Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ. Έκθεςη Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΣΩΝ ΑΡΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ. Έκθεςη Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΣΩΝ ΑΡΣΟ"

Transcript

1 Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ Έκθεςη Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΣΩΝ ΑΡΣΟ

2 Περιγραφι Εταιρείασ Θ Κρθτϊν Άρτοσ ςιμερα παράγει Παξαδνζηαθά Κξεηηθά Snack Αξηνπνηίαο Υςειήο Πνηόηεηαο κε βάζε ηελ Κξεηηθή Μεζνγεηαθή Δηαηξνθή κε 100% Φπζηθέο Α Ύιεο θαη Εμαηξεηηθό παξζέλν ειαηόιαδν τισ παρακάτω κατθγορίεσ : Κλαςςικά Κρθτικά Παξιμάδια ολικισ άλεςθσ με Ελαιόλαδο Γλυκά Βουτιματα με Ελαιόλαδο Olive Oil Cookies Παξιμαδάκια - Μπουκιζσ Κρουτόν με Ελαιόλαδο ςε Μεςογειακζσ Γεφςεισ από 100% φυςικά ςυςτατικά (Φζτα, Άγρια Χόρτα, Λιαςτι Ντομάτα, Ελιζσ Καλαμϊν κτλ) Κριτςίνια και μίνι κριτςίνια νακ Ζδρα : Βιομθχανικι περιοχι Θρακλείου Κριτθσ Αρικμόσ Εργαηομζνων : 42

3 Λςτορικό Εταιρείασ 2004 Λδρφκθκε θ εταιρεία με τθν εξαγορά παλαιάσ οικογενειακισ βιοτεχνίασ παραγωγισ Κρθτικϊν παραδοςιακϊν αρτοςκευαςμάτων Μετεγκακίςταται ςε ιδιόκτθτεσ καινοφργιεσ εγκαταςτάςεισ 3000 m² εκςυγχρονίηοντασ πλιρωσ τισ γραμμζσ παραγωγισ των κρθτικϊν παξιμαδιϊν με επενδφςεισ ςε νζα μθχανιματα φψουσ 1,1 εκατ 2005 Δθμιουργεί γραφείο πωλιςεων ςε Ακινα και Κες/νίκθ και αρχίηει θ ανάπτυξθ των πωλιςεων εκτόσ Κριτθσ Δθμιουργεί ςτον κλάδο τθν κατθγορία προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ. Ιταν θ πρϊτθ εταιρεία που ζκανε παραγωγι Κρθτικϊν Αρτοςκευαςμάτων με τθν επωνυμία μεγάλθσ αλυςίδασ S/M Βράβευςθ τθσ «Κρθτϊν ARTοσ Α.Ε.» για τισ εξαγωγικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ Πιςτοποίθςθ κατά το πρότυπο IFS (High level) και ISO θ μετοχι τθσ εταιρείασ διαπραγματεφεται ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν (Ε.Ν.Α.) Τλοποίθςθ επενδυτικοφ ςχεδίου φψουσ 1,5 εκ. για επζκταςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και πλιρθ εκςυγχρονιςμό και αυτοματοποίθςθ των γραμμϊν ςυςκευαςίασ του εργοςταςίου Τλοποίθςθ επενδυτικοφ ςχεδίου φψουσ 1 εκ. για δθμιουργία νζων γραμμϊν παραγωγισ βουτθμάτων, κριτςινιϊν και προϊόντων ςνακ 2012 υμφωνία με τθν εταιρεία ΓΑΛΑ ΣΡΟΦΛΜΑ ΑΕ για ανάπτυξθ εξαγωγϊν με κοινι ονομαςία προϊόντων ΓΑΛΑ- ΚΡΘΣΩΝ ςε πάνω από 30 χϊρεσ 2012 Λοφλιοσ Δθμιουργία ομάδασ προϊόντων snack 100% φυςικά με τθν ονομαςία «ΜΛΚΛΟ» με ςτόχο τθν είςοδο ςτθν αγορά των snack ςτθν Ελλάδα επτζμβριοσ, δθμιουργία ομάδασ προϊόντων snack 100% φυςικά με κοινι ονομαςία ΓΑΛΑ-ΚΡΘΣΩΝ για ανάπτυξθ πωλιςεων ςτο εξωτερικό μζςω του διχτφου τθσ ΓΑΛΑ Οκτϊβριοσ Πιςτοποίθςθ πζραν του προτφπου ποιότθτασ IFS και ISO22000 και με το B.R.C Δεκζμβριοσ Ολοκλιρωςθ επενδυτικοφ προγράμματοσ μζςω ΕΠΑ για εκςυγχρονιςμό τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και ενζργειεσ ανάπτυξθσ εξαγωγϊν Λςχυροποίθςθ τθσ διοίκθςθσ και οργάνωςθσ με πρόςλθψθ νζου εμπορικοφ διευκυντι, νζου διευκυντι παραγωγισ, νζου οικονομικοφ διευκυντι και υπεφκυνου εξαγωγϊν Μάρτιοσ Ζναρξθ τοποκζτθςθσ ςτθν Ελλάδα των snacks «ΜΛΚΛΟ» 2014 Λανουάριοσ Ζναρξθ πωλιςεων και τοποκζτθςθσ των snacks «ΜΛΚΛΟ» ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ, Αμερικι, Ολλανδία, Γερμανία, Βζλγιο, Κφπρο, Αυςτραλία, Καναδάσ.

4 Σεχνικι Περιγραφι Εγκαταςτάςεισ 4000 τμ ςε ιδιόκτθτα Οικόπεδα ζκταςθσ τμ 3 γραμμζσ παραγωγισ παξιμαδιϊν 2 γραμμζσ παραγωγισ προϊόντων νακ 1 γραμμι ςυςκευαςίασ πλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ με ρομπότ 1 γραμμι ςυςκευαςίασ οριηόντιου τφπου 2 γραμμζσ ςυςκευαςίασ πλιρωσ αυτοματοποιθμζνεσ κάκετου τφπου με ρομπότ Μζγιςτθ παραγωγικι δυναμικότθτα κιλά τελικοφ προϊόντοσ Πιςτοποιθτικό Ποιότθτασ IFS (level 5) και BRC Food - (British Retail Consortium)

5 Σα προϊόντα μασ ιμερα θ εταιρεία παράγει : Κλαςςικά Κρθτικά Παξιμάδια ολικισ άλεςθσ με Ελαιόλαδο Γλυκά Βουτιματα με Ελαιόλαδο Olive Oil Cookies Παξιμαδάκια - Μπουκιζσ Κρουτόν με Ελαιόλαδο ςε Μεςογειακζσ Γεφςεισ από 100% φυςικά ςυςτατικά (Φζτα, Άγρια Χόρτα, Λιαςτι Ντομάτα, Ελιζσ Καλαμϊν κτλ) Snack 100% φυςικά, ηυμωμζνα με ζξτρα παρκζνο ελαιόλαδο Κριτςίνια και mini κριτςίνια snack

6 ΚΡΗΣΙΚΑ SNACKS ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ 100% ΦΤΙΚΑ Βμύηεμα μιηθήξ άιεζεξ με ζομανίζημ Κνεηηθό μέιη θαη Βνώμε Σοζηαηηθά :αιεύνη ζίημο μιηθήξ άιεζε πεηνόμοιμο (31%), βνώμε (27%), δάπανε, βμύηονμ γάιαθημξ, ελαηνεηηθό πανζέκμ ειαηόιαδμ (4%), θμοκημύθη, ζομανίζημ μέιη(3%),γάια ορειήξ παζηενίςζεξ, αιάηη, baking soda Κνηηζηκάθη με ζύθμ θαη ζηαθίδα Σοζηαηηθά :αιεύνη ζίημο, ζύθμ (13%), θοηηθά έιαηα, πμνημθαιάδα, ελαηνεηηθό πανζέκμ ειαηόιαδμ (3%), ζομανίζημ μέιη, ζηαθίδεξ (2%), ζμοζάμη, baking soda, θακέια, βακίιηα Κνηηζηκάθη με ειαηόιαδμ θαη Ρίγακε Σοζηαηηθά :αιεύνη ζίημο, ελαηνεηηθό πανζέκμ ειαηόιαδμ (14%), αιάηη, νίγακε (1%),μαγηά, πηπένη. Κνηηζηκάθη με γναβηένα Κνήηεξ θαη Φέηα Σοζηαηηθά : αιεύνη ζίημο, αιεύνη από θαιαμπόθη, Γναβηένα (10%),ελαηνεηηθό πανζέκμ ειαηόιαδμ (4%), θέηα (3%), ημμαημπμιηόξ,αιάηη, μαγηά πηπένη. Κνηηζηκάθη με ιηαζηή κημμάηα θαη ειηέξ Σοζηαηηθά : αιεύνη ζίημο, ελαηνεηηθό πανζέκμ ειαηόιαδμ (12%), ιηαζηή κημμάηα(10%), ειηέξ (3%), ημμαημπμιηόξ, αιάηη, νίγακε, μαγηά πηπένη Κνηηζηκάθη πμνηανηθώκ με ζηαμκαγθάζη Σοζηαηηθά: αιεύνη ζίημο, πόνηα 23% (ζηαμκαγθάζη, πνάζμ, ζπακάθη, μάναζμ), ελαηνεηηθό πανζέκμ ειαηόιαδμ (10%), αιεύνη θαιαμπμθημύ, αιάηη μαγηά, πηπένη «ΜΛΚΛΟ» μια μοναδικι πρόταςθ snack γεμάτθ υγεία και γεφςθ Όλα ηυμϊνονται με ζξτρα παρκζνο ελαιόλαδο Χρθςιμοποιοφνται για να δθμιουργθκοφν οι γεφςεισ μόνο φυςικζσ πραγματικζσ πρϊτεσ φλεσ Διάρκεια ηωισ δϊδεκα μινεσ χωρίσ κακόλου ςυντθρθτικά υνταγζσ που προζρχονται από τθν υγιεινι κρθτικι μεςογειακι διατροφι, προςαρμοςμζνεσ ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ και ςυνικειεσ του καταναλωτι

7 Πελάτεσ υνεργαςίεσ ιμερα θ εταιρεία ςυνεργάηεται με τισ μεγαλφτερεσ αλυςίδεσ /Μ ςτθν διάκεςθ των προϊόντων τθσ αλλά και ςτθν παραγωγι για λογαριαςμό τουσ προϊόντων δικισ τουσ ετικζτασ :

8 Μετοχικι φνκεςθ Δ.. Χρθματιςτιριο Θ εταιρεία το 2009 ειςιγαγε τισ μετοχζσ τθσ για διαπραγμάτευςθ ςτο Χ. Α. Ακθνϊν ςτθν Εναλλακτικι Αγορά ιμερα ζχει 135 μετόχουσ φνκεςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου: Εκκαλοσήι Δακηαλάθες -Πρόεδρος & Δηεσζ.Σύκβ. Ατηιιέας Καυηώηες -Αληηπρόεδρος ηοσ Δ.Σ. Γεώργηος Τακπαηδής -Μέιος ηοσ Δ.Σ. Δεκήηρες Αρκάος -Μέιος ηοσ Δ.Σ. Πέηρος Σπαλός -Μέιος ηοσ Δ.Σ. Δαζόποσιος Πέηρος -Μέιος ηοσ Δ.Σ. Τόζος Μηταήι -Μέιος ηοσ Δ.Σ Ίδια Κεφάλαια

9 Βαςικά Οικονομικά ςτοιχεία 5ετίασ ΛΔΛΑ ΚΕΦΑΛΑΛΑ ,02 Αρικμόσ Μετοχϊν Αναπόςβεςτθ Αξία Παγίων ,16 ΑΠΟΒΕΕΛ ,71 ΣΡΑΠΕΗΛΚΟ ΔΑΝΕΛΜΟ , ΠΩΛΘΕΛ ,90 ΚΟΣΟ ΠΩΛΘΚΕΝΣΩΝ ,32 ΜΕΛΚΣΟ ΚΕΡΔΟ ,58 ΕΒΛΣDΑ , ,29 ΚΕΡΔΘ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,06

10 υγκριτικά Πλεονεκτήματα Ο θιάδνο Τξόθηκα είλαη ζρεηηθά αλειαζηηθόο Η εηαηξεία παξάγεη θαη εκπνξεύεηαη Παξαδνζηαθά Πξντόληα Μεζνγεηαθήο Δηαηξνθήο ηνκέαο κε ζεηηθή δπλακηθή παγθνζκίσο Δηαζέηεη ζύγρξνλεο ηδηόθηεηεο εγθαηαζηάζεηο κε δπλαηόηεηα 3πιαζηαζκνύ ηεο ζεκεξηλήο παξαγσγήο ηεο Δηαζέηεη ζύγρξνλε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε Καηλνηνκεί κε ηα πξντόληα ζλαθ 100% θπζηθά, δπκσκέλα κε πξνδύκη θαη Εμαηξεηηθό Παξζέλν ειαηόιαδν εκπλεπζκέλα από ηελ Κξεηηθή κεζνγεηαθή δηαηξνθή. Τα πξντόληα απηά έρνπλ πςειή πξνζηηζέκελε αμία ιόγσ δηαθνξνπνίεζεο, γεύζεο θαη πγηεηλνύ πξνθίι Έρεη πνιύ κεγάια πεξηζώξηα αλάπηπμεο ζηελ Ειιάδα αιιά θπξίσο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ

11 θμαντικά Γεγονότα του 2013 Ζναρξθ τοποκζτθςθσ ςτθν ελλθνικι αγορά ςτισ αλυςίδεσ super markets και ςτα μικρά ςθμεία πϊλθςθσ τθσ νζασ ομάδασ προϊόντων 100% φυςικά κρθτικά μεςογειακά υγιεινά snacks «ΜΛΚΛΟ» Περαιτζρω ενίςχυςθ του δικτφου πωλιςεων και παρουςίασ εμπορικά των προϊόντων τθσ ΚΡΘΣΩΝ ΑΡΣΟ ςτθν ελλθνικι αγορά με κάλυψθ πλθκυςμιακά άνω του 90% Πρόςλθψθ νζου εμπορικοφ διευκυντι με 30 χρόνια εμπειρία, πρόςλθψθ νζου διευκυντι παραγωγισ με 15 χρόνια εμπειρία, πρόςλθψθ νζου οικονομικοφ διευκυντι με 2 ο χρόνια εμπειρία και δθμιουργία κζςθσ υπευκφνου εξαγωγϊν. υμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ ςτθν ISM Γερμανία, Anuga Γερμανία, PLMA Ολλανδία, Μόςχα Ρωςία, Ρϊμθ Λταλία

12 τρατθγικι για το 2014 Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία για τθν Ελλάδα και τθν φφεςθ που ςυνεχίηεται και ζχει ωσ αποτζλεςμα μείωςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ του καταναλωτι, θ ςτρατθγικι τθσ εταιρείασ κα ςτθριχκεί ςτουσ παρακάτω άξονεσ: Αμυντικι πολιτικι από πλευράσ επενδφςεων με ςτόχο τθν περαιτζρω αξιοποίθςθ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ με κφριο βάροσ ςτθν ανάπτυξθ πωλιςεων των προϊόντων snack ςτθν Ελλάδα και εξωτερικό. τθν Ελλθνικι αγορά κα επιδιωχκεί θ περαιτζρω τοποκζτθςθ των νζων καινοτόμων κρθτικϊν φυςικϊν 100% snack με τθν επωνυμία «ΜΛΚΛΟ» ςτισ αλυςίδεσ S/M και ςτα μικρά ςθμεία λιανικισ πϊλθςθσ. Επικετικι πολιτικι προϊκθςθσ των νζων προϊόντων snack ςτισ διεκνισ αγορζσ με ςυμμετοχι ςε επιχειρθματικζσ αποςτολζσ και διεκνείσ εκκζςεισ. Βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ ομάδασ πωλιςεων με πρόςλθψθ νζων ζμπειρων ςτελεχϊν Τλοποίθςθ πλάνου marketing για υποςτιριξθ των επωνφμων προϊόντων ςτθν Ελλθνικι αγορά με ςτόχο αφξθςθ του μεριδίου Βελτίωςθ του τρόπου λειτουργίασ του εργοςταςίου με ςτόχο τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και ςτακερότθτασ των προϊόντων. τόχοσ θ αφξθςθ των πωλιςεων άνω του 20% με ανάλογθ αφξθςθ τθσ λειτουργικισ κερδοφορίασ.

Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ. Έκθεση Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ 2014

Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ. Έκθεση Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ 2014 Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ Έκθεση Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ 2014 Περιγραφή Εταιρείας Η Κρητών Άρτος σήμερα παράγει Παραδοσιακά Κρητικά Snack Αρτοποιίας Υψηλής Ποιότητας με βάση την Κρητική Μεσογειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ»

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2011 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ»

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» Α) Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ αφοροφν νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 1. Η Εταιρεία Θ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» με δ.τ. ςτθν ελλθνικι

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πεξηερόκελα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Θ Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ε.Τ.Ε., κ. Λοφκα Κατςζλθ, ςτο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ 5 Εκλογι τθσ Ρρόεδρου

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ) τθσ χριςθσ από 1 θ Ιανουαρίου 2014 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) ωσ ζχουν υιοκετθκεί από

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αρικμόσ ΓΕ.ΜΘ. 123290701000 Ατκίδων 4, Τ.Κ. 17671, Καλλικζα http://www.forthcrs.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ για τισ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα

Μελζτθ για τισ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα Μελζτθ για τισ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα Μελζτη απογραφήσ των ιδιωτικών ελληνικών και ξζνων επενδφςεων ςτην Ελλάδα για την περίοδο Ιουνίου 2012 ζωσ και ςήμερα, ςυμπεριλαμβανομζνων των ΣΔΙΤ και των αποκρατικοποιήςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(πρώθν «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ»

(πρώθν «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟ ΣΟ ΔΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «ELFE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» Πρώθν «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» ΤΠΟΣΗΡΙΚΣIΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΗ ΑΠΟ 27/07/2010 ΕΚΘΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΣΤΡΥ ΔΙΑΣΤΑΓΞΑΦΕΧΥΘ ΥΦΘΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΞΕΥΑΙΑΥ ΜΑΙ ΞΙΜΤΘΥ ΜΕΦΑΝΑΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΘΥ ΑΓΡΤΑΥ ΑΠΙΩΟ ΦΡΧ ΧΤΘΞΑΦΙΥΦΘΤΙΡΧ ΑΘΘΟΩΟ 18.260.763 ΟΕΩΟ, ΜΡΙΟΩΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 01.07.2011 31.12.2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότσπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Προςωρινζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ περιόδου 01/07/2011 31/12/2011 φμφωνα με τα Διεκνι

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ - 31 ΜΑΤΙΟΥ 2015 ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

POWER BREAKFAST. Surviving the Storm. Στρατθγικζσ Αναδιοργάνωςθσ ςε Περιβάλλον Κρίςθσ. Πέμπτη, 15 Απριλίου 2012. Achieving Excellence Together

POWER BREAKFAST. Surviving the Storm. Στρατθγικζσ Αναδιοργάνωςθσ ςε Περιβάλλον Κρίςθσ. Πέμπτη, 15 Απριλίου 2012. Achieving Excellence Together POWER BREAKFAST Surviving the Storm Στρατθγικζσ Αναδιοργάνωςθσ ςε Περιβάλλον Κρίςθσ Πέμπτη, 15 Απριλίου 2012 Achieving Η εκδιλωςθ Achieving Το επίκαιρο κζμα τθσ μείωςθσ του λειτουργικοφ κόςτουσ και τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011 Έκθεςη Αποτίμηςησ Αναλυτική έκθεςη χρηματοοικονομικού ςυμβούλου για την αποτίμηςη και γνωμοδότηςη για το δίκαιο και εύλογο εύροσ τησ αξίασ των μετοχών τησ εταιρείασ Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΡΑΤΑ ΛΟΥΝΛΟΣ 2015 Εηήζια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα