ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ»"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» Α) Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ αφοροφν νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα / υπθρεςίεσ ςε νζεσ αγορζσ και περιλαμβάνουν επενδφςεισ που εντάςςονται ςτισ κατωτζρω γενικζσ κατθγορίεσ δαπανϊν: 1 Μηχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ Ειδικζσ Εγκαταςτάςεισ: Δαπάνεσ οι οποίεσ αφοροφν είτε μόνο τα τελικά ςτάδια τθσ παραγωγισ όπωσ μθχανιματα πακετοποίθςθσ, ςυςκευαςίασ, ετικετοποίθςθσ, κλπ., είτε αποςκοποφν ςε κάλυψθ άμεςθσ ανάγκθσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, απαραίτθτθσ για τθν ολοκλθρωμζνθ ενίςχυςθ τθσ εξωςτρεφοφσ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ. Δφναται να περιλαμβάνονται: o Κφριοσ και βοθκθτικόσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ. o Κφριοσ και βοθκθτικόσ ψθφιακόσ / μθχανογραφικόσ / θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν (Hardware). o Εξοπλιςμόσ ςυςτθμάτων αυτοματοποίθςθσ διαδικαςιϊν και μθχανοργάνωςθσ αποκθκϊν o Εξοπλιςμόσ γραμμικοφ κωδικοποιθτι (barcode), ςυςτιματα αυτόματθσ ςιμανςθσ, ιχνθλαςιμότθτασ, κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ προϊόντων εκςυγχρονιςμοφ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ o Εξοπλιςμόσ δθμιουργίασ δικτφων (Δεν ςυμπεριλαμβάνονται τζλθ ι ςυνδρομζσ ςφνδεςθσ ςτθν κατθγορία αυτι). o Εξοπλιςμόσ μεταφοράσ εμπορευμάτων και προϊόντων υποχρεωτικά εντόσ τθσ επιχείρθςθσ όπωσ αναβατόρια, περονοφόρα, κ.λ.π o Εξοπλιςμόσ Τθλεδιάςκεψθσ και οπτικοακουςτικά ςυςτιματα παρουςίαςθσ και προβολισ προϊόντων / υπθρεςιϊν o Καταςκευι θλεκτρικϊν & υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων, εγκαταςτάςεων πυραςφάλειασ, κλιματιςμοφ, εξαεριςμοφ, ειδικϊν εγκαταςτάςεων, και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που ςυνδζονται με τουσ ςκοποφσ / αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ. Στο πλαίςιο του προγράμματοσ δεν είναι επιλζξιμεσ δαπάνεσ για προμικεια αναλϊςιμων υλικϊν, μικρο-εργαλείων, μικρο-εξαρτθμάτων και ανταλλακτικϊν. Ενζργειεσ πληροφορικήσ / τηλεπικοινωνιών: Εξειδικευμζνεσ και ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ πλθροφορικισ για τθν υποςτιριξθ ανταγωνιςτικϊν θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν. Μπορεί να ςυμπεριλαμβάνεται και εξοπλιςμόσ και λογιςμικό και ςχετιηόμενεσ με αυτά υπθρεςίεσ. Ενδεικτικά αναφζρονται: o Ανάπτυξθ και Εφαρμογι CRM και ERP o Προμικεια λογιςμικοφ για εφαρμογζσ θλεκτρονικοφ επιχειρείν (ebusiness), περιλαμβανομζνων των εφαρμογϊν θλεκτρονικοφ εμπορίου (e-commerce), θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ αγορϊν κτλ o Εξοπλιςμόσ φιλοξενίασ βαςικϊν εφαρμογϊν.

2 o Πλθροφοριακά ςυςτιματα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ Business Intelligence. o Πλθροφοριακά Συςτιματα Υποςτιριξθσ Πελατειακϊν Σχζςεων o Δθμιουργία Πολυγλωςςικισ Ιςτοςελίδασ με τουλάχιςτον τρεισ γλϊςςεσ. o Αυτοματοποιθμζνα Τθλεφωνικά κζντρα. o Τεχνολογίεσ θλεκτρονικισ μεταβίβαςθσ δεδομζνων E.D.Iσ o Συςτιματα θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ και διαχείριςθσ πλθρωμϊν με θλεκτρονικζσ κάρτεσ. o Διάκεςθ προϊόντων με τθν χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων (e-shop) με υποχρεωτικι χριςθ αςφαλϊν θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν (e-payment). o Ανάπτυξθ εφαρμογϊν επαγγελματικισ και κοινωνικισ δικτφωςθσ. 2 Ενζργειεσ ςχεδιαςμοφ, πιςτοποίηςησ και ςυμμόρφωςησ προϊόντων και ςυςκευαςίασ. Ενδεικτικά αναφζρονται: o Δοκιμζσ / επαλθκεφςεισ / πιςτοποίθςθ προϊόντων / ςυςκευαςίασ προϊόντων από διαπιςτευμζνουσ φορείσ και εργαςτιρια o Σχεδιαςμόσ Προϊόντοσ / Δοκιμζσ υλικϊν από διαπιςτευμζνουσ φορείσ o Σχεδιαςμόσ ετικζτασ / ςυςκευαςίασ o Δθμιουργία Βάςεων Δεδομζνων με Σχεδιαςτικά και Καταςκευαςτικά Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων o Εργαςτθριακόσ Εξοπλιςμόσ που αφορά ποιοτικό ζλεγχο / διαςφάλιςη ποιότητασ / διαςφάλιςη ςυμμόρφωςησ με διάφορα πρότυπα. o Εξοπλιςμόσ προοριηόμενοσ για εργαςτθριακζσ μετριςεισ, δοκιμζσ και αναλφςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ επζνδυςθσ o Διαδικαςίεσ εξειδικευμζνων ςθμάτων ςυμμόρφωςθσ. Ενζργειεσ (πλην μελετών) προβολήσ ςε αγορζσ ςτόχουσ. Ενδεικτικά αναφζρονται: o Συμμετοχι ςε Διεκνείσ Εκκζςεισ ι Επαγγελματικζσ Εκκζςεισ υπό τθν προχπόκεςθ ότι αφοροφν τθν προβολι νζου προϊόντοσ ι υπάρχοντοσ προϊόντοσ ςε νζα αγορά. o Σχεδιαςμόσ και παραγωγι ξενόγλωςςου ζντυπου πλθροφοριακοφ υλικοφ. o Διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ. o Πρόςβαςθ / προβολι ςε θλεκτρονικζσ αγορζσ και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. o Ενζργειεσ In-Store Marketing. o Επιχειρθματικζσ αποςτολζσ υπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι πραγματοποιοφνται υπό τθν αιγίδα ι με τθν ςυνεργαςία / εποπτεί κεςμικοφ ι κεςμοκετθμζνου φορζα. Ενζργειεσ Σεχνικήσ και υμβουλευτικήσ Τποςτήριξησ. Εξειδικευμζνεσ μελζτεσ και υποςτιριξθ (τεχνικι, νομικι κτλ) βάςθ προδιαγραφϊν και με υποχρζωςθ υποβολισ παραδοτζου για τθν υποςτιριξθ του εγχειριματοσ ςε κζματα όπωσ: o Αναδιάρκρωςθσ Επιχειρθματικϊν Διαδικαςιϊν

3 o Ανάπτυξθ Σχεδίων Μάρκετινγκ o Ζρευνα αγοράσ ςε νζεσ αγορζσ του εξωτερικοφ ι για νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ. o Διοίκθςθ αλυςίδασ αξίασ o Συμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ, που αφοροφν νζεσ αγορζσ ι νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ. o Τεχνικι υποςτιριξθ ςτθν ίδρυςθ Συμβάςεων ςυνεργαςίασ με οίκουσ του εξωτερικοφ ι Κοινϊν Επιχειριςεων Joint-Ventures, που αφοροφν νζεσ αγορζσ ι νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ Ενζργειεσ (πλην μελετών) προςταςίασ ή απόκτηςησ και χρήςησ πατεντών, πνευματικήσ ιδιοκτηςίασ και μεταφοράσ τεχνογνωςίασ ςε ευρωπαϊκό και διεθνζσ επίπεδο. 3 Οι δαπάνεσ αφοροφν το ςφνολο των ενεργειϊν που κα πραγματοποιθκοφν για τθν απόκτθςθ, προςταςία, μεταφορά και χριςθ και εκμετάλλευςθ τθσ απαιτοφμενθσ τεχνογνωςίασ (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, αδειϊν εκμετάλλευςθσ, τεχνογνωςίασ, μθ κατοχυρωμζνων τεχνικϊν γνϊςεων, αγορά προτφπων ι αδειϊν εκμετάλλευςθσ προτφπων κλπ.), για τθν υλοποίθςθ των προτεινόμενων ζργων. Η αποκτοφμενθ τεχνογνωςία κα πρζπει να ςυνδζεται με τθ μορφι και τουσ ςτόχουσ του ςχεδίου και του προγράμματοσ και θ ςχετικι αγορά και χριςθ αφλων παγίων ςτοιχείων να είναι απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου. Η τεχνογνωςία μπορεί να προζρχεται είτε από το εςωτερικό είτε από το εξωτερικό και για να είναι επιλζξιμθ θ δαπάνθ απαιτοφνται τα ενδεικτικά παραςτατικά που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Χ του παρόντοσ. Για όλα τα Ε/Σ, οι δαπάνεσ τθσ κατθγορίασ αυτισ οφείλουν να είναι ςυμβατζσ και εντόσ των ορίων με τα οριηόμενα ςτον παρόντα οδθγό. Ενζργειεσ ανάπτυξησ εξειδικευμζνου προςωπικοφ και ανθρωπίνων πόρων. Η ςυγκεκριμζνθ ενζργεια περιλαμβάνει τθν πρόςλθψθ και τθ μιςκοδοςία ςτελζχουσ/ςτελεχϊν marketing / προϊκθςθσ πωλιςεων / εξαγωγϊν ι/και εξειδικευμζνου τεχνικοφ, διοικθτικοφ ι/και εργατο τεχνικοφ προςωπικοφ για 12 μινεσ από τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ (μετά τθν θμερομθνία προκιρυξθσ του προγράμματοσ) με ςκοπό: o τον ςχεδιαςμό ςτρατθγικοφ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου ανταγωνιςτικισ διεκνοφσ παρουςίασ τθσ επιχείρθςθσ και προγράμματοσ δράςθσ για τα επόμενα δυο χρόνια, o τθν οργάνωςθ διαδικαςιϊν για εφαρμογι του ςχεδίου από τθν επιχείρθςθ και τισ πρϊτεσ ενζργειεσ εφαρμογισ του ςχεδίου. o τθν υποςτιριξθ των ανωτζρω ενεργειϊν. Λοιπζσ Ενζργειεσ (μόνο για ΜΜΕ) Στα πλαίςια των ενεργειϊν αυτϊν καλφπτονται λοιπζσ δαπάνεσ μόνο για ζνα χρόνο υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου με κατ εξαίρεςθ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ τω αυτϊν (τθσ κατθγορίασ αυτισ και μόνο) τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ ζνταξθσ του ζργου ςτο πρόγραμμα. Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται :

4 4 o ςυνδρομζσ ςε υπάρχοντα ι ςε νζα δίκτυα παροχισ υπθρεςιϊν, χριςεισ λογιςμικοφ ι βάςεων δεδομζνων o ςυνδρομζσ εξειδικευμζνων ςυνδζςεων δικτφων ι εφαρμογϊν (ΔΕΝ περιλαμβάνονται ςυνδζςεισ φδρευςθσ, θλεκτριςμοφ, γενικισ τθλεφωνίασ κτλ). o δαπάνεσ και ςυνδρομζσ ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ εξοπλιςμοφ λογιςμικοφ, o επεκτάςεισ, ανανεϊςεισ, αναβακμίςεισ και επικαιροποιιςεισ υπαρχόντων ιςτοτόπων / ιςτοςελίδων, o δαπάνεσ ανανζωςθσ διαχειριςτικϊν ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων / ςθμάτων ςυμμόρφωςθσ.

5 5 ΔΑΠΑΝΗ 1 των Κόςτθ «Δαπάνεσ Μηχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ προμικειασ βαςικοφ εξοπλιςμοφ για τθν υποςτιριξθ του εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ. Ο εξοπλιςμόσ μπορεί να περιλαμβάνει: Α) Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ τελικοφ ςταδίου παραγωγισ όπωσ: πακετοποίθςθσ, ςυςκευαςίασ, ετικετοποίθςθσ, ποιοτικοφ ελζγχου, άλλα μθχανιματα / εξοπλιςμόσ ςχετιηόμενα με το τελευταίο ςτάδιο τθσ παραγωγισ / διάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ. Β) Κφριοσ και βοθκθτικόσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ εκτόσ τελικοφ ςταδίου παραγωγισ που αποςκοπεί ςε κάλυψθ άμεςθσ ανάγκθσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, απαραίτθτθσ για τθν ολοκλθρωμζνθ ενίςχυςθ τθσ εξωςτρεφοφσ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ. Γ) Ψθφιακόσ / θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ 1. Εξοπλιςμόσ ψθφιακισ εικόνασ (Εξοπλιςμό φωτογράφθςθσ, web cameras,κ.λ.π) 2. Συςτιματα Τθλεδιάςκεψθσ και οπτικοακουςτικά ςυςτιματα παρουςίαςθσ και προβολισ προϊόντων. 3. Ηλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, servers περιφερειακά ςυςτιματα, εξοπλιςμόσ δθμιουργίασ επζκταςθσ δικτφων κτλ (Hardware) (μζχρι 10% του Π/Υ του ζργου). Δεν ςυμπεριλαμβάνονται τζλθ ι ςυνδρομζσ ςφνδεςθσ ςτθν κατθγορία αυτι. Δ) Λοιπόσ εξοπλιςμόσ όπωσ: Κφριοσ και βοθκθτικόσ μθχανογραφικόσ εξοπλιςμόσ. Εξοπλιςμόσ ςυςτθμάτων αυτοματοποίθςθσ διαδικαςιϊν και μθχανοργάνωςθσ αποκθκϊν. Εξοπλιςμόσ γραμμικοφ κωδικοποιθτι (barcode), ςυςτιματα αυτόματθσ ςιμανςθσ, ιχνθλαςιμότθτασ, κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ προϊόντων Εξοπλιςμόσ μεταφοράσ εμπορευμάτων και προϊόντων υποχρεωτικά εντόσ τθσ επιχείρθςθσ όπωσ αναβατόρια, περονοφόρα, κ.λ.π Ε) Ειδικζσ Εγκαταςτάςεισ: Καταςκευι θλεκτρικϊν & υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων, εγκαταςτάςεων πυραςφάλειασ, κλιματιςμοφ, εξαεριςμοφ, ειδικϊν εγκαταςτάςεων, λοιπϊν εγκαταςτάςεων που ςυνδζονται με τουσ ςκοποφσ/αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ. Τα επιλζξιμα κόςτθ περιλαμβάνουν: Κόςτοσ αγοράσ καινοφριου εξοπλιςμοφ και λειτουργικοφ ςυςτιματοσ (ςε αυτό κα πρζπει να περιλαμβάνεται και εγγφθςθ τουλάχιςτον ετιςιασ διάρκειασ από τθν αγορά του εξοπλιςμοφ) Κόςτοσ μεταφοράσ, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία του ανωτζρω εξοπλιςμοφ.

6 6 ΔΑΠΑΝΗ 2 των Κόςτθ «Δαπάνεσ Πληροφορικήσ / Σηλεπικοινωνιών» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ που κρίνονται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ και αφοροφν ςε ανάπτυξθ ι και προμικεια για: 1. Εφαρμογι λογιςμικοφ CRM 2. Εφαρμογζσ θλεκτρονικοφ επιχειρείν (e-business), περιλαμβανομζνων των εφαρμογϊν θλεκτρονικοφ εμπορίου (e-commerce, e-invoicing, e- payment), θλεκτρονικζσ αγορζσ / καταςτιματα. 3. Προμικεια Αυτόματων Συςτθμάτων Σχεδιαςτικοφ Εξοπλιςμοφ και Λογιςμικοφ (π.χ. CAD και CAM) 4. Ψθφιακζσ εφαρμογζσ διαδικτυακισ προβολισ (π.χ search engine optimizations, accelerators κτλ) 5. Λογιςμικό Αςφάλειασ Ηλεκτρονικϊν Πλθροφοριϊν (Back up / Data Recovery, script, λογιςμικό κρυπτογράφθςθσ, λογιςμικό ανίχνευςθσ και Επεξεργαςίασ Αςτοχιϊν 6. Προμικεια Λογιςμικοφ Ελζγχου Παραγωγισ και Ποιοτικοφ Ελζγχου (Ανά Φάςθ ι / και για το Σφνολο τθσ Παραγωγισ με ι χωρίσ τθν Χριςθ Τεχνολογιϊν Τθλεματικισ.) 7. Δθμιουργία Βάςεων Δεδομζνων με Σχεδιαςτικά και Καταςκευαςτικά Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων. 8. Παραμετροποίθςθ, ςυντιρθςθ, εκπαίδευςθ μζχρι το 10% του ςυνόλου τθσ αξίασ του λογιςμικοφ. 9. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ Τα επιλζξιμα κόςτθ μπορεί να περιλαμβάνουν: Κόςτθ υπθρεςιϊν παρόχου ASP (Application Service Provider) / On demand Software / software as a Service (SaaS) Κόςτθ Αδειϊν χριςθσ λογιςμικοφ ι ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για μζχρι ζνα ζτοσ από το χρόνο προμικειασ. Στθν αντίςτοιχθ προςφορά κα πρζπει να είναι ςαφισ ο τρόποσ παροχισ τθσ άδειασ χριςθσ λογιςμικοφ ι υπθρεςίασ, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ. Βαςικά κόςτθ αρχικισ προμικειασ λογιςμικοφ Κόςτθ παραμετροποίθςθσ Λογιςμικοφ / Εφαρμογϊν που κα προμθκευτεί θ επιχείρθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ. Το κόςτοσ αυτό είναι επιλζξιμο από τθ ςτιγμι κζςθσ ςε λειτουργία του λογιςμικοφ και μζχρι τθ χρονικι λιξθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου ενίςχυςθσ Κόςτοσ εκπαίδευςθσ ςε ςυςτιματα / εφαρμογζσ που κα προμθκευτεί θ επιχείρθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ Κόςτοσ ςυντιρθςθσ του Λογιςμικοφ που κα προμθκευτεί θ επιχείρθςθ ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ δράςθσ. Το κόςτοσ αυτό είναι επιλζξιμο από τθ ςτιγμι κζςθσ ςε λειτουργία του λογιςμικοφ και μζχρι τθ χρονικι λιξθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου ενίςχυςθσ.

7 7 Περιοριςμοί ΔΑΠΑΝΗ 3 των Τα κόςτθ που ςχετίηονται με τθν παραμετροποίθςθ, ςυντιρθςθ και εκπαίδευςθ δεν μπορεί να ξεπεράςουν ακροιςτικά το 10% του κόςτουσ αγοράσ του λογιςμικοφ. Δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε ιδιοκαταςκευι λογιςμικοφ από τθν ίδια τθν επιχείρθςθ που εγκρίκθκε για χρθματοδότθςθ. Δεν είναι επιλζξιμθ θ ανανζωςθ αγοράσ άδειασ χριςθσ για υπάρχον λογιςμικό ςτθν επιχείρθςθ. Το προμθκευόμενο λογιςμικό κα πρζπει να είναι καινοφργιο και θ επιχείρθςθ να είναι νόμιμοσ κάτοχοσ αυτοφ. Για το λόγο αυτό οι επιχειριςεισ κα πρζπει να προςκομίηουν ςχετικι βεβαίωςθ του οίκου καταςκευισ ι του προμθκευτι μαηί με τθν απαιτοφμενθ άδεια χριςθσ. Με τθν απόκτθςθ του λογιςμικοφ θ επιχείρθςθ πρζπει να εγγράψει το λογιςμικό αυτό ςε κεωρθμζνο από τθν αρμόδια ΔΟΥ βιβλίο παγίων ι αντίςτοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ για το είδοσ τθσ επιχείρθςθσ, και να διατθριςει τον εξοπλιςμό αυτό ςτθν κατοχι τθσ τουλάχιςτον επί μια 3ετία μετά τθ λιξθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου. Σε περίπτωςθ αγοράσ λογιςμικοφ εφαρμογϊν που απευκφνεται ςε πελατειακό κοινό, κα πρζπει να λαμβάνεται μζριμνα να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ ατόμων με αναπθρία ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), ζκδοςθ 2.0 ςε επίπεδο ΑΑ (οι δαπάνεσ μετατροπισ είναι επιλζξιμεσ). Στισ περιπτϊςεισ που οι δαπάνεσ αφοροφν λογιςμικό, αυτό κα πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνο ςε ςτακερό (desktop) ι ςε φορθτό (laptop) υπολογιςτι, ι ςε δίκτυο που ανικει αποδεδειγμζνα ςτθν επιχείρθςθ. Επίςθσ κα πρζπει να είναι ςε πλιρθ λειτουργία ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ για τισ οποίεσ ζχει εγκρικεί (υποχρεωτικι θ επίδειξθ λειτουργίασ και θ δυνατότθτα αναφορϊν/εκτυπϊςεων). «Δαπάνεσ ςχεδιαςμοφ, πιςτοποίηςησ και ςυμμόρφωςησ προϊόντων και ςυςκευαςίασ» Οι Δαπάνεσ τθσ κατθγορίασ αυτισ περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ δαπανϊν: 1. Σχεδιαςμόσ προϊόντοσ 2. Σχεδιαςμόσ ετικζτασ / ςυςκευαςίασ 3. Πιςτοποίθςθ Διαχειριςτικϊν Συςτθμάτων 4. Δοκιμζσ Πιςτοποίθςθ προϊόντων / ςυςκευαςίασ προϊόντων 5. Πιςτοποίθςθ (ι και διαπίςτευςθ όπου απαιτείται) για δικαίωμα ειςόδου ςε ςυγκεκριμζνεσ αγορζσ. 6. Επεκτάςεισ πιςτοποίθςθσ / διαπίςτευςθσ για υποςτιριξθ εξωςτρεφϊν δραςτθριοτιτων 7. Εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ ςχετιηόμενοσ με κζματα ποιοτικοφ ελζγχου, δοκιμϊν και μετριςεων.

8 8 Κόςτθ ΔΑΠΑΝΗ 4 των Τα επιλζξιμα κόςτθ περιλαμβάνουν: Κόςτοσ ςχεδιαςμοφ νζων προϊόντων ι επαναςχεδιαςμοφ υφιςτάμενων προϊόντων προσ διάκεςθ ςε νζεσ αγορζσ. Η δαπάνθ «Σχεδιαςμόσ ετικζτασ / ςυςκευαςίασ περιλαμβάνει κόςτθ ςχεδιαςμοφ ι επαναςχεδιαςμοφ ετικζτασ ι ςυςκευαςίασ για τθν κάλυψθ αναγκϊν νζων αγορϊν και ςχεδιαςμοφ επίπεδθσ ςυςκευαςίασ για τα βιομθχανικά προϊόντα Πιςτοποίθςθ διαχειριςτικϊν ςυςτθμάτων από διαπιςτευμζνουσ φορείσ για ςυγκεκριμζνα πρότυπα. Πιςτοποίθςθ επζκταςθ πιςτοποίθςθσ παραγωγισ / παροχισ υπθρεςιϊν ι ςυμμόρφωςθσ προϊόντων ι υπθρεςιϊν ςφμφωνα με εξειδικευμζνα ι τοπικά πρότυπα με ςκοπό το δικαίωμα ειςόδου ςε ςυγκεκριμζνεσ αγορζσ. Δοκιμζσ /επαλθκεφςεισ προϊόντων και εξαςφάλιςθ διεκνϊσ αναγνωριςμζνου πιςτοποιθτικοφ από πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια εςωτερικοφ/ εξωτερικοφ. Δοκιμζσ και ζλεγχοι υλικϊν ςυςκευαςίασ των προϊόντων ςε πιςτοποιθμζνα και αναγνωριςμζνα εργαςτιρια εςωτερικοφ εξωτερικοφ για εξαςφάλιςθ πιςτοποιθτικοφ καταλλθλότθτασ των χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν ςυςκευαςίασ. Κόςτοσ αγοράσ μεταφοράσ, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία καινοφριου εξοπλιςμοφ και λειτουργικοφ ςυςτιματοσ (ςε αυτό κα πρζπει να περιλαμβάνεται και εγγφθςθ τουλάχιςτον ετιςιασ διάρκειασ από τθν αγορά του εξοπλιςμοφ). Σθμειϊνεται ότι: Όςα εκ των ανωτζρω ςχετίηονται με πιςτοποίθςθ / διαπίςτευςθ, κα είναι επιλζξιμα μόνο εάν καταλιγουν ςε λιψθ τθσ ηθτοφμενθσ Πιςτοποίθςθσ / Διαπίςτευςθσ. Το κόςτοσ ςχεδιαςμοφ προϊόντων/ υπθρεςιϊν κα είναι επιλζξιμο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο Φορζασ τθσ επζνδυςθσ ζχει ιδθ ι κα αναπτφξει και κα πιςτοποιιςει Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ (ΣΔΠ) κατά ISO 9001:2008. Το ςχετικό πιςτοποιθτικό υποχρεωτικά κα περιλαμβάνει και τθ δραςτθριότθτα του ςχεδιαςμοφ ςτο πεδίο πιςτοποίθςθσ. «Δαπάνεσ Προβολήσ ςε αγορζσ ςτόχουσ» Οι δαπάνεσ Προβολισ και Επικοινωνίασ ςυνίςτανται ςε: 1. Συμμετοχι ςε Διεκνείσ ι Επαγγελματικζσ Εκκζςεισ που αφοροφν το λανςάριςμα νζου ι ιδθ υπάρχοντοσ προϊόντοσ / υπθρεςίασ ςε νζεσ αγορζσ. 2. Μετακινιςεισ που ςχετίηονται άμεςα με εκκζςεισ εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ 3. Προβολι προϊόντων μζςω του διαδικτφου (π.χ. Σφνδεςθ Συμμετοχι ςε e-marketplace)* 4. Εκδθλϊςεισ μικρισ διάρκειασ που πραγματοποιοφνται ςε καταςτιματα του εξωτερικοφ ςε αγορά ςτόχο (In-Store

9 9 promotion) και υπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι αφοροφν ενζργειεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.* 5. Σχεδιαςμόσ και παραγωγι ζντυπου πλθροφοριακοφ υλικοφ* 6. Μελζτθ για τθν ανάπτυξθ και δθμιουργία εταιρικισ ταυτότθτασ. 7. Διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ ενκζςεισ ςε ζντυπα ΜΜΕ* υπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι αφοροφν ενζργειεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ* 8. Δαπάνεσ προβολισ ςε θλεκτρονικά μζςα κοινωνικισ / επαγγελματικισ δικτφωςθσ και άλλα ςφγχρονα μζςα.* 9. Δαπάνεσ Επιχειρθματικϊν αποςτολϊν υπό τθν προχπόκεςθ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ αποςτολισ από κεςμικό / κεςμοκετθμζνο φορζα και υπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι αφοροφν ενζργειεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ*. * Τπό την αυςτηρή προχπόθεςη ότι οι δαπάνεσ αυτζσ γίνονται για πρώτη φορά και αφοροφν νζα προϊόντα / υπηρεςίεσ ή εν γζνει προϊόντα / υπηρεςίεσ ςε νζεσ αγορζσ. Τα επιλζξιμα κόςτθ τω περιλαμβάνουν: Ενοίκιο περιπτζρου (μζχρι 60 τ.μ.) Καταςκευι /Διαμόρφωςθ περιπτζρου (μθ μόνιμθ καταςκευι), ςυμπεριλαμβανομζνου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ προβολισ προϊόντων (πάγκοι, βιτρίνεσ, φωτιςτικά κ.λπ.), θλεκτρολογικϊν και λοιπϊν ςχετικϊν εγκαταςτάςεων (μζχρι 280 /τ.μ.). Καταχϊριςθ ςτον κατάλογο τθσ Ζκκεςθσ Λειτουργικά ζξοδα (κατανάλωςθ θλεκτρικοφ - νεροφ- internet) Πρόςλθψθ Διερμθνζα και Φφλακα περιπτζρου όπου απαιτείται Μεταφορά εκκεμάτων ςε ποςότθτα ανάλογα με το μζγεκοσ του περιπτζρου Μετακίνθςθ ενόσ ι δυο ατόμων ανάλογα με το μζγεκοσ του περιπτζρου «(αεροπορ. ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ, ειςιτιριο τρζνου και δαπάνθ ξενοδοχείου)» Ενοικίαςθ Υλικϊν για διακόςμθςθ και για γευςιγνωςία και Οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ προβολισ (οκόνθ plasma, video, T.V.) Κόςτθ Τα επιλζξιμα κόςτθ τθσ δαπάνθσ 3 περιλαμβάνουν: Δθμιουργικό ςχεδιαςμό ξενόγλωςςου μθνφματοσ προβολισ προϊόντων Κόςτθ ςφνδεςθσ ςε ειδικοφσ οργανιςμοφσ και θλεκτρονικζσ πθγζσ παροχισ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν. Ενοικίαςθ χϊρου (market place) ςε μεγάλα portal του εξωτερικοφ με μεγάλθ επιςκεψιμότθτα ςτισ αγορζσ ςτόχουσ ι ςε χϊρουσ επαγγελματικισ ι κοινωνικισ δικτφωςθσ. Τα επιλζξιμα κόςτθ τθσ δαπάνθσ 4 περιλαμβάνουν: Ενοίκιο χϊρου ςτο κατάςτθμα

10 Καταςκευι ι ενοικίαςθ προωκθτικοφ stand (μθ μόνιμθ καταςκευι), εφόςον χρειαςτεί Ενοικίαςθ εξοπλιςμοφ προβολισ Αμοιβι προωκιτριασ /προωκθτριϊν (ςε αρικμό ανάλογο με το μζγεκοσ των καταςτθμάτων) Δειγματοδιανομι (κόςτοσ παραγωγισ και αποςτολισ δειγμάτων ςε ποςότθτα που κα τεκμθριϊνεται ανάλογα με το εφροσ τθσ εκδιλωςθσ ςε ςυνδυαςμό με το είδοσ, αρικμό και επιφάνεια των καταςτθμάτων κ.λπ.) Παραγωγι και διανομι flyers Σχετικι διαφθμιςτικι καταχϊρθςθ ςε ζντυπο καταςτθμάτων ι και ςε άλλο κατάλλθλο μζςο. Μεταφράςεων κειμζνων Δθμιουργικοφ Σχεδιαςμοφ Παραγωγισ ςχετικοφ υλικοφ Δθμιουργία ξενόγλωςςου διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ Καταχϊριςθ ι ζνκεςθ ι αφιζρωμα ςε εφθμερίδα περιοδικό επαγγελματικό /καταναλωτικό ςτθν αγορά ςτόχο 10 Τα επιλζξιμα κόςτθ τθσ δαπάνθσ 6 ςχετίηονται με τον Δθμιουργικό ςχεδιαςμό ι επαναςχεδιαςμό εταιρικισ ταυτότθτασ τθσ επιχείρθςθσ και των εφαρμογϊν τθσ (ςε ζντυπο, φάκελο, φόλντερ, μπλοκ εταιρικισ καταχϊριςθσ κ.λπ.) για τισ ανάγκεσ τθσ προςπάκειασ επζκταςθσ ςε νζεσ αγορζσ. Τα επιλζξιμα κόςτθ τθσ δαπάνθσ 9 (υπό τθν ανωτζρω προχπόκεςθ) περιλαμβάνουν: Ενοίκιο κατάλλθλθσ αίκουςασ, απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και υλικϊν διακόςμθςθσ Σχεδιαςμόσ και παραγωγι κατάλλθλου υλικοφ προβολισ Αμοιβι εταιρείασ δθμοςίων ςχζςεων για εξαςφάλιςθ επιςκεπτϊν Σχεδιαςμόσ και αποςτολι προςκλιςεων Δαπάνεσ φιλοξενίασ προςκεκλθμζνων (προςφορά εδεςμάτων μικροδϊρα) Αποςτολι δειγμάτων για εκδιλωςθ Δαπάνθ μετακίνθςθσ ενόσ ι δυο εκπροςϊπων τθσ επιχείρθςθσ (αεροπορ. ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ, ξενοδοχείο (μζχρι 200 ςτο επίπεδο που εγκρίνει θ Ε.Ε. ςε προγράμματα για μετακινιςεισ).

11 11 ΔΑΠΑΝΗ 5 των Κόςτθ ΔΑΠΑΝΗ 6 των ΔΑΠΑΝΗ 7 των «Δαπάνεσ Σεχνικήσ και υμβουλευτικήσ Τποςτήριξησ» 1. Υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου 2. Εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν (π.χ. ζρευνασ αγοράσ, risk assessment, marketing plan, feasibility study) 3. Σφνταξθ εγχειριδίων για τθν ανάπτυξθ, εφαρμογι και πιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ποιότθτασ 4. Σφνταξθ ςτρατθγικοφ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου κάλυψθσ νζων αγορϊν τθσ επιχείρθςθσ 5. Εξειδικευμζνεσ μελζτεσ διαπιςτευμζνων ερευνθτικϊν κζντρων. Απαραίτθτθ θ ςφμβαςθ με κατάκεςθ ςτθν ΔΟΥ και θ εγγραφι ςτα πάγια τθσ επιχείρθςθσ «Δαπάνεσ Προςταςίασ ή απόκτηςησ και χρήςησ πατεντών, πνευματικήσ ιδιοκτηςίασ και μεταφοράσ τεχνογνωςίασ» Περιλαμβάνονται κόςτθ που ςχετίηονται με τθν απόκτθςθ, προςταςία, αγορά, μεταφορά και χριςθ τθσ απαιτοφμενθσ τεχνογνωςίασ (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, αδειϊν εκμετάλλευςθσ, τεχνογνωςίασ, μθ κατοχυρωμζνων τεχνικϊν γνϊςεων κ.λ.π.) Για τθν τεκμθρίωςθ των ενεργειϊν απαιτοφνται: Ενζργειεσ και παραςτατικά αγοράσ και μεταφοράσ τεχνογνωςίασ Αναλυτικζσ ςυμβάςεισ κεωρθμζνεσ ςτθ ΔΟΥ Ζκκεςθ αναφοράσ για τθν τεχνογνωςία που αποκτικθκε και τα αποτελζςματα χριςθσ τθσ. Άδειεσ χριςθσ «Ανάπτυξη εξειδικευμζνου προςωπικοφ και ανθρωπίνων πόρων» Η ςυγκεκριμζνθ κατθγορία δαπάνθσ περιλαμβάνει τθ μιςκοδοςία και αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ςτελζχουσ/ςτελεχϊν marketing / πωλιςεων προϊκθςθσ εξαγωγϊν ι / και εξειδικευμζνου τεχνικοφ, διοικθτικοφ ι/και εργατο-τεχνικοφ προςωπικοφ (ςυμπεριλαμβάνονται μεταφραςτζσ και πωλθτζσ), που κρίνεται απαραίτθτο για τθν υποςτιριξθ / υλοποίθςθ ςτρατθγικοφ - επιχειρθςιακοφ ςχεδίου, για 12 μινεσ από τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ με ςκοπό: τον ςχεδιαςμό ςτρατθγικοφ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου ανταγωνιςτικισ διεκνοφσ παρουςίασ τθσ επιχείρθςθσ και προγράμματοσ δράςθσ για τα επόμενα δυο χρόνια, τθν οργάνωςθ διαδικαςιϊν για εφαρμογι του ςχεδίου από τθν επιχείρθςθ και τισ πρϊτεσ ενζργειεσ εφαρμογισ του ςχεδίου τθν υποςτιριξθ των ανωτζρω ενεργειϊν. Επιδοτοφνται δαπάνεσ μιςκοδοςίασ και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τθν απαςχόλθςθ επί 12 το πολφ μήνεσ, από τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ. Για να κεωρθκοφν επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ αυτισ τθσ κατθγορίασ, κα πρζπει ακροιςτικά να ιςχφουν τα εξισ: Οι ετιςιεσ μονάδεσ εργαςίασ (Ε.Μ.Ε.) εργαηομζνων με επιλζξιμο

12 12 κόςτθ - Περιοριςμοί ΔΑΠΑΝΗ 8 των επιτρεπό μενων δαπανϊν κόςτθ - Περιοριςμοί μιςκολογικό κόςτοσ, είναι πρόςκετεσ ωσ προσ τισ Ε.Μ.Ε. τθσ επιχείρθςθσ του ζτουσ Το πρόςκετο προςωπικό που κα προςλθφκεί δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του εντφπου υποβολισ τθσ πρόταςθσ, ςε ςυνδυαςμό με το προχπολογιηόμενο επιλζξιμο κόςτοσ, το οποίο αποτελεί μζροσ του προχπολογιςμοφ του ςχεδίου. Το φψοσ και θ επιλεξιμότθτα δαπανϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ τεκμθριϊνονται με τα εξισ αναγκαία προσ τοφτο παραςτατικά: Ζντυπο Ε7 Καταςτάςεισ επικεϊρθςθσ εργαςίασ Αναλυτικι Περιοδικι Διλωςθ Αναγγελία πρόςλθψθσ Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων τθσ Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ του εργαηόμενου Πτυχίο ι μεταπτυχιακό ςχετικό με Διοίκθςθ Επιχειριςεων, το marketing, Business Development, Business Administration και ςυναφείσ περιοχζσ. Εργαςιακι εμπειρία ςχετικι με Διοίκθςθ Επιχειριςεων, Marketing, Business Development, Business Administration και ςυναφείσ περιοχζσ Για το εξειδικευμζνο τεχνικό, διοικθτικό ι/και εργατο-τεχνικό προςωπικό, τεκμθρίωςθ ςυνάφειασ με τισ ανάγκεσ του Ε/Σ και ςχετικά πιςτοποιθτικά ςπουδϊν / εκπάιδευςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ. «Λοιπζσ Δαπάνεσ (για ΜΜΕ μόνο)» 1. Δαπάνεσ ςυνδρομϊν ςε υπάρχοντα ι ςε νζα δίκτυα παροχισ υπθρεςιϊν, χριςεισ λογιςμικοφ ι βάςεων δεδομζνων εξειδικευμζνων ςυνδζςεων δικτφων ι εφαρμογϊν, ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ εξοπλιςμοφ / λογιςμικοφ που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ, 2. Δαπάνεσ για επεκτάςεισ, ανανεϊςεισ, αναβακμίςεισ και επικαιροποιιςεισ υπαρχόντων ιςτότοπων / ιςτοςελίδων, διαχειριςτικϊν ςυςτθμάτων, ςθμάτων ποιότθτασ, πιςτοποιθτικϊν, ςυςτθμάτων ςυμμόρφωςθσ που εξυπθρετοφν / ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ. Στισ κατθγορίεσ Δαπανϊν 8.1 και 8.2, ΔΕΝ περιλαμβάνονται ςυνδζςεισ και τζλθ φδρευςθσ, θλεκτριςμοφ, γενικισ τθλεφωνίασ κτλ, ενοίκια, μιςκϊςεισ χϊρων κτλ.

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 ποσοστό στο σύνολο του 50% (Hardware μέχρι 10% του Π/Υ του έργου) «Δαπάνες Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ειδικές Εγκαταστάσεις» Περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατανοµή προϋπολογισµού στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο (πρόταση). Α/Α Κατηγορία Ενέργειας ( απάνης)

Πίνακας 1. Κατανοµή προϋπολογισµού στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο (πρόταση). Α/Α Κατηγορία Ενέργειας ( απάνης) Πίνακας 1. Κατανοµή προϋπολογισµού στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο (πρόταση). Α/Α Κατηγορία Ενέργειας ( απάνης) Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό στον προϋπολογισµό του έργου 1. Μηχανολογικός Εξοπλισµός 50% 2. Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» P&A Cns u l t i n g & Ass c i a t es Σύ μ β ο υ λ ο ι Επ ι χ ε ιρ ή σε ω ν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Α/Α Κατηγορία Ενέργειας (Δαπάνης) Μέγιστο επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

!"!"#$%! &'(!)!*+,$-. &*./&%0)-.)."1.&0)- 2!&- 3!!)0)-!)! 2!#$14"&!-.)."1.&!,!5-.6789:7;<=-.>9?@<7<=A

!!#$%! &'(!)!*+,$-. &*./&%0)-.).1.&0)- 2!&- 3!!)0)-!)! 2!#$14&!-.).1.&!,!5-.6789:7;<=-.>9?@<7<=A Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω γενικές κατηγορίες : Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΙΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΙΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΙΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α) Επιλέξιμες Ενέργειες. Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α) Επιλέξιμες Ενέργειες. Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητά τους το αργότερο πριν την

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητά τους το αργότερο πριν την «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η δηµιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας των µικροµεσαίων και υπό προϋποθέσεις των µεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας - ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων

Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας - ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων ECONOMIA TARGET BUSINESS SOLUTIONS Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας - ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας το πρόγραµµα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ Ωο πξνο ηε δηαηύπσζε ή ην πεξηερόκελν ησλ εξσηήζεσλ απαληήζεσλ (1) θαη (23) ηεο ζπλεκκέλεο ζην παξόλ Καηάζηαζεο Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ».

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ Ωο πξνο ηε δηαηύπσζε ή ην πεξηερόκελν ησλ εξσηήζεσλ απαληήζεσλ (1) θαη (23) ηεο ζπλεκκέλεο ζην παξόλ Καηάζηαζεο Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ».

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων»

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Σαυτότθτα του Προγράμματοσ Αξιοποιϊντασ 72 εκ. ευρϊ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» του

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ

Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ www.halalfood.gr Εάν είςτε ιδθ πιςτοποιθμζνοι Halal ηθτιςτε μασ τον τιμοκατάλογο για τθν ςυμμετοχι ςασ ςτο HalalFood. Προβλζπεται ειδικόσ τιμοκατάλογοσ για πελάτεσ τθσ Halal Certification

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ

Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ Συστάσεις επιλεξιμότητας δαπανών και επισημάνσεις επί της διαδικασίας Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης-Πιστοποίησης 27 Ιουλίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ»

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Σκοπόσ τησ Δράςησ Η δράςθ Digi Mobile ςτοχεφει ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Digi-Retail / Digi-Content Proposal Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Agenda / Digi-Retail SiEBEN Campaign Management Loyalty Club Κάρτεσ μζλουσ με RFID & Tag Άλλεσ χριςεισ του Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. LEADER ΠΗΛΙΟΤ Το πρόγραμμα αποτελεί νζα ςθμαντικι ευκαιρία για φυςικά πρόςωπα, πολφ μικρζσ & μικρζσ επιχειριςεισ και δθμόςιουσ φορείσ, που κζλουν να επενδφςουν ςε αγροτουριςμό, βιοτεχνίεσ, ζργα υποδομϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANTS Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 Η Top Development είναι μία εταιρεία η οποία ζχει εξειδικευτεί ςτον τομζα των ςυμβουλευτικϊν υπηρεςιϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα