Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024"

Transcript

1 Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Αξίωση λόγω ψυχικής οδύνης. Καθ ύλην αρµοδιότητα Μονοµελούς Πρωτοδικείου. Το µονοµελές πρωτοδικείο δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών και τις διαφορές από εργατικά ατυχήµατα. Κατά την ίδια διαδικασία εκδικάζεται και η αγωγή που έχει ως περιεχόµενο την αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης των µελών της οικογενείας του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχηµα, εφόσον στρέφεται κατά του εργοδότη και αποδίδεται σε αυτόν ή στους προστηθέντες από αυτόν πταίσµα για την επέλευση του ατυχήµατος. Ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, σε εργάτη ή υπάλληλο, θεωρείται κάθε βλάβη που είναι αποτέλεσµα βιαίας και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, το οποίο δεν θα υπήρχε χωρίς την εργασία και την εκτέλεσή της, υπό τις δεδοµένες περιστάσεις εκτελέσεώς της. Στην περίπτωση που επήλθε ο θάνατος εξαιτίας του εργατικού ατυχήµατος, οι συγγενείς του θανατωθέντος δικαιούνται να αξιώσουν αποζηµίωση είτε κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 επ. του Ν. 551/1915, είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου Πρόεδρος: Α. Πλατής, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής: Β. Λυκούδης, Εφέτης. ικηγόροι: Μ. Κοντούρης, Ν. όµβρος. Η από έφεση των Μ.Τ. κ.λπ. κατά της εταιρίας ". ΝΕ" και η από αντίθετη έφεση της τελευταίας κατά των (τριών) πρώτων, οι οποίες εφέσεις στρέφονται κατά της 6109/1998 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που δίκασε µε την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, ασκήθηκαν νοµοτύπως και εµπροθέσµως και πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και να εξεταστούν για το παραδεκτό και την ουσιαστική βασιµότητα των λόγων τους, συνεδικαζόµενες, καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 246 ΚΠολ. Με την από αγωγή οι ενάγοντες εξέθεσαν ότι ο I.Τ., γιος της πρώτης ενάγουσας, αδελφός του δευτέρου και της τρίτης εξ αυτών και συγγενής εξ αγχιστείας (κουνιάδος) των λοιπών, µε σύµβαση ναυτικής εργασίας που καταρτίστηκε στο Βόλο µεταξύ αυτού και του νοµίµου εκπροσώπου της εναγοµένης ναυτικής εταιρίας ναυτολογήθηκε στις στο λιµάνι του Βόλου ως πλοίαρχος στο υπό ελληνική σηµαία πλοίο της εναγοµένης "." τόννων dw και ότι εργάστηκε στο πλοίο αυτό έως στις , που απεβίωσε κατά το ναυάγιο του πλοίου, που έλαβε χώρα κάτω από τις αναφερόµενες στην αγωγή συνθήκες. Ότι το ναυάγιο και ο εξ αυτού θάνατος του συγγενούς των εναγόντων οφείλεται σε υπαιτιότητα της εναγοµένης, η οποία παρέβη τους αναφερόµενους στην αγωγή νόµους, διατάγµατα και κανονισµούς για τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων στο πλοίο. Ζητούσαν δε να υποχρεωθεί η εναγοµένη να τους καταβάλει ως χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, το ποσό των για τον καθένα από τους τρεις πρώτους εξ αυτών και το ποσό των δρχ. για τον καθένα από τους δύο λοιπούς. Το πρωτοβάθµιο δικαστήριο δέχθηκε εν µέρει την αγωγή των τριών πρώτων εναγόντων και επεδίκασε σε αυτούς, εντόκως, ως αποζηµίωση λόγω ψυχικής οδύνης το ποσό των δρχ. για τον καθένα εξ αυτών. κατά της αποφάσεως αυτής παραπονούνται και τα δύο διάδικα µέρη για τους αναφερόµενους στις συνεκδικαζόµενες εφέσεις τους λόγους και ζητούν την εξαφάνιση αυτής, άλλως την µεταρρύθµιση, µε σκοπό οι µεν ενάγοντες για να γίνει εξ ολοκλήρου δεκτή η αγωγή τους, η δε εναγοµένη για να απορριφθεί. Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 16 παρ. 2 και 663 παρ. 1 ΚΠολ σαφώς προκύπτει ότι το µονοµελές πρωτοδικείο είναι αρµόδιο (εφόσον λόγω ποσού δεν είναι αρµόδιο το ειρηνοδικείο), να δικάσει κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 664 επ. ΚΠολ κάθε διαφορά από σύµβαση ή και απλή σχέση εργασίας ή εξ αφορµής αυτής µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων ή των διαδόχων τους, ή των κατά νόµο δικαιουµένων εκ της

2 παροχής εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτήρα της διαφοράς ως απορρέουσας από σύµβαση ή απλή σχέση εργασίας ή από αδικοπραξία που προκλήθηκε εξ αφορµής της εργασίας ή από αδικαιολόγητο πλουτισµό. Το µονοµελές πρωτοδικείο δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών και τις διαφορές από εργατικά ατυχήµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 37 του ΕισΝΚΠολ µετά την κατάργηση της διατάξεως του άρθρου 13 του Ν 551/1915 µε τις προαναφερόµενες διατάξεις του ΕισΝΚΠολ. Οµοίως και η αγωγή που έχει περιεχόµενο αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης των µελών της οικογενείας του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχηµα, εφόσον στρέφεται κατά του εργοδότη και αποδίδεται σε αυτόν ή στους προστηθέντες από αυτόν πταίσµα για την επέλευση του ατυχήµατος αυτού, η διαφορά υπάγεται στην καθ' ύλην αρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου και εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, εφόσον αξιούται ποσό µεγαλύτερο από εκείνο που ορίζεται για την αρµοδιότητα του ειρηνοδικείου, δοθέντος ότι πρόκειται περί αδικοπραξίας που τελέστηκε εξ αφορµής της εργασίας (ΕφΑθ 3054/1988 και εκεί νοµολογία µε παρατ. Γ. Ρήγου, βλ. και ΕφΑθ 5610/1998 Ελ 39, 1341, ΕφΘεσ 2591/1998 ΕΕ 55, 967, ΕφΑθ 4287/1988 Ελ 30, 1464, ΕφΑθ 8556/1982 ΕΕ 42, 93, ΕφΑθ 7513/1978 ΝοΒ 27, 592, βλ. και Λ. Σινανιώτη, Ειδ. ιαδικασίαι, έκδ. Β', σελ. 298, Κ. Μπέη, Πολ ικ άρθ. 663 παρ. 2 αρ και 2. 11). Συνεπώς στην προκειµένη περίπτωση, σύµφωνα µε τα προεκτιθέµενα, αρµόδιο καθ' ύλη δικαστήριο για την εκδίκαση της κρινόµενης εξ εργατικού ατυχήµατος αγωγής µε το αναφερόµενο ειδικότερα στην προηγούµενη παράγραφο περιεχόµενο και αίτηµα είναι, λόγω ποσού, το µονοµελές πρωτοδικείο και η προσήκουσα για την έρευνα αυτής διαδικασία είναι των εργατικών διαφορών. Το πρωτοβάθµιο εποµένως ικαστήριο, το οποίο δέχθηκε τα ίδια, ορθά έκρινε και τα όσα αντίθετα υποστηρίζει η εναγοµένη - εκκαλούσα µε τον πρώτο λόγο εφέσεως είναι αβάσιµα και πρέπει να απορριφθούν. Κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 Ν 551/1915 "περί ευθύνης προς αποζηµίωση των εξ ατυχηµάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων", όπως κωδικοποιήθηκε µε το Β της 24.7/ , που ισχύει και επί ναυτικής εργασίας (άρθρο 2 του ίδιου νόµου και 66 παρ. 6 ΚΙΝ ), ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, σε εργάτη ή υπάλληλο των εργασιών ή των επιχειρήσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 του αυτού Β, θεωρείται κάθε βλάβη που είναι αποτέλεσµα βιαίας και αιφνιδίας επενεργείας εξωτερικού αιτίου, το οποίο δεν θα υπήρχε χωρίς την εργασία και την εκτέλεσή της υπό τις δεδοµένες περιστάσεις εκτελέσεώς της (ΑΠ Ολ 1287/1986 ΝοΒ 35, 1605, ΑΠ 1720/1997 ΕΕ 58, 134, ΑΠ 528/1997 ΕΕ 57, 782, ΑΠ 600/1996 Ελ 40, 117, ΑΠ 1486/1995 ΕΝ 24, 223, ΑΠ 1586/1995 ΕΕ 56, 469, ΑΠ 250/1995 ΕΕ 55, 24, ΑΠ 1029/1993 ΕΕ 54, 325 κ.ά.). Επί εργατικού ατυχήµατος, από το οποίο επήλθε ο θάνατος του παθόντος, οι συγγενείς του (άρθρο 6 Ν 551/1915) δικαιούνται να αξιώσουν αποζηµίωση, είτε κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 επ. του Ν 551/1915, είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου (ΑΠ 600/1996, ό.π.). Ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 16 του αυτού Ν 515/1915, προκύπτει ότι αυτός που έπαθε από εργατικό ατύχηµα ανικανότητα, έχει δικαίωµα να εγείρει την αγωγή του κοινού δικαίου και να ζητήσει, σύµφωνα µε τα άρθρα 297, 298 και 914, 922, 928 ΑΚ, πλήρη αποζηµίωση µόνο όταν το ατύχηµα µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν πραγµατοποιήθηκε σε εργασία ή επιχείρηση, στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών για τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων σε αυτούς, βρίσκεται δε σε αιτιώδη σύνδεσµο µε την µη τήρηση των διατάξεων αυτών. Τέτοιες διατάξεις είναι εκείνες οι οποίες ειδικώς προβλέπουν τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων, ήτοι προσδιορίζουν τους όρους που πρέπει να τηρηθούν, µνηµονεύοντας συγκεκριµένα µέτρα, µέσα και τρόπους προς επίτευξη της ασφαλείας των εργαζοµένων. εν αρκεί δηλαδή ότι το ατύχηµα επήλθε από την µη τήρηση όρων, οι οποίοι επιβάλλονται µόνο από την κοινή αντίληψη, την υποχρέωση προνοίας και την απαιτούµενη στις συναλλαγές επιµέλεια, χωρίς να προβλέπονται από ειδική διάταξη νόµου (ΑΠ Ολ 26/1995 Ελ 37, 38, ΕΕ 55, 459, ΑΠ 1132/1997 ΕΕ 57, 946, 1237/1997 ΕΕ 58, 22 κ.ά.). Περαιτέρω οι συγγενείς του θανόντος συνεπεία εργατικού ατυχήµατος διατηρούν σε κάθε περίπτωση, δηλαδή και όταν ακόµη υπό ορισµένες προϋποθέσεις ο εργοδότης απαλλάσσεται

3 της υποχρεώσεώς του προς αποζηµίωση, την αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης κατά του εργοδότη, εφόσον το ατύχηµα οφείλεται σε πταίσµα τούτου ή του προστηθέντος από αυτόν προσώπου και εφόσον αυτό τελεί σε σχέση αιτιώδους συνάφειας µε τη ζηµία του παθόντος (ΑΠ Ολ 1117/1986 Ελ 28, 113, ΑΠ 1720/1997, ό.π., ΑΠ 600/1996, ό.π., ΑΠ 1486/1995 ΕΝ 24, 222, ΑΠ Ολ 444/1964 ΕΕΝ 1968, 16, ΑΠ 640/1987 ΝοΒ 36, 1421, ΕΠ 83/1994 ΕΝ 22, 261, ΕΠ 659/1989 ΕΝ 18, 204, ΕΠ 884/1988 ΕΝ 17, 313, ΕΠ 443/1998 ΕΝ 17, 187, ΕΠ 897/1990 ΕΝ 18, 466, ΕΠ 109/1995 ΕΝ 23, 206). Ως "οικογένεια" του θύµατος στην οποία κατά τη διάταξη του άρθρου 932 εδ. γ' ΑΚ δύναται να επιδικαστεί χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης νοείται ευρύτερος κύκλος προσώπων, µε στενούς δεσµούς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µε αυτόν, έστω και αν δεν συγκατοικούν µαζί του, από το θάνατο του οποίου υπέστησαν ψυχικό άλγος. Έτσι γίνεται δεκτό ότι στην "οικογένεια" αυτού ανήκουν, εκτός από τον ή την σύζυγο, τα τέκνα, τους εγγονούς ή οι αδελφοί, και οι αγχιστείς πρώτου βαθµού (πενθερός, πενθερά, γαµβρός επί θυγατρί), όχι όµως και οι αγχιστείς απωτέρου βαθµού και ειδικότερα ο γαµβρός από αδελφή, η νύφη από αδελφό και οι γυναικάδελφοι (ΑΠ Ολ 762/1992 ΠοινΧρ MΕ', 665, ΑΠ 615/1995 ΠοινΧρ MΕ, 936, ΑΠ 1631/1990 ΝοΒ 39, 612, ΑΠ 1054/1998 Ελ 39, 1551, ΑΠ 185/1998 Ελ 39, 838). Η ύπαρξη δε εργατικού ατυχήµατος δεν επηρεάζεται στην περίπτωση που αυτό προήλθε από αµέλεια του παθόντος, διότι αυτή δεν διακόπτει τον αιτιώδη σύνδεσµο µεταξύ της εργασίας και του ατυχήµατος (ΑΠ 1404/1986 ΕΝ 16, 523, ΕΠ 89/1993 ΕΝ 22, 159). Στην προκειµένη περίπτωση από την εκτίµηση των καταθέσεων των µαρτύρων που εξετάστηκαν ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, που περιέχονται στα ταυτάριθµα µε την εκκαλούµενη απόφαση πρακτικά συνεδριάσεως, από όλα τα έγγραφα που προσκοµίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, και από όλες τις ένορκες βεβαιώσεις που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι και οι οποίες έχουν ληφθεί νοµοτύπως κατ' άρθρο 671 παρ. 1 ΚΠολ, αποδείχθηκαν τα εξής πραγµατικά περιστατικά: Με σύµβαση ναυτικής εργασίας αορίστου χρόνου, που καταρτίσθηκε στις στον Βόλο µεταξύ του I.Τ., γιου της πρώτης ενάγουσας, αδελφού του δευτέρου και τρίτης εξ αυτών και συγγενούς εξ αγχιστείας του τέταρτου και της πέµπτης (γαµπρού από αδελφή και νύφης από αδελφό, αντίστοιχα), αφενός, και του εκπροσώπου της εναγοµένης, αφετέρου, πλοιοκτήτριας εταιρίας του υπό ελληνική σηµαία φορτηγού πλοίου ".", τόννων dw, 4045 κ.ο.χ., ο πιο πάνω ναυτικός ναυτολογήθηκε ως πλοίαρχος. Ο I.Τ. εργάσθηκε στο πλοίο αυτό µέχρι τις , ηµεροµηνία κατά την οποία απεβίωσε κατά το ναυάγιο του πλοίου αυτού που έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή µεταξύ της Σκύρου και της Ευβοίας, βορειοανατολικά του λιµένα της Κύµης. Στο εν λόγω πλοίο είχαν φορτωθεί µετρικοί τόννοι τσιµέντου χύδην, που είχαν κατανεµηθεί σε µετρικούς τόννους τύπου Π- 35 στο κύτος Νο 1 και σε µετρικούς τόννους τύπου ΠΥΑ (2.000) στο κύτος Νο 2 (βλ.../ φορτωτική και το ταυτάριθµο πρωτόκολλο φόρτωσης, στο οποίο αποτυπώνονται και όλα τα υπάρχοντα βάρη κατά την άφιξη του πλοίου στο λιµάνι του Βόλου και κατά τον απόπλου από αυτό). Η φόρτωση του πλοίου άρχισε στις 04.20' ώρα της και περατώθηκε στις της ίδιας ηµέρας, µετά δε από µισή ώρα το πλοίο απέπλευσε από την προβλήτα φόρτωσης και αγκυροβόλησε στη ράδα Βόλου επί είκοσι ώρες περίπου προκειµένου να επικαθίσει το τσιµέντο (ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την επικάθηση αυτή είναι 12 ώρες). Ο I.Τ. είχε υπηρετήσει µε την αυτή ειδικότητα (πλοιάρχου) στο ίδιο πλοίο από έως και από έως τις , που έλαβε χώρα το ναυάγιο. Επίσης ο ίδιος είχε υπηρετήσει ως υποπλοίαρχος στο αυτό πλοίο από έως και από έως και κατά συνέπεια, ήταν γνώστης όχι µόνο της καταστάσεως του πλοίου αλλά και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται για τη φόρτωσή του µε τσιµέντο, λαµβανοµένου µάλιστα υπόψη ότι είχε υπηρετήσει και παλαιότερα (από ) και σε άλλα τσιµεντοφόρα πλοία της ίδιας εταιρίας. Μετά τον απόπλου του πλοίου στις και ώρα από τη ράδα του Βόλου για τον Πειραιά αυτό αναγκάστηκε στις της ίδιας ηµέρας να διακόψει τον πλου, λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών και να αγκυροβολήσει σε υπήνεµο όρµο στη νότια πλευρά της νήσου Σκιάθου, στη θέση "Κοχύλι", όπου παρέµεινε µέχρι στις ώρα της , οπότε και απέπλευσε για τον προορισµό του.

4 Ο απόπλους πραγµατοποιήθηκε αφού προηγουµένως ο πλοίαρχος ζήτησε µε τρεις επικοινωνίες του µέσω των "Ε. Ράδιο" και "Λ. Ράδιο", µετεωρολογικά δελτία, σύµφωνα µε τα στοιχεία του.../ εγγράφου του ΟΤΕ, και, αφού έκρινε µε βάση το περιεχόµενο των δελτίων αυτών ότι οι εν γένει συνθήκες άρχισαν να βελτιώνονται. Κατά τις έως της ίδιας ηµέρας το πλοίο ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των Β.A. ακτών της Κύµης Ευβοίας, µε συνέπεια να επέλθει ο θάνατος από πνιγµό όλου του πληρώµατος, καθώς και τριών άλλων επιβαινόντων (της συζύγου και της θυγατέρας του A' Μηχανικού και της συζύγου του Β' Μηχανικού), µε εξαίρεση ενός ναυτικού, του δόκιµου πλοιάρχου Χ.A., ο οποίος διασώθηκε. Η ανατροπή του πλοίου εκτιµάται ότι έλαβε χώρα µέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα (βλ. σχετ. 6, σελ. 79 της από µηνός Ιουλίου έκθεση πραγµατογνωµοσύνης των.π., A.Κ, και Κ.Β.) και έτσι δεν δόθηκε στα µέλη του πληρώµατος και στους επιβαίνοντες η δυνατότητα να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, που θα οδηγούσε στη διάσωσή τους, όπως π.χ. να κάνουν χρήση των σωσιβίων ή των πνευστών σωσιβίων σχεδιών ή ακόµη και ο πλοίαρχος ή ο ραδιοτηλεγραφητής να είχαν επιχειρήσει να εκπέµψουν σήµα κινδύνου (SΟS). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι µέχρι την ανατροπή του πλοίου δεν συνέτρεχαν έκτακτα συµβάντα που να είχαν προκαλέσει ανησυχία στα µέλη του πληρώµατος, όπως βλάβη της κύριας µηχανής ή και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, µε συνέπεια την κράτηση και συσκότιση του πλοίου (black out). Η κρίση αυτή του ικαστηρίου ενισχύεται και από τις θέσεις που βρέθηκαν τα θύµατα µετά την ανατροπή του πλοίου και ειδικότερα βρέθηκαν: α) στις καµπίνες τους ο I.Τ., ραδιοτηλεγραφητής, A.Χ., β' µηχανικός, Γ.P., ηλεκτρολόγος, Σ.Β., α' µηχανικός, Ν.Κ., λιπαντής, Λ.Τ., ναύτης,.σ., ναύκληρος, Γ.Ε., γ' µηχανικός, και ο Γ.Τ., β) στο µαγειρείο οι Γ.Μ., µάγειρας, και Γ.Λ., ναύτης, γ) στην τραπεζαρία οι I.Β.,.Χ, σύζυγοι των α'και β' µηχανικών, αντίστοιχα, Ε.Β. ανθυποπλοίαρχος και Μ.Β. κόρη του α' µηχανικού, δ) στο νοσοκοµείο ο Μ.Π., υποπλοίαρχος, και ε) στον ασύρµατο ο I.Τ. εν βρέθηκαν οι Π.A., λιπαντής, και A.Π., ναύτης, ενώ το πτώµα του Ν.Χ., γ' µηχανικού, βρέθηκε µετά από λίγες ηµέρες σε περιοχή έξω από τα Χανιά της Κρήτης. Οι ενάγοντες µε το σύνολο των αγωγικών τους ισχυρισµών αποδίδουν την ανατροπή του πλοίου στην παράβαση εκ µέρους της εναγοµένης πλοιοκτήτριας σειράς διατάξεων νόµων και διαταγµάτων, που κυρίως συνδέονται µε τις συνθήκες µετασκευής, επίβλεψης και καλής συντήρησης του πλοίου, παραβάσεις που και µε την εκδοχή ότι αυτές ανταποκρίνονται στα πράγµατα, σε καµία περίπτωση δεν τελούν σε αιτιώδη συνάφεια προς το αποτέλεσµα που επήλθε, δηλαδή την αιφνίδια ανατροπή του πιο πάνω πλοίου, που ως αποτέλεσµα είχε τον πνιγµό των µελών του πληρώµατος και των λοιπών επιβαινόντων, ενώ εξάλλου δεν κρίνεται ουσιαστικά βάσιµος και ο ισχυρισµός της εναγοµένης εταιρίας ότι το ναυάγιο οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας. Ειδικότερα: Σύµφωνα µε τα στοιχεία του αρχείου του Αγγλικού Νηογνώµονα Lloyd's Register Shipping (εφεξής LRS) το πλοίο "." ναυπηγήθηκε στην Ισπανία το 1972, η χορηγηθείσα δε κλάση για το σκάφος και τα µηχανήµατα ήταν η ανώτατη. Το πλοίο αυτό ναυπηγήθηκε ως φορτηγό µε προορισµό να µεταφέρει χύδην φορτία, εκ κατασκευής δε αυτό έφερε εσωκοίλωµα στον πυθµένα µεταξύ των νοµέων (περιοχή διπυθµένου Νο 4), κατά το εγκάρσιο σε βάθος περί τα 30 mm. Το γεγονός αυτό γνωστοποιήθηκε στους πλοιοκτήτες από τον LRS και ζητήθηκε από το ναυπηγείο να αποτυπωθεί στο σχέδιο δεξαµενισµού, η ύπαρξη δε του εσωκοιλώµατος αυτού δεν είχε σχέση και επίδραση στην ευστάθεια του πλοίου, για το λόγο δε αυτόν και δεν αποτέλεσε αρνητικό στοιχείο για τον Αγγλικό Νηογνώµονα στο να κατατάξει το ως άνω πλοίο στην ανώτατη κλάση και να εκδώσει γι' αυτό τα πρώτα πιστοποιητικά του. Το 1981 το πλοίο αυτό αγοράστηκε από την ήδη εναγόµενη εταιρία και το έτος 1985 αυτή το µετασκεύασε σε "κλειστό τσιµεντοφόρο". Η µετασκευή αυτή έγινε από την τεχνική εταιρία "Ε.", θυγατρική της "A.Η.", ο Νηογνώµονας δε που παρακολουθούσε τις εργασίες µετασκευής και οι κανονισµοί που έπρεπε να εφαρµοσθούν ήταν οι υποδεικνυόµενοι από τον LRS, για την αξιοπιστία του οποίου, σηµειωτέον, τα διάδικα µέρη δεν προβάλλουν καµία αντίρρηση. Στις και περί το τέλος των εργασιών µετασκευής εκτελέστηκε πείραµα ευστάθειας στο πλοίο από τον ναυπηγό A.Θ. για λογαριασµό των πλοιοκτητών και µε την παρουσία του Γ.., ο οποίος παρίστατο για λογαριασµό του LRS, η σχετική δε έκθεση ευστάθειας σφραγίστηκε από τον Νηογνώµονα αυτόν στις Την υποβλήθηκε από

5 τον ίδιο παραπάνω ναυπηγό στον "Ελληνικό Νηογνώµονα AΕ", υπό µορφή εγχειριδίου, µελέτη ευστάθειας και διαγωγής του Φ/Γ ".", η οποία εγκρίθηκε µε βάση την επιστολή µε αριθ..../ , ενώ την υποβλήθηκε από τον ίδιο ναυπηγό και στον ίδιο Νηογνώµονα συµπληρωµατική µελέτη ευστάθειας και διαγωγής (καταστάσεις βαρέως ερµατισµού) του αυτού πλοίου, η οποία επίσης εγκρίθηκε στις (βλ. σχετικά στοιχεία στη σελ. 29 της µε αριθ..../1998 έκθεσης του AΣΝA). Το προαναφερόµενο πλοίο εκτελούσε πλόες κυρίως εσωτερικού από Βόλο προς τους λιµένες της Θεσσαλονίκης - Καβάλας - Ηγουµενίτσας - Πατρών - Ηρακλείου και Πειραιά, καθώς και πλόες εξωτερικού προς Ιταλία, µεταφέροντας τσιµέντο χύµα από έως µετρικούς τόννους κάθε φορά, χωρίς κατά το διάστηµα που το εν λόγω πλοίο περιήλθε στην πλοιοκτησία της εναγοµένης και µέχρι την ανατροπή του να έχει επιβληθεί σε αυτήν πρόστιµο για υπερφόρτωσή του (βλ. την µε αριθ. πρωτ. ΛΠ.../ βεβαίωση του Κεντρικού Λιµεναρχείου Βόλου). Είναι αληθές ότι κατά τη διάρκεια των είκοσι τεσσάρων ετών που το ως άνω πλοίο εκτελούσε πλόες είχε υποστεί ορισµένες ζηµιές από συγκρούσεις µε άλλα πλοία κατά τον ελλιµενισµό του ή και προσκρούσεις στις προβλήτες ή και φυσιολογικές φθορές λόγω της ηλικίας του, οι οποίες όµως όλες ήταν µικρής εκτάσεως και σε καµία περίπτωση δεν επηρέαζαν την αξιοπλοΐα του, όπως επίσης είναι αληθές ότι αυτό υποβαλλόταν σε επισκευές και επιθεωρήσεις, όπως π.χ. την για επιθεώρηση συνεχούς γάστρας, στις για έκτακτη επιθεώρηση µε αίτηση της πλοιοκτήτριας σχετικά µε την επισκευή της φρακτής Νο 94, στις εισήλθε στη µόνιµη δεξαµενή του ΟΛΠ για εκτεταµένες ελασµατουργικές εργασίες και λήψη παχυµετρήσεων µε υπερήχους, στις έγινε η ετήσια επιθεώρηση (στη θάλασσα) στον Ασπρόπυργο και στις εισήλθε στη µικρή πλωτή δεξαµενή του Περάµατος (βλ. σχετικά για τις ζηµιές, φθορές, επισκευές και επιθεωρήσεις στις σελ της πιο πάνω έκθεσης του AΣΝA, καθώς και τα πρωτόκολλα ή αποδείξεις παραλαβής εργασιών µε αριθ ,.../ της εταιρίας "A. ΕΠΕ",../ της εταιρίας "Π.Λ. και Σία ΕΕ",.../ και.../ του A.Μ., καθώς και την µε αριθ..../ βεβαίωση της εταιρίας "Ο.Μ. Ηellas Ltd" σε επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα από την Αγγλική). Η κρίση του ικαστηρίου περί του ότι το επίµαχο πλοίο ήταν αξιόπλοο βάσιµα ενισχύεται και από το γεγονός ότι σε αυτό επεδίωκαν να εργάζονται οι ναυτικοί κατ' επανάληψη, πράγµα το οποίο δεν θα συνέβαινε εάν αυτοί είχαν οποιαδήποτε αµφιβολία για την αξιοπλοία του. Έτσι, ο.μ. εργάστηκε κατά διαστήµατα στο επίµαχο πλοίο από τις και µέχρι τις που συνταξιοδοτήθηκε, ως υποπλοίαρχος επί είκοσι οκτώ µήνες περίπου και ως πλοίαρχος επί δέκα επτά µήνες περίπου, είναι δε αυτός που παρέδωσε την πλοιαρχία στον I.Τ., ο Κ.Μ. από τις και µέχρι τις απασχολήθηκε ως Γ' µηχανικός συνολικά επί επτά έτη, ο Χ.Ε. ως Γ' µηχανικός από έως , έως και από έως , ο Ν.A.-Β. ως ανθυποπλοίαρχος από τις και µέχρι τις για ογδόντα µήνες περίπου, ενώ στο ίδιο πλοίο υπηρέτησε ως δόκιµος πλοίαρχος και η κόρη του Ε. από τις έως και από τις έως , ο I.Κ. ως ανθυποπλοίαρχος από τις έως και ως υποπλοίαρχος από έως και από τις έως κ.λπ. (βλ. τις σχετικές βεβαιώσεις µε αριθ..../1997 της ανώνυµης ναυτιλιακής εταιρίας "Η."), ενώ αναφέρθηκαν παραπάνω και τα χρονικά διαστήµατα που υπηρέτησε ως υποπλοίαρχος και ως πλοίαρχος ο I.Τ. Πρέπει να επισηµανθεί ότι οι από τους ναυτικούς.μ., ήδη συνταξιούχος πλοίαρχος, A.Σ., επίσης πλοίαρχος, Π.Κ., A' µηχανικός, K.Μ., ήδη συνταξιούχος µηχανικός, Χ.Ε., διπλωµατούχος Γ' µηχανικός, και Ν.A.-Β., ήδη συνταξιούχος πλοίαρχος Γ' τάξεως, που υπηρέτησαν στο ίδιο πλοίο, βεβαίωσαν ενόρκως ενώπιον του Ειρηνοδίκου Πειραιώς ότι αυτό (πλοίο) ήταν γενικά σε καλή κατάσταση, ποτέ δεν απαγορεύθηκε ο απόπλους του, κατά τις προσεγγίσεις του στα Ελληνικά λιµάνια αλλά και σε εκείνα της Ιταλίας γινόταν πάντοτε έλεγχος ουσιαστικός, χωρίς ποτέ να παρατηρηθεί καµία ανωµαλία, ότι αυτό δεν έχει υπερφορτωθεί ποτέ, που αν συνέβαινε θα είχε γίνει αντιληπτό όχι µόνο από τον πλοίαρχο και το πλήρωµα αλλά και από το προσωπικό φορτώσεως, καθώς και τα λιµενικά όργανα.

6 Οι καταθέσεις των µαρτύρων αυτών έχουν ιδιαίτερη σηµασία, καθόσον κατά το χρόνο που αυτοί καταθέτουν ή έχουν συνταξιοδοτηθεί ή έχουν απολυθεί από την εναγόµενη, εις τρόπον ώστε να µη τελούν σε σχέση εξαρτήσεως προς αυτήν και ως εκ τούτου να προσδοκούν, ενδεχοµένως, κάποιο όφελος. Προς τα όσα καταθέτουν οι προαναφερόµενοι µάρτυρες για την αξιοπλοϊα του πλοίου συµβαδίζει και το αναµφισβήτητο γεγονός ότι οι Σ.Β. και A.Χ., α' και β' µηχανικός αντίστοιχα, οι οποίοι κατά τεκµήριο λόγω ειδικότητας, πρέπει να γνώριζαν την εν γένει κατάσταση του πλοίου καλύτερα από τα λοιπά µέλη του πληρώµατος δεν δίστασαν στα τέλη του µηνός εκεµβρίου, εποχή που γενικά η θάλασσα είναι τρικυµιώδης, να παραλάβουν µαζί τους ο µεν πρώτος τη σύζυγό του και την ανήλικη θυγατέρα του, ο δε δεύτερος τη σύζυγό του, και µάλιστα χωρίς την άδεια των αρµοδίων αρχών, γεγονός που υποδηλώνει την εµπιστοσύνη των δύο αυτών µηχανικών στην αξιοπλοϊα του ως άνω πλοίου. Ούτε αποδείχθηκε ότι το πλοίο αυτό δεν είχε την απαιτούµενη ευστάθεια, αφού η εγκεκριµένη από τον Ελληνικό Νηογνώµονα και ισχύουσα µελέτη ευστάθειας και διαγωγής ήταν ορθή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας και εκάλυπτε το σκοπό της, δηλαδή την υποβοήθηση του πλοιάρχου και του υποπλοιάρχου στον υπολογισµό ευστάθειας στην κάθε κατάσταση φόρτωσης προ του απόπλου, (βλ. και άρθρο 14 Π 1337/1981 που αφορά στον κανονισµό ευσταθείας φορτηγών πλοίων). Επίσης δεν προέκυψαν στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση και τις τυχόν φθορές στους χώρους εντός των διπυθµένων που να συµβαδίζουν προς τα υποστηριζόµενα από τους ενάγοντες και που αυτές (φθορές) να είχαν επίδραση στην επάρκεια της αντοχής και τις τυχόν επιπτώσεις στην ευστάθεια του πλοίου, όπως τέλος, δεν αποδείχθηκε - παρά το γεγονός ότι κατά την απάντληση πετρελαιοειδών µετά το ναυάγιο διαπιστώθηκε και η ύπαρξη µεγαλύτερης ποσότητας από αυτά από εκείνα που είχαν δηλωθεί - ότι τα εν γένει µεταβλητά φορτία υπερέβαιναν συνολικά το νεκρό βάρος των µετρικών τόννων του πλοίου (βλ. σελ. 49, 68 και 3 και τέλος της σχετικής έκθεσης πραγµατογνωµοσύνης των.π. - A.Κ. - K.Β.). Σε κάθε περίπτωση, άλλωστε, το επίµαχο πλοίο ήταν εφοδιασµένο µε τα απαιτούµενα εθνικά και διεθνή πιστοποιητικά αξιοπλοϊας και ασφαλείας ναυσιπλοϊας σε ισχύ από την "Ελληνικός Νηογνώµον AΕ", κατ' εξουσιοδότηση της εποπτεύουσας Αρχής ΥΕΝ/ ΕΕΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των εχόντων εφαρµογής κανονισµών της νοµοθεσίας (βλ. σελ. 10 της προαναφερόµενης έκθεσης και σελ. 2 και 3 της µε αριθ..../98 έκθεσης του AΣΝA). Το πλοίο "." µετά την ανατροπή του παρέµεινε σε κατάσταση πλαγίας προς τα δεξιά ανατροπής για πέντε περίπου ηµέρες, ήτοι µέχρι και τις , οπότε και προκλήθηκε η βύθισή του σε βάθος τριάντα έξι µέτρων κατά τέτοιο τρόπο που να µη παρακωλύεται η ασφαλής διέλευση των λοιπών πλοίων. Κατά τη διάρκεια που το πλοίο ήταν σε κατάσταση ανατροπής αλλά και µετά τη βύθισή του στα πλαίσια της διενεργούµενης έρευνας από το AΣΝA αλλά και της διαταχθείσης προανακρίσεως προς διακρίβωση των πραγµατικών αιτίων που προκάλεσαν την αιφνίδια ανατροπή του πλοίου, που ως συνέπεια είχε τον πνιγµό όλων των µελών του πληρώµατος -εκτός ενός- αλλά και των λοιπών τριών που επέβαιναν σε αυτό διενεργήθηκαν πραγµατογνωµοσύνες από ειδικούς και για διάφορα θέµατα. Έτσι, ο Κ.Κ., µηχανολόγος - ηλεκτρολόγος - µηχανικός, υπάλληλος της ιεύθυνσης Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, µε την από έκθεσή του διαπιστώνει ότι στο επίµαχο πλοίο υπήρχαν τρεις πνευστές σωσίβιες σχεδίες και δη α) µία ήταν αυτή που έκανε χρήση ο διασωθείς Χ.A., η οποία ήταν ρωσικής κατασκευής, τύπου PSΝ, ρίψεως, µεταφορικής ικανότητας δέκα ατόµων, η γενική κατάσταση της οποίας ήταν πολύ καλή και ο εξοπλισµός επαρκής, β) η δεύτερη ήταν αγγλικής κατασκευής, τύπου Dunlop Seafarer, ρίψεως, µεταφορικής ικανότητας δεκαπέντε ατόµων, ηµεροµηνίας κατασκευής Η γενική κατάσταση της σχεδίας από πλευράς υλικού αεροθαλάµων και σκεπής ήταν αρκετά καλή, ενώ ο εξοπλισµός της ήταν ελλιπής έως ανύπαρκτος και γ) η τρίτη, η οποία δεν είχε ενεργοποιηθεί και βρισκόταν συσκευασµένη µέσα στο κέλυφός της από ενισχυµένο πλαστικό, ήταν επίσης αγγλικής κατασκευής, τύπου RΕD10ΜΜ-ΜKG, ρίψεως, µεταφορικής ικανότητας δέκα ατόµων, ηµεροµηνίας κατασκευής Νοεµβρίου 1985 και η γενική κατάσταση της οποίας από πλευράς υλικού, εξοπλισµού και εφοδίων ήταν πολύ καλή, εκτός ελαχίστων ελλείψεων.

7 Είναι προφανές ότι η ύπαρξη ή µη των πνευστών σωσιβίων δεν τελεί σε καµία περίπτωση σε αιτιώδη συνάφεια προς την αιφνίδια ανατροπή του πλοίου, διατάχθηκε δε η διενέργεια της σχετικής πραγµατογνωµοσύνης προς διαπίστωση της ύπαρξης ή µη των σωστικών αυτών µέσων και της εν γένει κατάστασής τους προφανώς στα πλαίσια του ισχυρισµού ότι η εναγοµένη πλοιοκτήτρια εταιρία έδειχνε αδιαφορία για την εν γένει διατήρηση σε καλή κατάσταση του πλοίου και συνεπώς και των σωστικών µέσων αλλά και ειδικότερα εκείνου που ο διασωθείς Χ.A. πρόβαλε µε τις σχετικές καταθέσεις του, ότι δηλαδή το πλοίο δεν είχε τα αναγκαία σωστικά µέσα. Ο επικελευστής και πυροτεχνουργός της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιµενικού Σώµατος Ε.Π., ο οποίος διορίστηκε πραγµατογνώµων µε την οικεία πράξη του Προέδρου του AΣΝA µε σκοπό να διαπιστώσει την ύπαρξη ή µη ρηγµάτων στο πλοίο που ήδη είχε βυθιστεί, καταδύθηκε σε αυτό κατά τις ηµεροµηνίες 5, 6, 10 και 11 του µηνός εκεµβρίου 1997 µαζί µε τους Υπ/ρχο ΛΣ Γ.Π., επικελευστή.κ., κελευστές Ν.Μ. και Γ.Μ. και λιµενοφύλακα A.Χ. και µε βάση την από έκθεσή του διαπιστώνει ότι το πλοίο βρισκόταν σε βάθος τριάντα έξι µέτρων και να επικάθεται σε λασπώδη - αµµώδη βυθό µε τη δεξιά του πλευρά, υπήρχαν δε σε αυτό έξι βασικά ρήγµατα, τα οποία προκλήθηκαν από έκρηξη στο κύτος (αµπάρι) Νο 2. Ως προς τα αίτια προκλήσεως των ρηγµάτων αυτών εκτιµάται από τον ως άνω πραγµατογνώµονα ότι αυτά οφείλονται σε έκρηξη µηχανική, η οποία προήλθε από εγκλωβισµό αερίων στο χώρο του κύτους Νο 2, ενώ περαιτέρω σηµειώνεται στην ίδια έκθεση ότι δεν διαπιστώθηκαν ίχνη ή υπολείµµατα εκρηκτικών υλών και ότι όλα τα ελάσµατα των ρηγµάτων δεν παρουσιάζουν καψίµατα (µαυρίλα) και είναι ως επί το πλείστον σχισµένα και ανασηκωµένα προς τα έξω. Η έκρηξη για την οποία γίνεται µνεία στην εν λόγω έκθεση είναι εκείνη που έλαβε χώρα στις , µετά από σχετικό αίτηµα του Π.Ν., εκπροσώπου του αλληλοασφαλιστικού οργανισµού "W.Ο.Ε.", κατά την προσπάθεια λήψεως δείγµατος εξωτερικού ελάσµατος και τέτοιου καταστρώµατος, µε σκοπό τη διαπίστωση της αντοχής αυτών, λήψη που έγινε µε την παρουσία του πλοιάρχου ΛΣ Σ. και του επιθεωρητού της Επιθεώρησης Εµπορικών Πλοίων P. Πρέπει να επισηµανθεί ότι την ανωτέρω έκθεση πραγµατογνωµοσύνης ενώ γίνεται λεπτοµερής περιγραφή των ρηγµάτων δεν αναφέρεται πουθενά η ύπαρξη επιθεµάτων και µάλιστα ότι µε αυτά είχαν επικαλυφθεί τα ρήγµατα, παρά τα όσα αντίθετα ισχυρίζεται η ενάγουσα, τέτοια δε επιθέµατα δεν έγιναν αντιληπτά και όσο διάστηµα το πλοίο παρέµεινε στην επιφάνεια. Τα επιθέµατα που τοποθέτησαν µετά την ανωτέρω έκρηξη οι δύτες, µε αυτά σκόπευαν να επιτύχουν την περιστολή διαφυγής πετρελαιοειδών από τα ρήγµατα της έκρηξης, ενώ από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν επιβεβαιώνεται ο ισχυρισµός ότι κατά τον πλου του πλοίου από τη Σκιάθο και µετά δηµιουργήθηκε σε αυτό µεγάλο ρήγµα, που ως συνέπεια είχε την εισροή νερών και την εντεύθεν ανατροπή του (βλ. σχετικά για τα ρήγµατα και τα επιθέµατα σελ. 59 της έκθεσης πραγµατογνωµοσύνης των.π., A.Κ., Κ.Β.). Εξάλλου δεν προέκυψαν στοιχεία από τα οποία µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι τα αίτια που προκάλεσαν την ανατροπή του πλοίου οφείλονται στην παράβαση ειδικών διατάξεων που προβλέπουν τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων στο πλοίο, που περιέχονται είτε στο Β 806/1970 (Κανονισµός Εργασίας επί των ελληνικών φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητας 800 κόρων και άνω), είτε στο Ν 187/1973 (Κ Ν ), είτε σε άλλες διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών. Το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν 187/1973, που ειδικώς επικαλούνται οι ενάγοντες εκκαλούντες προσδιορίζει την υποχρέωση των εφοπλιστών, του πλοιάρχου κ.λπ., γενικώς, να αναφέρουν στις αρµόδιες αρχές κάθε γεγονός ή ελάττωµα που επηρεάζει την ασφάλεια του πλοίου ή την εκτέλεση µετασκευών ή σοβαρών επισκευών. Η διάταξη αυτή δεν προσδιορίζει συγκεκριµένα µέτρα, µέσα και τρόπους προς επίτευξη της ασφάλειας του πληρώµατος και του πλοίου, ήτοι δεν προβλέπουν ειδικώς όρους ασφαλείας κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν 551/1915, ώστε η µη τήρησή της να µπορεί να συνδεθεί αιτιωδώς µε το επισυµβάν ναυάγιο του συγκεκριµένου πλοίου. Ούτε αυτό (ναυάγιο) µπορεί να αποδοθεί σε λόγους ανώτερης βίας, όπως αβάσιµα επικαλείται η εναγοµένη εταιρία. Ειδικότερα, κατά τα παραδεδεγµένα στη νοµολογία και στη θεωρία, ανώτερη βία συνιστά κάθε τυχερό γεγονός, στη συγκεκριµένη περίπτωση απρόβλεπτο, το οποίο είναι αδύνατο να αποτραπεί ακόµη και µε µέτρα άκρας επιµέλειας και σύνεσης (AΠ 266/1995 Ελ 37, 671,

8 1178/1994 Ελ 38, 799, Μπαλής, Γεν. Αρχές Αστικού ικ., παρ. 179). Αναφέρθηκε παραπάνω και αποδείχτηκε ότι το επίµαχο πλοίο µετά τη φόρτωσή του µε τσιµέντο χύδην απέπλευσε στις 14.00' ώρα της από το Βόλο για τον Πειραιά, µετά δε τον απόπλου, αυτό αναγκάστηκε περί ώρα 18.10' της ίδιας ηµέρας να διακόψει τον πλου του λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών και να αγκυροβολήσει σε υπήνεµο όρµο στη νότια πλευρά της νήσου Σκιάθου, στη θέση "Κοχύλι", όπου παρέµεινε µέχρι την 16.00' ώρα της , οπότε και απέπλευσε για τον προορισµό του. Ο απόπλους πραγµατοποιήθηκε αφού προηγουµένως ο πλοίαρχος ζήτησε µε τρεις επικοινωνίες του µέσω των "Ε. PA IΟ" και "Λ. PA IΟ" µετεωρολογικά δελτία και αφού, προφανώς, έκρινε, από το περιεχόµενο αυτών ότι οι εν γένει καιρικές συνθήκες άρχισαν να βελτιώνονται. Η βελτίωση όµως των καιρικών συνθήκων δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογούσε τον απόπλου του πλοίου και µάλιστα µετά τις απογευµατινές ώρες. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα σχετικά µετεωρολογικά δελτία που η ΕΜΥ είχε εκδώσει προβλεπόταν - κατά το κρίσιµο χρονικό σηµείο που εδώ ενδιαφέρει - καιρός νεφοσκεπής µε βροχή κατά διαστήµατα, άνεµοι ΒA σχεδόν θυελλώδεις (7 ΒF) και κατά διαστήµατα (ριπές) θυελλώδεις (8) και πιθανώς τοπικά πολύ θυελλώδεις (9)". Από τις 20.00' περίπου ώρας άνεµοι ισχυροί (6) και κατά διαστήµατα (ριπές) σχεδόν θυελλώδεις (7) και από τις 23.00' περίπου ώρας έγιναν µέτριοι (5) και κατά διαστήµατα (ριπές) ισχυροί (6), µε ύψος κύµατος αρχικά 5,5 µ. και από 20.00' περίπου ώρας βαθµηδόν µειούµενο σε 3 έως 4, ενώ η ορατότητα ήταν από 1 έως 3 µίλια. Με βάση τα δεδοµένα αυτά και τη διαδροµή που ο πλοίαρχος είχε να κάνει µε το πλοίο, η ενδεχόµενη πρόκληση του ναυαγίου δεν ήταν κάτι το απρόβλεπτο και ο πλοίαρχος όφειλε, ενόψει του ότι δεν αποδείχτηκε από κανένα στοιχείο ότι υποδείχτηκε σε αυτόν ή και πιέστηκε από εκπροσώπους της εναγοµένης να επισπεύσει την άφιξή του στον Πειραιά, ενεργώντας µε επιµέλεια και σύνεση µέσα στα πλαίσια των εξουσιών και καθηκόντων που είχε, να αναβάλει τον απόπλου του πλοίου από το υπήνεµο µέρος της Σκιάθου για τόσο διάστηµα όσο θα ήταν αναγκαίο να πραγµατοποιήσει τη διαδροµή µε βεβαιότητα και χωρίς κίνδυνο για το πλοίο και το πλήρωµα. Είναι προφανές λοιπόν ότι µε βάση τα όσα αναπτύχθηκαν και αποδείχθηκαν παραπάνω η ανατροπή του πλοίου "." που ως συνέπεια είχε τον θάνατο από πνιγµό των µελών του πληρώµατος και των λοιπών επιβαινόντων, µεταξύ των οποίων του γιου, αδελφού και κουνιάδου των εναγόντων, εµπίπτει στην έννοια του ατυχήµατος του άρθρου 1 του Ν 551/1915 και δεν οφείλεται στη µη τήρηση ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων, ή κανονισµών περί των όρων ασφαλείας, όπως οι ενάγοντες επικαλούνται. Εποµένως το πρωτοβάθµιο ικαστήριο, το οποίο µε την προσβαλλόµενη απόφασή του δέχθηκε τα αντίθετα, δηλαδή ότι ο θάνατος του συγγενούς των εναγόντων οφείλεται στη µη τήρηση τέτοιων διατάξεων, δηλαδή στην ειδική αµέλεια των εκπροσώπων και προστηθέντων της εναγοµένης, εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε τις πιο πάνω διατάξεις, ενώ προέβη σε κακή εκτίµηση των αποδεικτικών στοιχείων που συνδέονται µε την εφαρµογή των διατάξεων αυτών όπως βασίµως παραπονείται η εναγοµένη εκκαλούσα εταιρία µε τον δεύτερο λόγο της εφέσεώς της. Περαιτέρω όµως οι ενάγοντες, όπως ήδη αναφέρθηκε, διατηρούν σε κάθε περίπτωση, δηλαδή και όταν ακόµη υπό ορισµένες προϋποθέσεις ο εργοδότης απαλλάσσεται της υποχρεώσεώς του προς αποζηµίωση, την αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης κατά του εργοδότη, εφόσον το ατύχηµα οφείλεται σε πταίσµα τούτου ή του προστηθέντος από αυτόν προσώπου και εφόσον αυτό τελεί σε σχέση αιτιώδους συνάφειας µε τη ζηµία του παθόντος. Στην προκειµένη περίπτωση από τα αποδεικτικά µέσα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, αποδείχθηκαν τα εξής σε σχέση προς την αξίωση της χρηµατικής ικανοποιήσεως για ψυχική οδύνη των εναγόντων: Το πλοίο. µετά τη φόρτωσή του µε τσιµέντο χύδην απέπλευσε στις 14.00' ώρα της από το Βόλο για τον Πειραιά, κάτω από τις συνθήκες που αναφέρθηκαν ήδη πιο πάνω. Ειδικότερα το πλοίο αυτό αναγκάστηκε στις 18.10' της ίδιας ηµέρας να διακόψει τον πλου του λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών και να αγκυροβολήσει σε υπήνεµο όρµο στα νότια της Σκιάθου, στην θέση "Κοχύλι", όπου και παρέµεινε µέχρι στις 16.00' ώρα της , οπότε απέπλευσε για τον προορισµό του. Ο απόπλους πραγµατοποιήθηκε αφού προηγουµένως ο πλοίαρχος ζήτησε µε τρεις επικοινωνίες του µέσω

9 των "Ε. PA IΟ" και "Λ. PA IΟ" µετεωρολογικά δελτία και αφού, προφανώς, έκρινε από το περιεχόµενό τους ότι οι εν γένει καιρικές συνθήκες άρχισαν να βελτιώνονται. Η βελτίωση όµως των καιρικών συνθηκών δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογεί τον απόπλου του πλοίου και µάλιστα µετά τις απογευµατινές ώρες. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα σχετικά µετεωρολογικά δελτία που είχε εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προβλεπόταν κατά το κρίσιµο χρονικό σηµείο που εδώ ενδιαφέρει - καιρός νεφοσκεπής µε βροχή κατά διαστήµατα, άνεµοι ΒA σχεδόν θυελλώδεις (7 ΒF) και κατά διαστήµατα (ριπές) θυελλώδεις (8) και πιθανώς τοπικά πολύ θυελλώδεις (9). Από τις 20.00' περίπου ώρας ισχυροί (6) και κατά διαστήµατα (ριπές) σχεδόν θυελλώδεις (7) και από 23.00' ώρα περίπου έγιναν µέτριοι (5) και κατά διαστήµατα (ριπές) ισχυροί (6), µε ύψος κύµατος 5,5 µ. και από 20.00' περίπου ώρας βαθµηδόν µειούµενο σε 3 έως 4 µ., ενώ η ορατότητα ήταν από 1 έως 3 µίλια. Μέχρι και τις 20.00' ώρα της ο πλοίαρχος δεν είχε αντιληφθεί κανένα σοβαρό πρόβληµα και έπλεε µε τον καιρό "δευτερόπρυµνα" µε πορεία που είχε προγραµµατισθεί να ακολουθηθεί νοτίως της Σκύρου και δυτικώς της Σκυροπούλας προς το στενό της Κύµης. Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία η ανατροπή του πλοίου πρέπει προκλήθηκε α) από απότοµη στροφή προς τα αριστερά και πλεύση πάνω στον καιρό, β) στροφή που είχε ως συνέπεια έντονο κυµατισµό στην AP πλευρά και πρόκληση µεγάλης εγκάρσιας κλίσης δεξιά και γ) από µετατόπιση φορτίου τσιµέντου προς τα δεξιά, στο χώρο που ήταν διαθέσιµος, ήτοι στα κενά των αµπαριών πάνω από το τσιµέντο, η ανατροπή δε αυτή έλαβε χώρα µέσα σε τόσο βραχύ χρονικό διάστηµα που δεν παρασχέθηκε η δυνατότητα να εκπεµφθεί ακόµη και σήµα κινδύνου ή και τα µέλη του πληρώµατος και οι λοιποί επιβαίνοντες να κάνουν χρήση των σωστικών µέσων (βλ. σχετικά σελ. 80 της ως άνω εκθέσεως πραγµατογνωµοσύνης των.π.- A.Κ. - Κ.Β.). Η απόφαση του πλοιάρχου να αποπλεύσει από τον υπήνεµο όρµο της Σκιάθου, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν δυσµενείς, οφείλεται, στη δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία και δεν του υποδείχτηκε ή και του επιβλήθηκε από τους εκπροσώπους της εναγόµενης εταιρίας, αυτής όµως (απόφαση) απόπλου, παρά τα ως άνω δεδοµένα των καιρικών συνθηκών που αυτός είχε υπόψη του και η εν συνεχεία απότοµη στροφή του προς τα αριστερά και πλεύση προς τον καιρό µε τις αναφερόµενες παραπάνω υπό στοιχ. β' και γ' συνέπειες και την εν συνεχεία ανατροπή του πλοίου και τον πνιγµό των µελών του πληρώµατος και των λοιπών επιβαινόντων σε αυτό, συνιστούν αµελή συµπεριφορά του ως άνω πλοιάρχου, το δε αποτέλεσµα που επήλθε (θάνατος των επιβαινόντων στο πλοίο), τελεί σε αιτιώδη συνάφεια προς την αµελή αυτή συµπεριφορά του προστηθέντος από την εναγοµένη. Λόγω ακριβώς της αµελούς αυτής συµπεριφοράς (πταίσµατος) του προστηθέντος από την εναγοµένη οι τρεις πρώτοι ενάγοντες δικαιούνται να λάβουν χρηµατική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης που τους προκάλεσε ο θάνατος του γιου της πρώτης και αδελφού του δεύτερου και της τρίτης εξ αυτών, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην οικογένεια του θύµατος µε την έννοια που έχει ήδη αναφερθεί. Οι ενάγοντες αυτοί δικαιούνται την χρηµατική ικανοποίηση εξ ιδίου δικαίου, ανεξάρτητα από τον βαθµό συγγενείας προς τον προαναφερόµενο προστηθέντα από την εναγοµένη (βλ. οµοίως και ΕφΠειρ 559/1999). Άλλωστε η εναγοµένη εταιρία δεν έχει προβάλει σαφώς και ορισµένως ούτε τον ισχυρισµό περί αποκλειστικής υπαιτιότητος αυτού µε την επίκληση πραγµατικών περιστατικών που να την θεµελιώνουν, κατ' άρθρο 262 ΚΠολ (βλ. ΑΠ Ολ 1115/1986 Ελ 28, 107), ενώ παράλληλα ο προβαλλόµενος από αυτήν ισχυρισµός ότι η ανατροπή του πλοίου οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας είναι, κατά τα ήδη δεκτά γενόµενα, αναπόδεικτος. Λαµβάνοντας δε υπόψη τις συντρέχουσες περιστάσεις, δηλαδή το βαθµό πταίσµατος του προστηθέντος από την εναγοµένη πλοιάρχου, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα ο θάνατος του πιο πάνω προσώπου, τον βαθµό συγγενείας, τον στενό δεσµό αγάπης που τους συνέδεε µε τον θανόντα, ο οποίος κατά το χρόνο του θανάτου του ήταν 45 ετών, καθώς και την κοινωνική και οικονοµική κατάσταση των µερών, το ικαστήριο κρίνει ότι το ποσό της χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ψυχικής οδύνης τούτων πρέπει να οριστεί στα δέκα έξι εκατοµµύρια ( ) δραχµές για το γιο της πρώτης ενάγουσας και σε οκτώ εκατοµµύρια για καθένα από τους αµφιθαλείς αδελφούς (δεύτερο και τρίτο ενάγοντα).

10 Εποµένως η αγωγή καθόσον αφορά τις αξιώσεις των εναγόντων αυτών για χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, πρέπει να γίνει κατά ένα µέρος δεκτή για τα ποσά που αναφέρονται για τον καθένα από αυτούς. Αντίθετα η αγωγή ως προς τον τέταρτο και την πέµπτη από τους ενάγοντες, γαµπρό από αδελφή και νύφη από αδελφό του θανόντος, αντίστοιχα, δεν είναι νόµιµη καθόσον, κατά τα ήδη δεκτά γενόµενα τα πρόσωπα αυτά δεν περιλαµβάνονται στη συγκεκριµένη περίπτωση στην "οικογένεια" του θύµατος, κατά την έννοια του άρθρου 932 ΑΚ και δεν υπέστησαν ψυχική οδύνη από τον θάνατο του εξ αγχιστείας συγγενούς τους. Το πρωτοβάθµιο, εποµένως, ικαστήριο, το οποίο µε την εκκαλούµενη απόφασή του απέρριψε µε την ίδια αιτιολογία ως µη νόµιµη την αγωγή των δύο τελευταίων εναγόντων (4ου και 5ης) δεν έσφαλε, όπως αβασίµως υποστηρίζουν οι ενάγοντες - εκκαλούντες µε τον τελευταίο λόγο εφέσεως. Επίσης δεν έσφαλε µε το να δεχθεί ότι η ανατροπή του πλοίου δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας και ότι οι τρεις πρώτοι ενάγοντες δικαιούνται χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης, αν και µε την εσφαλµένη αιτιολογία ότι το πταίσµα της εναγοµένης θεµελιώνεται στην ειδική αµέλεια της µη τηρήσεως των ειδικών όρων ασφαλείας που προβλέπουν διατάξεις ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών κατ' άρθρο 16 παρ. 1 του Ν 551/1915 αντί της αµελείας µε βάση τις γενικές διατάξεις (άρθρα 914 επ., 922 ΚΠολ ), επίκληση των οποίων, όπως εκτιµάται γίνεται στην αγωγή, η οποία και αποδείχθηκε ως βάσιµη κατ' ουσία στο σηµείο αυτό. Έσφαλε όµως το πρωτοβάθµιο ικαστήριο ως προς την εκτίµηση των αποδείξεων µε το να επιδικάσει στον καθένα από τους τρεις πρώτους ενάγοντες ως χρηµατική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν το ποσό των δρχ. (αντί να επιδικάσει) το ποσό των δρχ. στην πρώτη και το ποσό των δρχ. στον καθένα από τους λοιπούς). Αβασίµως εποµένως, παραπονούνται οι δεύτερος και τρίτος από τους ενάγοντες - εκκαλούντες, ως προς το ύψος της χρηµατικής ικανοποιήσεως που τους επιδικάστηκε και η εναγοµένη - εκκαλούσα ως προς την απόρριψη του περί ανώτερης βίας ισχυρισµού της, ενώ αντιθέτως βασίµως παραπονείται η πρώτη ενάγουσα - εκκαλούσα µε τους αυτούς λόγους εφέσεως για το ύψος του ποσού που της επιδικάστηκε. Αντίστοιχα, αβασίµως παραπονείται η εναγοµένη - εκκαλούσα εταιρία µε τον τρίτο λόγο εφέσεως για το ύψος του ποσού που επιδικάστηκε στην πρώτη ενάγουσα - εφεσίβλητη, ενώ βασίµως παραπονείται µε τον αυτό λόγο για τα ποσά που επιδικάστηκαν στον δεύτερο και τρίτο από τους ενάγοντες - εφεσιβλήτους. Πρέπει, εποµένως, µετά την παραδοχή των ως βασίµων κριθέντων πιο πάνω λόγων εφέσεως, να εξαφανιστεί η εκκαλουµένη ως προς τα προαναφερόµενα κεφάλαια και στη συνέχεια να κρατηθεί και εκδικαστεί η υπόθεση από αυτό το ικαστήριο (535 παρ. 1 ΚΠολ ) και να γίνει εν µέρει δεκτή η αγωγή για τα προαναφερόµενα ποσά, τα οποία πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλει η εναγοµένη µε το νόµιµο τόκο από την εποµένη της επιδόσεως της αγωγής (346 ΑΚ), ως χρηµατική ικανοποίηση λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν οι εν λόγω ενάγοντες. Στην κρίση αυτή κατέληξε το ικαστήριο αυτό µε τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία είναι επαρκή για το σχηµατισµό της δικανικής πεποιθήσεώς του σε τρόπο ώστε το αίτηµα της εναγοµένης για αναβολή της συζήτησης της υποθέσεως µέχρι να περατωθεί αµετάκλητα η ποινική διαδικασία που άρχισε (250 ΚΠολ ) ή για να προσκοµισθούν έγγραφα και στοιχεία της ανακριτικής δικογραφίας τα οποία, όπως αναφέρει η εναγοµένη "δεν είναι ακόµη προσπελάσιµα", πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµο. ( έχεται εν µέρει τις αντίθετες εφέσεις.)

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος εργαζοµένου - Ειδική αµέλεια εργοδότη - χρηµατική ικανοποίηση - Συντηρητική κατάσχεση. Οι παροχές

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 Εφετείο Πειραιά: 1081/2000 Πηγή: ΕΕ 3/2001 σελ. 307 ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης 12.2000 (L 12/16.1.2001) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ AK 1287. Ο ενυπόθηκος δανειστής (όχι ο κύριος του ακινήτου) δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ AK 1287. Ο ενυπόθηκος δανειστής (όχι ο κύριος του ακινήτου) δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως AK 1287 ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ο ενυπόθηκος δανειστής (όχι ο κύριος του ακινήτου) δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως Ι Δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως, μέχρι του ύψους της απαιτήσεως που

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Θάνατος Α Μηχανικού. ιεθνής δικαιοδοσία. Εφαρµοστέο δίκαιο. Αντιπρόσωπος ν. 762/78. ευθύνη κοινού δικαίου κατ άρθρ. 16 κν. 551/1915. Χρηµατική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Αρείου Πάγου: 2014/2007, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 370 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή, σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρείου Πάγου: 953/2004, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009 Περίληψη: Οι ανήλικοι εκπροσωπούνται ενώπιον των δικαστηρίων και από τους δύο γονείς, οι οποίοι ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα και όχι

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Περίληψη Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας θύματος σε εργατικό ατύχημα - Έννοια οικογένειας - Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αρείου Πάγου: 1438/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Εργατικό ατύχημα εργαζόμενου υπαγομένου στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Απαλλαγή του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99

Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99 Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99 Αυτοκινητιστικό ατύχηµα κατά τη µετάβαση στην οικογενειακή εστία. Εργατικό εξ αφορµής της εργασίας. Πλήρης πρόσκαιρη ανικανότητα. Υπολογισµός αποζηµίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ»,

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ», 1 Ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1) Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ», που εδρεύει στη νήσο Μήλο Κυκλάδων,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

" ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974.

 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ , 1974. " ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974. Τα Κράτη-Μέλη της Σύµβασης αυτής. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία να καθορίσουν µε συµφωνία ορισµένους κανόνες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης

Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά προσώπων(δ.σ.αθηνών 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1)Ιστορική αναδρομή : -αφορμή ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α K.I. Αριθµός 993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Γ. Ανεµογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α' Τµήµατος,. Μπριόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Οταν ο θανατωθείς από εργατικό ατύχηµα υπαγόταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ.

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. Τρόπος σύναψης ασφαλιστικής σύµβασης πότε η σύµβαση θεωρείται καταρτισµένη. Πότε ο λήπτης της ασφάλισης δεσµεύεται από τους τυχόν πρόσθετους όρους, οι οποίοι τέθηκαν από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810

Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αγωγή µε την οποία ζητείται η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης της ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. γ ι α να δικάσει την αίτηση αναστολής µε χρονολογία 12 Μαΐου 2011 (αρ. καταχ. ΑΒΕΜ 121/12.5.2011).

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. γ ι α να δικάσει την αίτηση αναστολής µε χρονολογία 12 Μαΐου 2011 (αρ. καταχ. ΑΒΕΜ 121/12.5.2011). ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 13 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ υ ν ή λ θ ε στις 4 Ιουλίου 2011, µε δικαστές τους : Νικόλαο ιακονικολάου, Πρόεδρο Εφετών.., Ανδριανή Πασσά και Αγγελική Λαϊνιώτη - Εισηγήτρια, Εφέτες..

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το επάγγελµα του Ναυπηγού Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τι είναι ο ναυπηγός; Ο ναυπηγός είναι µηχανικός µε αντικείµενο το πλοίο και την τεχνολογία της ναυτιλίας Ναυτιλία ιακινεί

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:"Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.)" Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95".

ΘΕΜΑ:Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.) Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : I. S. Μ. Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 1 Ταχ. Κώδικας: 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX:212581 FAX : 41.37.997 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

στη διάθεση τους εργάσθηκαν εντατικά επί 37 ημέρες και εκτέλεσαν τις περιγραφόμενες στην αγωγή θαλάσσιες και χερσαίες εργασίες, τις οποίες

στη διάθεση τους εργάσθηκαν εντατικά επί 37 ημέρες και εκτέλεσαν τις περιγραφόμενες στην αγωγή θαλάσσιες και χερσαίες εργασίες, τις οποίες Η κρινόμενη από 17/4/2003 (με αριθμό εκθέσεως 464/2003 έφεση του πρωτοδίκως εναγομένου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Διεθνές Κεφάλαιο Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο" κατά της 5887/2002 οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... 5 1 1. Εργατικό ατύχημα ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η έννοια του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409]

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Περίληψη: Τροχαίο ατύχημα - Αποζημίωση για ολική μόνιμη ανικανότητα προς εργασία - Μέλλουσα ζημία Έννοια ισόβιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. με δικαστές τους Ανδρέα Διαμαντή, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΘΕΜΑ: «Τακτική δρομολόγηση ακτοπλοϊκού πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ Εργατικό ατύχημα οικοδόμου κατά την ανέγερση οικοδομής.

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Διαδικασία πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων λόγω θανάτου συγγενικών τους προσώπων κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ.Στέφανος 28.2.2014 ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ.Στέφανος 28.2.2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ.Στέφανος 28.2.2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Βασιλείου Ιωάννης- ικηγόρος Ταχ. /νση: Λεωφ.Μαραθώνος 29 ΤΚ 14565 Τηλ.: 213-2030600

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις ευκαιριακά απασχολούμενων εργαζομένων στον ΟΠΑΠ, που συνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (μιας ημέρας),

Διαβάστε περισσότερα

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ Σελίδα 1 από 11 Αριθµός Απόφασης 121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Κωνσταντίνο Βαµβακίδη, Πρόεδρο Εφετών, Στυλιανή Πανταζή και Κυριακή Ασλανίδου - Παπαδοπούλου, Εισηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βιώνει από πενταετίας πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής πίεσης και εξαθλίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΠΟΥ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα