ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΣ ΣΙΜΟ ΝΤΟΥΤΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» και δ.τ.» MASSIMO DUTTI» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ZARA HOME ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και με δ.τ. «ZARA HOME Α.Ε.» Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΜΑΣΣΙΜΟ ΝΤΟΥΤΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» και με δ.τ. «MASSIMO DUTI» την επωνυμία «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑ ΣΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ZARA HOME ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και με δ.τ. «ZARA HOME AE» την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙ ΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΣΤΕΓΟΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ» την επωνυμία «ΠΟΥΛ ΕΝΤ ΜΠΕΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» και με δ.τ. «PULL AND BEAR» την επωνυμία «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟ ΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΑ ΝΤΑΝΑΣΣΑ ΑΤΕ» την επωνυμία «ΛΑΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ ΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» Ανακοίνωσης καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με δ.τ. «ΣΤΕΛΛΑ» Εται επωνυμία «OMEGA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΩΝ» και με δ.τ. «OMEGA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟ ΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και με δ.τ «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ» την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και με δ.τ. «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» «ΔΗΜΗΤ. ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» «ΔΗΜΗΤ. ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΕΚΦΡΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ Α.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΣΣΙΜΟ ΝΤΟΥΤΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥ ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» και δ.τ.» MASSIMO DUTTI». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 28075/2005 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίη ση του άρθρου 25 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΣΣΙΜΟ ΝΤΟΥΤΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» και δ.τ.» MASSIMO DUTTI» και με αριθμό μητρώου 40759/01/Β/98/562, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει ως ακολού θως: Άρθρο 25 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμ βουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του.διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρή σει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρί αση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ορίζει Γραμματέα εκ των μελών του ή εκτός αυτών, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη τήρησης των πρακτικών. 2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται και χορηγούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του καθώς και από πρόσωπο το οποίο θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα.». Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Ο Διευθυντής Π. ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ (2) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ZARA HOME ΕΛ ΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟ ΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και με δ.τ. «ZARA HOME Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 28103/2005 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 17 και 25 του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ZARA HOME ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και με δ.τ. «ZARA HOME Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 55539/01/Β/03/562, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Με τόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει ως ακολού θως: «Άρθρο 17 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέ λευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2. Για τα θέματα που συζητούνται και.αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. 3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ βουλίου ή τον αναπληρωτή του ή και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα έχει την ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.». «Άρθρο 25 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμ βουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρή σει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρί αση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ορίζει Γραμματέα εκ των μελών του ή εκτός αυτών, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη τήρησης των πρακτικών. 2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται και χορηγούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του καθώς και από πρόσωπο το οποίο Θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα.». Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Ο Διευθυντής Π. ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ (3) Εται επω νυμία «ΜΑΣΣΙΜΟ ΝΤΟΥΤΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» και με δ.τ. «MASSIMO DUTI». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΣΣΙΜΟ ΝΤΟΥΤΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» και με δ.τ. «MASSIMO DUTI» και αριθμό Μητρώου 40759/01/Β/98/562. βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ A.M. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ A.M. Σ.Ο.Ε Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 2005 H Τμηματάρχης (4) Εται επωνυμία «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 2436/01/Β/86/2435. βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 1.1/ οι εξής: Τακτικοί: α) ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΜΑΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ με αριθμό αδείας Ο.Ε Η Τμηματάρχης Μ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ (5) Εται επωνυμία «ZARA HOME ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και με δ.τ. «ZARA HOME AE». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ZARA HOME ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και με δ.τ. «ZARA HOME AE» και αριθμό Μητρώου 55539/01/Β/03/562. βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ A.M. Σ.Ο.Ε β) Αναπληρωματικός: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ A.M. Σ.Ο.Ε Ο Τμηματάρχης (6) Εται επω νυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΣΤΕΓΟΜΕΤΑΛΑΕΒΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΣΤΕΓΟΜΕΤΑΛΑΕΒΕ». και αριθμό Μητρώου 55522/01/Β/03/557, που εδρεύει στο Δήμο Αθηνών (Ναζού 2 Κ. Πατήσια) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: α) Ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Κων σταντίνο Μπούρα του Θεοδώρου και της Σταυρούλας, κάτοικο Αθηνών, οδός Ναζού αρ. 2 (Κάτω Πατήσια), κάτοχο του υπ αριθ. Χ δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Α.Τ. Αχαρνών και με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών. β) Ως Αντιπρόεδρο τον Θεόδωρο Στέφανο Μπούρα του Κωνσταντίνου κάτοικο Αθηνών, οδός Ναζού αρ. 2 (Κάτω Πατήσια), κάτοχο του υπ αριθ. Σ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Α.Τ. Ασφαλείας Αθηνών και με Α.Φ.Μ της Δ.Ο Υ. Αχαρνών. γ) Ως Μέλος τον Τηλέμαχο Μπούρα του Θεοδώρου και της Σταυρούλας κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Νέστορος αρ. 9, κάτοχο του υπ αριθ. Ξ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Τ.Α. Χολαργού και με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Χολαργού. δ) Ως Μέλος την Σταυρούλα Μπούρα του Κωνστα ντίνου κάτοικος Αθηνών, οδός Ναζού αρ. 2, κάτοχος του υπ αριθ. Σ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Κ Τ.Α. Αθηνών και με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας εκπροσωπεί την εται ρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών και Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, διε

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ θνών οργανισμών, πάσης φύσεως, ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμ βουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς εναγούσης, ορίζοντας προς τούτο πληρεξούσιο Δικηγόρο για την παράσταση, επά γει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγω γές, μηνύσεις και ένδικα μέσα και από σχετικά δικαιώ ματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες για όλες τις ανωτέρω πράξεις. Την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης έναντι των τρίτων ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία αναλαμβάνοντας χρήματα, εκδίδοντας και οπισθογραφώντας επιταγές, εκδίδοντας και αποδεχόμενο συναλλαγματικές, εφόσον, αυτό απαι τεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσεως δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις τρά πεζες με τις τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις, αγοράζει, πωλεί, και ενεχυράζει χρηματόγραφα, και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει τον απαραίτητο εξοπλισμό της εταιρείας σε μηχανήμα τα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει, και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α ν. 2190/1920, συμφω νώντας τα ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεολυτικά, εκτός από την σύναψη δανείων δι ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 5, του καταστατικού βάζοντας υποθήκη οιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις, ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρί ζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυράζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οπουδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφό σον απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει συμβάσεις δανείων εκτός από την σύναψη δανείων δι ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 5 του καταστατικού και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια εκ των ανωτέρω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχει ρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας και των ως άνω ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς αναφερομένων, διαχειριστικών πράξεων. Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2005 Ο Διευθυντής Π. ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ (7) Εται επω νυμία «ΠΟΥΛ ΕΝΤ ΜΠΕΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» και με δ.τ. «PULL AND BEAR». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΥΛ ΕΝΤ ΜΠΕΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» και με δ.τ. «PULL AND BEAR» και αριθμό Μητρώου 38118/01/Β/97/561(98). βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ A.M. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ A.M. Σ.Ο.Ε Ο Τμηματάρχης (8) την επωνυμία «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΑΝΤΑΝΑΣ ΣΑ ΑΤΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΑ ΝΑΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ΑΤΕ» και αριθμό Μητρώου 45912/01/Β/00/257. βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης 1.1/ οι εξής : Τακτικός : Μπατσούλης Γεώργιος Α.Μ.Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: Κούτρας Κων/νος A.M. Σ.Ο.Ε Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2005 Ο Τμηματάρχης

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 (9) Εται επω νυμία «ΛΑΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 35861/01/8/96/161(05) με το οποίο ορί στηκε η νέα Δ/νση γραφείων της εταιρείας στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού ΑΙΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18. Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2005 Ο Τμηματάρχης (10) Εται επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 57581/01/Β/04/476, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξη σης του Μετοχικού Κεφαλαίου ευρώ που απο φασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2005 Ο Διευθυντής Π. ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ (11) Ανακοίνωσης καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με δ.τ. «ΣΤΕΛΛΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 17 Σεπτεμβρίου 2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το αριθμ. 13/ πρακτικό του Διοικη τικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με δ.τ. «ΣΤΕΛΛΑ» και με αριθμό μητρώου 53954/83/Β/03/004, με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμ βουλίου και συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής: 1. Χαράλαμπος Γεωργαλάς του Ευαγγέλου Ηλία και της Στέλλας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, κάτοικος Μαραθοκάμπου Σάμου, κάτοχος του αριθμ. Ρ / Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Λιοσίων, με Α.Φ.Μ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Διαμαντής Γεωργαλάς του Ευαγγέλου Ηλία και της Στέλλας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Μαραθοκάμπου Σάμου, κάτοχος του αριθμ. Ρ / Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Λιοσίων, με Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος. 3. Στέλλα χήρα Ευαγγέλου Ηλία Γεωργαλά, το γέ νος Χαράλαμπου και Ουρανίας Καλαμοβράκα, οικοκυρά, που γεννήθηκε στο Μαραθόκαμπο Σάμου το έτος 1949, κάτοικος Μαραθοκάμπου Σάμου, κάτοχος του αριθμ. Λ / Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ Καρλο βασίου Σάμου, με Α.Φ.Μ , Μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, σύμ φωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της εταιρείας, είναι πενταετής που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θη τείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξα ετία, ήτοι αρχίζει την και λήγει την Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας: α. Αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβου λο Χαράλαμπο Γεωργαλά του Ευαγγέλου Ηλία, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Σε πε ρίπτωση κωλύματος του Προέδρου η ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών ανατίθεται στον Αντιπρόεδρο Δια μαντή Γεωργαλά του Ευαγγέλου Ηλία. β. Παρέχει το δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού στους: 1. Χαράλαμπο Γεωργαλά του Ευαγγέλου Ηλία, Πρό εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. 2. Διαμαντή Γεωργαλά του Ευαγγέλου Ηλία, Αντι πρόεδρο και ορίζει ότι με μια από τις δύο υπογραφές και με την σφραγίδα της εταιρείας, αυτοί μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαπο δείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκ δίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια πιστώσεις σε ανοι κτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Σάμος, 22 Σεπτεμβρίου 2005 Ο Προϊστάμενος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΪΜΗΣ (12) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανοονύμων την επωνυμία «OMEGA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΩΝ» και με δ.τ. «OMEGA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OMEGA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και με δ.τ. «OMEGA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και με αριθμό μητρώου 41250/33/ B/98/10. 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης οι εξής: Τακτικοί α) Κόκκαλης Στέφανος του Φωτίου και της Κων/νιάς, γεν. το έτος 1958 στην Κρηνίτσα Τρικάλων, κάτοικος Τρικάλων οδός Έλληνας 12, πτυχιούχος ΑBΣΠ/1982, αριθ. ΔAT Σ , αριθμός αδείας ΟΕΕ β) Μπάρδας Μιχαήλ του Δημητρίου και της Αλίκης, γεν. το έτος 1959 στην Αθήνα, κάτοικος Τρικάλων οδός Δεληγιώργη 64, πτυχιούχος Οικ. Παν. Αθηνών/1982, αριθ. ΔΑΤ Ξ , αριθμός αδείας ΟΕΕ Αναπληρωματικοί: α) Στραγάλης Δημήτριος του Βασιλείου και της Άννας, γεν. το έτος 1959 στο Ματσούκι Ιωαννίνων, κάτοικος Τρι κάλων οδός Βενιζέλου 11, πτυχιούχος ΑΒΣΠ/1985, αριθ. ΔΑΤ Π , αριθμός αδείας ΟΕΕ β) Μαράβας Αθανάσιος του Ιωάννη και της Δήμητρας, γεν. το έτος 1958 στα Τρίκαλα, κάτοικος όμοια οδός Ζιάκα 04, πτυχιούχος Δ.Δ. Παντείου Παν/μίου/1992, αριθ. ΔΑΤ Ρ , αριθμός αδείας ΟΕΕ Όλοι οι παραπάνω έχουν Ελληνική υπηκοότητα. Τρίκαλα, 2 Σεπτεμβρίου 2005 (13) Εται επω νυμία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με δ.τ «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με δ.τ «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ» και με αριθμό μητρώου 55297/33/Β/03/11. βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης οι εξής: Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟ ΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» και ειδικότερα: Τακτικός: Παπαποστόλου Κων/νος του Νικολάου, γεν. το έτος 1950 στο Ριζαριό Τρικάλων, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Τριών Ιεραρχών 09, αριθ. ΔΑΤ Τ /1990, αριθμός μητρώου ΣΟΕΛ 11821, ορκωτός ελεγκτής λογιστής. Αναπληρωματικός: Νάκος Νικόλαος του Σωτηρίου, γεν. το έτος 1959 στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πέλλης 17, αριθ. ΔΑΤ Ι / 1974, αριθμός μητρώου ΣΟΕΛ 14071, ορκωτός ελεγκτής λογιστής. Οι παραπάνω έχουν Ελληνική υπηκοότητα. Τρίκαλα, 5 Σεπτεμβρίου 2005 (14) Εται επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟ ΡΙΚΩΝ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΕΩΝ» και με δ.τ. «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμόν / Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και με δ.τ. «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου /33/Β/96/04, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, ύστερα από την εκλογή του, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της με 3/ετή θητεία, ήτοι μέχρι ως κατωτέρω: 1) Κλωτσοτήρας Γεώργιος του Χρήστου και της Βασι λικής, Ιατρός, γεν. το έτος 1949 στα Τρίκαλα, κάτοικος όμοια οδός Καποδιστρίου 14, αριθ. ΔΑΤ Θ /1969, Πρόεδρος. 2) Νημάς Ανδρέας του Χρήστου και της Βασιλικής, γεν. το έτος 1953 στον Πλάτανο Τρικάλων, κάτοικος όμοια, αριθ. ΔΑΤ Θ /1969, Δ/νων Σύμβουλος. 3) Νημά Διαμάντω του Κων/νου και της Ευτυχίας, γεν. το έτος 1964 στον Πλάτανο Τρικάλων, κάτοικος όμοια, αριθ. ΔΑΤ Μ /1983, Αντιπρόεδρος. 4) Τσιρογιάννης Χαράλαμπος του Ιωάννου και της Θεογνωσίας, Δικηγόρος, γεν. το έτος 1956 στη Φήκη Τρικάλων, κάτοικος Τρικάλων οδός Αβέρωφ 32, αριθ. ΔΑΤ Ρ /1994, μέλος. 5) Μάντζιος Νικόλαος του Γεωργίου και της Γεωρ γίας, φροντιστής, γεν. το έτος 1958 στην Πύλη Τρικά λων, κάτοικος Τρικάλων οδός Β. Ουγκώ 10, αριθ. ΔΑΤ Κ /1977, μέλος. Όλοι οι παραπάνω έχουν Ελληνική υπηκοότητα Την Εταιρεία εκπροσωπεί και έχει δικαίωμα υπογρα φής, ο Κλωτσοτήρας Γεώργιος του Χρήστου, Πρόε δρος. Τρίκαλα, 31 Αυγούστου 2005

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (15) Εται επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» «ΔΗΜΗΤ. ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμόν 117/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΑΛΑ ΜΠΑΚΑΣ» «ΔΗΜΗΤ. ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό μητρώου 31300/33/Β/94/07, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, ύστερα από την εκλογή του, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της με 5/ετή θητεία, ήτοι μέχρι ως κα τωτέρω: 1) Καψάλης Αθανάσιος του Θωμά και της Μαρίας, γεν. το έτος 1961 στην Γλυκομηλιά Καλαμπάκας, κάτοικος Καλαμπάκας, αριθ. ΔΑΤ Ξ , Πρόεδρος. 2) Σιούλα Καψάλη Ανθή, θυγατέρα Δημητρίου και της Βαϊτσας, επιχειρηματίας, γεν. το έτος 1968 στα Τρί καλα, κάτοικος Καλαμπάκας, αριθ. ΔΑΤ Ν /1985, Δ/νουσα Σύμβουλος. 3) Σιούλα Χριστίνα θυγατέρα Δημητρίου και της Βα τσας, επιχειρηματίας, γεν. το έτος 1972 στην Κρύα Βρύση Καλαμπάκας, κάτοικος Καλαμπάκας, αριθ. ΔΑΤ Ν /1987, μέλος. Όλοι οι παραπάνω έχουν Ελληνική υπηκοότητα. Την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Καψάλης Αθανάσιος του Θωμά, Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, η Σιούλα Καψάλη Ανθή, Δ/νουσα Σύμβουλος, Δικαίωμα υπογραφής, ο καθένας χωριστά, έχουν οι: 1) Καψάλης Αθανάσιος του Θωμά, Πρόεδρος. 2) Σιούλα Καψάλη Ανθή, Δ/νουσα Σύμβουλος. Εξαιρετικά απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, όταν πρό κειται να αποδεχθούν συναλ λαγματικές, εκδοθούν επι ταγές και αναληφθούν χρήματα το ύψος των οποίων ξεπερνούν τις τριακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ. Τρίκαλα, 2 Σεπτεμβρίου 2005 (16) Εται επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» «ΔΗΜΗΤ. ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΥΛΟΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» «ΔΗΜΗΤ. ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝ. ΚΑ ΨΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό μητρώου 31300/33/Β/94/07. 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης οι εξής: Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟ ΓΙΣΤΕΣ α.ε.ο.ε.» με αριθμό μητρώου 125. Τρίκαλα, 2 Σεπτεμβρίου 2005 (17) Εται επω νυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΕΚΦΡΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΕΚΦΡΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 50206/33/Β/01/09. 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης οι εξής: Τακτικοί: α) Αυγέρου Ελένη του Γεωργίου και της Ελένης, γεν. το έτος 1961 στην Καλλιθέα Καλαμπάκας, κάτοικος Τρι κάλων οδός Πρόκλου 03 Αγ. Μονή, αριθ. ΔΑΤ Ξ , πτυχιούχος ΑΒΣΘ/1990, αριθμός αδείας ΟΕΕ β) Κόκκαλης Στέφανος του Φωτίου και της Κων/νιάς, γεν. το έτος 1958 στην Κρηνίτσα Τρικάλων, κάτοικος Τρικάλων οδός Έλληνας 12, αριθ. ΔΑΤ Σ , πτυχι ούχος ΑΒΣΠ/1982, αριθμός αδείας ΟΕΕ Αναπληρωματικοί: α) Μπάρδας Μιχαήλ του Δημητρίου και της Αλίκης, γεν. το έτος 1959 στην Αθήνα, κάτοικος Τρικάλων οδός Δεληγιώργη 64, αριθ. ΔΑΤ Ξ , πτυχιούχος ΟΠΑ/ 1982, αριθμός αδείας ΟΕΕ β) Στραγάλης Δημήτριος του Βασιλείου και της Άννας, γεν. το έτος 1959 στο Ματσούκι Ιωαννίνων, κάτοικος Τρικάλων οδός Βενιζέλου 11, αριθμός ΔΑΤ Π , πτυχιούχος ΑΒΣΠ/1985, αριθμός αδείας ΟΕΕ Όλοι οι παραπάνω έχουν Ελληνική υπηκοότητα. Τρίκαλα, 2 Σεπτεμβρίου 2005

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * AX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: et.gr Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê åéäéêïý åíäéáöýñïíôïò óå ìïñöþ cd-rom êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2005, êáôü 25 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò, ãéá äå ôï ôåý- ïò Á.Å. & Å.Ð.Å., êáôü 30 euro. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελ ληνική Διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4182 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Με το από 12 Σεπτεμβρίου 2000 Καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 72 19 Μαρτίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4138 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 17 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3853 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 4 η Ιουλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα