Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204"

Transcript

1 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος εργαζοµένου - Ειδική αµέλεια εργοδότη - χρηµατική ικανοποίηση - Συντηρητική κατάσχεση. Οι παροχές στις οποίες αναφέρονται οι ειδικές διατάξεις περί εργατικού ατυχήµατος, που εφαρµόζονται και στους ναυτικούς, λόγω του εφάπαξ και εκ των προτέρων καθορισµού τους και της µη συσχέτισης αυτών προς τυχόν ζηµία του παθόντος, έχουν προέλευση τη σχέση εργασίας και στερούνται χαρακτήρα αποζηµίωσης. Συνεπώς, λόγω του συµβατικού της χαρακτήρα και της µη σχετικής πρόβλεψης στο Ν 551/1915, αποκλείεται η χρηµατική ικανοποίηση για µη περιουσιακή ζηµία (299 ΑΚ) από µόνο το γεγονός ότι η ανικανότητα ή ο θάνατος του εργαζοµένου προήλθαν από βίαιο συµβάν κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η αµέλεια του εργοδότη που οφείλεται σε παραµέληση µέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται από γενικές διατάξεις (662 ΑΚ), δεν στοιχειοθετεί αδικοπραξία, ώστε να οφείλεται χρηµατική ικανοποίηση. Ο εφοδιασµός του πλοίου µε πιστοποιητικό επιθεώρησης, µόνο κατά τεκµήριο µπορεί να πιστοποιεί την καλή κατάσταση αυτού και δεν απαλλάσσει τον πλοιοκτήτη από την υποχρέωση να αναφέρει αµέσως στην αρµόδια Αρχή κάθε συµβάν ή ελάττωµα που επηρεάζει δυσµενώς την πλωϊµότητά του. Συνεπώς, εκείνος που εκµεταλλεύεται πλοίο και δεν τηρεί την υποχρέωση αυτή, σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος κατά τη διάρκεια του πλου που δεν εµπόδισε, όπως όφειλε, λόγω του υπάρχοντος ελλατώµατος του πλοίου, υποχρεούται σε πλήρη αποζηµίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοινού δικαίου. Η οφειλόµενη χρηµατική ικανοποίηση της ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου, προσδιορίζεται µε βάση την εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών και ειδικά το βαθµό του πταίσµατος, το είδος της προσβολής, την περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση των µερών, κατά τους κανόνες της κοινής πείρας και της λογικής. Απόφαση ικαστηρίου Πρόεδρος: Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ ικηγόροι: Μ. Κουντούρης, Ν. όµβρος, Α.-Κ. Τζήµας

2 Από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Ν 551/1915, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε µε το Β 24.7/ και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 38 εδ. α' του ΕισΝΑΚ, που έχει εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 66 εδ. β' του ΚΙΝ και στους ναυτικούς, προκύπτει ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους εργοδότες, ως προς τους οποίους έχει εφαρµογή ο εν λόγω νόµος και αφορούν σε "αποζηµίωση" των εργατών ή υπαλλήλων ή των καθολικών διαδόχων τους από ατύχηµα, όπως, εκτός άλλων, θάνατον από βίαιο συµβάν κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαφορµής αυτής, περιορίζονται δε στις αναφερόµενες από τον ίδιο νόµο παροχές, οι οποίες στερούνται χαρακτήρα αποζηµιώσεως, λόγω του εφάπαξ και εκ των προτέρων καθορισµού τους και του ασυσχέτιστου αυτών προς τυχόν ζηµίαν του παθόντος, έχουν προέλευση την σχέση εργασίας µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου. Έτσι, λόγω αφενός του συµβατικού τους χαρακτήρα και αφετέρου του ότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Ν. 551/1915, αποκλείεται η χρηµατική ικανοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 299 ΑΚ (Μπαλής Ενοχ. ικ., Γεν. Μέρος παρ Γεωργιάδης - Σταθόπουλος: Αστικός Κώδιξ τοµ. 2 ος στο άρθρο 299 αρ. 5) εκ µόνου του γεγονότος ότι η ανικανότητα ή ο θάνατος του εργαζοµένου προήλθαν από βίαιο συµβάν κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η αµέλεια του εργοδότη κλπ, που οφείλεται σε παραµέληση µέτρων ασφάλειας, που επιβάλλονται από γενικές διατάξεις, όπως εκείνη του άρθρου 662 ΑΚ, δεν µπορεί να µεταστοιχειώσει το εργατικό ατύχηµα σε αδικοπραξία, ώστε να οφείλεται και χρηµατική ικανοποίηση για µη περιουσιακή βλάβη, σύµφωνα µε τα άρθρα 299, 914 και 932 ΑΚ. Η εκδοχή ότι η γενική αµέλεια, µε την ευθύς πιο πάνω έννοια, ως προς το επελθόν εργατικό ατύχηµα, είναι αρκετή για να στοιχειοθετήσει αδικοπραξία και εντεύθεν να θεµελιώσει αξίωση χρηµατικής ικανοποίησης της µη περιουσιακής ζηµίας, δεν µπορεί να γίνει δεκτή, επειδή καταλήγει στο άτοπον να αποζηµιώνεται µόνο η µη περιουσιακή ζηµία (ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη) όχι δε και η "περαιτέρω" περιουσιακή ζηµία, που ενδεχοµένως δεν καλύπτεται από τις εφάπαξ παροχές του Ν 551/1915, παρά τη νοµοθετική βούληση να αποζηµιώνεται πλήρως η περιουσιακή ζηµία και µόνον κατ' εξαίρεση η µη περιουσιακή ζηµία (βλ. Εφ.Πειρ. 74/1983 ΕΝ 11,350, ΜπρΠειρ 3552/96 ΕΝ 25,26).

3 Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 43 παρ.1 του Ν 187/1973 (σχ. άρθρ. 10 παρ.2 Ν. 4473/1965), η παράβαση της οποίας σηµειωτέον, επισύρει πέραν των ποινικών και πειθαρχικών, και τις κυρώσεις του άρθρου 45 του ιδίου Ν, οι πλοίαρχοι, εφοπλιστές πράκτορες πλοίων ως και οι αντιπρόσωποι αυτών υποχρεούνται να αναφέρουν αµέσως στην Επιθεώρηση Εµπορικών Πλοίων (Ε.Ε.Π.) ή την οικεία Λιµενική ή Προξενική Αρχή κάθε συµβάν ή ελάττωµα που επηρεάζει την ασφάλεια των πλοίων τους κλπ. Από τη διάταξη αυτή, σαφώς προκύπτει, ότι ο εφοδιασµός του πλοίου µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό επιθεώρησης, το οποίο µόνο κατά τεκµήριο µπορεί να πιστοποιεί την καλή του κατάσταση, δεν απαλλάσει τον πλοιοκτήτη από την υποχρέωση, που του επιβάλλει η εν λογω διάταξη, όταν, παρά την βεβαιωµένη µε το εν λόγω πιστοποιητικό ικανότητα του πλοίου προς ασφαλή πλεύση, έχει µολοταύτα τούτο ελάττωµα, που επηρεάζει δυσµενώς την πλωϊµότητά του. Αντίθετη εκδοχή θα καθιστούσε περιττή την εν λόγω διάταξη, αφού στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε ο νοµοθέτης να περιοριστεί στην καθιέρωση υποχρέωσης µόνο για εφοδιασµό µε πιστοποιητικό αξιοπλοϊας, πράγµα στο οποίο δεν αρκέστηκε και επέβαλε την πρόσθετη υποχρέωση που ειδικά προβλέπει η παραπάνω διάταξη του Ν 187/73. Κατ' ακολουθίαν, εκείνος που εκµεταλλεύεται πλοίον κλπ και παραµελεί την αναγγελία στην Ε.Ε.Π. περιστατικών που γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει και τα οποία θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς την ασφαλή πλεύση του πλοίου και έτσι αποκλείει την επέµβαση της Ε.Ε.Π. προς υπόδειξη των ληπτέων µέτρων, πριν από τον απόπλου του πλοίου, παραβαίνει την υποχρέωση, που ειδικώς του επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 43 παρ.1 του Ν 187/73 και σε περίπτωση ναυτικού ατυχήµατος, κατά τη διάρκεια του πλου, που δεν εµπόδισε, όπως όφειλε, λόγω του υπάρχοντος ελαττώµατος του πλοίου, υποχρεούται σε πλήρη αποζηµίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοινού δικαίου (άρθρ. 914 επ. ΑΚ). Από τις διατάξεις των άρθρων 1463, 1485, 1486, 1488 και 1493 ΑΚ προκύπτει ότι οι ανιόντες και κατιόντες υποχρεούνται αµοιβαίως σε διατροφή, το µέτρο της οποίας προσδιορίζεται µε βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του και περιλαµβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του δικαιούχου κλπ. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 928 ΑΚ, ο υπόχρεως για το θάνατο προσώπου οφείλει να καταβάλει τα νοσήλεια και τα έξοδα κηδείας σε εκείνον

4 που βαρύνεται µε αυτά, σύµφωνα µε το νόµο και ακόµη να αποζηµιώσει εκείνον που, σύµφωνα µε το νόµο, έχει δικαίωµα να απαιτήσει από το θύµα διατροφή κλπ. Ο υπόχρεως δε για την παροχή της αποζηµίωσης του άρθρου 928 ΑΚ οφείλει να παρέχει αυτήν για όλο το χρονικό διάστηµα της πιθανής ζωής του, αλλά και στης πιθανής ζωής του δικαιούχου, προς διαπίστωση του οποίου ο δικαστής θα προσφύγει σε εκτίµηση των πιθανοτήτων µε βάση τα συνήθη αποδεικτικά µέσα αλλά και κάθε άλλο χρήσιµο στοιχείο (Καυκάς Ενοχικόν ίκαιον, Ειδικόν Μέρος τοµ. Β' στο άρθρο 928 παρ. 5 - Λιτζερόπουλος: Στοιχεία Ενοχικού ικαίου (1960) σελ Φίλιος: Ενοχικόν ίκαιον, Ειδικός Μέρος, Τευχ. ΣΤ' σελ. 668). Τέλος, η οφειλόµενη εύλογη, κατά την κρίση του ικαστηρίου, χρηµατική ικανοποίηση της ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου, η οποία επιδικάζεται στην οικογένεια του θύµατος, προσδιορίζεται, ύστερα από εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών και δη του βαθµού του πταíσµατος του υπόχρεου, του είδους της προσβολής, της περιουσιακής και κοινωνικής καταστάσεως των µερών, µε βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και της λογικής (ΑΠ 1410/1986 ΝοΒ 35, Ζέπος: Ενοχικόν ίκαιον, Β' Μέρος, Ειδικόν (1965) σελ , Φίλιος ο.π. σελ. 692). Στην προκειµένη περίπτωση οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι από αµέλεια της καθής έχει επέλθει ο θάνατος του Α.Π., υιού της πρώτης από τους αιτούντες και αδελφού των λοιπών από αυτούς και ότι εναντίον της καθής έχουν απαιτήσεις που αφορούν χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, εκ δραχµών για τον καθένα και ακόµη αποζηµίωση των ιδίων εκ δραχµών για τον καθένα, ως κληρονόµων εξ αδιαθέτου του αποθανόντος, ο οποίος κατά το θάνατο του απώλεσε διάφορα αντικείµενα, συνολικής αξίας δραχµών, ειδικότερα δε η πρώτη από τους αιτούντες αξίωση αποζηµίωσης για στέρηση του δικαιώµατος διατροφής έναντι του αποθανόντος εκ δραχµών µηνιαίως και µέχρι την , που αυτή θα συµπληρώσει κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων το 85 ο έτος της ηλικίας της. Επικαλούµενοι δε οι αιτούντες τη συνδροµή κατεπείγοντος ζητούν, προς διασφάλιση των απαιτήσεών τους, να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας της καθής µέχρι ποσού δραχµών αναφορικά µε τις απαιτήσεις της πρώτης αιτούσας και δραχµών για τον καθένα από τους λοιπούς αιτούντες και ακόµη

5 να επιδικασθεί προσωρινή "διατροφή" ποσού δραχµών για την πρώτη αιτούσα. Η αίτηση, αρµοδίως και παραδεκτώς φέρεται ενώπιον αυτού του ικαστηρίου (αρθρ. 16 αρ.2,25, αρ. 2, 683 παρ. 1 ΚΠολ ), είναι δε νόµιµη στηριζόµενη στις διατάξεις που προαναφέρθηκαν και επίσης των άρθρων 63 ΚΙΝ, 1710, 1711, 1814 και 1885 ΑΚ, 707, 728 παρ. 1 στ' 729 ΚΠολ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων (αρθρ. 686 επ. ΚΠολ ). Από την αποδεικτική διαδικασία και ειδικότερα τις ένορκες µαρτυρικές καταθέσεις και βεβαιώσεις, τα έγγραφα που προσκοµίζονται και τη συζήτηση γενικότερα, πιθανολογήθηκαν τα εξής: Το φορτηγό πλοίο " ΥΣΤΟΣ", νηολογίου Πειραιώς, µε αριθµό 8204 και κόρων ολικής χωρητικότητας 4045, της πλοιοκτησίας της καθής, απέπλευσε µε φορτίο τσιµέντου από τον Βόλο στις και ώρα µε προορισµό των Πειραιά. Στο πλοίο επέβαιναν, εκτός άλλων, και ο Α.Π., νόµιµο τέκνο της πρώτης αιτούσας και αδελφός των λοιπών αιτούντων. Την ώραν της το πλοίο αναγκάσθηκε λόγω της θαλασσοταραχής, να αγκυροβολήσει στις νότιες ακτές της νήσου Σκιάθου, στη θέση "Κοχύλι", όπου παρέµεινε µέχρι την ώραν της , αφότου και πάλιν απέπλευσε. Μετά παρέλευση µερικών ωρών το πλοίο ανετράπη σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά των ακτών της Ανατολικής Εύβοιας µε συνέπεια να επέλθει ο θάνατος εκ πνιγµού, όλων όσων επέβαιναν στο πλοίο, µεταξύ των οποίων και ο πιο πάνω αναφερόµενος Α.Π. µε εξαίρεση ενός και µόνον που διασώθηκε. Κατά την ανεύρεση των ναυαγών διαπιστώθηκε ότι κανένας από αυτούς δεν έφερε σωσίβιο, ενώ το πλοίο ούτε σήµα κινδύνου (SOS) είχε εκπέµψει, γεγονός που σηµαίνει ότι το πλοίο δεν αντιµετώπιζε ορατά προβλήµατα και δη καιρικής φύσεως, αφού, µε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, οι επιβαίνοντες στο πλοίο θα είχαν προετοιµασθεί καταλλήλως µε εφοδιασµό σωσιβίων και ακόµη το πλοίο θα είχε εκπέµψει σήµα κινδύνου (SOS). Άλλωστε το πλοίο είχε αποπλεύσει από τη Σκιάθο µε αισθητή καλιτέρευση των καιρικών συνθηκών, λόγω της πτώσης των ανέµων από 9 µποφώρ σε 6 µποφώρ, ανεξάρτητα και από το γεγονός ότι ούτε µε τις αρχικές δυσµενέστερες καιρικές συνθήκες, το πλοίο αντιµετώπιζε άµεσο κίνδυνο αφού περιορίστηκε απλώς να αγκυροβολήσει στη Σκιάθο, χωρίς να εκπέµψει σήµα

6 κινδύνου. Ο ναυπηγός - µηχανολόγος Α.Μ., που εξετάστηκε και ως µάρτυρας, στην από προκαταρκτική πραγµατογνωµοσύνη του, που προσκοµίζεται από την καθής, αφού εκφράζει την άποψη ότι η αιτία του ναυαγίου του πλοίου ήταν η µετατόπιση του φορτίου του από αριστερά προς τα δεξιά και αφορµή η απόφαση του πλοιάρχου να αποπλεύσει από το αγκυροβόλιο της Σκιάθου, χωρίς να λάβει υπόψη τον συνεχιζόµενο υψηλό και έντονο κυµατισµό, δέχεται ότι η γωνία κλίσης του φορτίου του πλοίου σε σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο είχε υπερβεί, λόγω του βίαιου διατοιχισµού του πλοίου από τον υψηλό και έντονο κυµατισµό, τις 40 µοίρες µε δεδοµένο ότι η µετατόπιση του φορτίου µπορεί να επέλθει έστω και αν η εν λόγω κλίση του φορτίου υπερβεί τις 30 µοίρες. Ωστόσο ένα τόσο σοβαρό ενδεχόµενο είναι αµέσως εκ των προτέρων ορατό και ευχερώς µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την κατάλληλη στοιβασία του φορτίου, ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα κλίσης αυτού, πέραν του παραπάνω επικίνδυνου µεγέθους, µε οσονδήποτε δυσµενείς καιρικές συνθήκες, και όχι µε τις συνήθεις καιρικές συνθήκες της έντασης των 6 µποφώρ, µε τις οποίες έπλεε το πλοίο. Σχετικά µε το θέµα αυτό ο συνταξιούχος πλοίαρχος Ι.Ε. στην από "έκθεση συµβάντων" που προσκοµίζουν οι αιτούντες εκθέτει ότι στο επίδικο πλοίο "δεν κατελείπετο χώρος για ελεύθερες επιφάνειες που να µπορούν να δηµιουργήσουν προϋποθέσεις µετατόπισης του φορτίου, διότι, όπως ο ίδιος στην έκθεσή του αναφέρει "περί το έτος 1990, λόγω αλλαγής εις την σύνθεσιν του παραγόµενου τσιµέντου, αυξήθηκε ο όγκος του και µειώθηκε το ειδικό του βάρος" και έτσι "το φορτίον έφθανε µέχρι επάνω το κατάστρωµα και τα τροφοδοτικά στόµια". Σχετικά µε την άποψη του Ι.Ε. είναι και όσα βεβαιώνει ο Γ.Τ. στην αρ. 1114/1997 ένορκη βεβαίωσή του ενώπιον της Ειρηνοδίκου.Μ. και δη: ". Το πλοίο δεν ανετράπη από τον καιρό που ήταν ήδη σε ύφεση, αλλά από τη µετατόπιση του φορτίου του, που προήλθε από δηµιουργία ελεύθερων επιφανειών εσωτερικά στα κύτη. Εφόσον, όπως µου είπαν, το πλοίο το φόρτωναν µέχρι επάνω στο αµπάρι, σηµαίνει ότι κάπου έσπασαν εσωτερικά οι λαµαρίνες που ήταν άδειες, κατέβηκε το φορτίο, έγινε µετατόπιση του κέντρου βάρους, δηµιουργήθηκαν ελεύθερες επιφάνειες µετακινήσεως του φορτίου και έτσι ανετράπη". Αναφορικά τώρα µε την εσωτερική κατάσταση του πλοίου από την ίδια διαδικασία προέκυψαν τα εξής: Το επίδικο πλοίο είχε ναυπηγηθεί το έτος 1972 και κατά το θέρος του 1985

7 είχε µετασκευασθεί από πλοίο µεταφοράς χύδην φορτίου σε καθαρώς τσιµεντάδικο. Κατά τη µετασκευή του πλοίου είχαν δηµιουργηθεί εντός των δύο κυτών αυτού δύο νέα κύτη µε συνέπεια να φυλακιστούν οι προσβάσεις στα διπύθµενα και να καταστεί δυσχερής η είσοδος στους χώρους αυτούς, αφού θα έπρεπε προηγουµένως, είτε να κοπούν τµήµατα της νέας κατασκευής, ώστε να δηµιουργηθούν ανοίγµατα εισόδου, είτε το πλοίο αν εισέλθει σε δεξαµενή και δηµιουργηθεί είσοδος µε κοπή του εξωτερικού περιβλήµατος του πυθµένος, διαδικασία όµως χρονοβόρα και πολυδάπανη και ως εκ τούτου µόνο µία φορά το πλοίο υποβλήθηκε σ' αυτή. Έτσι εφεξής το πλοίο δεν επιθεωρείτο στους εσωτερικούς αυτούς χώρους, µε συνέπεια να µη συντηρείται και να µη γίνονται επισκευαστικές εργασίες στους χώρους που εγκλωβίστηκαν κατά τη µετασκευή του πλοίου. Με την πάροδο του χρόνου οι εσωτερικές κατασκευές του πλοίου, δεν υποβάλλονταν σε συντήρηση, εξασθένησαν και δεν είχαν πλέον τη δύναµη να ανθέξουν το βάρος του φορτίου και έτσι στη δεδοµένη στιγµή επήλθε κατάρρευση των σηµείων επαφής και φορτίου, που εκχύθηκε αυθαίρετα σε διάφορους χώρους, που δηµιουργήθηκαν από την εν λόγω κατάρρευση, µε συνέπεια, από την ανέλεγκτη και στην τύχη κατανοµή του φορτίου στους διάφορους ελεύθερους χώρους που προέκυψα σύµφωνα µε τα πιο πάνω, να µην υπάρχει συµµετρική κατανοµή βάρους και εγγυήσεις ασφαλούς πλεύσης και άµεσο αποτέλεσµα την απώλεια της ευστάθειας που επέφερε ταυτόχρονα και την ανατροπή του πλοίου. Ωστόσο η βαθµιαία εξασθένιση της αντοχής των µεταλλικών κατασκευών, που δεν υποβάλλονται σε επιθεώρηση και συντήρηση, ή το γεγονός που οι εκπρόσωποι της καθής όφειλαν οπωσδήποτε να γνωρίζουν, όταν µάλιστα τα πλοία, προκειµένου να συντηρηθούν καταλλήλως, υποβάλλονται κατ' επανάληψη σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις εντός του έτους, ενώ, οι κρίσιµοι χώροι του επίδικου πλοίου που κατέρρευσαν, µόνο µία φορά από το 1985 µέχρι το τραγικό συµβάν είχαν συντηρηθεί. Με τα δεδοµένα αυτά η καθής όφειλε να µην επιτρέψει τον απόπλου του πλοίου, που αντιµετώπιζε σοβαρό πρόβληµα από την έλλειψη συντήρησης των χώρων που προαναφέρθηκαν και επηρέαζε άµεσα την ασφαλή πλεύση του πλοίου, τελικά δε υπήρξε η αιτία της ανατροπής του και του θανάτου, εκτός άλλων, και του Α.Π. Ο τελευταίος, ηλικίας 37 ετών, κατά το

8 χρόνο του θανάτου, ήτο νόµιµο τέκνο της πρώτης αιτούσας και αδελφός των λοιπών αιτούντων και µε σύµβαση ναυτικής εργασίας που είχε συνοµολογήσει µε το νόµιµο εκπρόσωπο της καθής, είχε προσληφθεί από , ως ναύτης, προκειµένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του µε την ειδικότητα αυτή στο πλοίο " ΥΣΤΟΣ" της καθής µε αποδοχές δρχ. µηνιαίως. Ο ίδιος συντηρούσε την πρώτη αιτούσα, µητέρα του, που αδυνατούσε να διαθρέψει τον εαυτό της (είτε από περιουσία είτε από εργασία) και η οποία, κατά το χρόνο που είχε συµβεί το επίδικο ατύχηµα ήτο ηλικίας 73 ετών. Εάν δεν συνέβαινε ο θάνατος του Α.Π. αυτός θα συντηρούσε την πρώτη αιτούσα µητέρα του, παρέχοντας σ' αυτήν διατροφή σε χρήµα εκ δραχµών µηνιαίως, κατά µέσον όρον, για µία δεκαετία, αφότου χρονολογείται το επίδικο ναυτικό ατύχηµα, κατά τη διάρκεια της οποίας πιθανολογείται ότι θα ήταν στη ζωή ο υπόχρεως και η δικαιούχος διατροφής. Εποµένως η οφειλόµενη στην πρώτη αιτούσα από την καθής αποζηµίωση για στέρηση του δικαιώµατος διατροφής έναντι του παραπάνω παθόντος ανέρχεται σε δραχµές (12Χ Χ10). Από το ποσό αυτό πρέπει να επιδικασθούν προσωρινά στην πρώτη αιτούσα δρχ. λόγω του κατεπείγοντος και ειδικότερα προς αντιµετώπιση των αναγκών διαβίωσής της µέχρι την οριστική εκδίκαση της κύριας υπόθεσης. Πρέπει να παρατηρηθεί ότι η εφάπαξ αλλά µερική και προσωρινή αυτή επιδίκαση κρίνεται επιβεβληµένη, αφενός διότι έχει παρέλθει έτος, αφότου συνέβη το επίδικο ναυτικό ατύχηµα και αφετέρου διότι δεν προβάλλονται ειδικότερα αντιρρήσεις από την καθής αναφορικά µε την εφάπαξ επιδίκαση των µελλοντικών οφειλών, αντί µη µηνιαίες χρηµατικές δόσεις (άρθρο 930 ΑΚ). Περαιτέρω, όλοι οι αιτούντες µητέρα και αδελφοί του παθόντος, δοκίµασαν από το θάνατο του οικείου τους που επήλθε κατά τον παραπάνω τραγικό τρόπο, ψυχική οδύνη, προς ικανοποίηση της οποίας το ποσό που δικαιούται ο κάθε αιτών, µε µέτρο τις συντρέχουσες περιστάσεις και δη το βαθµό αµέλειας που επέδειξη η καθής, αναφορικά µε τον θάνατο του Α.Π., στην πρόκληση του οποίου ο τελευταίος ούτε µε την ελαχίστην υπαιτιότητα βαρύνεται, την περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση των µερών, ανέρχεται, κατ' εύλογη κρίση του ικαστηρίου, που στηρίζεται στους κανόνες της πείρας και της λογικής σε δραχµές για την αιτούσα µητέρα του παθόντος και σε δραχµές για τον καθένα από τους λοιπούς αιτούντες αδελφούς του. Τέλος, κατά το ναυάγιο που επέφερε τον θάνατο του

9 Α.Π. καταστράφηκε εξ ολοκλήρου ο ρουχισµός αυτού (παντελόνια, µπουφάν, πουλόβερ, µπλούζες, πουκάµισα, εσώρουχα, πυζάµες, φόρµες), µια νυτσεράδα, τα υποδήµατά του καθώς και διάφορα προσωπικά του είδη (ένα ρολόι SEIKO, ένας χρυσός σταυρός µε αλυσίδα, µία ηλεκτρική ξυριστική µηχανή, ένα σακ-βουαγιάζ, ένα ραδιόφωνο και µετρητά που όλα µαζί έχουν αξία δραχµών), η δε αντίστοιχη απαίτηση των αιτούντων κατά της καθής επιµερίζεται, λόγω της σχέσης συγγένειάς τους προς τον παθόντα, στο 1/3 για τον καθένα. Η καθής είναι οικονοµικά ισχυρά εταιρεία, πλην όµως, λόγω του ναυαγίου του πλοίου " ΥΣΤΟΣ", εκκρεµούν ενώπιον των ικαστηρίων αξιώσεις σε βάρος της πολλών εκατοντάδων εκατοµµυρίων δραχµών µε συνέπεια, λόγω του έκτακτου και ιδιαίτερα µεγάλου χρέους που έχει προκύψει σε βάρος της, οι επίδικες αξιώσεις να διατρέχουν κίνδυνο να παραµείνουν ανείσπρακτες. Κατόπιν αυτών πρέπει, προς διασφάλιση των επίδικων απαιτήσεων, κατά το µέρος που δεν χωρεί προσωρινή επιδίκαση, να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας της καθής ως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό, χορηγηθεί όµως στην ίδια η δυνατότητα να µαταιώσει την κατάσχεση µε παροχή αντίστοιχης εγγυοδοσίας (αρθρ. 704 και 705 ΚΠολ ). ικαστική δαπάνη πρέπει να επιδικασθεί µόνον στην πρώτη αιτούσα αναφορικά µε το µέρος που γίνεται δεκτή η αίτησή της για προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως (άρθρ. 178 παρ.1 ΚΠολ ) δεδοµένου ότι για το αίτηµα συντηρητικής κατασχέσεως, που όλοι οι αιτούντες υποβάλλουν, δεν επιδικάζονται δικαστικά έξοδα (αρθρ.178 παρ. 3 Κ. ικηγ.) ( έχεται εν µέρει την αίτηση).

Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024

Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024 Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Αξίωση λόγω ψυχικής οδύνης. Καθ ύλην αρµοδιότητα Μονοµελούς Πρωτοδικείου. Το µονοµελές πρωτοδικείο δικάζει κατά την ειδική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης 12.2000 (L 12/16.1.2001) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Θάνατος Α Μηχανικού. ιεθνής δικαιοδοσία. Εφαρµοστέο δίκαιο. Αντιπρόσωπος ν. 762/78. ευθύνη κοινού δικαίου κατ άρθρ. 16 κν. 551/1915. Χρηµατική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 Εφετείο Πειραιά: 1081/2000 Πηγή: ΕΕ 3/2001 σελ. 307 ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212

Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212 Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (1 ν. 551/1914 «περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχηµάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων»

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 [ 2 ] ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Schwenzer Ingeborg: Ευθύνη των µετόχων για χρέος-πρόστιµο που επιβάλλεται στην ΑΕ ηµοσίευση: ίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Περίληψη Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας θύματος σε εργατικό ατύχημα - Έννοια οικογένειας - Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Οταν ο θανατωθείς από εργατικό ατύχηµα υπαγόταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 www.inlaw.gr Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθµός απόφασης: 7968 Έτος: 2013 Περίληψη: - Ακάλυπτη επιταγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Αρείου Πάγου: 2014/2007, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 370 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή, σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 804/2008, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 510 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του παθόντος από εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Δικογραφία 2012 211 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 530/2011 Πρόεδρος: Άγγ. Λιάπης Εισηγητής: Νικ. Παπαδούλης Δικηγόροι: Κων. Τσακίρης - Στ. Μαλακασιώτης, Χρ. Καρακώστας Μετά το ν. 2447/96

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 [ 2 ] Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1076 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αναιρετικοί λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011 -2- Περίληψη: Πραγµατικό ελάττωµα ϖωληθέντος υϖάρχει και όταν η ατέλεια αυτού ανάγεται στη νοµική του κατάσταση, εφόσον τούτο δεν ϖροέρχεται αϖό δικαίωµα τρίτου, τους όταν ϖρόκειται για αυθαίρετη οικοδοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (;) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (;) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (;) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στη θεματική υποενότητα «Εμπειρίες και δυσκολίες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ΥΑΕ» του 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59

Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59 www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 370 Έτος: 1993 - Ακάλυπτη επιταγή. προσωπικές ενστάσεις του οφειλέτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ» ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΜΠΑΓΑΛΟΥ AM 9435 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα 1 από 21 Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ειδική διαδικασία διαφορών για ζηµίες από

Διαβάστε περισσότερα