Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Έγκριση και Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερ. 29 Ιανουαρίου 2019.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Έγκριση και Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερ. 29 Ιανουαρίου 2019."

Transcript

1 0003/ /el Ενημερωτικά Δελτία HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Έγκριση και Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερ. 29 Ιανουαρίου HB Attachment: 1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Έγκριση και Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου Non Regulated Publication Date: 29/01/2019

2 Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ Ή ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΠΛΗΡΩΣ Ή ΜΕΡΙΚΗ, ΕΝΤΟΣ, ΣΤΙΣ Ή ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. 29 Ιανουαρίου 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Έγκριση και Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου 1

3 Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Εταιρεία» ή η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «ΕΚ») έχει εγκρίνει, στις 28 Ιανουαρίου 2019, και έχει δώσει άδεια δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο») σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω (i) έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης για άντληση μέχρι ,40 (η «Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης») και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους ,40 (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση») και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (το «ΧΑΚ») των δικαιωμάτων προτίμησης που θα εκδοθούν μέσω της Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης (τα «Δικαιώματα Προτίμησης») και των νέων συνήθων μετοχών που θα εκδοθούν από την Εταιρεία ονομαστικής αξίας 0,50 η κάθε μία (οι «Νέες Συνήθεις Μετοχές») που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και την Ιδιωτική Τοποθέτηση (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») 1. Το Ενημερωτικό Δελτίο, ως έχει εγκριθεί από την ΕΚ, είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση κατά τη διάρκεια ισχύος του: (α) Σε ηλεκτρονική μορφή από τις 29 Ιανουαρίου 2019 ως εξής: Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ιστοσελίδα του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd («CISCO»), στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, στην ιστοσελίδα της ΕΚ, και (β) σε έντυπη μορφή από τις 31 Ιανουαρίου 2019 ως εξής: Στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων (Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού & Λεωφόρου Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος) στα γραφεία του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO) (Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος). Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει καταρτιστεί με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ως τροποποιήθηκε) και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (Ν.114 (Ι)/2005) (ως τροποποιήθηκε). Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO). Ανάδοχος Υπεύθυνος Είσπραξης για τη δημόσια προσφορά είναι η Τράπεζα. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις Εργάσιμες Ημέρες και ώρες: Στην Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας στο τηλέφωνο / , στην Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων της Τράπεζας στο τηλέφωνο / , και στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO), στο τηλέφωνο Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι ορισμοί με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την ερμηνεία όπως αποδίδονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. 1 Εγκρίθηκε από τους μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Αυγούστου

4 Αναμενόμενο Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Ο πίνακας πιο κάτω παραθέτει το αναμενόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των σημαντικότερων γεγονότων για την έκδοση και εισαγωγή των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ΧΑΚ καθώς και για την άσκησή τους: Γεγονός Ημερομηνία Ημερομηνία Άδειας Δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου 28 Ιανουαρίου 2019 Ημερομηνία αναπροσαρμογής της τιμής της μετοχής της Εταιρείας για την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (ex rights date) Ημερομηνία Αρχείου (Record Date) για την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης Αποστολή των Επιστολών Παραχώρησης στους εγγεγραμμένους Μετόχους (δεν ισχύει για μετόχους από Εξαιρούμενες Χώρες) Περίοδος διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ΧΑΚ Περίοδος άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για Κατόχους Δικαιωμάτων Προτίμησης εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης (δεν ισχύει για μετόχους από Εξαιρούμενες Χώρες) Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου για Διάθεση Νέων Συνήθων Μετοχών που αναλογούν σε μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης και για Ιδιωτική Τοποθέτηση Ημερομηνία αποστολής της Επιστολής Παραχώρησης των Νέων Συνήθων Μετοχών 1 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Μαρτίου Μαρτίου Μαρτίου 2019 Επεξηγηματικές Σημειώσεις Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους που θα κατέχουν μετοχές της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Αρχείου, 4 Φεβρουαρίου 2019, δωρεάν σε αναλογία ενός Δικαιώματος Προτίμησης προς μία Υφιστάμενη Συνήθη Μετοχή. Δικαιώματα Προτίμησης θα παραχωρηθούν σε μετόχους οι οποίοι θα αγοράσουν μετοχές μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της 31 Ιανουαρίου Από την 1 η Φεβρουαρίου 2019, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (ex rights date). Επιστολές Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης στους εγγεγραμμένους Μετόχους θα αποσταλούν στις 8 Φεβρουαρίου Η περίοδος διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ΧΑΚ θα αρχίσει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου Η τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης θα είναι η 28 Φεβρουαρίου Η περίοδος άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα αρχίσει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαρτίου Η τελευταία ημερομηνία άσκησης θα είναι η 7 Μαρτίου Η άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης από μετόχους σε Εξαιρούμενες Χώρες δεν επιτρέπεται, εκτός όπου αυτό πιθανόν να επιτρέπεται από εφαρμοστέα 3

5 νομοθεσία. Εντούτοις, οι κάτοχοι θα μπορούν να διαπραγματευτούν τα Δικαιώματα Προτίμησης κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης. Οι Κάτοχοι Δικαιωμάτων Προτίμησης που επιθυμούν να εξασκήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησης που κατέχουν, είτε μέρος αυτών, έχουν τις ακόλουθες επιλογές: (α) Να καταθέσουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Επιστολή Παραχώρησης ή την αίτηση άσκησης (η «Αίτηση Άσκησης») σε οποιοδήποτε καθορισμένο κατάστημα της Τράπεζας. Η πληρωμή του απαιτούμενου ποσού για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους πιο κάτω τρόπους: o o o o Σε μετρητά (αν το απαιτούμενο ποσό είναι μέχρι ) ή μέσω μεταφοράς μεταξύ λογαριασμών στην Τράπεζα σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας που θα αναγράφεται στην Επιστολή Παραχώρησης ή στην Αίτηση Άσκησης, ή σε οποιονδήποτε άλλο τραπεζικό λογαριασμό δυνατό να τους υποδείξει η Τράπεζα, ή μέσω Προσωπικής Επιταγής της Τράπεζας σε διαταγή της «Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ» που θα μπορεί να παρουσιαστεί για εξαργύρωση από την Τράπεζα μόλις παραληφθεί. Επιστολή Παραχώρησης ή Αίτηση Άσκησης για την απόκτηση Νέων Συνήθων Μετοχών δεόντως υπογραμμένη και συμπληρωμένη, συνοδευόμενη από τη σχετική επιταγή, θα θεωρείται παράσταση και εγγύηση ότι η επιταγή θα πληρωθεί όταν αυτή παρουσιαστεί. Σε περίπτωση που η επιταγή επιστραφεί απλήρωτη, θεωρείται ότι οι Κάτοχοι δεν έχουν εγγραφεί για τις Νέες Συνήθεις Μετοχές, ή μέσω Τραπεζικής Επιταγής από εγχώρια τράπεζα (Banker s Drafts) με άδεια και εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, η πληρωμή θα πρέπει να ολοκληρωθεί, πριν το κλείσιμο των ταμείων την Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, δηλαδή στις 1:30 μ.μ., στις 7 Μαρτίου (β) Να αποστείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Επιστολή Παραχώρησης ή την Αίτηση Άσκησης στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων της Τράπεζας με τηλεομοιότυπο (φαξ: ) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ηλεκτρονική διεύθυνση: Η πληρωμή του απαιτούμενου ποσού για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους πιο κάτω τρόπους: o o Μέσω ηλεκτρονικού εμβάσματος (SEPA, SWIFT), σε ειδικό λογαριασμό που θα αναφέρεται στην Επιστολή Παραχώρησης ή στην Αίτηση Άσκησης ή σε οποιονδήποτε άλλο τραπεζικό λογαριασμό δυνατό να τους υποδείξει η Τράπεζα, αναγράφοντας στην περιγραφή της πληρωμής τη Μερίδα Επενδυτή, ή μέσω του Hellenic Web Banking, αναγράφοντας στην περιγραφή της πληρωμής τη Μερίδα Επενδυτή. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, η πληρωμή θα πρέπει να παραληφθεί από την Τράπεζα μέχρι τις 7:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) την Τελευταία 4

6 Ημερομηνία Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, έτσι ώστε η ημερομηνία αξίας (value date) του ηλεκτρονικού εμβάσματος να μην είναι μεταγενέστερη της Τελευταίας Ημερομηνίας Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, δηλαδή της 7 Μαρτίου ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΣΟΔΑ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ) Hellenic Bank Public Company Limited (σε µετάφραση στα ελληνικά Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ). Τα συνολικά μεικτά έσοδα από την Αύξηση Κεφαλαίου αναμένεται να ανέλθουν σε ποσό ύψους μέχρι ,80. Τα μεικτά έσοδα που αναμένεται να αντληθούν από την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης ανέρχονται σε μέχρι ,40 (με την προϋπόθεση ότι θα ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα Προτίμησης). Τα μεικτά έσοδα που αναμένεται να αντληθούν από την Ιδιωτική Τοποθέτηση ανέρχονται σε ,40. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 22 Αυγούστου 2018, οι Μέτοχοι έχουν εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο έχουν αποποιηθεί των Δικαιωμάτων Προτίμησης τους (pre-emption rights) σε σχέση με την Ιδιωτική Τοποθέτηση και έχουν εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδώσει και να παραχωρήσει μέχρι πλήρως πληρωθείσες συνήθεις μετοχές στην Τράπεζα προς την Poppy Sarl σε τιμή παραχώρησης 0,70 ανά μετοχή. Η Τράπεζα έχει συνάψει συμφωνία εγγραφής με την Poppy Sarl ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2018 (η «Συμφωνία Εγγραφής Ιδιωτικής Τοποθέτησης») σε σχέση με την Ιδιωτική Τοποθέτηση. Δυνάμει της Συμφωνίας Εγγραφής Ιδιωτικής Τοποθέτησης, η Poppy Sarl θα εγγραφεί για Νέες Συνήθεις Μετοχές (που αντιπροσωπεύουν το 17,3% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου) με Τιμή Έκδοσης 0,70 ανά Νέα Συνήθη Μετοχή έναντι συνολικού τιμήματος ,40. Εάν οι Νέες Συνήθεις Μετοχές που θα εκδοθούν με την Ιδιωτική Τοποθέτηση υπερβαίνουν το 18,99% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου, ο αριθμός των Νέων Συνήθων Μετοχών που θα εκδοθούν με την Ιδιωτική Τοποθέτηση θα μειωθεί σε τέτοιο αριθμό Νέων Συνήθων Μετοχών που θα ισούται με το 18,99% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. 2 Η Συμφωνία Εγγραφής Ιδιωτικής Τοποθέτησης συμπεριλαμβάνει προϋποθέσεις (conditions precedent) αναφορικά με την εγγραφή από την Poppy Sarl. Η εγγραφή προϋποθέτει ότι τα μεικτά έσοδα που θα αντληθούν από την Αύξηση Κεφαλαίου δεν θα είναι λιγότερα από 150 εκατ.. Ορισμένες άλλες προϋποθέσεις που αφορούν την εγγραφή μετοχών, έχουν ικανοποιηθεί από τη μέρα της σύναψης της Συμφωνίας Εγγραφής Ιδιωτικής Τοποθέτησης μέχρι τη μέρα της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου (συμπεριλαμβανομένων: (i) έγκριση των Ψηφισμάτων για την έκδοση των Νέων Συνήθων Μετοχών που αποτελούν την Αύξηση Κεφαλαίου και της αποποίησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης για τις Νέες Συνήθεις Μετοχές που θα εκδοθούν στην Poppy Sarl, (ii) σύναψη της ΣΜΕ, της Συμφωνίας ΠΠΣ και της Πράξης Εγγύησης, και (iii) Ολοκλήρωση της Απόκτησης). Η Συμφωνία Εγγραφής Ιδιωτικής Τοποθέτησης υπόκειτο σε τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 31 Δεκεμβρίου 2018, η οποία παρατάθηκε με βάση τις παρούσες προσδοκίες για την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου μέχρι τις 31 Μαρτίου Η Συμφωνία Εγγραφής Ιδιωτικής Τοποθέτησης περιλαμβάνει συνήθεις εγγυήσεις που παρέχονται γενικά από την Τράπεζα, μεταξύ άλλων, (i) ότι ούτε η Τράπεζα άλλα ούτε κάποιο μέλος του Ομίλου και ούτε, εξ όσων γνωρίζει η Τράπεζα, οποιοδήποτε μέρος της Επιχείρησης παραβιάζει οποιεσδήποτε Κυρώσεις ή σε γνώση της Τράπεζας, υπόκειται σε οποιαδήποτε έρευνα σχετικά με οποιεσδήποτε Κυρώσεις και (ii) ότι η Τράπεζα, ο Όμιλος, και, εξ όσων γνωρίζει η Τράπεζα, η Επιχείρηση έχουν λάβει εύλογα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες Κυρώσεις. 2 Το τελικό ποσοστό συμμετοχής της Poppy Sarl που δύναται να προκύψει με την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου δεν θα υπερβαίνει το 17,3%, λόγω των συμφωνιών που σύναψε η Τράπεζα με καθεμιά από τις εταιρείες Δήμητρα και Emma Alpha σχετικά με την παραχώρηση των Νέων Συνήθων Μετοχών που αντιστοιχούν στα μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης. 5

7 Η Συμφωνία Εγγραφής Ιδιωτικής Τοποθέτησης μπορεί να τερματιστεί από την Poppy Sarl εάν, σε οποιαδήποτε στιγμή πριν την ολοκλήρωση της εγγραφής της Poppy Sarl, επέλθει οποιαδήποτε ουσιαστική αρνητική αλλαγή στη χρηματοοικονομική θέση ή που επηρεάζει τη χρηματοδοτική θέση ή τα κέρδη, τη χρηματοδότηση, την καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων, τη φερεγγυότητα ή την πιστοληπτική αξιολόγηση του Ομίλου ως σύνολο, είτε προκύπτει από τις συνήθεις εργασίες του είτε όχι ή/και εάν η Τράπεζα (ή/και οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου) παύσει να είναι αδειοδοτημένη για τη διεξαγωγή τραπεζικών ή ασφαλιστικών δραστηριοτήτων ή/και εάν τέτοια αδειοδότηση απειλείται να ανακληθεί. Η Poppy Sarl, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούσε επιπλέον να τερματίσει τη Συμφωνία Εγγραφής Ιδιωτικής Τοποθέτησης οποιαδήποτε στιγμή πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση (που έχει ήδη πραγματοποιηθεί). Η Συμφωνία Εγγραφής Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έκδοσης των Νέων Συνήθων Μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και της ημερομηνίας έκδοσης και παραχώρησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας των Νέων Συνήθων Μετοχών που αναλογούν σε μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης. Η Συμφωνία Εγγραφής Ιδιωτικής Τοποθέτησης υπόκειται στη λήψη των ακόλουθων εποπτικών εγκρίσεων: (α) έγκριση από την ΚΤΚ και την ΕΚΤ της απόκτησης από τον επενδυτή των Νέων Συνήθων Μετοχών εάν τέτοια απόκτηση συνιστά ειδική συμμετοχή, σύμφωνα με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο (Ν. 66(I)/1997). (β) έγκριση από τον Έφορο Ασφαλίσεων της απόκτησης από τον επενδυτή των Νέων Συνήθων Μετοχών εάν τέτοια απόκτηση συνιστά ειδική συμμετοχή, σύμφωνα με τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμο του ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα εκδοθούν και θα κατανεμηθούν δωρεάν σε αναλογία ενός Δικαιώματος Προτίμησης προς μια Υφιστάμενη Συνήθη Μετοχή προς όλους τους Υφιστάμενους Μετόχους που κατέχουν Συνήθεις Μετοχές κατά την Ημερομηνία Αρχείου. Κάθε εικοσιπέντε (25) Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκούνται θα μετατρέπονται σε δεκαοκτώ (18) Νέες Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 και Τιμή Άσκησης 0,70 ανά Νέα Συνήθη Μετοχή. Η παρούσα έκδοση δεν απευθύνεται σε οποιονδήποτε μέτοχο στις Εξαιρούμενες Χώρες, εκτός όπου αυτό πιθανόν να επιτρέπεται από εφαρμοστέα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η ταχυδρόμηση, διανομή, αποστολή, ή με άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του Ενημερωτικού Δελτίου και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων ή υλικού, σχετικών με την παρούσα προσφορά προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα, εκτός προς συμμόρφωση με εφαρμοστέα νομοθεσία. Σε δικαιοδοσίες εκτός της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, η προσφορά των Αξιών (δηλαδή των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Νέων Συνήθων Μετοχών που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) πιθανό να απαγορεύεται λόγω νομικών ή ρυθμιστικών απαιτήσεων σε τέτοιες δικαιοδοσίες. Οι Αξίες δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με το Securities Act του 1933 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής («Securities Act») ή δυνάμει οποιωνδήποτε άλλων περί αξιών νόμων οποιασδήποτε Πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (η «Ηνωμένες Πολιτείες») και οι Αξίες πιθανόν να μην προσφερθούν ή πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός δυνάμει εξαίρεσης από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις εγγραφής του Securities Act και οποιωνδήποτε εφαρμοστέων πολιτειακών ή τοπικών περί αξιών νόμων. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Δικαιώματα Προτίμησης (Nil paid rights). Ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μια (1) Υφιστάμενη Συνήθη Μετοχή (από τις Συνήθεις Μετοχές που έχουν εκδοθεί μέχρι την Ημερομηνία Αρχείου) που θα κατέχουν οι Μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Αρχείου. Κάθε εικοσιπέντε (25) Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν θα μετατρέπονται σε δεκαοκτώ (18) πλήρως πληρωθείσες Νέες Συνήθεις Μετοχές με ονομαστική αξία 0,50 και Τιμή Άσκησης 0,70 ανά Νέα Συνήθη Μετοχή. Κλάσματα των Νέων Συνήθων Μετοχών που θα προκύψουν από τη μετατροπή των Δικαιωμάτων Προτίμησης του κάθε Υφιστάμενου Μετόχου, δεν θα εκδοθούν και το Διοικητικό Συμβούλιο θα χειριστεί οποιαδήποτε κλασματικά υπόλοιπα που σχετίζονται με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης βάσει της διακριτικής του ευχέρειας. 6

8 ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ / ΤΙΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΞΑΣΚΗΘΟΥΝ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 0,70 ανά μια (1) Νέα Συνήθη Μετοχή 0, διαιρεμένο σε Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 η κάθε μια Μέχρι διαιρεμένο σε Νέες Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 η κάθε μια που θα προκύψουν από την πλήρη άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 72,0% του υφιστάμενου εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και 34,6% του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου) διαιρεμένο σε Νέες Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 που θα προκύψουν από την Ιδιωτική Τοποθέτηση (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 36,0% του υφιστάμενου εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και 17,3% του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου). Εάν δεν γίνει πλήρης κάλυψη του ποσού της αυξήσεως του προς έκδοση κεφαλαίου όπως προτείνεται από την Αύξηση Κεφαλαίου, το εκδομένο κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της αυξήσεως που θα έχει καλυφθεί. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Οι Νέες Συνήθεις Μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και την Ιδιωτική Τοποθέτηση θα κατατάσσονται ισότιμα με άλλες Συνήθεις Μετοχές από κάθε άποψη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να λάβουν μερίσματα ή διανομές (εάν υπάρχουν) που θα γίνουν, πληρωθούν ή διανεμηθούν μετά την Αύξηση Κεφαλαίου. Η Τράπεζα έχει συνάψει συμφωνία εγγραφής με τη Δήμητρα. Δυνάμει αυτής της συμφωνίας, η Δήμητρα έχει δεσμευθεί να εγγραφεί για μέχρι Νέες Συνήθεις Μετοχές στην Τιμή Έκδοσης για συνολικό αντίτιμο μέχρι και 50 εκατ.. Η εν λόγω συμφωνία συμπεριλαμβάνει συνήθεις εγγυήσεις από την Τράπεζα και τη Δήμητρα. Ως μέρος αυτής της δέσμευσης, η Δήμητρα έχει συμφωνήσει ότι θα εγγραφεί για το κατ αναλογία δικαίωμα της δυνάμει της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης, που ανέρχεται σε Νέες Συνήθεις Μετοχές για το συνολικό αντίτιμο των Επιπλέον, στο βαθμό που οι Νέες Συνήθεις Μετοχές δεν αποκτηθούν με τη μετατροπή των Δικαιωμάτων Προτίμησης από άλλους Υφιστάμενους Μετόχους στην έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης, η Τράπεζα έχει συμφωνήσει να κατανέμει στη Δήμητρα τέτοιο αριθμό επιπρόσθετων Νέων Συνήθων Μετοχών όσο χρειάζεται για να κατέχει η Δήμητρα συνολική μετοχική συμμετοχή ύψους 20,09% με την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η μετοχική συμμετοχή της Δήμητρας θα είναι μικρότερη του 20,09%. Η συμφωνία εγγραφής με τη Δήμητρα υπόκειτο στη λήψη των ακόλουθων εποπτικών εγκρίσεων, για τις οποίες η Δήμητρα έχει ενημερώσει την Τράπεζα ότι έχουν ληφθεί: (α) έγκριση από την ΚΤΚ και την ΕΚΤ της απόκτησης από τον επενδυτή των Νέων Συνήθων Μετοχών εάν τέτοια απόκτηση συνιστά ειδική συμμετοχή, σύμφωνα με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο (Ν. 66(I)/1997). (β) έγκριση από τον Έφορο Ασφαλίσεων της απόκτησης από τον επενδυτή των Νέων Συνήθων Μετοχών εάν τέτοια απόκτηση συνιστά ειδική συμμετοχή, σύμφωνα με τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμο του Η συμφωνία εγγραφής μεταξύ της Τράπεζας και της Δήμητρας συμπεριλαμβάνει άλλες προϋποθέσεις οι οποίες έχουν τώρα ικανοποιηθεί (συμπεριλαμβανομένων: (i) της Ολοκλήρωσης της Απόκτησης, και (ii) της 7

9 υιοθέτησης του ψηφίσματος για έγκριση της έκδοσης των Νέων Συνήθων Μετοχών που αποτελούν την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης). Η Τράπεζα δεν έχει συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία με τους μετόχους της σε σχέση με την Έκδοση, εκτός από τη συμφωνία που σύναψε με τη Δήμητρα όπως περιγράφεται ανωτέρω. Περαιτέρω, η Τράπεζα έχει συνάψει συμφωνία εγγραφής με την Emma Alpha Holdings Limited ( Emma Alpha ) όπως περιγράφεται λεπτομερώς πιο κάτω. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκδώσει βάσει της διακριτικής του ευχέρειας, όλες ή μέρος των Νέων Συνήθων Μετοχών που δεν έχουν αποκτηθεί ως αποτέλεσμα της μη άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά την Περίοδο Άσκησης. Η Τράπεζα έχει συνάψει συμφωνία με τη Δήμητρα και την Emma Alpha προς το σκοπό αυτό. Συμφωνίες για τη διάθεση των Νέων Συνήθων Μετοχών που αντιστοιχούν στα μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης Η Τράπεζα έχει συνάψει συμφωνία εγγραφής με τη Δήμητρα δυνάμει της οποίας η Δήμητρα έχει συμφωνήσει να εγγραφεί για το κατ αναλογία δικαίωμα της για Νέες Συνήθεις Μετοχές κατά την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης, και επιπλέον, για τέτοιο αριθμό Νέων Συνήθων Μετοχών για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή μέσω της εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης, όσο χρειάζεται για να κατέχει η Δήμητρα συνολική μετοχική συμμετοχή στην Τράπεζα ύψους 20,09% με την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η μετοχική συμμετοχή της Δήμητρας θα είναι μικρότερη του 20,09%. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, δύναται να παραχωρήσει στη Δήμητρα επιπρόσθετες Νέες Συνήθεις Μετοχές για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή ως αποτέλεσμα της μη άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά την Περίοδο Άσκησης, ώστε μαζί με τις Νέες Συνήθεις Μετοχές για τις οποίες θα εγγραφεί η Δήμητρα (συμπεριλαμβανομένων των Νέων Συνήθων Μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης της)το συνολικό ποσό εγγραφής της Δήμητρα στην Αύξηση Κεφαλαίου να ανέρχεται μέχρι Σε τέτοια περίπτωση, η μετοχική συμμετοχή της Δήμητρας θα κυμανθεί μεταξύ 20,09% και 22,1% με την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διακριτική του ευχέρεια που προκύπτει από την έγκριση των Μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, έχει συμφωνήσει να παραχωρήσει στην Emma Alpha τέτοιο αριθμό Νέων Συνήθων Μετοχών που αναλογούν σε Δικαιώματα Προτίμησης που δεν θα εξασκηθούν από τους κάτοχους Δικαιωμάτων Προτίμησης («Κάτοχοι») κατά την Περίοδο Άσκησης, μέχρι το μέγιστο ποσό των Η Τράπεζα έχει υποχρέωση να πληρώσει στην Emma Alpha προμήθεια ύψους 4,5% επί του ποσού των και η οποία θα καταβληθεί εντός πέντε Εργάσιμων Ημερών μετά τη λήξη της Περιόδου Άσκησης. Η υποχρέωση καταβολής της εν λόγω προμήθειας από την Τράπεζα, ισχύει ανεξάρτητα από το αν θα προκύψουν Νέες Συνήθεις Μετοχές για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από τους Κάτοχους μέσω της εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης τους δυνάμει της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης, για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί η Emma Alpha. Η συμφωνία εγγραφής μετοχών με την Εmma Alpha υπόκειται στη λήψη των ακόλουθων εποπτικών εγκρίσεων: (α) έγκριση από την ΚΤΚ και την ΕΚΤ της απόκτησης από τον επενδυτή των Νέων Συνήθων Μετοχών εάν τέτοια απόκτηση συνιστά ειδική συμμετοχή, σύμφωνα με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο (Ν. 66(I)/1997). (β) έγκριση από τον Έφορο Ασφαλίσεων της απόκτησης από τον επενδυτή των Νέων Συνήθων Μετοχών εάν τέτοια απόκτηση συνιστά ειδική συμμετοχή, σύμφωνα με τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμο του Ανάλογα με το ποσοστό εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και της παραχώρησης Νέων Συνήθων Μετοχών στη Δήμητρα, η μετοχική συμμετοχή της Emma Alpha στην Τράπεζα θα κυμανθεί μεταξύ 0% και 17,3% με την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου. Αναφορικά με οποιαδήποτε Δικαιώματα Προτίμησης που δε θα εξασκηθούν από τους Κατόχους Δικαιωμάτων Προτίμησης, η Τράπεζα θα εκδώσει και παραχωρήσει τον αντίστοιχο αριθμό Νέων Συνήθων Μετοχών στη Δήμητρα ούτως ώστε η συνολική μετοχική συμμετοχή της Δήμητρας να μην υπερβαίνει το 20,09% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου. Εάν υπάρχουν επιπρόσθετα Δικαιώματα Προτίμησης που δεν θα εξασκηθούν πέραν του πιο πάνω αριθμού Δικαιωμάτων Προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έχει τη διακριτική ευχέρεια 8

10 να αποφασίσει σε ποιο πρόσωπο να εκδώσει και παραχωρήσει αυτές τις Νέες Συνήθεις Μετοχές. Σύμφωνα με τις συμφωνίες εγγραφής που έχει υπογράψει η Τράπεζα με τη Δήμητρα και την Emma Alpha, σε μια τέτοια περίπτωση η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, στη διακριτική της ευχέρεια, να ζητήσει είτε από την Emma Alpha είτε από τη Δήμητρα να εγγραφούν για οποιεσδήποτε από τις εν λόγω επιπρόσθετες Νέες Συνήθεις Μετοχές, σε κάθε περίπτωση μέχρι το μέγιστο ποσό εγγραφής τους. Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, η υποχρέωση πληρωμής της προμήθειας στην Emma Alpha ισχύει ανεξάρτητα από το αν οποιεσδήποτε Νέες Συνήθεις Μετοχές θα εκδοθούν στην Emma Alpha. Η έκδοση και παραχώρηση Νέων Συνήθων Μετοχών στη Δήμητρα ή/και στην Emma Alpha (ανάλογα με την περίπτωση), αναφορικά με Δικαιώματα Προτίμησης που δεν θα ασκηθούν από τους Κάτοχους Δικαιωμάτων Προτίμησης, θα λάβει μέρος μετά το πέρας της Περιόδου Άσκησης. Η συμφωνία εγγραφής με την Εmma Alpha υπόκειτο σε τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 31 Δεκεμβρίου 2018, η οποία παρατάθηκε με βάση τις παρούσες προσδοκίες για την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου μέχρι τις 31 Μαρτίου Η συμφωνία εγγραφής που συνάφθηκε μεταξύ της Τράπεζας και της Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ είναι ήδη άνευ όρων και παραμένει σε ισχύ. Η διαδικασία παραχώρησης και διανομής των Νέων Συνήθων Μετοχών δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά δυνάμει των προνοιών της εφαρμοστέας περί αξιών νομοθεσίας οποιουδήποτε κράτους, εκτός της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Αξίες προσφέρονται μόνο σε περιπτώσεις οι οποίες δεν απαιτούν τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 3 της Οδηγίας περί Ενημερωτικών Δελτίων. Η παρούσα δημόσια προσφορά δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο (εγγράφως ή άλλως), άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα τα οποία βρίσκονται εντός των Εξαιρούμενων Χωρών. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η ταχυδρόμηση, διανομή, αποστολή, ή με άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του Ενημερωτικού Δελτίου και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων ή υλικού, σχετικών με την παρούσα Προσφορά προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα, εκτός προς συμμόρφωση με εφαρμοστέα νομοθεσία. Σε δικαιοδοσίες εκτός της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, η προσφορά των Αξιών (δηλαδή των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Νέων Συνήθων Μετοχών που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) πιθανό να απαγορεύεται λόγω νομικών ή ρυθμιστικών απαιτήσεων σε τέτοιες δικαιοδοσίες. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Ο Όμιλος στοχεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την Αύξηση Κεφαλαίου για να ενισχύσει την εποπτική κεφαλαιακή του θέση μετά την αύξηση του μεγέθους του ισολογισμού του και των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (risk weighted assets) του ως αποτέλεσμα της Απόκτησης, στηρίζοντας έτσι το επιχειρηματικό πλάνο του Ομίλου. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται για 10 χρηματιστηριακές συνεδρίες στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ, εφόσον ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις Αρμόδιες Αρχές. Οι Νέες Συνήθεις Μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και την παραχώρηση των Νέων Συνήθων Μετοχών που αναλογούν σε μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης και οι Νέες Συνήθεις Μετοχές που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ, εφόσον ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις Αρμόδιες Αρχές. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ Το εφαρμοστέο δίκαιο για την Έκδοση είναι το Κυπριακό δίκαιο. Οι συμφωνίες εγγραφής που συνάφθηκαν με την Emma Alpha και την Poppy Sarl, διέπονται από το Αγγλικό δίκαιο και υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Αγγλικών δικαστηρίων ενώ η συμφωνία με τη Δήμητρα διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο και υπόκειται στη δικαιοδοσία των Κυπριακών δικαστηρίων. Βλέπε παράγραφο 17 «Φορολογικό Καθεστώς» του Ενημερωτικού Δελτίου. 9

11 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η παρούσα ανακοίνωση είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο ή ισοδύναμο έγγραφο. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόσκληση ή προσφορά για πώληση ή ανταλλαγή αξιών, ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής αξιών. Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιέχονται είναι περιορισμένες και δεν είναι για δημοσίευση, διάθεση, προώθηση, μεταβίβαση ή διανομή, άμεσα ή έμμεσα, πλήρως ή μερικώς, εντός ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που θα ήταν παράνομο αν αυτό συνέβαινε. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν επιτρέπεται να προωθηθούν ή να διανεμηθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και δεν μπορούν να αναπαραχθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν παρέχεται εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε προώθηση, διανομή, αναπαραγωγή ή αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών, πλήρως ή μερικώς. Η μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε τέτοιο περιορισμό μπορεί να αποτελέσει παραβίαση του νόμου περί αξιών σε τέτοιες δικαιοδοσίες. Η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει να θεωρείται ως σύσταση για επένδυση στην Τράπεζα. Πριν ληφθεί οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, οι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλεύονται τον σύμβουλο επενδύσεων τους και / ή οποιονδήποτε επαγγελματία σύμβουλο τους, όπως κρίνουν απαραίτητο. Οποιαδήποτε απόφαση αγοράς, εγγραφής, άλλης απόκτησης, πώλησης ή άλλης διάθεσης οποιασδήποτε επιστολής παραχώρησης, Δικαιωμάτων Προτίμησης και / ή Νέων Συνήθων Μετοχών πρέπει να γίνει μόνο στη βάση των πληροφοριών που περιέχονται και ενσωματώνονται με παραπομπή στο Ενημερωτικό Δελτίο. Η παρούσα ανακοίνωση δεν περιέχει σύσταση σχετικά με οποιαδήποτε επενδυτική επιλογή όσον αφορά την Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση είναι για πληροφοριακούς λόγους και δεν θεωρούνται ότι είναι πλήρεις ή ολοκληρωμένες. Δεν πρέπει να δίδεται βάση για οποιονδήποτε σκοπό στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση ή στην ακρίβεια της ή στην πληρότητα της. Οι πληροφορίες της παρούσας ανακοίνωσης υπόκεινται σε αλλαγές. Η τιμή και η αξία των αξιών μπορούν να μειωθούν καθώς και να αυξηθούν. Οι ιστορικές αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις. Τα περιεχόμενα της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να θεωρούνται ως νομικές, επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές ή φορολογικές συμβουλές. Κάθε μέτοχος πρέπει να συμβουλεύεται τον δικό του νομικό σύμβουλο, επιχειρηματικό σύμβουλο, χρηματοοικονομικό σύμβουλο ή φορολογικό σύμβουλο για νομικές, επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές ή φορολογικές συμβουλές. Αντίγραφο του Ενημερωτικού Δελτίου θα διατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας καθώς και την ιστοσελίδα της Εταιρείας ( υπό την προϋπόθεση ότι το Ενημερωτικό Δελτίο δεν θα είναι διαθέσιμο, (είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε με άλλο τρόπο) σε μετόχους σε Εξαιρούμενες Χώρες. Ούτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Εταιρείας (ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας) ούτε άλλη ιστοσελίδα προσβάσιμη μέσω υπερσυνδέσμων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ή σε οποιανδήποτε άλλη ιστοσελίδα) ενσωματώνεται ή αποτελεί μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Δεν έχει ληφθεί ή δεν πρόκειται να ληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια από την Τράπεζα ούτως ώστε να επιτραπεί η δημόσια προσφορά των Νέων Συνήθων Μετοχών ή να επιτραπεί η κατοχή ή η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου (ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή διαφημιστικό υλικό σχετικά με τις Νέες Συνήθεις Μετοχές) σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στην οποία ενδεχομένως τέτοια ενέργεια ήταν αναγκαία όμως δεν έγινε από την Τράπεζα. Τα Δικαιώματα Προτίμησης και οι Νέες Συνήθεις Μετοχές που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση (μαζί οι «Αξίες») προσφέρονται αποκλειστικά στο κοινό στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο και η προσφορά απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Αξίες προσφέρονται μόνο σε περιπτώσεις οι οποίες δεν απαιτούν τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 3 της Οδηγίας περί Ενημερωτικών Δελτίων (2003/71/ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το «Συμβούλιο»), ως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 2010/73/ΕΕ («Οδηγία περί Ενημερωτικών Δελτίων»). Δεν υπάρχει προσφορά (εγγράφως ή άλλως), άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα τα οποία βρίσκονται εντός των Εξαιρουμένων Χωρών. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η ταχυδρόμηση, διανομή, αποστολή ή με άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων της παρούσας ανακοίνωσης, του Ενημερωτικού Δελτίου και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων ή υλικού, σχετικών με την Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα, εκτός όπου αυτό πιθανόν να επιτρέπεται από εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι Αξίες δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με το Securities Act ή με νομοθεσία κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιωνδήποτε άλλων Εξαιρούμενων Χωρών. Οι Αξίες δεν μπορούν να προσφερθούν, πωληθούν, αναληφθούν, μεταπωληθούν, μεταβιβασθούν ή παραδοθούν, άμεσα ή έμμεσα, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιωνδήποτε άλλων Εξαιρούμενων Χωρών ή σε οποιονδήποτε κάτοικο ή πολίτη, ή οποιαδήποτε εταιρεία, συνεταιρισμό ή άλλη οντότητα που δημιουργήθηκε ή συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους οποιωνδήποτε Εξαιρούμενων Χωρών, χωρίς εγγραφή σύμφωνα με το Securities Act ή δυνάμει σχετικών εξαιρέσεων από τις, ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις, απαιτήσεις εγγραφής του Securities Act και σε κάθε περίπτωση προς συμμόρφωση με τους περί αξιών νόμους οποιασδήποτε εφαρμοστέας περί αξιών νομοθεσίας οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και οποιωνδήποτε σχετικών Εξαιρούμενων Χωρών. Καμία δημόσια προσφορά των Αξιών δε θα διενεργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. 10

12 Η Τράπεζα έχει υποβάλει αιτήσεις, έτσι ώστε η ΕΚ να αποστείλει πιστοποιητικό έγκρισης στις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο οποίο θα πιστοποιείται ότι το Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε σύμφωνα με την Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η απόφαση για συμμετοχή στην Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης της Τράπεζας πρέπει να βασίζεται σε μελέτη όλων συνολικά των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Τέτοια πιθανή απόφαση συνεπάγεται πιθανούς κινδύνους, οι κυριότεροι από τους οποίους περιγράφονται στο Μέρος ΙΙ του Ενημερωτικού Δελτίου. 11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & 17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00024728/el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 22

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ανακοίνωση ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΧΡΙ 645.327.822 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1,00 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 220 ΕΚΑΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 220 ΕΚΑΤ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 220 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕΣΩ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Η Ελληνική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 2010 - σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2010 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 21 Μαΐου 2018.

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 21 Μαΐου 2018. 0003/00023775/el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 21 Μαΐου 2018. HB Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Άλλες Εμπιστευτικές Πληροφορίες (Ουσιώδης Πληροφορία/ Μείζων Εξέλιξη) HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Άλλες Εμπιστευτικές Πληροφορίες (Ουσιώδης Πληροφορία/ Μείζων Εξέλιξη) HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00024870/el Άλλες Εμπιστευτικές Πληροφορίες (Ουσιώδης Πληροφορία/ Μείζων Εξέλιξη) HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Η Ελληνική Τράπεζα ολοκληρώνει την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 2008/2010 της LOGICOM PUBLIC LIMITED. Τελευταία Περίοδος Άσκησης - Τιμή Άσκησης και ο Τρόπος Πληρωμής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 2008/2010 της LOGICOM PUBLIC LIMITED. Τελευταία Περίοδος Άσκησης - Τιμή Άσκησης και ο Τρόπος Πληρωμής Γραμματεία 29/09/2010 Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία Με τηλεομοιότυπο 22-570308 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Λευκωσία Mε τηλεομοιότυπο 22-754671 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης ενημέρωση των μετόχων της Τράπεζας αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα:

Πλήρης ενημέρωση των μετόχων της Τράπεζας αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι, κατόπιν αιτήματος της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 126 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00024577/el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ για αύξηση κεφαλαίου Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

30 η Μαρτίου, 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30 η Μαρτίου, 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30 η Μαρτίου, 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Τελικοί Λογαριασμοί/Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007 Ανακοίνωση ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 2006/2007 (SHARE OPTIONS 2006/2007) Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007 Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 02.04.2012 Η MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 02.04.2012 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗ. Ανακοίνωση ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Μέρισμα σε Μετρητά & Επανεπένδυση Μερίσματος 2019 Ενημέρωση Μετόχων. Ιούνιος 2019

Μέρισμα σε Μετρητά & Επανεπένδυση Μερίσματος 2019 Ενημέρωση Μετόχων. Ιούνιος 2019 Μέρισμα σε Μετρητά & Επανεπένδυση Μερίσματος 2019 Ενημέρωση Μετόχων Ιούνιος 2019 1 Πίνακας Περιεχομένων Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης... 2 Σημαντική Σημείωση... 2 Επισκόπηση της Διανομής και του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 12 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, Ελλάδα. Η Ελληνική ημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00017567/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Άλλες Εμπιστευτικές Πληροφορίες (Ουσιώδης Πληροφορία/ Μείζων Εξέλιξη) HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Άλλες Εμπιστευτικές Πληροφορίες (Ουσιώδης Πληροφορία/ Μείζων Εξέλιξη) HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00024045/el Άλλες Εμπιστευτικές Πληροφορίες (Ουσιώδης Πληροφορία/ Μείζων Εξέλιξη) HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποδοχή της Τελικής Προσφοράς της Ελληνικής Τράπεζας για απόκτηση ορισμένων περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Financial Statements 2016 see attached announcement

Financial Statements 2016 see attached announcement Financial Statements 2016 see attached announcement 0005/00019315/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Financial Statements 2016 2. Προσκληση ΕΓΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

0012/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW

0012/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW 0012/00016015/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2016, ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Α. Εισαγωγή Εταιρεία ΕΓΣ Νέες Μετοχές

ΕΚΘΕΣΗ Α. Εισαγωγή Εταιρεία ΕΓΣ Νέες Μετοχές ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3379701000) προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

TITAN Cement International στα χρηματιστήρια Euronext Βρυξελλών, Αθηνών και Euronext Παρισίων

TITAN Cement International στα χρηματιστήρια Euronext Βρυξελλών, Αθηνών και Euronext Παρισίων ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Εγώ / Εμείς αρ. ταυτότητας/ αρ. εγγραφής* από τ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Εγώ / Εμείς αρ. ταυτότητας/ αρ. εγγραφής* από τ 1 Προς την HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων Τηλ. 22 500 649 / 22 500 650, Φαξ: 22

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 0062/00012652/el Άλλες Ανακοινώσεις Dimco Plc DES ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Attachment: 1. ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονιμική Έκθεση

Ετήσια Οικονιμική Έκθεση 0005/00015188/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Βλέπε επισυνημμένα Ετήσια Οικονιμική Έκθεση Attachments: 1. Έγκριση αποτελεσμάτων 2. Έτησια έκθεση 3. Πρόσκληση ΕΓΣ

Διαβάστε περισσότερα

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL 0069/00003079/el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD Προσκλήσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτονται οι ειδοποιήσεις για την Ετήσια και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23/06/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτηση µέχρι 100% του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ επισυνάπτει

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στις παραδοχές του Συγκροτήματος αναφορικά με τις προβλέψεις Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Σημαντικές αλλαγές στις παραδοχές του Συγκροτήματος αναφορικά με τις προβλέψεις Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0233/00020820/el Άλλες Ανακοινώσεις BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC Σημαντικές αλλαγές στις παραδοχές του Συγκροτήματος αναφορικά με τις προβλέψεις Επισυνάπτεται Ανακοίνωση BOCH Attachment: 1. BOCH Announce

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00024013/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των

Διαβάστε περισσότερα

CLL_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd

CLL_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd 0066/00019926/el Γενική Συνέλευση CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD CLL_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd CLL Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd

LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd 0067/00019927/el Γενική Συνέλευση LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

0091/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Correction To:0091/

0091/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Correction To:0091/ Correction To:0091/00004048 0091/00004099/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2 Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εξαμηνίας

Διαβάστε περισσότερα

0016/ /el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD COV. Attachments: 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

0016/ /el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD COV. Attachments: 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 0016/00022903/el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αξ. Κύριοι, Συνημμένη παραθέτουμε ειδοποίηση για Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0065/00000385/el Γενική Συνέλευση RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση FRH Attachment: 1. FRH Announcement Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ανακοίνωση ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CLL_Ανακοίνωση_Έκτακτη Γενική Συνέλευση_13 Ιουνίου 2018 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd.

CLL_Ανακοίνωση_Έκτακτη Γενική Συνέλευση_13 Ιουνίου 2018 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd. 0066/00023758/el Γενική Συνέλευση CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD CLL_Ανακοίνωση_Έκτακτη Γενική Συνέλευση_13 Ιουνίου 2018 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd. CLL Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) 0233/00024786/el Γενική Συνέλευση BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC BOCH Attachment: 1. Non Regulated Publication Date: 28/08/2018 Ανακοίνωση Λευκωσία, 28 Αυγούστου 2018 Προφίλ Συγκροτήματος Tο Συγκρότημα Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος

Ένδειξη Αποτελέσματος 0042/00010737/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Wert RED S.à.r.l. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ TRASTOR

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2019.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2019. 3/27989/el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία Τηλ: , Φαξ:

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία Τηλ: , Φαξ: LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος 26 1096 Λευκωσία Τηλ: 22121700, Φαξ: 22123745 e-mail: info@lcp-holdings.com ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Καλούνται οι μέτοχοι της LCP

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SAZKA GROUP A.S.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 0233/00020882/el Γενική Συνέλευση BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC BOCH Attachment: 1. Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση 0042/00003088/el Ετήσιο Δελτίο SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, 2012 21 Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SAZKA GROUP a.s. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SAZKA GROUP a.s. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SAZKA GROUP a.s. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Η «SAZKA Group a.s.» (εφεξής ο «Προτείνων»), κεφαλαιουχική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παράρτημα 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παρακαλώ όπως στις ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι στις 28 Σεπτεμβρίου, 2011 θα γίνει στο Marfin Laiki Sporting Club στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα. 0018/00002838/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα. CFI Attachments: 1. Πληρεξούσιο Έγγραφο 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤA ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 19.07.2019 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 30 Αυγούστου 2017

ΜΝΗΜΟΝΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 30 Αυγούστου 2017 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 30 Αυγούστου 2017 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 22/12/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής: «η Τράπεζα»), σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Η Crédit Agricole S.A. αυξάνει τα προσφερόμενο τίμημα σε μετρητά για το 100% της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Η Crédit Agricole S.A. αυξάνει τα προσφερόμενο τίμημα σε μετρητά για το 100% της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Το παρόν δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε. και ούτε θα γίνει αποδεκτή τυχόν προσφορά μετοχών από ή για λογαριασμό των κατόχων μετοχών στην Εμπορική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 0018/00015828/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Επισυνάπτεται ανακοίνωση. 0117/ /el Ανακοινώσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Cyprus Securities and Exchange Commision CySEC

Ανακοίνωση. Επισυνάπτεται ανακοίνωση. 0117/ /el Ανακοινώσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Cyprus Securities and Exchange Commision CySEC 0117/00001191/el Ανακοινώσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Cyprus Securities and Exchange Commision CySEC Επισυνάπτεται ανακοίνωση Ανακοίνωση Attachment: 1. CYSEC Announcement Non Regulated Publication Date:

Διαβάστε περισσότερα

0012/ /el Γενική Συνέλευση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW

0012/ /el Γενική Συνέλευση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW 0012/00027741/el Γενική Συνέλευση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Δια της παρούσης ανακοινώνεται ότι κατά την Ετήσια Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 0042/00014939/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Άλλες Εμπιστευτικές Πληροφορίες (Ουσιώδης Πληροφορία/ Μείζων Εξέλιξη) HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Άλλες Εμπιστευτικές Πληροφορίες (Ουσιώδης Πληροφορία/ Μείζων Εξέλιξη) HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00024111/el Άλλες Εμπιστευτικές Πληροφορίες (Ουσιώδης Πληροφορία/ Μείζων Εξέλιξη) HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Συμφωνία Ελληνικής Τράπεζας για απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017.

Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017. 0003/00019600/el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Λευκωσία, 11 Μαρτίου Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Λευκωσία, 11 Μαρτίου Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2009 Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Παναγιώτη Δημητρίου, Μάριο Δημητρίου, Αλέξη Δημητρίου, Μιχάλη Δημητρίου και Λουκία Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα