάδεο Πεξηγξαθή: Η Νεπηαγσγόο θαιεί ηα παηδηά λα επηιέμνπλ ηπραία, από έλα θνπηί έλα θαξηειάθη. ε θάζε θαξηειάθη ππάξρεη ην αληίγξαθν ελόο έξγνπ δσγξαθηθήο. ην θνπηί ππάξρνπλ ηέζζεξα ίδηα θαξηειάθηα γηα θάζε έξγν δσγξαθηθήο. Δπίζεο έρνπλ επηιεγεί πέληε έξγα Διιήλσλ δεκηνπξγώλ (πνιπθαηνηθίεο ηνπ Νίθνπ Γαβξηήι Πεληδίθε, ζπίηηα ηνπ Παλαγηώηε Σέηζε, ζπίηηα ζην βξάρν ηνπ Γηώξγνπ ηθειηώηε έλα έξγν ηνπ πύξνπ Βαζηιείνπ, θαη έλα έξγν ηνπ ηξάηνπ Μηραειίδε ρσξίο ηίηιν (κε αλαπαξάζηαζε πόιεο). Σα παηδηά θηλνύληαη ειεύζεξα ζηνλ ρώξν κε κνπζηθή. ην ζηακάηεκα ηεο κνπζηθήο ην θάζε παηδί πξνζπαζεί λα δείμεη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, κε όπνηνλ ηξόπν ζέιεη, ηνλ πίλαθα πνπ έρεη επηιέμεη. Σα παηδηά πνπ έρνπλ επηιέμεη ηνλ ίδην πίλαθα ζρεκαηίδνπλ κία νκάδα ησλ ηεζζάξσλ. ε θάζε νκάδα πξνηείλνπλ θαη απνθαζίδνπλ έλαλ ηίηιν γηα ηνλ πίλαθα πνπ έρνπλ επηιέμεη, ν νπνίνο απνηειεί θαη ην όλνκα ηεο νκάδαο. ηόρνο: λα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη λα δεκηνπξγεζεί ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα. Σερληθή: κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη Τιηθά: αληίγξαθα έξγσλ δσγξαθηθήο, θαζεηόθσλν, θαζέηα κε κνπζηθή. Παξαηήξεζε έξγνπ ηέρλεο (1 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: ρξόλνο γηα παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Πξνβάιιεηαη από ηελ ηζηνζειίδα έλα έξγν ηνπ πύξνπ Βαζηιείνπ, ρσξίο ηίηιν (κε αλαπαξάζηαζε πόιεο). Σα παηδηά ζηελ νινκέιεηα παξαηεξνύλ ηνλ πίλαθα δσγξαθηθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ πεξηγξάθνπλ

4 (π.ρ. πνιιά ζπίηηα κε δηάθνξα ρξώκαηα, καύξα θνκκάηηα, έλα άγαικα θηι). Δληνπίδνπλ νηηδήπνηε ζεσξνύλ πεξίεξγν ή μερσξηζηό, νηηδήπνηε δεκηνπξγεί απνξίεο ή ηδηαίηεξε εληύπσζε (π.ρ. έλα πεξίεξγν άγαικα). Δπηζεκαίλνπλ κνξθέο, ρξώκαηα, ζρήκαηα, γξακκέο (π.ρ. θάηη πνπ κνηάδεη κε θηεξσηό ιηνληάξη, πνιιά ρξώκαηα, θσηεηλά ρξώκαηα θαη καύξν, πνιιά παξαιιειόγξακκα, ίζηεο γξακκέο. ηε ζπλέρεηα δηαηππώλνπλ ζθέςεηο θαη ηδέεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν (π.ρ. κία κεγάιε πόιε κε πνιιά ζπίηηα ην έλα δίπια ζην άιιν πόιεο). ηόρνο: λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο, λα αλαπηύμνπλ πεξηγξαθηθό θαη επηρεηξεκαηηθό ιόγν θαη λα απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Σερληθή: ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, θαηαηγηζκόο ηδεώλ Νέα παξαηήξεζε ηνπ έξγνπ (2 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: αλνηρηή θαη πεξηπεηεηώδεο παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Σα παηδηά εληνπίδνπλ ηα ηερληθά ζεκεία ηνπ έξγνπ, όπσο ην ρσξνρξνληθό πιαίζην, ηελ θίλεζε, ην ρώκα, ηνπο όγθνπο, ηηο θόξκεο, ηηο γξακκέο θαη αλεμάξηεηα ζεκεία πνπ ηνπο δεκηνπξγνύλ εθπιήμεηο. Δληνπίδνπλ ηελ αηκόζθαηξα πνπ απνπλέεη ην έξγν, θάλνπλ ζπλδέζεηο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο θαη θηηάρλνπλ έλα ζελάξην γη απηό πνπ βιέπνπλ (π.ρ. ζε κηα πόιε πξηλ από ρξόληα δνύζαλ πνιινί άλζξσπνη γηαηί είρε πνιιά ζπίηηα. Σα ζπίηηα δελ είραλ πνιινύο νξόθνπο, ήηαλ κηθξά θαη ην έλα δίπια ζην άιιν. Τπήξραλ κέξε πνπ δελ είραλ ζπίηηα. ε κηα πιαηεία έβαιαλ έλα άγαικα γηα λα είλαη όκνξθε. Οη άλζξσπνη ήηαλ ραξνύκελνη θαη ηα ζπίηηα θαζαξά κε πνιιά θαη θσηεηλά ρξώκαηα. Ο νπξαλόο ήηαλ θαζαξόο. Γελ είραλ απηνθίλεηα θαη θαπζαέξηα. Οη άλζξσπνη πήγαηλαλ κε ηα πόδηα ζηε δνπιεηά ηνπο. Όκσο έρηηζαλ πνιιά ζπίηηα θαη δελ είραλ δέληξα). Δθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαιεί ην έξγν (π.ρ. κ αξέζεη λα ην βιέπσ) θαη δηαηππώλνπλ απόςεηο γηα ηα κελύκαηα πνπ ήζειε λα κεηαθέξεη ν θαιιηηέρλεο (π.ρ. ε ζπγθέληξσζε πνιιώλ αλζξώπσλ θαη ε έιιεηςε ρώξσλ πξαζίλνπ). ηόρνο: λα ελεξγνπνηεζνύλ ε δεκηνπξγηθή καηηά θα ε αλνηθηή ζθέςε ησλ παηδηώλ, λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα. Σερληθή: ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, θαηαηγηζκόο ηδεώλ. Σε βάζνο παξαηήξεζε ηνπ έξγνπ (3 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: μεθάζαξε, αλαιπηηθή θαη εηο βάζνο παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Σα παηδηά δηαηππώλνπλ απόςεηο ζρεηηθά κε ην γηαηί λνκίδνπλ όηη ν θαιιηηέρλεο έβαιε θάπνηα ζηνηρεία ζην έξγν ηνπ (π.ρ. ραξνύκελα, ιακπεξά ρξώκαηα γηαηί έδεζε όκνξθα εθεί) γηαηί παξνπζίαζε ηελ ζπγθεθξηκέλε αλαπαξάζηαζε (π.ρ. ήηαλ όκνξθε πόιε). Γηαηππώλνπλ απόςεηο ζρεηηθά κε ην πνην ζηνηρείν ηνπ έξγνπ λνκίδνπλ όηη θαηαιακβάλεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ (π.ρ. ζπίηηα), ζρεηηθά κε ην πώο ζα κεηαβαιιόηαλ ε ηζνξξνπία ηνπ έξγνπ αλ απνπζίαδε έλα ζηνηρείν (π.ρ. άγαικα- δελ ζα είρε ζηνιίδηα ε πόιε) θαη ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (π.ρ. ην άγαικα- βξίζθεηαη κπξνζηά θαη ζην θέληξν ηνπ πίλαθα γηαηί αξέζεη ζηνλ θαιιηηέρλε). Δπηρεηξεκαηνινγνύλ γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ πόιε, ηηο ζρέζεηο πνπ είραλ νη άλζξσπνη κεηαμύ ηνπο θαζώο θαη ηπρόλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαδύνληαη από ηνλ πίλαθα (π.ρ έιιεηςε πξαζίλνπ). ηόρνο: λα αλαπηύμνπλ επηρεηξεκαηηθό ιόγν Σερληθή: ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, θαηαηγηζκόο ηδεώλ.

5 Σύγθξηζε ηνπ έξγνπ κε άιια έξγα ηνπ ίδηνπ θαιιηηέρλε (3 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: μεθάζαξε, αλαιπηηθή θαη εηο βάζνο παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε κηθξέο νκάδεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Η/Τ πεξηεγνύληαη ζην δηαδίθηπν (π.ρ. ) ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαιιηηέρλε, αλαδεηνύλ άιια έξγα ηνπ, ηα παξαηεξνύλ θαη ηα ζπγθξίλνπλ. Δληνπίδνπλ ηπρόλ νκνηόηεηεο ή δηαθνξέο αλάκεζα ζηα έξγα θαζώο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά ηνπο από ηα έξγα αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ δσγξάθνπ ζ απηά. ηόρνο: λα εληνπίζνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο, λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη ζπζρεηίζεηο Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπδήηεζε. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνύληαη ηα ίδηα ζηάδηα παξαηήξεζεο θαη γηα ηα ππόινηπα έξγα ηέρλεο ( πνιπθαηνηθίεο ηνπ Νίθνπ Γαβξηήι Πεληδίθε, ζπίηηα ηνπ Παλαγηώηε Σέηζε, ζπίηηα ζην βξάρν ηνπ Γηώξγνπ ηθειηώηε θαη ην έξγν ηνπ ηξάηνπ Μηραειίδε) κε παξόκνηεο δξαζηεξηόηεηεο. Σύγθξηζε έξγσλ ηέρλεο άιισλ θαιιηηερλώλ πνπ επεμεξγάζηεθαλ ην ίδην ζέκα (3 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: μεθάζαξε, αλαιπηηθή θαη εηο βάζνο παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε κηθξέο νκάδεο ζπγθξίλνπλ ηα έξγα ησλ θαιιηηερλώλ κε ην ίδην ζέκα, ηα νπνία έρνπλ πξνεγνύκελα παξαηεξήζεη. Δληνπίδνπλ ηπρόλ νκνηόηεηεο ή δηαθνξέο αλάκεζα ζηα έξγα θαζώο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά ηνπο από ηα έξγα αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ δσγξάθνπ ζ απηά. ηόρνο: λα εληνπίζνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο, λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη ζπζρεηίζεηο θαη λα απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπδήηεζε. Δπέθηαζε: ε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα επεθηαζεί κε ηελ επίζθεςε ησλ παηδηώλ ζε θάπνηα ηνπηθή Πηλαθνζήθε κε ηε Νεπηαγσγό ή κε ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ γνληώλ ησλ παηδηώλ. ηόρνο: λα γλσξίζνπλ απζεληηθά έξγα ηέρλεο, λα εληνπίζνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο, λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη ζπζρεηίζεηο θαη λα απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε. Δεκηνπξγία ηζηνξίαο (4 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: νιηζηηθή παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Η λεπηαγσγόο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα παηδηώλ ην αληίζηνηρν αληίγξαθν έξγν θαη ηνπο δεηά λα θηηάμνπλ κηα ηζηνξία κε βάζε ην έξγν. Σα παηδηά απνθαζίδνπλ αλ ην έξγν ζα απνηειεί ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ή ηε κέζε ή ην ηέινο. πδεηνύλ θαη απνθαζίδνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. Δηθνλνγξαθνύλ ζθελέο ηεο ηζηνξίαο ηνπο θαη ππαγνξεύνπλ ην θείκελν ηεο ηζηνξίαο ζηελ λεπηαγσγό, ε νπνία θαηαγξάθεη ην θείκελν θάησ από ηελ αληίζηνηρε εηθνλνγξάθεζε. Γίλνπλ ηίηιν ζηελ ηζηνξία. ηε ζπλέρεηα ε θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο ζηελ νινκέιεηα.

6 ηόρνο: λα επηλννύλ ηα παηδηά δηθέο ηνπο ηζηνξίεο κε βάζε ην πεξηερόκελν ησλ πηλάθσλ θαη λα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ηειηθνύ πξντόληνο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπδήηεζε, εηθαζηηθή δεκηνπξγία Τιηθά: αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ, πιηθά δσγξαθηθήο. Δξακαηνπνίεζε ηζηνξίαο (4 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: νιηζηηθή παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε νκάδεο ζπδεηνύλ θαη επηιέγνπλ ξόινπο γηα λα ελζαξθώζνπλ ζθελέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξώπσλ ζύκθσλα κε ην ζθεληθό ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα. Γηακνξθώλνπλ αληίζηνηρν ζθεληθό θαη παξνπζηάδνπλ ην δξώκελν ηνπ πίλαθα ζηηο ππόινηπεο νκάδεο. ηόρνο: λα εκπιαθνύλ ηα παηδηά βησκαηηθά ζηελ θαηάζηαζε θαη ηελ αηκόζθαηξα ηνπ θάζε πίλαθα θαη λα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ηειηθνύ πξντόληνο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπδήηεζε, δξακαηνπνίεζε. Τιηθά: πνηθίια πιηθά δξακαηνπνίεζεο, πθάζκαηα θηι. Πξνζσπηθά βηώκαηα ησλ παηδηώλ Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζηελ νινκέιεηα ζπδεηνύλ ζρεηηθά κε ηνπο νηθηζκνύο θαη ηηο πόιεηο πνπ έρνπλ δήζεη ή έρνπλ επηζθεθζεί, εληνπίδνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πηλάθσλ πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη. Πξνηείλνπλ λα θαηαγξάςνπλ ζηελ πεξηνρή γύξσ από ην λεπηαγσγείν παξάγνληεο θαη παξακέηξνπο ζρεηηθνύο κε ηελ πνηόηεηα δσήο ζηελ πεξηνρή (ρώξνη πξαζίλνπ, ειεύζεξνη ρώξνη, ζπγθνηλσλίεο, πξνζβαζηκόηεηα, θαζαξηόηεηα, είδε θηηξίσλ, ππεξεζίεο θηι). ηόρνο: λα εληνπηζηνύλ νη πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο, γλώζεηο θαη απόςεηο ηλ παηδηώλ ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη λα θαζνξηζηεί ην πιαίζην ηεο πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο. Σερληθή: ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, αθήγεζε πξνζσπηθήο εκπεηξίαο, θαηαηγηζκόο ηδεώλ, θαηαγξαθή. Τιηθά: ραξηόλη, καξθαδόξνο. Μειέηε πεδίνπ- Καηαγξαθέο ζηε γεηηνληά Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε νκάδεο απνθαζίδνπλ ηη ζα θαηαγξάςεη ε θάζε νκάδα (π.ρ. 1 ε νκάδα: ζπγθνηλσλίεο, θπθινθνξηαθό πξόβιεκα, ζόξπβνη, 2 ε νκάδα: ηύπνη θηεξίσλ, ιεηηνπξγηθόηεηα, πξνζβαζηκόηεηα, θαηαζθεπή, πιηθά, 3 ε νκάδα: ρώξνη πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο, 4 ε νκάδα: θαζαξηόηεηα, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ιπκάησλ, 5 ε νκάδα: αηζζεηηθή ρώξσλ, θηώρεηα, παξαβαηηθόηεηα) θαζώο θαη ηνλ ηξόπν θαηαγξαθήο (π.ρ. δσγξαθηά, γξακκή ή ζηαπξόο δίπια ζην ζθίηζν, θσηνγξαθηθή κεραλή, θαζεηόθσλν. βηληενθάκεξα). Καηά ηελ έμνδν, ζηε δηάξθεηα ησλ δηαδξνκώλ ηα παηδηά θάζε νκάδαο ππελζπκίδνπλ ζηνλ γξαθέα ηεο νκάδαο, απηά πνπ έρνπλ απνθαζίζεη λα θαηαγξάςνπλ. Μεηά ηελ επηζηξνθή ζηελ ηάμε παξνπζηάδνπλ ηηο θαηαγξαθέο ηνπο, εληνπίδνληαο ην πιήζνο ηεο θάζε θαηεγνξίαο. ηόρνο: λα ζπλεξγαζηνύλ, λα εμνηθεησζνύλ κε δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο, λα ρεηξίδνληαη εξγαιεία θαη πιηθά. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε, θαηαγξαθή. Τιηθά: θσηνγξαθηθή κεραλή, βηληενθάκεξα, θαζεηόθσλν, θαζέηα, ραξηηά, κνιύβηα. Δπέθηαζε: εθόζνλ δεκηνπξγεζνύλ απνξίεο θαη πξνβιεκαηηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδξνκώλ γηα επηκέξνπο ζέκαηα (π.ρ. δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ αλαθύθισζε), πξαγκαηνπνηνύληαη αλαδεηήζεηο πιεξνθνξηώλ είηε ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ λεπηαγσγείνπ είηε ζην δηαδίθηπν.

7 ηόρνο: λα απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα, λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη κε ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο Τιηθά: Η/Τ, δηαδίθηπν, βηβιία. Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ζηε γεηηνληά Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε νκάδεο ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο, εθθξάδνπλ απόςεηο, ηδέεο θαη ζθέςεηο γηα ηη ζα ήζειαλ λα βειηησζεί ζηελ γεηηνληά ηνπο θαη δεηνύλ από ηε λεπηαγσγό λα θαηαγξάςεη ηηο απόςεηο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ε λεπηαγσγόο δηαβάδεη ζηελ νινκέιεηα ηηο πξνηάζεηο ησλ νκάδσλ, ηα παηδηά ζρνιηάδνπλ ηηο πξνηάζεηο, ηηο αλαδηαηππώλνπλ, ηηο ζπκπιεξώλνπλ θαη ηέινο δεκηνπξγνύλ κία ιίζηα πξνηάζεσλ γηα λα ηελ αλαθνηλώζνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο. ηόρνο: λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπδήηεζε, θαηαγξαθή. Τιηθά: ραξηόληα, καξθαδόξνη. Φηηάρλσ ηελ πόιε πνπ ζα ζεια λα δσ Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε νκάδεο θαηαζθεπάδνπλ ζε κεγάια ραξηόληα θνιάδ κε πνηθίια πιηθά. Κόβνπλ θνκκάηηα από ηνπο πίλαθεο πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη, ηα αλαζπλζέηνπλ, πξνζζέηνπλ δηθά ηνπο ζρέδηα ή άιια πιηθά, δηακνξθώλνληαο λέεο ζπλζέζεηο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο ζηελ νινκέιεηα, πεξηγξάθνληαο ηη θαη πσο ην έθηηαμαλ. ηόρνο: λα αμηνπνηήζνπλ όζα έκαζαλ κέζα από ηηο εξγαζίεο θαη ηε δξάζε ησλ νκάδσλ, λα εθθξαζηνύλ δεκηνπξγηθά. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, θαηαζθεπή θνιάδ. Τιηθά: ραξηόληα, πνηθίια πιηθά δσγξαθηθήο θαη θαηαζθεπώλ, αληίγξαθα πηλάθσλ. Πξόζθιεζε γνλέσλ Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζηελ νινκέιεηα απνθαζίδνπλ λα θαιέζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο γηα λα ηνπο παξνπζηάζνπλ ηνπο πίλαθεο πνπ παξαηήξεζαλ, λα παξνπζηάζνπλ ηα δξώκελα γηα θάζε πίλαθα, ηα έξγα πνπ δεκηνύξγεζαλ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ πξνηείλνπλ γηα λα βειηησζεί ε γεηηνληά ηνπο. Με ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνύ δηακνξθώλνπλ ην θείκελν ηεο πξόζθιεζεο θαη αηνκηθά θαηαζθεπάδνπλ ηηο πξνζθιήζεηο. ηόρνο: λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ παξαγσγή γξαπηώλ θεηκέλσλ. Σερληθή: θαηαγξαθή. Τιηθά: ραξηόληα, καξθαδόξνη. Παξνπζίαζε έξγσλ ζηνπο γνλείο- ιήςε απνθάζεσλ Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηνλ πίλαθα ηνπο θαη δξακαηνπνηνύλ ην ζελάξην πνπ έρνπλ θηηάμεη γηα ηνλ πίλαθα ηνπο. Αθνύ νινθιεξσζεί απηή ε παξνπζίαζε από θάζε νκάδα ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηα έξγα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζρεηηθά κε ηελ πόιε πνπ ζα ήζειαλ λα δνπλ. ηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα αλαθνηλώλεη κία ή πεξηζζόηεξεο πξνηάζεηο από ηε ιίζηα πνπ έρνπλ θηηάμεη θαη δεηνύλ ηελ ζπλδξνκή ησλ γνλέσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπο. Οη γνλείο ζπδεηνύλ θαη απνθαζίδνπλ πηζαλέο δξάζεηο ηνπο καδί κε ηε λεπηαγσγό θαη ηα παηδηά (λα παξνπζηάζνπλ ζηνλ δήκαξρν ηεο πόιεο πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ εληνπίζεη θαη πηζαλέο ιύζεηο ηνπο, λα πξνηείλνπλ ζηνλ δήκαξρν ηεο πόιεο ηξόπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ γεηηνληθνύ ειεύζεξνπ ρώξνπ, λα ζπλεξγαζηνύλ κε αξκόδηνπο θνξείο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, λα

8 θαηαζθεπάζνπλ θάδν θνκπνζηνπνίεζεο γηα λα ηνλ ηνπνζεηήζνπλ ζηελ απιή ηνπ λεπηαγσγείνπ, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία αλαθύθισζεο κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα, λα δηακνξθώζνπλ καδί κε ηα παηδηά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνύο θνξείο, έλαλ ρώξν πξαζίλνπ ζηελ απιή ηνπ λεπηαγσγείνπ θπηεύνληαο δέληξα, ζάκλνπο, θξύγαλα θαη ινπινύδηα). ηόρνο: λα αλαπηύμνπλ θνηλσληθέο δεμηόηεηεο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, παξνπζίαζε, δξακαηνπνίεζε, ζπδήηεζε. Τιηθά: Η/Τ, δηαδίθηπν, πνηθίια πιηθά δξακαηνπνίεζεο, θνιάδ, ιίζηα. Δπέθηαζε: πινπνίεζε δξάζεσλ ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο ηόρνο: λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα εθθξάζνπλ απόςεηο, ηδέεο, αληηιήςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνύο, λα θάλνπλ επηινγέο θαη λα επηρεηξήζνπλ λα εθαξκόζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, λα πξνζπαζήζνπλ λα ιύζνπλ πξνβιήκαηα, λα αλαπηύμνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο λα ζπλεξγαζηνύλ, λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Να αλαπηύμνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο δεμηόηεηεο ζε έλα πιαίζην δεκνθξαηηθώλ αξρώλ, δηαδηθαζηώλ θαη ζπκπεξηθνξώλ. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπηθνύο θνξείο λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλά απνδεθηώλ ζηόρσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αεηθνξίαο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αξαβαληηλόο, Α., Βιαζηόο, Θ., Δκκαλνπήι, Γ., Μαξίλνο-Κνπξήο, Γ., Μέκνο, Κ., θίθνο, Γ., κπόληαο, Κ., & Σζνύηζνο, Θ. (1999). Δηζαγσγή ζην Φπζηθό Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Σν Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ. ηόκνο Β 1. Πάηξα: Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην. Chapman, L. (1993). Γηδαθηηθή ηεο Σέρλεο (επηκ.. Υξηζηνδνπιίδεο). Αζήλα: Νεθέιε. Κνληνιέσλ, Α. Πέππα, Ν. (1995). Απνζηνιή δηάζσζεο. Πιαλήηεο γε. Μία έθδνζε ηεο Αηδέληαο 21 γηα ηα παηδηά (κεη.). Αζήλα: Παηάθε. Μέγα, Γ. (2011). Η αμηνπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ζην: ΠΙ. Βαζηθό επηκνξθσηηθό πιηθό: Σόκνο Α: Γεληθό Μέξνο. Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην (2011). Βαζηθό Δπηκνξθσηηθό Τιηθό. Σόκνο Β: Δηδηθό Μέξνο ΠΔ60 Νεπηαγσγνί. Αζήλα: ΠΙ. Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. (2011). Νέν ρνιείν (ρνιείν 21 νπ αηώλα)- Νέν Πξόγξακκα πνπδώλ. Αζήλα: ΠΙ. Σξηθαιίηε, Α.- Παιαηνπνύινπ- ηαζνπνύινπ, Ρ. (1999). Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα βηώζηκεο πόιεηο. Αζήλα: ΤΠΔΠΘ. Σξίκε, Δ. (2005). Σέρλε θαη πεξηβάιινλ: Δηθαζηηθέο εθαξκνγέο ζε κηθξά παηδηά κε ηε κέζνδν ηεο «εηο βάζνο» πξνζέγγηζεο, ζην: Γεσξγόπνπινο, Α. (επηκ.). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Ο λένο πνιηηηζκόο πνπ αλαδύεηαη Αζήλα: Gutenberg. ΤΠΔΠΘ-ΠΙ (2006). Οδεγόο Νεπηαγσγνύ. Δθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί. Γεκηνπξγηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Αζήλα: ΟΔΓΒ.

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

«TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ

«TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ «TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ Γαζθάια 2 Ο Ζσή Πνιπρξόλνπ Γεκνηηθφ Σρνιείν Φαιθίδαο - Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα Δ.Α.Π. Email:zoipol@hotmail.com Θάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project 1 Ημερολόγιο του έργου National e-twinning Project 4 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω Αττικής 1 ο Νηπιαγωγείο Νζου Ηρακλείου Αττικής 2/Θ Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κζας 2 Ζ Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Σν project "Παξακχζη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Σηέλλα Πλιάπη Νεπηαγσγόο, Απόθνηηε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηνπ ΤΔΠΑΔ - ΑΠΘ zisispanag@ath.forthnet.gr ΠΔΡΗΛΖΨΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR Αληώλες Υαζάπες *, Ιθηγέλεηα Βακβαθίδοσ * & Νίθος Φωηόποσιος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Tα ηειεπηαία ρξόληα επηρεηξείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα