ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ"

Transcript

1 Αριστείδου 9, Αθήνα τηλ.: Fax: ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ Στην Αθήνα σήμερα, την, μεταξύ της εταιρίας με την επωνυμία ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστείδου αρ. 9, και εκπροσωπείται νόμιμα για την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης από τον ( στο εξής η Εταιρία ) και του / της με Α.Δ.Τ. και Κωδ. Πελάτη ( στο εξής ο Εντολέας ) συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: I. ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ Οι συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη με την Εταιρία διέπονται από την παρούσα σύμβαση και από τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τους συνημμένους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) που είτε ετέθησαν στη διάθεση του Πελάτη προ της καταρτίσεως της παρούσας προς ενημέρωσή του, οπότε υπογράφονται ταυτόχρονα με την παρούσα, είτε έχουν υπογραφεί σε προγενέστερο χρόνο από τον Πελάτη. Σε περίπτωση διαφοράς στα οριζόμενα ανάμεσα στη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) και την παρούσα, υπερισχύει η τελευταία ως ειδικότερη. II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Με την παρούσα καταρτίζεται μεταξύ της εταιρίας και του Πελάτη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν στη λήψη, αποδοχή και εκτέλεση εντολών του Πελάτη για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών για λογαριασμό του Πελάτη σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχ. Α (i) γγ, δδ, εε και ΖΖ του ν /1996 (στο εξής «παράγωγα») και ειδικότερα, στη λήψη, αποδοχή και εκτέλεση εντολών του Πελάτη για την εισαγωγή δηλώσεων στο σύστημα διαπραγμάτευσης με σκοπό την κατάρτιση συναλλαγών επί παραγώγων στο ΧΠΑ. 2. Πριν την υπογραφή της παρούσας, η Εταιρία ενημερώνει πλήρως τον Πελάτη για τις συναλλαγές της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων, για τις υποχρεώσεις που μπορούν να προκύψουν από αυτές και για τα χαρακτηριστικά των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ΧΠΑ, θέτοντας μεταξύ άλλων στην διάθεση του τον Κανονισμό Λειτουργίας και λοιπό πληροφοριακό υλικό του ΧΠΑ και της ΕΤΕΣΕΠ. Η Εταιρία εφιστά την προσοχή του Πελάτη στη διαδικασία διακανονισμού ανοικτών θέσεων, παροχής περιθωρίων ασφάλισης και αναγκαστικής κάλυψης, αναγκαστικού κλεισίματος ή εξισορρόπησης ανοικτών θέσεων. 3. Πριν την υπογραφή της παρούσας, ο Πελάτης συμπληρώνει με δική του ευθύνη ερωτηματολόγιο, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα («Επενδυτικό Προφίλ Πελάτη»), αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και από το οποίο διαφαίνονται οι αρχές της επενδυτικής πολιτικής που επιθυμεί να ακολουθήσει κατά την διενέργεια συναλλαγών στο ΧΠΑ, οι επενδυτικοί του στόχοι, το μέγεθος του κινδύνου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει και στοιχεία που σχετίζονται με το πρόσωπο και την οικονομική του κατάσταση. 4. Ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρία στα πλαίσια της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών δεν υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ή τις συνθήκες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την τιμολόγηση των παραγώγων προϊόντων επί των οποίων ο Πελάτης προτίθεται να καταρτίσει ή έχει καταρτίσει συναλλαγές. Τυχόν ενημέρωση ή παροχή ανάλογων πληροφοριών προς τον Πελάτη με την ευκαιρία κάποιας χρηματιστηριακής συναλλαγής, δε συνιστά σε καμία περίπτωση εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 332 επ. ΑΚ, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρίας από τις διατάξεις αυτές ή από άλλες διατάξεις του νόμου. Ρητώς συνομολογείται ότι κάθε τέτοια ενημέρωση ή παροχή πληροφοριών γίνεται άνευ ευθύνης της Εταιρίας. 5. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει επίγνωση των σχετιζόμενων με τις συναλλαγές σε παράγωγα κινδύνων και ιδιαιτέρως του κινδύνου απώλειας πολλαπλασίου του αρχικώς επενδυμένου κεφαλαίου για τον οποίο ρητώς συμφωνείται ότι η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη. Ο Πελάτης δηλώνει ότι διαθέτει την αναγκαία επενδυτική εμπειρία για τις συναλλαγές στις οποίες προβαίνει και ότι οι συναλλαγές αυτές είναι συμβατές με τους επενδυτικούς του στόχους και τους χρηματικούς του πόρους. 6. Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την Εταιρία, η δε Εταιρία αποδέχεται εξαιτίας της δηλώσεως και βεβαιώσεως αυτής ότι γνωρίζει τις ιδιότητες που απαριθμούνται στο σχετικό με τους περιορισμούς στο πρόσωπο των παραγγελιών άρθρο του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου Λειτουργίας του ΧΠΑ και της ΕΤΕΣΕΠ και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του καμία από αυτές. 7. Μετά την ενημέρωση του Πελάτη, τη συμπλήρωση από αυτόν των ανωτέρω αναφερομένων ερωτηματολογίων και την 1 (Υπογραφή)

2 παροχή των ανωτέρω αναφερομένων δηλώσεων και βεβαιώσεων υπογράφεται από τον Πελάτη το έντυπο της παρούσας σύμβασης. Η υπογραφή από τον Πελάτη του εντύπου αυτού λογίζεται ότι συνιστά πρόταση προς την Εταιρία για την κατάρτιση συμβάσεως, η δε σύμβαση καταρτίζεται μόνον από της υπογραφής του εντύπου και από την Εταιρία. 8. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν να θέσουν όριο θέσης /αναλαμβανόμενου κινδύνου του Πελάτη ανερχόμενο σε... ευρώ / συμβόλαια και παρέχουν ρητώς και ανεπιφυλάκτως στην Εταιρία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί μέθοδο της επιλογής της για τον προσδιορισμό του ορίου αυτού και να μεταβάλλει οποτεδήποτε το όριο αυτό γνωστοποιώντας τη μεταβολή στον Πελάτη με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 9. Τα κάθε φύσεως δικαιώματα και απαιτήσεις του Πελάτη που απορρέουν από τις συναλλακτικές του σχέσεις με την Εταιρία που διέπονται από τη σύμβαση αυτή δεν εκχωρούνται ούτε μεταβιβάζονται με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, εκτός εάν άλλως εγγράφως συμφωνηθεί μεταξύ Εταιρίας και Πελάτη. 10. Ο Πελάτης παρέχει και δια της παρούσας τη συναίνεση του στην επεξεργασία και ιδίως την καταχώρηση και αποθήκευση σε Αρχείο από τους Υπαλλήλους των αρμοδίων Τμημάτων της Εταιρίας των στοιχείων που αφορούν τις συναλλαγές που διενεργεί μέσω της Εταιρίας σε συνδυασμό με τα στοιχεία της ταυτότητας του που έχει ήδη δηλώσει στην Εταιρία. 11. Ο Πελάτης ρητώς συναινεί στην ενημέρωση του από την Εταιρία και συγγενής ή συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες για τις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες με διαφημιστικά φυλλάδια, κατ' οίκον επισκέψεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες κοκ. III. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Η Εταιρία εκτελεί τις εντολές του Πελάτη με επαγγελματική ευσυνειδησία, τηρώντας την απαραίτητη εχεμύθεια. 2. Εντολές (παραγγελίες) του Πελάτη προς την Εταιρία δίδονται είτε από τον Πελάτη αυτοπροσώπως είτε από τους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους του, τηρουμένων ως προς αυτούς των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 2396/1996. Σε περίπτωση μεταβολής ή ανάκλησης της νόμιμης αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης του Πελάτη η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν Ζημία του Πελάτη η οποία οφείλεται σε παράλειψη του Πελάτη να προβεί έγκαιρα στη σχετική γνωστοποίηση. Επισημαίνεται ότι εντολές για λογαριασμό του Πελάτη δύνανται να δίδονται και από την ΕΤΕΣΕΠ καθώς και από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος της ΕΤΕΣΕΠ με το οποίο συνεργάζεται ο Πελάτης, υπό τους όρους του νόμου και της σύμβασης που έχει υπογράψει ο Πελάτης με το Μέλος της ΕΤΕΣΕΠ. Τις εντολές αυτές αναγνωρίσει ο Πελάτης ως έγκυρες και ισχυρές. 3. Οι εντολές για συναλλαγές δίδονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΧΠΑ και οι αντίστοιχες δηλώσεις εισάγονται από την Εταιρία στο σύστημα διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης. 4. Οι εντολές του Πελάτη προς την Εταιρία πρέπει να είναι σαφείς και να περιγράφουν με ακρίβεια το αντικείμενο τους. Σε περίπτωση ασαφειών σχετικά με τους όρους των εντολών, οι οποίες δε δύναται να αρθούν κατόπιν επικοινωνίας με τον Πελάτη, ιδίως όταν η επικοινωνία με τον Πελάτη δεν είναι εφικτή, η Εταιρία δεν εκτελεί τις εντολές αυτές. Εντολές για τροποποιήσεις, επιβεβαιώσεις ή επαναλήψεις πρέπει να προσδιορίζονται ρητά ως τέτοιου είδους εντολές. 5. Οι εντολές του Πελάτη νοούνται ως έγκυρες όταν περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: α) τη σειρά του παραγώγου (Π.χ. ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ASE-20 Ιουνίου), β) το είδος της εντολής (ενδεικτικά: Fill or Kill, Fill and Kill, Rest of day, Until Expiration), γ) την ποσότητα, δ) την τιμή ή το όριο τιμής (δήλωση υπό όριο) ή μνεία ότι η συναλλαγή θα γίνει στην τιμή της αγοράς, ε) την προθεσμία ισχύος της εντολής εφόσον απαιτείται από το είδος της εντολής. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται συγκεκριμένο είδος η εντολή θα θεωρείται ως εντολή Rest of day. Σε περίπτωση που η εντολή δεν περιλαμβάνει τιμή θεωρείται ότι δίδεται στην τιμή της αγοράς. 6. Οι εντολές του Πελάτη δίδονται είτε γραπτώς, ως εγγράφου νοουμένου και του τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (FΑΧ), καθώς και του μηνύματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ( ), είτε προφορικώς και μέσω τηλεφώνου, μόνον σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Εξαιρετικά, εντολές υπό όρους δύναται να δοθούν μόνον εγγράφως. Ο Πελάτης δίδει εντολές προς εκτέλεση μόνον στους πιστοποιημένους από το ΧΠΑ διαπραγματευτές της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν δεσμεύεται από εντολές που δίδονται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η Εταιρία, προς απόδειξη του περιεχομένου των εντολών και γενικά των συμφωνιών με τον Πελάτη, προβαίνει σε μαγνητοφώνηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Προς εξασφάλιση της Εταιρίας, αλλά και για την προστασία των συναλλαγών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο Πελάτης αποδέχεται την υποχρέωση της Εταιρίας να μαγνητοφωνεί τις μεταξύ τους τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και να τις αρχειοθετεί, όπως και να αρχειοθετεί τις εντολές που δίδονται με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ( ). Εξάλλου ο Πελάτης αποδέχεται την υποχρέωση της Εταιρίας να θέτει στην διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον τούτο της ζητηθεί, για λόγους προστασίας των συναλλαγών, τις κατά τα ανωτέρω καταγεγραμμένες και αρχειοθετημένες εντολές. Για τον λόγο τούτο ο Πελάτης αποδέχεται την υποχρέωση της Εταιρίας να ζητήσει την αναγκαία άδεια διασύνδεσης των αρχείων από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επιπροσθέτως, η Εταιρία δικαιούται να ζητεί γραπτή επιβεβαίωση κάθε προφορικής εντολής του Πελάτη πριν από την εκτέλεσή της. Οι μαγνητοταινίες, που καταγράφουν τις τηλεφωνικές εντολές του Πελάτη, τα έγγραφα που αποστέλλονται στην Εταιρία, καθώς και τα τηλεομοιοτυπικά μηνύματα (FΑΧ) και τα μηνύματα ηλεκτρονικού 2

3 ταχυδρομείου ( ), συμφωνείται ότι αποτελούν πλήρη απόδειξη απέναντι στον Πελάτη για την εντολή του προς την Εταιρία. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα όπως, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών. Ζητεί από τον Πελάτη, πριν από κάθε εκτέλεση εντολής, έγγραφη ή άλλη κατά την κρίση της ενδεδειγμένη επιβεβαίωση της. Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου ισχύουν και προκειμένου περί δηλώσεων άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας του ΧΠΑ και της ΕΤΕΣΕΠ για την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης από την ΕΤΕΣΕΠ. 7. Οι εντολές του Πελάτη προς την Εταιρία ισχύουν αποκλειστικά και μόνον για την ημέρα κατά την διάρκεια της οποίας δίδονται ή, όταν δίδονται σε χρόνο εκτός συνεδριάσεως της σχετικής με τη συναλλαγή αγοράς, για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση της, εκτός εάν άλλως ρητώς και εγγράφως συμφωνηθεί. Η Εταιρία εκτελεί, εφόσον τούτο είναι δυνατό κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων στη σχετική με τη συναλλαγή αγορά, τις δοθείσες εντολές του Πελάτη κατά την συνεδρίαση για την οποία ισχύουν. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτελέσεως των εντολών αυτών εν όλων ή εν μέρει κατά τη συνεδρίαση για την οποία δίνονται, οι εντολές αυτές δεν ισχύουν για την επομένη συνεδρίαση. Η Εταιρία δικαιούται, κατά την κρίση της και εφόσον τούτο αρμόζει στα συναλλακτικά ήθη στη σχετική με τη συναλλαγή αγορά ή είναι προς το συμφέρον του Πελάτη, να προβαίνει σε τμηματική εκτέλεση των εντολών αυτού, εκτός εάν άλλως ρητώς συμφωνήθηκε με τον Πελάτη. Εντολές που δίνονται από τον Πελάτη ως εντολές «μέχρι τη λήξη του προϊόντος» ισχύουν μέχρι να ανακληθούν εγκύρως από τον Πελάτη. Η ανάκληση εντολής γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία δίνονται εντολές στην Εταιρία. 8. Η Εταιρία δε δεσμεύεται από τυχόν ανάκληση των εντολών του Πελάτη, εφόσον αυτές έχουν διαβιβασθεί περαιτέρω για εκτέλεση ή έχει διενεργηθεί οιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτελέσεως, αποκλειόμενης της ευθύνης της Εταιρίας για τυχόν Ζημία του Πελάτη από την εκτέλεση των εντολών αυτών. 9. Σε περιπτώσεις καθυστερήσεως, περικοπών ή άλλων σφαλμάτων, που τυχόν προκαλούνται κατά την μετάδοση τηλεγραφημάτων, τηλεομοιοτυπικών μηνυμάτων (fax) ή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό υπολογιστή ( ), καθώς επίσης και σε περιπτώσεις εσφαλμένης μεταφράσεως ή ερμηνείας των τεχνικών όρων, η Εταιρία ευθύνεται μόνον για δόλο ή βαριά αμέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της. Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της, εάν ο Πελάτης υποστεί ζημία από λάθος, παρανόηση, πλάνη ή απάτη σχετικά με το πρόσωπο που δήλωσε στην Εταιρία τη βούληση του για την κατάρτιση συναλλαγής ή με το περιεχόμενο των δηλώσεων βουλήσεως ή ανακοινώσεων που γίνονται τηλεφωνικώς ή εγγράφως από και προς την Εταιρία προς και από τον Πελάτη ή από και προς την Εταιρία προς και από τρίτους (περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας και πλαστογραφίας). Σε κάθε περίπτωση εσφαλμένης διαβιβάσεως δηλώσεως βουλήσεως ο Πελάτης παραιτείται από το κατ' άρθρο 146 ΑΚ δικαίωμα ακυρώσεως της δικαιοπραξίας. 10. Στις περιπτώσεις εσφαλμένης αναγραφής του κωδικού αναγνώρισης του Πελάτη κατά την κατάρτιση της χρηματιστηριακής συναλλαγής ή εσφαλμένης πληκτρολόγησης στοιχείων χρηματιστηριακής συναλλαγής στο όνομα του Πελάτη, η Εταιρία δικαιούται να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ακύρωση της εσφαλμένης πράξης σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΧΠΑ και ΕΤΕΣΕΠ αμέσως μόλις διαπιστωθεί η πλάνη ή παραδρομή, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Εταιρίας για το λόγο αυτό. Αν η πλάνη ή η παραδρομή διαπιστωθεί καθυστερημένα, έτσι που να μην είναι δυνατή η ακύρωση της εσφαλμένης πράξης, αυτή δικαιούται να προβαίνει με δική της πρωτοβουλία στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση. Σε περίπτωση εσφαλμένης αναγραφής όλων ή κάποιων στοιχείων του Πελάτη σε παραστατικά ή στοιχεία της Εταιρίας εξαιτίας πλάνης ή παραδρομής υπαλλήλου της Εταιρίας η Εταιρία δικαιούται να προχωρεί με δική της πρωτοβουλία σε ακύρωση των παραστατικών, στοιχείων και εγγραφών, αμέσως μόλις διαπιστωθεί η πλάνη ή παραδρομή, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Εταιρίας για το λόγο αυτό. 11. Η Εταιρία ευθύνεται σε περίπτωση υπαίτιας μη εκτέλεσης εντολών του Πελάτη ή υπαίτιας καθυστερήσεως στην εκτέλεση εντολών του για δόλο ή βαριά αμέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη εκτέλεση εντολών λόγω απαγόρευσης της διενέργειας συναλλαγών για λογαριασμό του Πελάτη, ακύρωσης καταρτισμένων πράξεων με πρωτοβουλία του ΧΠΑ υπό τους όρους του νόμου, υπέρβασης του ορίου ανοικτών θέσεων του ιδίου του Πελάτη ή της Εταιρίας από πιθανή εκτέλεση των εντολών ή μη συμμετοχής της στη συνεδρίαση του ΧΠΑ. Περαιτέρω η Εταιρία δεν ευθύνεται για την μη εκτέλεση εντολών ανοίγματος νέων θέσεων στην περίπτωση μη καταβολής από τον Πελάτη του προβλεπομένου περιθωρίου ασφάλισης καθώς και για εντολές κλεισίματος ανοικτών θέσεων του Πελάτη που δίδει για λογαριασμό του το εξουσιοδοτηθέν από αυτόν Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος της ΕΤΕΣΕΠ κατά τους όρους της μεταξύ τους σύμβασης και του νόμου. Στις περιπτώσεις των τριών προηγουμένων εδαφίων η Εταιρία δεν υποχρεούται σε εκτέλεση των εντολών του Πελάτη. Η ευθύνη της Εταιρίας σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει την αποκατάσταση αποθετικής Ζημίας από τη μη εκτέλεση εντολών. 12. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν Ζημία που προκαλείται στον Πελάτη ή τρίτο που έλκει δικαίωμα από αυτόν, σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής αναστολής ή περιορισμού των εργασιών της ιδίας της Εταιρίας ή άλλης επιχειρήσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με την οποία συναλλάσσεται για λογαριασμό του Πελάτη, εξαιτίας αποφάσεων και πράξεων των αρχών, τυχαίων γεγονότων και γεγονότων ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής λειτουργίας του Χρηματιστηρίου και της ασκήσεως του δικαιώματος της απεργίας. 3 (Υπογραφή)

4 IV. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. Η Εταιρία υποχρεούται να εκδίδει διπλότυπα πινακίδια εντολών για τις εντός κύκλου συναλλαγές στο ΧΠΑ, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται από την υπ' αριθ. 163/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα πινακίδια εντολών υπογράφονται από τον πιστοποιημένο διαπραγματευτή που έλαβε την εντολή ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Εταιρίας και από τον Πελάτη, εφόσον του ζητηθεί από την Εταιρία. Ο Πελάτης υποχρεούται πάντοτε, με δική του πρωτοβουλία, να φροντίζει για την ενημέρωση του ως προς την εκτέλεση ή όχι των εντολών του. Το ένα εκ των δύο αντιτύπων των πινακιδίων εντολών, παραμένει στην Εταιρία, στη διάθεση του Πελάτη. Οποιαδήποτε διαφωνία ή αντίρρηση του Πελάτη ως προς το περιεχόμενο των ανωτέρω πινακιδίων υποβάλλεται εγγράφως και χωρίς καμία καθυστέρηση από αυτόν προς την Εταιρία έως την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοση τους, διαφορετικό θεωρείται ότι τα έχει εγκρίνει. 2. Ενημέρωση κατά τα ανωτέρω προς τον αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο του Πελάτη ή άλλο τρίτο πρόσωπο κατ' εντολή αυτού, ισοδυναμεί με ενημέρωση αυτοπροσώπως του Πελάτη και απαλλάσσει την Εταιρία από κάθε σχετική υποχρέωση και ευθύνη. V. ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. Η Εταιρία δικαιούται προμήθειας για την παροχή των υπηρεσιών διαπραγμάτευσης που αφορούν σε χρηματιστηριακές συναλλαγές επί παραγώγων, η οποία υπολογίζεται βάσει του εκάστοτε επισυναπτόμενου στην παρούσα «Πίνακα προμηθειών» που ανακοινώνεται από την Εταιρία και περιλαμβάνει εκτός από την αμοιβή της Εταιρίας οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις για την κατάρτιση των συναλλαγών. Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της αρχής της «Ίσης Μεταχείρισης των Πελατών» που επιβάλλεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας των ΕΠΕΥ, η Εταιρία έχει την δυνατότητα να υπαγάγει τον πελάτη σε μία εκ των χρησιμοποιούμενων από αυτήν τιμολογιακών κλιμάκων, βάσει της χρήσεως αντικειμενικών κριτηρίων. Ως τέτοια, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται η παλαιότητα του πελάτη, η φύση του (ιδιώτης, θεσμικός κ.λ.π.), η συνέπεια στις εν γένει υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρίας, η αξία του χαρτοφυλακίου του, ο όγκος και ο αριθμός των συμβολαίων του και εν γένει των συναλλαγών του σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα κ.λ.π. 2. Τυχόν είσπραξη από την Εταιρία σε ορισμένες περιπτώσεις ή συναλλαγές μικρότερης προμήθειας - αμοιβής από την αναφερόμενη στον «Πίνακα προμηθειών» δε δημιουργεί υποχρέωση αυτής για την εξακολούθηση της μειωμένης τιμολογιακής πολιτικής. Η Εταιρία δύναται να τροποποιεί την τιμολογιακή πολιτική της οποτεδήποτε, γνωστοποιώντας τούτο στον Πελάτη με απλή επιστολή ή FAX στην ως άνω διεύθυνση επικοινωνίας. 3. Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τελών και προμηθειών που οφείλονται στο ΧΠΑ, την ΕΤΕΣΕΠ και σε κάθε άλλο οργανισμό που έχει απαίτηση αμοιβής λόγω της συμμετοχής του στην διαδικασία διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων, φόρων, δικαστικών εξόδων, τόκων υπερημερίας, ασφαλίστρων, τηλεφωνικών, τηλεγραφικών ή ταχυδρομικών τελών κλπ. που αφορούν κάθε είδους συναλλαγή του Πελάτη με την Εταιρία, βαρύνουν τον Πελάτη. Ειδικώς συμφωνείται ότι τα πάγια έξοδα για την ενημέρωση του Πελάτη με την Εταιρία, βαρύνουν τον Πελάτη. Ειδικώς συμφωνείται ότι τα πάγια έξοδα για την ενημέρωση του Πελάτη ανέρχονται μηνιαίως σε... Ευρώ. Τα ποσά αυτά χρεώνει η Εταιρία αυτομάτως στο χρηματιστηριακό λογαριασμό του Πελάτη. VI. ΙΣΧΥΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, είναι αορίστου χρόνου και δύναται να καταγγελθεί από κάθε μέρος κατόπιν σχετικής έγγραφης προειδοποιήσεως δέκα (10) ημερών. Η καταγγελία της συμβάσεως δε θίγει το κύρος εντολών, για τις οποίες έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτελέσεως και δεν επηρεάζει τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις που απορρέουν από συναλλαγές του Πελάτη επί παραγώγου στο ΧΠΑ που καταρτίσθηκαν πριν από την κοινοποίηση της καταγγελίας. 2. Στην περίπτωση θανάτου του Πελάτη, η Εταιρία δικαιούται να εκτελέσει τις εντολές τις οποίες εγκύρως έλαβε προ της επελεύσεως του συμβάντος αυτού και να διενεργήσει τις πράξεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των συναλλαγών που διενεργήθηκαν πριν λάβει γνώση του θανάτου του Πελάτη, συνεχίσει δε να παρέχει τις λοιπές υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως. Η εν λόγω εξουσιοδότηση του Πελάτη προς την Εταιρία καλύπτει κάθε σχετική πράξη ή ενέργεια. 3. Σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη, οι διάδοχοι αυτού υποχρεούνται να προσκομίσουν αντίγραφο κληρονομητηρίου του αρμοδίου Πρωτοδικείου, πιστοποιητικό μη ανακλήσεως του καθώς και πιστοποιητικό της αρμοδίας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 107 του ν.δ. 118/1973, όπως αυτό ισχύει, από το οποίο να προκύπτει ότι κατεβλήθη ο αναλογών φόρος ή ότι δεν οφείλεται φόρος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π Εταιρία επιφυλάσσεται να ζητήσει την προσκομιδή και άλλων, αναγκαίων κατά την κρίση της και εκ των περιστάσεων, εγγράφων. 4. Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνο με γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, εκτός αν νομοθετικές διατάξεις ή αποφάσεις των αρμοδίων αρχών συνεπάγονται τροποποιήσεις των ρυθμιζομένων από τις διατάξεις της, οπότε οι 4

5 τροποποιήσεις επέρχονται αυτοδικαίως. Κάθε τροποποίηση όρων της παρούσας γνωστοποιείται στον Πελάτη εγγράφως και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή, αν ο Πελάτης δεν προβάλλει τις αντιρρήσεις του εγγράφως εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της γνωστοποιήσεως. VII. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 1. Η παρούσα σύμβαση καθώς και κάθε συναλλακτική σχέση της Εταιρίας με τον Πελάτη διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη που απορρέει από τη μεταξύ τους συναλλακτική σχέση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Η Εταιρία έχει τη διακριτική ευχέρεια για την άσκηση των αξιώσεων της κατά του Πελάτη να επιλέξει τα δικαστήρια της γενικής δωσιδικίας του Πελάτη. Εναλλακτικά μπορούν τα μέρη να συμφωνήσουν να παραπέμψουν την επίλυση διαφοράς που αφορά στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σε διαιτητικό όργανο σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει γραπτή αίτηση για διαιτησία στο άλλο μέρος με την οποία θα προσδιορίζει και τη φύση της διαφοράς ή της διαφωνίας και τον διαιτητή που ορίζει. 3. Μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την επίδοση αυτής της αίτησης το άλλο μέρος θα πρέπει να ορίσει τον δεύτερο διαιτητή και σε 30 ημέρες από τότε οι δύο διαιτητές θα πρέπει να ορίσουν τον τρίτο διαιτητή (επιδιαιτητή) που θα συγκροτήσει το Διαιτητικό Δικαστήριο. Οι δύο διαιτητές που θα ορισθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι δυνατόν να σχετίζονται με το μέρος που τους όρισε χωρίς αυτό να συνιστά σύγκρουση συμφερόντων. Ο τρίτος διαιτητής πρέπει να είναι ανεξάρτητος και ουδέτερος και να μην έχει οιαδήποτε προηγούμενη σχέση με οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. 4. Εάν οι δύο ορισμένοι από τα μέρη διαιτητές δεν συμφωνούν ως προς το πρόσωπο του τρίτου διαιτητή, ο τρίτος διαιτητής θα είναι είτε μέλος του Δ.Σ. του ΧΠΑ είτε της ΕΤΕΣΕΠ και διορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΧΠΑ με αίτηση οποιουδήποτε των μερών η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί στο άλλο μέρος με Δικαστικό Επιμελητή. 5. Το δικαστήριο που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω θα εκδώσει την τελική του απόφαση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τον ορισμό του τρίτου διαιτητή. 6. Η διαιτησία θα διεξάγεται στην Αθήνα και θα διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 7. Κάθε μέρος θα φέρει το βάρος των δικών του εξόδων διαιτησίας. Σε κάθε περίπτωση το Διαιτητικό Δικαστήριο μπορεί να κατανείμει διαφορετικά τα έξοδα και τις αμοιβές, εάν λόγοι δικαιοσύνης το επιβάλουν. 8. Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου θα είναι τελεσίδικη και δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη και μπορεί να κηρυχθεί εκτελεστή από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. VIII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τυχόν υπογεγραμμένα παραρτήματα ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση ασκήσεως οποιουδήποτε νόμιμου ή συμβατικού δικαιώματος της Εταιρίας δεν συνιστά και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση της από το σχετικό δικαίωμα. Η αλλαγή της νομοθεσίας ή η ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων της συμβάσεως καθώς και της συμβάσεως εν γένει. Το παρόν συνετάγη σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως. Κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα (1). Τόπος Ημ/νία / / Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ (Υπογραφή) 5

6 ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η παρούσα σύντομη δήλωση δεν γνωστοποιεί όλους τους κινδύνους και άλλες σημαντικές πλευρές της συναλλαγής σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης. Αναφορικά με τους κινδύνους, θα πρέπει να αναλαμβάνετε τέτοιες συναλλαγές μόνο αν κατανοείτε τη φύση των συμβολαίων που συνάπτετε και των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνεται καθώς και την έκταση της έκθεσης σας σε κίνδυνο. Η επένδυση σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης δεν είναι κατάλληλη για το ευρύ κοινό, θα πρέπει, πρώτα από όλα, να εξετάσετε εάν η επένδυση τέτοιου είδους είναι κατάλληλη για εσάς λαμβανομένων υπόψη της εμπειρίας, των στόχων σας και των χρηματικών σας πόρων. Η επίδραση της μόχλευσης (Leverage) Α. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ Οι συναλλαγές σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Το ποσό του αρχικού περιθωρίου είναι μικρό σε σχέση με την αξία του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης και κατά συνέπεια υπάρχει μόχλευση στα κέρδη και τις Ζημίες. Μία σχετικά μικρή μεταβολή της αγοράς θα έχει μία δυσανάλογα μεγαλύτερη επίπτωση στα κεφάλαια που έχετε καταθέσει ή θα πρέπει να καταθέσετε : αυτό μπορεί να λειτουργήσει εναντίον ή υπέρ σας. Ενδέχεται να υποστείτε ολική απώλεια των κεφαλαίων του αρχικού περιθωρίου και οποιωνδήποτε επιπρόσθετων κεφαλαίων που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα για τη διατήρηση της θέσης σας. Αν η αγορά κινηθεί ενάντια στη θέση σας ή τα επίπεδα περιθωρίου αυξηθούν, ενδέχεται να σας Ζητηθεί να καταλάβετε ουσιαστικά επιπρόσθετα κεφάλαια σε σύντομο χρονικό διάστημα για τη διατήρηση της θέσης σας. Αν δε συμμορφωθείτε με την απαίτηση επιπρόσθετων κεφαλαίων εντός του προκαθορισμένου χρόνου, η θέση σας είναι δυνατόν να ρευστοποιηθεί με ζημία και θα είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε έλλειμμα τυχόν προκύψει. Εντολές / στρατηγικές και επίδραση στο ποσοστό του αναλαμβανόμενου κινδύνου Η ανάθεση συγκεκριμένων εντολών (π.χ. Stop loss ή stop limit) που αποσκοπούν στον περιορισμό των Ζημιών σε συγκεκριμένο επίπεδα είναι δυνατό να μην είναι αποτελεσματικές, αν οι συνθήκες της αγοράς καταστήσουν αδύνατη την εκτέλεση τέτοιων εντολών. Στρατηγικές που κάνουν χρήση συνδυασμών θέσεων, όπως τα time spreads είναι δυνατόν να καταστούν εξίσου επικίνδυνες με τις βασικές θέσεις αγοράς και πώλησης. Μεταβλητός βαθμός κινδύνου Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Οι συναλλαγές σε δικαιώματα προαίρεσης ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Οι αγοραστές και πωλητές πρέπει να εξοικειωθούν με τον τύπο του δικαιώματος προαίρεσης (π.χ. πώλησης ή αγοράς) που σκέφτονται να συναλλαχθούν και τους συνδεόμενους κινδύνους. Πρέπει να υπολογίσετε την έκταση στην οποία η αξία του δικαιώματος προαίρεσης πρέπει να αυξηθεί προκειμένου η θέση σας να αποφέρει κέρδος, λαμβανομένων υπόψη του τιμήματος του δικαιώματος και όλων των εξόδων της συναλλαγής. Ο αγοραστής των δικαιωμάτων προαίρεσης μπορεί να κλείσει αντισταθμιστικά ή να ασκήσει τσ δικαιώματα ή να τα αφήσει να εκπνεύσουν. Η άσκηση ενός δικαιώματος προαίρεσης συνεπάγεται είτε τον χρηματικό συμψηφισμό ή την απόκτηση από τον αγοραστή της υποκείμενης αξίας. Αν το δικαίωμα προαίρεσης είναι σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης με τη συνδεόμενη υποχρέωση περιθωρίου (βλ. το ανωτέρω υπό στοιχείο Α τμήμα για τα Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης). Αν τα δικαιώματα προαίρεσης που έχουν αγοραστεί εκπνεύσουν χωρίς να ασκηθούν, θα υποστείτε απώλεια της επένδυσης σας η οποία θα συνίσταται στο τίμημα του δικαιώματος προαίρεσης πλέον των εξόδων της συναλλαγής. Η πώληση ενός δικαιώματος προαίρεσης ενέχει γενικά σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο από την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης. Παρά το ότι το τίμημα του δικαιώματος είναι προκαθορισμένο, ο πωλητής μπορεί να υποστεί Ζημία πολύ μεγαλύτερη από το ποσό αυτό. Ο πωλητής θα υποχρεωθεί σε καταβολή επιπλέον ποσών για να διατηρήσει τη θέση του σε περίπτωση που η μεταβολή της αγοράς δεν είναι ευνοϊκή. Ο πωλητής θα εκτίθεται επίσης στον κίνδυνο της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης από τον αγοραστή και θα υποχρεούται είτε να κλείσει τη θέση με χρηματική καταβολή είτε να αποκτήσει ή παραδώσει την υποκείμενη αξία.αν το δικαίωμα προαίρεσης είναι επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, ο πωλητής θα αποκτήσει μία θέση σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης με τις συνδεόμενες υποχρεώσεις για παροχή περιθωρίου (βλ. το ανωτέρω υπό στοιχείο Α τμήμα για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης). Αν το δικαίωμα προαίρεσης «καλύπτεται» με το να διατηρεί ο πωλητής' μία αντίστοιχη θέση επί της υποκείμενης αξίας ή σε ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ή άλλο δικαίωμα προαίρεσης, ο κίνδυνος ενδέχεται να είναι μικρότερος. Αν δεν υπάρχει κάλυψη του δικαιώματος προαίρεσης ο κίνδυνος απώλειας μπορεί να είναι απεριόριστος. 6

7 Γ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Όροι και συμφωνίες των συμβολαίων θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τους όρους και τις συμφωνίες των συγκεκριμένων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και των δικαιωμάτων προαίρεσης στα οποία συναλλάσεσθε και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτά (π.χ. τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ενδέχεται να υποχρεωθείτε να παραδώσετε ή να αναλάβετε την υποκείμενη αξία ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης και όσον αφορά στα δικαιώματα προαίρεσης τις ημερομηνίες λήξης και τους περιορισμούς ως προς το χρόνο άσκησης). Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες τα ειδικά χαρακτηριστικά των εκκρεμών συμβολαίων (συμπεριλαμβανομένης της τιμής άσκησης ενός δικαιώματος προαίρεσης) ενδέχεται να τροποποιηθούν από το Χ.Π.Α, αντικατοπτρίζοντας τις αλλαγές στις υποκείμενες αξίες. Αναστολή ή περιορισμός της διαπραγμάτευσης Οι συνθήκες της αγοράς (π.χ. έλλειψη ρευστότητας) ή / και η λειτουργία των κανόνων του Χ.Π.Α, (π.χ. η αναστολή ή διακοπή διαπραγμάτευσης ενός συμβολαίου ή η διαγραφή του) μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο απώλειας με το να καθιστούν δύσκολη ή αδύνατη τη κατάρτιση συναλλαγών ή τη ρευστοποίηση / αντιστάθμιση των θέσεων. Αν έχετε πωλήσει δικαιώματα προαίρεσης, τα ως άνω ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο απώλειας. Συστήματα διεξαγωγής συναλλαγών Τα ηλεκτρονικά συστήματα διαπραγμάτευσης υποστηρίζονται από σύνθετο εξοπλισμό βασιζόμενο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την δρομολόγηση των εντολών, την εκτέλεση, και την αντιστοίχηση τους καθώς και την καταχώρηση και εκκαθάριση των συναλλαγών. Ο εξοπλισμός και τα συστήματα αυτά είναι ευάλωτα σε προσωρινή αναστολή ή βλάβη της λειτουργίας τους. Λόγω της βλάβης του συστήματος ή του εξοπλισμού η εντολή σας ενδέχεται είτε να μην εκτελεσθεί σύμφωνα με τις οδηγίες σας είτε να μην εκτελεσθεί καθόλου. Η δυνατότητα αποκατάστασης ορισμένων Ζημιών σας ενδέχεται να υπόκειται σε όρια ευθύνης που έχουν τεθεί από τον προμηθευτή του συστήματος, την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή / και τις εταιρίες μέλη της. Βεβαιώνω δια της παρούσας ότι παρέλαβα, κατανόησα και αποδέχομαι το περιεχόμενο της ανωτέρω Δήλωσης Γνωστοποίησης Κινδύνων, ότι έχω πλήρως ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις που μπορούν να προκύψουν από συναλλαγές στη χρηματιστηριακή αγορά των παραγώγων καθώς επίσης για τη διαδικασία διακανονισμού και αναγκαστικής κάλυψης ανοικτών θέσεων και παροχής περιθωρίων ασφάλισης και ότι έχω κατανοήσει την αρχή της αντιστοιχίας του ύψους του αναλαμβανόμενου κινδύνου με το ύψος της επιδιωκόμενης απόδοσης. Τόπος Ημ/νία / / Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ (Υπογραφή) 7

8

9 Σ Σ Ξ τ Π Σ ΠΕ ΘΩ ΣΦ Λ Σ Σ Θ Στ Π ΓΓ Λ Λ Σ Γ Η Θ Σ Σ Ν ΛΛ ΓΩ Στ Γ Π ΓΩΓΩ τ Στ Θ Ω Στ Θη α τη μεταξ φε τη εδρε υσαζ στη θη α α Φ υμη ετα ρ α με Τη επω υμ α Π Π ι Α ΩΣ Ε π ε πρ σωπε τα μ μα απ τ υπ τη δ τητα τηζ ωζ ραπεζα Περ Θωρ υ φαλ η α κκαθαρ τξ τω υ αλλαγφ και Θα καλε τα εφεξηζ ρ πεζα α εκ τρ τ υ ηζ π εδρε ε στ πω μ μα εκπρ ωπε τα απ α Θα καλε ται εφεξηζ λ ζ τη Αγ ρ ΠαραγΦγω τ υ Α Π πρφτη τω ουμβαλλ μθ ω υγκαταλ γετα μεταξι τω π σ ωτ κφ δρυμ τω π υ υ εγκρ Θε απ τη Α ω ρ πεζε ΠεριΘωρ υ Α φ λ η και περ λαμβ ετα τ ετ κ κατ λ γ μφω α με τα ρ ζ με α στ α μ κκαθ ρ η Συ αλλαγφ επ ΠαραγΦγω πρφτη τω υμβαλλ μ ω απ τελε επ η γε κ μ λ τη Α Παραγγελ α επ Θυμε α υμμετ σ ε σε υ αλλαγ επ παραγφγω δ ω επ υμβ λα ω μελλ τ κη εκπληρω η κα δ καιωμ τω πρ α ρε η αγ ρ η πφλη η ρη μ π Φ τα τι επε δυτ κε υπηρε ε ηζ ω μ λ υ τη αγ ρα παραγφγω τ υ Α Παραγγελ α ε α αθ ε σ ωζ ω μι λ τη Αγ ρ ΠαραγΦγω τ υ κα ε εξ υ δ τησε α τ δυ αμε τη απ μβα η α δ εξαγε υ αλλαγ επ παραγφγω τ πλα τη αγ ρ παραγφγω τ υ γ α λ γαρ α μ τ υ Παραγγελεα ε τ κ κλ υ η εφ επ τρ π ται εκτ κ κλ υ ε εργφ τα ωζ ρημα στηρ ακ παραγγελ δ εκκαθ ρ ση ω υμβα εω π αταρτ ζ τα απ τ μι λ τη γ ρ ΠαραγΦγω τ υ Α τ πλα α τη αγ ρ παραγφγω τ υ Α ει α ατεθε τη πρφτη τω υμβαλλ μι ω ω γε ικ μ λ τη Α δ με τη απ μβα η μεταθε η εκκαθ ρ η η π α επ υ απτετα τ παρ Παραγγελι α δηλφ ε ρητα τ ε λαβε γ Φ η τω ρω ηζ ωζ ω μβα η μετ Θε η εκκαθ ρ η κα απ δ ετα αυτ ι ζ α τη μετ Θε η τη εκκαθαρ σηζ στη Τρ πεζα Πε ρα Φ τ ι λ τ υ Ψ Φ

10 εκκαθαρ ση τω υ αλλαγφ τη αγ ρα παραγι γω τ Α γ ετα μ ω τη Ε η π α κα ευθ ετα γ α τη πρ ηκ υ α εκκαθαρι η τω Χρηματι τηρ ακφ υ αλλαγι επ παραγι γω Ε εκκαθαρ ζε τ υ αλλα εζ ω α τ υμβαλλ με τω Παραγγελ ω τω υ αλλαγφ για καθε πρι ξη π α α ωρε τα γ α εκκαθ ρ η Στη δ αδ κα α εκκαθ ρ η υμμετ μ τα μ λη τη α εξαρτητω τ υ εα αυτα υ αλλ τα για δ κ τ υ λ γαρ ασμ η γ α λ γαρ αομ τω Παραγγελ ω τ υ λ κληρωση τ ρηματ κ δ ακα μ ι απ τη πρ ζ α μ λη τη υ τ εκπληρω η τω Χρηματ κι τη υπ ρεφ εω α τ τ υ α τ υμβαλλ μ υ αυτη παραγγελ α εκκαθαρ ση ω Συ αλλαγφ Θα δ ε εργε τα μφω α με τ δ κα τη λλαδα γ α τ ζ υ αλλαγ σε ργα ωμ ε αγ ρ κα δ ω οτη αγ ρα παραγφγω τ π περ λαμβ ε τ τ καθφ α τ α μ κκαθαρ η Συ αλλαγι επ ΠαραγΦγω κα λ π κα ι τ κ απ φα ε τω αρμ δ ω αρ Φ εφεξη υ α Ν μ Θε α Συμφω α αυτη δ θπετα απ τ υ ακ λ υθ υ ρ υ π υ γ τα αμ βα ω απ δεκτ απ τ υ μβαλλ μι υ ρ κτ κ κλ υ βα ρηματ τηρ ακη μβα η επ παραγφγω π καταρτ ζετα εκτ τη υ εδρ α η τη Αγ ρα Παραγι γω τ υ τ κ κλ υ ι μβα ρηματ τηρ ακη μβα η επ παραγωγι π υ καταρτ ζετα κατα τη δ ρκε α τη υ εδρ ασηζ ηζ Αγ ρα ΠαραγΦγω τ υ Α μφω α με τ α τ κ πλα εκκαθ ρ η υ αλλαγφ επι ρηματ μ κφ παραγφγω μθ ω τηζ κα τηζ Χρημα στηρ ακη αγ ρα παραγφγω Π π ε ρη η παρ η επε δυτ κφ υπηρε Φ κα κη η επε δυτ κφ δρα τηρ τητω υμπερ λαμβα μ ω ω π σ ωτ Φ δρυμι τω κατα τη α τ υ κκαθαρ τη μελ τη Α τ π υμμετ ε τη δ αδ κα α εκκαθι ρ η η π α γ ετα μ οω τη Α μη μ ρα Θε ημερα πρ γραμμα μ η λε τ υργ α τη Αγ ρ ΠαραγΦγω τ υ Η α Φ υμη ετα ρε α με τη επω υμ α λλη κ ρηματι τηρ α Φ μη τα ρε α υμμετ Φ εκκαθαρ η δ ακα μ κα κατα Φρη ηζ η π α ε α δ α ε ρ τη τ υ Συ τημα εκκαθ ρ ση α δ ακα μ αξ Φ κα παραγφγω Σημε Φ ετα τ η Α ηδη απ τ ετ ε απ ρρ φη ε τη ετα ρ α κκαθαρ η Συ αλλαγφ π ΠαραγΦγω Α Ε τ Σ Π Θε μ κ επε δυτ θε Π ετα ρ α δ α ε ρ οη αμ βα ω κεφαλα ω ετα ρ α επε δ εω αρτ φυλακ υ α φαλ τ κη ετα ρ α κα α φαλ τ κ ταμε π υ λε τ υργε μ μα τη λλ δα Ψ

11 α ι μ α μ εκκαθ ρ η υ αλλαγφ επ ΠαραγΦγω πω αυτ εκδ δεται εγκρ ετα κα δημ ιε ετα μφω α με τ ζ δ ατ ξε τ υ ρθρ υ τ υ πω ο ε τ αξ ε κ ητ αξ ε μφω α με ρθρ τ υ πω Οε Σε ρ παραγι ατηγ ρ α ε ηγμ υ παραγφγ υ η π α πρ δι ρ ζετα με β η τ α αφ ρ ε α ληψη η απ δ η τη ημερ μη α ληξη τη ρ μ η πρ Θε μ α η κα τη τ μη κη η λ τ υ Π Ε π υ υ κατ τ μ τ δικα ωμα καταρτ η ρηματ τηρ ακι υμβαοεω τ Α ι Θ η τυ περ ρ μ π υ επ β λλει εκ τ τε η Αγ ρ ΠαραγΦγω τ υ Α η κα η Χ ωζ πρ ζ τη δυ ατ τητα π υδηπ τε πρ Φπ υ α δ ατηρε α κτη Θ η η α τη δημ υργ α α κτη Θθ η ωζ πρ ζ τη αγ ρ ω λ Πα ω α Συμβ ε επ ρηματ π τωτ κι μ σω δ ω Σ υμβ ε πρ α ρε η υπ πρ Θε μ α κα α ταλλαγη δικα ωμ τω επ κ ητφ αξ Φ Χρηματ στηρ ακφ δε κτφ μ ω τη ρηματαγ ρα υ αλλι γμα ζ κα επ τ κ ω δα ε μ Πε θφρ α φ λ υ λικη εκ τ τε απ τ μφμε η αξ α ε μετρητ η κ ητ αξ ε η αλλε μ ρφεζ εξα φ λ η π υ παρ ετα απ παραγγελ α μ ω λ υ τη Α πρ ζ η Α γ α τη εξα φ λ ση τω εκα τ τε υπ ρεφ εω τ παραγγελ α πρ τη Ε Α π ε απ ρρ υ απ τη εκκαθι ρ η υ αλλαγφ τη γ ρ Παραγι γω τ υ Α Π Θε α π π υ φε λετα απ λ τη Αγ ρ ΠαραγΦγω τ υ Α η κα τη Ε τη Α η κα ε π δηπ τε λλ πρ ωπ γ α τη λε τ υργ α εκκαθαρ ση α δ ακα μ υ αλλαγφ επ παραγφγω ε ηγμ ω στη γ ρ ΠαραγΦγω τ υ Πωλητ ω π δ καιωμα π α ρε υτ π υ ε οπρ ττει τ μημα δ καιφματ γ α τη παρα ι ρη η τω δ κα ωμ τω ωζ πρ ζ τη υπ κε με η αξ α Πωλ τ ω π Σ Αυτ π υ α αλαμβ ει τη υπ ρ ω η α πωλη ε τη υπ κε με η αξ α Σ Συμβ λα ελλ τ κηξ κπλ ρω Σ μβα η π υ δε με ε τ ζ α υμβαλλ μ υ α πωλη υ η αγ ρ α τ τ ω υπ πρ Θε μια τη υπ κε με η αξ α Συ αλλα ε αθε φυ κ η μ κ πρ ωπ γ α λ γαρ α μ τ υ π υ λ ργα ωμ η αγ ρα παρ ε επε δυτ κ υπηρε ε δ ω τ πλα ηζ ρ α ωμ η αγ ρα Σ τ α δ απρα μ τευ ηλεκτρ κ τημα δ απραγμι τευ η με τ δ ακρ τ κ τ τλ Σ Σ πω τυ α αμ ρφφ ετα εκ τ τε με τη γκρ η τ υ Δ κητ κ Συμβ υλ υ τη Ε Ψ Φ Φ

12 Σ τ α εκκαθ ηλεκτρ κ τημα εκκαθαριοηζ με τ δ ακρ τ κ τ τλ ΑΣΗΣ πω τυ α αμ ρφφ ετα εκ τ τε με τη γκρ η τ υ Δ κητ κ Συμβ υλ υ τη μ μα δικα Φματ ζ π π υ φε λε α καταβ λε υ αλλα με γ α η αγ ρ δ κα Φματ πρ α ρε η Τραπεζα Περ Θωρ υ Α φαλ π τωτ κ δρυμα τ π τηρ τα περ ΘΦρ α α φ λ η κα α φ λε ε Τραπεζα Δ ακα π τωτ κ δρ μα τ π δ ε εργε τα ημερη και ρ τ κ ρηματ κ δ ακα μ πραξεω επ παραγφγω π κε με ε αξ ε κ ητ αξ ε δε κτε κ ητφ αξ Φ αξ ε τηζ Χρηματαγ ρ ζ κα αλλε αξ ε μβι ε η δε κτε επ τω π ω παρι ετα δ κα ωμα αγ ρι η πφλη η απ παραγωγ η β ε τω π ω υπ λ γ ζετα η ρηματ στηρ ακη αξ α τω παραγφγω ατ τ ρ ακ υ αλλα ε ι υμβ ε ζ π καταρτ ζ τα τ α σ η γ ρα ΠαραγΦγω τ υ Α μφω α με ζ εκα τ τε τε μ υ α α στ κ δ ατ ξε Α ρηματ τηρ Θη Φ Α τ Π ΩΣ Π Π ΘΩ ΣΦ Λ ΣΗΣ π λ γη ρι πεζα Περ Θιυρ υ φι λ η ρ πεζα ε εργε τη παρ α μβα η κα ωζ κκαθαρ τη λ τη Α α ωζ ρ πεζα Περ Θωρ υ α φαλ η ε Φ Παραγγελ α απ δθ εται τη Φρευ η τω δ τητω τη ραπεζα δηλφ τα τ δε βλ πτ τα τα υμφ ρ τα τ υ Δη μ αδ κ τητα ρι πεζα Περ Θωρ υ φι λ η ητ α αγ ωρ ζετα τ η ραπεζα ω ΕκκαΘαρ τη ε τη δυ ατ τητα α υ εργ ζετα α με αλλε Τρ πεζε Περ Θωρ υ φ λ η πω α τ τ α α τα ε εργε υπ τη δ τητ τηζ ωζ ρ πεζα Περ Θωρ υ φι λι η ε τη δυ ατ τητα α υ εργ ζε α α με τρ τ υ κκαθαρ τ π ρεφ ε ρι πεζα Περ θιυρ υ φι λ η ραπεζα Περ Θωρ υ Α φ λ η υπ ρε τα α α α γε Δε μευμθ Λ γαρ α μ ατ Θε η ω Περ Θωρ ω Α φ λ η εφεξη Λ γαρ α μ Περ Θωρ υ επ ματ τ υ Παραγγελ α τ π Παραγγελ α η τ μ λ τη αγ ρ παραγφγω εφ τ ι ε μεταξ τ ζ συμφω ηθε καταθθτε α τ Περ ΘΦρι φ λ η πω αυτ εξε δ κε ετα τ παρ ρτημα τηζ παρ α πρ Θετη πρ ξηζ γ α τη πρ ηκ υ α εκπληρω η λω τω υπ ρεφ εφ τ υ απ υ αλλαγ π υ δ ε εργ τα γ α λ γαρια μ τ στη Αγ ρι ΠαραγΦγω τ υ τ ψ τ π υ Θα καθ ρ ζετα κατα Ψ Φ Φ

13 περ πτωση απ τη Α κα β κι Θε λλ π π απα τε τα γ α τη εκπληρωση ω υπ ρεφ εω τ υ Παραγγελ α απ τ υ αλλαγ τ υ ε Χρημα μ κα παρ γωγα π τ υ περ Θωρ υ Α φαλ η υ τη ετα μιμ ε θ υρ υπ ρ τη Ε Α τ π δ α ε ρ ζετα η δια Τ ω ω λ γαρ α μ κ ε μ η ρ πεζα ω κκαθαρ τη ωρ α εμπ δ ζετα μω α δ ετα καταθ ει τ λ γαρ α μ αυτ β α πρ βα ει ε μερ κη η λ κη δ μευ η τ υ Λ γαρ α μ Περ Θωρ υ τ υ Παραγγελ α Χωρ ζ δ κα ωμα ελ γ υ τη ρθ τηταζ η μη τηζ ετ κη ε τ λη τη Α με βα η κατ τα η υ αλλαγφ π υ θα τ υ απ τ λλε η Α ηλεκτρ κα μ ρ τ καθ ρ μ ε απ τη Αγ ρα ΠαραγΦγω τ υ α τη Α ι ρε γ α γ ω τ π ε τη Α τα π ι τα π α ε δε με ε δ α ε ημερφ ε τη Α ε Παραγγελ α κατ Θε ε τα απα τ με α πρ Θετα π στ ωζ ω Λ γαρ α μ τ υ πρ εκπληρωση υπ ρεφ εφ τ υ απ υ αλλαγ ε παραγωγα ε α εκτελε ε τ λη τη γ α απ δ μευ η π Φ απ τ ω ω Λ γαρ α μ ε ημερφ τα ετ κ τη Ε οτ α δ ετα δεδ μ α απ τη Α κα παρ λληλα α μεταφ ρε τ ε α π υ αφ ρ σ ζ ωζ ω Λ γαρ α μ τω Παραγγελθω τη Ε Α ζ α μεταφ ρε ρηματα μεταξ λ γαρ α μφ ε τε ε δ τραπεζ κα ε τε δ ατραπεζ κ π υ απα τε ται γ α τη εκπληρω η τω π ρεφ εω τω Παραγγελ ω η α πρ βα ει με δι ζ υ α επ μ λε α τη με η εκτ λε η πληρωμφ α στη αοφαλε α δεδ μ ω θ α τηρε Π ακα Α τ τ η πρ κε μ α επ ω ε με τη Α με πρωτει κλε δ τ κωδ κ εκκαθαρ η τ υ καθε τελ κ Πελατη Να εκτελε ε ερ με ε κα εξερ με ε πληρωμ με ακρ βε α α στ ελ τ δυ ατ ρ δ ω α εκτελει πληρωμ με δ α ημι ρα ε τ τη λλ δ ζ υ απα τ μεταφ ρ κεφαλα ω μ ω Τ Π ΩΣ Ε Θ Σ Σ π ρει ε ρι πεζα ω κκαθαρ ατη Η ρ πεζα δηλφ ε τ παραμθ ε ε ημερη ωζ ρ ζ τ υπ ρεφσε ζ ηζ α τ τη Α ω ι λ αυτη μπερ λαμβα μ η α τηζ π ρι ω η παρ η αοφ λεια για τη κ λυψη πα ηζ φ εω υπ ρεφ εφ τη α τι τη ΑΕ τω Φ τε α κατα ωρε η τ υ αλλαγ πρ εκκαθ ρ η γ α λ γαρ α μ τ υ Παραγγελ α Ψ Φ Φ

14 δ κ τερα η Τρ πεζα υπ ρε τα α α α τε τα τη ΑΕ τ γμα κωδ κ εκκαθαρ η παραγγελι α γ α λ γαρ α μ τ υ Παραγγελ α κα α λαμβα ε τ κωδ κ αυτ απ τη Α μφω α με τα ε δ κ τερα ρ ζ με α τ α μ πρ κε μ υ α ε α εφ κτη η εκκαθ ρι η τω υ αλλαγι τ υ Παραγγελθα οτη γ ρα ΠαραγΦγω τ υ μθοω τ υ Συ τηματ ΕκκαΘ ρ η τη Α π αδηπ τε παραγγελ α πρ τη ραπεζα απ τ Παραγγελ α η απ τ ι λ τη Αγ ρα ΠαραγΦγω πρθπε α α αφ ρε τ ωδ κ εκκαθ ρ η Παραγγελ α β α α γε Λ γαρ α μ Περ Θωρ υ α φ λ η επ ματ τ υ Παραγγελ α γ Να λαμβ ε ζ α αφ ρεζ τηζ δ α ζητ ε υμπληρω η απ τ Παραγγελ α τ υ περιθωρ υ α φ λ η α τω α αγκα ω π Φ α τη εκπληρω η ω π ρεφ εφ τ υ μφω α με τη ε ημ ρω η π λαμβα ε απ τη Α τ τ λ κ θε υ εδρ α η τη γ ρ ΠαραγΦγω τ α αφ ρ κα με τ Οψ τω περ Θωρ ω α φαλ η π υ πρι πει α ε παρα ε Παραγγελ α πρ τη αρξη τη επ με η υ εδρ α η ωζ α κ Θε α αγκα α κατ τη ε λ γη κρ η τ πρ Θετη δθ μευ η η εξα φαλ η Η ρ πεζα γ ω τ π ιε οτ Παραγγελ α τ απα τ με απ τη περ ΘΦρ α φ λ σηζ τ αργ τερ ω τ π μ τη αμε ω επ με η εργ μη ημεραζ κα Παραγγελ α υπ ρε τα α τ καταθ ε τ Λ γαρια μ Περ Θωρ υ τ αργ τερ λεπτ πρ απ τη αρξη τη υ εδρ α η τ α πρ βα ε ε ε ημ ρωση υ Παραγγελ α α αφ ρικ με τα υπ λ πα ωζ πρ ζ περ ΘΦρ α φαλ η τ ζ δ ακα μ τι αμ β τ πρ μηθε εζ α καθε ξ δ ετ κα με ζ υ αλλαγ τ υ ζ α μεταφ ρε στ Δ ακα τη τα υ λ κα π λ πα η α ε ημερφ ε τη γ α τυ παρξη λλω δ α φαλ εω Θ α ελ γ ε τη καλυψη ε περ πτω η π υ καλε τα Παραγγελ α α ουμπληρι ε τ περ Θι ρ α φ λ η Να ε ημερι ε τ Λ γαρ α μ Περ Θωρ υ φ λ η για τ υπ λ π τ περ Θωρ υ α φαλ η εφ αυτ ε ε καλυφθε α α πρ βα ε ε λ κη η μερικη ρευ τ π η η περ σ ακφ τ ε ω τ Παραγγελ α ε περ πτω η π υ αυτ δε υμμ ρφφθηκε πρ καλυψη τ υ περ Θωρ υ α φ λ η απ τ λλ τα ετ κ τ ε α τη Α α τα μ λη τη Αγ ρι ΠαραγΦγω τ υ Χ κατ περ πτω η παραδ δ τα η παραλαμβ τα παραδ τ α αγαθα αξ ε κα μετρητ Ψ Φ Φ

15 β α πρ στα ε ε τα στ Χε α τ υ Παραγγελ α α τα δεδ με α α αφ ρ α με τ ζ σ αλλαγ τ υ Παραγγελ α ω απ ρρητα γ α ε ημερφ ε τ Παραγγελ α γ α ζ καταρτ ζ με ε υ αλλαγ τη αγ ρ παραγφγω α τ ζ υπ ρεφ ε ζ π μπ ρ α πρ κ ψ υ απ αυτ ημερφ ε επ η τ Παραγγελ α τ υλ τ κ Θε μη α για η εκπληρω η τω π ρεφ εω πρ ζ τη ΑΕ ω πρ ζ τ ζ αφ ρφ ε τ Παραγγελι α υ αλλαγ κα τη κ η η τω λ γαρ α μφ τ υ δ ω α ω ε ημερφ ε πω κα η γε κ τερη επ ω α με τ Παραγγελεα Θα γ τα ειτε εγγρ φω ε τε τηλεφω κι τα τ ι ε α π υ α αφι ρ α τ Παρ ρτημα τηζ παρ α Παραγγελ α υπ ρε τα α ε ημερφ ε με α τη ραπεζα γ α τυ αλλαγη τω τ ε ω τ υ ε α καταρτιζε ημερη Ιω α αλυτ κη κατ τα η π ατ ε ζε α παραγγελ α με α αγραφη τ υ κωδ κ τ λ τω περ Θωρ ω α φαλ ηζ π τ υ ε παρ ε πελι τη κα τη Θ η τ υ λ γαρ α μ τ υ κα α ε ημερφ ε τ λ γαρ α μ π υ τηρε ω ρ πεζα Περ Θωρ υ Α φαλ η τ α πρ βα ε μετ απ πρ ηγ με η γ ωμη τ υ λ υ τη Αγ ρ ΠαραγΦγω τ υ Α π υ παρθ ετα ε τ ε λ γ υ ρ υ ε λ κη ρευ τ π η η κλε ιμ λω τω Θθ εω τ υ Παραγγελ α ε περ πτω η Θα τ υ τ υ Παραγγελ α π με τη παρ α εξ υ δ τε πρ τ τ τη ρ πεζα τη ετ κη ε τ λη υ α κα μετ τ Θ ατ τ υ ζ α ε ημερφ ε τ θλ τη γ ρα ΠαραγΦγω τ υ Α γ α τυ πρ Θετε α φαλειε τι π ε ε παρ ε ε αυτ Παραγγελ α ιη α πρ βα ε ε γ ε ε κ θε πρ ξη εκκαθ ρ η γ α λ γαρ α μ πελατι κα α α αλαμβ ε κ Θε ετ κη ευθ η ο μφω α με τ μ τ α μ κα τ ετ κ απ φα ε τη Ε Α Θ Να παραδ δε τ Παραγγελ α μετ απ α τημα τ τ π τ υ Περ Θωρ υ π υ υπερβα ε τ ψ τ υ απα τ με υ Περ Θωρ υπ τη πρ π Θε η τ Παραγγελεα ε ε εκπληρφ ε κατα τ ρ τη απ δ ηζ ω α ω π λε τ υπ ρεφ ε τ υ ε α τ τη ρ πεζα Χρ κι ρ α ε τ λι δ μευ η Η ραπεζα Θα δε με ει τ Λ γαρ α μ Περ Θωρ υ απ εω κα τη ημ ρα Τ Γ α τ ι ρε εκτ τ υ παραπ ω δ α τηματ η ρ πεζα Θα δε με ε τ Λ γαρ α μ Περ Θωρ υ α α κωδ κ παραγγελι α κατ πρ τερα τητα πρ τ ζ τη ημ ρα Τ υθι η τη ρι πεζα Ω πρ τη ευθ η τη ρ πεζα ημε Φ ετα τ η ευθ η αυτη απ ρρ α απ τ ε ργε θ τη για τη εκπληρω η τω π ρεφ εφ τηζ ωζ κκαθαρ τη ε α αυτ τελξ α τ τη ευθι η τη η π α απ ρρ ε απ τ ε ργε τηζ γ α τη εκπληρωση ω υπ ρεφ εφ τηζ ωζ Τραπεζα Περ Θωρ φ λ η Ψ Φ Φ

16 ευθι η τη ρι πεζα ιυ κκαθαρ τη α ραπεζα ω μ λ τη ΑΕ π ε πρ σωπε τ Παραγγελι α κατ τη εκκαθαρ η κα τ δ ακα μ τω ρηματ τηρ ακφ υ αλλαγφ ευθ εται ευθ ω αι ωζ πρωτ φε λ τη α τ τη Α γ α καθε υπ ρ ω η π υ πρ κ πτε απ τ ρηματ στηρ ακ υ αλλαγ επ παραγι γω τω λ γαρ α μφ π υ τηρε ρ πεζα ω ρ πεζα Περ Θωρ υ α φι λ η δε φ ρε ευθ η α τ τη Χ Ε απ ρρ υοα απ τη εκκαθ ρ η αι δ ακα μ τω ω α ω ρηματ τηρ ακφ υ αλλαγφ β π ρθωση π πρ κ πτε απ τ ρηματ σ ηρ ακ υ αλλαγ με η α τ υ ρ υ απ τελε κα κι Θε αθ τη η εκπληρω η τω υπ ρεφ ει τ υ Παραγγελ α πρ τη Ε λ γω υπερημερ α δ ω υ επε α α δυ αμ α καταβ λη τ υ απα τ με υ περ θωρ υ α φ λ η β δυ αμ α παρι δ η τ τλω αξ Φ αγαθφ η κα τ υ α τ τ μ υ αυτι πω κατ περ πτω η απα τε τα απ τη φ η τηζ υ αλλαγηζ γ δυ αμ α πληρωμη τω Χρηματ κφ υπ ρεφ εω απ τ ημερη ι δ ακα ομ Σε περ πτω η περημερ α τη ρ πεζα ωζ πρ ζ π αδηπ τε υπ ρ ω η τη ετ κη με τη εκκαθ ρι η υ αλλαγι τη γ ρ ΠαραγΦγω τ υ εφαρμ ζ τα δ ατ ξε τ υ αρθρ τω αρθρω κα τ υ α μ και γε κ τερα τη ι υ α μ Θε α δ ρ πεζα ευθι ετα α τ τ υ Παραγγελ α απ τ λ γαρ α μ τ υ π υ γ ε α αγκα τ κ κλε μ θθ η παρα τ γεγ τ αυτ ε ε εκπληρφ ε α τ αυτη τη υπ ρ ω η τ υ γ α δ ακα μ τη α κτη Θ η α γ α καταβ λη α φαλε α πρ καλυψη τ υ α γματ τ υ λ γαρ α μ τ πρ ζ απ κατα τα η καθε ζημ α τ σ μπερ λαμβα με α τ υ δ αφυγ τ κ ρδ υ π υ απ ρρ ε απ τ α αγκαστ κ κλε μ τη Θ η τ υ ε κτ τω α ωτ ρω α αφερ μ ω η Τρ πεζα ευθι ετα α τ τ υ Παραγγελ α πρ απ κατα ταση τηζ ζημ α τ υ εφ αυτη φε λετα ε παρ βα η απ δ λ η βαρ αμ λε α ω πρ ζ τη εκπληρω η τω μ μω η υμβατ κι υπ ρεφ εω τη ετ κ με τη δ ε ργε α τηζ εκκαθ ρ η τω υ αλλαγφ π υ τη ε α ατεθε Τρ πεζα δε φ ρε ευθ η α τ τ υ Παραγγελ α γ α η ρθ τητα τω τ ε ω εκκαθαρ σηζ ω υ αλλαγφ τ υ α π α π λ γ ζ τα απ τη ΑΕ κα δημ ε τα ω τι τ α καθφ α γ α π αδηπ τε πραξη η παραλε ψη τη Α Η ευθι η τη ρ πεζα ω ρι πεζα Περ Θωρ υ φι λ η ητ γ ετα απ δεκτ τ η ραπεζα Περ Θωρ υ φ λ η απαλλα ετα απ π ιαδηπ τε ευθ η γ α μη εκτι λε η α γ α λα Θα μ η η μη εμπρ Θε μη εκτ λε η ε τ λφ τ υ Παραγγελ α ε η με τ υ αλλαγ τ π ε αφ ρ τ παρ γ α λ γ υ π υ φε λ τα σε τε ι κτακτα εμπ δ α η ε ηλεκτρ η μη λε τ υργ α η δυ λε τ υργ α τω εγκατα τα εω ηζ ραπεζα Περ θωρ υ Α φαλ η η γ α λ γ υ α ωτ ρα β α η λ γω παρ μβα ηζ τω αρμ δ ω ρ Φ Τραπεζα Περ Θωρ υ φ λ η α αλαμβ ε τη π ρ ωοη α ε ημερφ ει αμελλητ τ λ τη γ ρ Φ Φ

17 ΠαραγΦγω τ υ Α α η γ α τη κτα η και τα α τ α εφ ε α γ ω τ α η π Θα η δ ρκε α τ υ πρ βληματ ευθι η τ υ Παραγγελ α α Παραγγελ α ευθ ετα α τ τη Α ω κα α τ τη ραπεζα ω ρ πεζα Περ Θωρ υ Α φ λ η και ωζ κκαθαρ τη α ζ τυ φειλ με εζ σε αυτ πρ μηθε ε β Σε κ Θε περ πτω η υπερημερ α η αδυ αμ α εκπληρω η τω π ρεφ εω τ υ Παραγγελ α ε α τ τη Θα εφαρμ Θ πρ βλεπ με ε τα ρθρα επ τ υ α μ δ αδ καο ε τη Ε Α τω π ω Παραγγελ α ε λ βε γ Φ η γ Σε περ πτω η ευθ ηζ τηζ ρ πεζα ω κκαθαρ τη α τ τη λ γω υπερημερ α η αδυ αμ α εκπληρω η απ τ Παραγγελ α ω π ρεφ ει τ υ ρητ υμφω ε τα τ Παραγγελ α Θα καταβαλε την ρ πεζα καθε π π υ Θα κληθε α καταβ λε αυτη τη Ε ω πρωτ φε λ ρ α α Θα απ κατα τη ε κ Θε ζημ α αυτη μ λ τη Αγ ρ ΠαραγΦγω εγγυ ται τη εκπληρωση ηζ ω ω φε λη τ υ Παραγγελ α κα ευθι ετα α τ τη Τραπεζα ε λ κληρ με τ Παραγγελ α α ωζ πρωτ φε λ τηζ γ α τη καταβ λη τω φε λ μ ω τη Τραπεζα π ι α τη απ κατ ταση ηζ ζημ α τη ραπεζα Τρ πεζα Θα ε τ δ κα ωμα δυ αμε α κκλητη εξ υ δ τη η παρε με ηζ σε αυτη με τη παρ α απ τ λ τη γ ρ ΠαραγΦγω τ υ α ρεφ ει αυτ ματα κα ωρ δ α τερη γκρ η τ υ τερα μω απ πρ ηγ υμε η ε ημ ρω η αυτ με τ π τη ζημ α τ τρ φ δ τη λ γαρ α μ αυτ Δ αβ βα η δεδ μ ω Η δ αβ βα η δεδ μ ω α αφ ρ κ με τ Περ ΘΦρ Α φι λ ηζ α τη εκκαθ ρι η Θα γ ετα με ηλεκτρ κα μ α ειτε μ ω τερματ κ τη Τρ πεζα ε τε μ ω αρ ε ω μ ρφηζ με ρ π γραφημ η μ ρφη μφω α με τα Χρ δ αγραμματα π υ Θα εφαρμ ζ τα α τ ι κλ ελ γ υ περ Θωρ ω α φ λ η α τ κλ εκκαθ ρ η ατ τη δ αβ βα η δεδ μ ω α αφ ρ κα με τ Περ ΘΦρ Α φαλ σηζ Κα τη εκκαθαρ η η ραπεζα υπ ρε Οτα ε ρθη κατα Φρ η τ ζ σε α φ λε α τη μετ δ η τω δεδ μ ω ε αξ π τ α δ αβ βα η δεδ μ ω κα στη δ θε η δ κτυακη υπ δ μη επαρκ γ α τη απρ οκ πτη δ αβ βα η τω δεδ μθ ω Η Τραπεζα φε λει α λαμβ ει μ τρα Φ τε α απ τρ πε τη απφλε α δεδ μ ω η τη πρ βαοη αυτ απ μη μ μ π με ζ παγ ρε ετα στη ρ πεζα α διαδ δει α εκμεταλλε ετα γ α δ κ τη η γ α φελ τρ τ υ π αδηπ τε πληρ φ ρ α υ ωζ ε τηζ ιδ τητα τηζ ωζ ρ πεζα Περ Θωρ υ φαλ οη η κκαθαρ τη ρ πεζα δε ευθ εται ε α τ τ υ Παραγγελ α η τ υ ι λ υ τη γ ρ ΠαραγΦγω τ υ ε περ πτω η παραβ α ηζ τ απ ρρητ υ τω δ αβ βαζ μ ω πληρ φ ρ Φ η τη αλλ ω η τω ε τ λφ παρ μ ε η ω ω παραβ α η φε λετα ε δ λ η βαρ αμθλε α αυτη β Φ

18 εταβ βααη ε μ υ α εω Παραγγελ α ε δ κα ωμα α ζητη ε απ τη Τραπεζα τη μεταβ βα η τω δ καιωμ τω α τω υπ ρει εω τ υ επ τω παραγφγω σε λλ μθλ τη Χ π υ Θα τη υπ δε ξε δ μεταβ βα η διε εργε τα μφω α με τα ρ ζ με α στ αρθρ τ υ κα τ α μ καθφ α τ ζ λ ιπ ετ κ απ φα ε τη Ε Α εφ πληρ τα ακ λ υθε πρ π Θ ε α Παραγγελεα ε εκπληρφ ει τ υπ ρεφσε ζ υ α τ τ υ λ υ β Τ λ τη Ε π υ μεταβ β ζε τη ω α ω μη η καθφ κα εκε π η α αλαμβ ε α αγγ λ υ αμ ω τη Ε τη μεταβ βα η Η μεταβ βα η ε α ι υρη μ μετ τη α αγγελ α τη τη Α κα εφ η Ε ΑΕ δε α τ τα Θε ε αυτη α τ ζ λ γ υ π υ ρ ζ ται τ μ α στ α μ μ μ π η η ε δω απ εγκληματ κ δρα τηρ τητε υπ ρεωοη τη ραπεζαζ ωζ π τωτ κ δρ ματ γ α η τηρηση τω δ αδ κα Φ ελ γ υ ι τε α πρ λαμβ ε κα α εμπ δ ζε τη δ ε ργε α υ αλλαγι π ε ε δ ετα α υ δ τα με η μ μ π η η ε δω απ εγκληματ κ δρα τηρ τητε η με ρηματ δ τη η τη τρ μ κρατ α παραμ ε Θ κτη Λι η τη μβα η Σε περ πτω η π γ α π δηπ τε λ γ η Α ρε τη δ τητα τη Τραπεζα ω ραπεζα Περ Θωρ υ Αοφαλ η τρ π π Φ ταζ τ ετ κ καταλ γο η ω κκαθαρ τη η παρ α μβα η λ ετα αυτ δ κα α κα η Τραπεζα υπ ρε τα α απ δι ει ι με α τ π τ υ Περ Θωρ υ τ Παραγγελι α εφ δε υπ ρ ε φε λη τ υ ι α τ αυτη ραπεζα η Παραγγελ α δικα υ α α καταγγε λ υ εκτ κτω τη παρ α μβα η ε περ πτω η ττ α αλαμβα με απ τ λλ μ ρ ργ εκτελε τα με καθυ τι ρηση η ε φαλμε α η ακ μα κα λ γω α ωτ ρα β α π υ περ ρ ζεται μω τ Φρ ελ γ υ καθε απ αυτ ι καταγγελ α Ομφω α με η παρ υ α παραγραφ Θα ε αμε η υ ρι πεζα η Παραγγελ α δ α τα α αταγγε λ υ τη παρ α μβα η με μ μερη γγραφη δηλω η απευθυ τεα τ λλ μερ με πρ ε δ π η η τρ τα ημερφ ξ ω η απ ζημ ω η π υδηπ τε απ τα υμβαλλ με α μ ρη γ α απ κατα τα η τυ ζημ α εξ α τ υμβατ κφ ξ παρι μω πρ ξεω τ υ λλ υ μ ρ υ δε απ κλε ετα παρ α ι μβα η λ ετα αυτ μα α σε περιπτω η λ η τη απ ημερ μη α υμφω α μετ Θε η εκκαθ ρ η υ αλλαγι τη γ ρ ΠαραγΦγω τ υ γ α π ι δηπ τε λ γ Ψ ΦΨΨ Φ

19 π δε ξη π π ματα ε τω β βλ ω τη ρι πεζα Περ θωρ υ φ λι η υ πληρη απ δε κτ κη δ αμη ωζ πρ ζ τ κ η ει τω εμπλεκ με ω λ γαρ α μφ α τ ζ ε τω υμβαλλ μθ ω π υ απ ρρθ υ απ τ παρ ρ π π η η ρ π π η η τ υ παρ τ ε α γκυρη εφ ε α γραπτη ρμ δ τητα α υμβαλλ με α μ ρη γ α κ Θε ε τ παρ απ ρρ υ α διαφ ρα η ζητημα ερμη ε α τ υ υπ γ τα τη απ κλε τ κη κατ τ π αρμ δ τητα τω καθ λη αρμ δ ω δ κα τηρ ω ηζ Θη α παρ υ Θηκε ε τ ερα α τ τυπα απ τα π α τ κ Θε μ ρ λαβε α Π Π ΘΩ ΣΦΑΛ Σ Σ ΑΘ Σ Σ Π ΓΓ ΛΕ Σ Τ Λ Σ Σ ΑΓ ΑΣ Π ΓΩΓΩ Α Φ Γ Φ Π Π ΩΣ Π Α Π ΩΣ

20

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι, Κηφισίας αρ. 24Β, έχει ΑρΜΑΕ 45090/06/Β/00/4, ΑΦΜ 09936013, αρµόδια.ο.υ.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital (ETX Capital, εμείς ή εμάς), είναι Εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της ανώνυµης εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µε την επωνυµία «ΠΗΓΑΣΟΣ Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.237/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 15/4/2015,

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Στην Αθήνα, σήμερα, 20/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. TeleTrade - DJ Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. TeleTrade - DJ Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ TeleTrade - DJ Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων Μάιος 2012 Εισαγωγή Η Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων TeleTrade- DJ (αποκαλούμενη στο εξής «Εταιρεία») είναι μία Επιχείρηση Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Αγορές του Εξωτερικού (η «Σύμβαση») ισχύει συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank - Συµπληρώνετε όλα τα στοιχεία σας - Μονογράφετε σε όλες τις σελίδες - Υπογράφετε όπου ζητείται υπογραφή - Βάζετε το γνήσιο της υπογραφής σας από Αστυνοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0244/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0244/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 0244/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, 20/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα.

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα. Maisto Fresh Metal «FK TOYS» «FK TOYS»), ( 106),, «Maisto Fresh Metal» ( ), 01 /12/2013 31 /03/2014,,,, «..»,,. 9-13, ( ),, www.fktoys.gr ( «Site»)., o «FK TOYS» 210 6801769, 15:00. 17:00. 1) «FK TOYS»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι. Βασικά έγγραφα νοµιµοποίησης 1. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0474/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - N.Π.Δ.Δ " ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΒΕΖΑΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0768/2011 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0768/2011 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0768/2011 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.396/2011-2012 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 9/5/2012, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα