Κεφάλαιο 1 ο. Έννοια του Συστήματος. 1.1 Τι είναι Σύστημα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 1 ο. Έννοια του Συστήματος. 1.1 Τι είναι Σύστημα"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1 ο Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα Ο όρος «Σύστημα» παρότι είναι πολυχρησιμοποιημένος στη καθημερινή ζωή μας, εν τούτοις παραμένει αρκετά «νεφελώδης» και παρεξηγημένος. Στην πραγματικότητα, με τη χρήση αυτού του όρου μπορεί να γίνεται αναφορά σε πολλές και διαφορετικές έννοιες. Έτσι επιβάλλεται να καθοριστεί τι θα εννοείται με τον όρο «Σύστημα» από τώρα και στο εξής. Στη γενικότερη των εννοιών ένα Σύστημα (System) είναι ένα σύνολο Συνιστωσών ή Στοιχείων (Components or Elements) οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με τη βοήθεια Διαδικασιών (Procedures) και μετασχηματίζουν κάποιους πόρους, που δέχονται ως Είσοδο (Input), σε κάποιο αποτέλεσμα, την Έξοδο (Output). Σ αυτόν τον ορισμό θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες διευκρινήσεις: Οι Συνιστώσες μπορεί να είναι όντα (άνθρωποι, άλλα ζώα ή φυτά) ή (και) υλικά (αντικείμενα, πρώτες ύλες κ.λπ.). Η Είσοδος και η Έξοδος μπορεί να έχουν πολύ ευρύτερο χαρακτήρα, δηλαδή να περιλαμβάνουν όντα, υλικά, διάφορες μορφές ενέργειας, δεδομένα, πληροφορίες, γνώση κ.λπ. Οι Διαδικασίες μπορεί να είναι προκαθορισμένες από τον άνθρωπο ή να έχουν

2 22 Διοίκηση - Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων δημιουργηθεί και να λειτουργούν ερήμην της ανθρώπινης συμμετοχής (λεπτομέρειες στη συνέχεια). Συνιστώσες Συνιστώσες Είσοδος (Πόροι) Διαδικασίες (Μετασχηματισμός) Έξοδος (Αποτέλεσμα) Σχήμα 1.1. Σχηματική Αποτύπωση Συστήματος Ο καθορισμός των ορίων ενός συστήματος είναι εξαιρετικά υποκειμενικός και αυτό για τους ακόλουθους λόγους: Όποιο και αν θεωρηθεί ως σύστημα πάντα αποτελεί τμήμα (υπο-σύστημα) κάποιου μεγαλύτερου συστήματος (υπερ-σύστημα). Έτσι, για παράδειγμα, αν η τάξη ενός σχολείου αποτελεί σύστημα, ταυτόχρονα αποτελεί υποσύστημα του συστήματος του σχολείου που με τη σειρά του αποτελεί υποσύστημα του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης κοκ. Τα διαφορετικά συστήματα βρίσκονται συχνά σε στενή αλληλεπίδραση μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μη διακρίνονται εμφανώς τα όριά τους. Π.χ. το πολιτικό σύστημα διαμορφώνει το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά ταυτόχρονα συμβαίνει και το αντίστροφο. Που αρχίζει το ένα και που τελειώνει το άλλο; Έτσι είναι σύνηθες το φαινόμενο να χρησιμοποιείται η λέξη «σύστημα» αντί για τη λέξη «υποσύστημα» όταν δεν γίνεται αναφορά στο υπερ-σύστημα. Η ποσοτική ή (και) ποιοτική μεταβολή ενός συστήματος στη διάρκεια του χρόνου ονομάζεται Εξέλιξη (Evolution). Αν αυτή αναφέρεται στο μέγεθος ονομάζεται Εκτατική (Extensive), ενώ αν αναφέρεται στην ποιότητα ονομάζεται Εντατική (Intensive). 1.2 Αλληλεπίδραση Συστημάτων Όλα τα συστήματα, όπως και να οριστούν βρίσκονται σε συνεχή Αλληλεπίδραση (Interaction), είτε έντονη, είτε χαλαρή, είτε εξαιρετικά απροσδιόριστη. Δυο συστήματα αλληλεπιδρούν όταν τουλάχιστον το ένα σύστημα χρησιμοποιεί ως είσοδο την έξοδο του άλλου.

3 Κεφάλαιο 1 ο : Έννοια του Συστήματος 23 Και πάλι μερικές διευκρινήσεις: Ένα σύστημα μπορεί να δέχεται ταυτόχρονα πολλές εισόδους από διάφορα συστήματα και να έχει πολλές εξόδους προς άλλα συστήματα. Ένα σύστημα μπορεί να αλληλεπιδρά πολλαπλά με κάποιο άλλο σύστημα. Π.χ. το σύστημα ενός Προμηθευτή μπορεί να παρέχει είσοδο στο σύστημα ενός Πελάτη με τη μορφή προϊόντων αλλά ταυτόχρονα το σύστημα του Πελάτη να παρέχει είσοδο στο σύστημα του Προμηθευτή με τη μορφή χρήματος (όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο έτσι καθορίζεται συστημικά η «συναλλαγή»). Το σύνολο των συστημάτων που αλληλεπιδρούν διακριτά με κάποιο συγκεκριμένο σύστημα ονομάζεται Περιβάλλον (Environment) του συστήματος. Ανάλογα με την ένταση της αλληλεπίδρασης, διακρίνεται σε στενό και ευρύτερο. 1.3 Κατηγοριοποίηση Συστημάτων Τα συστήματα διαιρούνται σε κατηγορίες ανάλογα με το επιλεγόμενο κάθε φορά κριτήριο κατηγοριοποίησής τους. Ως προς τον Τρόπο Δημιουργία τους Φυσικά: Δημιουργούνται χωρίς τη συνειδητή συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα. Ελέγχονται από φυσικούς νόμους και νομοτέλειες (π.χ. οικοσύστημα). Τεχνητά: Δημιουργούνται συνειδητά από τον άνθρωπο για την ικανοποίηση κάποιων αναγκών του (π.χ. πόλεις, επιχειρήσεις). Ως προς το Βαθμό Αλληλεπίδρασης με το Περιβάλλον τους Ανοικτά: Αλληλεπιδρούν έντονα με το περιβάλλον τους, δεχόμενα μεγάλες εισροές (είσοδοι) και παράγοντας μεγάλες εκροές (έξοδοι). Κλειστά: Αλληλεπιδρούν ελάχιστα με το περιβάλλον τους, δεχόμενα ελάχιστες εισροές (είσοδοι) και παράγοντας ελάχιστες εκροές (έξοδοι). Ως προς το Ρυθμό Εξέλιξής τους στο Χρόνο Δυναμικά με «έλεγχο»: Πρόκειται για τεχνητά συστήματα τα νται σε «έλεγχο» από τον άνθρωπο π.χ. επιχειρήσεις. Δυναμικά : Εξελίσσονται ταχύτατα (αναπτύσσονται ή φθίνουν). Αυτή η κατη- γορία συστημάτων υποδιαιρείται στις ακόλουθες υποκατηγορίες: οποία υπόκει- Δυναμικά χωρίς «έλεγχο»: Πρόκειται για φυσικά συστήματα τα οποία δεν

4 24 Διοίκηση - Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων ελέγχονται από τον άνθρωπο αλλά από τους φυσικούς νόμους και τις νομοτέλειες π.χ. μετεωρολογικό σύστημα (καιρικά φαινόμενα). Ο Έλεγχος (Control) αποτελεί τη διαδικασία διαπίστωσης της συνέπειας λει- τουργίας του συστήματος μέσα σε προδιαγεγραμμένα επίπεδα απόδοσης τα οποία ονομάζονται Πρότυπα (Standards). H πληροφορία εκείνη, η οποία δείχνει την απόκλιση η οποία εμφανίζεται στη σύγκριση των αποτελεσμάτων λειτουργίας με τα πρότυπα, ονομάζεται Ανάδραση (Feedback), όπως φαίνεται παραστατικά στο σχήμα 1.2. Στατικά: Εξελίσσονται πολύ αργά, για την ανθρώπινη αντίληψη του χρόνου, μέσα στο χρόνο, δίνοντας την εντύπωση ότι δεν μεταβάλλονται (π.χ. ένα οικοσύστημα). Η εξέλιξή τους διαπιστώνεται με σύγκριση μεταξύ μεγάλων χρονικών διαστημάτων. Αναφερόμενοι τηρήσεις: στα τεχνητά συστήματα θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες παρα- Επειδή δημιουργούνται συνειδητά από τον άνθρωπο χαρακτηρίζονται από τον Σχεδιασμό (Design), με τον οποίο καθορίζονται συνιστώσες, διαδικασίες, είσοδος και έξοδος, αλλά και τον Σκοπό (Goal, Target) για τον οποίο δημιουργούνται και σ αυτήν την περίπτωση οι συνιστώσες του αλληλεπιδρούν για την επίτευξη αυτού του σκοπού. H αυτό-ρύθμιση και αυτό-προσαρμογή του συστήματος αποτελούν στόχους του σχεδιασμού κάθε τεχνητού συστήματος και ο «έλεγχος» μέσον για την επίτευξή τους. Η προσπάθεια για την ποσοτική ή (και) ποιοτική τους βελτίωση ονομάζεται Ολοκλήρωση (Integration). Συνιστώσες Συνιστώσες Είσοδος Πρότυπα Αποτέλεσμα Έξοδος Διαδικασίες (Μετασχηματισμός) Ανάδραση Σχήμα 1.2. Σχηματική Αποτύπωση Τεχνητού Συστήματος

5 Κεφάλαιο 1 ο : Έννοια του Συστήματος 25 Τα συστήματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο μελέτης στο παρόν βιβλίο είναι τα τεχνητά, ανοικτά, δυναμικά με «έλεγχο», και συνεπώς όταν αναφέρεται από τώρα και στο εξής ο όρος «Σύστημα» θα εννοείται ένα τέτοιο σύστημα. 1.3 Συστημική Προσέγγιση Στην προηγούμενη παράγραφο η λέξη «έλεγχος» ετέθη σε εισαγωγικά. Γιατί όμως; Μια πρώτη εξήγηση δίνεται στη συνέχεια, ενώ τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν ο ο περισσότερο στα Κεφάλαια 17 και 19. Οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την εξέλιξη ενός συστήματος είναι πολλοί και ποικίλοι, άλλοι Προβλέψιμοι ή Ντετερμινιστικοί (Determinable) και άλλοι μη Προβλέψιμοι (non Determinable). Στην κατηγορία των προβλέψιμων παραγόντων ανήκουν εκείνοι που απορρέουν από αλγορίθμους (π.χ. τεχνολογία), ενώ στην κατηγορία των μη προβλέψιμων εκείνοι που απορρέουν από τον ανθρώπινο ψυχισμό και τις χαοτικές συγκυρίες. Ο έλεγχος του συστήματος αφορά μόνο τους προβλέψιμους παράγοντες. Συνεπώς η εξέλιξη ενός συστήματος εξαρτάται από τον έλεγχό του αλλά και από την «ατα- ξία», δηλαδή το «χαοτικό» συνδυασμό τον οποίο δημιουργούν οι μη προβλέψιμοι παράγοντες. Αυτή η αταξία ονομάζεται Εντροπία (Entropy) και το μέγεθός της καθορίζει αντιστρόφως ανάλογα το μέγεθος του ελέγχου του συστήματος. Συνεπώς η αύξηση του ελέγχου μειώνει την εντροπία του συστήματος και αντίστροφα. Έλεγχος (τάξη) και εντροπία (αταξία) συνυπάρχουν σε κάθε τεχνητό σύστημα (δεν νοείται σύστημα χωρίς έλεγχο και εντροπία) και αντιμάχονται. Επομένως δεν υφίσυγκεκριμένη κατεύθυνση (σκοπός) με βάση τα πρότυπα, στανται τεχνητά συστήματα, τα οποία να είναι, είτε απολύτως ελεγχόμενα, είτε απολύτως εντροπικά. Ο έλεγχος δημιουργεί προϋποθέσεις συλλογικής αλληλεπίδρασης των συνιστωσών του συστήματος προς ενώ η εντροπία δημιουργεί προϋποθέσεις ανεξέλεγκτης δραστηριότητας κάθε συνιστώσας του συστήματος ξεχωριστά, η σύνθεση των οποίων εκφράζεται με συλλογική αλληλεπίδραση έξω από κάθε πρότυπο και συνεπώς μπορεί να εμφανίζονται νέες μορφές του συστήματος. Ό έλεγχος παράγει τυποποίηση, ενώ η εντροπία παράγει ποικιλία. Το σύστημα επομένως αποτελεί σύνθεση της τυποποίησης και της ποικιλίας της αλληλεπίδρασης των συνιστωσών του. Το ποσοστό συμμετοχής του κάθε ενός από αυτούς του δύο παράγοντες σε συγκεκριμένο τεχνητό σύστημα αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση του Management. Και αυτό διότι, ενώ η επιδίωξη εφαρμογής υψηλού βαθμού ελέγχου σε τυποποιημένη εργασία (π.χ. αλυ-

6 26 Διοίκηση - Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων σίδα παραγωγής) έχει θετικά αποτελέσματα, η ίδια επιδίωξη, εφόσον εφαρμοστεί στην πνευματική εργασία, μπορεί να απονευρώσει το καινοτόμο πνεύμα! Αλλά και αντίστροφα, ο χαλαρός έλεγχος μπορεί να οδηγήσει ένα σύστημα, είτε σε καινοτόμο παραγωγή, είτε σε διάλυση! Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα γίνεται αντιληπτό ότι η μελέτη μιας οντότητας απαιτεί πλέον μια διαφορετική προσέγγιση, όπου η μελέτη του «επί μέρους» θα πρέπει να γίνεται στην οπτική του «όλου», του οποίου αποτελεί συστατικό. Η Συστημική Προσέγγιση (Systemic Approach) αποτελεί μέθοδο μελέτης μιας οντότητας θεωρούμενης ως σύστημα, το οποίο αλληλεπιδρά με άλλα συστήματα του στενού και ευρύτερου περιβάλλοντός του. Η σχέση «επί μέρους όλο», που αποτελεί χαρακτηριστικό της Συστημικής Προσέγγισης, ορισμένες φορές της αλλάζει και το όνομα σε Ολιστική Προσέγγιση (Holistic Approach). Να και μερικά παραδείγματα: Στη Συστημική Ψυχοθεραπεία (Systemic Psychotherapy), η ψυχολογική συθεωρώντας ότι το συγκεκριμένο άτομο αποτε- μπεριφορά ενός ατόμου εξετάζεται λεί σύστημα που οι συνιστώσες του είναι η βιολογική, ψυχική και γνωσιολογική του συγκρότηση και το οποίο αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του (οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό, εργασιακό κ.λπ.). Στη Διοίκηση Διαχείριση Έργου (Project Management), για την καλύτερη μελέτη ενός έργου, το έργο θεωρούμενο ως σύστημα, κατακερματίζεται σε υποσυστήματα, κάθε ένα από τα υποσυστήματα σε ακόμα μικρότερα υποσυστήματα κοκ (Δομική Ανάλυση Έργου Project Breakdown Structure), αλλά η μελέτη κάθε ενός από τα προκύπτοντα τελικώς υπο-συστήματα γίνεται με τη θεώρηση των απαιτήσεων του έργου (αρχικό σύστημα). Την ίδια φιλοσοφία ακολουθεί και η μέθοδος από Πάνω προς τα Κάτω (Top Down), που εφαρμόζεται σε αναλύσεις οντοτήτων (πληροφοριακά συστήματα, εργασία, οργάνωση κ.λπ.). Όσο και αν φανεί παράξενο, η συστημική προσέγγιση έχει τις ρίζες της στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό! Το γεγονός ότι ένα πλήθος ανθρώπων, εργαζόμενοι ως ομάδα (σύστημα), παράγει μεγαλύτερο έργο από το άθροισμα των έργων που θα παρήγαν αν εργαζόταν ατομικά (Συνέργεια - Synergie), που αποτελεί συστημική προσέγγιση, δεν είναι τίποτε άλλο από την άποψη του Αριστοτέλη «το όλο είναι μεγαλύτερο από το ά- θροισμα των μερών του». Η Ολιστική Ιατρική (Holistic Medicine), η οποία θεωρεί ότι κάθε ασθενής

7 Κεφάλαιο 1 ο : Έννοια του Συστήματος 27 Η συστημική προσέγγιση αποτελεί σήμερα ισχυρότατο εργαλείο μελέτης όλων σχεδόν των επιστημών (Ιστορία, Φιλοσοφία, Γενετική, Ψυχολογία, Πολιτικές Επι- στήμες, Νομική, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών κ.λπ.) αποτελεί μοναδική περίπτωση (μοναδικό σύστημα, μοναδικές αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον), βασίζεται στην άποψη του Ιπποκράτη «δεν υπάρχουν ασθένειες αλλά ασθενείς». Η Διαλεκτική (Dialectics) του Καρλ Μαρξ, η οποία αποτελεί συστημική προσέγγιση της πολιτικής οικονομίας, βασίζεται στις απόψεις του Επίκουρου.

8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων Η Έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων κεφάλαιο 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η έννοια του «Συστήματος» και αναπτύσσονται τα βασικά συστατικά και οι κατηγορίες των Συστημάτων. Παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Κεφάλαιο Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να αναλυθεί η επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης χωρίς προηγουμένως να προσδιοριστεί το πεδίο δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Γεώργιος Παυλίδης Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Γεώργιος Παυλίδης Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Γεώργιος Παυλίδης Καθηγητής 2013 Πρόλογος Θα ήθελα να αρχίσω με τα λόγια του φίλου και συναδέλφου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. B. BΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Επ. Καθηγητής

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. B. BΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ B. BΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Επ. Καθηγητής 2010-2011 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα... 5 1.1 Η τεχνολογία της πληροφορίας... 5 1.2 Πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ροής Εργασιών Εισαγωγικά

Προγραμματισμός Ροής Εργασιών Εισαγωγικά Προγραμματισμός Ροής Εργασιών Εισαγωγικά «Έργο είναι μία μοναδική δέσμη συντονισμένων δραστηριοτήτων με σαφές σημείο έναρξης και λήξης, οι οποίες αναλαμβάνονται από ένα άτομο ή οργανισμό προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Περιεχόμενα 4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνουµε αυτή την εργασία στις οικογένειές µας που µας στήριξαν και ήταν πάντα στο πλάι µας κατά τη διάρκεια των σπουδών µας.

Αφιερώνουµε αυτή την εργασία στις οικογένειές µας που µας στήριξαν και ήταν πάντα στο πλάι µας κατά τη διάρκεια των σπουδών µας. Αφιερώνουµε αυτή την εργασία στις οικογένειές µας που µας στήριξαν και ήταν πάντα στο πλάι µας κατά τη διάρκεια των σπουδών µας. Ευχαριστίες Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους συντέλεσαν στην ολοκλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Βασικές Έννοιες της Διοίκησης Διαχείρισης Έργου

1.1 Βασικές Έννοιες της Διοίκησης Διαχείρισης Έργου Κεφάλαιο 1 ο Σύντομη Αναφορά στη Διοίκηση Διαχείριση Έργου Πριν από την παρουσίαση του πακέτου Microsoft Office Project Professional 2003, θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια περιληπτικά σφαιρική αναφορά σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT):

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α T Ε Ι Κ Α Β Α Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (E-UNIVERSITY) ΣΜΠΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. 14 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα