Μελέτη συσχέτισης της ύπαρξης τερηδόνας στην άπω επιφάνεια των δεύτερων γοµφίων και της ανατολής των τρίτων γοµφίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη συσχέτισης της ύπαρξης τερηδόνας στην άπω επιφάνεια των δεύτερων γοµφίων και της ανατολής των τρίτων γοµφίων"

Transcript

1 Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (212) 3, Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (212) 3, Μελέτη συσχέτισης της ύπαρξης τερηδόνας στην άπω επιφάνεια των δεύτερων γοµφίων και της ανατολής των τρίτων γοµφίων Μαρία ΛΑΖΑΡΙ ΟΥ 1, Βάγια ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ 2, Χρύσα ΙΒΑΝΙ ΟΥ 3, Ιωάννης ΤΗΛΑΒΕΡΙ ΗΣ 4 Ιδιωτικό ιατρείο, Θεσσαλονίκη A study of the correlation between second molar distal caries and third molar eruption Maria LAZARIDOU, Vagia GALITSIOU, Chrisa DIVANIDOU, Ioannis TILAVERIDIS Private practice, Thessaloniki, Greece Ερευνητική κλινική εργασία Clinical research paper ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να α- ναλύσει τις παραµέτρους συσχέτισης µεταξύ άπω τερηδόνας στους δεύτερους γοµφίους και ανατολής των τρίτων γοµφίων. Υλικά και µέθοδοι: Μελετήθηκαν 73 περιπτώσεις ασθενών από το αρχείο ιδιωτικού ιατρείου που είχαν προσέλθει για εξαγωγή του τρίτου έγκλειστου ή ηµιέγκλειστου γοµφίου. Εκτιµήθηκαν οι εξής παράγοντες: φύλο, άπω τερηδόνες στους δεύτερους γοµφίους, γωνίωση, επίπεδο έγκλεισης και εγγύς άπω απόσταση του τρίτου και του δεύτερου γοµφίου. Αποτελέσµατα: Από τα 73 περιστατικά που µελετήθηκαν, στα 21 ανιχνεύτηκαν άπω τερηδόνες στους δεύτερους γοµφίους (28,8%), ενώ στα 52 οι δεύτεροι γοµφίοι ήταν ελεύθεροι τερηδόνας (71,2%). Στην πρώτη οµάδα ένα ποσοστό 66,6% εµφάνισε εγγύς γωνίωση του τρίτου γοµφίου από 41-6 και 61-8, επίπεδα έγκλεισης A σε ποσοστό 86% και η εγγύς-άπω απόσταση κυµαινόταν µεταξύ 1-12 mm σε ποσοστό 52,4%. Συµπεράσµατα: Οι τρίτοι γοµφίοι που βρίσκονται υπό ανατολή θα πρέπει να εξάγονται προληπτικά όταν υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος πρόκλησης τερηδόνας στους παρακείµενους δεύτερους γοµφίους. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: έγκλειστοι τρίτοι γοµφίοι, δεύτεροι γοµφίοι, τερηδόνα, στάδιο ανατολής SUMMARY: This study aims to analyse the correlation parameters between second molar distal caries and third molar eruption. Materials and methods: 73 cases of patients who had their third impacted or semi-impacted molars remo ved, were studied; they were retrieved from the archi ve of a private practice. The following parameters were evaluated: patients gender, second molars distal ca ries, angulation, impaction plane and mesio-distal distance between the third and second molars. Results: Of the 73 cases that were studied, 21 involved second molar distal caries (28.8%), while in 52 cases the second molars were free of caries (71.2%). Within the first group, 66.6% of the cases involved third molar distal angulation of 41-6 and 61-8, with type A impaction planes in 86% and the mesio-distal distance ranging between 1 12 mm in 52.4%. Conclusion: Erupting third morals need to be prophylactically extracted if there is a significant risk of developing caries in adjacent second molars. KEY WORDS: impacted third molars, second molars, caries, eruption status 1 Eιδικευόµενη ΣΓΠΧ 2 Οδοντίατρος 3 Φοιτήτρια Οδοντιατρικής ΑΠΘ 4 Λέκτορας ΣΓΠΧ ΑΠΘ Παρελήφθη: 3/5/212 - Έγινε δεκτή: 11/1/212 Paper received: 3/5/212 - Accepted: 11/1/212 Τόµος 13, Νο 3, 212/Vol 13, No 3, 212

2 16 Λαζαρίδου Μ. και συν./lazaridou M. et al. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων τρίτων γοµφίων είναι µία από τις συχνότερες χειρουργικές επεµβάσεις στον χώρο της στοµατικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής (Almendros-Marques και συν. 28). Οι έγκλειστοι τρίτοι γοµφίοι ενοχοποιούνται ως πιθανή αιτία περιστεφανίτιδας (Elter και συν. 24), γωνιώδους κατάγµατος κάτω γνάθου (Halmos και συν. 24), κυστικών βλαβών και τερηδόνας στους δεύτερους γοµφίους (Flick, 1999, Adeyemo, 25, McArdle και συν. 26). Η Αµερικανική Εταιρεία Στοµατικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών (AAOMS) (Carlson, 27) πρότεινε ως ενδείξεις για την αφαίρεση των τρίτων γοµφίων µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: πόνος, περιστεφανίτιδα, µη επανορθώσιµα τερηδονισµένα δόντια κτλ. Μεταξύ αυτών, η αποκατάσταση της τερηδονικής βλάβης που προκαλείται σε έναν δεύτερο γοµφίο λόγω του εγκλείστου τρίτου γοµφίου, επιβάλλει συνήθως την αφαίρεση του τρίτου γοµφίου. Εν τούτοις υπάρχουν περιπτώσεις που οι τερηδονικές βλάβες του 2ου γοµφίου είναι τόσο µεγάλες που δεν αποκαθίστανται, µε αποτέλεσµα την εξαγωγή του και εποµένως την σηµαντική απώλεια µασητικής ικανότητας. Με βάση αυτό, η πρώιµη εκτίµηση του τερηδονικού κινδύνου των δευτέρων γοµφίων που σχετίζονται µε τρίτους γοµφίους, πιθανόν να είναι χρήσιµη στην πρόληψη τερηδόνας στις άπω επιφάνειες των δευτέρων γοµφίων. Ωστόσο, η προληπτική αφαίρεση εγκλείστων τρίτων γοµφίων αµφισβητείται (Flick, 1999, Adeyemo, 25). Παρόλα αυτά, αν εκτιµηθεί ότι υπάρχει υψηλός τερηδονικός κίνδυνος, τότε πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο της αφαίρεσης των έγκλειστων τρίτων γοµφίων, για να αποτραπεί η εξέλιξη άπω τερηδόνας στους δεύτερους γοµφίους. Με άλλα λόγια, σε περιπτώσεις όπου οι δεύτεροι γοµφίοι εµφανίζουν υψηλό κίνδυνο τερηδονισµού λόγω της εγγύτητας τους µε τους τρίτους γοµφίους, η προληπτική εξαγωγή των τρίτων γοµφίων συνιστάται ως θεραπευτική µέθοδος για τη βελτίωση της πρόγνωσης των δευτέρων γοµφίων. Μέχρι σήµερα έχουν γίνει λίγες σε αριθµό έρευνες πάνω στη σχέση µεταξύ άπω τερηδόνας των δευτέρων γοµφίων και του σταδίου ανατολής των τρίτων γοµφίων. Ειδικά, στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει καµία σχετική αναφορά. Πιο συγκεκριµένα, οι McArdle και συν. (26) εξέτασαν τα ιστορικά 1 ασθενών, που υποβλήθηκαν σε εξαγωγή 122 τρίτων γοµφίων κάτω γνάθου εξαιτίας άπω αυχενικής τερηδόνας στους δεύτερους κάτω γοµφίους. Παρατήρησαν ότι το 82% αυτών των τρίτων γοµφίων είχε µία εγγύς απόκλιση µεταξύ 4 και 8, αποδεικνύοντας έτσι µία σχέση µεταξύ της εµφάνισης άπω τερηδόνας στους 2ους κάτω γοµφίους και της θέσης των 3ων κάτω γοµφίων. Παρόλα αυτά, η συγκεκριµένη έρευνα δεν περιελάµβανε περιπτώσεις µε ανέπαφους δεύτερους γοµφίους, INTRODUCTION The surgical extraction of impacted third molars is one of the most common procedures in the field of oral and maxillofacial surgery (Almendros-Marques et al. 28). Impacted third molars have been pointed out as a potential cause of pericoronitis (Elter et al. 24), mandibular angle fractures (Halmos et al. 24), cystic lesions and caries in second molars (Flick 1999, Adeyemo 25, McArdle et al. 26). The American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS) (Carlson, 27) recommends molar extraction in the presence of indications such as pain, pericoronitis, non-restorable decayed teeth etc. Among these is the restoration of a carious lesion to a second molar caused by an impacted third molar, which usually also involves the extraction of the third molar. However, there are cases in which carious lesions in second molars are so extensive that they cannot be restored and 2nd molars need to be extracted too, which results in significant impairment of the patient s masticatory function. An early assessment of the caries risk of second molars, associated with third molars, may be useful in preventing second molar distal caries. However, the prophylactic extraction of impacted third molars has been questioned (Flick, 1999, Adeyemo, 25). Still, if the risk of caries is found to be high, the prospect of extracting impacted third molars needs to be considered in order to prevent distal caries from affecting second molars. In other words, in cases where second molars have a high caries risk due to their proximity to third molars, prophylactic third molar extraction is recommended to help improve the prognosis of second molars. To date, only a few studies have looked into the relation between second molar distal caries and the eruption status of third molars. The Greek literature in particular does not include any relevant references. More precisely, McArdle et al. (26) studied the medical files of 1 patients, who had had a total of 122 mandibular third molars extracted due to distal cervical caries in their mandibular second molars. They observed that 82% of these third molars had a mesial angulation of between 4 to 8, thus proving that there is a correlation between the development of distal caries in mandibular second molars and the position of mandibular third molars. However, that study did not include cases of intact second molars, which would have been necessary in order to compare between normal and decayed mandibular second molars in relation to the eruption status of third molars. Finally, the study considered the angulation of the third molar but not its position on the vertical plane, which could also affect the development of caries to the mandibular sec- Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

3 Σχέση 3ων γοµφίων και τερηδόνας 2ων γοµφίων/relation between 2nd molar caries and 3rd molar 161 στοιχείο απαραίτητο για να γίνει σύγκριση µεταξύ φυσιολογικών και τερηδονισµένων δευτέρων κάτω γοµφίων σε σχέση µε το στάδιο ανατολής των τρίτων γοµφίων. Τέλος, η έρευνα εκτίµησε την κλίση του τρίτου γοµφίου αλλά όχι τη θέση του σε κατακόρυφο επίπεδο, παράγοντα που θα µπορούσε επίσης να επηρεάσει την εµφάνιση τερηδόνας στον 2ο γοµφίο της κάτω γνάθου. Σκοπός αυτής της µελέτης είναι να εντοπιστούν οι παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τον τερηδονισµό της άπω επιφάνειας των δευτέρων γοµφίων, εξαιτίας της ανατολής των τρίτων γοµφίων. Για τον λόγο αυτό, η έρευνα στόχευσε στην ανάπτυξη και πρόταση προβλέψιµων και εύκολα εφαρµόσιµων ενδείξεων για την προληπτική αφαίρεση των τρίτων γοµφίων. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε υλικό (πανοραµικές ακτινογραφίες και ιστορικά) από το αρχείο ιδιωτικού ιατρείου της Θεσσαλονίκης που µας προσέφερε τη βοήθειά του. Χρησιµοποιήθηκε ένας τυχαίος αριθµός ασθενών (73 περιπτώσεις), που προσήλθαν στο ιατρείο για εξαγωγή του τρίτου γοµφίου από το Οι παράµετροι που µελετήθηκαν ήταν το φύλο του ασθενούς, ο βαθµός διάπλασης της ρίζας, η εγγύς γωνίωση του τρίτου γοµφίου, το επίπεδο έγκλεισης των τρίτων γοµφίων και η απόσταση της εγγύς επιφάνειας από το σηµείο της αδαµαντινοοστεϊνικής ένωσης του τρίτου γοµφίου µέχρι και την αντίστοιχη άπω επιφάνεια του δεύτερου γοµφίου. Χρησιµοποιήσαµε την ταξινόµηση κατά Shiller (Shiller, 1979) όπου η εγγύς γωνίωση του 3ου γοµφίου υπολογίστηκε µετρώντας την γωνία που δηµιουργείται από τη διχοτόµηση των ευθειών που ορίζουν το µασητικό επίπεδο του δεύτερου γοµφίου- η πρώτη ευθεία και τη µασητική επιφάνεια του τρίτου- η δεύτερη (Εικ. 1). Το επίπεδο έγκλεισης του τρίτου γοµφίου υπολογίστηκε µε βάση τα επίπεδα αναφοράς που ορίζονται από την µασητική επιφάνεια του δεύτερου γοµφίου και την αδαµαντινοοστεϊνική ένωση επίσης του δεύτερου γοµφίου (αυχένας) (Αγγελόπουλος και συν. 25) (Εικ. 2). Η απόσταση µεταξύ της άπω επιφάνειας του 2ου γοµφίου από την εγγύς του τρίτου (σηµείο αναφοράς η αδαµαντινοοστεϊνική ένωση) µετρήθηκε σύµφωνα µε την ταξινόµηση κατά Leone (Leone και συν. 1986) (1-3mm, 4-6mm, 7-9mm, 1-12mm, >12mm) (Εικ. 3). Τα αποτελέσµατα της µελέτης προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων µε το πρόγραµµα SPSS 15.. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μεταξύ των περιστατικών που µελετήθηκαν, στα 21/73 βρέθηκε ότι υπήρχε τερηδόνα στους δεύτερους γοµ- ond molar. The aim of this study is to identify the factors behind second molar distal caries, due to third molar eruption. Therefore, it seeks to develop and propose a set of predictable and easily identifiable indicators for the prophylactic extraction of third molars. MATERIALS AND METHODS This study was based on material (panoramic radiographs and medical histories) obtained from the archive of a private practice in Thessaloniki, Greece. A random number of patients were selected (73 cases), who had visited the practice to have their third molars removed between 29 and 211. The parameters that were examined were the patient s gender, the stage of root formation, the mesial angulation of the third molar, the level of impaction of the third molar and the distance of the mesial surface, from the cementoenamel junction of the third molar to the respective distal surface of the second molar. Shiller s classification was used (Shiller, 1979), according to which the mesial angulation of the third molar was calculated by measuring the angle of intersection between the masticatory plane of the second molar (first line) and the masticatory plane of the third molar (second line) (Fig. 1). The calculation of the impaction plane of the third molar was based on the reference planes set by the masticatory surface of the second molar and the cementoenamel junction of the same tooth (cervix) (Αγγελόπουλος και συν. 25) (Fig. 2). The distance between the distal surface of the second molar and the mesial surface of the third molar (with the cementoenamel junction being the point of reference) was measured using Leone s classification (Leone Εικ. 1: Ταξινόµηση κατά Shiller: η εγγύς γωνίωση του τρίτου γοµφίου υπολογίστηκε µετρώντας την γωνία που δηµιουργείται από τη διχοτόµηση των ευθειών που ορίζουν το µασητικό επίπεδο του δεύτερου γοµφίου η πρώτη ευθεία και τη µασητική επιφάνεια του τρίτου η δεύτερη ευθεία. Fig. 1: Shiller s classification: mesial angulation of 3rd molar was estimated by measuring the angle between the occlusal plane of the 2nd molar and this of the occlusal surface of the 3rd molar. Τόµος 13, Νο 3, 212/Vol 13, No 3, 212

4 162 Λαζαρίδου Μ. και συν./lazaridou M. et al. Εικ. 2: Όταν η µύλη του εγκλείστου βρίσκεται στο ύψος του µασητικού επιπέδου ή ελαφρώς χαµηλότερα (γραµµή a) o τρίτος γοµφίος ταξινοµείται ως επίπεδο Α. Εάν η µύλη βρίσκεται στο επίπεδο ή ελαφρά πάνω από το επίπεδο (µυλικά)του αυχένα (γραµµή b) του δεύτερου γοµφίου τότε ταξινοµείται ως επίπεδο Β. Όταν τέλος το µεγαλύτερο µέρος βρίσκεται κάτω από τον αυχένα του (γραµµή b) δεύτερου γοµφίου ταξινοµείται ως επίπεδο C. (Αγγελόπουλος και συν. 25). Fig. 2: When the 3rd molar s crown is at the level of the masticatory plane or slightly lower ( line a), the 3rd molar is classified as level A. When the crown is at or slightly above the level of the 2nd molar s cervix, it is classified as level B. Finally when the major part of the crown is below the 2nd molar s cervix then it is of level C. Εικ. 3: Leone ταξινόµηση. Η απόσταση µεταξύ του δεύτερου και του τρίτου γοµφίου καθορίστηκε ως η απόσταση µεταξύ της άπω επιφάνειας της αδαµαντινοοστεϊνικής ένωσης του δεύτερου εώς την εγγύς επιφάνεια της αδαµαντινοοστεϊνικής ένωσης του περακείµενου τρίτου γοµφίου. Fig. 3: Leone s classification. The distance between the 2nd and the 3rd molar is measured from the distal surface of the 2nd molar to the mesial of 3rd molar at the level of the cementoenamel junctions. Διάγραµµα 1/Diagram 1 ΠΟΣΟΣΤΑ %/PERCENTAGE % ,8 71,2 ΤΕΡΗΔΟΝΙΣΜΕΝΟΙ/ DECAYED ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ/ DECAY FREE Εικ. 4: Τερηδονισµένος δεύτερος γοµφίος άνω γνάθου εξαιτίας ανατολής του τρίτου γοµφίου. Fig. 4: Decayed 2nd upper molar due to 3rd molar eruption. φίους και στα 52/73 όχι ( ιάγραµµα 1). Aπό το σύνολο των ασθενών µε τερηδόνα στους 2ους γοµφίους, οι 13 ήταν γυναίκες και οι 8 άνδρες. Από αυτά τα περιστατικά µόνο το ένα (Εικ. 4) αφορούσε την άνω γνάθο και µόνο τα δύο είχαν ατελώς διαπλασµένη ρίζα (Εικ. 5). Εγγύς γωνίωση του τρίτου γοµφίου Όσον αφορά τα 21 περιστατικά στα οποία εντοπίστηκε άπω τερηδόνα στο δεύτερο γοµφίο, τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν τα εξής: τα 14 (66,5%) περιστατικά είχαν εγγύς γωνίωση 41-6 και 61-8, τα 3 (14,5%) είχαν -2 εγγύς γωνίωση και τα υπόλοιπα 4 (19%) είχαν εγγύς γωνίωση 21-4 και >8 (2 και 2 αντίστοιχα). Όσον αφορά τα 52 περιστατικά που δεν εντοπίστηκαν τερηδονισµένοι δεύτεροι γοµφίοι, τα αντίστοιχα ποσο- Διάγραµµα 2/Diagram 2 ΠΟΣΟΣΤΑ %/PERCENTAGE % ,3 ΤΕΡΗΔΟΝΙΣΜΕΝΟΙ/ DECAYED 4,4 26,9 33,3 33,3 9,5 11,5 11,5 9,5 9,5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ/ DECAY FREE >8 et al. 1986) (1-3mm, 4-6mm, 7-9mm, 1-12mm, >12mm) (Fig. 3). The results of this study were obtained using SPSS 15. to statistically analyse the data collected. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

5 Σχέση 3ων γοµφίων και τερηδόνας 2ων γοµφίων/relation between 2nd molar caries and 3rd molar 163 RESULTS Of the 73 cases that were studied, 21 involved second molar caries and the remaining 52 did not (Diagram 1). Of the 21 patients who had caries in their second molars, 13 were female and 8 male. Of these cases, only one (Fig. 4) involved the maxilla, while only two involved an incompletely formed root (Fig. 5). Εικ. 5: Περίπτωση µε ατελώς διαπλασµένη ρίζα Fig. 5: Incomplete root formation of 3rd molar. στά είναι ήσαν ως εξής: 21 (4,4%) παρουσίαζαν άπω γωνίωση -2, 14 (26,9%) 21-4 εγγύς γωνίωση, 12 περιστατικά (23,1%) 41-6 και 61-8 εγγύς γωνίωση και τέλος 5 (9,6%) παρουσίαζαν εγγύς γωνίωση >8. Σύµφωνα µε αυτά τα δεδοµένα ( ιάγραµµα 2) συµπεραίνουµε πως στην οµάδα που παρατηρήθηκε τερηδόνα, είχε µεγαλύτερο ποσοστό η εγγύς γωνίωση από 41-8 σε σχέση µε την αντίστοιχη εγγύς γωνίωση στην οµάδα που δεν παρατηρήθηκε τερηδόνα. Επίπεδο έγκλεισης τρίτου γοµφίου Στην οµάδα των 21 περιστατικών τερηδονισµένων δευτέρων γοµφίων ο παρακείµενος τρίτος γοµφίος εµφάνιζε επίπεδο έγκλεισης Α σε ποσοστό 86% (18 περιστατικά), επίπεδο έγκλεισης Β στο 14 % (3 περιστατικά), επίπεδο έγκλεισης C σε %. Στην οµάδα των 52 µη τερηδονισµένων δευτέρων γοµφίων ο παρακείµενος τρίτος γοµφίος εµφάνιζε επίπεδο έγκλεισης A, B, C σε ποσοστά 61,5% (32 περιστατικά), 38,5% (2 περιστατικά) και % αντίστοιχα. Εξάγουµε το συµπέρασµα ότι και στις δύο οµάδες επικρατούν τα επίπεδα Α και Β, µε το επίπεδο Α να είναι µεγαλύτερο στην πρώτη οµάδα από ότι στη δεύτερη, ενώ το επίπεδο Β είναι σηµαντικά µεγαλύτερο στην δεύτερη οµάδα ( ιάγραµµα 3). Διάγραµµα 3/Diagram 3 Mesial angulation of the third molar From the 21 cases of distal caries in the second molar, the following results have been obtained: 14 cases (66.5%) involved mesial angulation of 41-6 and 61-8, 3 cases (14.5%) a mesial angulation of -2 and the remaining 4 cases (19%) a mesial angulation of 21-4 and >8 (2 and 2 respectively). Among the 52 cases that did not involve decayed second molars, the respective percentages were as follows: 21 cases (4.4%) involved a distal angulation of - 2⁰, 14 cases (26.9%) a mesial angulation of 21-4, 12 cases (23.1%) a mesial angulation of 41-6 and 61-8, and finally 5 cases (9.6%) a mesial angulation of >8. Based on the above (Diagram 2), we can conclude that the occurrence of a mesial angulation of 41-8 was higher in the caries group than it was in the non-caries group. The impaction plane of the third molar Among the 21 cases of decayed second molars, the impaction plane of the adjacent third molar was type A in 86% (18 cases), type B in 14% (3 cases) and type C in %. Among the 52 cases of non-decayed second molars, the impaction plane of the adjacent third molar was type A, B and C in 61.5% (32 cases), 38.5% (2 cases) and %, respectively. Thus, we can conclude that type A and B planes were Διάγραµµα 4/Diagram 4 ΠΟΣΟΣΤΑ %/PERCENTAGE % ΕΠΙΠΕΔΟ Α/ PLANE A 14 ΤΕΡΗΔΟΝΙΣΜΕΝΟΙ/ DECAYED ΕΠΙΠΕΔΟ Β/ PLANE B ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ/ DECAY FREE ΕΠΙΠΕΔΟ C/ PLANE C ΠΟΣΟΣΤΑ %/PERCENTAGE % ,8 14,2 52,4 28,5 ΤΕΡΗΔΟΝΙΣΜΕΝΟΙ/ DECAYED 36,5 21,2 17,3 11,5 13,5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ/ DECAY FREE 1-3mm 4-6mm 7-9mm 1-12mm >12mm Τόµος 13, Νο 3, 212/Vol 13, No 3, 212

6 164 Λαζαρίδου Μ. και συν./lazaridou M. et al. Άπω εγγύς απόσταση της αδαµαντινοοστεϊνικής ένωσης του δευτέρου γοµφίου από την αντίστοιχη του τρίτου Στην πρώτη οµάδα των 21 περιστατικών που ανιχνεύθηκαν άπω τερηδόνες στους δεύτερους γοµφίους τα αποτελέσµατα για την άπω εγγύς απόσταση έδειξαν ότι στο µεγαλύτερο ποσοστό 52,4% (11 περιστατικά), η απόσταση κυµαινόταν µεταξύ 1-12mm, σε ποσοστό 28,5% (6 περιστατικά) η απόσταση ήταν >12 mm, στο 14,2% (3 περιστατικά) 7-9mm, σε µηδενικό η απόσταση 4-6mm και σε 4,8% (1 περιστατικό) ήταν 1-3mm. Αντίστοιχα στην δεύτερη οµάδα στο µεγαλύτερο ποσοστό 36,5% (19 περιστατικά) η άπω εγγύς απόσταση ήταν µεταξύ 1-3mm, στο 21,2% (11περιστατικά) 1-12mm, σε 17,3% (9 περιστατικά) 4-6mm, σε 11,5% (6 περιστατικά) 7-9mm και σε 13,5% ήταν µεγαλύτερο από 12mm. Από τα δεδοµένα αυτά της µελέτης καταλήγουµε πως στην πρώτη οµάδα η άπω-εγγύς απόσταση της αδαµαντινοοστεϊνικής ένωσης του 2ου από τον 3ο γοµφίο 1-12mm ήταν σε σηµαντικό ποσοστό µεγαλύτερη από το αντίστοιχο ποσοστό της δεύτερης οµάδας ( ιάγραµµα 4). Τα αποτελέσµατα της µελέτης θεωρήθηκαν υψηλής αξιοπιστίας σύµφωνα µε το συντελεστή συσχετισµού του προγράµµατος στατιστικής ανάλυσης που χρησι- µοποιήθηκε. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Μέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές µελέτες που εστιάζουν στις ενδείξεις εξαγωγής τρίτων γοµφίων (Lysell και συν. 1988, Olasoji και συν. 21, Macluskey και συν. 25, Akadiri και συν. 27, Marciani 27, Adeyemo και συν. 28, Fuster Torres και συν. 28). Η περιστεφανίτιδα και η οδοντική τερηδόνα κατέχουν κυρίαρχη θέση ανάµεσα σε αυτές, ωστόσο δεν έχουν ακόµη διατυπωθεί επίσηµες κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά την προληπτική εξαγωγή των τρίτων γοµφίων (Jacinevsious και συν. 28). Στην εργασία του Haug και συν. (29) συσχετίζεται η αύξηση της νοσηρότητας που αφορά στον τρίτο γοµφίο µε την ηλικία, δεδοµένο που επαυξάνει τη σηµασία της προληπτικής εξαγωγής των τρίτων γοµφίων σε µικρή ηλικία ώστε να διασφαλιστεί η στοµατική υγεία των ασθενών. Παρά τις πολλές έρευνες πάνω στις ενδείξεις εξαγωγής τρίτων γοµφίων, ελάχιστες µελέτες υπάρχουν που συσχετίζουν την εµφάνιση άπω τερηδόνας στους δεύτερους γοµφίους µε την ανατολή των τρίτων γοµφίων (Seok Woo Changa και συν. 29). Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η συσχέτιση άπω τερηδόνας των 2ων γοµφίων µε το στάδιο ανατολής των τρίτων γοµφίων. ιαπιστώθηκε ότι ανεξαρτήτως πλήρους ή ατελούς διαπλασµένης ρίζας, εάν υπάρχει κάποια από τις τρείς προϋποθέσεις (εγγύς απόκλιση prevalent in both groups, with type A plane being more common in the first group that it is in the second, and type B plane being significantly more common in the second group (Diagram 3). The distal-mesial distance between the cementoenamel junctions of the second and third molars. In terms of distal-mesial distance, it was found that, of the 21 cases of second molar distal caries (first group), most cases, i.e. 52.4% (11 cases), involved a distance of between 1-12 mm, 28.5% (6 cases) a distance >12 mm, 14.2% (3 cases) a distance of 7-9mm, % a distance of 4-6mm and 4.8% (1 case) a distance of 1-3mm. In the second group, the highest percentage of cases, i.e. 36.5% (19 cases), involved a distal-mesial distance of 1-3mm, 21.2% (11 cases) a distance of 1-12mm, 17.3% (9 cases) a distance of 4-6 mm, 11.5% (6 ca ses) a distance of 7-9mm and in 13.5% it was more than 12mm. Based on the above data, it can be concluded that the distal-mesial distance between the cementoenamel junctions of the second and third molars (1-12mm) was significantly higher in the first group than it was in the second group (Diagram 4). According to the correlation coefficient of the statistical analysis programme that was used, the results of this study were found to be highly reliable. DISCUSSION So far, there have been many studies on the indications for third molar extraction (Lysell et al. 1988, Olasoji et al. 21, Macluskey et al. 25, Akadiri et al. 27, Marciani 27, Adeyemo et al. 28, Fuster Torres et al. 28). Pericoronitis and dental caries are among the dominant indications; however no official guidelines have yet been established on the prophylactic extraction of third molars (Jacinevsious et al. 28). Haug et al. s study (29) draws a correlation between increasing third molar pathology and age, which underscores the significance of third molar extraction at a young age to ensure good oral hygiene. Despite the large number of studies on the indications for third molar extraction, there is only a very small number of studies correlating the development of second molar distal caries with third molar eruption (Seok Woo Changa et al. 29). This study looked into the correlation between second molar distal caries and third molar eruption. It was concluded that, regardless of whether the root is completely or incompletely formed, the fulfilment of one of the three conditions (mesial angulation of 41-8, ty - pe A occlusal level, and a distance of 1-12mm be - tween the distal cementoenamel junction of the second molar and the mesial cementoenamel junction of the third molar) points to a high risk of second molar Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

7 Σχέση 3ων γοµφίων και τερηδόνας 2ων γοµφίων/relation between 2nd molar caries and 3rd molar µε 8, επίπεδο έγκλεισης Α και απόσταση 1-12mm µεταξύ άπω αδαµαντινοοστεϊνικής ένωσης του 2ου γοµφίου και εγγύς αδαµαντινοοστεϊνικής ένωσης του 3ου γοµφίου), συνυπάρχει µεγάλη πιθανότητα ανάπτυξης άπω τερηδόνας στους δεύτερους γοµφίους. Το παραπάνω εκτιµάται ότι είναι αποτέλεσµα της συγκέντρωσης τροφών σε συνδυασµό µε αδυναµία αποµάκρυνσής τους (όπως ακριβώς συµβαίνει και µε την περιστεφανίτιδα). Σε πολλές περιπτώσεις η εν λόγω τερηδόνα µπορεί να είναι τόσο εκτεταµένη και υποουλικά, που να οδηγεί σε εξαγωγή. Το γεγονός αυτό επαυξάνει την αξία της προληπτικής εξαγωγής των τρίτων γοµφίων. Μία επιπλέον παράµετρος η οποία µελετάται στη συγκεκριµένη έρευνα είναι η απόσταση µεταξύ της άπω επιφάνειας του δεύτερου και της εγγύς επιφάνειας του τρίτου γοµφίου. Από όσο γνωρίζουµε δεν υπάρχουν πολλές αναφορές συσχέτισης µεταξύ αυτής της παραµέτρου και του κινδύνου εµφάνισης τερηδόνας στο δεύτερο γοµφίο (Seok Woo Changa και συν. 29). Ειδικότερα, η µελέτη µας έδειξε ότι το ποσοστό των 3ων γοµφίων στους οποίους η εγγύς αδαµαντινοοστεϊνική ένωση απείχε 1-12mm από την άπω αδα- µαντινοοστεϊνική ένωση των δευτέρων γοµφίων, στην οµάδα τερηδονισµένων 2ων γοµφίων ήταν σηµαντικά υψηλότερο (52,4%) από το αντίστοιχο ποσοστό που παρατηρήθηκε στην οµάδα µη τερηδονισµένων δευτέρων γοµφίων (21,2%), (πρόγραµµα στατιστικής αναλυσης παραµέτρων SPSS 15.). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εγγύς απόκλιση, το επίπεδο έγκλεισης των τρίτων γοµφίων και η απόσταση της άπω αδαµαντινοοστεϊνικής ένωσης του 2ου από την αντίστοιχη εγγύς του 3ου γοµφίου φαίνεται να σχετίζονται µε την δηµιουργία τερηδόνας στις άπω επιφάνειες των δευτέρων γοµφίων. Σηµαντικό θα ήταν λοιπόν να συµπεριλαµβάνονται (µαζί και µε άλλες παραµέτρους) σε ένα πρωτόκολλο οδηγιών για την προληπτική εξαγωγή των τρίτων γοµφίων. distal caries. This is believed to be the result of food accumulation together with difficulty for their removal (just like in periocoronitis). In many cases this caries can be so extensive in the subgingival area that extraction becomes the only option. This observation supports the argument in favour of the prophylactic extraction of third molars. Another parameter examined in this study was the distance between the distal surface of the second molar and the mesial surface of the third molar. To the best of our knowledge, the existing literature does not include many references to the correlation between this parameter and the risk of second molar caries (Seok Woo Changa et al. 29). More precisely, our study showed that the percentage of third molars in which the mesial cementoenamel junction was 1-12mm away from the distal cementoenamel junction of second molars was significantly higher in decayed second molars (52.4%) than in non-decayed second mo - lars (21.2%), (SPSS 15. parameter statistical analysis software). CONCLUSIONS Distal angulation, the impaction plane of the third molar and the distance between the distal cementoenamel junction of the second molar and the mesial cementoenamel junction of the third molar appear to be correlated with the development of caries in the distal surfaces of second molars. It is therefore important to include them (along with the other parameters) in a guideline protocol for the prophylactic extraction of third molars. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούµε θερµά τον ρ. Λαζαρίδη Νικόλαο, Καθηγητή Στοµατικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΑΠΘ για την παραχώρηση των περιστατικών από το αρχείο του ιδιωτικού του ιατρείου. Τόµος 13, Νο 3, 212/Vol 13, No 3, 212

8 166 Λαζαρίδου Μ. και συν./lazaridou M. et al. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/REFERENCES Αγγελόπουλος - Αλεξανδρίδης - Κατσικέρης. Σύγχρονη Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Α τόµος. Οδοντιατρικές εκδό σεις Ζαχαρόπουλος, 25, σελ Adeyemo WL, James O, Ogunlewe MO, Ladeinde AL, Taiwo OA, Olojede AC: Indications for extraction of third molars: a review of 1763 cases. Niger Postgrad Med J 15:42-6, 28 Adeyemo WL: Impacted lower third molars: another evidence a - gainst prophylactic removal. Int J Oral Maxillofac Surg 34:816-7, 25 Almendros-Marques N, Alaejos-Algarra E, Quinteros-Borgarello M, Berini-Aytes L, Gay-Escoda C: Factors influencing the prophylactic removal of asymptomatic impacted lower third molars. Int J Oral MaxillofacSurg 37:29-35, 28 Akadiri OA, Okoje VN, Fasola AO, Olusanya AA, Alaselusi TO: Indications for the removal of impacted mandible third molars at Ibadan-any compliance with established guidelines? Afr J Med MedSci 36:359-63, 27 Carlson HER, editor: Parameters and pathways: clinical practice guidelines for oral and maxillofacial surgery, AAOMS Parcare 7 (Version 4.), Elsevier, New York, 27 Elter JR, Cuomo CJ, Offenbacher S, White RP Jr: Third molars associated with periodontal pathology in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. J Oral Maxillofac Surg 62:44-5, 24 Flick WG: The third molar controversy as a public health policy issue. J Oral Maxillofac Surg 57:438-44, Discussion 445, 1999 Fuster Torres MA, Gargallo Albiol J, Berini Aytes L, Gay Escoda C: Εvaluation of the indication for surgical extraction of third molars according to the oral surgeon and the primary care dentist. Experience in the Master of Oral Surgery and Implantology at Barcelona Univresity Dental Scholl. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 13e:499-54, 288 ιεύθυνση επικοινωνίας: Λαζαρίδου Μαρία Μητροπολίτου Γενναδίου 1, Θεσσαλονίκη Τηλ.: Halmos DR, Ellis E 3rd, Dodson TB: Mandibular third molars and angle fractures. J Oral Maxillofac Surg 62:176-81,24 Haug RH, Abdul-Majid J, Blakey GH, White RP: Evidenced based decision making: the third molar. Dent Clin North Am 53:77-96, 29. Jacinevisious TR, Pyle MA, Kohrs KJ, Majors JD, Wanosky LA: Pro - phylactic third molar extractions: US dental school departments recommendations from 1998/99 to 24/5. Quint Int 39:165-76, 28 Leone SA, Edefield MJ, Cohen, ME: Correlation of acute pericoronitis and the position of the mandibular third molar. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radio Endod 62:245-5, Lysell L, Rohlin M: A study of indications used for removal of the madibular third molar. Int J Oral Maxillofac Surg 17:161-4, 1988 Macluskey M, Slevin M, Curran M, Nesbitt R: Indications for and anticipated difficulty of third molar surgery: a comparison between a dental hospital and a specialist high street practice. Br Dent J 199:671-5, 25 McArdle LW, Renton TF: Distal cervical carries in the mandibular se - cond molar: an indication for the prophylactic removal of the third molar? Br J Oral Maxillofac Surg 44:42-5, 26 Marciani RD: Third molar removal: an overview of indications, imaging, evaluation, and assessment of risk. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 19:1-13, 27 Olasoji HO, Odusanya SA, Ojo MA: Indications for the extraction of impacted third molars in a semi-urban Nigerian Teaching hospital. Niger Postgrad Med J 8:136-9, 21 Seok Woo Changa, Seung Yun Shin, Kee Yeon Kum and Jongrak Hong: Correlation study between distal caries in the mandibular second molar and the eruption status of the mandibular third molar in the Korean population. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 18: , 29 Shiller WR: Positional changes in mesioangular impacted mandibular third molars during a year. J Am Dent Assoc 99:46-4, 1979 Address: Lazaridou Maria Μitropolitou Gennadiou 1, Τhessaloniki - Greece Τel.: Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο ΓΝΑΘΙΟΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ www.gnathion.gr Μια ασυνήθης αναπτυξιακή διαταραχή των δοντιών είναι και η σύντηξη/διδυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, PhD ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Π.Μ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ ΟΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ -9- ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ OΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ τόχοι Με το πέρας της άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να:. ναφέρει τα δόντια που υπάρχουν στη νεογιλή και τη

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αξιολόγηση της αποδιδόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρογενής παρεκτόπιση έγκλειστου κάτω τρίτου γοµφίου. Παρουσίαση περίπτωσης. Iatrogenic displacement of impacted third molar.

Ιατρογενής παρεκτόπιση έγκλειστου κάτω τρίτου γοµφίου. Παρουσίαση περίπτωσης. Iatrogenic displacement of impacted third molar. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 2, 107-112 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 2, 107-112 107 Ιατρογενής παρεκτόπιση έγκλειστου κάτω τρίτου γοµφίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 65549/447 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

INPROFOOD S REPORT FOR THE SELECTION OF THE 27 ORGANIZATIONS

INPROFOOD S REPORT FOR THE SELECTION OF THE 27 ORGANIZATIONS The Greek database developed for INPROFOOD contains the categories of: a.ngos (1369 entries) b.public (835 entries) c.business (39 entries) According to the instructions provided by Wissenschaftsladen

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ Ραφαέλλα Χαραλάμπους Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Πρακτική στους διαγωνισμούς προμήθειας υλικών στις Ευρωπαϊκές χώρες Χριστόφορος. Ολύμπιος Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφική Πολιτική Αντωνία Τριχοπούλου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 27 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas picture placeholder Πρόοδος της Ιατρικής βασίζεται στην βιοϊατρική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Τάνος M.D Γυναικολόγος Ογκολόγος

Βασίλειος Τάνος M.D Γυναικολόγος Ογκολόγος Οικογενής καρκίνος του μαστού σε Κύπριες ασθενείς Μοντέλο προοπτικού μαζικού ελέγχου για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες Βασίλειος Τάνος M.D Γυναικολόγος Ογκολόγος Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου»

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. www.neahygeia.gr/info@ispm.gr «Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» Αικατερίνη Καστανιώτη Επίκουρος Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Χαλιάσος, Αικατερίνη Ψαρρά, Χρύσανθος Μητρόπουλος Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας, Αλωπεκής 47, 106 76 Αθήνα.

Αλέξανδρος Χαλιάσος, Αικατερίνη Ψαρρά, Χρύσανθος Μητρόπουλος Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας, Αλωπεκής 47, 106 76 Αθήνα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Labtestonline.gr: Ένας νέος διαδικτυακός τόπος με εκλαϊκευμένες πληροφορίες για τις διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις και την ορολογία τους στα Ελληνικά Αλέξανδρος Χαλιάσος, Αικατερίνη Ψαρρά,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc Εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα