ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402)"

Transcript

1 ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402) Αρθρο :0 Ν.Δ της 19/19 Σ/βρίου Περί κυρώσεως της Ευρωπαϊκής συμβάσεως "περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων" (Α` 171). Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον.- Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόμου η υπό της Ελλάδος υπογραφείσα εν Στρασβούργω την 20ην Απριλίου 1959 Ευρωπαϊκή Σύμβασις "περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων", έχουσα ως κατωτέρω εν Αγγλικώ και Γαλλικώ προτοτύπω και Ελληνική μεταφράσει, ως μεταβάλλεται αύτη κατόπιν των γενομένων κατά την υπογραφήν επιφυλάξεων, συμφώνως τω άρθρω 23 της συμβάσεως. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής Επί Ποινικών Υποθέσεων. Προοίμιον Αι υπογράφουσαι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Λαμβάνουσαι υπ` όψει ότι σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης τυγχάνει η πραγματοποίησις στενωτέρου συνδέσμου μεταξύ των Μελών αυτού. Πιστεύουσαι ότι η υιοθέτησις κοινών κανόνων εν τω πεδίω της δικαστικής αλληλοβοηθείας επί ποινικών υποθέσεων θέλει συντείνει εις την επίτευξιν του σκοπού τούτου. Λαμβάνουσαι υπ` όψει ότι η αμοιβαία δικαστική συνδρομή αποτελεί θέμα συναφές τω της εκδόσεως, όπερ απετέλεσαν ήδη αντικείμενον συμβάσεως υπό χρονολογίαν 13ης Δεκεμβρίου Συνωμολόγησαν τα ακόλουθα: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι. Γενικαί διατάξεις Αρθρον Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται όπως παράσχωσιν

2 αλλήλοις, κατά τους ορισμούς της παρούσης Συμβάσεως, την ευρυτέραν δυνατήν δικαστικήν συνδρομήν εν πάση διαδικασία αφορώση παραβάσεις ων η καταστολή τυγχάνει αναγκαία, καθ` ην στιγμήν εξαιρείται η βοήθεια της αρμοδιότητος των δικαστικών αρχών του αιτούντος Μέρους. 2. Η παρούσα Σύμβασις δεν εφαρμόζεται επί εκτελέσεως καταδικαστικών αποφάσεων ή αποφάσεων περί συλλήψεως, ούτε επί των στρατιωτικών παραβάσεων των μη αποτελουσών παραβάσεις του κοινού δικαίου. Αρθρον 2.- Η δικαστική συνδρομή δύναται να μη χορηγηθή: α) εάν η αίτησις αφορά παραβάσεις τας οποίας το προς ο η αίτησις Μέρος θεωρεί είτε ως πολιτικά αδικήματα, είτε ως αδικήματα, συναφή προς τα πολιτικά τοιαύτα, είτε ως φορολογικάς παραβάσεις. β) εάν το προς ο η αίτησις Μέρος θεωρή ότι η εκτέλεσις της αιτήσεως δύναται να θίξη την κυριαρχίαν, την ασφάλειαν την δημόσιαν τάξιν ή άλλα ουσιώδη συμφέροντα της χώρας αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ. Δικαστικαί παραγγελίαι Αρθρον Το προς ο η αίτησις Μέρος θέλει μεριμνήσει ίνα εκτελεσθούν, κατά τους υπό της νομοθεσίας αυτού προβλεπομένους τύπους αι αφορώσαι ποιν. υπόθεσιν δικαστ. παραγγελίαι αι απευθυνόμεναι προς αυτό υπό των δικαστ. αρχών του αιτούντος Μέρους και αποσκοπούσαι εις την εκτέλεσιν ανακριτικών πράξεων ή την διαβίβασιν πειστηρίων δικογράφων ή εγγράφων. 2. Εάν το αιτούν Μέρος επιθυμή όπως οι μάρτυρες ή οι πραγματογνώμονες καταθέσωσιν ενόρκως, τούτο θέλει ρητώς ζητηθή υπ` αυτού, το δε προς ο η αίτησις Μέρος θέλει ικανοποιήσει το αίτημα τούτο, εφ` όσον ο νόμος της χώρας αυτού δεν αντίκειται προς τούτο. 3. Το προς ο η αίτησις Μέρος δύναται να μη διαβιβάση ειμή μόνον επικεκυρωμένα ακριβή αντίγραφα ή φωτοτυπίας των αιτηθεισών δικογραφιών ή εγγράφων. Εάν όμως το αιτούν Μέρος ζητήση ρητώς όπως διαβιβασθούν τα πρωτότυπα, το αίτημα τούτο θέλει ικανοποιηθή εν τω μέτρω του δυνατού.

3 Αρθρον 4.- Αν το αιτούν Μέρος ζητήση τούτο ρητώς, το προς ο η αίτησις Μέρος θέλει γνωρίσει αυτώ τον χρόνον και τον τόπον εκτελέσεως της δικαστικής παραγγελίας. Αι ενδιαφερόμεναι αρχαί και οι διάδικοι δύνανται να παραστώσιν εις την εκτέλεσιν εφ` όσον το προς ο η αίτησις Μέρος συναινή προς τούτο. Αρθρον Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά την υπογραφήν της παρούσης Συμβάσεως ή κατά την κατάθεσιν της πράξεως κυρώσεως ή προσχωρήσεως αυτού, διά δηλώσεως απευθυνομένης προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επιφυλάξη εαυτώ το δικαίωμα όπως εξαρτήση την εκτέλεσιν των δικαστικών παραγγελιών των αποσκοπουσών εις την ενέργειαν ερεύνης ή την κατάσχεσιν αντικειμένων, εκ μιάς πλειόνων των ακολούθων προϋποθέσεων: α) Το αιτιολογούν την δικαστικήν παραγγελίαν αδίκημα δέον να είναι αξιόποινον κατά τον νόμον του τε αιτούντος και του προς ο η αίτησις Μέρους. β) Το αιτιολογούν την δικαστικήν παραγγελίαν αδίκημα δέον να είναι εκ των δικαιολογούντων την έκδοσιν εν τη χώρα πρός ην η αίτησις. γ) Η εκτέλεσις της δικαστικής παραγγελίας δέον να συμβιβάζηται προς τον νόμον του προς ο η αίτησις Μέρους. 2. Εφ` όσον εν Συμβαλλόμενον Μέρος κάμη δήλωσιν κατά τα εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, παν έτερον Μέρος δύναται να εφαρμόση τον κανόνα της αμοιβαιότητος. Αρθρον Το προς ο η αίτησις Μέρος δύναται να αναβάλη την παράδοσιν των αντικειμένων, δικογραφιών ή εγγράφων ων αιτείται η διαβίβασις, εάν ταύτα αναγκαιώσιν αυτώ δι` εκκρεμούσαν ποινικήν διαδικασίαν. 2. Τα αντικείμενα, ως και τα πρωτότυπα των δικογραφιών και εγγράφων, τα διαβιβασθέντα εις εκτέλεσιν δικαστικής παραγγελίας, θέλουν επιστραφή το ταχύτερον δυνατόν υπό του αιτήσαντος προς ο η αίτησις Μέρος, εκτός αν τούτο παραιτηθή της επιστροφής.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ. Επίδοσις δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων εμφάνισις μαρτύρων πραγματογνωμόνων και διωκομένων προσώπων. Αρθρον Το προς ο η αίτησις Μέρος θέλει προβή εις την επίδοσιν των δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων των προς τούτο αποστελλομένων αυτώ υπό του αιτούντος Μέρους. Η επίδοσις αύτη δύναται να ενεργηθή δι` απλής αποστολής του δικογράφου ή της αποφάσεως εις τον παραλήπτην. Εάν το αιτούν Μέρος ρητώς ζητήση τούτο, το προς ο η αίτησις Μέρος θέλει ενεργήσει ταύτην κατά τινα των υπό της νομοθεσίας αυτού προβλεπομένων τύπων διά τας αναλόγους επιδόσεις, ή κατά τινα ειδικόν τύπον συμβιβαζόμενον προς την νομοθεσίαν ταύτην. 2. Η επίδοσις θέλει αποδειχθή δι` αποδείξεως παραλαβής χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό του παραλήπτου ή διά δηλώσεως του προς ο ή αίτησις Μέρους, διαπιστούσης το γεγονός, τον τύπον και την ημερομηνίαν της επιδόσεως. Εκάτερον των εγγράφων τούτων θέλει αμέσως διαβιβασθή εις το αιτούν Μέρος. Αιτήσει τούτου, το προς ο η αίτησις Μέρος θέλει διευκρινίσει εάν η επίδοσις εγένετο συμφώνως τω νόμω. Εάν η επίδοσις δεν κατέστη δυνατόν να γίνη, το προς ο η αίτησις Μέρος θέλει αμέσως γνωρίσει τον λόγον τούτου εις το αιτούν Μέρος. 3. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά την υπογραφήν της παρούσης Συμβάσεως ή κατά την κατάθεσιν της πράξεως κυρώσεως ή προσχωρήσεως αυτού, διά δηλώσεως απευθυνομένης προς τον Γεν. Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να ζητήση όπως η κλήσις προς εμφάνισιν ή προοριζομένη διά πρόσωπον διωκόμενον ευρισκόμενον επί του εδάφους του διαβιβασθή εις τας Αρχάς αυτού εντός ωρισμένης προθεσμίας προ της οριζομένης διά την εμφάνισιν. Η προθεσμία αύτη θέλει καθορισθή εν τη ρηθείση δηλώσει και δεν θα δύναται να υπερβή τας 50 ημέρας. Η προθεσμία αύτη θέλει ληφθή υπ` όψιν διά τον καθορισμόν της ημερομηνίας εμφανίσεως και κατά την διαβίβασιν της κλήσεως.

5 Αρθρον 8.- Ο μάρτυς ή ο πραγματογνώμων όστις δεν ήθελε εμφανιστή κατόπιν κλήσεως, ης η επίδοση ήθελε ζητηθή, δεν δύναται να υποβληθή, έστω και αν η κλήσις περιέχει σχετικήν απειλήν, εις οιανδήποτε κύρωσιν, ή αναγκαστικόν μέτρον, εκτός εάν μεταβή εν συνεχεία εκουσίως εις το έδαφος του αιτούντος Μέρους και κλητευθή εκεί εκ νέου νομίμως. Αρθρον 9.- Αι καταβλητέαι αποζημιώσεις, ως και τα υπό του αιτούντος Μέρους αποδοτέα εις τον μάρτυρα ή τον πραγματογνώμονα έξοδα ταξιδίου και διατριβής θέλουν υπολογισθή από του τόπου της διαμονής αυτών και θέλουν χορηγηθή αυτοίς βάσει διατιμήσεων ίσων τουλάχιστον προς τας προβλεπομένας υπό των εν ισχύϊ διατιμήσεων και κανονισμών εν τη χώρα ένθα γενήσεται η εξέτασις αυτών. Αρθρον Εάν το αιτούν Μέρος κρίνει ότι η προσωπική εμφάνισις μάρτυρος ή πραγματογνώμονος τινος ενώπιον των δικαστικών αρχών αυτού είναι ειδικώς αναγκαία, θέλει ποιήσεσθαι μνείαν τούτου εν τη αιτήσει επιδόσεως της κλήσεως, το δε προς ο η αίτησις Μέρος Θέλει καλέσει τον μάρτυρα ή πραγματογνώμονα τούτο όπως εμφανισθή. Το προς ο η αίτησις Μέρος θέλει γνωρίσει εις το αιτούν Μέρος την απάντησιν του μάρτυρος ή πραγματογνώμονος. 2. Εν τη περιπτώσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η αίτησις ή η κλήσις θέλει αναφέρει το κατά προσέγγισιν ποσόν των καταβληθησομένων αποζημιώσεων, ως και των αποδοθησομένων εξόδων ταξιδίου και διατριβής. 3. Εάν υποβληθή αυτώ σχετικόν αίτημα, το προς ο η αίτησις Μέρος δύναται να χορηγήση προκαταβολήν εις τον μάρτυρα ή πραγματογνώμονα. Το ποσόν της προκαταβολής θέλει αναγραφή επί του κλητηρίου και αποδοθή υπό του αιτούντος Μέρους. Αρθρον Πας κρατούμενος ου η προσωπική εμφάνισις ως μάρτυρος ή προς κατ` αντιπαράστασιν εξέτασιν ζητείται υπό του αιτούντος Μέρους θέλει μεταχθή προσκαίρως επί του εδάφους ένθα πρόκειται να λάβη χώραν η εξέτασις υπό τον όρον της επαναγωγής αυτού εντός της οριζομένης υπό

6 του προς ο η αίτησις Μέρους προθεσμίας και επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 12 εν ω μέτρω δύνανται αύται να εφαρμοσθούν. Την μεταγωγήν δύναται το προς ο η αίτησις Μέρος να αρνηθή: α) εάν το κρατούμενον πρόσωπον δεν συναινή εις ταύτην. β) Εάν η παρουσία αυτού είναι αναγκαία εις ποινικήν διαδικασίαν εκκρεμουσάν επί του εδάφους του προς ο η αίτησις Μέρους. ή γ) εάν η μεταγωγή αυτού δύναται να παρατείνη την κράτησίν του δ) εάν άλλοι επιτακτικοί λόγοι αντίκεινται εις την μεταγωγήν αυτού επί του εδάφους του αιτούντος Μέρους. 2. Εν τη προβλεπομένη εν τη προηγουμένη παραγράφω περιπτώσει και επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 2, η διέλευσις του κρατουμένου εξ εδάφους τρίτου Κράτους Μέρους της παρούσης Συμβάσεως, θέλει χορηγηθή κατόπιν αιτήσεως συνοδευομένης υπό παντός χρησίμου εγγράφου και απευθυνομένης προς το Υπουργείον Δικαιοσύνης του Μέρους εξ ου απαιτείται η διέλευσις. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος, δύναται να αρνηθή όπως χορηγήση την διέλευσιν των υπηκόων αυτού. 3. Το μεταγόμενον πρόσωπον δέον όπως παραμείνη υπό κράτησιν επί του εδάφους του αιτούντος Μέρους και, ενδεχομένως επί του εδάφους του Μέρους εξ ου απαιτείται η διέλευσις εκτός εάν το Μέρος εξ ου αιτείται η μεταγωγή ζητήση την απελευθέρωσίν του. Αρθρον Ουδείς μάρτυς ή πραγματογνώμων, οιαδήποτε και αν είναι η εθνικότης αυτού, εμφανιζόμενος κατόπιν κλήσεως ενώπιον των δικαστικών αρχών του αιτούντος Μέρους, δύνανται να διωχθή, να κρατηθή ή να υποβληθή εις οιονδήποτε περιορισμόν της ατομικής του ελευθερίας επί του εδάφους του Μέρους τούτου διά πράξεις ή καταδίκας προγενεστέρας της αναχωρήσεώς του εκ του εδάφους του προς ο η αίτησις Μέρους. αυτού, 2. Ουδέν πρόσωπον, οιαδήποτε και αν είναι η εθνικότης

7 κλητευόμενον ενώπιον των δικαστικών αρχών του αιτούντος Μέρους ίνα λογοδοτήση περί πράξεων διά τας οποίας διώκεται, δύναται να διωχθή, να κρατηθή, ή να υποβληθή εις οιονδήποτε άλλον περιορισμόν της ατομικής του ελευθερίας δια πράξεις ή καταδίκας προγενεστέρας της αναχωρήσεώς του εκ του εδάφους του προς ο η αίτησις Μέρους και μη καθοριζομένας εν τη κλήσει. 3. Η εν τω παρόντι άρθρω προβλεπομένη ασυλία θέλει παύσει όταν ο μάρτυς, ο πραγματογνώμων ή το διωκόμενον πρόσωπον, αν και σχον την δυνατότητα επί δεκαπέντε συνεχείς ημέρας αφ` ης η παρουσία αυτού δεν απητείτο πλέον υπό των δικαστικών αρχών, να εγκαταλείψη το έδαφος του αιτούντος Μέρους, παρέμειναν εν τούτοις επί του εδάφους τούτου, ή επήλθεν εις αυτό αφού προηγουμένως το εγκατέλειψε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΥ. Ποινικόν Μητρώον Αρθρον 13.- Το προς ο η αίτησις Μέρος θα ανακοινώση εν ω μέτρω δύνανται αι παρ` αυτώ δικαστικαί αρχαί να λάβωσι τοιαύτας πληροφορίας, αντίγραφα ή αποσπάσματα του Ποινικού Μητρώου και πάσαν ετέραν εκ τούτου πληροφορίαν ήτις ήθελε ζητηθή παρά του αιτούντος Μέρους διά τας ανάγκας ποινικής τινός υποθέσεως. 2. Κατά τας λοιπάς περιπτώσεις πλην των εν παραγράφω 1η του παρόντος άρθρου προβλεπομένων, θέλει δοθή ικανοποίησις εις τοιαύτην αίτησιν υπό τας συνθήκας τας προβλεπομένας υπό της νομοθεσίας, των κανονισμών και της πρακτικής του προς ο η αίτησις Μέρους. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Υ. Διαδικασία Αρθρον Αι αιτήσεις δικαστικής συνδρομής δέον όπως αναγράφωσι τα ακόλουθα: α) την αιτούσαν αρχήν, β) το αντικείμενον και τον λόγον της αιτήσεως, περί γ) εν τω μέτρω του δυνατού, την ταυτότητα και εθνικότητα του ου η αίτησις προσώπου, και

8 δ) ενδεχομένως το όνομα και την διεύθυνσιν του παραλήπτου. 2. Αι περί ων εν άρθροις 3, 4 και 5 δικαστικαί παραγγελίαι θα αναφέρουν επί πλέον την κατηγορίαν και θα περιέχουν συνοπτικήν έκθεσιν των πραγματικών γεγονότων. Αρθρον Αι περί ων εν άρθροις 3, 4 και 5 δικαστικαί παραγγελίαι ως και περί ων εν άρθρω 11 αιτήσεις θα απευθύνονται υπό του Υπουργείου Δικαιοσύνης του αιτούντος Μέρους προς το Υπουργείον Δικαιοσύνης του προς ο η αίτησις Μέρους και θα επιστρέφωνται διά της αυτής οδού. 2. Εν περιπτώσει επειγούσης ανάγκης, αι περί ων πρόκειται δικαστικαί παραγγελίαι δύνανται να απευθυνθώσι απ` ευθείας υπό των δικαστικών αρχών του αιτούντος Μέρους προς τας δικαστικάς αρχάς του προς ο η αίτησις Μέρους. Αύται θέλουν επιστραφή, μετά των σχετικών προς την εκτέλεσιν των εγγράφων, διά της εν παραγράφω 1η του παρόντος άρθρου προβλεπομένης οδού. 3. Αι περί ων εν παραγράφω 1η του άρθρου 13 αιτήσεις δύνανται να απευθυνθούν απ` ευθείας υπό των δικαστικών αρχών εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του προς ο η αίτησις Μέρους, αι δ` απαντήσεις δύνανται να επιστραφώσι απ` ευθείας υπό της υπηρεσίας ταύτης. Αι περί ων εν παραγράφω 2 του άρθρου 13 αιτήσεις θα απευθύνωνται υπό του Υπουργείου Δικαιοσύνης του προς ο η αίτησις Μέρους. 4. Αι αιτήσεις δικαστικής συνδρομής, πλην των περί ων εν παραγράφω 1 και 3 του παρόντος άρθρου, ιδία δ` αι αιτήσεις προκαταρκτικής εξετάσεως, δύνανται να διαβιβασθούν απ` ευθείας μεταξύ των δικαστικών αρχών. 5. Καθ` ας περιπτώσεις η απ` ευθείας διαβίβασις επιτρέπεται υπό της παρούσης Συμβάσεως, δύναται αύτη να ενεργηθή μέσω της Διεθνούς Οργανώσεως Εγκληματολογικής Αστυνομίας (ΙΝΤΕΡΠΟΛ). 6. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται κατά την υπογραφήν της παρούσης Συμβάσεως ή κατά την κατάθεσιν της πράξεως κυρώσεως ή προσχωρήσεως

9 αυτού, διά δηλώσεως απευθυνομένης προς το Συμβούλιον της Ευρώπης, είτε να γνωστοποιήση ότι πάσαι ή τινές των αιτήσεων δικαστικής συνδρομής δέον όπως απευθύνωνται αυτώ δι` άλλης οδού πλην της εν τω παρόντι άρθρω προβλεπομένης, είτε να ζητήση όπως, εν τη παραγράφω 2 του άρθρου τούτου προβλεπομένη περιπτώσει, αντίγραφον της δικαστικής παραγγελίας κοινοποιηθή ταυτοχρόνως και εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης αυτού. 7. Το παρόν άρθρον δεν θέλει θίξει τας διατάξεις των μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών ισχυόντων διμερών συμφώνων ή διακανονισμών, δι` ων προβλέπεται η απ` ευθείας διαβίβασις των αιτήσεων δικαστικής συνδρομής μεταξύ των αρχών των Μερών. Αρθρον Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν θέλει απαιτηθή μετάφρασις των αιτήσεων και των συννημένων εγγράφων. 2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά την υπογραφήν ή την κατάθεσιν της πράξεως κυρώσεως ή κατά την προσχώρησιν αυτού, διά δηλώσεως απευθυνομένης προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επιφυλάξη εαυτώ το δικαίωμα ν` απαιτή όπως αι αιτήσεις και τα συνημμένα έγγραφα απευθύνωνται αυτώ συνοδευόμενα είτε υπό μεταφράσεως εις την ιδίαν αυτού γλώσσαν είτε υπό μεταφράσεως εις μίαν οιανδήποτε των επισήμων γλωσσών του Συμβ. της Ευρώπης ή εις εκείνην εκ των γλωσσών τούτων ην θέλει αποδείξει. Τα λοιπά Μέρη θα δύνανται να εφαρμόσουν τον κανόνα της αμοιβαιότητος. 3. Το παρόν άρθρον δεν θέλει θίξει τας περί μεταφράσεως των αιτήσεων και συνημμένων εγγράφων διατάξεις τας περιεχομένας εντός ισχυόντων ή μελλόντων να συναφθώσι μεταξύ δύο ή πλειόνων Συμβαλλομένων Μερών συμφώνων ή διακανονισμών. Αρθρον 17.- Τα διαβιβαζόμενα κατ` εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως αποδεικτικά και έγγραφα απαλλάσσονται πάσης διατυπώσεως επικυρώσεως. Αρθρον 18.- Αν η λαμβάνουσα αίτησιν συνδρομής αρχή τυγχάνη αναρμόδια ίνα ικανοποιήση αυτήν, θέλει διαβιβάσει αυτεπαγγέλτως την αίτησιν

10 ταύτην εις την αρμοδίαν αρχήν της χώρας αυτής, εν η δε περιπτώσει η αίτησις απηυθύνθη διά της ευθείας οδού, θέλει αύτη ειδοποιήσει περί τούτου το αυτό Μέρος διά της αυτής οδού. Αρθρον 19.- Πάσα άρνησις δικαστικής συνδρομής θέλει αιτιολογηθή. Αρθρον 20.- Επιφυλλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 9, η εκτέλεσις των αιτήσεων δικαστικής συνδρομής δεν θέλει συνεπάγεσθαι την απόδοσιν οιωνδήποτε δαπανών, εξαιρέσει των προκληθεισών εκ της χρησιμοποιήσεως πραγματογνωμόνων επί του εδάφους του προς ο η αίτησις Μέρους και εκ της μεταγωγής κρατουμένων ενεργουμένης κατ` εφαρμογήν του άρθρου 11. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΥΙ. Αίτησις προς άσκησιν Ποινικής Διώξεως Αρθρον Πάσα καταγγελία απευθυνομένη υπό Συμβαλλομένου Μέρους προς άσκησιν ποινικής διώξεως ενώπιον των δικαστηρίων ετέρου Μέρους, θέλει αποτελέσει αντικείμενον κοινοποιήσεων μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης, εκτός εάν τις εκ των Συμβαλλομένων Μερών κάμη χρήσιν του εν παραγράφω 6 το άρθρου 15 προβλεπομένου δικαιώματος. 2. Το προς ο η αίτησις Μέρος θέλει γνωρίσει την δοθείσαν εις την αίτησιν περί ποινικής διώξεως συνέχειαν, και διαβιβάσει ενδεχομένως αντίγραφον της εκδοθείσης αποφάσεως. 3. Αι διατάξεις του άρθρου 16 θέλουν εφαρμοσθή και επί των εν παραγράφω 1η του παρόντος άρθρου προβλεπομένων αιτήσεων περί ποινικής διώξεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΥΙΙ. Ανταλλαγή Πληροφοριών εκ του Ποινικού Μητρώου Αρθρον 22.- Εκαστον των Συμβαλλομένων Μερών θέλει πληροφορήσει το ενδιαφερόμενον Μέρος περί των καταδίκων και των μεταγενεστέρων μέτρων, των αφορώντων τους υπηκόους του Μέρους τούτου και εγγραφομένων εκ τω ποινικώ μητρώω. Τα Υπουργεία Δικαιοσύνης θέλουν κοινοποιήσει, αλλήλοις τας πληροφορίας ταύτας τουλάχιστον άπαξ του ενιαυτού. Εάν το περί ου

11 πρόκειται πρόσωπον θεωρήται υπήκοος δύο ή πλειόνω Συμβαλλομένων Μερών, αι πληροφορίαι θέλουν κοινοποιηθή εκάστω των ενδιαφερομένων Μερών, εκτός αν το πρόσωπον τούτο έχη την εθνικότητα του Μέρους επί του εδάφους του οποίου κατεδικάσθη. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΥΙΙΙ. Τελικαί Διατάξεις Αρθρον Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά την υπογραφήν της παρούσης Συμβάσεως ή την κατάθεσιν της πράξεως κυρώσεως ή προσχωρήσεως αυτού, να διατυπώσει επιφυλάξεις εν σχέσει προς μίαν ή πλείονας ωρισμένας διατάξεις της συμβάσεως. 2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος όπερ θα έχη διατυπώσει επιφύλαξιν τινα θέλει αποσύρει αυτήν ευθύς ως αι περιστάσεις το επιτρέψουν. Η παραίτησις από των επιφυλάξεων θέλει γίνει διά κοινοποιήσεως προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 3. Συμβαλλόμενον Μέρος όπερ θα έχη διατυπώσει επιφύλαξιν εν σχέσει προς διάταξίν τινα της Συμβάσεως δεν δύναται να αξιώσει την εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης υφ` ετέρου μέρους, ειμί εν ω μέτρω το πρώτον θα έχη αποδεχθή την διάταξιν ταύτην. Αρθρον 24.- Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά υπογραφήν της παρούσης Συμβάσεως ή την κατάθεσιν της πράξεως κυρώσεως ή προσχωρήσεως αυτού διά δηλώσεως απευθυνομένης προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να προσδιορίση ποίας Αρχάς θέλει τούτο θεωρήσει ως δικαστικάς τοιαύτας εν σχέσει προς την εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως. Αρθρον Η παρούσα Σύμβασις θέλει εφαρμόζεσθαι επί των μητροπολιτικών εδαφών των Συμβαλλομένων Μερών. 2. Αύτη θέλει επίσης εφαρμόζεσθαι, όσον μεν αφορά την Γαλλίαν, εις την Αλγερίαν και τους πέραν των θαλασσών νομούς, όσον δ` αφορά την Ιταλίαν, εις το υπό Ιταλικήν διοίκησιν έδαφος της Σομαλίας. 3. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία δύναται να επεκτείνη την

12 εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως εις το ΛΑΝΔ του Βερολίνου διά δηλώσεως απευθυνομένης προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 4. Οσον αφορά το Βασίλειον των Κάτω - Χωρών, η παρούσα Σύμβασις θέλει εφαρμόζεσθαι εις το ευρωπαϊκόν έδαφος αυτού. Το Βασίλειον δύναται να επεκτείνη την εφαρμογήν της Συμβάσεως εις τας Ολλανδικάς Αντίλλας, το Σουρινάμ και την Ολλανδικήν Νέαν Γουϊνέαν, διά δηλώσεως απευθυνομένης προς τον Γενικόν Γραμματέαν του Συμβουλίου της Ευρώπης. 5. Δι` απ` ευθείας διακανονισμού μεταξύ δύο ή πλειόνων Συμβαλλομένων Μερών και υπό τους εν τω διακανονισμώ τούτω συνομολογηθησομένους όρους, η εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως δύναται να επεκταθή εις παν έδαφος τινός εκ των Μερών τούτων, πλην των περί ων εν παραγράφοις 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου εδαφών, του οποίου αι διεθνείς σχέσεις ρυθμίζονται υπό τινος των Μερών. Αρθρον Επιφυλλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 15 και της παραγράφου 3 του άρθρου 16, η παρούσα Σύμβασις καταργεί, ως προς τα εδάφη εφ` ων εφαρμόζεται, τας εκ των διατάξεων των διμερών συνθηκών, συμβάσεων και συμφωνιών, τας διεπούσας μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Μερών την δικαστικήν συνδρομήν επί ποινικών υποθέσεων. 2. Αλλ` η παρούσα Σύμβασις δεν θέλει θίξει τας υποχρεώσεις τας απορρεούσας εκ των διατάξεων πάσης άλλης διμερούς ή πολυμερούς διεθνούς συμβάσεως, της οποίας ρήτραι τινές διέπουν ή θέλουν διέπει, εντός ωρισμένου πεδίου, ειδικάς μορφάς της δικαστικής συνδρομής. 3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να συνάψουν μεταξύ αυτών διμερή ή πολυμερή σύμφωνα αφορώντα την δικαστικήν συνδρομήν επί ποιν. υποθέσεων, μόνον προς συμπλήρωσιν των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως ή προς διευκόλυνσιν της εφαρμογής των εν αυτή περιεχομένων αρχών. 4. Οταν μεταξύ δύο ή πλειόνων Συμβαλλομένων Μερών, η δικαστική

13 συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων ενεργήται βάσει ομοιομόρφου νομοθεσίας ή ειδικού καθεστώτος προβλέποντος την αμοιβαίαν εφαρμογήν μέτρων δικαστικής συνδρομής επί του εδάφους εκάστου εξ αυτών, τα Μέρη ταύτα δικαιούνται όπως ρυθμίσουν τας εν τω πεδίω τούτω αμοιβαίας σχέσεις αυτών αποκλειστικώς βάσει των συστημάτων τούτων, παρά τας διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη άτινα συμφώνως ταις διατάξεσι της παρούσης παραγράφου, αποκλείουσιν ή ήθελον αποκλείσει των αμοιβαίων σχέσεων αυτών την εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως, οφείλουν να απευθύνουν σχετικήν κοινοποίησιν προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. προς Αρθρον Η παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνη ανοικτή υπογραφήν υπό των Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. 2. Η Σύμβασις θέλει τεθή εν ισχύϊ 90 ημέρας μετά την ημερομηνίαν καταθέσεως της τρίτης πράξεως κυρώσεως. 3. Θέλει δ` ισχύσει αύτη έναντι παντό Μέρους όπερ υπογράφον, θέλει κυρώσει αυτήν μεταγενεστέρως, 90 ημέρας μετά την κατάθεσιν της πράξεως κυρώσεως αυτού. Αρθρον Η επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης δύναται να καλέση παν Κράτος μη μέλος του Συμβουλίου ίνα προσχωρήση εις την παρούσαν Σύμβασιν. Η αφορώσα την πρόσκλησην ταύτην απόφασις δέον όπως τύχη της ομοφώνου εγκρίσεως των Μελών του Συμβουλίου των κυρωσάντων την Σύμβασιν. 2. Η προσχώρησις θέλει ενεργηθή διά της καταθέσεως παρά τω Γενικώ Γραμματεί του Συμβουλίου, πράξεως προσχωρήσεως ήτις θέλει ισχύσει 90 ημέρες μετά την κατάθεσιν αυτής. Αρθρον 29.- Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, δι` όσν αφορά εαυτό, να καταγγείλη την παρούσαν Σύμβασιν απευθύνον σχετικήν κοινοποίσιν προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η τοιαύτη καταγγελία θέλει ισχύσει εξ μήνας μετά την ημερομηνίαν λήξεως της κοινοποιήσεως αυτής υπό του Γενικού Γραμματέως του Συμβουλίου.

14 Αρθρον 30.- Ο Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης θέλει κοινοποιήσει εις τα Μέλη του Συμβουλίου και εις την Κυβέρνησιν παντός Κράτους προσχωρήσαντος εις την παρούσαν Σύμβασιν: α) τα ονόματα των υπογραψάντων και την κατάθεσιν πάσης πράξεως κυρώσεως ή προσχωρήσεως. β) την ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος. γ) πάσαν κοινοποίησιν ληφθείσαν κατ` εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5, της παραγράφου 3 του άρθρου 7, της παραγράφου 6 του άρθρου 15, της παραγράφου 2 του άρθρου 16, του άρθρου 24, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 και της παραγράφου 4 του άρθρου 26. δ) πάσαν επιφύλαξιν διατυπουμένην κατ` εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 23. ε) την παραίτησιν πάσης επιφυλάξεως, γενομένης κατ` εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 23. στ) πάσαν κοινοποίησιν καταγγελίας λαμβανομένην κατ` εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 29, και την ημερομηνίαν αφ` ης αύτη θέλει ισχύσει. Εις πίστωσιν των ανωτέρω οι υποφαινόμενοι, νομίμως εξουσιοδοτηθέντες προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσαν συμφωνίαν. Συνετάγη εν Στρασβούργω την 20ην Απριλίου 1959, εις την γαλλικήν και την αγγλικήν, των δύο κειμένων εχόντων ίσην ισχύν, εις εν και μόνον αντίτυπον όπερ θέλει παραμείνει κατατεθειμένον εις το αρχείον του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου θέλει αποστείλει βεβαιωμένον ακριβές αντίγραφον αυτού εις τας υπογράφουσας ή προσχωρούσας Κυβερνήσεις. ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Επιφύλαξις περί παραγράφου 1 του άρθρου 1ου.- Η Αυστρία θέλει χορηγήσει την δικαστικήν βοήθειαν μόνον κατά τας διαδικασίας τας

15 αφορώσας παραβάσεις αξιοποίνους και κατά το αυστριακόν δίκαιον, ων η καταστολή θα ήτο, καθ` ην στιγμήν αιτείται η βοήθεια, της αρμοδιότητος των δικαστικών αρχών. Επιφύλαψις περί εδαφίου (α) του άρθρου 2. Η Αυστρία δεν θέλει παράσχει βοήθειαν διά τας εν εδαφίω (α) αναγραφομένας παραβάσεις. Επιφύλαξις περί εδαφίου (β) του άρθρου 2. Διά των "άλλων ουσιωδών συμφερόντων της χώρας αυτού" η Αυστρία εννοεί ιδία την προβλεπομένην υπό της Αυστριακής νομοθεσίας υποχρέωσιν τηρήσεως μυστικού. Δήλωσις αφορώσα την παράγραφον 1 του άρθρου 5. Η Αυστρία θέλει υποβάλει την εκτέλεσιν των δικαστικών παραγγελιών επί σκοπώ ερεύνης ή κατασχέσεως αντικειμένου, εις τους εν εδαφίω (γ) συνομολογουμένους όρους. Δήλωσις αφορώσα την παράγραφον 2 του άρθρου 16. Η Αυστρία θέλει απαιτήσει όπως αι αιτήσεις δικαστικής συνδρομής και τα συνημμένα αυταίς έγγραφα άτινα, κατά παράγραφον 2 του άρθρου 15, θέλουν αποσταλή απ` ευθείας εις τας αυστριακάς ποινικάς δικαστικάς αρχάς ή εις την αυστριακήν εισαγγελίαν, συνοδεύονται υπό μεταφράσεως εις την γερμανικήν γλώσσαν. Δήλωσις αφορώσα το άρθρον 24. Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως η Αυστρία θέλει θεωρήσει ως αυστριακάς δικαστικάς αρχάς τα ποινικά δικαστήρια, την εισαγγελίαν και το Ομοσπονδιακόν Υπουργείον της Δικαιοσύνης. ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ Επί τη υπογραφή της Ευρωπαϊκής συμβάσεως δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων, η Βελγική Κυβέρνησις δηλοί: 1. ότι ποιείται χρήσιν του εν παραγράφω 1 (β) άρθρου 5 προβλεπομένου δικαιώματος και δεν θέλει επιτρέψει την εκτέλεσιν των δικαστικών παραγγελιών επί σκοπώ ερεύνης ή κατασχέσεως αντικειμένου, ειμή διά

16 πράξεως υποκειμένης εις έκδοσιν. 2. ότι διατυποί τας ακολούθως επιφυλάξεις: α) ο περί εν άρθρω ΙΙ δανεισμός κρατουμένων δεν θέλει επιτραπή. β) η κοινοποίησις των "μεταγενεστέρων μέτρων" περί ων εν άρθρω 22 δεν θα ενεργήται αυτομάτως, εν τούτοις, η δυνατότης τοιαύτης κοινοποιήσεως δεν θέλει αποκλεισθή εις ειδικάς περιπτώσεις και επί τη αιτήσει των ενδιαφερομένων αρχών. γ) η Βελγική Κυβέρνησις, παρά τας διατάξεις του άρθρου 26, επιφυλάσσει εαυτή το δικαίωμα όπως διατηρήση ή συνάψη μεθ` ομοίων χωρών διμερείς ή πολυμερείς συνθήκας παρεχούσας ευρυτέρας δυνατότητας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων. Διά την Κυβέρνησιν της Γαλλικής Δημοκρατίας: Η Γαλλική Κυβέρνησις δηλοί ότι, λόγω της εσωτερικής οργανώσεως και της λειτουργίας του ποινικού μητρώου εν Γαλλία, αι αρμόδιαι υπηρεσίαι ευρίσκονται εκ των πραγμάτων εν αδυναμία όπως γνωρίζουν αυτομάτως εις τα Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσης Συμβάσεως, συμφώνως τω άρθρω 22, τα μέτρα τα ληφθέντα μεταγενεστέρως τη καταδίκη των υπηκόων των ως τα μέτρα της χάριτος, της αποκαταστάσεως ή της αμνηστείας - άτινα εγγράφονται εν τω ποινικώ μητρώω.- Παρέχει εν τούτοις την βεβαίωσιν ότι αι ως άνω αρχαί, όταν τούτο θέλει αιτηθή εξ αυτών εν σχέσει προς ειδικάς περιπτώσεις, θέλουν διευκρινίσει εν τω μέτρω του δυνατού εις τα ρηθέντα Συμβαλλόμενα Μέρη, την ποινικήν κατάστασιν των υπηκόων των. Η Γαλλική Κυβέρνησις δηλοί ότι δέον όπως θεωρηθούν δικαστικαί αρχαί διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως αι ακόλουθαι αρχαί: - οι πρώτοι πρόεδροι, πρόεδροι, μέλη του ακυρωτικού, εφέται και πρωτοδίκαι των ποινικών δικαστηρίων. - οι ανακριταί των δικαστηρίων τούτων. - οι Εισαγγελείς Ακυρωτικού και εφετών. - οι Αντεισαγγελείς Ακυρωτικού και εφετών. - οι Εισαγγελείς και αντεισαγγελείς πρωτοδικών.

17 - οι Εισαγγελείς και αντεισαγγελείς πλημμελειοδικών. - οι παρά πταισματοδίκαις εκπρόσωποι της εισαγγελικής αρχής. - οι κυβερνητικοί Επίτροποι παρά τοις δικαστηρίοις των ενόπλων δυνάμεων. Διά την Κυβέρνησιν του Βασιλείου της Ελλάδος: Η Ελληνική Κυβέρνησις διατυποί ρητάς επιφυλάξεις επί των άρθρων 4 και 11 της Συμβάσεως, της αποδοχής αυτών ούσης ασυμβιβάστου προς τα άρθρα 97 και 459 του Ελληνικού Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. (ΣΗΜ. Ακολουθούν υπογραφαί). Αρθρο :ΔΕΥΤΕΡΟΝ Αρθρον δεύτερον.- 1. Αντί του άρθρου 4 της συμβάσεως έχει ισχύν η διάταξις του άρθρου 97 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. 2. Αντί του άρθρου 11 της συμβάσεως έχει ισχύν η διάταξις του άρθρου 459 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας.

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας.

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας. ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΔΑ Εις σύμβασιν περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 ΦΕΚ 256/Α ) Αι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 559/77 Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής (ΦΕΚ 78/Α/12-03-77)

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/1974

ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/1974 ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/1974 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 [όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 399/1947 «Περί κυρώσεως πράξεως τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου (Συντάγματος) της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο.

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο. 14 Πρώτον Πρόσθετον Πρωτόκολλον εις την Σύμβασιν περί Προασπίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996)

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996) Σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988)

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988) Αρ. 1 1. Αντικείμενο του Κώδικα αυτού είναι η ρύθμιση των σχέσεων που απορρέουν από τη λειτουργία ή την εκμετάλλευση πολιτικού αεροσκάφους. 2. Αεροσκάφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβασις Αφορώσα εις την Μείωσιν του Αριθμού των Περιπτώσεων Ανιθαγένειας

Διεθνής Σύμβασις Αφορώσα εις την Μείωσιν του Αριθμού των Περιπτώσεων Ανιθαγένειας Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών Σύμβαση για την Εξάλειψη της Ανιθαγένειας Διεθνής Σύμβασις Αφορώσα εις την Μείωσιν του Αριθμού των Περιπτώσεων Ανιθαγένειας Ειδικό Πρωτόκολλο για την Ανιθαγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού

Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2584/1998 «Κύρωση της Σύμβασης για την Ασφάλεια του ΟΗΕ και του Συνδεδεμένου με αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2514/1997: Συμφωνία Σένγκεν(κατάργηση ελέγχου στα σύνορα κλπ) (179658)

Ν 2514/1997: Συμφωνία Σένγκεν(κατάργηση ελέγχου στα σύνορα κλπ) (179658) Ν 2514/1997: Συμφωνία Σένγκεν(κατάργηση ελέγχου στα σύνορα κλπ) (179658) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 6 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2514 ΦΕΚ Α'140 27.6.1997 Κύρωση: 1)της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΙΤΗΣΗ. Προς

ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΙΤΗΣΗ Της «Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά, Λεωφ. Θησέως αρ. 67 (Νέα Ερυθραία), νομίμως εκπροσωπουμένης, Του Ανδρέα Βγενόπουλου, κατοίκου

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ανά τομέα πολιτικής θεματική κατάταξη

3. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ανά τομέα πολιτικής θεματική κατάταξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή της ισχύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ανά τομέα δικαίου

3. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ανά τομέα δικαίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή της ισχύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβασις EΛΛA OΣ -ΦINΛAN IAΣ. NOMOΣ 1191/1981 (Φ.E.K. 206/31-7-1981/ τ.a')

Σύµβασις EΛΛA OΣ -ΦINΛAN IAΣ. NOMOΣ 1191/1981 (Φ.E.K. 206/31-7-1981/ τ.a') ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1191 Περί κυρώσεως της εις Aθήνας την 21ην Iανουαρίου 1980 υπογραφείσης Συµβάσεως µεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Φινλανδίας περί αποφυγής της διπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ...

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ... ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ... Ζητώ την αποζημίωσή μου για το ατύχημα που έγινε στις... και ώρα... στην περιοχή... και στην οδό... Παραθέτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22046 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [1] Ν 4165/1961 Περί κυρώσεως της υπό της Ελλάδος υπογραφείσης εν Παρισίοις την 13ην Δεκεμβρίου 1957 Ευρωπαϊκής συμβάσεως εκδόσεως...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων.

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Αντικείμενον Αρθρο 1. 1. Προς προστασίαν της δημοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονομικών διατάξεων, ων η

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

1. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων

1. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 1. Συλλογή της ισχύουσας

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 και 2/20087/0025/30.6.2010 αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 και 2/20087/0025/30.6.2010 αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ. 2/6800/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε. ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/5/26.01.2011 2011 ΤτΕ περί Διαδικασίας διακανονισμού ζημιών & καταβολής αποζημιώσεων από σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από τη χρήση οχημάτων & συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ... Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ΔΟΥ.. ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Συνοπτικός τίτλος... 1 Ερµηνεία... 1 Επιβολή φόρου... 2 Υποχρέωσις ιδιοκτήτου... 4 Βεβαίωσις φόρου... 4 Αξία της ακινήτου ιδιοκτησίας...

Διαβάστε περισσότερα