ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ."

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΖ ΓΓΖ ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε α (Δπίζεην), Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ. Ζ Τπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο όζν θαη ζην πιεπξό ηεο νηθνγέλεηάο ζαο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα ζαο βνεζήζεη ζε θάζε πξόβιεκα πνπ ζα αληηκεησπίζεηε, θαζ όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα ππεξεηείηε ζηε θξνπξά. Γηα ην ιόγν απηό ελεξγνπνηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί ην Σκήκα Μέξηκλαο Πξνζσπηθνύ, κε Σκεκαηάξρε ηνλ Τπιγν ( ΠΕ) Φάξξα Γεκήηξην θαη βνεζό ηελ Δπρία(ΤΠ) Ησαθεηκίδνπ Γέζπνηλα, κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε ζην ηειέθσλν (2106), εάλ επηζπκείηε, γηα ηελ παξνρή ζηνηρείσλ πξνο εμεύξεζε νηθίαο ή νηαζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα ζαο δηεπθνιύλεη ζηελ εγθαηάζηαζή ζαο ζηε Φξνπξά.Πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔ (www.army.gr) ζηελ επηινγή ΠΤΛΖ (Πιεξνθνξίεο Πεξηνρήο). Με εθηίκεζε Ο Γηνηθεηήο III TAΞΤΠ

2 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΣΖ ΓΓΖ ΔΜΒΛΗΜΑ ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ 1. Σν έκβιεκα ηεο Σαμηαξρίαο, απεηθνλίδεη ηνλ Άγην Γεκήηξην έθηππν πάλσ ζηα ηείρε ηεο Θεζζαινλίθεο. 2. πκβνιίδεη ηνλ πξνζηάηε ηεο Θεζζαινλίθεο, Άγην Γεκήηξην, όπνπ θαηά ηελ παξάδνζε εκθαλίζηεθε πάλσ από ηα ηείρε θαη βνήζεζε ζηελ απειεπζέξσζε απηήο από ηνπο Σνύξθνπο. 3. Ζ θξάζε «Αζινθόξε ηα έζλε ηξνπνύκελνλ» είλαη απόζπαζκα από ην απνιπηίθην ηνπ Άγηνπ Γεκήηξηνπ θαη ζεκαίλεη «Αζινθόξε, εζύ ν νπνίνο θαηαηξόπσζεο ηνπο ερζξνύο ηνπ έζλνπο».

3 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΣΖ ΓΓΖ Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΥΗΜΑΣΙΜΟΤ 1. Ζ Σαμηαξρία κε ηελ παξνύζα νξγάλσζή ηεο, άξρηζε λα ιεηηνπξγεί από 1ε Ηνπιίνπ 2005, σο ρεκαηηζκόο ΓΜ ηεο ΜΔΡΤΠ, κε έδξα αξρηθά ηε Θεζζαινλίθε θαη από 08 Γεθ 2006 ηελ πεξηνρή Γξπκνύ. Πξνήιζε δε από ηε δηάιπζε ηεο 3εο ΣΑΞΤΠ θαη ηελ κεηνλνκαζία ηεο 9εο ΣΑΞΤΠ, πνπ ζπγθξνηήζεθαλ ηνλ Οθη Θέζε ηξαηεγείνπ Σν ηξαηεγείν εδξεύεη ζην ηξδν «ΔΠΥΟΤ ΠΡΟΚΟΠΗΓΖ ΘΧΜΑ», ζπλνιηθήο έθηαζεο ζηξεκκάησλ, ην νπνίν θαηαιακβάλεη ηελ αλαηνιηθή θιίηε ηνπ πςώκαηνο Κακήια, όπνπ ν Κσλζηαληίλνο ν Α σο Αξρηζηξάηεγνο ησλ Διιεληθώλ Γπλάκεσλ είρε εγθαηαζηήζεη ην παξαηεξεηήξηό ηνπ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ αγώλα θαηά ηηο κάρεο ηνπ Κηιθίο Λαραλά (19-21 Ηνπλ 1913, Β Βαιθαληθόο Πόιεκνο).

4 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΣΖ ΓΓΖ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΟΠΙΚΔ ΔΟΡΣΔ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΗΜΔΙΑ ΣΗ ΠΔ 1. Πνιηηηζηηθά Γεγνλόηα α. Γεκήηξηα (1) Σα Γεκήηξηα είλαη πνιηηηζηηθόο ζεζκόο ηεο Θεζζαινλίθεο, πξνεξρόκελνο από ηελ αξραηόηαηε εκπνξνπαλήγπξε κε ην ίδην όλνκα. Πξόθεηηαη θαη γηα ην δεύηεξν κεγαιύηεξν Φεζηηβάι ηεο ρώξαο, κεηά ην Διιεληθό Φεζηηβάι (Φεζηηβάι Αζελώλ θαη Φεζηηβάι Δπηδαύξνπ).Ζ δηάξθεηά ηνπο είλαη 4 κήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα από ην επηέκβξην σο ην Γεθέκβξην. Φηινμελνύληαη ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο ρώξνπο πνιηηηζκνύ ηεο ζπκπξσηεύνπζαο. (2) Ο ζεζκόο μεθίλεζε κε πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ην 1965 θαη ζπλερίδεηαη αλειιηπώο σο ζήκεξα. Πεξηιακβάλεη κνπζηθέο θαη ζεαηξηθέο εθδειώζεηο, εθζέζεηο (δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, θαηαζθεπώλ θιπ.), όπσο επίζεο θαη ηελ νξγάλσζε ζπλεδξίσλ. (3) Υαξαθηεξηζηηθόο γηα ηελ απνδνρή πνπ έρεη ν ζεζκόο είλαη ν αξηζκόο ησλ εθδειώζεσλ, νη νπνίεο μεπεξλνύλ ηηο 100 εηεζίσο. Οη εθδειώζεηο γίλνληαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πνιηηηζκηθώλ θαη εηθαζηηθώλ θνξέσλ ηεο πόιεο. Κάζε θζηλόπσξν δίλνπλ ηνλ ηόλν ηνπο θνξπθαίνη ζπλζέηεο θαη καέζηξνη, ραξηζκαηηθνί γιύπηεο θαη δσγξάθνη θαη δίλνπλ παξαζηάζεηο θαιιηηέρλεο δηεζλνύο θήκεο. β. Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο (ΓΔΘ) (1) Ζ ΓΔΘ είλαη ζεκαληηθή εηήζηα έθζεζε γηα όιν ην Βαιθαληθό ρώξν, θαη ε κεγαιύηεξε ζηελ Διιάδα. Ηδξύζεθε ην 1925 ζηε Θεζζαινλίθε κε εκπνξηθό ραξαθηήξα θαη ε πξώηε δηνξγάλσζε έγηλε ην ηελ έθζεζε απηή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε επηέκβξην, ζπκκεηέρεη ζήκεξα κεγάινο αξηζκόο εθζεηώλ από πνιιέο ρώξεο ζε ηδηαίηεξα πεξίπηεξα - ρώξνπο παξνπζίαζεο. Παξάιιεια πξαγκαηνπνηνύληαη πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ, ζπλαπιηώλ θιπ. (2) Ζ Helexpo, θνξέαο πινπνίεζεο ηεο ΓΔΘ δηαζέηεη εθζεζηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζε Θεζζαινλίθε θαη Αζήλα, όπνπ θαη πξαγκαηνπνηεί ηκεκαηηθέο ζεκαηηθέο εθζέζεηο αλά πεξηόδνπο. Σν εθζεζηαθό θέληξν Θεζζαινλίθεο αλαπηύζζεηαη ζε ρώξν ηκ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο, κεηαμύ ησλ νδώλ Αγγειάθε, Λεσθ. ηξαηνύ (Πιαηεία ΥΑΝΘ), 3εο επηεκβξίνπ θαη Δγλαηίαο. Πεξηθιείεη ηα Γηεζλή πλεδξηαθά Κέληξα "Ησάλλεο Βειιίδεο" θαη "Νηθόιανο Γεξκαλόο", ηκήκα ηνπ Μαθεδνληθνύ Μνπζείνπ ύγρξνλεο Σέρλεο, ην Μνπζείν Ραδηνθσλίαο Θεζζαινλίθεο, εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΡΣ, ηεο δεκνηηθήο ξαδηνηειεόξαζεο θαη άιισλ θνξέσλ θαζώο θαη ην Παιαί ληε πνξ θαη ηνλ Πύξγν ηνπ ΟΣΔ. Σν ελδερόκελν κεηαθίλεζεο ηνπ εθζεζηαθνύ θέληξνπ εθηόο

5 Θεζζαινλίθεο εμεηάδεηαη καθξνπξόζεζκα, κε ζηόρν ν ρώξνο λα απνδνζεί ζε άιιεο ρξήζεηο. 2. Σνπηθέο Δνξηέο α. Σελ 26 Οθη θάζε έηνπο είλαη ν ενξηαζκόο ηνπ πνιηνύρνπ ηεο πόιεο ηεο Θεζ/λίθεο Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζηελ νπνία παξίζηαηαη όιε ε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εγεζία. β. Σελ 28 Οθη θάζε έηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζηξαηησηηθή παξέιαζε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηξθα ηκήκαηα από όινπο ηνπο Κιάδνπο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο ηεο ρώξαο ιόγσ ηνπ ενξηαζκνύ ηεο επεηείνπ ηνπ «ΟΥΗ» ζηελ νπνία παξίζηαηαη όιε ε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εγεζία. 3. Αμηόινγα ζεκεία ηεο ΠΔ α. Λεπθόο Πύξγνο β. Ζ Αςίδα ηνπ Γαιεξίνπ (Κακάξα) γ. Η.Ν. Αγίνπ Γεκεηξίνπ, πνιηνύρνο ηεο Θεζζαινλίθεο δ. Ζ Γηεζλήο Έθζεζε θαη ν Πύξγνο ηνπ ΟΣΔ

6 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ ΣΖ ΓΓΖ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο ππάξρεη έλα επξύ δίθηπν αζηηθώλ ιεσθνξείσλ γηα ηελ κεηαθνξά ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο πόιεο θαη ησλ πεξηρώξσλ ηεο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα δξνκνιόγηα ησλ ιεσθνξείσλ κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζηνλ ηζηνηόπν επηπιένλ ην ζύλνιν ησλ ηξδσλ εμππεξεηείηαη από ππεξεζηαθά νρήκαηα.

7 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ ΣΖ ΓΓΖ ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ 1. ρεκαηηζκνύ α. ΣΚ ηξδνπ «Πξνθνπίδε» : β. Τπαζπηζηήξην ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ : Γηαθόξσλ ππεξεζηώλ Άμεζη ανάγκη Άκεζε δξάζε 100 Άκεζε επέκβαζε ιηκεληθήο αζηπλνκίαο 108 Aζηπλνκηθά ηκήκαηα 1033 Άκεζε επέκβαζε αεξνλνκίαs ηαζκόο πξώησλ βνεζεηώλ ΗΚΑ Γαζηθή ππεξεζία 191 Γξακκή δσήο SOS 175 Ππξνζβεζηηθή 199 Σνπξηζηηθή αζηπλνκία 171 Δθεκεξεύνληα λνζνθνκεία, θιηληθέο, ηαηξνί & θαξκαθεία Υπήζιμα ηηλέθωνα Θεζζαλονίκηρ Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Γεκαξρείν Ννκαξρία Δηζαγγειία Άκεζε δξάζε Ληκεληθό Πξώηεο βνήζεηεο (ΗΚΑ) Βιάβεο ΓΔΖ, Αλαηνιηθόο ηνκέαο Βιάβεο ΓΔΖ, Κεληξηθόο ηνκέαο Βιάβεο ΓΔΖ, Γπηηθόο ηνκέαο Δ.Τ.Α.Θ. βιάβεο ύδξεπζεο , Γπομολόγια Γξνκνιόγηα αεξνπνξηθώλ, αθηνπιντθώλ & ζηδεξνδξνκηθώλ ζπγθνηλσληώλ 1440 Γξνκνιόγηα αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ Αζήλαο 185 ΟΔ - Σειεθσληθή θξάηεζε εηζηηεξίσλ 1110 Γξνκνιόγηα ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ (ΚΣΔΛ) 1440

8 Ραδιοηαξί ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΛΔΤΚΟ ΠΤΡΓΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΧΜΔΓΑ ,

9 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε ΣΖ ΓΓΖ ΥΟΛΔΙΑ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΓΤΜΝΑΙΑ ΛΤΚΔΙΑ) ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο ππάξρνπλ όισλ βαζκίδσλ ζρνιεία πιεξνθνξίεο γηα ηα νπνία κπνξείηε λα βξείηε ζηνπο παξαθάησ ηζηόηνπνπο: α. Γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε : β. Γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε :

10 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ ΣΖ ΓΓΖ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ ηνλ λνκό Θεζζαινλίθεο ππάξρνπλ πνιιά θαξκαθεία, γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κε ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ θαξκαθείσλ θαζώο θαη γηα εθεκεξεύνληα θαξκαθεία κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ ηζηόηνπν επηπιένλ ζηε Φξνπξά ιεηηνπξγεί ζηξαηησηηθό θαξκαθείν ζηε Λέζρε Αμθώλ πιεζίνλ ηνπ Λεπθνύ Πύξγνπ κε ηειέθσλν επηθνηλσλίαο

11 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ ΣΖ ΓΓΖ ΞΔΝΩΝΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 1. ηνλ λνκό Θεζζαινλίθεο ππάξρνπλ πνιιά μελνδνρεία γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κε ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ μελνδνρείσλ (3, 4, 5 αζηέξσλ, θσηνγξαθίεο, online θξαηήζεηο θιπ) κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ ηζηόηνπν 2. ηε θξνπξά Θεζζαινλίθεο εληόο ηεο έδξαο ηνπ Γ ηξδν «Πεδίνλ Άξεσο» ιεηηνπξγνύλ μελώλεο ηειέθσλν επηθνηλσλίαο

12 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΣΖ ΓΓΖ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΒΔΒΛΗΜΔΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ 1. ηε θξνπξά Θεζζαινλίθεο εδξεύεη ην 424 ΓΝΔ ζε λέεο εγθαηαζηάζεηο ζηε Νέα Δπθαξπία επί ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ ηεο πόιεο δίπια ζην λνζνθνκείν «Παπαγεσξγίνπ» ζην νπνίν ππάξρνπλ όιεο νη εηδηθόηεηεο ηαηξώλ ηειέθσλν επηθνηλσλίαο Πιήξεο θαηάινγνο ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξώλ κε ην ΤΔΘΑ ηεξείηαη κε κέξηκλα ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ/ΓΤΓ ηειέθσλν επηθνηλσλίαο εζση

13 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΑ ΣΖ ΓΓΖ ΥΑΡΣΔ ΣΗ ΠΟΛΗ Υάξηεο 1. Γπηηθή Θεζζαινλίθε.

14 Υάξηεο 2. Κεληξηθή Θεζζαινλίθε.

15 Υάξηεο 3. Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε.

16 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΒ ΣΖ ΓΓΖ ΓΔΝΙΚΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ Δηθ 1. Ο Λεπθόο Πύξγνο (Παξαιία Θεζζαινλίθεο) Δηθ 2. Ζ αςίδα ηνπ Γαιεξίνπ (Κακάξα)

17 Δηθ 3. Η.Ν. Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Πνιηνύρνο Θεζζαινλίθεο. Δηθ 4. Ζ Γηεζλήο Έθζεζε θαη ν Πύξγνο ηνπ Ο.Σ.Δ.

18 Δηθ 5. Ζ πιαηεία Αξηζηνηέινπο.

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 2013 - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ 1. Υαηξεηηζκόο ΓΚΣΖ 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 3 2. Έκβιεκα ρεκαηηζκνύ..... ειίδα 4 3. Ηζηνξία 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 5 4. Παξνρέο - Γηεπθνιύλζεηο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ»

«ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ» Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Μάζεµα: εµόζηεο πγθνηλσλίεο «ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ» Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Αξηζηνηέιεο Ναληόπνπινο Μαινύηαο Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ Μήνσμα Γιοικηηού τολής Πσροβολικού Αγαπεηέ ε θαισζνξίδσ ζηε ρνιή Ππξνβνιηθνύ θαη ζνπ εύρνκαη θαιή ηύρε ζηα λέα ζνπ θαζήθνληα.

Διαβάστε περισσότερα

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΔΗΓΟ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ 2009 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ελίδα 1 Πξνζθώλεζε Γθηνύ 32 ΣΑΞ Π/Ν 4 2 Έκβιεκα ηεο 32

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηών και τθ βιώςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» www.enosipezon.gr www.facebook.com/enosipezon,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Dr. Άξεο Ίθθνο, ISHC Χνξεγόο Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Χαξαθηεξηζηηθά έξεπλαο Μέζνδνο: εξσηεκαηνιόγηα Γείγκα: ~1.150 εξσηεκαηνιόγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Ο Βαιεληίλνο Παηξηθίδεο ίδξπζε ην 1994 ην Βαξβνύηεην Γεκνηηθό Ωδείν Πηνιεκαΐδαο ηνπ νπνίνπ είλαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο, ην 1998 ην ύιινγν Φίισλ Μνπζηθήο θαη Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ)

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 1 Ιουλίου 2011 Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) Νέα πξόηαζε γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο γηα κέγηζηε

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα 44 V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ Καστέλι Χανιά Χ. Συακιών Ρέθσμνο Τσμπάκι Ηράκλειο Καστέλι Αγ. Νικόλαος Ιεράπετρα Σητεία ΙΟΤΝΙΟ 2013 1 ΣΜΗΜΑ ειίδα 1. Υαηξεηηζκόο Γθηή V ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΚΡΖΣΧΝ... 2 2. Έκβιεκα Μεξαξρίαο...

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13 Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα Project 2012-13 1 ε Οκάδα Γεκεηξίνπ Διέλε Ρηδό νπινο Αιέμαλδξνο Σηεξγην νύινπ Εαραξνύια Φνύξνπ Ρελάηα Λίγα ιόγηα γηα αξρή ηελ νκάδα καο αλαηέζεθαλ κεξηθά α ό ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΚΘΕΗ 2020 ΣΟ ΝΣΟΤΜΠΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΚΘΕΗ 2020 ΣΟ ΝΣΟΤΜΠΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ 1 ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΚΘΕΗ 2020 ΣΟ ΝΣΟΤΜΠΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ Η επηινγή ηεο πόιεο ηνπ Νηνπκπάη, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, λα δηνξγαλώζεη ηελ Παγθόζκηα Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ»

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» «ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» Εβραϊκοί τόποι τησ Θεςςαλονίκησ: Εβραϊκέσ ςυνοικίεσ, υναγωγέσ και Δημογραφική εξέλιξη του εβραϊκοφ πληθυςμοφ τησ Θεςςαλονίκησ Ονοματεπώνυμο:Σαρτζετάκησ Ζαχαρίασ Τμθμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα