Πηπρηαθή Δξγαζία Θέκα: «ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πηπρηαθή Δξγαζία Θέκα: «ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ»"

Transcript

1 ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Απηνκαηηζκνύ Πηπρηαθή Δξγαζία Θέκα: «ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ» ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΠΑΠΟΤΣΗΓΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ ΦΟΗΣΖΣΔ: ΓΔΧΡΓΑΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ΥΑΣΕΖΔΤΣΡΑΣΗΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Α.Μ:28099 Α.Μ: ΑΗΓΑΛΔΧ, ΗΟΤΝΗΟ 2013

2 Πξόινγνο Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε από ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Απηνκαηηζκνύ ηνπ Α.Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά Γεώξγαξε Ισάλλε θαη Υαηδεεπζηξαηίνπ Δκκαλνπήι ππό ηηο νδεγίεο ηνπ θ. Παπνπηζηδάθε Μηραήι Δπίθνπξνπ θαζεγεηή ηνπ νκόηηκνπ ηκήκαηνο, δηάξθεηαο ελόο εμακήλνπ θαη απνζθνπεί ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνύ νη νπνίνη ξπζκίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο Πόιεσο ηεο Κνξίλζνπ. 2

3 Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ηα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνύ ηα νπνία ζπλαληώληαη ζηηο ηππηθέο Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθώλ Λπκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, Αλαιύνληαη νη απηνκαηηζκνί νη νπνίνη είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ αζθαιή επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ. Σν πεδίν κειέηεο είλαη ε κνλάδα Δπεμεξγαζίαο Αζηηθώλ Λπκάησλ ηεο Πόιεσο ηεο Κνξίλζνπ θαζώο θαη νη θσηνγξαθίεο νη νπνίεο ζπλνδεύνπλ ηα θείκελα. Η εξγαζία απηή ζα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο βειηησηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ κνλάδα βάζεη ηεο εμέιημεο ησλ απηνκαηηζκώλ ηεο ππάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο. ην πξώην θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή-βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηόζν ηεο εμέιημεο ησλ ζπζηεκάησλ Απηνκαηηζκνύ όζν θαη ζηελ εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ αιιά θαη ζηελ ζεκεξηλή πθηζηάκελε θαηάζηαζε. ην δεύηεξν θεθάιαην αλαιύνληαη ηόζν ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηεο Μνλάδαο επεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο Κνξίλζνπ όζν θαη ηα ζπζηήκαηα Απηνκαηηζκνύ ηα νπνία ππάξρνπλ ζε θάζε ζηάδην. Σν ηξίην θεθάιαην εμάγεη ηα ζπκπεξάζκαηα όζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ Απηνκαηηζκνύ ζε θάζε ζηάδην επεμεξγαζίαο θαη πξνηείλεη βειηησηηθέο θαηεπζύλζεηο. ηα παξαξηήκαηα ηέινο παξνπζηάδνληαη δηάθνξα ζηνηρεία ζρεδηαζκνύ ηεο Μνλάδαο θαη ησλ απηνκαηηζκώλ απηήο. 3

4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 Διζαγωγή ζει Ηζηνξία ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ ζει Οη απηνκαηηζκνί ζηελ Αξραηφηεηα ζει Οη απηνκαηηζκνί ζηνλ Μεζαίσλα ζει Οη απηνκαηηζκνί ζηνλ 21 αηψλα (Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε) ζει Ηζηνξία Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ζει Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εμέιημεο ζει Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ζει Κςπίωρ Μέπορ ζει ηαζκφο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ Κνξίλζνπ-Λνπηξαθίνπ ζει ηνηρεία ρεδηαζκνχ ζει ηαδία Δπεμεξγαζίαο ζει πζηήκαηα Απηνκαηηζκνύ Πξνεπεμεξγαζίαο-εζράξσζε- Γέθπξα εμάκκσζεο ζει Πεξηγξαθή απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο ζει πζηήκαηα Απηνκαηηζκνύ βηνινγηθνύ αληηδξαζηήξα θαζίδεζεο ζει Πεξηγξαθή απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο ζει πζηήκαηα Απηνκαηηζκνύ Γεμακελήο Γεπηεξνβάζκηαο Καζίδεζεο ζει Πεξηγξαθή απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο αληιηώλ αλαθπθινθνξίαο ζει πζηήκαηα Απηνκαηηζκνύ Μνλάδαο Υισξίσζεο ζει Πεξηγξαθή απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο ζει πζηήκαηα Απηνκαηηζκνύ Μνλάδαο Αθπδάησζεο ζει Πεξηγξαθή απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο δηάηαμεο ειεθηξνιύηε θαη αληιηώλ λεξνύ δεμακελήο αθπδάησζεο Πεξηγξαθή απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο αεξνζπκπηεζηή πξεζώλ θαη αληιίεο πιύζεο πξεζώλ ζει. 56 ζει. 58 4

5 Πεξηγξαθή απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο πξέζαο θαη αληιηώλ πνιπειεθηξνιύηε Πεξηγξαθή απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο αλακίθηεο δνρείνπ θξνθίδσζεο θαη αληιίεο παρπκέλεο ηιύο Πεξηγξαθή απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο νξηδόληηνπ θαη θεθιηκέλνπ θνριία αθπδαησκέλεο ηιύο. ζει. 59 ζει. 61 ζει Δπηπιένλ ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνύ ζει πζηήκαηα απηνκαηηζκνύ βνζξνιπκάησλ ζει Ηιεθηξνπαξαγσγόο δεύγνο (H/Z) ζει Αληιηνζηάζην ζηξαγγηδηώλ ζει Αληιηνζηάζην εθθέλσζεο ζει Γεμακελή πεξίζζεηαο ζει ύζηεκα πξνγξακκαηηδόκελσλ ειεγθηώλ (PLC). ζει Κεληξηθό θηήξην παξαθνινύζεζεο θαη έιεγρνπ Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ζει ςμπεπάζμαηα-αποηίμηζη ζει. 76 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α-ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝ ΟΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΟΙΚΙΑΚΔ ΤΚΔΤΔ ζει. 79 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β-ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ζει. 80 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ- ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ζει. 81 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ- ςζηήμαηα επεξεπγαζίαρ λςμάηων ζει. 85 Βηβιηνγξαθία-Γηθηπνγξαθία ζει. 86 5

6 1 Δηζαγωγή ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο πξνβιέπεηαη φηη ζα δεη ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Σν πνζνζηφ απηφ ην 2025 εθηηκάηαη φηη ζα θηάζεη ζην 60% ζε πιεζπζκφ 5 δηζεθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ [1]. Οη αζηηθέο απηέο πεξηνρέο δηαζέηνπλ απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα θαη θεληξηθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη αξθεηέο πεξηνρέο, αζηηθέο θαη κε αζηηθέο, νη νπνίεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα θαη θεληξηθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Αλ δελ αληηκεησπηζηεί ζσζηά ε δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ ιπκάησλ ηφηε ζα παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα πγηεηλήο θαη αληηαηζζεηηθέο θαηαζηάζεηο (εηθφλα 1) ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Εικόνα 1. ωλινεσ αποχζτευςθσ ςθμειωμζνοι με κφκλουσ καταλιγουν ςτο ρζμα Βρυςάκι (Άγιοσ τζφανοσ Αττικισ) *2+. πγθεθξηκέλα θάζε νηθία πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ, νχησο ψζηε είηε λα ηηο αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεί ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα, είηε λα ηηο απνκαθξχλεη κε αζθάιεηα θαη νηθνλνκία απφ ηελ νηθία. 6

7 1.1 Ηζηνξία ζπζηεκάηωλ απηνκαηηζκνύ Δίλαη γεγνλφο [3] φηη ν 20 νο αηψλαο είλαη ν αηψλαο πνπ ζεκαηνδνηήζεθε απφ πνιιά επηηεχγκαηα ηα νπνία άιιαμαλ ηελ κνξθή ηνπ θφζκνπ. Πνιιέο απφ ηηο επθνιίεο(απηνκαηηζκνί) πνπ ηψξα ζεσξνχκε δεδνκέλεο, πξηλ απφ 100 ρξφληα νη πεξηζζφηεξεο ήηαλ άπηαζηα φλεηξα, ελψ πξηλ απφ 200 ρξφληα φια απηά αλήθαλ ζηελ Δπηζηεκνληθή Φαληαζία. Καηαξρήλ, ε αλαθάιπςε ηνπ ειεθηξηζκνχ [4] θαη ε δηάδνζή ηνπ ηνλ 20 ν αηψλα έδσζε ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηηο πφιεηο, ηα εξγνζηάζηα, ηα ζπίηηα θαη ηνλ θσηηζκφ θαη άιιαμε γηα πάληα ηελ δσή ηνπ αλζξψπνπ. Δπηπιένλ ην Ραδηφθσλν θαη ε Σειεφξαζε ήηαλ δχν θχξηνη παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζε θνηλσληθέο αιιαγέο κέζα ζηνλ 20 ν αηψλα. Άλνημαλ παξάζπξα ζε άιιεο ρψξεο θαη ηξφπνπο δσήο, ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ ηζηνξία, φπσο απηή γξάθεηαη θαζεκεξηλά. Γηακφξθσζαλ λένπο θαλφλεο ζηελ ελεκέξσζε, ηελ δηαζθέδαζε, αθφκα θαη ηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία. Απφ ηα πξψηα ζπζηήκαηα πνπ νπζηαζηηθά ήηαλ ν αζχξκαηνο ηειέγξαθνο κέρξη ηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζεκεξηλά δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εμειίζζνληαη ηερλνινγίεο πνπ πιεξνθνξνχλ θαη ςπραγσγνχλ εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Σν Σειέθσλν ήηαλ αθφκα έλα επίηεπγκα πνπ νη βάζεηο ηνπ ηέζεθαλ ηνλ 19 ν αηψλα, αιιά δηαδφζεθε εθηελψο ζαλ κέζν άκεζεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ θίισλ, ζπγγελψλ, εηαηξεηψλ, αθφκα θαη εζλψλ απφ ηνλ 20 ν αηψλα κέρξη ζήκεξα. Ζ εμέιημε θαη εδψ ήηαλ ζεκαληηθή, απφ ηελ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ δηθηχσλ θαη ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ, κέρξη ηελ αλάπηπμε νπηηθψλ ηλψλ θαη ηελ ρξήζε δνξπθφξσλ. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, νη εμειίμεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ άιιαμαλ ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αλζξψπνπ ηνπ 20 νπ αηψλα, πεξηνξίδνληαο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη θφπν απφ ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ζην ζπίηη. Έηζη ηε ζέζε ηεο θιαζηθήο ζθνχπαο, ηεο ζθάθεο, ηνπ κπξηθηνχ, ηνπ ηεγαληνχ, ηεο ζφκπαο θ.α. παίξλνπλ ε ειεθηξηθή ζθνχπα, ην ειεθηξηθφ πιπληήξην, ε θαθεηηέξα, ε θξηηέδα, ηα ειεθηξηθά ζψκαηα (αεξφζεξκν) θ.α. Οη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ειεθηξηθέο θνπδίλεο δηαζέηνπλ θεξακηθέο εζηίεο θαη πιήζνο απηνκαηηζκψλ γηα κηθξφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη 7

8 πςειφηεξε αζθάιεηα. Έηζη γηα παξάδεηγκα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο βάζεο εζηηψλ κφιηο πεξάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ηειεπηαία ρξήζε, ελψ ππάξρεη θαη πιήθηξν αζθαιείαο πνπ απνηξέπεη ηπρφλ αλεπηζχκεηε ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο απφ παηδηά. Παξάιιεια έλαο θεληξηθφο δηαθφπηεο κε ιεηηνπξγία «pause» θαη «stop» δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα απελεξγνπνηείηαη γξήγνξα θαη άλεηα ε βάζε εζηηψλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ελψ ε ιεηηνπξγία κλήκεο επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε ξπζκίζεσλ γηα ην καγείξεκα θαη ην ςήζηκν. Δπίζεο, κε ηνλ ρξνλνδηαθφπηε κπνξεί λα θαζνξηζηεί ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηεο θνπδίλαο. Απηά απνηεινχλ κεξηθά κφλν παξαδείγκαηα απφ ηελ εμέιημε ησλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ζε έλα λνηθνθπξηφ. Γεγνλφο είλαη φηη κε απηά ε πνηφηεηα δσήο ηνπ αλζξψπνπ έρεη αιιάμεη αιιά επίζεο ζεκαληηθφ είλαη φηη ε εμέιημε απηή ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθφηαηε αχμεζε ζηελ δήηεζε γηα ελέξγεηα, δεδνκέλνπ φηη φιεο απηέο νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο είλαη ελεξγνβφξεο. Υαξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα Α πνπ αθνινπζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ απαηηνχλ κεξηθέο απφ απηέο ηηο ζεκεξηλέο νηθηαθέο ζπζθεπέο Οη απηνκαηηζκνί ζηελ Αξραηφηεηα Απφ ηνπο αξραίνπο κχζνπο, ηα απηφκαηα ζπλδένπλ ην ηερληθφ φξακα, ην φλεηξν ηνπ αλζξψπνπ λα θαηαζθεπάζεη κεραλέο απηνθίλεηεο, πνπ λα ελεξγνχλ απφ κφλεο ηνπο, ζαλ φληα αιεζηλά, κε ηελ εμειηγκέλε θαη εθαξκνζκέλε ηερλνινγία θάζε επνρήο, ζπλδένπλ ηελ ηερλνινγία κε ηελ πνίεζε, ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ ηέρλε. Απνθαζηζηνχλ έηζη κία ηζηνξηθή αδηθία, αλεβάδνληαο ηελ παξαγλσξηζκέλε αξραία ειιεληθή ηερλνινγία ζην επίπεδν ησλ άιισλ δεκηνπξγεκάησλ ηεο αξραηφηεηαο. Αστόματες πύλες ναού Σελ ηδηφηεηα ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζεξκαηλφκελνπ αέξα αμηνπνηεί ν Ζξψλ γηα λα θαηαζθεπάζεη αθφκε πχιεο λανχ πνπ αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ απηφκαηα. «Ναφο θαηαζθεπάδεηαη, έηζη ψζηε, κφιηο αλάβεη θσηηά ζε βσκφ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ, θαη γίλεη ζπζία, νη πφξηεο ηνπ λανχ λα αλνίγνπλ απηφκαηα θαη κφιηο ζβήζεη ε θσηηά πάιη λα θιείλνπλ» (Ζξψλ, Πλεπκαηηθά, Α, 38).ηαλ 8

9 αλάςεη ε θσηηά ζην Βσκφ, δηαζηέιιεηαη ν ζεξκαηλφκελνο αέξαο ζην δνρείν θάησ απφ ην βσκφ, πηέδεη ην λεξφ πνπ βξίζθεηαη ζε έλα ζηεγαλφ θαη ζηαζεξφ δνρείν πην θάησ θαη ην κεηαθέξεη ζε έλα θηλεηφ δνρείν, ζπλδεκέλν κέζσ ηξνραιηψλ θαη αληίβαξσλ κε ηηο πχιεο ηνπ λανχ. Ο κεραληζκφο απηφο εθαξκφζηεθε πηζαλφλ ζην κεγάιν λαφ ηεο Δθέζηαο Αξηέκηδνο. Δηθόλα 2. Σν απηφκαην άλνηγκα ησλ ζπξψλ ηνπ Νανχ πνπ είρε θαηαζθεπάζεη ν Ήξσλαο απφ ην βηβιίν «Πεξί Απηνκαηνπνίεζεο»[6] Το ωρολόγιο τοσ Κτησίβιοσ Σν πδξαπιηθφ σξνιφγην ηνπ Κηεζίβηνπ, πηζαλφλ ην αξραηφηεξν ηνπ είδνπο, πεξηέρεη φκσο κηαλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα επηλφεζε. Ηδνχ αξρηθά ε γεληθή πεξηγξαθή: Νεξφ ξέεη κε ζηαζεξή ξνή απφ αθξνθχζην Γ κέζα ζε κεγάιν δνρείν ΑΑ θαη αλπςψλεη πισηήξα Π. ηνλ πισηήξα είλαη πξνζαξκνζκέλνο θαλφλαο Κ θαη πάλσ ζε απηφλ αγαικαηίδην Ρ πνπ ιεηηνπξγεί σο δείθηεο θαη δείρλεη ηηο ψξεο πάλσ ζε κία θαηαθφξπθε παξαζηάδα Χ, ε θιίκαθα ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε πξνζζήθε ή αθαίξεζε «παξεκβιεκάησλ», αλάινγα κε ηηο απμνκεηψζεηο ηεο δηάξθεηαο ησλ σξψλ. 9

10 Εικόνα 3. Σν σξνιόγην ηνπ Κηεζίβηνπ [6]. ηνλ θαλφλα Κ είλαη επίζεο πξνζαξκνζκέλνο νδνλησηφο ηξνρφο πνπ θηλεί έλα θαηαθφξπθν ηχκπαλν, κε ραξάμεηο θάζεηεο γηα ηνπο κήλεο θαη εγθάξζηεο -φρη φκσο παξάιιειεο- γηα ηηο ψξεο, έηζη ψζηε λα ζπλππνινγίδεηαη ε κεηαβνιή ηεο δηάξθεηαο ησλ σξψλ αλά κήλα. ηνλ νδνλησηφ ηξνρφ είλαη επίζεο ζπλδεκέλα άιια ηχκπαλα Σ θαη κεραληζκνί πνπ πξνθαινχλ δηάθνξεο πνιχπινθεο θηλήζεηο, ηα ιεγφκελα «πάξεξγα» ινο απηφο ν ζχλζεηνο κεραληζκφο ηνπ σξνινγίνπ δελ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη κε αθξίβεηα, αλ δελ είρε εμαζθαιίζεη ηελ αξρηθή «ζηαζεξή ξνή» ηνπ λεξνχ απφ ην ρξπζφ θαηά ηνλ Βηηξνχβην, αθξνθχζην Γ. Απηή ε ζηαζεξή ξνή κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζσ ηνπ ειέγρνπ ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζην αξρηθφ δνρείν παξνρήο Β. Έλεγτος ροής κατά τον Kτησίβιο Ηδνχ ε πεξηγξαθή ηνπ πδξαπιηθνχ απηνχ κεραληζκνχ ειέγρνπ: Ο έιεγρνο ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ (ζην δνρείν ζηαζεξήο ξνήο εηθφλα 3) επηηπγράλεηαη σο εμήο: Καηαζθεπάδνληαη ζηνλ ηφξλν δχν θψλνη, ν έλαο ζπκπαγήο θαη ν άιινο θνίινο (αξζεληθφο-ζειπθφο), έηζη ψζηε λα ηαηξηάδνπλ αθξηβψο ν έλαο κέζα ζηνλ άιινλ. Με έλα ηέηνην ζχζηεκα πισηήξααθξνθπζίνπ κπνξεί ε εηζξνή ηνπ λεξνχ ζην δνρείν λα γίλεηαη πην γξήγνξα ή πην αξγά» (Βηηξ., Αξρ ). Απηφ είλαη έλα ηδηνθπέο, ην αξραηφηεξν ίζσο γλσζηφ θιεηζηφ ζχζηεκα απηφκαηνπ ειέγρνπ, έλα ζχζηεκα πνπ εμαζθαιίδεη ζηαζεξή ζηάζκε θαη ζηαζεξή ξνή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δπλακηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ πδξαπιηθή απηή θσληθή βαιβίδα εμαζθαιίδεη ηελ αλάδξαζε ή αιιηψο ηελ αληίζηξνθε επίδξαζε ηνπ απνηειέζκαηνο, δειαδή ηεο ζηάζκεο 10

11 h ηνπ λεξνχ ή ηεο ξνήο εμφδνπ g, ζηελ είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηελ παξνρή εηζφδνπ g0. Έλεγτος στάθμης σγρού κατά τον Ήρωνα Ο Ήξσλ ν Αιεμαλδξεχο, πηζαλφλ ην 100 π.υ., πεξηγξάθεη ζην έξγν ηνπ Πλεπκαηηθά Β, ζεψξεκα 31, έλαλ κεραληζκφ ειέγρνπ ζηάζκεο πγξνχ, κέζσ ελφο κεραληθνχ ειεγθηή. «Αγγείνπ νίλνλ έρνληνο θαη θξνπλφλ θαη ππνθεηκέλνπ θξαηήξνο, φζνλ αλ ηηο ηνπ θξαηήξνο αθέιθηαη, ηνζνχηνλ εηο απηφλ επηξξέεηλ νίλνλ εθ ηνπ θξνπλνχ.../απφ ην ζηφκην ελφο αγγείνπ γεκίδεη θξαζί έλα πνηήξη πνπ βξίζθεηαη θάησ ηνπ. Καη φζν θξαζί θη αλ πάξεη θαλείο απφ ην πνηήξη ηφζν πάιη ζα ξεχζεη ζε απηφ απφ ην ζηφκην ηνπ αγγείνπ». Δηθόλα 4. Έιεγρνο ζηάζκεο πγξνχ θαηά ηνλ Ήξσλα [6]. Έζησ AB ην αγγείν κε ην θξαζί θαη ΓΓ ην ζηφκην ηνπ. Έζησ ν κηθξφο δίζθνο ΔΕ θαη νη ξάβδνη ΖΘ, ΚΛ, ΚΟ, ΛΜ. Έζησ θάησ απφ ην ζηφκην ην πνηήξη Π. Καη έζησ έλαο πισηήξαο Ρ, ζπλδεκέλνο κε ηε ξάβδν ΚΟ θαη βπζηζκέλνο ζην δνρείν Σ. Ο ζσιήλαο ΤΦ ζπγθνηλσλεί κε ηα δνρεία Σ θαη Π. ηαλ ηα δνρεία Π θαη Σ είλαη θελά, ν πισηήξαο Ρ αθνπκπά ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ Σ θαη ην ζηφκην ΓΓ κέλεη αλνηρηφ. Σν θξαζί ηφηε ξέεη απ απηφ θαη ζηα δχν δνρεία Σ θαη Π, νπφηε αλπςψλεηαη ν πισηήξαο θαη θιείλεη ην ζηφκην, κέρξηο φηνπ θαη πάιη αθαηξέζνπκε θξαζί απφ ην πνηήξη. Καη ηνχην ζπκβαίλεη θάζε θνξά πνπ αθαηξνχκε θξαζί. 11

12 Έρνπκε δει έλα θιεηζηφ ζχζηεκα ειέγρνπ, κε αλάδξαζε πνπ πινπνηείηαη κέζσ ηνπ πισηήξα θαη ηνπ κεραληθνχ ζπζηήκαηνο δπγνχ θαη βαιβίδαο. Το νσκτερινό ωρολόγιο τοσ Πλάτωνος Δθαξκνγή ηνπ αμνληθνχ ζηθσλίνπ βξίζθνπκε ζε έλα αξραίν ειιεληθφ πδξαπιηθφ σξνιφγην πνπ ιεηηνπξγνχζε ζαλ μππλεηήξη. Ο Αξηζηόμελνο, καζεηήο ηνπ Αξηζηνηέιε, δειψλεη, θαηά ηα γξαθφκελα ηνπ Αξηζηνθιή, κνπζηθνιφγνπ ηνπ 2νπ αηψλα π.υ., φηη «ν Πιάησλ εθεχξε ην λπθηεξηλφλ σξνιφγηνλ θαη ην θαηαζθεχαζε κε ηε κνξθή κηαο κεγάιεο θιεςχδξαο». Δηθόλα 5. Σν λπθηεξηλφ σξνιφγην ηνπ Πιάησλνο. Ζ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ λπθηεξηλνχ σξνινγίνπ ήηαλ σο εμήο Απφ κηα κεγάιε θιεςχδξα ΑΑ δηάξθεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 6 σξψλ ξέεη κέζσ ιεπηνχ αθξνθχζηνπ Γ λεξφ πνιχ ρακειήο ξνήο κέζα ζε κηθξφηεξν δνρείν ΒΒ πνπ πεξηέρεη αμνληθφ ζηθψλην.ζ ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζην δνρείν Β αλεβαίλεη αξγά κέρξη λα θζάζεη ην αλψηαην χςνο ηνπ ζηθσλίνπ, κέζα ζε έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα π.ρ. 6 σξψλ. ηαλ πιεξσζεί ην ζηθψλην, ην δνρείν ΒΒ αδεηάδεη απφηνκα ην λεξφ ηνπ κέζσ ηνπ ζσιήλα Π ζην ππνθείκελν ζηεγαλφ δνρείν ΓΓ. Σφηε ν εγθισβηζκέλνο ζην δνρείν απηφ αέξαο ζπκπηέδεηαη θαη δηαθεχγεη απφ ηε ζχξηγγα Ρ, κηα ζσιελνεηδή ζθπξίρηξα πνπ παξάγεη νμχ ήρν. ε 6 ψξεο ινηπφλ, ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν εθ ησλ πξνηέξσλ πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεραληζκνχ, ην λπθηεξηλφ σξνιφγην ζθπξίδεη. Ο κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο ηνπ πγξνχ ζην δνρείν ΒΒ είλαη θαη εδψ έλα θιεηζηφ ζχζηεκα ειέγρνπ. 12

13 ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ ΚΤΛΟΙ Οη Θενί ήηαλ ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλνη κε ηνλ βαζηιηά Αιθίλνν θαη κέζσ ηεο ηέρλεο ηνπ Ήθαηζηνπ, ηνπ ράξηζαλ ρξπζνχο θαη αζεκέληνπο, αζάλαηνπο θαη παλίζρπξνπο κεραληθνχο ζθχινπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παιαηηνχ ηνπ. ΚΙΝΟΤΜΔΝΔ ΚΟΤΚΛΔ Ο κεξνο θαη ν Πιάησλαο αλαθέξνπλ φηη ν Γαίδαινο αλάκεζα ζηηο άιιεο εληππσζηαθέο ηνπ θαηαζθεπέο έθηηαμε θαη θνχθιεο γηα ηα παηδηά ηνπ Μίλσα. αλ βαζηιηθά παηρλίδηα δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλεο αιιά κπνξνχζαλ λα κηιάλε θαη λα θηλνχληαη. Λέγεηαη κάιηζηα φηη αλαγθαδφηαλ λα ηηο δέλνπλ γηα λα κελ ηνπο θεχγνπλ καθξηά θαη ηηο ράλνπλ. Σν ίδην ιέγεηαη θαη γηα ηνπο κεραληθνχο αλζξσπφκνξθνπο θχιαθεο ηνπ ιαβχξηλζνπ πνπ θηλνχηαλ κε πδξάξγπξν. ΣΑΛΧ Έλα απφ ηα πην γλσζηά αξραία ξνκπφη ζηελ Διιάδα ήηαλ ν δηάζεκνο Σάισο. Καηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Θεφ Ήθαηζην ζαλ δψξν ζηνλ βαζηιηά ηεο Κξήηεο Μίλσα. Ο Σάισο ήηαλ ηεξάζηηνο αλζξσπφκνξθνο θαη ράιθηλνο. Πξνζηάηεπε ηελ Κξήηε απφ ηνπο ερζξνχο ηεο θαη επέβιεπε ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ. Μπνξνχζε λα θηλείηαη πνιχ γξήγνξα θαη ήηαλ ζε ζέζε λα θάλεη ζε κία κέξα ηξεηο θνξέο ηνλ γχξν ηεο Κξήηεο (πεξίπνπ 250 klm/h). Δίρε ηελ δχλακε λα εθζθελδνλίδεη ηεξάζηηνπο βξάρνπο ελαληίσλ ησλ αληηπάισλ ηνπ ή λα ηνπο θαίεη κε ηελ αλαπλνή ηνπ πνπ πεηνχζε θσηηά! Με απηφλ ηνλ ηξφπν έδησρλε ηα ερζξηθά πινία, πξνζηαηεχνληαο ηελ Κξήηε. πσο ιέεη ν κχζνο, φηαλ νη Αξγνλαχηεο επέζηξεθαλ απ ηελ Κνιρίδα, κε ηελ δχλακε ηεο κάγηζζαο Μήδεηαο θαηάθεξαλ λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ Σάισ. Ζ Μήδεηα θαηάθεξε λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζηνλ Σάισ θαη ηξαπκαηίζηεθε άζρεκα ζην πφδη ηνπ. Σν αίκα έθπγε απ ηελ κία θαη κφλε θιέβα ηνπ ζαλ ιησκέλν κέηαιιν! Μία άιιε εθδνρή ηεο ίδηαο ηζηνξίαο αλαθέξεη φηη ν Πνίαο (παηέξαο ηνπ Φηινθηήηε) ηφμεπζε έλα βέινο ζηελ θηέξλα ηνπ ξνκπφη, κία βίδα πεηάρηεθε θαη ην αίκα ησλ Θεψλ, έξεπζε έμσ απ ην κεηαιιηθφ ζψκα! Αξθεηά λνκίζκαηα ζηα νπνία εηθνλίδεηαη ν Σάισο βξέζεθαλ ζηελ πφιε ηεο Φαηζηνχ. 13

14 ΘΡΟΝΟ ΠΑΓΙΓΑ Έλα απηφκαην κεράλεκα θαηαζθεχαζε ν Ήθαηζηνο γηα λα εθδηθεζεί ηελ κεηέξα ηνπ Ήξα πνπ ηνλ απέξξηςε ζαλ άζρεκν κσξφ. Ήηαλ έλαο εληππσζηαθά θαινθηηαγκέλνο ρξπζφο ζξφλνο. ηαλ φκσο ε Ήξα θάζηζε πάλσ ηνπ απηφκαηα ζθίρηεθαλ γχξσ ηεο αιπζίδεο θξαηψληαο ηελ δέζκηα! Καλέλαο δελ κπνξνχζε λα ηελ απειεπζεξψζεη απ ηα δεζκά ηεο θαη ν Ήθαηζηνο νχηε πνπ δερφηαλ λα ζπδεηήζεη ηελ απειεπζέξσζή ηεο. Σειηθά ν Γηφλπζνο ηνλ επηζθέθηεθε θαη αθνχ ηνλ κέζπζε γηα ηα θαιά ηνλ έπεηζε λα ειεπζεξψζεη ηελ κάλα ηνπ απ ηα δεζκά. Οη ππφινηπνη Θενί αλαγλσξίδνληαο ηηο δπλάκεηο θαη ηα ηαιέληα ηνπ ηνλ δέρηεθαλ ζηνλ ιπκπν ζαλ ίζν ηνπο. ηνλ ιπκπν, ν Ήθαηζηνο είρε εξγαζηήξην κε είθνζη θακίληα θαη θπζεξά πνπ δνχιεπαλ απιά κε εληνιέο ηνπ. Καηαζθεχαζε επίζεο απηφκαηα ηξίπνδα ρξπζά ηξαπέδηα πνπ ηνλ αθνινπζνχζαλ φπνπ ηα ρξεηαδφηαλ. Απνδείρζεθαλ ρξεζηκφηαηα θαη ζηα ζπκπφζηα ησλ ζεψλ φπνπ αθνινπζνχζαλ φπνηνλ ηα ρξεηαδφηαλ. Δικόνα 6. Αηκνζηξόβηινο ηνπ Ήξσλα Ζ πξψηε αηκνκεραλή[8] επίζεο αλαθαιχθζεθε απ' ηνλ Ήξσλα. Απνηεινχηαλ απφ έλα θιεηζηφ δνρείν πνπ φηαλ ην λεξφ πνπ είρε ηνπνζεηεζεί κέζα ηνπ άξρηδε λα βξάδεη, ν αηκφο θαηεπζπλφηαλ κε ζσιήλεο ζην πάλσ κέξνο ζε κία ζθαίξα κε δχν αληηδηακεηξηθέο εθαπηνκεληθά εμφδνπο. Ζ ηαρχηεηα εμφδνπ ηνπ αηκνχ ζπλδπαζκέλε κε ηελ θαηάιιειε άξκνζε ηεο ζθαίξαο ηελ έθαλαλ λα πεξηζηξέθεηαη κε ηαρχηεηα αλάινγε ηνπ βξαζκνχ ηνπ λεξνχ. Ζ παξαγφκελε θπθιηθή θίλεζε απφ ηελ αηκνκεραλή ηνπ Ήξσλα ζα 14

15 κπνξνχζε λα δψζεη θίλεζε ζε αξθεηέο κεραλέο ηεο επνρήο, φπσο ν ηφξλνο.. Γελ έρνπκε φκσο αξθεηά ζηνηρεία γηα θάηη ηέηνην. Άιιε ελδηαθέξνπζα θαηαζθεπή ηνπ Ήξσλα ήηαλ ε αλεκνγελλήηξηα. Υξεζηκνπνίεζε ηελ δχλακε ηνπ αλέκνπ κηαο θηεξσηήο θαη κεηέηξεςε ηελ θπθιηθή θίλεζε ζε παιηλδξνκηθή γηα λα θηλήζεη αεξαληιία πνπ ζα ηξνθνδνηνχζε κηα χδξαπιηλ. Τπήξραλ θαη ζηελ αξραία Διιάδα (φπσο ππάξρνπλ ζε επξεία ρξήζε θαη κέρξη ζήκεξα) πηεζηήξηα πνπ κε ηελ δχλακε πνπ εθαξκφδεηαη ζε έλαλ θνριία θαηαθέξλνπλ λα ζπκπηέδνπλ νηηδήπνηε ρξεηαζηεί. Ζ δχλακε φκσο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ζπλήζσο κεγάιε θάλνληαο ηδηαίηεξα θνπξαζηηθή ηελ ρξήζε ηνπο. Δικόνα 7. Πηεζηήξην ιαδηνύ Ο Ήξσλαο ινηπφλ θαηαλνψληαο θαιχηεξα απ' ηνπο ππφινηπνπο ηελ κεραληθή ησλ πγξψλ θαηάθεξε θαη έθηηαμε κεξηθέο ζπζθεπέο ψζηε λα βγαίλεη επθνιφηεξα ην ιάδη απ' ηηο ειηέο κε ηελ βνήζεηα πδξαπιηθήο πξέζαο. Απηφο ν ηχπνο πηεζηεξίνπ αλ θαη είλαη δπζθνιφηεξνο θαηαζθεπαζηηθά, κηαο θαη απαηηεί ζνβαξή θαηαζθεπαζηηθή αθξίβεηα, δίλεη πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα κηαο θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο δπλάκεσο πνπ πεηπραίλεη είλαη εληππσζηαθφο ζε ζρέζε κε ην απιφ κεραληθφ πηεζηήξην. Ο ίδηνο βαζηθφο ηξφπνο ζπκπίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα ζηα πεξηζζφηεξα πηεζηήξηα ιαδηνχ, ηππνγξαθεία, αλπςσηηθά κεραλήκαηα θιπ. Ο Κηεζίβηνο έθηηαμε επίζεο θάπνην παξφκνην πηεζηήξην πνπ δνχιεπε κε αληιία λεξνχ. Φπζηθά ε ζηεγαλνπνίεζε πνπ απαηηνχζε ε θαηαζθεπή ήηαλ αθφκα θαιχηεξε απφ ην πδξαπιηθφ πηεζηήξην. 15

16 Ο Κηεζίβηνο έδεζε ηνλ 2ν π.υ. αηψλα ζηελ Αιεμάλδξεηα. Ήηαλ γηνο θνπξέα, αιιά επηπρψο ην επλντθφ γηα ηηο επηζηήκεο πεξηβάιινλ ηεο Αιεμάλδξεηαο ηνπ επέηξεςε λα αθήζεη ζχληνκα ην θνπξείν θαη λα αζρνιεζεί κε εθεπξέζεηο. ε αξραία θείκελα πεξηγξάθεηαη σο «ηδηνθπήο κεραληθφο» πνπ νη επηλνήζεηο ηνπ επεξέαζαλ ηνπο εξεπλεηέο ηεο επνρήο. Ο Κηεζίβηνο εθηφο ησλ άιισλ αζρνιήζεθε θαη κε ηελ κνπζηθή θαηαζθεπάδνληαο ην πξψην πιεθηξνθφξν φξγαλν. Ζ χδξαπιηο ήηαλ έλα κνπζηθφ φξγαλν πνπ ιεηηνπξγνχζε κε πίεζε πνπ ηνπ παξείραλ αληιία αέξα θαη πδξαπιηθφο κεραληζκφο θαη νδεγνχζε θαη' επηινγή ησλ πιήθηξσλ ηζάξηζκνπο κεηαιιηθνχο απινχο. Έλαο έμππλα ζρεδηαζκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο κεραληζκφο επέηξεπε ζε κία αεξαληιία λα απνζεθεχεη ηνλ ζπκπηεζκέλν αέξα ζε κηα δεμακελή θαη κε ηελ βνήζεηα πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο λα ηνλ ζηέιλεη κε δηαξθψο ζηαζεξή πίεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ. Έηζη θάζε πιήθηξν κπνξνχζε πάληα λα ζηέιλεη ζε θάζε απιφ ζηαζεξή πίεζε αέξα. Ήηαλ έλα πιεθηξνθφξν κνπζηθφ φξγαλν πνπ κπνξεί θάιιηζηα λα ζεσξεζεί πξφδξνκνο ηνπ ζεκεξηλνχ αξκφληνπ. Δικόνα 8. Αληιία λεξνύ Αλ θαη θαηαζθεπαζηήο ηεο ζεσξείηαη ν Κηεζίβηνο, άιινη απνδίδνπλ ηελ εθεχξεζή ηεο ζηνλ Ήξσλα θαη ηελ εμέιημή ηεο ζηνλ Κηεζίβην. Κνληά ζην Γίνλ ζηελ Πηεξία ην 1992 βξέζεθε ηκήκα πδξαχιεσο ηνπ 1νπ αηψλα π.υ. Με βάζε ηελ πεξηγξαθή ηνπ Ήξσλα θαη ηνπ Βηηξνχβηνπ θαη ην θνκκάηη πνπ βξέζεθε έγηλε δπλαηή ε αλαθαηαζθεπή ηεο απφ ηνλ θαζεγεηή Γεκήηξε Παληεξκάιε.Ζ χδξαπιηο ρξεζηκνπνηνχηαλ κέρξη ηνλ 9ν ηνπιάρηζηνλ αηψλα απφ βπδαληηλνχο απηνθξάηνξεο. Απφ πνιινχο εξεπλεηέο ζεσξείηαη φηη ην εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν βαζίζηεθε πάλσ ζην ζρέδην ηεο πδξαχιεσο. 16

17 Δικόνα 9. Αληιίεο αέξνο Οη αληιίεο απηέο ηνπ Κηεζίβηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζε άιιεο ηνπ θαηαζθεπέο απφ κεηαγελέζηεξνπο θαηαζθεπαζηέο. Μπνξνχλ λα αληιήζνπλ ηφζν λεξφ φζν θαη αέξα αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ζηεγαλφηεηαο πνπ επηηεχρζεθε ζηελ θαηαζθεπή. ε πνιιέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη ζήκεξα, ιφγσ απιφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο αιιά θαη αμηνπηζηίαο. Οη εκβνινθφξνη θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζε εθαηνκκχξηα απηνθίλεηα θαη άιιεο εθαξκνγέο ζεσξνχληαη κηα έμππλε κεηαηξνπή απηνχ ηνπ ηχπνπ αληιίαο! ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ[9] o 6νο αη. π.υ. Ο Δππαιίλνο θαηαζθεπάδεη ζηε άκν έλαλ αγσγφ κήθνπο πάλσ απφ 2 ρικ., απφ ηα νπνία ην έλα ρικ. κέζα ζε ζήξαγγα, γηα ηελ χδξεπζε ηεο πφιεο. Σελ ίδηα πεξίνδν εηζάγνληαη νη θάκηλνη αλαγσγήο ζηε κεηαιινπξγία θαη ζηελ νηθνδνκηθή γεληθεχεηαη ε ρξήζε ηεο πέηξαο. o Αξρέο 5νπ αη. π.υ. Αξρίδεη ε εμφξπμε κνιχβδνπ θαη αζεκηνχ απφ ηα κεηαιιεία ηνπ Λαπξίνπ. o Αξρέο 4νπ αη. π.υ. Ο Αξρχηαο ν Σαξαληίλνο εθεπξίζθεη ηνλ θνριία θαη ηελ ηξνραιία, ράξε ζηα νπνία εηζάγεηαη ζηελ νηθνδνκηθή ε ρξήζε ησλ πξψησλ αλπςσηηθψλ κεραλψλ (ηξίπνδα, γεξαλνί, βαξνχιθα, ηξνραιίεο). Παξάιιεια ν Αξρχηαο θαηλνηνκεί ζηνλ ηνκέα ηεο πδξαπιηθήο. Λίγν αξγφηεξα εκθαλίδνληαη ζηελ νηθνδνκηθή νη αςίδεο θαη νη ζφινη,πνπ αξρηθά εθαξκφδνληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ δεκφζησλ θηηξίσλ. Σα βαξνχιθα ζα ρξεζηκεχζνπλ επίζεο επξχηαηα ζηελ αλχςσζε ησλ φγθσλ κεηαιιεχκαηνο ζην Λαχξην. o π.υ. Πεξίνδνο δσήο ηνπ Κηεζίβηνπ ηνπ Αιεμαλδξηλνχ. Δπηδφζεθε ζε πνιιέο ηερληθέο αλαθαιχςεηο θαη εθεπξέζεηο, ελψ ππήξμε ν ζεκαληηθφηεξνο θαηαζθεπαζηήο δηάθνξσλ ηχπσλ θιεςχδξαο. 17

18 o Αξρέο 3νπ αη. π.υ. Ο αξρηηέθηνλαο ψζηξαηνο ν Κλίδηνο θαηαζθεπάδεη ην θάξν ηεο Αιεμάλδξεηαο κε χςνο 87 κ., ηνπ νπνίνπ ην θσο έθηαλε ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 50 ρικ. o 3νο αη. π.υ. Σν έξγν ηνπ κεραληθνχ Φίισλα ηνπ Βπδαληίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ιηκαληψλ, θξνπξίσλ θαη πνιηνξθεηηθψλ κεραλψλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο λαπηηθήο δχλακεο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ. Σν ηδάκη ζηα παξάζπξα αληηθαζηζηά ηηο πιάθεο, ηα πθάζκαηα, ηα δέξκαηα θαη ηα μχιηλα πεηάζκαηα. o π.υ. Ο Αξρηκήδεο δηαηππψλεη ηε ζεσξία ηεο πδξνζηαηηθήο άλσζεο, ελψ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ άκπλα ηεο παηξίδαο ηνπ, ησλ πξαθνπζψλ, ελαληίνλ ησλ Ρσκαίσλ κε ηα θνίια θάηνπηξα πνπ «ζπιιέγνπλ» ηηο δέζκεο ηνπ Ήιηνπ θαη θαίλε ηα πινία ησλ επηηηζεκέλσλ. o 100 π.υ. πεξίπνπ.ο Ήξσλ ν Αιεμαλδξεχο, ν δεκηνπξγφο ησλ απηνκάησλ, ζεκειηψλεη ηε ζεσξία πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζηνλ πξφδξνκν ηεο αηκνκεραλήο Οι αστόματες πύλες τοσ οσρανού ( Σκίτσο Καλλιγερόποσλος) Οη απηνκαηηζκνί ζηνλ Μεζαίσλα Μεζαίσλαο [10]νλνκάδεηαη κηα ρξνληθή πεξίνδνο ζηελ επξσπατθή ηζηνξία πνπ δηήξθεζε πεξί ηα ρίιηα έηε θαη βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ αξραίνπ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ (media aetas, media tempora, medium aevum), 18

19 κεηαμχ ηνπ ειιελνξσκατθνχ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ. Μεζνδνινγηθά ν Μεζαίσλαο δηαηξείηαη ζε ηξεηο επνρέο. Σελ πξψηκε επνρή πνπ δηαξθεί πεξίπνπ κέρξη ην 1000 κ.υ. θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ζπλερείο κεηαθηλήζεηο λέσλ ιαψλ (κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 8νπ αηψλα). Σε κέζε επνρή, απφ ην 1000 κέρξη πεξίπνπ ην 1300, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη, αθελφο απφ ηε δεκηνπξγία ησλ πφιεσλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, ηηο ζπζπεηξψζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ παλεπηζηεκίσλ ζηε Γχζε θαη, αθεηέξνπ, απφ ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή παξαθκή ηεο Αλαηνιηθήο (βπδαληηλήο) Απηνθξαηνξίαο ή φ,ηη είρε απνκείλεη απφ απηή. Σελ χζηεξε επνρή, απφ ην έηνο 1300 κέρξη ην 1492 κ.υ., έηνο αλαθάιπςεο ηεο Ακεξηθήο απφ ηνπο Δπξσπαίνπο. ζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Σερληθή, δελ έκεηλαλ απηέο εληειψο ζηάζηκεο, ηδίσο θαηά ηνλ χζηεξν Μεζαίσλα, αθνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πινπνηήζεθαλ κεξηθέο ζεκειεηψδεηο θαηαζθεπέο θαη πξνέθπςαλ ιίγεο, αιιά θαίξηεο εθεπξέζεηο (βιέπε επφκελα). πγθξίλνληαο ην εχξνο θαη ην κέγεζνο ησλ εμειίμεσλ πξηλ θαη κεηά απφ απηά ηα ρίιηα ρξφληα, κπνξεί νη βειηηψζεηο θαη νη λεσηεξηζκνί ηεο επνρήο ηνπ χζηεξνπ Μεζαίσλα λα κε ζεσξεζνχλ ηφζν ζεκαληηθά έξγα, είλαη φκσο αθξηβψο απηά, ζηα νπνία ζηεξίρηεθαλ νη κεηαγελέζηεξνη εξεπλεηέο θαη ηερληθνί γηα λα ζεκειηψζνπλ ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο πνπ αθνινχζεζε. Κη ελψ δελ ππήξμαλ θαηά ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα έξγα ζπγθξίζηκα κε εθείλα ηεο Αξραηφηεηαο θαη ηεο Αλαγέλλεζεο, δελ είλαη ακειεηέν ην γεγνλφο φηη δηάθνξνη πξσηνπφξνη κεραληθνί θαηέγξαςαλ νξακαηηζκνχο εθείλεο ηεο επνρήο (13νο αηψλαο), επηζπκίεο θαη πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ! Γξάθεη ν Roger Bacon (Μπέηθνλ, Βάθσλ, ~ ): «Δίλαη δπλαηφλ λα θαηαζθεπάζνπκε ζθάθε λαπζηπινΐαο ρσξίο θσπειάηεο, έηζη ψζηε ηα πνιχ κεγάια (...) πινία λα κπνξνχλ, κε νδεγφ έλα θαη κφλν θπβεξλήηε, λα ηαμηδεχνπλ πνιχ ηαρχηεξα απφ ηα πινία πνπ θσπειαηεί έλα πιήζνο αληξψλ. Δίλαη επίζεο δπλαηφλ λα θαηαζθεπάζνπκε ηπηάκελεο κεραλέο, έηζη ψζηε έλαο άληξαο (...) λα κπνξεί λα ηελ νδεγεί, ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην εξγαιείν...» (D. Ihde, βιέπε βηβιηνγξαθία). Μεηά απφ πεξίπνπ 3 αηψλεο, ζην πέξαζκα απφ ην Μεζαίσλα ζηελ Αλαγέλλεζε, εηνίκαζε ν Leonardo Da Vinci ζρέδηα γη' απηέο ηηο «θαληαζηψζεηο» ηνπ Μπέηθνλ θαη έθεξε ηνλ ηερληθφ θφζκν έλα βήκα 19

20 πην θνληά ζηελ πινπνίεζή ηνπο. Ο θφζκνο ηεο επνρήο ηνπ πξψηκνπ Μεζαίσλα ήηαλ ηα ππνιείκκαηα ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο, πεξηηξηγπξηζκέλα απφ δηάθνξνπο ιανχο, νη νπνίνη άιινηε ελζσκαηψλνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία πνιηηηζκνχ θαη άιινηε απιψο απνκπδνχλ. Με ηε ζηαζεξά πησηηθή πνξεία ηεο Αλαηνιήο, ηδίσο κεηά ηελ εκθάληζε ησλ Αξάβσλ σο θπξίαξρεο δχλακεο, ζηε Γχζε αλαδείρζεθε, κέζα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο θνηλσληθνχο ζπζρεηηζκνχο πνπ είραλ δηακνξθσζεί, κέζα απφ πνιιαπιέο αληηλνκίεο θαη ζπγθξνχζεηο αηψλσλ, έλαο λένο πνιηηηζκφο. ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα αξρίδεη λα ξηδψλεη απηφο ν πνιηηηζκφο θαηά ηε κέζε θαη χζηεξε κεζαησληθή επνρή κε ηε δεκηνπξγία πφιεσλ θαη ηελ θαηαζθεπή κλεκεησδψλ θηεξίσλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ θαλαιηψλ ζηα βνξεηνδπηηθά παξάιηα, γηα ηα νπνία ρξεηάζηεθε λα πξνεγεζεί ε θαηαζθεπή κεγάισλ κεραλεκάησλ (γεξαλνί, αλεκφκπινη θαη πδξφκπινη, αληιίεο θ.ά.) Μηα επίζεο θαίξηα εθεχξεζε ηνπ χζηεξνπ Μεζαίσλα πνπ επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο είλαη ηα κεραληθά ξνιφγηα, ηα νπνία απνηέιεζαλ ηα πξψηα αθξηβή φξγαλα κεηξήζεσο ζηα ρέξηα ησλ εξεπλεηψλ, αιιά θαη ην έλαπζκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεοιεπηνκεραληθήο. Απηφο ν πνιηηηζκφο δηαδφζεθε ζηαδηαθά, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζε φιν ην ζεκεξηλφ θφζκν θαη νλνκάδεηαη «επξσπατθφο» ή «δπηηθφο». Δληππσζηαθφ ζ' απηή ηε δηαθνξεηηθή πνξεία πνπ αθνινχζεζαλ Αλαηνιή θαη Γχζε είλαη φηη, κέρξη ηέινπο, αθφκα θαη ηηο χζηαηεο δεθαεηίεο πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή θαηάξξεπζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ αλαηνιηθνχ θξάηνπο, νη εγεηηθέο δπλάκεηο ηνπ Βπδαληίνπ, θπξίσο νη εθθιεζηαζηηθνί θχθινη θαη νη εμαξηεκέλνη απφ απηνχο πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, αληηκεηψπηδαλ κε ππεξνςία, αιαδνλεία θαη πεξηθξφλεζε ηε Γχζε (Παλ. Καλειιφπνπινο: «Γελλήζεθα ζην 1402» βιέπε βηβιηνγξαθία), ραξαθηεξίδνληαο ηνπο δηαλννχκελνχο, βάξβαξνπο θαη αγξνίθνπο. Απηνί νη ραξαθηεξηζκνί είραλ δηαδνζεί απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο θαη είραλ δηαηεξεζεί σο ζηεξεφηππα, ιφγσ κεησκέλεο επηθνηλσλίαο θαη έιιεηςεο θαηαλφεζεο γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηε Γχζε. Ο Lemerle ζπκπεξαίλεη φηη ε βπδαληηλή θνηλσλία ήηαλ «θιεηζκέλε ζ' έλα θφζκν δίρσο δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, ζηνλ θιεηζηφ θφζκν ηνπ αθνχξαζηνπ θαη κνλφηνλα επαλαιακβαλφκελνπ ζενινγηθνχ ιφγνπ» (βιέπε βηβιηνγξαθία).ην ζεκεξηλφ κειεηεηή δεκηνπξγείηαη ε βεβαηφηεηα φηη νη Αλαηνιηθνί δελ αληηιακβάλνληαλ, απφ θαινγεξηθφ πείζκα ή απφ αδπλακία, ηηο 20

21 αιιαγέο πνπ είραλ αξρίζεη λα δεκηνπξγνχλ κφληκεο θαηαζηάζεηο πνιηηηζκηθήο πνηφηεηαο. Ζ εθδνρή δε φηη νη εγεηηθνί εθθιεζηαζηηθνί θχθινη ηεο Αλαηνιήο ζηήξηδαλ, απφ κηα επνρή θαη κεηά, απηή ηελ θαηάζηαζε άγλνηαο θαη αληηπαιφηεηαο, απνβιέπνληαο ζε κειινληηθή αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζε έλα πνιηηηζκηθά ππνβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ, δελ είλαη θαζφινπ αλίζρπξε, θξίλνληαο απφ ην γεγνλφο ηεο κεηέπεηηα αγαζηήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο Οζσκαλνχο. Ο Μεζαίσλαο θιείλεη κε ηελ εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο, ε νπνία άιιαμε εθ βάζξσλ ηηο δηαδηθαζίεο αλαπαξαγσγήο θαη δηάδνζεο ηεο γλψζεο θαη κε ηελ έλαξμε ησλ κεγάισλ ζαιαζζνπνξηψλ θαη ηε δεκηνπξγία απνηθηψλ ζηελ Αζία, ηελ Αθξηθή θαη ηελ Ακεξηθή. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ απνηθηψλ θαη ην δνπιεκπφξην νδήγεζαλ ζηε ζπζζψξεπζε πινχηνπ ζηα θξάηε ηεο Δπξψπεο, ν νπνίνο πινχηνο ππνβνήζεζε ηηο εμειίμεηο ζηελ πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, αιιά θπξίσο, φζνλ αθνξά απηή ηε κειέηε, ζηελ επηζηήκε, ηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα. Ο ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟ[11] έρεη θπξηαξρήζεη ζηε βηνκεραλία εηδηθά ζηηο ηππνπνηεκέλεο θαη επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίεο. Αιιά πφηε πξσηνεκθαληζζήθαλ ζην πξνζθήλην νη απηφκαηεο, πξνγξακκαηηδφκελεο ζπζθεπέο; Μήπσο πξηλ απφ δχν αηψλεο, θαηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ηεο Δπξψπεο; Ίζσο εθπιαγείηε αλ κάζεηε φηη εθεπξέζεθαλ πνιχ λσξίηεξα. ηηο αξρέο ηεο απνθαινχκελεο ρξπζήο επνρήο ηεο Ηζιακηθήο επηζηήκεο, απφ ηνλ 8ν κέρξη ην 13ν αηψλα. αιιά θαη αξγφηεξα, ιφγηνη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο κεηέθξαζαλ ζηα αξαβηθά δηάθνξα επηζηεκνληθά θαη θηινζνθηθά θείκελα ζηα νπνία είραλ δηαηεξεζεί ηα έξγα θεκηζκέλσλ Διιήλσλ φπσο ν Αξρηκήδεο, ν Αξηζηνηέιεο, ν Κηεζίβηνο, ν Ήξσλ ν Αιεμαλδξεχο θαη ν Φίισλ ν Βπδάληηνο. * Έρνληαο πξφζβαζε ζε απηέο θαζψο θαη ζε άιιεο πεγέο, ε Ηζιακηθή Απηνθξαηνξία ε νπνία απισλφηαλ απφ ηελ Ηζπαλία, θαηά κήθνο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, κέρξη ην Αθγαληζηάλ απέθηεζε ηε γλψζε πνπ ηεο έδσζε ηα εθφδηα λα δεκηνπξγήζεη απηφκαηεο κεραλέο. 21

22 Δηθόλα 10.Η αναρροφθτικι αντλία με διπλό ζμβολο του αλ Σηάηαρι Οη ηξεηο Μπαλνχ Μνχζα πνπ ζεκαίλεη «γηνη ηνπ Μνχζα» ζηα αξαβηθά έδεζαλ ηνλ έλαην αηψλα ζηε Βαγδάηε. Βαζηδφκελνη ζηα έξγα ησλ ειιεληζηψλ πξνδξφκσλ ηνπο Φίισλα θαη Ήξσλα, θαζψο θαη Κηλέδσλ, Ηλδψλ θαη Πεξζψλ κεραληθψλ, θαηαζθεχαζαλ πάλσ απφ 100 κεραλέο. χκθσλα κε ηνλ επηζηεκνληθφ ζπγγξαθέα Έρζαλ Μάζνπλη, κεξηθέο απφ απηέο ήηαλ ζηληξηβάληα ησλ νπνίσλ νη πίδαθεο άιιαδαλ θαηά δηαζηήκαηα, ξνιφγηα κε νπηηθά ηερλάζκαηα, θαη δνρεία πνπ ζέξβηξαλ πνηά απηνκάησο θαη μαλαγέκηδαλ κφλα ηνπο ζπλδπάδνληαο κε έμππλν ηξφπν θινηέξ, βαιβίδεο θαη ζηθφληα. χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ επηζηήκεο Σδηκ Αι Υαιίιη, νη γηνη ηνπ Μνχζα θαηαζθεχαζαλ επίζεο ππνηππψδε ξνκπφη ζε θπζηθφ κέγεζνο κηα θνπέια πνπ ζέξβηξε ηζάη, θαζψο θαη έλαλ απιεηή, «πηζαλψο ην αξραηφηεξν δείγκα πξνγξακκαηηδφκελεο κεραλήο».δθείλα ηα απηφκαηα ζπζηήκαηα είραλ πνιιά θνηλά κε ηηο ζχγρξνλεο κεραλέο. Χζηφζν, «ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο λεξφ ππφ πίεζε αληί γηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, αιιά πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο αξρέο είλαη ίδηεο», ιέεη ν Έρζαλ Μάζνπλη. 22

23 Εικόνα 11.Χειρόγραφο του 13ου αιώνα του αλ Σηάηαρι που απεικονίηει το Ρολόι Ελζφαντα Αλ Σζάζαπι «Παηέπαρ ηηρ Ρομποηικήρ» Σν 1206, ν Ηκπλ αι Ράδαδ αι Σδάδαξη νινθιήξσζε ην έξγν ηνπ, ηνπ νπνίνπ ν ηίηινο έρεη ελίνηε απνδνζεί Δγρεηξίδην γηα ηε Θεσξία θαη ηηο Δθαξκνγέο ησλ Μεραληθψλ Σερλψλ(Compendium on the Theory and Practice of the Mechanical Arts). Έρεη ραξαθηεξηζηεί «ζπνπδή ζην ζπζηεκαηηθφ ζρεδηαζκφ κεραλψλ». Οξηζκέλεο απφ ηηο ηερλνινγηθέο επηλνήζεηο ηνπ αι Σδάδαξη μεπέξαζαλ θαηά πνιχ απηέο πνπ δεκνζίεπζαλ νη Μπαλνχ Μνχζα, ελψ νη πεξηγξαθέο θαη ηα δηαγξάκκαηά ηνπ ήηαλ ηφζν ιεπηνκεξή πνπ νη ζχγρξνλνη κεραληθνί κπνξνχλ λα αλαπαξάγνπλ ηηο ζπζθεπέο ηνπ. Σν βηβιίν ηνπ αι Σδηέξη απεηθνλίδεη κεραλέο αλχςσζεο λεξνχ, πδξαπιηθά ξνιφγηα, ξνιφγηα θεξηνχ, δνζνκεηξεηέο λεξνχ, απηφκαηα πνπ παίδνπλ κνπζηθή θαη κηα αληιία πνπ κεηέηξεπε ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ελφο πδξφκπινπ ζηελ παιηλδξνκηθή θίλεζε ελφο εκβφινπ πνπ αληινχζε λεξφ κε κεγάιε δχλακε. Οη ηζηνξηθνί αλαγλσξίδνπλ φηη ν αι Σδηέξη ζρεδίαζε ηηο πδξαπιηθέο αληιίεο ηξεηο αηψλεο πξνηνχ ην ίδην βαζηθφ ζρέδην θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηε Γχζε. Ο αι Σδάδαξη δεκηνχξγεζε επίζεο ξνιφγηα πνπ ήηαλ δηαζθεδαζηηθά θαη ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγηθά. Απηφ πνπ θαίλεηαη εδψ έρεη 23

24 αλαθαηαζθεπαζηεί θαη βξίζθεηαη ζε έλα εκπνξηθφ θέληξν ζην Νηνπκπάη. Ο κεραληζκφο κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ είλαη κηα δηάηξεηε θνχπα ηνπνζεηεκέλε ζε έλα ληεπφδηην κε λεξφ ζηελ θνηιηά ηνπ ειέθαληα. Ζ θνχπα γεκίδεη ζε 30 ιεπηά θαη έπεηηα βπζίδεηαη, ππξνδνηψληαο κηα ζεηξά απφ θηλήζεηο νη νπνίεο αμηνπνηνχλ δηάθνξα ζρνηληά θαη κπάιεο πνπ βγαίλνπλ απφ ην «θάζηξν» ζηε ξάρε ηνπ ειέθαληα. ηαλ νινθιεξσζεί ν εκίσξνο θχθινο, ε θνχπα μαλαλεβαίλεη απηφκαηα ζηελ επηθάλεηα, θαη ε δηαδηθαζία μεθηλάεη απφ ηελ αξρή. Απηή ε ζπζθεπή θαη άιιεο απηφκαηεο κεραλέο πνπ απνδίδνληαη ζηνλ αι Σδάδαξη ηνπ έρνπλ ραξίζεη ηνλ ηίηιν «παηέξαο ηεο ξνκπνηηθήο». Ζ δηαδξνκή ηεο επηλνεηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ είλαη πξαγκαηηθά εθπιεθηηθή! Χζηφζν, δελ πξφθεηηαη απιψο γηα κηα ελδηαθέξνπζα ηζηνξία. Γηεπξχλεη ηελ αληίιεςή καο γηα ηα πξάγκαηα. ε κηα επνρή πνπ πνιινί θαπρηνχληαη γηα ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία, απηή ε ηζηνξία ζηέθεη σο ππελζχκηζε ηνπ πφζν πνιιά νθείινπκε ζηηο ιακπξέο θαη γφληκεο δηάλνηεο πνπ πξνπνξεχηεθαλ Οη απηνκαηηζκνί ζηνλ 21 αηψλα (Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε) Σα πξψηα ζπζηήµαηα απηνµαηηζµνχ [12] ηεο βηνµεραληθήο επαλάζηαζεο ήηαλ µεραληθά ζπζηήµαηα. Υξεζηµνπνηνχζαλ δει. δνµηθά ζηνηρεία απφ θαηάιιεια ζηεξεά εμαξηήµαηα (µνρινχο, ηξνρνχο, ηµάληεο, ειαηήξηα θ.ι.π.). Σα ζπζηήµαηα απηά θπξηάξρεζαλ µέρξη θαη ην πξψην ηέηαξην ηνπ αηψλα µαο, αιιά ζήµεξα έρνπλ µφλν ηζηνξηθή αμία, αλ θαη πνιχ ζπρλά ζπλαληάµε µεραληθά εμαξηήµαηα µέζα ζε άιια είδε απηνµαηηζµψλ. Σα µεραληθά ζπζηήµαηα, παξ φιν πνπ ρξεζηµνπνηνχζαλ απιά µεραληθά εμαξηήµαηα, µπνξνχζαλ λα έρνπλ µεγάιε απνηειεζµαηηθφηεηα (θιαζζηθφ ην παξάδεηγµα ηνπ ξπζµηζηή ηνπ WATT) θαη, ράξε ζηελ θαηαπιεθηηθή επηλνεηηθφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο, ζρεδφλ απίζηεπηεο γηα εµάο, πνπ έρνπµε ζπλεζίζεη ζηελ ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεµάησλ, δπλαηφηεηεο. Οη απηφµαηεο εξγαιεηνµεραλέο, πνπ εµθαλίζζεθαλ ζηελ δεχηεξε δεθαεηία ηνπ αηψλα µαο, έθαλαλ ζρεδφλ φηη θάλνπλ θαη νη ζεµεξηλέο πξνγξαµµαηηδφµελεο εξγαιεηνµεραλέο αιιά µε µεραληθά απνθιεηζηηθά εμαξηήκαηα θαη πνιιέο απφ απηέο είλαη αθφµα ζε ρξήζε, ελψ µέρξη θαη ζρεηηθά πξφζθαηα εμαθνινπζνχζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη. Μέρξη θαη ν 11 πξνγξακκαηηδφκελνο 24

25 µκεραληθφο ππνινγηζηήο ζρεδφλ θαηαζθεπάζηεθε θαη µάιηζηα ζηα µέζα ηνπ19νπ αηψλα απφ ηνλ BABBAGE ζηελ Αγγιία (ζψδεηαη ζήµεξα έλα ηµήµα ηνπ). Σειηθά φµσο ηα µεραληθά ζπζηήµαηα δελ µπνξνχλ λα ζπλαγσληζζνχλ ζε θφζηνο, επειημία θαη αμηνπηζηία ηα ζεµεξηλά ζε ρξήζε ζπζηήµαηα. ήµεξα ρξεζηµνπνηνχµε ζηελ βηνµεραλία ηέζζεξα είδε απηνµαηηζµψλ : ηνπο πδξαπιηθνχο, ηνπο πλεπµαηηθνχο, ηνπο ειεθηξηθνχο θαη ηνπο ειεθηξνληθνχο απηνµαηηζµνχο. πσο είπαµε, πνιχ ζπρλά ζπλαληάµε θαη µηθηνχο ηχπνπο απφ δχν ή θαη πεξηζζφηεξα είδε απηνκαηηζκνχ Σα πδξαπιηθά ζπζηήµαηα απηνκαηηζκψλ ρξεζηκνπνηνχλ πδξαπιηθά ξεπζηά γηα ηελ κεηάδνζε θηλήζεσλ θαη δπλάµεσλ. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο µκεγάισλ δπλάκεσλ θαη ηζρχσλ, αιιά έρνπλ αξγέο αληηδξάζεηο. Σα ζπλαληάµε ζρεδφλ νπνπδήπνηε ρξεηάδεηαη µεηάδνζε ηζρπξψλ δπλάµεσλ. Τπάξρνπλ απνθιεηζηηθά πδξαπιηθά ζπζηήµαηα ζηε βηνµεραλία, αιιά πνιχ ζπρλά ηα ζπλαληάµε ζαλ ππνζπζηήµαηα άιισλ απηνµαηηζµψλ µηθηνχ ηχπνπ, ζαλ ηειηθά ππνζπζηήµαηα πνπ αλαιαµβάλνπλ ηηο θηλήζεηο θαη ηελ µεηάδνζε δπλάµεσλ. Σα πλεπµαηηθά ζπζηήµαηα ρξεζηµνπνηνχλ πεπηεζµέλν αέξα θαηά ηνλ ίδην πεξίπνπ ηξφπν φπσο ηα πδξαπιηθά. Οη ηθαλφηεηεο ζε δπλάµεηο είλαη µηθξφηεξεο ζε ζρέζε µε ηα πδξαπιηθά ζπζηήµαηα, αιιά νη ηαρχηεηεο δξάζεο ηνπο πνιχ θαιχηεξεο. Θα δνχµε φηη γηα πνιινχο ιφγνπο είλαη πάξα πνιχ δηαδεδνµέλα ζηελ βηνµεραλία. Σα ειεθηξηθά ζπζηήµαηα απηνµαηηζµνχ ρξεζηµνπνηνχλ ειεθηξηθά ζήµαηα πνπ πξνθαινχλ µεηαηνπίζεηο θαη θηλήζεηο αιιά ζε άιιεο εμφδνπο. Οη δπλαηφηεηεο ηνπο ζε δπλάµεηο, ηδίσο ζηαηηθέο δπλάµεηο, ππφθεηληαη ζε πνιινχο πεξηνξηζµνχο γηαηί ζέινπλ εηδηθέο πξνθπιάμεηο θαηά ππεξθνξηίζεσλ. Μπνξνχλ φµσο λα µεηαθέξνπλ µε πνιχ µεγάιε αμηνπηζηία θαη πνιχ µεγαιχηεξε απφ ηνπο πλεπµαηηθνχο απηνµαηηζµνχο ηαρχηεηα πεξίπινθα ζπζηήµαηα ζε πνιχ µεγάιεο απνζηάζεηο. Γη απηφ είλαη ηα πην δηαδεδνµέλα ζπζηήµαηα ζήµεξα θαη ηα βξίζθνπµε ζαλ ππνζπζηήµαηα ηνπιάρηζηνλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο βηνµεραληθνχο απηνµαηηζµνχο. Σα ειεθηξνληθά ζπζηήµαηα απηνµαηηζµνχ ρξεζηµνπνηνχλ θαη απηά ην ειεθηξηθφ ξεχµα ζαλ θνξέα ζεµάησλ, αιιά ζε εληάζεηο πνιχ ραµειφηεξεο µε ζπλέπεηα λα ζπλδπάδνπλ ηελ ηαρχηεηα µε πνιχ µηθξφ φγθν. Απφ πιεπξάο θφζηνπο ππεξέρνπλ απφιπηα ησλ άιισλ ζπζηεµάησλ, φηαλ ρξεηάδνληαη πεξίπινθνη απηνµαηηζµνί, ηδίσο πξνγξαµµαηηδφµελα ζπζηήµαηα µε µλήµε. Δίλαη ηα µφλα πξαθηηθά εθαξµφζηµα ζπζηήµαηα ζηνπο έμππλνπο 25

26 απηνµαηηζµνχο. ελ έρνπλ φµσο ηελ δπλαηφηεηα λα µεηαθέξνπλ δπλάµεηο θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπο λα µεηαθέξνπλ ειεθηξηθέο ηζρείο είλαη πνιχ πεξηνξηζµέλεο. Γη απηφ ζηε βηνµεραλία ηα ζπλαληάµε πεξηζζφηεξν ζαλ θέληξα µεγαιχηεξσλ µηθηψλ απηνµαηηζµψλ. Πξέπεη λα πνχµε φηη ε δηάθξηζε ζε πδξαπιηθά, πλεπµαηηθά, ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά ζπζηήµαηα απηνµαηηζµνχ αλ θαη πξαθηηθά ρξήζηµε ζηελ επνρή µαο, έρεη πνιιέο ειιείςεηο θαη αζάθεηεο. Π.ρ. ππάξρνπλ ειεθηξηθά ζπζηήµαηα µε ειεθηξνληθνχο δηαθφπηεο (THYRISTORS) πνπ δελ έρνπλ θηλνχµελα εμαξηήµαηα. Τπάξρνπλ πλεπµαηηθνί απηνµαηηζµνί - µκηληαηνχξεο µε ηξφπν ιεηηνπξγίαο ίδην µε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ινγηθψλ ειεθηξνληθψλ θπθισµάησλ (FLUIDICS απφ ηηο ιέμεηο FLUID & LOGICS). Τπάξρνπλ εμαξηήκαηα απηνκαηηζκψλ πνπ είλαη δχζθνιν λα θαηαηαγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία (π.ρ. πηεδνζηάηεο). ε µεξηθνχο βηνµεραληθνχο απηνµαηηζµνχο ρξεζηµνπνηνχληαη φια ηα είδε ησλ θπµάησλ ζαλ θνξείο ζεµάησλ : Τπέξερνη, ξαδηνθχµαηα, θσηεηλέο δέζµεο, ππέξπζξεο αθηίλεο, δέζµεο LASER πνπ δηαδίδνληαη µέζα απφ ιεπηνχο ζσιελίζθνπο (OPTICAL FIBERS) πνπ µπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ θάµςεηο θαη ζηξνθέο. Ηδίσο απηέο νη «νπηηθέο ίλεο» πξνµελχνπλ ηελ εµθάληζε πέµπηεο θαηεγνξίαο απηνµαηηζµψλ, ησλ νπηηθψλ απηνµαηηζµψλ πνπ πηζαλφηαηα ζα ζπλαγσληζζνχλ ζθιεξά ηνπο ειεθηξηθνχο απηνµαηηζµνχο ζηελ µεηάδνζε ζεµάησλ. Καη ε εμαθάληζε ησλ µεραληθψλ απηνµαηηζµψλ µαο βεβαηψλεη ζην φρη θαη πνιχ µαθξηλφ µέιινλ θάπνηα άιιε δηάθξηζε ζε θαηεγνξίεο ζα ππάξρεη γηα ηνπο απηνµαηηζµνχο. Αιιά µε ηα ζεµεξηλά δεδνµέλα νη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο απηέο είλαη ε θαιχηεξε δηάθξηζε πνπ µπνξνχµε λα έρνπµε. 26

27 1.2 ΗΣΟΡΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ Απφ ηελ αξραία Μηλσηθή επνρή[13] ζε νξγαλσκέλνπο νηθηζκνχο εληνπίδνληαη ζπζηήκαηα ζπιινγήο αθαζάξησλ πδάησλ, ηα νπνία νδεγνχλην ζε θάπνηνπο θπζηθνχο απνδέθηεο, ρείκαξξνπο, πνηάκηα ή ζάιαζζεο. ηελ Κξήηε γηα πεξίπνπ ρξφληα ηα αζηηθά ιχκαηα δηνρεηεχνληαλ ζε δηάθνξνπο θπζηθνχο απνδέθηεο ρσξίο λα ππάξρεη ππνβάζκηζε θαη ξχπαλζε ησλ πδάησλ. κσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη θπξίσο θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε αχμεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ, νδήγεζε ζε κεγάιε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ αθαζάξησλ πδάησλ, ηα νπνία εθφζνλ δηαηίζελην αλεπεμέξγαζηα ζηνπο θπζηθνχο απνδέθηεο πξνθαινχζαλ ηε ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζή ηνπο. Έηζη ήηαλ αλαπφθεπθηε ε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο. Αξραίεο πφιεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαιππηφκελα θαλάιηα θαη ζσιήλεο γηα λα αθαηξνχληαη ηα απφβιεηα απφ ηα θηίξηα, θαηά πάζα πηζαλφηεηα ήδε απφ ην 8000 π.υ. Τπάξρνπλ ελδείμεηο απφ εζσηεξηθνχο ζσιήλεο πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε θσηία[14] απφ εθείλε ηε ζηηγκή, αλ θαη ηα ιχκαηα δηνρεηεχνληαη θαη 'επζείαλ ζε έλα θνληηλφ ξπάθη [πεγή: Bloomington]. Βφζξνη βξέζεθαλ θάησ απφ ηα ζπίηηα ζην Ηξάθ, πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ην ήδε απφ ην 4000 π.υ. Σα ζπζηήκαηα απηά έπεζαλ ζε παξαθκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο επνρήο, ηα απφβιεηα θαη απνξξίκκαηα πεηάγνληαλ έμσ ζην δξφκν. Μέρξη ην 18ν αηψλα, πνιιέο κεγάιεο πφιεηο δηέζεηαλ ζπζηήκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ φκβξησλ πδάησλ, ιπκάησλ, αιιά ζπλήζσο δηαηίζεληαη ζε βφζξνπο. ηαλ ε ρνιέξα κεηαδηδφηαλ κέζσ αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα,ζ ην Λνλδίλν, νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη πίζηεπαλ φηη ε ζαλαηεθφξα αζζέλεηα δηαδφζεθε απφ θάπνηνπ είδνπο κπζηεξηψδε αέξηνπ νξγαληζκνχ. νβαξέο εζηίεο ζθφησζαλ δεθάδεο ρηιηάδεο αλζξψπνπο ηέζζεξηο θνξέο κεηαμχ 1831 θαη 1854 ζε δηάθνξεο βηνκεραληθέο αγγιηθέο πφιεηο θαη ην ρεηξφηεξν μέζπαζκα ηνπ Λνλδίλνπ ην 1853 ζθφησζε πεξηζζφηεξνπο απφ αλζξψπνπο θαη κφλν. 27

28 Αλαηζζεζηνιφγνο John Snow ήηαλ ζε ζέζε λα ραξηνγξαθήζεη ην μέζπαζκα Soho θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηα ζπκπηψκαηα ρνιέξαο θαη κε ηηο αληιίεο ιπκάησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην πνηακφ Σάκεζε [πεγή: Summers]. Ήηαλ ζε ζέζε λα πείζεη ηνπο ηνπηθνχο πνιίηεο, ηηο αξρέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο γηαηξνχο φηη ε λφζνο δελ ήηαλ ζηνλ αέξα, αιιά ζρεηίδνληαη κε ηα ίρλε ιπκάησλ. Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηνλ 19ν αηψλα, φηαλ νη ήδε ρξεζηκνπνηνχκελνη αγσγνί φκβξησλ απνζθνπνχζαλ λα κεηαθέξνπλ απφβιεηα ζε θνληηλέο νδνχο. Δπεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ βξαδέσο εγθξίζεθε ηνλ 20ν αηψλα. Σν απμαλφκελν κέγεζνο ησλ πφιεσλ θαη ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ κε επεμεξγαζκέλα ιχκαηα αλάγθαζε ην πέξαζκα ηεο λνκνζεζίαο πνπ θαζνξίδεη πξφηππα πνηφηεηαο γηα ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε κηα θνηλφηεηα λα έρνπλ έλα ζχζηεκα απνρέηεπζεο. Δάλ ηα απφβιεηα δελ είλαη άκεζα λα απνκαθξπλζνχλ, κηα θνηλφηεηα κπνξεί λα κνιπλζεί απφ ηελ αζζέλεηα. Απφξξηςε ησλ αλεπεμέξγαζησλ ή αλεπαξθψο επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ ζε πισηέο νδνχο ή ην έδαθνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξή ξχπαλζε. Παζνγφλνη νξγαληζκνί κπνξεί λα κνιχλνπλ ην πφζηκν λεξφ, θαζψο θαη ηνμηθέο ρεκηθέο νπζίεο κπνξεί λα δειεηεξηάζνπλ ην λεξφ θαη λα ζθνηψζνπλ άγξηα δψα. Μεξηθά απφ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζηα ιχκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νξηζκέλεο δσέο πδξφβησλ θπηψλ λα απμάλνληαη ππεξβνιηθά. Απνζχλζεζε απνβιήησλ κπνξεί λα κεηψζεη αθαηάιιεια γηα πνιιά είδε ηεο πδξφβηαο δσήο. ηα πνζνζηά νμπγφλνπ, θαζηζηψληαο ηα Η ιζηοπική αναδπομή ηηρ εξέλιξηρ ηηρ επεξεπγαζίαρ λςμάηων Ζ κεηάβαζε ησλ αλζξσπίλσλ θνηλσληψλ απφ λνκαδηθέο θνηλφηεηεο ζε πην κφληκεο δνκέο έθεξε ζην θσο ηελ αλάγθε λα δηεπζεηεζεί ην πξφβιεκα ηεο δηάζεζεο ησλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαλ ζηηο θνηλσλίεο απηέο. ζν ν άλζξσπνο δνχζε σο θπλεγφο θαη ζπιιέθηεο, ηα απφβιεηα δηαζέηνληαλ ειεχζεξα ζηε θχζε φπνπ απνζπλζέηνληαλ κε θπζηθφ ηξφπν. ηαλ ζρεκαηίζηεθαλ νη πξψηεο πφιεηο, έγηλε θαλεξφ φηη έπξεπε λα βξεζνχλ 28

29 ελαιιαθηηθέο κέζνδνη γηα ηελ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. Μέρξη πξφζθαηα, ε πγηεηλή απνβιήησλ εζηηαδφηαλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πγείαο, πξψηηζηα απφ ηηο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. ήκεξα ε πγηεηλή απνβιήησλ, εζηηάδεηαη επίζεο ζην λα αληηκεησπίζεη ηνπο ρξφληνπο θηλδχλνπο πγείαο θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ ξχπσλ ζην πεξηβάιινλ. Δπεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ ζηνλ αξραίν θφζκν ηνπο αξραίνπο παγθφζκηνπο πνιηηηζκνχο, νη θνηλσλίεο αλέπηπμαλ πνηθίιεο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. ηελ αξραία Μεζνπνηακία, ζηελ πφιε Ur, κέζν πιεζπζκφ αλζξψπσλ αλά ηεηξαγσληθφ κίιη, ήδε απφ ην 3500 π.υ., ηα απνξξίκκαηα απνβάιινληαλ ζηνπο δξφκνπο φπνπ θαη ζπζζσξεχνληαλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα πςψλεηαη ην επίπεδν ησλ δξφκσλ θαη λα κεηαβάιιεηαη αληίζηνηρα ην άλνηγκα ηεο εηζφδνπ ησλ ζπηηηψλ. Μέρξη ην 2000 π.υ. ε δηάζεζε απνβιήησλ είρε αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν. ηελ αηγππηηαθή πφιε Herakoπolis, αλ θαη ν κέζνο πνιίηεο έξηρλε αθφκα απνξξίκκαηα ζην δξφκν, νη εχπνξεο θαη ζξεζθεπηηθέο θνηλσληθέο ηάμεηο, θαηέβαιιαλ πξνζπάζεηα λα απνκαθξχλνπλ φια ηα απφβιεηα ζε ζέζεηο έμσ απφ ηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη ηα απέξξηπηαλ ζπλήζσο ζε πνηακνχο. Οη Έιιελεο, γχξσ ζην 500 π.υ., αλέπηπμαλ ηνπο πξψηνπο ρψξνπο απφζεζεο απνξξηκκάησλ. Ζ πξψηε γλσζηή απαγφξεπζε γηα δηάζεζε απνξξηκκάησλ ζηνπο δξφκνπο έγηλε ζηελ Αζήλα ην 320 π.υ. θαη απφ ην 300 π.υ. κία απφ ηηο επζχλεο ηεο ειιεληθήο πφιεο-θξάηνπο ήηαλ ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Ζ χπαξμε ππνλφκσλ έρεη θαηαγξαθεί ηφζν ζηελ αξραία Διιάδα φζν θαη ζηελ αξραία Ρψκε. Οη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ αξραία Ρψκε ήηαλ νη πην εμειηγκέλεο ζε ζρέζε κε νπνηνλδήπνηε πνιηηηζκφ πξηλ απφ ηνλ δέθαην έλαην αηψλα, αθφκα θαη ζε ζρέζε κε κεηαγελέζηεξα ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνλ Μεζαίσλα. Ήδε απφ ηνλ έθην αηψλα π.υ. νη Ρσκαίνη ρξεζηκνπνηνχλ δνρεία γηα λα κεηαθέξνπλ ηα απφβιεηα ηνπο θνληά ζηνλ πνηακφ Σίβεξε κέζσ ησλ αλνηθηψλ ππνλφκσλ. Σνλ 3ν αηψλα, νη ππφλνκνη ζηε Ρψκε είραλ εμειηρζεί ζε ζνισηά ππφγεηα δίθηπα απνθαινχκελα Cloasa Mixima, ή Κχξηνη Τπφλνκνη. Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ ρξνλνινγνχληαη επίζεο ζ εθείλα ηα ρξφληα. Ζ δηήζεζε ζην ρψκα ή ηελ άκκν, ή ε θαζίδεζε πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε εηδηθέο ζρεδηαζκέλεο ιεθάλεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο αξραίεο δεμακελέο θαζίδεζεο. 29

30 Δπεμεξγαζία Αζηηθψλ ιπκάησλ ζην κεζαίσλα Ζ πηψζε ηεο Ρψκεο έθεξε έλα ηέινο ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ εμπγίαλζεο. Σα επίπεδα θαζαξηφηεηαο ρακήισζαλ θαη νη αλνηθηέο ηάθξνη ιπκάησλ άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη μαλά. Απηφ δεκηνχξγεζε πνιιά πξνβιήκαηα ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα, φπνπ ε αξραία πξαθηηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ πφζηκνπ λεξνχ απφ ηα πγξά απφβιεηα εγθαηαιείθζεθε, κε απνηέιεζκα ηελ ζπρλή κφιπλζε ησλ πεγαδηψλ. Γηα κηα αθφκα θνξά, νη άλζξσπνη έξηρλαλ ηα απνξξίκκαηα ζηνπο δξφκνπο θαη ν Σάκεζεο φζν θαη ν εθνπάλαο κεηαηξάπεθαλ ζε αλνηθηνχο ππνλφκνπο. Σνλ 18ν αηψλα ζην Λνλδίλν, θάζε ζπίηη είρε έλα ππνηππψδε βφζξν γηα ηελ απφζεζε νξγαληθψλ θαη αλφξγαλσλ απνξξηκκάησλ, πνπ ζπλήζσο ήηαλ θάησ απφ ην πάησκα. Απηνχ ηνπ είδνπο ν βφζξνο επέηξεπε ηελ θαζίδεζε θαη άθελε ηα πγξά λα εκπνηίζνπλ ην έδαθνο απφ θάησ. Χζηφζν, φηαλ νη βφζξνη γέκηδαλ θαη ππεξρείιηδαλ, ηα απφβιεηα άδεηαδαλ ζε αλνηρηνχο ππνλφκνπο ζην κέζν ησλ δξφκσλ θαη απφ θεη ρπλφληνπζαλ ζηνλ Σάκεζε. ε απηή ηελ πεξίνδν μέζπαζαλ επηδεκίεο ρνιέξαο θαη ηχθνπ ζε φιε ηελ Δπξψπε, κε ακέηξεηα ζχκαηα. Δπεμεξγαζία Λπκάησλ ζην ζχγρξνλν Κφζκν Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο ζηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ ζπλέβεζαλ ην 19ν αηψλα. Σν 1860 ν Louis Moureas εθεχξε ηε ζεπηηθή δεμακελή, παξφιν πνπ νλνκάζηεθε επηζήκσο έηζη ην Οη αξρηθέο ζεπηηθέο δεμακελέο ήηαλ κεγάιεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα αζηηθά ιχκαηα νιφθιεξσλ θνηλνηήησλ. Παξφιν πνπ νη ζεπηηθέο δεμακελέο ζπγθξαηνχζαλ ην ζηέξεν κέξνο ησλ απνβιήησλ θαη επέηξεπαλ κφλν ζηα πγξά λα ρπζνχλ ζηα πνηάκηα, ηα πγξά απηά πεξηείραλ πςειφ ξππαληηθφ θνξηίν κε απνηέιεζκα λα κνιχλνπλ ηα λεξα. Σν 1868 ν Edward Frankland αλέπηπμε ηελ ηερλνινγία θίιηξσλ άκκνπ. Δπηλφεζε έλα ζχζηεκα απφ κεγάινπο θπιίλδξνπο, γεκάηνπο κε δηαθνξεηηθά πιηθά φπσο ρψκα θαη άκκν, κέζα απφ ηνπο νπνίνπο δηήζεζε ηα απφβιεηα. Με κηα ζεηξά πεηξακάησλ, θαηάθεξε λα ππνινγίζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ απνβιήησλ. Οη απμαλφκελνη φγθνη ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ απφ έλα ζπλερψο απμαλφκελν πιεζπζκφ θαζψο θαη ε εμάπισζε αζζελεηψλ, ψζεζαλ ηηο 30

31 εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ πεξαηηέξσ θαη νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζεκεξηλψλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ Δγκαηαζηάζειρ επεξεπγαζίαρ λςμάηων ζηην Δλληνική Δπικπάηεια. Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο [15] έρεη παξαηεξεζεί έληνλε δξαζηεξηφηεηα κε ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ζηελ Διιάδα. Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Λάξηζα, Πάηξα, Ζξάθιεην, Κφξηλζνο θαη ηα ππφινηπα κεγάια αζηηθά θέληξα έρνπλ απνθηήζεη πιένλ ηελ δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ηνπο ιπκάησλ κέζσ ζχγρξνλσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά νη εγθαηαζηάζεηο ηεο Φπηάιιεηαο, ηεο Λάξηζαο,ηεο Καιακάηαο, Αιεμαλδξνχπνιεο, Ρφδνπ θαη Κέξθπξαο. Αηηηθή( Φπηάιιεηα)[16] Σα ιχµαηα ηεο Αζήλαο θαζαξίδνληαη ζε δχν εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπµάησλ ηεο ΔΤ ΑΠ,, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Μεηακφξθσζε απφ ην 1985, θαη ζηελ Φπηάιιεηα απφ ην1994.ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μεηακφξθσζεο, επεμεξγάδνληαη ηα ιχµαηα ησλ βνξείσλ πξναζηίσλ θαζψο θαη ηα βνζξνιχµαηα, απφ φζνπο βφζξνπο ιεηηνπξγνχλ αθφµα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο.. Ζ ππφινηπε πνζφηεηα ησλ ιπµάησλ ( m3 εκεξεζίσο), επεμεξγάδνληαη ζηελ Φπηάιιεηα.. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μεηακφξθσζεο,, ην λεξφ πνπ βγαίλεη απφ ηελ επεμεξγαζία είλαη έσο θαη 95% θαζαξφ.. ηε ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη ζε απηφ ριψξην γηα απνιχκαλζε,, θαη µέζσ ελφο ξέµαηνο νδεγείηαη ζηνλ Κεθηζφ πνηαµφ. Λάξηζα[17] Ζ ΓΔΤΑΛ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 αλέιαβε λα εθηειέζεη ην κεγάιν έξγν ηεο απνρέηεπζεο ηεο Λάξηζαο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ε 31

32 Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΔΛ). Σν έξγν απηφ εληάρζεθε ζηελ πξψηε θάζε ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο, κε ζηφρν ηελ άκεζε θαηαζθεπή ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ απνθπγή ηεο πεξαηηέξσ επηβάξπλζεο ηνπ Πελεηνχ απφ ηα ιχκαηα. Ζ αξρηθή επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ έξγνπ έγηλε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ' 50, κε βάζε ηηο ζπκβνπιέο εθπξνζψπσλ ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο. ηελ επηινγή απηή ζηεξίρζεθε θαη φιε ε ζχιιεςε ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ηεο πφιεο. Ζ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ νινθιεξψζεθε ην Σν έξγν απηφ, δπλακηθφηεηαο ηζνδχλακσλ θαηνίθσλ είρε ζαλ ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο πφιεο κέρξη ην Σν ηειηθφ θφζηνο ήηαλ δξρ. (1989) θαη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαλ θαηά 45% απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, θαηά 20% δάλεην απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη θαηά 35% δσξεάλ επηρνξήγεζε. Δίλαη έλα απφ ηα πξψηα θαη ζεκαληηθφηεξα αλάινγα έξγα, πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα εθείλε ηελ επνρή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ιεηηνπξγνχζαλ ιηγφηεξεο απφ 10 ΔΔΛ, ελψ ζήκεξα είλαη πάλσ απφ 400 ΔΔΛ. Σν ζχζηεκα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο είλαη απηφ ηεο ελεξγνχ ηιχνο (ιάζπεο) κε ληηξνπνίεζε θαη απνληηξνπνίεζε. Ζ δεχηεξε θάζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ νινθιεξψζεθε ην Ζ αλαβάζκηζε θαη επέθηαζή ηνπ έγηλε κε ζθνπφ ε Δγθαηάζηαζε λα είλαη επαξθήο λα δερζεί ηα απμεκέλα ξππαληηθά θνξηία, κε ρξνληθφ νξίδνληα ηα επφκελα 25 ρξφληα. Σα θνξηία απηά πξνέξρνληαη απφ ηε ζηαδηαθή επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη ηε κειινληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο επίζεο θαη απφ πνζφηεηεο βνζξνιπκάησλ αζηηθψλ θαη βηνηερληθψλ. Ζ ΔΔΛ κεηά ηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε έρεη δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηζνδπλάκσλ θαηνίθσλ. ρεδηαζηηθά, αθνινπζήζεθε ε θηινζνθία ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ έξγνπ ελζσκαηψλνληαο φκσο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο θαη ηερλνινγία. Γηα ην έξγν ειήθζεζαλ ππφςε νη εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί φξνη. Καιακάηα[18] Οη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο Καιακάηαο ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ζηαζκνχο Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ Αζηηθψλ Λπκάησλ ζηελ Διιάδα. Σν αξρηθφ έξγνπ ηνπ 1984, πνπ ήηαλ ζρεδηαζκέλν γηα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα