ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232/41/1989 Συγκρότηση εννεαµελούς επιτροπής στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ραπετσώνας- Κερατσινίου-Περάµατος-Σαλαµίνας και διαδικασία ελέγχου επικινδύνων αερίων στα πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα. (ΦΕΚ 400/Β/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τας διατάξεις του Ν. 1558/ «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 2. Τις διατάξεις του Π /1977 «περί οργανισµού του Υπουργείου Εργασίας». 3. Τις διατάξεις του Π.. 284/1988 «περί οργανισµού του Υπουργείου Οικονοµικών». 4. Τις διατάξεις του Π. /τος 259/88 «Οργανισµός Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». 5. Τις διατάξεις του Ν. /τος 187/1973 µε το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας ηµοσίου Ναυτικού ικαίου. 6. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων». 7. Το άρθρο 19 του Ν. 1767/88 «Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις Κύρωση της 135.Σ.Ε». 8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας αρ / «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Εργασίας στον Υφυπουργό Εργασίας Πέτρο Μώραλη», αποφασίζουµε: Αρθρο 1 1. Μέχρι την έναρξη της εφαρµογής νέου Προεδρικού ιατάγµατος για «Υγιεινή και ασφάλεια στις ναυπηγικές εργασίες» το οποίο συντάσσεται ήδη στο Υπουργείο Εργασίας µε τη συµµετοχή και του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας που θα αναθεωρήσει, και θα συµπληρώσει τα µέχρι σήµερα ισχύοντα (Π.. 190/1984, υπ' αριθµ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εµπορικής Ναυτιλίας που κυρώθηκε µε το ν. 1767/88), λαµβάνονται για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στη ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Πειραιά- ραπετσώνας-κερατσινίου-περάµατος και Σαλαµίνας, τα µέτρα που αναφέρονται στα πιο κάτω άρθρα. 2. Οι διατάξεις των άρθρων: α) 7 της Απόφασης αυτής και β) 4 εδαφ. 6 του Παραρτήµατός της θα εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την έκδοση του πιο πάνω προβλεποµένου Π.. Αρθρο 2 Σύσταση επιτροπής Συστήνεται εννεαµελής µικτή επιτροπή η οποία συγκροτείται από το Νοµάρχη Πειραιά και έχει µέλη: α. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας. γ. Έναν εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. δ. ύο εκπροσώπους των εργαζοµένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. ε. Έναν εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. και στ. Τρεις εκπροσώπους των εργοδοτικών Οργανώσεων. Στην απόφαση συγκρότησης ορίζονται και τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη. Η επιτροπή στεγάζεται σε χώρο του ΥΕΝ και εξυπηρετείται γραµµατειακά από αυτό. Αρθρο 3 Λειτουργία Επιτροπής 1. Η Επιτροπή προεδρεύεται από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και όταν δεν παρίσταται αυτός από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται στις συνεδριάσεις τουλάχιστον πέντε (5) µέλη. Ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου εκτελεί χρέη γραµµατέα µε αναπληρωτή ένα από τα υπόλοιπα µέλη οριζόµενο από τον Πρόεδρο κατά περίπτωση.

2 2. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα κάθε 15 ηµέρες και εκτάκτως όταν την καλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της. Αρθρο 4 Έργο Επιτροπής 1. Ελέγχει το µητρώο των Ναυπηγοεπισκεαστικών επιχειρήσεων της Ζώνης που τηρείται από τις οικείες επαγγελµατικές οργανώσεις επισκευής και κατασκευής πλοίων, αντίγραφο του οποίου αυτές υποχρεούνται να παραδίδουν στην Επιτροπή το πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου εκάστου έτους και να την ενηµερώνουν για τυχόν µεταβολές (εγγραφές, διαγραφές). Αντίγραφο του Μητρώου οι επαγγελµατικές οργανώσεις υποχρεώνονται να καταθέτουν κατά την ίδια χρονική περίοδο στα Λιµεναρχεία, Λιµενικούς Σταθµούς και τις τοπικές Επιθεωρήσεις Εργασίας για τον έλεγχο εισόδου στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη των συνεργείων των επιχειρήσεων που είναι καταχωρηµένες στο Μητρώο. Για το 1989 το Μητρώο πρέπει να παραδοθεί το αργότερο σε ένα µήνα µετά τη δηµοσίευση της παρούσας. Η Επιτροπή έχει δικαίωµα να εγγράφει στο Μητρώο και επιχειρηµατίες και επιχειρήσεις που έχουν προσόντα ανάληψης έργου και δεν είναι µέλη των οργανώσεων αυτών. Για την άσκηση αυτού του δικαιώµατος καθώς και του δικαιώµατος της παραγράφου 3 η επιτροπή επιδιώκει τη συνεργασία µε τις επαγγελµατικές εργοδοτικές οργανώσεις. 2. Ελέγχει δειγµατοληπτικά την ύπαρξη των προϋποθέσεων έκδοσης των αδειών επισκευής, µετασκευής ή κατασκευής πλοίων, καθώς και την εφαρµογή τους. Τις παραπάνω άδειες δύναται να αναστέλει και σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς γραπτές παρατηρήσεις και προθεσµία που µπορεί να δίνει, έχει το δικαίωµα να τις ακυρώνει για λόγους που έχουν σχέση µε την τήρηση των όρων της παρούσας και των ισχυουσών διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. 3. ιαγράφει από το Μητρώο των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων εκείνες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές καθορίζονται παρακάτω ή ύστερα από παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων και λαµβάνοντας υπόψη την αµεσότητα, σοβαρότητα και έκταση του κινδύνου που εγκυµονούν οι παραβάσεις, τυχόν επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση στις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων και παρόµοιες παραβάσεις στο παρελθόν. Αρθρο 5 Προϋποθέσεις εργασίας Για να αναλάβουν εργασία στην ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και να έχουν θέση στο Μητρώο επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες πρέπει: 1. Να έχουν άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας όταν απαιτείται τέτοια άδεια. 2. Τα µεταφορικά µέσα και ανυψωτικά µηχανήµατα που χρησιµοποιούν να διαθέτουν τις απαιτούµενες άδειες κυκλοφορίας και λειτουργίας. 3. Να διαθέτουν Εργοστάσιο-Εργοτάξιο-Επαγγελµατική στέγη και αντίστοιχο µηχανολογικό εξοπλισµό σύµφωνα µε το αντικείµενο εργασιών της επιχείρησης. Ο ελάχιστος εξοπλισµός θα καθορισθεί µε κοινές Υπουργικές αποφάσεις Υπ. Εµπ. Ναυτιλίας και των κατά περίπτωση συναρµοδίων Υπουργών. 4. Εάν η επιχείρηση είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε.) να διαθέτει Τεχνικό κατέχοντα πτυχίο µέσης, ανώτερης ή ανώτατης Σχολής ή έχοντα τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία στο αντικείµενο ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών. Εφόσον ο επιχειρηµατίας είναι φυσικό πρόσωπο, εάν δεν είναι ο ίδιος Τεχνικός µε πτυχίο, οφείλει να διαθέτει Τεχνικό µε τα παραπάνω προσόντα. Αρθρο 6 Υποχρεώσεις Επιτροπής Η επιτροπή οφείλει: 1. Να συνεργάζεται και συντονίζεται µε τις µικτές επιτροπές ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά- ραπετσώνας-κερατσινίου-περάµατος-σαλαµίνας που συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθµό / κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εµπορικής Ναυτιλίας η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 1767/88 και να τις ενηµερώνει για κάθε σχετικό θέµα.

3 2. Να λαµβάνει δειγµατοληπτικά γνώση των εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών που υποβάλλονται για την έκδοση άδειας εκτέλεσης εργασιών επί πλοίων. 3. Να ελέγχει δειγµατοληπτικά την κατάσταση που συντάσσει και υπογράφει ο Πλοίαρχος ή ο κύριος πλοίου η οποία περιλαµβάνει τις συγκεκριµένες εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν σ' αυτό καθώς και το βιβλίο ηµερήσιας παρουσίας απασχολουµένου προσωπικού. 4. Να ελέγχει δειγµατοληπτικά τις υπεύθυνες δηλώσεις για την τήρηση µέτρων πυρασφαλείας και την ονοµαστική κατάσταση των εντεταλµένων για την πυρασφάλεια. 5. Να συνεργάζεται µε τα Υπουργεία Εργασίας και Εµπορικής Ναυτιλίας και να υποβάλλει προτάσεις για τη συµπλήρωση ή βελτίωση των µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και για κάθε θέµα που αυτή κρίνει ουσιώδες. 6. Να τηρεί σχετικό βιβλίο µε ακριβή περιγραφή όλων των ελέγχων και των ενεργειών που πραγµατοποιεί και καταχωρεί σ' αυτό ότι θεωρεί χρήσιµο και αναγκαίο. Αρθρο 7 Κατά των υποχρέων, όπως καθορίζονται στο Π. ιάταγµα που θα τροποποιήσει το Π.. 190/85, οι οποίοι παραβαίνουν τις διατάξεις του Π. ιατάγµατος, επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1568/85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΑ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ Αρθρο 1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Οι πιο κάτω διατάξεις εφαρµόζονται σε ελληνικά ή ξένα πλοία και πλωτά ναηπηγήµατα τα οποία ευρίσκονται στον Ελληνικό χώρο και ειδικότερα: α) Όταν µεταφέρουν ή µετέφεραν καύσιµα, εύφλεκτα υγρά, εύφλεκτα αέρια υπό πίεση, χύµα χηµικά προϊόντα και στερεά φορτία που έχουν ή απέκτησαν επικίνδυνες φυσιοχηµικές ιδιότητες. β) ανεξάρτητα από το φορτίο το οποίο µετέφεραν όταν εκτελούνται εργασίες στις δεξαµενές καυσίµων και σε άλλους κλειστούς χώρους, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 10. Ισχύουν: Για επιθεώρηση, επισκευή, δεξαµενισµό, µετατροπή, κατασκευή, διάλυση, αγκυροβόλιο παροπλισµό και οποιαδήποτε άλλη εργασία που από την Ελληνική Νοµοθεσία προκύπτει ότι πρέπει να αρθεί η επικινδυνότητα ορισµένων χώρων του πλοίου. Αρθρο 2 ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρµογή του παρόντος Παραρτήµατος νοούνται: 1. Χηµικός Ναυτιλίας: Ο κάτοχος άδειας για την έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρα (GAS-FREEING). 2. Πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια: Η γραπτή γνωµάτευση που εκδίδεται από τον Χηµικό Ναυτιλίας σύµφωνα µε τα ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ Ι και ΙΙ. 3. Εύφλεκτα υγρά: Υγρά µε σηµείο ανάφλεξης µικρότερο από 60 βαθµούς C (σε δοµική κλειστού δοχείου). 4. Καύσιµα υγρά (COMBUSTIBLE LIQUIDS): Υγρά µε σηµείο ανάφλεξης µεγαλύτερο από 60 βαθµούς C (σε δοκιµή κλειστού δοχείου). 5. Εύφλεκτα αέρια υπό πίεση: Χηµικά προϊόντα που σχηµατίζουν αναφλέξιµα µίγµατα µε τον ατµοφαιρικό αέρα και που έχουν συµπιεστεί ή υγροποιηθεί για τον σκοπό της µεταφοράς τους. Αέριο θεωρείται το χηµικό προϊόν, που η πίεση των ατµών του υπερβαίνει τα 2,8 BAR σε θερµοκρασία 37,8 βαθµών C. 6. Επικίνδυνα χηµικά προϊόντα: Χηµικές ενώσεις µίγµατα ή διαλύµατα σε στερεά, υγρά ή αέρια κατάσταση, που µπορεί να είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη ζωή (ενδεικτικά αναφέρονται τοξικά, ασφυξιογόνα, εύφλεκτα).

4 7. Θερµή εργασία: Η εργασία συγκόλλησης, κοπής, πυράκτωσης και γενικά κάθε εργασία που συνεπάγεται τη χρήση οργάνων ή συσκευών, που παράγουν φωτιά, φλόγα, θερµότητα, σπινθήρες ή ηλεκτρικά τόξα. 8. Ψυχρή εργασία: Κάθε εργασία που δεν είναι θερµή. 9. Επιθεώρηση κλειστού χώρου: Ο έλεγχος και η πραγµατοποίηση µετρήσεων σ' ένα κλειστό χώρο και όχι η εκτέλεση εργασιών σ' αυτόν. 10. Κλειστός χώρος: Ο χώρος, που από την φύση του είναι πανταχόθεν κλειστός ή έχει περιορισµένη δυνατότητα φυσικού αερισµού. Ενδεικτικά αναφέρονται: στεγανό σύγκρουσης (FOREPEAK), χώρος ασφαλείας (COFFERDAM), δεξαµενές φορτίου, διπύθµενα, αντλιοστάσιο, αγωγοί διέλευσης σωληνώσεων (τουνέλια), δεξαµενές έρµατος, δεξαµενές καυσίµων, δεξαµενές λιπαντικών, δεξαµενές καταλοίπων. 11. Κοινό σηµείο: Οποιοδήποτε σηµείο της διαχωριστικής κατασκευής και του χώρου που απέχει 50 εκατοστά του µέτρου από αυτή. 12. εξαµενή καυσίµων: Η δεξαµενή, που περιέχει καύσιµα υγρά προοριζόµενα για την λειτουργία των κυρίων και βοηθητικών µηχανών του πλοίου. 13. Χώρος φορτίου: Για τα δεξαµενόπλοια είναι οι δεξαµενές φορτίου και για τα φορτηγά πλοία τα κύτη (αµπάρια). 14. εξαµενές έρµατος: Οι δεξαµενές που περιέχουν θαλάσσερµα. 15. Αδρανοποιηµένοι χώροι: Οι χώροι που έχουν αδρανοποιηθεί µε αδρανή αέρια (π.χ. διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, καυσαέρια) και η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι µικρότερη ή ίση του 8% κατ' όγκο. 16. Ασφαλείς για τον άνθρωπο-ασφαλείς για θερµές εργασίες (SAFE FOR MEN-SAFE FOR FIRE): Οι χώροι στους οποίους: α) Η συγκέντρωση των αερίων είναι κάτω από τα επιτρεπόµενα όρια έκθεσης, όπως ορίζονται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Ειδικά για το πετρέλαιο και τα προϊόντα απόσταξής του το όριο είναι 1% του κατώτερου ορίου εκρηκτικότητας. β) Η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι από 19,5% έως 22,5% κατ' όγκο. γ) Τα υπολείµµατα που υπάρχουν δεν µπορούν µε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν και µε θερµές εργασίες να παράγουν αέρια σε επικίνδυνη συγκέντρωση κατά την γνώµη του Χηµικού Ναυτιλίας. 17. Ασφαλείς για τον άνθρακα-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες (SAFE FOR MEN-NOT SAFE FOR FIRE): Οι χώροι στους οποίους: α) Η συγκέντρωση των αερίων είναι κάτω από τα επιτρεπόµενα όρια έκθεσης, όπως ορίζονται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Ειδικά για το πετρέλαιο και τα προϊόντα απόσταξής του το όριο είναι 4% του κατώτερου ορίου εκρηκτικότητας. β) Η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι από 19,5% έως 22,5% κατ' όγκο. γ) Τα υπολείµµατα που υπάρχουν δεν µπορούν µε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν και χωρίς θερµές εργασίες να παράγουν αέρια σε επικίνδυνη συγκέντρωση κατά την γνώµη του Χηµικού Ναυτιλίας. 18. Μη ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες (NOT SAFE FOR MEN-NOT SAFE FOR FIRE): Οι χώροι στους οποίους: α) Η συγκέντρωση των αερίων ή του οξυγόνου δεν είναι µέσα στα αναφερόµενα στην παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου όρια ή β) Τα υπολείµµατα που υπάρχουν µε τις επικρατούσες ατµοσφαιρικές συνθήκες παράγουν επικίνδυνα αέρια κατά την γνώµη του Χηµικού Ναυτιλίας. Αρθρο 3 ιαδικασία ελέγχου επικινδύνων αερίων στα εξαµενόπλοια και λοιπά πλοία. 1. Προκειµένου να γίνει άρση του χαρακτηρισµού, ως επικινδύνων και να επιτραπεί η είσοδος των πλοίων της παραγράφου (α) του άρθρου 1 του παραρτήµατος της απόφασης αυτής σε επισκευαστική ζώνη, ο πλοίαρχος ή ο ναυτικός πράκτορας οφείλει, να ζητήσει τον καθοριζόµενο στο άρθρο 7 του παρόντος παραρτήµατος, έλεγχο από Χηµικό Ναυτιλίας, ο οποίος µεταβαίνει στο πλοίο και εκδίδει πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σύµφωνα µε το υπόδειγµα ΙΙ.

5 Προ και κατά την διάρκεια του ελέγχου αυτού, τα πλοία παραµένουν υποχρεωτικά έξω από το λιµάνι µε υψωµένο το σήµα που προβλέπεται από τον ιεθνή Κώδικα Σηµάτων. 2. Προκειµένου να επιτραπεί η εκτέλεση εργασιών σε πλοία, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος, πρέπει να εκδοθεί από τον Χηµικό Ναυτιλίας πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σύµφωνα µε το υπόδειγµα Ι το οποίο υποβάλλεται στην αρµόδια Λιµενική Αρχή για να χορηγηθεί άδεια εκτέλεσης εργασιών. Αρθρο 4 Χορήγηση και ανάκληση άδειας σε Χηµικούς Ναυτιλίας από τη ιεύθυνση Πετροχηµικών και Βιοµηχανικών προϊόντων του Υπουργείου Οικονοµικών 1. Οι Χηµικοί Ναυτιλίας πρέπει να είναι διπλωµατούχοι Χηµικοί ή Χηµικοί Μηχανικοί των Πανεπιστηµιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών του εσωτερικού ή ισοτίµων του εξωτερικού µε εµπειρία ενός (1) έτους τουλάχιστον, που έχει αποκτηθεί σε εργαστήριο που διαθέτει ήδη αδειούχους Χηµικούς Ναυτιλίας και που πιστοποιείται µε υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδεύσαντος Xηµικού Nαυτιλίας.Παρόµοια εµπειρία µπορεί επίσης να αποκτηθεί σε Ναυπηγοεπισκευστικές επιχειρήσεις, ιϋλιστήρια ή σε άλλου είδους επιχειρήσεις σε εργασίες σχετικές µε τον έλεγχο απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS FREEING) σε πλοία. Η εµπειρία πιστοποιείται µε βεβαίωση της εταιρείας και θα είναι ενός (1) έτους για Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις και δύο (2) ετών για ιϋλιστήρια και τις λοιπές επιχειρήσεις. 2. Η άδεια στους παραπάνω Χηµικούς ή Χηµικούς Μηχανικούς, σε όλη την επικράτεια, χορηγείται από τη ιεύθυνση Πετροχηµικών και Βιοµηχανικών προϊόντων του Υπουργείου Οικονοµικών, µετά από γνωµάτευση επιτροπής που θα συγκροτείται από τον Υπουργό Οικονοµικών. Στην άδεια αναγράφεται η ηµεροµηνία χορήγησης ή ανανέωσης και ένας αριθµός χαρακτηριστικός για κάθε Χηµικό Ναυτιλίας και ο οποίος παραµένει πάντα ο ίδιος. 3. Η επιτροπή θα αποτελείται από: α) Χηµικό ή Χηµικό Μηχανικό της ιεύθυνσης Πετροχηµικών και Βιοµηχανικών προϊόντων του Υπουργείου Οικονοµικών. β) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Χηµικό ή Χηµικό Μηχανικό ή Ναυπηγό Μηχανικό. γ) Εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών, ο οποίος ή είναι µέλος του.ε.π. Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και ειδικός στο αντικείµενο ή είναι κάτοχος του πτυχίου του τουλάχιστον 10 έτη. δ) Εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ο οποίος ή είναι µέλος του.ε.π. Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και ειδικός στο αντικείµενο ή είναι κάτοχος του πτυχίου του τουλάχιστον 10 έτη. ε) Εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε. Η επιτροπή θα έχει απαρτία εφ' όσον παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονοµικών, του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και τουλάχιστον ένας από τους υπόλοιπους εκπροσώπους. 4. Η επιτροπή θα γνωµατεύει: α) Μετά από προφορική εξέταση των υποψηφίων για την κατάρτισή τους σε γενικές αρχές ασφάλειας δεξαµενοπλοίων και άλλων πλοίων, γενικές γνώσεις επικίνδυνων φορτίων, µετρήσεις αερίων, χρήση εργαστηριακού εξοπλισµού, γνώση του περιεχοµένου του παρόντος και β) Για την πληρότητα και καλή λειτουργία του εργαστηριακού εξοπλισµού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του Αρθρου Η σχετική άδεια των Χηµικών Ναυτιλίας ανανεώνεται κάθε χρόνο από τις Χηµικές Υπηρεσίες των κατά τόπους Νοµαρχιών µετά από εξακρίβωση από αυτές της πληρότητας και καλής λειτουργίας του εξοπλισµού που προβλέπεται στο άρθρο Η /νση Πετροχηµικών Προϊόντων, ύστερα από προτάσεις των Ελεγκτών Χηµικών ή των Χηµικών Υπηρεσιών των Νοµαρχιών ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά χορηγηθείσες άδειες Χηµικών Ναυτιλίας, εάν διαπιστώνεται ότι αυτοί δεν τηρούν τις διατάξεις του παρόντος. Συστήνονται πέντε (5) οργανικές θέσεις Ελεγκτών Χηµικών Ναυτιλίας οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Χηµικοί ή Χηµικοί Μηχανικοί στη /νση Πετροχηµικών και Βιοµηχανικών Προϊόντων του Υπουργείου Οικονοµικών. Οι υπάλληλοι αυτοί για τον έλεγχο των διατάξεων του παρόντος θα διενεργούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους σε χώρους πλοίων και λοιπών πλωτών ναυπηγηµάτων και θα συνεργάζονται µε τα µέλη των

6 µικτών επιτροπών ελέγχου, που έχουν συσταθεί µε την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εµπορικής Ναυτιλίας /87 και του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης. 7. Οι Χηµικοί Ναυτιλίας, που ήδη διαθέτουν άδεια κατά την έναρξη εφαρµογής του παρόντος υποχρεούνται µόνο στην ανανέωσή της. 8. Με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για τη χορήγηση της άδειας στους Χηµικούς Ναυτιλίας, τον τρόπο αµοιβής των µελών της επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, για τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής, το χρόνο θητείας της επιτροπής, τα κριτήρια για την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας Χηµικού Ναυτιλίας, ως και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια. Αρθρο 5 Ελάχιστος εξοπλισµός εργαστηρίων Χηµικών Ναυτιλίας 1. Βιβλία: α) Ισχύοντες Ελληνικοί Κανονισµοί Μεταφοράς Επικινδύνων φορτίων µε πλοία. β) Ισχύοντες Κανονισµοί Λιµένων. γ) ιεθνής Οδηγός Ασφάλειας δεξαµενοπλοίων και τερµατικών εγκαταστάσεων του ιεθνούς Ναυτιλιακού Επιµελητηρίου. δ) ιεθνής κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισµό των πλοίων, που µεταφέρουν επικίνδυνα χηµικά χύµα (IBC CODE) (Π.. 126/87 ΦΕΚ 70/ ). ε) ιεθνής κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισµό πλοίων, που µεταφέρουν υγροποιηµένα αέρια χύµα (IGC CODE), (Π.. 126/87 ΦΕΚ 70/ ). στ) ιεθνής κώδικας για την µεταφορά συσκευασµένων επικινδύνων ειδών του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE). ζ) Σχετική βιβλιογραφία για Πετρελαιοειδή και χηµικά προϊόντα. η) Οδηγίες χρήσης όλων των οργάνων και εξοπλισµού του εργαστηρίου. 2. Όργανα και συσκευές: α) ύο (2) µετρητές ευφλέκτων αερίων (εκρηγνυόµετρα) σε ατµόσφαιρα µε επαρκή ποσότητα οξυγόνου (CATALYTIC FILAMENT COMBUSTIBLE GAS INDICATOR, INTERFEROMETER GAS INDICATOR). β) Μετρητής ευφλέκτων αερίων σε αδρανή ατµόσφαιρα (NON CATALYTIC HEATED FILAMENT GAS INDICATOR, INTERFEROMETER GAS INDICATOR). γ) Μετρητής περιεκτικότητας οξυγόνου (OXYGEN ANALYSER), δ) ύο (2) αντλίες αεριοδειγµατοληψίας µε τους σχετικούς σωληνίσκους ανίχνευσης και µέτρησης υδροθείου, µονοξειδίου του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, οξειδίων του αζώτου και άλλων αερίων, ανάλογα µε το είδος των επικινδύνων αερίων. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί και οποιοδήποτε άλλο αποδεκτό, από το Γενικό Χηµείο του Κράτους, µέσο µέτρησης. ε) Συσκευή προσδιορισµού σηµείου ανάφλεξης (FLASH POINT) στ) Αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή, προστατευτικά οµµατοϋάλλια ή προσωπίδα προστασίας οφθαλµών, κράνος, γάντια, υποδήµατα από ελαστικό, ωτοασπίδες, φορητός φανός αντιεκρηκτικού τύπου, προσωπίδα προστασίας αναπνευστικών οδών και ζώνη ασφαλείας. 3. Οι Χηµικοί Ναυτιλίας πρέπει να ενηµερώνουν τις Χηµικές Υπηρεσίες Νοµαρχίας για κάθε µεταβολή, προσθήκη ή αχρήστευση στα όργανα και συσκευές των εργαστηρίων για να εξακριβώνεται, πριν από κάθε χρήση ή καταλληλότητα και η επάρκεια µετά τις µεταβολές, που έγιναν. Αρθρο 6 Πιστοποιητικά απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια 1. Περιεχόµενο Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι γραµµένα στα Ελληνικά και Αγγλικά και να υπογράφονται από τον Χηµικό Ναυτιλίας, που έκανε τον έλεγχο. Το χειρόγραφο κείµενο πρέπει να είναι ευκρινές και χωρίς συντµήσεις. Το περιεχόµενο των πιστοποιητικών πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα υποδείγµατα Ι και ΙΙ του παρόντος. 2. Χρόνος ισχύος πιστοποιητικών

7 1. Η µεγίστη χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS FREE) για είσοδο ανθρώπου ή εκτέλεση εργασιών είναι 96 ώρες εκτός των πιο κάτω περιπτώσεων όπου ορίζεται διαφορετική µεγίστη χρονική διάρκεια ισχύος πιστοποιητικών. Συγκεκριµένα: ώρες για εξαµενόπλοια, τα οποία µετέφεραν τελευταίο φορτίο µε σηµείο ανάφλεξης µικρότερο από 21 0 C (δοκιµή κλειστού δοχείου), όταν εκτελούνται εργασίες σε δεξαµενές φορτίου ή αντλιοστάσιο ή δεξαµενές καταλοίπων ή σωληνουργικές εργασίες ή όταν εισέρχεται άνθρωπος στους χώρους αυτούς ώρες για εξαµενόπλοια τα οποία έχουν δεξαµενές φορτίου αδρανοποιηµένες ανεξάρτητα αν εκτελούνται ή όχι εργασίες ηµέρες για εξαµενόπλοια, τα οποία µετέφεραν τελευταίο φορτίο µε σηµείο ανάφλεξης µεγαλύτερο από 60 0 C ( δοκιµή κλειστού δοχείου) ως και τα λοιπά πλοία, όταν εκτελούνται εργασίες σε χώρους, που απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS FREE). Στην περίπτωση όµως που εκτελούνται εργασίες στις δεξαµενές καυσίµων η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού που αφορά στις εργασίες αυτές καθορίζεται σε 96 ώρες ηµέρες για την είσοδο εξαµενοπλοίων σε επισκευαστικές βάσεις. 6. Για τον παροπλισµό δεξαµενοπλοίων 30 ηµέρες για τον πρώτο µήνα του παροπλισµού και στη συνέχεια όχι µεγαλύτερη των 90 ηµερών, µε υποχρεωτικές επιθεωρήσεις τους µήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο λόγω καιρικών συνθηκών (υψηλές ατµοσφαιρικές θερµοκρασίες) ηµέρες για τη διάλυση δεξαµενοπλοίων. Στο πιστοποιητικό αναφέρεται σαφώς ότι αυτό αφορά εργασίες διάλυσης ηµέρες για την διάλυση λοιπών πλοίων και πλωτών. Στο πιστοποιητικό αναφέρεται σαφώς ότι αυτό αφορά εργασίες διάλυσης. 9. Πιστοποιητικά, που αφορούν σε πλοία, που το τελευταίο φορτίο που µετέφεραν αποτελείτο από φορτία µε διαφορετικά σηµείο ανάφλεξης, έχουν µεγίστη διάρκεια ισχύος εκείνη, που αντιστοιχεί στον µικρότερο χρόνο. Οµοίως εφ' όσον εκτελούνται διαφόρων ειδών εργασίες λαµβάνεται ως µεγίστη χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ο µικρότερος χρόνος. 10. Τα πιστοποιητικά αφορούν αποκλειστικά και µόνο τις περιπτώσεις και εργασίες για τις οποίες έχουν εκδοθεί. Ο χηµικός Ναυτιλίας δύναται να ορίσει διάρκεια ισχύος µικρότερη, όταν κατά την κρίση του λόγοι ασφαλείας το επιβάλλουν. 3. Ενηµέρωση Λιµενικής Αρχής. Πριν από τον πρώτο έλεγχο και για δεξαµενόπλοια, ο Χηµικός Ναυτιλίας ενηµερώνει, για την έκδοση πιστοποιητικού την αρµόδια Λιµενική Αρχή, η οποία κάνει σχετική εγγραφή στο βιβλίο συµβάντων. Αρθρο 7 Ελάχιστες απαιτήσεις εισόδου πλοίων σε επισκευαστική βάση 1. Για όλα τα πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα της παραγράφου (α) του άρθρου 1 του παρόντος απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS-FREE) σύµφωνα µε το υπόδειγµα ΙΙ προκειµένου να τους επιτραπεί η είσοδος σε επισκευαστική βάση (στην θάλασσα ή σε δεξαµενή). Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει κάθε χώρος φορτίου να είναι τουλάχιστον ασφαλής για τον άνθρωπο-µη ασφαλής για θερµές εργασίες ή αδρανοποιηµένος. 2. Για να επιτραπεί η είσοδος σε επισκευαστική βάση στα δεξαµενόπλοια, αυτά θα πρέπει να είναι κενά φορτίου µε ευθύνη του πλοιάρχου. Επιτρέπεται να έχουν κατάλοιπα (SLOPS) στις προβλεπόµενες για αυτά δεξαµενές µε την προϋπόθεση ότι οι δεξαµενές αυτές είναι «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες» ή αδρανοποιηµένες. Εφ' όσον υπάρχουν αδρανοποιηµένοι χώροι, τα δεξαµενόπλοια πρέπει να βρίσκονται σε καθορισµένο χώρο, ο οποίος καθορίζεται από τον αρµόδιο Οργανισµό Λιµένα ή Λιµενικό Ταµείο, που θα παρχει κατά περίπτωση σχετική έγκριση. 3. Στις πιο πάνω ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου στον όρο «χώρος φορτίου» περιλαµβάνονται και οι δεξαµενές καταλοίπων (SLOPS) και τα αντλιοστάσια φορτίου. Αρθρο 8 Ελάχιστες απαιτήσεις για την εκτέλεση εργασιών επί πλοίων σε επισκευαστική βάση

8 Για την εκτέλεση των παρακάτω περιγραφοµένων εργασιών επί πλοίων, όταν αυτά ευρίσκονται σε επισκευαστική βάση, απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σύµφωνα µε το υπόδειγµα εξαµενόπλοια 1.1. Επιθεώρηση κλειστού χώρου δεξαµενόπλοιου Απαιτείται ο προς επιθεώρηση κλειστός χώρος να είναι τουλάχιστον «ασφαλής για τον άνθρωπο-µη ασφαλής για θερµές εργασίες» Ψυχρές εργασίες σε χώρους φορτίων και άλλους κλειστούς χώρους Για ψυχρές εργασίες σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο εξαµενόπλοιου, απαιτείται ο χώρος αυτός και οι γειτονικοί του να είναι τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες». Οι υπόλοιποι χώροι φορτίου πρέπει να είναι τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο -µη ασφαλείς για θερµές εργασίες» ή αδρανοποιηµένοι Καθαρισµός-χρωµατισµός εξωτερικά α) Για τον καθαρισµό-χρωµατισµό εξαµενοπλοίου εξωτερικά θα πρέπει κάθε χώρος φορτίου να είναι τουλάχιστον «ασφαλής για τον άνθρωπο-µη ασφαλής για θερµές εργασίες» ή αδρανοποιηµένος. β) Σε περίπτωση ψηγµατοβολής ή σφυροκοπανισµού οι γειτονικοί χώροι πρέπει να είναι τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες» και οι υπόλοιποι χώροι φορτίου τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες» ή αδρανοποιηµένοι Θερµές εργασίες σε χώρους φορτίων και κλειστούς χώρους. Για θερµές εργασίες µέσα σε χώρο φορτίου ή µέσα σε οποιοδήποτε άλλο κλειστό χώρο απαιτείται: α) Ο χώρος που θα γίνουν οι εργασίες να είναι «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες». β) Οι υπόλοιποι χώροι φορτίου να είναι τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες» ή αδρανοποιηµένοι Εργασίες στο µηχανοστάσιο-λεβητοστάσιο, χώρους µηχανηµάτων (MACHINERY SPACES), σήραγγα (ΤΟΥΝΕΛ) του άξονα, πτερύγιο πηδαλίου. α) Εάν σε ένα από τους παραπάνω χώρους γίνουν θερµές εργασίες πρέπει ο χώρος αυτός να είναι «ασφαλής για τον άνθρωπο-ασφαλής για θερµές εργασίες». Εφ' όσον οι πιο πάνω χώροι γειτονεύουν µε χώρους φορτίου οι συγκεκριµένοι χώροι φορτίου πρέπει να είναι τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες» και οι υπόλοιποι χώροι φορτίου τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες» ή αδρανοποιηµένοι. β) εν απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS-FREE) για ψυχρές εργασίες στους χώρους αυτούς Θερµές εργασίες σε υπερκατασκευές του ανοικτού καταστρώµατος. Για θερµές εργασίες σε υπερκατασκευές καταστρώµατος (ανοικτό κατάστρωµα) πάνω από κάποιο χώρο φορτίου ή πάνω από οποιοδήποτε άλλο κλειστό χώρο, πρέπει ο χώρος αυτός καθώς και όλοι οι γειτονικοί του να είναι τουλάχιστον «ασφαλείς για άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες» και καθένας από τους υπόλοιπους, µη γειτονικούς χώρους φορτίου τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες» ή αδρανοποιηµένοι Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών -συµπεριλαµβανοµένων και των καθαρισµών- σε κλειστό χώρο θα πρέπει να υπάρχει επαρκής φυσικός ή τεχνητός αερισµός ώστε η συγκέντρωση των επικινδύνων αερίων να διατηρείται στα επιτρεπόµενα ανάλογα µε το είδος της εργασίας όρια Στον όρο «γειτονικοί χώροι» που αναφέρεται πιο πάνω συµπεριλαµβάνονται και οι διαγώνια γειτονικοί Όταν γίνονται θερµές εργασίες σε κοινό σηµείο µε γειτονικό χώρο, αυτός πρέπει να είναι «ασφαλής για τον άνθρωπο-ασφαλής για θερµές εργασίες» Στην περιπτωση που «γειτονικός χώρος» είναι δεξαµενή καυσίµων τότε αυτός αντιµετωπίζεται κατά την κρίση του Χηµικού Ναυτιλίας και αναφέρεται στο πιστοποιητικό Στις πιο πάνω ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου στον όρο «χώρος φορτίου» περιλαµβάνονται και οι δεξαµενές καταλοίπων (SLOPS) και τα αντλιοστάσια φορτίου. 2. Λοιπά πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα 2.1. Για εργασίες στα κύτη πλοίων θερµές ή ψυχρές - που περιείχαν χύµα επικίνδυνα φορτία, θα πρέπει τα κύτη αυτά να είναι «ασφαλή για τον άνθρωπο - ασφαλή ή µη ασφαλή για θερµές εργασίες» ανάλογα µε το είδος των εργασιών.

9 2.2. Για εργασίες σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο θα πρέπει ο χώρος αυτός να είναι «ασφαλής για τον άνθρωπο - ασφαλής ή µη ασφαλής για θερµές εργασίες» ανάλογα µε το είδος των εργασιών Για θερµές εργασίες στο µηχανοστάσιο-λεβητοστάσιο, χώρους µηχανηµάτων (MACHINERY SPACES), σήραγγα (τούνελ) του άξονα, πτερύγιο πηδαλίου θα πρέπει οι χώροι αυτοί να είναι «ασφαλείς για τον άνθρωπο-ασφαλείς για θερµές εργασίες». εν απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS-FREE) για ψυχρές εργασίες στους χώρους αυτούς Στην περίπτωση εκτέλεσης θερµών εργασιών πάνω σε κοινό σηµείο µε γειτονικό χώρο, ο γειτονικός αυτός χώρος θα πρέπει να είναι «ασφαλής για τον άνθρωπο-ασφαλής για θερµές εργασίες» Στον όρο γειτονικός χώρος που αναφέρεται παραπάνω συµπεριλαµβάνονται και οι διαγώνιοι γειτονικοί χώροι. Αρθρο 9 Ελάχιστες απαιτήσεις για εργασίες σε αγκυροβόλιο Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 µε τις εξής επί πλέον κατά περίπτωση δυνατότητες για τα εξαµενόπλοια: 1. Ψυχρές εργασίες σε χώρους φορτίων και κλειστούς χώρους. Οι γειτονικοί χώροι δύνανται να είναι γεµάτοι µε θαλάσσερµα και ο καθένας από τους υπολοίπους χώρους φορτίου γεµάτος µε θαλάσσερµα ή κλειστός και αποµονωµένος. 2. Θερµές εργασίες σε χώρους φορτίων και κλειστούς χώρους. Καθένας από τους υπολοίπους χώρους φορτίου δύναται να είναι γεµάτος µε θαλάσσερµα. 3. Θερµές εργασίες στο µηχανοστάσιο-λεβητοστάσιο, χώρους µηχανηµάτων σήραγγα του άξονα. Καθένας από τους υπολοίπους χώρους φορτίου δύναται να είναι γεµάτος µε θαλάσσερµα ή κλειστός και αποµονωµένος. 4. Θερµές εργασίες σε υπερκατασκευές του ανοικτού καταστρώµατος. Καθένας από τους υπολοίπους χώρους φορτίου δύναται να είναι γεµάτος µε θαλάσσερµα. Αρθρο 10 Αδρανοποιηµένοι χώροι Όταν στα παραπάνω άρθρα αναφέρεται ως απαίτηση ένας χώρος να είναι αδρανοποιηµένος, θα πρέπει αυτός να παραµένει συνεχώς αδρανοποιηµένος και αεροστεγώς αποµονωµένος και το σύστηµα παραγωγής αδρανούς αερίου (πλοίου ή εγκατάστασης ξηράς) να είναι σε ετοιµότητα γισ συµπλήρωση τυχόν απώλειας αδρανούς αερίου. Υπεύθυνος της τήρησης της συνεχούς αδρανοποίησης είναι ο πλοίαρχος του πλοίου. Εφόσον απαιτηθεί απαδρανοποίηση ενός χώρου, η διαδικασία της απαδρανοποίησης πρέπει να πραγµατοποιείται όταν το πλοίο ευρίσκεται εκτός της Επισκευαστικής Βάσης. Αρθρο11 Όργανα µέτρησης αερίων στα επισκευαζόµενα εξαµενόπλοια Τα δεξαµενόπλοια θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε όργανα µέτρησης εκρηκτικών αερίων (εκρηγνυόµετρα) και στην περίπτωση που το πλοίο διαθέτει σύστηµα παραγωγής αδρανούς αερίου επιπλέον να υπάρχει και ένα τουλάχιστον όργανο µέτρησης οξυγόνου. Αρθρο 12 Ελάχιστες απαιτήσεις για τον παροπλισµό των πλοίων 1. εξαµενόπλοια Για τον παροπλισµό των δεξαµενοπλοίων θα πρέπει να είναι κενά φορτίου και υγρών καταλοίπων (SLOPS) και όλοι οι χώροι φορτίου τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες». 2. Λοιπά πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα που µετέφεραν χύµα επικίνδυνα φορτία.

10 Για τον παροπλισµό άλλων πλοίων και πλωτών, που στα κύτη τους µετέφεραν χύµα επικίνδυνα φορτία, πρέπει όλα τα κύτη να είναι κενά φορτίου και τουλάχιστον «ασφαλή για τον άνθρωπο-µη ασφαλή για θερµές εργασίες». Αρθρο 13 Ελάχιστες απαιτήσεις για τη διάλυση των πλοίων 1. εξαµενόπλοια 1 Για τη διάλυση των δεξαµενοπλοίων θα πρέπει όλοι οι χώροι φορτίου καθώς και οι δεξαµενές καυσίµων να είναι «ασφαλείς για τον άνθρωπο-ασφαλείς για θερµές εργασίες». 2 Για θερµές εργασίες µε σκοπό τη διάλυση κάποιου χώρου, θα πρέπει ο χώρος αυτός καθώς και οι γειτονικοί του (συµπεριλαµβανοµένων των διαγωνίως γειτονικών), να είναι «ασφαλείς για τον άνθρωποασφαλείς για θερµές εργασίες». 2. Λοιπά πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα που µετέφεραν χύµα επικίνδυνα φορτία. 1. Για τη διάλυση άλλων πλοίων και πλωτών, που στα κύτη τους µετέφεραν χύµα επικίνδυνα φορτία θα πρέπει όλα τα κύτη να είναι «ασφαλή για τον άνθρωπο-ασφαλή για θερµές εργασίες». 2. Για θερµές εργασίες µε σκοπό τη διάλυση κάποιου χώρου, θα πρέπει ο χώρος αυτός καθώς και οι γειτονικοί του (συµπεριλαµβανοµένων των διαγωνίων γειτονικών), να είναι «ασφαλείς για τον άνθρωποασφαλείς για θερµές εργασίες». 3. Λοιπά πλοία και πλωτά ναυγήµατα Για τα πλοία αυτής της κατηγορίας δεν απαιτείται πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια παρά µόνον όταν πρόκειται να διαλυθεί η δεξαµενή καυσίµων ή άλλος κλειστός χώρος, όπου υπάρχει η πιθανότητα να παραµένουν εγκλωβισµένα επικίνδυνα αέρια (π.χ. βόθρος). Αρθρο 8 Τελικές ιατάξεις 1. Η αριθ. 3232/16189/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εµπορικής Ναυτιλίας καταργείται. 2. Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από την υπογραφή της, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί µε Νόµο. Αθήνα, 27 Απριλίου 1989 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α. ΝΤΕΝΤΙ ΑΚΗΣ

11 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΕΡΙΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι (Τίτλος χηµικού εργαστηρίου-γραφείου-εταιρείας- ιεύθυνση-τηλέφωνο-τέλεξ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΕΡΙΑ (ΓΙΑ ΕΙΣΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Υπ' αριθ.. GAS FREE CERTIFICATE Number... (For personnel entry-works) Όνοµα και τύπος πλοίου:... ιεθνές διακριτικό σήµα:... Name and type of vessel..call sign Ονοµατεπώνυµο πλοιάρχου ή υπεύθυνου αξιωµατικού... Master's or resposible officer's name Τελευταίο φορτίο κατά δήλωση πλοιάρχου:...θέση πλοίου:... Last cargo as per master's statement Location Ηµεροµηνία και ώρα ελέγχου:... Ηµερ. και ώρα λήξης πιστ/κού:... Time and date of inspection Valid until ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ CONSULTATION AND DESIGNATIONS FOR INSPECTED SPACES ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ- DESIGNATIONS ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ- INSPECTED SPACES 1. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ SAFE FOR MEN SAFE FOR FIRE 2. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ SAFE FOR MEN- NOT SAFE FOR FIRE 3Α. ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ NOT ASFE FOR MEN-NOT SAFE FOR FIRE 3Β.Α ΡΑΝΟΜΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ- INERTED SPACES 4. ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΡΜΑΤΟΣ BALLAST TANKS ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-REMARKS Σε περίπτωση οποιασδήποτε φυσικής ή ατµοσφαιρικής αλλαγής που επηρεάζει τη συγκέντρωση αερίων στους παραπάνω χώρους ή για κάθε αµφιβολία, σταµατείστε κάθε εργασία και ειδοποιείστε για επανέλεγχο. In the event of any physical or atmospheric changes affecting the gas free concition of the above spaces, or if in any doubt, immediately stop all work and contact the undersigned for reisnpection. ιαβάστε στην πίσω σελίδα την επεξήγηση των χαρακτηρισµών και τις οδηγίες - περιορισµούς. See designations, qualifications-linitations on the reverse side. (Σφραγίδα, υπογραφή και ονοµατεπώνυµο ολογράφως) Αριθµός αδείας Χηµικού Ναυτιλίας-Licence No..._Ο Χηµικός Ναυτιλίας-The Marine chemist... ΟΡΟΙ, ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Θεωρούνται οι εργασίες που παράγουν φωτιά, φλόγα, θερµότητα, σπινθήρα ή ηλεκτρικό τόξο. ΨΥΧΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Θεωρούνται οι εργασίες που δεν είναι θερµές. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Σηµαίνει ότι στους χώρους που χαρακτηρίζονται έτσι:α) η συγκέντρωση των αερίων είναι κάτω από το επιτρεπόµενο όριο έκθεσης

12 β) η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι από 19,5% έως 22,5% κατά όγκο και γ) κατά τη γνώµη του Χηµικού Ναυτιλίας τα υπολείµµατα που υπάρχουν δεν µπορούν µε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν και µε θερµές εργασίες να παράγουν αέρια σε επικίνδυνη συγκέντρωση. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Σηµαίνει ότι στους χώρους που χαρακτηρίζονται έτσι: α) η συγκέντρωση των αερίων είναι κάτω από το επιτρεπόµενο όριο έκθεσης, β) η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι από 19,5% έως 22,5% κατά όγκο και γ)κατά τη γνώµη του Χηµικού Ναυτιλίας τα υπολείµµατα που υπάρχουν δεν µπορούν µε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν και χωρίς θερµές εργασίες να παράγουν αέρια σε επικίνδυνη συγκέντρωση. ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Σηµαίνει ότι στους χώρους που χαρακτηρίζονται έτσι: α) η συγκέντρωση των αερίων ή του οξυγόνου δεν είναι µέσα στα επιτρεπόµενα όρια έκθεσης ή β) κατά τη γνώµη του Χηµικού Ναυτιλίας τα υπολείµµατα που υπάρχουν µπορούν µε τις επικρατούσες ατµοσφαιρικές συνθήκες να παράγουν επικίνδυνα αέρια. Α ΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ: Σηµαίνει ότι οι χώροι που χαρακτηρίζονται έτσι έχουν αδρανοποιηθεί µε αδρανή αέρια (π.χ. διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, καυσαέρια) και η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι µικρότερη ή ίση του 8% κατ' όγκο. ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΡΜΑΤΟΣ:Είναι οι δεξαµενές που περιέχουν θαλάσσερµα και στον κενό χώρο τους, αν υπάρχει, η συγκέντρωση των αερίων είναι κάτω από το επιτρεπόµενο όριο έκθεσης. Τα επιτρεπόµενα όρια έκθεσης που αναφέρονται παραπάνω είναι αυτά που ορίζονται κάθε φορά από την Ελληνική νοµοθεσία. Το πιστοποιητικό αυτό είναι πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια και όχι πυρασφάλειας, βασίζεται στις συνθήκες που επικρατούν την ώρα του ελέγχου και ισχύει για τους χώρους που αναφέρονται και µε τον όρο τήρησης των οδηγιών-περιορισµών. Το πιστοποιητικό αυτό (ανεξάρτητα του χρόνου που ισχύει και που αναφέρεται σ' αυτό) χάνει αυτόµατα κάθε ισχύ του, όταν σε κάποιο από τους χώρους που ελέγχθηκαν τοποθετηθούν ξανά φορτία ή διάφορες ουσίες που µπορούν να δηµιουργήσουν επικίνδυνη από αέρια ατµόσφαιρα. Γενικά το πιστοποιητικό χάνει αυτόµατα την ισχύ του, εφόσον έγινε µεταβολή στις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τον χρόνο της επιθεώρησης των χώρων και που σ' αυτές βασίστηκε η γνωµάτευση. Μεταβολή των συνθηκών αυτών δηµιουργεί υποχρέωση για την ανανέωση του πιοστοποιητικού µε την διενέργεια νέων ελέγχων. Ο έλεγχος έγινε, για τα /Ξ, στους χώρους φορτίου ή σε όποιο άλλο χώρο ζητήθηκε και αναφέρεται στο πιστοποιητικό, και όχι στις δεξαµενές καυσίµων ή σε άλλους κλειστούς χώρους που πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνοι, εκτός και αν αλλιώς αναφέρεται στο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση µεταφοράς έρµατος, αδρανοποίησης δεξαµενών, αποσύνδεσης, σωληνώσεων, δοκιµής (πρεσσάρισµα) θερµαντικών στοιχείων, κλεισίµατος ανθρωποθυρίδων, χρωµατισµού, διαρροής, φόρτωσης, χειρισµού επιστοµίων ή παρόµοιων εξαρτηµάτων, που µπορούν να αλλάξουν την κατάσταση των χώρων που ελέγχθηκαν, το πιστοποιητικό αυτό παύει να ισχύει. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς ή αφαίρεσης έρµατος, να γίνεται συγχρόνως µηχανικός εξαερισµός. Απαγορεύεται κάθε θερµή εργασία, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται, στα δίκτυα σωληνώσεων (ενδεικτικά αναφέρονται σωλήνες, εξαεριστικά, καταµετρικά, καλοριφέρ, επιστόµια, αντλίες, φίλτρα), επιθέµατα λαµαρίνας, γενικά σε κάθε κλειστό εξάρτηµα καθώς και σε σηµεία που βρίσκονται σε λιγότερο από 50 εκατοστόµετρα απόσταση από δεξαµενές καυσίµων ή από κάθε κλειστό χώρο που δεν ελέγχθηκε ή που χαρακτηρίζεται «ασφαλής για τον άνθρωπο-µη ασφαλής για θερµές εργασίες». Η αποσύνδεση των δικτύων σωληνώσεων πρέπει να γίνεται µε εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρα, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται. Στο χώρο που γίνεται τέτοια αποσύνδεση απαγορεύεται κάθε θερµή εργασία µέχρι να σφραγιστεί στεγανά το δίκτυο που αποµένει και επαναχαρακτηρισθεί ο χώρος ασφαλής για τον άνθρωπο-ασφαλής για θερµές εργασίες» Σε κάθε χώρο που χαρακτηρίζεται «ασφαλής για τον άνθρωπο-ασφαλής για θερµές εργασίες» πρέπει να υπάρχει σε κάθε θέση θερµής εργασίας πυρασφάλεια. Σε κάθε κλειστό χώρο που εργάζεται προσωπικό, πρέπει να γίνεται εξαερισµός σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. QUALIFICATIONS, DESIGNATIONS & INSTRUCTIONS-LIMITATIONS HOT WORK: Any work which involves fire, heat, spark or voitaic are producing operations. COLD WORK:Any work wich is not hot work. SAFE FOR MEN-SAFE FOR FIRE: means that in the compartent so designated: a) the gas content is within a perissible concentration, b) the oxygen content is from 19,5% to 22,5% b.b. and c) in the

13 judgement of the Marine Chemist the residues are not capable of producing a dangerous concentration of gases under prevailing atmospheric conditions in the presence of fire. SAFE FOR MEN-NOT SAFE FOR FIRE: Means that in the comparment so designated: a) the gas content is within a perissible conventration, b) the oxygen content is from 19,5% to 22,5% b.v. and c) in the judgment of the marine Chemist the residues are not capable of producing a dangerous concentration of gases under prevailing atmospheric conditions in the absence of fire. NOT SAFE FOR MEN-NOT SAFE FOR FIRE: Means that in the compartment to designated: a) the gas or oxygen content is not within a persissible concentration, or b) in the jadgment of the Marine Chemist the residues of producing dangerous gases under spevailing atmospheric conditions. INERTED SPACES: Mean's that compartment so designated are inerted by inert gas and the ocygen content is 8,0% b.v. maximum. BALLAST TANKS: Means that the compartment so designated contains sea water ballast, with gas concentration into their empty space, if there is, within the permissible limits. The permissible limits which are mentioned above, are those that are stated by the Greek laws. This certificate is a gas free certificate and not fire protection one, it is based on conditions existing at the time the inspection was completed and is balid for the mentioned spaces, subject to compliance with all instructions-limitations. This certificate is invalid when into any inspected space cargoes or other materials which say release dangerous gases are londed, or the existed conditions at the time of inspection are changed. In case of any change of conditions, a new gas free certificate to be issued. The inspection, for the tankers, was carried out in cargo tanks or is any other requested and mentioned in the certificate space, and not in bunker thanks or other enclosed spaces, which shall be consihered dangerous, unless otherwise in the certificate it is sentioned. In the event of any ballast tranter, inertiang, dismantling of pipe line, testing of hearting coils, covering of manholes, painting, leakage, lodading manipulation of vaives or similar equipment tending to after conditions into the inspected spaces, thiw certificate is null and void. During transfer or ballast discharging, the spaces to be ventilated. The use of hot work on pipe lines (for instane pipes, vents, sounding, heating coils, valves, pumps, filters), doubling plates or similarly enclosed appurteances and areas closer than 50 cas from bunker tanks or any enclosed space not inspecter or designated «safe for men-not for fire» is prohibited. The dismantling of pipe lines must be carried out with cold, work, unless otherwise in this certificate is mentioned. In spaces where pipes are dismantled, hot work is prohibited, until the lines are blanked airtifhtly and the space redesignated «safe for me-safe for fire». In spaces designated «safe for men-safe for fire», before hot work is understaken all fire extinguishing capabilities to be available. During any work into enclosed spaces, a continuous ventilation must be done. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙ Τίτλος χηµικού εργαστηρίου-γραφείου-εταιρείας- ιεύθυνση-τηλέφωνο-τέλεξ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΕΡΙΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΒΑΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ) GAS FREE CERTIFICATE Υπ' αριθ... (For vesseles entering a shipyard or for laying up) Number Όνοµα και τύπος πλοίου:... ιεθνές διακριτικό σήµα:... Name and type of versel Call sign Ονοµατεπώνυµο πλοιάρχου ή υπεύθυνου αξιωµατικού:.. Master's or responsible officer's name Τελευταίο φορτίο κατά δήλωση πλοιάρχου:... Θέση πλοίου... last cargo as per manster's slatement.. Location Ηµεροµηνία και ώρα ελέγχου:..ηµερ. και ώρα λήξης πιστ/κου:. Time and date of inspection:..valid until ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ Με το παρόν πιστοποιείται ότι οι αναφερόµενες στην οπίσθια σελίδα δεξαµενές και άλλοι χώροι του παραπάνω πλοίου, µετά την επιθεώρηση και εξέταση µε ειδικά όργανα, βρέθηκαν κατά την ώρα της

14 επιθεώρησης τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες» ή αδρανοποιηµένοι. Το παρον πιστοποιητικό εκδίδεται για να χρησιµεύσει µόνο για την είσοδο του πλοίου σε Επισκευαστική Βάση ή τον παροπλισµό του. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ. Για εργασία στους χώρους αυτούς απαιτείται ειδικό πιστοποιητικό. Σε περίπτωση µεταφοράς ή αφαίρεσης έρµατος, το παρόν πιστοποιητικό ακυρούται. Ο έλεγχος έγινε στους χώρους που από κατασκευής τους χρησιµοποιούνται µόνο για την µεταφορά φορτίου και όχι στις δεξαµενές καυσίµων ή σε άλλους χώρους που περιέχουν καύσιµα ή εύφλεκτα, είτε από τη χρήση τους, είτε από διαρροή. Οι χώροι αυτοί θεωρούνται επικίνδυνοι και θα πρέπει να αναφέρονται έγκαιρα από τον πλοίαρχο στον Χηµικόν Ναυτιλίας για να γίνει ο σχετικός έλεγχος. Το παρόν πιστοποιητικό χάνει την ισχύ του, όταν στους επιθεωρηθέντες χώρους τοποθετηθούν ξανά φορτία ή διάφορα επικίνδυνα υλικά. TO THE ANCHORAGE OFFICE This is to certify that we have examined and tested with suitable instruments all spaces mentioned in the overleaf list and found them, at the time of inspection, to be at least safe for men-not safe for fire or inerted. This certificate is issued to be used for vessels entering a shipyard or for laying up. ANY WORK IN THE CHECKED COMPARTMENTS IS PROHIBITED. For any work, another gas free certificate is required. In the event of ballast condition change, this certificate is null and void. The inspection carried out only in spaces designated in vessel's drawings as cargo spaces and not in bunker tanks or other enclosed spaces which, due to any reason, contain bunkers or cargo. These spaces are considered not safe and shall be reported to the Marine Chemist by vessel's master for inspection. This certificate is invalid when into any inspected spaces cargoes or other dangerous materials are loades again. ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ-EXAMINED SPACES ΕΞΑΜΕΝΕΣΦΟΡΤΙΟΥ -CARGO TANKS... Αριστερής πλευράς-port side... Κεντρικές-Center... εξιάς πλευράς-starboard side... ΧΩΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-COFFERDAMS ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-PUMPROOMS ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΡΜΑΤΟΣ-BALLAST TANKS Αριστερής πλευράς-port side... Κεντρικές-Center... εξιάς πλευράς-starboard side... ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ-OTHER SPACES ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-REMARKS (Σφραγίδα, υπογραφή και ονοµατεπώνυµο ολογράφως) Αριθµός αδείας Χηµικού Ναυτιλίας-Licence No.._...Ο Χηµικός Ναυτιλίας-The Marine Chemist.

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες. Φ.Ε.Κ. 31 Α της 14 Μαρτ. 1990 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

OI YΠΟΥΡΓΟI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

OI YΠΟΥΡΓΟI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1001Β Αριθμ. 8312.23Β/11/09/09 (ΦΕΚ 1001 Β/27-5-2009) : Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 25.07. 08 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ: 3636.18/02/08 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 26 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 43338/16027 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ. «Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Ε- παγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας Καύση είναι η χημική ένωση του οξυγόνου με μεγάλη ποικιλία στοιχείων και ενώσεων, η οποία συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη.

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Οκτώβριος 2013. α. Οδηγοί Φορτηγών Νομοθεσία Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88)

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: ΑΡΙΘ. 374/88 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικά ατυχήματα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη

Εργατικά ατυχήματα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Τάγκας Δημήτριος Ναυπηγός Μηχ/γος ΕΜΠ, Τεχν. Επιθ. Εργασίας. Χατζής Χρήστος, Ιατρός Εργασίας. Σκοπός Ένας από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93 Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 673/Β/1993) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.) KAI ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( σελ 173) Ο ΙΜΟ (International Maritime Organization)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/08. Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/08. Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/08 Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Με το Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών ΚΕΝΑΚ προβλέπονται οι όροι και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 3318.170 (24 γραµµές) - Fax: 210 3318.171 (2 γραµµές), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com

Τηλ.: 210 3318.170 (24 γραµµές) - Fax: 210 3318.171 (2 γραµµές), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com Φιλελλήνων 26 105 58, Αθήνα Τηλ.: 210 3318.170 (24 γραµµές) - Fax: 210 3318.171 (2 γραµµές), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com LEGAL FLASH NEWS 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@yen.gr ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Εισαγωγή Εκρηκτικό περιβάλλον υπάρχει όπου υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας έκρηξης λόγω μείγματος εύφλεκτου αερίου, ατμού ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αίτησης διακοπής αναβολής κατάτα ξης.... 1 Έγκριση χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα