ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ"

Transcript

1 Αριστείδου 9, Αθήνα τηλ.: Fax: ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ Στην Αθήνα σήμερα, την, μεταξύ της εταιρίας με την επωνυμία ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστείδου αρ. 9, και εκπροσωπείται νόμιμα για την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης από τον ( στο εξής η Εταιρία ) και του / της με Α.Δ.Τ. και Κωδ. Πελάτη ( στο εξής ο Εντολέας ) συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: I. ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ Οι συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη με την Εταιρία διέπονται από την παρούσα σύμβαση και από τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τους συνημμένους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) που είτε ετέθησαν στη διάθεση του Πελάτη προ της καταρτίσεως της παρούσας προς ενημέρωσή του, οπότε υπογράφονται ταυτόχρονα με την παρούσα, είτε έχουν υπογραφεί σε προγενέστερο χρόνο από τον Πελάτη. Σε περίπτωση διαφοράς στα οριζόμενα ανάμεσα στη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) και την παρούσα, υπερισχύει η τελευταία ως ειδικότερη. II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Με την παρούσα καταρτίζεται μεταξύ της εταιρίας και του Πελάτη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν στη λήψη, αποδοχή και εκτέλεση εντολών του Πελάτη για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών για λογαριασμό του Πελάτη σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχ. Α (i) γγ, δδ, εε και ΖΖ του ν /1996 (στο εξής «παράγωγα») και ειδικότερα, στη λήψη, αποδοχή και εκτέλεση εντολών του Πελάτη για την εισαγωγή δηλώσεων στο σύστημα διαπραγμάτευσης με σκοπό την κατάρτιση συναλλαγών επί παραγώγων στο ΧΠΑ. 2. Πριν την υπογραφή της παρούσας, η Εταιρία ενημερώνει πλήρως τον Πελάτη για τις συναλλαγές της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων, για τις υποχρεώσεις που μπορούν να προκύψουν από αυτές και για τα χαρακτηριστικά των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ΧΠΑ, θέτοντας μεταξύ άλλων στην διάθεση του τον Κανονισμό Λειτουργίας και λοιπό πληροφοριακό υλικό του ΧΠΑ και της ΕΤΕΣΕΠ. Η Εταιρία εφιστά την προσοχή του Πελάτη στη διαδικασία διακανονισμού ανοικτών θέσεων, παροχής περιθωρίων ασφάλισης και αναγκαστικής κάλυψης, αναγκαστικού κλεισίματος ή εξισορρόπησης ανοικτών θέσεων. 3. Πριν την υπογραφή της παρούσας, ο Πελάτης συμπληρώνει με δική του ευθύνη ερωτηματολόγιο, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα («Επενδυτικό Προφίλ Πελάτη»), αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και από το οποίο διαφαίνονται οι αρχές της επενδυτικής πολιτικής που επιθυμεί να ακολουθήσει κατά την διενέργεια συναλλαγών στο ΧΠΑ, οι επενδυτικοί του στόχοι, το μέγεθος του κινδύνου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει και στοιχεία που σχετίζονται με το πρόσωπο και την οικονομική του κατάσταση. 4. Ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρία στα πλαίσια της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών δεν υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ή τις συνθήκες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την τιμολόγηση των παραγώγων προϊόντων επί των οποίων ο Πελάτης προτίθεται να καταρτίσει ή έχει καταρτίσει συναλλαγές. Τυχόν ενημέρωση ή παροχή ανάλογων πληροφοριών προς τον Πελάτη με την ευκαιρία κάποιας χρηματιστηριακής συναλλαγής, δε συνιστά σε καμία περίπτωση εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 332 επ. ΑΚ, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρίας από τις διατάξεις αυτές ή από άλλες διατάξεις του νόμου. Ρητώς συνομολογείται ότι κάθε τέτοια ενημέρωση ή παροχή πληροφοριών γίνεται άνευ ευθύνης της Εταιρίας. 5. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει επίγνωση των σχετιζόμενων με τις συναλλαγές σε παράγωγα κινδύνων και ιδιαιτέρως του κινδύνου απώλειας πολλαπλασίου του αρχικώς επενδυμένου κεφαλαίου για τον οποίο ρητώς συμφωνείται ότι η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη. Ο Πελάτης δηλώνει ότι διαθέτει την αναγκαία επενδυτική εμπειρία για τις συναλλαγές στις οποίες προβαίνει και ότι οι συναλλαγές αυτές είναι συμβατές με τους επενδυτικούς του στόχους και τους χρηματικούς του πόρους. 6. Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την Εταιρία, η δε Εταιρία αποδέχεται εξαιτίας της δηλώσεως και βεβαιώσεως αυτής ότι γνωρίζει τις ιδιότητες που απαριθμούνται στο σχετικό με τους περιορισμούς στο πρόσωπο των παραγγελιών άρθρο του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου Λειτουργίας του ΧΠΑ και της ΕΤΕΣΕΠ και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του καμία από αυτές. 7. Μετά την ενημέρωση του Πελάτη, τη συμπλήρωση από αυτόν των ανωτέρω αναφερομένων ερωτηματολογίων και την 1 (Υπογραφή)

2 παροχή των ανωτέρω αναφερομένων δηλώσεων και βεβαιώσεων υπογράφεται από τον Πελάτη το έντυπο της παρούσας σύμβασης. Η υπογραφή από τον Πελάτη του εντύπου αυτού λογίζεται ότι συνιστά πρόταση προς την Εταιρία για την κατάρτιση συμβάσεως, η δε σύμβαση καταρτίζεται μόνον από της υπογραφής του εντύπου και από την Εταιρία. 8. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν να θέσουν όριο θέσης /αναλαμβανόμενου κινδύνου του Πελάτη ανερχόμενο σε... ευρώ / συμβόλαια και παρέχουν ρητώς και ανεπιφυλάκτως στην Εταιρία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί μέθοδο της επιλογής της για τον προσδιορισμό του ορίου αυτού και να μεταβάλλει οποτεδήποτε το όριο αυτό γνωστοποιώντας τη μεταβολή στον Πελάτη με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 9. Τα κάθε φύσεως δικαιώματα και απαιτήσεις του Πελάτη που απορρέουν από τις συναλλακτικές του σχέσεις με την Εταιρία που διέπονται από τη σύμβαση αυτή δεν εκχωρούνται ούτε μεταβιβάζονται με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, εκτός εάν άλλως εγγράφως συμφωνηθεί μεταξύ Εταιρίας και Πελάτη. 10. Ο Πελάτης παρέχει και δια της παρούσας τη συναίνεση του στην επεξεργασία και ιδίως την καταχώρηση και αποθήκευση σε Αρχείο από τους Υπαλλήλους των αρμοδίων Τμημάτων της Εταιρίας των στοιχείων που αφορούν τις συναλλαγές που διενεργεί μέσω της Εταιρίας σε συνδυασμό με τα στοιχεία της ταυτότητας του που έχει ήδη δηλώσει στην Εταιρία. 11. Ο Πελάτης ρητώς συναινεί στην ενημέρωση του από την Εταιρία και συγγενής ή συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες για τις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες με διαφημιστικά φυλλάδια, κατ' οίκον επισκέψεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες κοκ. III. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Η Εταιρία εκτελεί τις εντολές του Πελάτη με επαγγελματική ευσυνειδησία, τηρώντας την απαραίτητη εχεμύθεια. 2. Εντολές (παραγγελίες) του Πελάτη προς την Εταιρία δίδονται είτε από τον Πελάτη αυτοπροσώπως είτε από τους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους του, τηρουμένων ως προς αυτούς των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 2396/1996. Σε περίπτωση μεταβολής ή ανάκλησης της νόμιμης αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης του Πελάτη η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν Ζημία του Πελάτη η οποία οφείλεται σε παράλειψη του Πελάτη να προβεί έγκαιρα στη σχετική γνωστοποίηση. Επισημαίνεται ότι εντολές για λογαριασμό του Πελάτη δύνανται να δίδονται και από την ΕΤΕΣΕΠ καθώς και από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος της ΕΤΕΣΕΠ με το οποίο συνεργάζεται ο Πελάτης, υπό τους όρους του νόμου και της σύμβασης που έχει υπογράψει ο Πελάτης με το Μέλος της ΕΤΕΣΕΠ. Τις εντολές αυτές αναγνωρίσει ο Πελάτης ως έγκυρες και ισχυρές. 3. Οι εντολές για συναλλαγές δίδονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΧΠΑ και οι αντίστοιχες δηλώσεις εισάγονται από την Εταιρία στο σύστημα διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης. 4. Οι εντολές του Πελάτη προς την Εταιρία πρέπει να είναι σαφείς και να περιγράφουν με ακρίβεια το αντικείμενο τους. Σε περίπτωση ασαφειών σχετικά με τους όρους των εντολών, οι οποίες δε δύναται να αρθούν κατόπιν επικοινωνίας με τον Πελάτη, ιδίως όταν η επικοινωνία με τον Πελάτη δεν είναι εφικτή, η Εταιρία δεν εκτελεί τις εντολές αυτές. Εντολές για τροποποιήσεις, επιβεβαιώσεις ή επαναλήψεις πρέπει να προσδιορίζονται ρητά ως τέτοιου είδους εντολές. 5. Οι εντολές του Πελάτη νοούνται ως έγκυρες όταν περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: α) τη σειρά του παραγώγου (Π.χ. ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ASE-20 Ιουνίου), β) το είδος της εντολής (ενδεικτικά: Fill or Kill, Fill and Kill, Rest of day, Until Expiration), γ) την ποσότητα, δ) την τιμή ή το όριο τιμής (δήλωση υπό όριο) ή μνεία ότι η συναλλαγή θα γίνει στην τιμή της αγοράς, ε) την προθεσμία ισχύος της εντολής εφόσον απαιτείται από το είδος της εντολής. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται συγκεκριμένο είδος η εντολή θα θεωρείται ως εντολή Rest of day. Σε περίπτωση που η εντολή δεν περιλαμβάνει τιμή θεωρείται ότι δίδεται στην τιμή της αγοράς. 6. Οι εντολές του Πελάτη δίδονται είτε γραπτώς, ως εγγράφου νοουμένου και του τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (FΑΧ), καθώς και του μηνύματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ( ), είτε προφορικώς και μέσω τηλεφώνου, μόνον σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Εξαιρετικά, εντολές υπό όρους δύναται να δοθούν μόνον εγγράφως. Ο Πελάτης δίδει εντολές προς εκτέλεση μόνον στους πιστοποιημένους από το ΧΠΑ διαπραγματευτές της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν δεσμεύεται από εντολές που δίδονται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η Εταιρία, προς απόδειξη του περιεχομένου των εντολών και γενικά των συμφωνιών με τον Πελάτη, προβαίνει σε μαγνητοφώνηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Προς εξασφάλιση της Εταιρίας, αλλά και για την προστασία των συναλλαγών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο Πελάτης αποδέχεται την υποχρέωση της Εταιρίας να μαγνητοφωνεί τις μεταξύ τους τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και να τις αρχειοθετεί, όπως και να αρχειοθετεί τις εντολές που δίδονται με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ( ). Εξάλλου ο Πελάτης αποδέχεται την υποχρέωση της Εταιρίας να θέτει στην διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον τούτο της ζητηθεί, για λόγους προστασίας των συναλλαγών, τις κατά τα ανωτέρω καταγεγραμμένες και αρχειοθετημένες εντολές. Για τον λόγο τούτο ο Πελάτης αποδέχεται την υποχρέωση της Εταιρίας να ζητήσει την αναγκαία άδεια διασύνδεσης των αρχείων από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επιπροσθέτως, η Εταιρία δικαιούται να ζητεί γραπτή επιβεβαίωση κάθε προφορικής εντολής του Πελάτη πριν από την εκτέλεσή της. Οι μαγνητοταινίες, που καταγράφουν τις τηλεφωνικές εντολές του Πελάτη, τα έγγραφα που αποστέλλονται στην Εταιρία, καθώς και τα τηλεομοιοτυπικά μηνύματα (FΑΧ) και τα μηνύματα ηλεκτρονικού 2

3 ταχυδρομείου ( ), συμφωνείται ότι αποτελούν πλήρη απόδειξη απέναντι στον Πελάτη για την εντολή του προς την Εταιρία. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα όπως, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών. Ζητεί από τον Πελάτη, πριν από κάθε εκτέλεση εντολής, έγγραφη ή άλλη κατά την κρίση της ενδεδειγμένη επιβεβαίωση της. Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου ισχύουν και προκειμένου περί δηλώσεων άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας του ΧΠΑ και της ΕΤΕΣΕΠ για την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης από την ΕΤΕΣΕΠ. 7. Οι εντολές του Πελάτη προς την Εταιρία ισχύουν αποκλειστικά και μόνον για την ημέρα κατά την διάρκεια της οποίας δίδονται ή, όταν δίδονται σε χρόνο εκτός συνεδριάσεως της σχετικής με τη συναλλαγή αγοράς, για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση της, εκτός εάν άλλως ρητώς και εγγράφως συμφωνηθεί. Η Εταιρία εκτελεί, εφόσον τούτο είναι δυνατό κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων στη σχετική με τη συναλλαγή αγορά, τις δοθείσες εντολές του Πελάτη κατά την συνεδρίαση για την οποία ισχύουν. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτελέσεως των εντολών αυτών εν όλων ή εν μέρει κατά τη συνεδρίαση για την οποία δίνονται, οι εντολές αυτές δεν ισχύουν για την επομένη συνεδρίαση. Η Εταιρία δικαιούται, κατά την κρίση της και εφόσον τούτο αρμόζει στα συναλλακτικά ήθη στη σχετική με τη συναλλαγή αγορά ή είναι προς το συμφέρον του Πελάτη, να προβαίνει σε τμηματική εκτέλεση των εντολών αυτού, εκτός εάν άλλως ρητώς συμφωνήθηκε με τον Πελάτη. Εντολές που δίνονται από τον Πελάτη ως εντολές «μέχρι τη λήξη του προϊόντος» ισχύουν μέχρι να ανακληθούν εγκύρως από τον Πελάτη. Η ανάκληση εντολής γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία δίνονται εντολές στην Εταιρία. 8. Η Εταιρία δε δεσμεύεται από τυχόν ανάκληση των εντολών του Πελάτη, εφόσον αυτές έχουν διαβιβασθεί περαιτέρω για εκτέλεση ή έχει διενεργηθεί οιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτελέσεως, αποκλειόμενης της ευθύνης της Εταιρίας για τυχόν Ζημία του Πελάτη από την εκτέλεση των εντολών αυτών. 9. Σε περιπτώσεις καθυστερήσεως, περικοπών ή άλλων σφαλμάτων, που τυχόν προκαλούνται κατά την μετάδοση τηλεγραφημάτων, τηλεομοιοτυπικών μηνυμάτων (fax) ή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό υπολογιστή ( ), καθώς επίσης και σε περιπτώσεις εσφαλμένης μεταφράσεως ή ερμηνείας των τεχνικών όρων, η Εταιρία ευθύνεται μόνον για δόλο ή βαριά αμέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της. Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της, εάν ο Πελάτης υποστεί ζημία από λάθος, παρανόηση, πλάνη ή απάτη σχετικά με το πρόσωπο που δήλωσε στην Εταιρία τη βούληση του για την κατάρτιση συναλλαγής ή με το περιεχόμενο των δηλώσεων βουλήσεως ή ανακοινώσεων που γίνονται τηλεφωνικώς ή εγγράφως από και προς την Εταιρία προς και από τον Πελάτη ή από και προς την Εταιρία προς και από τρίτους (περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας και πλαστογραφίας). Σε κάθε περίπτωση εσφαλμένης διαβιβάσεως δηλώσεως βουλήσεως ο Πελάτης παραιτείται από το κατ' άρθρο 146 ΑΚ δικαίωμα ακυρώσεως της δικαιοπραξίας. 10. Στις περιπτώσεις εσφαλμένης αναγραφής του κωδικού αναγνώρισης του Πελάτη κατά την κατάρτιση της χρηματιστηριακής συναλλαγής ή εσφαλμένης πληκτρολόγησης στοιχείων χρηματιστηριακής συναλλαγής στο όνομα του Πελάτη, η Εταιρία δικαιούται να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ακύρωση της εσφαλμένης πράξης σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΧΠΑ και ΕΤΕΣΕΠ αμέσως μόλις διαπιστωθεί η πλάνη ή παραδρομή, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Εταιρίας για το λόγο αυτό. Αν η πλάνη ή η παραδρομή διαπιστωθεί καθυστερημένα, έτσι που να μην είναι δυνατή η ακύρωση της εσφαλμένης πράξης, αυτή δικαιούται να προβαίνει με δική της πρωτοβουλία στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση. Σε περίπτωση εσφαλμένης αναγραφής όλων ή κάποιων στοιχείων του Πελάτη σε παραστατικά ή στοιχεία της Εταιρίας εξαιτίας πλάνης ή παραδρομής υπαλλήλου της Εταιρίας η Εταιρία δικαιούται να προχωρεί με δική της πρωτοβουλία σε ακύρωση των παραστατικών, στοιχείων και εγγραφών, αμέσως μόλις διαπιστωθεί η πλάνη ή παραδρομή, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Εταιρίας για το λόγο αυτό. 11. Η Εταιρία ευθύνεται σε περίπτωση υπαίτιας μη εκτέλεσης εντολών του Πελάτη ή υπαίτιας καθυστερήσεως στην εκτέλεση εντολών του για δόλο ή βαριά αμέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη εκτέλεση εντολών λόγω απαγόρευσης της διενέργειας συναλλαγών για λογαριασμό του Πελάτη, ακύρωσης καταρτισμένων πράξεων με πρωτοβουλία του ΧΠΑ υπό τους όρους του νόμου, υπέρβασης του ορίου ανοικτών θέσεων του ιδίου του Πελάτη ή της Εταιρίας από πιθανή εκτέλεση των εντολών ή μη συμμετοχής της στη συνεδρίαση του ΧΠΑ. Περαιτέρω η Εταιρία δεν ευθύνεται για την μη εκτέλεση εντολών ανοίγματος νέων θέσεων στην περίπτωση μη καταβολής από τον Πελάτη του προβλεπομένου περιθωρίου ασφάλισης καθώς και για εντολές κλεισίματος ανοικτών θέσεων του Πελάτη που δίδει για λογαριασμό του το εξουσιοδοτηθέν από αυτόν Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος της ΕΤΕΣΕΠ κατά τους όρους της μεταξύ τους σύμβασης και του νόμου. Στις περιπτώσεις των τριών προηγουμένων εδαφίων η Εταιρία δεν υποχρεούται σε εκτέλεση των εντολών του Πελάτη. Η ευθύνη της Εταιρίας σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει την αποκατάσταση αποθετικής Ζημίας από τη μη εκτέλεση εντολών. 12. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν Ζημία που προκαλείται στον Πελάτη ή τρίτο που έλκει δικαίωμα από αυτόν, σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής αναστολής ή περιορισμού των εργασιών της ιδίας της Εταιρίας ή άλλης επιχειρήσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με την οποία συναλλάσσεται για λογαριασμό του Πελάτη, εξαιτίας αποφάσεων και πράξεων των αρχών, τυχαίων γεγονότων και γεγονότων ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής λειτουργίας του Χρηματιστηρίου και της ασκήσεως του δικαιώματος της απεργίας. 3 (Υπογραφή)

4 IV. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. Η Εταιρία υποχρεούται να εκδίδει διπλότυπα πινακίδια εντολών για τις εντός κύκλου συναλλαγές στο ΧΠΑ, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται από την υπ' αριθ. 163/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα πινακίδια εντολών υπογράφονται από τον πιστοποιημένο διαπραγματευτή που έλαβε την εντολή ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Εταιρίας και από τον Πελάτη, εφόσον του ζητηθεί από την Εταιρία. Ο Πελάτης υποχρεούται πάντοτε, με δική του πρωτοβουλία, να φροντίζει για την ενημέρωση του ως προς την εκτέλεση ή όχι των εντολών του. Το ένα εκ των δύο αντιτύπων των πινακιδίων εντολών, παραμένει στην Εταιρία, στη διάθεση του Πελάτη. Οποιαδήποτε διαφωνία ή αντίρρηση του Πελάτη ως προς το περιεχόμενο των ανωτέρω πινακιδίων υποβάλλεται εγγράφως και χωρίς καμία καθυστέρηση από αυτόν προς την Εταιρία έως την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοση τους, διαφορετικό θεωρείται ότι τα έχει εγκρίνει. 2. Ενημέρωση κατά τα ανωτέρω προς τον αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο του Πελάτη ή άλλο τρίτο πρόσωπο κατ' εντολή αυτού, ισοδυναμεί με ενημέρωση αυτοπροσώπως του Πελάτη και απαλλάσσει την Εταιρία από κάθε σχετική υποχρέωση και ευθύνη. V. ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. Η Εταιρία δικαιούται προμήθειας για την παροχή των υπηρεσιών διαπραγμάτευσης που αφορούν σε χρηματιστηριακές συναλλαγές επί παραγώγων, η οποία υπολογίζεται βάσει του εκάστοτε επισυναπτόμενου στην παρούσα «Πίνακα προμηθειών» που ανακοινώνεται από την Εταιρία και περιλαμβάνει εκτός από την αμοιβή της Εταιρίας οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις για την κατάρτιση των συναλλαγών. Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της αρχής της «Ίσης Μεταχείρισης των Πελατών» που επιβάλλεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας των ΕΠΕΥ, η Εταιρία έχει την δυνατότητα να υπαγάγει τον πελάτη σε μία εκ των χρησιμοποιούμενων από αυτήν τιμολογιακών κλιμάκων, βάσει της χρήσεως αντικειμενικών κριτηρίων. Ως τέτοια, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται η παλαιότητα του πελάτη, η φύση του (ιδιώτης, θεσμικός κ.λ.π.), η συνέπεια στις εν γένει υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρίας, η αξία του χαρτοφυλακίου του, ο όγκος και ο αριθμός των συμβολαίων του και εν γένει των συναλλαγών του σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα κ.λ.π. 2. Τυχόν είσπραξη από την Εταιρία σε ορισμένες περιπτώσεις ή συναλλαγές μικρότερης προμήθειας - αμοιβής από την αναφερόμενη στον «Πίνακα προμηθειών» δε δημιουργεί υποχρέωση αυτής για την εξακολούθηση της μειωμένης τιμολογιακής πολιτικής. Η Εταιρία δύναται να τροποποιεί την τιμολογιακή πολιτική της οποτεδήποτε, γνωστοποιώντας τούτο στον Πελάτη με απλή επιστολή ή FAX στην ως άνω διεύθυνση επικοινωνίας. 3. Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τελών και προμηθειών που οφείλονται στο ΧΠΑ, την ΕΤΕΣΕΠ και σε κάθε άλλο οργανισμό που έχει απαίτηση αμοιβής λόγω της συμμετοχής του στην διαδικασία διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων, φόρων, δικαστικών εξόδων, τόκων υπερημερίας, ασφαλίστρων, τηλεφωνικών, τηλεγραφικών ή ταχυδρομικών τελών κλπ. που αφορούν κάθε είδους συναλλαγή του Πελάτη με την Εταιρία, βαρύνουν τον Πελάτη. Ειδικώς συμφωνείται ότι τα πάγια έξοδα για την ενημέρωση του Πελάτη με την Εταιρία, βαρύνουν τον Πελάτη. Ειδικώς συμφωνείται ότι τα πάγια έξοδα για την ενημέρωση του Πελάτη ανέρχονται μηνιαίως σε... Ευρώ. Τα ποσά αυτά χρεώνει η Εταιρία αυτομάτως στο χρηματιστηριακό λογαριασμό του Πελάτη. VI. ΙΣΧΥΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, είναι αορίστου χρόνου και δύναται να καταγγελθεί από κάθε μέρος κατόπιν σχετικής έγγραφης προειδοποιήσεως δέκα (10) ημερών. Η καταγγελία της συμβάσεως δε θίγει το κύρος εντολών, για τις οποίες έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτελέσεως και δεν επηρεάζει τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις που απορρέουν από συναλλαγές του Πελάτη επί παραγώγου στο ΧΠΑ που καταρτίσθηκαν πριν από την κοινοποίηση της καταγγελίας. 2. Στην περίπτωση θανάτου του Πελάτη, η Εταιρία δικαιούται να εκτελέσει τις εντολές τις οποίες εγκύρως έλαβε προ της επελεύσεως του συμβάντος αυτού και να διενεργήσει τις πράξεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των συναλλαγών που διενεργήθηκαν πριν λάβει γνώση του θανάτου του Πελάτη, συνεχίσει δε να παρέχει τις λοιπές υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως. Η εν λόγω εξουσιοδότηση του Πελάτη προς την Εταιρία καλύπτει κάθε σχετική πράξη ή ενέργεια. 3. Σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη, οι διάδοχοι αυτού υποχρεούνται να προσκομίσουν αντίγραφο κληρονομητηρίου του αρμοδίου Πρωτοδικείου, πιστοποιητικό μη ανακλήσεως του καθώς και πιστοποιητικό της αρμοδίας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 107 του ν.δ. 118/1973, όπως αυτό ισχύει, από το οποίο να προκύπτει ότι κατεβλήθη ο αναλογών φόρος ή ότι δεν οφείλεται φόρος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π Εταιρία επιφυλάσσεται να ζητήσει την προσκομιδή και άλλων, αναγκαίων κατά την κρίση της και εκ των περιστάσεων, εγγράφων. 4. Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνο με γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, εκτός αν νομοθετικές διατάξεις ή αποφάσεις των αρμοδίων αρχών συνεπάγονται τροποποιήσεις των ρυθμιζομένων από τις διατάξεις της, οπότε οι 4

5 τροποποιήσεις επέρχονται αυτοδικαίως. Κάθε τροποποίηση όρων της παρούσας γνωστοποιείται στον Πελάτη εγγράφως και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή, αν ο Πελάτης δεν προβάλλει τις αντιρρήσεις του εγγράφως εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της γνωστοποιήσεως. VII. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 1. Η παρούσα σύμβαση καθώς και κάθε συναλλακτική σχέση της Εταιρίας με τον Πελάτη διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη που απορρέει από τη μεταξύ τους συναλλακτική σχέση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Η Εταιρία έχει τη διακριτική ευχέρεια για την άσκηση των αξιώσεων της κατά του Πελάτη να επιλέξει τα δικαστήρια της γενικής δωσιδικίας του Πελάτη. Εναλλακτικά μπορούν τα μέρη να συμφωνήσουν να παραπέμψουν την επίλυση διαφοράς που αφορά στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σε διαιτητικό όργανο σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει γραπτή αίτηση για διαιτησία στο άλλο μέρος με την οποία θα προσδιορίζει και τη φύση της διαφοράς ή της διαφωνίας και τον διαιτητή που ορίζει. 3. Μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την επίδοση αυτής της αίτησης το άλλο μέρος θα πρέπει να ορίσει τον δεύτερο διαιτητή και σε 30 ημέρες από τότε οι δύο διαιτητές θα πρέπει να ορίσουν τον τρίτο διαιτητή (επιδιαιτητή) που θα συγκροτήσει το Διαιτητικό Δικαστήριο. Οι δύο διαιτητές που θα ορισθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι δυνατόν να σχετίζονται με το μέρος που τους όρισε χωρίς αυτό να συνιστά σύγκρουση συμφερόντων. Ο τρίτος διαιτητής πρέπει να είναι ανεξάρτητος και ουδέτερος και να μην έχει οιαδήποτε προηγούμενη σχέση με οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. 4. Εάν οι δύο ορισμένοι από τα μέρη διαιτητές δεν συμφωνούν ως προς το πρόσωπο του τρίτου διαιτητή, ο τρίτος διαιτητής θα είναι είτε μέλος του Δ.Σ. του ΧΠΑ είτε της ΕΤΕΣΕΠ και διορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΧΠΑ με αίτηση οποιουδήποτε των μερών η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί στο άλλο μέρος με Δικαστικό Επιμελητή. 5. Το δικαστήριο που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω θα εκδώσει την τελική του απόφαση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τον ορισμό του τρίτου διαιτητή. 6. Η διαιτησία θα διεξάγεται στην Αθήνα και θα διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 7. Κάθε μέρος θα φέρει το βάρος των δικών του εξόδων διαιτησίας. Σε κάθε περίπτωση το Διαιτητικό Δικαστήριο μπορεί να κατανείμει διαφορετικά τα έξοδα και τις αμοιβές, εάν λόγοι δικαιοσύνης το επιβάλουν. 8. Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου θα είναι τελεσίδικη και δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη και μπορεί να κηρυχθεί εκτελεστή από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. VIII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τυχόν υπογεγραμμένα παραρτήματα ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση ασκήσεως οποιουδήποτε νόμιμου ή συμβατικού δικαιώματος της Εταιρίας δεν συνιστά και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση της από το σχετικό δικαίωμα. Η αλλαγή της νομοθεσίας ή η ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων της συμβάσεως καθώς και της συμβάσεως εν γένει. Το παρόν συνετάγη σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως. Κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα (1). Τόπος Ημ/νία / / Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ (Υπογραφή) 5

6 ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η παρούσα σύντομη δήλωση δεν γνωστοποιεί όλους τους κινδύνους και άλλες σημαντικές πλευρές της συναλλαγής σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης. Αναφορικά με τους κινδύνους, θα πρέπει να αναλαμβάνετε τέτοιες συναλλαγές μόνο αν κατανοείτε τη φύση των συμβολαίων που συνάπτετε και των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνεται καθώς και την έκταση της έκθεσης σας σε κίνδυνο. Η επένδυση σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης δεν είναι κατάλληλη για το ευρύ κοινό, θα πρέπει, πρώτα από όλα, να εξετάσετε εάν η επένδυση τέτοιου είδους είναι κατάλληλη για εσάς λαμβανομένων υπόψη της εμπειρίας, των στόχων σας και των χρηματικών σας πόρων. Η επίδραση της μόχλευσης (Leverage) Α. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ Οι συναλλαγές σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Το ποσό του αρχικού περιθωρίου είναι μικρό σε σχέση με την αξία του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης και κατά συνέπεια υπάρχει μόχλευση στα κέρδη και τις Ζημίες. Μία σχετικά μικρή μεταβολή της αγοράς θα έχει μία δυσανάλογα μεγαλύτερη επίπτωση στα κεφάλαια που έχετε καταθέσει ή θα πρέπει να καταθέσετε : αυτό μπορεί να λειτουργήσει εναντίον ή υπέρ σας. Ενδέχεται να υποστείτε ολική απώλεια των κεφαλαίων του αρχικού περιθωρίου και οποιωνδήποτε επιπρόσθετων κεφαλαίων που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα για τη διατήρηση της θέσης σας. Αν η αγορά κινηθεί ενάντια στη θέση σας ή τα επίπεδα περιθωρίου αυξηθούν, ενδέχεται να σας Ζητηθεί να καταλάβετε ουσιαστικά επιπρόσθετα κεφάλαια σε σύντομο χρονικό διάστημα για τη διατήρηση της θέσης σας. Αν δε συμμορφωθείτε με την απαίτηση επιπρόσθετων κεφαλαίων εντός του προκαθορισμένου χρόνου, η θέση σας είναι δυνατόν να ρευστοποιηθεί με ζημία και θα είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε έλλειμμα τυχόν προκύψει. Εντολές / στρατηγικές και επίδραση στο ποσοστό του αναλαμβανόμενου κινδύνου Η ανάθεση συγκεκριμένων εντολών (π.χ. Stop loss ή stop limit) που αποσκοπούν στον περιορισμό των Ζημιών σε συγκεκριμένο επίπεδα είναι δυνατό να μην είναι αποτελεσματικές, αν οι συνθήκες της αγοράς καταστήσουν αδύνατη την εκτέλεση τέτοιων εντολών. Στρατηγικές που κάνουν χρήση συνδυασμών θέσεων, όπως τα time spreads είναι δυνατόν να καταστούν εξίσου επικίνδυνες με τις βασικές θέσεις αγοράς και πώλησης. Μεταβλητός βαθμός κινδύνου Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Οι συναλλαγές σε δικαιώματα προαίρεσης ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Οι αγοραστές και πωλητές πρέπει να εξοικειωθούν με τον τύπο του δικαιώματος προαίρεσης (π.χ. πώλησης ή αγοράς) που σκέφτονται να συναλλαχθούν και τους συνδεόμενους κινδύνους. Πρέπει να υπολογίσετε την έκταση στην οποία η αξία του δικαιώματος προαίρεσης πρέπει να αυξηθεί προκειμένου η θέση σας να αποφέρει κέρδος, λαμβανομένων υπόψη του τιμήματος του δικαιώματος και όλων των εξόδων της συναλλαγής. Ο αγοραστής των δικαιωμάτων προαίρεσης μπορεί να κλείσει αντισταθμιστικά ή να ασκήσει τσ δικαιώματα ή να τα αφήσει να εκπνεύσουν. Η άσκηση ενός δικαιώματος προαίρεσης συνεπάγεται είτε τον χρηματικό συμψηφισμό ή την απόκτηση από τον αγοραστή της υποκείμενης αξίας. Αν το δικαίωμα προαίρεσης είναι σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης με τη συνδεόμενη υποχρέωση περιθωρίου (βλ. το ανωτέρω υπό στοιχείο Α τμήμα για τα Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης). Αν τα δικαιώματα προαίρεσης που έχουν αγοραστεί εκπνεύσουν χωρίς να ασκηθούν, θα υποστείτε απώλεια της επένδυσης σας η οποία θα συνίσταται στο τίμημα του δικαιώματος προαίρεσης πλέον των εξόδων της συναλλαγής. Η πώληση ενός δικαιώματος προαίρεσης ενέχει γενικά σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο από την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης. Παρά το ότι το τίμημα του δικαιώματος είναι προκαθορισμένο, ο πωλητής μπορεί να υποστεί Ζημία πολύ μεγαλύτερη από το ποσό αυτό. Ο πωλητής θα υποχρεωθεί σε καταβολή επιπλέον ποσών για να διατηρήσει τη θέση του σε περίπτωση που η μεταβολή της αγοράς δεν είναι ευνοϊκή. Ο πωλητής θα εκτίθεται επίσης στον κίνδυνο της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης από τον αγοραστή και θα υποχρεούται είτε να κλείσει τη θέση με χρηματική καταβολή είτε να αποκτήσει ή παραδώσει την υποκείμενη αξία.αν το δικαίωμα προαίρεσης είναι επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, ο πωλητής θα αποκτήσει μία θέση σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης με τις συνδεόμενες υποχρεώσεις για παροχή περιθωρίου (βλ. το ανωτέρω υπό στοιχείο Α τμήμα για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης). Αν το δικαίωμα προαίρεσης «καλύπτεται» με το να διατηρεί ο πωλητής' μία αντίστοιχη θέση επί της υποκείμενης αξίας ή σε ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ή άλλο δικαίωμα προαίρεσης, ο κίνδυνος ενδέχεται να είναι μικρότερος. Αν δεν υπάρχει κάλυψη του δικαιώματος προαίρεσης ο κίνδυνος απώλειας μπορεί να είναι απεριόριστος. 6

7 Γ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Όροι και συμφωνίες των συμβολαίων θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τους όρους και τις συμφωνίες των συγκεκριμένων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και των δικαιωμάτων προαίρεσης στα οποία συναλλάσεσθε και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτά (π.χ. τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ενδέχεται να υποχρεωθείτε να παραδώσετε ή να αναλάβετε την υποκείμενη αξία ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης και όσον αφορά στα δικαιώματα προαίρεσης τις ημερομηνίες λήξης και τους περιορισμούς ως προς το χρόνο άσκησης). Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες τα ειδικά χαρακτηριστικά των εκκρεμών συμβολαίων (συμπεριλαμβανομένης της τιμής άσκησης ενός δικαιώματος προαίρεσης) ενδέχεται να τροποποιηθούν από το Χ.Π.Α, αντικατοπτρίζοντας τις αλλαγές στις υποκείμενες αξίες. Αναστολή ή περιορισμός της διαπραγμάτευσης Οι συνθήκες της αγοράς (π.χ. έλλειψη ρευστότητας) ή / και η λειτουργία των κανόνων του Χ.Π.Α, (π.χ. η αναστολή ή διακοπή διαπραγμάτευσης ενός συμβολαίου ή η διαγραφή του) μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο απώλειας με το να καθιστούν δύσκολη ή αδύνατη τη κατάρτιση συναλλαγών ή τη ρευστοποίηση / αντιστάθμιση των θέσεων. Αν έχετε πωλήσει δικαιώματα προαίρεσης, τα ως άνω ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο απώλειας. Συστήματα διεξαγωγής συναλλαγών Τα ηλεκτρονικά συστήματα διαπραγμάτευσης υποστηρίζονται από σύνθετο εξοπλισμό βασιζόμενο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την δρομολόγηση των εντολών, την εκτέλεση, και την αντιστοίχηση τους καθώς και την καταχώρηση και εκκαθάριση των συναλλαγών. Ο εξοπλισμός και τα συστήματα αυτά είναι ευάλωτα σε προσωρινή αναστολή ή βλάβη της λειτουργίας τους. Λόγω της βλάβης του συστήματος ή του εξοπλισμού η εντολή σας ενδέχεται είτε να μην εκτελεσθεί σύμφωνα με τις οδηγίες σας είτε να μην εκτελεσθεί καθόλου. Η δυνατότητα αποκατάστασης ορισμένων Ζημιών σας ενδέχεται να υπόκειται σε όρια ευθύνης που έχουν τεθεί από τον προμηθευτή του συστήματος, την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή / και τις εταιρίες μέλη της. Βεβαιώνω δια της παρούσας ότι παρέλαβα, κατανόησα και αποδέχομαι το περιεχόμενο της ανωτέρω Δήλωσης Γνωστοποίησης Κινδύνων, ότι έχω πλήρως ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις που μπορούν να προκύψουν από συναλλαγές στη χρηματιστηριακή αγορά των παραγώγων καθώς επίσης για τη διαδικασία διακανονισμού και αναγκαστικής κάλυψης ανοικτών θέσεων και παροχής περιθωρίων ασφάλισης και ότι έχω κατανοήσει την αρχή της αντιστοιχίας του ύψους του αναλαμβανόμενου κινδύνου με το ύψος της επιδιωκόμενης απόδοσης. Τόπος Ημ/νία / / Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ (Υπογραφή) 7

8

9 Σ Σ Ξ τ Π Σ ΠΕ ΘΩ ΣΦ Λ Σ Σ Θ Στ Π ΓΓ Λ Λ Σ Γ Η Θ Σ Σ Ν ΛΛ ΓΩ Στ Γ Π ΓΩΓΩ τ Στ Θ Ω Στ Θη α τη μεταξ φε τη εδρε υσαζ στη θη α α Φ υμη ετα ρ α με Τη επω υμ α Π Π ι Α ΩΣ Ε π ε πρ σωπε τα μ μα απ τ υπ τη δ τητα τηζ ωζ ραπεζα Περ Θωρ υ φαλ η α κκαθαρ τξ τω υ αλλαγφ και Θα καλε τα εφεξηζ ρ πεζα α εκ τρ τ υ ηζ π εδρε ε στ πω μ μα εκπρ ωπε τα απ α Θα καλε ται εφεξηζ λ ζ τη Αγ ρ ΠαραγΦγω τ υ Α Π πρφτη τω ουμβαλλ μθ ω υγκαταλ γετα μεταξι τω π σ ωτ κφ δρυμ τω π υ υ εγκρ Θε απ τη Α ω ρ πεζε ΠεριΘωρ υ Α φ λ η και περ λαμβ ετα τ ετ κ κατ λ γ μφω α με τα ρ ζ με α στ α μ κκαθ ρ η Συ αλλαγφ επ ΠαραγΦγω πρφτη τω υμβαλλ μ ω απ τελε επ η γε κ μ λ τη Α Παραγγελ α επ Θυμε α υμμετ σ ε σε υ αλλαγ επ παραγφγω δ ω επ υμβ λα ω μελλ τ κη εκπληρω η κα δ καιωμ τω πρ α ρε η αγ ρ η πφλη η ρη μ π Φ τα τι επε δυτ κε υπηρε ε ηζ ω μ λ υ τη αγ ρα παραγφγω τ υ Α Παραγγελ α ε α αθ ε σ ωζ ω μι λ τη Αγ ρ ΠαραγΦγω τ υ κα ε εξ υ δ τησε α τ δυ αμε τη απ μβα η α δ εξαγε υ αλλαγ επ παραγφγω τ πλα τη αγ ρ παραγφγω τ υ γ α λ γαρ α μ τ υ Παραγγελεα ε τ κ κλ υ η εφ επ τρ π ται εκτ κ κλ υ ε εργφ τα ωζ ρημα στηρ ακ παραγγελ δ εκκαθ ρ ση ω υμβα εω π αταρτ ζ τα απ τ μι λ τη γ ρ ΠαραγΦγω τ υ Α τ πλα α τη αγ ρ παραγφγω τ υ Α ει α ατεθε τη πρφτη τω υμβαλλ μι ω ω γε ικ μ λ τη Α δ με τη απ μβα η μεταθε η εκκαθ ρ η η π α επ υ απτετα τ παρ Παραγγελι α δηλφ ε ρητα τ ε λαβε γ Φ η τω ρω ηζ ωζ ω μβα η μετ Θε η εκκαθ ρ η κα απ δ ετα αυτ ι ζ α τη μετ Θε η τη εκκαθαρ σηζ στη Τρ πεζα Πε ρα Φ τ ι λ τ υ Ψ Φ

10 εκκαθαρ ση τω υ αλλαγφ τη αγ ρα παραγι γω τ Α γ ετα μ ω τη Ε η π α κα ευθ ετα γ α τη πρ ηκ υ α εκκαθαρι η τω Χρηματι τηρ ακφ υ αλλαγι επ παραγι γω Ε εκκαθαρ ζε τ υ αλλα εζ ω α τ υμβαλλ με τω Παραγγελ ω τω υ αλλαγφ για καθε πρι ξη π α α ωρε τα γ α εκκαθ ρ η Στη δ αδ κα α εκκαθ ρ η υμμετ μ τα μ λη τη α εξαρτητω τ υ εα αυτα υ αλλ τα για δ κ τ υ λ γαρ ασμ η γ α λ γαρ αομ τω Παραγγελ ω τ υ λ κληρωση τ ρηματ κ δ ακα μ ι απ τη πρ ζ α μ λη τη υ τ εκπληρω η τω Χρηματ κι τη υπ ρεφ εω α τ τ υ α τ υμβαλλ μ υ αυτη παραγγελ α εκκαθαρ ση ω Συ αλλαγφ Θα δ ε εργε τα μφω α με τ δ κα τη λλαδα γ α τ ζ υ αλλαγ σε ργα ωμ ε αγ ρ κα δ ω οτη αγ ρα παραγφγω τ π περ λαμβ ε τ τ καθφ α τ α μ κκαθαρ η Συ αλλαγι επ ΠαραγΦγω κα λ π κα ι τ κ απ φα ε τω αρμ δ ω αρ Φ εφεξη υ α Ν μ Θε α Συμφω α αυτη δ θπετα απ τ υ ακ λ υθ υ ρ υ π υ γ τα αμ βα ω απ δεκτ απ τ υ μβαλλ μι υ ρ κτ κ κλ υ βα ρηματ τηρ ακη μβα η επ παραγφγω π καταρτ ζετα εκτ τη υ εδρ α η τη Αγ ρα Παραγι γω τ υ τ κ κλ υ ι μβα ρηματ τηρ ακη μβα η επ παραγωγι π υ καταρτ ζετα κατα τη δ ρκε α τη υ εδρ ασηζ ηζ Αγ ρα ΠαραγΦγω τ υ Α μφω α με τ α τ κ πλα εκκαθ ρ η υ αλλαγφ επι ρηματ μ κφ παραγφγω μθ ω τηζ κα τηζ Χρημα στηρ ακη αγ ρα παραγφγω Π π ε ρη η παρ η επε δυτ κφ υπηρε Φ κα κη η επε δυτ κφ δρα τηρ τητω υμπερ λαμβα μ ω ω π σ ωτ Φ δρυμι τω κατα τη α τ υ κκαθαρ τη μελ τη Α τ π υμμετ ε τη δ αδ κα α εκκαθι ρ η η π α γ ετα μ οω τη Α μη μ ρα Θε ημερα πρ γραμμα μ η λε τ υργ α τη Αγ ρ ΠαραγΦγω τ υ Η α Φ υμη ετα ρε α με τη επω υμ α λλη κ ρηματι τηρ α Φ μη τα ρε α υμμετ Φ εκκαθαρ η δ ακα μ κα κατα Φρη ηζ η π α ε α δ α ε ρ τη τ υ Συ τημα εκκαθ ρ ση α δ ακα μ αξ Φ κα παραγφγω Σημε Φ ετα τ η Α ηδη απ τ ετ ε απ ρρ φη ε τη ετα ρ α κκαθαρ η Συ αλλαγφ π ΠαραγΦγω Α Ε τ Σ Π Θε μ κ επε δυτ θε Π ετα ρ α δ α ε ρ οη αμ βα ω κεφαλα ω ετα ρ α επε δ εω αρτ φυλακ υ α φαλ τ κη ετα ρ α κα α φαλ τ κ ταμε π υ λε τ υργε μ μα τη λλ δα Ψ

11 α ι μ α μ εκκαθ ρ η υ αλλαγφ επ ΠαραγΦγω πω αυτ εκδ δεται εγκρ ετα κα δημ ιε ετα μφω α με τ ζ δ ατ ξε τ υ ρθρ υ τ υ πω ο ε τ αξ ε κ ητ αξ ε μφω α με ρθρ τ υ πω Οε Σε ρ παραγι ατηγ ρ α ε ηγμ υ παραγφγ υ η π α πρ δι ρ ζετα με β η τ α αφ ρ ε α ληψη η απ δ η τη ημερ μη α ληξη τη ρ μ η πρ Θε μ α η κα τη τ μη κη η λ τ υ Π Ε π υ υ κατ τ μ τ δικα ωμα καταρτ η ρηματ τηρ ακι υμβαοεω τ Α ι Θ η τυ περ ρ μ π υ επ β λλει εκ τ τε η Αγ ρ ΠαραγΦγω τ υ Α η κα η Χ ωζ πρ ζ τη δυ ατ τητα π υδηπ τε πρ Φπ υ α δ ατηρε α κτη Θ η η α τη δημ υργ α α κτη Θθ η ωζ πρ ζ τη αγ ρ ω λ Πα ω α Συμβ ε επ ρηματ π τωτ κι μ σω δ ω Σ υμβ ε πρ α ρε η υπ πρ Θε μ α κα α ταλλαγη δικα ωμ τω επ κ ητφ αξ Φ Χρηματ στηρ ακφ δε κτφ μ ω τη ρηματαγ ρα υ αλλι γμα ζ κα επ τ κ ω δα ε μ Πε θφρ α φ λ υ λικη εκ τ τε απ τ μφμε η αξ α ε μετρητ η κ ητ αξ ε η αλλε μ ρφεζ εξα φ λ η π υ παρ ετα απ παραγγελ α μ ω λ υ τη Α πρ ζ η Α γ α τη εξα φ λ ση τω εκα τ τε υπ ρεφ εω τ παραγγελ α πρ τη Ε Α π ε απ ρρ υ απ τη εκκαθι ρ η υ αλλαγφ τη γ ρ Παραγι γω τ υ Α Π Θε α π π υ φε λετα απ λ τη Αγ ρ ΠαραγΦγω τ υ Α η κα τη Ε τη Α η κα ε π δηπ τε λλ πρ ωπ γ α τη λε τ υργ α εκκαθαρ ση α δ ακα μ υ αλλαγφ επ παραγφγω ε ηγμ ω στη γ ρ ΠαραγΦγω τ υ Πωλητ ω π δ καιωμα π α ρε υτ π υ ε οπρ ττει τ μημα δ καιφματ γ α τη παρα ι ρη η τω δ κα ωμ τω ωζ πρ ζ τη υπ κε με η αξ α Πωλ τ ω π Σ Αυτ π υ α αλαμβ ει τη υπ ρ ω η α πωλη ε τη υπ κε με η αξ α Σ Συμβ λα ελλ τ κηξ κπλ ρω Σ μβα η π υ δε με ε τ ζ α υμβαλλ μ υ α πωλη υ η αγ ρ α τ τ ω υπ πρ Θε μια τη υπ κε με η αξ α Συ αλλα ε αθε φυ κ η μ κ πρ ωπ γ α λ γαρ α μ τ υ π υ λ ργα ωμ η αγ ρα παρ ε επε δυτ κ υπηρε ε δ ω τ πλα ηζ ρ α ωμ η αγ ρα Σ τ α δ απρα μ τευ ηλεκτρ κ τημα δ απραγμι τευ η με τ δ ακρ τ κ τ τλ Σ Σ πω τυ α αμ ρφφ ετα εκ τ τε με τη γκρ η τ υ Δ κητ κ Συμβ υλ υ τη Ε Ψ Φ Φ

12 Σ τ α εκκαθ ηλεκτρ κ τημα εκκαθαριοηζ με τ δ ακρ τ κ τ τλ ΑΣΗΣ πω τυ α αμ ρφφ ετα εκ τ τε με τη γκρ η τ υ Δ κητ κ Συμβ υλ υ τη μ μα δικα Φματ ζ π π υ φε λε α καταβ λε υ αλλα με γ α η αγ ρ δ κα Φματ πρ α ρε η Τραπεζα Περ Θωρ υ Α φαλ π τωτ κ δρυμα τ π τηρ τα περ ΘΦρ α α φ λ η κα α φ λε ε Τραπεζα Δ ακα π τωτ κ δρ μα τ π δ ε εργε τα ημερη και ρ τ κ ρηματ κ δ ακα μ πραξεω επ παραγφγω π κε με ε αξ ε κ ητ αξ ε δε κτε κ ητφ αξ Φ αξ ε τηζ Χρηματαγ ρ ζ κα αλλε αξ ε μβι ε η δε κτε επ τω π ω παρι ετα δ κα ωμα αγ ρι η πφλη η απ παραγωγ η β ε τω π ω υπ λ γ ζετα η ρηματ στηρ ακη αξ α τω παραγφγω ατ τ ρ ακ υ αλλα ε ι υμβ ε ζ π καταρτ ζ τα τ α σ η γ ρα ΠαραγΦγω τ υ Α μφω α με ζ εκα τ τε τε μ υ α α στ κ δ ατ ξε Α ρηματ τηρ Θη Φ Α τ Π ΩΣ Π Π ΘΩ ΣΦ Λ ΣΗΣ π λ γη ρι πεζα Περ Θιυρ υ φι λ η ρ πεζα ε εργε τη παρ α μβα η κα ωζ κκαθαρ τη λ τη Α α ωζ ρ πεζα Περ Θωρ υ α φαλ η ε Φ Παραγγελ α απ δθ εται τη Φρευ η τω δ τητω τη ραπεζα δηλφ τα τ δε βλ πτ τα τα υμφ ρ τα τ υ Δη μ αδ κ τητα ρι πεζα Περ Θωρ υ φι λ η ητ α αγ ωρ ζετα τ η ραπεζα ω ΕκκαΘαρ τη ε τη δυ ατ τητα α υ εργ ζετα α με αλλε Τρ πεζε Περ Θωρ υ φ λ η πω α τ τ α α τα ε εργε υπ τη δ τητ τηζ ωζ ρ πεζα Περ Θωρ υ φι λι η ε τη δυ ατ τητα α υ εργ ζε α α με τρ τ υ κκαθαρ τ π ρεφ ε ρι πεζα Περ θιυρ υ φι λ η ραπεζα Περ Θωρ υ Α φ λ η υπ ρε τα α α α γε Δε μευμθ Λ γαρ α μ ατ Θε η ω Περ Θωρ ω Α φ λ η εφεξη Λ γαρ α μ Περ Θωρ υ επ ματ τ υ Παραγγελ α τ π Παραγγελ α η τ μ λ τη αγ ρ παραγφγω εφ τ ι ε μεταξ τ ζ συμφω ηθε καταθθτε α τ Περ ΘΦρι φ λ η πω αυτ εξε δ κε ετα τ παρ ρτημα τηζ παρ α πρ Θετη πρ ξηζ γ α τη πρ ηκ υ α εκπληρω η λω τω υπ ρεφ εφ τ υ απ υ αλλαγ π υ δ ε εργ τα γ α λ γαρια μ τ στη Αγ ρι ΠαραγΦγω τ υ τ ψ τ π υ Θα καθ ρ ζετα κατα Ψ Φ Φ

13 περ πτωση απ τη Α κα β κι Θε λλ π π απα τε τα γ α τη εκπληρωση ω υπ ρεφ εω τ υ Παραγγελ α απ τ υ αλλαγ τ υ ε Χρημα μ κα παρ γωγα π τ υ περ Θωρ υ Α φαλ η υ τη ετα μιμ ε θ υρ υπ ρ τη Ε Α τ π δ α ε ρ ζετα η δια Τ ω ω λ γαρ α μ κ ε μ η ρ πεζα ω κκαθαρ τη ωρ α εμπ δ ζετα μω α δ ετα καταθ ει τ λ γαρ α μ αυτ β α πρ βα ει ε μερ κη η λ κη δ μευ η τ υ Λ γαρ α μ Περ Θωρ υ τ υ Παραγγελ α Χωρ ζ δ κα ωμα ελ γ υ τη ρθ τηταζ η μη τηζ ετ κη ε τ λη τη Α με βα η κατ τα η υ αλλαγφ π υ θα τ υ απ τ λλε η Α ηλεκτρ κα μ ρ τ καθ ρ μ ε απ τη Αγ ρα ΠαραγΦγω τ υ α τη Α ι ρε γ α γ ω τ π ε τη Α τα π ι τα π α ε δε με ε δ α ε ημερφ ε τη Α ε Παραγγελ α κατ Θε ε τα απα τ με α πρ Θετα π στ ωζ ω Λ γαρ α μ τ υ πρ εκπληρωση υπ ρεφ εφ τ υ απ υ αλλαγ ε παραγωγα ε α εκτελε ε τ λη τη γ α απ δ μευ η π Φ απ τ ω ω Λ γαρ α μ ε ημερφ τα ετ κ τη Ε οτ α δ ετα δεδ μ α απ τη Α κα παρ λληλα α μεταφ ρε τ ε α π υ αφ ρ σ ζ ωζ ω Λ γαρ α μ τω Παραγγελθω τη Ε Α ζ α μεταφ ρε ρηματα μεταξ λ γαρ α μφ ε τε ε δ τραπεζ κα ε τε δ ατραπεζ κ π υ απα τε ται γ α τη εκπληρω η τω π ρεφ εω τω Παραγγελ ω η α πρ βα ει με δι ζ υ α επ μ λε α τη με η εκτ λε η πληρωμφ α στη αοφαλε α δεδ μ ω θ α τηρε Π ακα Α τ τ η πρ κε μ α επ ω ε με τη Α με πρωτει κλε δ τ κωδ κ εκκαθαρ η τ υ καθε τελ κ Πελατη Να εκτελε ε ερ με ε κα εξερ με ε πληρωμ με ακρ βε α α στ ελ τ δυ ατ ρ δ ω α εκτελει πληρωμ με δ α ημι ρα ε τ τη λλ δ ζ υ απα τ μεταφ ρ κεφαλα ω μ ω Τ Π ΩΣ Ε Θ Σ Σ π ρει ε ρι πεζα ω κκαθαρ ατη Η ρ πεζα δηλφ ε τ παραμθ ε ε ημερη ωζ ρ ζ τ υπ ρεφσε ζ ηζ α τ τη Α ω ι λ αυτη μπερ λαμβα μ η α τηζ π ρι ω η παρ η αοφ λεια για τη κ λυψη πα ηζ φ εω υπ ρεφ εφ τη α τι τη ΑΕ τω Φ τε α κατα ωρε η τ υ αλλαγ πρ εκκαθ ρ η γ α λ γαρ α μ τ υ Παραγγελ α Ψ Φ Φ

14 δ κ τερα η Τρ πεζα υπ ρε τα α α α τε τα τη ΑΕ τ γμα κωδ κ εκκαθαρ η παραγγελι α γ α λ γαρ α μ τ υ Παραγγελ α κα α λαμβα ε τ κωδ κ αυτ απ τη Α μφω α με τα ε δ κ τερα ρ ζ με α τ α μ πρ κε μ υ α ε α εφ κτη η εκκαθ ρι η τω υ αλλαγι τ υ Παραγγελθα οτη γ ρα ΠαραγΦγω τ υ μθοω τ υ Συ τηματ ΕκκαΘ ρ η τη Α π αδηπ τε παραγγελ α πρ τη ραπεζα απ τ Παραγγελ α η απ τ ι λ τη Αγ ρα ΠαραγΦγω πρθπε α α αφ ρε τ ωδ κ εκκαθ ρ η Παραγγελ α β α α γε Λ γαρ α μ Περ Θωρ υ α φ λ η επ ματ τ υ Παραγγελ α γ Να λαμβ ε ζ α αφ ρεζ τηζ δ α ζητ ε υμπληρω η απ τ Παραγγελ α τ υ περιθωρ υ α φ λ η α τω α αγκα ω π Φ α τη εκπληρω η ω π ρεφ εφ τ υ μφω α με τη ε ημ ρω η π λαμβα ε απ τη Α τ τ λ κ θε υ εδρ α η τη γ ρ ΠαραγΦγω τ α αφ ρ κα με τ Οψ τω περ Θωρ ω α φαλ η π υ πρι πει α ε παρα ε Παραγγελ α πρ τη αρξη τη επ με η υ εδρ α η ωζ α κ Θε α αγκα α κατ τη ε λ γη κρ η τ πρ Θετη δθ μευ η η εξα φαλ η Η ρ πεζα γ ω τ π ιε οτ Παραγγελ α τ απα τ με απ τη περ ΘΦρ α φ λ σηζ τ αργ τερ ω τ π μ τη αμε ω επ με η εργ μη ημεραζ κα Παραγγελ α υπ ρε τα α τ καταθ ε τ Λ γαρια μ Περ Θωρ υ τ αργ τερ λεπτ πρ απ τη αρξη τη υ εδρ α η τ α πρ βα ε ε ε ημ ρωση υ Παραγγελ α α αφ ρικ με τα υπ λ πα ωζ πρ ζ περ ΘΦρ α φαλ η τ ζ δ ακα μ τι αμ β τ πρ μηθε εζ α καθε ξ δ ετ κα με ζ υ αλλαγ τ υ ζ α μεταφ ρε στ Δ ακα τη τα υ λ κα π λ πα η α ε ημερφ ε τη γ α τυ παρξη λλω δ α φαλ εω Θ α ελ γ ε τη καλυψη ε περ πτω η π υ καλε τα Παραγγελ α α ουμπληρι ε τ περ Θι ρ α φ λ η Να ε ημερι ε τ Λ γαρ α μ Περ Θωρ υ φ λ η για τ υπ λ π τ περ Θωρ υ α φαλ η εφ αυτ ε ε καλυφθε α α πρ βα ε ε λ κη η μερικη ρευ τ π η η περ σ ακφ τ ε ω τ Παραγγελ α ε περ πτω η π υ αυτ δε υμμ ρφφθηκε πρ καλυψη τ υ περ Θωρ υ α φ λ η απ τ λλ τα ετ κ τ ε α τη Α α τα μ λη τη Αγ ρι ΠαραγΦγω τ υ Χ κατ περ πτω η παραδ δ τα η παραλαμβ τα παραδ τ α αγαθα αξ ε κα μετρητ Ψ Φ Φ

15 β α πρ στα ε ε τα στ Χε α τ υ Παραγγελ α α τα δεδ με α α αφ ρ α με τ ζ σ αλλαγ τ υ Παραγγελ α ω απ ρρητα γ α ε ημερφ ε τ Παραγγελ α γ α ζ καταρτ ζ με ε υ αλλαγ τη αγ ρ παραγφγω α τ ζ υπ ρεφ ε ζ π μπ ρ α πρ κ ψ υ απ αυτ ημερφ ε επ η τ Παραγγελ α τ υλ τ κ Θε μη α για η εκπληρω η τω π ρεφ εω πρ ζ τη ΑΕ ω πρ ζ τ ζ αφ ρφ ε τ Παραγγελι α υ αλλαγ κα τη κ η η τω λ γαρ α μφ τ υ δ ω α ω ε ημερφ ε πω κα η γε κ τερη επ ω α με τ Παραγγελεα Θα γ τα ειτε εγγρ φω ε τε τηλεφω κι τα τ ι ε α π υ α αφι ρ α τ Παρ ρτημα τηζ παρ α Παραγγελ α υπ ρε τα α ε ημερφ ε με α τη ραπεζα γ α τυ αλλαγη τω τ ε ω τ υ ε α καταρτιζε ημερη Ιω α αλυτ κη κατ τα η π ατ ε ζε α παραγγελ α με α αγραφη τ υ κωδ κ τ λ τω περ Θωρ ω α φαλ ηζ π τ υ ε παρ ε πελι τη κα τη Θ η τ υ λ γαρ α μ τ υ κα α ε ημερφ ε τ λ γαρ α μ π υ τηρε ω ρ πεζα Περ Θωρ υ Α φαλ η τ α πρ βα ε μετ απ πρ ηγ με η γ ωμη τ υ λ υ τη Αγ ρ ΠαραγΦγω τ υ Α π υ παρθ ετα ε τ ε λ γ υ ρ υ ε λ κη ρευ τ π η η κλε ιμ λω τω Θθ εω τ υ Παραγγελ α ε περ πτω η Θα τ υ τ υ Παραγγελ α π με τη παρ α εξ υ δ τε πρ τ τ τη ρ πεζα τη ετ κη ε τ λη υ α κα μετ τ Θ ατ τ υ ζ α ε ημερφ ε τ θλ τη γ ρα ΠαραγΦγω τ υ Α γ α τυ πρ Θετε α φαλειε τι π ε ε παρ ε ε αυτ Παραγγελ α ιη α πρ βα ε ε γ ε ε κ θε πρ ξη εκκαθ ρ η γ α λ γαρ α μ πελατι κα α α αλαμβ ε κ Θε ετ κη ευθ η ο μφω α με τ μ τ α μ κα τ ετ κ απ φα ε τη Ε Α Θ Να παραδ δε τ Παραγγελ α μετ απ α τημα τ τ π τ υ Περ Θωρ υ π υ υπερβα ε τ ψ τ υ απα τ με υ Περ Θωρ υπ τη πρ π Θε η τ Παραγγελεα ε ε εκπληρφ ε κατα τ ρ τη απ δ ηζ ω α ω π λε τ υπ ρεφ ε τ υ ε α τ τη ρ πεζα Χρ κι ρ α ε τ λι δ μευ η Η ραπεζα Θα δε με ει τ Λ γαρ α μ Περ Θωρ υ απ εω κα τη ημ ρα Τ Γ α τ ι ρε εκτ τ υ παραπ ω δ α τηματ η ρ πεζα Θα δε με ε τ Λ γαρ α μ Περ Θωρ υ α α κωδ κ παραγγελι α κατ πρ τερα τητα πρ τ ζ τη ημ ρα Τ υθι η τη ρι πεζα Ω πρ τη ευθ η τη ρ πεζα ημε Φ ετα τ η ευθ η αυτη απ ρρ α απ τ ε ργε θ τη για τη εκπληρω η τω π ρεφ εφ τηζ ωζ κκαθαρ τη ε α αυτ τελξ α τ τη ευθι η τη η π α απ ρρ ε απ τ ε ργε τηζ γ α τη εκπληρωση ω υπ ρεφ εφ τηζ ωζ Τραπεζα Περ Θωρ φ λ η Ψ Φ Φ

16 ευθι η τη ρι πεζα ιυ κκαθαρ τη α ραπεζα ω μ λ τη ΑΕ π ε πρ σωπε τ Παραγγελι α κατ τη εκκαθαρ η κα τ δ ακα μ τω ρηματ τηρ ακφ υ αλλαγφ ευθ εται ευθ ω αι ωζ πρωτ φε λ τη α τ τη Α γ α καθε υπ ρ ω η π υ πρ κ πτε απ τ ρηματ στηρ ακ υ αλλαγ επ παραγι γω τω λ γαρ α μφ π υ τηρε ρ πεζα ω ρ πεζα Περ Θωρ υ α φι λ η δε φ ρε ευθ η α τ τη Χ Ε απ ρρ υοα απ τη εκκαθ ρ η αι δ ακα μ τω ω α ω ρηματ τηρ ακφ υ αλλαγφ β π ρθωση π πρ κ πτε απ τ ρηματ σ ηρ ακ υ αλλαγ με η α τ υ ρ υ απ τελε κα κι Θε αθ τη η εκπληρω η τω υπ ρεφ ει τ υ Παραγγελ α πρ τη Ε λ γω υπερημερ α δ ω υ επε α α δυ αμ α καταβ λη τ υ απα τ με υ περ θωρ υ α φ λ η β δυ αμ α παρι δ η τ τλω αξ Φ αγαθφ η κα τ υ α τ τ μ υ αυτι πω κατ περ πτω η απα τε τα απ τη φ η τηζ υ αλλαγηζ γ δυ αμ α πληρωμη τω Χρηματ κφ υπ ρεφ εω απ τ ημερη ι δ ακα ομ Σε περ πτω η περημερ α τη ρ πεζα ωζ πρ ζ π αδηπ τε υπ ρ ω η τη ετ κη με τη εκκαθ ρι η υ αλλαγι τη γ ρ ΠαραγΦγω τ υ εφαρμ ζ τα δ ατ ξε τ υ αρθρ τω αρθρω κα τ υ α μ και γε κ τερα τη ι υ α μ Θε α δ ρ πεζα ευθι ετα α τ τ υ Παραγγελ α απ τ λ γαρ α μ τ υ π υ γ ε α αγκα τ κ κλε μ θθ η παρα τ γεγ τ αυτ ε ε εκπληρφ ε α τ αυτη τη υπ ρ ω η τ υ γ α δ ακα μ τη α κτη Θ η α γ α καταβ λη α φαλε α πρ καλυψη τ υ α γματ τ υ λ γαρ α μ τ πρ ζ απ κατα τα η καθε ζημ α τ σ μπερ λαμβα με α τ υ δ αφυγ τ κ ρδ υ π υ απ ρρ ε απ τ α αγκαστ κ κλε μ τη Θ η τ υ ε κτ τω α ωτ ρω α αφερ μ ω η Τρ πεζα ευθι ετα α τ τ υ Παραγγελ α πρ απ κατα ταση τηζ ζημ α τ υ εφ αυτη φε λετα ε παρ βα η απ δ λ η βαρ αμ λε α ω πρ ζ τη εκπληρω η τω μ μω η υμβατ κι υπ ρεφ εω τη ετ κ με τη δ ε ργε α τηζ εκκαθ ρ η τω υ αλλαγφ π υ τη ε α ατεθε Τρ πεζα δε φ ρε ευθ η α τ τ υ Παραγγελ α γ α η ρθ τητα τω τ ε ω εκκαθαρ σηζ ω υ αλλαγφ τ υ α π α π λ γ ζ τα απ τη ΑΕ κα δημ ε τα ω τι τ α καθφ α γ α π αδηπ τε πραξη η παραλε ψη τη Α Η ευθι η τη ρ πεζα ω ρι πεζα Περ Θωρ υ φι λ η ητ γ ετα απ δεκτ τ η ραπεζα Περ Θωρ υ φ λ η απαλλα ετα απ π ιαδηπ τε ευθ η γ α μη εκτι λε η α γ α λα Θα μ η η μη εμπρ Θε μη εκτ λε η ε τ λφ τ υ Παραγγελ α ε η με τ υ αλλαγ τ π ε αφ ρ τ παρ γ α λ γ υ π υ φε λ τα σε τε ι κτακτα εμπ δ α η ε ηλεκτρ η μη λε τ υργ α η δυ λε τ υργ α τω εγκατα τα εω ηζ ραπεζα Περ θωρ υ Α φαλ η η γ α λ γ υ α ωτ ρα β α η λ γω παρ μβα ηζ τω αρμ δ ω ρ Φ Τραπεζα Περ Θωρ υ φ λ η α αλαμβ ε τη π ρ ωοη α ε ημερφ ει αμελλητ τ λ τη γ ρ Φ Φ

17 ΠαραγΦγω τ υ Α α η γ α τη κτα η και τα α τ α εφ ε α γ ω τ α η π Θα η δ ρκε α τ υ πρ βληματ ευθι η τ υ Παραγγελ α α Παραγγελ α ευθ ετα α τ τη Α ω κα α τ τη ραπεζα ω ρ πεζα Περ Θωρ υ Α φ λ η και ωζ κκαθαρ τη α ζ τυ φειλ με εζ σε αυτ πρ μηθε ε β Σε κ Θε περ πτω η υπερημερ α η αδυ αμ α εκπληρω η τω π ρεφ εω τ υ Παραγγελ α ε α τ τη Θα εφαρμ Θ πρ βλεπ με ε τα ρθρα επ τ υ α μ δ αδ καο ε τη Ε Α τω π ω Παραγγελ α ε λ βε γ Φ η γ Σε περ πτω η ευθ ηζ τηζ ρ πεζα ω κκαθαρ τη α τ τη λ γω υπερημερ α η αδυ αμ α εκπληρω η απ τ Παραγγελ α ω π ρεφ ει τ υ ρητ υμφω ε τα τ Παραγγελ α Θα καταβαλε την ρ πεζα καθε π π υ Θα κληθε α καταβ λε αυτη τη Ε ω πρωτ φε λ ρ α α Θα απ κατα τη ε κ Θε ζημ α αυτη μ λ τη Αγ ρ ΠαραγΦγω εγγυ ται τη εκπληρωση ηζ ω ω φε λη τ υ Παραγγελ α κα ευθι ετα α τ τη Τραπεζα ε λ κληρ με τ Παραγγελ α α ωζ πρωτ φε λ τηζ γ α τη καταβ λη τω φε λ μ ω τη Τραπεζα π ι α τη απ κατ ταση ηζ ζημ α τη ραπεζα Τρ πεζα Θα ε τ δ κα ωμα δυ αμε α κκλητη εξ υ δ τη η παρε με ηζ σε αυτη με τη παρ α απ τ λ τη γ ρ ΠαραγΦγω τ υ α ρεφ ει αυτ ματα κα ωρ δ α τερη γκρ η τ υ τερα μω απ πρ ηγ υμε η ε ημ ρω η αυτ με τ π τη ζημ α τ τρ φ δ τη λ γαρ α μ αυτ Δ αβ βα η δεδ μ ω Η δ αβ βα η δεδ μ ω α αφ ρ κ με τ Περ ΘΦρ Α φι λ ηζ α τη εκκαθ ρι η Θα γ ετα με ηλεκτρ κα μ α ειτε μ ω τερματ κ τη Τρ πεζα ε τε μ ω αρ ε ω μ ρφηζ με ρ π γραφημ η μ ρφη μφω α με τα Χρ δ αγραμματα π υ Θα εφαρμ ζ τα α τ ι κλ ελ γ υ περ Θωρ ω α φ λ η α τ κλ εκκαθ ρ η ατ τη δ αβ βα η δεδ μ ω α αφ ρ κα με τ Περ ΘΦρ Α φαλ σηζ Κα τη εκκαθαρ η η ραπεζα υπ ρε Οτα ε ρθη κατα Φρ η τ ζ σε α φ λε α τη μετ δ η τω δεδ μ ω ε αξ π τ α δ αβ βα η δεδ μ ω κα στη δ θε η δ κτυακη υπ δ μη επαρκ γ α τη απρ οκ πτη δ αβ βα η τω δεδ μθ ω Η Τραπεζα φε λει α λαμβ ει μ τρα Φ τε α απ τρ πε τη απφλε α δεδ μ ω η τη πρ βαοη αυτ απ μη μ μ π με ζ παγ ρε ετα στη ρ πεζα α διαδ δει α εκμεταλλε ετα γ α δ κ τη η γ α φελ τρ τ υ π αδηπ τε πληρ φ ρ α υ ωζ ε τηζ ιδ τητα τηζ ωζ ρ πεζα Περ Θωρ υ φαλ οη η κκαθαρ τη ρ πεζα δε ευθ εται ε α τ τ υ Παραγγελ α η τ υ ι λ υ τη γ ρ ΠαραγΦγω τ υ ε περ πτω η παραβ α ηζ τ απ ρρητ υ τω δ αβ βαζ μ ω πληρ φ ρ Φ η τη αλλ ω η τω ε τ λφ παρ μ ε η ω ω παραβ α η φε λετα ε δ λ η βαρ αμθλε α αυτη β Φ

18 εταβ βααη ε μ υ α εω Παραγγελ α ε δ κα ωμα α ζητη ε απ τη Τραπεζα τη μεταβ βα η τω δ καιωμ τω α τω υπ ρει εω τ υ επ τω παραγφγω σε λλ μθλ τη Χ π υ Θα τη υπ δε ξε δ μεταβ βα η διε εργε τα μφω α με τα ρ ζ με α στ αρθρ τ υ κα τ α μ καθφ α τ ζ λ ιπ ετ κ απ φα ε τη Ε Α εφ πληρ τα ακ λ υθε πρ π Θ ε α Παραγγελεα ε εκπληρφ ει τ υπ ρεφσε ζ υ α τ τ υ λ υ β Τ λ τη Ε π υ μεταβ β ζε τη ω α ω μη η καθφ κα εκε π η α αλαμβ ε α αγγ λ υ αμ ω τη Ε τη μεταβ βα η Η μεταβ βα η ε α ι υρη μ μετ τη α αγγελ α τη τη Α κα εφ η Ε ΑΕ δε α τ τα Θε ε αυτη α τ ζ λ γ υ π υ ρ ζ ται τ μ α στ α μ μ μ π η η ε δω απ εγκληματ κ δρα τηρ τητε υπ ρεωοη τη ραπεζαζ ωζ π τωτ κ δρ ματ γ α η τηρηση τω δ αδ κα Φ ελ γ υ ι τε α πρ λαμβ ε κα α εμπ δ ζε τη δ ε ργε α υ αλλαγι π ε ε δ ετα α υ δ τα με η μ μ π η η ε δω απ εγκληματ κ δρα τηρ τητε η με ρηματ δ τη η τη τρ μ κρατ α παραμ ε Θ κτη Λι η τη μβα η Σε περ πτω η π γ α π δηπ τε λ γ η Α ρε τη δ τητα τη Τραπεζα ω ραπεζα Περ Θωρ υ Αοφαλ η τρ π π Φ ταζ τ ετ κ καταλ γο η ω κκαθαρ τη η παρ α μβα η λ ετα αυτ δ κα α κα η Τραπεζα υπ ρε τα α απ δι ει ι με α τ π τ υ Περ Θωρ υ τ Παραγγελι α εφ δε υπ ρ ε φε λη τ υ ι α τ αυτη ραπεζα η Παραγγελ α δικα υ α α καταγγε λ υ εκτ κτω τη παρ α μβα η ε περ πτω η ττ α αλαμβα με απ τ λλ μ ρ ργ εκτελε τα με καθυ τι ρηση η ε φαλμε α η ακ μα κα λ γω α ωτ ρα β α π υ περ ρ ζεται μω τ Φρ ελ γ υ καθε απ αυτ ι καταγγελ α Ομφω α με η παρ υ α παραγραφ Θα ε αμε η υ ρι πεζα η Παραγγελ α δ α τα α αταγγε λ υ τη παρ α μβα η με μ μερη γγραφη δηλω η απευθυ τεα τ λλ μερ με πρ ε δ π η η τρ τα ημερφ ξ ω η απ ζημ ω η π υδηπ τε απ τα υμβαλλ με α μ ρη γ α απ κατα τα η τυ ζημ α εξ α τ υμβατ κφ ξ παρι μω πρ ξεω τ υ λλ υ μ ρ υ δε απ κλε ετα παρ α ι μβα η λ ετα αυτ μα α σε περιπτω η λ η τη απ ημερ μη α υμφω α μετ Θε η εκκαθ ρ η υ αλλαγι τη γ ρ ΠαραγΦγω τ υ γ α π ι δηπ τε λ γ Ψ ΦΨΨ Φ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της ανώνυµης εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µε την επωνυµία «ΠΗΓΑΣΟΣ Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 115 28 Αθήνα www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ (ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Margin Account) Μεταξύ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ (ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Margin Account) Μεταξύ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ (ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Margin Account) Μεταξύ α) Της Εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (Βάσει της Οδηγίας MiFID - Markets in Financial Instruments Directive - Ν. 3606/2007) Σεπτέμβριος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2 Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2 Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η κοινοτική Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν: α) την παροχή από τον Οργανισµό µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρούσα σύμβαση η εταιρεία με την επωνυμία Volterra Aνώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ενέργειας με αρ. μητρώου συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Γενικά... 1 2. Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς... 1 3. Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες... 2 4. Εκτίμηση καταλληλότητας και συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EI ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EI ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στη μήνυση- έγκληση με.. Των α) και β). ΚΑΤΑ Α. Των νομίμων εκπροσώπων και μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα