Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]"

Transcript

1

2 Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

3 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά το ελληνικό και το ηµόσιο ιεθνές ίκαιο ηµοσίευση: Ελληνική ικαιοσύνη, 2010, σελίδα 1271 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αναβολή συζήτησης Αριθµός απόφασης: 717 Έτος: Αναβολή συζήτησης. Επανάληψη συζήτησης. - Από τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ. 1, 2 και 3 ΚΠολ προκύπτει ότι, αν κάποιος από τους διαδίκους δεν εµφανισθεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή εµφανισθεί και δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο απολειπόµενος διάδικος, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, αν όµως την επισπεύδει ο αντίδικός τους τότε ερευνάται αν ο απολειπόµενος ή ο µη παριστάµενος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος διάδικος κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα και σε καταφατική περίπτωση προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία εκείνου που έχει κλητευθεί. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 280 παρ. 3 ΚΠολ θεωρείται ότι δεν εµφανίζεται ο διάδικος που ζητεί µόνο αναβολή, η οποία δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο. - Κατά το άρθρο 94 παρ. 1 ΚΠολ στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο. Κατά το άρθρο 96 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη, είτε µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση. Η πληρεξουσιότητα µπορεί να αφορά ορισµένες ή όλες τις δίκες εκείνου που την παρέχει και στο πληρεξούσιο πρέπει να αναγράφονται τα ονόµατα των πληρεξουσίων. Κατά το άρθρο 104 ΚΠολ, για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και τις κλήσεις έως τη συζήτηση στο ακροατήριο θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα, ενώ για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και αν αυτή δεν υπάρχει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόµη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουµένως. Το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας καθώς και την υπέρβασή της. - Κατά το άρθρο 254 παρ. 1 του ΚΠολ, όπως το άρθρο αυτό ισχύει µετά το άρθρο 9 του Ν. 2915/2001 και εφαρµόζεται και στη δίκη για την αναίρεση (άρθ. 573), το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζητήσεως στο ακροατήριο η οποία έχει κηρυχθεί περαιωµένη όταν κατά τη µελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αµφίβολα σηµεία που χρειάζονται συµπλήρωση ή επεξήγηση, τα ειδικά δε αυτά θέµατα µνηµονεύει η απόφαση και αποτελούν το αντικείµενο της επαναλαµβανόµενης συζητήσεως, που θεωρείται συνέχεια της προηγούµενης. - Κατά το άρθρο 254 παρ. 2 και 3, οι διάδικοι κλητεύονται στην επαναλαµβανόµενη συζήτηση τριάντα τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτήν, που πρέπει να ορίζεται σε µία από τις πρώτες δικασίµους µετά την πάροδο των τριάντα ηµερών, η δε υπόθεση εκδικάζεται από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου, εκτός αν τούτο είναι για φυσικούς ή νοµικούς λόγους αδύνατο. ΚΠολ : 94, 254, 576,

4 ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΝοΒ 2010, σελίδα 2286, σχολιασµός Μιχαηλ Πολυκ. Μαργαρίτης Αίτηση αναίρεσης - Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Αριθµός απόφασης: 82 Έτος: Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείουκαι Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων. Αοριστία αγωγής. Η µεν ποσοτική αοριστία ελέγχεται µε βάση το άρθρο 8 του άρθρου 559 ΚΠολ, η δε ποιοτική µε βάση τον αριθµό 14 του ίδιου άρθρου, που όµως δεν περιλαµβάνονται στους λόγους αναιρέσεως, κατά των προαναφεροµένων αποφάσεων που προβλέπονται περιοριστικώς στο ως άνω άρθρο 560 του ίδιου κώδικα. - Kατά το άρθρο 560 ΚΠολ, κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνο για τους περιοριστικά αναφερόµενους στο άρθρο αυτό λόγους, ένας δε από τους ως άνω λόγους είναι και ο προβλεπόµενος από την παρ. 3 του άρθρου αυτού, σύµφωνα µε την οποία αναίρεση, κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιτρέπεται αν το δικαστήριο δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως ιδρύεται µόνον όταν το προαναφερόµενο σφάλµα αφορά την αρµοδιότητα του ίδιου του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, που δίκασε ως Εφετείο και εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση και όχι όταν το ως Εφετείο δικάζον Πολυµελές Πρωτοδικείο επιλαµβανόµενο εφέσεως, που υπάγεται, κατά το άρθρο 18 αριθ. 2 ΚΠολ στην αρµοδιότητα του, κρίνει, εσφαλµένως, ότι το πρωτοβάθµιο δικαστήριο που εξέδωσε την εκκαλούµενη απόφαση ήταν ή δεν ήταν αρµόδιο καθ' ύλη (ΟλΑΠ 5/2003). - Mόνο η νοµική αοριστία της αγωγής που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου συνιστά παραβίαση αυτού, γιατί το δικαστήριο αξίωσε περισσότερα ή αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από τα απαιτούµενα από το νόµο µε τη θεµελίωση του ασκούµενου δικαιώµατος προκειµένου να κρίνει την αγωγή νόµιµη, προβάλλεται ως λόγος αναιρέσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 560 αρ. 1 ΚΠολ, κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και κατά των αποφάσεων των Πολυµελών Πρωτοδικείων, που εκδίδονται επί εφέσεων κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, όχι δε και η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία αυτής, που συνίσταται, η µεν πρώτη στο ότι στο δικόγραφο της αγωγής δεν αναφέρονται µε πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά που αποτελούν την προϋπόθεση εφαρµογής του κανόνα δικαίου στον οποίο στηρίζεται το αγωγικό αίτηµα, η δε δεύτερη στο ότι στο ίδιο δικόγραφο γίνεται επίκληση απλώς των όρων του νόµου, χωρίς να αναφέρονται τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του, διότι η µεν ποσοτική αοριστία ελέγχεται µε βάση το άρθρο 8 του άρθρου 559 ΚΠολ, η δε ποιοτική µε βάση τον αριθµό 14 του ίδιου άρθρου, που όµως δεν περιλαµβάνονται στους λόγους αναιρέσεως, κατά των προαναφεροµένων αποφάσεων που προβλέπονται περιοριστικώς στο ως άνω άρθρο 560 του ίδιου κώδικα. Εποµένως ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως µε τον οποίο ο αναιρεσείων αιτιάται το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, γιατί δεν απέρριψε τις ένδικες αγωγές ως αόριστες, καθόσον δεν αναφέρεται από τον ενάγοντα και ήδη εφεσίβλητο δικηγόρο, ο χρόνος που απαιτήθηκε για έλεγχο - µελέτη και αξιολόγηση του φακέλου, αν η σχετική χρέωση έγινε µε 60 ευρώ ανά ώρα, αν παρέστη και σε ποιο ποσό ανέρχεται η αµοιβή του και σε ποιο ποσό οι δαπάνες και εάν επακολούθησε συζήτηση στο ακροατήριο προκειµένου να προσδιοριστούν οι [4]

5 αµοιβές του σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Κώδικα περί ικηγόρων, είναι απαράδεκτος, διότι µε αυτόν προβάλλεται ποσοτική αοριστία της αγωγής (559 αρ. 8 ΚΠολ ), που δεν προβλέπεται, κατά τα ανωτέρω, ως λόγος αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων και των Πολυµελών Πρωτοδικείων που εκδόθηκαν σε εφέσεις κατά των αποφάσεων εκείνων των δικαστηρίων. ΚΠολ : 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 560, 677, , ηµοσίευση: INLAW 2011 Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης Αριθµός απόφασης: 1624 Έτος: Απαράδεκτο συζήτησης αίτησης αναίρεσης. - Κατά τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ.1-2 ΚΠολ, αν ο διάδικος, που επισπεύδει τη συζήτηση δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί, αλλά δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση ως να ήταν παρόντες οι διάδικοι. Αν ο αντίδικος εκείνου, που επέσπευσε τη συζήτηση δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί, αλλά δεν λάβει µέρος σ' αυτή µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. Αν η κλήση για τη συζήτηση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε νόµιµα ή εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση µε νέα κλήτευση. Στην αντίθετη περίπτωση προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία εκείνου που έχει κλητευθεί. Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 568 παρ. 4 ΚΠολ, κατά την οποία ο επισπεύδων τη συζήτηση διάδικος επιδίδει την κλήση στους άλλους διαδίκους, σαφώς προκύπτει ότι επί ερηµοδικίας στην αναιρετική δίκη ερευνάται αν ο απών διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση ή αν κλητεύθηκε από τον επισπεύδοντα αυτή και επί µη κλητεύσεως του αντιδίκου εκείνου που επισπεύδει τη συζήτηση κηρύσσεται αυτή απαράδεκτη (ΟλΑΠ 23/1996). ΚΠολ : 576, ηµοσίευση: INLAW 2010 Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης Αριθµός απόφασης: 1705 Έτος: Απαράδεκτο συζήτησης αίτησης αναίρεσης. - Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 576 παρ. 1 και 3, 568 παρ. 1 και 498 παρ. 1 ΚΠολ, προκύπτει, ότι, αν κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης ο αναιρεσείων ή ο αναιρεσίβλητος δεν εµφανισθεί, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη συζήτηση της υποθέσεως. Και αν µεν η συζήτηση επισπεύδεται από το διάδικο που εµφανίσθηκε και δεν εµφανίσθηκε ο αντίδικός του, πρέπει να προσκοµίζεται µε επίκληση αποδεικτικό επιδόσεως της σχετικής κλήσεως προς συζήτηση, αν δε η συζήτηση επισπεύδεται από τον απολειπόµενο διάδικο, πρέπει να προσκοµίζεται µε επίκληση η κλήση που επιδόθηκε. Αν δεν προκύπτει ποίος από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση, αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη. [5]

6 ΚΠολ : 242, 498, 568, 576, ηµοσίευση: INLAW 2011 Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης Αριθµός απόφασης: 1691 Έτος: Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Απαράδεκτη συζήτηση. - Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ. 94 παρ. 1, 96 παρ. 1, 104 και 576 παρ. παρ. 1 και 3 του ΚΠολ προκύπτει ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο φερόµενος έως τη συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου ως πληρεξούσιος δικηγόρος του διαδίκου που φέρεται ότι επισπεύδει τη συζήτηση δεν εµφανισθεί στο ακροατήριο για τη συζήτηση της υποθέσεως και δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, η οποία απαιτείται κατά τη συζήτηση και την ύπαρξη της οποίας αυτεπαγγέλτως πλέον κατά τη συζήτηση αυτή, οφείλει να εξετάσει το δικαστήριο, ο διάδικος αυτός θεωρείται δικονοµικά απών και κηρύσσονται άκυρες οι προπαρασκευαστικές πράξεις και κλήσεις, µε βάση τις οποίες φέρεται ότι αυτός επισπεύδει τη συζήτηση, µε αποτέλεσµα να µην εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρ. 576 παρ. 1 του ΚΠολ, σύµφωνα µε την οποία ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι. Και αυτό, διότι άλλως θα καταστρατηγείτο η διάταξη του άρθρ. 104 του ίδιου κώδικα, κατά την οποία µόνο για τις προπαρασκευαστικές πράξεις θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα, υπό την αίρεση όµως ότι θα αποδειχθεί η ρητή πληρεξουσιότητα στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης (ΟλΑΠ 2/2003, 4/1994). ΚΠολ : 94, 96, 104, 576, ηµοσίευση: INLAW 2010 Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης Αριθµός απόφασης: 1692 Έτος: Απαράδεκτο συζήτησης αίτησης αναίρεσης. Αναβολή συζήτησης. - Kατά την έννοια του άρθρου 576 ΚΠολ εάν κατά τη συζήτησης της αναιρέσεως δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος κάποιος από τους διαδίκους ο Άρειος Πάγος ερευνά αυτεπαγγέλτως αν ο απολειπόµενος διάδικος επέσπευσε εγκύρως τη συζήτηση οπότε συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι ή, αν τη συζήτηση επέσπευσε ο αντίδικος του υπολειπόµενου διαδίκου, οπότε εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. Αν η κλήση για τη συζήτηση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε νόµιµα ή εµπρόθεσµα ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση µε νέα κλήτευση, αν δε στη δίκη µετέχουν περισσότεροι διάδικοι και δεν κλητεύθηκε κάποιος από αυτούς η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους. - Kατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ.4 εδ. 3 και 4 ΚΠολ. που εφαρµόζεται και στην αναιρετική δίκη κατά το άρθρο 575 εδ. β' ιδίου Κώδικα (αν η συζήτηση αναβληθεί ο γραµµατέας είναι υποχρεωµένος αµέσως µετά το τέλος της συνεδριάσεως να µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιµο που ορίσθηκε. Κλήση του διαδίκου για εµφάνιση στη [6]

7 δικάσιµο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως η αναβολή της υποθέσεως και η αναγραφή αυτής στο πινάκιο του δικαστηρίου για τη µετ' αναβολή δικάσιµο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων για τη δικάσιµο αυτή και εποµένως δεν χρειάζεται νέα κλήτευση του διαδίκου. Προϋπόθεση όµως της εγκυρότητας της κλητεύσεως αυτής συνεπεία της αναβολής της υποθέσεως και της εγγραφής αυτής στο πινάκιο είναι ότι ο απολειπόµενος κατά τη µετ' αναβολή δικάσιµο διάδικος είτε είχε επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση ή είχε νοµίµως και εµπροθέσµως κλητευθεί να παραστεί για τη δικάσιµο κατά την οποία αναβλήθηκε η υπόθεση, είτε είχε παραστεί νοµίµως κατά την πρώτη αυτή δικάσιµο και εποµένως µε τη νόµιµη παράσταση και τη µη εναντίωσή του καλύφθηκε η ακυρότητα της κλητεύσεως του κατά την αρχική δικάσιµο. Αντιθέτως, αν κατά την αρχική δικάσιµο ο απολειπόµενος διάδικος δεν επέσπευσε τη συζήτηση κατά τη µετ' αναβολή δικάσιµο ή δεν είχε κλητευθεί νοµίµως να παραστεί ή δεν παραστάθηκε νοµίµως κατά την αρχική δικάσιµο δεν καλύπτεται η έλλειψη ή ακυρότητα της επισπεύσεως της συζητήσεως ή η µη νοµιµότητα ή η έλλειψη της κλητεύσεώς του για την αρχική δικάσιµο, η αναβολή δε της υποθέσεως και η εγγραφή αυτής στο πινάκιο για τη νέα µετ' αναβολή δικάσιµο δεν ισχύει ως κλήτευση του για τη νέα δικάσιµο, αφού η µη νοµιµότητα ή η έλλειψη της επισπεύσεως ή της κλητεύσεως του για την αρχική δικάσιµο δεν καλύφθηκε λόγω της µη νόµιµης παραστάσεώς του σε αυτή. ΚΠολ : 226, 575, 576, ηµοσίευση: INLAW 2010 Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης Αριθµός απόφασης: 1685 Έτος: Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. - Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 576 παρ. 2, 568 παρ. 1, 2, 4 και 498 ΚΠολ προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως δεν εµφανισθεί ο αντίδικος εκείνου που επέσπευσε τη συζήτηση, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, σε αποφατική δε περίπτωση κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση. Αν ο καλούµενος διάδικος απεβίωσε µετά την άσκηση της αναιρέσεως, η κλήση προς συζήτηση επιδίδεται στους κληρονόµους του. Προκύπτει, επίσης ότι, αν ο µη εµφανισθείς διάδικος είναι αναιρεσίβλητος, δεν αρκεί για το νόµιµο της κλήσης προς συζήτηση, η επίδοση µόνο της κλήσης, αλλ' απαιτείται να του επιδοθεί και αντίγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως. ΚΠολ : 568, 576, ηµοσίευση: INLAW 2010 Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης Αριθµός απόφασης: 44 Έτος: Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. - Ο Κώδικας Πολιτικής ικονοµίας ορίζει: 1) στο άρθρο 94 παρ. 1 ότι στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο, [7]

8 2) στο άρθρο 96 παρ. 1 ότι η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη είτε µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση, 3) στο άρθρο 104 ότι για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και αν αυτή δεν υπάρχει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόµη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουµένως, το δε δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης την έλλειψη πληρεξουσιότητας, καθώς και τη υπέρβαση της, 4) στο άρθρο 576 παρ. 1, ότι αν ο διάδικος που επισπεύδει τη συζήτηση δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος σ' αυτήν µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι και 5) στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ότι, αν ο αντίδικος εκείνου που επισπεύδει τη συζήτηση δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος σ' αυτήν µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα και αν η κλήση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε νόµιµα ή εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση επαναφέρεται µε νέα κλήτευση, ενώ στην αντίθετη περίπτωση προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία εκείνου που έχει κλητευθεί. Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 568 παρ. 4 του ΚΠολ, συνάγεται ότι, αν κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου δεν εµφανισθεί κάποιος από τους διαδίκους, το ικαστήριο οφείλει να ερευνήσει, αν ο απολειπόµενος διάδικος κλητεύθηκε νόµιµα ή επισπεύδει ο ίδιος τη συζήτηση και σε αποφατική περίπτωση να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση. Όταν τη συζήτηση επισπεύδει ο αναιρεσίβλητος και δεν προκύπτει η ύπαρξη πληρεξουσιότητας του υπογράφοντος το εισαγωγικό δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως δικηγόρου, τότε πρέπει να επιδίδεται και αντίγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως µε την κλήση προς συζήτηση από τον αναιρεσίβλητο προς τον απολειπόµενο αναιρεσείοντα, ώστε να παρέχεται δυνατότητα γνώσης από τον τελευταίο του αντικειµένου της δίκης και διαµόρφωσης της βούλησης του αν θα παραστεί στη δίκη αυτή. Αν ο επισπεύδων τη συζήτηση διάδικος δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν µετέχει νοµίµως στη συζήτηση, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν ο δικηγόρος που υπογράφει την κλήση για συζήτηση ήταν εφοδιασµένος µε πληρεξουσιότητα διαφορετικά η κλήση, µε βάση την οποία εµφανίζεται ως επιµελούµενος τη συζήτηση είναι άκυρη και η συζήτηση της αναίρεσης κηρύσσεται απαράδεκτη. Στη συζήτηση προχωρεί (ο Άρειος Πάγος) σύµφωνα µε το άρθρο 576 παρ. 2 και 3 του ως άνω Κώδικα αν ο κατά τα άνω µη εµφανισθείς ή µη µετέχων στη συζήτηση µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος διάδικος κλητεύθηκε είτε από κάποιον από τους λοιπούς οµοδίκους του είτε από τον αντίδικό του). Όταν τη συζήτηση επισπεύδουν, δια πληρεξουσίου δικηγόρου, οι αναιρεσίβλητοι, µεταξύ των οποίων και οι απόντες κατά τη συζήτηση της αναιρέσεως, πρέπει να αποδεικνύεται ότι και αυτοί είχαν παράσχει στον εν λόγω δικηγόρο την απαιτούµενη για την επίσπευση της συζήτησης δικαστική πληρεξουσιότητα ή ότι είχαν κλητευθεί προς τούτο από τους λοιπούς, αναιρεσίβλητους, διαφορετικά η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη), ως προς όλους τους διαδίκους. ΚΠολ : 94, 104, 568, 576, ηµοσίευση: INLAW 2011 Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης Αριθµός απόφασης: 11 Έτος: 2011 [8]

9 - Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. - Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 576 παρ. 3 του ΚΠολ αν µετέχουν περισσότεροι στη δίκη για την αναίρεση και δεν κλητεύθηκε κάποιος από αυτούς η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους. ΚΠολ : 576, ηµοσίευση: INLAW 2011 Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ Αριθµός απόφασης: 538 Έτος: Επί εσφαλµένου νοµικού χαρακτηρισµού µιας έννοµης σχέσεως από το ουσιαστικό δικαστήριο, υπάρχει παραβίαση των σχετικών µε αυτή διατάξεων του ουσιαστικού δικαίου, γεγονός που καταφάσκει την ίδρυση του προβλεπόµενου στο άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ λόγου αναιρέσεως. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. - Η νοµική φύση της συµβάσεως ή της δικαιοπραξίας γενικότερα δεν εξαρτάται από το χαρακτηρισµό που δίνουν σ' αυτή οι δικαιοπρακτούντες. Ο χαρακτηρισµός αυτός, ήτοι η υπαγωγή των συγκεκριµένων πραγµατικών γεγονότων στον (ουσιαστικό) κανόνα δικαίου που ρυθµίζει την επώνυµη έννοµη σχέση, αποτελεί έργο του δικαστή, η σχετική δε κρίση του ουσιαστικού δικαστηρίου είναι αναµφιβόλως κρίση νοµική, υποκείµενη ως τέτοια στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Έτσι, ελέγχεται αναιρετικώς η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως προς το αν τα γενόµενα δεκτά από αυτό πραγµατικά περιστατικά υπάγονται στην έννοια όχι της συµβάσεως της εντολής αλλά κάποιας αδικοπραξίας. Επί εσφαλµένου νοµικού χαρακτηρισµού µιας έννοµης σχέσεως από το ουσιαστικό δικαστήριο, υπάρχει παραβίαση των σχετικών µε αυτή διατάξεων του ουσιαστικού δικαίου, γεγονός που καταφάσκει την ίδρυση του προβλεπόµενου στο άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ λόγου αναιρέσεως. - Ο εκ του αριθµού 20 του άρθρου 559 ΚΠολ λόγος αναιρέσεως δεν ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας την κρίση του για τη συνδροµή ή µη των αποδεικτικών γεγονότων την σχηµάτισε όχι αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι παραµόρφωσε, αλλά από την συνεκτίµηση και άλλων αποδεικτικών µέσων, χωρίς να εξαίρεται το εν λόγω έγγραφο αναφορικά µε το αποδεικτικό πόρισµα. ΚΠολ : 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 20, ηµοσίευση: INLAW 2010 * ηµοσίευση: ΝοΒ 2010, σελίδα 2317 Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ Αριθµός απόφασης: 5 Έτος: Παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. - Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 1β ΚΠολ, λόγος αναιρέσεως της αποφάσεως για παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύεται µόνο όταν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνα δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτόν των πραγµατικών περιστατικών, που αποτέλεσαν τις παραδοχές του δικαστηρίου της ουσίας, όταν δηλαδή το δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποιεί ή παραλείπει να χρησιµοποιήσει [9]

10 διδάγµατα της κοινής πείρας για να ανεύρει µε βάση αυτά την αληθινή έννοια κανόνα δικαίου ή για να υπαγάγει τα πραγµατικά γεγονότα της διαφοράς στον κανόνα αυτό. Ο ανωτέρω λόγος δεν δηµιουργείται όταν έγινε χρήση των διδαγµάτων της κοινής πείρας κατά την εκτίµηση από το δικαστήριο των αποδείξεων. Για την πληρότητα όµως του προβλεπόµενου από την ως άνω διάταξη σχετικού λόγου αναιρέσεως πρέπει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθµ. 4 και 566 παρ. 1 ΚΠολ, να αναφέρεται στο αναιρετήριο ποιά είναι τα διδάγµατα της κοινής πείρας, που παραβιάσθηκαν, καθώς και ο κανόνας δικαίου, του οποίου την ερµηνεία και εφαρµογή αφορούν τα διδάγµατα αυτά, γιατί, αλλιώς, καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος και ο σχετικός λόγος απορρίπτεται ως αόριστος. - Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ, ως έγγραφα, η παραµόρφωση του περιεχοµένου των οποίων ιδρύει τον από τη διάταξη αυτή λόγο αναίρεσης,, νοούνται τα κατά τις διατάξεις των άρθρων 339 και 432έως 465 ΚΠολ αποδεικτικά µέσα. εν αποτελούν έγγραφα, κατά την έννοια της προαναφερόµενης διάταξης του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ, εκείνα στα οποία αποτυπώνονται άλλα αποδεικτικά µέσα, όπως είναι οι γνωµοδοτήσεις πραγµατογνωµόνων, οι εισηγητικές εκθέσεις και οι εκθέσεις αυτοψίας ή τα πρακτικά και οι αποφάσεις που περιέχουν καταθέσεις µαρτύρων. ΚΠολ : 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 20, ηµοσίευση: INLAW 2011 Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ Αριθµός απόφασης: 58 Έτος: Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναβολή σύζήτησης λόγω εκκρεµούς ποινικής αγωγής. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορα αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναιρέσεως µόνο αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή των υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς. Για να είναι ορισµένος ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολ για παράβαση κανόνων του ουσιαστικού δικαίου από το δικαστήριο της ουσίας πρέπει να αναφέρεται η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάστηκε και το αποδιδόµενο στην απόφαση νοµικό σφάλµα ως προς την ερµηνεία και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου (ΟλΑΠ 20/2005). Εξάλλου για τη θεµελίωση λόγου αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ για παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας, πρέπει η παραβίαση να αφορά την ερµηνεία ή εφαρµογή κανόνα δικαίου, δηλαδή εξειδίκευση αόριστων νοµικών εννοιών ή υπαγωγή πραγµατικών γεγονότων σ' αυτόν, ενώ ο ως άνω λόγος δεν θεµελιώνεται όταν η παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας αφορά την εκτίµηση αποδείξεων (ΑΠ 115/2010). - Κατά το άρθρο 250 ΚΠολ αν είναι εκκρεµής ποινική αγωγή που επηρεάζει τη διάγνωση της διαφοράς το δικαστήριο µπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου να διατάξει την αναβολή της συζητήσεως εωσότου περατωθεί αµετάκλητα η ποινική διαδικασία. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η αναβολή της συζητήσεως για τον πιο πάνω λόγο απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του [10]

11 δικαστηρίου, η δε παραδοχή ή απόρριψη σχετικού αιτήµατος δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου (ΑΠ 1693/2009). - Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β ΚΠολ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη του πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Με τον όρο πράγµατα νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση (εποµένως στηρίζουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως και όχι οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων καθώς επίσης και τα αποδεικτικά µέσα (ΑΠ 694/2009). - Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ ΚΠολ λόγος αναιρέσεως παρέχεται αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν είτε προς άµεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται ως αβάσιµος αν προκύπτει από την απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα τα οποία προσκοµίσθηκαν και των οποίων έγινε επίκληση, αρκεί δε η γενική αναφορά του είδους του αποδεικτικού µέσου χωρίς ανάγκη ειδικής αξιολογήσεως καθενός, εφόσον από τη γενική αυτή αναφορά σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες αιτιολογίες της προκύπτει αναµφιβόλως η λήψη υπόψη του αποδεικτικού µέσου (ΑΠ 698/2010). Εξάλλου ως αποδεικτικά µέσα των οποίων η µη λήψη υπόψη ιδρύει τον ανωτέρω λόγο αναιρέσεως δεν νοούνται τα διαδικαστικά έγγραφα (ΑΠ 1180/ 2010). - Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή που αποτελεί κύρωση της παραβάσεως του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος από αυτή λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). Το κατά νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος προτάσεως προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της αποφάσεως στο αποδεικτικό της πόρισµα και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). ηλαδή µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 41/2010). ΚΠολ : 250, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, ηµοσίευση: INLAW 2011 Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ Αριθµός απόφασης: 1391 Έτος: 2010 [11]

12 - Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Οµολογία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση διδαγµάτων κοινής πείρας. Πώληση ελαττωµατικού πράγµατος. - Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ παρέχεται και όταν το δικαστήριο της ουσίας σχηµάτισε την αποδεικτική του κρίση χωρίς να λάβει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκόµισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι προς άµεση ή έµµεση (δια τεκµηρίων) απόδειξη πραγµατικών γεγονότων ασκούντων ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (στο διατακτικό της απόφασης), δηλαδή παραδεκτών και νοµίµων. Τέτοιο αποδεικτικό µέσο, του οποίου η µη λήψη υπόψη ιδρύει τον ανωτέρω λόγο αναίρεσης είναι και η από το άρθρο 352 ΚΠολ οµολογία του διαδίκου. Αντίθετα η συναγωγή από το δικαστήριο, σύµφωνα µε το άρθρο 261 του ΚΠολ, οµολογίας του διαδίκου από την παράλειψη του να απαντήσει σε πραγµατικούς ισχυρισµούς του αντιδίκου του, απόκειται στη ανεπίδεκτη αναιρετικού ελέγχου εκτίµηση του δικαστηρίου (ΑΠ 391/1992). - Ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης βάσης, ιδρύεται όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή δεν αναφέρονται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του κατάλληλου κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών γεγονότων, όχι όµως και όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του συναχθέντος από αυτές και µε σαφήνεια διατυπωµένου αποδεικτικού πορίσµατος. - Ο από το άρθρο 559 αριθ. 1 β' ΚΠολ λόγος αναιρέσεως για παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας θεµελιώνεται όταν το δικαστήριο της ουσίας εσφαλµένως χρησιµοποιεί ή παραλείπει να χρησιµοποιήσει τα διδάγµατα αυτά, προκειµένου να εξειδικεύσει τις αόριστες νοµικές έννοιες και να υπαγάγει σ' αυτές τα πραγµατικά γεγονότα της διαφοράς (ΑΠ 24/2005, 62/2004). - Έτσι που έκρινε, το Εφετείο διέλαβε στην απόφαση του σαφείς, επαρκείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες που καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο ως προς την ορθή ή µη εφαρµογή των διατάξεων ουσιαστικού δικαίου των άρθρων 534, 535 και 543 ΑΚ Ειδικότερα, το Εφετείο δέχθηκε, ανελέγκτως, ότι δεν αποδείχθηκε ότι κατά το χρόνο συνάψεως της σύµβασης πώλησης και παράδοσης του γόνου ο τελευταίος έπασχε από κάποια ασθένεια, ούτε ότι αυτός ήταν προϊόν τελευταίας διαλογής και ότι η όποια θνησιµότητα του γόνου πέραν της συνήθους και η µη φυσιολογική ανάπτυξη του εντός της ιχθυοκαλλιεργητικής περιόδου συνδέονται αιτιωδώς µε τις ανωτέρω ελλείψεις και ελαττώµατα, αλλά (δέχθηκε) ότι οφείλονται σε άλλους παράγοντες, όπως στην κακή διαχείριση της ανάπτυξης του γόνου από την αναιρεσείουσα, η οποία δεν διέθετε το αναγκαίο εξειδικευµένο προσωπικό (ιχθυολόγο), δεν προέβη έγκαιρα σε διαλογή και διαχωρισµό των ιχθύων ανάλογα µε το µέγεθος τους και δεν φρόντιζε να επικρατούν στη µονάδα εκτροφής οι αναγκαίες για την ανάπτυξη των ιχθύων συνθήκες (υγιεινή ποσότητα ύδατος, πυκνότητα ιχθύων κ.λ.π.). Η θνησιµότητα του γόνου πέραν της συνήθους αποτελεί κατά την αγωγή συνέπεια της ασθένειας από την οποία αυτός έπασχε, η έλλειψη της οποίας συµφωνήθηκε ως ιδιότητα του πράγµατος και δεν συµφωνήθηκε ποσοστό θνησιµότητας, η υπέρβαση του οποίου να γεννά αξίωση αποζηµίωσης ανεξάρτητα από την αιτία στην οποία οφείλεται, ώστε να υφίσταται υποχρέωση του Εφετείου να ερευνήσει και προσδιορίσει το ποσοστό θνησιµότητας του γόνου, ως στοιχείου θεµελιωτικού της αγωγής. Τα ίδια ισχύουν και για την µη φυσιολογική ανάπτυξη του γόνου και την απόκτηση του ελαχίστου βάρους. Η κρίση του Εφετείου ότι για το ορισµένο της αγωγής αρκεί η επίκληση ασθένειας του γόνου και όχι και προσδιορισµός του είδους της (µε την προφανή [12]

13 έννοια ότι αυτή µπορεί να προκύψει από τις αποδείξεις) δεν αποτελεί αιτιολογία επί της ουσίας και σε κάθε περίπτωση δεν αντιφάσκει µε την ουσιαστική παραδοχή ότι δεν αποδείχθηκε (ούτε) το είδος της ασθένειας, δεν δηµιουργεί δε ουσιαστικό δεδικασµένο, η παραβίαση του οποίου να ιδρύει τον από το άρθρο 559 αριθ. 16 ΚΠολ λόγο αναιρέσεως. Εποµένως, οι πρώτος από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ λόγος του αναιρετηρίου, µε τον οποίο προβάλλεται η αιτίαση ότι η προσβαλλόµενη απόφαση στερείται νόµιµης βάσης, ο πέµπτος από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ λόγος του αναιρετηρίου µε τον οποίο προβάλλεται η αιτίαση ότι το Εφετείο δεν έλαβε υπόψη και δεν ερεύνησε τα θεµελιωτικά της αγωγής περιστατικά της πέραν της συνήθους θνησιµότητας του γόνου και µη φυσιολογικής ανάπτυξης του, ανεξάρτητα από την αιτία από την οποία προκλήθηκαν και ο έβδοµος από το άρθρο 559 αριθ. 16 ΚΠολ λόγος του αναιρετηρίου, µε τον οποίο προβάλλεται η αιτίαση ότι το εφετείο µε την παραδοχή ότι δεν αποδείχθηκε το είδος της ασθένειας του γόνου παραβίασε το δεδικασµένο που προκλήθηκε από την κρίση του ότι ουσιώδες στοιχείο για το ορισµένο της αγωγής είναι ότι ο γόνος έπασχε από ασθένεια και όχι και το είδος της ασθένειας, είναι αβάσιµοι. ΚΠολ : 261, 352, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΕΕ 2010, σελίδα 336 Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ ΚΠολ Αριθµός απόφασης: 41 Έτος: Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Εργατικές διαφορές. Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/ Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αριθ. 11 του ΚΠολ, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικό µέσο νοµίµως επικληθέν και προσκοµισθέν προς άµεση ή έµµεση απόδειξη πραγµατικού περιστατικού, που θα µπορούσε να έχει επίδραση στο διατακτικό της προσβαλλόµενης αποφάσεως. Μεταξύ των αποδεικτικών αυτών µέσων είναι και τα εν γένει αποδεικτικά έγγραφα, στα οποία περιλαµβάνονται και οι έγγραφες υπεύθυνες κατά το Ν. 1599/1986 δηλώσεις των ίδιων των διαδίκων δοθέντος ότι οι χάριν της δίκης γενόµενες υπεύθυνες αυτές δηλώσεις δεν αποτελούν καν αποδεικτικά µέσα, ούτε και κατά τις ειδικές διαδικασίες, όπως και η των εργατικών διαφορών των άρθρων 663 επ. του ΚΠολ, όταν έγιναν, όχι από τους διαδίκους, αλλά από τρίτους (βλ. ΟλΑΠ 8/1987). ΚΠολ : 559 αριθ. 11γ, ηµοσίευση: INLAW 2002 Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ ΚΠολ Αριθµός απόφασης: 1690 Έτος: Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Προσδιορισµός ένορκης βεβαίωσης στο αναιρετήριο. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ' ΚΠολ προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο της ουσίας, για τον σχηµατισµό της κρίση του [13]

14 επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ζητήµατος, δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν προς απόδειξη ή ανταπόδειξη ισχυρισµών, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου δεν αποτελούν έγγραφα κατά την έννοια των άρθρων 339 και 342 ΚΠολ, αλλά ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, γι' αυτό και πρέπει να γίνεται ρητή µνεία αυτών στην απόφαση, η δε αναφορά σε αυτή ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και όλα τα επικαλούµενα και νοµίµως προσκοµιζόµενα από τους διαδίκους έγγραφα, δεν αποδεικνύει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και αυτές. Για να είναι ορισµένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αναίρεσης ότι το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη ένορκη βεβαίωση που ο αναιρεσείων προσκόµισε και επικαλέσθηκε, πρέπει να καθορίζεται στο αναιρετήριο το αποδεικτικό αυτό µέσο, κατά τρόπο που να προκύπτει η ταυτότητά του και η νόµιµη λήψη αυτού (αριθµός, όνοµα εξετασθέντος µάρτυρα, νόµιµη κλήτευση του αντιδίκου ή παράσταση αυτού κατά την εξέταση του µάρτυρα), να προσδιορίζεται το περιεχόµενό της και το παραδεκτό της προσκόµισής της στο δικαστήριο της ουσίας και να καθορίζεται ο ισχυρισµός προς απόδειξη ή ανταπόδειξη του οποίου το αποδεικτικό αυτό µέσο προσκοµίσθηκε. - Όπως προκύπτει από την προσβαλλόµενη απόφαση, το Εφετείο προκειµένου να καταλήξει στο αποδεικτικό του πόρισµα περί της αβασιµότητας των ένδικων αξιώσεων του αναιρεσείοντος έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε, όπως βεβαιώνει, τις ένορκες καταθέσεις των µαρτύρων που εξετάσθηκαν ενώπιον του πρωτοβάθµιου ικαστηρίου και όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκοµίζουν µε τις προτάσεις των, ουδεµία δε µνεία γίνεται των ως άνω ένορκων βεβαιώσεων, που είχε επικαλεσθεί όπως προκύπτει από τις προτάσεις του ενώπιον του Εφετείου και προσκοµίσει ο αναιρεσείων προς απόδειξή των ισχυρισµών του. Εποµένως, ο κρινόµενος λόγος αναιρέσεως από το άρθρ. 559 αρ. 11 γ' του ΚΠολ είναι βάσιµος. ΚΠολ : 226, 575, 559 αριθ. 11γ, ηµοσίευση: INLAW 2010 Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ ΚΠολ Αριθµός απόφασης: 68 Έτος: Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. - Από τις διατάξεις των άρθρων 335, και 338 έως 341 του ΚΠολ συνάγεται ότι το δικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή µη των προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση και έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά, κατ' αντιδιαστολή προς τα λοιπά έγγραφα και εν γένει προς τα άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι ελήφθησαν υπόψη προς σχηµατισµό της κρίσης του. Βέβαια δεν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να µνηµονεύει και να εξαίρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της κατά την ελεύθερη κρίση του µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της απόφασης ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νόµιµα οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής ιδρύει το λόγο της αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' του ΚΠολ υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που [14]

15 επικαλείται ο διάδικος ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκταση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο (ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο απόδειξης (ΟλΑΠ 14/2005 και 2/2008). ΚΠολ : 559 αριθ. 11γ, ηµοσίευση: INLAW 2011 Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ ΚΠολ Αριθµός απόφασης: 45 Έτος: Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση για τη βασιµότητα των πραγµατικών ισχυρισµών των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα που νοµίµως επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, η παράβαση δε της υποχρεώσεως αυτής του δικαστηρίου ιδρύει τον από τον αριθµό 11 του άρθρου 559 ΚΠολ αναιρετικό λόγο. Κατά την έννοια δε της εν λόγω διατάξεως αυτής, για την ίδρυση του λόγου αυτού, αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας των επικληθέντων και προσκοµισθέντων από τους διαδίκους αποδεικτικών µέσων. ΚΠολ : 559 αριθ. 11γ ηµοσίευση: INLAW 2011 Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ ΚΠολ Αριθµός απόφασης: 46 Έτος: Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ένορκες βεβαιώσεις. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Από τα άρθρα 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ συνάγεται ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για το αποδεικτικό πόρισµα αναφορικά µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη απόδειξης, υποχρεούται να λάβει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλούνται και νόµιµα προσκοµίζουν οι διάδικοι, µεταξύ των οποίων και οι ένορκες βεβαιώσεις. Η παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης του δικαστηρίου της ουσίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αρ. 11 λόγο αναίρεσης. - Οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη κατά την ενώπιον του µονοµελούς πρωτοδικείου διαδικασία των εργατικών διαφορών, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 671 παρ. 1 εδ. γ' αποτελούν ιδιαίτερο και αυτοτελές αποδεικτικό µέσο σε σχέση µε τα έγγραφα και πρέπει να µνηµονεύονται ειδικά στην απόφαση, ενώ η µη λήψη αυτών υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει, όπως προαναφέρθηκε, τον από τον αρ. 11 του άρθρου 559 ΚΠολ, λόγο, εφόσον βέβαια είχαν προσκοµιστεί και είχε γίνει νόµιµη επίκλησή τους. ΚΠολ : 559 αριθ. 11γ, 671, [15]

16 ηµοσίευση: INLAW 2011 Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 12 ΚΠολ Αριθµός απόφασης: 819 Έτος: Απόδοση σε αποδεικτικό µέσο αυξηµένη αποδεικτική δύναµη. Συµβολαιογραφικά έγγραφα. Προβολή συµβολαιογραφικού εγγράφου ως πλαστού. Παράβαση των ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Λήψη υπόψη πραγµάτων παρά το νόµο. - Λόγος αναιρέσεως από τον αριθµό 12 του άρθρου 559 ΚΠολ ιδρύεται µόνον όταν το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σε αποδεικτικό µέσο αυξηµένη αποδεικτική δύναµη που δεν του παρέχει ο νόµος ή δεν του προσέδωσε τέτοια δύναµη µολονότι την είχε κατά νόµο. Εξ άλλου, από τα άρθρα 438, 440 και 441 ΚΠολ προκύπτει ότι τα συµβολαιογραφικά έγγραφα, ως δηµόσια έγγραφα, αποτελούν πλήρη απόδειξη, χωρίς να επιτρέπεται ανταπόδειξη, παρά µόνο δια της προσβολής τους ως πλαστών, όχι ως προς όλα όσα περιέχονται σε αυτά, αλλά µόνο ως προς όσα ο συµβολαιογράφος αναφέρει ότι έγιναν από τον ίδιο ή ενώπιον του. Ως προς το περιεχόµενο των δικαιοπρακτικών δηλώσεων των συµβαλλοµένων µερών, καθώς και ως προς όσα αναφέρονται αφηγηµατικά στο συµβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον αυτά έχουν άµεση σχέση µε το κύριο αντικείµενο του εγγράφου, χωρεί ανταπόδειξη και χωρίς προσβολή του εγγράφου ως πλαστού, ενώ όσα δεν έχουν άµεση σχέση θεωρούνται ως αρχή έγγραφης απόδειξης. - Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 εδ. α' του ΚΠολ, προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005, 36/1988), η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή. Εξ άλλου, ο προβλεπόµενος από την ίδια ως άνω διάταξη λόγος αναιρέσεως για παράβαση των ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών, που εισάγουν οι διατάξεις των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ, ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας, ενώ διαπιστώνει αµέσως ή εµµέσως, κατά τη µη υποκείµενη σε αναιρετικό έλεγχο κρίση, την ύπαρξη σ' αυτές κενού ή αµφιβολίας, δεν προσφεύγει για την άρση αυτών στους ερµηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών, όχι δε και όταν η µη προσφυγή στους εν λόγω κανόνες οφείλεται στο ότι, κατά την επίσης µη υποκείµενη σε αναιρετικό έλεγχο κρίση του, δεν υπάρχει κενό ή ασάφεια στη δικαιοπραξία. - Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ, λόγος αναίρεσης ιδρύεται και όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα υπό την έννοια της άνω διάταξης είναι οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων, που υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασης τους, θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως και όχι οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής ή επιχειρήµατα, νοµικά η πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων. ΚΠολ : 438, 440, 441, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 12, ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΝοΒ 2011, σελίδα 342 [16]

17 Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 16 του ΚΠολ Αριθµός απόφασης: 166 Έτος: Κατά παράβαση νόµου αποδοχή δεδικασµένου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Από το άρθρο 559 αριθ. 16 περ. α' ΚΠολ, που ορίζει ότι αναίρεση συγχωρείται αν το δικαστήριο κατά παράβαση του νόµου δέχθηκε ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει δεδικασµένο, συνάγεται ότι στον έλεγχο του Αρείου Πάγου υπόκειται τόσο η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί του αν τα υπ' αυτού γενόµενα δεκτά πραγµατικά περιστατικά συνιστούν την έννοια του δεδικασµένου και αν τούτο έχει την έκταση και τα αποτελέσµατα που του προσέδωσε η απόφαση, όσο και η κρίση περί της συνδροµής ή µη των κατά το άρθρο 324 του ΚΠολ πραγµατικών προϋποθέσεων αυτού, εφόσον στηρίζεται µόνον επί διαδικαστικών εγγράφων, η εκτίµηση του περιεχοµένου των οποίων υπόκειται, κατά το άρθρο 561 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, στον αναιρετικό έλεγχο για την έρευνα της βασιµότητας του προβαλλόµενου λόγου αναιρέσεως. Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις των άρθρων 322 παρ. 1 και 324 ΚΠολ, το δεδικασµένο αφορά το δικαίωµα, το οποίο είχε µε την αγωγή προβληθεί, µε βάση την επικληθείσα συγκεκριµένη ιστορική και συνακόλουθη νοµική αιτία. εν γεννάται δεδικασµένο ως προς άλλες ιστορικές βάσεις που θα ήταν δυνατό να στηρίξουν το δικαίωµα και το ίδιο αγωγικό αίτηµα, οι οποίες όµως δεν είχαν προβληθεί µε την αγωγή και επί των οποίων εποµένως το δικαστήριο δεν έκρινε. Ο ενάγων, ο οποίος είχε στηρίξει το αγωγικό αίτηµα σε ορισµένη ιστορική αιτία, δεν κωλύεται, αν η αγωγή εκείνη απορρίφθηκε, να στηρίξει µε νέα αγωγή του όµοιο αίτηµα σε διάφορη ιστορική αιτία. Η βάση όµως επί της οποίας το δικαστήριο έκρινε καθώς και ο λόγος της απόρριψης κρίνεται από την ίδια την απορριπτική απόφαση. ιότι αυτή αναγκαίως αξιολόγησε την αγωγή, επί της οποίας έκρινε και αποφάνθηκε επί της ιστορικής αιτίας της, η δε επ' αυτής κρίση της παράγει δεδικασµένο, η έκταση του οποίου καθορίζεται από την αιτιολογία της απόρριψης. Προκειµένου, εποµένως, να εξεταστεί, αν υφίσταται από προηγηθείσα τελεσίδικη απόφαση δεδικασµένο, το οποίο κωλύει την έρευνα του ήδη µε νέα αγωγή φερόµενου προς κρίση, βάσει ορισµένης ιστορικής αιτίας, αιτήµατος, θα ληφθεί υπόψη η αιτιολογία της πρώτης απόφασης όσον αφορά την ιστορική αιτία επί της οποίας έκρινε και ο λόγος της απόρριψης (ΟλΑΠ 15/98). Έτσι η απόφαση, η οποία δεν έκρινε κατ' ουσίαν και απέρριψε την αγωγή για άλλο λόγο αποτελεί δεδικασµένο, που δεσµεύει το καλούµενο να εξετάσει εκ νέου την αγωγή δικαστήριο, µόνον εφόσον έχει την ίδια δικονοµική έλλειψη, για την οποία απορρίφθηκε προηγουµένως. - Το Εφετείο, το οποίο µε την προσβαλλόµενη απόφαση έκρινε, ότι µε την τελεσίδικη απόφαση, που απέρριψε την πρώτη αγωγή ως µη νόµιµη, έχει παραχθεί δεδικασµένο ως προς το ουσιαστικό ζήτηµα του δικαιώµατος αποζηµιώσεως του ενάγοντος από τον εναγόµενο, που δεν επιτρέπει την εξέταση της δεύτερης αγωγής, έστω και αν περιέχει τα άνω νέα στοιχεία για τη νοµική θεµελίωσή της, επειδή ήταν δυνατή η παραδεκτή πρότασή τους στη δίκη που ανοίχθηκε και ακολούθως δέχθηκε την ένσταση του αναιρεσιβλήτου περί απαραδέκτου της δεύτερης αγωγής λόγω δεδικασµένου, παρά το νόµο δέχθηκε την ύπαρξη του ως άνω δεδικασµένου. Εποµένως ο µοναδικός εκ του άρθρου 559 αριθ. 16 Κ.Πολ. λόγος αναιρέσεως, είναι βάσιµος και πρέπει να γίνει δεκτή η ένδικη αίτηση αναιρέσεως, να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη. ΚΠολ : 322, 324, 559 αριθ. 16, [17]

18 ηµοσίευση: INLAW 2010 *ΝοΒ 2011, σελίδα 335, σχολιασµός * Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ Αριθµός απόφασης: 933 Έτος: Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. - Kατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ λόγος για αναίρεση απόφασης επειδή δεν έχει νόµιµη βάση ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν επαρκώς από τις παραδοχές της τα περιστατικά που είναι αναγκαία, στη συγκεκριµένη περίπτωση, για την κρίση του δικαστηρίου περί της συνδροµής των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων της διάταξης που εφαρµόστηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, η οποία αποκλείει την εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες σχετικά µε το χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999). εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές, αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτει πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. ηλαδή, µόνο τι αποδείχτηκε ή δεν αποδείχτηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα του δικαστηρίου, που σχετίζονται σε συνεκτίµηση των αποδείξεων, δεν συνιστούν παραδοχές, επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της ερευνούµενης διάταξης του άρθρ. 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του αριθ. 19 του άρθρ. 559 του ΚΠολ, ούτε εξ αιτίας του ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ, αναίρεση επιτρέπεται, αν παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 36/1988). - Aπό τη διάταξη του άρθρ. 561 παρ. 1 του ΚΠολ προκύπτει ότι η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφ' όσον δεν παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί ή εφ' όσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολ, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφ' όσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης, που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. - Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθµός 8 ΚΠολ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση [18]

19 της δίκης. Ως "πράγµατα", κατά την έννοια της διάταξης αυτής, θεωρούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί, που, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασής τους, θεµελιώνουν, καταλύουν ή παρακωλύουν ουσιαστικό ή δικονοµικό δικαίωµα, που ασκείται µε την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση (ΟλΑΠ 3/1997). εν είναι πράγµατα, όµως, µε την πιο πάνω έννοια, η άρνηση της αγωγής ή ένστασης, αιτιολογηµένη ή όχι, τα επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, (ΟλΑΠ 469/1984). - Κατά το άρθρο 559 εδ. 20 ΚΠολ, αναιρείται η απόφαση, αν το δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, µε το να δεχτεί πραγµατικά γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Παραµόρφωση υπάρχει όταν το δικαστήριο κάνει διαγνωστικό λάθος, (εσφαλµένη ανάγνωση) και αποδίδει σε ορισµένο αποδεικτικό έγγραφο, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 επ. ΚΠολ, περιεχόµενο διαφορετικό από το πραγµατικό, όχι όµως όταν, εκτιµώντας το έγγραφο, ως αποδεικτικό µέσο, προβαίνει στην εκτίµηση του περιεχοµένου του, δηλαδή σε αποδεικτική αξιολόγησή του. Η παραµόρφωση πρέπει να είναι προφανής και το έγγραφο να προσκοµίζεται για την απόδειξη ουσιώδους ισχυρισµού. Το δε δικαστήριο πρέπει να µόρφωσε τη γνώµη του αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το περιεχόµενο του εγγράφου, που παραµόρφωσε. ΚΠολ : 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, ηµοσίευση: INLAW 2010 Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ Αριθµός απόφασης: 1708 Έτος: Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. - Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ, η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, και, έτσι, δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρµόσθηκε. - Ως πράγµατα κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθµ. 8 ΚΠολ, η µη λήψη υπόψη των οποίων, αν έχουν προταθεί, ιδρύει λόγο αναιρέσεως, θεωρούνται οι ουσιώδεις και αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων, που τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, που ασκείται µε αγωγή, ένσταση ή αντένσταση και όχι απλά επιχειρήµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, που συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων, ούτε τα πραγµατικά περιστατικά, που προτείνονται ως άρνηση της ιστορικής βάσεως της αγωγής ή της ενστάσεως (ΟλΑΠ 469/1984), εκτός αν έχουν προταθεί µε λόγο εφέσεως, αλλ' όχι ως επιχειρήµατα, που στηρίζουν τον ίδιο ή άλλο λόγο εφέσεως. ΚΠολ : 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, ηµοσίευση: INLAW 2010 Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ [19]

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 www.inlaw.gr Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθµός απόφασης: 7968 Έτος: 2013 Περίληψη: - Ακάλυπτη επιταγή.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 [ 2 ] Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1076 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αναιρετικοί λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-67

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-67 www.inlaw.gr Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-67 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Επιχειρησιακή συνήθεια Αριθµός απόφασης: 1277 Έτος: 2010 - Επιχειρησιακή συνήθεια. Οικειοθελείς παροχές. Οµαδική ασφάλιση.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59

Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59 www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 370 Έτος: 1993 - Ακάλυπτη επιταγή. προσωπικές ενστάσεις του οφειλέτη.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Γενικά Αριθµός απόφασης: 438 Έτος: 2011 - Αµοιβές εργαζοµένων σε σχολεία "Ειδικής αγωγής". Παραβίαση κανόνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 [ 2 ] ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Schwenzer Ingeborg: Ευθύνη των µετόχων για χρέος-πρόστιµο που επιβάλλεται στην ΑΕ ηµοσίευση: ίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77

Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77 www.inlaw.gr Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Βελλής Γεώργιος: Ευθύνη για πρόκληση αφερεγγυότητας Δημοσίευση: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, 2010, σελίδα 801 Καλλινίκου

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Εγκλήµατα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών Αριθµός απόφασης: 337 Έτος: 2010 - ιατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποινικό δικονομικό. δίκαιο

Ποινικό δικονομικό. δίκαιο Σημειώσεις Πολιτικής Δικονομίας Βιβλίο: «Πολιτική Δικονομία» Κλαμαρής-Κουσούλης- Πανταζόπουλος Διαφορά Δικονομικού και ουσιαστικού δικαίο Αστικό δικονομικό Δίκαιο Ποινικό δικονομικό δίκαιο Διοικητικό δικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ*

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Δικογραφία 2013 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Στην εισήγηση αυτή προσεγγίζεται η ιδιότυπης νομικής

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση Αριθµός απόφασης: 338 - Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αναίρεση κατά βουλεύµατος.

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-201 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-201 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-201 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα Αριθµός απόφασης: 433 Έτος: 2012 - Αγορανοµικά αδικήµατα. Πώληση ακατάλληλων τροφίµων. Έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ÄÉÊÏÃÑÁÖÉÁ. ÅÔÏÓ: 2014 (22ï) ÅÊÄÏÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ËÁÑÉÓÁÓ

ÄÉÊÏÃÑÁÖÉÁ. ÅÔÏÓ: 2014 (22ï) ÅÊÄÏÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ËÁÑÉÓÁÓ ÄÉÊÏÃÑÁÖÉÁ ÅÔÏÓ: 2014 (22ï) ÅÊÄÏÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ËÁÑÉÓÁÓ Δικογραφία 2014 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 585 8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 113/2010 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες). (Δικηγόροι: Ελένη Τσιμπούκη-Μιχοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-64

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-64 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-64 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Γαβαλάς Νικόλαος: Οι επικείµενες αλλαγές στο καθεστώς των απολύσεων και της διαιτησίας υπό το πρίσµα της προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Περίληψη Χρησικτησία Πράξεις νομείς Η νομή συγκροτείται από δύο στοιχεία, το σωματικό και το πνευματικό - Το σωματικό στοιχείο εκδηλώνεται με

Διαβάστε περισσότερα