Σενάριο Χρήςησ Διευθύνςεων Εκπαίδευςησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σενάριο Χρήςησ Διευθύνςεων Εκπαίδευςησ"

Transcript

1 Σενάριο Χρήςησ Διευθύνςεων Εκπαίδευςησ ΥΟΡΕΙ Επιβεβαίωςη των τοιχείων του Υορέα Αρχικά, κα κλθκείτε να ελζγξετε τθν ορκότθτα των ςτοιχείων του Φορζα ςασ. Επιλζγοντασ τθν καρτζλα «ΦΟΡΕΙ», από το μενοφ που βρίςκεται ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ, και ζπειτα «Ο Φορζασ μου» (ι εναλλακτικά από τθν αρχικι ςελίδα απευκείασ «Ο Φορζασ μου»), μπορείτε να δείτε τα καταχωρθμζνα ςτοιχεία για το Φορζα ςασ. Σε περίπτωςθ λανκαςμζνων ςτοιχείων μπορείτε να προβείτε ςε διόρκωςθ και αποκικευςθ αυτϊν. Τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςετε είναι: Επιλζγετε «ΦΟΡΕΙ» για να μεταφερκείτε ςτισ επιλογζσ των φορζων. Επιλζγετε «Ο Φορζασ μου». Σε αυτό το ςθμείο μπορείτε να ζρκετε απευκείασ επιλζγοντασ τθν αντίςτοιχθ επιλογι από τθν αρχικι ςελίδα. Επεξεργάηεςτε (αν είναι απαραίτθτο) τα ςτοιχεία του Φορζα ςασ. Αυτά είναι: Γενικά Στοιχεία Λοιπά Στοιχεία Μεταβολζσ Εργαηόμενοι Γεωγραφικι Θζςθ: Για να ορίςετε τθν ακριβι γεωγραφικι κζςθ του Φορζα ςασ, επιλζγετε και ςφρετε (drag and drop) το εικονίδιο Επιλζγετε «Αποκικευςθ». ςτθ κζςθ που αντιςτοιχεί πάνω ςτο χάρτθ. Επεξεργαςία των τοιχείων Υορέων τησ Περιοχήσ Ευθύνησ ςασ Από τισ πιο βαςικζσ ενζργειεσ που κα κλθκείτε υλοποιιςετε, χρθςιμοποιϊντασ τθν εφαρμογι myschool, είναι θ επεξεργαςία των ςτοιχείων των Φορζων, οι οποίοι υπάγονται ςτθν περιοχι ευκφνθσ ςασ. Για να προβάλλετε τουσ Φορείσ, τουσ οποίουσ εποπτεφετε, επιλζγετε «Οι φορείσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ μου» (ι εναλλακτικά από τθν αρχικι ςελίδα απευκείασ τον ομϊνυμο υπερςφνδεςμο). Οι Φορείσ εμφανίηονται ςτον πίνακα τθσ ςελίδασ και επιλζγοντασ το Φορζα που επικυμείτε, μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαςτείτε τα ςτοιχεία του. Όμοια με πριν, εάν διαπιςτωκοφν λανκαςμζνα ςτοιχεία (είτε από εςάσ, είτε από τον αντίςτοιχο Φορζα) προβαίνετε ςε διόρκωςθ και αποκικευςθ των αλλαγϊν. Τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςετε είναι: Επιλζγετε «ΦΟΡΕΙ» για να μεταφερκείτε ςτισ επιλογζσ των φορζων. Επιλζγετε «Οι φορείσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ μου». Σε αυτό το ςθμείο μπορείτε να ζρκετε απευκείασ επιλζγοντασ τθν αντίςτοιχθ επιλογι από τθν αρχικι ςελίδα. Επιλζγετε το εικονίδιο που εμφανίηεται ςτο αριςτερό άκρο του Φορζα που επικυμείτε να προβάλετε/επεξεργαςτείτε. Επεξεργάηεςτε (αν είναι απαραίτθτο) τα ςτοιχεία του Φορζα που επιλζξατε. Αυτά είναι: Σελίδα 1

2 Γενικά Στοιχεία Λοιπά Στοιχεία Μεταβολζσ Εργαηόμενοι Ανακζςεισ Μακθμάτων Μακθτικό Δυναμικό Μακθτζσ Σχολείου Γεωγραφικι Θζςθ Επιλζγετε «Αποκικευςθ». ΠΡΟΟΧΗ: ΔΕΝ είναι όλα τα ςτοιχεία διακζςιμα προσ επεξεργαςία. Στισ επιλογζσ Ανακζςεισ Μακθμάτων, Μακθτικό Δυναμικό και Μακθτζσ Σχολείου μπορείτε μόνο να επιβλζψετε τθ λειτουργία του Φορζα, αλλά δεν μπορείτε να επζμβετε. Κατάλογοσ και Αναλυτικά τοιχεία Ομάδων Υορέων Σε αυτι τθ ςελίδα μπορείτε να οργανϊςετε τουσ Φορείσ που εποπτεφετε ςε Ομάδεσ. Επιλζγοντασ τθν Περιοχι Διοριςμοφ-Μετάκεςθσ και ζπειτα «Αναηιτθςθ», κα προβάλλετε τισ υπάρχουςεσ Ομάδεσ. Για να δθμιουργιςετε μια νζα Ομάδα: Επιλζγετε «ΦΟΡΕΙ» για να μεταφερκείτε ςτισ επιλογζσ των φορζων. Επιλζγετε «Κατάλογοσ και αναλυτικά ςτοιχεία ομάδων φορζων». Επιλζγετε το εικονίδιο και μεταφζρεςτε ςε επόμενθ ςελίδα Συμπλθρϊνετε τθν Περιγραφι τθσ Ομάδασ Επιλζγετε τθν Περιοχι Διοριςμοφ - Μετάκεςθσ Επιλζγετε το εικονίδιο, που εμφανίηεται ςτον πίνακα Φορείσ που ανικουν ςτθν Ομάδα Φορζα Επιλζγετε το Φορζα, ςτο νζο πεδίο που εμφανίςτθκε Επαναλαμβάνετε τα δφο (2) προθγοφμενα βιματα για να προςκζςετε κι άλλουσ Φορείσ ςτθν Ομάδα. Επιλζγετε «Αποκικευςθ». Σε αυτό το ςθμείο να τονίςουμε ότι, κάκε Φορζασ μπορεί να ανικει ςε μία (1) μόνο Ομάδα. Μπορείτε επίςθσ, να επεξεργαςτείτε μια Ομάδα επιλζγοντασ το εικονίδιο αφαίρεςθ Φορζα, βλ. παρακάτω). (προςκικθ Φορζα, βλ. παραπάνω, ι Για να αφαιρζςετε ζνα Φορζα από τθν Ομάδα ςτθν οποία ανικει, επιλζγετε το εικονίδιο (εμφανίηεται ςτο αριςτερό άκρο τθσ εγγραφισ του Φορζα). Όμοια, για να διαγράψετε μια Ομάδα επιλζγετε το εικονίδιο αντιςτοιχεί ςτθν Ομάδα, τθν οποία επικυμείτε να διαγράψετε., το οποίο Σελίδα 2

3 Οδηγόσ Εικόνων Υορείσ Τποςτιριξθ myschool Ο Υορέασ μου - Γενικά τοιχεία Σελίδα 3

4 Ο Υορέασ μου - Λοιπά τοιχεία Ο Υορέασ μου - Εργαζόμενοι Επεξεργαςία Εργαηόμενου Σελίδα 4

5 Οι Υορείσ τησ περιοχήσ ευθύνησ μου Επεξεργαςία Φορζα Οι Υορείσ τησ περιοχήσ ευθύνησ μου - Επεξεργαςία Υορέα (Γενικά τοιχεία) Σελίδα 5

6 Οι Υορείσ τησ περιοχήσ ευθύνησ μου - Επεξεργαςία Υορέα (Λοιπά τοιχεία) Σελίδα 6

7 Οι Υορείσ τησ περιοχήσ ευθύνησ μου - Επεξεργαςία Υορέα (Εργαζόμενοι) Οι Υορείσ τησ περιοχήσ ευθύνησ μου Επεξεργαςία Υορέα (Αναθέςεισ Μαθημάτων) Σελίδα 7

8 Οι Υορείσ τησ περιοχήσ ευθύνησ μου - Επεξεργαςία Υορέα (Μαθητικό Δυναμικό) Σελίδα 8

9 Κατάλογοσ και Αναλυτικά τοιχεία Ομάδων Υορέων Δθμιουργία Ομάδασ Επεξεργαςία Ομάδασ Διαγραφι Ομάδασ Κατάλογοσ και Αναλυτικά τοιχεία Ομάδων Υορέων - Επεξεργαςία Ομάδασ Προςκικθ Φορζα Διαγραφι Φορζα Σελίδα 9

10 ΠΡΟΩΠΙΚΟ Επιβεβαίωςη Εργαζόμενων ςτον Υορέα ςασ Στθ ςυνζχεια, κα πρζπει να ενθμερϊςετε (εάν χρειάηεται) τον κατάλογο με τουσ Εργαηόμενουσ του Φορζα ςασ. Επιλζγοντασ «ΠΡΟΩΠΙΚΟ» κα μεταφερκείτε ςτον αντίςτοιχο μικρόκοςμο. Επιλζγοντασ «Εργαηόμενοι ςτον Φορζα μου» (ι εναλλακτικά από τθν αρχικι ςελίδα απευκείασ «Εργαηόμενοι ςτον Φορζα μου») μπορείτε να δείτε τουσ Εργαηόμενουσ (Εκπαιδευτικοφσ και μθ) του Φορζα ςασ που είναι καταχωρθμζνοι ςτο ςφςτθμα. Τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςετε για να προβάλετε και επεξεργαςτείτε τα ςτοιχεία ενόσ Εργαηόμενου, που υπθρετεί ςτον Φορζα ςασ, είναι: Επιλζγετε «ΠΡΟΩΠΙΚΟ» για να μεταφερκείτε ςτισ επιλογζσ των εργαηόμενων. Επιλζγετε «Εργαηόμενοι ςτον Φορζα μου». Σε αυτό το ςθμείο μπορείτε να ζρκετε απευκείασ επιλζγοντασ τθν αντίςτοιχθ επιλογι από τθν αρχικι ςελίδα. Προαιρετικά, μπορείτε να αναηθτιςετε τον εργαηόμενο ςυμπλθρϊνοντασ τα «Κριτιρια Αναηιτθςθσ». Επιλζγετε το εικονίδιο για τον Εργαηόμενο του οποίου τα ςτοιχεία επικυμείτε να εξετάςετε ι επεξεργαςτείτε. Επεξεργάηεςτε (αν είναι απαραίτθτο) τα ςτοιχεία του Εργαηόμενου. Επιλζγετε «Αποκικευςθ». Στα «Κριτιρια Αναηιτθςθσ» υπάρχει θ επιλογι Όςοι απουςιάηουν από τον Φορζα, τθν οποία μπορείτε να επιλζξετε για να εμφανίςετε (μόνο) τουσ Εργαηόμενουσ που απουςιάηουν από τθ Σχολικι ςασ Μονάδα με μακροχρόνια άδεια Άδεια ι Απουςία. Το ςυγκεκριμζνο πεδίο φιλτράρει τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςισ ςασ, και ζχει τρείσ (3) καταςτάςεισ που υποδθλϊνονται με διαφορετικό τρόπο. Αυτζσ είναι: (ενεργό): Με το φίλτρο ενεργό κα εμφανιςτοφν ςτα αποτελζςματα αναηιτθςθσ μόνο οι Εργαηόμενοι που απουςιάηουν (τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι) από το Φορζα ςασ. (ανενεργό): Με το φίλτρο ενεργό κα εμφανιςτοφν ςτα αποτελζςματα αναηιτθςθσ μόνο οι Εργαηόμενοι που υπθρετοφν (τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι) ςτο Φορζα ςασ. (αδιάφορο): Με το φίλτρο ςτθν κατάςταςθ αδιάφορο, κα εμφανιςτοφν ςτα αποτελζςματα αναηιτθςθσ όλοι οι Εργαηόμενοι του Φορζα ςασ (με κόκκινο χρϊμα εμφανίηονται οι Εργαηόμενοι που απουςιάηουν), τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιλζγοντασ το πεδίο αλλάηετε (κυκλικά) τθν κατάςταςι του. Προςωπικόσ Υάκελοσ Εργαζόμενου Ο Προςωπικόσ Φάκελοσ Εργαηόμενου, περιζχει όλα τα ςτοιχεία (Γενικά Στοιχεία, Προςόντα κλπ.) κακϊσ και το ιςτορικό (Υπθρεςιακζσ Μεταβολζσ, Υπθρετιςεισ κλπ.) του εκάςτοτε Εργαηόμενου. Επίςθσ, ςε αυτόν καταχωροφνται οι Πιςτοποιιςεισ το υ Εργαηόμενου (Τίτλοι Σπουδών, (ξζνεσ) Γλώςςεσ κλπ.). Τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτον Προςωπικό Φάκελο του Εργαηόμενου δομοφνται/χωρίηονται ςτισ επιλογζσ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςτο αριςτερό κατακόρυφο μενοφ. Ζτςι, επιλζγετε τα ςτοιχεία που επικυμείτε να επεξεργαςτείτε, πχ. Στοιχεία Επικοινωνίασ, από τθν αντίςτοιχθ επιλογι ςτο αριςτερό κατακόρυφο μενοφ και επιλζγετε «Αποκικευςθ». Σελίδα 10

11 Τζλοσ, οριςμζνα από τα διακζςιμα ςτοιχεία (πχ. Χρόνοι Υπθρζτθςθσ, Άδειεσ) εμφανίηονται χωρίσ να ζχετε δικαίωμα να τα επεξεργαςτείτε. ΠΡΟΟΧΗ: Μπορείτε να επεξεργαςτείτε τον Προςωπικοφ Φάκελο ενόσ Εργαηόμενου αν και μόνο αν θ Θζςθ του Προςωπικοφ του Φακζλου βρίςκεται ςτο Φορζα ςασ. Ζτςι, για παράδειγμα, για να επεξεργαςτείτε Στοιχεία Επικοινωνίασ ενόσ Εργαηόμενου του οποίου ο Προςωπικόσ Φάκελοσ βρίςκεται ςτο Φορζα ςασ, ακολουκείτε τα βιματα: Επιλζγετε «ΠΡΟΩΠΙΚΟ» για να μεταφερκείτε ςτισ επιλογζσ των εργαηόμενων. Επιλζγετε ζνα εκ των o «Εργαηόμενοι ςτον Φορζα μου» o «Εργαηόμενοι ςτθν περιοχι ευκφνθσ μου» o «Πλιρθσ Κατάλογοσ Εργαηόμενων» Σε αυτό το ςθμείο να τονίςουμε ότι δεν παίηει ρόλο θ επιλογι από τθν οποία κα μεταβείτε ςτον Προςωπικό Φάκελο του Εργαηόμενου, αρκεί να βρίςκεται ο Προςωπικόσ Φάκελοσ ςτο Φορζα ςασ. Προαιρετικά, μπορείτε να αναηθτιςετε τον εργαηόμενο ςυμπλθρϊνοντασ τα «Κριτιρια Αναηιτθςθσ». Επιλζγετε το εικονίδιο για τον Εργαηόμενο του οποίου τα ςτοιχεία επικυμείτε να εξετάςετε ι επεξεργαςτείτε. Επιλζγετε τοιχεία Επικοινωνίασ από το αριςτερό κατακόρυφο μενοφ. Επεξεργάηεςτε τα ςτοιχεία του Εργαηόμενου. Επιλζγετε «Αποκικευςθ». Όμοια, μπορείτε να προβάλλετε/επεξεργαςτείτε τα υπόλοιπα ςτοιχεία του Εργαηόμενου. Τπηρετήςεισ Εργαζόμενων Μζςω τθσ εφαρμογισ myschool, μπορείτε εφκολα και γριγορα να προβάλετε και να επεξεργαςτείτε τισ Υπθρετιςεισ Εργαηόμενων ςτθν περιοχι ευκφνθσ ςασ. Επιλζγοντασ «Τπθρετιςεισ εργαηομζνων ςτθν περιοχι ευκφνθσ μου», ςτθν καρτζλα «ΠΡΟΩΠΙΚΟ», μπορείτε να μεταβείτε ςε αυτζσ τισ υπθρετιςεισ. Τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςετε για να προβάλετε και επεξεργαςτείτε τα ςτοιχεία Υπθρζτθςθσ του Εργαηόμενου, είναι: Επιλζγετε «ΠΡΟΩΠΙΚΟ» για να μεταφερκείτε ςτισ επιλογζσ των Εργαηόμενων. Επιλζγετε «Τπθρετιςεισ εργαηομζνων ςτθν περιοχι ευκφνθσ μου». Προαιρετικά, μπορείτε να αναηθτιςετε τον εργαηόμενο ςυμπλθρϊνοντασ τα «Κριτιρια Αναηιτθςθσ». Επιλζγετε το εικονίδιο για τον Εργαηόμενο του οποίου τα ςτοιχεία Υπθρζτθςθσ επικυμείτε να εξετάςετε ι επεξεργαςτείτε. Σελίδα 11 Επεξεργάηεςτε (αν είναι απαραίτθτο) τα ςτοιχεία του Εργαηόμενου.

12 Επιλζγετε «Αποκικευςθ». Καταχώρηςη Άδειασ ή Απουςίασ Μζςα από αυτι τθν επιλογι, μπορείτε να καταχωριςετε, να επεξεργαςτείτε και να προβάλετε τισ Άδειεσ και Απουςίεσ των Εργαηόμενων του Φορζα ςασ. Επιλζγοντασ «Άδειεσ/Απουςίεσ» μπορείτε να δθμιουργιςετε και υποβάλετε προσ ζγκριςθ, ζνα νζο αίτθμα Άδειασ. Τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςετε για να δθμιουργιςετε μια αίτθςθ Άδειασ ι Απουςίασ ενόσ Εργαηόμενου, που υπθρετεί ςτον Φορζα ςασ, είναι: Επιλζγετε «ΠΡΟΩΠΙΚΟ» για να μεταφερκείτε ςτισ επιλογζσ των εργαηόμενων. Επιλζγετε «Άδειεσ/Απουςίεσ». Επιλζγετε το εικονίδιο Συμπλθρϊνετε τα Στοιχεία Αιτιματοσ Επιλζγετε «Αποκικευςθ». ΠΡΟΟΧΗ: Μόλισ ολοκλθρϊςετε τθν παραπάνω διαδικαςία το αίτθμα δεν ζχει υποβλθκεί. Θα πρζπει να ακολουκιςει θ ενζργεια Τποβολισ Αιτιματοσ για να γίνει ο οριςτικοποιθκεί θ υποβολι. Ζτςι, για να υποβάλετε το αίτθμα Άδειασ προσ ζγκριςθ, κα πρζπει να επιλζξετε το εικονίδιο που δεν ζχει υποβλθκεί. για τθν Άδεια/Απουςία Ζνα αίτθμα που ζχει υποβλθκεί προσ ζγκριςθ δεν δφναται να επεξεργαςτεί ι ακυρωκεί. Καταχώρηςη Απεργίασ ή τάςησ Εργαςίασ Τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςετε, για να καταχωριςετε μια Απεργία ι Στάςθ Εργαςίασ, ενόσ Εργαηόμενου που υπθρετεί ςτο Φορζα ςασ. είναι: Επιλζγετε «ΠΡΟΩΠΙΚΟ» για να μεταφερκείτε ςτισ επιλογζσ των εργαηόμενων. Επιλζγετε «Απεργίεσ / τάςεισ Εργαςίασ» Επιλζγετε τθν Ημερομθνία τθσ Απεργίασ ι τθσ Στάςθσ Εργαςίασ. Επιλζγετε εάν πρόκειται για Απεργία ι Στάςθ Εργαςίασ. Επιλζγετε τον Εργαηόμενο (ι Εργαηόμενουσ) που ςυμμετζχουν ςτθν Απεργία ι Στάςθ Εργαςίασ. Με επιλογι του πεδίου «Όλοι» επιλζγονται (ι απεπιλζγονται) όλοι οι Εργαηόμενοι. Επιλζγετε «Αποκικευςθ». ΠΡΟΟΧΗ: Δεν είναι διακζςιμοι προσ επιλογι οι Εργαηόμενοι που απουςιάηουν (πχ. λόγω Άδειασ). Επίςθσ, οι Εργαηόμενοι που υπθρετοφν ςτο Φορζα ςασ Με Απόσπαση, δεν εμφανίηονται ςτθ λίςτα. Σελίδα 12

13 Οδηγόσ Εικόνων Προςωπικό Εργαζόμενοι ςτο Υορέα μου Επεξεργαςία Εργαηόμενου Σελίδα 13

14 Εργαζόμενοι ςτην Περιοχή Ευθύνησ μου Προβολι / Επεξεργαςία Εργαηόμενου Σελίδα 14

15 Προςωπικόσ Υάκελοσ Εργαζόμενου Γενικά τοιχεία Σελίδα 15

16 Προςωπικόσ Υάκελοσ Εργαζόμενου Τπηρετήςεισ τοιχεία Τπθρζτθςθσ Προβολι Τπθρζτθςθσ Σελίδα 16

17 Προςωπικόσ Υάκελοσ Εργαζόμενου τοιχεία Επικοινωνίασ Σελίδα 17

18 Τπηρετήςεισ Εργαζομένων ςτην περιοχή ευθύνησ μου Επεξεργαςία Τπθρζτθςθσ Σελίδα 18

19 Τπηρετήςεισ Εργαζομένων ςτην περιοχή ευθύνησ μου Προβολή/Επεξεργαςία Τπηρέτηςησ Προςκικθ Ωραρίου Εργαςίασ Αποκικευςθ Ωραρίου Ακφρωςθ αλλαγϊν Ωραρίου Σελίδα 19

20 Άδειεσ/Απουςίεσ Λεπτομζρειεσ Αιτιματοσ Δθμιουργία Αιτιματοσ Επεξεργαςία Αιτιματοσ Άδειασ Διαγραφι Αιτιματοσ Τποβολι Αιτιματοσ Άδειεσ/Απουςίεσ Δημιουργία/Επεξεργαςία αιτήματοσ Σελίδα 20

21 Απεργίεσ/τάςεισ Εργαςίασ Σελίδα 21

22 ΔΙΕΤΘΤΝΗ Σοποθετήςεισ Εκπαιδευτικών Για να Τοποκετιςετε ζναν Εργαηόμενο ςε Φορζα τθσ περιοχισ ευκφνθσ ςασ, ακολουκείτε τα εξισ βιματα: Επιλζγετε «ΔΙΕΤΘΤΝΗ» για να μεταφερκείτε ςτισ επιλογζσ τθσ Διεφκυνςθσ. Επιλζγετε «Σοποκετιςεισ Εκπαιδευτικϊν» Επιλζγετε το εικονίδιο Επιλζγετε Κλάδο Εργαςίασ. Επιλζγετε Εργαηόμενο. Είναι ςθμαντικό τα παραπάνω βιματα (Επιλογι Κλάδου και Επιλογι Εργαηόμενου) να γίνουν με τθ ςειρά που περιγράφεται για να μπορζςετε να επιλζξετε Εργαηόμενο. Συμπλθρϊνετε τα υπόλοιπα ςτοιχεία τθσ Τοποκζτθςθσ. Επιλζγετε «Προςκικθ Τοποκζτθςθσ». Για να ςυμπεριλάβετε επόμενο Εργαηόμενο ςτθν ίδια Απόφαςθ, επαναλαμβάνετε τα παραπάνω βιματα (επιλογι Κλάδου ζωσ επιλογι Προςκικθ Τοποκζτθςθσ). Επιλζγετε «Οριςτικοποίθςθ». Σε αυτι τθ φάςθ δεν ζχει οριςτικοποιθκεί πλιρωσ θ Τοποκζτθςθ (βρίςκεται Υπό Σφνταξθ). Συμπλθρϊνετε τα «Στοιχεία Απόφαςθσ». Επιλζγετε «Οριςτικοποίθςθ» για να ολοκλθρϊςετε τθ διαδικαςία Τοποκζτθςθσ Εργαηόμενου/ων. Εάν μια Απόφαςθ Τοποκζτθςθσ βρίςκεται Υπό Σφνταξθ, μπορείτε ανά πάςα ςτιγμι να τθν επεξεργαςτείτε επιλζγοντασ το εικονίδιο, και φςτερα, ακολουκείτε διαδικαςία όμοια, με αυτι που περιγράφθκε ςτα παραπάνω βιματα. Άδειεσ/Απουςίεσ που έχουν υποβληθεί Πλζον, μζςα από τθν εφαρμογι myschool, ζχετε τθ δυνατότθτα να επεξεργαςτείτε (εγκρίνετε ι απορρίψετε) τα αιτιματα Άδειασ των Εργαηόμενων του Φορζα ςασ αλλά και των Εργαηόμενων ςτθν περιοχι ευκφνθσ ςασ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ θλεκτρονικι καταχϊρθςθ του αιτιματοσ από τθν επιλογι «Άδειεσ/Απουςίεσ» τθσ καρτζλασ «ΠΡΟΩΠΙΚΟ» (βλ. παραπάνω). Για να εγκρίνετε ι απορρίψετε ζνα αίτθμα Άδειασ του Εργαηόμενου, κα πρζπει να ακολουκιςετε τα εξισ βιματα: Επιλζγετε «ΔΙΕΤΘΤΝΗ» για να μεταφερκείτε ςτισ ενζργειεσ του Φορζα ςασ. Επιλζγετε «Άδειεσ/Απουςίεσ που ζχουν υποβλθκεί», για να εμφανίςετε τα εκκρεμι αιτιματα. Επιλζγετε το εικονίδιο για τον Εργαηόμενο του οποίου το αίτθμα επικυμείτε να επεξεργαςτείτε. Επιλζγοντασ το εικονίδιο, επεκτείνετε τθν εγγραφι για να εμφανίςετε ςυνοπτικά τα Στοιχεία Άδειασ. Επιλζγετε εάν θ Άδεια Εγκρίνεται ι Απορρίπτεται (πεδίο Απόφαςθ), και ςυμπλθρϊνετε τα υπόλοιπα πεδία. Επιλζγετε «Αποκικευςθ». Σελίδα 22

23 Οδηγόσ Εικόνων Διεύθυνςη Σοποθετήςεισ Εκπαιδευτικών Προβολι Απόφαςθσ Δθμιουργία Σοποκζτθςθσ Επεξεργαςία Απόφαςθσ Τπό φνταξθ Διαγραφι Απόφαςθσ Τπό φνταξθ Σελίδα 23

24 Σοποθετήςεισ Εκπαιδευτικών Δημιουργία Απόφαςησ Σοποθέτηςησ (1/2) Διαγραφι Σοποκζτθςθσ Σοποθετήςεισ Εκπαιδευτικών Οριςτικοποίηςη Απόφαςησ Σοποθέτηςησ (2/2) Σελίδα 24

25 Άδειεσ/Απουςίεσ που έχουν υποβληθεί Επεξεργαςία αιτιματοσ Προβολι ςτοιχείων Αιτιματοσ Άδειασ Άδειεσ/Απουςίεσ που έχουν υποβληθεί Επεξεργαςία αιτήματοσ Σελίδα 25

26 ΣΑΣΙΣΙΚΑ Γενικά Τα ςτατιςτικά τθσ Διεφκυνςθσ αποτελοφν ζνα ιςχυρό εργαλείο για τθν προβολι, οργάνωςθ και λειτουργία του Φορζα ςασ, των Φορζων που ανικουν ςτθν περιοχι ευκφνθσ ςασ, του Προςωπικοφ αυτϊν κακϊσ και του Μακθτικοφ Δυναμικοφ. Το ςφςτθμα προςφζρει ςτο χριςτθ ζνα ςφνολο αναφορϊν ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, εφκολα παραμετροποιιςιμων μζςω φιλικισ διεπαφισ. Ο τρόποσ χριςθσ τουσ, κακϊσ και οι διακζςιμεσ αναφορζσ που μπορείτε να εξάγετε περιγράφονται ςτθν ενότθτα αυτι και διατθροφν τθ μορφι που είχαν αντίςτοιχεσ αναφορζσ ςτο υφιςτάμενο ςφςτθμα τθσ Καταγραφισ-Survey. ΠΡΟΟΧΗ: Κατά τθν πιλοτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ, κα προςτίκενται ςυνεχϊσ ςτατιςτικά για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν των ΔΕ Από τθν κεντρικι ςελίδα τθσ καρτζλασ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ» επιλζγετε τθν κατθγορία, από το αριςτερό κατακόρυφο μενοφ, και φςτερα τθν αναφορά που επικυμείτε. Κάκε αναφορά ςασ δίνει τθν δυνατότθτα να προςαρμόςετε τθν αναηιτθςθ ςασ προςφζροντασ μια πλθκϊρα κριτθρίων. Ζτςι μπορείτε να κάνετε αναηιτθςθ βάςθ τθσ Κατθγορίασ Εκπαίδευςθσ, το Είδοσ και τον Τφπο Σχολείου, εάν ζχει Φροντιςτθριακά Τμιματα ι Τάξεισ Υποδοχισ και άλλα. Επίςθσ ςασ παρζχεται θ δυνατότθτα να ομαδοποιιςετε τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ ςασ βάςθ κάποιων παραμζτρων όπωσ θ Περιφζρεια και θ Διεφκυνςθ μζχρι ανά Σχολικι Μονάδα και Τάξθ ι Τμιμα. Τζλοσ με τθν επιλογι «Εξαγωγι ςε excel» μπορείτε να εξάγετε τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςισ ςασ ςε αρχείο excel για αποκικευςθ και μελλοντικι χριςθ. Άμεςη Εξαγωγή Αναφοράσ Εκτόσ από τθν τυπικι διαδικαςία ζκδοςθσ Αναφοράσ, που παρουςιάςτθκε παραπάνω, υπάρχει θ δυνατότθτα άμεςθσ ζκδοςθσ ςυγκεκριμζνων Αναφορϊν ςε θλεκτρονικι μορφι με διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμζνα, ςτουσ πίνακεσ που εμφανίηεται θ επιλογι «Εξαγωγι», ςτο κάτω μζροσ του πίνακα (πχ. Προςωπικό > Εργαηόμενοι ςτον φορζα μου), δφναται να εξαχκοφν άμεςα τα ςτοιχεία του ιδίου πίνακα, ςε θλεκτρονικι μορφι, αρχείο Excel (.xls), επιλζγοντασ το προαναφερκζν πεδίο. Σελίδα 26

27 Οδηγόσ Εικόνων Εξαγωγή Αναφοράσ από τα αποτελέςματα Αναζήτηςησ Εξαγωγι Αναφοράσ ςε θλεκτρονικι μορφι (αρχείο Excel) Σελίδα 27

28 τατιςτικά Παράδειγμα - υγκεντρωτικά τατιςτικά - ύνολο Εκπαιδευτικών Κριτιρια Αναηιτθςθσ και Ομαδοποίθςθσ Εξαγωγι Αποτελεςμάτων ςε Αρχείο Excel Σελίδα 28

29 Τποςτήριξη myschool Η εφαρμογι myschool υποςτθρίηεται τθλεφωνικά από το myschool Helpdesk ςτο τθλζφωνο κακϊσ και θλεκτρονικά μζςα από τθν εφαρμογι Παρακαλοφμε αναφζρετε ςτθν Ομάδα Υποςτιριξθσ τυχόν προβλιματα, παρατθριςεισ και προτάςεισ. Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ για τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ myschool βρίςκονται ςτο αριςτερό άκρο (κατακόρυφθ ςτιλθ) κάκε ςελίδασ. Τποςτιριξθ myschool Σελίδα 29

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Ανοίγουμε τον Browser μασ και πλθκτρολογοφμε τθν ςελίδα http://bontime.gr/ Από τθν αρχικι ςελίδα και κάνοντασ scroll down βλζπουμε τισ επιλογζσ εγγραφισ

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ Κοςτολόγηςησ ςτην εφαρμογή Λογιςτική Διαχείριςη τησ Business. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ Εγχειρίδιο διαχειριςτι Πάτρα, Δεκζμβριοσ 2011 το κάτω μζροσ ςτο μενοφ τθσ ςελίδασ διαχείριςθσ, υπάρχει θ επιλογι αρχαιρεςίεσ. Χρθςιμοποιϊντασ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης Το παρόν Εγχειρίδιο αποτελεί ένα σύντομο οδηγό γνωριμίας με το πληροφοριακό σύστημα myschool. Σε αυτό, παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ενώ ταυτόχρονα σας δίδεται ένα

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE Ένασ βιμα προσ βιμα οδθγόσ μιασ απλισ αναηιτθςθσ ςτο Visual History Archive. Για μια πλιρθ περιγραφι του τρόπου χριςθσ του Visual History Archive ςυμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ

Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ - Για τουσ Φοιτθτζσ - Ζκδοςθ 1.3 Ιοφλιοσ 2016 Eduportal Reloaded Πφλθ Τθλεκπαίδευςθσ Τμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕ Μεταφερκείτε ςτο μενοφ «Διαχείρθςθ Αποκικθσ» Για τθν καταχϊρθςθ (καταμζτρθςθ) και εκτφπωςθ τθσ απογραφισ όλων των ειδϊν τθσ αποκικθσ (φαρμάκων και παραφαρμάκων), επιλζξτε τθν εργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή Ηιεθηξνληθήο Υπνβνιήο Δειώζεωλ Ε9

Εθαξκνγή Ηιεθηξνληθήο Υπνβνιήο Δειώζεωλ Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Εθαξκνγή Ηιεθηξνληθήο Υπνβνιήο Δειώζεωλ Ε9 Οδεγίεο Φξήζεο Δεκζμβριοσ 2011 [1] Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ 1. Αρχικι Οκόνθ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Κεντρική Μακεδονίας Πύλη Διδακτικού Υλικού. Οδθγίεσ κατάκεςθσ διδακτικοφ υλικοφ ςτθν Πφλθ Διδακτικοφ Υλικοφ "Μελετθτιριο"

Τ.Ε.Ι. Κεντρική Μακεδονίας Πύλη Διδακτικού Υλικού. Οδθγίεσ κατάκεςθσ διδακτικοφ υλικοφ ςτθν Πφλθ Διδακτικοφ Υλικοφ Μελετθτιριο Τ.Ε.Ι. Κεντρική Μακεδονίας Πύλη Διδακτικού Υλικού Οδθγίεσ κατάκεςθσ διδακτικοφ υλικοφ ςτθν Πφλθ Διδακτικοφ Υλικοφ "Μελετθτιριο" 1 Κατάκεςθ διδακτικοφ υλικοφ ςτο "Μελετθτιριο" 1. Είςοδοσ ςτο ςύςτημα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ χρόςησ του ςυςτόματοσ ORFEAS

Οδηγύεσ χρόςησ του ςυςτόματοσ ORFEAS Οδηγύεσ χρόςησ του ςυςτόματοσ ORFEAS εγγραφό υποψηφύων καταβολό εξετϊςτρων με χρϋωςη πιςτωτικόσ κϊρτασ καταβολό εξετϊςτρων μϋςω τραπεζικόσ κατϊθεςησ orfeas.hau.gr Περιεχόμενα Είςοδοσ ςτο ςφςτθμα ORFEAS...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Ραραμετροποίθςθ ειςαγωγισ δεδομζνων περιόδων

Ραραμετροποίθςθ ειςαγωγισ δεδομζνων περιόδων Παραμετροποίηςη ειςαγωγήσ δεδομζνων περιόδων 1 1 Περίληψη Το παρόν εγχειρίδιο παρουςιάηει αναλυτικά τθν παραμετροποίθςθ τθσ ειςαγωγισ αποτελεςμάτων μιςκοδοτικϊν περιόδων. 2 2 Περιεχόμενα 1 Ρερίλθψθ...2

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜySchool

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜySchool ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜySchool Οι παρακάτω οδθγίεσ ςυντάχκθκαν για εξυπθρζτθςθ των χολικϊν Μονάδων από υπαλλιλουσ τθσ Δ/νςθσ ΠΕ Ανατολικισ Θεσ/νίκθσ ςε μορφι «υχνϊν Ερωτιςεων» και δεν αποτελοφν το επίςθμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

Ζκδοςθ 1.2. Εγχειρίδιο Χριςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν Πφλθσ Τθλεκπαίδευςθσ

Ζκδοςθ 1.2. Εγχειρίδιο Χριςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν Πφλθσ Τθλεκπαίδευςθσ Ζκδοςθ 1.2 Εγχειρίδιο Χριςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν Πφλθσ Τθλεκπαίδευςθσ Υπεφκυνθ Σφνταξθσ: Ταγκαλάκθ Βαςιλικι Τμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 9/19/2016 Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Στο εργαςτιριο αυτό κα δοφμε πωσ μποροφμε να προςομοιϊςουμε μια κίνθςθ χωρίσ τθ χριςθ εξειδικευμζνων εργαλείων, παρά μόνο μζςω ενόσ προγράμματοσ λογιςτικϊν φφλλων, όπωσ είναι το Calc και το Excel. Τα δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα