ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402)"

Transcript

1 ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402) Αρθρο :0 Ν.Δ της 19/19 Σ/βρίου Περί κυρώσεως της Ευρωπαϊκής συμβάσεως "περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων" (Α` 171). Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον.- Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόμου η υπό της Ελλάδος υπογραφείσα εν Στρασβούργω την 20ην Απριλίου 1959 Ευρωπαϊκή Σύμβασις "περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων", έχουσα ως κατωτέρω εν Αγγλικώ και Γαλλικώ προτοτύπω και Ελληνική μεταφράσει, ως μεταβάλλεται αύτη κατόπιν των γενομένων κατά την υπογραφήν επιφυλάξεων, συμφώνως τω άρθρω 23 της συμβάσεως. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής Επί Ποινικών Υποθέσεων. Προοίμιον Αι υπογράφουσαι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Λαμβάνουσαι υπ` όψει ότι σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης τυγχάνει η πραγματοποίησις στενωτέρου συνδέσμου μεταξύ των Μελών αυτού. Πιστεύουσαι ότι η υιοθέτησις κοινών κανόνων εν τω πεδίω της δικαστικής αλληλοβοηθείας επί ποινικών υποθέσεων θέλει συντείνει εις την επίτευξιν του σκοπού τούτου. Λαμβάνουσαι υπ` όψει ότι η αμοιβαία δικαστική συνδρομή αποτελεί θέμα συναφές τω της εκδόσεως, όπερ απετέλεσαν ήδη αντικείμενον συμβάσεως υπό χρονολογίαν 13ης Δεκεμβρίου Συνωμολόγησαν τα ακόλουθα: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι. Γενικαί διατάξεις Αρθρον Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται όπως παράσχωσιν

2 αλλήλοις, κατά τους ορισμούς της παρούσης Συμβάσεως, την ευρυτέραν δυνατήν δικαστικήν συνδρομήν εν πάση διαδικασία αφορώση παραβάσεις ων η καταστολή τυγχάνει αναγκαία, καθ` ην στιγμήν εξαιρείται η βοήθεια της αρμοδιότητος των δικαστικών αρχών του αιτούντος Μέρους. 2. Η παρούσα Σύμβασις δεν εφαρμόζεται επί εκτελέσεως καταδικαστικών αποφάσεων ή αποφάσεων περί συλλήψεως, ούτε επί των στρατιωτικών παραβάσεων των μη αποτελουσών παραβάσεις του κοινού δικαίου. Αρθρον 2.- Η δικαστική συνδρομή δύναται να μη χορηγηθή: α) εάν η αίτησις αφορά παραβάσεις τας οποίας το προς ο η αίτησις Μέρος θεωρεί είτε ως πολιτικά αδικήματα, είτε ως αδικήματα, συναφή προς τα πολιτικά τοιαύτα, είτε ως φορολογικάς παραβάσεις. β) εάν το προς ο η αίτησις Μέρος θεωρή ότι η εκτέλεσις της αιτήσεως δύναται να θίξη την κυριαρχίαν, την ασφάλειαν την δημόσιαν τάξιν ή άλλα ουσιώδη συμφέροντα της χώρας αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ. Δικαστικαί παραγγελίαι Αρθρον Το προς ο η αίτησις Μέρος θέλει μεριμνήσει ίνα εκτελεσθούν, κατά τους υπό της νομοθεσίας αυτού προβλεπομένους τύπους αι αφορώσαι ποιν. υπόθεσιν δικαστ. παραγγελίαι αι απευθυνόμεναι προς αυτό υπό των δικαστ. αρχών του αιτούντος Μέρους και αποσκοπούσαι εις την εκτέλεσιν ανακριτικών πράξεων ή την διαβίβασιν πειστηρίων δικογράφων ή εγγράφων. 2. Εάν το αιτούν Μέρος επιθυμή όπως οι μάρτυρες ή οι πραγματογνώμονες καταθέσωσιν ενόρκως, τούτο θέλει ρητώς ζητηθή υπ` αυτού, το δε προς ο η αίτησις Μέρος θέλει ικανοποιήσει το αίτημα τούτο, εφ` όσον ο νόμος της χώρας αυτού δεν αντίκειται προς τούτο. 3. Το προς ο η αίτησις Μέρος δύναται να μη διαβιβάση ειμή μόνον επικεκυρωμένα ακριβή αντίγραφα ή φωτοτυπίας των αιτηθεισών δικογραφιών ή εγγράφων. Εάν όμως το αιτούν Μέρος ζητήση ρητώς όπως διαβιβασθούν τα πρωτότυπα, το αίτημα τούτο θέλει ικανοποιηθή εν τω μέτρω του δυνατού.

3 Αρθρον 4.- Αν το αιτούν Μέρος ζητήση τούτο ρητώς, το προς ο η αίτησις Μέρος θέλει γνωρίσει αυτώ τον χρόνον και τον τόπον εκτελέσεως της δικαστικής παραγγελίας. Αι ενδιαφερόμεναι αρχαί και οι διάδικοι δύνανται να παραστώσιν εις την εκτέλεσιν εφ` όσον το προς ο η αίτησις Μέρος συναινή προς τούτο. Αρθρον Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά την υπογραφήν της παρούσης Συμβάσεως ή κατά την κατάθεσιν της πράξεως κυρώσεως ή προσχωρήσεως αυτού, διά δηλώσεως απευθυνομένης προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επιφυλάξη εαυτώ το δικαίωμα όπως εξαρτήση την εκτέλεσιν των δικαστικών παραγγελιών των αποσκοπουσών εις την ενέργειαν ερεύνης ή την κατάσχεσιν αντικειμένων, εκ μιάς πλειόνων των ακολούθων προϋποθέσεων: α) Το αιτιολογούν την δικαστικήν παραγγελίαν αδίκημα δέον να είναι αξιόποινον κατά τον νόμον του τε αιτούντος και του προς ο η αίτησις Μέρους. β) Το αιτιολογούν την δικαστικήν παραγγελίαν αδίκημα δέον να είναι εκ των δικαιολογούντων την έκδοσιν εν τη χώρα πρός ην η αίτησις. γ) Η εκτέλεσις της δικαστικής παραγγελίας δέον να συμβιβάζηται προς τον νόμον του προς ο η αίτησις Μέρους. 2. Εφ` όσον εν Συμβαλλόμενον Μέρος κάμη δήλωσιν κατά τα εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, παν έτερον Μέρος δύναται να εφαρμόση τον κανόνα της αμοιβαιότητος. Αρθρον Το προς ο η αίτησις Μέρος δύναται να αναβάλη την παράδοσιν των αντικειμένων, δικογραφιών ή εγγράφων ων αιτείται η διαβίβασις, εάν ταύτα αναγκαιώσιν αυτώ δι` εκκρεμούσαν ποινικήν διαδικασίαν. 2. Τα αντικείμενα, ως και τα πρωτότυπα των δικογραφιών και εγγράφων, τα διαβιβασθέντα εις εκτέλεσιν δικαστικής παραγγελίας, θέλουν επιστραφή το ταχύτερον δυνατόν υπό του αιτήσαντος προς ο η αίτησις Μέρος, εκτός αν τούτο παραιτηθή της επιστροφής.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ. Επίδοσις δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων εμφάνισις μαρτύρων πραγματογνωμόνων και διωκομένων προσώπων. Αρθρον Το προς ο η αίτησις Μέρος θέλει προβή εις την επίδοσιν των δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων των προς τούτο αποστελλομένων αυτώ υπό του αιτούντος Μέρους. Η επίδοσις αύτη δύναται να ενεργηθή δι` απλής αποστολής του δικογράφου ή της αποφάσεως εις τον παραλήπτην. Εάν το αιτούν Μέρος ρητώς ζητήση τούτο, το προς ο η αίτησις Μέρος θέλει ενεργήσει ταύτην κατά τινα των υπό της νομοθεσίας αυτού προβλεπομένων τύπων διά τας αναλόγους επιδόσεις, ή κατά τινα ειδικόν τύπον συμβιβαζόμενον προς την νομοθεσίαν ταύτην. 2. Η επίδοσις θέλει αποδειχθή δι` αποδείξεως παραλαβής χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό του παραλήπτου ή διά δηλώσεως του προς ο ή αίτησις Μέρους, διαπιστούσης το γεγονός, τον τύπον και την ημερομηνίαν της επιδόσεως. Εκάτερον των εγγράφων τούτων θέλει αμέσως διαβιβασθή εις το αιτούν Μέρος. Αιτήσει τούτου, το προς ο η αίτησις Μέρος θέλει διευκρινίσει εάν η επίδοσις εγένετο συμφώνως τω νόμω. Εάν η επίδοσις δεν κατέστη δυνατόν να γίνη, το προς ο η αίτησις Μέρος θέλει αμέσως γνωρίσει τον λόγον τούτου εις το αιτούν Μέρος. 3. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά την υπογραφήν της παρούσης Συμβάσεως ή κατά την κατάθεσιν της πράξεως κυρώσεως ή προσχωρήσεως αυτού, διά δηλώσεως απευθυνομένης προς τον Γεν. Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να ζητήση όπως η κλήσις προς εμφάνισιν ή προοριζομένη διά πρόσωπον διωκόμενον ευρισκόμενον επί του εδάφους του διαβιβασθή εις τας Αρχάς αυτού εντός ωρισμένης προθεσμίας προ της οριζομένης διά την εμφάνισιν. Η προθεσμία αύτη θέλει καθορισθή εν τη ρηθείση δηλώσει και δεν θα δύναται να υπερβή τας 50 ημέρας. Η προθεσμία αύτη θέλει ληφθή υπ` όψιν διά τον καθορισμόν της ημερομηνίας εμφανίσεως και κατά την διαβίβασιν της κλήσεως.

5 Αρθρον 8.- Ο μάρτυς ή ο πραγματογνώμων όστις δεν ήθελε εμφανιστή κατόπιν κλήσεως, ης η επίδοση ήθελε ζητηθή, δεν δύναται να υποβληθή, έστω και αν η κλήσις περιέχει σχετικήν απειλήν, εις οιανδήποτε κύρωσιν, ή αναγκαστικόν μέτρον, εκτός εάν μεταβή εν συνεχεία εκουσίως εις το έδαφος του αιτούντος Μέρους και κλητευθή εκεί εκ νέου νομίμως. Αρθρον 9.- Αι καταβλητέαι αποζημιώσεις, ως και τα υπό του αιτούντος Μέρους αποδοτέα εις τον μάρτυρα ή τον πραγματογνώμονα έξοδα ταξιδίου και διατριβής θέλουν υπολογισθή από του τόπου της διαμονής αυτών και θέλουν χορηγηθή αυτοίς βάσει διατιμήσεων ίσων τουλάχιστον προς τας προβλεπομένας υπό των εν ισχύϊ διατιμήσεων και κανονισμών εν τη χώρα ένθα γενήσεται η εξέτασις αυτών. Αρθρον Εάν το αιτούν Μέρος κρίνει ότι η προσωπική εμφάνισις μάρτυρος ή πραγματογνώμονος τινος ενώπιον των δικαστικών αρχών αυτού είναι ειδικώς αναγκαία, θέλει ποιήσεσθαι μνείαν τούτου εν τη αιτήσει επιδόσεως της κλήσεως, το δε προς ο η αίτησις Μέρος Θέλει καλέσει τον μάρτυρα ή πραγματογνώμονα τούτο όπως εμφανισθή. Το προς ο η αίτησις Μέρος θέλει γνωρίσει εις το αιτούν Μέρος την απάντησιν του μάρτυρος ή πραγματογνώμονος. 2. Εν τη περιπτώσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η αίτησις ή η κλήσις θέλει αναφέρει το κατά προσέγγισιν ποσόν των καταβληθησομένων αποζημιώσεων, ως και των αποδοθησομένων εξόδων ταξιδίου και διατριβής. 3. Εάν υποβληθή αυτώ σχετικόν αίτημα, το προς ο η αίτησις Μέρος δύναται να χορηγήση προκαταβολήν εις τον μάρτυρα ή πραγματογνώμονα. Το ποσόν της προκαταβολής θέλει αναγραφή επί του κλητηρίου και αποδοθή υπό του αιτούντος Μέρους. Αρθρον Πας κρατούμενος ου η προσωπική εμφάνισις ως μάρτυρος ή προς κατ` αντιπαράστασιν εξέτασιν ζητείται υπό του αιτούντος Μέρους θέλει μεταχθή προσκαίρως επί του εδάφους ένθα πρόκειται να λάβη χώραν η εξέτασις υπό τον όρον της επαναγωγής αυτού εντός της οριζομένης υπό

6 του προς ο η αίτησις Μέρους προθεσμίας και επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 12 εν ω μέτρω δύνανται αύται να εφαρμοσθούν. Την μεταγωγήν δύναται το προς ο η αίτησις Μέρος να αρνηθή: α) εάν το κρατούμενον πρόσωπον δεν συναινή εις ταύτην. β) Εάν η παρουσία αυτού είναι αναγκαία εις ποινικήν διαδικασίαν εκκρεμουσάν επί του εδάφους του προς ο η αίτησις Μέρους. ή γ) εάν η μεταγωγή αυτού δύναται να παρατείνη την κράτησίν του δ) εάν άλλοι επιτακτικοί λόγοι αντίκεινται εις την μεταγωγήν αυτού επί του εδάφους του αιτούντος Μέρους. 2. Εν τη προβλεπομένη εν τη προηγουμένη παραγράφω περιπτώσει και επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 2, η διέλευσις του κρατουμένου εξ εδάφους τρίτου Κράτους Μέρους της παρούσης Συμβάσεως, θέλει χορηγηθή κατόπιν αιτήσεως συνοδευομένης υπό παντός χρησίμου εγγράφου και απευθυνομένης προς το Υπουργείον Δικαιοσύνης του Μέρους εξ ου απαιτείται η διέλευσις. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος, δύναται να αρνηθή όπως χορηγήση την διέλευσιν των υπηκόων αυτού. 3. Το μεταγόμενον πρόσωπον δέον όπως παραμείνη υπό κράτησιν επί του εδάφους του αιτούντος Μέρους και, ενδεχομένως επί του εδάφους του Μέρους εξ ου απαιτείται η διέλευσις εκτός εάν το Μέρος εξ ου αιτείται η μεταγωγή ζητήση την απελευθέρωσίν του. Αρθρον Ουδείς μάρτυς ή πραγματογνώμων, οιαδήποτε και αν είναι η εθνικότης αυτού, εμφανιζόμενος κατόπιν κλήσεως ενώπιον των δικαστικών αρχών του αιτούντος Μέρους, δύνανται να διωχθή, να κρατηθή ή να υποβληθή εις οιονδήποτε περιορισμόν της ατομικής του ελευθερίας επί του εδάφους του Μέρους τούτου διά πράξεις ή καταδίκας προγενεστέρας της αναχωρήσεώς του εκ του εδάφους του προς ο η αίτησις Μέρους. αυτού, 2. Ουδέν πρόσωπον, οιαδήποτε και αν είναι η εθνικότης

7 κλητευόμενον ενώπιον των δικαστικών αρχών του αιτούντος Μέρους ίνα λογοδοτήση περί πράξεων διά τας οποίας διώκεται, δύναται να διωχθή, να κρατηθή, ή να υποβληθή εις οιονδήποτε άλλον περιορισμόν της ατομικής του ελευθερίας δια πράξεις ή καταδίκας προγενεστέρας της αναχωρήσεώς του εκ του εδάφους του προς ο η αίτησις Μέρους και μη καθοριζομένας εν τη κλήσει. 3. Η εν τω παρόντι άρθρω προβλεπομένη ασυλία θέλει παύσει όταν ο μάρτυς, ο πραγματογνώμων ή το διωκόμενον πρόσωπον, αν και σχον την δυνατότητα επί δεκαπέντε συνεχείς ημέρας αφ` ης η παρουσία αυτού δεν απητείτο πλέον υπό των δικαστικών αρχών, να εγκαταλείψη το έδαφος του αιτούντος Μέρους, παρέμειναν εν τούτοις επί του εδάφους τούτου, ή επήλθεν εις αυτό αφού προηγουμένως το εγκατέλειψε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΥ. Ποινικόν Μητρώον Αρθρον 13.- Το προς ο η αίτησις Μέρος θα ανακοινώση εν ω μέτρω δύνανται αι παρ` αυτώ δικαστικαί αρχαί να λάβωσι τοιαύτας πληροφορίας, αντίγραφα ή αποσπάσματα του Ποινικού Μητρώου και πάσαν ετέραν εκ τούτου πληροφορίαν ήτις ήθελε ζητηθή παρά του αιτούντος Μέρους διά τας ανάγκας ποινικής τινός υποθέσεως. 2. Κατά τας λοιπάς περιπτώσεις πλην των εν παραγράφω 1η του παρόντος άρθρου προβλεπομένων, θέλει δοθή ικανοποίησις εις τοιαύτην αίτησιν υπό τας συνθήκας τας προβλεπομένας υπό της νομοθεσίας, των κανονισμών και της πρακτικής του προς ο η αίτησις Μέρους. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Υ. Διαδικασία Αρθρον Αι αιτήσεις δικαστικής συνδρομής δέον όπως αναγράφωσι τα ακόλουθα: α) την αιτούσαν αρχήν, β) το αντικείμενον και τον λόγον της αιτήσεως, περί γ) εν τω μέτρω του δυνατού, την ταυτότητα και εθνικότητα του ου η αίτησις προσώπου, και

8 δ) ενδεχομένως το όνομα και την διεύθυνσιν του παραλήπτου. 2. Αι περί ων εν άρθροις 3, 4 και 5 δικαστικαί παραγγελίαι θα αναφέρουν επί πλέον την κατηγορίαν και θα περιέχουν συνοπτικήν έκθεσιν των πραγματικών γεγονότων. Αρθρον Αι περί ων εν άρθροις 3, 4 και 5 δικαστικαί παραγγελίαι ως και περί ων εν άρθρω 11 αιτήσεις θα απευθύνονται υπό του Υπουργείου Δικαιοσύνης του αιτούντος Μέρους προς το Υπουργείον Δικαιοσύνης του προς ο η αίτησις Μέρους και θα επιστρέφωνται διά της αυτής οδού. 2. Εν περιπτώσει επειγούσης ανάγκης, αι περί ων πρόκειται δικαστικαί παραγγελίαι δύνανται να απευθυνθώσι απ` ευθείας υπό των δικαστικών αρχών του αιτούντος Μέρους προς τας δικαστικάς αρχάς του προς ο η αίτησις Μέρους. Αύται θέλουν επιστραφή, μετά των σχετικών προς την εκτέλεσιν των εγγράφων, διά της εν παραγράφω 1η του παρόντος άρθρου προβλεπομένης οδού. 3. Αι περί ων εν παραγράφω 1η του άρθρου 13 αιτήσεις δύνανται να απευθυνθούν απ` ευθείας υπό των δικαστικών αρχών εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του προς ο η αίτησις Μέρους, αι δ` απαντήσεις δύνανται να επιστραφώσι απ` ευθείας υπό της υπηρεσίας ταύτης. Αι περί ων εν παραγράφω 2 του άρθρου 13 αιτήσεις θα απευθύνωνται υπό του Υπουργείου Δικαιοσύνης του προς ο η αίτησις Μέρους. 4. Αι αιτήσεις δικαστικής συνδρομής, πλην των περί ων εν παραγράφω 1 και 3 του παρόντος άρθρου, ιδία δ` αι αιτήσεις προκαταρκτικής εξετάσεως, δύνανται να διαβιβασθούν απ` ευθείας μεταξύ των δικαστικών αρχών. 5. Καθ` ας περιπτώσεις η απ` ευθείας διαβίβασις επιτρέπεται υπό της παρούσης Συμβάσεως, δύναται αύτη να ενεργηθή μέσω της Διεθνούς Οργανώσεως Εγκληματολογικής Αστυνομίας (ΙΝΤΕΡΠΟΛ). 6. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται κατά την υπογραφήν της παρούσης Συμβάσεως ή κατά την κατάθεσιν της πράξεως κυρώσεως ή προσχωρήσεως

9 αυτού, διά δηλώσεως απευθυνομένης προς το Συμβούλιον της Ευρώπης, είτε να γνωστοποιήση ότι πάσαι ή τινές των αιτήσεων δικαστικής συνδρομής δέον όπως απευθύνωνται αυτώ δι` άλλης οδού πλην της εν τω παρόντι άρθρω προβλεπομένης, είτε να ζητήση όπως, εν τη παραγράφω 2 του άρθρου τούτου προβλεπομένη περιπτώσει, αντίγραφον της δικαστικής παραγγελίας κοινοποιηθή ταυτοχρόνως και εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης αυτού. 7. Το παρόν άρθρον δεν θέλει θίξει τας διατάξεις των μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών ισχυόντων διμερών συμφώνων ή διακανονισμών, δι` ων προβλέπεται η απ` ευθείας διαβίβασις των αιτήσεων δικαστικής συνδρομής μεταξύ των αρχών των Μερών. Αρθρον Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν θέλει απαιτηθή μετάφρασις των αιτήσεων και των συννημένων εγγράφων. 2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά την υπογραφήν ή την κατάθεσιν της πράξεως κυρώσεως ή κατά την προσχώρησιν αυτού, διά δηλώσεως απευθυνομένης προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επιφυλάξη εαυτώ το δικαίωμα ν` απαιτή όπως αι αιτήσεις και τα συνημμένα έγγραφα απευθύνωνται αυτώ συνοδευόμενα είτε υπό μεταφράσεως εις την ιδίαν αυτού γλώσσαν είτε υπό μεταφράσεως εις μίαν οιανδήποτε των επισήμων γλωσσών του Συμβ. της Ευρώπης ή εις εκείνην εκ των γλωσσών τούτων ην θέλει αποδείξει. Τα λοιπά Μέρη θα δύνανται να εφαρμόσουν τον κανόνα της αμοιβαιότητος. 3. Το παρόν άρθρον δεν θέλει θίξει τας περί μεταφράσεως των αιτήσεων και συνημμένων εγγράφων διατάξεις τας περιεχομένας εντός ισχυόντων ή μελλόντων να συναφθώσι μεταξύ δύο ή πλειόνων Συμβαλλομένων Μερών συμφώνων ή διακανονισμών. Αρθρον 17.- Τα διαβιβαζόμενα κατ` εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως αποδεικτικά και έγγραφα απαλλάσσονται πάσης διατυπώσεως επικυρώσεως. Αρθρον 18.- Αν η λαμβάνουσα αίτησιν συνδρομής αρχή τυγχάνη αναρμόδια ίνα ικανοποιήση αυτήν, θέλει διαβιβάσει αυτεπαγγέλτως την αίτησιν

10 ταύτην εις την αρμοδίαν αρχήν της χώρας αυτής, εν η δε περιπτώσει η αίτησις απηυθύνθη διά της ευθείας οδού, θέλει αύτη ειδοποιήσει περί τούτου το αυτό Μέρος διά της αυτής οδού. Αρθρον 19.- Πάσα άρνησις δικαστικής συνδρομής θέλει αιτιολογηθή. Αρθρον 20.- Επιφυλλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 9, η εκτέλεσις των αιτήσεων δικαστικής συνδρομής δεν θέλει συνεπάγεσθαι την απόδοσιν οιωνδήποτε δαπανών, εξαιρέσει των προκληθεισών εκ της χρησιμοποιήσεως πραγματογνωμόνων επί του εδάφους του προς ο η αίτησις Μέρους και εκ της μεταγωγής κρατουμένων ενεργουμένης κατ` εφαρμογήν του άρθρου 11. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΥΙ. Αίτησις προς άσκησιν Ποινικής Διώξεως Αρθρον Πάσα καταγγελία απευθυνομένη υπό Συμβαλλομένου Μέρους προς άσκησιν ποινικής διώξεως ενώπιον των δικαστηρίων ετέρου Μέρους, θέλει αποτελέσει αντικείμενον κοινοποιήσεων μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης, εκτός εάν τις εκ των Συμβαλλομένων Μερών κάμη χρήσιν του εν παραγράφω 6 το άρθρου 15 προβλεπομένου δικαιώματος. 2. Το προς ο η αίτησις Μέρος θέλει γνωρίσει την δοθείσαν εις την αίτησιν περί ποινικής διώξεως συνέχειαν, και διαβιβάσει ενδεχομένως αντίγραφον της εκδοθείσης αποφάσεως. 3. Αι διατάξεις του άρθρου 16 θέλουν εφαρμοσθή και επί των εν παραγράφω 1η του παρόντος άρθρου προβλεπομένων αιτήσεων περί ποινικής διώξεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΥΙΙ. Ανταλλαγή Πληροφοριών εκ του Ποινικού Μητρώου Αρθρον 22.- Εκαστον των Συμβαλλομένων Μερών θέλει πληροφορήσει το ενδιαφερόμενον Μέρος περί των καταδίκων και των μεταγενεστέρων μέτρων, των αφορώντων τους υπηκόους του Μέρους τούτου και εγγραφομένων εκ τω ποινικώ μητρώω. Τα Υπουργεία Δικαιοσύνης θέλουν κοινοποιήσει, αλλήλοις τας πληροφορίας ταύτας τουλάχιστον άπαξ του ενιαυτού. Εάν το περί ου

11 πρόκειται πρόσωπον θεωρήται υπήκοος δύο ή πλειόνω Συμβαλλομένων Μερών, αι πληροφορίαι θέλουν κοινοποιηθή εκάστω των ενδιαφερομένων Μερών, εκτός αν το πρόσωπον τούτο έχη την εθνικότητα του Μέρους επί του εδάφους του οποίου κατεδικάσθη. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΥΙΙΙ. Τελικαί Διατάξεις Αρθρον Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά την υπογραφήν της παρούσης Συμβάσεως ή την κατάθεσιν της πράξεως κυρώσεως ή προσχωρήσεως αυτού, να διατυπώσει επιφυλάξεις εν σχέσει προς μίαν ή πλείονας ωρισμένας διατάξεις της συμβάσεως. 2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος όπερ θα έχη διατυπώσει επιφύλαξιν τινα θέλει αποσύρει αυτήν ευθύς ως αι περιστάσεις το επιτρέψουν. Η παραίτησις από των επιφυλάξεων θέλει γίνει διά κοινοποιήσεως προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 3. Συμβαλλόμενον Μέρος όπερ θα έχη διατυπώσει επιφύλαξιν εν σχέσει προς διάταξίν τινα της Συμβάσεως δεν δύναται να αξιώσει την εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης υφ` ετέρου μέρους, ειμί εν ω μέτρω το πρώτον θα έχη αποδεχθή την διάταξιν ταύτην. Αρθρον 24.- Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά υπογραφήν της παρούσης Συμβάσεως ή την κατάθεσιν της πράξεως κυρώσεως ή προσχωρήσεως αυτού διά δηλώσεως απευθυνομένης προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να προσδιορίση ποίας Αρχάς θέλει τούτο θεωρήσει ως δικαστικάς τοιαύτας εν σχέσει προς την εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως. Αρθρον Η παρούσα Σύμβασις θέλει εφαρμόζεσθαι επί των μητροπολιτικών εδαφών των Συμβαλλομένων Μερών. 2. Αύτη θέλει επίσης εφαρμόζεσθαι, όσον μεν αφορά την Γαλλίαν, εις την Αλγερίαν και τους πέραν των θαλασσών νομούς, όσον δ` αφορά την Ιταλίαν, εις το υπό Ιταλικήν διοίκησιν έδαφος της Σομαλίας. 3. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία δύναται να επεκτείνη την

12 εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως εις το ΛΑΝΔ του Βερολίνου διά δηλώσεως απευθυνομένης προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 4. Οσον αφορά το Βασίλειον των Κάτω - Χωρών, η παρούσα Σύμβασις θέλει εφαρμόζεσθαι εις το ευρωπαϊκόν έδαφος αυτού. Το Βασίλειον δύναται να επεκτείνη την εφαρμογήν της Συμβάσεως εις τας Ολλανδικάς Αντίλλας, το Σουρινάμ και την Ολλανδικήν Νέαν Γουϊνέαν, διά δηλώσεως απευθυνομένης προς τον Γενικόν Γραμματέαν του Συμβουλίου της Ευρώπης. 5. Δι` απ` ευθείας διακανονισμού μεταξύ δύο ή πλειόνων Συμβαλλομένων Μερών και υπό τους εν τω διακανονισμώ τούτω συνομολογηθησομένους όρους, η εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως δύναται να επεκταθή εις παν έδαφος τινός εκ των Μερών τούτων, πλην των περί ων εν παραγράφοις 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου εδαφών, του οποίου αι διεθνείς σχέσεις ρυθμίζονται υπό τινος των Μερών. Αρθρον Επιφυλλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 15 και της παραγράφου 3 του άρθρου 16, η παρούσα Σύμβασις καταργεί, ως προς τα εδάφη εφ` ων εφαρμόζεται, τας εκ των διατάξεων των διμερών συνθηκών, συμβάσεων και συμφωνιών, τας διεπούσας μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Μερών την δικαστικήν συνδρομήν επί ποινικών υποθέσεων. 2. Αλλ` η παρούσα Σύμβασις δεν θέλει θίξει τας υποχρεώσεις τας απορρεούσας εκ των διατάξεων πάσης άλλης διμερούς ή πολυμερούς διεθνούς συμβάσεως, της οποίας ρήτραι τινές διέπουν ή θέλουν διέπει, εντός ωρισμένου πεδίου, ειδικάς μορφάς της δικαστικής συνδρομής. 3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να συνάψουν μεταξύ αυτών διμερή ή πολυμερή σύμφωνα αφορώντα την δικαστικήν συνδρομήν επί ποιν. υποθέσεων, μόνον προς συμπλήρωσιν των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως ή προς διευκόλυνσιν της εφαρμογής των εν αυτή περιεχομένων αρχών. 4. Οταν μεταξύ δύο ή πλειόνων Συμβαλλομένων Μερών, η δικαστική

13 συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων ενεργήται βάσει ομοιομόρφου νομοθεσίας ή ειδικού καθεστώτος προβλέποντος την αμοιβαίαν εφαρμογήν μέτρων δικαστικής συνδρομής επί του εδάφους εκάστου εξ αυτών, τα Μέρη ταύτα δικαιούνται όπως ρυθμίσουν τας εν τω πεδίω τούτω αμοιβαίας σχέσεις αυτών αποκλειστικώς βάσει των συστημάτων τούτων, παρά τας διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη άτινα συμφώνως ταις διατάξεσι της παρούσης παραγράφου, αποκλείουσιν ή ήθελον αποκλείσει των αμοιβαίων σχέσεων αυτών την εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως, οφείλουν να απευθύνουν σχετικήν κοινοποίησιν προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. προς Αρθρον Η παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνη ανοικτή υπογραφήν υπό των Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. 2. Η Σύμβασις θέλει τεθή εν ισχύϊ 90 ημέρας μετά την ημερομηνίαν καταθέσεως της τρίτης πράξεως κυρώσεως. 3. Θέλει δ` ισχύσει αύτη έναντι παντό Μέρους όπερ υπογράφον, θέλει κυρώσει αυτήν μεταγενεστέρως, 90 ημέρας μετά την κατάθεσιν της πράξεως κυρώσεως αυτού. Αρθρον Η επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης δύναται να καλέση παν Κράτος μη μέλος του Συμβουλίου ίνα προσχωρήση εις την παρούσαν Σύμβασιν. Η αφορώσα την πρόσκλησην ταύτην απόφασις δέον όπως τύχη της ομοφώνου εγκρίσεως των Μελών του Συμβουλίου των κυρωσάντων την Σύμβασιν. 2. Η προσχώρησις θέλει ενεργηθή διά της καταθέσεως παρά τω Γενικώ Γραμματεί του Συμβουλίου, πράξεως προσχωρήσεως ήτις θέλει ισχύσει 90 ημέρες μετά την κατάθεσιν αυτής. Αρθρον 29.- Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, δι` όσν αφορά εαυτό, να καταγγείλη την παρούσαν Σύμβασιν απευθύνον σχετικήν κοινοποίσιν προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η τοιαύτη καταγγελία θέλει ισχύσει εξ μήνας μετά την ημερομηνίαν λήξεως της κοινοποιήσεως αυτής υπό του Γενικού Γραμματέως του Συμβουλίου.

14 Αρθρον 30.- Ο Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης θέλει κοινοποιήσει εις τα Μέλη του Συμβουλίου και εις την Κυβέρνησιν παντός Κράτους προσχωρήσαντος εις την παρούσαν Σύμβασιν: α) τα ονόματα των υπογραψάντων και την κατάθεσιν πάσης πράξεως κυρώσεως ή προσχωρήσεως. β) την ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος. γ) πάσαν κοινοποίησιν ληφθείσαν κατ` εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5, της παραγράφου 3 του άρθρου 7, της παραγράφου 6 του άρθρου 15, της παραγράφου 2 του άρθρου 16, του άρθρου 24, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 και της παραγράφου 4 του άρθρου 26. δ) πάσαν επιφύλαξιν διατυπουμένην κατ` εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 23. ε) την παραίτησιν πάσης επιφυλάξεως, γενομένης κατ` εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 23. στ) πάσαν κοινοποίησιν καταγγελίας λαμβανομένην κατ` εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 29, και την ημερομηνίαν αφ` ης αύτη θέλει ισχύσει. Εις πίστωσιν των ανωτέρω οι υποφαινόμενοι, νομίμως εξουσιοδοτηθέντες προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσαν συμφωνίαν. Συνετάγη εν Στρασβούργω την 20ην Απριλίου 1959, εις την γαλλικήν και την αγγλικήν, των δύο κειμένων εχόντων ίσην ισχύν, εις εν και μόνον αντίτυπον όπερ θέλει παραμείνει κατατεθειμένον εις το αρχείον του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου θέλει αποστείλει βεβαιωμένον ακριβές αντίγραφον αυτού εις τας υπογράφουσας ή προσχωρούσας Κυβερνήσεις. ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Επιφύλαξις περί παραγράφου 1 του άρθρου 1ου.- Η Αυστρία θέλει χορηγήσει την δικαστικήν βοήθειαν μόνον κατά τας διαδικασίας τας

15 αφορώσας παραβάσεις αξιοποίνους και κατά το αυστριακόν δίκαιον, ων η καταστολή θα ήτο, καθ` ην στιγμήν αιτείται η βοήθεια, της αρμοδιότητος των δικαστικών αρχών. Επιφύλαψις περί εδαφίου (α) του άρθρου 2. Η Αυστρία δεν θέλει παράσχει βοήθειαν διά τας εν εδαφίω (α) αναγραφομένας παραβάσεις. Επιφύλαξις περί εδαφίου (β) του άρθρου 2. Διά των "άλλων ουσιωδών συμφερόντων της χώρας αυτού" η Αυστρία εννοεί ιδία την προβλεπομένην υπό της Αυστριακής νομοθεσίας υποχρέωσιν τηρήσεως μυστικού. Δήλωσις αφορώσα την παράγραφον 1 του άρθρου 5. Η Αυστρία θέλει υποβάλει την εκτέλεσιν των δικαστικών παραγγελιών επί σκοπώ ερεύνης ή κατασχέσεως αντικειμένου, εις τους εν εδαφίω (γ) συνομολογουμένους όρους. Δήλωσις αφορώσα την παράγραφον 2 του άρθρου 16. Η Αυστρία θέλει απαιτήσει όπως αι αιτήσεις δικαστικής συνδρομής και τα συνημμένα αυταίς έγγραφα άτινα, κατά παράγραφον 2 του άρθρου 15, θέλουν αποσταλή απ` ευθείας εις τας αυστριακάς ποινικάς δικαστικάς αρχάς ή εις την αυστριακήν εισαγγελίαν, συνοδεύονται υπό μεταφράσεως εις την γερμανικήν γλώσσαν. Δήλωσις αφορώσα το άρθρον 24. Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως η Αυστρία θέλει θεωρήσει ως αυστριακάς δικαστικάς αρχάς τα ποινικά δικαστήρια, την εισαγγελίαν και το Ομοσπονδιακόν Υπουργείον της Δικαιοσύνης. ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ Επί τη υπογραφή της Ευρωπαϊκής συμβάσεως δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων, η Βελγική Κυβέρνησις δηλοί: 1. ότι ποιείται χρήσιν του εν παραγράφω 1 (β) άρθρου 5 προβλεπομένου δικαιώματος και δεν θέλει επιτρέψει την εκτέλεσιν των δικαστικών παραγγελιών επί σκοπώ ερεύνης ή κατασχέσεως αντικειμένου, ειμή διά

16 πράξεως υποκειμένης εις έκδοσιν. 2. ότι διατυποί τας ακολούθως επιφυλάξεις: α) ο περί εν άρθρω ΙΙ δανεισμός κρατουμένων δεν θέλει επιτραπή. β) η κοινοποίησις των "μεταγενεστέρων μέτρων" περί ων εν άρθρω 22 δεν θα ενεργήται αυτομάτως, εν τούτοις, η δυνατότης τοιαύτης κοινοποιήσεως δεν θέλει αποκλεισθή εις ειδικάς περιπτώσεις και επί τη αιτήσει των ενδιαφερομένων αρχών. γ) η Βελγική Κυβέρνησις, παρά τας διατάξεις του άρθρου 26, επιφυλάσσει εαυτή το δικαίωμα όπως διατηρήση ή συνάψη μεθ` ομοίων χωρών διμερείς ή πολυμερείς συνθήκας παρεχούσας ευρυτέρας δυνατότητας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων. Διά την Κυβέρνησιν της Γαλλικής Δημοκρατίας: Η Γαλλική Κυβέρνησις δηλοί ότι, λόγω της εσωτερικής οργανώσεως και της λειτουργίας του ποινικού μητρώου εν Γαλλία, αι αρμόδιαι υπηρεσίαι ευρίσκονται εκ των πραγμάτων εν αδυναμία όπως γνωρίζουν αυτομάτως εις τα Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσης Συμβάσεως, συμφώνως τω άρθρω 22, τα μέτρα τα ληφθέντα μεταγενεστέρως τη καταδίκη των υπηκόων των ως τα μέτρα της χάριτος, της αποκαταστάσεως ή της αμνηστείας - άτινα εγγράφονται εν τω ποινικώ μητρώω.- Παρέχει εν τούτοις την βεβαίωσιν ότι αι ως άνω αρχαί, όταν τούτο θέλει αιτηθή εξ αυτών εν σχέσει προς ειδικάς περιπτώσεις, θέλουν διευκρινίσει εν τω μέτρω του δυνατού εις τα ρηθέντα Συμβαλλόμενα Μέρη, την ποινικήν κατάστασιν των υπηκόων των. Η Γαλλική Κυβέρνησις δηλοί ότι δέον όπως θεωρηθούν δικαστικαί αρχαί διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως αι ακόλουθαι αρχαί: - οι πρώτοι πρόεδροι, πρόεδροι, μέλη του ακυρωτικού, εφέται και πρωτοδίκαι των ποινικών δικαστηρίων. - οι ανακριταί των δικαστηρίων τούτων. - οι Εισαγγελείς Ακυρωτικού και εφετών. - οι Αντεισαγγελείς Ακυρωτικού και εφετών. - οι Εισαγγελείς και αντεισαγγελείς πρωτοδικών.

17 - οι Εισαγγελείς και αντεισαγγελείς πλημμελειοδικών. - οι παρά πταισματοδίκαις εκπρόσωποι της εισαγγελικής αρχής. - οι κυβερνητικοί Επίτροποι παρά τοις δικαστηρίοις των ενόπλων δυνάμεων. Διά την Κυβέρνησιν του Βασιλείου της Ελλάδος: Η Ελληνική Κυβέρνησις διατυποί ρητάς επιφυλάξεις επί των άρθρων 4 και 11 της Συμβάσεως, της αποδοχής αυτών ούσης ασυμβιβάστου προς τα άρθρα 97 και 459 του Ελληνικού Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. (ΣΗΜ. Ακολουθούν υπογραφαί). Αρθρο :ΔΕΥΤΕΡΟΝ Αρθρον δεύτερον.- 1. Αντί του άρθρου 4 της συμβάσεως έχει ισχύν η διάταξις του άρθρου 97 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. 2. Αντί του άρθρου 11 της συμβάσεως έχει ισχύν η διάταξις του άρθρου 459 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας.

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156)

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) περί κυρώσεως της εν Λονδίνω την 7ην Ιουνίου 1968 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί της πληροφορήσεως επί του αλλοδαπού δικαίου» Άρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. (Υιοθετηθείσα εν Λονδίνω 6 Μαϊου 1969)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. (Υιοθετηθείσα εν Λονδίνω 6 Μαϊου 1969) Νόμος 1127 της 3/10.2.81: Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προστασίαν της Αρχαιολογικής κληρονομίας.- (Α' 32). 'Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Αρ. 705 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1969 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως -περί Παροχής Πληροφοριών έπί του Κρατούντος έν τη 'Αλλοδαπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό ττερί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την Προστασίαν της./αρχαιολογικής Κληρονομιάς (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρον Πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν νόµου η υπ' αριθ. 100 ιεθνής Σύµβασις Εργασίας «περί της

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρον Πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν νόµου η υπ' αριθ. 100 ιεθνής Σύµβασις Εργασίας «περί της ΝΟΜΟΣ: 46/75 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951 υπ' αριθ. 100 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αµοιβής µεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζοµένων δι' εργασίαν ίσης αξίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/

ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/ ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/24.7.81 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 υπ' αριθ. 115 ιεθνούς Συµβάσεως Περί προστασίας των εργαζοµένων από τάς ιοντιζούσας ακτινοβολίας (Φ.Ε.Κ. 195/Α/1981) Η αναφερόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3480, 9/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3480, 9/3/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3480 της 9ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας.

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας. ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΔΑ Εις σύμβασιν περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 ΦΕΚ 256/Α ) Αι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 78* "Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις τας µη βιοµηχανικάς εργασίας"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 78* Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις τας µη βιοµηχανικάς εργασίας ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 78* "Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις τας µη βιοµηχανικάς εργασίας" Η Γενική Συνδιάσκεψις της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠίΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2753 της 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠίΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2753 της 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III N.32(III)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠίΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2753 της 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο Κυρωτικός της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου για την παροχή Δικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1206 EL 04.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 559/77 Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής (ΦΕΚ 78/Α/12-03-77)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τις Κοινές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ 'Αρ. 833 της 30ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ 'Αρ. 833 της 30ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ 'Αρ. 833 της 30ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας της 'Αφορώσης εις Πρόσωπα Μετέχοντα των Διαδικασιών της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων

MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Δ.104/79 Αρ.14. Μετεγγραφαί μαθητού από τινός των κατά τον νόμο 309/76 Γυμνασίων ή Λυκείων εις έτερον ομοιότυπον ενεργείται δι' αποχρώντα εκάστοτε λόγον, είτε τη αιτήσει του ενδιαφερομένου

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόμος 635/1937 «Περί διατάξεων τινών πτωχευτικού δικαίου» (17/24 Απριλίου 1937) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Γενικαί Διατάξεις.

Αναγκαστικός Νόμος 635/1937 «Περί διατάξεων τινών πτωχευτικού δικαίου» (17/24 Απριλίου 1937) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Γενικαί Διατάξεις. Αναγκαστικός Νόμος 635/1937 «Περί διατάξεων τινών πτωχευτικού δικαίου» (17/24 Απριλίου 1937) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Γενικαί Διατάξεις Άρθρον 1 Ο πτωχεύσας από της κηρύξεως της πτωχεύσεως στερείται των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγματος. -------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 331/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 115/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 115/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 115/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 115/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Tμημα Γάμων Θανάτων gamoi.thanatoi@cityofathens.gr 2) Kύριο *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996)

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996) Σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 291 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 291 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0130 (NLE) 9969/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: JAI 463 DROIPEN 63 COPEN 156

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο.

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο. 14 Πρώτον Πρόσθετον Πρωτόκολλον εις την Σύμβασιν περί Προασπίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ της 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ της 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 57/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1313 της 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Κυρώσεως τοΰ Καταστατικού τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως, της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 [όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 399/1947 «Περί κυρώσεως πράξεως τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου (Συντάγματος) της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/1974

ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/1974 ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/1974 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 164 του 1987

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου.

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1943 Κ.Δ.Π. 328/2003 Αρ. 3707, 24.4.2003 Αριθμός 328 Οι περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικών Προστίμων Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974 ΝΟΜΟΣ: 1944/1991 ΦΕΚ: Α 56/22.04.1991 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 332/Α/ )

(Φ.Ε.Κ. 332/Α/ ) ΝΟΜΟΣ 492/1976 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ αριθµόν 136 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας, περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως των οφειλοµένων εις το βενζόλιον (Φ.Ε.Κ. 332/Α/11-12-1976)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, ως και το Πρόσθετον εις αυτήν Πρωτόκολλον

του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, ως και το Πρόσθετον εις αυτήν Πρωτόκολλον Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθερικών, όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτοκόλλα Νο. 11 και Ν. 14 Υπογράφηκε στη Ρώμη την 4η Νοεμβρίου 1950 1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

(α) οίκους, ιδρύματα καΐ διοικητικός υπηρεσίας παρέχουσας προσωπικός υπηρεσίας' (β) ταχυδρομικός καΐ τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας'

(α) οίκους, ιδρύματα καΐ διοικητικός υπηρεσίας παρέχουσας προσωπικός υπηρεσίας' (β) ταχυδρομικός καΐ τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας' 681 (3) Ή διά τοΰ παρόντος άρθρου παρεχομένη εξουσία εκδόσεως διατάγματος ενασκείται διά διοικητικής πράξεως κατ' εξουσιοδότηση/ νόμου εκδιδομένης, άκυροϋται δε δι* αποφάσεως της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ -------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 119(Ι) του 2000. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 1.7.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1002/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

KTHMAΤΑ. N. 1539/1938, Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων.

KTHMAΤΑ. N. 1539/1938, Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων. KTHMAΤΑ N. 1539/1938, Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων. Αρ. 1 1. 'Απασαι αι κείμεναι διατάξεις περί δημοσίων κτημάτων και περί των ακινήτων κτημάτων εν γένει έχουσιν εφαρμογήν επί των ακινήτων κτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νο. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 1995

Νο. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 1995 Νο. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1024137/144/Α0013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ.: 1051 Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η) ΤΜΗΜΑ Β' ΘΕΜΑ: "Επίδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 328/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/948/ΔΕΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 52 διεθνούς συµβάσεως «περί κανονικών κατ έτος αδειών µετ αποδοχών» (ΦΕΚ 109/Α/ ) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 52 διεθνούς συµβάσεως «περί κανονικών κατ έτος αδειών µετ αποδοχών» (ΦΕΚ 109/Α/ ) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Νόµος: 2081/1952 Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 52 διεθνούς συµβάσεως «περί κανονικών κατ έτος αδειών µετ αποδοχών» (ΦΕΚ 109/Α/25-4-52) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται η υπ αριθ. 52 διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1837/16-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6642/17-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988)

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988) Αρ. 1 1. Αντικείμενο του Κώδικα αυτού είναι η ρύθμιση των σχέσεων που απορρέουν από τη λειτουργία ή την εκμετάλλευση πολιτικού αεροσκάφους. 2. Αεροσκάφος,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Ν. 3663/2008 και εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της

Τροποποίηση του Ν. 3663/2008 και εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της Τροποποίηση του Ν. 3663/2008 και εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της 16.12.2008. Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του Ν. 3663/2008 τροποποιείται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 23-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2898/23-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 15-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 444 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Δ.ΥΠΆΡ. 21/2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ: Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό ΑΠΟ: Αντρέα Χριστοφίδη Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών ΗΜΕΡ.: 21

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του νόμου

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του νόμου Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ Α 219/03.10.2011) Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 6.4.2017 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την Εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΑΔΑ: Αθήνα, 14 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ.

ΠΟΛ ΑΔΑ: Αθήνα, 14 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Πληροφορίες: Ε. Ταμβίσκου, Μ. Στάντζου Τηλέφωνο : 210 3375046-463

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 25/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2125 της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 519 Ν. 42/72 Άρ. 942,

E.E., Παρ. I, 519 Ν. 42/72 Άρ. 942, E.E., Παρ. I, 519 Ν. 42/72 Άρ. 942, 9.6.72 Ό περί της Συμβάσεως επί των Άρχων αϊτινες Διέπουσι τάς Δραστηριότητας των Κρατών εν τη Διερευνήσει και τη Χρήσει του Διαστήματος, Περιλαμβανομένων της Σελήνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ " Κεφάλαιο Α Σύσταση, επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόμος: 1817/1988 Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/15-11-88)) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα