Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες"

Transcript

1 Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 2. Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο ΠΔΡΙΛΗΦΗ Οη ηέρλεο θαιιηεξγνύλ ηελ αηζζεηηθή ησλ παηδηώλ θαη αλαπηύζζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκό. Η παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο. Με απηά θαιιηεξγείηαη ν ζηνραζκόο, ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε απηνγλσζία, ε επηθνηλσλία ηδεώλ, ε θαηαλόεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Απηή ε νιηζηηθή αλάπηπμε νδεγεί ζε βαζύηεξε αληίιεςε θαη θαηαλόεζε όρη κόλν ηνπ εαπηνύ ηνπο αιιά θαη ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη θαηά ζπλέπεηα ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ηνπ απξηαλνύ ελεξγνύ ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ πνιίηε.οη ηέρλεο ζην Νέν Πξόγξακκα Σπνπδώλ γηα ην Νεπηαγσγείν ζπλδένληαη κε ηε κάζεζε κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξόπν. Πξνζεγγίδνληαη ηόζν σο αληηθείκελν όζν θαη σο κέζν κάζεζεο. Σπγθεθξηκέλα ηα έξγα ηέρλεο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ελόο επξέσο θάζκαηνο ζηόρσλ ζε πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζρεδηάζηεθε έλα δηδαθηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζε έξγα ηέρλεο Διιήλσλ εηθαζηηθώλ ηνπ 20 νπ αη., ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ζέζεηο θαη όςεηο νηθηζκώλ. Σηόρνο ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ είλαη, κε βάζε ηε ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε ησλ έξγσλ ηέρλεο: κνληέιν D. Perkins, λα γλσξίζνπλ ηα λήπηα πνηθίιεο ζέζεηο θαη όςεηο νηθηζκώλ κέζα από έξγα Διιήλσλ δεκηνπξγώλ ηνπ 20 νπ αη., λα πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πόιεσλ θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη, λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη λα δηακνξθώζνπλ ηδέεο, αληηιήςεηο, αμίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο βηώζηκεο πόιεηο ηνπ κέιινληνο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, δηδαθηηθό ζελάξην, ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε. ΔΙΑΓΧΓΗ Με ηελ εκθάληζε ηνπ αλζξώπνπ πάλσ ζηε γε ν θπζηθόο ρώξνο κεηαπιάζεηαη ζε αλζξσπνγελή κε απνηέιεζκα ε έθηαζή ηνπ λα κεηώλεηαη ελώ ζηηο πεξηνρέο πςειήο ζπγθέληξσζεο ησλ πιεζπζκώλ νηθηζκνί, πόιεηο ειαρηζηνπνηείηαη. (Αξαβαληηλόο, θ. ζπλ., 1999). Η ζπγθέληξσζε πιεζπζκώλ ζην πιαίζην θνηλσληθήο νξγάλσζεο κηαο πόιεο βνεζά ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ, ελέξγεηαο θαη ρξεκάησλ. Η βηνκεραληθή επαλάζηαζε σζεί ηηο πόιεηο λα αλαπηπρζνύλ κε ηαρείο ξπζκνύο, ιόγσ ηεο έληνλεο αζηηθνπνίεζεο, πνπ παξαηεξείηαη ηελ επνρή απηή. Γεληθά νη πόιεηο απνηέιεζαλ πεγέο έληνλεο δξαζηεξηόηεηαο, δσληάληαο θαη πξνόδνπ. Αξθεηά είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ζ απηέο, όπσο: ε κεγαιύηεξε πξνζθνξά

2 εξγαζίαο θαη θαιύηεξεο πιεξσκέο, πεξηζζόηεξεο αλέζεηο ζηελ θαηνηθία, θαιύηεξεο ππεξεζίεο, κεγαιύηεξε αθζνλία αγαζώλ θαη θαηαζηεκάησλ, πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο γηα δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία. Παξάιιεια όκσο απνηέιεζαλ θαη πεγέο ξύπαλζεο, ζπλσζηηζκνύ, αζζελεηώλ, θηώρεηαο θαη θαηαπίεζεο. Έηζη κεξηθά από ηα έληνλα πξνβιήκαηα ησλ πόιεσλ είλαη: ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη ην θπθινθνξηαθό, ε ζπγθέληξσζε πνιιώλ εζληθνηήησλ, ε έιιεηςε ειεύζεξσλ ρώξσλ πξαζίλνπ, ε εμαζθάιηζε θαηνηθίαο, ε απνμέλσζε θαη νη ιίγεο δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο, ε θηώρεηα, ε αλεξγία θαη ε εγθιεκαηηθόηεηα, ε δηάζεζε απνξξηκκάησλ, νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θηι. (Σξηθαιίηε, Α. Παιαηνπνύινπ- ηαζνπνύινπ, Ρ., 1999). Οη επηπηώζεηο από ηελ θαηάιεςε ηνπ ρώξνπ κε αλζξσπνγελείο ρξήζεηο θαη ηελ έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο αζηηθήο γεο είλαη δπζκελείο θαη ηδηαίηεξα έληνλεο ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε ηελ αλάπηπμε κεγαινππόιεσλ, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλεο, κε πξνβιήκαηα ππεξπιεζπζκνύ, ππεξβνιηθήο νηθνδόκεζεο, ξύπαλζεο θαη απεηινύληαη κε θαηαζηξνθέο (Κνληνιέσλ, Α. Πέππα, Ν. (κεη.), 1995). Ο άλζξσπνο γηα λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ ζην αζηηθό πεξηβάιινλ νθείιεη λα αλαπηύμεη ηνλ ζπληνληζκό ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε κηα θνηλσληθή πνιηηηθή κε κηα πεξηβαιινληηθή ζθέςε αεηθνξηθήο ηδενινγίαο (Αξαβαληηλόο, θ. ζπλ., 1999). ην πιαίζην κηαο ζύγρξνλεο απνηειεζκαηηθήο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, όπνπ θεληξηθόο ζηόρνο είλαη ν ελεξγόο πνιίηεο θαη βαζηθή επηδίσμε είλαη ε αλάπηπμε «πεξηβαιινληηθά εγγξάκκαησλ πνιηηώλ» (ΠΙ-Πξόγξακκα πνπδώλ, 2011), ζρεδηάζηεθε ην παξαθάησ δηδαθηηθό ζελάξην, κε βάζε ηε ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε ησλ έξγσλ ηέρλεο: κνληέιν D. Perkins, θαζώο ηα έξγα ηέρλεο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ελόο επξέσο θάζκαηνο ζηόρσλ ζε πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα (Μέγα, 2011). Οη ηέρλεο θαιιηεξγνύλ ηελ αηζζεηηθή ησλ παηδηώλ θαη αλαπηύζζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκό (ΤΠΔΠΘ-ΠΙ, 2006) θαη εμνηθεηώλνπλ ηα παηδηά κε ηελ νπηηθή γιώζζα (ΠΙ, 2011). Η Σέρλε πξαγκαηεύεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ (Chapman, 1993). Η παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο. Με απηά θαιιηεξγείηαη ν ζηνραζκόο, ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε απηνγλσζία, ε επηθνηλσλία ηδεώλ, ε θαηαλόεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Απηή ε νιηζηηθή αλάπηπμε νδεγεί ζε βαζύηεξε αληίιεςε θαη θαηαλόεζε όρη κόλν ηνπ εαπηνύ ηνπο αιιά θαη ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη θαηά ζπλέπεηα ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ηνπ απξηαλνύ ελεξγνύ ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ πνιίηε (Μέγα, 2011). Η ηέρλε ζπκβάιιεη ζηελ νινθιεξσκέλε κόξθσζε ησλ παηδηώλ (Σξίκε, 2005). ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ Να γλσξίζνπλ ηα λήπηα πνηθίιεο ζέζεηο θαη όςεηο νηθηζκώλ κέζα από έξγα Διιήλσλ δεκηνπξγώλ ηνπ 20 νπ αη. Να πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πόιεσλ θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη Να εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα κέζα από πνηθίιεο κνξθέο έθθξαζεο. Να δηακνξθώζνπλ ηδέεο, αληηιήςεηο, αμίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο βηώζηκεο πόιεηο ηνπ κέιινληνο.

3 Να αλαπηύμνπλ επηθνηλσληαθέο, ζπκκεηνρηθέο, ζπλεξγαηηθέο, δηεξεπλεηηθέο, ζηνραζηηθέο, θξηηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ Σν δηδαθηηθό ζελάξην ζρεδηάζηεθε ζην πιαίζην κηαο δηδαθηηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο έξγσλ ηέρλεο: κνληέιν Perkins, ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν κνληέιν απηό, ζην νπνίν, ε παξαηήξεζε ησλ έξγσλ ηέρλεο αθνινπζεί ηέζζεξα ζηάδηα, επηδηώθεη ηε ζηνραζηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ παηδηώλ. Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ, λα ζθεθηνύλ, λα πξνβιεκαηηζηνύλ, λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα ζπλδέζνπλ, λα επεθηείλνπλ, λα ζπκπεξάλνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ. Παξάιιεια ζε έλα επξύηεξν δηεξεπλεηηθό πιαίζην κάζεζεο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο. Σν δηδαθηηθό ζελάξην δηαρέεηαη ζε όιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ γηα ην Νεπηαγσγείν, όπσο: Γιώζζα, Μαζεκαηηθά, Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Φπζηθή Αγσγή, Σέρλεο, Σερλνινγία, Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή αλάπηπμε. ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο απνηέιεζαλ: Σν ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηα θαζεκεξηλά βηώκαηα ησλ παηδηώλ. Σα έξγα ηέρλεο πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε. Η ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο αληηιήςεσλ, ζπκπεξηθνξώλ, αμηώλ θαη ζηάζεσλ ζρεηηθώλ κε ηε βηώζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Δεκηνπξγνύκε νκάδεο Πεξηγξαθή: Η Νεπηαγσγόο θαιεί ηα παηδηά λα επηιέμνπλ ηπραία, από έλα θνπηί έλα θαξηειάθη. ε θάζε θαξηειάθη ππάξρεη ην αληίγξαθν ελόο έξγνπ δσγξαθηθήο. ην θνπηί ππάξρνπλ ηέζζεξα ίδηα θαξηειάθηα γηα θάζε έξγν δσγξαθηθήο. Δπίζεο έρνπλ επηιεγεί πέληε έξγα Διιήλσλ δεκηνπξγώλ (πνιπθαηνηθίεο ηνπ Νίθνπ Γαβξηήι Πεληδίθε, ζπίηηα ηνπ Παλαγηώηε Σέηζε, ζπίηηα ζην βξάρν ηνπ Γηώξγνπ ηθειηώηε έλα έξγν ηνπ πύξνπ Βαζηιείνπ, θαη έλα έξγν ηνπ ηξάηνπ Μηραειίδε ρσξίο ηίηιν (κε αλαπαξάζηαζε πόιεο). Σα παηδηά θηλνύληαη ειεύζεξα ζηνλ ρώξν κε κνπζηθή. ην ζηακάηεκα ηεο κνπζηθήο ην θάζε παηδί πξνζπαζεί λα δείμεη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, κε όπνηνλ ηξόπν ζέιεη, ηνλ πίλαθα πνπ έρεη επηιέμεη. Σα παηδηά πνπ έρνπλ επηιέμεη ηνλ ίδην πίλαθα ζρεκαηίδνπλ κία νκάδα ησλ ηεζζάξσλ. ε θάζε νκάδα πξνηείλνπλ θαη απνθαζίδνπλ έλαλ ηίηιν γηα ηνλ πίλαθα πνπ έρνπλ επηιέμεη, ν νπνίνο απνηειεί θαη ην όλνκα ηεο νκάδαο. ηόρνο: λα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη λα δεκηνπξγεζεί ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα. Σερληθή: κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη Τιηθά: αληίγξαθα έξγσλ δσγξαθηθήο, θαζεηόθσλν, θαζέηα κε κνπζηθή. Παξαηήξεζε έξγνπ ηέρλεο (1 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: ρξόλνο γηα παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Πξνβάιιεηαη από ηελ ηζηνζειίδα έλα έξγν ηνπ πύξνπ Βαζηιείνπ, ρσξίο ηίηιν (κε αλαπαξάζηαζε πόιεο). Σα παηδηά ζηελ νινκέιεηα παξαηεξνύλ ηνλ πίλαθα δσγξαθηθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ πεξηγξάθνπλ

4 (π.ρ. πνιιά ζπίηηα κε δηάθνξα ρξώκαηα, καύξα θνκκάηηα, έλα άγαικα θηι). Δληνπίδνπλ νηηδήπνηε ζεσξνύλ πεξίεξγν ή μερσξηζηό, νηηδήπνηε δεκηνπξγεί απνξίεο ή ηδηαίηεξε εληύπσζε (π.ρ. έλα πεξίεξγν άγαικα). Δπηζεκαίλνπλ κνξθέο, ρξώκαηα, ζρήκαηα, γξακκέο (π.ρ. θάηη πνπ κνηάδεη κε θηεξσηό ιηνληάξη, πνιιά ρξώκαηα, θσηεηλά ρξώκαηα θαη καύξν, πνιιά παξαιιειόγξακκα, ίζηεο γξακκέο. ηε ζπλέρεηα δηαηππώλνπλ ζθέςεηο θαη ηδέεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν (π.ρ. κία κεγάιε πόιε κε πνιιά ζπίηηα ην έλα δίπια ζην άιιν πόιεο). ηόρνο: λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο, λα αλαπηύμνπλ πεξηγξαθηθό θαη επηρεηξεκαηηθό ιόγν θαη λα απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Σερληθή: ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, θαηαηγηζκόο ηδεώλ Νέα παξαηήξεζε ηνπ έξγνπ (2 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: αλνηρηή θαη πεξηπεηεηώδεο παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Σα παηδηά εληνπίδνπλ ηα ηερληθά ζεκεία ηνπ έξγνπ, όπσο ην ρσξνρξνληθό πιαίζην, ηελ θίλεζε, ην ρώκα, ηνπο όγθνπο, ηηο θόξκεο, ηηο γξακκέο θαη αλεμάξηεηα ζεκεία πνπ ηνπο δεκηνπξγνύλ εθπιήμεηο. Δληνπίδνπλ ηελ αηκόζθαηξα πνπ απνπλέεη ην έξγν, θάλνπλ ζπλδέζεηο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο θαη θηηάρλνπλ έλα ζελάξην γη απηό πνπ βιέπνπλ (π.ρ. ζε κηα πόιε πξηλ από ρξόληα δνύζαλ πνιινί άλζξσπνη γηαηί είρε πνιιά ζπίηηα. Σα ζπίηηα δελ είραλ πνιινύο νξόθνπο, ήηαλ κηθξά θαη ην έλα δίπια ζην άιιν. Τπήξραλ κέξε πνπ δελ είραλ ζπίηηα. ε κηα πιαηεία έβαιαλ έλα άγαικα γηα λα είλαη όκνξθε. Οη άλζξσπνη ήηαλ ραξνύκελνη θαη ηα ζπίηηα θαζαξά κε πνιιά θαη θσηεηλά ρξώκαηα. Ο νπξαλόο ήηαλ θαζαξόο. Γελ είραλ απηνθίλεηα θαη θαπζαέξηα. Οη άλζξσπνη πήγαηλαλ κε ηα πόδηα ζηε δνπιεηά ηνπο. Όκσο έρηηζαλ πνιιά ζπίηηα θαη δελ είραλ δέληξα). Δθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαιεί ην έξγν (π.ρ. κ αξέζεη λα ην βιέπσ) θαη δηαηππώλνπλ απόςεηο γηα ηα κελύκαηα πνπ ήζειε λα κεηαθέξεη ν θαιιηηέρλεο (π.ρ. ε ζπγθέληξσζε πνιιώλ αλζξώπσλ θαη ε έιιεηςε ρώξσλ πξαζίλνπ). ηόρνο: λα ελεξγνπνηεζνύλ ε δεκηνπξγηθή καηηά θα ε αλνηθηή ζθέςε ησλ παηδηώλ, λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα. Σερληθή: ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, θαηαηγηζκόο ηδεώλ. Σε βάζνο παξαηήξεζε ηνπ έξγνπ (3 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: μεθάζαξε, αλαιπηηθή θαη εηο βάζνο παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Σα παηδηά δηαηππώλνπλ απόςεηο ζρεηηθά κε ην γηαηί λνκίδνπλ όηη ν θαιιηηέρλεο έβαιε θάπνηα ζηνηρεία ζην έξγν ηνπ (π.ρ. ραξνύκελα, ιακπεξά ρξώκαηα γηαηί έδεζε όκνξθα εθεί) γηαηί παξνπζίαζε ηελ ζπγθεθξηκέλε αλαπαξάζηαζε (π.ρ. ήηαλ όκνξθε πόιε). Γηαηππώλνπλ απόςεηο ζρεηηθά κε ην πνην ζηνηρείν ηνπ έξγνπ λνκίδνπλ όηη θαηαιακβάλεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ (π.ρ. ζπίηηα), ζρεηηθά κε ην πώο ζα κεηαβαιιόηαλ ε ηζνξξνπία ηνπ έξγνπ αλ απνπζίαδε έλα ζηνηρείν (π.ρ. άγαικα- δελ ζα είρε ζηνιίδηα ε πόιε) θαη ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (π.ρ. ην άγαικα- βξίζθεηαη κπξνζηά θαη ζην θέληξν ηνπ πίλαθα γηαηί αξέζεη ζηνλ θαιιηηέρλε). Δπηρεηξεκαηνινγνύλ γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ πόιε, ηηο ζρέζεηο πνπ είραλ νη άλζξσπνη κεηαμύ ηνπο θαζώο θαη ηπρόλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαδύνληαη από ηνλ πίλαθα (π.ρ έιιεηςε πξαζίλνπ). ηόρνο: λα αλαπηύμνπλ επηρεηξεκαηηθό ιόγν Σερληθή: ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, θαηαηγηζκόο ηδεώλ.

5 Σύγθξηζε ηνπ έξγνπ κε άιια έξγα ηνπ ίδηνπ θαιιηηέρλε (3 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: μεθάζαξε, αλαιπηηθή θαη εηο βάζνο παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε κηθξέο νκάδεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Η/Τ πεξηεγνύληαη ζην δηαδίθηπν (π.ρ. ) ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαιιηηέρλε, αλαδεηνύλ άιια έξγα ηνπ, ηα παξαηεξνύλ θαη ηα ζπγθξίλνπλ. Δληνπίδνπλ ηπρόλ νκνηόηεηεο ή δηαθνξέο αλάκεζα ζηα έξγα θαζώο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά ηνπο από ηα έξγα αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ δσγξάθνπ ζ απηά. ηόρνο: λα εληνπίζνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο, λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη ζπζρεηίζεηο Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπδήηεζε. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνύληαη ηα ίδηα ζηάδηα παξαηήξεζεο θαη γηα ηα ππόινηπα έξγα ηέρλεο ( πνιπθαηνηθίεο ηνπ Νίθνπ Γαβξηήι Πεληδίθε, ζπίηηα ηνπ Παλαγηώηε Σέηζε, ζπίηηα ζην βξάρν ηνπ Γηώξγνπ ηθειηώηε θαη ην έξγν ηνπ ηξάηνπ Μηραειίδε) κε παξόκνηεο δξαζηεξηόηεηεο. Σύγθξηζε έξγσλ ηέρλεο άιισλ θαιιηηερλώλ πνπ επεμεξγάζηεθαλ ην ίδην ζέκα (3 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: μεθάζαξε, αλαιπηηθή θαη εηο βάζνο παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε κηθξέο νκάδεο ζπγθξίλνπλ ηα έξγα ησλ θαιιηηερλώλ κε ην ίδην ζέκα, ηα νπνία έρνπλ πξνεγνύκελα παξαηεξήζεη. Δληνπίδνπλ ηπρόλ νκνηόηεηεο ή δηαθνξέο αλάκεζα ζηα έξγα θαζώο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά ηνπο από ηα έξγα αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ δσγξάθνπ ζ απηά. ηόρνο: λα εληνπίζνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο, λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη ζπζρεηίζεηο θαη λα απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπδήηεζε. Δπέθηαζε: ε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα επεθηαζεί κε ηελ επίζθεςε ησλ παηδηώλ ζε θάπνηα ηνπηθή Πηλαθνζήθε κε ηε Νεπηαγσγό ή κε ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ γνληώλ ησλ παηδηώλ. ηόρνο: λα γλσξίζνπλ απζεληηθά έξγα ηέρλεο, λα εληνπίζνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο, λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη ζπζρεηίζεηο θαη λα απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε. Δεκηνπξγία ηζηνξίαο (4 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: νιηζηηθή παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Η λεπηαγσγόο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα παηδηώλ ην αληίζηνηρν αληίγξαθν έξγν θαη ηνπο δεηά λα θηηάμνπλ κηα ηζηνξία κε βάζε ην έξγν. Σα παηδηά απνθαζίδνπλ αλ ην έξγν ζα απνηειεί ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ή ηε κέζε ή ην ηέινο. πδεηνύλ θαη απνθαζίδνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. Δηθνλνγξαθνύλ ζθελέο ηεο ηζηνξίαο ηνπο θαη ππαγνξεύνπλ ην θείκελν ηεο ηζηνξίαο ζηελ λεπηαγσγό, ε νπνία θαηαγξάθεη ην θείκελν θάησ από ηελ αληίζηνηρε εηθνλνγξάθεζε. Γίλνπλ ηίηιν ζηελ ηζηνξία. ηε ζπλέρεηα ε θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο ζηελ νινκέιεηα.

6 ηόρνο: λα επηλννύλ ηα παηδηά δηθέο ηνπο ηζηνξίεο κε βάζε ην πεξηερόκελν ησλ πηλάθσλ θαη λα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ηειηθνύ πξντόληνο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπδήηεζε, εηθαζηηθή δεκηνπξγία Τιηθά: αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ, πιηθά δσγξαθηθήο. Δξακαηνπνίεζε ηζηνξίαο (4 ν ζηάδην ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Perkins: νιηζηηθή παξαηήξεζε) Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε νκάδεο ζπδεηνύλ θαη επηιέγνπλ ξόινπο γηα λα ελζαξθώζνπλ ζθελέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξώπσλ ζύκθσλα κε ην ζθεληθό ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα. Γηακνξθώλνπλ αληίζηνηρν ζθεληθό θαη παξνπζηάδνπλ ην δξώκελν ηνπ πίλαθα ζηηο ππόινηπεο νκάδεο. ηόρνο: λα εκπιαθνύλ ηα παηδηά βησκαηηθά ζηελ θαηάζηαζε θαη ηελ αηκόζθαηξα ηνπ θάζε πίλαθα θαη λα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ηειηθνύ πξντόληνο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπδήηεζε, δξακαηνπνίεζε. Τιηθά: πνηθίια πιηθά δξακαηνπνίεζεο, πθάζκαηα θηι. Πξνζσπηθά βηώκαηα ησλ παηδηώλ Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζηελ νινκέιεηα ζπδεηνύλ ζρεηηθά κε ηνπο νηθηζκνύο θαη ηηο πόιεηο πνπ έρνπλ δήζεη ή έρνπλ επηζθεθζεί, εληνπίδνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πηλάθσλ πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη. Πξνηείλνπλ λα θαηαγξάςνπλ ζηελ πεξηνρή γύξσ από ην λεπηαγσγείν παξάγνληεο θαη παξακέηξνπο ζρεηηθνύο κε ηελ πνηόηεηα δσήο ζηελ πεξηνρή (ρώξνη πξαζίλνπ, ειεύζεξνη ρώξνη, ζπγθνηλσλίεο, πξνζβαζηκόηεηα, θαζαξηόηεηα, είδε θηηξίσλ, ππεξεζίεο θηι). ηόρνο: λα εληνπηζηνύλ νη πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο, γλώζεηο θαη απόςεηο ηλ παηδηώλ ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη λα θαζνξηζηεί ην πιαίζην ηεο πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο. Σερληθή: ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, αθήγεζε πξνζσπηθήο εκπεηξίαο, θαηαηγηζκόο ηδεώλ, θαηαγξαθή. Τιηθά: ραξηόλη, καξθαδόξνο. Μειέηε πεδίνπ- Καηαγξαθέο ζηε γεηηνληά Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε νκάδεο απνθαζίδνπλ ηη ζα θαηαγξάςεη ε θάζε νκάδα (π.ρ. 1 ε νκάδα: ζπγθνηλσλίεο, θπθινθνξηαθό πξόβιεκα, ζόξπβνη, 2 ε νκάδα: ηύπνη θηεξίσλ, ιεηηνπξγηθόηεηα, πξνζβαζηκόηεηα, θαηαζθεπή, πιηθά, 3 ε νκάδα: ρώξνη πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο, 4 ε νκάδα: θαζαξηόηεηα, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ιπκάησλ, 5 ε νκάδα: αηζζεηηθή ρώξσλ, θηώρεηα, παξαβαηηθόηεηα) θαζώο θαη ηνλ ηξόπν θαηαγξαθήο (π.ρ. δσγξαθηά, γξακκή ή ζηαπξόο δίπια ζην ζθίηζν, θσηνγξαθηθή κεραλή, θαζεηόθσλν. βηληενθάκεξα). Καηά ηελ έμνδν, ζηε δηάξθεηα ησλ δηαδξνκώλ ηα παηδηά θάζε νκάδαο ππελζπκίδνπλ ζηνλ γξαθέα ηεο νκάδαο, απηά πνπ έρνπλ απνθαζίζεη λα θαηαγξάςνπλ. Μεηά ηελ επηζηξνθή ζηελ ηάμε παξνπζηάδνπλ ηηο θαηαγξαθέο ηνπο, εληνπίδνληαο ην πιήζνο ηεο θάζε θαηεγνξίαο. ηόρνο: λα ζπλεξγαζηνύλ, λα εμνηθεησζνύλ κε δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο, λα ρεηξίδνληαη εξγαιεία θαη πιηθά. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε, θαηαγξαθή. Τιηθά: θσηνγξαθηθή κεραλή, βηληενθάκεξα, θαζεηόθσλν, θαζέηα, ραξηηά, κνιύβηα. Δπέθηαζε: εθόζνλ δεκηνπξγεζνύλ απνξίεο θαη πξνβιεκαηηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδξνκώλ γηα επηκέξνπο ζέκαηα (π.ρ. δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ αλαθύθισζε), πξαγκαηνπνηνύληαη αλαδεηήζεηο πιεξνθνξηώλ είηε ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ λεπηαγσγείνπ είηε ζην δηαδίθηπν.

7 ηόρνο: λα απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα, λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη κε ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο Τιηθά: Η/Τ, δηαδίθηπν, βηβιία. Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ζηε γεηηνληά Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε νκάδεο ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο, εθθξάδνπλ απόςεηο, ηδέεο θαη ζθέςεηο γηα ηη ζα ήζειαλ λα βειηησζεί ζηελ γεηηνληά ηνπο θαη δεηνύλ από ηε λεπηαγσγό λα θαηαγξάςεη ηηο απόςεηο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ε λεπηαγσγόο δηαβάδεη ζηελ νινκέιεηα ηηο πξνηάζεηο ησλ νκάδσλ, ηα παηδηά ζρνιηάδνπλ ηηο πξνηάζεηο, ηηο αλαδηαηππώλνπλ, ηηο ζπκπιεξώλνπλ θαη ηέινο δεκηνπξγνύλ κία ιίζηα πξνηάζεσλ γηα λα ηελ αλαθνηλώζνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο. ηόρνο: λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, ζπδήηεζε, θαηαγξαθή. Τιηθά: ραξηόληα, καξθαδόξνη. Φηηάρλσ ηελ πόιε πνπ ζα ζεια λα δσ Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε νκάδεο θαηαζθεπάδνπλ ζε κεγάια ραξηόληα θνιάδ κε πνηθίια πιηθά. Κόβνπλ θνκκάηηα από ηνπο πίλαθεο πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη, ηα αλαζπλζέηνπλ, πξνζζέηνπλ δηθά ηνπο ζρέδηα ή άιια πιηθά, δηακνξθώλνληαο λέεο ζπλζέζεηο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο ζηελ νινκέιεηα, πεξηγξάθνληαο ηη θαη πσο ην έθηηαμαλ. ηόρνο: λα αμηνπνηήζνπλ όζα έκαζαλ κέζα από ηηο εξγαζίεο θαη ηε δξάζε ησλ νκάδσλ, λα εθθξαζηνύλ δεκηνπξγηθά. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, θαηαζθεπή θνιάδ. Τιηθά: ραξηόληα, πνηθίια πιηθά δσγξαθηθήο θαη θαηαζθεπώλ, αληίγξαθα πηλάθσλ. Πξόζθιεζε γνλέσλ Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζηελ νινκέιεηα απνθαζίδνπλ λα θαιέζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο γηα λα ηνπο παξνπζηάζνπλ ηνπο πίλαθεο πνπ παξαηήξεζαλ, λα παξνπζηάζνπλ ηα δξώκελα γηα θάζε πίλαθα, ηα έξγα πνπ δεκηνύξγεζαλ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ πξνηείλνπλ γηα λα βειηησζεί ε γεηηνληά ηνπο. Με ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνύ δηακνξθώλνπλ ην θείκελν ηεο πξόζθιεζεο θαη αηνκηθά θαηαζθεπάδνπλ ηηο πξνζθιήζεηο. ηόρνο: λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ παξαγσγή γξαπηώλ θεηκέλσλ. Σερληθή: θαηαγξαθή. Τιηθά: ραξηόληα, καξθαδόξνη. Παξνπζίαζε έξγσλ ζηνπο γνλείο- ιήςε απνθάζεσλ Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηνλ πίλαθα ηνπο θαη δξακαηνπνηνύλ ην ζελάξην πνπ έρνπλ θηηάμεη γηα ηνλ πίλαθα ηνπο. Αθνύ νινθιεξσζεί απηή ε παξνπζίαζε από θάζε νκάδα ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηα έξγα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζρεηηθά κε ηελ πόιε πνπ ζα ήζειαλ λα δνπλ. ηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα αλαθνηλώλεη κία ή πεξηζζόηεξεο πξνηάζεηο από ηε ιίζηα πνπ έρνπλ θηηάμεη θαη δεηνύλ ηελ ζπλδξνκή ησλ γνλέσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπο. Οη γνλείο ζπδεηνύλ θαη απνθαζίδνπλ πηζαλέο δξάζεηο ηνπο καδί κε ηε λεπηαγσγό θαη ηα παηδηά (λα παξνπζηάζνπλ ζηνλ δήκαξρν ηεο πόιεο πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ εληνπίζεη θαη πηζαλέο ιύζεηο ηνπο, λα πξνηείλνπλ ζηνλ δήκαξρν ηεο πόιεο ηξόπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ γεηηνληθνύ ειεύζεξνπ ρώξνπ, λα ζπλεξγαζηνύλ κε αξκόδηνπο θνξείο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, λα

8 θαηαζθεπάζνπλ θάδν θνκπνζηνπνίεζεο γηα λα ηνλ ηνπνζεηήζνπλ ζηελ απιή ηνπ λεπηαγσγείνπ, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία αλαθύθισζεο κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα, λα δηακνξθώζνπλ καδί κε ηα παηδηά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνύο θνξείο, έλαλ ρώξν πξαζίλνπ ζηελ απιή ηνπ λεπηαγσγείνπ θπηεύνληαο δέληξα, ζάκλνπο, θξύγαλα θαη ινπινύδηα). ηόρνο: λα αλαπηύμνπλ θνηλσληθέο δεμηόηεηεο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο, παξνπζίαζε, δξακαηνπνίεζε, ζπδήηεζε. Τιηθά: Η/Τ, δηαδίθηπν, πνηθίια πιηθά δξακαηνπνίεζεο, θνιάδ, ιίζηα. Δπέθηαζε: πινπνίεζε δξάζεσλ ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο ηόρνο: λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο. Σερληθή: εξγαζία ζε νκάδεο. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα εθθξάζνπλ απόςεηο, ηδέεο, αληηιήςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνύο, λα θάλνπλ επηινγέο θαη λα επηρεηξήζνπλ λα εθαξκόζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, λα πξνζπαζήζνπλ λα ιύζνπλ πξνβιήκαηα, λα αλαπηύμνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο λα ζπλεξγαζηνύλ, λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Να αλαπηύμνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο δεμηόηεηεο ζε έλα πιαίζην δεκνθξαηηθώλ αξρώλ, δηαδηθαζηώλ θαη ζπκπεξηθνξώλ. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπηθνύο θνξείο λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλά απνδεθηώλ ζηόρσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αεηθνξίαο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αξαβαληηλόο, Α., Βιαζηόο, Θ., Δκκαλνπήι, Γ., Μαξίλνο-Κνπξήο, Γ., Μέκνο, Κ., θίθνο, Γ., κπόληαο, Κ., & Σζνύηζνο, Θ. (1999). Δηζαγσγή ζην Φπζηθό Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Σν Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ. ηόκνο Β 1. Πάηξα: Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην. Chapman, L. (1993). Γηδαθηηθή ηεο Σέρλεο (επηκ.. Υξηζηνδνπιίδεο). Αζήλα: Νεθέιε. Κνληνιέσλ, Α. Πέππα, Ν. (1995). Απνζηνιή δηάζσζεο. Πιαλήηεο γε. Μία έθδνζε ηεο Αηδέληαο 21 γηα ηα παηδηά (κεη.). Αζήλα: Παηάθε. Μέγα, Γ. (2011). Η αμηνπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ζην: ΠΙ. Βαζηθό επηκνξθσηηθό πιηθό: Σόκνο Α: Γεληθό Μέξνο. Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην (2011). Βαζηθό Δπηκνξθσηηθό Τιηθό. Σόκνο Β: Δηδηθό Μέξνο ΠΔ60 Νεπηαγσγνί. Αζήλα: ΠΙ. Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. (2011). Νέν ρνιείν (ρνιείν 21 νπ αηώλα)- Νέν Πξόγξακκα πνπδώλ. Αζήλα: ΠΙ. Σξηθαιίηε, Α.- Παιαηνπνύινπ- ηαζνπνύινπ, Ρ. (1999). Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα βηώζηκεο πόιεηο. Αζήλα: ΤΠΔΠΘ. Σξίκε, Δ. (2005). Σέρλε θαη πεξηβάιινλ: Δηθαζηηθέο εθαξκνγέο ζε κηθξά παηδηά κε ηε κέζνδν ηεο «εηο βάζνο» πξνζέγγηζεο, ζην: Γεσξγόπνπινο, Α. (επηκ.). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Ο λένο πνιηηηζκόο πνπ αλαδύεηαη Αζήλα: Gutenberg. ΤΠΔΠΘ-ΠΙ (2006). Οδεγόο Νεπηαγσγνύ. Δθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί. Γεκηνπξγηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Αζήλα: ΟΔΓΒ.

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ Αθνξκή γηα ηελ ζεκαηηθή καο ελόηεηα ήηαλ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ γηα ην βηβιίν θαη ηα ηξαγνύδηα ηεο Νηελεθεδνύπνιεο πνπ δηαβάζακε θαη αθνύζακε θάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή 1 Δηαβάδω «Η θσρά Δεκοθραηία», Κωλ/λα Αρκεληάθοσ, εθδ. Κέδρος. Μεηά ηε ζσδήηεζε προτωρώ κε ηε βοήζεηά ηωλ παηδηώλ ζηε δεκηοσργία ηοσ πιάλοσ εργαζίας. Τη δείρλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα