Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111"

Transcript

1 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης (L 12/ ) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις» που τέθηκε σε ισχύ την 1 η και αντικατέστησε τη Σύµβαση των Βρυξελλών. Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 1 του ως άνω Κανονισµού, είναι δυνατή παρέκκλιση από τις διατάξεις σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία µόνο µε συµφωνία παρέκτασης δικαιοδοσίας, η οποία είναι µεταγενέστερη από τη γένεση της διαφοράς. ιεθνής Σύµβαση της Ρώµης 1980 (κυρ.ν. 1792/88, ισχύς από ). Εφαρµοστέο στη σύµβαση ναυτικής εργασίας είναι καταρχήν το δίκαιο που επέλεξαν τα µέρη (άρθρο 3 Σ Ρώµης.). Η επιλογή όµως του εφαρµοστέου δικαίου δεν µπορεί να στερήσει τον εργαζόµενο από την προστασία που του εξασφαλίζουν οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις ενός (διαζευκτικά) από τα ακόλουθα δίκαια δηλ. της χώρας (i) όπου ο ναυτικός παρέχει την εργασία του, ήτοι του δικαίου της σηµαίας του πλοίου, εκτός αν είναι σηµαία ευκαιρίας, (ii) µε την οποία από το σύνολο των περιστάσεων συνδέεται στενότερα η σύµβαση εργασίας (iii) όπου βρίσκεται η εγκατάσταση που προσέλαβε το ναυτικό και (iv) του δικάζοντος δικαστή. Κανόνες αναγκαστικού δικαίου και αµέσου εφαρµογής είναι και οι περιεχόµενοι στον κ.ν. 551/15 που παρέχει αποζηµίωση στο ναυτικό ή σε περίπτωση θανάτου του στους συγγενείς του λόγω εργατικού ατυχήµατος κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο πλοίο και εξ αφορµής αυτής. Και η διάταξη του άρθρ. 928 εδ. β ΑΚ σύµφωνα µε την οποία σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου ο υπόχρεος έχει την υποχρέωση να αποζηµιώσει εκείνο που κατά το νόµο είχε το δικαίωµα να απαιτεί από το θύµα διατροφή ή παροχή υπηρεσιών. Εφαρµοστέο στα ναυτεργατικά ατυχήµατα είναι το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση ναυτολόγησης του ναυτικού. Το άρθρο 1 κ.ν. 551/15 έχει ως προϋπόθεση ότι το βίαιο συµβάν πραγµατοποιείται κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή την εργασία και εποµένως η ευθύνη απορρέει από τον επαγγελµατικό κίνδυνο που αναλαµβάνει ο εργοδότης, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα ή τη συµπεριφορά του, ως ασκών επιχείρηση και λαµβάνων από αυτήν κέρδος. Συνεπώς εφαρµοστέο τυγχάνει το δίκαιο που διέπει τις ενοχές από τη σύµβαση ναυτικής εργασίας. Ευθύνη κοινού δικαίου κατ άρθρο 16 κ.ν. 551/1915. Ο παθών από ναυτεργατικό ατύχηµα ή σε περίπτωση θανάτου του οι συγγενείς του, δικαιούνται να εγείρουν αγωγή του κοινού δικαίου και να ζητήσουν κατ άρθρο 297, 298, 914 ΑΚ πλήρη αποζηµίωση µόνο αν το ατύχηµα µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν ή επέλθει σε εργασία, στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις για τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων. Τέτοιες διατάξεις είναι αυτές που προβλέπουν ειδικά τους όρους που πρέπει να τηρηθούν για την ασφάλεια των εργαζοµένων, µνηµονεύοντας συγκεκριµένα µέτρα, µέσα και τρόπους για την επίτευξη της ασφάλειας αυτής. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης των συγγενών θανόντος ναυτικού. Αυτοτελής αξίωση σε σχέση µε την αποζηµίωση. Για τη θεµελίωσή της αρκεί το κοινό πταίσµα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν. Σ περί Ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS) 1974 (κυρ.ν. 1045/80) όπως τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1978 (κυρ.ν. 1159/81). Προβλέπει (εδ. γ του Κανονισµού 11) ότι οσάκις συµβαίνει ατύχηµα στο πλοίο ή ανακαλύπτεται ελάττωµα που επηρεάζει δυσµενώς την ασφάλεια του πλοίου ή την απόδοση ή την επάρκεια των σωσιβίων µέσων ή του λοιπού εξαρτισµού, ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης αναφέρουν τούτο το ταχύτερο δυνατό στην Αρχή, στο διορισµένο επιθεωρητή ή στον αναγνωρισµένο Οργανισµό που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, ώστε να αποφασίσουν αν είναι αναγκαία ή διενέργεια επιθεώρησης επί του πλοίου. Αποτελεί ειδικό όρο ασφαλείας για τους εργαζοµένους στο πλοίο. Η παράβαση του όρου συνίσταται στη µη ειδοποίηση από τους υπόχρεους περί του επισυµβάντος ελαττώµατος του πλοίου και συνεπάγεται ευθύνη προς αποζηµίωση από ναυτεργατικό ατύχηµα κατά το κοινό δίκαιο, εφόσον υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της µη τήρησης του όρου και του ατυχήµατος.

2 Εφοπλισµός. Έννοια. Στηρίζεται σε έννοµη σχέση εµπράγµατη (π.χ. επικαρπία, όχι όµως κυριότητα) ή ενοχική (π.χ. µίσθωση) ή σε απλή πραγµατική κατάσταση δυνάµει της οποίας ο εφοπλιστής αναλαµβάνει την εκµετάλλευση ξένου πλοίου. Βασική προϋπόθεση είναι η βούληση του εφοπλιστή να ασκεί για λογαριασµό του τη ναυτική επιχείρηση που συγκροτεί και εκτός από την απόλαυση των κερδών επωµίζεται και τον οικονοµικό κίνδυνο από την εκµετάλλευσή του. ήλωση εφοπλισµού στη λιµενική αρχή του τόπου νηολόγησης κατ άρθρο 105 ΚΙΝ. Παράλειψη. Μαχητό τεκµήριο εκµετάλλευσης του πλοίου από τον κύριο. Εφοπλιστής δύναται να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή και περισσότερα φυσικά πρόσωπα που συνεκµεταλλεύονται το πλοίο χωρίς να έχουν συστήσει εταιρεία οποιουδήποτε τύπου. Οι συνεφοπλιστές, εκτός αντίθετης συµφωνία, ευθύνονται συµµέτρως. Ναυτολόγηση Φιλιππινέζων ναυτικών σε φορτηγό πλοίο υπό σηµαία Μάλτας µε διάφορες ειδικότητες. Συµφωνία περί εφαρµογής των όρων της αναθεωρηµένης Σύµβασης Εργασίας για Φιλιππινέζους ναυτικούς που έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση εργαζοµένων εκτός των Φιλιππίνων. εν µπορεί να στερήσει το ναυτικό από την προστασία που του εξασφαλίζουν οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του δικαίου που θα ήταν εφαρµοστέο αν δεν είχε γίνει η επιλογή. Εφαρµοστέο δίκαιο το ελληνικό διότι από το σύνολο των περιστάσεων η σύµβαση συνδέεται στενότερα µε την Ελλάδα, ήτοι: το πλοίο είναι ελληνικών συµφερόντων, διότι η διαχείριση και η εκµετάλλευσή του γίνονται από εταιρεία που έχει εγκαταστήσει τα γραφεία της στο Παλαιό Φάληρο, όλες οι αποφάσεις για την εκµετάλλευση του πλοίου λαµβάνονται από Έλληνες συνεφοπλιστές που ελέγχουν την παραπάνω εταιρεία αναλαµβάνοντας ατοµικά τις ζηµιές και αποκοµίζοντας τα κέρδη της εκµετάλλευσης, ο δε πλοίαρχος είναι Έλληνας. Θάνατος ναυτικών από πνιγµό κατόπιν βύθισης του πλοίου. Αξιώσεις συγγενών για αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης καθώς και αξίωση διατροφής των γονέων αυτών. Ως προς το δικαίωµα διατροφής εφαρµοστέο είναι το δίκαιο των Φιλιππίνων ως το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειας των γονέων από τα τέκνα. εν προκύπτει όµως το ακριβές περιεχόµενο των σχετικών διατάξεων και γ αυτό θεωρείται ότι ταυτίζονται µε τις αντίστοιχες του ελληνικού δικαίου. Πρωτοδίκης: Ν. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ικηγόροι: Γ. Τρανταλίδης, Ε. Τσουρούλης Στη ναυτική εργασία το πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου και σε όφελος του οποίου παρέχεται αυτή στο πλοίο, δηλαδή ο εργοδότης είναι είτε ο πλοιοκτήτης, δηλαδή ο εκµεταλλευόµενος πλοίο ιδιοκτησίας του για λογαριασµό του είτε ο εφοπλιστής, δηλαδή ο εκµεταλλευόµενος πλοίο άλλου (βλ. άρθρα ΚΙΝ ). Ο εφοπλισµός προκύπτει από σχετική δήλωση στη λιµενική αρχή του τόπου νηολόγησης, διαφορετικά παράγεται µαχητό τεκµήριο ότι ο κύριος του πλοίου εκµεταλλεύεται αυτό, για δικό του σκοπό. Στην έννοια του εφοπλιστή υπάρχει χωρισµός της κυριότητας και της εκµεταλλεύσεως του πλοίου σε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Η χρησιµοποίηση του ξένου πλοίου από τον εφοπλιστή µπορεί να στηρίζεται σε διάφορες σχέσεις, όπως σε εµπράγµατη (π.χ. επικαρπία, όχι όµως κυριότητα) ή σε ενοχική (π.χ. µίσθωση), ή και σε απλή πραγµατική κατάσταση. Για τον προσδιορισµό της έννοιας του εφοπλιστή, ως εκµετάλλευση του πλοίου νοείται η άσκηση µε αυτό ναυτιλιακών εργασιών µε σκοπό το κέρδος. εν έχει σηµασία το ειδικότερο αντικείµενο της ναυτιλιακής επιχείρησης. Αυτό µπορεί να είναι η µεταφορά πραγµάτων ή προσώπων, η αλιεία, η ρυµούλκηση ή άλλη σχετική µε την εκµετάλλευση του πλοίου δραστηριότητα. Εκείνο που έχει σηµασία είναι η άσκηση της ναυτιλιακής επιχείρησης, δηλαδή η οργάνωση των συντελεστών της παραγωγής µε κίνδυνο του φορέα (βλ. Α. Κιάντου - Παµπούκη, ναυτικό δίκαιο, έκδοση τρίτη, Θεσσαλονίκη 1993, σελ ). Στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της ιδιότητας κάποιου προσώπου ως εφοπλιστή είναι η προσωπική και απεριόριστη ανάληψη του επιχειρηµατικού κινδύνου από τους πλόες, ο καθορισµός αυτών από το συγκεκριµένο πρόσωπο, η ναυτολόγηση από τον τελευταίο του πλοιάρχου και του πληρώµατος. Εφοπλιστής δύναται να είναι φυσικό η νοµικό πρόσωπο (εταιρεία). Επιπλέον η εκµετάλλευση πλοίου µπορεί να γίνεται και µε µία τρίτη νοµική µορφή. Συγκεκριµένα η εκµετάλλευση µπορεί να γίνεται από περισσότερα πρόσωπα, τους συνεφοπλιστές, χωρίς αυτά να έχουν συστήσει εταιρεία οποιουδήποτε τύπου. Αρκεί το πραγµατικό γεγονός της από κοινού

3 εκµετάλλευσης του πλοίου, ανεξάρτητα από τον µεταξύ των συνεφοπλιστών υπάρχοντα εσωτερικό δεσµό (βλ. ΕφΠειρ 268/1989, ΕΕµπ 1990, σελ. 291). Οι συνεφοπλιστές ευθύνονται σύµφωνα µε το άρθρο 480 Α.Κ. συµµέτρως και όχι εις ολόκληρο, εκτός αν έχει συµφωνηθεί το αντίθετο (βλ. ΕφΠειρ 1154/1987, ΕΝ 1990, σελ. 489, ΕφΠειρ 1514/1988, ΠειρΝοµ. 1988, σελ. 536). Εχει υποστηριχθεί πάντως, από την Α. Κιάντου - Παµπούκη ότι στο δίκαιό µας δεν είναι νοητή η άσκηση κοινής δραστηριότητας υπό την παραπάνω νοµική µορφή, δύο ή περισσοτέρων προσώπων που παραµένουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, καθώς όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα αναπτύσσουν κοινή δραστηριότητα, έχουν ήδη συστήσει εταιρεία (άρθρο 741 Α.Κ.), που είναι αστική αν η κοινή δραστηριότητα αποβλέπει σε αστικό σκοπό και εµπορική αν αποβλέπει σε εµπορικό σκοπό (βλ. Α. Κιάντου - Παµπούκη, ναυτικό δίκαιο, έκδοση τρίτη, Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 94). Με την αγωγή τους οι ενάγοντες εκθέτουν ότι ο σύζυγος της πρώτης από αυτούς, η οποία ενεργεί για την ίδια ατοµικά και για λογαριασµό των ανήλικων τέκνων της... ο γιος των δεύτερου και τρίτης και αδελφός των τρίτου έως και ενδέκατου, ο σύζυγος της δωδέκατης ενάγουσας που ενεργεί ατοµικά αλλά και ως ασκούσα τη γονική µέριµνα των ανήλικων τέκνων της... και ο γιος της 13 ης και του 14ου V.C. µε συµβάσεις ναυτικής εργασίας ναυτολογήθηκαν αντίστοιχα ως Γ` Μηχανικός, ως Β` Μηχανικός, ως λιπαντής και ως µάγειρας στο µε σηµαία Μάλτας φορτηγό πλοίο "Π", κ.ο.χ , του οποίου συνεφοπλιστές τύγχαναν οι εναγόµενοι. Οτι το σύνολο των µηνιαίων αποδοχών του παραπάνω Γ` Μηχανικού ανερχόταν στο ποσό του δραχµών, του Β` Μηχανικού στο ποσό των δραχµών, του λιπαντή στο ποσό του δραχµών και του µάγειρα στις δραχµές. Οτι το πιο πάνω πλοίο µε 27µελές πλήρωµα απέπλευσε στις από τον Πειραιά, κενό φορτίου, έχοντας προορισµό την Κωνστάντζα Ρουµανίας, προκειµένου να φορτώσει λίπασµα το οποίο στη συνέχεια θα µετέφερε στην Αργεντινή. Ότι το πλοίο στις κατέπλευσε και αγκυροβόλησε στην Κωνστάντζα Ρουµανίας, αναµένοντας την είσοδό του στο λιµάνι προς φόρτωση. Ότι στις και ώρα 13.15, µετά από 20ήµερη αναµονή στο Αγκυροβόλιο, το παραπάνω πλοίο έλαβε άδεια από τις αρµόδιες Αρχές να εισέλθει στο λιµάνι προορισµού του, πλην όµως τούτο δεν κατέστη δυνατό, γιατί παρουσιάσθηκε πρόβληµα στο βίτσι της µίας άγκυρας του πλοίου κι έτσι το "Π" παρέµεινε στο ίδιο αγκυροβόλιο. Ότι στις η ώρα της ίδιας ηµέρας, οι τοπικές Αρχές ζήτησαν από το πλοίο να βγει στην ανοικτή θάλασσα για λόγους ασφαλείας, καθώς στο σηµείο όπου βρισκόταν, έπνεαν ισχυροί άνεµοι και υπήρχε µεγάλος θαλάσσιος κυµατισµός 8 µέτρων, πλην όµως η αποµάκρυνσή του δε στάθηκε δυνατή, µε αποτέλεσµα το πλοίο να πλησιάσει στην προβλήτα και στη συνέχεια να προσκρούσει στο λιµενοβραχίονα, ακολούθως δε, να βυθισθεί αύτανδρο. Ότι αποτέλεσµα του ναυαγίου ήταν να επέλθει ο θάνατος όλου του πληρώµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των παραπάνω συγγενών των εναγόντων. Οτι ο θάνατος των παραπάνω εργαζοµένων στο πλοίο "Π", οφείλεται στη µη τήρηση εκ µέρους των εναγόµενων συνεφοπλιστών των διατάξεων, νόµων, διαταγµάτων και κανονισµών σχετικά µε τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων σε πλοίο, κατά τα ειδικότερα στην αγωγή. Ζητούν λοιπόν οι ενάγοντες, ως συγγενείς των παραπάνω ναυτικών και δεδοµένου ότι τα ποσά που αυτοί έχουν ήδη λάβει ως αποζηµίωση για το θάνατο των συγγενών τους, τα έχουν λάβει λόγω άκυρου συµβιβασµού, αφού αυτός δεν έγινε ενώπιον Ειρηνοδίκη όπως απαιτεί ο ν. 551/1915 κι έτσι δεν τους δεσµεύει, να τους καταβάλουν οι εναγόµενοι ευθυνόµενοι ο καθένας εις ολόκληρον, µε το νόµιµο τόκο από την ηµέρα του ναυαγίου την , άλλως από την επίδοση της αγωγής µέχρις εξοφλήσεως και µε απόφαση προσωρινά εκτελεστή, τα παρακάτω ποσά [..] Ως προς την καθ` ύλην αρµοδιότητα του παρόντος ικαστηρίου πρέπει να σηµειωθούν τα εξής: Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 16 στοιχ. 2 και 663 παρ. 1 Κ.Πολ.. σαφώς προκύπτει ότι το µονοµελές πρωτοδικείο είναι αρµόδιο, εφόσον δεν είναι αρµόδιο το ειρηνοδικείο λόγω ποσού, να δικάσει κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 664 επ. Κ.Πολ.. κάθε διαφορά από σύµβαση ή και απλή σχέση εργασίας ή εξ αφορµής αυτής µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων ή των διαδόχων τους ή των κατά νόµο δικαιουµένων εκ της παροχής εργασίας ή εξ αφορµής αυτής ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτήρα της διαφοράς ως απορρέουσας από σύµβαση ή απλή σχέση εργασίας ή από αδικοπραξία που προκλήθηκε εξ αφορµής της εργασίας ή από αδικαιολόγητο πλουτισµό. Το

4 µονοµελές πρωτοδικείο δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών και τις διαφορές από εργατικά ατυχήµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 37 ΕισΝΚΠολ, µετά την κατάργηση της διατάξεως του άρθρου 13 του ν. 551/1915 µε τις προαναφερόµενες διατάξεις του ΕισΝΚΠολ. Οµοίως και σε αγωγή µε περιεχόµενο αξίωση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης των µελών της οικογένειας του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχηµα, εφόσον στρέφεται κατά του εργοδότη και αποδίδεται σε αυτόν ή στους προστηθέντες από αυτόν πταίσµα για την επέλευση του ατυχήµατος αυτού, η σχετική διαφορά υπάγεται στην καθ` ύλην αρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου και εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, εφόσον αξιούται ποσό µεγαλύτερο εκείνου της αρµοδιότητας του ειρηνοδικείου, αφού πρόκειται για αδικοπραξία που τελέσθηκε εξ αφορµής της εργασίας (βλ. ΕφΑΘ 5610/1998, Ελλ νη 39, σελ. 1341). Ετσι µε το παραπάνω περιεχόµενο και αιτήµατα, η ένδικη αγωγή αρµοδίως καθ` ύλην (άρθρα 14, 16 στοιχ. 2) και κατά τόπο µε σιωπηρή παρέκταση αφού η κατά τόπο αρµοδιότητα αυτού του ικαστηρίου δεν αµφισβητήθηκε από τους εναγόµενους (άρθρα 42 και 44 του Κ.Πολ..) εισάγεται για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών ενώπιον αυτού του ικαστηρίου, το οποίο έχει τη διεθνή δικαιοδοσία να τη δικάσει κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου της 22ας εκεµβρίου 2000 (L 12/ ) "για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις", που τέθηκε σε ισχύ από την και αντικατέστησε τη Σύµβαση των Βρυξελλών. Το ότι οι παραπάνω θανόντες ναυτικοί είχαν συµφωνήσει µε τα προσύµφωνα ναυτικής εργασίας τους ότι οι διαφορές τους από τη σύµβαση ναυτολόγησής τους θα υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Φιλιππίνων, δεν οδηγεί σε αντίθετη από την παραπάνω κρίση περί διεθνούς δικαιοδοσίας αυτού του ικαστηρίου, όπως αντίθετα υποστηρίζουν οι εναγόµενοι, καθώς αφενός οι ένδικες διαφορές αφορούν σε ατοµικές αξιώσεις των εναγόντων που γεννήθηκαν απευθείας στα πρόσωπα αυτών εκ του νόµου λόγω του ένδικου ναυαγίου, οπότε δεν δεσµεύονται από την παραπάνω συµφωνία των συγγενών τους ναυτικών, αφετέρου σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 1 του παραπάνω Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου της 22ας εκεµβρίου 2000 (L 12/ ), για τη διεθνή δικαιοδοσία σε ατοµικές συµβάσεις εργασίας, κατά το οποίο "παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος τµήµατος (ενν. σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία) είναι δυνατή µόνο µε συµφωνία παρέκτασης δικαιοδοσίας: 1. η οποία είναι µεταγενέστερη από τη γένεση της διαφοράς", στην προκειµένη δε περίπτωση οι σχετικές συµφωνίες παρέκτασης ήταν προγενέστερες από τη γένεση των ένδικων διαφορών. Περαιτέρω, ως προς το εφαρµοστέο εθνικό ουσιαστικό δίκαιο, από άποψη ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, το οποίο διέπει τις ένδικες αξιώσεις των εναγόντων έναντι των εναγοµένων, αυτό είναι το ελληνικό, ως δίκαιο που εφαρµοζόταν και στις συµβάσεις ναυτολόγησης των παραπάνω θανόντων ναυτικών, καθώς κατά την κρατούσα άποψη και στα ναυτεργατικά ατυχήµατα, εφαρµοστέο τυγχάνει το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση ναυτολόγησης του θανόντος ναυτικού, σύµφωνα µε το ακόλουθο σκεπτικό. Κατά το άρθρο 1 του κωδ. ν. 551/1915, "ατύχηµα εκ βιαίου συµβάντος επερχόµενον εις εργάτην ή υπάλληλον των εν τω άρθρω 2 εργασιών και επιχειρήσεων, εν τη εκτελέσει της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, παρέχει εις τα κατάτας διατάξεις του παρόντος νόµου δικαιούµενα πρόσωπα, δικαίωµα αποζηµιώσεως απέναντι του κυρίου της επιχειρήσεως εάν η εις τον παθόντα εκ του ατυχήµατος προελθούσα διακοπή της εργασίας διήρκεσε πλέον των τεσσάρων ηµερών εξαιρουµένης µόνον της περιπτώσεως καθ`ην ο παθών εκ προθέσεως προκάλεσε το επελθόν ατύχηµα". Όπως γίνεται δεκτό (βλ. ΕφΠειρ. 161/1996, Νοµολογία Ναυτικού Τµ. Εφετείου Πειραιώς ), η διάταξη αυτή που εφαρµόζεται κατά το άρθρο 66 παρ. 2 του ΚΙΝ κι αν συµβεί θάνατος ναυτικού, όπως και η όλη ρύθµιση του παραπάνω νόµου στηρίζεται στην ιδέα του επαγγελµατικού κινδύνου, ως λόγου παραγωγικού αστικής ευθύνης του εργοδότη, την οποία επωµίζεται αυτός ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα ή τη συµπεριφορά του καθ` εαυτήν, ως ασκών επιχείρηση και λαµβάνων από αυτή όφελος. Από την ίδια διάταξη προκύπτει ότι το βίαιο συµβάν που αποτελεί τον πυρήνα του εργατικού ατυχήµατος, µπορεί να είναι και απλό φυσικό γεγονός, που µπορεί να µη φέρει καν τα στοιχεία του αδικήµατος κατά την έννοια των άρθρων 26 και 914 Α.Κ. Ωστόσο, για να οδηγήσει το γεγονός αυτό στη γένεση της σχετικής αποζηµιωτικής αξίωσης απαιτείται να έχει πραγµατοποιηθεί κατά την εκτέλεση ή εξ αφορµής της εργασίας. Γι` αυτό

5 κατά την κρατούσα γνώµη, από άποψη ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, το εφαρµοστέο δίκαιο σε εργατικό ατύχηµα βρίσκεται βάσει του άρθρου 25 Α.Κ. και είναι εκείνο που ρυθµίζει την εργασιακή σύµβαση. Ειδικότερα κατά το άρθρο 25 του Α.Κ. "οι ενοχές από σύµβαση ρυθµίζονται από το δίκαιο στο οποίο έχουν υποβληθεί τα µέρη. Αν δεν υπάρχει τέτοιο, εφαρµόζεται το δίκαιο που αρµόζει στη σύµβαση από το σύνολο των ειδικών συνθηκών". Η παρεχόµενη σε µία σύµβαση όπως είναι και η σύµβαση ναυτικής εργασίας, στα συµβαλλόµενα µέρη εξουσία, από το άρθρο 25 του Α.Κ. να ορίζουν το δίκαιο που θα ρυθµίζει τις ενοχές από σύµβαση, ερµηνεύεται πλέον, υπό το πνεύµα της Συµβάσεως της Ρώµης του έτους 1980, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 1792/1988 και αποτελεί από εσωτερικό δίκαιο της Ελλάδας, µε υπερνοµοθετική ισχύ κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος και µε την οποία ρυθµίζεται το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές. Με τη διάταξη του άρθρου 3 της παραπάνω Σύµβασης, ορίζεται ως γενικός κανόνας ότι στις συµβατικές ενοχές, εφαρµόζεται καταρχήν το δίκαιο που επέλεξαν ελεύθερα τα συµβαλλόµενα µέρη. Το δίκαιο αυτό µπορεί να είναι οποιοδήποτε και µάλιστα ακόµη κι αν αυτό δεν έχει καµία σχέση µε τη σύµβασή τους, κατά δε το άρθρο 2 της εν λόγω Σύµβασης, που αναφέρεται στον οικουµενικό της χαρακτήρα, "το καθοριζόµενο από την παρούσα σύµβαση δίκαιο εφαρµόζεται ακόµα και αν πρόκειται για δίκαιο µη συµβαλλόµενου κράτους", δηλαδή δεν έχει σηµασία αν το δίκαιο που συµφωνήθηκε να εφαρµοστεί σε µία σύµβαση, είναι δίκαιο κράτους που δεν έχει συµβληθεί στη Σύµβαση της Ρώµης ή χώρας που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µάλιστα χωρίς καµία προϋπόθεση αµοιβαιότητας. Η αυτονοµία αυτή των συµβαλλοµένων, που καθιερώνεται από την παραπάνω Σύµβαση, υπόκειται ωστόσο σε περιορισµούς, όπως αυτοί περιέχονται στις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 7 παρ. 2, 5 παρ. 2 και 6 παρ. 1 αυτής, από τις οποίες οι δύο πρώτες αναφέρονται γενικά στους κανόνες δηµόσιας τάξης του δικαίου που παρουσιάζει το στενότερο σύνδεσµο προς τη σύµβαση και του δικαίου του FORUM, ενώ οι δύο τελευταίες αφορούν ειδικούς κανόνες δικαίου δηµόσιας τάξης ή κανόνες αναγκαστικού δικαίου προκειµένου για συµβάσεις καταναλωτών (η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2) και για συµβάσεις εργασίας (η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1). Όλες οι παραπάνω διατάξεις περιέχουν κανόνες αναγκαστικού δικαίου που περιορίζουν, υπό προϋποθέσεις, την αρχή της αυτονοµίας των συµβαλλοµένων, όταν το δίκαιο που έχει επιλεγεί από τα συµβαλλόµενα µέρη έρχεται σε αντίθεση µαζί τους. Ειδικότερα, µε το άρθρο 6 της παραπάνω Σύµβασης της Ρώµης, που ρυθµίζει ειδικά την ατοµική σύµβαση εργασίας, ορίζεται ότι "1. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 3, στη σύµβαση εργασίας η επιλογή από τους συµβαλλόµενους του εφαρµοστέου δικαίου δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να στερήσει τον εργαζόµενο από την προστασία που του εξασφαλίζουν οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του δικαίου που θα ήταν εφαρµοστέο σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που δεν είχε γίνει επιλογή. 2. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 4 και εφ` όσον δεν έχει γίνει επιλογή σύµφωνα µε το άρθρο 3, η σύµβαση εργασίας διέπεται: α) από το δίκαιο της χώρας όπου ο εργαζόµενος παρέχει συνήθως την εργασία του σε εκτέλεση της σύµβασης, ακόµη κι αν έχει αποσπασθεί προσωρινά σε άλλη χώρα ή β) αν ο εργαζόµενος δεν παρέχει συνήθως την εργασία του σε µία µόνο χώρα, από το δίκαιο της χώρας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση που τον προσέλαβε, εκτός αν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι η σύµβαση εργασίας συνδέεται στενότερα µε άλλη χώρα, οπότε εφαρµοστέο είναι το δίκαιο της άλλης αυτής χώρας". Περαιτέρω, µε την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της αυτής Σύµβασης, ορίζεται συναφώς µε τα παραπάνω, ότι "οι διατάξεις της παρούσας σύµβασης δεν µπορούν να θίξουν την εφαρµογή των κανόνων δικαίου της χώρας του δικάζοντος δικαστή, που ρυθµίζουν αναγκαστικά την περίπτωση ανεξάρτητα από το εφαρµοστέο στη σύµβαση δίκαιο". Από τις πιο πάνω διατάξεις συνάγεται ότι στην περίπτωση που οι συµβαλλόµενοι επέλεξαν έγκυρα δίκαιο που θα διέπει τη σύµβαση εργασίας (ναυτολόγηση) επιτρέπεται η εφαρµογή αυτού, εφόσον τούτο εξασφαλίζει στον εργαζόµενο ναυτικό, τουλάχιστον ίση προστασία και το ανέχονται οι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου (jus cogens), διαζευκτικά ενός από τα παρακάτω δίκαια και την οποία αυτός δεν µπορεί να στερηθεί: α) το δίκαιο της χώρας όπου ο εργαζόµενος παρέχει την εργασία του σε εκτέλεση της σύµβασης (κατά πρώτο λόγο). Τόπος όχι απλώς συνήθους αλλά µόνιµης παροχής εργασίας, στη ναυτική εργασία, είναι το πλοίο, στο οποίο εργάζεται ο ναυτικός και κατά την κρατούσα σχετικά άποψη, εφαρµόζεται το

6 δίκαιο της σηµαίας του πλοίου "ως ο πιο σεβαστός και παγκόσµιος κανόνας του ναυτικού δικαίου", εκτός αν πρόκειται για σηµαία ευκαιρίας, β) το δίκαιο (άλλης) χώρας εκτός από το δίκαιο της χώρας που συµφωνήθηκε, εφόσον από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι η σύµβαση εργασίας (ναυτολόγησης) συνδέεται στενότερα µε την άλλη χώρα, γ) το δίκαιο της χώρας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση που προσέλαβε τον εργαζόµενο (ναυτικό), αν ο τελευταίος δεν παρέχει την εργασία του σε µία µόνο χώρα και δ) το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή (FORUM) σε κάθε περίπτωση. Πρόκειται για τους λεγόµενους "κανόνες αµέσου εφαρµογής" του δικαίου του δικάζοντος δικαστή, που ρυθµίζουν αναγκαστικά την περίπτωση, ανεξάρτητα από το εφαρµοστέο στη σύµβαση δίκαιο. Ποιοι είναι οι κανόνες αναγκαστικού δικαίου ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.3 της ίδιας Σύµβασης και είναι εκείνοι από τους οποίους δεν µπορούν να παρεκκλίνουν οι συµβαλλόµενοι µε ιδιωτική συµφωνία. Τέτοιοι κανόνες αναγκαστικού δικαίου είναι εκείνοι που η ίδια η πολιτεία θεσπίζει για λόγους κοινωνικοοικονοµικούς. Για το ελληνικό δίκαιο, "κανόνες αναγκαστικού δικαίου" και "αµέσου εφαρµογής" είναι και οι περιεχόµενοι στο Ν. 551/1915, που παρέχει αποζηµίωση στο ναυτικό ή σε περίπτωση θανάτου του στους συγγενείς του, λόγω εργατικού ατυχήµατος κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο πλοίο και εξ αφορµής αυτής, αλλά και η διάταξη του άρθρου 928 εδ. 2 του Α.Κ. σύµφωνα µε την οποία σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου ο υπόχρεος έχει την υποχρέωση να αποζηµιώσει εκείνον που κατά το νόµο είχε το δικαίωµα να απαιτεί από το θύµα διατροφή ή παροχή υπηρεσιών. Στην προκειµένη περίπτωση, όπως αποδεικνύεται από τις προσκοµιζόµενες από τους εναγόµενους σε φωτοτυπία καταρτισθείσες στην αγγλική γλώσσα συµβάσεις ναυτικής εργασίας µεταξύ των θανόντων στο ναυάγιο ναυτικών, συγγενών των εναγόντων και της τοπικής πράκτορος στις Φιλιππίνες εταιρείας "Ρ. CORP" για λογαριασµό της "Ν.M.S. ΙΝC" καθώς και από τις µη επικυρωµένες, ωστόσο εκτιµώµενες κατ` άρθρο 671 παρ. 1 εδ. 1 του Κ.Πολ.. µεταφράσεις των παραπάνω συµβάσεων στην ελληνική, αποδεικνύεται ότι µε τον όρο 2 αυτών κάθε φορά συνεφωνεί το ότι "οι όροι και συµφωνίες της αναθεωρηµένης Συµβάσεως Εργασίας για Ναυτικούς, που διέπουν την εργασία όλων των Φιλιππινέζων Ναυτικών που εγκρίθηκε από της ΡΟΕΑ στις 14 Ιουλίου 1989 µε το Μνηµόνιο Εγκύκλιο αριθ. 41 του 1989 και που τροποποιεί σχετικές εγκυκλίους θα τηρώνται αυστηρώς και πιστώς." Στη συνέχεια µε το άρθρο 3 των παραπάνω συµβάσεων ναυτικής εργασίας ορίζονται τα εξής: "3. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε τµήµα αυτής της Συµβάσεως θα εκτιµείται, πιστοποιείται, προωθείται και εγκρίνεται από την ιοίκηση Εργαζοµένων Εξωτερικού των Φιλιππίνων (ΡΟΕΑ). Κατόπιν της εγκρίσεως, αυτές θα θεωρούνται ως αναπόσπαστο τµήµα της καθιερωµένης Συµβάσεως Εργασίας (S.E.C.) για ναυτικούς". Από το περιεχόµενο της παραπάνω συµβάσεως και κυρίως από τον όρο 2 αυτής, προκύπτει ότι τα συµβαλλόµενα µέρη θέλησαν ως εφαρµοστέο στην ένδικη σύµβαση το δίκαιο των Φιλιππίνων, αφού µε τον παραπάνω όρο γίνεται ρητή αναφορά ότι και η ένδικη σύµβαση θα διέπεται από τους όρους της Σύµβασης Εργασίας των Φιλιππίνιων ναυτικών, η οποία έχει εγκριθεί από την ΡΟΕΑ (Philippine Overseas Emplοyment Αdministration) πλην όµως και πάλι οι ενάγοντες δεν µπορούν να στερηθούν την προστασία που τους παρέχουν οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του δικαίου, που θα ήταν εφαρµοστέο αν δεν είχε γίνει η επιλογή, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις της Σύµβασης της Ρώµης, η οποία εφαρµόζεται στην εξεταζόµενη υπόθεση, καθώς οι ένδικες συµβάσεις ναυτολόγησης των συγγενών των εναγόντων καταρτίσθηκαν µετά την έναρξη της ισχύος της. Ως τέτοιο εφαρµοστέο δίκαιο στην ένδικη υπόθεση κρίνεται το ελληνικό, γιατί από το σύνολο των περιστάσεων προκύπτει ότι οι ένδικες συµβάσεις ναυτολόγησης, βάσει των στοιχείων που δίνονται στην αγωγή, ήταν στενότερα συνδεδεµένες µε την Ελλάδα. Τούτο, γιατί κατά την αγωγή, το πλοίο "Π" ήταν ελληνικών συµφερόντων, αφού η διαχείριση και η εκµετάλλευσή του γινόταν από το Παλαιό Φάληρο, από την εταιρεία "Ν.M.S. ΙΝC", που για το σκοπό αυτό είχε εγκαταστήσει τα γραφεία της στο Παλαιό Φάληρο σύµφωνα µε τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει και από εκεί παίρνονταν όλες οι αποφάσεις για τη ναυσιπλοΐα και την εκµετάλλευση του πλοίου από τους εναγόµενους Έλληνες συνεφοπλιστές, που έλεγχαν την παραπάνω εταιρεία και την εκπροσωπούσαν, αναλαµβάνοντας οι ίδιοι ατοµικά τις ζηµίες από την εκµετάλλευση του πλοίου, αλλά και τα κέρδη, ενώ αυτοί αποφάσιζαν και για τα πρόσωπα που θα ναυτολογούνταν κάθε φορά ως πλήρωµα του "Π". Επίσης, ο πλοίαρχος του πλοίου ήταν Έλληνας. Τα στοιχεία σύνδεσης

7 λοιπόν των συµβάσεων ναυτολόγησης των θανόντων ναυτικών µε την πατρίδα τους, τις Φιλιππίνες, δηλαδή το γεγονός ότι οι ίδιοι ήταν υπήκοοι Φιλιππίνων και το ότι τη σύµβαση ναυτικής εργασίας τους την υπέγραψαν στη Μανίλα των Φιλιππίνων κρίνεται ότι δηµιουργούν χαλαρότερο δεσµό µε τη χώρα αυτή σε σχέση µε την Ελλάδα. Αλλά και ο σύνδεσµος του πλοίου µε τη Μάλτα, χώρα της οποίας τη σηµαία αυτό έφερε, ήταν τεχνητός και χαλαρός, αφού κατά τα διεθνώς γνωστά πρόκειται για σηµαία ευκαιρίας. Το ότι οι συµβαλλόµενοι επέλεξαν και τα δικαστήρια των Φιλιππίνων ως αρµόδια για την επίλυση των διαφορών τους από την παραπάνω σύµβαση ναυτολόγησης δεν ασκεί έννοµη επιρροή για το εφαρµοστέο στην ένδικη υπόθεση δίκαιο, γιατί στην προκειµένη περίπτωση σηµασία έχει ότι οι ναυτικοί ναυτολογήθηκαν σε πλοίο ελληνικών συµφερόντων (βλ. και την προσκοµιζόµενη από τους ενάγοντες υπ` αριθµ. 1089/2001 ΕφΠειρ). Σηµειωτέον ότι και οι ενάγοντες θεµελιώνουν τις αγωγικές αξιώσεις τους αποκλειστικά στο ελληνικό δίκαιο. Ειδικά όµως, το αν είχαν δικαίωµα διατροφής όσοι εκ των εναγόντων φέρονται ως γονείς των θανόντων, από τους τελευταίους (γιους τους), αυτό κρίνεται από το δίκαιο των Φιλιππίνων, δηλαδή το δίκαιο της κοινής ιθαγένειάς τους, βάσει του άρθρου 18 του Α.Κ., κατά το οποίο "οι σχέσεις µεταξύ γονέων και τέκνων ρυθµίζονται κατά σειρά: 1. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους 2. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαµονής τους 3. από το δίκαιο της ιθαγένειας του τέκνου". Στο ικαστήριο είναι γνωστό από Παλαιότερες υποθέσεις ότι ο Αστικός Κώδικας των Φιλιππίνων παρέχει στους γονείς αντίστοιχο, µε το ελληνικό δίκαιο, δικαίωµα διατροφής από το τέκνο τους. Επειδή όµως από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει το ακριβές περιεχόµενο των σχετικών διατάξεων του δικαίου των Φιλιππίνων θεωρούνται ότι ταυτίζονται µε τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και ειδικότερα του Α.Κ. (έτσι και η προαναφερθείσα προσκοµιζόµενη από τους ενάγοντες υπ` αριθµ. 1089/2001 απόφαση του Εφετείου Πειραιώς, µε εκτενή αναφορά σε θεωρία και νοµολογία). Κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση αγωγή, πρέπει να εξεταστεί αν είναι νόµιµη. Από τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 551/1915, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, κωδικοποιήθηκε µε το β.δ. της 24.7/ , διατηρήθηκε σε ισχύ µετά την εισαγωγή του Α.Κ. κατά το άρθρο 38 εδ.α` ΕισΝΑΚ, και έχει εφαρµογή και στη σύµβαση ναυτολόγησης κατά το άρθρο 2 του ιδίου νόµου και 66 του ΚΙΝ (ν. 3816/1958), προκύπτει σαφώς ότι αυτός που έπαθε, ένεκα εργατικού ατυχήµατος, ανικανότητα ή σε περίπτωση θανάτου του, οι κατά το άρθρο 6 του ίδιου νόµου συγγενείς του, έχουν το δικαίωµα να εγείρουν αγωγή του κοινού δικαίου και να ζητήσουν σύµφωνα µε τα άρθρα 297, 298 και 914 Α.Κ. πλήρη αποζηµίωση µόνο όταν το ατύχηµα µπορεί να αποδοθείσε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του, ή όταν πραγµατοποιήθηκε σε εργασία ή επιχείρηση, στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών περί των όρων ασφαλείας των εργαζοµένων σ` αυτές, βρίσκεται δε σε αιτιώδη συνάφεια µε τη µη τήρηση των διατάξεων αυτών. Τέτοιες διατάξεις είναι εκείνες οι οποίες ειδικώς προβλέπουν τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων, ήτοι προσδιορίζουν τους όρους που πρέπει να τηρηθούν, µνηµονεύοντας συγκεκριµένα µέτρα, µέσα και τρόπους προς επίτευξη της ασφάλειας των εργαζοµένων. εν αρκεί δηλαδή ότι το ατύχηµα επήλθε από τη µη τήρηση όρων, οι οποίοι επιβάλλονται µόνο από την κοινή αντίληψη, την υποχρέωση προνοίας και την απαιτούµενη στις συναλλαγές επιµέλεια, χωρίς να προβλέπονται από ειδική διάταξη νόµου (βλ. ΟλΑΠ 26/1995, Ελλ νη 37, σελ. 38, ΕφΠειρ 193/1999, ΕΝ 27, σελ. 6, 7, ΜΠρΠειρ 196/1999, ΕΝ 1999, σελ. 313). Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο παθών µπορεί να ασκήσει µόνο την παρεχόµενη από τις διατάξεις του ν. 551/1915 αγωγή αποζηµιώσεως (βλ. ΑΠ 166/1996, Ελλ νη 37, σελ. 1343). Σε κάθε περίπτωση όµως εργατικού ατυχήµατος, εφόσον αυτό οφείλεται σε παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά του εργοδότη ή του προστηθέντος από αυτόν, όπου παράνοµη συµπεριφορά µπορεί να είναι και παράβαση των όρων ασφαλείας και υγιεινής, που προβλέπει διάταγµα, νόµος ή κανονισµός αλλά όχι κι απαραίτητα, ο παθών έχει εκτός των άλλων έναντι του εργοδότη και του προστηθέντος που προκάλεσε το ατύχηµα, αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, σε περίπτωση δε θανάτου του οι συγγενείς αυτού που ανήκουν στον κύκλο της οικογένειάς του έχουν αξίωση χρηµατικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 299, 914, 922, 926 και 932 Α.Κ. Η αποζηµίωση αυτή οφείλεται ανεξάρτητα από το αν η κύρια αποζηµίωση έχει έρεισµα στις διατάξεις του ν. 551/1915 ή τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου. Αρκεί

8 µόνο το γεγονός ότι στο ατύχηµα συνετέλεσε η αδικοπραξία του εργοδότη του προστηθέντος, έστω κι αν δε συντρέχει η ειδική αµέλεια του άρθρου 16 του ν. 551/1915 (βλ. Λεων.. Ντάσιου, Εργατικό ικονοµικό ίκαιο, τόµος Α/Ι, έκδοση πέµπτη, Βόλος 1999, σελ. 691, παρ. 458). Στην προκειµένη περίπτωση η ένδικη αγωγή, κατά το µέρος που µε αυτή οι συγγενείς των εναγόντων Φιλιππίνιων ναυτικών ζητούν αποζηµίωση για στέρηση διατροφής λόγω παράβασης ειδικών διατάξεων που έχουν προβλεφθεί για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε πλοίο και συγκεκριµένα των διατάξεων του Ν /1953, περί συνθέσεως των πληρωµάτων, των άρθρων 1 και 2 του Ν 2689/1953 "περί διπλωµάτων, πτυχίων και αδειών ναυτικής ικανότητας εν τω εµπορικώ ναυτικώ" και των υπ` αριθµ. 4371/1961 (κεφ. 111) και υπ` αριθµ. 6919/1961 αποφάσεων του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας είναι µη νόµιµη, δεδοµένου ότι οι όλοι οι παραπάνω κανόνες δικαίου, όπως παρακάτω εκτίθεται αναλυτικά, εφαρµόζονται µόνο σε ελληνικά πλοία, δηλαδή σε πλοία τα οποία σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 του Ν.. 187/1973, είναι κατά ορισµένο ποσοστό ελληνικής ιδιοκτησίας και έχουν εγγραφεί σε ελληνικό νηολόγιο (βλ. σχετικά Α. Κιάντου - Παµπούκη, ναυτικό δίκαιο, έκδοση τρίτη, Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 45), ενώ το πλοίο "Π" φέρεται ότι ήταν µαλτέζικης σηµαίας και ότι ανήκε κατά κυριότητα σε εταιρεία, µε έδρα τη Βαλέτα Μάλτας. Ειδικά πρέπει να αναφερθεί ότι στο άρθρο 1 του Ν 2651/1953, ορίζεται ότι "δια την εφαρµογήν του παρόντος Ν.. πλοίον νοείται παν Ελληνικόν σκάφος οιασδήποτε χωρητικότητας, υπόχρεον κατά τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις να εφοδιάζηται δια ναυτολογίου". Αλλά και οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν /1953 περί διπλωµάτων, των πτυχίων και αδειών ναυτικής ικανότητας εν τω εµπορικώ ναυτικώ, που φέρονται ότι τις παρέβησαν οι εναγόµενοι και πάλι αφορούν σε ελληνικά πλοία, αφού σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του εν λόγω νοµ. διατ/τος "το δίπλωµα ή πτυχίον ανωτέρας τάξεως παρέχει το δικαίωµα προς εργασίαν επί ελληνικών πλοίων υπό βαθµόν και ειδικότητα κατωτέρας τάξεως της ίδιας ή αναλόγου κατηγορίας ή κλάδου." Είναι όµως νόµιµη η αγωγή κατά τους ισχυρισµούς των εναγόντων ότι οι εναγόµενοι εφοπλιστές κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισµού 11 της ιεθνούς Σύµβασης του Λονδίνου περί "προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα" (SOLAS), που κυρώθηκε µε το Ν. 1045/1980: α) αφενός παρέλειψαν να αποκαταστήσουν το πρόβληµα της κύριας µηχανής του πλοίου, στο λιµάνι Κωστάντζα της Ρουµανίας, δεδοµένου ότι γνώριζαν ήδη κατά τον απόπλου του φορτηγού "Π" από τον Πειραιά ότι η µηχανή του πλοίου εµφάνιζε σοβαρότατο πρόβληµα κατά την εκκίνησή της και παρόλα αυτά δεν ενηµέρωσαν τον αρµόδιο Γαλλικό νηογνώµονα για το σχετικό πρόβληµα, ώστε να επέµβει για την επισκευή της µηχανής στην Κωστάντζα, µε την ανάθεση της επίβλεψης των εργασιών σε τοπικό γραφείο του στο παραπάνω λιµάνι της Ρουµανίας, µε αποτέλεσµα όταν δόθηκε διαταγή από τις Ρουµανικές Αρχές στις , να αποµακρυνθεί το εν λόγω πλοίο από το αγκυροβόλιο όπου βρισκόταν, προς την ανοικτή θάλασσα λόγω των επικρατούντων εκεί κακών καιρικών συνθηκών και του υψηλού κυµατισµού, δεν στάθηκε δυνατό να τεθεί έγκαιρα η µηχανή του πλοίου σε λειτουργία, µε αποτέλεσµα το πλοίο να παραµείνει στην παραπάνω θαλάσσια περιοχή και λόγω των παραπάνω καιρικών συνθηκών να προσκρούσει στο λιµενοβραχίονα και να βυθιστεί, µε περαιτέρω συνέπεια το θάνατο 27 ναυτικών, µαζί και των συγγενών των - εναγόντων, β) αφετέρου οι εναγόµενοι συνεφοπλιστές δεν χρησιµοποιούσαν πετρέλαια καλής ποιότητας για τη λειτουργία της µηχανής του πλοίου, µε αποτέλεσµα αυτή να παρουσιάζει τα παραπάνω προβλήµατα κατά την εκκίνηση της. Οι παραπάνω ισχυρισµοί κρίνονται νόµιµοι, καθώς στις διατάξεις του παραπάνω ιατάγµατος και ιεθνούς Σύµβασης δε γίνεται διάκριση µεταξύ πλοίων ελληνικής και µη ελληνικής εθνικότητας κι αφού οι ένδικες συµβάσεις ναυτολόγησης των συγγενών των εναγόντων σύµφωνα µε τα ανωτέρω διέπονταν από το ελληνικό δίκαιο, οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου για τους όρους ασφαλείας στα πλοία, στις οποίες δε γίνεται διάκριση για την εφαρµογή τους µεταξύ ελληνικών και µη πλοίων, εφαρµόζονται και στις σχέσεις µεταξύ των παραπάνω ναυτικών και των εφοπλιστών εργοδοτών τους. Τούτο, ειδικότερα κατά το ακόλουθο σκεπτικό: Οι όροι ασφαλείας που προβλέπονται από την προαναφερόµενη κυρωθείσα από την Ελλάδα µε το ν. 1045/1980 διεθνή σύµβαση του Λονδίνου "περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974" και το κυρωθέν µε το ν. 1159/1981, Πρωτόκολλο του Λονδίνου 1978, για τους εργαζόµενους στα πλοία έχουν εφαρµογή και επί ναυτεργατικού ατυχήµατος, επισυµβάντος κατά την εκτέλεση συµβάσεως

9 εργασίας, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Με την διάταξη του άρθρου 92 παρ. 1 της συµβάσεως των Ηνωµένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας που κυρώθηκε µε τον ν. 2321/1995 ορίζεται ότι "τα πλοία πλέουν µε την σηµαία ενός µόνον κράτους και εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, που προβλέπονται ρητά σε διεθνείς συµβάσεις ή σε αυτή τη σύµβαση, υπόκεινται στην αποκλειστική του δικαιοδοσία στην ανοικτή θάλασσα. Το πλοίο δεν µπορεί να αλλάξει τη σηµαία του κατά την διάρκεια ταξιδιού ή όταν προσεγγίσει σε λιµάνι, εκτός από την περίπτωση πραγµατικής µεταβίβασης της ιδιοκτησίας ή αλλαγής νηολογίου). Με την διάταξη αυτή, ως ηµεδαπού κανόνος δικαίου, θεσπίζεται µεν δικαίωµα της Πολιτείας, την σηµαία της οποίας φέρει το πλοίο να ασκεί (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων) αυτή και µόνη την δηµόσια εξουσία της επ` αυτού και όταν τούτο πλέει στην ανοικτή θάλασσα, θεωρουµένου τούτου και εις την περίπτωση αυτή ως µέρους του εδάφους της και να λαµβάνει ποινικά και διοικητικά µέτρα επί του πλοίου και των επιβαινόντων αυτού, υπό την έννοια του αποκλεισµού της επεµβάσεως άλλης πολιτείας προς άσκηση εξουσίας επί του πλοίου και λήψη των µέτρων αυτών, δεν αποκλείεται όµως δι` αυτής η εφαρµογή επί των έκτης συµβάσεως ναυτικής εργασίας ενοχών, µεταξύ των οποίων και εκείνες από επελθόν κατά την εκτέλεση της συµβάσεως ή εξ αφορµής αυτής ναυτεργατικόν ατύχηµα, των ρυθµιστικών αυτών κανόνων του Ελληνικού δικαίου και εποµένως, ως προς την κρίση του ζητήµατος της υπαιτιότητος για την επέλευση του ατυχήµατος και εκείνων που προβλέπουν και επιβάλλουν την τήρηση όρων ασφαλείας για τους εργαζόµενους στα πλοία, εφόσον τούτο είναι εφαρµοστέον κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 Α.Κ. ή 3 παρ. 1 της άνω διεθνούς συµβάσεως της Ρώµης, ως διέπον, κατά τη συµφωνία των µερών, την σύµβαση αυτή. Συνεπώς στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή ως µέρος του διέποντος την σύµβαση ηµεδαπού δικαίου και οι διατάξεις της ως άνω συµβάσεως και πρωτοκόλλου του Λονδίνου. Η δυσχέρεια που ως συνέπεια της τιθέµενης αυτής αρχής µπορεί ν` ανακύψει για τον εργοδότη ως προς την τήρηση επί του πλοίου των κανόνων ασφαλείας περισσοτέρων εθνικών δικαίων, στα οποία µπορεί αυτός να έχει υποβληθεί συµβατικά µε τους διαφόρων ιθαγενειών ναυτικούς που εργάζονται στο ίδιο πλοίο, απορρέει από επιλογή του ίδιου εργοδότη, δηλαδή από την ίδια του την βούληση για υποβολή του σε περισσότερα εθνικά δίκαια (ΑΠ 356/2002 ΕΝ 30.97). Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε την παραπάνω διεθνή σύµβαση προβλέπονται τα της επιθεωρήσεως των επιβατηγών και φορτηγών πλοίων και ειδικότερα µεταξύ άλλων οι όροι και προϋποθέσεις, σε ό,τι αφορά την κατασκευή και ευστάθεια των πλοίων, στεγανότητα και άντληση υδάτων, τα µηχανήµατα και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καθώς και τα µέσα αναποδίσεως αυτών, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτροπή κινδύνων για τους επιβάτες και το πλήρωµα. Ειδικότερα, µε το εδ. α` του υπό του τίτλου "Τήρησις των όρων µετά την επιθεώρησιν) του Κανονισµού 11 ορίζεται ότι "Η κατάστασις του πλοίου και του εξαρτισµού του θα διατηρείται συµφώνως προς τις διατάξεις της Συµβάσεως και του παρόντος πρωτοκόλλου ώστε να εξασφαλίζεται ότι το πλοίον από πάσης απόψεως θα παραµείνει ικανόν να ανοιγή εις την θάλασσαν άνευ κινδύνου δια το πλοίον ή δια τους επιβαίνοντας αυτού"). Με την παραπάνω διάταξη, που αναφέρεται στην κατάσταση του πλοίου µετά την επιθεώρηση, δε θεσπίζεται ειδικός όρος ασφαλείας των εργαζόµενων, αλλά επιτάσσεται η τήρηση των προβλεπόµενων από άλλες διατάξεις της Συµβάσεως και του πρωτοκόλλου όρων και προϋποθέσεων και για το µετά την επιθεώρηση χρόνο, ώστε µε την τήρηση αυτών και τη διατήρηση του πλοίου στην κατάσταση που βρισκόταν πριν την επιθεώρηση, να εξασφαλίζεται η αποτροπή κινδύνου, κατά τους πλόες για τους επιβαίνοντες του πλοίου. ηλαδή η εν λόγω διάταξη παραπέµπει στην τήρηση των από τις λοιπές διατάξεις προβλεπόµενων, την οποία επιτάσσει και για το µετά την επιθεώρηση χρόνο. Περαιτέρω, η διάταξη του εδάφιου γ` του ίδιου Κανονισµού προβλέπει τα εξής: "Οσάκις συµβαίνει ατύχηµα εις το πλοίον ή ανακαλύπτεται ελάττωµα, το οποίον ή επηρεάζει δυσµενώς την ασφάλειαν του πλοίου ή την απόδοση ή την επάρκεια των σωσιβίων αυτού µέσων ή του λοιπού εξαρτισµού, ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του πλοίου θα αναφέρουν τούτο το ταχύτερον δυνατόν εις την Αρχήν, εις τον διορισµένον επιθεωρητήν ή τον αναγνωρισµένον Οργανισµόν, υπευθύνων για την έκδοσιν του σχετικού πιστοποιητικού, οι οποίοι θα προβούν εις διερεύνησιν δια να αποφασίσουν εάν είναι αναγκαία η διενέργεια επιθεωρήσεως όπως απαιτείται υπό των κανονισµών 6, 7, 8, 9 ή 10 του Κεφαλαίου 1 της συµβάσεως και του παρόντος Πρωτοκόλλου...". Από τη διάταξη αυτή θεσπίζεται ειδικός όρος ασφαλείας για

10 κάθε επιβαίνοντα στο πλοίο και κατά συνέπεια και για τους εργαζόµενους σε αυτό, η µη τήρηση του οποίου συνεπάγεται ευθύνη του υπόχρεου προς αποζηµίωση του παθόντος από ναυτεργατικό ατύχηµα κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου, υπό την προϋπόθεση βέβαια της ύπαρξης αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της µη τηρήσεως του όρου και του ατυχήµατος. Αυτό, γιατί η επιβεβληµένη ταχύτερη κατά το δυνατόν ειδοποίηση των παραπάνω, Αρχής, διορισµένου επιθεωρητή ή αναγνωρισµένου Οργανισµού για το ελάττωµα από ατύχηµα ή από άλλη αιτία του πλοίου αποσκοπεί στον έλεγχο της έκτασης της βλάβης από τους παραπάνω, ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητα µετά από αυτήν, προς αντιµετώπιση των θαλάσσιων κινδύνων και η εξ αυτής αποτροπή του κινδύνου της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας των επιβατών και των εργαζόµενων στο πλοίο. Συνίσταται δε η παράβαση αυτού του όρου ασφαλείας στη µη ειδοποίηση από τους υπόχρεους των ανωτέρω, περί του επισυµβάντος ελαττώµατος του πλοίου και όχι στη µη καταβολή της επιβαλλόµενης από την κοινή αντίληψη, την υποχρέωση πρόνοιας και τις συναλλαγές, επιµέλειας κατά την επίβλεψη της επισκευής του πλοίου και την πληµµέλεια της τελευταίας (βλ. την προσκοµιζόµενη από τον ενάγοντα υπ` αριθµ. 1089/2001 απόφαση του Εφετείου Πειραιά που έκρινε σε άλλη υπόθεση εξαιτίας του ίδιου ναυαγίου). Κατόπιν των παραπάνω εκτεθέντων, η υπό κρίση αγωγή στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486 παρ. 1, 1488, 1491, 1493, 914, 928, 930, 299, 932, 345, 346 Α.Κ., 63 επ. και 82 επ. του Κ.Ποιν.. (δεδοµένου ότι όλοι οι ενάγοντες επιφυλάσσονται για ποσό δραχµών ο καθένας από τα ποσά που θεωρούν ότι τους οφείλονται για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, προκειµένου να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής στην αντίστοιχη ποινική δίκη), 1, 2, 3, 6, 14, 15 και 16 του ν. 551/1915, 53, 54, 66 παρ. 2, 84 του ΚΙΝ, στα άρθρα 907, 908 παρ. 1ε, 1047 παρ. 1, 176 Κ.Πολ.., στον Κανονισµό 11 της κυρωθείσας µε το ν. 1045/1980 διεθνούς σύµβασης του Λονδίνου "περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974" και το κυρωθέν µε το ν. 1159/1981, Πρωτόκολλο του Λονδίνουτης , που τροποποίησε την παραπάνω σύµβαση. εν είναι νόµιµα τα αιτήµατα για αποζηµίωση λόγω στέρησης διατροφής ατοµικά των εναγουσών, κατά τα ποσά που αφορούν στο χρονικό διάστηµα πέραν των26 ετών που οι ίδιες παραδέχονται ότι θα ήταν τα παραγωγικά χρόνια εργασίας των συζύγων τους. εν είναι νόµιµο το αίτηµα περί τοκοδοσίας από την ηµεροµηνία του ένδικου ναυαγίου, αφού δεν εκτίθεται στην αγωγή ότι κατά την ίδια ηµέρα χώρησε σχετική όχληση για τις ένδικες αξιώσεις των εναγόντων προς τους εναγόµενους. Επίσης δεν είναι νόµιµο το αίτηµα για απαγγελία προσωπικής κράτησης κατά των εναγοµένων πέραν του ενός έτους σύµφωνα µε το άρθρο 1047 παρ. 1 εδ.2 του Κ.Πολ.. Πρέπει στη συνέχεια η υπό κρίση αγωγή να εξεταστεί στην ουσία της, µη απαιτουµένης της καταβολής δικαστικού ενσήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 551/1915, που διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 52 παρ. 8 του ΕισΝΑΚ, της απαλλαγής αυτής ισχύουσας και όταν οι σχετικές αξιώσεις στηρίζονται στις- διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου λόγω υπαιτιότητας του εργοδότη, όπως εν προκειµένω, αφού η εφαρµογή των κοινών διατάξεων του Α.Κ. γίνεται κατά παραποµπή του άρθρου 16 του ν. 551/1915 και συνεπώς υπάρχει ταυτότητα του νοµικού λόγου, εφόσον και οι αποζηµιώσεις από τις διατάξεις των άρθρων 914, 928 και 932 του Α.Κ., ως πραγµατική αιτία έχουν το εργατικό ατύχηµα. Από τα έγγραφα που νόµιµα µετ` επικλήσεως προσκοµίζουν οι διάδικοι, των προσκοµιζόµενων από τους ενάγοντες υπ` αριθµ.... ένορκων βεβαιώσεων και από τα όσα οµολογούν οι διάδικοι µε τις προτάσεις τους 1) δεν αποδείχθηκε ότι ο δεύτερος και η τρίτη των εναγόντων τυγχάνουν γονείς του θανόντος στο ναυάγιο του υπό σηµαία Μάλτας φορτηγού πλοίου "Π" στην Κωστάντζα Ρουµανίας στις , Α. Α., όπως άλλωστε οι παραπάνω αυτές ιδιότητες των ανωτέρω αµφισβητήθηκαν από τους εναγόµενους ήδη στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπό κρίση αγωγής στις , καθώς οι παραπάνω ενάγοντες κανένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση από αρµόδια Αρχή, ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό µέσο δεν προσκοµίζουν προς απόδειξη της επικαλούµενης συγγένειας αυτών µε το θανόντα. Κατόπιν αυτού, πρέπει να απορριφθεί για τον παραπάνω λόγο ως προς αυτούς η υπό κρίση αγωγή ως ουσία αβάσιµη. 2) Αντίθετα σε ό,τι αφορά τους από τέταρτη έως και ενδέκατο των εναγόντων ναι µεν δεν προσκοµίζεται από τους ίδιους κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για την ιδιότητά τους ως αδελφών του παραπάνω ναυτικού Α.Α, ωστόσο από το από 10/12/01 τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα που προσκοµίζουν οι ίδιοι οι εναγόµενοι αποδεικνύεται ότι αυτοί έχουν δεχθεί δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους κατά

11 την αλληλογραφία του µε τον πληρεξούσιο δικηγόρο των παραπάνω εναγόντων την ιδιότητα των τελευταίων ως αδελφών του Α.Α. Σε ό,τι αφορά τους λοιπούς ενάγοντες, δεδοµένου ότι οι εναγόµενοι οµολογούν µε τις προτάσεις τους ότι ήδη εκείνοι έχουν λάβει αποζηµιώσεις στις Φιλιππίνες ως συγγενείς των θανόντων ναυτικών που αναφέρουν στην υπό κρίση αγωγή τους και λόγω του θανάτου τους στο ένδικο ναυάγιο, προς απαλλαγή των ευθυνών των εταιρειών... αποδεικνύονται η αναφερόµενη στην αγωγή συγγένειά τους µε τους θανόντες στο ναυάγιο. Έτσι, αποδεικνύεται ότι ο σύζυγος της πρώτης των εναγόντων και πατέρας των ανήλικων τέκνων της... J.M., ο αδελφός των τέταρτης ως ενδέκατου των εναγόντων Α.Α., ο σύζυγος της δωδέκατης ενάγουσας και πατέρας των ανήλικων τέκνων της,... ο γιος της δέκατης τρίτης και του δέκατου τέταρτου V.C., µε συµβάσεις ναυτικής εργασίας ναυτολογήθηκαν αντίστοιχα ως Γ` Μηχανικός, ως Β` Μηχανικός, ως λιπαντής και ως µάγειρας στο µε σηµαία Μάλτας φορτηγό πλοίο "Π", κ. ο.χ , το οποίο και βυθίστηκε στις στην Κωστάντζα Ρουµανίας, παρασύροντας στο θάνατο µεταξύ άλλων και τους παραπάνω ναυτικούς. Ωστόσο, δεν αποδεικνύεται ότι οι εναγόµενοι ήταν συνεφοπλιστές του εν λόγω πλοίου. Αντίθετα, αποδεικνύεται ότι εφοπλίστρια του πλοίου, ως χρονοναυλωτρια αυτού κατά το χρόνο του ναυαγίου ήταν η εταιρεία "Ρ.Ν. CORP.", δυνάµει του από τυποποιηµένου συµφωνητικού χρονοναύλωσης µεταξύ της "Ν. ΙΝG" ενεργούσας ως πράκτορος και για λογαριασµό της µέχρι τότε πλοιοκτήτριας εταιρείας "Ρ. SHΙPP. CO Ltd" και της εταιρείας "Μ.Κ. Α.Ε." ως πράκτορος της "Ρ.Ν. CORP.", όπως το παραπάνω συµφωνητικό περιέχεται σε φωτοτυπία στην έκθεση πραγµατογνωµοσύνης του πραγµατογνώµονος Η.Σ., που προσκοµίζουν οι εναγόµενοι. Στη συµφωνία αυτή είχε περιληφθεί όρος ότι ο πλοίαρχος οφείλει να τελεί υπό τις εντολές των ναυλωτών όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις, την πρακτόρευση ή άλλες συµφωνίες. Γίνεται δε, δεκτό στην περίπτωση της χρονοναύλωσης ότι µε βάση το άρθρο 106 του ΚΙΝ, υπάρχει εφοπλιστεία όταν η ναυτική διεύθυνση του πλοίου ανήκει στο χρονοναυλωτή, όταν δηλαδή ο πλοίαρχος, που συνήθως διορίζεται από τον εκναυλωτή, παίρνει οδηγίες από το χρονοναυλωτή (βλ. Α. Κιάντου - Παµπούκη, ναυτικό δίκαιο, 3η έκδοση, Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 92, 93). Κατά συνέπεια κατά τον παραπάνω χρόνο σύναψης της χρονοναύλωσης, η εδρεύουσα στη Βαλέτα Μάλτας εταιρεία "Ρ. SHΙPP. LΤD" ήταν απλώς κυρία του µε σηµαία Μάλτας φορτηγού πλοίου "Π", παρά το υποστηριζόµενο από τους εναγόµενους ότι ήταν πλοιοκτήτρια. Εντούτοις το γεγονός ότι µε την τελευταία αυτή ιδιότητα (της πλοιοκτήτριας), η εν λόγω εταιρεία έχει ήδη συνάψει τους µε αριθµ. συµβιβασµούς ενώπιον της Ειρηνοδίκη Πειραιά, κατά το άρθρο 14 του ν. 551/1915, αντίστοιχα µε τη χήρα του πλοιάρχου του «Π» Σ.Π., ενεργούσας ατοµικά και για λογαριασµό των δύο ανήλικων τέκνων της και µε τη χήρα του Α` Μηχανικού στο ίδιο πλοίο, M.Γ. ενεργούσας ατοµικά και για λογαριασµό των τριών ανήλικων τέκνων της ενισχύει το συµπέρασµα ότι σε κάθε περίπτωση οι εναγόµενοι δεν είχαν την ιδιότητα του εφοπλιστή. Από αυτούς, ο µεν.χ., κατά το χρόνο του ναυαγίου, είχε την ιδιότητα του νόµιµου εκπροσώπου της προαναφερθείσας εταιρείας, ναυτικής πράκτορος Ν.M.S. ΙΝC, όντας συγχρόνως και Αντιπρόεδρος και Ταµίας του ιοικητικού αυτής Συµβουλίου, ο δε Α.Π. είχε κατά τον ίδιο χρόνο την ιδιότητα του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου της ίδιας εταιρείας (βλ. την υπ` αριθµ. πρωτοκ /2568/15 βεβαίωση του ΥΕΝ που προσκοµίζουν οι ενάγοντες). Η παραπάνω εταιρεία ήταν που είχε ασφαλίσει το «Π» για λογαριασµό της κυρίας αυτού στη βελγική ασφαλιστική εταιρεία «Β». Για το ότι οι εναγόµενοι δεν ήταν συνεφοπλιστές του «Π» καταθέτει µετά λόγου γνώσεως και η επί σειρά ετών γραµµατέας στην εταιρεία «Ν.S. ΙΝC» Μ.Γ. στην προαναφερθείσα υπ` αριθµ.... ένορκη βεβαίωσή της. Αναφέρει λοιπόν αυτή ότι "Λόγω της παραπάνω ιδιότητάς µου γνωρίζω ότι οι κ. κ..χ. και Α.Π. είναι διοικητικά στελέχη (υπάλληλοι) και εκπρόσωποι της Ν.M.S. ΙΝC και η οποιαδήποτε ενασχόλησή τους µε το πλοίο «Ρ» έγινε µε την παραπάνω ιδιότητά τους, 5ηλ. εκπρόσωποι της «Ν.M.S. ΙΝC» η οποία εκπρoσωπoύσε στην Ελλάδα το πλοίο και την πλοιοκτήτρια εταιρεία «Ρ. SHIPP. LTD». Καθ` όσον γνωρίζω το πλοίο ήταν χρονοναυλωµένο στην εταιρεία «Ρ.Ν. CORP» και τους ναύλους εισέπραττε η πλοιοκτήτρια εταιρεία, η οποία κάλυπτε και τα έξοδα του πλοίου. Το πλοίο ήταν ασφαλισµένο στο όνοµα της πλοιοκτήτριας, η οποία πλήρωνε τα ασφάλιστρα και µετά την απώλεια του πλοίου εισέπραξε την ασφαλιστική αποζηµίωση. Οι κ. κ..χ. και Α.Π. ουδέποτε υπήρξαν εφοπλιστές του πλοίου «Π», αφού δεν ασκούσαν για λογαριασµό τους τη ναυτιλιακή

12 επιχείρηση του πλοίου, δεν εισέπρατταν τα κέρδη για δικό τους λογαριασµό, ούτε ήταν υπεύθυνοι για τον οικονοµικό κίνδυνο από την εκµετάλλευση του πλοίου". Το υποστηριζόµενο από τη µάρτυρα Μ.Κ., αδελφή του πλοιάρχου Γ.Π., στην προσκοµιζόµενη υπ` αριθµ. 180/03 ένορκη βεβαίωση ότι στην Κύµη άκουσε πως αυτοί που εκµεταλλεύονταν το πλοίο «Π» ήταν ο.χ. και ο Α.Π. είναι ασαφές και δεν κρίνεται πειστικό, καθώς αυτή δεν προσδιορίζει ποιος της έδωσε τη συγκεκριµένη πληροφορία, ώστε να µπορέσει το ικαστήριο να κρίνει την αξιοπιστία της πηγής της. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη µαρτυρική κατάθεση του συζύγου της, Ν.Κ., όπως αυτή περιέχεται στην υπ` αριθ. 179/03 ένορκη αυτού βεβαίωση. Κατόπιν των παραπάνω εκτεθέντων η υπό κρίση αγωγή πρέπει να απορριφθεί και ως προς τους υπόλοιπους ενάγοντες στην ουσία της.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 Εφετείο Πειραιά: 1081/2000 Πηγή: ΕΕ 3/2001 σελ. 307 ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437

Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437 Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437 Σοβαρά εγκαύµατα Μηχανικού. Πλήρης ολική ανικανότητα. Σ Βρυξελών 1968. Σ Ρώµης 1980. εφαρµοστέο το ελληνικό δίκαιο το οποίο διέπει τη σύµβαση ναυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71

Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71 Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71 Θάνατος αλλοδαπού ναυτικού. Αλλαγή σηµαίας πλοίου. Εφαρµοστέο δίκαιο. Σύµβαση ναυτολογήσεως ναυτικού (γ µηχανικού), υπηκόου Φιλιππίνων εις το υπό ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΘΕΜΑ: «Τακτική δρομολόγηση ακτοπλοϊκού πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: ο Πρωτοδίκης κ. Γεώργ. Μικρούδης ικηγόροι: οι κυρίες Κυριακή Μπάλτα-Παυλάκη, Μαρία Σωτηροπούλου

Πρόεδρος: ο Πρωτοδίκης κ. Γεώργ. Μικρούδης ικηγόροι: οι κυρίες Κυριακή Μπάλτα-Παυλάκη, Μαρία Σωτηροπούλου Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 18/2002 Πηγή: Ε.Ε.. 62/03 σελ. 857 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ Εργατικό ατύχηµα ναυτικού. Για την προστασία του ναυτικού που ασθένησε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... 5 1 1. Εργατικό ατύχημα ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η έννοια του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ικαστής: κ. Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ (πρόεδρος Πρωτοδικών) ικηγόροι: κ.κ. Κ. Λιασίδης, Α. Πασιπουλαρίδης, Κ. Καταβάτης, Μ. Σωτηροπούλου

ικαστής: κ. Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ (πρόεδρος Πρωτοδικών) ικηγόροι: κ.κ. Κ. Λιασίδης, Α. Πασιπουλαρίδης, Κ. Καταβάτης, Μ. Σωτηροπούλου Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς: 3552/1996 (Ασφ.µ.) Πηγή: Νοµικό Βήµα Τόµος 45/97, σελ. 255 Ατύχηµα (ναυτεργατικό) - Εφαρµοστέο δίκαιο - Αποζηµίωση - Ψυχική οδύνη - Πλοίαρχος - Χρηµατική ικανοποίηση. Ενοχές

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 ικαστικό ένσηµο και αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από εργατικό ατύχηµα. Κατά το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Θάνατος Α Μηχανικού. ιεθνής δικαιοδοσία. Εφαρµοστέο δίκαιο. Αντιπρόσωπος ν. 762/78. ευθύνη κοινού δικαίου κατ άρθρ. 16 κν. 551/1915. Χρηµατική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Θάνατος από εργατ. Ατύχηµα. ικαιούχοι. Εφ άπαξ αποζηµίωση. Χρηµατική ικανοποίηση. Σύµβαση ναυτολογήσεως υποπλοιάρχου σε υπό σηµαία Μπαχάµας

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

" ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974.

 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ , 1974. " ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974. Τα Κράτη-Μέλη της Σύµβασης αυτής. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία να καθορίσουν µε συµφωνία ορισµένους κανόνες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Όταν το εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ή του προστηθέντος, ανεξαρτήτως της οφειλοµένης ή µη αποζηµιώσεως, υπάρχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11 -2012 Αρ. Πρωτ. : Κ1-1960 Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ναυτικός Κώδικάς Ρόδου: Ο ναυτικός κώδικας της Ρόδου ή Ροδιακός νόμος ή Νόμος της Ρόδου υπολογίζεται ότι έγινε αποδεκτός

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 Κλειδώστε την επιτυχία σας στο ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 SOS ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος εργαζοµένου - Ειδική αµέλεια εργοδότη - χρηµατική ικανοποίηση - Συντηρητική κατάσχεση. Οι παροχές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Απόστολο Τσουκαλά, Πρωτοδίκη, τον οποίον όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Αρείου Πάγου: 2014/2007, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 370 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή, σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 20.2.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 5124 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ: Οικογενειακά δικαστήρια Είναι αρµόδια για την προδικασία και την εκδίκαση: α) ιαδικασιών εκουσίας δικαιοδοσίας που αφορούν τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Αριθµ. Απόφ.: 1768/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης

Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά προσώπων(δ.σ.αθηνών 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1)Ιστορική αναδρομή : -αφορμή ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα