Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9"

Transcript

1 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ

2 Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι οκόνθ εφαρμογισ... 4 Καρτζλεσ εφαρμογισ... 5 Τποβολι Διλωςθσ ςτοιχείων ακινιτων Ε Μεταφορά τθσ διλωςθσ... 8 Είςοδοσ ςτθν εφαρμογι για ςφηυγο και προςτατευόμενα μζλθ... 9 Πρόςκετα Πεδία για τθν Τποβολι Διλωςθσ Ε9 από το ζτοσ Πίνακασ 1 (τοιχεία Οικοπζδων και Κτιςμάτων) Πίνακασ 2 (Αγροτεμάχια) Πρόςκετα πεδία για τθν υποβολι Ε9 ζτουσ Πίνακασ 1 (τοιχεία Οικοπζδων και Κτιςμάτων) Πίνακασ 2 (Αγροτεμάχια) Ελλείψεισ τοιχείων Ακινιτων για τον Τπολογιςμό Εν.Φ.Ι.Α Καρτζλα «Τποβολι Διλωςθσ Ε9» Περιεχόμενο Καρτζλασ Εκτυπϊςεισ Διακζςιμεσ Ενζργειεσ Πίνακασ 1: Κτίςματα - Οικόπεδα Δήλωςη κτίςματοσ/οικοπέδου Μεταβολή κτίςματοσ / οικοπέδου Διαγραφή κτίςματοσ / οικοπέδου Φόρμα καταχώρηςησ ακινήτου Πίνακασ 2: Αγροτεμάχια Επιλογι «Γενικά» Οριςτικι υποβολι διλωςθσ Ε Ακφρωςθ υποβολισ διλωςθσ Ε Καρτζλα «Δθλϊςεισ Ε9» τοιχεία επιλεγμζνθσ διλωςθσ Καρτζλα «Περιουςιακι κατάςταςθ» Καρτζλα «Αρχικι ελίδα» ελίδα 2

3 Αρχικό οθόνη ειςόδου Για τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι του Ο.Π.. Περιουςιολογίου, απαιτείται να ςυμπλθρωκεί το Όνομα Χρήςτη κακϊσ και ο κωδικόσ πρόςβαςησ του χριςτθ και ςτθ ςυνζχεια ο χριςτθσ να πατιςεισ «ΟΚ». Αφοφ ο φορολογοφμενοσ με βάςθ τα ςτοιχεία που ζδωςε, πιςτοποιθκεί από το ςφςτθμα, εμφανίηεται θ αρχικι οκόνθ του πιςτοποιθμζνου χριςτθ. ελίδα 3 Για όςουσ φορολογοφμενουσ ζχουν προςτατευόμενα μζλθ τα οποία δεν ζχουν πιςτοποιθκεί ωσ χριςτεσ ςτισ υπθρεςίεσ του TAXISnet, πριν τθν εμφάνιςθ τθσ προθγοφμενθσ οκόνθσ, τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να επιλζξουν το πρόςωπο του οποίου τθν εικόνα επικυμοφν να διαχειριςτοφν και να προβοφν ςε ενζργειεσ. Η λειτουργικότθτα αυτι εμφανίηεται ςτθν παρακάτω οκόνθ.

4 Αρχικό οθόνη εφαρμογόσ Όλεσ οι οκόνεσ τθσ εφαρμογισ χωρίηονται ςε κεματικζσ ενότθτεσ, οι οποίεσ φαίνονται μαρκαριςμζνεσ ςτθν παρακάτω οκόνθ τθσ εφαρμογισ. ελίδα 4 ε περίπτωςθ που ο πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ ζχει επιλζξει άλλον Α.Φ.Μ. να διαχειριςτεί, εμφανίηεται θ ζνδειξθ «(αλλαγι υπόχρεου)» δίπλα από το πεδίο του Α.Φ.Μ., προκειμζνου ςε περίπτωςθ που το επικυμεί να επιλζξει άλλον Α.Φ.Μ. να διαχειριςτεί.

5 Ζτοσ: Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει το ζτοσ για το οποίο επικυμεί να κάνει κάποια ενζργεια. Ωςτόςο κατά τθν ειςαγωγι του ςτο ςφςτθμα, εμφανίηεται προεπιλεγμζνο το μικρότερο ζτοσ για το οποίο υπάρχει εκκρεμότθτα για το φορολογοφμενο, διαφορετικά το τρζχον ζτοσ. Σα προςωπικά ςτοιχεία του υπόχρεου (Α.Φ.Μ., ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο). Στο δεξί μζροσ τησ οθόνησ φαίνεται το περιεχόμενο τθσ καρτζλασ που επζλεξε ο χριςτθσ. Κατά τθν είςοδό του ςτο ςφςτθμα, εμφανίηεται προεπιλεγμζνη θ καρτζλα «Αρχικι ελίδα». Στο αριςτερό μζροσ τησ οθόνησ εμφανίηονται οι διακζςιμεσ ενζργειεσ τησ επιλεγμζνησ καρτζλασ για το επιλεγμζνο ζτοσ. o Εκτφπωςθ τθσ περιουςιακήσ εικόνασ (ςε αρχείο τφπου pdf), o Προεπιςκόπηςη τησ περιουςιακήσ εικόνασ (ςε αρχείο τφπου Excel), όπωσ ζχει διαμορφωκεί ςτο επιλεγμζνο ζτοσ και εφόςον ο χριςτθσ ζχει ξεκινιςει διαδικαςία υποβολισ διλωςθσ E9, o Εκτφπωςθ των αποδεικτικών υποβολήσ δήλωςησ Ε9 (εφόςον ο υπόχρεοσ ζχει υποβάλλει διλωςθ ςτοιχείων Ε9 ςτο επιλεγμζνο ζτοσ), o Εκτφπωςθ εκκαθαριςτικοφ ςημειώματοσ ι πράξησ προςδιοριςμοφ φόρου, εφόςον ζχει εκδοκεί για το επιλεγμζνο ζτοσ, o Στοιχεία δόςεων Εν.Φ.Ι.Α. (εμφανίηεται μόνο όταν το ζτοσ είναι το 2014). Καρτϋλεσ εφαρμογόσ Κατά τθν ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα, εμφανίηεται προεπιλεγμζνθ θ καρτζλα «Αρχικι ελίδα». Για τθν μετάβαςθ ςε νζα καρτζλα, κα πρζπει ο χριςτθσ να πατιςει επάνω ςτο όνομα τθσ επικυμθτισ καρτζλασ. Οι βαςικζσ καρτζλεσ τθσ εφαρμογισ είναι οι εξισ: «Αρχικι ελίδα»: Προβάλλονται γενικζσ πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με το φορολογοφμενο που αφοροφν το επιλεγμζνο ζτοσ (π.χ. θ φπαρξθ εκκρεμότθτασ υποβολισ διλωςθσ Ε9) «Περιουςιακι Κατάςταςθ»: Προβάλλεται θ περιουςιακι εικόνα του φορολογοφμενου όπωσ ζχει διαμορφωκεί ςτο επιλεγμζνο ζτοσ, δθλ. το ζτοσ που φαίνεται αριςτερά ςτισ επιλογζσ. «Δθλϊςεισ Ε9»: Προβάλλονται οι δθλϊςεισ Ε9 του φορολογοφμενου που υπζβαλε ςτο ζτοσ. «Τποβολι διλωςθσ Ε9»: Εμφανίηεται θ φόρμα καταχϊρθςθσ των ςτοιχείων τθσ διλωςθσ Ε9. Η καρτζλα αυτι εμφανίηεται όταν ο χριςτθσ πατιςει «Δθμιουργία Διλωςθσ Ε9» από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ. ελίδα 5

6 Υποβολό Δόλωςησ ςτοιχεύων ακινότων Ε9 Κατά τθν ειςαγωγι του ςτο ςφςτθμα, ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει από λίςτα το ζτοσ για το οποίο επικυμεί να κάνει κάποια ενζργεια. «Προεπιλεγμζνο ζτοσ» εμφανίηεται το μικρότερο ζτοσ για το οποίο υπάρχει εκκρεμότθτα προςωρινισ διλωςθσ για το φορολογοφμενο, διαφορετικά το τρζχον ζτοσ. Ο χριςτθσ αφοφ επιλζξει το επιθυμητό ζτοσ, μπορεί να ανακτήςει και να εκτυπώςει τισ δηλώςεισ που ζχει υποβάλλει ςτο ζτοσ, την περιουςιακή του εικόνα, το εκκαθαριςτικό του, και εφόςον το επιτρζπει το ςφςτημα να υποβάλλει δήλωςη Ε9 για το επιλεγμζνο ζτοσ. Εάν ο χριςτθσ επικυμεί τθ μετάβαςθ ςε διαφορετικό ζτοσ από αυτό που φαίνεται επιλεγμζνο ςτθ λίςτα, αρκεί να αλλάξει τθν επιλογι ζτουσ από τθ διακζςιμθ λίςτα. Κατά τθν υποβολι διλωςθσ Ε9, ςτθ φόρμα ειςαγωγισ / μεταβολισ / διαγραφισ ακινιτου του «πίνακα 1» και «πίνακα 2», ζχει προςτεκεί υποχρεωτικό πεδίο ςτο οποίο ο χριςτθσ καλείται να αιτιολογιςει τθν παραπάνω ενζργεια. Μζχρι και το ζτοσ 2013, θ αιτιολόγθςθ γίνεται μζςω μιασ ςφντομθσ περιγραφισ ςε ζνα ελεφκερο πεδίο από το ζτοσ 2014, ο χριςτθσ καλείται να επιλζξει τθν αιτιολογία μζςα από μία λίςτα τιμϊν. ελίδα 6 Σα ςτοιχεία που κα ςυμπλθρωκοφν (αρικμόσ και θμερομθνία ςυμβολαίου απόκτθςθσ ι μεταβίβαςθσ κ.τ.λ.) μεταφζρονται αυτόματα ςτισ ςθμειϊςεισ φορολογουμζνου. Σο πεδίο αυτό δεν αντικακιςτά το πεδίο ςθμειϊςεων τθσ διλωςθσ.

7 Μζχρι το ζτοσ 2013, η αιτιολόγηςη τησ ειςαγωγήσ / μεταβολήσ / διαγραφήσ ακινήτου, γίνεται μζςω μιασ ςφντομησ περιγραφήσ ςε ζνα ελεφθερο πεδίο Από το ζτοσ 2014, ο χρήςτησ καλείται να επιλζξει την αιτιολόγηςη μζςα από μία λίςτα τιμών το ςφςτθμα προςτζκθκε θ δυνατότθτα μεταφοράσ ςε επόμενο ζτοσ του περιεχομζνου δήλωςησ Ε9 που υποβλήθηκε ςε προηγοφμενο ζτοσ, εφόςον κάποιεσ από τισ διορκϊςεισ που ζγιναν, αφοροφν και επόμενο ζτοσ. ελίδα 7 Εάν ο χριςτθσ εγκρίνει τθ μεταφορά διλωςθσ Ε9 ςε επόμενο ζτοσ και εφόςον αυτι είναι εφικτι, θ διλωςθ αποκθκεφεται ωσ προςωρινι ςτο επόμενο ζτοσ, δθμιουργείται εκκρεμότθτα υποβολισ διλωςθσ

8 Ε9 και ο χριςτθσ κα πρζπει να μεταβεί ςτο επόμενο ζτοσ για να επεξεργαςτεί το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ και να τθν υποβάλλει οριςτικά εφόςον ολοκλθρϊςει τισ μεταβολζσ που επικυμεί. Μεταφορϊ τησ δόλωςησ Η δυνατότθτα «μεταφοράσ τθσ διλωςθσ ςτο επόμενο ζτοσ» δίνεται: Κατά τθν οριςτικι υποβολι τροποποιθτικισ διλωςθσ Ε9 ςε προηγοφμενο ζτοσ. Με τθν οριςτικι υποβολι τθσ τροποποιθτικισ διλωςθσ Ε9, εμφανίηεται ςτθν οκόνθ μινυμα ζγκριςθσ ι απόρριψθσ τθσ μεταφοράσ τθσ διλωςθσ ςτο επόμενο ζτοσ. ελίδα 8 ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ εγκρίνει τθ μεταφορά τθσ διλωςθσ ςτο επόμενο ζτοσ και εφόςον θ μεταφορά ολοκλθρωκεί με επιτυχία, τότε εμφανίηεται μινυμα ςτθν οκόνθ που ενθμερϊνει το χριςτθ ότι κα πρζπει να μεταβεί ςτο επόμενο ζτοσ για να επεξεργαςτεί τα ςτοιχεία τθσ διλωςθσ.

9 τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ τθσ καρτζλασ «Δθλϊςεισ Ε9» θ οποία είναι ενεργι μόνο για τισ δηλώςεισ Ε9 που υπζβαλε ο χριςτθσ ςτο ζτοσ. Ο χριςτθσ κα πρζπει να επιλζξει από τον πίνακα «Δθλϊςεισ Ε9» τθ γραμμι τθσ διλωςθσ το περιεχόμενο τθσ οποίασ κζλει να μεταφζρει ςτο επόμενο ζτοσ και εν ςυνεχεία να πατιςει το ςφνδεςμο «Μεταφορά επιλεγμζνθσ Διλωςθσ Ε9 ςτο επόμενο ζτοσ». Εύςοδοσ ςτην εφαρμογό για ςύζυγο και προςτατευόμενα μϋλη ε περίπτωςθ που θ ςφηυγοσ δεν είναι πιςτοποιθμζνθ χριςτθσ του TAXISnet παρζχεται θ δυνατότθτα υποβολισ τθσ διλωςθσ, με τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ του ςυηφγου τθσ, όπωσ προκφπτει από τα αρχεία μθτρϊου τθσ Τπθρεςίασ μασ. Από τθ ςτιγμι όμωσ που αποκτιςει δικοφσ τθσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ, κα μπορεί πλζον αποκλειςτικά και μόνο με αυτοφσ να ειςζλκει ςτθν εφαρμογι. Επίςθσ, εάν καταχωρθκεί ςτο μθτρϊου το Taxis, διακοπι ζγγαμθσ ςχζςθσ ι διάςταςθ (ζςτω και από τον ζνα ςφηυγο), τότε διακόπτεται θ πιο πάνω δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ των κωδικϊν πρόςβαςθσ του πρϊθν ι εν διαςτάςει ςυηφγου. Η διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων του ανιλικου τζκνου υποβάλλεται ςτο όνομα του ανιλικου τζκνου από τουσ υπόχρεουσ γονείσ, με τουσ προςωπικοφσ κωδικοφσ του τζκνου. ελίδα 9 Σα ενιλικα προςτατευόμενα τζκνα ςε περίπτωςθ που δεν ζχουν δικοφσ τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ, κα πρζπει να πιςτοποιθκοφν ωσ χριςτεσ ςτο TAXISnet.

10 ε κάκε περίπτωςθ, όποιοσ χριςτθσ με βάςθ τισ ανωτζρω προχποκζςεισ μπορεί να ειςζλκει ςτθν παροφςα εφαρμογι όχι μόνο για τον Α.Φ.Μ. του αλλά και για ςφηυγο ι και ανιλικα τζκνα, κα ενθμερϊνεται μζςω ανοίγματοσ ςχετικισ οκόνθσ, ςτθν οποία κα επιλζγει για ποιο Α.Φ.Μ. κζλει να μπει ςτθν εφαρμογι του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Περιουςιολογίου. Πρόςθετα Πεδύα για την Υποβολό Δόλωςησ Ε9 από το ϋτοσ 2013 Από το ζτοσ 2013, για τθν υποβολι τθσ διλωςθσ Ε9 ζχουν προςτεκεί τα παρακάτω νζα πεδία: Πύνακασ 1 (Στοιχεύα Οικοπϋδων και Κτιςμϊτων) Πλήθοσ προςόψεων (28), κα πρζπει το πλικοσ προςόψεων (28) να είναι ίςο ι μεγαλφτερο από το πλικοσ των προςόψεων με ςιμανςθ (6) που ζχει τςεκάρει ο χριςτθσ δίπλα από τα πεδία των οδϊν τθσ φόρμασ. Μήκοσ πρόςοψησ επαγγελματικήσ ςτζγησ (τ.μ.) (29), υμπλθρϊνεται το μικοσ πρόςοψθσ τθσ επαγγελματικισ ςτζγθσ ι το άκροιςμα των προςόψεων τθσ ςε μζτρα, προκειμζνου να υπολογιςτεί το κριτιριο βάκουσ. Μήκοσ πρόςοψησ οικοπζδου (29), υμπλθρϊνεται το μικοσ πρόςοψθσ του οικοπζδου ι το άκροιςμα των προςόψεων ςε μζτρα, προκειμζνου να υπολογιςτεί το κριτιριο βάκουσ. ελίδα 10 Κ.Α.Ε.Κ./Κωδ. ακινήτου (27), υμπλθρϊνεται ο Κωδικόσ Αρικμόσ Εκνικοφ Κτθματολογίου (παράδειγμα /0/24) ι ο κωδικόσ ακινιτου (17 ι 18 ψθφία), εφόςον θ περιοχι που βρίςκεται το ακίνθτο ςασ ζχει ενταχκεί ςτο Εκνικό Κτθματολόγιο. Ηλεκτροδοτοφμενο (30), Επιλζγεται από λίςτα ΝΑΙ εάν το ακίνθτο θλεκτροδοτείται ι ΟΧΙ εάν δεν θλεκτροδοτείται. Η επιλογι ΟΧΙ ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει μετρθτισ κατανάλωςθσ ρεφματοσ.

11 Αριθμόσ παροχήσ (31), το πεδίο είναι υποχρεωτικό προσ ςυμπλιρωςθ ςτθν περίπτωςθ που το ακίνθτο θλεκτροδοτείται. Ο χριςτθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα εννιά πρϊτα ψθφία του κάκε αρικμοφ παροχισ, κι αν είναι περιςςότεροι από ζνασ να τουσ διαχωρίςει με κενό χαρακτιρα. Πύνακασ 2 (Αγροτεμϊχια) Η εδαφική ζκταςη βρίςκεται: Εφόςον ο χριςτθσ ςυμπλθρϊςει το Νομό (3) και το Δθμοτικό ι Κοινοτικό Διαμζριςμα (4α), τότε εάν υπάρχει μοναδικι εδαφικι ζκταςθ ςυμπλθρϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα, διαφορετικά ο χριςτθσ κα πρζπει να επιλζξει από μια λίςτα τθν επικυμθτι (δεσ επόμενθ εικόνα). Επιφάνεια Κατοικιϊν (τ.μ.) (17α) Επιφάνεια επαγγελματικϊν ή ειδικϊν κτιρίων (τ.μ.) (17β) ελίδα 11 Επιφάνεια γεωργ. κτιςμ./αποθ. (τ.μ.) (17γ) Εάν ςτο αγροτεμάχιο υπάρχει κτίςμα και ζχει ςυμπληρωθεί η ςτήλη 17, θα πρζπει οπωςδήποτε να ςυμπληρωθεί κάποια/εσ από τισ ςτήλεσ 17(α), 17(β), 17(γ), ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου.

12 Κ.Α.Ε.Κ./Κωδ. ακινήτου (27), υμπλθρϊνεται ο Κωδικόσ Αρικμόσ Εκνικοφ Κτθματολογίου (παράδειγμα /0/24) ι ο κωδικόσ ακινιτου (17 ι 18 ψθφία), εφόςον θ περιοχι που βρίςκεται το ακίνθτο ςασ ζχει ενταχκεί ςτο Εκνικό Κτθματολόγιο. Αρ. παροχήσ ρεφματοσ (23), Επιλζγεται από λίςτα ΝΑΙ εάν το ακίνθτο θλεκτροδοτείται ι ΟΧΙ εάν δεν θλεκτροδοτείται. Η επιλογι ΟΧΙ ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει μετρθτισ κατανάλωςθσ ρεφματοσ. Αριθμόσ παροχήσ (24), το πεδίο είναι υποχρεωτικό προσ ςυμπλιρωςθ ςτθν περίπτωςθ που το ακίνθτο θλεκτροδοτείται. Ο χριςτθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα εννιά πρϊτα ψθφία του κάκε αρικμοφ παροχισ, κι αν είναι περιςςότεροι από ζνασ να τουσ διαχωρίςει με κενό χαρακτιρα. Πρόςθετα πεδύα για την υποβολό Ε9 ϋτουσ 2014 Από το ζτοσ 2014, για τθν υποβολι τθσ διλωςθσ Ε9 ζχουν προςτεκεί τα παρακάτω νζα πεδία: Πύνακασ 1 (Στοιχεύα Οικοπϋδων και Κτιςμϊτων) Αρικμόσ εργοταξιακισ παροχισ Ειδικι κατθγορία ςτθν οποία εντάςςεται το ακίνθτο (32) Χριςθ Κτίςματοσ/Οικοπζδου (33) Πύνακασ 2 (Αγροτεμϊχια) Ειδικζσ χριςεισ γθσ (29) Αρικμόσ εργοταξιακισ παροχισ Ειδικι κατθγορία ςτθν οποία εντάςςεται το γιπεδο (26) ελίδα 12 Χριςθ Γθπζδου (28)

13 Ελλεύψεισ Στοιχεύων Ακινότων για τον Υπολογιςμό Εν.Φ.Ι.Α. ε περίπτωςθ που θ πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου ακινιτων εμφανίηει μινυμα ότι λόγω ανεπάρκειασ των δθλωκζντων ςτο Ε9 ςτοιχείων, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ζχει υπολογιςτεί με βάςθ απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων, κα πρζπει να υποβλθκεί τροποποιθτικι διλωςθ Ε9, για να γίνουν οι απαραίτθτεσ διορκϊςεισ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, όταν ο χριςτθσ ειςζρχεται ςτθν εφαρμογι, εμφανίηεται ςχετικό μινυμα ςτθν αρχικι ςελίδα (επόμενθ εικόνα). Ο χριςτθσ επιλζγει «Δθμιουργία τροποποιθτικισ διλωςθσ Ε9 βάςθ τθσ ΠΟΛ 1186/2014» από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ και ςτθ ςυνζχεια «Ελλείψεισ ςτοιχείων ακινιτων για τον υπολογιςμό ΕΝ.Φ.Ι.Α.» από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ. ελίδα 13 Εμφανίηεται ςχετικι οκόνθ με τουσ Α.Σ.ΑΚ. του πίνακα 1 και 2 που εκκακαρίςτθκαν με παραδοχζσ. Μζςω αυτισ τθσ οκόνθσ, επιλζγοντασ τον Α.Σ.ΑΚ., γίνεται μετάβαςθ ςτθ φόρμα καταχϊρθςθσ του ακινιτου, εμφανίηονται τα περιγραφικά ςτοιχεία αυτοφ και μπορεί να γίνει θ διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ ςτοιχείων όπου χρειάηεται.

14 Καρτϋλα «Υποβολό Δόλωςησ Ε9» Η καρτζλα «Τποβολι Διλωςθσ Ε9» χρθςιμοποιείται για τθν καταχϊρθςθ νζασ διλωςθσ ςτοιχείων Ε9, όπωσ αυτά ζχουν διαμορφωκεί τθν 1 θ Ιανουαρίου του επιλεγμζνου ζτουσ. Η καρτζλα αυτι εμφανίηεται ςτο κεντρικό μενοφ επιλογϊν με το πάτθμα του ςυνδζςμου «Δθμιουργία διλωςθσ Ε9» από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ. Περιεχόμενο Καρτϋλασ Εικόνα 1 το δεξί μζροσ τθσ Εικόνα 1 φαίνονται: τα γενικά ςτοιχεία τθσ διλωςθσ (ζτοσ, είδοσ διλωςθσ, θ Δ.Ο.Τ. του φορολογοφμενου) θ ζνδειξθ διλωςθσ ακινιτων ςτο Ε9 ςε προθγοφμενα ζτθ (π.χ. ο υπόχρεοσ ζχει δθλϊςει ακίνθτα ςτο Ε9 μόνο το ζτοσ 2012 και όχι ςε προθγοφμενα ζτθ) (Εικόνα 2) ελίδα 14 Εικόνα 2

15 Η διλωςθ ζωσ τϊρα, όπου εμφανίηονται οι ενζργειεσ που ζχει ολοκλθρϊςει ο χριςτθσ ςτθ διλωςθ (Εικόνα 3). ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ ολοκλθρϊςει κάποια από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ (προςκικθ, μεταβολι ι διαγραφι ακινιτου) του Πίνακα 1 ι του Πίνακα 2, τότε το περιεχόμενο τθσ ενότθτασ «Η διλωςθ ωσ τϊρα» διαμορφϊνεται ωσ εξισ: Εικόνα 3 Πίνακασ 1: Στοιχεία Οικοπζδων και Κτιςμάτων, εμφανίηονται όλεσ οι ενζργειεσ του χριςτθ που ςχετίηονται με προςκικθ, μεταβολι ι διαγραφι κτίςματοσ/οικοπζδου. Με τθν ολοκλιρωςθ κάποιασ ενζργειασ, θ ενζργεια αυτι προςτίκεται ςα νζα γραμμι ςτον πίνακα 1 με τθν ανάλογθ ζνδειξθ. Με τον τρόπο αυτό, ο χριςτθσ μπορεί να επιβεβαιϊςει τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ μιασ ενζργειασ και να ζχει μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ διλωςθσ που πρόκειται να υποβάλει. Πίνακασ 2: Στοιχεία Αγροτεμαχίων, εμφανίηονται οι ενζργειεσ του χριςτθ που ςχετίηονται με προςκικθ, μεταβολι ι διαγραφι αγροτεμαχίου. Για να εμφανιςτοφν οι υπόλοιπεσ ςτιλεσ του πίνακα 1 (ι του πίνακα 2) που δε φαίνονται ςτθν οκόνθ, ο χριςτθσ κα πρζπει είτε να ςφρει με το ποντίκι τθ μπάρα που βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ του πίνακα είτε να πατιςει πάνω ςτα εικονίδια ι (Εικόνα 4). Εικόνα 4 ελίδα 15 ε όλουσ τουσ πίνακεσ τθσ οκόνθσ το εικονίδιο χρθςιμοποιείται για τθν αναίρεςθ τθσ ενζργειασ που φαίνεται ςτθν αντίςτοιχθ γραμμι του πίνακα. Εάν ο χριςτθσ τοποκετιςει τον κζρςορα του ποντικιοφ επάνω ςτο εικονίδιο, τότε κα εμφανιςτεί θ περιγραφι τθσ αναίρεςθσ που αντιςτοιχεί ςτο ςυγκεκριμζνο εικονίδιο (Εικόνα 5). Με το πάτθμα του εικονιδίου τθσ αναίρεςθσ, αφαιρείται αυτόματα θ αντίςτοιχθ γραμμι του πίνακα αναιρϊντασ τθ ςυγκεκριμζνθ μεταβολι από τθ διλωςθ. ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ

16 πατιςει κατά λάκοσ το εικονίδιο, κα πρζπει να επαναλάβει εκ νζου τθ διαδικαςία για να προςτεκεί θ μεταβολι ςτθ διλωςθ. Εικόνα 5 Σο εικονίδιο τθσ επεξεργαςίασ εμφανίηεται ςε προςκικεσ ι μεταβολζσ ακινιτων (όχι ςε διαγραφζσ) και χρθςιμοποιείται για τθν περαιτζρω επεξεργαςία των ςτοιχείων του ακινιτου. Πατϊντασ επάνω ςτο εικονίδιο, ανοίγει νζα καρτζλα που εμφανίηει τθ φόρμα καταχϊρθςθσ με ςυμπλθρωμζνα τα ςτοιχεία του ακινιτου τθσ αντίςτοιχθσ γραμμισ του πίνακα. Με το πάτθμα του ςυνδζςμου «Ολοκλιρωςθ επεξεργαςίασ ςτοιχείων ακινιτου» που βρίςκεται ςτισ διακζςιμεσ ενζργειεσ τθσ νζασ καρτζλασ, αποκθκεφονται οι νζεσ μεταβολζσ που ζκανε ο χριςτθσ ςτα ςτοιχεία του ακινιτου (βλ. Ενότθτα «Ειςαγωγι κτίςματοσ / οικοπζδου»). τισ γραμμζσ του πίνακα 1 και 2 με τθν ζνδειξθ «Μεταβολι», μαρκάρονται με πορτοκαλί χρϊμα τα πεδία του ακινιτου που άλλαξαν, ςε ςχζςθ με τθν αρχικι εικόνα που είχε το ακίνθτο ςτθν εικόνα του φορολογουμζνου το επιλεγμζνο ζτοσ. Εκτυπώςεισ Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να εξάγει ςε μορφι Excel τθν εικόνα τθσ περιουςιακισ του κατάςταςθσ, όπωσ αυτι ζχει διαμορφωκεί ςτο ζτοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των αλλαγϊν που ζχουν γίνει τθ δεδομζνθ ςτιγμι ςτθ διλωςθ. Διαθϋςιμεσ Ενϋργειεσ Οι διακζςιμεσ ενζργειεσ τθσ καρτζλασ αυτισ είναι οργανωμζνεσ ςτισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ (Εικόνα 6): ελίδα 16 Εικόνα 6

17 Πίνακασ 1: Κτίςματα Οικόπεδα: Περιζχει όλεσ τισ ενζργειεσ που ςχετίηονται με αλλαγζσ ςτα ςτοιχεία του πίνακα των οικοπζδων (εντόσ ςχεδίου ι οικιςμοφ) και κτιςμάτων (εντόσ και εκτόσ ςχεδίου) Πίνακασ 2: Αγροτεμάχια: Περιζχει όλεσ τισ ενζργειεσ που ςχετίηονται με αλλαγζσ ςτα ςτοιχεία του πίνακα των αγροτεμαχίων Γενικά: Καταχϊρθςθ ςθμειϊςεων από το χριςτθ Οριςτικι υποβολι διλωςθσ Ε9 για τθν οριςτικι καταχϊρθςθ τθσ διλωςθσ ςτο ςφςτθμα Ακφρωςθ υποβολισ διλωςθσ Ε9 για τθν ακφρωςθ υποβολισ τθσ διλωςθσ Ε9 Η ανάπτυξθ των επιλογϊν κάκε κεματικισ ενότθτασ που περιλαμβάνει επιμζρουσ επιλογζσ γίνεται με το πάτθμα του εικονιδίου που βρίςκεται μπροςτά από τθν κεματικι ενότθτα (Εικόνα 7). Η ςφμπτυξθ των επιλογϊν τθσ ενότθτασ γίνεται με το πάτθμα του εικονιδίου. Εικόνα 7 Πατϊντασ ςε κάποια από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ τθσ καρτζλασ «Τποβολισ διλωςθσ Ε9», ανοίγει νζα ομότιτλθ καρτζλα (Εικόνα 8) για τθν καταχϊρθςθ των αντίςτοιχων ςτοιχείων. Όςο είναι ανοιχτι θ νζα καρτζλα, οι βαςικζσ καρτζλεσ του κεντρικοφ μενοφ επιλογϊν τθσ εφαρμογισ (Αρχικι, Περιουςιακι Κατάςταςθ, Δθλϊςεισ, Τποβολι Διλωςθσ Ε9) παραμζνουν απενεργοποιθμζνεσ. Σο κλείςιμο τθσ καρτζλασ γίνεται πατϊντασ το ςφνδεςμο «Ακφρωςθ τησ επιλεγμζνησ ενζργειασ» ςτο μενοφ «Διακζςιμεσ ενζργειεσ». ελίδα 17 Εικόνα 8: Μεταβολή ςτοιχείων κτίςματοσ/οικοπζδου

18 τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ κάκε νζασ καρτζλασ που ανοίγει για οποιαςδιποτε ενζργεια κι αν ζχει επιλζξει ο χριςτθσ, υπάρχουν θ ζννοια τθσ Ολοκλιρωςθσ τησ ενζργειασ, που οδθγεί ςτθν αποκικευςθ των αλλαγϊν ςτθ διλωςθ. Οι αλλαγζσ φαίνονται ςτο κομμάτι τθσ οκόνθσ με τίτλο «Η διλωςθ ωσ τϊρα» ςτθν καρτζλα «Τποβολι διλωςθσ Ε9» (Εικόνα 3). Ακφρωςθσ τησ ενζργειασ, που οδθγεί ςτθν ακφρωςθ των αλλαγϊν που ζκανε ο χριςτθσ και ςτθν μετάβαςι του πίςω ςτθν καρτζλα «Τποβολι διλωςθσ Ε9» χωρίσ να ζχει μεταβλθκεί θ εικόνα τθσ ενότθτασ «Η διλωςθ ωσ τϊρα». Κάκε ενζργεια που ολοκλθρϊνεται από το χριςτθ ςτθν καρτζλα τθσ «Τποβολισ διλωςθσ Ε9» αποκθκεφεται προςωρινά ςτο ςφςτθμα. Πύνακασ 1: Κτύςματα - Οικόπεδα Περιζχει όλεσ τισ ενζργειεσ που ςχετίηονται με μεταβολζσ του πίνακα οικοπζδων (εντόσ ςχεδίου ι οικιςμοφ) και κτιςμάτων (εντόσ και εκτόσ ςχεδίου) (Εικόνα 9). Εικόνα 9 Οι διακζςιμεσ ενζργειεσ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι οι παρακάτω: Διλωςθ νζου κτίςματοσ/οικοπζδου: Χρθςιμοποιείται για τθν προςκικθ νζου κτίςματοσ / οικοπζδου ςτθν εικόνα του υπόχρεου Μεταβολι ςτοιχείων κτίςματοσ/οικοπζδου: Χρθςιμοποιείται για τθ μεταβολι των ςτοιχείων κτίςματοσ/οικοπζδου τθσ εικόνασ του υπόχρεου. Ενεργοποιείται εφόςον υπάρχουν ακίνθτα ςτον πίνακα 1 τθσ εικόνασ του υπόχρεου ςτο επιλεγμζνο ζτοσ. Διαγραφι κτίςματοσ/οικοπζδου: Χρθςιμοποιείται για τθ διαγραφι κτίςματοσ/οικοπζδου από τθν εικόνα του υπόχρεου. Ενεργοποιείται εφόςον υπάρχουν ακίνθτα ςτον πίνακα 1 τθσ εικόνασ του υπόχρεου ςτο επιλεγμζνο ζτοσ. Δόλωςη κτύςματοσ / οικοπϋδου Με τθν επιλογι «Διλωςθ νζου κτίςματοσ/οικοπζδου» από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ του πίνακα 1, ανοίγει θ αντίςτοιχθ καρτζλα που εμφανίηει τθ φόρμα για τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων του νζου ακίνθτου (βλ. 0 Φόρμα ). ελίδα 18 Με το πάτθμα τθσ «ολοκλιρωςθσ ειςαγωγισ νζου κτίςματοσ/οικοπζδου», θ μεταβολι προςτίκεται ςα νζα γραμμι ςτον πίνακα 1 τθσ καρτζλασ «Τποβολι διλωςθσ Ε9» με τθν ζνδειξθ «Προςκικθ» (Εικόνα 10). Όπωσ προαναφζραμε ςτθν ενότθτα 0 Περιεχόμενο Καρτζλασ, ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αναιρζςει τθν ειςαγωγι του ακινιτου από τθ διλωςθ ι να επεξεργαςτεί περαιτζρω τα ςτοιχεία του ακινιτου πατϊντασ ςτο κατάλλθλο εικονίδιο του πίνακα.

19 Εικόνα 10 Μεταβολό κτύςματοσ / οικοπϋδου Με το πάτθμα τθσ «Μεταβολισ ςτοιχείων κτίςματοσ/οικοπζδου» από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ του πίνακα 1, ανοίγει νζα ομότιτλθ καρτζλα με τα ακίνθτα του πίνακα 1 τθσ εικόνασ του υπόχρεου για τα οποία δεν υπάρχει ιδθ καταχωρθμζνθ μεταβολι ι διαγραφι ςτθ διλωςθ. Ο χριςτθσ κα πρζπει να πατιςει πάνω ςτθ γραμμι του πίνακα που περιγράφει το ακίνθτο που επικυμεί να μεταβάλει (Εικόνα 11) και ςτθ ςυνζχεια να πατιςει ςτον ςφνδεςμο «Επεξεργαςία ςτοιχείων κτίςματοσ/οικοπζδου για μεταβολι» για να ανοίξει θ φόρμα διόρκωςθσ των ςτοιχείων του ακινιτου (βλ. 0 Φόρμα ). Εικόνα 11 Μετά το πάτθμα τθσ «ολοκλιρωςθσ μεταβολισ κτίςματοσ/οικοπζδου», θ μεταβολι προςτίκεται ςα νζα γραμμι ςτον πίνακα 1 τθσ καρτζλασ «Τποβολι διλωςθσ Ε9» με τθν ζνδειξθ «Μεταβολι». Σα ςτοιχεία του ακινιτου που μετζβαλε ο χριςτθσ μαρκάρονται με πορτοκαλί χρϊμα (Εικόνα 12). Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αναιρζςει τισ μεταβολζσ που ζκανε ςτα ςτοιχεία του ακινιτου ι να επεξεργαςτεί περαιτζρω τα ςτοιχεία του ακινιτου πατϊντασ ςτο κατάλλθλο εικονίδιο του πίνακα (βλ. ενότθτα 0 Περιεχόμενο Καρτζλασ). Εικόνα 12 Ο ςφνδεςμοσ απενεργοποιείται εφόςον δεν υπάρχουν διακζςιμα ακίνθτα του πίνακα 1 για μεταβολι. Διαγραφό κτύςματοσ / οικοπϋδου Με το πάτθμα τθσ «Διαγραφισ κτίςματοσ/οικοπζδου» από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ του πίνακα 1, ανοίγει νζα ομότιτλθ καρτζλα με τα ακίνθτα του πίνακα 1 τθσ εικόνασ του υπόχρεου για τα οποία δεν υπάρχει ιδθ καταχωρθμζνθ μεταβολι ι διαγραφι ςτθ διλωςθ. ελίδα 19 Ο χριςτθσ κα πρζπει να πατιςει πάνω ςτθ γραμμι του πίνακα που περιγράφει το ακίνθτο που επικυμεί να διαγράψει (Εικόνα 13) και ςτθ ςυνζχεια να πατιςει ςτον ςφνδεςμο «Επιλογι κτίςματοσ/οικοπζδου για διαγραφι».

20 Εικόνα 13 Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαγραφισ του ακινιτου, θ μεταβολι προςτίκεται ςα νζα γραμμι ςτον πίνακα 1 τθσ καρτζλασ «Τποβολι διλωςθσ Ε9» με τθν ζνδειξθ «Διαγραφι» (Εικόνα 14). Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αναιρζςει τθ διαγραφι του ακινιτου πατϊντασ ςτο κατάλλθλο εικονίδιο του πίνακα (βλ. ενότθτα 0 Περιεχόμενο Καρτζλασ). Εικόνα 14 Ο ςφνδεςμοσ απενεργοποιείται εφόςον δεν υπάρχουν διακζςιμα ακίνθτα του πίνακα 1 για διαγραφι. Φόρμα καταχώρηςησ ακινότου Η φόρμα επιτρζπει τθν ειςαγωγι ι τθ διόρκωςθ των ςτοιχείων ενόσ κτίςματοσ/οικοπζδου (Εικόνα 15). Εικόνα 15 ελίδα 20 Πατϊντασ επάνω ςτο εικονίδιο που βρίςκεται ςτο δεξί μζροσ κάκε λίςτασ τθσ φόρμασ καταχϊρθςθσ, εμφανίηονται τα περιεχόμενα τθσ λίςτασ για να επιλζξει ο χριςτθσ τθν επικυμθτι τιμι. Για παράδειγμα πατϊντασ ςτο εικονίδιο τθσ λίςτασ των Νομϊν εμφανίηεται θ πλιρθσ λίςτα των νομϊν τθσ Ελλάδασ (Εικόνα 16).

21 Εικόνα 16 Ο χριςτθσ μπορεί να μεταβεί απευκείασ ςτθν επιλογι που επικυμεί ςε οποιαδιποτε λίςτα που χρθςιμοποιείται για τον εντοπιςμό τθσ διεφκυνςθσ του ακινιτου, εάν πλθκτρολογιςει μζςα ςτο πεδίο ζνα ι περιςςότερα γράμματα ςτα ελλθνικά. Για παράδειγμα πλθκτρολογϊντασ «Χ» μζςα ςτο πεδίο τθσ λίςτασ με τουσ νομοφσ (Εικόνα 17), θ επιλογι τθσ λίςτασ πθγαίνει απευκείασ ςτο πρϊτο Νομό που ξεκινάει από «Χ». Εικόνα 17 Κάκε λίςτα που χρθςιμοποιείται για τθν καταχϊρθςθ τθσ διεφκυνςθσ του ακινιτου, ενεργοποιείται, εφόςον ο χριςτθσ επιλζξει τιμι ςτθν παραπάνω λίςτα ξεκινϊντασ από το Νομό. Δίπλα από κάκε λίςτα, ελίδα 21 υπάρχει το εικονίδιο, από όπου ο χριςτθσ μπορεί να αναηθτιςει τθν επικυμθτι τιμι τθσ λίςτασ με ολόκλθρο ι μζροσ του λεκτικοφ (Εικόνα 18). Πατϊντασ «Αναηιτθςθ», το ςφςτθμα φζρνει τισ πικανζσ τιμζσ τθσ λίςτασ βάςθ του λεκτικοφ τθσ αναηιτθςθσ (Εικόνα 19). Ο χριςτθσ επιλζγει από τθ λίςτα των αποτελεςμάτων τθν επικυμθτι τιμι, και πατϊντασ «Επιλογι», ςυμπλθρϊνεται αυτόματα θ επιλεγμζνθ

22 τιμι ςτθν αντίςτοιχθ λίςτα τθσ φόρμασ καταχϊρθςθσ. Για ακφρωςθ αρκεί να πατιςει το εικονίδιο να επιςτρζψει ςτθ φόρμα τθσ καταχϊρθςθσ χωρίσ να ζχει επιλεγεί κάποια τιμι ςτθν αντίςτοιχθ λίςτα., και Εικόνα 18: Πατώντασ ςτο τησ λίςτασ για την καταχώρηςη τησ 1ησ οδοφ (ςτήλη 5) Εικόνα 19: Πατώντασ «Επιλογή», καταχωρείται η επιλεγμζνη τιμή ςτην αντίςτοιχη λίςτα Σο περιεχόμενο τθσ λίςτασ «Κοινοτικό ι Δθμοτικό Διαμζριςμα» φιλτράρεται ανάλογα με το Νομό που επζλεξε ο χριςτθσ. Ενϊ οι οδοί του ακινιτου, εφόςον το ακίνθτο είναι εντόσ του ςυςτιματοσ Αντικειμενικοφ Προςδιοριςμοφ Αξίασ Ακινιτων (ΑΠΑΑ), φιλτράρονται ςε επίπεδο οικοδομικοφ τετραγϊνου. Η ςυμπλιρωςθ του πεδίου «Διμοσ ι Κοινότθτα» ςυμπλθρϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα όταν ο χριςτθσ επιλζξει «Νομό» και «Κοινοτικό ι Δθμοτικό Διαμζριςμα» (Εικόνα 20). Εικόνα 20 ελίδα 22 Εφόςον ο διμοσ ι θ κοινότθτα που επιλζχκθκε είναι εντόσ του ςυςτιματοσ Αντικειμενικοφ Προςδιοριςμοφ Αξίασ Ακινιτων (ΑΠΑΑ), ο χριςτθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία των οδϊν που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο του ακινιτου για να εντοπιςτεί μοναδικά το ακίνθτο. Εάν το εικονίδιο δίπλα ςτθν ζνδειξθ του μοναδικοφ εντοπιςμοφ είναι, τότε το τετράγωνο δεν ζχει εντοπιςτεί

23 μοναδικά από το ςφςτθμα, οπότε οι χριςτεσ μποροφν να επιλζξουν τθ χριςθ του χάρτθ. Εάν θ ζνδειξθ είναι τότε το τετράγωνο ζχει εντοπιςτεί μοναδικά και το ςφςτθμα ςυμπλθρϊνει αυτόματα τον αρικμό του οικοδομικοφ τετραγϊνου ςτο αντίςτοιχο πεδίο τθσ φόρμασ (Εικόνα 21). Είναι πικανό να γίνει ο μοναδικόσ εντοπιςμόσ του τετραγϊνου από το ςφςτθμα χωρίσ να ζχουν ςυμπλθρωκεί όλεσ οι λίςτεσ των οδϊν του ακινιτου. Εικόνα 21 ε περίπτωςθ που ο διμοσ ι θ κοινότθτα που επιλζχκθκε είναι εκτόσ ΑΠΑΑ, δεν είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ όλων των οδϊν και θ ζνδειξθ «ΕΝΣΟ ΑΠΑΑ» δεν είναι τςεκαριςμζνθ. Για τον εντοπιςμό του οικοδομικοφ τετραγϊνου που βρίςκεται το ακίνθτο μπορεί να γίνει θ χριςθ χάρτθ, εφόςον ο διμοσ ι θ κοινότθτα είναι εντόσ ΑΠΑΑ. Σο κουμπί του χάρτθ ενεργοποιείται αφοφ επιλζξει ο χριςτθσ νομό και δθμοτικό/κοινοτικό διαμζριςμα από τισ αντίςτοιχεσ λίςτεσ (Εικόνα 22). Εικόνα 22 Με το πάτθμα του κουμπιοφ «Εμφάνιςθ χάρτθ», θ εφαρμογι εμφανίηει ζνα διαδραςτικό χάρτθ του διμου ι τθσ κοινότθτασ ι οικιςμοφ που ζχει επιλεγεί. Εφόςον ζχει δοκεί θ διεφκυνςθ, ο χάρτθσ εμφανίηεται εςτιαςμζνοσ ςτο ςυγκεκριμζνο δρόμο ο οποίοσ ςθμειϊνεται με πράςινο χρϊμα (Εικόνα 23). Η πλοιγθςθ ςτο χάρτθ γίνεται με πατθμζνο το αριςτερό πλικτρο του ποντικιοφ και μετακίνθςθ του προσ τθν επικυμθτι κατεφκυνςθ. Για μεγζκυνςθ ι ςμίκρυνςθ του χάρτθ, χρθςιμοποιείται θ ροδζλα του ποντικιοφ. Εναλλακτικά, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τα εργαλεία που εμφανίηονται ςτθν άνω αριςτερι γωνία του χάρτθ (Εικόνα 24). Η επιλογι οικοδομικοφ τετραγϊνου γίνεται με διπλό κλικ του ποντικιοφ. Αν το ςθμείο που επιλεχκεί ανικει ςε κάποιο οικοδομικό τετράγωνο, τότε αυτό κα αλλάξει χρϊμα (Εικόνα 25). ελίδα 23 Σαυτόχρονα, ςτο κάτω αριςτερό μζροσ του παρακφρου, κα εμφανιςτοφν τα ονόματα των οδϊν που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο (Εικόνα 26).

24 Εικόνα 23 Εικόνα 24 Εικόνα 25 ελίδα 24 Εικόνα 26

25 Για μεταφορά ςε κάποιο άλλο ςθμείο του χάρτθ (μζςα ςτον ίδιο Νομό), μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ διαδικαςία τθσ αναηιτθςθσ, ςτο πάνω αριςτερό μζροσ του παρακφρου. Επιλζγοντασ διμο/κοινότθτα και οδό και ςτθ ςυνζχεια «Αναηιτθςθ Χάρτθ» (Εικόνα 27), ο χάρτθσ κα εςτιάςει ςτο ςθμείο που δόκθκε και θ οδόσ που επιλζχκθκε κα εμφανιςτεί με πράςινο χρϊμα. Εικόνα 27 Εφόςον επιλεγεί το οικοδομικό τετράγωνο, και κάνοντασ κλικ με το ποντίκι ςτθ «υνζχεια» (Εικόνα 28) εμφανίηεται οκόνθ επιλογισ κυρίασ οδοφ και προςόψεων. Εικόνα 28 τθν οκόνθ επιλογισ κυρίασ οδοφ και προςόψεων, εμφανίηονται τα ονόματα των οδϊν που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο που επιλζχκθκε. Χρθςιμοποιϊντασ το ποντίκι και κάνοντασ κλικ ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ ςθμειϊνεται ποια από όλεσ είναι θ διεφκυνςθ του ακινιτου, κακϊσ και ςε ποιεσ οδοφσ ζχει πρόςοψθ το ακίνθτο (Εικόνα 29). Εικόνα 29 Οι τελικζσ επιλογζσ μεταφζρονται ςτθν φόρμα διόρκωςθσ πατϊντασ με το ποντίκι «υνζχεια». ελίδα 25 Εφόςον ο χριςτθσ ςυμπλθρϊςει τα επικυμθτά πεδία τθσ φόρμασ, κα πρζπει να πατιςει «ολοκλιρωςθ τθσ επεξεργαςίασ των ςτοιχείων του ακινιτου» για να αποκθκευτοφν οι αλλαγζσ ςτθ διλωςθ. ε περίπτωςθ που θ φόρμα ζχει ςφάλματα, τότε εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα ςτθν οκόνθ προσ ενθμζρωςθ του

26 χριςτθ και μαρκάρονται με κόκκινο χρϊμα τα πεδία τθσ φόρμασ ςτα οποία υπάρχει ςφάλμα. Με τθν τοποκζτθςθ του κζρςορα μζςα ςε ζνα μαρκαριςμζνο με κόκκινο χρϊμα πεδίο, εμφανίηεται θ περιγραφι του ςφάλματοσ (Εικόνα 30). Για να αποκθκευτοφν οι αλλαγζσ ςτθ διλωςθ κα πρζπει να διορκωκοφν όλα τα ςφάλματα τθσ φόρμασ. Εικόνα 30 Εφόςον δεν υπάρχουν ςφάλματα ςτθ φόρμα καταχϊρθςθσ, είναι πικανό να μαρκαριςτοφν με πορτοκαλί χρϊμα πεδία τθσ φόρμασ τα οποία κα ιταν χριςιμο να ςυμπλθρωκοφν από το χριςτθ (Εικόνα 31), εντοφτοισ θ ςυμπλιρωςθ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι για τθν αποκικευςθ των μεταβολϊν του ακινιτου. Με τθν τοποκζτθςθ του κζρςορα μζςα ςε ζνα από τα παραπάνω πεδία, εμφανίηεται το αντίςτοιχο προειδοποιθτικό μινυμα. Εικόνα 31 Πατϊντασ «Ολοκλιρωςθ ειςαγωγισ (ι μεταβολισ) κτίςματοσ/οικοπζδου, θ φόρμα τθσ καταχϊρθςθσ κλείνει και θ αλλαγι προςτίκεται ςα νζα γραμμι του πίνακα 1 τθσ καρτζλασ «Τποβολι διλωςθσ Ε9» με τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ (Προςκικθ/ Μεταβολι). Πατϊντασ «Ακφρωςθ ειςαγωγισ (ι μεταβολισ) κτίςματοσ/οικοπζδου», δεν αποκθκεφονται οι αλλαγζσ ςτθ διλωςθ και ο χριςτθσ επιςτρζφει πίςω ςτθν καρτζλα «Τποβολι διλωςθσ Ε9» για περαιτζρω ενζργειεσ. Πύνακασ 2: Αγροτεμϊχια Περιζχει όλεσ τισ ενζργειεσ που ςχετίηονται με μεταβολζσ του πίνακα 2 των αγροτεμαχίων (Εικόνα 32). Εικόνα 32 ελίδα 26 Οι διακζςιμεσ ενζργειεσ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι οι παρακάτω: Διλωςθ νζου αγροτεμαχίου: Χρθςιμοποιείται για τθν προςκικθ νζου αγροτεμαχίου ςτθ διλωςθ

27 Μεταβολι ςτοιχείων αγροτεμαχίου: Χρθςιμοποιείται για τθ μεταβολι των ςτοιχείων αγροτεμαχίου. Ενεργοποιείται εφόςον υπάρχουν ακίνθτα ςτον πίνακα 2 τθσ εικόνασ του υπόχρεου ςτο ζτοσ αναφοράσ. Διαγραφι αγροτεμαχίου: Χρθςιμοποιείται για τθ διαγραφι αγροτεμαχίου από τθν εικόνα του υπόχρεου. Ενεργοποιείται εφόςον υπάρχουν ακίνθτα ςτον πίνακα 2 τθσ εικόνασ του υπόχρεου ςτο ζτοσ αναφοράσ. Η λειτουργικότθτα των διακζςιμων ενεργειϊν για τον πίνακα 2 κακϊσ και τθσ φόρμασ καταχϊρθςθσ των ςτοιχείων αγροτεμαχίου είναι παρόμοια με αυτι τθσ ενότθτασ του «Πίνακασ 1: Κτίςματα - Οικόπεδα». Επιλογό «Γενικϊ» Χρθςιμοποιείται για τθν καταχϊρθςθ ςθμειϊςεων ςτθ διλωςθ (Εικόνα 33). Εικόνα 33 Οι διακζςιμεσ ενζργειεσ αυτισ τθσ καρτζλασ είναι: «Ολοκλιρωςθ καταχϊρθςθσ ςθμειϊςεων» για τθν αποκικευςθ των ςθμειϊςεων ςτθ διλωςθ. Οι ςθμειϊςεισ εμφανίηονται ςτο τζλοσ τθσ καρτζλασ «Τποβολι διλωςθσ Ε9». Με το πάτθμα του εικονιδίου επιτρζπεται θ περαιτζρω διόρκωςθ του κειμζνου των ςθμειϊςεων. Ακφρωςθ καταχϊρθςθσ ςθμειϊςεων, για τθν επιςτροφι του χριςτθ πίςω ςτθν καρτζλα «Τποβολι διλωςθσ Ε9» χωρίσ να γίνει θ αποκικευςθ των αλλαγϊν ςτθ διλωςθ. Οριςτικό υποβολό δόλωςησ Ε9 Με το πάτθμα τθσ «Οριςτικισ Τποβολισ διλωςθσ», καταχωρείται οριςτικά θ διλωςθ ςτο ςφςτθμα και κλείνει αυτόματα θ καρτζλα «Τποβολι διλωςθσ Ε9». τθν καρτζλα «Δθλϊςεισ Ε9» εμφανίηονται τα ςτοιχεία τθσ διλωςθσ που μόλισ καταχωρικθκε ςτο ςφςτθμα. τθν καρτζλα «Περιουςιακι κατάςταςθ» προβάλλεται θ ενθμερωμζνθ εικόνα του υπόχρεου. ελίδα 27 Εκτυπϊςεισ: Εμφανίηεται θ επιλογι για τθν εκτφπωςθ του αποδεικτικοφ υποβολισ τθσ διλωςθσ Ε9 που μόλισ κατζκεςε ο φορολογοφμενοσ

28 Διακζςιμεσ ενζργειεσ: Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να επανυποβάλλει διλωςθ Ε9 ςτο επιλεγμζνο ζτοσ, εφόςον παραμζνει ανοιχτόσ ο ςφνδεςμοσ για υποβολι τροποποιθτικισ διλωςθσ Ε9. Εικόνα 34 Ακύρωςη υποβολόσ δόλωςησ Ε9 Με το πάτθμα τθσ «Ακφρωςθσ υποβολισ διλωςθσ Ε9», κλείνει θ καρτζλα «Τποβολι διλωςθσ Ε9» χωρίσ να καταχωρθκεί θ διλωςθ ςτο ςφςτθμα. Επιπλζον εμφανίηεται ςτισ διακζςιμεσ ενζργειεσ ο ςφνδεςμοσ «Δθμιουργία διλωςθσ Ε9». Καρτϋλα «Δηλώςεισ Ε9» Προβάλλονται οι δθλϊςεισ Ε9 που υπζβαλε ο υπόχρεοσ με θλεκτρονικό τρόπο το επιλεγμζνο ζτοσ. ελίδα 28 Εικόνα 35

29 τον πρϊτο πίνακα «Δθλϊςεισ Ε9» εμφανίηονται τα γενικά ςτοιχεία κάκε διλωςθσ που υπζβαλλε ο υπόχρεοσ το επιλεγμζνο ζτοσ (Εικόνα 35). Πατϊντασ επάνω ςε μια γραμμι του πίνακα, εμφανίηεται ςτο κομμάτι με τίτλο «τοιχεία επιλεγμζνθσ διλωςθσ» το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ που αντιςτοιχεί ςτθν επιλεγμζνθ γραμμι του πρϊτου πίνακα. Στοιχεύα επιλεγμϋνησ δόλωςησ Πίνακασ «τοιχεία υπόχρεου»: Προβάλλονται τα ςτοιχεία του υπόχρεου Πίνακασ 1: Περιζχει τα κτίςματα/οικόπεδα για τα οποία υπάρχουν μεταβολζσ ςτθ διλωςθ. Πίνακασ 2: Περιζχει τα αγροτεμάχια για τα οποία υπάρχουν μεταβολζσ ςτθ διλωςθ. Καρτϋλα «Περιουςιακό κατϊςταςη» Προβάλλεται θ περιουςιακι εικόνα του υπόχρεου για το ζτοσ αναφοράσ (Εικόνα 36). Εικόνα 36 ε περίπτωςθ που ο υπόχρεοσ υποβάλει νζα διλωςθ Ε9 ςτο ζτοσ αναφοράσ, ενθμερϊνεται αυτόματα θ περιουςιακι του εικόνα. Καρτϋλα «Αρχικό Σελύδα» Προβάλλονται γενικζσ πλθροφορίεσ για τον φορολογοφμενο, όπωσ θ φπαρξθ εκκρεμότθτασ υποβολισ διλωςθσ Ε9 (Εικόνα 37). ελίδα 29 Εικόνα 37

30 - Νοζμβριοσ ελίδα 30

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι τα Φυςικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 5 3. Αρχική οθόνη... 8 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ 2015 2016 1. Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικές οδηγίες που αφορούν την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τα φυσικά πρόσωπα... 3 2. Υποβολή Τροποποιητικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 4 3. Αρχική οθόνη... 6 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Δεκέμβριος 2011 [1] Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Με φόντο τθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ ο υπόχρεοσ ενθμερϊνεται με κατάλλθλο μινυμα, που αφορά ςτον τρόπο προςυμπλιρωςθσ του Ε2.

Με φόντο τθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ ο υπόχρεοσ ενθμερϊνεται με κατάλλθλο μινυμα, που αφορά ςτον τρόπο προςυμπλιρωςθσ του Ε2. Έντυπο Ε2 Λύγα λόγια για το ϋντυπο Ε2 Σ φμφωνα με τισ οδθγίεσ του εντφπου «Στο ζντυπο αυτό καταχωροφνται τα οικοδομθμζνα ακίνθτα, κάκε υπόχρεου, φυςικοφ ι νομικοφ προςώπου, ανεξάρτθτα εάν αποκτά από αυτά

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα Για Διευκφνςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του μιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ μιςκωτι,

Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του μιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ μιςκωτι, Α.Φ.Μ ΠΟΟΣΟ πεδία ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΔΗΛΟΤΝΣΟ Α.Φ.Μ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΧΩΡΙ ΑΦΜ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ (Ν.Π) ΤΠΟ ΤΣΑΗ ΑΦΜ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ (Ν.Π) ΑΦΜ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2014 Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Επιμζλεια: Βαρλάμθσ Νίκοσ ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. 01/01/2014 Πύνακασ Περιεχομϋνων ΚΥΙΑ ΟΘΟΝΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 3 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ... 6 ΑΡΟΔΕΙΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιςτημίου Πελοποννήςου. Οδθγίεσ κατάκεςθσ εργαςίασ ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ αποκετθρίου DSpace

Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιςτημίου Πελοποννήςου. Οδθγίεσ κατάκεςθσ εργαςίασ ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ αποκετθρίου DSpace Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιςτημίου Πελοποννήςου Οδθγίεσ κατάκεςθσ εργαςίασ ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ αποκετθρίου DSpace 1 Κατϊθεςη εργαςίασ ςτο ςύςτημα DSpace 1. Είςοδοσ ςτο ςύςτημα 1. Ανοίγουμε ζνα γνωςτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα