Α. Πεταλά, Δ. Ι. Κονταρίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Πεταλά, Δ. Ι. Κονταρίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα"

Transcript

1 (Ga 1-x Zn x )(N 1-x Ox), TaON: ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΟΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α. Πεταλά, Δ. Ι. Κονταρίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι φυσικοχημικές και οπτικές ιδιότητες μια σειράς φωτοκαταλυτών (Ga 1- xzn x )(N 1-x Ox) και TaON, οι οποίοι παρουσιάζουν αυξημένη απορρόφηση στην ηλιακή ακτινοβολία. Τα υλικά αυτά ανήκουν στην ομάδα των οξυνιτριδίων και παρασκευάστηκαν με θέρμανση των αντίστοιχων οξειδίων υπό ροή αμμωνίας σε θερμοκρασίες από 600 o C έως 800 o C για σχετικά μεγάλα χρονικά διαστήματα (6-8 h). Οι καταλύτες χαρακτηρίστηκαν με χρήση των τεχνικών BET, XRD και DRS. Βρέθηκε ότι πύρωση των οξειδίων υπό ροή αμμωνίας οδηγεί σε αύξηση της απόκρισης στο ορατό (αλλαγή του χρώματος από λευκό σε κίτρινοπράσινο) λόγω της μείωσης του ενεργειακού χάσματος των υλικών. Συμπεραίνεται ότι κατάλληλη επιλογή των παραμέτρων σύνθεσης μπορεί να οδηγήσει στην παρασκευή φωτοκαταλυτών με τις επιθυμητές οπτικές και φωτοκαταλυτικές ιδιότητες, κατάλληλων για χρήση σε φωτο(ηλεκτρο)χημικές διεργασίες ενεργειακού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φωτοκατάλυση είναι μια «πράσινη» τεχνολογία, η οποία αξιοποιεί ιδιότητες αδρανών υλικών, όπως το διοξείδιο του τιτανίου, σε συνδυασμό με το ηλιακό φως, για την καταστροφή ρύπων στην αέρια και την υγρή φάση αλλά και για την παραγωγή Η 2 από τη διάσπαση του νερού. Δυστυχώς, το διοξείδιο του τιτανίου που αποτελεί τον πιο αποδοτικό γενικής χρήσης φωτοκαταλύτη, απαιτεί για τη διέγερση του φωτόνια που αντιστοιχούν στην υπεριώδη ακτινοβολία με αποτέλεσμα να κάνει χρήση μόνο του 5% της συνολικής ακτινοβολίας που φτάνει στη γη. Για το λόγο αυτό, ένα από τα κύρια αντικείμενα της ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα της φωτοκατάλυσης αποτελεί η ανάπτυξη αποδοτικών φωτοκαταλυτών με υψηλή απόκριση στην ηλιακή ακτινοβολία και, ειδικότερα, στην ορατή περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Ανάλογα με την εφαρμογή πρέπει, εκτός από τις οπτικές ιδιότητες, να λαμβάνονται υπόψη και άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά των υλικών όπως το εύρος του ενεργειακού τους χάσματος, η θέση των ζωνών αγωγιμότητας και σθένους αλλά και η (φωτο)χημική τους σταθερότητα. Μια κατηγορία πολλά υποσχόμενων υλικών, η οποία έχει προσελκύσει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, είναι τα οξυνιτρίδια μετάλλων [1]. Για παράδειγμα, οξυνιτρίδια που περιέχουν κατιόντα μετάλλων όπως Nb 5+, Ti 4+ και Ta 5+, βρέθηκε ότι παρουσιάζουν σημαντική απορρόφηση στην ορατή περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Το μικρό ενεργειακό χάσμα των υλικών αυτών, σε σχέση με εκείνο των αντίστοιχων μεταλλοξειδίων, αποδίδεται στην αλληλεπίδραση των τροχιακών Ν 2p και O 2p που έχει ως αποτέλεσμα την μετατόπιση της ζώνης σθένους του ημιαγωγού προς τα πάνω. Από την άλλη, η ζώνη αγωγιμότητας των οξυνιτριδίων αποτελείται από κενά τροχιακά του αντίστοιχου κατιόντος, όπως ισχύει και για τα αρχικά οξείδια. Επιπλέον, ορισμένα από τα υλικά αυτά χαρακτηρίζονται από ζώνες αγωγιμότητας και σθένους που τα καθιστούν κατάλληλα για τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα TaON, και LaTiO 2 N. Η ιδιότητα αυτή των οξυνιτριδίων τα διακρίνει από άλλους υποψήφιους φωτοκαταλύτες όπως το WO 3, Fe 2 O 3 και το BiVO 4 οι οποίοι παρουσιάζουν επίσης υψηλή απόκριση στην ηλιακή ακτινοβολία [2]. Μεταξύ των μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί για την παρασκευή οξυνιτριδίων, ξεχωρίζει εκείνη που προτάθηκε από τον Domen και τους συνεργάτες του, οι οποίοι κατάφεραν να παρασκευάσουν μια σειρά οξυνιτριδίων μετάλλων με υψηλή απόκριση στην ηλιακή ακτινοβολία, ικανών για τη συνολική αντίδραση διάσπασης του νερού [3]. Ειδικότερα, αυτή η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε τόσο μικτά οξυνιτρίδια βασιζόμενα σε ενώσεις του Ga και του Zn, όσο και απλά οξυνιτρίδια όπως το TaON, τα οποία φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλή φωτοκαταλυτική ενεργότητα για την παραγωγή Η 2 με μικρή εναπόθεση στην επιφάνειας τους Rh-Cr και Ru αντίστοιχα. Η επιλογή αυτή φαίνεται λογική, αν αναλογιστεί κανείς το μικρό ενεργειακό χάσμα αλλά και τις θέσεις των ζωνών σθένους και αγωγιμότητας αυτών των υλικών, που τα καθιστούν ικανά για την εκκίνηση οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1.

2 Σχήμα 1: Διάγραμμα ενεργειακών επιπέδων μεταλλοξειδίων και οξυνιτριδίων μετάλλων. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας παρασκευάστηκε μια σειρά οξυνιτριδίων μετάλλων, TaON και (Ga 1- xzn x )(N 1-x O x ), με θέρμανση των αντίστοιχων μεταλλοξειδίων υπό ροή αμμωνίας σε διάφορες θερμοκρασίες από τους 600 o C έως τους 800 o C. Τα υλικά που παρασκευάστηκαν χαρακτηρίστηκαν με τεχνικές BET, XRD και DRS και χρησιμοποιήθηκαν σε φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις περιβαλλοντικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος. Απώτερος στόχος είναι η αξιολόγηση τόσο των φωτοκαταλυτικών όσο και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υλικών προκειμένου να αναπτυχθεί μια τεχνική σύνθεσης που να οδηγεί στην παρασκευή ενός φωτοκαταλύτη από την ομάδα των οξυνιτριδίων με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παρασκευή καταλυτών. Τα οξυνιτρίδια παρασκευάστηκαν με θέρμανση υπό ροή NH 3 των πρόδρομων οξειδίων σε υψηλές θερμοκρασίες ( o C) για διάφορα χρονικά διαστήματα (4-15 h). Μετά το πέρας της διαδικασίας τα αρχικά λευκά οξείδια «χρωματίστηκαν», όπως φαίνονται και στο Σχήμα 2, το οποίο δείχνει φωτογραφίες των υλικών. Σχήμα 2: Χαρακτηριστικά χρώματα των οξυνιτριδίων που παρασκευάστηκαν με θέρμανση μεταλλοξειδίων υπό ροή NH 3 σε υψηλές θερμοκρασίες.

3 Η συγκεκριμένη μέθοδος παρασκευής είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως αντίδραση στερεάς κατάστασης (solidstate reaction) και χρησιμοποιείται ευρέως στην παρασκευή καταλυτών [4]. Μέτρηση ειδικής επιφάνειας. Ο προσδιορισμός της ολικής ειδικής επιφάνειας των φωτοκαταλυτών έγινε με φυσική ρόφηση Ν 2 σε θερμοκρασία υγρού αζώτου (-196 o C), με τη μέθοδο Β.Ε.Τ. με χρήση συσκευής Gemini III 2375 (Micrometrics). Πριν από κάθε μέτρηση, έγινε εκκένωση του δείγματος υπό κενό στους 250 o C για 2 h. Τεχνική περίθλασης ακτίνων Χ (XRD). Τα φάσματα XRD ελήφθησαν με χρήση περιθλασίμετρου Philips P (PW 1830/40) εξοπλισμένου με λάμπα Cu και φίλτρο Ni (λ CuKa = Å). Η λάμπα λειτουργούσε στα 40 kv και 30 ma. Η περιοχή γωνιών σάρωσης ήταν 2θ= και η ταχύτητα σάρωσης ο /s. Η δομή της κρυσταλλικής ένωσης προσδιορίστηκε μετά από σύγκριση με δεδομένα που παρέχονται από τη βιβλιογραφία (JCPDS). Το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών υπολογίστηκε με χρήση της εξίσωσης Scherrer [5]: (Εξ.1) όπου d η μέση διάμετρος των κρυσταλλιτών (Å), λ το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας ( Å), Β το πλάτος της κορυφής περίθλασης στο ήμισυ του ύψους της (2θ, rad) και θ η γωνία Bragg. Τεχνική φασματοσκοπίας διάχυτης ανάκλασης (DRS). Τα φάσματα διάχυτης ανάκλασης ελήφθησαν με φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους (Varian Cary 3). Εξοπλισμένο με σφαίρα ολοκλήρωσης καλυμμένη με φιλμ BaSO 4, δύο θέσεις για το δείγμα και την αναφορά και έναν ανιχνευτή στο κέντρο της σφαίρας. Η λήψη των φασμάτων έγινε σε θερμοκρασία δωματίου στην περιοχή των nm. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η ειδική επιφάνεια των δειγμάτων υπολογίστηκε με τη βοήθεια της μεθόδου BET. Όσον αφορά το TaON βρέθηκε ότι η πύρωση του οξειδίου του τανταλίου υπό ροή ΝΗ 3 οδηγεί σε αύξηση της ειδικής επιφάνειας, η οποία μάλιστα φαίνεται να αυξάνεται με αύξηση της θερμοκρασίας πύρωσης. Το γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται στην ενσωμάτωση ατόμων Ν στο πλέγμα του καταλύτη, όπως έχει προταθεί και από άλλους ερευνητές [6]. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρήθηκε και για το μικτό οξυνιτρίδιο (Ga 1-x Zn x )(N 1-x O x ), το οποίο στη συνέχεια θα συμβολίζεται ως για χάριν ευκολίας. Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά οξυνιτριδίων. Δείγμα Θερμοκρασία πύρωσης ( o C) Χρόνος πύρωσης (h) Ειδική επιφάνεια (m 2 g -1 ) Μέσο μέγεθος κρυσταλλιτών (nm) Τa 2 O TaON Tantalum oxide Tantalum oxide nitride 50 - TaON Tantalum oxide Tantalum oxide nitride Ga 2 O Zinc gallium oxynitride 52

4 Intensity (a.u.) (102) (103) (201) (112) (100) (002) (101) (110) Intensity (a.u.) 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, TaON(800) TaON(700) Ta 2 O Diffraction angle (2θ) Σχήμα 3: Φάσματα XRD του Ta 2 O 5 και των δειγμάτων TaON(700), TaON(800). Με αστερίσκο σημειώνονται οι κορυφές του TaON (JCPDS: ). Στο Σχήμα 3 φαίνονται τα φάσματα XRD του Ta 2 O 5 και των αντίστοιχων οξυνιτριδίων που παρασκευάστηκαν. Παρατηρείται ότι η θερμοκρασία πύρωσης έχει σημαντική επίδραση στην επιτυχή νίτρωση του υλικού. Για θερμοκρασίες Τ 700 o C, δεν ανιχνεύθηκαν φάσεις που να αντιστοιχούν στην κρυσταλλική δομή του TaON. Ωστόσο, η διαδικασία νίτρωσης είχε ξεκινήσει καθώς παρατηρήθηκε αλλαγή στο χρώμα του υλικού (κίτρινη-πορτοκαλί απόχρωση). Περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας στους 800 o C οδηγεί στην δημιουργία του TaON (JCPDS: ) με το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα (Σχήμα 2). Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι αύξηση της θερμοκρασίας πύρωσης οδηγεί στην ενσωμάτωση μεγαλύτερων ποσοτήτων Ν στο πλέγμα του οξειδίου. Στο Σχήμα 4 φαίνονται τα φάσματα XRD των αρχικών οξειδίων του Ga και του Zn καθώς και το φάσμα που αντιστοιχεί στο μικτό οξυνιτρίδιο που παρασκευάστηκε στους 800 o C. Τόσο τα αρχικά οξείδια όσο και το μικτό οξυνιτρίδιο εμφανίζουν εξαεδρική δομή βουρτσίτη, γεγονός το οποίο έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τη βιβλιογραφία [7]. Από τα φάσματα XRD υπολογίστηκε το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών όλων των δειγμάτων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. (A) (B) Diffraction angle (2θ) Ga 2 O Diffraction angle (2θ) Ga 2 O 3 Σχήμα 4: Φάσματα XRD (A) των αρχικών οξειδίων Ga 2 O 3, και του αντίστοιχου οξυνιτριδίου (), (B) μεγέθυνση του διαγράμματος (Α) για παρατήρηση της μετατόπισης των κορυφών.

5 F(R) 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, Στο Σχήμα 5A φαίνονται τα φάσματα διάχυτης ανάκλασης (DRS) που ελήφθησαν από το Ta 2 O 5 και τα οξυνιτρίδια που παρασκευάστηκαν με πύρωση υπό ροή NH 3 στους 700 o C και 800 o C για 8 h. Παρατηρείται ότι, το φάσμα του δείγματος που παρασκευάστηκε στους 700 o C παρουσιάζει «ουρά» απορρόφησης η οποία εκτείνεται μέχρι και τα 600 nm, ενώ το δείγμα που παρασκευάστηκε στους 800 o C παρουσιάζει ισχυρή απορρόφηση σε όλη την περιοχή του ορατού και στο εγγύς υπέρυθρο. Επομένως, διαπιστώνεται ότι η ενίσχυση με άζωτο οδηγεί σε αύξηση της απόκρισης του οξειδίου στο ορατό, η οποία μάλιστα εντείνεται με αύξηση της θερμοκρασίας πύρωσης υπό ροή αμμωνίας. Αυτό, είναι εμφανές και με μία απλή οπτική παρατήρηση καθώς το αρχικά λευκό οξείδιο «χρωματίστηκε» όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2. Τα φάσματα DRS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του ενεργειακού χάσματος των ημιαγωγών μέσω της σχέσης [8]: (Εξ. 2) όπου α είναι ο συντελεστής απορρόφησης, hv η ενέργεια του φωτονίου, το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού, Β μια σταθερά που σχετίζεται με τη μάζα των φωτοπαραγόμενων φορτίων και n ένας παράγοντας που εξαρτάται από το είδος της οπτικής μετάβασης που συμβαίνει εξαιτίας της απορρόφησης φωτονίου. Υποθέτοντας ότι οι τιμές του F(R) είναι ανάλογες με τις σταθερές οπτικής απορρόφησης και ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι έμμεσοι ημιαγωγοί, η τιμή για το ενεργειακό χάσμα προκύπτει από την γραφική παράσταση του [F(R)hv] 1/2 προς το hv (διάγραμμα Tauc) στην περιοχή της υψηλής απορρόφησης και την προέκταση της γραμμικής περιοχής στον οριζόντιο άξονα, σε μηδενική F(R) [9]. Ακολουθώντας αυτή τη μέθοδο υπολογίστηκε το ενεργειακό χάσμα των Ta 2 O 5 και TaON. Χαρακτηριστικά αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 5B, όπου παρατηρείται ότι με τη διαδικασία της νίτρωσης το ενεργειακό χάσμα μειώθηκε σημαντικά. Συγκεκριμένα, το ενεργειακό χάσμα του μεταλλοξειδίου είναι 3.7 ev ενώ του αντίστοιχου οξυνιτριδίου που παρασκευάστηκε στους 800 ο C μόλις 1.8 ev. Η μείωση του ενεργειακού χάσματος πιθανότατα οφείλεται στην αντικατάσταση ατόμων Ο από άτομα Ν στο κρυσταλλικό πλέγμα του TaON [10]. Στο Σχήμα 6Α παρουσιάζονται τα φάσματα τα φάσματα DRS των δειγμάτων Ga 2 O 3, και. Παρατηρείται ότι τα μεταλοξείδια απορροφούν μόνο υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ το τελικό μικτό οξυνιτρίδιο απορροφά σε όλα τα μήκη κύματος της ηλιακής ακτινοβολίας. Στο Σχήμα 6Β παρουσιάζονται τα διαγράμματα Tauc και οι τιμές που υπολογίζονται για το ενεργειακό χάσμα των Ga 2 O 3, και. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι από δύο οξείδια μεγάλου ενεργειακού χάσματος προκύπτει, ύστερα από νίτρωση σε υψηλή θερμοκρασία, ένα οξυνιτρίδιο μικρότερου ενεργειακό χάσματος. Μια πιθανή ερμηνεία αυτού του φαινομένου φαίνεται στο Σχήμα 7 όπου απεικονίζεται η ηλεκτρονική δομή των ζωνών σθένους και αγωγιμότητας για τα δείγματα GaN, και. Παρατηρείται ότι το κάτω άκρο της ζώνης αγωγιμότητας του αποτελείται κυρίως από τα 4s και τα 4p τροχιακά του Ga ενώ η άνω άκρη της ζώνης σθένους αποτελείται από τα 2p τροχιακά του N, τα οποία ακολουθούνται από τα 3d τροχιακά του Zn και τα 2p τροχιακά του Ο. Η παρουσία των 2p και των 3d τροχιακών στο άνω άκρο της ζώνης σθένους δημιουργεί μια άπωση p d, η οποία μετατοπίζει το άνω άκρο προς τα πάνω με αποτέλεσμα να μειώνεται το ενεργειακό χάσμα [11]. (A) (B) TaON(800) TaON(800) TaON(700) Ta 2 O 5 [F(R)hv ] 1/2 TaON(700) Ta 2 O 5 =1.8 ev Ebg =2.1 ev =3.7 ev Wavelength (nm) Energy (ev) Σχήμα 5: (Α) Φάσματα DRS και (Β) διαγράμματα Tauc των δειγμάτων Ta 2 O 5, TaON(700) και TaON(800).

6 F(R) 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, (A) (B) (F(R)hv)^1/2 Ga 2 O 3 Ga 2 O 3 =2.4 ev =3.18 ev =4.5 ev Wavelength (nm) Energy (ev) Σχήμα 6: (Α) Φάσματα DRS και (Β) διαγράμματα Tauc των δειγμάτων Ga 2 O 3, και (800). Σχήμα 7: Σχηματική απεικόνιση των ηλεκτρονικών δομών των αρχικών οξειδίων Ga 2 O 3, και του αντίστοιχου οξυνιτριδίου. Τα ανωτέρω υλικά εξετάστηκαν ως προς τη φωτοκαταλυτική τους ενεργότητα σε αντιδράσεις οξείδωσης οργανικών υποστρωμάτων καθώς και σε αντιδράσεις παραγωγής Η 2 μέσω της φωτοαναμόρφωσης της γλυκερόλης σε υδατικό διάλυμα. Τα μέχρις στιγμής αποτελέσματα φανερώνουν χαμηλή φωτοκαταλυτική ενεργότητα. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για τη βελτίωση της φωτοκαταλυτικής ενεργότητας των οξυνιτριδίων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία παρασκευάστηκαν οξυνιτρίδια των Ta και Ga-Zn με πύρωση των αντίστοιχων οξειδίων υπό ροή ΝΗ 3 σε υψηλές θερμοκρασίες (Τ 800 o C). Βρέθηκε ότι τόσο η θερμοκρασία όσο και η χρονική διάρκεια της νίτρωσης επηρεάζει σημαντικά τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των υλικών. Όλα τα οξυνιτρίδια που παρασκευάστηκαν παρουσιάζουν αυξημένη απορρόφηση στην ορατή ακτινοβολία και διαθέτουν κατάλληλες ζώνες αγωγιμότητας και σθένους για οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις ενεργειακού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Η χαμηλή φωτοκαταλυτική αποδοτικότητα που παρατηρήθηκε, πιθανότητα οφείλεται σε «ατέλειες» στη δομή των υλικών που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία σύνθεσης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της νίτρωσης δημιουργούνται ανηγμένα είδη κατιόντων κοντά στην επιφάνεια του καταλύτη, τα οποία είτε παρεμποδίζουν την μετακίνηση των ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας, είτε δρουν ως κέντρα επανασύνδεσης, ελαττώνοντας έτσι την απόδοση των φωτοκαταλυτικών διεργασιών.

7 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό, ότι ο έλεγχος τόσο της μορφολογίας όσο και της ειδικής επιφάνειας, της κρυσταλλικότητας αλλά και της συγκέντρωσης των ατελειών δομής, κρίνεται απαραίτητος για τη βελτίωση της φωτοκαταλυτικής ενεργότητας των οξυνιτριδίων. Απώτερος λοιπόν στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας «ελεγχόμενης» μεθόδου παρασκευής οξυνιτριδίων που να διασφαλίζει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του φωτοκαταλύτη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]. Y. Moriya, T. Takata, K. Doomen, Coord. Chem. Rev. 257 (2013) Tofalos M.J. and Prapas S.K., J. Thermophys. 12:33 (2007). [2]. R. Abe, M. Higashi, K. Domen, J. Am.Chem.Soc., 132, 2010, [3]. K. Maeda, K. Teramura, N. Saito, Y. Inove, H. Kobayashi, K. Domen, Pure Appl. Chem. Vol. 78, No 12, pp , [4]. J. Kou, Z. Li, Y. Guo, J. Gao, M. Yang, Z. Zou, Journ. of Molec. Catalysis A: Chemical 325 (2010) [5]. R. A. Spurr, H. Myers, Anal. Chem.59 (1957) 161. [6]. Y. Du, L. Zhao, Y. Su, Jour. Hazard. Mat. 195 (2011) [7]. L. Zhao, G. Chen, Y. Zhou, Y. Yu, Q. Yu, Q. He, Mat. Lett. 128 (2014) [8]. J. Tauc, R. Grigorovici, A. Vaucu, Phys. Stat. Sol. 15, 627 (1966). [9]. R. Beranek, B. Neumann, S. Sakthivel, M. Janczarek, T. Dittrich, H. Tributsch, H. Kisch, Chem. Phys. 339 (2007) [10]. I. Tsuji, H. Koto, H. Kobayashi, A. Kudo, J. Am. Chem.Soc. 126 (41) [11]. K. Maeda, T. Takata, M. Hara, N. Saito, Y. Inoue, H. Kobayashi, K. Domen, Jour. Am. Chem. Soc. 127 (23) ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Έργο: PhotoFuelCell).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκπόνηση: Δαλαμάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή εργασία Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη Καστανά Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Σ. Κουρής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕÏΝΩΝ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ (WO 3 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕÏΝΩΝ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ (WO 3 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕÏΝΩΝ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ (WO 3 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΙΟΣ 2005 Πρόλογος Η παρούσα διπλωματική εκπονήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΕΡΛΕΠΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕ ΥΤΤΡΙΑ ΖΙΡΚΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΕΡΛΕΠΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕ ΥΤΤΡΙΑ ΖΙΡΚΟΝΙΑΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΕΡΛΕΠΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕ ΥΤΤΡΙΑ ΖΙΡΚΟΝΙΑΣ Διδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ TOY ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ TOY ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ TOY ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πάτρα, 01/12/2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ]

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] 2011 Μίαρης Κωσταντίνος Μίχος Ιωάννης [ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] Προσδιορισµός του τρόπου ανάπτυξης υµενίων MgCl 2 πάνω σε Si(111) 7x7 και Au µέ φασµατοσκοπίες XPS και ISS ΤΜΗΜΑ :ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n).

Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n). Μάγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη των Υλικών» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη των Υλικών» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009-2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη των Υλικών» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «Σύνθεση και μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» «ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών»

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Διδάσκων: κ. Σιγάλας «Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ 861) Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010 Περίληψη Σε αυτήν την εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ»

«ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για τη διεκπεραίωσή της. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για τη διεκπεραίωσή της. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΛΕΙΖΕΡ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΡΑΣΗ RANDOM LASER ΣΕ ΝΑΝΟΫΒΡΙΔΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε. Μοσχοπούλου 1,2, Ι. Μπούνος 1, Θ. Ιωαννίδης 1, Γ. Βογιατζής 1 1 ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα 2 Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥΔΗ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥΔΗ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥΔΗ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗ B (T)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων μερικών συστημάτων της οικογένειας Boron Dipyrromethene (BODIPY)

Μελέτη των μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων μερικών συστημάτων της οικογένειας Boron Dipyrromethene (BODIPY) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Μελέτη των μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων μερικών συστημάτων της οικογένειας Boron Dipyrromethene (BODIPY) Ειδική Ερευνητική Εργασία Γιαννακοπούλου Παναγιώτα A.M. 399

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: <<ΜΕΛΕΤΗ ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ>>

ΘΕΜΑ: <<ΜΕΛΕΤΗ ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ>> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1517, 54006, Θεσσαλονίκη

Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1517, 54006, Θεσσαλονίκη ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΑΓΩΓΙΜΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ Γ. Καστρινάκη, Ε. Δάσκαλος, Χ. Παγκούρα,

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού TiO 2 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.: 249 ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μικρο-επεξεργασία λεπτού υμενίου μολυβδενίου (Μο) με laser για εφαρμογή στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΜΑ: Φασματοσκοπία Raman και εφαρμογές Κούσουλας Νικόλαος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκοντας: Δρ. Γκανέτσος

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ MOS ΣΕ ΠΥΡΙΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ, ΣΟΥΚΡΑΛΟΖΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κύπρου Κατασκευή Νανοεπιφάνειας για Ενίσχυση Φασματοσκοπιάς Ράμαν από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΥΣΗ Μ. ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ XHMIKΟΣ, ΜSC

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΥΣΗ Μ. ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ XHMIKΟΣ, ΜSC ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα