ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ Φεβρουάριοσ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ςελ. 3 Β. ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ςελ. 7 Β1. ΧΩΕΣ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ ΤΟΥΙΣΤΩΝ ΣΤΘΝ ςελ. 7 ΤΟΥΚΙΑ Β2 ΡΟΦΙΛ ΡΕΙΘΓΘΤΘ ΣΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ ςελ. 8 Β3 ΕΙΔΙΚΟΤΕΕΣ ΜΟΦΕΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΣΤΘΝ ςελ. 9 ΤΟΥΚΙΑ Γ. ΕΞΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ςελ. 11 Γ1 ΡΟΦΙΛ ΤΟΥΚΟΥ ΡΕΙΘΓΘΤΘ ςελ. 11 Γ2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ςελ. 12 Γ3. ΧΩΕΣ ΡΟΤΙΜΘΣΘΣ ΤΟΥΚΩΝ ΤΟΥΙΣΤΩΝ ςελ. 12 Δ.. ΔΙΜΕΕΙΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΕΣ ΟΕΣ ςελ.13 Δ1. ΕΞΕΛΙΞΘ ςελ.13 Δ2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ςελ.14 Ε.. ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ-ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ-ΡΟΤΑΣΕΙΣ ςελ.15 Η. ΧΘΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ςελ.18 ΡΘΓΕΣ ςελ.18 2

3 Α. ΓΕΝΙΚΑ Ο τουριςμόσ ςυνιςτά ζναν από τουσ πιο ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ ςτθν Τουρκία και μία βαςικότατθ πθγι εςόδων, αφοφ πάνω από το 1/10 των χρθμάτων που ειςρζουν ςτα ταμεία τθσ πλζον ετθςίωσ προζρχονται από τον τουριςμό. Θ Τουρκία αποτελεί ζναν προοριςμό, ο οποίοσ μπορεί να ςυνδυάςει πολλζσ μορφζσ τουριςμοφ: κερινό-χειμερινό, πολιτιςτικό, κρθςκευτικό, γαςτρονομικό, ιατρικό, εναλλακτικό. Οι φυςικζσ δυνατότθτζσ τθσ ςε ςυνδυαςμό με εκτεταμζνθ διαφθμιςτικι καμπάνια τα τελευταία χρόνια και με τισ χαμθλζσ τιμζσ υπθρεςιϊν που παρζχει, τθν ζχουν φζρει ςτισ πρϊτεσ κζςεισ παγκοςμίωσ τόςο ςε επίπεδο αφίξεων, όςο και εςόδων. Θ Τουρκία κατατάςςεται ςτθν 6 θ κζςθ παγκοςμίωσ ςε επίπεδο αφίξεων τουριςτϊν και ςτθ 10 θ παγκοςμίωσ ςε επίπεδο εςόδων. Βαςικά μεγζθη τουριςμοφ ςτην Τουρκία: Διεκνείσ αφίξεισ: 36,8 εκατ.τουρίςτεσ (2014) Συμμετοχι ςτθν απαςχόλθςθ: 11,5% ΑΕΡ Συμμετοχι ςτο ΑΕΡ: 10,3% Ξενοδοχειακό δυναμικό χϊρασ (2013): κλίνεσ δωμάτια Ζςοδα από τουριςμό: 34 δις δολάρια (2014) Τουρκία: -> 6θ κζςθ παγκοςμίωσ ςε επίπεδο αφίξεων, 4θ ςτθν Ευρϊπθ -> 10θ κζςθ ςε επίπεδο εςόδων Αφίξεισ ςε Κων/πολθ (2014): 11,8 εκατ. Πηγή: Turkstat To 2014 ιταν μια ακόμθ καλι χρονιά για τθν Τουρκία ςτον τομζα του τουριςμοφ, κακϊσ ςφμφωνα με τθν Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία τθσ Τουρκίασ, τα ζςοδα τθσ χϊρασ από τον τουριςμό αυξικθκαν κατά 6,2% ςε ςχζςθ με το 3

4 προθγοφμενο ζτοσ και ζφταςαν τα 34 δις. δολάρια. Το 81% των εςόδων προιλκε από ξζνουσ τουρίςτεσ, ενϊ το 19% από Τοφρκουσ διαμζνοντεσ ςτο εξωτερικό που επιςκζφτθκαν τθν Τουρκία.Ο αρικμόσ Τοφρκων τουριςτϊν που ταξίδεψε ςτο εξωτερικό αυξικθκε κατά 2,1% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ φτάνοντασ τα 8,3 εκ Στο διάγραμμα απεικονίηεται θ εξζλιξθ των αφίξεων τθν τελευταία δεκαετία: 50 Ζςοδα (ςε εκατ.δολάρια) 0 Ζςοδα (ςε εκατ.δολάρια) Ζςοδα (ςε εκατ.δολάρια) (Πηγή: ΤurkStat, Επεξεργαςία: Γρ.ΟΕΥ Αγκυρασ) Οι αφίξεισ ςτθν Τουρκία από τθ δεκαετία του 80 μζχρι ςιμερα αυξικθκαν κατά 260%, ενϊ το διάςτθμα υπερδιπλαςιάςτθκαν. Με εξαίρεςθ το 2006, που παρουςίαςαν μια πτϊςθ τθσ τάξεωσ του 9,7% ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ και τα ζτθ 2009 και 2010, όπου παρατθρικθκε μικρι κακίηθςθ λόγω τθσ εξάπλωςθσ τθσ χρονιζσ εκείνεσ τθσ παγκόςμιασ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ, όλεσ τισ υπόλοιπεσ παρουςιάηουν ςτακερά ανοδικι τάςθ. 40 Αφίξεισ (ςε εκατομμφρια) Αφίξεισ (ςε εκατομμφρια)

5 Ζςοδα (ςε εκατ.δολάρια) Ζςοδα (ςε εκατ.δολάρια) Χάρθ ςτθν εκτεταμζνθ διαφιμιςθ των τουρκικϊν τουριςτικϊν προοριςμϊν τθν τελευταία πενταετία και ςτθν καλλιζργεια καλϊν ςχζςεων τόςο με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όςο και με γειτονικζσ τθσ χϊρεσ, θ Τουρκία κατάφερε να κατατάςςεται ςτθν πρϊτθ δεκάδα παγκοςμίωσ τόςο ςε επίπεδο εςόδων, όςο και ςε επίπεδο αφίξεων, μετά από τουριςτικοφσ κολοςςοφσ όπωσ θ Γαλλία, οι ΘΡΑ, θ Κίνα, θ Ιςπανία και θ Ιταλία. Παγκόςμια κατάταξη ςε επίπεδο αφίξεων ΧΩΕΣ Αρικμόσ αφίξεων κατά το 2013 υκμόσ μεταβολισ 2013/ Γαλλία 84.7 εκατ. +2% 2 ΘΡΑ 69.8 εκατ. +4,7% 3 Ιςπανία 60.7 εκατ. +5,6% 4 Κίνα 55.7 εκατ. -3,5% 5 Ιταλία 47.7εκατ. +2,9% 6 Τουρκία 38.7 εκατ. +5,9% 7 Γερμανία 31.4 εκατ. +3,7% 8 Θν.Βαςίλειο 31.2 εκατ. +6,4% 9 ωςία 28.4 εκατ. +10,2% 10 Ταχλάνδθ 26.5 εκατ. +18,8% Πηγή: UNWTO World Barometer Τα ςτοιχεία που διατίκενται από τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Τουριςμοφ είναι για το 2013 και είναι ενδεικτικζσ τθσ παγκόςμιασ κατάταξθσ. Δεν ςυμπίπτουν με αυτά του τουρκικοφ Ινςτιτοφτου Στατιςτικισ, το οποίο για το 2013 για τθν Τουρκία π.χ ζδινε αρικμό αφίξεων 35,7 εκατ. 5

6 Ραγκόςμια κατάταξθ ςε επίπεδο εςόδων Χώρα Ζιςπράξεισ (2013) Μεταβολή (2013/2012) 1 ΘΡΑ $136,6 δις. +10,6% 2 Ιςπανία $60,4 δις. -7,4% 3 Γαλλία $56,1 δις. -2,2% 4 Κίνα $51.7δις. +3.3% 5 Ιταλία $43.9 δις. +6,6% 6 Ταχλάνδθ $42,1 δις. +24,4% 7 Γερμανία $41,2 δις +8,1% 8 Θν.Βαςίλειο $40,6 δις. +12,1% Χονγκ Κονγκ $38,9 δις. +17,7% 9 Αυςτραλία $30.9 δις. -2,8% 10 Tουρκία $27.9δις. +6,8% Πηγή: UNWTO World Barometer 2013 Καταγραφι αναχωριςεων Τοφρκων - αφίξεων αλλοδαπϊν τουριςτϊν Πηγή: Turkstat 6

7 Β. ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ Β1. ΧΩΕΣ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ ΤΟΥΙΣΤΩΝ ΣΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ Οι χϊρεσ από τισ οποίεσ αφικνοφνται οι περιςςότεροι τουρίςτεσ ςτθν Τουρκία παρουςιάηουν γεωγραφικι ποικιλία, κακϊσ προζρχονται από τθν Ευρϊπθ (Γερμανία, Θνωμζνο Βαςίλειο), από γειτονικζσ χϊρεσ ΚΑΚ (ωςία, Γεωργία, Ουκρανία) και από τθ Μζςθ Ανατολι (Ιράκ, Ιςραιλ) Χώρεσ προζλευςησ τουριςτών ςτην Σουρκία (χιλιάδεσ αφίξεισ) ΘΡΑ Γερμανία Αυςτραλία Αηερμπαϊτηάν Βζλγιο ,5 697, ,5 188, , , , , , Βουλγαρία Δανία Γαλλία Γεωργία Ολλανδία ΘΒ Ιράk Ιςπανία Ιςραιλ Σουθδία Ελβετία Ιταϋλία Ιαπωνία Καναδάσ ωςία Συρία Ουκρανία Θ πιο ςθμαντικι χϊρα προζλευςθσ τουριςτϊν για τθν Τουρκία είναι παραδοςιακά θ Γερμανία, όπου εξάλλου διαβιοφν και πολλοί Τοφρκοι. 7

8 Αφίξεισ ανά χώρα προζλευςησ (2014) Μερίδιο (2014) Γερμανία 5,25 εκατ. 14,4% Ρωςία 4,48 εκατ. 12,5% Θνωμζνο Βαςίλειο 2,6 εκατ. 7,2% Γεωργία 1,75 εκατ. 4,9% Βουλγαρία 1,69 εκατ. 4,7% Μεταβολι των αφίξεων από τισ 5 κυριότερεσ αγορζσ προζλευςθσ Γερμανία ωςία ΘΒ Γεωργία Βουλγαρία Β2. ΡΟΦΙΛ ΕΡΙΣΚΕΡΤΘ ΣΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ Ο ταξιδιϊτθσ που ςυγκαταλζγει τθν Τουρκία ςτισ επιλογζσ του ςυνικωσ αναηθτά υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ ςε χαμθλζσ τιμζσ. Ενδιαφζρεται για all inclusive κζρετρα κυρίωσ που να ςυνδυάηουν χαλαρζσ διακοπζσ και κοντινζσ επιςκζψεισ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. Κυρίωσ είναι επιςκζπτθσ μεςαίων ειςοδθματικϊν ςτρωμάτων που ςτακμίηει τον οικονομικό παράγοντα (cost-benefit analysis) ςτθν επιλογι των διακοπϊν του και προτιμά μεγάλθσ διάρκειασ (κερινζσ ςυνικωσ) διακοπζσ με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ. Οι πόλεισ τθσ Τουρκίασ με τθν πιο μεγάλθ επιςκεψιμότθτα είναι θ Κων/πολθ, θ Αττάλεια, θ Αδριανοφπολθ, το Τςανάκκαλε, θ Σμφρνθ, θ Άγκυρα, θ Ρροφςα, το Ικόνιο, θ Τραπεηοφντα, θ Αμάςρα, το Γκαηίαντεπ, θ Μαρντιν, θ Σανλίουρφα, το Βαν. Μεγάλθ επιςκεψιμότθτα ζχουν και τα προςτατευόμενα από τθν UNESCO μνθμεία, όπωσ θ Κοιλάδα του Göreme ςτθν Καππαδοκία, το Βυηαντινό τμιμα τθσ Κων/πολθσ, θ Ιεράπολθ-Pamukkale ςτο Denizli, ο αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ Τροίασ 8

9 ςτο Canakkale, το όροσ Nemrut ςτο Adiaman, θ πόλθ Safranbolu ςτο Karabuk, το Τηαμί του Σελίμ ςτθν Αδριανοφπολθ, αρχαιολογικοί χϊροι Αττάλειασ και Μοφγλα και ο νεολικικόσ οικιςμόσ Çatalhöyük ςτο Ικόνιο. Β3. ΕΙΔΙΚΟΤΕΕΣ ΜΟΦΕΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΣΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ 1. Ιατρικόσ Τουριςμόσ Με τον όρο «ιατρικόσ τουριςμόσ» νοοφμενο ωσ το ςφνολο των επιςκεπτϊν μιασ χϊρασ για λόγουσ είτε ιατρικϊν επεμβάςεων, είτε κεραπευτικϊν/ιαματικϊν διακοπϊν, είτε ςυνδυαςμοφ φροντίδασ και διακοπϊν θλικιωμζνων, θ Τουρκία αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ προοριςμοφσ ιατρικοφ τουριςμοφ παγκοςμίωσ, ςυγκαταλεγόμενθ ςτισ δζκα πρϊτεσ κζςεισ διεκνϊσ, ανάμεςα ςτον Ραναμά, τθ Βραηιλία, τθ Μαλαιςία, τθν Κοςτα ίκα, τθν Ινδία και τισ ΘΡΑ τα τελευταία δζκα χρόνια. Δζχεται τα τελευταία τρία χρόνια κατά μζςο όρο ετθςίωσ άνω των διεκνϊν τουριςτϊν για λόγουσ ιατρικοφσ, ενϊ ςυγκριτικό τθσ πλεονζκτθμα είναι οι χαμθλζσ τιμζσ ειδικότερα ςε επεμβάςεισ bypass ($ , τθν ίδια ςτιγμι που ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο το αντίςτοιχο κόςτοσ είναι $ και ςτισ ΘΡΑ $), ςτθν υποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι (κόςτοσ IVF ςτθν Τουρκία $, ενϊ ςτισ ΘΡΑ $), ςε επεμβάςεισ αποκατάςταςθσ ιςχίου ( $ ζναντι $ ςτισ ΘΡΑ) και ςτισ αιμοκακάρςεισ. Κατά 91,3% προτιμϊνται ιδιωτικά νοςοκομεία και κλινικζσ από τουσ ξζνουσ επιςκζπτεσ-αςκενείσ, τα περιςςότερα από τα οποία βρίςκονται ςτθν Κων/πολθ και ςτθν Άγκυρα, κατά 4,9% κρατικά νοςοκομεία, κατά 2,7% νοςοκομεία-ερευνθτικά κζντρα και κατά 1,1% κρατικά πανεπιςτθμιακά νοςοκομεία. Συνολικά οι επιλογζσ των ξζνων τουριςτϊν/αςκενϊν ιταν οι ακόλουκεσ: Κρατικά νοςοκομεία Κρατικά πανεπιςτθμιακά νοςοκομεία και ερευνθτικά κζντρα Αρικμόσ νοςοκομείων Αρικμόσ αςκενϊν Αρικμόσ νοςοκομείων Αρικμόσ αςκενϊν Ιδιωτικά νοςοκομεία Αρικμόσ νοςοκομείων Αρικμόσ αςκενϊν Πηγή:Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ Τα κρατικά νοςοκομεία που προτιμϊνται περιςςότερο από ξζνουσ αςκενείσ και που απεικονίηονται ςτο παρακάτω διάγραμμα (ςτοιχεία του 2012), είναι τόςο από Κων/πολθ και Άγκυρα όςο και από άλλεσ περιφερειακζσ πόλεισ τθσ Τουρκίασ που τυγχάνει να είναι και τουριςτικοί προοριςμοί (Αττάλεια, Μοφγλα, Αίδίνιο, Ικόνιο, Μερςίνα, Σανλίουρφα). Τοφτο εξθγείται τόςο από ςυγκυριακζσ παραμζτρουσ, λόγω δθλαδι του ότι κατά τθ διάρκεια διακοπϊν χρειάςτθκε ςε 9

10 κάποιουσ επιςκζπτεσ νοςθλία ςε τουρκικά νοςοκομεία, όςο και ςτθν επιλογι του ςυνδυαςμοφ διακοπϊν με λιψθ ςυγκεκριμζνθσ κεραπείασ. Οι χϊρεσ προζλευςθσ αςκενϊν-τουριςτϊν ςτθν Τουρκία είναι κυρίωσ θ Γερμανία, Λιβφθ, Ιράκ, Αηερμπαϊτηάν, ωςία. Οι δζκα ςημαντικότεροι προοριςμοίνοςοκομεία ξζνων αςθενών Antalya Manavgat state Antalya Kemer State Hospital Mugla Marmaris State Hospital Konya Dr.Faruk Sukan Istanbul Erenkoy Physiotherapy Aydin Kusadasi State hospital Cannakkale State Hospital Mersin Maternity and Sanliurfa Haran State Hospital Istanbul Kartal Yavuz Selim Οι δζκα ςθμαντικότεροι προοριςμοί-νοςοκομεία ξζνων αςκενϊν Πηγή: Υπουργείο Υγείασ Τουρκίασ 2. Θρθςκευτικόσ Τουριςμόσ Θ Τουρκία αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ προοριςμοφσ κρθςκευτικοφ τουριςμοφ, κακϊσ ςτθ χϊρα βρίςκονται αρκετά κρθςκευτικά μνθμεία που προςελκφουν τουρίςτεσ διαφόρων κρθςκευμάτων, με κυριότερα από αυτά τθν Αγ.Σοφία ςτθν Κων/πολθ, τθν Ραναγία Σουμελά ςτον Ρόντο, τθν Αγ.Σοφία Τραπεηοφντασ, το Σπίτι τθσ Ραναγίασ ςτθν Ζφεςο, τουσ λικόκτιςτουσ ναοφσ τθσ Καππαδοκίασ, τθν Εκκλθςία του Ακνταμάρ, το Μπλε Τηαμί και το Τηαμί του Μπεγιαηίτ, το Τηαμί Αλλαντίν ςτο Ικόνιο, τθ Συναγωγι τθσ Εφζςου κ.α. 3. Γαςτρονομικόσ Τουριςμόσ Τθν τελευταία 15ετία καταβάλλονται μεγάλεσ προςπάκειεσ από μζρουσ τόςο των κρατικϊν (κεντρικϊν και περιφερειακϊν) όςο και ιδιωτικϊν τουριςτικϊν φορζων να προβλθκεί θ Τουρκία ωσ προοριςμόσ, που ςυνδυάηει διακοπζσ με ιδιαίτερθ κουηίνα. Οι γαςτρονομικζσ επιλογζσ ςτα πολυάρικμα εςτιατόρια τθσ χϊρασ περιλαμβάνουν από ιχκθρά και καλαςςινά ωσ το περίφθμο κεμπάμπ και από φροφτα και λαχανικά ωσ τυριά με επωνυμία προζλευςθσ. Μεγάλθ διάδοςθ ζχουν τθν τελευταία τριετία και τα λεγόμενα culinary trips ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ Τουρκίασ που είναι διάςθμεσ για τθν παραγωγι ςυγκεκριμζνων προϊόντων και οι οποίεσ ζχουν δϊςει το όνομά τουσ ςε αυτά, κακιςτϊντασ τα διεκνοφσ φιμθσ, π.χ Adana Kebab, Antep Baklavasi, Kayseri pastirmasi κλπ 10

11 Γ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤΡΚΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ Γ1. ΡΟΦΙΛ ΤΟΥΚΟΥ ΡΕΙΘΓΘΤΘ Το προφίλ του Τοφρκου περιθγθτι ζχει υποςτεί ςθμαντικζσ αλλαγζσ τθν τελευταία δεκαετία, οι οποίεσ οφείλονται ςτθ μεταβολι του βιοτικοφ επιπζδου μεγάλθσ μερίδασ του πλθκυςμοφ και τθν ενίςχυςθ τθσ μεςαίασ τάξθσ, ςτθν άνοδο του μορφωτικοφ επιπζδου, ςτθν αςτικοποίθςθ που θ οικονομικι ανάπτυξθ επζφερε και ςτθ βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ του Τοφρκου με το Διαδίκτυο. Ζτςι, ενϊ παραδοςιακά οι Τοφρκοι πολφ δφςκολα εγκατζλειπαν τθ χϊρα τουσ για διακοπζσ, διαφαίνεται τελευταία μια τάςθ να γνωρίςουν νζεσ χϊρεσ. Ραράλλθλα λοιπόν με τον παραδοςιακό Τοφρκο περιθγθτι-περιγραφι που χαρακτθρίηει ακόμθ μεγάλθ μερίδα του εξερχόμενου από τθν Τουρκία τουριςμοφ και που προτιμά ολιγοιμερεσ διακοπζσ ςε οικεία μζρθ (ςυνθκζςτερα τόπο καταγωγισ του) εντόσ τθσ Τουρκίασ, διαμορφϊνεται ςταδιακά ζνασ νζοσ τφποσ Τοφρκου τουρίςτα που παρουςιάηει τα εξισ χαρακτθριςτικά: Ρροτιμά να οργανϊνει μόνοσ του τισ διακοπζσ και τα ταξίδια του (ςυνικωσ μζςω Internet) Ρροτιμά να πθγαίνει περιςςότερα ταξίδια για μικρότερο χρονικό διάςτθμα παρά διακοπζσ μεγάλθσ διάρκειασ άπαξ ςτο ζτοσ Επθρεάηεται από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ Εκτιμά τισ value for money διακοπζσ (χαρακτθριςτικό είναι ότι το μζςο κόςτοσ διακοπϊν τουτοφρκου τουρίςτα είναι 698 δολάρια) Ζνα 10% οικονομικά εφρωςτων Τοφρκων ξοδεφει αρκετά χριματα με βάςθ τισ επιταγζσ τθσ μόδασ, επιδιϊκοντασ άνεςθ και πολυτζλεια Αναηθτά νζεσ εμπειρίεσ (γαςτρονομία, δραςτθριότθτεσ, τοπία) Είναι των άμεςων αποφάςεων και των κρατιςεων τελευταίασ ςτιγμισ Ρροτιμά να ςυνδυάηει τισ διακοπζσ με χαλάρωςθ (ςυνθκζςτερα ςε παραλιακοφσ τόπουσ διακοπϊν) Οι πιο ευκατάςτατοι προτιμοφν κοντινά ταξίδια ςτο Αιγαίο το καλοκαίρι με καλαμθγοφσ Μία ςθμαντικι μερίδα επιδιϊκει ταξίδια ςε προοριςμοφσ με ιςλαμικά μνθμεία. Γ2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τθν τελευταία δεκαετία ζχει ςχεδόν διπλαςιαςτεί ο αρικμόσ των Τοφρκων που ταξιδεφουν ςτο εξωτερικό. Το 2014 αυξικθκε ο εν λόγω αρικμόσ κατά 6,1% ςε ςχζςθ με το Τούπκοι πολίηερ πος ηαξιδεύοςν ζηο εξωηεπικό (εκαη.) ,06 11

12 2006 4, , , , , , , , , Εξερχόμενοσ τουριςμόσ από Σουρκία (εκατ.σοφρκων τουριςτών) Εξερχόμενοσ τουριςμόσ από Τουρκία (εκατ.τοφρκων τουριςτϊν) Πηγή:Turkstat-Επεξεργαςία Γρ.ΟΕΥ Αγκφρασ Γ3. ΧΩΕΣ ΡΟΤΙΜΘΣΘΣ ΤΟΥΚΩΝ ΡΕΙΘΓΘΤΩΝ (ςτοιχεία Τurkstat 2013) Οι χϊρεσ, τισ οποίεσ οι Τοφρκοι τουρίςτεσ προτιμοφν να επιςκζπτονται είναι θ Γεωργία (1,17 εκατ.), θ Βουλγαρία (0,76 εκατ.), θ Ελλάδα (0,73 εκατ.), το Αηερμπαϊτηάν (0,37 εκατ.), θ Γερμανία (0,32 εκατ.), οι ΘΡΑ (0,31 εκατ.), θ ωςία (0,28 εκατ.), το Θνωμζνο Βαςίλειο και θ Γαλλία. Θ Γεωργία μόλισ τα τελευταία τρία χρόνια άρχιςε να αποτελεί ιδίατερα δθμοφιλι κοντινό προοριςμό (το 2010 μόλισ Τοφρκοι τθν επιςκζφκθκαν), λόγω πικανότατα του χαμθλοφ κόςτουσ διαςκζδαςθσ. Και οι τουριςτικζσ ροζσ από Τουρκία προσ Ελλάδα ζχουν τα τελευταία τρία χρόνια αυξθκεί ςθμαντικά λόγω και του πιλοτικοφ προγράμματοσ κεωριςεων, αλλά και γιατί οι Τοφρκοι, όχι μόνο των παραλίων αλλά και τθσ Ανατολίασ πλζον κεωροφν τθν Ελλάδα ωσ οικείο, κοντινό και ευχάριςτο τουριςτικό προοριςμό. Οι λόγοι που επιλζγονται, τζλοσ, από τουσ Τοφρκουσ ευρωπαϊκοί προοριςμοί, όπωσ θ Γερμανία και θ Βουλγαρία είναι προφανείσ κι ζχουν να κάνουν με το ζντονο τουρκικό ςτοιχείο που διαβιοί ςε αυτζσ. Χαρακτθριςτικό είναι ότι μεγάλο ποςοςτό Τοφρκων που ταξιδεφει προσ τισ δφο αυτζσ χϊρεσ ςυνικωσ φιλοξενείται από ςυγγενείσ. 12

13 Χώρεσ επιλογήσ Σοφρκων περιηγητών για διακοπζσ-μερίδιο (%) επί του ςυνολικοφ εξερχόμενου τουριςμοφ Γεωργία Βουλγαρία Ελλάδα Αηερμπαϊτηάν Γερμανία ΘΡΑ Θνωμζνο Βαςίλειο Γαλλία Λοιποί προοριςμοί (Πηγή: Τurkstat, επεξεργαςία Γρ.ΟΕΥ Αγκφρασ) Δ.ΔΙΜΕΡΕΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΡΟΕ Δ1. ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΩΝ ΔΙΜΕΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΚΙΑΣ - Στισ υπεγράφθ υμφωνία Σουριςτικήσ υνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Σουρκίασ (προβλζπει ανταλλαγι τεχνογνωςίασ, πλθροφοριϊν, τουριςτικοφ διαφθμιςτικοφ υλικοφ, ςυνεργαςία ςε τομζα επενδφςεων, επαγγ.εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ, ανάπτυξθσ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, ενκάρρυνςθ επαφϊν επαγγελματικϊν οργανϊςεων, περιοδικι ςφγκλθςθ Μικτισ Επιτροπισ, Ν.2897/2001, ΦΕΚ 69/Αϋ/ ) - 1 η φνοδοσ Μικτήσ Ελληνοτουρκικήσ Επιτροπήσ Σουριςμοφ (Αθήνα, 2003): ζμφαςθ ςτθν ανάγκθ προβολισ κοινϊν προϊόντων ςε κζματα ιςτορικισ, πολιτιςτικισ και φυςικισ ομορφιάσ υπό τθ μορφι κοινϊν τουριςτικϊν πακζτων ςε υπερπόντιεσ αγορζσ-προβολι καλάςςιου, κρθςκευτικοφ τουριςμοφ και κακιζρωςθ πολιτιςτικϊν διαδρομϊν-πρόταςθ για κατοπλοϊκι ςφνδεςθ Σμφρνθσ με Ρειραιά, Βόλο, Θεσ/νίκθ και ελλθνικά νθςιά. - 6 ο Ελληνοτουρκικό forum για τον Σουριςμό (άμοσ, Κουςάνταςι, 2005): Κοινι διακιρυξθ για ςτενότερθ ςυνεργαςία ςε κρθςκευτικό/πολιτιςτικό/καλάςςιο τουριςμό/κρουαηιζρεσ - 2 η φνοδοσ Μικτήσ Ελληνοτουρκικήσ Επιτροπήσ Σουριςμοφ και 7 ο Ελληνοτουρκικό forum για τον Σουριςμό (Αττάλεια, 2006): Ζμφαςθ ςτθ ςτενότερθ ςυνεργαςία μεταξφ των ενϊςεων τουριςτικϊν πρακτόρων των δφο χωρϊνανταλλαγι επιςκζψεων ςε τουριςτικζσ εκκζςεισ και ςυνζδρια, ανταλλαγι 13

14 ςπουδαςτϊν τουριςτικϊν ςχολϊν, επίςκεψθ ςε ςεμινάριο ςτθν Κων/πολθ 9 Ελλινων κακθγθτϊν μαγειρικισ-κοινι διακιρυξθ Υπουργϊν Τουριςμοφ, ςυνεργαςία ςε επιμορφωτικά προγράμματαμ ςθμαςία ςφςταςθσ Ομάδασ Εργαςίασ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ - 1 η φνοδοσ Ανωτάτου υμβουλίου υνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ-Σουρκίασ: υπογραφι από δφο Υπουργοφσ Τουριςμοφ & Ρολιτιςμοφ Κοινήσ Ελληνοτουρκικήσ Διακήρυξησ για ςυνεργαςία ςτον τομζα του τουριςμοφ. - 8 ο Ελληνοτουρκικό forum για τον Σουριςμό και 3 η φνοδοσ Μικτήσ Ελληνοτουρκικήσ Επιτροπήσ Σουριςμοφ (Αθήνα, Οκτώβριοσ 2011): ζμφαςθ ςτθ ςυνδυαςτικι δυναμικι των δφο χωρϊν με ςτόχο τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν από αναδυόμενεσ αγορζσ (Κίνα, Ινδία)-κοινι παρουςία Ελλάδασ-Τουρκίασ ςε διεκνείσ τουριςτικζσ εκκζςεισ Υπογραφι Ρρωτοκόλλου - 2 ο SeaTrade Winter Cruising Forum (Κων/πολη 2011):Ανακοίνωςθ από Υφυπουργό Ρολιτιςμοφ &Τουριςμοφ για άρςθ του καμποτάη και απελευκζρωςθ τθσ κρουαηιζρασ-συνεργαςία δφο χωρϊν εντόσ του UNWTO, ΟΟΣΑ, European Travel Committee, ΟΣΕΡ, Συνεργαςία χωρϊν ΝΑ Ευρϊπθσ -Μάρτιοσ 2013: Κοινι Διακιρυξθ τθσ Υπουργοφ Τουριςμοφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Τουρκίασ για ςυνεργαςία ςτον τομζα του Τουριςμοφ ςτο πλαίςιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργαςίασ ( ) -Εξελίξεισ εντόσ : πιλοτικό πρόγραμμα διευκόλυνςθσ visa για 15 θμζρεσ ςτα ςυνοριακά ςθμεία 7 νθςιϊν Αν.Αγαίου (Λζςβοσ, Χίοσ, Σάμοσ, Σφμθ, όδοσ, Κωσ, Καςτελλόριηο) Δ2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Αθίξειρ Τοςπκων ηοςπιζηών ζηην Ελλάδα Αθίξειρ Ελλήνων ηοςπιζηών ζηην Τοςπκία (Ιαν.-Αςγ) % μεηαβολή 2012/ ,1% +6,6% % μεηαβολή 2013/ % -1.75% % μεηαβολή 8μηνο 2013/8μηνο ,92% +36,71% (Πηγή:Ελληνική Στατιςτική Υπηρεςία) 14

15 Ραρατίκενται και αντίςτοιχα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ τουρκικισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ για τα ζτθ Αθίξειρ Τοςπκων ηοςπιζηών ζηην Ελλάδα Αθίξειρ Ελλήνων ηοςπιζηών ζηην Τοςπκία Οι διαφορζσ αυτζσ ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία μεταξφ των δφο χωρϊν πικανότατα οφείλονται ςτον διαφορετικό τρόπο μζτρθςθσ των τουριςτϊν που περνοφν τα ςφνορα προσ τθ μία ι άλλθ χϊρα. Για παράδειγμα, θ τουρκικι ςτατιςτικι υπθρεςία δίνει μεγαλφτερα μεγζκθ ςτισ αφίξεισ Τοφρκων τουριςτϊν ςτθν Ελλάδα, γιατί καταγράφει κάκε ζξοδο τουριςτϊν (ακόμα και για ϊρεσ, πράγμα το οποίο είναι πολφ ςφνθκεσ ςτα νθςιά), ενϊ θ Ελλθνικι Στατιςτικι Υπθρεςία υπολογίηει τον αρικμό κεωριςεων ειςόδου που εκδίδονται από τισ ελλθνικζσ αρχζσ. Ε. ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΕΙ Θ Ελλάδα και θ Τουρκία είναι μεν χϊρεσ ανταγωνιςτικζσ ςτον τομζα του τουριςμοφ, με μεγάλθ διαφορά επιδόςεων ωςτόςο. Συγκεκριμζνα θ Ελλάδα κατατάςςεται ςτθν 16 θ κζςθ και θ Τουρκία ςτθν 6 θ ςτον διεκνι πίνακα αφίξεων τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τουριςμοφ. Είναι γεγονόσ ότι θ πολυμορφία και το φυςικό κάλλοσ των περιςςότερων περιοχϊν τθσ Ελλάδασ και Τουρκίασ προςφζρουν ςτουσ ξζνουσ επιςκζπτεσ εξαιρετικζσ ευκαιρίεσ για παραδοςιακό ι εναλλακτικό τουριςμό. Αυτό όμωσ που διαφοροποιεί τισ δφο χϊρεσ ςτθν προςζγγιςθ τουριςτϊν από άλλεσ χϊρεσ είναι αφ ενόσ οι οργανωμζνεσ διαφθμιςτικζσ διεκνείσ εκςτρατείεσ τθσ Τουρκίασ, οι οποίεσ τθν προβάλλουν ςτακερά ωσ ιςτορικό προοριςμό με ςφγχρονεσ παροχζσ υπθρεςιϊν και αφ ετζρου το χαμθλό κόςτοσ ολοκλθρωμζνων πακζτων τουριςμοφ (all inclusive μεγάλεσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ με υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ ςε χαμθλό κόςτοσ και διοργάνωςθ δραςτθριοτιτων ςε περιοχζσ με φυςικι ομορφιά). Λαμβάνοντασ όμωσ υπόψιν ότι θ Τουρκία δζχεται χιλιάδεσ επιςκεπτϊν τόςο από τθν Ευρϊπθ, όςο και από τισ γειτονικζσ χϊρεσ ΚΑΚ και τθ Μζςθ Ανατολι και προκειμζνου να απαλειφκοφν οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του ανταγωνιςμοφ αυτοφ και να μετριαςτεί το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ Τουρκίασ ωσ προσ το κόςτοσ, ενδεχόμενεσ προτάςεισ κα ιταν, αφ ενόσ να επιδιωχκεί όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ προβολι τθσ Ελλάδασ ωσ τουριςτικοφ πρποοριςμοφ υψθλισ ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν, τόςο ςτθν Τουρκία όςο και ςε χϊρεσ-ςτόχουσ άντλθςθσ τουριςτϊν και αφ ετζρου, να δθμιουργθκοφν ςυνζργειεσ μεταξφ των κρατικϊν και ιδιωτικϊν φορζων Ελλάδασ και Τουρκίασ που αςχολοφνται ςτον τομζα του τουριςμοφ. Με βάςθ τα ανωτζρω δεδομζνα οι προτάςεισ μασ κα μποροφςαν λοιπόν να ςυνοψιςκοφν ςτισ κάτωκι: 15

16 Ι. Διοργάνωςη εκδηλώςεων προβολήσ τησ Ελλάδασ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ Διοργάνωςθ είτε από μζρουσ τθσ Ελλάδασ είτε από κοινοφ εκδθλϊςεων τουριςτικισ προβολισ ςε ςυνδυαςμό με γαςτρονομία ςε τουρκικζσ πόλεισ περιοχισ Αιγαίου με γνωςτά και χαρακτθριςτικά τοπικά προϊόντα, όπωσ πχ. Σμφρνθ, Αττάλεια, Μπόντρουμ κλπ Διοργάνωςθ πολυκεματικϊν εβδομάδων εκδθλϊςεων ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςε πολυτελι ξενοδοχεία τθσ Τουρκίασ (Κων/πολθ, Σμφρνθ, Άγκυρα) που κα περιλαμβάνουν εκκζςεισ ηωγραφικισ, φωτογραφίασ και μουςικϊν εκδθλϊςεων, ςε ςυνδυαςμό με επίδειξθ ελλθνικισ κουηίνασ. Ρρόςκλθςθ ςε αρκρογράφουσ τουριςτικϊν περιοδικϊν, τουριςτικοφσ πράκτορεσ και ξενοδόχουσ για διαμονι και ξενάγθςθ ςε τουριςτικοφσ προοριςμοφσ ςτθν Ελλάδα Δθμιουργία μζςω Γραφείων Τφπου, ΟΕΥ, ΕΟΤ επαφϊν με μζςα ενθμζρωςθσ ςτθν Τουρκία με ςκοπό τθν αρκρογραφία, τθν προβολι, τα διαφθμιςτικά spots και εκτεταμζνα αφιερϊματα ςε τουριςτικοφσ προοριςμοφσ ςτθ χϊρα μασ. Οργάνωςθ κοινϊν πολιτιςτικϊν/ακλθτικϊν εκδθλϊςεων (π.χ Ροςειδόνια, Aegean Festival κλπ) ΙΙ. Προςφορζσ ελληνικών τουριςτικών πρακτορείων και ςυμφωνίεσ με αντίςτοιχα τουρκικά για προςζλκυςη τουριςτών τόςο από Σουρκία όςο και από τρίτεσ χώρεσ Σφναψθ ςυμφωνιϊν μεταξφ ιδιωτικϊν φορζων για κοινά πακζτα ςε τουρίςτεσ μακρινϊν προοριςμϊν (πχ. από Αμερικι και από αναδυόμενεσ χϊρεσ τθσ Αςίασ), τα οποία κα μποροφςαν να ςυνδυάςουν δφο μεςογειακζσ χϊρεσ ςε ενιαίο πακζτο διακοπϊν, με αλλθλοςυμπλθροφμενα χαρακτθριςτικά. Διερεφνθςθ από μζρουσ των ελλθνικϊν τουριςτικϊν πρακτορείων δυνατοτιτων ςυνεργαςίασ με τουρκικά πρακτορεία ςε πόλεισ εκτόσ Κων/πολθσ και Σμφρνθσ Συμφωνίεσ ελλθνικϊν και τουρκικϊν πρακτορείων για κοινά πακζτα ιαματικοφ, εναλλακτικοφ (ακλθτικοφ, αγροτουριςμοφ) και κρθςκευτικοφ τουριςμοφ. Ππωσ ςτθν Τουρκία, ομοίωσ και ςτθν Ελλάδα, το κόςτοσ ιατρικοοφ τουριςμοφ είναι αρκετά χαμθλό, ςυγκρινόμενο με αυτό των χωρϊν τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ και των ΘΡΑ (χαμθλό κόςτοσ επεμβάςεων, αιμοκακάρςεων κλπ), αλλά και ςτον τουριςμό τρίτθσ θλικίασ, κακϊσ υπάρχουν κερμά και ιαματικά λουτρά ςε προςβάςιμεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ και με ςφγχρονεσ και προςιτζσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Ρρόςκλθςθ προζδρων μεγάλων επιχειριςεων, δθμοςιογράφων, τουριςτικϊν φορζων και μεγάλων tour operators και ξενοδόχων ςε οργανωμζνεσ κρουαηιζρεσ ςτο Αιγαίο, όπου κα δίνεται ευκαιρία γαςτρονομικισ και πολιτιςτικισ προβολισ τθσ χϊρασ μασ. 16

17 Επιπλζον, ςτοχεφοντασ ςτο 10% των πιο εφπορων Τοφρκων, τα μεγάλα ξενοδοχεία ςτθν Ελλάδα κα μποροφςαν να επιδιϊξουν μεγαλφτερθ προβολι τουσ ςτθν Τουρκία και να προςφζρουν πακζτα γνωριμίασ, ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ ςυνικεισ προοριςμοφσ των πιο εφπορων Τοφρκων. Ρροσ αξιοποίθςθ είναι επίςθσ και το ςτοιχείο τθσ τάςθσ του ςυνεδριακοφ αλλά και εταιρικοφ τουριςμοφ ςτθν Τουρκία, κακϊσ κα μποροφςαν να προςφζρονται ελκυςτικά πακζτα ςε εργαηομζνουσ εταιριϊν και ςφνεδρουσ, προκειμζνου να επιςκεφτοφν τθ χϊρα μασ και να διεξάγουν τισ εκδθλϊςεισ τουσ ςε αυτιν. Χειμερινζσ προςφορζσ εκ μζρουσ ελλθνικϊν τουριςτικϊν πρακτορείων ειδικά για Τοφρκουσ τουρίςτεσ Ρροςζγγιςθ μεγάλων τουρκικϊν επιχειριςεων-προςφορά τουριςτικϊν πακζτων για εργαηομζνουσ διευκόλυνςθ ςτθ χοριγθςθ visa (Ολλανδικό μοντζλο) ΙΙΙ. Διευκολφνςεισ ςε γραφειοκρατικό και θεςμικό επίπεδο-διοργάνωςη Workshops Επζκταςθ του προγράμματοσ διευκόλυνςθσ 15θμερθσ-ι και μεγαλφτερου διαςτιματοσ- κεϊρθςθσ visa και ςε άλλα νθςιά (π.χ Λζροσ, Λιμνοσ, Κριτθ) δεδομζνου ότι θ Τουρκία, λόγω τθσ ανόδου του βιοτικοφ επιπζδου, του χαμθλοφ μζςου όρου θλικίασ, τθσ διάδοςθσ του διαδικτφου και τθσ δθμιουργίασ ωρίμου κεςμικοφ πλαιςίου μεταξφ των δφο χωρϊν αποτελεί ςθμαντικότατθ αγορά άντλθςθσ τουριςτϊν. Δθμιουργία περιςςότερων αεροπορικϊν slots μεταξφ Ελλάδασ και Τουρκίασ και ςε προοριςμοφσ ιδιαίτερου τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ για Τουρκουσ τουρίςτεσ (π.χ νθςιά Ανατ.Αιγαίου, Χαλκιδικι, Κριτθ) Διευκόλυνςθ επαφϊν μεταξφ ελλθνικϊν και τουρκικϊν Ρεριφερειϊν, αμοιβαία προβολι ςε τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ, δθμιουργία Workshops, αδελφοποιιςεισ, ςφναψθ ςχετικϊν ςυμφωνιϊν. Κοινζσ τθλεοπτικζσ παραγωγζσ με προβολι ιςτορικϊν προςϊπων και διαδρομϊν τουσ και ςτισ δφο χϊρεσ (π.χ Απόςτολοσ Ραφλοσ, Μ.Αλζξανδροσ) 17

18 Η. ΧΘΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘ ΣΟΤΡΚΙΑ KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI Atatürk Bulvarı No: Opera / Ankara İsmet İnönü Bulvarı No: Emek / Ankara Tel: ) , ( ) ΕΝΩΘ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΟΤΡΚΙΑ TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ Esentepe Mh. Villa Cd. No:7 Şişli/İstanbul Tel:(0212) Fax:(0212) / ALO TÜRSAB HATTI ACENTA SİCİL DEPARTMANI: KURUMSAL İLİŞKİLER DEPARTMANI: DIŞ İLİŞKİLER DEPARTMANI: HUKUK SERVİSİ: HAC DEPARTMANI: TÜRSAB AB İLİŞKİLERİ: TÜKETİCİ SERVİSİ ΕΝΩΘ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΣΟΤΡΚΙΑ (TURKIYE OTELLERI BIRLIGI) Cumhuriyet Cad. Pak Apt.No: 30 Kat 6 D: 12 Harbiye (Divan Oteli Yanı) Şişli - İstanbul Tel : (pbx) Faks : Başkan / President Genel Müdür / General Director Dış İlişkiler / Foreign Relations Genel / General ΠΘΓΕ: 18

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Η Προώθηςη των Ειδικών Μορφών Τουριςμοφ ωσ Αναπτυξιακή Στρατηγική

Η Προώθηςη των Ειδικών Μορφών Τουριςμοφ ωσ Αναπτυξιακή Στρατηγική Η Προώθηςη των Ειδικών Μορφών Τουριςμοφ ωσ Αναπτυξιακή Στρατηγική Βαγιονισ Ν., Κζντρο Ρρογραμματιςμοφ και Οικονομικϊν Ερευνϊν ΚΕΡΕ, Ερευνθτισ Α. Διδαςκάλου Ε. Ρανεπιςτιμιο Ρειραιά - Διδάςκουςα, Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ από 234 Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 Βουδαπέςτη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό Δρ. Heather Skinner Ρανεπιςτιμιο South Wales heather.skinner@southwales.ac.uk Απρίλιοσ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

GREEK MEDICAL TOURISM COUNCIL ΕΛ. Ι. ΣΟΤΡ Μια ρσλλξγική ποξρπάθεια για ςημ αμάπςσνη ςξσ Ιαςοικξύ Σξσοιρμξύ ρςημ Δλλάδα

GREEK MEDICAL TOURISM COUNCIL ΕΛ. Ι. ΣΟΤΡ Μια ρσλλξγική ποξρπάθεια για ςημ αμάπςσνη ςξσ Ιαςοικξύ Σξσοιρμξύ ρςημ Δλλάδα GREEK MEDICAL TOURISM COUNCIL ΕΛ. Ι. ΣΟΤΡ Μια ρσλλξγική ποξρπάθεια για ςημ αμάπςσνη ςξσ Ιαςοικξύ Σξσοιρμξύ ρςημ Δλλάδα Δρ. Πάρισ Κοκορότςικοσ Γενικόσ Γραμματζασ ΕΛΙΣΟΤΡ Διευθ. φμβουλοσ ΕΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS Το ΚΑΒ Hellas (Interactive Advertising Bureau Οργανιςμόσ Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ) ιδρφκθκε το 2001 και από τότε αποτελεί τον κλαδικό φορζα των εταιρειϊν που αςχολοφνται με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ. Αφίξεισ Προπόνθςθ 16 θ Μαΐου Πζμπτθ Προπόνθςθ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ. Αφίξεισ Προπόνθςθ 16 θ Μαΐου Πζμπτθ Προπόνθςθ Η Οργανωτικι επιτροπι του Αγϊνα βρίςκεται ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να προςκαλεί ακλθτζσ από όλον τον κόςμο να ςυμμετάςχουν ςτο Ελλθνικό Grand Prix Compak Sporting που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 18 με 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα

χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα Περιεχόμενα 1 Η αναγκαιότητα του στρατηγικοφ σχεδίου εφοδιαστικής αλυσίδας - 2-1.1 Διεθνζσ Περιβάλλον λειτουργίασ τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ - 2-1.2

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Green Spots - Innovative & Environmentally Friendly Network for the ΔΡΓΟ: Development and Promotion of Entrepreneurship / Καινοτόμο και Φιλικό ππορ το Πεπιβάλλον Δίκτςο για την Ανάπτςξη και Πποώθηση τηρ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ 174 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ 174 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 174 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ του Κων/νου Στ. Δεριζιώτη ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΣΟ ΣΟΒΑΡΑ «ΠΑΙΡΝΟΥΝ» ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μέχρι το 2023 προγραμματίζουν οι Τούρκοι τον Τουρισμό τους Ογδόντα

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα