Εισ αγωγήσ τηνπληροφορική. ΙωάννηςΓ.Τσ ούλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισ αγωγήσ τηνπληροφορική. ΙωάννηςΓ.Τσ ούλος"

Transcript

1 Εισ αγωγήσ τηνπληροφορική ΙωάννηςΓ.Τσ ούλος 2012

2 Chapter 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Windows XP 1.1 Λειτουργίες Αρχείων Στηνενότητααυτήθαεξετάσ ουμεμερικέςαπλέςλειτουργίεςαρχείωνμετιςοποίες μπορούμεεύκολαναβρούμετονδρόμομαςσ τα windows.οιλειτουργίεςπουθα εξετάσ ουμεείναιδημιουργίακαταλόγων,μετακινήσ εις,αντιγραφέςκτλ Δημιουργία φακέλων Γιαναδημιουργήσ ουμεένανφάκελο,αςπούμεσ τηνεπιφάνειαεργασ ίας,βρίσ κουμε έναλευκόσ ημείοσ τηνεπιφάνειαεργασ ίαςκαικάνουμεταακόλουθα: 1. Δίνουμε δεξί κλικ. 2. Επιλέγουμε Δημιουργία->Φάκελος 3. Σβήνουμε το όνομα που εμφανίζεται 4. Γράφουμε το όνομα που επιθυμούμε για τον φάκελο 5. Πατάμε το πλήκτρο ΕΝΤΕΡ. Εναςφάκελοςείναιμιαειδικήκατηγορίααρχείων.Σεαυτούςαποθηκεύουμεμέσ α άλλα αρχεία ή ακόμα και άλλους φακέλους Δημιουργία απλών αρχείων Ηδιαδικασ ίατηςδημιουργίαςαπλώναρχείωνείναιπαρόμοιαμετηνδιαδικασ ία δημιουργίαςφακέλων.σεέναάδειοσ ημείοενόςφακέλουκάνουμεταακόλουθα: 1. Δίνουμε δεξί κλικ. 1

3 CHAPTER 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΤΑ WINDOWS XP 2 2. Επιλέγουμε Δημιουργία-> Εγγραφο κειμένου (για παράδειγμα) 3. Σβήνουμε το όνομα που εμφανίζεται 4.Γράφουμετοόνομαπουεπιθυμούμεγιατοαρχείομας. 5. Πατάμε το πλήκτρο ΕΝΤΕΡ Μετακίνησ ηαρχείων Ημετακίνησ ητωναρχείωνείναιμιαδιαδικασ ίαμετηνοποίααρχείαπουυπάρχουν σ εένανφάκελομετακινούνταισ εάλλον.μεαυτήντηνδιαδικασ ίαοαριθμόςτων αρχείωνπαραμένειοίδιος,αλλάηθέσ ηςτουςαλλάζει. Γιαναγίνειαντιγραφή αρχείωνυπάρχουνδύοτρόποι. Οπρώτοςτρόποςέχεινακάνειμεχρήσ ητου ποντικιού.ταβήματαγιααυτήντηνδιαδικασ ίαείναιταεπόμενα: 1.Επιλέγουμετοαρχείοήτααρχείαπουθέλουμεναμετακινήσ ουμε. Γιαένα αρχείοηεπιλογήσ υνίσ ταταιαπλώςσ τοπάτηματουαρισ τερούπλήκτρουτου ποντικιούσ εαυτό. 2.Κρατώνταςπατημένοτοαρισ τερόπλήκτροτουποντικιούτραβάμετοαρχείο σ τονφάκελοπουεπιθυμούμε. 3.Αφήνουμετοαρχείοελεύθεροσ τονφάκελοτουπροορισ μού. Οδεύτεροςτρόποςχρησ ιμοποιείταπλήκτρααπότοπληκτρολόγιοπροκειμένουνα επιτύχειτονίδιοσ τόχο.ταβήματαγιααυτήντηνδιαδικασ ίαείναιταακόλουθα: 1. Επιλέγουμε τα αρχεία που επιθυμούμε. 2. Πατάμε τα πλήκτρα CONTROL+X 3.Κάνουμεκλικσ τονφάκελοτουπροορισ μού. 4. Πατάμε CONTROL+V Αντιγραφή αρχείων Στηναντιγραφήαρχείωντοαρχείοδενεξαφανίζεταιαπότηναρχικήτουθέσ η αλλάδημιουργείταικαιέναδεύτεροαρχείομεταπεριεχόμενατου. Οπωςκαισ την μετακίνησ ηυπάρχουνδύοτρόποιγιαναγίνειαντιγραφήαρχείωναπόένανφάκελο σ εένανάλλο:οπρώτοςτρόποςέχεινακάνειμεχρήσ ητουποντικιού.ταβήματα γιααυτήντηνδιαδικασ ίαείναιταεπόμενα: 1. Επιλέγουμε το αρχείο ή τα αρχεία που θέλουμε να ανιγράψουμε. Για ένα αρχείοηεπιλογήσ υνίσ ταταιαπλώςσ τοπάτηματουαρισ τερούπλήκτρουτου ποντικιούσ εαυτό. 2. Κρατώντας πατημένο το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού τραβάμε το αρχείο σ τονφάκελοπουεπιθυμούμε.

4 CHAPTER 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΤΑ WINDOWS XP 3 3.Αφήνουμετοαρχείοελεύθεροσ τονφάκελοτουπροορισ μού. 4.Θαεμφανισ τείέναμενούμεεπιλογές 5. Επιλέγουμε αντιγραφή. Οδεύτεροςτρόποςχρησ ιμοποιείταπλήκτρααπότοπληκτρολόγιοπροκειμένουνα επιτύχειτονίδιοσ τόχο.ταβήματαγιααυτήντηνδιαδικασ ίαείναιταακόλουθα: 1. Επιλέγουμε τα αρχεία που επιθυμούμε. 2. Πατάμε τα πλήκτρα CONTROL+C 3.Κάνουμεκλικσ τονφάκελοτουπροορισ μού. 4. Πατάμε CONTROL+V Μετονομασ ίααρχείων Μετηνμετονομασ ίααρχείωνδεναλλοιώνονταιταπεριεχόμεναενόςαρχείουπαρά μόνοντοόνομάτου.γιανατοεπιτύχουμεταβήματαέχουνωςεξής: 1. Επιλέγουμε το αρχείο ή τον φάκελο που θέλουμε. 2. Δίνουμε δεξί κλικ. 3. Επιλέγουμε ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 4.Γράφουμετονέοόνοματουαρχείου 5. Πατάμε ΕΝΤΕΡ Δημιουργίασ υντομεύσ εων Οισ υντομεύσ ειςείναιέναχρήσ ιμοεργαλείομετοοποίομπορούμεναέχουμε πρόσ βασ ησ εαρχείαμεπολλούςτρόπους.μετηνσ υντόμευσ ηδεναντιγράφουμε ένααρχείο,αλλάδημιουργούμεένανδεύτεροτρόπογιαναέχουμεπρόσ βασ ησ ε αυτό.συνήθωςχρησ ιμοποιείταιπροκειμένουναέχουμεσ επιοεύκολαπροσ βάσ ιμουςφακέλουςαρχείαταοποίαβρίσ κονταισ ε δυσ πρόσ ιτα σ ημείατουσ υσ τήματος αρχείων. Γιαναεπιτύχουμεσ υντόμευσ ησ εένααρχείοεφαρμόζουμεταεπόμενα βήματα: 1. Επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε 2. Κρατώντας πατημένο το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού τραβάμε το αρχείο σ τονφάκελοπουεπιθυμούμε. 3.Αφήνουμετοαρχείοελεύθεροσ τονφάκελοτουπροορισ μού. 4.Θαεμφανισ τείέναμενούμεεπιλογές 5. Επιλέγουμε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ.

5 CHAPTER 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΤΑ WINDOWS XP 4 6.Θαδημιουργηθείένααρχείοτοοποίοθαέχεισ ανγνώρισ μάτουέναγυρισ τό βέλος. Τοχαρακτηρισ τικότωνσ υντομεύσ εωνείναιπωςδενπιάνουνεπιπλέονχώροσ τον δίσ κοκαιανεπεξεργασ τούμεαυτάαλλάζεικαιτοπραγματικόαρχείοσ τοοποίο δείχνουν.ανδιαγράψουμεμιασ υντόμευσ ηδενδιαγράφεταικαιτοαρχικόαρχείο Διαγραφή αρχείων Ηδιαγραφήαρχείωνείναιμιαδιαδικασ ίαμετηνοποίααφαιρούμεαπότοσ ύσ τημα αρχείωναρχείαπουδενείναιπλέονχρήσ ιμα. Μπορούμεναεπιτύχουμετηνδιαδικασ ίατηςδιαγραφήςμετρειςδιαφορετικούςτρόπους: 1. Επιλογή των αρχείων. 2.Μετακίνησ ητωναρχείωνσ τοεικονίδιοτουκαδουανακυκλωσησ. Οδεύτεροςτρόποςδιαγραφήςέχειτοίδιοαποτέλεσ μαμετονπροηγούμενοτρόπο και τα βήματά του έχουν ως ακολούθως: 1. Επιλογή των αρχείων 2. Πατάμε το πλήκτρο DELETE. 3.Τααρχείαμετακνούνταισ τονκαδοανακυκλωσησ. Μετοντρίτοτρόποδιαγραφήςτααρχείαδενπάνεσ τονκάδοανακύκλωσ ηςαλλά διαγράφονταιορισ τικάαπότονδίσ κο. Ταβήματατουτρίτουτρόπουέχουνως ακολούθως: 1. Επιλογή των αρχείων. 2. Πατάμε τα πλήκτρα SHIFT+DELETE 1.2 Ουπολογισ τήςμου ΤοεικονίδιοΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣΜΟΥείναιτοπιοχρήσ ιμοεικονίδιοσ τα WIN- DOWS,καθώςμέσ ωτηςχρήσ ηςτουοχρήσ τηςμπορείναέχειπρόσ βασ ησ εόλες τιςλειτουργίεςκαιτουςδίσ κουςτουηλεκτρονικούυπολογισ τή Πρόσ βασ ησ εδίσ κους Γιαναεμφανίσ ουμεταπεριεχόμεναενόςσ κληρούδίσ κουαρκείναδιπλοπατήσ ουμε πάνωτουόπωςακριβώςκαισ εένανφάκελο. Επιπλέονμπορούμεναεπιτύχουμε πρόβασ ησ τιςιδιότητεςενόςδίσ κουδίνοντας:δεξίκλικσ τονδίσ κοκαιεπιλογήτου ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.Στιςιδιότητεςτουσ κληρούδίσ κουμπορείκανείςναδειτονσ υνολικό χώρο που καταλαμβάνει, αλλά μπορεί κιόλας (αν έχει τα κατάλληλα δικαιώματα απότονδιαχειρισ τή)ναεπιλέξειαπότηνκαρτέλαεργαλειαενέργειεςόπως: ΕΛΕΓΧΟΣΦΑΛΜΑΤΩΝ,ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗκτλ. Ηπιοχρήσ ιμηενέργεια

6 CHAPTER 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΤΑ WINDOWS XP 5 πουμπορείκανείςνα εκτελέσ ειείναι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΙΣΚΟΥμε τηνοποία αφαιρούνται τα διεγραμμένα αρχεία από τον ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ αλλά και απόπροσ ωρινάαρχείααπότοιντερνετ Ιδιότητεςυπολογισ τή Δίνονταςδεξίκλικσ τονυπολογιστημουκαιεπιλέγοναςιδιοτητεσθα εμφανισ τείμιασ ειράαπόκαρτέλες.γιαπαράδειγμασ τηνκαρτέλαγενικαμπορεί κανείςναδειπληροφορίεςγιατονυπολογισ τή,σ τηνκαρτέλαυλικομπορείνα διαχειρισ τείτιςσ υσ κευέςτουυπολογισ τήκτλ. 1.3 Ηεπιφάνειαεργασ ίας Ηεπιφάνειαεργασ ίαςείναιτοπρώτοαντικείμενοτουλειτουργικούμετοοποίο ερχόμασ τεσ εεπαφή.γιατα windowsηεπιφάνειαεργασ ίαςθεωρείταισ ανφάκελος καιεπομένωςμπορούμεσ εαυτόνναδημιουργήσ ουμεαρχείακαθώςκαιάλλους φακέλους Ταπετσ αρία Ηταπετσ αρίαείναιηεικόναπουεμφανίζεταιπίσ ωαπόταεικονίδιατουυπολογισ τή. Γιαναμπορέσ ουμενατηναλλάξουμεκάνουμεταακόλουθα: 1.Δίνουμεδεξίκλικσ εέναάδειοσ ημείοτηςεπιφάνειαςεργασ ίας. 2. Επιλέγουμε ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. 3. Επιλέγουμε ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 4. Διαλέγουμε μια εικόνα από το ΦΟΝΤΟ 5.ΠατάμεΟΚ Ανθέλουμεμπορούμενααλλάξουμεκαισ υνολικάτοθέματουυπολογισ τήεπιλέγοντας την καρτέλα ΘΕΜΑΤΑ από τις ιδιότητες της οθόνης Προφύλαξη οθόνης Ηπροφύλαξηοθόνηςενεργοποιείταιότανδενεργαζόμασ τεμετονυπολογισ τήγια ένασ ημαντικόχρονικόδιάσ τημαπροκειμένουναπάψειναδουλεύειηοθόνηκαι σ ανσ υνέπειαναεπιβιώσ ειγιαμεγαλύτεροχρονικόδιάσ τημα. Γιανααλλάξουμε τιςρυθμίσ ειςγιατηνπροφύλαξηοθόνηςκάνουμεταακόλουθα: 1.Δίνουμεδεξίκλικσ εέναάδειοσ ημείοτηςεπιφάνειαςεργασ ίας. 2. Επιλέγουμε ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 3. Επιλέγουμε ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

7 CHAPTER 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΤΑ WINDOWS XP 6 4. Από την περιοχή ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ διαλέγουμε το εμφανιζόμενο θέμα. 5.ΑπότηνπεριοχήΑΝΑΜΟΝΗθέτουμετοχρονικόόριογιατοοποίοδεν θαδουλεύειουπολογισ τής. Μετάαπόαυτότοόριοξεκινάηπροφύλαξη οθόνης. 1.4 Ωρα και ημερομηνία Γιανααλλάξουμετιςρυθμίσ ειςτηςώραςδίνουμεδιπλόκλικπάνωσ τηνεμφανιζόμενηώρακαιανοίγειμιασ ειράαπόκαρτέλες. ΣτηνκαρτέλαΗμερομηνία/ώρα μπορούμε να δούμε την ημερομηνία με την μορφή ημερολογίου, την ώρα και αν έχουμεδικαιώματααπότονδιαχειρισ τήτουυπολογισ τήνααλλάξουμετιςτιμές τους.στηνκαρτέλαζώνη Ωραςβλέπουμετηνωριαίαζώνηπουβρισ κόμασ τε. 1.5 Ηγραμμήεργασ ιών Το μενού έναρξη Στομενούέναρξηβρίσ κονταιόλεςοιεφαρμογέςτουλειτουργικούσ υσ τήματος. Γιανατηνανοίξουμεκάνουμεκλικεπάνωτηςκαιμετηνχρήσ ητουποντικιού μετακινούμασ τεσ τιςεπιλογέςπουέχει Η επιλογή προγράμματα Στουπομενούπρογράμματαβρίσ κονταιόλεςοιεγκατεσ τημένεςεφαρμογέςτου λειτουργικούσ υσ τήματος,σ υνήθωςσ εδιαφορετικάυπομενού.μεένααπλόκλικ ξεκινάηεκτέλεσ ήτους Η επιλογή Εγγραφα Στουπομενούέγγραφαβρίσ κονταισ ύνδεσ μοιπροςτουςφακέλουςταεγγραφα ΜΟΥκαιοιΕΙΚΟΝΕΣΜΟΥκαθώςκαιόλαταπρόσ φαταέγγραφαπουέχουμε χρησ ιμοποιήσ εισ τονυπολογισ τήμας ΗεπιλογήΡυθμίσ εις ΣτηνεπιλογήΡΥΘΜΙΣΕΙΣ μπορείκανέιςνα ρυθμίσ ειτιςσ υνδέσ ειςδικτύου, τουςεκτυπωτέςτου,αλλάκαισ υνολικότερατονυπολογισ τήτουαπότηνεπιλογή ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗεπιλογήΑναζήτησ η Μιαπολύχρήσ ιμηλειτουργιαείναιαυτήτηςαναζήτησ ηςμετηνοποίαοχρήσ της μπορείναψάξειγιααρχείακαιφακέλουςμεβάσ ηκάποιαγνωρίσ ματαήκαιτμήματα από το όνομα του αρχείου.

8 CHAPTER 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΤΑ WINDOWS XP Εκτέλεσ ηπρογραμμάτων Ηεκτέλεσ ηπρογραμμάτωνγίνεταιδίνονταςεναρξη->εκτέλεσ η.στηνσ υνέχεια σ τοεμφανιζόμενοπλαίσ ιοκειμένουμπορούμεναγράψουμετοόνοματουπρογράμματος που μας ενδιαφέρει, όπως πχ cmd αν θέλουμε να ανοίξουμε το πρόγραμμα τερματικούτου DOS.Επιπλέονμπορούμενακάνουμεκαιαναζήτησ ηπροκειμένου να βρούμε το αρχείο που μας ενδιαφέρει Ιδιότητεςγραμμήςεργασ ιών Γιαναανοίξουμετιςιδιότητεςτηςγραμμήςεργασ ιώνδίνουμεδεξίκλικπάνωσ την γραμμήεργασ ίωνκαιαπόεκείμπορούμενακάνουμεεπιλογέςμερικέςαπότις οποίες είναι: 1.Διαχείρισ ηεργασ ιών.θαανοίξειέναπαράθυροτοοποίοθαεμφανίσ ειόλες τιςδιεργασ ίεςπουεκτελούνταιαυτήντηνσ τιγμήσ τοσ ύσ τημα. Απόαυτό τοπαράθυρομπορούμεκαιναδιακόψουμεκάποιαδιεργασ ίαπουπισ τεύουμε πως καταναλώνει υπερβολικά μεγάλο αριθμό πόρων. 2. Ιδιότητες. Σε αυτήν την επιλογή εμφανίζεται ένα παράθυρο με δύο καρτέλες: σ τοπρώτοπουονομάζεταιγραμμηεργασιων οχρήσ τηςμπορείνα επιλέξει διάφορες ενέργειες όπως (a) Αυτόματηαπόκρυψητηςγραμμήςεργασ ίων (b) Εμφάνισ ητουρολογιού

9 Contents 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Windows XP ΛειτουργίεςΑρχείων Δημιουργίαφακέλων Δημιουργίααπλώναρχείων Μετακίνησ ηαρχείων Αντιγραφήαρχείων Μετονομασ ίααρχείων Δημιουργίασ υντομεύσ εων Διαγραφήαρχείων Ουπολογισ τήςμου Πρόσ βασ ησ εδίσ κους Ιδιότητεςυπολογισ τή Ηεπιφάνειαεργασ ίας Ταπετσ αρία Προφύλαξηοθόνης Ωρακαιημερομηνία Ηγραμμήεργασ ιών Τομενούέναρξη Ηεπιλογήπρογράμματα Ηεπιλογή Εγγραφα ΗεπιλογήΡυθμίσ εις ΗεπιλογήΑναζήτησ η Εκτέλεσ ηπρογραμμάτων Ιδιότητεςγραμμήςεργασ ιών

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων ΜΕΡΟΣ 2 Microsoft Windows XP 0/58 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Βόλος, Νοέμβριος 2008 Τα Windows είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο. Μας βοηθούν στο να

Διαβάστε περισσότερα

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου Επιφάνεια Εργασίας Ανοίξτε τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μέχρι να φορτώσουν τα Windows. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: Η εικόνα αυτή μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ 10/5/2014 2:10:10

Windows 8 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ 10/5/2014 2:10:10 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ Εισαγωγή στα 1 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Εισαγωγή στα Windows Διαφοροποίηση των.1 από άλλες εκδόσεις Χειρισμός των Windows με ποντίκι και αφή Οθόνη κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική»

Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Ζωγραφική Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Designer Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Tux-Paint Η Γραμμή Μενού. Η Εργαλειοθήκη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Κεφάλαιο 9: Ζωγραφική

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Κεφάλαιο 9: Ζωγραφική ζωγραφικής, αντιγραφή, Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Designer Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Tux-Paint ζωγραφικής, αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail)

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Μέρος 2 ο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Ms Outlook για το Office 2010 Μαρία Ζάππα Κασαπίδη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 2 1. Εκκίνηση του προγράμματος 4 1.1 Ρυθμίσεις κατά την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Φαξ: 210-7299572 email: siem@siem.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

To Microsoft Excel XP

To Microsoft Excel XP To Microsoft Excel XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Excel XP είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε βοηθήσει να φτιάξεις μεγάλους πίνακες, να κάνεις μαθηματικές πράξεις με αριθμούς, ακόμα και να φτιάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα