ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ Φεβρουάριοσ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ςελ. 3 Β. ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ςελ. 7 Β1. ΧΩΕΣ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ ΤΟΥΙΣΤΩΝ ΣΤΘΝ ςελ. 7 ΤΟΥΚΙΑ Β2 ΡΟΦΙΛ ΡΕΙΘΓΘΤΘ ΣΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ ςελ. 8 Β3 ΕΙΔΙΚΟΤΕΕΣ ΜΟΦΕΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΣΤΘΝ ςελ. 9 ΤΟΥΚΙΑ Γ. ΕΞΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ςελ. 11 Γ1 ΡΟΦΙΛ ΤΟΥΚΟΥ ΡΕΙΘΓΘΤΘ ςελ. 11 Γ2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ςελ. 12 Γ3. ΧΩΕΣ ΡΟΤΙΜΘΣΘΣ ΤΟΥΚΩΝ ΤΟΥΙΣΤΩΝ ςελ. 12 Δ.. ΔΙΜΕΕΙΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΕΣ ΟΕΣ ςελ.13 Δ1. ΕΞΕΛΙΞΘ ςελ.13 Δ2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ςελ.14 Ε.. ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ-ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ-ΡΟΤΑΣΕΙΣ ςελ.15 Η. ΧΘΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ςελ.18 ΡΘΓΕΣ ςελ.18 2

3 Α. ΓΕΝΙΚΑ Ο τουριςμόσ ςυνιςτά ζναν από τουσ πιο ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ ςτθν Τουρκία και μία βαςικότατθ πθγι εςόδων, αφοφ πάνω από το 1/10 των χρθμάτων που ειςρζουν ςτα ταμεία τθσ πλζον ετθςίωσ προζρχονται από τον τουριςμό. Θ Τουρκία αποτελεί ζναν προοριςμό, ο οποίοσ μπορεί να ςυνδυάςει πολλζσ μορφζσ τουριςμοφ: κερινό-χειμερινό, πολιτιςτικό, κρθςκευτικό, γαςτρονομικό, ιατρικό, εναλλακτικό. Οι φυςικζσ δυνατότθτζσ τθσ ςε ςυνδυαςμό με εκτεταμζνθ διαφθμιςτικι καμπάνια τα τελευταία χρόνια και με τισ χαμθλζσ τιμζσ υπθρεςιϊν που παρζχει, τθν ζχουν φζρει ςτισ πρϊτεσ κζςεισ παγκοςμίωσ τόςο ςε επίπεδο αφίξεων, όςο και εςόδων. Θ Τουρκία κατατάςςεται ςτθν 6 θ κζςθ παγκοςμίωσ ςε επίπεδο αφίξεων τουριςτϊν και ςτθ 10 θ παγκοςμίωσ ςε επίπεδο εςόδων. Βαςικά μεγζθη τουριςμοφ ςτην Τουρκία: Διεκνείσ αφίξεισ: 36,8 εκατ.τουρίςτεσ (2014) Συμμετοχι ςτθν απαςχόλθςθ: 11,5% ΑΕΡ Συμμετοχι ςτο ΑΕΡ: 10,3% Ξενοδοχειακό δυναμικό χϊρασ (2013): κλίνεσ δωμάτια Ζςοδα από τουριςμό: 34 δις δολάρια (2014) Τουρκία: -> 6θ κζςθ παγκοςμίωσ ςε επίπεδο αφίξεων, 4θ ςτθν Ευρϊπθ -> 10θ κζςθ ςε επίπεδο εςόδων Αφίξεισ ςε Κων/πολθ (2014): 11,8 εκατ. Πηγή: Turkstat To 2014 ιταν μια ακόμθ καλι χρονιά για τθν Τουρκία ςτον τομζα του τουριςμοφ, κακϊσ ςφμφωνα με τθν Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία τθσ Τουρκίασ, τα ζςοδα τθσ χϊρασ από τον τουριςμό αυξικθκαν κατά 6,2% ςε ςχζςθ με το 3

4 προθγοφμενο ζτοσ και ζφταςαν τα 34 δις. δολάρια. Το 81% των εςόδων προιλκε από ξζνουσ τουρίςτεσ, ενϊ το 19% από Τοφρκουσ διαμζνοντεσ ςτο εξωτερικό που επιςκζφτθκαν τθν Τουρκία.Ο αρικμόσ Τοφρκων τουριςτϊν που ταξίδεψε ςτο εξωτερικό αυξικθκε κατά 2,1% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ φτάνοντασ τα 8,3 εκ Στο διάγραμμα απεικονίηεται θ εξζλιξθ των αφίξεων τθν τελευταία δεκαετία: 50 Ζςοδα (ςε εκατ.δολάρια) 0 Ζςοδα (ςε εκατ.δολάρια) Ζςοδα (ςε εκατ.δολάρια) (Πηγή: ΤurkStat, Επεξεργαςία: Γρ.ΟΕΥ Αγκυρασ) Οι αφίξεισ ςτθν Τουρκία από τθ δεκαετία του 80 μζχρι ςιμερα αυξικθκαν κατά 260%, ενϊ το διάςτθμα υπερδιπλαςιάςτθκαν. Με εξαίρεςθ το 2006, που παρουςίαςαν μια πτϊςθ τθσ τάξεωσ του 9,7% ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ και τα ζτθ 2009 και 2010, όπου παρατθρικθκε μικρι κακίηθςθ λόγω τθσ εξάπλωςθσ τθσ χρονιζσ εκείνεσ τθσ παγκόςμιασ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ, όλεσ τισ υπόλοιπεσ παρουςιάηουν ςτακερά ανοδικι τάςθ. 40 Αφίξεισ (ςε εκατομμφρια) Αφίξεισ (ςε εκατομμφρια)

5 Ζςοδα (ςε εκατ.δολάρια) Ζςοδα (ςε εκατ.δολάρια) Χάρθ ςτθν εκτεταμζνθ διαφιμιςθ των τουρκικϊν τουριςτικϊν προοριςμϊν τθν τελευταία πενταετία και ςτθν καλλιζργεια καλϊν ςχζςεων τόςο με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όςο και με γειτονικζσ τθσ χϊρεσ, θ Τουρκία κατάφερε να κατατάςςεται ςτθν πρϊτθ δεκάδα παγκοςμίωσ τόςο ςε επίπεδο εςόδων, όςο και ςε επίπεδο αφίξεων, μετά από τουριςτικοφσ κολοςςοφσ όπωσ θ Γαλλία, οι ΘΡΑ, θ Κίνα, θ Ιςπανία και θ Ιταλία. Παγκόςμια κατάταξη ςε επίπεδο αφίξεων ΧΩΕΣ Αρικμόσ αφίξεων κατά το 2013 υκμόσ μεταβολισ 2013/ Γαλλία 84.7 εκατ. +2% 2 ΘΡΑ 69.8 εκατ. +4,7% 3 Ιςπανία 60.7 εκατ. +5,6% 4 Κίνα 55.7 εκατ. -3,5% 5 Ιταλία 47.7εκατ. +2,9% 6 Τουρκία 38.7 εκατ. +5,9% 7 Γερμανία 31.4 εκατ. +3,7% 8 Θν.Βαςίλειο 31.2 εκατ. +6,4% 9 ωςία 28.4 εκατ. +10,2% 10 Ταχλάνδθ 26.5 εκατ. +18,8% Πηγή: UNWTO World Barometer Τα ςτοιχεία που διατίκενται από τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Τουριςμοφ είναι για το 2013 και είναι ενδεικτικζσ τθσ παγκόςμιασ κατάταξθσ. Δεν ςυμπίπτουν με αυτά του τουρκικοφ Ινςτιτοφτου Στατιςτικισ, το οποίο για το 2013 για τθν Τουρκία π.χ ζδινε αρικμό αφίξεων 35,7 εκατ. 5

6 Ραγκόςμια κατάταξθ ςε επίπεδο εςόδων Χώρα Ζιςπράξεισ (2013) Μεταβολή (2013/2012) 1 ΘΡΑ $136,6 δις. +10,6% 2 Ιςπανία $60,4 δις. -7,4% 3 Γαλλία $56,1 δις. -2,2% 4 Κίνα $51.7δις. +3.3% 5 Ιταλία $43.9 δις. +6,6% 6 Ταχλάνδθ $42,1 δις. +24,4% 7 Γερμανία $41,2 δις +8,1% 8 Θν.Βαςίλειο $40,6 δις. +12,1% Χονγκ Κονγκ $38,9 δις. +17,7% 9 Αυςτραλία $30.9 δις. -2,8% 10 Tουρκία $27.9δις. +6,8% Πηγή: UNWTO World Barometer 2013 Καταγραφι αναχωριςεων Τοφρκων - αφίξεων αλλοδαπϊν τουριςτϊν Πηγή: Turkstat 6

7 Β. ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ Β1. ΧΩΕΣ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ ΤΟΥΙΣΤΩΝ ΣΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ Οι χϊρεσ από τισ οποίεσ αφικνοφνται οι περιςςότεροι τουρίςτεσ ςτθν Τουρκία παρουςιάηουν γεωγραφικι ποικιλία, κακϊσ προζρχονται από τθν Ευρϊπθ (Γερμανία, Θνωμζνο Βαςίλειο), από γειτονικζσ χϊρεσ ΚΑΚ (ωςία, Γεωργία, Ουκρανία) και από τθ Μζςθ Ανατολι (Ιράκ, Ιςραιλ) Χώρεσ προζλευςησ τουριςτών ςτην Σουρκία (χιλιάδεσ αφίξεισ) ΘΡΑ Γερμανία Αυςτραλία Αηερμπαϊτηάν Βζλγιο ,5 697, ,5 188, , , , , , Βουλγαρία Δανία Γαλλία Γεωργία Ολλανδία ΘΒ Ιράk Ιςπανία Ιςραιλ Σουθδία Ελβετία Ιταϋλία Ιαπωνία Καναδάσ ωςία Συρία Ουκρανία Θ πιο ςθμαντικι χϊρα προζλευςθσ τουριςτϊν για τθν Τουρκία είναι παραδοςιακά θ Γερμανία, όπου εξάλλου διαβιοφν και πολλοί Τοφρκοι. 7

8 Αφίξεισ ανά χώρα προζλευςησ (2014) Μερίδιο (2014) Γερμανία 5,25 εκατ. 14,4% Ρωςία 4,48 εκατ. 12,5% Θνωμζνο Βαςίλειο 2,6 εκατ. 7,2% Γεωργία 1,75 εκατ. 4,9% Βουλγαρία 1,69 εκατ. 4,7% Μεταβολι των αφίξεων από τισ 5 κυριότερεσ αγορζσ προζλευςθσ Γερμανία ωςία ΘΒ Γεωργία Βουλγαρία Β2. ΡΟΦΙΛ ΕΡΙΣΚΕΡΤΘ ΣΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ Ο ταξιδιϊτθσ που ςυγκαταλζγει τθν Τουρκία ςτισ επιλογζσ του ςυνικωσ αναηθτά υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ ςε χαμθλζσ τιμζσ. Ενδιαφζρεται για all inclusive κζρετρα κυρίωσ που να ςυνδυάηουν χαλαρζσ διακοπζσ και κοντινζσ επιςκζψεισ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. Κυρίωσ είναι επιςκζπτθσ μεςαίων ειςοδθματικϊν ςτρωμάτων που ςτακμίηει τον οικονομικό παράγοντα (cost-benefit analysis) ςτθν επιλογι των διακοπϊν του και προτιμά μεγάλθσ διάρκειασ (κερινζσ ςυνικωσ) διακοπζσ με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ. Οι πόλεισ τθσ Τουρκίασ με τθν πιο μεγάλθ επιςκεψιμότθτα είναι θ Κων/πολθ, θ Αττάλεια, θ Αδριανοφπολθ, το Τςανάκκαλε, θ Σμφρνθ, θ Άγκυρα, θ Ρροφςα, το Ικόνιο, θ Τραπεηοφντα, θ Αμάςρα, το Γκαηίαντεπ, θ Μαρντιν, θ Σανλίουρφα, το Βαν. Μεγάλθ επιςκεψιμότθτα ζχουν και τα προςτατευόμενα από τθν UNESCO μνθμεία, όπωσ θ Κοιλάδα του Göreme ςτθν Καππαδοκία, το Βυηαντινό τμιμα τθσ Κων/πολθσ, θ Ιεράπολθ-Pamukkale ςτο Denizli, ο αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ Τροίασ 8

9 ςτο Canakkale, το όροσ Nemrut ςτο Adiaman, θ πόλθ Safranbolu ςτο Karabuk, το Τηαμί του Σελίμ ςτθν Αδριανοφπολθ, αρχαιολογικοί χϊροι Αττάλειασ και Μοφγλα και ο νεολικικόσ οικιςμόσ Çatalhöyük ςτο Ικόνιο. Β3. ΕΙΔΙΚΟΤΕΕΣ ΜΟΦΕΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΣΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ 1. Ιατρικόσ Τουριςμόσ Με τον όρο «ιατρικόσ τουριςμόσ» νοοφμενο ωσ το ςφνολο των επιςκεπτϊν μιασ χϊρασ για λόγουσ είτε ιατρικϊν επεμβάςεων, είτε κεραπευτικϊν/ιαματικϊν διακοπϊν, είτε ςυνδυαςμοφ φροντίδασ και διακοπϊν θλικιωμζνων, θ Τουρκία αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ προοριςμοφσ ιατρικοφ τουριςμοφ παγκοςμίωσ, ςυγκαταλεγόμενθ ςτισ δζκα πρϊτεσ κζςεισ διεκνϊσ, ανάμεςα ςτον Ραναμά, τθ Βραηιλία, τθ Μαλαιςία, τθν Κοςτα ίκα, τθν Ινδία και τισ ΘΡΑ τα τελευταία δζκα χρόνια. Δζχεται τα τελευταία τρία χρόνια κατά μζςο όρο ετθςίωσ άνω των διεκνϊν τουριςτϊν για λόγουσ ιατρικοφσ, ενϊ ςυγκριτικό τθσ πλεονζκτθμα είναι οι χαμθλζσ τιμζσ ειδικότερα ςε επεμβάςεισ bypass ($ , τθν ίδια ςτιγμι που ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο το αντίςτοιχο κόςτοσ είναι $ και ςτισ ΘΡΑ $), ςτθν υποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι (κόςτοσ IVF ςτθν Τουρκία $, ενϊ ςτισ ΘΡΑ $), ςε επεμβάςεισ αποκατάςταςθσ ιςχίου ( $ ζναντι $ ςτισ ΘΡΑ) και ςτισ αιμοκακάρςεισ. Κατά 91,3% προτιμϊνται ιδιωτικά νοςοκομεία και κλινικζσ από τουσ ξζνουσ επιςκζπτεσ-αςκενείσ, τα περιςςότερα από τα οποία βρίςκονται ςτθν Κων/πολθ και ςτθν Άγκυρα, κατά 4,9% κρατικά νοςοκομεία, κατά 2,7% νοςοκομεία-ερευνθτικά κζντρα και κατά 1,1% κρατικά πανεπιςτθμιακά νοςοκομεία. Συνολικά οι επιλογζσ των ξζνων τουριςτϊν/αςκενϊν ιταν οι ακόλουκεσ: Κρατικά νοςοκομεία Κρατικά πανεπιςτθμιακά νοςοκομεία και ερευνθτικά κζντρα Αρικμόσ νοςοκομείων Αρικμόσ αςκενϊν Αρικμόσ νοςοκομείων Αρικμόσ αςκενϊν Ιδιωτικά νοςοκομεία Αρικμόσ νοςοκομείων Αρικμόσ αςκενϊν Πηγή:Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ Τα κρατικά νοςοκομεία που προτιμϊνται περιςςότερο από ξζνουσ αςκενείσ και που απεικονίηονται ςτο παρακάτω διάγραμμα (ςτοιχεία του 2012), είναι τόςο από Κων/πολθ και Άγκυρα όςο και από άλλεσ περιφερειακζσ πόλεισ τθσ Τουρκίασ που τυγχάνει να είναι και τουριςτικοί προοριςμοί (Αττάλεια, Μοφγλα, Αίδίνιο, Ικόνιο, Μερςίνα, Σανλίουρφα). Τοφτο εξθγείται τόςο από ςυγκυριακζσ παραμζτρουσ, λόγω δθλαδι του ότι κατά τθ διάρκεια διακοπϊν χρειάςτθκε ςε 9

10 κάποιουσ επιςκζπτεσ νοςθλία ςε τουρκικά νοςοκομεία, όςο και ςτθν επιλογι του ςυνδυαςμοφ διακοπϊν με λιψθ ςυγκεκριμζνθσ κεραπείασ. Οι χϊρεσ προζλευςθσ αςκενϊν-τουριςτϊν ςτθν Τουρκία είναι κυρίωσ θ Γερμανία, Λιβφθ, Ιράκ, Αηερμπαϊτηάν, ωςία. Οι δζκα ςημαντικότεροι προοριςμοίνοςοκομεία ξζνων αςθενών Antalya Manavgat state Antalya Kemer State Hospital Mugla Marmaris State Hospital Konya Dr.Faruk Sukan Istanbul Erenkoy Physiotherapy Aydin Kusadasi State hospital Cannakkale State Hospital Mersin Maternity and Sanliurfa Haran State Hospital Istanbul Kartal Yavuz Selim Οι δζκα ςθμαντικότεροι προοριςμοί-νοςοκομεία ξζνων αςκενϊν Πηγή: Υπουργείο Υγείασ Τουρκίασ 2. Θρθςκευτικόσ Τουριςμόσ Θ Τουρκία αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ προοριςμοφσ κρθςκευτικοφ τουριςμοφ, κακϊσ ςτθ χϊρα βρίςκονται αρκετά κρθςκευτικά μνθμεία που προςελκφουν τουρίςτεσ διαφόρων κρθςκευμάτων, με κυριότερα από αυτά τθν Αγ.Σοφία ςτθν Κων/πολθ, τθν Ραναγία Σουμελά ςτον Ρόντο, τθν Αγ.Σοφία Τραπεηοφντασ, το Σπίτι τθσ Ραναγίασ ςτθν Ζφεςο, τουσ λικόκτιςτουσ ναοφσ τθσ Καππαδοκίασ, τθν Εκκλθςία του Ακνταμάρ, το Μπλε Τηαμί και το Τηαμί του Μπεγιαηίτ, το Τηαμί Αλλαντίν ςτο Ικόνιο, τθ Συναγωγι τθσ Εφζςου κ.α. 3. Γαςτρονομικόσ Τουριςμόσ Τθν τελευταία 15ετία καταβάλλονται μεγάλεσ προςπάκειεσ από μζρουσ τόςο των κρατικϊν (κεντρικϊν και περιφερειακϊν) όςο και ιδιωτικϊν τουριςτικϊν φορζων να προβλθκεί θ Τουρκία ωσ προοριςμόσ, που ςυνδυάηει διακοπζσ με ιδιαίτερθ κουηίνα. Οι γαςτρονομικζσ επιλογζσ ςτα πολυάρικμα εςτιατόρια τθσ χϊρασ περιλαμβάνουν από ιχκθρά και καλαςςινά ωσ το περίφθμο κεμπάμπ και από φροφτα και λαχανικά ωσ τυριά με επωνυμία προζλευςθσ. Μεγάλθ διάδοςθ ζχουν τθν τελευταία τριετία και τα λεγόμενα culinary trips ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ Τουρκίασ που είναι διάςθμεσ για τθν παραγωγι ςυγκεκριμζνων προϊόντων και οι οποίεσ ζχουν δϊςει το όνομά τουσ ςε αυτά, κακιςτϊντασ τα διεκνοφσ φιμθσ, π.χ Adana Kebab, Antep Baklavasi, Kayseri pastirmasi κλπ 10

11 Γ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤΡΚΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ Γ1. ΡΟΦΙΛ ΤΟΥΚΟΥ ΡΕΙΘΓΘΤΘ Το προφίλ του Τοφρκου περιθγθτι ζχει υποςτεί ςθμαντικζσ αλλαγζσ τθν τελευταία δεκαετία, οι οποίεσ οφείλονται ςτθ μεταβολι του βιοτικοφ επιπζδου μεγάλθσ μερίδασ του πλθκυςμοφ και τθν ενίςχυςθ τθσ μεςαίασ τάξθσ, ςτθν άνοδο του μορφωτικοφ επιπζδου, ςτθν αςτικοποίθςθ που θ οικονομικι ανάπτυξθ επζφερε και ςτθ βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ του Τοφρκου με το Διαδίκτυο. Ζτςι, ενϊ παραδοςιακά οι Τοφρκοι πολφ δφςκολα εγκατζλειπαν τθ χϊρα τουσ για διακοπζσ, διαφαίνεται τελευταία μια τάςθ να γνωρίςουν νζεσ χϊρεσ. Ραράλλθλα λοιπόν με τον παραδοςιακό Τοφρκο περιθγθτι-περιγραφι που χαρακτθρίηει ακόμθ μεγάλθ μερίδα του εξερχόμενου από τθν Τουρκία τουριςμοφ και που προτιμά ολιγοιμερεσ διακοπζσ ςε οικεία μζρθ (ςυνθκζςτερα τόπο καταγωγισ του) εντόσ τθσ Τουρκίασ, διαμορφϊνεται ςταδιακά ζνασ νζοσ τφποσ Τοφρκου τουρίςτα που παρουςιάηει τα εξισ χαρακτθριςτικά: Ρροτιμά να οργανϊνει μόνοσ του τισ διακοπζσ και τα ταξίδια του (ςυνικωσ μζςω Internet) Ρροτιμά να πθγαίνει περιςςότερα ταξίδια για μικρότερο χρονικό διάςτθμα παρά διακοπζσ μεγάλθσ διάρκειασ άπαξ ςτο ζτοσ Επθρεάηεται από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ Εκτιμά τισ value for money διακοπζσ (χαρακτθριςτικό είναι ότι το μζςο κόςτοσ διακοπϊν τουτοφρκου τουρίςτα είναι 698 δολάρια) Ζνα 10% οικονομικά εφρωςτων Τοφρκων ξοδεφει αρκετά χριματα με βάςθ τισ επιταγζσ τθσ μόδασ, επιδιϊκοντασ άνεςθ και πολυτζλεια Αναηθτά νζεσ εμπειρίεσ (γαςτρονομία, δραςτθριότθτεσ, τοπία) Είναι των άμεςων αποφάςεων και των κρατιςεων τελευταίασ ςτιγμισ Ρροτιμά να ςυνδυάηει τισ διακοπζσ με χαλάρωςθ (ςυνθκζςτερα ςε παραλιακοφσ τόπουσ διακοπϊν) Οι πιο ευκατάςτατοι προτιμοφν κοντινά ταξίδια ςτο Αιγαίο το καλοκαίρι με καλαμθγοφσ Μία ςθμαντικι μερίδα επιδιϊκει ταξίδια ςε προοριςμοφσ με ιςλαμικά μνθμεία. Γ2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τθν τελευταία δεκαετία ζχει ςχεδόν διπλαςιαςτεί ο αρικμόσ των Τοφρκων που ταξιδεφουν ςτο εξωτερικό. Το 2014 αυξικθκε ο εν λόγω αρικμόσ κατά 6,1% ςε ςχζςθ με το Τούπκοι πολίηερ πος ηαξιδεύοςν ζηο εξωηεπικό (εκαη.) ,06 11

12 2006 4, , , , , , , , , Εξερχόμενοσ τουριςμόσ από Σουρκία (εκατ.σοφρκων τουριςτών) Εξερχόμενοσ τουριςμόσ από Τουρκία (εκατ.τοφρκων τουριςτϊν) Πηγή:Turkstat-Επεξεργαςία Γρ.ΟΕΥ Αγκφρασ Γ3. ΧΩΕΣ ΡΟΤΙΜΘΣΘΣ ΤΟΥΚΩΝ ΡΕΙΘΓΘΤΩΝ (ςτοιχεία Τurkstat 2013) Οι χϊρεσ, τισ οποίεσ οι Τοφρκοι τουρίςτεσ προτιμοφν να επιςκζπτονται είναι θ Γεωργία (1,17 εκατ.), θ Βουλγαρία (0,76 εκατ.), θ Ελλάδα (0,73 εκατ.), το Αηερμπαϊτηάν (0,37 εκατ.), θ Γερμανία (0,32 εκατ.), οι ΘΡΑ (0,31 εκατ.), θ ωςία (0,28 εκατ.), το Θνωμζνο Βαςίλειο και θ Γαλλία. Θ Γεωργία μόλισ τα τελευταία τρία χρόνια άρχιςε να αποτελεί ιδίατερα δθμοφιλι κοντινό προοριςμό (το 2010 μόλισ Τοφρκοι τθν επιςκζφκθκαν), λόγω πικανότατα του χαμθλοφ κόςτουσ διαςκζδαςθσ. Και οι τουριςτικζσ ροζσ από Τουρκία προσ Ελλάδα ζχουν τα τελευταία τρία χρόνια αυξθκεί ςθμαντικά λόγω και του πιλοτικοφ προγράμματοσ κεωριςεων, αλλά και γιατί οι Τοφρκοι, όχι μόνο των παραλίων αλλά και τθσ Ανατολίασ πλζον κεωροφν τθν Ελλάδα ωσ οικείο, κοντινό και ευχάριςτο τουριςτικό προοριςμό. Οι λόγοι που επιλζγονται, τζλοσ, από τουσ Τοφρκουσ ευρωπαϊκοί προοριςμοί, όπωσ θ Γερμανία και θ Βουλγαρία είναι προφανείσ κι ζχουν να κάνουν με το ζντονο τουρκικό ςτοιχείο που διαβιοί ςε αυτζσ. Χαρακτθριςτικό είναι ότι μεγάλο ποςοςτό Τοφρκων που ταξιδεφει προσ τισ δφο αυτζσ χϊρεσ ςυνικωσ φιλοξενείται από ςυγγενείσ. 12

13 Χώρεσ επιλογήσ Σοφρκων περιηγητών για διακοπζσ-μερίδιο (%) επί του ςυνολικοφ εξερχόμενου τουριςμοφ Γεωργία Βουλγαρία Ελλάδα Αηερμπαϊτηάν Γερμανία ΘΡΑ Θνωμζνο Βαςίλειο Γαλλία Λοιποί προοριςμοί (Πηγή: Τurkstat, επεξεργαςία Γρ.ΟΕΥ Αγκφρασ) Δ.ΔΙΜΕΡΕΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΡΟΕ Δ1. ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΩΝ ΔΙΜΕΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΚΙΑΣ - Στισ υπεγράφθ υμφωνία Σουριςτικήσ υνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Σουρκίασ (προβλζπει ανταλλαγι τεχνογνωςίασ, πλθροφοριϊν, τουριςτικοφ διαφθμιςτικοφ υλικοφ, ςυνεργαςία ςε τομζα επενδφςεων, επαγγ.εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ, ανάπτυξθσ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, ενκάρρυνςθ επαφϊν επαγγελματικϊν οργανϊςεων, περιοδικι ςφγκλθςθ Μικτισ Επιτροπισ, Ν.2897/2001, ΦΕΚ 69/Αϋ/ ) - 1 η φνοδοσ Μικτήσ Ελληνοτουρκικήσ Επιτροπήσ Σουριςμοφ (Αθήνα, 2003): ζμφαςθ ςτθν ανάγκθ προβολισ κοινϊν προϊόντων ςε κζματα ιςτορικισ, πολιτιςτικισ και φυςικισ ομορφιάσ υπό τθ μορφι κοινϊν τουριςτικϊν πακζτων ςε υπερπόντιεσ αγορζσ-προβολι καλάςςιου, κρθςκευτικοφ τουριςμοφ και κακιζρωςθ πολιτιςτικϊν διαδρομϊν-πρόταςθ για κατοπλοϊκι ςφνδεςθ Σμφρνθσ με Ρειραιά, Βόλο, Θεσ/νίκθ και ελλθνικά νθςιά. - 6 ο Ελληνοτουρκικό forum για τον Σουριςμό (άμοσ, Κουςάνταςι, 2005): Κοινι διακιρυξθ για ςτενότερθ ςυνεργαςία ςε κρθςκευτικό/πολιτιςτικό/καλάςςιο τουριςμό/κρουαηιζρεσ - 2 η φνοδοσ Μικτήσ Ελληνοτουρκικήσ Επιτροπήσ Σουριςμοφ και 7 ο Ελληνοτουρκικό forum για τον Σουριςμό (Αττάλεια, 2006): Ζμφαςθ ςτθ ςτενότερθ ςυνεργαςία μεταξφ των ενϊςεων τουριςτικϊν πρακτόρων των δφο χωρϊνανταλλαγι επιςκζψεων ςε τουριςτικζσ εκκζςεισ και ςυνζδρια, ανταλλαγι 13

14 ςπουδαςτϊν τουριςτικϊν ςχολϊν, επίςκεψθ ςε ςεμινάριο ςτθν Κων/πολθ 9 Ελλινων κακθγθτϊν μαγειρικισ-κοινι διακιρυξθ Υπουργϊν Τουριςμοφ, ςυνεργαςία ςε επιμορφωτικά προγράμματαμ ςθμαςία ςφςταςθσ Ομάδασ Εργαςίασ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ - 1 η φνοδοσ Ανωτάτου υμβουλίου υνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ-Σουρκίασ: υπογραφι από δφο Υπουργοφσ Τουριςμοφ & Ρολιτιςμοφ Κοινήσ Ελληνοτουρκικήσ Διακήρυξησ για ςυνεργαςία ςτον τομζα του τουριςμοφ. - 8 ο Ελληνοτουρκικό forum για τον Σουριςμό και 3 η φνοδοσ Μικτήσ Ελληνοτουρκικήσ Επιτροπήσ Σουριςμοφ (Αθήνα, Οκτώβριοσ 2011): ζμφαςθ ςτθ ςυνδυαςτικι δυναμικι των δφο χωρϊν με ςτόχο τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν από αναδυόμενεσ αγορζσ (Κίνα, Ινδία)-κοινι παρουςία Ελλάδασ-Τουρκίασ ςε διεκνείσ τουριςτικζσ εκκζςεισ Υπογραφι Ρρωτοκόλλου - 2 ο SeaTrade Winter Cruising Forum (Κων/πολη 2011):Ανακοίνωςθ από Υφυπουργό Ρολιτιςμοφ &Τουριςμοφ για άρςθ του καμποτάη και απελευκζρωςθ τθσ κρουαηιζρασ-συνεργαςία δφο χωρϊν εντόσ του UNWTO, ΟΟΣΑ, European Travel Committee, ΟΣΕΡ, Συνεργαςία χωρϊν ΝΑ Ευρϊπθσ -Μάρτιοσ 2013: Κοινι Διακιρυξθ τθσ Υπουργοφ Τουριςμοφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Τουρκίασ για ςυνεργαςία ςτον τομζα του Τουριςμοφ ςτο πλαίςιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργαςίασ ( ) -Εξελίξεισ εντόσ : πιλοτικό πρόγραμμα διευκόλυνςθσ visa για 15 θμζρεσ ςτα ςυνοριακά ςθμεία 7 νθςιϊν Αν.Αγαίου (Λζςβοσ, Χίοσ, Σάμοσ, Σφμθ, όδοσ, Κωσ, Καςτελλόριηο) Δ2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Αθίξειρ Τοςπκων ηοςπιζηών ζηην Ελλάδα Αθίξειρ Ελλήνων ηοςπιζηών ζηην Τοςπκία (Ιαν.-Αςγ) % μεηαβολή 2012/ ,1% +6,6% % μεηαβολή 2013/ % -1.75% % μεηαβολή 8μηνο 2013/8μηνο ,92% +36,71% (Πηγή:Ελληνική Στατιςτική Υπηρεςία) 14

15 Ραρατίκενται και αντίςτοιχα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ τουρκικισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ για τα ζτθ Αθίξειρ Τοςπκων ηοςπιζηών ζηην Ελλάδα Αθίξειρ Ελλήνων ηοςπιζηών ζηην Τοςπκία Οι διαφορζσ αυτζσ ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία μεταξφ των δφο χωρϊν πικανότατα οφείλονται ςτον διαφορετικό τρόπο μζτρθςθσ των τουριςτϊν που περνοφν τα ςφνορα προσ τθ μία ι άλλθ χϊρα. Για παράδειγμα, θ τουρκικι ςτατιςτικι υπθρεςία δίνει μεγαλφτερα μεγζκθ ςτισ αφίξεισ Τοφρκων τουριςτϊν ςτθν Ελλάδα, γιατί καταγράφει κάκε ζξοδο τουριςτϊν (ακόμα και για ϊρεσ, πράγμα το οποίο είναι πολφ ςφνθκεσ ςτα νθςιά), ενϊ θ Ελλθνικι Στατιςτικι Υπθρεςία υπολογίηει τον αρικμό κεωριςεων ειςόδου που εκδίδονται από τισ ελλθνικζσ αρχζσ. Ε. ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΕΙ Θ Ελλάδα και θ Τουρκία είναι μεν χϊρεσ ανταγωνιςτικζσ ςτον τομζα του τουριςμοφ, με μεγάλθ διαφορά επιδόςεων ωςτόςο. Συγκεκριμζνα θ Ελλάδα κατατάςςεται ςτθν 16 θ κζςθ και θ Τουρκία ςτθν 6 θ ςτον διεκνι πίνακα αφίξεων τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τουριςμοφ. Είναι γεγονόσ ότι θ πολυμορφία και το φυςικό κάλλοσ των περιςςότερων περιοχϊν τθσ Ελλάδασ και Τουρκίασ προςφζρουν ςτουσ ξζνουσ επιςκζπτεσ εξαιρετικζσ ευκαιρίεσ για παραδοςιακό ι εναλλακτικό τουριςμό. Αυτό όμωσ που διαφοροποιεί τισ δφο χϊρεσ ςτθν προςζγγιςθ τουριςτϊν από άλλεσ χϊρεσ είναι αφ ενόσ οι οργανωμζνεσ διαφθμιςτικζσ διεκνείσ εκςτρατείεσ τθσ Τουρκίασ, οι οποίεσ τθν προβάλλουν ςτακερά ωσ ιςτορικό προοριςμό με ςφγχρονεσ παροχζσ υπθρεςιϊν και αφ ετζρου το χαμθλό κόςτοσ ολοκλθρωμζνων πακζτων τουριςμοφ (all inclusive μεγάλεσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ με υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ ςε χαμθλό κόςτοσ και διοργάνωςθ δραςτθριοτιτων ςε περιοχζσ με φυςικι ομορφιά). Λαμβάνοντασ όμωσ υπόψιν ότι θ Τουρκία δζχεται χιλιάδεσ επιςκεπτϊν τόςο από τθν Ευρϊπθ, όςο και από τισ γειτονικζσ χϊρεσ ΚΑΚ και τθ Μζςθ Ανατολι και προκειμζνου να απαλειφκοφν οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του ανταγωνιςμοφ αυτοφ και να μετριαςτεί το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ Τουρκίασ ωσ προσ το κόςτοσ, ενδεχόμενεσ προτάςεισ κα ιταν, αφ ενόσ να επιδιωχκεί όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ προβολι τθσ Ελλάδασ ωσ τουριςτικοφ πρποοριςμοφ υψθλισ ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν, τόςο ςτθν Τουρκία όςο και ςε χϊρεσ-ςτόχουσ άντλθςθσ τουριςτϊν και αφ ετζρου, να δθμιουργθκοφν ςυνζργειεσ μεταξφ των κρατικϊν και ιδιωτικϊν φορζων Ελλάδασ και Τουρκίασ που αςχολοφνται ςτον τομζα του τουριςμοφ. Με βάςθ τα ανωτζρω δεδομζνα οι προτάςεισ μασ κα μποροφςαν λοιπόν να ςυνοψιςκοφν ςτισ κάτωκι: 15

16 Ι. Διοργάνωςη εκδηλώςεων προβολήσ τησ Ελλάδασ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ Διοργάνωςθ είτε από μζρουσ τθσ Ελλάδασ είτε από κοινοφ εκδθλϊςεων τουριςτικισ προβολισ ςε ςυνδυαςμό με γαςτρονομία ςε τουρκικζσ πόλεισ περιοχισ Αιγαίου με γνωςτά και χαρακτθριςτικά τοπικά προϊόντα, όπωσ πχ. Σμφρνθ, Αττάλεια, Μπόντρουμ κλπ Διοργάνωςθ πολυκεματικϊν εβδομάδων εκδθλϊςεων ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςε πολυτελι ξενοδοχεία τθσ Τουρκίασ (Κων/πολθ, Σμφρνθ, Άγκυρα) που κα περιλαμβάνουν εκκζςεισ ηωγραφικισ, φωτογραφίασ και μουςικϊν εκδθλϊςεων, ςε ςυνδυαςμό με επίδειξθ ελλθνικισ κουηίνασ. Ρρόςκλθςθ ςε αρκρογράφουσ τουριςτικϊν περιοδικϊν, τουριςτικοφσ πράκτορεσ και ξενοδόχουσ για διαμονι και ξενάγθςθ ςε τουριςτικοφσ προοριςμοφσ ςτθν Ελλάδα Δθμιουργία μζςω Γραφείων Τφπου, ΟΕΥ, ΕΟΤ επαφϊν με μζςα ενθμζρωςθσ ςτθν Τουρκία με ςκοπό τθν αρκρογραφία, τθν προβολι, τα διαφθμιςτικά spots και εκτεταμζνα αφιερϊματα ςε τουριςτικοφσ προοριςμοφσ ςτθ χϊρα μασ. Οργάνωςθ κοινϊν πολιτιςτικϊν/ακλθτικϊν εκδθλϊςεων (π.χ Ροςειδόνια, Aegean Festival κλπ) ΙΙ. Προςφορζσ ελληνικών τουριςτικών πρακτορείων και ςυμφωνίεσ με αντίςτοιχα τουρκικά για προςζλκυςη τουριςτών τόςο από Σουρκία όςο και από τρίτεσ χώρεσ Σφναψθ ςυμφωνιϊν μεταξφ ιδιωτικϊν φορζων για κοινά πακζτα ςε τουρίςτεσ μακρινϊν προοριςμϊν (πχ. από Αμερικι και από αναδυόμενεσ χϊρεσ τθσ Αςίασ), τα οποία κα μποροφςαν να ςυνδυάςουν δφο μεςογειακζσ χϊρεσ ςε ενιαίο πακζτο διακοπϊν, με αλλθλοςυμπλθροφμενα χαρακτθριςτικά. Διερεφνθςθ από μζρουσ των ελλθνικϊν τουριςτικϊν πρακτορείων δυνατοτιτων ςυνεργαςίασ με τουρκικά πρακτορεία ςε πόλεισ εκτόσ Κων/πολθσ και Σμφρνθσ Συμφωνίεσ ελλθνικϊν και τουρκικϊν πρακτορείων για κοινά πακζτα ιαματικοφ, εναλλακτικοφ (ακλθτικοφ, αγροτουριςμοφ) και κρθςκευτικοφ τουριςμοφ. Ππωσ ςτθν Τουρκία, ομοίωσ και ςτθν Ελλάδα, το κόςτοσ ιατρικοοφ τουριςμοφ είναι αρκετά χαμθλό, ςυγκρινόμενο με αυτό των χωρϊν τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ και των ΘΡΑ (χαμθλό κόςτοσ επεμβάςεων, αιμοκακάρςεων κλπ), αλλά και ςτον τουριςμό τρίτθσ θλικίασ, κακϊσ υπάρχουν κερμά και ιαματικά λουτρά ςε προςβάςιμεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ και με ςφγχρονεσ και προςιτζσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Ρρόςκλθςθ προζδρων μεγάλων επιχειριςεων, δθμοςιογράφων, τουριςτικϊν φορζων και μεγάλων tour operators και ξενοδόχων ςε οργανωμζνεσ κρουαηιζρεσ ςτο Αιγαίο, όπου κα δίνεται ευκαιρία γαςτρονομικισ και πολιτιςτικισ προβολισ τθσ χϊρασ μασ. 16

17 Επιπλζον, ςτοχεφοντασ ςτο 10% των πιο εφπορων Τοφρκων, τα μεγάλα ξενοδοχεία ςτθν Ελλάδα κα μποροφςαν να επιδιϊξουν μεγαλφτερθ προβολι τουσ ςτθν Τουρκία και να προςφζρουν πακζτα γνωριμίασ, ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ ςυνικεισ προοριςμοφσ των πιο εφπορων Τοφρκων. Ρροσ αξιοποίθςθ είναι επίςθσ και το ςτοιχείο τθσ τάςθσ του ςυνεδριακοφ αλλά και εταιρικοφ τουριςμοφ ςτθν Τουρκία, κακϊσ κα μποροφςαν να προςφζρονται ελκυςτικά πακζτα ςε εργαηομζνουσ εταιριϊν και ςφνεδρουσ, προκειμζνου να επιςκεφτοφν τθ χϊρα μασ και να διεξάγουν τισ εκδθλϊςεισ τουσ ςε αυτιν. Χειμερινζσ προςφορζσ εκ μζρουσ ελλθνικϊν τουριςτικϊν πρακτορείων ειδικά για Τοφρκουσ τουρίςτεσ Ρροςζγγιςθ μεγάλων τουρκικϊν επιχειριςεων-προςφορά τουριςτικϊν πακζτων για εργαηομζνουσ διευκόλυνςθ ςτθ χοριγθςθ visa (Ολλανδικό μοντζλο) ΙΙΙ. Διευκολφνςεισ ςε γραφειοκρατικό και θεςμικό επίπεδο-διοργάνωςη Workshops Επζκταςθ του προγράμματοσ διευκόλυνςθσ 15θμερθσ-ι και μεγαλφτερου διαςτιματοσ- κεϊρθςθσ visa και ςε άλλα νθςιά (π.χ Λζροσ, Λιμνοσ, Κριτθ) δεδομζνου ότι θ Τουρκία, λόγω τθσ ανόδου του βιοτικοφ επιπζδου, του χαμθλοφ μζςου όρου θλικίασ, τθσ διάδοςθσ του διαδικτφου και τθσ δθμιουργίασ ωρίμου κεςμικοφ πλαιςίου μεταξφ των δφο χωρϊν αποτελεί ςθμαντικότατθ αγορά άντλθςθσ τουριςτϊν. Δθμιουργία περιςςότερων αεροπορικϊν slots μεταξφ Ελλάδασ και Τουρκίασ και ςε προοριςμοφσ ιδιαίτερου τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ για Τουρκουσ τουρίςτεσ (π.χ νθςιά Ανατ.Αιγαίου, Χαλκιδικι, Κριτθ) Διευκόλυνςθ επαφϊν μεταξφ ελλθνικϊν και τουρκικϊν Ρεριφερειϊν, αμοιβαία προβολι ςε τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ, δθμιουργία Workshops, αδελφοποιιςεισ, ςφναψθ ςχετικϊν ςυμφωνιϊν. Κοινζσ τθλεοπτικζσ παραγωγζσ με προβολι ιςτορικϊν προςϊπων και διαδρομϊν τουσ και ςτισ δφο χϊρεσ (π.χ Απόςτολοσ Ραφλοσ, Μ.Αλζξανδροσ) 17

18 Η. ΧΘΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘ ΣΟΤΡΚΙΑ KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI Atatürk Bulvarı No: Opera / Ankara İsmet İnönü Bulvarı No: Emek / Ankara Tel: ) , ( ) ΕΝΩΘ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΟΤΡΚΙΑ TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ Esentepe Mh. Villa Cd. No:7 Şişli/İstanbul Tel:(0212) Fax:(0212) / ALO TÜRSAB HATTI ACENTA SİCİL DEPARTMANI: KURUMSAL İLİŞKİLER DEPARTMANI: DIŞ İLİŞKİLER DEPARTMANI: HUKUK SERVİSİ: HAC DEPARTMANI: TÜRSAB AB İLİŞKİLERİ: TÜKETİCİ SERVİSİ ΕΝΩΘ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΣΟΤΡΚΙΑ (TURKIYE OTELLERI BIRLIGI) Cumhuriyet Cad. Pak Apt.No: 30 Kat 6 D: 12 Harbiye (Divan Oteli Yanı) Şişli - İstanbul Tel : (pbx) Faks : Başkan / President Genel Müdür / General Director Dış İlişkiler / Foreign Relations Genel / General ΠΘΓΕ: 18

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ Φεβρουάριοσ 2014 Παρακαλοφμε ςε περίπτωςθ αναδθμοςίευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Η Προώθηςη των Ειδικών Μορφών Τουριςμοφ ωσ Αναπτυξιακή Στρατηγική

Η Προώθηςη των Ειδικών Μορφών Τουριςμοφ ωσ Αναπτυξιακή Στρατηγική Η Προώθηςη των Ειδικών Μορφών Τουριςμοφ ωσ Αναπτυξιακή Στρατηγική Βαγιονισ Ν., Κζντρο Ρρογραμματιςμοφ και Οικονομικϊν Ερευνϊν ΚΕΡΕ, Ερευνθτισ Α. Διδαςκάλου Ε. Ρανεπιςτιμιο Ρειραιά - Διδάςκουςα, Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ

Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ www.halalfood.gr Εάν είςτε ιδθ πιςτοποιθμζνοι Halal ηθτιςτε μασ τον τιμοκατάλογο για τθν ςυμμετοχι ςασ ςτο HalalFood. Προβλζπεται ειδικόσ τιμοκατάλογοσ για πελάτεσ τθσ Halal Certification

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 ΠΑΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΣΕΛΙΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΣΚ 57001, ΘΕΡΜΗ ΣΗΛ. 2313300777 2313300711 ΦΑΞ 2310464421 e-mail: ipavlou@dimosthermis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Δξγαζηήξην Εσνηερλίαο Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΜΑΝΟΤΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ M.Sc. Γεσπόλνο Εσνηέρλεο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Γ.Π.Θ. ΗΜΒΡΟ 19-20

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Π.1.1.2: ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΣΗΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΟ ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΟΡΟΤ ΑΕΙΥΟΡΙΑ

Π.1.1.2: ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΣΗΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΟ ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΟΡΟΤ ΑΕΙΥΟΡΙΑ Υποέργο 10 «Δημιουργία Μηχανιςμών Επιςτημονικήσ Παρακολούθηςησ Τουριςμού ςτην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» τησ πράξησ «Προβολή του τουριςτικού προΰόντοσ τησ περιφέρειασ Νοτίου Αιγαίου». Α.2.1. Δράςη 1 (Δ1):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Σιμοκατάλογοσ : ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ / ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι 6ημζρεσ από 585 T.G.S. Travel Agency BusAbout Ampelokipon 53A, Perea, 57019 Thessaloniki, Greece Tel: +302392020680, Fax: +302392020736

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

www.esrahellas.gr ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΑ ESRA HELLAS: ΛΣΤΟΛΚΟ ΤΩΝ ΡΩΤΩΝ 7 ΜΘΝΩΝ ΕΡΛΣΚΕΨΛΜΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΡΟΟΡΤΛΚΕΣ ΤΑΧΕΛΑΣ ΕΞΑΡΛΩΣΘΣ

www.esrahellas.gr ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΑ ESRA HELLAS: ΛΣΤΟΛΚΟ ΤΩΝ ΡΩΤΩΝ 7 ΜΘΝΩΝ ΕΡΛΣΚΕΨΛΜΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΡΟΟΡΤΛΚΕΣ ΤΑΧΕΛΑΣ ΕΞΑΡΛΩΣΘΣ www.esrahellas.gr ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΑ ESRA HELLAS: ΛΣΤΟΛΚΟ ΤΩΝ ΡΩΤΩΝ 7 ΜΘΝΩΝ ΕΡΛΣΚΕΨΛΜΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΡΟΟΡΤΛΚΕΣ ΤΑΧΕΛΑΣ ΕΞΑΡΛΩΣΘΣ Μόκα E, Σιαφάκα I, Σταυροποφλου E, Σερπετίνθσ I, Γαμποποφλου Z, Αργφρα E Ειςαγωγι Ελλθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Σιμοκατάλογοσ : 25η Μαρτίου & Πάςχα 2015 Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι 7ημζρεσ από 615 Ampelokipon 53A, Perea, 57019 Thessaloniki, Greece Tel: +302392020680, Fax: +302392020736 Cell: +37259294343, +306941560001

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2 η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ Εκτίμηςη ποτάμιασ διάβρωςησ κοπόσ τησ εργαςίασ: Να εκτιμηθεί ποςοτικά η ποτάμια διάβρωςη κατά μήκοσ οκτϊ χειμάρρων ςτη βόρεια Πελοπόννηςο. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου Ντουμπάι LUX 7ημζρεσ / 5νφχτεσ Αναχωριςεισ 22/12 & 23/12 (με Turkish Airlines από Θες/νίκθ) CITY MAX 3* Sup. 810 280 HYATT PLACE DEIRA 4* 915 385 CROWNE PLAZA5*(S. ZAYED) 960 430 SHERATON GRAND 5* 1025

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

4o Travel Trade Athens δήµου Αθηναίων: Το ένα ρεκόρ µετά το άλλο σπάει ο τουρισµός στην Αθήνα

4o Travel Trade Athens δήµου Αθηναίων: Το ένα ρεκόρ µετά το άλλο σπάει ο τουρισµός στην Αθήνα !! Αθήνα 4 Oκτωβρίου, 2016 4o Travel Trade Athens δήµου Αθηναίων: Το ένα ρεκόρ µετά το άλλο σπάει ο τουρισµός στην Αθήνα Αριθµός ρεκόρ 3.000 συναντήσεων, µεταξύ ξένων τουριστικών επιχειρήσεων και ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΕΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΡΟΔΟΤ

ΤΓΚΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΕΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΡΟΔΟΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΚΘΤΘΣ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΕΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΡΟΔΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΑΠΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (Α.Μ.:9704) ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα