^ ΟΒ. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Αδειοδότηση Πεδίων Προσγείωσης / Απογείωσης) Διάταγμα του 2012.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "^ ΟΒ. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Αδειοδότηση Πεδίων Προσγείωσης / Απογείωσης) Διάταγμα του 2012."

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 299/2012 ^ ΟΒ Αριθμός 4585 Παρασκευή, 10 Αυγούστου Αριθμός 299 Oi ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (1) του (1) του (1) του (1) του (Ι) του (Ι) του (1) του (!) του (1) του (1) του 2012 Συνοπτικός Τίτλος Ερμηνεία 213(1) 114(1) 83(1) 70(1) 159(1) 6(1) 112(1) 49(1) 96(1) 12(1) του 2002 του 2004 του 2005 του 2006 του 2007 του 2008 του 2008 του 2011 του 2011 του 2012 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 33(2){β),35 (2),(4)και 260 Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται από τα άρθρα 33(2)0), 35 και 260 των περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμων του 2002 έως 2012 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Αδειοδότηση Πεδίων Προσγείωσης / Απογείωσης) Διάταγμα του (1) Στο παρόν Διάταγμα,εκτός εάν αττό το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, - «Νόμος» σημαίνει τους περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμους 2002 έως 2012 (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που ιτεριέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο.

2 2130 Αδειοδότηση πεδίων προσγείωσης / απογείωσης στις περιοχές Γεροσκήπου, Δρούσια, Τσακκίστρα 3,-(1) Με το παρόν Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 33 παράγραφος (2), στοιχείο (β) και 35 παράγραφος (2) και (4) του Νόμου, εκδίδονται άδειες κατασκευής και λειτουργίας πεδίων προσγείωσης / απογείωσης στις πια κάτω περιοχές με συντεταγμένες, 34 44'50.81"Ν 32"26'47.55" (WGS 84), Γεροσκήπου 35 1'32.09"Ν 32 17'47.90"Ε (WGS 84), Δρούσια 34 58'56.34"Ν 32" 44'43.65'Έ {WGS 84), Τσακκίστρα (2) Οι άδειες των πεδίων προσγείωσης/ απογείωσης, παραχωρούνται στην εταιρεία "Skyraiders Ltd." για ιδιωτική χρήση και για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος (3), στοιχεία (β) και (δ) του Νόμου. Οροι χρήσης πεδίων προσγείωσης / απογείωσης στις περιοχές Γεροσκήπου, Δρούσια, Τσακκίστρα 4. Η χρήση των πεδίων προσγείωσης / απογείωσης του άρθρου 3 παράγραφος (1) είναι επιτρεπτή υπό την προϋπόθεση τήρησης των ακόλουθων όρων: ί. τη διατήρηση των χώρων στα επιτρεπτά όρια ασφάλειας, την τήρηση των διαδικασιών ελέγχου πρόσβασης στα πεδία και την προστασία τους από εκ νομές ενέργειες, ίί. iii. ιν. ν. νι. νιι. για το κάθε πεδίο τη τήρηση των διαδικασιών προσέγγισης και απογείωσης οι οποίες εξασφαλίζουν τις απαραίτητες ασφαλείς αποστάσεις για τον τύπο του ελικοπτέρου που θα χρησιμοποιηθούν και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγχειριδίου 9261 του ΔΟΠΑ. η χρήση των χώρων από την ίδια εταιρεία ή και άλλους θα γίνεται με αποκλεισπκή ευθύνη των ιδίων, η χρήση των χώρων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας για πτήσεις με κανόνες εξ όψεως (VFR), την κατάθεση σχεδίου πτήσεως στο γραφείο κινήσεως του πλησιέστερου αεροδρομίου, την ενημέρωση των πληρωμάτων με μετεωρολογικά δεδομένα κατά τη διάρκεια των πτητικών δραστηριοτήτων στο χώρο, ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του χώρου δυνάμει των Διεθνών Κανονισμών Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας και ειδικότερα των προνοιών του Παραρτήματος 14 Μέρος!Ι (Κεφάλαια 1,2,3,4,5,6) και των αντίστοιχων του Εγχειριδίου 9261 του ΔΟΠΑ. Έγινε στις 2 Αυγούστου 2012, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ, Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων.

3 Ε.Ε. Παρ. Hl(f) 2131 Κ.Δ.Π. 300/2012 Αρ. 4585, Αριθμός 300 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2009 (ΝΟΜΟΙ 106(1) ΤΟΥ 2002, 160(1} ΤΟΥ 2005, 76(1) ΤΟΥ 2006, 22(1) ΤΟΥ 2007, 11 (5) ΤΟΥ 2008, 53(!) ΤΟΥ 2008, 68(1) ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 78(5) ΤΟΥ 2009) Διάταγμα με βάση το άρθρο 7(2)(γ) Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - «Οδηγία 91/676/ΕΟΚτου Συμβουλίου της 12" ς Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Π ε pi βάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες του με βάση το άρθρο 7(2)(γ) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων, του 2002 μέχρι 2009, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα, με το οποίο εγκρίνεται το Πρόγραμμα Δράσης για Προστασία των Ευπρόσβλητων Ζωνών από τη Νιτρορύπανση, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο Διάταγμα Κ.Δ.Π. 185/2008. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 1. Εισαγωγή Η νιτρορύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που οφείλεται κατά κύριο Λόγο στις γεωργικές δραστηριότητες. Η εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης αποτελεί ουσιώδους σημασία δραστηριότητα που αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα της ρύπανσης των υπογείων και επιφανειακών νερών από τα νιτρικά, λαμβάνοντας μέτρα για περιορισμό της. Το άζωτο αποτελεί κύριο θρεπτικό στοιχείο απαραίτητο για την ομαλή ανάπτυξη και καρποφορια των φυτών. Η νιτρική μορφή του αζώτου είναι ευκίνητη μέσα στο έδαφος με δυνατότητα να καταλήγει στα υπόγεια νερά. Σε επικλινή εδάφη λόγω χαμηλής απορροφητικότητας / διηθη τι κόππας, μετά από έντονες βροχοπτώσεις, τα νιτρικά μπορούν να παρασυρθούν ένεκα επιφανειακής απορροής και να προκαλέσουν ρύπανση των επιφανειακών νερών. Κύρια πηγή των νιτρικών στο έδαφος είναι τα αζωτούχα λιπάσματα, τα κτηνοτροφικά απόβλητα (π,χ, κοπριές), η λάσπη και τα επεξεργασμένα λύματα από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων, η οργανική ουσία του εδάφους, τα διάφορα οργανικά υπολείμματα κ.α. Η υποχρέωση για προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση, απορρέει από τη σχετική οδηγία (91/676/EC) που αφορά τις γεωργικές δραστηριότητες. Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία αυτή, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκδώσει τους Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 μέχρι 2009, τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης) Κανονισμούς του 2002, το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρόγραμμα Δράσης για Προστασία των Ευπρόσβλητων Ζωνών από τη Νιτρορύπανση) Διάταγμα του 2004, το οποίο αντικαταστάθηκε από το Διάταγμα του 2008 (Κ.Δ.Π. 185/2008), το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ευπρόσβλητες Ζώνες λόγω Νιτρορύπανσης και Κατηγορίες Νερών που Υφίστανται ή Ενδέχεται νο Υποστούν Νιτρορύπανση) Διάταγμα του 2004, το οποίο αντικαταστάθηκε από το Διάταγμα του 2008 (Κ.Δ.Π. 186/2008), το Διάταγμα του 2011 (Κ.Δ.Π. 41/2011) και τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής που αναθεωρήθηκε το 2007 (Κ.Δ.Π. 263/2007). Μέσα σ'αυτά τα πλαίσια έχουν καθοριστεί ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση περιοχές, όπου τα νερά υφίστανται ρύπανση ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση από γεωργική ή και κτηνοτροφική δραστηριότητα, με βασικό κριτήριο την ποιότητα των νερών όσον αφορά την περιεκτικότητα τους σε νιτρικά. Το Τμήμα Γεωργίας με βάση τη σχετική νομοθεσία θέτει σε εφαρμογή το παρόν Πρόγραμμα Δράσης για περιορισμό της νιτρορύπανσης στις ευπρόσβλητες ζώνες. Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει την ευθύνη της εφαρμογής και παρακολούθησης των μέτρων του Προγράμματος Δράσης που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του στα πλαίσια της αδειοδότησης και επιθεώρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους Νόμους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών του 2002 μέχρι Το Πρόγραμμα Δράσης αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τις Πρόνοιες του Προγράμματος και αναφέρεται στα λιπάσματα, στην αποθήκευση και διακίνηση λιπασμάτων στη χρήση κτηνοτροφικών αποβλήτων και λάσπης, στη χρήση υγρών και στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων και αποθήκευση τους, στη χρήση λάσπης, την τήρηση αρχείου από τους παραγωγούς, τις μεθόδους άρδευσης και την διεξαγωγή αναγκαίων χημικών αναλύσεων. Το δεύτερο μέρος αφορά την ενημέρωση των παραγωγών. Το τρίτο μέρος τη λίπανση των Καλλιεργειών και το τέταρτο την παρακολούθηση του προγράμματος. Στο τέλος παρουσιάζονται τρία παραρτήματα τα οποία περιέχουν βοηθητικό στοιχεία με τη μορφή πινάκων για τον υπολογισμό της αναγκαίας ποσότητας αζώτου που θα πρέπει να δοθεί ως λίπανση (Παράρτημα 3) (είτε αυτό είναι οργανικό είτε ανόργανο είτε και τα δύο), λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη ποσότητα αζώτου που προέρχεται από κοπριά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 17 κιλά αζώτου/δεκάριο/έτος. Στην ποσότητα αυτή συμπεριλαμβάνεται και η ποσότητα της κοπριάς από βόσκηση. Στο Παράρτημα 1 παρουσιάζονται παραδείγματα υπολογισμού της ποσότητας του αζώτου οτα οποία χρησιμοποιούνται τα στοιχεία αυτά. Κάθε παραγωγός, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει και κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται από την κακή χρήση των κτηνοτροφικών αποβλήτων, της λάσπης και των λιπασμάτων, ιδιαίτερα των αζωτούχων, λόγω του ότι η χρήση τους σχετίζεται άμεσα με τη νιτρορύπανση. Κύριος στόχος όλων των γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να είναι η αποτροπή της ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών νερών με νιτρικά. Η εφαρμογή των Όρων του Προγράμματος Δράσης οτις Ευπρόσβλητες περιοχές είναι υποχρεωτική. Για να γίνει κατορθωτή η όλη προσπάθεια πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι εκείνοι οι παράγοντες που μπορούν άμεσα ή έμμεσα να συμβάλουν στη νιτρορύπανση και αφορούν την παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση των

4 2132 Λιπασμάτων και των άλλων ουσιών που δυνητικά μπορούν να προκσλέσουν ρύπανση. Ως εκ τούτου, πρέπει να Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για προοιασία. Για τους σκοπούς του πιο κάτω Προγράμματος Δράσης ισχύουν οι πιο κάτω ορισμοί: β ο ρυάκι σημαίνει κάθε ροή νερού στην επιφάνεια της γης, είτε φυσική είτε τεχνητή, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε αποχέτευση που ανήκει σε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης. Λίπασμα σημαίνει κάθε ουσία που περιέχει αζωτούχο ένωση ή ενώσεις και διασπείρεται οτο έδαφος προκειμένου να τονώσει την ανάπτυξη των φυτών. Στα λιπάσματα περιλαμβάνονται η κόπρος και οι λυματολάσπες. = Χημικό λίπασμα σημαίνει κάθε βισμηχανικώς παρασκευασμένο λίπασμα. > Απόβλητο σημαίνει κάθε ουσία ή αντικείμενο το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. = Κτηνοτροφικά απόβλητα είναι τα απόβλητα {επεξεργασμένα ή μη) που προκύπτουν από τα ζώα που στεγάζονται οε κτηνοτροφικά υποστατικά ο β ο ο Υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα είναι τα κτηνοτροφικά απόβλητα (επεξεργασμένα ή μη) που προκύπτουν από κτηνοτροφικές δραστηριότητες και περιέχουν λιγότερο από 10% στερεά. Στερεά κτηνοτροφικά απόβλητα είναι τα κτηνοτροφικά απόβλητα που προκύπτουν από μηχανικό διαχωρισμό ή τα στερεά απόβλητα που περιέχουν λιγότερο από 85% υγρασία. Λάσπη σημαίνει την ιλύ που προέρχεται από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων κα( η οποία έχει υποστεί βιολογική, χημική ή θερμική επεξεργασία. Αβαθές έδαφος σημαίνει το έδαφος με μικρό βάθος, μικρή ικανότητα αποθήκευσης νερού, το οποίο μπορεί να μετακινηθεί εύκολα Λόγω καιρικών συνθηκών και έχει βάθος μέχρι 15 εκατοστό. Δεξαμενή αποθήκευσης ή αποξήρανσης υγρών αποβλήτων σημαίνε) τη δεξαμενή που είναι κατασκευασμένη για την αποθήκευση ή την αποξήρανση των αποβλήτων. Η κατασκευή τους πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν Πρόγραμμα Δράσης. Μέρος Ι: Πρόνοιες Προγράμματος Δράσης Οι παραγωγοί των οποίων, καλλιεργούμενα τεμάχια εμπίπτουν σε ευαίσθητη από νιτροροπανση ζώνη, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες πρόνοιες του Προγράμματος Δράσης: Α, Λιπάσματα Α1. Χρήση λιπασμάτων Για την εφαρμογή ορθολογικής λίπανσης στις διάφορες καλλιέργειες πρέπει να συνεκτιμώνται διάφοροι παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι: ανάγκες της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία (ανάλογα με το είδος, την ηλικία και το στάδιο καλλιέργειας)» εποχή φύτευσης και ανάπτυξης της καλλιέργειας = εδαφολογικές συνθήκες (μηχανική σύσταση, κλίση εδάφους) = τα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία εντός του εδάφους (μέσω εδαφικών αναλύσεων) κλιματικές συνθήκες (βροχόπτωση, εξάτμιση) ποσότητα και ποιότητα νερού άρδευσης μέθοδος άρδευσης/ λίπανσης οποιαδήποτε προσθήκη αζώτου μέσω άλλων πρόσθετων ουσιών πέραν των λιπασμάτων Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των Λιπασμάτων, επιτυγχάνεται με την εφαρμογή από τους παραγωγούς προγραμμάτων Λίπανσης, στα οποία, μεταξύ των άλλων, λαμβάνονται υπόψη οι πιο πάνω παράγοντες. Η αποθήκευση και χρήση των λιπασμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η μορφή του αζώτου και ο χρόνος εφαρμογής του και να εφαρμόζεται στην καλλιέργεια όταν το έχει ανάγκη. Για περιορισμό της απορροής και διήθησης των νιτρικών ενδείκνυται όπως για τη βασική Λίπανση να χρησιμοποιούνται μορφές αζώτου δυσκίνητες στο έδαφος ή λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης και για τις επιφανειακές λιπάνσεις λιπάσματα άμεσης πρόσληψης του αζώτου. Γενικά απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων : Αν τα εδάφη είναι κεκορεσμένα με νερό, πλημμυρισμένα, παγωμένα ή χιονισμένα. Σε δενδρώδεις καλλιέργειες κατά την περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 31 ίανουαρίου κάθε χρόνου. Αναλυτικότερα η απαγόρευση χρήσης αζωτούχων Λιπασμάτων ή τύπων αζωτούχων λιπασμάτων για κάθε καλλιέργεια, παρουσιάζονται στο Παράρτημα 3. Μεταξύ δύο καλλιεργήσιμων περιόδων ή σε χέρσα τεμάχια. Οταν σημειώνονται ή προβλέπονται εντός των επόμενων 48 ωρών βροχοπτώσεις. Σε επικλινή εδάφη με κλίση μεγαλύτερη από 10% ή και σε αβαθή εδάφη Σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από ρυάκια στα οποία υπάρχει ροή νερού, 50 μέτρων από Λίμνες, 50 μέτρων από ποταμούς στους οποίους υπάρχει ροή νερού και 300 μέτρων από πηγές ή γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για υδατοπρομήθεια, εκτός αν ορίζονται για τη συγκεκριμένη γεώτρηση ζώνες προστασίας με

5 2133 βάση το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Μέτρα Προστασίας των Υπογείων Νερών) Διάταγμα (Κ.Δ,Π. 45/1996). Στις περιπτώσεις των επιφανειακών αζωτούχων λιπάνσεων, οι λιπάνσεις θα πρέπει να γίνονται σε περισσότερες από μία εφαρμογή όταν δεν σημειώνονται ή δεν προβλέπονται βροχοπτώσεις εντός των επόμενων 48 ωρών., Οι μέθοδοι λίπανσης πρέπει να εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κατανομή των λιπασμάτων, δηλαδή να διασφαλίζεται η διάθεση ίοης ποσότητας λιπάσματος ανά φυτό ή τετραγωνικό μέτρο καλλιεργήσιμης γης. Τα συστήματα λίπανσης να βρίσκονται πάντα σε καλή λειτουργική κατάσταση. Για άκοπους μείωσης χρήσης λιπασμάτων επιδιώκεται η εναλλαγή καλλιεργειών ή/και αμειψισπορά. Η καλλιέργεια ενός μόνο φυτού ίυονοκαλλιέρνεια) έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση συστατικών τα οποία απορροφά σε κάθε καλλιεργητική περίοδο. Όλα τα φυτά δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες σε Θρεπτικά στοιχεία. ΆλΛα φυτά όπως τα ψυχανθή συντελούν στη συσσώρευση αζώτου στο έδαφος, ενώ άλλα χρειάζονται σημαντικές ποσότητες αζώτου. Οι νέοι τρόποι καλλιέργειας έδωσαν τη δυνατότητα μονοκαλλιέργειας όμως τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Το έδαφος "κουράζεται", αυξάνουν οι απαιτήσεις σε λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, φυτοφάρμακα και γενικά μειώνεται η γονιμότητα του εδάφους. Λύση σε αυτά τα προβλήματα μπορεί να δώσει η αμειψισπορά, Η αμειψισπορά είναι η εναλλαγή καλλιεργειών και έχει ως στόχο τον εμπλουτισμό του εδάφους με στοιχεία τα οποία άλλα φυτά απορροφούν και άλλα αποδίδουν στο έδαφος λόγω των διαφορετικών αναγκών τους. Η αμειψισπορά μπορεί να περιέχει και αγρανάπαυση. Παραδείγματα Δίχρονη Αμειψισπορά: Τρίχρονη Αμειψισπορά: 1 έτος σιτηρά 2 έτος αγρανάπαυση ή ψυχανθές 1 έτος αγρανάπαυση 2 έτος σιτηρά ή ψυχανθές 3 έτος σιτηρά ή ψυχανθές Τρίχρονη Αμειψισπορά: 1 έτος πατάτες 2 έτος ετήσια καλλιέργεια εκτός σσλανωδών 3 έτος ανοανάπαυση υε χλωρή λίπανση. Α2. Αποθήκευση - Διακίνηση χημικών λιπασμάτων Ο κάθε πωλητής και χρήστης των λιπασμάτων σης ευπρόσβλητες ζώνες πρέπει να τηρεί τις πιο κάτω αρχές σχετικά με την αποθήκευση και μεταφορά των λιπασμάτων: α. Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να είναι κλειστοί και στεγανοποιημένοι και να αποφεύγεται η εισροή νερών της βροχής ή και απορροής τους. β. Τα λιπάσματα αποθηκεύονται σε χώρους που απέχουν τουλάχιστον 50 μέτρα από τα επιφανειακά νερά, όπως λίμνες, ποταμοί κλπ. και 300 μέτρα από πηγές ή γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για υδατοπρομήθεια εκτός αν ορίζεται για τη συγκεκριμένη γεώτρηση ζώνη προστασίας με βάση το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Μέτρα Προστασίας των Υπογείων Νερών) Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 45/1996), γ. Υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα λιπάσματα να βρίσκονται σε ασφαλείς συσκευασίες και κατά την μεταφορά, την αποθήκευση και τη χρήση τους να μην καταστρέφονται. δ. Τα υγρά αζωτούχα λιπάσματα να αποθηκεύονται σε στεγανά, αντιοξειδωτικά και άθραυστα δοχεία, να αποφεύγεται η υπερπλήρωση των δοχείων και αυτά να τοποθετούνται σε θέσεις ασφαλείς για την αποτροπή κάθε κινδύνου πρόκλησης ρύπανσης λόγω πτώσης ή θραύσης του δοχείου ή διασποράς του λιπάσματος. ε. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την μεταφορά ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και ο κίνδυνος διασποράς τους στο περιβάλλον, Β, Χρήση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων - Λάσπης Η χρήση κτηνοτροφικών αποβλήτων και λάσπης από μονάδες εντατικής εκτροφής χοίρων, αγελάδων και πτηνών υπόκειται σε αδειοδότηση σύμφωνα με τους Νόμους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών του 2002 μέχρι 2009 ή / και σύμφωνα με τους νόμους περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης του 2003 μέχρι Κατά την εφαρμογή κτηνοτροφικών αποβλήτων και λάσπης στο έδαφος πρέπει να διασφαλίζονται τα πιο κάτω:» Υπολογισμός της καλλιεργήσιμης έκτασης και της ποσότητας του αποβλήτου με δεδομένο ότι η ποσότητα αζώτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ανάγκες της φυτείας και οε καμία περίπτωση τα 17 κιλό αζώτου /δεκάριο/ έτος. ' Οι παραγωγοί κτηνοτροφικών αποβλήτων που υπόκεινται σε αδειοδότηση σύμφωνα με τους Νόμους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών του 2002 μέχρι 2009 ή / και τους Νόμους περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης του 2003 μέχρι 2008 έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε χημικές αναλύσεις σύμφωνα με τους όρους των Αδειών Απόρριψης Αποβλήτων ή / και τους Γενικούς Ορους Απόρριψης που εκδίδονται με βάση το Αρθρο 5 των Νόμων περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών του 2002 μέχρι Η χρήση Κτηνοτροφικών αποβλήτων και λάσπης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. (Κ.Δ,Π. 263/2007) και το Διάταγμα για Χρησιμοποίηση της Ιλύος στη Γεωργία (Κ.Δ.Π, 517/2002) αντίστοιχα. Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη διάθεση στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων για σκοπούς λίπανσης μέχρι την ενσωμάτωση τους να είναι ο συντομότερος δυνατός και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει τις 5 ημέρες. Στις

6 2134 περιπτώσεις που ισχύουν Αδειες Απόρριψης Αποβλήτων ή Γενικοί Όροι Απόρριψης, πρέπει να εφαρμόζοντοί οι σχετικοί όροι τους. Β1.1. Χρήση Υγρών Κτηνοτροφικών αποβλήτων * Κατά την εφαρμογή υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων πρέπει να τηρούνται οι πιο κάτω όροι: (α) Απαγορεύεται η διάθεση τους σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 10%. Σε κεκλιμένα εδάφη (με κλίση μεγαλύτερη του 7%) η εφαρμογή να γίνεται οε δύο ή περισσότερες δόσεις και με τρόπο που να αποκλείει την απορροή τους. (β) Η διάθεση τους στο έδαφος μπορεί να γίνεται σε ξηρικές καλλιέργειες, όπως τα σιτηρά πριν την σπορά και στη συνέχεια να ενσωματώνονται στο έδαφος αμέσως ( εντός 12 ωρών), για μείωση της οχληρίας και των εκπομπών αμμωνίας. (γ) (δ) (ε} Η μέγιστη επιτρεπτή δόση υγρών αποβλήτων χοιροστασίων μετά από μηχανικό διαχωρισμό ανέρχεται σε 6,8 κυβικά μέτρα ανά δεκάριο το χρόνο. Η χρήση μεγαλύτερης ποσότητας απαιτεί την εκ των προτέρων διενέργεια χημικής ανάλυσης για επιβεβαίωση ότι δεν ξεπερνιέται το όριο των 17 κιλών ολικού αζώτου ανά δεκάριο το χρόνο. Σε περίπτωση χρήσης επεξεργασμένων κτηνοτροφικών αποβλήτων, η δοσολογία καθορίζεται μετά από χημική ανάλυση τους. Η εφαρμογή τους μπορεί να γίνει με ειδικά μηχανήματα τοποθέτησης υγρών λιπασμάτων τα οποία διασφαλίζουν την ομοιόμορφη διάθεση και ενσωμάτωση τους στο έδαφος ή μέσω των συστημάτων άρδευσης τα οποία διατηρούνται σε καλή λειτουργική κατάσταση. Απαγορεύεται η διάθεση τους σε περιόδους βροχοπτώσεων ή όταν τα εδάφη είναι πλημμυρισμένα, παγωμένα ή χιονισμένα. (στ) Τα υγρά απόβλητα δεν πρέπει να διατίθενται σε απόσταση μικρότερη των ; (ζ) μέτρων από πηγές ή γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για υδατοπρομήθεια, εκτός εάν ορίζονται για τη συγκεκριμένη γεώτρηση ζώνες προστασίας με βάση το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των νερών (Μέτρα Προστασίας των Υπογείων Νερών) Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 45/1996) - 10 μέτρων από ρυάκια στα οποία υπάρχει ροή νερού μέτρων από λίμνες και ποταμούς στους οποίους υπάρχει ροή νερού. Να γίνεται εκτίμηση του κινδύνου πρόκλησης πιθανής ρύπανσης στο τεμάχιο και να καθορίζεται ανάλογο πρόγραμμα εφαρμογής με βάση τον Κώδικα Ορθής γεωργικής Πρακτικής (Κ.Δ.Π. 263/2007) για ελαχιστοποίηση των κινδύνων ρύπανσης σε όλες τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις πρόνοιες των Νόμων περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης. (η) Όλες οι χημικές αναλύσεις πρέπει να διεξάγονται από εργαστήρια τα οποία εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Β1.2. Χρήση στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων Κατά την εφαρμογή στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων πρέπει να τηρούνται οι πιο κάτω όροι: (α) Όταν θα χρησιμοποιηθούν αχώνευτα σε σιτηρά, μπορούν να τοποθετηθούν αμέσως μετά τον θερισμό ή τουλάχιστο τρεις μήνες πριν τη σπορά και να ενσωματώνονται εντός 48 ωρών, ενώ εάν είναι χωνεμένα (κοπριές που παραμένουν εκτεθειμένες σε εξωτερικές συνθήκες για τουλάχιστο 3 μήνες) μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι και λίγο πριν τη σπορά και να ενσωματωθούν εντός 48 ωρών, (β) (γ) (δ) Στις δενδρώδεις φυτείες να χρησιμοποιούνται χωνεμένα κατά τη χειμερινή περίοδο. Στα λαχανικό η προσθήκη χωνεμένων αποβλήτων δυνατό να γίνει λίγο πριν τη φύτευση ή αχώνευτων όταν μεσολαβούν τουλάχιστο τρεις μήνες πριν τη φύτευση με ενσωμάτωση τους στο έδαφος εντός 48 ωρών και στη συνέχεια άρδευση, ον δεν υπάρχει ικανοποιητική υγρασία στο έδαφος. Η τοποθέτηση τους μπορεί να γίνει με κοπροδιανομέα, ή με οποιοδήποτε άλλο πρακτικό τρόπο, έτσι που να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη διασπορά και ενσωμάτωση στο έδαφος. Ένας πρακτικός τρόπος είναι η μεταφορά τους σε μικρούς σωρούς με τρόπο που να διασφαλίζεται ισόποση κατανομή τους ανά τετραγωνικό μέιρο. Στη συνέχεια και εντός 48 ωρών να γίνεται ομοιόμορφη διασπορά τους στο έδαφος. (ε) Απαγορεύεται η διάθεση τους σε περιόδους βροχοπτώσεων ή όταν τα εδάφη είναι πλημμυρισμένα, παγωμένα ή χιονισμένα. (στ) Τα στερεά απόβλητα δεν πρέπει να διατίθενται σε απόσταση μικρότερη των : (ζ) (η) μέτρων από πηγές ή γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για υδατοπρομήθεια, εκτός εάν ορίζονται για τη συγκεκριμένη γεώτρηση ζώνες προστασίας με βάση το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των νερών (Μέτρα Προστασίας των Υπογείων Νερών) Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 45/1996) - 10 μέτρων από ρυάκια στα οποία ρέουν νερά -' 50 μέτρων από λίμνες και ποταμούς που ρέουν νερά. Οι μέγιστες επιτρεπτές ποσότητες διάθεσης στερεών αποβλήτων (κοπριάς) μπορούν να προσδιοριστούν με τη διενέργεια χημικής ανάλυσης για προσδιορισμό των συγκεντρώσεων ολικού αζώτου. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ή δεν είναι αντιπροσωπευτικές τότε οι ποσότητες υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τους πίνακες του Παραρτήματος Ι. Όλες οι χημικές αναλύσεις πρέπει να διεξάγονται από εργαστήρια τα οποία εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

7 B2. Χρήση λάσπης 2135 Η διάθεση λάσπης από τους σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων στις ευπρόσβλητες ζώνες πρέπει να γίνεταί σύμφωνα με ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης. Κατά τη μεταφορά, αποθήκευση και χρήση της ως εδαφοβελτιωτικό πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ρύπανσης του περιβάλλοντος. Διευκρινίζεται ότι η λάσπη που προέρχεται από την επεξεργασία των αστικών λυμάτων χαρακτηρίζεται ως οργανικό απόβλητο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Χρησιμοποίηση Ιλύος στη Γεωργία) Κανονισμοί {Κ.Δ.Π. 517/2002). Οι επιτρεπτές δόσεις λάσπης μπορούν να εξαχθούν μόνο κατόπιν χημικών αναλύσεων, οτις οποίες υπολογίζεται η συγκέντρωση ολικού αζώτου και τις οποίες πραγματοποιεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων και έχει υποχρέωση να κοινοποιεί στους γεωργούς. Η αποθήκευση και χρησιμοποίηση της λάσπης γίνεται σύμφωνα με τις Άδειες Απόρριψης Αποβλήτων των σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Β3. Αποθήκευση κτηνοτροφικών αποβλήτων Ο υπολογισμός του μεγέθους των αποθηκευτικών χώρων (δεξαμενές και στεγανές πλατφόρμες) που απαιτούνται για την αποθήκευση των κτηνοτροφικών αποβλήτων πρέπει να υπολογίζεται ανάλογα με το είδος των αποβλήτων τη μέθοδο επεξεργασίας, τον τρόπο εκτροφής αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηρισπκά της κάθε μονάδας. Ο Πίνακας 1 του Παραρτήματος ί> μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υποβοήθηση των υπολογισμών. Στον Πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες τιμές παραγωγής αποβλήτων ανά κατηγορία ζώου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της Κύπρου. Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος για οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με τους υπολογισμούς για τη χωρητίκότητα των χώρων αποθήκευσης Αποθήκευση Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα που ϊτροκοπτουν από τις κτηνοτροφικές διεργασίες μπορούν να αποθηκεύονται μέχρι τη χρήση τους με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (α) (β) Σε δεξαμενές αποθήκευσης με τις ακόλουθες προδιαγραφές: β Η χωρητικότητα τους να είναι τουλάχιστο ίση με τη μέγιστη παραγωγή υγρών αποβλήτων για περίοδο 6 μηνών. Όλες ο! προδιαγραφές για την κατασκευή τους καθορίζονται στις Άδειες Απόρριψης Αποβλήτων ή τους Γενικούς Όρους που ισχύουν στην κάθε περίπτωση.» Οι δεξαμενές πρέπει να είναι και να διατηρούνται στεγανοποιημένες καθόλη την διάρκεια της χρήσης τους. Στεγανοποιημένη δεξαμενή ορίζεται ως η δεξαμενή της οποίας, τόσο ο πυθμένας, όσο και τα πρανή, έχουν επενδυθεί με υλικά που έχουν δείκτη υδροπερατότητας τουλάχιστο 10" 7 cm/sec. > Οι δεξαμενές πρέπει να απέχουν τουλάχιστο 50 μέτρα από δεξαμενές άρδευσης και επιφανειακά νερά όπως λίμνες, κοίτη ποταμού ή ρυακιού και από γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για άρδευση και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι θα έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της επιφανειακής απορροής, καθώς και της διαφυγής σε υπόγεια νερά. «Η εισροή των αποβλήτων στις δεξαμενές, αλλά και η άντληση τους να γίνεται κάτω από τη στάθμη των αποβλήτων για μείωση των εκπομπών αμμωνίας, Σε δεξαμενές αποξήρανσης μόνο για σκοπούς εξάτμισης σύμφωνα με πς πιο κάτω προδιαγραφές: e ο ο β ο Η χωρητικότητα των δεξαμενών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα υπερχείλισης τους αε καμία χρονική περίοδο του έτους. Όλες οι προδιαγραφές για την κατασκευή τους καθορίζονται στις Άδειες Απόρριψης Αποβλήτων, Οι δεξαμενές πρέπει να είναι και να διατηρούνται στεγανοποιημένες καθόλη την διάρκεια της χρήσης τους. Στεγανοποιημένη δεξαμενή ορίζεται ως η δεξαμενή της οποίας, τόσο ο πυθμένας, όσο και τα πρανή, έχουν επενδυθεί με υλικά που έχουν δείκτη υδροπερατότητας τουλάχιστο 10"' cm/sec και σε πάχος τουλάχιστο 30 εκατοστών. Οι δεξαμενές πρέπει να απέχουν τουλάχιστο 50 μέτρα από δεξαμενές άρδευσης, και επιφανειακά νερά όπως λίμνες, δεξαμενές νερού και κοίτη ποταμού ή ρυακιού και από γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για άρδευση και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι θα έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της επιφανειακής απορροής, καθώς και της διαφυγής σε υπόγεια νερά. Η εισροή των αποβλήτων στις δεξαμενές να γίνεται κάτω από τη στάθμη των αποβλήτων για μείωση των εκπομπών αμμωνίας. Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης ή εξάτμισης πρέπει να χωροθετούνται σε απόσταση πέραν των 300 μέτρων από πηγές ή γεωτρήσεις υδατοπρομήθειας εκτός αν ορίζονται για τη συγκεκριμένη γεώτρηση ζώνες προστασίας με βάση το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Μέτρα Προστασίας των Υπογείων Νερών) ώιάταγμα (Κ,Δ.Π. 45/1996). Η εναρμόνιση όλων των δεξαμενών αποθήκευσης υγρών αποβλήτων με τις πιο πάνω προδιαγραφές να επιτευχθεί όχι αργότερα από τις Β3.2 Στερεό Απόβλητα Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλο χώρο ο οποίος θα έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

8 ο 2136 Να είναι ικανοποιητικής χωρητικότητας μέχρι να πραγματοποιηθεί περαιτέρω επεξεργασία τους. Στις περιπτώσεις εφαρμογής τους στο έδαφος ως εδαφοβελτιωτικό πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα για περίοδο 6 μηνών. Το δάπεδο να είναι στεγανό, κατασκευασμένο ατΐό μπετόν (πλατφόρμα), με κλίση προς κανάλι συλλογής υγρών αποβλήτων. Τυχόν απορροές /εκπλύνσεις υγρών από το χώρο αποθήκευσης των στερεών να οδηγούνταισε στεγανή δεξαμενή συλλογής αποβλήτων. Να υπάρχει προστατευτικός τοίχος στις δυο ή τρεις πλευρές σε ύψος VA μέτρων. Ο χώρος πρέπει να αδειάζεται τουλάχιστο 3 φορές το χρόνο ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία οχληρίας και η διαφυγή αποβλήτων στο περιβάλλον. Επίσης, ο χώρος πρέπει να είναι στεγασμένος (στέγαστρα ή καλύμματα) για προστασία της κοπριάς από τις καιρικές συνθήκες. e Να απέχει τουλάχιστον 300 μέτρα από πηγές ή γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για υδατοπρομήθεια και τουλάχιστο 50 μέτρα από επιφανειακά νερά όπως λίμνες, δεξαμενές νερού και κοίτη ποταμού ή ρυακιοΰ και από γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για άρδευση και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι θα έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της επιφανειακής απορροής, καθώς και της διαφυγής σε υπόγεια νερά. Η εναρμόνιση των χώρων αποθήκευσης στερεών αποβλήτων με τις πιο πάνω προδιαγραφές να επιτευχθεί όχι αργότερα από τις β Γ. Τήρηση αρχείου Η προσωρινή αποθήκευση στερεών αποβλήτων στο έδαφος επιτρέπεται μόνο για περίοδο 3 εβδομάδων και μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο (Ιούνιος - Αύγουστος). Η αποθήκευση να γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε καμία περίπτωση σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από γεωτρήσεις υδατοπρομήθειας,50 μέτρων από δεξαμενές άρδευσης και επιφανειακά νερά όπως λίμνες, κοίτη ποταμού ή ρυακιού και από γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για άρδευση. Για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης απαιτείται η τήρηση αρχείου για κάθε αγροτεμάχιο εντός των ευπρόσβλητων ζωνών οτο οποίο καταχωρούνται οι προσθήκες ουσιών που περιέχουν άζωτο και οι ποσότητες τους, η προέλευση και η σύσταση τους, σι ημερομηνίες παραλαβής και εφαρμογής και άλλα στοιχεία όπως ο τρόπος και το είδος λίπανσης και η δοσολογία. Όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία κρατούνται για σκοπούς ελέγχου (π.χ. αποδείξεις, τιμολόγια, χημικές αναλύσεις) καθώς και νια έλεγχο της δοσολογίας του αζώτου. Σκοπός της καταγραφής των πιο πάνω στοιχείων είναι για να είναι σε θέση ο επιθεωρητής να παρακολουθεί ή νο ελέγχει την εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης. Όλα τα στοιχεία του πιο πάνω αρχείου πρέπει να διατηρούνται για περίοδο 3 χρόνων τουλάχιστο. Δ. Μέθοδοι άρδευσης Επιβάλλεται η χρήση βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης, στις ευαίσθητες στη νιτρορύπανση ζώνες. Τα βελτιωμένα συστήματα άρδευσης αποτελούνται από την κεφαλή του συστήματος, τους κεντρικούς και δευτερεύοντες αγωγούς και τις γραμμές άρδευσης. Τα είδη που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι οι σταγόνες, οι μικροεκτοξευτήρες/μίνισπριγκλερ και οι εκτοξευτήρες χαμηλής και μεγάλης παροχής:» Σταγόνες σε όλα τα λαχανικό, αμπέλια, μπανάνες, δενδρώδεις καλλιέργειες κ.τ.λ > Μικροεκτοξευτήρες, σε όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες όπως εσπεριδοειδή, φυλλοβόλα, ελιές κ.τ.λ.» Εκτοξευτήρες χαμηλής παροχής, σε πατάτες, καρότα, φυλλώδη λαχανικά κ.τ.λ.. «Εκτοξευτήρες μεγάλης παροχής, σε τριφύλλια κ.τ.λ.. Απαγορεύεται η άρδευση με κατάκλιση σε όλα τα είδη εδαφών. Ε. Διεξαγωγή χημικών αναλύσεων Οι χημικές αναλύσεις φύλλων, εδάφους και νερού άρδευσης αποτελούν σημαντικό καθοδηγητικό εφόδιο γιατί καθορίζουν τα επίπεδα των θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν στο φυτό και το έδαφος, jjj Ανάλυση νερού όσον αφορά το Άζωτο να γίνεται κάθε τρία χρόνια. Εάν το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση προέρχεται από κυβερνητικό υδατικό έργο, είτε από σταθμό βιολογικού καθαρισμού τότε θα χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα της ανάλυσης του νερού που γίνεται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Ανάλυση εδάφους να γίνεται κάθε δύο χρόνια για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και τα σιτηρά, και κάθε χρόνο για τις ετήσιες καλλιέργειες που έχουν μεγάλες αζωτούχες ανάγκες (λαχανικά). Η ανάλυση να γίνεται πριν τη φύτευση ή τη σπορά. Σε περίπτωση γειτονικών τεμαχίων ή τεμαχίων στην ίδια περιοχή με ίδιους τύπους εδαφών με ίδιες ή όμοιες καλλιέργειες οι οποίες είχαν την ίδια λιπαντική πρακτική, να γίνεται ομαδοποίηση των τεμαχίων σε ένα δείγμα εδάφους έτσι ώστε να γίνεται μόνο μία ανάλυση εδάφους. Οι δειγματοληψίες να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται αντιπροσωπευτικό δείγμα. Για δειγματοληψίες εδάφους να λαμβάνεται δείγμα σε βάθος μέχρι 30 εκατοστά από διάφορα σημεία του τεμαχίου (τουλάχιστο 8 ανά δεκάριο) και τα οποία να αναμειγνύονται επαρκώς έτσι ώστε να συλλέγεται συνολική ποσότητα τουλάχιστον 2 κιλών. Η δειγματοληψία να γίνεται από ιδιώτες γεωπόνους ή αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας. Ολες οι χημικές αναλύσεις πρέπει να διεξάγονται από εργαστήρια τα οποία εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Εάν το τεμάχιο δεν είναι ομοιόμορφο (τεμάχια με ίδιους τύπους εδαφών, ίδιες καλλιέργειες και στα οποία έχει ακολουθηθεί η Ιδιο λιπαντική αγωγή), ή η έκταση είναι μεγάλη ή συνυπάρχουν διάφορες φυτείες τότε θα πρέπει να γίνονται περισσότερες αναλύσεις εδάφους. Κατά τη Δειγματοληψία να μην επιλέγονται μέρη του τεμαχίου που είναι δυνατό να επηρεάζονται από διάφορους εξωγενείς παράγοντες όπως διάβρωση ή πρόσφατη επιχωμάτωση.

9 2137 Η εποχή ττου πρέπει να πραγματοποιούνται οι αναλύσεις εξαρτάταί από το είδος, το στάδιο της καλλιέργειας κα: από το είδος του δείγματος (έδαφος, φύλλα). Οταν εφαρμόζεται υδρολίπανση, οι δειγματοληψίες διενεργούνται στο ενδιάμεσο δύο λιπάνσεων. Η καταλληλότερη περίοδος δειγματοληψιών φύλλων και εδάφους στην περίπτωση των φυλλοβόλων είναι ο Ιούνιοςίούλιος και για τα εσπεριδοειδή η περίοδος Ιουλίου - αρχές Οκτωβρίου. ΜΕΡΟΣ II: Ενημέρωση/επιμόρφωση Για επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Δράσης στις ευπρόσβλητες ζώνες απαιτείται συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων. ΜΕΡΟΣ III: Λίπανση των καλλιεργειών Οι ανάγκες της κάθε φυτείας σε άζωτο παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα του Παραρτήματος III. Στον ίδιο Πίνακα γίνεται περαιτέρω, αναφορά στους επιτρεπτούς τρόπους λίπανσης. Τονίζεται ότι οι ποσότητες που αναγράφονται οτον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ιίί αντιστοιχούν στις ανάγκες των φυτών σε άζωτο. ΜΕΡΟΣ IV : Παρακολούθηση του Προγράμματος Δράσης Η εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης θα παρακολουθείται από επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του Τμήματος Γεωργίας, Τμήματος Περιβάλλοντος, και Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Συγκέντρωση αζώτου (Ν) στα διάφορα είδη στερεών αποβλήτων και συντελεστής ανοργανοποίησης. Είδος στερεής κοπριάς Αγελάδες Εκτιμώμενη Συγκέντρωση Ν (%) επί ξηρού (b) 2 Μέσος συντελεστής ανοργανοποίησης (Σ.Α.) 0,25 Χοίροι 3 0,30 Πουλερικά 4 0,50 Αιγοπρόβατα 2 0,25 Πίνακας 2: Πίνακας συντελεστών Φαινόμενης Πυκνότητας (ξηρού βάρους) Είδος κοπριάς Αγελάδας Φαινόμενη Πυκνότητα (Φ.Π.) σε Kg / m 3 (c) 250 Χοίρων 250 Πουλερικών 250 Αιγοπροβάτων 250 Προσδιορισμός ποσοτήτων λίπανσης Ν αναγκαίο Ν^ΰά^αυς "*" Ν νερά ύ + Ν Λ,ΙΤ αοράτων όπου : Νανπνίπίο: το άζωτο yta κάθε καλλιέργεια που δίνεται στον Πίνακα 3 Νίδοφοιις: η ποσότητα του Αζώτου που βρίσκεται στο έδαφος και ΝνεραϊΓ: υπολογίζεται με βάση την ανάλυση εδάφους η ποσότητα του Αζώτου που βρίσκεται στο νερό άρδευσης και υπολογίζεται με βάση την ανάλυση του νερού Νλιηοσμάιων: το Αζωτο το οποίο θα προστεθεί υπό τη μορφή κοπριάς ή ανόργανων λιπασμάτων Νλιίτοομοπ>ιν : Νχοπριάς "*" Ναν.Αιπαυμαίων Ν ίοπ ριβ ς = α / (b"c) Οπου και α : η ποσότητα αζώτου σε Kg / δεκάρια. (Η μέγιστη επιτρεπτή τιμή ανέρχεται στα 17 Kg / δεκάριο) b : η εκτιμώμενη συγκέντρωση αζώτου επί ξηρού c : η φαινόμενη πυκνότητα της κοπριάς σε kg / m 3

10 2138 Παράδειγμα 1 : Υπολογισμός της μέγιστης ποσότητας κοπριάς αγελάδων ττου μπορεί νσ χρησιμοποιηθεί: Χ = 17 Kg/(0.02 *250 Kg/m 3 ) χ = 3,4 m 3 /δεκάριο Με βάση το μέγιστο επιτρεπτό όριο των 17 κιλών ολικού αζώτου ανά δεκάριο το χρόνο και με δεδομένο ότι μόνο ένα μέρος του οργανικού αζώτου της κοπριάς θα γίνει διαθέσιμο (Συντελεστής ανοργανοποίησης του Πίνακα 1 δεύτερη στήλη), η ποσότητα αζώτου που χρειάζεται για να καλυφθούν οι ανάγκες της καλλιέργειας, μπορεί να συμπληρώνεται με ανόργανη λίπανση (βλέπε παράδειγμα 2), Παράδειγμα 2: Υπολογισμός λίπανσης για φυτεία ντομάτας με τα πιο κάτω δεδομένα: Περιεκτικότητα αζώτου στο έδαφος : 5kg/ δεκάριο Συνολική ανάγκη της φυτείας σε άζωτο : 55kg/ δεκάριο (Παράρτημα II!). Με βάση την ανάλυση του νερού η περιεκτικότητα στο νερό είναι 10γρ Αζώτου/τόνο νερού. Το συνολικό νερό άρδευσης που χρησιμοποιείται είναι περίπου 650 m 3 άρα 6,54 κιλά Αζώτου. Η μέγιστη ποσοϊητα κοπριάς αγελάδων που αντιστοιχεί στα 17 Kg αζώτου ανά δεκάριο είναι 3,4 m 3 / δεκάριο. Από την ποσότητα αυτή μόνο το 25% με βάση το Μέσο Συντελεστή Ανοργανοποίησης (δεύτερη στήλη του Πίνακα 1) θα είναι διαθέσιμο για τη φυτεία δηλαδή 17*25%=4,25 κιλά Αζώτου. 55 = 5 + 6,54 + 4,25 + Χ => Χ =39,21 κιλά ανά δεκάριο Ως εκ τούτου απαιτείται η προσθήκη 39,21 κιλών ανόργανου Αζώτου ανά δεκάριο. Παράδειγμα 3: Υπολογισμός λίπανσης σιτηρών με τα πιο κάτω δεδομένα: Περιεκτικότητα αζώτου στο έδαφος : 3 κιλά/δεκάριο Συνολική ανάγκη της φυτείας σε άζωτο : 9 κιλά/ δεκάριο (Παράρτημα III). Η λίπανση θα γίνει με τη βοήθεια κοπριάς από πουλερικά. Εφόσον ήδη στο έδαφος περιέχονται 3 κιλά Αζώτου το επιπλέον Άζωτο που χρειάζεται η φυτεία είναι: 9-3=6 κιλά Αζώτου/δεκάριο. Πα να εξετάσουμε αν η προσθήκη του Αζώτου μπορεί να γίνει εξολοκλήρου από κοπριά πουλερικών, βρίσκουμε με την βοήθεια της δεύτερης στήλης του Πίνακα 1 ότι για διαθέσιμο Άζωτο 6 κιλών η ποσότητα Αζώτου που χρειαζόμαστε είναι: Χ=6/0,50=12 κιλά Αζωτο. Η ποσότητα δεν υπερβαίνει τα 17 κιλά/αζωτο υ/δεκάρι ο και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εξολοκλήρου κοπριά για την λίπανση. Με βάση την Εκτιμώμενη Συγκέντρωση Αζώτου επί ξηρού βάρους του Πίνακα 1 μπορούν να προστεθούν: Χ=12/0,04 και άρα χ=300 κιλά κοπριάς πουλερικών που σύμφωνα με τον Πίνακα 2 αντιστοιχούν σε χ=300/250=12 m 3 κοπριάς πουλερίκών / δεκάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων ανά είδος ζώο αγελάδες σε σύστημα ατομικής διαμονής αγελάδες σε σύστημα ελεύθερου σταβλισμού Χοίροι (μεικτά χο ι ρ οστά σία) Όρνιθες αυγοπαραγωγής Πουλλάδες μέχρι 18 εβδομάδες Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής Αιγοπρόβατα Άλογα Σύνολο παραγόμενων αποβλήτων ΘΟλίτρα /1.000 κιλά Ζ. Β. ανά ήμερα κιλά ανά γαλακτοφόρα αγελάδα την ημέρα λίτρα / χοιρομητέρα ανά ημέρα (συμπεριλαμβάνονται καί όλα τα παράγωγα) 0,1 κιλό/ανά όρνιθα/ημέρα 0,05-0,06 κιλά ανά πουλλάδα/ημέρα 0,04 ~ 0,05 κιλά / κοτόπουλο την ημέρα 2 κιλά ανά ζώο / ημέρα κιλά/ ζώο την ημέρα Διαχωρισμός υγρής και στερεής φάσης σε μηχανικό διαχωριστήρα 75-85% υγρό 20-25% στερεό 90-95% υγρό 5-10% στερεό * Οι τιμές που αναφερόντα! ανά χοιρομητέρα περιλαμβάνουν και όλα τα παράγωγα (χοιρίδια, χοίρους προπάχυνσης και χοίρους πάχυνσης).

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΦΥΤΕΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΦΤΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΖΩΤΟ (Kg/δεκ.) ΑΠΟΔΕΚΤΟ! ΤΡΟΠΟί ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΤΆΤΕΣ : Πρώιμες ανοιξιάτικες Όψιμες ανοιξιάτικες 15 25" Λόγω της βρόχινης περιόδου κατά την οποία αναπτύσσονται, η μισή ποσότητα του αζωτούχου λιπάσματος να ενσωματώνεται με τη φύτευση αποφεύγοντας την έκπλυση του εάν επικρατήσει μεγάλη βροχόπτωση. Η μισή ποσότητα του αζώτου να ενσωματώνεται στο έδαφος με τη φύτευση και η υπόλοιπη ποσότητα του αζώτου να δίδεται σε μικρές δόσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η υδρολίπανση μέσω του συστήματος άρδευσης, η μισή ποσότητα μπορεί να εφαρμοστεί με τη φύτευση υπό μορφή θειικής αμμωνίας και η υπόλοιπη ποσότητα του αζώτου να δίδεται σε μικρές δόσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε όλες τις περιπτώσεις η μορφή του αζώτου που πρέπει να χρησιμοποιείται με τη φύτευση των πατατών είναι η αμμωνιακη ή άλλη μορφή βραδείας απελευθέρωσης του αζώτου, με σκοπό τη μείωση του κινδύνου έκττλυσης του αζώτου στα βαθύτερα στρώματα. Για την επιφανειακή λίπανση των πατατοφυτειών να χρησιμοποιείται νιτρική αμμωνία. Στην περίπτωση της άρδευσης με σπρίνκλερ, η λίπανση να γίνεται για περίοδο ημερών από τη φύτευση, ενώ στην περίπτωση της άρδευσης με σταγόνες η λίπανση να σταματά τουλάχιστο 2-3 βδομάδες πριν τη συγκομιδή. Χειμερινές Μέχρι 15 Τα 2/3 της ποσότητας του αζώτου να ενσωματώνονται με τη φύτευση. ΕΣΓΙΕΡ!ΔΟΕ!ΔΗ - ' - ' Για παραγωγή μέχρι 6 τον /δεκ. Για παραγωγή μέχρι 10 τον /δεκ. ΣΙΤΗΡΑ 20' 25" Τα 2/3 του αζώτου να δίδονται τέλος του χειμώνα- νωρίς την Άνοιξη υπό μορφή θειικής αμμωνίας και η υπόλοιπη ποσότητα σε 2-3 δόσεις (νιτρική αμμωνία, ουρία κλπ.) Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η υδρολίπανση η λίπανση αρχίζει με την έναρξη της άρδευσης και σταματά στα μέσα Οκτωβρίου. 9 Να γίνεται ενσωμάτωση ολόκληρης της ποσότητας με τη σπορά υπό αμμωνιακη μορφή. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται επιφανειακή λίπανση κατά την περίοδο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου, τότε η ποσότητα του αζώτου που τοποθετείται με τη σπορά μειώνεται κατά 2-3 κιλά.

12 ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ 21 To '/: του αζώτου να δίνεται τέλος του Χειμώνα- νωρίς την Άνοιξη υπό μορφή θειικής αμμωνίας και η υπόλοιπη ποσότητα σε 2-3 δόσεις (νιτρική αμμωνία, ουρία κλπ.) ξεκινώντας από το τέλος της Άνοιξης μέχρι και το Καλοκαίρι. Τονίζεται ότι απαγορεύεται η εφαρμογή λιπασμάτων αττό 1 Νοεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου... Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η υδρολίπσνση αρχίζει με την έναρξη της άρδευσης και τελειώνει περί το τέλος Σεπτεμβρίου. ΑΜΠΕΛΙΑ Οινοποιήσιμσ Αρδευόμενα 14 Η λίπανση εφαρμόζεται αργά το Χειμώνα ή νωρίς την Άνοιξη υπό μορφή αμμωνιακή. Σε επικλινή εδάφη, η λίπανση να εφαρμόζεται σε δύο δόσεις. ΛΑΧΑΝΙΚΑ α) Φυλλώδη β) Πεπονοειδή γ) Αγγουράκια Στη βασική λίπανση χρησιμοποιείται αμμωνιακή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αζώτου βραδείας απελευθέρωσης και δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/3 της ολικής ποσότητας. Η υπόλοιπη ποσότητα να δίνεται σε 3-4 δόσεις ή μέσω B.LA. (Βελτιωμένα Συστήματα Αρδευσης) Το ύψος της ποσότητας του αζώτου που χορηγείται πρέπει να είναι ανάλογο με τη διάρκεια και τις ανάγκες της καλλιέργειας. δ) Ντομάτα 55 ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Η αποστράγγιση των υδροττονικών καλλιεργειών είναι πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία και ιδιαίτερα σε άζωτο. Οι εν Αόγω μονάδες είτε θα πρέπει να ανακυκλώνουν το θρεπτικό αυτό διάλυμα είτε να το χρησιμοποιούν για άρδευση άλλων καλλιεργειών λαμβάνοντας υπόψη πς ανάγκες της εξωτερικής καλλιέργειας και τη σύσταση του διαλύματος σε άζωτο ΕΛΙΕΣ 25 ToVS του αζώτου να δίνεται τέλος του χειμώνα υπό μορφή θειικής α[ίμων\ας ή άλλη μορφή αζώτου βραδείας απελευθέρωσης και η υπόλοιπη ποσότητα σε 2-3 δόσεις ξεκινώντας από το τέλος της Άνοιξης μέχρι και το Καλοκαίρι. Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η υδρολίπανση αρχίζει με την έναρξη της άρδευσης και τελειώνει περί το τέλος Σεπτεμβρίου. ΜΠΑΝΑΝΟΚΑΛΛΙ ΕΡΓΕίΑ Η αζωτούχα λίπανση της μπανάνας να δίδεται μέσω των Βελτιωμένων Συστημάτων Αρδευσης - υδρολίπανση. Η λίπανση αρχίζει με την έναρξη της άρδευσης και η μέγιστη συγκέντρωση του αζώτου ανά κυβικό μέτρο νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40 γραμμάρια ανά τόνο νερού * Η μέγιστη επιτρεπτή δόση αζώτου από κτηνοτροφικά απόβλητα δεν μπορεί να ξεπεράσει σε καμία περίπτωση τα 17 κιλά ανά δεκάριο το χρόνο. Η υπόλοιπη ποσότητα μπορεί να συμπληρωθεί με ανόργανη λίπανση. Έγινε στις 10 Ιουλίου ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

13 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ{!) 2141 Κ.Δ.Π. 301/2012 Αρ. 4585, Αριθμός 301 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2006 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33, 34, 35 και 36 για καθορισμό και πληρωμή των ετήσιων τελών αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων υδάτων για το 2012 Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, , 35 και 36 των περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμών του 1999 έως 2006, αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά με το έτος 2012 τα ακόλουθα σε σχέση με την επιβολή και είσπραξη των τελών. 1. (α) Για ξενοδοχεία, διαμερίσματα και άλλα καταλύματα που χρησιμοποιούνται για τουριστικούς σκοπούς, άλλες τουριστικές αναπτύξεις και βιομηχανίες (συμπεριλαμβανομένων λιμανιών, αεροδρομίων, υδροπάρκων) μαρίνες και εκπαιδευτήρια τα οποία βρίσκονται μέσα στα Δημοτικά όρια Πάφου και Γεροσκήπου και τα Κοινοτικά όρια της Αχέλειας, Κονιών, Έμπας, Λέμπας, Χλώρακας και Κισσόνεργας, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης λυμάτων ενός αεντ (1 σεντ) για κάθε Ευρω πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος. (β) Για κατοικίες και άλλα ακίνητα ή υποστατικά τα οποία βρίσκονται μέσα στα Δημοτικά όρια Πάφου και Γεροσκήπου και τα Κοινοτικά όρια της Αχέλειας, Κονιών, Έμπας, Λέμπας, Χλώρακας και Κισσόνεργας, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευαης λυμάτων τέσσερα δέκατα (4/10) του σεντ (0,4 σεντ) για κάθε Ευρω πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος. 2. Για ακίνητα ή υποστατικά, τα οποία βρίσκονται μέσα στα Δημοτικά όρια Πάφου και Γεροσκήπου και τα Κοινοτικά όρια της Αχέλειας, Κονιών, Έμπας, Λέμπας, Χλώρακας και Κισσόνεργας, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων το οποίο θα καθορίζεται σε δέκα εκατοστά (10/100) του σεντ (0,10 σεντ) για κάθε Ευρω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος. 3. Τα καθορισθέντα ετήσια τέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πιο πάνω πρέπει να πληρωθούν μέχρι τη 16η Νοεμβρίου 2012, στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (ισόγειο), οδός Κινύρα 23, Κόσμος Κωρτ, Πάφος ή σε όλες τις Εμπορικές Τράπεζες και τα Συνεργατικά Ιδρύματα, τα οποία αποφάσισε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου. Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση 20% (Αρθρο 30(3) του Νόμου). Η παρούσα γνωστοποίηση θεωρείται και ως ατομική ειδοποίηση προς τα επηρεαζόμενα πρόσωπα. 4. Για σκοπούς εξυπηρέτησης του κοινού αποστέλλονται ταχυδρομικώς καταστάσεις λογαριασμού. Όσοι δεν πάρουν κατάσταση λογαριασμού, παρακαλούνται όπως προσκομίσουν στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, τους τίτλους ιδιοκτησίας για διευθέτηση της πληρωμής των οφειλόμενων ποσών. Έγινε στις 2 Αυγούστου ΣΑΒΒΑΣ ΒΕΡΓΑΣ, Πρόεδρος Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου.

14 Ε.ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4585, Αριθμός Κ.Δ.Π. 302/2012 ΟΙ ΠΕΡ! ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2009 Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιοτηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις (Κ.Δ.Π 326/2009 όπως τροποποιήθηκε). ΚΔΠ 326/2009 ΚΔΠ 405/2009 ΚΔΠ 35/2010 ΚΔΠ 129/2010 ΚΔΠ 185/2010 ΚΔΠ 229/2010 ΚΔΠ 256/2010 ΚΔΠ 281/2010 ΚΔΠ 322/2010 ΚΔΠ 362/2010 ΚΔΠ 443/2010 ΚΔΠ 515/2010 ΚΔΠ 524/2010 ΚΔΠ 19/2011 ΚΔΠ 45/2011 ΚΔΠ 82/2011 ΚΔΠ 125/2011 ΚΔΠ 177/2011 ΚΔΠ 221/2011 ΚΔΠ 257/2011 ΚΔΠ 304/2011 ΚΔΠ 381/2011 ΚΔΠ 443/2011 ΚΔΠ 534/2011 ΚΔΠ 169/2012 ΚΔΠ 188/2012 ΚΔΠ 204/2012 ΚΔΠ 220/2012 ΚΔΠ 227/2012 ΚΔΠ 272/2012 Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 10(2)(ε), 33 και 48 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2009 και του Κανονισμού 88 των περί Αξιών και Χρημαπστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών, αποφάσισε να τροποποιήσει το Παράρτημα 17 της Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ως ακολούθως: 1. Με την αντικατάσταση στον Πίνακα SI αυτού, της παραγράφου 20, με την ακόλουθη νέα παράγραφο 20: 1. Χρέωση για μεταφορά αξίων από το Αποθετήριο ΧΑΚ σε Αποθετήριο του εξωτερικού 0,20 ανά μεταφορά. Η τροποποίηση αυτή τίθεται σε ισχύ δεκαπέντε ημέρες μετά από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

15 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2143 Κ.Δ.Π. 303/2012 Αρ. 4585, Αριθμός 303 ΑΠΟΦΑΣΗ -ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/948/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 Ηί ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Γνωστοποίηση Με την παρούσα γνωστοποιείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του της 25 ης Ιουλίου 2012, με την Απόφαση του Αρ , υιοθέτησε την Απόφαση Πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την πρόληψη και το διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις και καθόρισε ως αρμόδια αρχή για την ανταλλαγή πληροφοριών και τις διαβουλεύσεις με τα άλλα Κράτη Μέλη όπως προνοείται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της Απόφασης Πλαίσιο, την Αστυνομία τηρουμένων των διατάξεων του Αρθρου 113 του Συντάγματος.

16 Ε.Β. Παρ. 111(1) Αρ. 4585, Αριθμός Κ.Δ.Π. 304/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2005 ΕΩΣ 2011 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 18 Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται ο' αυτόν δυνάμε! του άρθρου 18 των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λεπουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011, με την παρούσα γνωστοποιεί ότι οτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο UNIVERSiTY OF CENTRAL LANCASHiRE, CYPRUS (UCLAN CYPRUS) που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πανεπιστημίων, έχει χορηγηθεί αρχική άδεια λειτουργίας για περίοδο τεσσάρων ετών από την 1 Π Σεπτεμβρίου Περαιτέρω, γνωστοποιούνται οι Σχολές που μπορούν να λειτουργούν οτο UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE, CYPRUS (UCLAN CYPRUS), με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών που 6α προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο, όπως φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα: Σχολή Προγράμματα Σπουδών School of International Business and Management Β ΒΑ (Hons) Business Administration with specializations in: Business information Systems International Business Communication Business and Management Business Administration BA (Hons) Accounting and Finance Master in Business Administration(MBA) e > a Marketing (MSc) (Έναρξη Ιανουάριο 2013) > MA Teaching English to Speakers of other Languages (TESOL) with Applied Linguistics * BA(Hons) Hospitality and Tourism Management with specializations in: -Hospitality Management -Tourism Management Law School Law LLB(Hons) e Law LLM (Έναρξη iavouapio 2013) e Law Graduate Diploma (Έναρξη Ιανουάριο 2013) School of Computing and Mathematics Β Β BSc (Hons) Mathematics BSc (Hons) Computing Σημ.: Όλα τα ττιο πάνω προγράμματα εγκρίνονται υπό τους όρους που φαίνονται στις εκθέσεις της ΕΑΙΠ. (Υ.Π.Π ) Έγινε στις 7 Αυγούστου ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού. Τιιπώθηκε οτο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ , Φαξ Αντίτυπα της Επϊοημης Εφημερίδας πωλούνται προς 1,71 το καθένα Ετήαια ουνδρομή: 68,00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ ΝΙΚΟΣ ΓΕΝΝΑΙΟΣ Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΠΡΙΛΗΣ 2008 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Aθήνα, 02-07-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 1791/74062 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισµός της παραγωγής και της διάθεσης γεωργικών προϊόντων

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισµός της παραγωγής και της διάθεσης γεωργικών προϊόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 2.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισµός της παραγωγής και της διάθεσης γεωργικών προϊόντων 37 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R0889 EL 01.07.2013 007.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R0889 EL 01.01.2015 010.003 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Το είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2. 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2. 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3 3. Προδιαγραφές δράσεων επίδειξης/εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης...12 3.1. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία, 03-02-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 499 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου LIFE08 INF/GR/000581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου (Φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΩ ΔΗΩ ΔΗΩ ΔΗΩ Τεύχος 47 Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2008 Τρίμηνη ~Εκδοση Ιδιοκτησία: Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ Αριστοτέλους 38, 104 33 Αθήνα τηλ. 210 82.24.384,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4443 Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010 1959

Αριθμός 4443 Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010 1959 Κ.ώ.Π. 325/2010 Αριθμός 4443 Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010 1959 Αριθμός 325 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Μονάδες Μέτρησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT According to the provisions of the Assessment of Impact on the Environment from Certain Plans and/or Programmes Law (No.102(I)/2005), which is harmonized with Directive

Διαβάστε περισσότερα