Εξορθολογιςμόσ τησ ειςαγωγήσ υποψηφίων ςε Παν/μια & ΤΕΙ ςε θζςεισ πζραν του προκαθοριςμζνου αριθμοφ ειςακτζων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξορθολογιςμόσ τησ ειςαγωγήσ υποψηφίων ςε Παν/μια & ΤΕΙ ςε θζςεισ πζραν του προκαθοριςμζνου αριθμοφ ειςακτζων"

Transcript

1 Στον επίςθμο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείασ αναρτικθκε θ ακόλουκθ ανακοίνωςθ θ οποία αφορά ςτισ μετεγγραφζσ για το νζο ακαδθμαϊκό ζτοσ τθν οποία και ζχουμε μορφοποιιςει ςχετικά προκειμζνου να εςτιάςετε ςε βαςικά ςθμεία προσ εφςτοχθ ενθμζρωςι ςασ. Η επιςτθμονικι ομάδα τθσ εταιρείασ μασ κα είναι ςτθ διάκεςι ςασ για οτιδιποτε περαιτζρω ανακοινωκεί τόςο ςτο κζμα αυτό όςο και οτιδιποτε νεότερο ανακοινωκεί για τισ Πανελλινιεσ. Η ανακοίνωςθ αυτι ζγινε για τθ ρφκμιςθ που επεξεργάηεται το Υπουργείο και δεν είναι θ τελικι απόφαςθ. Εξορθολογιςμόσ τησ ειςαγωγήσ υποψηφίων ςε Παν/μια & ΤΕΙ ςε θζςεισ πζραν του προκαθοριςμζνου αριθμοφ ειςακτζων Όπωσ είναι γνωςτό ςτα Παν/μια, ςτα ΤΕΙ, ςτισ Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ, ςτθν ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανϊτατθ Σχολι Παιδαγωγικισ & Τεχνολογικισ Εκπ/ςθσ), ςτισ Ανϊτερεσ Σχολζσ Τουριςτικισ Εκπ/ςθσ του Υπουργείου Πολιτιςμοφ & Τουριςμοφ, ο αρικμόσ των ειςακτζων κακορίηεται με υπουργικι απόφαςθ αφοφ λθφκοφν υπ όψθ οι προτάςεισ των Ιδρυμάτων. Η Πολιτεία διαχρονικά, για μια ςειρά από λόγουσ, ζχει κεςπίςει διατάξεισ με τισ οποίεσ εξυπθρετοφνται ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ όςον αφορά τθν ειςαγωγι ςτα Παν/μια και τα ΤΕΙ. Ζχουν ζτςι κεςμοκετθκεί οι μετεγγραφζσ για οικονομικοφσ λόγουσ, για οικογενειακοφσ λόγουσ, για περιοριςμό πολλαπλϊν νοικοκυριϊν που οι οικογζνειεσ υποχρεοφνται να διατθροφν λόγω φοίτθςθσ ςε διαφορετικζσ πόλεισ, για λόγουσ υγείασ των μελϊν οικογενειϊν των υποψθφίων, κλπ. Ζνα μεγάλο μζροσ των κοινωνικϊν αυτϊν αναγκϊν καλφπτονται με μετεγγραφζσ οι οποίεσ πραγματοποιοφνται μετά τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και αφοφ υποβλθκοφν τα ςχετικά δικαιολογθτικά. Οι φοιτθτζσ μετεγγράφονται αφοφ ζχουν ιδθ εγγραφεί ςτο Κδρυμα ςτο οποίο ζχουν πετφχει, με αποτζλεςμα να επιβαρφνονται με πρόςκετα ζξοδα ενοικίων κλπ. αλλά και να διαταράςςεται θ ουςιαςτικι εκπαιδευτικι διαδικαςία τόςο για τουσ ίδιουσ όςο και για τουσ ςυμφοιτθτζσ τουσ ςτα Τμιματα ςτα οποία μετεγγράφονται (εργαςίεσ που ζχουν ανατεκεί, κατανομι ςε εργαςτιρια, κτλ). Ταυτόχρονα, υπάρχουν ειδικζσ κατθγορίεσ ενδιαφερομζνων, οι οποίοι ζχουν τθν ευχζρεια να διεκδικιςουν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα Πανεπιςτιμια και ΤΕΙ τθν ίδια χρονιά με δφο ι τρεισ τρόπουσ, ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικουν, ςφμφωνα με ειδικζσ διατάξεισ που ζχουν κεςμοκετθκεί, όπωσ: τζκνα Ελλινων του εξωτερικοφ και τζκνα Ελλινων υπαλλιλων αποςπαςμζνων ςτο εξωτερικό τα οποία φοίτθςαν αντίςτοιχα 4 ι 3 χρόνια ςε ςχολεία του εξωτερικοφ και ζχουν ολοκλθρϊςει τθν φοίτθςι τουσ ςτθν Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ αποκτϊντασ απολυτιριο ςτθν Ελλάδα, αλλοδαποί-αλλογενείσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν φοίτθςι τουσ ςε Λφκεια τθσ Ελλάδασ, αλλογενείσ-ομογενείσ υπότροφοι, ζλλθνεσ τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ τθσ Θράκθσ, ακλθτζσ με διακρίςεισ, μακθτζσ διακρικζντεσ ςτθν Βαλκανικι ι διεκνι Ολυμπιάδα Μακθματικϊν, Πλθροφορικισ, Φυςικισ, Χθμείασ κλπ. Σε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, μια

2 ςτισ δυο κζςεισ επιτυχίασ τουσ ςτθν Τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κατά το ίδιο ακαδθμαϊκό ζτοσ μζνει κενι αφοφ οι επιτυχόντεσ ζχουν τθν δυνατότθτα επιλογισ. Η διαμορφωκείςα κατάςταςθ όμωσ ζχει και μια πολφ ςοβαρι αρνθτικι διάςταςθ όςον αφορά τθν ουςία τθσ ακαδθμαϊκισ και εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Ενϊ κακορίηεται ζνασ ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ ειςακτζων ςτα κεντρικά Πανεπιςτιμια και ΤΕΙ, ο αρικμόσ αυτόσ πολλαπλαςιάηεται χωρίσ κανείσ να ζχει ακριβι εικόνα του αρικμοφ των φοιτθτϊν, οι οποίοι τελικά κα εγγραφοφν μζχρι το τζλοσ του αϋ ζτουσ. Ταυτόχρονα, ο αρικμόσ των νζων φοιτθτϊν που παραμζνουν ςτα περιφερειακά ιδρφματα μετά τισ μετεγγραφζσ μειϊνεται ςθμαντικά. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να υπάρχουν τμιματα με μεγάλο αρικμό διδαςκόντων, για τα οποία ζχουν γίνει επενδφςεισ ςε προςωπικό αλλά και ςε υποδομζσ χωρίσ, όμωσ, ο πραγματικόσ όγκοσ των φοιτθτϊν ςε αυτά να δικαιολογεί τισ παραπάνω επενδφςεισ. Ενδεικτικά, αναφζρονται οι παρακάτω περιπτϊςεισ των Τμθμάτων, όπου ο αρικμόσ των μετεγγραφζντων υπερδιπλαςίαςε ι ςχεδόν διπλαςίαςε τον αρικμό των πρωτοετϊν φοιτθτϊν ςε αυτά (ςφμφωνα με τα ςτοιχεία για το ακαδθμαϊκό ζτοσ ): 1. Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, όπου ο αρικμόσ ειςακτζων ιταν 70 και οι μετεγγραφζντεσ ανιλκαν ςε Επιςτθμϊν Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, όπου ο αρικμόσ ειςακτζων ιταν 110 και οι μετεγγραφζντεσ ανιλκαν ςε Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, όπου ο αρικμόσ ειςακτζων ιταν 250 και οι μετεγγραφζντεσ ανιλκαν ςε Πολιτικϊν Δομικϊν Ζργων του ΤΕΙ Πειραιά, όπου ο αρικμόσ ειςακτζων ιταν μόλισ 60 και οι μετεγγραφζντεσ ανιλκαν ςε 123, τριπλαςιάηοντασ ουςιαςτικά τον αρικμό των νεοειςαχκζντων ςπουδαςτϊν 5. Λογιςτικισ του ΤΕΙ Πειραιά, όπου ο αρικμόσ ειςακτζων ιταν 150 και οι μετεγγραφζντεσ ανιλκαν ςε Διατροφισ και Διαιτολογίασ του Αλεξανδρείου ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ, όπου ο αρικμόσ ειςακτζων ιταν 60 και οι μετεγγραφζντεσ ανιλκαν ςε Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του ΤΕΙ Ακινασ, όπου ο αρικμόσ ειςακτζων ιταν 85 και οι μετεγγραφζντεσ ανιλκαν ςε 98. Για τα ίδια Τμιματα για το ακαδθμαϊκό ζτοσ (από τα ςτοιχεία των μετεγγραφϊν για τισ οποίεσ οι αιτιςεισ ζγιναν θλεκτρονικά και αποτελοφν το 95% του ςυνόλου των μετεγγραφζντων), ςε ςφγκριςθ με το , υπάρχουν οι εξισ διαπιςτϊςεισ:

3 1. Στο Τμιμα Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, ο αρικμόσ των μετεγγραφζντων κινικθκε ςτα ίδια επίπεδα φτάνοντασ τουσ Στο Τμιμα Επιςτθμϊν Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, ο αρικμόσ των μετεγγραφζντων από 104 ανζβθκε ςτουσ Στο Τμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ο αρικμόσ των μετεγγραφζντων από 218 μειϊκθκε ςε 97 λόγω των νζων ρυκμίςεων. 4. Στο Τμιμα Πολιτικϊν Δομικϊν Ζργων του ΤΕΙ Πειραιά, όπου ο αρικμόσ ειςακτζων ιταν 80, ο αρικμόσ των μετεγγραφζντων ανιλκε ςε Στο Τμιμα Λογιςτικισ του ΤΕΙ Πειραιά, ο αρικμόσ των μετεγγραφζντων από 257 μειϊκθκε ςε 110 λόγω των νζων ρυκμίςεων. 6. Στο Τμιμα Διατροφισ και Διαιτολογίασ του Αλεξανδρείου ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ, ο αρικμόσ των μετεγγραφζντων κινικθκε ςτα ίδια επίπεδα φτάνοντασ τουσ Στο Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του ΤΕΙ Ακινασ, ο αρικμόσ των μετεγγραφζντων από 98 μειϊκθκε ςε 50 λόγω των νζων ρυκμίςεων. Είναι φανερό ότι ο αρικμόσ των πρόςκετων ειςακτζων ςε τμιματα από μετεγγραφζσ μειϊκθκε μόνο ςτισ περιπτϊςεισ όπου ζγινε ομαδοποίθςθ Τμθμάτων ςτον ίδιο νομό, όπωσ ςτα παραδείγματα του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του ΤΕΙ Ακινασ, του Τμιματοσ Λογιςτικισ του ΤΕΙ Πειραιά και του Τμιματοσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Για να αναδειχκεί και το πρόβλθμα από τθν πλευρά των περιφερειακϊν τμθμάτων αρκεί επίςθσ να αναφερκοφν μερικζσ ακραίεσ περιπτϊςεισ: Στο Τμιμα Λογιςτικισ του ΤΕΙ Μεςολογγίου ειςιχκθςαν 450 και αποχϊρθςαν με μετεγγραφι 170 φοιτθτζσ. Στο Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίασ ειςιχκθςαν 550 και αποχϊρθςαν 166. Στο Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του ΤΕΙ Ιονίων Νιςων ειςιχκθςαν 350 και αποχϊρθςαν 164. Στο Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Παν/μίου Αιγαίου ειςιχκθςαν 250 και αποχϊρθςαν 158. Στο Τμιμα Λογιςτικισ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίασ ειςιχκθςαν 500 και αποχϊρθςαν 153. Στο Τμιμα Εμπορίασ & Διαφιμιςθσ του ΤΕΙ Κριτθσ ειςιχκθςαν 330 και αποχϊρθςαν 152. Στο Τμιμα Λογιςτικισ του ΤΕΙ Ηπείρου ειςιχκθςαν 420 και αποχϊρθςαν 134. Στο Τμιμα Νομικισ του Δθμοκριτείου Παν/μίου Θράκθσ ειςιχκθςαν 600 και αποχϊρθςαν 132. Στο Τμιμα Εμπορίασ & Διαφιμιςθσ του ΤΕΙ Λαμίασ ειςιχκθςαν 300 και αποχϊρθςαν 131. Στο Τμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ & Ιςτορίασ του Παν/μίου Αιγαίου ειςιχκθςαν 180 και αποχϊρθςαν 121. Στο Τμιμα Μακθματικϊν του Παν/μίου Αιγαίου ειςιχκθςαν 210 και αποχϊρθςαν 118. Στο Παιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Παν/μίου Αιγαίου ειςιχκθςαν 250 και

4 αποχϊρθςαν 116. Στο Τμιμα Λογιςτικισ του ΤΕΙ Καβάλασ ειςιχκθςαν 500 και αποχϊρθςαν 115. Ζνα άλλο πρόβλθμα που είναι προφανζσ ότι δθμιουργείται ςτθν ουςία τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ είναι θ μεγάλθ ανομοιογζνεια των πρωτοετϊν φοιτθτϊν ςτα Τμιματα μεγάλθσ ηιτθςθσ λόγω ακριβϊσ αυτϊν των ρυκμίςεων. Όπωσ είναι φανερό, ςε αρκετά από τα τμιματα αυτά, το ποςοςτό των φοιτθτϊν με χαμθλι βακμολογία είναι περίπου ίδιο με το ποςοςτό αυτϊν με υψθλι βακμολογία. Η ανομοιογζνεια αυτι αδικεί όςουσ κατάφεραν να πετφχουν υψθλζσ βακμολογίεσ και δικαιωματικά προςδοκοφν να πάρουν τθν καλφτερθ δυνατι εκπαίδευςθ. Επίςθσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, κεντρικά ιδρφματα αδυνατοφν να εκπαιδεφςουν, μετά και τισ μετεγγραφζσ, τον τελικό αρικμό των φοιτθτϊν που ειςάγονται ςε αυτά. Αυτό ζχει οδθγιςει ςε διαμαρτυρίεσ, κλείςιμο ςχολϊν, πρόςκετεσ εκ των υςτζρων χρθματοδοτιςεισ, αλλά και λφςεισ εκ των ενόντων που ανατρζπουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και υποβακμίηουν τθν ποιότθτα των ςπουδϊν. Πολλζσ διοικιςεισ πανεπιςτθμίων, πανεπιςτθμιακοί, και εκπαιδευτικοί αναλυτζσ ζχουν ειςθγθκεί τθν κατάργθςθ όλων των ρυκμίςεων μετεγγραφϊν ι εγγραφϊν εκτόσ των πανελλινιων εξετάςεων, προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν τα φαινόμενα αυτά. Μια τζτοια προςζγγιςθ κα ζλυνε οπωςδιποτε τα ακαδθμαϊκά και εκπαιδευτικά προβλιματα. Θα επιβάρυνε, όμωσ, υπερβολικά οικογζνειεσ που ζχουν από τθν πολιτεία κεωρθκεί ότι πρζπει να βοθκθκοφν και οι οποίεσ προςβλζπουν ςτισ μετεγγραφζσ, ωσ μια παροχι τθσ πολιτείασ προσ αυτοφσ. Η κοινωνία ζχει αποδεχκεί τθν πρακτικι αυτι και για αυτό εξ άλλου δεν ζχει ποτζ γίνει προςπάκεια να καταργθκοφν οι διευκολφνςεισ αυτζσ. Είναι, επομζνωσ, ανάγκθ να αντιμετωπιςκεί με ουςιαςτικό τρόπο το πρόβλθμα αυτό, χωρίσ ταυτόχρονα να καταργθκεί θ ειδικι μεταχείριςθ που θ πολιτεία ζχει αποφαςίςει να παρζχει ςε ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και άτομα... Προκειμζνου να αντιμετωπιςκεί το παραπάνω πρόβλθμα, το Υπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων επεξεργάηεται ρφκμιςθ με τθν οποία από το ακαδημαϊκό ζτοσ θα θεςπιςθεί ειδικόσ αριθμόσ θζςεων ειςακτζων για κάθε Τμήμα ή Σχολή και για κάθε ειδική κατηγορία πζραν του κανονικοφ αριθμοφ ειςακτζων. Με τθν ρφκμιςθ αυτι, κα εξακολουκιςει να ικανοποιείται το κοινωνικό πρόβλθμα που προςπακοφν να λφςουν οι διατάξεισ για μετεγγραφζσ χωρίσ όμωσ να επιβαρφνεται ςε υπερβολικό βακμό το επίπεδο παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και γενικά θ ουςία τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ όπωσ ςυμβαίνει μζχρι ςιμερα. Για να γίνει κατανοθτι θ εφαρμογι αυτισ τθσ διάταξθσ δίνεται το παρακάτω παράδειγμα.

5 Παράδειγμα: Το Τμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, κατά το ακαδθμαϊκό , είχε 250 ειςακτζουσ από ΓΕΛ και μετεγγράφθςαν ςε αυτό ςυνολικά 218 επιπλζον φοιτθτζσ. Με τθν κζςπιςθ των επιπλζον κζςεων επί του αρικμοφ ειςακτζων, κα μποροφςε να κακοριςκεί πρόςκετοσ αρικμόσ ειςακτζων για ειδικζσ κατθγορίεσ, π.χ. 30 από οικογζνειεσ πολυτζκνων, 15 από οικογζνειεσ τριτζκνων, 4 αν ζχουν αδελφό/ι που φοιτά ιδθ ςε άλλθ πόλθ εκτόσ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ των γονζων ι είναι ορφανόσ/ι ι υπάρχει λόγοσ υγείασ μελϊν οικογενείασ, 1 αν ςτθν οικογζνειά τουσ ζχει υπάρξει κφμα τρομοκρατικισ ενζργειασ και 4 ςυνολικά για τισ παραπάνω κατθγορίεσ από εςπερινά ΓΕΛ, δθλαδι ςυνολικά 54 επιπλζον φοιτθτζσ. Με παρόμοιο τρόπο κα κακορίηεται ο ειδικόσ αρικμόσ των πρόςκετων ειςακτζων για όλα τα τμιματα των κεντρικϊν και όχι μόνο- Ιδρυμάτων που με τθν ιςχφουςα νομοκεςία δζχονται φοιτθτζσ από μετεγγραφι. Η επιλογι ςε κάκε τμιμα κα γίνεται με βάςη τον αριθμό των μορίων του κάθε υποψηφίου και την ςειρά προτίμηςησ που ζχει δηλϊςει ο υποψήφιοσ ςτο μηχανογραφικό του. Η διαδικαςία επιλογισ ςε κάκε τμιμα για τισ ειδικζσ κατθγορίεσ κα γίνεται αφοφ θα ζχει προηγηθεί ο πρϊτοσ κφκλοσ επιλογήσ, με αποκλειςτικό κριτήριο τον αριθμό των μορίων και την ςειρά προτίμηςησ ςτο μηχανογραφικό. Ταυτόχρονα, κα κεςπιςτεί ανϊτατο όριο οικογενειακοφ ειςοδιματοσ κατά περίπτωςθ, ϊςτε παράλλθλα με τα αξιοκρατικά κριτιρια να λαμβάνονται υπόψθ και τα κοινωνικά. Το ανϊτατο όριο οικογενειακοφ ειςοδήματοσ θα αφορά μόνο τα Τμήματα και τισ Σχολζσ των νομϊν Αττικήσ και Θεςςαλονίκησ. Πρόκειται, δθλαδι, για πλιρωσ αντικειμενικι επιλογι για όλουσ τουσ υποψθφίουσ και με τθν αρχικι κατανομι αλλά και με τθν υπαγωγι ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ. Σκοπόσ, επομζνωσ, τθσ αλλαγισ αυτισ είναι να δοκεί θ δυνατότθτα ςε όςουσ αντιμετωπίηουν οικογενειακά προβλιματα ι προβλιματα υγείασ μελϊν τθσ οικογενείασ τουσ και αδυνατοφν ι δυςκολεφονται να φοιτιςουν ςε ςχολζσ ι Τμιματα που βρίςκονται μακράν τθσ μόνιμθσ κατοικίασ τουσ, να επιλζξουν να φοιτιςουν ςε ςχολζσ ι Τμιματα τθσ περιοχισ κατοικίασ τουσ από την ζναρξη του ακαδημαϊκοφ ζτουσ, με την προχπόθεςη όμωσ ότι ζχουν ςυγκεντρϊςει την απαιτοφμενη βαθμολογία είτε με τη γενική ςειρά, είτε με τον αντίςτοιχο ειδικό αριθμό θζςεων για κάθε κατηγορία για τισ ςχολζσ επιλογήσ τουσ. Οι προερχόμενοι από πολφτεκνεσ οικογζνειεσ δθλαδι, κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ειςάγονται ςε ίδρυμα τθσ περιοχισ που κατοικοφν, αλλά το Τμιμα ςτο οποίο κα ειςάγονται κα εξαρτάται από τθν απόδοςι τουσ ςτισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ και τθν ςειρά προτίμθςθσ που κα ζχουν δθλϊςει. Είναι ςημαντική η ςωςτή ςυμπλήρωςη του μηχανογραφικοφ τουσ δελτίου ϊςτε να μην δηλϊςουν Τμήματα ή Σχολζσ πόλεων ςτα οποία δεν επιθυμοφν να ειςαχθοφν. Σε όποιο Τμήμα ή ςε όποια Σχολή τελικά ειςαχθοφν θα

6 υποχρεοφνται να παρακολουθήςουν. Με αυτόν τον τρόπο, ο προερχόμενοσ, για παράδειγμα, από πολφτεκνθ οικογζνεια κα διευκολυνκεί, αφοφ κα του δοκεί θ δυνατότθτα να ςπουδάςει ςτθν περιοχι όπου ηει θ οικογζνειά του, ενϊ ταυτόχρονα θα εγγραφεί από την αρχή του ακαδημαϊκοφ ζτουσ μαηί με όλουσ τουσ άλλουσ επιτυχόντεσ. Επομζνωσ, δεν κα χρειαςτεί να περιμζνει τισ ειδικζσ διαδικαςίεσ των μετεγγραφϊν, που και κόςτοσ προκαλοφςαν ςτισ οικογζνειζσ τουσ, αλλά και δυςκολεφουν τθν λειτουργία των Τμθμάτων υποδοχισ. Ταυτόχρονα, τθρείται θ αξιοκρατία, αφοφ θ επιτυχία ςτο Τμιμα ςτο οποίο κα εγγραφεί κα εξαρτάται από τθν απόδοςι του. Τζλοσ, κα υπάρξει εξορκολογιςμόσ ςτθν λειτουργία όλων των Τμθμάτων, αφοφ κάκε Τμιμα κα γνωρίηει εκ των προτζρων τον μζγιςτο αρικμό ειςακτζων που μπορεί να ζχει. Οι υποψιφιοι των ειδικϊν κατθγοριϊν, εάν το επικυμοφν, κα μποροφν πάντοτε να φοιτιςουν ςε Σχολι ι Τμιμα μακριά από τον τόπο τθσ μόνιμθσ κατοικίασ των γονζων τουσ, ςφμφωνα με τθν ςειρά διλωςθσ προτιμιςεων ςχολϊν ι τμθμάτων ςτο μθχανογραφικό τουσ δελτίο, κρινόμενοι ανάμεςα από τουσ ςυνυποψθφίουσ τουσ που ανικουν ςτθν ίδια με αυτοφσ ειδικι κατθγορία. Διαδικαςία ειςαγωγήσ: Για κάκε ζνα από τα τμιματα ι τισ ςχολζσ του μθχανογραφικοφ δελτίου, κα υπάρχει προκακοριςμζνοσ ειδικόσ αρικμόσ ειςακτζων για κάκε κατθγορία υποψθφίων προερχομζνων από οικογζνειεσ πολφτεκνεσ, τρίτεκνεσ κ.λ.π. Οι υποψήφιοι αυτοί θα κρίνονται αρχικά με το ςφνολο των υποψηφίων για κάθε τμήμα ή ςχολή για το ςφνολο των θζςεων ειςαγωγήσ, με την γενική ςειρά κατάταξησ, βάςει τησ ςυνολικήσ βαθμολογίασ τουσ και τησ ςειράσ προτίμηςήσ τουσ ςτο μηχανογραφικό τουσ δελτίο. Σε περίπτωςη που δεν επιλεγοφν από την γενική ςειρά ςε κάποιο τμήμα, θα κρίνονται ςτην ςυνζχεια για το ίδιο τμήμα ή ςχολή με τουσ ςυνυποψήφιουσ τουσ ςτην ειδική κατηγορία ςτην οποία ανήκουν, ή την οποία ζχουν επιλζξει ςτην περίπτωςη που ανήκουν ςε περιςςότερεσ από μία ειδικζσ κατηγορίεσ.

7 Για παράδειγμα, ζςτω ότι ζνασ υποψιφιοσ είναι μζλοσ πολφτεκνθσ οικογζνειασ που ηει ςτθ περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ, ζχει ςυγκεντρϊςει ςφνολο μορίων και κζλει να ςπουδάςει ςτθν Θεςςαλονίκθ με πρϊτθ προτίμθςθ τθν Νομικι Σχολι. Αν ςτο τμιμα Νομικισ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ ο τελευταίοσ ειςαχκείσ με τθν γενικι ςειρά ζχει ςυγκεντρϊςει μόρια, τότε ο ςυγκεκριμζνοσ υποψήφιοσ ειςάγεται ςτο Τμήμα αυτό με την γενική ςειρά και δεν εξετάηεται περαιτζρω θ υποψθφιότθτά του ςτθν ειδικι κατθγορία των πολυτζκνων. Εάν, όμωσ, ο τελευταίοσ ειςαχκείσ ςτο Τμιμα αυτό με τθν γενικι ςειρά ζχει ςυγκεντρϊςει μόρια, τότε ο παραπάνω υποψιφιοσ δεν ειςάγεται με τη γενική ςειρά και η υποψηφιότητά του θα εξεταςθεί για το τμήμα αυτό για τισ πρόςθετεσ θζςεισ τησ ειδικήσ κατηγορίασ υποψηφίων προερχομζνων από πολφτεκνεσ οικογζνειεσ. Εάν ςτθν ειδικι αυτι κατθγορία, ο τελευταίοσ ειςαχκείσ ζχει ςυγκεντρϊςει μόρια τότε ο εν λόγω υποψιφιοσ ειςάγεται ςτθν Νομικι Θεςςαλονίκθσ. Αν όμωσ, ο τελευταίοσ ειςαχκείσ τθσ ειδικισ κατθγορίασ των πολυτζκνων ζχει ςυγκεντρϊςει μόρια τότε, ο εν λόγω υποψιφιοσ δεν κα ειςαχκεί ςτθν Νομικι Θεςςαλονίκθσ, και θ υποψθφιότθτά του εξετάηεται για το επόμενο Τμιμα προτίμθςισ του. Η πιο πάνω περιγραφείςα διαδικαςία, γενική ςειρά - ειδική κατηγορία κ.ο.κ., επαναλαμβάνεται για όλεσ τισ Σχολζσ ή Τμήματα που ζχει δηλϊςει ςτο μηχανογραφικό του δελτίο κατά ςειρά προτίμηςήσ τουσ μζχρι να ειςαχθεί ςε κάποιο από αυτά μζςω τησ γενικήσ ςειράσ ή τησ ειδικήσ κατηγορίασ ή μζχρι εξαντλήςεωσ των δηλϊςεϊν του. Φυςικά, προκειμζνου να εξαςφαλίςει την επιτυχία ςτον τόπο που διαμζνει θα πρζπει να επιλζξει ζνα ευρφ φάςμα προτιμήςεων Τμημάτων ή Σχολϊν τησ περιοχήσ αυτήσ και ςτην γενική ςειρά και ςτην ειδική κατηγορία ςτην οποία ανήκει. Κακορίηοντασ εξ αρχισ ειδικό αρικμό ειςακτζων για κάκε Τμιμα ι Σχολι και για κάκε μια από τισ ειδικζσ αυτζσ κατθγορίεσ, επιτυγχάνεται ο ακριβισ προςδιοριςμόσ ειςακτζων. Επιτυγχάνεται, δθλαδι, ο επιδιωκόμενοσ εξορκολογιςμόσ ο οποίοσ επιτρζπει τον καλφτερο προγραμματιςμό των ενδιαφερομζνων αποφοίτων λυκείων και των οικογενειϊν τουσ, των Πανεπιςτθμίων αλλά και τθσ πολιτείασ τόςο προσ το ςυμφζρον των πολιτϊν όςο και για τθν ςωςτι λειτουργία των Ιδρυμάτων. Με τον κακοριςμό των ειδικϊν αρικμϊν ειςακτζων για τουσ υποψθφίουσ των ειδικϊν κατθγοριϊν, δίνεται ςε όςουσ ανικουν ςε αυτζσ θ δυνατότθτα επιλογισ μζςα από ζνα μεγαλφτερο φάςμα Τμθμάτων ςτον τόπο που επικυμοφν, ακόμθ και όταν αυτό λόγω τθσ απόδοςισ τουσ δεν είναι εφικτό μζςω τθσ γενικισ ςειράσ. Αντίκετα, με τθν υφιςτάμενθ διαδικαςία μετεγγραφϊν, θ επιδίωξι τουσ αυτι περιορίηεται μόνον ςε Σχολι ι ςε Τμιμα επιλογισ τουσ αντίςτοιχο με αυτό ςτο οποίο ειςιχκθςαν, ενϊ παράλλθλα δεν διαςφαλίηεται θ μετακίνθςι τουσ ςτον τόπο ςυμφερόντων τουσ, αφοφ εξαρτάται από τον αρικμό των ςυνυποψιφιων τουσ που προζρχονται από όλεσ τισ

8 αντίςτοιχεσ Σχολζσ ι Τμιματα τθσ χϊρασ και ηθτοφν, επίςθσ, μετεγγραφι ςτθν ίδια Σχολι ι ςτο ίδιο Τμιμα. Επιςημάνςεισ τησ επιςτημονικήσ ομάδασ τησ EMPLOY Εφόςον θ προαναφερκείςα ρφκμιςθ οριςτικοποιθκεί, κα πρζπει οι μακθτζσ που ενδιαφζρονται ι δικαιοφνται να μετεγγραφοφν να δϊςουν ιδιαίτερθ προςοχι: 1)ςτθ ςυμπλιρωςθ του μθχανογραφικοφ τουσ και να ιεραρχιςουν τμιμα προσ τμιμα τισ προτιμιςεισ τουσ κακϊσ κα υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ κζςεων με τθ βακμολογικι επίδοςθ να αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ των περιηιτθτων τμθμάτων, και 2)ςτα τμιματα που είναι κοντά ςτον τόπο διαμονισ τουσ και τουσ ενδιαφζρουν κακϊσ, εφόςον δεν επιτφχουν τθν ειςαγωγι τουσ με τθν πρϊτθ κατανομι ςτθν πρϊτθ ςχολι προτίμθςθσ πικανόν να επιτφχουν τθ μετεγγραφι τουσ ςτο επόμενο τμιμα προτίμθςισ τουσ ςτο οποίο κα πλθροφν τισ βακμολογικζσ-τυπικζσ προχποκζςεισ.

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και κριτιρια επιλογισ για το μάκθμα ΠΑ0801 Π.Α. ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ. Π.Α. εκτόσ του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ

Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και κριτιρια επιλογισ για το μάκθμα ΠΑ0801 Π.Α. ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ. Π.Α. εκτόσ του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και κριτιρια επιλογισ για το μάκθμα ΠΑ0801 Π.Α. ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ Ώρεσ Π.Α. και δραςτθριότθτεσ φοιτθτϊν/τριϊν Ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα Π.Α. Π.Α. εκτόσ του Προγράμματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη ςτη ΝΕΤ ςτην εκπομπή «Συμβαίνει τώρα» με την Mαρία Σαράφογλου 14/10/2010

Συνέντευξη ςτη ΝΕΤ ςτην εκπομπή «Συμβαίνει τώρα» με την Mαρία Σαράφογλου 14/10/2010 Συνέντευξη ςτη ΝΕΤ ςτην εκπομπή «Συμβαίνει τώρα» με την Mαρία Σαράφογλου 14/10/2010 M. ΣΑΑΦΟΓΛΟΥ: Τθν επόμενθ εβδομάδα κα ανακοινωκοφν οι πρϊτεσ αλλαγζσ, τουλάχιςτον αυτό γνωρίηουμε, ςτο ςφςτθμα ειςαγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ Εγχειρίδιο διαχειριςτι Πάτρα, Δεκζμβριοσ 2011 το κάτω μζροσ ςτο μενοφ τθσ ςελίδασ διαχείριςθσ, υπάρχει θ επιλογι αρχαιρεςίεσ. Χρθςιμοποιϊντασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ Πλοι οι ςπουδαςτζσ ακολουκοφν το νζο πρόγραμμα ςπουδών από το παρόν εξάμθνο που βρίςκονται. Για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Σηην ποπεία για ηο ολοκληπωμένο ζσολείο ζςνάνηηζηρ με εκπαιδεςηικό ζηόσο ηο Γεπμανικό Διεθνέρ Απολςηήπιο (DIA)

Σηην ποπεία για ηο ολοκληπωμένο ζσολείο ζςνάνηηζηρ με εκπαιδεςηικό ζηόσο ηο Γεπμανικό Διεθνέρ Απολςηήπιο (DIA) Σηην ποπεία για ηο ολοκληπωμένο ζσολείο ζςνάνηηζηρ με εκπαιδεςηικό ζηόσο ηο Γεπμανικό Διεθνέρ Απολςηήπιο (DIA) Οι ςτόχοι μασ Η Γ. Σ.Θ. δίνει τθ δυνατότθτα ςε νζουσ ανκρώπουσ να προετοιμαςτοφν με τον καλφτερο

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΑΤΣΕ

ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΑΤΣΕ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΓΑΝΩΣΘΣ & ΔΛΕΞΑΓΩΓΘΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α ----- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 8-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1/11/217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ των Πράξεων Υιοκεςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΤΛΛΟΓΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΤΛΛΟΓΟΤ Ζναρξη: 10 επτεμβρίου 2012 Κόςτοσ ςυμμετοχήσ ανά αγωνιςτική: 12 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 2012 2013 ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΤΛΛΟΓΟΤ Ημέρα αγωνιςτικήσ: Δευτζρα (εκτόσ αν υπάρχει κάποια αργία ι κάποιο άλλο κόλλθμα) Ώρα έναρξησ:

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: ΕΞΑΚΡΕΣΚΚΑ ΕΠΕΚΓΟΝ Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ενδεικτικϋσ απαντόςεισ των θεμϊτων

Α) Ενδεικτικϋσ απαντόςεισ των θεμϊτων Πανελλόνιεσ εξετϊςεισ Γ Τϊξησ 2011 Ανϊπτυξη Εφαρμογών ςε Προγραμματιςτικό Περιβϊλλον ΘΕΜΑ Α Α) Ενδεικτικϋσ απαντόςεισ των θεμϊτων Α1. Σ/Λ 1. Σωςτι 2. Σωςτι 3. Λάκοσ 4. Λάκοσ 5. Λάκοσ Α2. Σ/Λ 1. Σωςτι 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Θζμα: Σο νζο ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ςχολικό ζτοσ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Θζμα: Σο νζο ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ςχολικό ζτοσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειςαγωγι ακλθτϊν με αγωνιςτικζσ διακρίςεισ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: Ειςαγωγι ακλθτϊν με αγωνιςτικζσ διακρίςεισ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Β ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΕΕΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Β ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΕΕΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίασ Τομζασ Προϊκθςθσ και Προβολισ, Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τθλ. 22894304 θλ. διεφκυνςθ: prinfo@ucy.ac.cy, ιςτοςελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Λευκωςία, 29 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του generations@school Ρροςκζςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςτο generations@school Επειδι κζλουμε να μπορζςουν όλοι να δουν τα όςα ςπουδαία ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου

Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου Ζνωςθ Ελλινων Χθμικϊν Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου Χημεία 03/07/2017 Τμιμα Παιδείασ και Χθμικισ Εκπαίδευςθσ 0 Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ειςαγωγό Όπωσ είδαμε, ο χϊροσ εικονικϊν διευκφνςεων μνιμθσ που χρθςιμοποιεί κάκε διεργαςία, είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από το χϊρο των φυςικϊν διευκφνςεων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Προςδιορίηει το κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ επιτυγχάνουν τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ. Βελτιϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Προάγει τθν υπευκυνότθτα. Προςδιορίηει εάν τα αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ ςε (i) Δομζσ Ευρετθρίων και Οργάνωςθ Αρχείων (ii) Κανονικοποίθςθ

Αςκιςεισ ςε (i) Δομζσ Ευρετθρίων και Οργάνωςθ Αρχείων (ii) Κανονικοποίθςθ Αςκιςεισ ςε (i) Δομζσ Ευρετθρίων και Οργάνωςθ Αρχείων (ii) Κανονικοποίθςθ Δεκζμβριοσ 2016 Άςκθςθ 1 Θεωρείςτε ότι κζλουμε να διαγράψουμε τθν τιμι 43 ςτο Β+ δζντρο τθσ Εικόνασ 1. Η διαγραφι αυτι προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόμενα Το αντικείμενο, το όραμα και θ αποςτολι τθσ ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων. Σομέασ υςτημάτων. Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού

Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων. Σομέασ υςτημάτων. Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων Σομέασ υςτημάτων Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων Σομέασ υςτημάτων ΤΠ-ΕΔ36 21-12-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι... 2 Οδθγίεσ για

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel Erasmus+ Programme Strategic Partnership Project Title: One Minute May Save A Life No. project: 2015-1-RO01-KA202-014982 Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Σεχνολογικοφ Λυκείου

Δομή Σεχνολογικοφ Λυκείου ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ Το Υπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων παρουςιάηει τθ νζα δομι τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, θ οποία υλοποιείται με τθν ίδρυςθ του Τεχνολογικοφ Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ρεριβαλλοντικι Οργάνωςθ. για τθν Ρροςταςία των Υδάτινων Οικοςυςτθμάτων

Ρεριβαλλοντικι Οργάνωςθ. για τθν Ρροςταςία των Υδάτινων Οικοςυςτθμάτων Ζκκεςθ αποτελεςμάτων ερωτθματολογίων ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τθσ isea, ςτισ δράςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Αςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Θεςςαλονίκθσ: «Θάλαςςα και πράςινο οι δυο πνεφμονεσ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα