Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024"

Transcript

1 Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Αξίωση λόγω ψυχικής οδύνης. Καθ ύλην αρµοδιότητα Μονοµελούς Πρωτοδικείου. Το µονοµελές πρωτοδικείο δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών και τις διαφορές από εργατικά ατυχήµατα. Κατά την ίδια διαδικασία εκδικάζεται και η αγωγή που έχει ως περιεχόµενο την αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης των µελών της οικογενείας του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχηµα, εφόσον στρέφεται κατά του εργοδότη και αποδίδεται σε αυτόν ή στους προστηθέντες από αυτόν πταίσµα για την επέλευση του ατυχήµατος. Ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, σε εργάτη ή υπάλληλο, θεωρείται κάθε βλάβη που είναι αποτέλεσµα βιαίας και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, το οποίο δεν θα υπήρχε χωρίς την εργασία και την εκτέλεσή της, υπό τις δεδοµένες περιστάσεις εκτελέσεώς της. Στην περίπτωση που επήλθε ο θάνατος εξαιτίας του εργατικού ατυχήµατος, οι συγγενείς του θανατωθέντος δικαιούνται να αξιώσουν αποζηµίωση είτε κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 επ. του Ν. 551/1915, είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου Πρόεδρος: Α. Πλατής, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής: Β. Λυκούδης, Εφέτης. ικηγόροι: Μ. Κοντούρης, Ν. όµβρος. Η από έφεση των Μ.Τ. κ.λπ. κατά της εταιρίας ". ΝΕ" και η από αντίθετη έφεση της τελευταίας κατά των (τριών) πρώτων, οι οποίες εφέσεις στρέφονται κατά της 6109/1998 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που δίκασε µε την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, ασκήθηκαν νοµοτύπως και εµπροθέσµως και πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και να εξεταστούν για το παραδεκτό και την ουσιαστική βασιµότητα των λόγων τους, συνεδικαζόµενες, καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 246 ΚΠολ. Με την από αγωγή οι ενάγοντες εξέθεσαν ότι ο I.Τ., γιος της πρώτης ενάγουσας, αδελφός του δευτέρου και της τρίτης εξ αυτών και συγγενής εξ αγχιστείας (κουνιάδος) των λοιπών, µε σύµβαση ναυτικής εργασίας που καταρτίστηκε στο Βόλο µεταξύ αυτού και του νοµίµου εκπροσώπου της εναγοµένης ναυτικής εταιρίας ναυτολογήθηκε στις στο λιµάνι του Βόλου ως πλοίαρχος στο υπό ελληνική σηµαία πλοίο της εναγοµένης "." τόννων dw και ότι εργάστηκε στο πλοίο αυτό έως στις , που απεβίωσε κατά το ναυάγιο του πλοίου, που έλαβε χώρα κάτω από τις αναφερόµενες στην αγωγή συνθήκες. Ότι το ναυάγιο και ο εξ αυτού θάνατος του συγγενούς των εναγόντων οφείλεται σε υπαιτιότητα της εναγοµένης, η οποία παρέβη τους αναφερόµενους στην αγωγή νόµους, διατάγµατα και κανονισµούς για τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων στο πλοίο. Ζητούσαν δε να υποχρεωθεί η εναγοµένη να τους καταβάλει ως χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, το ποσό των για τον καθένα από τους τρεις πρώτους εξ αυτών και το ποσό των δρχ. για τον καθένα από τους δύο λοιπούς. Το πρωτοβάθµιο δικαστήριο δέχθηκε εν µέρει την αγωγή των τριών πρώτων εναγόντων και επεδίκασε σε αυτούς, εντόκως, ως αποζηµίωση λόγω ψυχικής οδύνης το ποσό των δρχ. για τον καθένα εξ αυτών. κατά της αποφάσεως αυτής παραπονούνται και τα δύο διάδικα µέρη για τους αναφερόµενους στις συνεκδικαζόµενες εφέσεις τους λόγους και ζητούν την εξαφάνιση αυτής, άλλως την µεταρρύθµιση, µε σκοπό οι µεν ενάγοντες για να γίνει εξ ολοκλήρου δεκτή η αγωγή τους, η δε εναγοµένη για να απορριφθεί. Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 16 παρ. 2 και 663 παρ. 1 ΚΠολ σαφώς προκύπτει ότι το µονοµελές πρωτοδικείο είναι αρµόδιο (εφόσον λόγω ποσού δεν είναι αρµόδιο το ειρηνοδικείο), να δικάσει κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 664 επ. ΚΠολ κάθε διαφορά από σύµβαση ή και απλή σχέση εργασίας ή εξ αφορµής αυτής µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων ή των διαδόχων τους, ή των κατά νόµο δικαιουµένων εκ της

2 παροχής εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτήρα της διαφοράς ως απορρέουσας από σύµβαση ή απλή σχέση εργασίας ή από αδικοπραξία που προκλήθηκε εξ αφορµής της εργασίας ή από αδικαιολόγητο πλουτισµό. Το µονοµελές πρωτοδικείο δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών και τις διαφορές από εργατικά ατυχήµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 37 του ΕισΝΚΠολ µετά την κατάργηση της διατάξεως του άρθρου 13 του Ν 551/1915 µε τις προαναφερόµενες διατάξεις του ΕισΝΚΠολ. Οµοίως και η αγωγή που έχει περιεχόµενο αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης των µελών της οικογενείας του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχηµα, εφόσον στρέφεται κατά του εργοδότη και αποδίδεται σε αυτόν ή στους προστηθέντες από αυτόν πταίσµα για την επέλευση του ατυχήµατος αυτού, η διαφορά υπάγεται στην καθ' ύλην αρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου και εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, εφόσον αξιούται ποσό µεγαλύτερο από εκείνο που ορίζεται για την αρµοδιότητα του ειρηνοδικείου, δοθέντος ότι πρόκειται περί αδικοπραξίας που τελέστηκε εξ αφορµής της εργασίας (ΕφΑθ 3054/1988 και εκεί νοµολογία µε παρατ. Γ. Ρήγου, βλ. και ΕφΑθ 5610/1998 Ελ 39, 1341, ΕφΘεσ 2591/1998 ΕΕ 55, 967, ΕφΑθ 4287/1988 Ελ 30, 1464, ΕφΑθ 8556/1982 ΕΕ 42, 93, ΕφΑθ 7513/1978 ΝοΒ 27, 592, βλ. και Λ. Σινανιώτη, Ειδ. ιαδικασίαι, έκδ. Β', σελ. 298, Κ. Μπέη, Πολ ικ άρθ. 663 παρ. 2 αρ και 2. 11). Συνεπώς στην προκειµένη περίπτωση, σύµφωνα µε τα προεκτιθέµενα, αρµόδιο καθ' ύλη δικαστήριο για την εκδίκαση της κρινόµενης εξ εργατικού ατυχήµατος αγωγής µε το αναφερόµενο ειδικότερα στην προηγούµενη παράγραφο περιεχόµενο και αίτηµα είναι, λόγω ποσού, το µονοµελές πρωτοδικείο και η προσήκουσα για την έρευνα αυτής διαδικασία είναι των εργατικών διαφορών. Το πρωτοβάθµιο εποµένως ικαστήριο, το οποίο δέχθηκε τα ίδια, ορθά έκρινε και τα όσα αντίθετα υποστηρίζει η εναγοµένη - εκκαλούσα µε τον πρώτο λόγο εφέσεως είναι αβάσιµα και πρέπει να απορριφθούν. Κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 Ν 551/1915 "περί ευθύνης προς αποζηµίωση των εξ ατυχηµάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων", όπως κωδικοποιήθηκε µε το Β της 24.7/ , που ισχύει και επί ναυτικής εργασίας (άρθρο 2 του ίδιου νόµου και 66 παρ. 6 ΚΙΝ ), ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, σε εργάτη ή υπάλληλο των εργασιών ή των επιχειρήσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 του αυτού Β, θεωρείται κάθε βλάβη που είναι αποτέλεσµα βιαίας και αιφνιδίας επενεργείας εξωτερικού αιτίου, το οποίο δεν θα υπήρχε χωρίς την εργασία και την εκτέλεσή της υπό τις δεδοµένες περιστάσεις εκτελέσεώς της (ΑΠ Ολ 1287/1986 ΝοΒ 35, 1605, ΑΠ 1720/1997 ΕΕ 58, 134, ΑΠ 528/1997 ΕΕ 57, 782, ΑΠ 600/1996 Ελ 40, 117, ΑΠ 1486/1995 ΕΝ 24, 223, ΑΠ 1586/1995 ΕΕ 56, 469, ΑΠ 250/1995 ΕΕ 55, 24, ΑΠ 1029/1993 ΕΕ 54, 325 κ.ά.). Επί εργατικού ατυχήµατος, από το οποίο επήλθε ο θάνατος του παθόντος, οι συγγενείς του (άρθρο 6 Ν 551/1915) δικαιούνται να αξιώσουν αποζηµίωση, είτε κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 επ. του Ν 551/1915, είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου (ΑΠ 600/1996, ό.π.). Ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 16 του αυτού Ν 515/1915, προκύπτει ότι αυτός που έπαθε από εργατικό ατύχηµα ανικανότητα, έχει δικαίωµα να εγείρει την αγωγή του κοινού δικαίου και να ζητήσει, σύµφωνα µε τα άρθρα 297, 298 και 914, 922, 928 ΑΚ, πλήρη αποζηµίωση µόνο όταν το ατύχηµα µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν πραγµατοποιήθηκε σε εργασία ή επιχείρηση, στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών για τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων σε αυτούς, βρίσκεται δε σε αιτιώδη σύνδεσµο µε την µη τήρηση των διατάξεων αυτών. Τέτοιες διατάξεις είναι εκείνες οι οποίες ειδικώς προβλέπουν τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων, ήτοι προσδιορίζουν τους όρους που πρέπει να τηρηθούν, µνηµονεύοντας συγκεκριµένα µέτρα, µέσα και τρόπους προς επίτευξη της ασφαλείας των εργαζοµένων. εν αρκεί δηλαδή ότι το ατύχηµα επήλθε από την µη τήρηση όρων, οι οποίοι επιβάλλονται µόνο από την κοινή αντίληψη, την υποχρέωση προνοίας και την απαιτούµενη στις συναλλαγές επιµέλεια, χωρίς να προβλέπονται από ειδική διάταξη νόµου (ΑΠ Ολ 26/1995 Ελ 37, 38, ΕΕ 55, 459, ΑΠ 1132/1997 ΕΕ 57, 946, 1237/1997 ΕΕ 58, 22 κ.ά.). Περαιτέρω οι συγγενείς του θανόντος συνεπεία εργατικού ατυχήµατος διατηρούν σε κάθε περίπτωση, δηλαδή και όταν ακόµη υπό ορισµένες προϋποθέσεις ο εργοδότης απαλλάσσεται

3 της υποχρεώσεώς του προς αποζηµίωση, την αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης κατά του εργοδότη, εφόσον το ατύχηµα οφείλεται σε πταίσµα τούτου ή του προστηθέντος από αυτόν προσώπου και εφόσον αυτό τελεί σε σχέση αιτιώδους συνάφειας µε τη ζηµία του παθόντος (ΑΠ Ολ 1117/1986 Ελ 28, 113, ΑΠ 1720/1997, ό.π., ΑΠ 600/1996, ό.π., ΑΠ 1486/1995 ΕΝ 24, 222, ΑΠ Ολ 444/1964 ΕΕΝ 1968, 16, ΑΠ 640/1987 ΝοΒ 36, 1421, ΕΠ 83/1994 ΕΝ 22, 261, ΕΠ 659/1989 ΕΝ 18, 204, ΕΠ 884/1988 ΕΝ 17, 313, ΕΠ 443/1998 ΕΝ 17, 187, ΕΠ 897/1990 ΕΝ 18, 466, ΕΠ 109/1995 ΕΝ 23, 206). Ως "οικογένεια" του θύµατος στην οποία κατά τη διάταξη του άρθρου 932 εδ. γ' ΑΚ δύναται να επιδικαστεί χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης νοείται ευρύτερος κύκλος προσώπων, µε στενούς δεσµούς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µε αυτόν, έστω και αν δεν συγκατοικούν µαζί του, από το θάνατο του οποίου υπέστησαν ψυχικό άλγος. Έτσι γίνεται δεκτό ότι στην "οικογένεια" αυτού ανήκουν, εκτός από τον ή την σύζυγο, τα τέκνα, τους εγγονούς ή οι αδελφοί, και οι αγχιστείς πρώτου βαθµού (πενθερός, πενθερά, γαµβρός επί θυγατρί), όχι όµως και οι αγχιστείς απωτέρου βαθµού και ειδικότερα ο γαµβρός από αδελφή, η νύφη από αδελφό και οι γυναικάδελφοι (ΑΠ Ολ 762/1992 ΠοινΧρ MΕ', 665, ΑΠ 615/1995 ΠοινΧρ MΕ, 936, ΑΠ 1631/1990 ΝοΒ 39, 612, ΑΠ 1054/1998 Ελ 39, 1551, ΑΠ 185/1998 Ελ 39, 838). Η ύπαρξη δε εργατικού ατυχήµατος δεν επηρεάζεται στην περίπτωση που αυτό προήλθε από αµέλεια του παθόντος, διότι αυτή δεν διακόπτει τον αιτιώδη σύνδεσµο µεταξύ της εργασίας και του ατυχήµατος (ΑΠ 1404/1986 ΕΝ 16, 523, ΕΠ 89/1993 ΕΝ 22, 159). Στην προκειµένη περίπτωση από την εκτίµηση των καταθέσεων των µαρτύρων που εξετάστηκαν ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, που περιέχονται στα ταυτάριθµα µε την εκκαλούµενη απόφαση πρακτικά συνεδριάσεως, από όλα τα έγγραφα που προσκοµίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, και από όλες τις ένορκες βεβαιώσεις που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι και οι οποίες έχουν ληφθεί νοµοτύπως κατ' άρθρο 671 παρ. 1 ΚΠολ, αποδείχθηκαν τα εξής πραγµατικά περιστατικά: Με σύµβαση ναυτικής εργασίας αορίστου χρόνου, που καταρτίσθηκε στις στον Βόλο µεταξύ του I.Τ., γιου της πρώτης ενάγουσας, αδελφού του δευτέρου και τρίτης εξ αυτών και συγγενούς εξ αγχιστείας του τέταρτου και της πέµπτης (γαµπρού από αδελφή και νύφης από αδελφό, αντίστοιχα), αφενός, και του εκπροσώπου της εναγοµένης, αφετέρου, πλοιοκτήτριας εταιρίας του υπό ελληνική σηµαία φορτηγού πλοίου ".", τόννων dw, 4045 κ.ο.χ., ο πιο πάνω ναυτικός ναυτολογήθηκε ως πλοίαρχος. Ο I.Τ. εργάσθηκε στο πλοίο αυτό µέχρι τις , ηµεροµηνία κατά την οποία απεβίωσε κατά το ναυάγιο του πλοίου αυτού που έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή µεταξύ της Σκύρου και της Ευβοίας, βορειοανατολικά του λιµένα της Κύµης. Στο εν λόγω πλοίο είχαν φορτωθεί µετρικοί τόννοι τσιµέντου χύδην, που είχαν κατανεµηθεί σε µετρικούς τόννους τύπου Π- 35 στο κύτος Νο 1 και σε µετρικούς τόννους τύπου ΠΥΑ (2.000) στο κύτος Νο 2 (βλ.../ φορτωτική και το ταυτάριθµο πρωτόκολλο φόρτωσης, στο οποίο αποτυπώνονται και όλα τα υπάρχοντα βάρη κατά την άφιξη του πλοίου στο λιµάνι του Βόλου και κατά τον απόπλου από αυτό). Η φόρτωση του πλοίου άρχισε στις 04.20' ώρα της και περατώθηκε στις της ίδιας ηµέρας, µετά δε από µισή ώρα το πλοίο απέπλευσε από την προβλήτα φόρτωσης και αγκυροβόλησε στη ράδα Βόλου επί είκοσι ώρες περίπου προκειµένου να επικαθίσει το τσιµέντο (ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την επικάθηση αυτή είναι 12 ώρες). Ο I.Τ. είχε υπηρετήσει µε την αυτή ειδικότητα (πλοιάρχου) στο ίδιο πλοίο από έως και από έως τις , που έλαβε χώρα το ναυάγιο. Επίσης ο ίδιος είχε υπηρετήσει ως υποπλοίαρχος στο αυτό πλοίο από έως και από έως και κατά συνέπεια, ήταν γνώστης όχι µόνο της καταστάσεως του πλοίου αλλά και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται για τη φόρτωσή του µε τσιµέντο, λαµβανοµένου µάλιστα υπόψη ότι είχε υπηρετήσει και παλαιότερα (από ) και σε άλλα τσιµεντοφόρα πλοία της ίδιας εταιρίας. Μετά τον απόπλου του πλοίου στις και ώρα από τη ράδα του Βόλου για τον Πειραιά αυτό αναγκάστηκε στις της ίδιας ηµέρας να διακόψει τον πλου, λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών και να αγκυροβολήσει σε υπήνεµο όρµο στη νότια πλευρά της νήσου Σκιάθου, στη θέση "Κοχύλι", όπου παρέµεινε µέχρι στις ώρα της , οπότε και απέπλευσε για τον προορισµό του.

4 Ο απόπλους πραγµατοποιήθηκε αφού προηγουµένως ο πλοίαρχος ζήτησε µε τρεις επικοινωνίες του µέσω των "Ε. Ράδιο" και "Λ. Ράδιο", µετεωρολογικά δελτία, σύµφωνα µε τα στοιχεία του.../ εγγράφου του ΟΤΕ, και, αφού έκρινε µε βάση το περιεχόµενο των δελτίων αυτών ότι οι εν γένει συνθήκες άρχισαν να βελτιώνονται. Κατά τις έως της ίδιας ηµέρας το πλοίο ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των Β.A. ακτών της Κύµης Ευβοίας, µε συνέπεια να επέλθει ο θάνατος από πνιγµό όλου του πληρώµατος, καθώς και τριών άλλων επιβαινόντων (της συζύγου και της θυγατέρας του A' Μηχανικού και της συζύγου του Β' Μηχανικού), µε εξαίρεση ενός ναυτικού, του δόκιµου πλοιάρχου Χ.A., ο οποίος διασώθηκε. Η ανατροπή του πλοίου εκτιµάται ότι έλαβε χώρα µέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα (βλ. σχετ. 6, σελ. 79 της από µηνός Ιουλίου έκθεση πραγµατογνωµοσύνης των.π., A.Κ, και Κ.Β.) και έτσι δεν δόθηκε στα µέλη του πληρώµατος και στους επιβαίνοντες η δυνατότητα να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, που θα οδηγούσε στη διάσωσή τους, όπως π.χ. να κάνουν χρήση των σωσιβίων ή των πνευστών σωσιβίων σχεδιών ή ακόµη και ο πλοίαρχος ή ο ραδιοτηλεγραφητής να είχαν επιχειρήσει να εκπέµψουν σήµα κινδύνου (SΟS). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι µέχρι την ανατροπή του πλοίου δεν συνέτρεχαν έκτακτα συµβάντα που να είχαν προκαλέσει ανησυχία στα µέλη του πληρώµατος, όπως βλάβη της κύριας µηχανής ή και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, µε συνέπεια την κράτηση και συσκότιση του πλοίου (black out). Η κρίση αυτή του ικαστηρίου ενισχύεται και από τις θέσεις που βρέθηκαν τα θύµατα µετά την ανατροπή του πλοίου και ειδικότερα βρέθηκαν: α) στις καµπίνες τους ο I.Τ., ραδιοτηλεγραφητής, A.Χ., β' µηχανικός, Γ.P., ηλεκτρολόγος, Σ.Β., α' µηχανικός, Ν.Κ., λιπαντής, Λ.Τ., ναύτης,.σ., ναύκληρος, Γ.Ε., γ' µηχανικός, και ο Γ.Τ., β) στο µαγειρείο οι Γ.Μ., µάγειρας, και Γ.Λ., ναύτης, γ) στην τραπεζαρία οι I.Β.,.Χ, σύζυγοι των α'και β' µηχανικών, αντίστοιχα, Ε.Β. ανθυποπλοίαρχος και Μ.Β. κόρη του α' µηχανικού, δ) στο νοσοκοµείο ο Μ.Π., υποπλοίαρχος, και ε) στον ασύρµατο ο I.Τ. εν βρέθηκαν οι Π.A., λιπαντής, και A.Π., ναύτης, ενώ το πτώµα του Ν.Χ., γ' µηχανικού, βρέθηκε µετά από λίγες ηµέρες σε περιοχή έξω από τα Χανιά της Κρήτης. Οι ενάγοντες µε το σύνολο των αγωγικών τους ισχυρισµών αποδίδουν την ανατροπή του πλοίου στην παράβαση εκ µέρους της εναγοµένης πλοιοκτήτριας σειράς διατάξεων νόµων και διαταγµάτων, που κυρίως συνδέονται µε τις συνθήκες µετασκευής, επίβλεψης και καλής συντήρησης του πλοίου, παραβάσεις που και µε την εκδοχή ότι αυτές ανταποκρίνονται στα πράγµατα, σε καµία περίπτωση δεν τελούν σε αιτιώδη συνάφεια προς το αποτέλεσµα που επήλθε, δηλαδή την αιφνίδια ανατροπή του πιο πάνω πλοίου, που ως αποτέλεσµα είχε τον πνιγµό των µελών του πληρώµατος και των λοιπών επιβαινόντων, ενώ εξάλλου δεν κρίνεται ουσιαστικά βάσιµος και ο ισχυρισµός της εναγοµένης εταιρίας ότι το ναυάγιο οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας. Ειδικότερα: Σύµφωνα µε τα στοιχεία του αρχείου του Αγγλικού Νηογνώµονα Lloyd's Register Shipping (εφεξής LRS) το πλοίο "." ναυπηγήθηκε στην Ισπανία το 1972, η χορηγηθείσα δε κλάση για το σκάφος και τα µηχανήµατα ήταν η ανώτατη. Το πλοίο αυτό ναυπηγήθηκε ως φορτηγό µε προορισµό να µεταφέρει χύδην φορτία, εκ κατασκευής δε αυτό έφερε εσωκοίλωµα στον πυθµένα µεταξύ των νοµέων (περιοχή διπυθµένου Νο 4), κατά το εγκάρσιο σε βάθος περί τα 30 mm. Το γεγονός αυτό γνωστοποιήθηκε στους πλοιοκτήτες από τον LRS και ζητήθηκε από το ναυπηγείο να αποτυπωθεί στο σχέδιο δεξαµενισµού, η ύπαρξη δε του εσωκοιλώµατος αυτού δεν είχε σχέση και επίδραση στην ευστάθεια του πλοίου, για το λόγο δε αυτόν και δεν αποτέλεσε αρνητικό στοιχείο για τον Αγγλικό Νηογνώµονα στο να κατατάξει το ως άνω πλοίο στην ανώτατη κλάση και να εκδώσει γι' αυτό τα πρώτα πιστοποιητικά του. Το 1981 το πλοίο αυτό αγοράστηκε από την ήδη εναγόµενη εταιρία και το έτος 1985 αυτή το µετασκεύασε σε "κλειστό τσιµεντοφόρο". Η µετασκευή αυτή έγινε από την τεχνική εταιρία "Ε.", θυγατρική της "A.Η.", ο Νηογνώµονας δε που παρακολουθούσε τις εργασίες µετασκευής και οι κανονισµοί που έπρεπε να εφαρµοσθούν ήταν οι υποδεικνυόµενοι από τον LRS, για την αξιοπιστία του οποίου, σηµειωτέον, τα διάδικα µέρη δεν προβάλλουν καµία αντίρρηση. Στις και περί το τέλος των εργασιών µετασκευής εκτελέστηκε πείραµα ευστάθειας στο πλοίο από τον ναυπηγό A.Θ. για λογαριασµό των πλοιοκτητών και µε την παρουσία του Γ.., ο οποίος παρίστατο για λογαριασµό του LRS, η σχετική δε έκθεση ευστάθειας σφραγίστηκε από τον Νηογνώµονα αυτόν στις Την υποβλήθηκε από

5 τον ίδιο παραπάνω ναυπηγό στον "Ελληνικό Νηογνώµονα AΕ", υπό µορφή εγχειριδίου, µελέτη ευστάθειας και διαγωγής του Φ/Γ ".", η οποία εγκρίθηκε µε βάση την επιστολή µε αριθ..../ , ενώ την υποβλήθηκε από τον ίδιο ναυπηγό και στον ίδιο Νηογνώµονα συµπληρωµατική µελέτη ευστάθειας και διαγωγής (καταστάσεις βαρέως ερµατισµού) του αυτού πλοίου, η οποία επίσης εγκρίθηκε στις (βλ. σχετικά στοιχεία στη σελ. 29 της µε αριθ..../1998 έκθεσης του AΣΝA). Το προαναφερόµενο πλοίο εκτελούσε πλόες κυρίως εσωτερικού από Βόλο προς τους λιµένες της Θεσσαλονίκης - Καβάλας - Ηγουµενίτσας - Πατρών - Ηρακλείου και Πειραιά, καθώς και πλόες εξωτερικού προς Ιταλία, µεταφέροντας τσιµέντο χύµα από έως µετρικούς τόννους κάθε φορά, χωρίς κατά το διάστηµα που το εν λόγω πλοίο περιήλθε στην πλοιοκτησία της εναγοµένης και µέχρι την ανατροπή του να έχει επιβληθεί σε αυτήν πρόστιµο για υπερφόρτωσή του (βλ. την µε αριθ. πρωτ. ΛΠ.../ βεβαίωση του Κεντρικού Λιµεναρχείου Βόλου). Είναι αληθές ότι κατά τη διάρκεια των είκοσι τεσσάρων ετών που το ως άνω πλοίο εκτελούσε πλόες είχε υποστεί ορισµένες ζηµιές από συγκρούσεις µε άλλα πλοία κατά τον ελλιµενισµό του ή και προσκρούσεις στις προβλήτες ή και φυσιολογικές φθορές λόγω της ηλικίας του, οι οποίες όµως όλες ήταν µικρής εκτάσεως και σε καµία περίπτωση δεν επηρέαζαν την αξιοπλοΐα του, όπως επίσης είναι αληθές ότι αυτό υποβαλλόταν σε επισκευές και επιθεωρήσεις, όπως π.χ. την για επιθεώρηση συνεχούς γάστρας, στις για έκτακτη επιθεώρηση µε αίτηση της πλοιοκτήτριας σχετικά µε την επισκευή της φρακτής Νο 94, στις εισήλθε στη µόνιµη δεξαµενή του ΟΛΠ για εκτεταµένες ελασµατουργικές εργασίες και λήψη παχυµετρήσεων µε υπερήχους, στις έγινε η ετήσια επιθεώρηση (στη θάλασσα) στον Ασπρόπυργο και στις εισήλθε στη µικρή πλωτή δεξαµενή του Περάµατος (βλ. σχετικά για τις ζηµιές, φθορές, επισκευές και επιθεωρήσεις στις σελ της πιο πάνω έκθεσης του AΣΝA, καθώς και τα πρωτόκολλα ή αποδείξεις παραλαβής εργασιών µε αριθ ,.../ της εταιρίας "A. ΕΠΕ",../ της εταιρίας "Π.Λ. και Σία ΕΕ",.../ και.../ του A.Μ., καθώς και την µε αριθ..../ βεβαίωση της εταιρίας "Ο.Μ. Ηellas Ltd" σε επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα από την Αγγλική). Η κρίση του ικαστηρίου περί του ότι το επίµαχο πλοίο ήταν αξιόπλοο βάσιµα ενισχύεται και από το γεγονός ότι σε αυτό επεδίωκαν να εργάζονται οι ναυτικοί κατ' επανάληψη, πράγµα το οποίο δεν θα συνέβαινε εάν αυτοί είχαν οποιαδήποτε αµφιβολία για την αξιοπλοία του. Έτσι, ο.μ. εργάστηκε κατά διαστήµατα στο επίµαχο πλοίο από τις και µέχρι τις που συνταξιοδοτήθηκε, ως υποπλοίαρχος επί είκοσι οκτώ µήνες περίπου και ως πλοίαρχος επί δέκα επτά µήνες περίπου, είναι δε αυτός που παρέδωσε την πλοιαρχία στον I.Τ., ο Κ.Μ. από τις και µέχρι τις απασχολήθηκε ως Γ' µηχανικός συνολικά επί επτά έτη, ο Χ.Ε. ως Γ' µηχανικός από έως , έως και από έως , ο Ν.A.-Β. ως ανθυποπλοίαρχος από τις και µέχρι τις για ογδόντα µήνες περίπου, ενώ στο ίδιο πλοίο υπηρέτησε ως δόκιµος πλοίαρχος και η κόρη του Ε. από τις έως και από τις έως , ο I.Κ. ως ανθυποπλοίαρχος από τις έως και ως υποπλοίαρχος από έως και από τις έως κ.λπ. (βλ. τις σχετικές βεβαιώσεις µε αριθ..../1997 της ανώνυµης ναυτιλιακής εταιρίας "Η."), ενώ αναφέρθηκαν παραπάνω και τα χρονικά διαστήµατα που υπηρέτησε ως υποπλοίαρχος και ως πλοίαρχος ο I.Τ. Πρέπει να επισηµανθεί ότι οι από τους ναυτικούς.μ., ήδη συνταξιούχος πλοίαρχος, A.Σ., επίσης πλοίαρχος, Π.Κ., A' µηχανικός, K.Μ., ήδη συνταξιούχος µηχανικός, Χ.Ε., διπλωµατούχος Γ' µηχανικός, και Ν.A.-Β., ήδη συνταξιούχος πλοίαρχος Γ' τάξεως, που υπηρέτησαν στο ίδιο πλοίο, βεβαίωσαν ενόρκως ενώπιον του Ειρηνοδίκου Πειραιώς ότι αυτό (πλοίο) ήταν γενικά σε καλή κατάσταση, ποτέ δεν απαγορεύθηκε ο απόπλους του, κατά τις προσεγγίσεις του στα Ελληνικά λιµάνια αλλά και σε εκείνα της Ιταλίας γινόταν πάντοτε έλεγχος ουσιαστικός, χωρίς ποτέ να παρατηρηθεί καµία ανωµαλία, ότι αυτό δεν έχει υπερφορτωθεί ποτέ, που αν συνέβαινε θα είχε γίνει αντιληπτό όχι µόνο από τον πλοίαρχο και το πλήρωµα αλλά και από το προσωπικό φορτώσεως, καθώς και τα λιµενικά όργανα.

6 Οι καταθέσεις των µαρτύρων αυτών έχουν ιδιαίτερη σηµασία, καθόσον κατά το χρόνο που αυτοί καταθέτουν ή έχουν συνταξιοδοτηθεί ή έχουν απολυθεί από την εναγόµενη, εις τρόπον ώστε να µη τελούν σε σχέση εξαρτήσεως προς αυτήν και ως εκ τούτου να προσδοκούν, ενδεχοµένως, κάποιο όφελος. Προς τα όσα καταθέτουν οι προαναφερόµενοι µάρτυρες για την αξιοπλοϊα του πλοίου συµβαδίζει και το αναµφισβήτητο γεγονός ότι οι Σ.Β. και A.Χ., α' και β' µηχανικός αντίστοιχα, οι οποίοι κατά τεκµήριο λόγω ειδικότητας, πρέπει να γνώριζαν την εν γένει κατάσταση του πλοίου καλύτερα από τα λοιπά µέλη του πληρώµατος δεν δίστασαν στα τέλη του µηνός εκεµβρίου, εποχή που γενικά η θάλασσα είναι τρικυµιώδης, να παραλάβουν µαζί τους ο µεν πρώτος τη σύζυγό του και την ανήλικη θυγατέρα του, ο δε δεύτερος τη σύζυγό του, και µάλιστα χωρίς την άδεια των αρµοδίων αρχών, γεγονός που υποδηλώνει την εµπιστοσύνη των δύο αυτών µηχανικών στην αξιοπλοϊα του ως άνω πλοίου. Ούτε αποδείχθηκε ότι το πλοίο αυτό δεν είχε την απαιτούµενη ευστάθεια, αφού η εγκεκριµένη από τον Ελληνικό Νηογνώµονα και ισχύουσα µελέτη ευστάθειας και διαγωγής ήταν ορθή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας και εκάλυπτε το σκοπό της, δηλαδή την υποβοήθηση του πλοιάρχου και του υποπλοιάρχου στον υπολογισµό ευστάθειας στην κάθε κατάσταση φόρτωσης προ του απόπλου, (βλ. και άρθρο 14 Π 1337/1981 που αφορά στον κανονισµό ευσταθείας φορτηγών πλοίων). Επίσης δεν προέκυψαν στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση και τις τυχόν φθορές στους χώρους εντός των διπυθµένων που να συµβαδίζουν προς τα υποστηριζόµενα από τους ενάγοντες και που αυτές (φθορές) να είχαν επίδραση στην επάρκεια της αντοχής και τις τυχόν επιπτώσεις στην ευστάθεια του πλοίου, όπως τέλος, δεν αποδείχθηκε - παρά το γεγονός ότι κατά την απάντληση πετρελαιοειδών µετά το ναυάγιο διαπιστώθηκε και η ύπαρξη µεγαλύτερης ποσότητας από αυτά από εκείνα που είχαν δηλωθεί - ότι τα εν γένει µεταβλητά φορτία υπερέβαιναν συνολικά το νεκρό βάρος των µετρικών τόννων του πλοίου (βλ. σελ. 49, 68 και 3 και τέλος της σχετικής έκθεσης πραγµατογνωµοσύνης των.π. - A.Κ. - K.Β.). Σε κάθε περίπτωση, άλλωστε, το επίµαχο πλοίο ήταν εφοδιασµένο µε τα απαιτούµενα εθνικά και διεθνή πιστοποιητικά αξιοπλοϊας και ασφαλείας ναυσιπλοϊας σε ισχύ από την "Ελληνικός Νηογνώµον AΕ", κατ' εξουσιοδότηση της εποπτεύουσας Αρχής ΥΕΝ/ ΕΕΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των εχόντων εφαρµογής κανονισµών της νοµοθεσίας (βλ. σελ. 10 της προαναφερόµενης έκθεσης και σελ. 2 και 3 της µε αριθ..../98 έκθεσης του AΣΝA). Το πλοίο "." µετά την ανατροπή του παρέµεινε σε κατάσταση πλαγίας προς τα δεξιά ανατροπής για πέντε περίπου ηµέρες, ήτοι µέχρι και τις , οπότε και προκλήθηκε η βύθισή του σε βάθος τριάντα έξι µέτρων κατά τέτοιο τρόπο που να µη παρακωλύεται η ασφαλής διέλευση των λοιπών πλοίων. Κατά τη διάρκεια που το πλοίο ήταν σε κατάσταση ανατροπής αλλά και µετά τη βύθισή του στα πλαίσια της διενεργούµενης έρευνας από το AΣΝA αλλά και της διαταχθείσης προανακρίσεως προς διακρίβωση των πραγµατικών αιτίων που προκάλεσαν την αιφνίδια ανατροπή του πλοίου, που ως συνέπεια είχε τον πνιγµό όλων των µελών του πληρώµατος -εκτός ενός- αλλά και των λοιπών τριών που επέβαιναν σε αυτό διενεργήθηκαν πραγµατογνωµοσύνες από ειδικούς και για διάφορα θέµατα. Έτσι, ο Κ.Κ., µηχανολόγος - ηλεκτρολόγος - µηχανικός, υπάλληλος της ιεύθυνσης Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, µε την από έκθεσή του διαπιστώνει ότι στο επίµαχο πλοίο υπήρχαν τρεις πνευστές σωσίβιες σχεδίες και δη α) µία ήταν αυτή που έκανε χρήση ο διασωθείς Χ.A., η οποία ήταν ρωσικής κατασκευής, τύπου PSΝ, ρίψεως, µεταφορικής ικανότητας δέκα ατόµων, η γενική κατάσταση της οποίας ήταν πολύ καλή και ο εξοπλισµός επαρκής, β) η δεύτερη ήταν αγγλικής κατασκευής, τύπου Dunlop Seafarer, ρίψεως, µεταφορικής ικανότητας δεκαπέντε ατόµων, ηµεροµηνίας κατασκευής Η γενική κατάσταση της σχεδίας από πλευράς υλικού αεροθαλάµων και σκεπής ήταν αρκετά καλή, ενώ ο εξοπλισµός της ήταν ελλιπής έως ανύπαρκτος και γ) η τρίτη, η οποία δεν είχε ενεργοποιηθεί και βρισκόταν συσκευασµένη µέσα στο κέλυφός της από ενισχυµένο πλαστικό, ήταν επίσης αγγλικής κατασκευής, τύπου RΕD10ΜΜ-ΜKG, ρίψεως, µεταφορικής ικανότητας δέκα ατόµων, ηµεροµηνίας κατασκευής Νοεµβρίου 1985 και η γενική κατάσταση της οποίας από πλευράς υλικού, εξοπλισµού και εφοδίων ήταν πολύ καλή, εκτός ελαχίστων ελλείψεων.

7 Είναι προφανές ότι η ύπαρξη ή µη των πνευστών σωσιβίων δεν τελεί σε καµία περίπτωση σε αιτιώδη συνάφεια προς την αιφνίδια ανατροπή του πλοίου, διατάχθηκε δε η διενέργεια της σχετικής πραγµατογνωµοσύνης προς διαπίστωση της ύπαρξης ή µη των σωστικών αυτών µέσων και της εν γένει κατάστασής τους προφανώς στα πλαίσια του ισχυρισµού ότι η εναγοµένη πλοιοκτήτρια εταιρία έδειχνε αδιαφορία για την εν γένει διατήρηση σε καλή κατάσταση του πλοίου και συνεπώς και των σωστικών µέσων αλλά και ειδικότερα εκείνου που ο διασωθείς Χ.A. πρόβαλε µε τις σχετικές καταθέσεις του, ότι δηλαδή το πλοίο δεν είχε τα αναγκαία σωστικά µέσα. Ο επικελευστής και πυροτεχνουργός της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιµενικού Σώµατος Ε.Π., ο οποίος διορίστηκε πραγµατογνώµων µε την οικεία πράξη του Προέδρου του AΣΝA µε σκοπό να διαπιστώσει την ύπαρξη ή µη ρηγµάτων στο πλοίο που ήδη είχε βυθιστεί, καταδύθηκε σε αυτό κατά τις ηµεροµηνίες 5, 6, 10 και 11 του µηνός εκεµβρίου 1997 µαζί µε τους Υπ/ρχο ΛΣ Γ.Π., επικελευστή.κ., κελευστές Ν.Μ. και Γ.Μ. και λιµενοφύλακα A.Χ. και µε βάση την από έκθεσή του διαπιστώνει ότι το πλοίο βρισκόταν σε βάθος τριάντα έξι µέτρων και να επικάθεται σε λασπώδη - αµµώδη βυθό µε τη δεξιά του πλευρά, υπήρχαν δε σε αυτό έξι βασικά ρήγµατα, τα οποία προκλήθηκαν από έκρηξη στο κύτος (αµπάρι) Νο 2. Ως προς τα αίτια προκλήσεως των ρηγµάτων αυτών εκτιµάται από τον ως άνω πραγµατογνώµονα ότι αυτά οφείλονται σε έκρηξη µηχανική, η οποία προήλθε από εγκλωβισµό αερίων στο χώρο του κύτους Νο 2, ενώ περαιτέρω σηµειώνεται στην ίδια έκθεση ότι δεν διαπιστώθηκαν ίχνη ή υπολείµµατα εκρηκτικών υλών και ότι όλα τα ελάσµατα των ρηγµάτων δεν παρουσιάζουν καψίµατα (µαυρίλα) και είναι ως επί το πλείστον σχισµένα και ανασηκωµένα προς τα έξω. Η έκρηξη για την οποία γίνεται µνεία στην εν λόγω έκθεση είναι εκείνη που έλαβε χώρα στις , µετά από σχετικό αίτηµα του Π.Ν., εκπροσώπου του αλληλοασφαλιστικού οργανισµού "W.Ο.Ε.", κατά την προσπάθεια λήψεως δείγµατος εξωτερικού ελάσµατος και τέτοιου καταστρώµατος, µε σκοπό τη διαπίστωση της αντοχής αυτών, λήψη που έγινε µε την παρουσία του πλοιάρχου ΛΣ Σ. και του επιθεωρητού της Επιθεώρησης Εµπορικών Πλοίων P. Πρέπει να επισηµανθεί ότι την ανωτέρω έκθεση πραγµατογνωµοσύνης ενώ γίνεται λεπτοµερής περιγραφή των ρηγµάτων δεν αναφέρεται πουθενά η ύπαρξη επιθεµάτων και µάλιστα ότι µε αυτά είχαν επικαλυφθεί τα ρήγµατα, παρά τα όσα αντίθετα ισχυρίζεται η ενάγουσα, τέτοια δε επιθέµατα δεν έγιναν αντιληπτά και όσο διάστηµα το πλοίο παρέµεινε στην επιφάνεια. Τα επιθέµατα που τοποθέτησαν µετά την ανωτέρω έκρηξη οι δύτες, µε αυτά σκόπευαν να επιτύχουν την περιστολή διαφυγής πετρελαιοειδών από τα ρήγµατα της έκρηξης, ενώ από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν επιβεβαιώνεται ο ισχυρισµός ότι κατά τον πλου του πλοίου από τη Σκιάθο και µετά δηµιουργήθηκε σε αυτό µεγάλο ρήγµα, που ως συνέπεια είχε την εισροή νερών και την εντεύθεν ανατροπή του (βλ. σχετικά για τα ρήγµατα και τα επιθέµατα σελ. 59 της έκθεσης πραγµατογνωµοσύνης των.π., A.Κ., Κ.Β.). Εξάλλου δεν προέκυψαν στοιχεία από τα οποία µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι τα αίτια που προκάλεσαν την ανατροπή του πλοίου οφείλονται στην παράβαση ειδικών διατάξεων που προβλέπουν τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων στο πλοίο, που περιέχονται είτε στο Β 806/1970 (Κανονισµός Εργασίας επί των ελληνικών φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητας 800 κόρων και άνω), είτε στο Ν 187/1973 (Κ Ν ), είτε σε άλλες διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών. Το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν 187/1973, που ειδικώς επικαλούνται οι ενάγοντες εκκαλούντες προσδιορίζει την υποχρέωση των εφοπλιστών, του πλοιάρχου κ.λπ., γενικώς, να αναφέρουν στις αρµόδιες αρχές κάθε γεγονός ή ελάττωµα που επηρεάζει την ασφάλεια του πλοίου ή την εκτέλεση µετασκευών ή σοβαρών επισκευών. Η διάταξη αυτή δεν προσδιορίζει συγκεκριµένα µέτρα, µέσα και τρόπους προς επίτευξη της ασφάλειας του πληρώµατος και του πλοίου, ήτοι δεν προβλέπουν ειδικώς όρους ασφαλείας κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν 551/1915, ώστε η µη τήρησή της να µπορεί να συνδεθεί αιτιωδώς µε το επισυµβάν ναυάγιο του συγκεκριµένου πλοίου. Ούτε αυτό (ναυάγιο) µπορεί να αποδοθεί σε λόγους ανώτερης βίας, όπως αβάσιµα επικαλείται η εναγοµένη εταιρία. Ειδικότερα, κατά τα παραδεδεγµένα στη νοµολογία και στη θεωρία, ανώτερη βία συνιστά κάθε τυχερό γεγονός, στη συγκεκριµένη περίπτωση απρόβλεπτο, το οποίο είναι αδύνατο να αποτραπεί ακόµη και µε µέτρα άκρας επιµέλειας και σύνεσης (AΠ 266/1995 Ελ 37, 671,

8 1178/1994 Ελ 38, 799, Μπαλής, Γεν. Αρχές Αστικού ικ., παρ. 179). Αναφέρθηκε παραπάνω και αποδείχτηκε ότι το επίµαχο πλοίο µετά τη φόρτωσή του µε τσιµέντο χύδην απέπλευσε στις 14.00' ώρα της από το Βόλο για τον Πειραιά, µετά δε τον απόπλου, αυτό αναγκάστηκε περί ώρα 18.10' της ίδιας ηµέρας να διακόψει τον πλου του λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών και να αγκυροβολήσει σε υπήνεµο όρµο στη νότια πλευρά της νήσου Σκιάθου, στη θέση "Κοχύλι", όπου παρέµεινε µέχρι την 16.00' ώρα της , οπότε και απέπλευσε για τον προορισµό του. Ο απόπλους πραγµατοποιήθηκε αφού προηγουµένως ο πλοίαρχος ζήτησε µε τρεις επικοινωνίες του µέσω των "Ε. PA IΟ" και "Λ. PA IΟ" µετεωρολογικά δελτία και αφού, προφανώς, έκρινε, από το περιεχόµενο αυτών ότι οι εν γένει καιρικές συνθήκες άρχισαν να βελτιώνονται. Η βελτίωση όµως των καιρικών συνθήκων δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογούσε τον απόπλου του πλοίου και µάλιστα µετά τις απογευµατινές ώρες. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα σχετικά µετεωρολογικά δελτία που η ΕΜΥ είχε εκδώσει προβλεπόταν - κατά το κρίσιµο χρονικό σηµείο που εδώ ενδιαφέρει - καιρός νεφοσκεπής µε βροχή κατά διαστήµατα, άνεµοι ΒA σχεδόν θυελλώδεις (7 ΒF) και κατά διαστήµατα (ριπές) θυελλώδεις (8) και πιθανώς τοπικά πολύ θυελλώδεις (9)". Από τις 20.00' περίπου ώρας άνεµοι ισχυροί (6) και κατά διαστήµατα (ριπές) σχεδόν θυελλώδεις (7) και από τις 23.00' περίπου ώρας έγιναν µέτριοι (5) και κατά διαστήµατα (ριπές) ισχυροί (6), µε ύψος κύµατος αρχικά 5,5 µ. και από 20.00' περίπου ώρας βαθµηδόν µειούµενο σε 3 έως 4, ενώ η ορατότητα ήταν από 1 έως 3 µίλια. Με βάση τα δεδοµένα αυτά και τη διαδροµή που ο πλοίαρχος είχε να κάνει µε το πλοίο, η ενδεχόµενη πρόκληση του ναυαγίου δεν ήταν κάτι το απρόβλεπτο και ο πλοίαρχος όφειλε, ενόψει του ότι δεν αποδείχτηκε από κανένα στοιχείο ότι υποδείχτηκε σε αυτόν ή και πιέστηκε από εκπροσώπους της εναγοµένης να επισπεύσει την άφιξή του στον Πειραιά, ενεργώντας µε επιµέλεια και σύνεση µέσα στα πλαίσια των εξουσιών και καθηκόντων που είχε, να αναβάλει τον απόπλου του πλοίου από το υπήνεµο µέρος της Σκιάθου για τόσο διάστηµα όσο θα ήταν αναγκαίο να πραγµατοποιήσει τη διαδροµή µε βεβαιότητα και χωρίς κίνδυνο για το πλοίο και το πλήρωµα. Είναι προφανές λοιπόν ότι µε βάση τα όσα αναπτύχθηκαν και αποδείχθηκαν παραπάνω η ανατροπή του πλοίου "." που ως συνέπεια είχε τον θάνατο από πνιγµό των µελών του πληρώµατος και των λοιπών επιβαινόντων, µεταξύ των οποίων του γιου, αδελφού και κουνιάδου των εναγόντων, εµπίπτει στην έννοια του ατυχήµατος του άρθρου 1 του Ν 551/1915 και δεν οφείλεται στη µη τήρηση ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων, ή κανονισµών περί των όρων ασφαλείας, όπως οι ενάγοντες επικαλούνται. Εποµένως το πρωτοβάθµιο ικαστήριο, το οποίο µε την προσβαλλόµενη απόφασή του δέχθηκε τα αντίθετα, δηλαδή ότι ο θάνατος του συγγενούς των εναγόντων οφείλεται στη µη τήρηση τέτοιων διατάξεων, δηλαδή στην ειδική αµέλεια των εκπροσώπων και προστηθέντων της εναγοµένης, εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε τις πιο πάνω διατάξεις, ενώ προέβη σε κακή εκτίµηση των αποδεικτικών στοιχείων που συνδέονται µε την εφαρµογή των διατάξεων αυτών όπως βασίµως παραπονείται η εναγοµένη εκκαλούσα εταιρία µε τον δεύτερο λόγο της εφέσεώς της. Περαιτέρω όµως οι ενάγοντες, όπως ήδη αναφέρθηκε, διατηρούν σε κάθε περίπτωση, δηλαδή και όταν ακόµη υπό ορισµένες προϋποθέσεις ο εργοδότης απαλλάσσεται της υποχρεώσεώς του προς αποζηµίωση, την αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης κατά του εργοδότη, εφόσον το ατύχηµα οφείλεται σε πταίσµα τούτου ή του προστηθέντος από αυτόν προσώπου και εφόσον αυτό τελεί σε σχέση αιτιώδους συνάφειας µε τη ζηµία του παθόντος. Στην προκειµένη περίπτωση από τα αποδεικτικά µέσα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, αποδείχθηκαν τα εξής σε σχέση προς την αξίωση της χρηµατικής ικανοποιήσεως για ψυχική οδύνη των εναγόντων: Το πλοίο. µετά τη φόρτωσή του µε τσιµέντο χύδην απέπλευσε στις 14.00' ώρα της από το Βόλο για τον Πειραιά, κάτω από τις συνθήκες που αναφέρθηκαν ήδη πιο πάνω. Ειδικότερα το πλοίο αυτό αναγκάστηκε στις 18.10' της ίδιας ηµέρας να διακόψει τον πλου του λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών και να αγκυροβολήσει σε υπήνεµο όρµο στα νότια της Σκιάθου, στην θέση "Κοχύλι", όπου και παρέµεινε µέχρι στις 16.00' ώρα της , οπότε απέπλευσε για τον προορισµό του. Ο απόπλους πραγµατοποιήθηκε αφού προηγουµένως ο πλοίαρχος ζήτησε µε τρεις επικοινωνίες του µέσω

9 των "Ε. PA IΟ" και "Λ. PA IΟ" µετεωρολογικά δελτία και αφού, προφανώς, έκρινε από το περιεχόµενό τους ότι οι εν γένει καιρικές συνθήκες άρχισαν να βελτιώνονται. Η βελτίωση όµως των καιρικών συνθηκών δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογεί τον απόπλου του πλοίου και µάλιστα µετά τις απογευµατινές ώρες. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα σχετικά µετεωρολογικά δελτία που είχε εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προβλεπόταν κατά το κρίσιµο χρονικό σηµείο που εδώ ενδιαφέρει - καιρός νεφοσκεπής µε βροχή κατά διαστήµατα, άνεµοι ΒA σχεδόν θυελλώδεις (7 ΒF) και κατά διαστήµατα (ριπές) θυελλώδεις (8) και πιθανώς τοπικά πολύ θυελλώδεις (9). Από τις 20.00' περίπου ώρας ισχυροί (6) και κατά διαστήµατα (ριπές) σχεδόν θυελλώδεις (7) και από 23.00' ώρα περίπου έγιναν µέτριοι (5) και κατά διαστήµατα (ριπές) ισχυροί (6), µε ύψος κύµατος 5,5 µ. και από 20.00' περίπου ώρας βαθµηδόν µειούµενο σε 3 έως 4 µ., ενώ η ορατότητα ήταν από 1 έως 3 µίλια. Μέχρι και τις 20.00' ώρα της ο πλοίαρχος δεν είχε αντιληφθεί κανένα σοβαρό πρόβληµα και έπλεε µε τον καιρό "δευτερόπρυµνα" µε πορεία που είχε προγραµµατισθεί να ακολουθηθεί νοτίως της Σκύρου και δυτικώς της Σκυροπούλας προς το στενό της Κύµης. Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία η ανατροπή του πλοίου πρέπει προκλήθηκε α) από απότοµη στροφή προς τα αριστερά και πλεύση πάνω στον καιρό, β) στροφή που είχε ως συνέπεια έντονο κυµατισµό στην AP πλευρά και πρόκληση µεγάλης εγκάρσιας κλίσης δεξιά και γ) από µετατόπιση φορτίου τσιµέντου προς τα δεξιά, στο χώρο που ήταν διαθέσιµος, ήτοι στα κενά των αµπαριών πάνω από το τσιµέντο, η ανατροπή δε αυτή έλαβε χώρα µέσα σε τόσο βραχύ χρονικό διάστηµα που δεν παρασχέθηκε η δυνατότητα να εκπεµφθεί ακόµη και σήµα κινδύνου ή και τα µέλη του πληρώµατος και οι λοιποί επιβαίνοντες να κάνουν χρήση των σωστικών µέσων (βλ. σχετικά σελ. 80 της ως άνω εκθέσεως πραγµατογνωµοσύνης των.π.- A.Κ. - Κ.Β.). Η απόφαση του πλοιάρχου να αποπλεύσει από τον υπήνεµο όρµο της Σκιάθου, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν δυσµενείς, οφείλεται, στη δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία και δεν του υποδείχτηκε ή και του επιβλήθηκε από τους εκπροσώπους της εναγόµενης εταιρίας, αυτής όµως (απόφαση) απόπλου, παρά τα ως άνω δεδοµένα των καιρικών συνθηκών που αυτός είχε υπόψη του και η εν συνεχεία απότοµη στροφή του προς τα αριστερά και πλεύση προς τον καιρό µε τις αναφερόµενες παραπάνω υπό στοιχ. β' και γ' συνέπειες και την εν συνεχεία ανατροπή του πλοίου και τον πνιγµό των µελών του πληρώµατος και των λοιπών επιβαινόντων σε αυτό, συνιστούν αµελή συµπεριφορά του ως άνω πλοιάρχου, το δε αποτέλεσµα που επήλθε (θάνατος των επιβαινόντων στο πλοίο), τελεί σε αιτιώδη συνάφεια προς την αµελή αυτή συµπεριφορά του προστηθέντος από την εναγοµένη. Λόγω ακριβώς της αµελούς αυτής συµπεριφοράς (πταίσµατος) του προστηθέντος από την εναγοµένη οι τρεις πρώτοι ενάγοντες δικαιούνται να λάβουν χρηµατική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης που τους προκάλεσε ο θάνατος του γιου της πρώτης και αδελφού του δεύτερου και της τρίτης εξ αυτών, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην οικογένεια του θύµατος µε την έννοια που έχει ήδη αναφερθεί. Οι ενάγοντες αυτοί δικαιούνται την χρηµατική ικανοποίηση εξ ιδίου δικαίου, ανεξάρτητα από τον βαθµό συγγενείας προς τον προαναφερόµενο προστηθέντα από την εναγοµένη (βλ. οµοίως και ΕφΠειρ 559/1999). Άλλωστε η εναγοµένη εταιρία δεν έχει προβάλει σαφώς και ορισµένως ούτε τον ισχυρισµό περί αποκλειστικής υπαιτιότητος αυτού µε την επίκληση πραγµατικών περιστατικών που να την θεµελιώνουν, κατ' άρθρο 262 ΚΠολ (βλ. ΑΠ Ολ 1115/1986 Ελ 28, 107), ενώ παράλληλα ο προβαλλόµενος από αυτήν ισχυρισµός ότι η ανατροπή του πλοίου οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας είναι, κατά τα ήδη δεκτά γενόµενα, αναπόδεικτος. Λαµβάνοντας δε υπόψη τις συντρέχουσες περιστάσεις, δηλαδή το βαθµό πταίσµατος του προστηθέντος από την εναγοµένη πλοιάρχου, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα ο θάνατος του πιο πάνω προσώπου, τον βαθµό συγγενείας, τον στενό δεσµό αγάπης που τους συνέδεε µε τον θανόντα, ο οποίος κατά το χρόνο του θανάτου του ήταν 45 ετών, καθώς και την κοινωνική και οικονοµική κατάσταση των µερών, το ικαστήριο κρίνει ότι το ποσό της χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ψυχικής οδύνης τούτων πρέπει να οριστεί στα δέκα έξι εκατοµµύρια ( ) δραχµές για το γιο της πρώτης ενάγουσας και σε οκτώ εκατοµµύρια για καθένα από τους αµφιθαλείς αδελφούς (δεύτερο και τρίτο ενάγοντα).

10 Εποµένως η αγωγή καθόσον αφορά τις αξιώσεις των εναγόντων αυτών για χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, πρέπει να γίνει κατά ένα µέρος δεκτή για τα ποσά που αναφέρονται για τον καθένα από αυτούς. Αντίθετα η αγωγή ως προς τον τέταρτο και την πέµπτη από τους ενάγοντες, γαµπρό από αδελφή και νύφη από αδελφό του θανόντος, αντίστοιχα, δεν είναι νόµιµη καθόσον, κατά τα ήδη δεκτά γενόµενα τα πρόσωπα αυτά δεν περιλαµβάνονται στη συγκεκριµένη περίπτωση στην "οικογένεια" του θύµατος, κατά την έννοια του άρθρου 932 ΑΚ και δεν υπέστησαν ψυχική οδύνη από τον θάνατο του εξ αγχιστείας συγγενούς τους. Το πρωτοβάθµιο, εποµένως, ικαστήριο, το οποίο µε την εκκαλούµενη απόφασή του απέρριψε µε την ίδια αιτιολογία ως µη νόµιµη την αγωγή των δύο τελευταίων εναγόντων (4ου και 5ης) δεν έσφαλε, όπως αβασίµως υποστηρίζουν οι ενάγοντες - εκκαλούντες µε τον τελευταίο λόγο εφέσεως. Επίσης δεν έσφαλε µε το να δεχθεί ότι η ανατροπή του πλοίου δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας και ότι οι τρεις πρώτοι ενάγοντες δικαιούνται χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης, αν και µε την εσφαλµένη αιτιολογία ότι το πταίσµα της εναγοµένης θεµελιώνεται στην ειδική αµέλεια της µη τηρήσεως των ειδικών όρων ασφαλείας που προβλέπουν διατάξεις ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών κατ' άρθρο 16 παρ. 1 του Ν 551/1915 αντί της αµελείας µε βάση τις γενικές διατάξεις (άρθρα 914 επ., 922 ΚΠολ ), επίκληση των οποίων, όπως εκτιµάται γίνεται στην αγωγή, η οποία και αποδείχθηκε ως βάσιµη κατ' ουσία στο σηµείο αυτό. Έσφαλε όµως το πρωτοβάθµιο ικαστήριο ως προς την εκτίµηση των αποδείξεων µε το να επιδικάσει στον καθένα από τους τρεις πρώτους ενάγοντες ως χρηµατική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν το ποσό των δρχ. (αντί να επιδικάσει) το ποσό των δρχ. στην πρώτη και το ποσό των δρχ. στον καθένα από τους λοιπούς). Αβασίµως εποµένως, παραπονούνται οι δεύτερος και τρίτος από τους ενάγοντες - εκκαλούντες, ως προς το ύψος της χρηµατικής ικανοποιήσεως που τους επιδικάστηκε και η εναγοµένη - εκκαλούσα ως προς την απόρριψη του περί ανώτερης βίας ισχυρισµού της, ενώ αντιθέτως βασίµως παραπονείται η πρώτη ενάγουσα - εκκαλούσα µε τους αυτούς λόγους εφέσεως για το ύψος του ποσού που της επιδικάστηκε. Αντίστοιχα, αβασίµως παραπονείται η εναγοµένη - εκκαλούσα εταιρία µε τον τρίτο λόγο εφέσεως για το ύψος του ποσού που επιδικάστηκε στην πρώτη ενάγουσα - εφεσίβλητη, ενώ βασίµως παραπονείται µε τον αυτό λόγο για τα ποσά που επιδικάστηκαν στον δεύτερο και τρίτο από τους ενάγοντες - εφεσιβλήτους. Πρέπει, εποµένως, µετά την παραδοχή των ως βασίµων κριθέντων πιο πάνω λόγων εφέσεως, να εξαφανιστεί η εκκαλουµένη ως προς τα προαναφερόµενα κεφάλαια και στη συνέχεια να κρατηθεί και εκδικαστεί η υπόθεση από αυτό το ικαστήριο (535 παρ. 1 ΚΠολ ) και να γίνει εν µέρει δεκτή η αγωγή για τα προαναφερόµενα ποσά, τα οποία πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλει η εναγοµένη µε το νόµιµο τόκο από την εποµένη της επιδόσεως της αγωγής (346 ΑΚ), ως χρηµατική ικανοποίηση λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν οι εν λόγω ενάγοντες. Στην κρίση αυτή κατέληξε το ικαστήριο αυτό µε τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία είναι επαρκή για το σχηµατισµό της δικανικής πεποιθήσεώς του σε τρόπο ώστε το αίτηµα της εναγοµένης για αναβολή της συζήτησης της υποθέσεως µέχρι να περατωθεί αµετάκλητα η ποινική διαδικασία που άρχισε (250 ΚΠολ ) ή για να προσκοµισθούν έγγραφα και στοιχεία της ανακριτικής δικογραφίας τα οποία, όπως αναφέρει η εναγοµένη "δεν είναι ακόµη προσπελάσιµα", πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµο. ( έχεται εν µέρει τις αντίθετες εφέσεις.)

Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238

Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238 Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα. Πταίσµα Εργοδότη. Θάνατος Μισθωτού. Ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν που επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397 Ως ατύχηµα επελθόν µε αφορµή την παροχη της εργασίας (δηλ. ως εργατικό ατύχηµα) θεωρείται και εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Θάνατος από εργατ. Ατύχηµα. ικαιούχοι. Εφ άπαξ αποζηµίωση. Χρηµατική ικανοποίηση. Σύµβαση ναυτολογήσεως υποπλοιάρχου σε υπό σηµαία Μπαχάµας

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Περίληψη: Οι παθόντες από εργατικό ατύχηµα δικαιούνται να ασκήσουν την από το κοινό αστικό δίκαιο αξίωση αποζηµιώσεως, εφ'

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος εργαζοµένου - Ειδική αµέλεια εργοδότη - χρηµατική ικανοποίηση - Συντηρητική κατάσχεση. Οι παροχές

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 230/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σελ. 38,.Ε.Ε. 6/96, σελ. 637

Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 230/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σελ. 38,.Ε.Ε. 6/96, σελ. 637 Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 230/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σελ. 38,.Ε.Ε. 6/96, σελ. 637 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Όταν το εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ή του προστηθέντος, ανεξαρτήτως της οφειλοµένης ή µη αποζηµιώσεως, υπάρχει και

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001 ΕφΠειρ 301/2001 Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη παραγωγού για ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Αξίωση ζημιωθέντος καταναλωτή. Δεν απαιτείται η απόδειξη πταίσματος του ζημιώσαντος παραγωγού,

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος Εργαζοµένου. Σε περίπτωση θανατηφόρου εργατικού ατυχήµατος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 Εφετείο Πειραιά: 1081/2000 Πηγή: ΕΕ 3/2001 σελ. 307 ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 42/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/1994, σελ. 217

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 42/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/1994, σελ. 217 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 42/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/1994, σελ. 217 Ασφαλιστικά µέτρα. Εργατικό ατύχηµα σε εργαζόµενο εις συνεργείο ναυπηγοκατασκευών πλοίου. Και η πλοιοκτήτρια πλασµατικός εργοδότης.

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71

Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71 Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71 Θάνατος αλλοδαπού ναυτικού. Αλλαγή σηµαίας πλοίου. Εφαρµοστέο δίκαιο. Σύµβαση ναυτολογήσεως ναυτικού (γ µηχανικού), υπηκόου Φιλιππίνων εις το υπό ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437

Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437 Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437 Σοβαρά εγκαύµατα Μηχανικού. Πλήρης ολική ανικανότητα. Σ Βρυξελών 1968. Σ Ρώµης 1980. εφαρµοστέο το ελληνικό δίκαιο το οποίο διέπει τη σύµβαση ναυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 52/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Περίληψη: Η απαλλαγή του εργοδότη όταν ο παθών είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, καλύπτει και την περίπτωση της "ειδικής αμελείας", δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ικαστής: κ. Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ (πρόεδρος Πρωτοδικών) ικηγόροι: κ.κ. Κ. Λιασίδης, Α. Πασιπουλαρίδης, Κ. Καταβάτης, Μ. Σωτηροπούλου

ικαστής: κ. Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ (πρόεδρος Πρωτοδικών) ικηγόροι: κ.κ. Κ. Λιασίδης, Α. Πασιπουλαρίδης, Κ. Καταβάτης, Μ. Σωτηροπούλου Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς: 3552/1996 (Ασφ.µ.) Πηγή: Νοµικό Βήµα Τόµος 45/97, σελ. 255 Ατύχηµα (ναυτεργατικό) - Εφαρµοστέο δίκαιο - Αποζηµίωση - Ψυχική οδύνη - Πλοίαρχος - Χρηµατική ικανοποίηση. Ενοχές

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Η αντέφεση στην διαδικασία των εργατικών διαφορών ασκείται παραδεκτώς και µε τις προτάσεις, εφ' όσον µέσω αυτής προσβάλλονται µόνο τα ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286

Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286 Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286 Παραγραφή αξιώσεων κατ αντιπροσώπου ν. 762/78. Σ Ρώµης 1980. µεταβίβαση πλοίου. Παλιννόστηση. Παραγραφή αξιώσεων από τη σύµβαση ναυτολόγησης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 17274/2003 /27-11-2001 έφεση ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Αντώνιο Τσαλαπόρτα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ολυµπία Κωτσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 Περίληψη Τα ιστολόγια (blogs) είναι διαδικτυακά ημερολόγια που περιλαμβάνουν υπερζεύξεις (hyperlinks) και καταχωρήσεις απόψεων, έχουν δε ως «βασική μονάδα»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 81/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/94 σελ. 151

ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 81/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/94 σελ. 151 ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 81/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/94 σελ. 151 Μη τήρηση των ειδικών διατάξεων για τους όρους ασφαλείας εις την εργασία. Ναυτεργατικό ατύχηµα. Έµφραγµα του µυοκαρδίου ευρισκόµενο εις αιτιώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 1088/03 Πηγή: Ε.Ν. 32/04 σελ. 22

Εφετείου Πειραιά: 1088/03 Πηγή: Ε.Ν. 32/04 σελ. 22 Εφετείου Πειραιά: 1088/03 Πηγή: Ε.Ν. 32/04 σελ. 22 Θάνατος ναυτικού σε ναυάγιο..σ. περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS) 1974..Σ. περί διεθνών γραµµών φόρτωσης 1966. ευθύνη κοινού δικαίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης, το συντρέχον πταίσµα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη

ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης, το συντρέχον πταίσµα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη Εφετείου Θεσσαλονίκης: 2267/2003 Πηγή: ΑΡΜ 2003 σελ. 1292 Εργατικό ατύχηµα. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη επί εργατικού ατυχήµατος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/14-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης 12.2000 (L 12/16.1.2001) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 7 Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης /10-5-2005) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Μαγδαληνή Καρανάσιου, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 ικαστικό ένσηµο και αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από εργατικό ατύχηµα. Κατά το

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 1107/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/, ΕΕΔ τομος 72/2013 σελ. 437 Προσβολή προσωπικότητας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένωνχωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Αρείου Πάγου: 1481/2006, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 66/07, σελ. 606 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Εργατικό ατύχημα. Όταν ο παθών εξ αυτού, υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., τότε ο εργοδότης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ Αρείου Πάγου 1530/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1392 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ Πρόστηση εργολάβου επί μισθώσεως έργου και προσωπική κράτηση προστήσαντος

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: Β. Θάνου-Χριστοφίλου, Αντιπρόεδρος ΑΠ. Εισηγητής: Π. Χατζηπαναγιώτης. ικηγόροι: Ι. Αρνέλλος, Γ. Πέτρου

Πρόεδρος: Β. Θάνου-Χριστοφίλου, Αντιπρόεδρος ΑΠ. Εισηγητής: Π. Χατζηπαναγιώτης. ικηγόροι: Ι. Αρνέλλος, Γ. Πέτρου 1 of 8 Πρόεδρος: Β. Θάνου-Χριστοφίλου, Αντιπρόεδρος ΑΠ Εισηγητής: Π. Χατζηπαναγιώτης ικηγόροι: Ι. Αρνέλλος, Γ. Πέτρου Προϋποθέσεις καταγγελίας ασφαλιστικής σύμβασης από τον ασφαλιστή. Ισχύς έναντι τρίτων.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑΘ 101/2009 Εισ.: Ουρανία Παπαδάκη (Πρ.: Στυλ. Βουγιουκάλος)

ΕφΑΘ 101/2009 Εισ.: Ουρανία Παπαδάκη (Πρ.: Στυλ. Βουγιουκάλος) ΕφΑΘ 101/2009 Εισ.: Ουρανία Παπαδάκη (Πρ.: Στυλ. Βουγιουκάλος) Με την από 5.7.1999 αγωγή του, το ενάγον Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίζεται ότι 1) η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού (Υπηρεσία του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/ Αθήνα, 03-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/03-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Μον. Πρωτ. Πειραιώς: 1672/93 (Ασφ.µ.) Πηγή: Νοµικό Βήµα Τόµος 43/95, σελ. 573

Μον. Πρωτ. Πειραιώς: 1672/93 (Ασφ.µ.) Πηγή: Νοµικό Βήµα Τόµος 43/95, σελ. 573 Μον. Πρωτ. Πειραιώς: 1672/93 (Ασφ.µ.) Πηγή: Νοµικό Βήµα Τόµος 43/95, σελ. 573 Ατύχηµα (εργατικό). Ναυτικοί. Τραυµατισµός ναυτικού διαρκούσης της ψυχαγωγίας του πότε είναι εργατικό ατύχηµα. Επίκληση από

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 19/1995 Εφετείο

Νομολογία 19/1995 Εφετείο Νομολογία 19/1995 Εφετείο Υπόθεση προσωρινής διαταγής Σχολιασμός:Κουτσούκος Γεώργιος ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ 19/1995 (ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) Ιστορικό Επειδή, από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Θάνατος Α Μηχανικού. ιεθνής δικαιοδοσία. Εφαρµοστέο δίκαιο. Αντιπρόσωπος ν. 762/78. ευθύνη κοινού δικαίου κατ άρθρ. 16 κν. 551/1915. Χρηµατική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

4109/2008 ΕΦ ΑΘ. ΕφΑθ 4109/2008. Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος)

4109/2008 ΕΦ ΑΘ. ΕφΑθ 4109/2008. Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος) 4109/2008 ΕΦ ΑΘ ΕφΑθ 4109/2008 Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος) Οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες στην από 29.10.2002 αγωγή τους εκθέτουν ότι οι πέντε πρώτοι απ` αυτούς από κοινού με τον αποθανόντα...

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 5847/1995 (Τµ.Α') Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ. 883,.Ε.Ν. 53/97,σ. 1410, Νο.Β. 45/97, σ. 1063

Συµβούλιο της Επικρατείας: 5847/1995 (Τµ.Α') Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ. 883,.Ε.Ν. 53/97,σ. 1410, Νο.Β. 45/97, σ. 1063 Συµβούλιο της Επικρατείας: 5847/1995 (Τµ.Α') Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ. 883,.Ε.Ν. 53/97,σ. 1410, Νο.Β. 45/97, σ. 1063 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα υπάρχει όχι µόνο όταν ο θάνατος ή η ανικανότητα προς εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ.

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ. Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2006 Αριθμ. πρωτ. 1016.2.3 Ειδική Επιστήμονας: Κ. Πρεβεζάνου Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ. 9 του Συντάγματος και τον Ν.3094/2003 εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ικαστηρίου. Πρόεδρος: κ.. ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΣ Εισηγητής: κ. Ι. ΚΟΡΟΤΖΗΣ ικηγόροι: κ.κ. Γ. Γεωργιάδης, Θ. Σταυριανός, Κ.-Ε.

Απόφαση ικαστηρίου. Πρόεδρος: κ.. ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΣ Εισηγητής: κ. Ι. ΚΟΡΟΤΖΗΣ ικηγόροι: κ.κ. Γ. Γεωργιάδης, Θ. Σταυριανός, Κ.-Ε. Εφετείου Πειραιά: 1292/1996 Πηγή: ΕΕ 6/1997, σελ. 622 Περίληψη: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ - ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ. Οι παθόντες από εργατικό ατύχηµα, που µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-07-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3311-1/27.09.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛΤΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ που εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4033/2011 (Α 264). Ημερομηνία:

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛΤΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ που εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4033/2011 (Α 264). Ημερομηνία: ΔΕΛΤΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ που εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4033/2011 (Α 264). Αρ. Πρωτ.: Ημερομηνία: (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4033/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30/01/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 342 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Αρείου Πάγου: 2014/2007, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 370 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή, σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών

Διεύθυνση Προμηθειών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών ΤΜΗΜΑ:ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ.: 210 4550192 Fax: 210 4550187 Πειραιάς 23 Μαρτίου 2009 Διακήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την ναύλωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

1 0. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1 0. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 415 1 0. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 9/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Γεώργιος Οικονόμου, Εφέτες). (Δικηγόροι: Σπύρος Πιτσινής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ.

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22343/26-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 652 Από το πρακτικό 38 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ AK 1287. Ο ενυπόθηκος δανειστής (όχι ο κύριος του ακινήτου) δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ AK 1287. Ο ενυπόθηκος δανειστής (όχι ο κύριος του ακινήτου) δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως AK 1287 ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ο ενυπόθηκος δανειστής (όχι ο κύριος του ακινήτου) δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως Ι Δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως, μέχρι του ύψους της απαιτήσεως που

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Θεσσαλονίκης: 2209/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1238

Εφετείο Θεσσαλονίκης: 2209/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1238 Εφετείο Θεσσαλονίκης: 2209/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1238 Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Το πταίσµα του εργοδότη µπορεί να συνίσταται στη µη τήρηση των ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: RS1Z276QLISKBX1JD3U&apof=1244_2014

Πηγή:  RS1Z276QLISKBX1JD3U&apof=1244_2014 Αρείου Πάγου 1244/2014 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_display.asp?cd=qy9gpultxov RS1Z276QLISKBX1JD3U&apof=1244_2014 Θέμα Εργατικό ατύχημα, Χρηματική ικανοποίηση. Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιώς: 598/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/01 σελ. 377

Εφετείο Πειραιώς: 598/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/01 σελ. 377 Εφετείο Πειραιώς: 598/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/01 σελ. 377 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ευθύνη κοινού δικαίου για εργατικό ατύχηµα. Συµβιβασµός. Πραγµατογνωµοσύνη. Ευθύνη κοινού δικαίου για εργατικό ατύχηµα οφειλόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί τυπικές αλλαγές.

Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί τυπικές αλλαγές. 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ (Προσφυγή υπ αρίθμ.: 13251/07) ΑΠΟΦΑΣΗ (Τύποις και Ουσία) ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 η Δεκεμβρίου 2014 Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση: Παναγ. Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος Εφετών, Χρυσούλα Φλώρου Κοντοδήμου, Βρυσηίς Θωμάτου (εισηγήτρια) Εφέτες

Σύνθεση: Παναγ. Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος Εφετών, Χρυσούλα Φλώρου Κοντοδήμου, Βρυσηίς Θωμάτου (εισηγήτρια) Εφέτες Σύνθεση: Παναγ. Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος Εφετών, Χρυσούλα Φλώρου Κοντοδήμου, Βρυσηίς Θωμάτου (εισηγήτρια) Εφέτες Δικηγόρος του γραφείου μας: Κ.Ε.Μακαρώνας * * * * * 322,324, 524,527,528,270 Κ.Πολ.Δ.- 57,914,920,932

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244

Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244 Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244 Περίληψη: Ναυτικό ατύχηµα θεωρείται και η νόσος που προήλθε ή εκδηλώθηκε ή επιδεινώθηκε από βίαιο συµβάν κάτω από µη κανονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 175 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑΘ 6520/2008. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά

ΕφΑΘ 6520/2008. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά ΕφΑΘ 6520/2008 Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά [...] Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 2121/1993 "οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, απόφαση 47/2006 Η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, ρυθμίζεται από το αρθ. 6 του ν. 2251/1994, που έχει ενσωματώσει την υπ' αριθ. 85/374/25.7. 1985 Οδηγία της ΕΟΚ για την προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών: 4714/1996* Πηγή: Αρχείο Νοµολογίας ΜΘ'/98, σελ.187

Εφετείο Αθηνών: 4714/1996* Πηγή: Αρχείο Νοµολογίας ΜΘ'/98, σελ.187 Εφετείο Αθηνών: 4714/1996* Πηγή: Αρχείο Νοµολογίας ΜΘ'/98, σελ.187 ΕΦΕΣΗ - ΑΝΤΕΦΕΣΗ: προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκπρόθεσµη έφεση µπορεί να θεωρηθεί ως αντέφεση έκταση µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 1669/2003 ΠΠΡΑΘ Αριθμός απόφασης 1669/2003 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ανδρέα Κράνη, Πρωτοδίκη, και Ευφροσύνη Σακελλαρίου, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα