ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ & ΔΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ & ΔΕ"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ & ΔΕ 1.Όργανα και Καηηγορίες αποζπάζεων 1.1. Αξκόδηα όξγαλα γηα ηηο απνζπάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ηα θεληξηθά, ηα αλώηεξα πεξηθεξεηαθά θαη ηα πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ Τα θεληξηθά ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα (ΚΥΣΠΔ/ΚΥΣΓΔ) είλαη αξκόδηα γηα: α. Απνζπάζεηο ζηελ θεληξηθή ππεξεζία θαη ζηηο αλεμάξηεηεο ή ζε απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ ΥΠΓΒΜΘ, γηα άζθεζε δηνηθεηηθνύ έξγνπ. β. Απνζπάζεηο ζε λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, πνπ επνπηεύνληαη από ην ΥΠΓΒΜΘ, γηα άζθεζε δηνηθεηηθνύ έξγνπ γ. Απνζπάζεηο από ΠΥΣΠΔ/ΠΥΣΓΔ ζε ΠΥΣΠΔ/ΠΥΣΓΔ Τα αλώηεξα πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα (ΑΠΥΣΠΔ /ΑΠΥΣΓΔ) 1 είλαη αξκόδηα γηα: α. Απνζπάζεηο ζηηο πεξηθεξεηαθέο δηεπζύλζεηο, ζηηο δηεπζύλζεηο θαη ζηα γξαθεία εθπαίδεπζεο, γηα άζθεζε δηνηθεηηθνύ έξγνπ β. Απνζπάζεηο ζε ΣΜΔΑΔ, ζε ηάμεηο ππνδνρήο ησλ ινηπώλ ζρνιείσλ θαη ζε ΚΔΓΓΥ γ. Απνζπάζεηο ζε πεηξακαηηθά ζρνιεία δ. Απνζπάζεηο ζε θαιιηηερληθά ζρνιεία ε. Απνζπάζεηο ζε ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζη. Απνζπάζεηο ζε κεηνλνηηθά ζρνιεία δ. Απνζπάζεηο ζε κνπζηθά ζρνιεία Οη απνζπάζεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α έσο δ αθνξνύλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ίδηνπ ΑΠΥΣΠΔ/ΓΔ Τα πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα (ΠΥΣΠΔ/ΠΥΣΓΔ) είλαη αξκόδηα γηα ηηο απνζπάζεηο από ζρνιείν ζε ζρνιείν ηνπ ίδηνπ ΠΥΣΠΔ/ΠΥΣΓΔ 1.2. Όηαλ ηα αλσηέξσ ΥΣ ζπλεδξηάδνπλ γηα απνζπάζεηο εθπ/θώλ ζε κεηνλνηηθά ζρνιεία, ζπκκεηέρνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθνί εθπξόζσπνη ησλ εξγαδόκελσλ ζηα ζρνιεία απηά. 2. Εκηέλεζη αποζπάζεων Οη πξνηάζεηο ησλ θεληξηθώλ, ησλ αλώηεξσλ πεξηθεξεηαθώλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ ΥΣ εθηεινύληαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ ΠΓΒΜΘ, 1 Πρόηαζη ΟΛΜΕ: Για ηις αποζπάζεις ζε Πειραμαηικά, Καλλιηετνικά και Μοσζικά ζτολεία αρμόδια είναι ηα περιθερειακά σπηρεζιακά ζσμβούλια (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) 1

2 ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηεπζπληή θαη ηνπ Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο, αληίζηνηρα. Πξόηαζε ΟΛΜΕ ΔΟΕ: Καηάξγεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη 3, πεξ. β ηνπ άξζνπ 31 ηνπ λ. 3848/2010, γηα ηηο απνζπάζεηο ηωλ ππαξαξίζκωλ ζε ζρνιείνπ άιινπ λνκνύ ηεο ίδηαο ή άιιεο πεξηθεξεηαθήο δηεύζπλζεο. Πξόηαζε ΟΛΜΕ: Γηα ηηο απνζπάζεηο ζε Πεηξακαηηθά, Καιιηηερληθά θαη Μνπζηθά ζρνιεία αξκόδηα είλαη ηα πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) 3. Κριηήρια για ηις αποζπάζεις 3.1. Γηα ηηο απνζπάζεηο ζηελ KY θαη ζηηο αλεμάξηεηεο ή ζε απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ ΥΠΓΒΜΘ, ζε λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ επνπηεύνληαη από ην ΥΠΓΒΜΘ, θαζώο θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο δηεπζύλζεηο, ζηηο δηεπζύλζεηο θαη ζηα γξαθεία εθπαίδεπζεο (πεξηπηώζεηο α-γ ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ) ηα αξκόδηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα ιακβάλνπλ ππόςε ηα εμήο θξηηήξηα: α. ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε δεκόζηα δηνίθεζε ή ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο β. ην δεύηεξν πηπρίν πνπ είλαη ζρεηηθό κε ηε δηνίθεζε, ηε λνκηθή ή άιιε επηζηήκε γ. ηελ ηεθκεξησκέλε γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζέζεο πνπ πξόθεηηαη λα θαιπθζεί δ. ηε γλώζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, ε νπνία απνδεηθλύεηαη κε πηπρίν, κεηαπηπρηαθό ηίηιν ή πηζηνπνίεζε επηπέδνπ Α ή Β ε. ηελ αμηόινγε δηνηθεηηθή εκπεηξία, θαηά πξνηίκεζε ζηηο ππεξεζίεο ή ζε λνκηθά πξόζσπα ηνπ ΥΠΓΒΜΘ ζη. ηελ πηζηνπνηεκέλε γλώζε μέλσλ γισζζώλ, ε νπνία απνδεηθλύεηαη κε πηπρίν, κεηαπηπρηαθό ηίηιν ή πηζηνπνηεηηθό επηπέδνπ Β2 θαη άλσ Γηα ην ζθνπό απηό ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζέζεο πνπ πξόθεηηαη λα θαιπθζεί κε απόζπαζε θαη αλαθέξνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα πξνζόληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη ελδηαθεξόκελνη, θαζώο θαη ε αξηζκεηηθή απνηύπσζή ηνπο Γηα ηηο απνζπάζεηο από ΠΥΣΠΔ/ΠΥΣΓΔ ζε ΠΥΣΠΔ/ΠΥΣΓΔ θαη από ζρνιείν ζε ζρνιείν ηνπ ίδηνπ ΠΥΣΠΔ/ΠΥΣΓΔ (πεξηπηώζεηο δ θαη ε ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ) ιακβάλνληαη ππόςε ηα θξηηήξηα γηα ηηο κεηαζέζεηο, εθηόο από ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο έδξεο ησλ ζρνιείσλ όπνπ ππεξέηεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί. Δπίζεο ζπλεθηηκώληαη από ην νηθείν ππεξεζηαθό ζπκβνύιην ηα εμήο: 2

3 α. Βαξηέο θαη δπζίαηεο αζζέλεηεο: i. ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ παηδηώλ ή ησλ ζπδύγσλ ηνπο κνλάδεο 5 γηα πνζνζηό 50-67% θαη κνλάδεο 10 γηα πνζνζηό 67% θαη άλσ) ii. ησλ γνλέσλ ηνπο πνπ είλαη δεκόηεο από δηεηίαο δήκνπ ηεο πεξηνρήο όπνπ δεηείηαη ε απόζπαζε, εθόζνλ απνδεδεηγκέλα έρνπλ ηελ επηκέιεηά ηνπο (κνλάδεο 2 γηα πνζνζηό αλαπεξίαο 50-67% θαη κνλάδεο 5 γηα πνζνζηό 67% θαη άλσ) iii. αδειθώλ ηνπο κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, εθόζνλ έρνπλ κε δηθαζηηθή απόθαζε ηελ επηκέιεηά ηνπο (κνλάδεο 5) Τν πνζνζηό αλαπεξίαο απνδεηθλύεηαη κε γλσκάηεπζε πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Πξνζδηνξηζκνύ Πνζνζηνύ Αλαπεξίαο, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά (άξζξν 7 λ. 3863/2010) β. Η ζπλππεξέηεζε 2 κε ζύδπγν εθπαηδεπηηθό ηεο πξσηνβάζκηαο ή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή κειώλ Γ.Δ.Π. Παλεπηζηεκίσλ ή Δ.Π. Τ.Δ.I. Τκεκάησλ ή Παξαξηεκάησλ (κνλάδεο 6 επηπιένλ). γ.η ρεξεία, εθόζνλ ππάξρνπλ αλήιηθα παηδηά (κνλάδεο 5) δ. Οη εμαηξεηηθά ζνβαξνί νηθνγελεηαθνί ιόγνη, όπσο ε δηάδεπμε ή δηάζηαζε, ε ρεξεία ή ε αλάγθε γηα εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε (κνλάδεο 3) ε. Οη ζπνπδέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (κεηαπηπρηαθέο ή γηα απόθηεζε άιινπ ηίηινπ) ζε ζρνιή πνπ εδξεύεη ζε δηαθνξεηηθή πεξηνρή από απηήλ όπνπ αλήθεη νξγαληθά ν εθπαηδεπηηθόο (κνλάδεο 2) Καηά ηηο απνζπάζεηο από ΠΥΣΠΔ/ΠΥΣΓΔ ζε ΠΥΣΠΔ/ΠΥΣΓΔ απνζπώληαη, ζπγθξηλόκελνη κόλν κεηαμύ ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο: α. Αλήθνπλ ζε εηδηθή θαηεγνξία κεηάζεζεο (άξζξν απηνύ ηνπ λόκνπ) β. Δίλαη ζύδπγνη ζηξαηησηηθώλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 λ. 2946/2001) γ. Δίλαη εθιεγκέλνη πεξηθεξεηαθνί ζύκβνπινη, δήκαξρνη, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, πξόεδξνη δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ ή εθπξόζσπνη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ (άξζξα 93 παξ. 7 θαη 182 παξ. 10 ηνπ λ. 3852/2010) δ. Δίλαη ζύδπγνη δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ (παξ. 3, άξζξνπ 47 λ. 2304/95) ε. Δίλαη κέιε ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ 3 ησλ ελώζεσλ ιεηηνπξγώλ κέζεο εθπαίδεπζεο ή ησλ ζπιιόγσλ ησλ δαζθάισλ θαη 2 Πρόηαζη ΟΛΜΕ: Η μοριοδόηηζη ηης ζσνσπηρέηηζης να ιζτύει για κάθε είδοσς ζσνσπηρέηηζη. 3

4 δεηνύλ απόζπαζε ζε ζρνιεία ηεο έδξαο απηώλ (παξ. άξζξνπ 16, παξ.γ8, λ. 1566/85). Αλ δελ ππάξρνπλ ιεηηνπξγηθά θελά ζηελ πεξηνρή όπνπ ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα απόζπαζεο,ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ,ε απόζπαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε όκνξε απηήο πεξηνρή.(λ.3852, άξζξν 93) Καηά ηηο απνζπάζεηο από ΠΥΣΠΔ/ΠΥΣΓΔ ζε ΠΥΣΠΔ/ΠΥΣΓΔ απνζπώληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα, εθόζνλ ππάξρνπλ ιεηηνπξγηθά θελά, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο: α. Πάζρνπλ από αλαπεξία ζε πνζνζηό 67% θαη άλσ β. Δίλαη ηξίηεθλνη 4.Γηα ηηο απνζπάζεηο ζε ΣΜΔΑΔ, ζε ηάμεηο ππνδνρήο ησλ ινηπώλ ζρνιείσλ, ζε ΚΔΓΓΥ, ζε πεηξακαηηθά, θαιιηηερληθά, κνπζηθά, κεηνλνηηθά ζρνιεία θαη ζε ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα ιακβάλνπλ ππόςε ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα γηα ηηο κεηαζέζεηο. Πξόηαζε ΟΛΜΕ ΔΟΕ: Τα θξηηήξηα λα θαζνξίδνληαη κε ππνπξγηθή απόθαζε. 4. Κωλύμαηα αποζπάζεων Γελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα απόζπαζε νη παξαθάησ θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθώλ: α. Οη λενδηόξηζηνη πνπ δηαλύνπλ ηελ ππνρξεσηηθή ππεξεζία ζηελ πεξηνρή ή ζην ζρνιείν ηνπ πξώηνπ δηνξηζκνύ ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο απνζπάζεηο ζηελ KY θαη ζηηο αλεμάξηεηεο ή ζε απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ ΥΠΓΒΜΘ, ζε λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ επνπηεύνληαη από ην ΥΠΓΒΜΘ, θαζώο θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο δηεπζύλζεηο, ζηηο δηεπζύλζεηο θαη ζηα γξαθεία εθπαίδεπζεο. Δμαηξνύληαη νη αλήθνληεο ζε εηδηθή θαηεγνξία ηνπ άξζξνπ απηνύ ηνπ λόκνπ. β. Όζνη είλαη ζηειέρε ηεο εθπ/ζεο (ζρνιηθνί ζύκβνπινη, δ/ληέο δ/ζεσλ, πξντζηάκελνη γξαθείσλ, πξντζηάκελνη εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ, δηεπζπληέο θαη ππνδ/ληέο ζρνιείσλ) γ. Όζνη ππεξεηνύλ ζε ζέζεηο κε ζεηεία ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ 31 ε Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο πνπ γίλνληαη νη απνζπάζεηο δ. Όζνη δεηνύλ απόζπαζε γηα ηξίην ζπλερόκελν ζρνιηθό έηνο, εάλ δελ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε κεηάζεζεο ζηελ πεξηνρή όπνπ δεηνύλ λα απνζπαζηνύλ. 3 Ν. 1566/85, άρθρο16, παρ.γ8: «Με ηη διαδικαζία ηης παραγράθοσ 1 αποζπώνηαι ηα μέλη ηων διοικηηικών ζσμβοσλίων ηων ενώζεων λειηοσργών μέζης εκπαίδεσζης και ηων ζσλλόγων ηων δαζκάλων ζε ζτολεία ηης έδρας ηοσς. Ο τρόνος ηης απόζπαζης θεωρείηαι όηι διανύθηκε ζηην οργανική θέζη ηοσς.» 4

5 ε. Όζνη αλήθνπλ νξγαληθά ζε ΣΜΔΑΔ, ΚΔΓΓΥ, πεηξακαηηθά, κνπζηθά, θαιιηηερληθά ή κεηνλνηηθά ζρνιεία θαη ζε ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο απνζπάζεηο ζηελ KY θαη ζηηο αλεμάξηεηεο ή ζε απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ ΥΠΓΒΜΘ, ζε λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ επνπηεύνληαη από ην ΥΠΓΒΜΘ, θαζώο θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο δηεπζύλζεηο, ζηηο δηεπζύλζεηο θαη ζηα γξαθεία εθπαίδεπζεο, εθόζνλ δελ έρνπλ εμαληιήζεη ην πξνβιεπόκελν δηάζηεκα ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ζε απηά. 5. Διαδικαζία αποζπάζεων και ηοποθεηήζεων 5.1. Οη απνζπάζεηο δηελεξγνύληαη κε ηελ εμήο ζεηξά: α. Απνζπάζεηο ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ ΠΓΒΜΘ β. Απνζπάζεηο ζηηο πεξηθεξεηαθέο δηεπζύλζεηο, ζηηο δηεπζύλζεηο θαη ζηα γξαθεία εθπαίδεπζεο γ. Απνζπάζεηο ζε θνξείο αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ ΠΓΒΜΘ δ. Απνζπάζεηο από ΠΥΣΠΔ/ΠΥΣΓΔ ζε ΠΥΣΠΔ/ΠΥΣΓΔ ε. Απνζπάζεηο ζε ΣΜΔΑΔ, ζε ηάμεηο ππνδνρήο ησλ ινηπώλ ζρνιείσλ θαη ζε ΚΔΓΓΥ, ζε πεηξακαηηθά ζρνιεία, ζε θαιιηηερληθά ζρνιεία,ζε ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ζε κεηνλνηηθά ζρνιεία, ζε κνπζηθά ζρνιεία ζη. Απνζπάζεηο από ζρνιείν ζε ζρνιείν ηνπ ίδηνπ ΠΥΣΠΔ/ΠΥΣΓΔ 5.2. Δηδηθόηεξα πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα, απνζπνύλ ή ηνπνζεηνύλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε ηελ εμήο ζεηξά: α. Απνζπάζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ππεξαξίζκσλ β. Τνπνζεηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΥΣ γ. Απνζπάζεηο από ζρνιείν ζε ζρνιείν ηεο πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο ηνπ ζπκβνπιίνπ δ. Τνπνζεηήζεηο απνζπαζκέλσλ από άιιεο πεξηνρέο ε. Πξνζσξηλέο ηνπνζεηήζεηο λενδηόξηζησλ ζη. Πξνζσξηλέο ηνπνζεηήζεηο κεηαηαρζέλησλ ε. Τνπνζεηήζεηο αλαπιεξσηώλ 5.3. Όηαλ ηθαλνπνηείηαη ην αίηεκα εθπαηδεπηηθνύ γηα κηα θαηεγνξία απόζπαζεο, δελ εμεηάδνληαη νη αηηήζεηο πνπ ηπρόλ έρεη ππνβάιεη γηα άιιεο θαηεγνξίεο απόζπαζεο. Πξόηαζε ΔΟΕ: Οη απνζπάζεηο ηωλ πεξηπηώζεωλ 5.2.γ θαη 5.2.δ λα ζπλεμεηάδνληαη. 5

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014 Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : 11 5 21 Σει.: 7288130-131 Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (άξζξα 94 (παξ. 2 θαη 4), 186 (Σνκέαο Δ), 204 (Πξώην Δδάθην θαη Σνκέαο Γ), 205 (παξ. 1 θαη 2), 210 (παξ. 1 θαη Σνκέαο Γ), 282 (παξ. 1), 283 (παξ. 3), 286) ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ www.asperger.gr Κσλζηαληηλνππόιεσο 29 155.62 Φνιαξγόο Τει. 210.6535666 info@asperger.gr Σπλεκ. 2 Υνιαξγφο, 7 Απξηιίνπ 2008 Α.Π. 1744/18-2-10 ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δλ όςεη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα