Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396"

Transcript

1 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Θάνατος από εργατ. Ατύχηµα. ικαιούχοι. Εφ άπαξ αποζηµίωση. Χρηµατική ικανοποίηση. Σύµβαση ναυτολογήσεως υποπλοιάρχου σε υπό σηµαία Μπαχάµας Φ/Γ πλοίο. Ναυτεργατικό ατύχηµα, συνεπεία του οποίου επήλθε ο θάνατος αυτού, κατά την εκέλεση ανατεθείσης εις αυτόν εργασίας αντικαταστάσεως των ελαστιχών στεγανοποιήσεων των µεταλλικών πλακών καλύµµατος του κύτους, εκ των οποίων δύο τυλίχθηκαν αιφνιδίως και τον παγίδευσαν ανάµεσά τους, ώστε να επέλθει ακαριαία ο θάνατός του. Το ατύχηµα οφείλεται στη παράβαση των όρων ασφαλείας που καθορίζει το β.δ. 8061/1970 και ειδικότερα στην αµελή συµπεριφορά του Α µηχανικού, ο οποίος αν και υπεύθυνος για την συντήρηση και καλή λειτουργία κάθε µηχανικής και ηλεκτρικής εγκαταστάσεως του πλοίου και υποχρεωµένος να έχει όλα αυτά σε κατάσταση άµεσης και ασφαλούς λειτουργίας, δεν µερίµνησε για την αποκατάσταση της βλάβης στο µηχανισµό κινήσεως του καλύµµατος του κύτους Νο 2 του πλοίου και δεν είχε αυτό εις κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας, που προϋπήρχε και ήταν γνωστή εις αυτόν και τον πλοίαρχο, οι οποίοι δεν µερίµνησαν για την αποκατάστασή της. ικαιούχοι αποζηµιώσεως σύζυγος και ανήλικη θυγατέρα. Υπολογισµός εφ άπαξ αποζηµιώσεως. Χρηµατική ικανοποίηση. Μαρτυρία δοθείσα µε έγγραφη δήλωση ή βεβαίωση ν. δ/τος 105/1969 ως τροποπ. Με ν. 1599/86, που γίνεται για να χρησιµοποιηθεί ειδικώς ως αποδεικτικόν µέσον στη προκειµένη δίκη, δεν λαµβάνονται υπ όψη ούτε προς συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. Πρωτοδίκης: ΑΝ ΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ικηγόροι: Χρ. Μόσχος, Αν. Αναστασιάδης, Ιωαν. Καρκούλιας. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 ν.551/1915 που κωδικοποιήθηκε µε το β.δ. τις 24 Ιουλ. 25 Αυγ "περί κωδικοποιήσεως των νόµων περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχήµατος εν τη υπηρεσία παθόντων εργατών η υπαλλήλων", που εξακολουθεί να ισχύει και µετά την εισαγωγή του ΑΚ κατά το άρθρο 38 Εισ. Ν.ΑΚ εφαρµόζεται δε κατά το άρθρο 66 ΚΙΝ και σε ατυχήµατος που συµβαίνουν κατά την εκτέλεση ναυτικής εργασίας (βλ. την Εφ. Αθ. 2558/81 Αρµ ), ατύχηµα από βίαιο συµβάν, κατά την εκτέλεση της εργασίας που έχει ανατεθεί σε εργάτη η υπάλληλο η εξαιτίας της εργασίας αυτής, παρέχει στα δικαιούµενα κατά τις διατάξεις του ν.551 πρόσωπα - κυρίως και προεχόντως στον παθόντα δικαίωµα αποζηµιώσεως, εφόσον η εξαιτίας του ατυχήµατος διακοπή της εργασίας διήρκεσε περισσότερο από τέσσερις ηµέρες. Το άρθρο 16 ν.551 ορίζει ότι οι παθόντες από ατύχηµα που µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη η προσώπων που αυτός έχει προστήσει στην υπηρεσία του, έχουν εκλεκτικό δικαίωµα να ασκήσουν τις προς αποζηµίωση αξιώσεις τους, είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.551, είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου (914, 922, 926). Το ίδιο δικαίωµα επιλογής µεταξύ ν.551 και κοινού αστικού δικαίου (ΑΚ), έχουν οι παθόντες και στην περίπτωση που το ατύχηµα επήλθε σε εργασία η επιχείρηση όπου δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόµων, διαταγµάτων η κανονισµών οι οποίοι έχουν εκδοθεί από την αρµόδια αρχή η από τον κύριο της επιχείρησης και έχουν επικυρωθεί από την αρµόδια αρχή σχετικά µε τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και εξαιτίας ακριβώς της µη τηρήσεως των όρων αυτών (άρθρο 16 Ν.551, ΑΠ 879/76 ΕΝ 16-60, ΑΠ 1297/76, ΝοΒ , Εφ. Αθ. 8324/87 αδηµ., Εφ. Αθ. 1748/88 ΕΝ ). Έτσι ο παθών από εργατικό ατύχηµα η σε περίπτωση θανάτου οι κατά το άρθρο 6 ν.551 δικαιούµενοι συγγενείς του, ασκώντας τις απορρέουσες από το ν. 551 αξιώσεις τους, δικαιούνται µόνο την καθοριζόµενη στο άρθρο 3 ν.551 κατ' αποκοπή αποζηµίωση (όπως το άρθρο αυτό µε αλλεπάλληλες τροποποιήσεις ισχύει ήδη) και επί πλέον ότι δαπάνησαν για ιατροφαρµακευτικά έξοδα µε τους περιορισµούς όµως του άρθρου 7 ν.551, όπως αυτό τροπ. µε το ν.4705/30. Όταν το ατύχηµα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη η των προσώπων που ο εργοδότης έχει προστήσει στην υπηρεσία του η σε αµέλεια του εργοδότη η των προσώπων αυτών, συνισταµένης στη µη τήρηση των κειµένων διατάξεων (νόµων, διαταγµάτων η κανονισµών), σχετικά µε τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων, οπότε οι δικαιούµενοι να λάβουν αποζηµίωση µπορούν να επιλέξουν την προσφυγή στις διατάξεις του κοινού αστικού

2 δικαίου, η αποζηµίωση µπορεί να είναι πλήρης (ΑΚ ). Πάντως για την επιλογή της προσφυγής στις διατάξεις του άρθρου 662 ΑΚ που ορίζει ότι ο εργοδότης οφείλει να διαρρυθµίζει τα σχετικά µε την εργασία και µε το χώρο της, καθώς και τα σχετικά µε τη διαµονή, τις εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα η εργαλεία, έτσι ώστε να προστατεύεται η ζωή και η υγεία του εργαζοµένου (ΑΠ 1297/76 ΟΠ). Ακόµη και αν υπάρχει βαρεία αµέλεια του εργοδότη η των προσώπων που αυτός έχει προστήσει, όταν η αµέλεια αυτή δεν συνίσταται στην παράβαση των κειµένων διατάξεων περί κανονισµών ασφαλείας των εργαζοµένων, δεν παρέχεται το δικαίωµα να ασκηθεί αγωγή αποζηµιώσεως κατά τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου (ΑΠ 461/79 ΕΝ ). Οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση ο παθών από εργατικό ατύχηµα, που οφείλεται σε πταίσµα, δηλ. δόλο η αµέλεια οποιαδήποτε µορφής του εργοδότη η των προσώπων που αυτός έχει προστήσει στην υπηρεσία του, έχει το δικαίωµα να απαιτήσει, κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 299, 914, 922, 926 και 932 ΑΚ να του καταβάλλει ο εργοδότης, χρηµατική ικανοποίηση προς αποκατάστασης της ηθικής βλάβης που του προκάλεσε το ατύχηµα (Ολοµ. ΑΠ 1117/86 Ελλ όπου και η αγόρευση του Εισαγγελέα Κ. Σταµάτη). Οι συνθήκες της εργασίας και οι σχετικοί όροι, ασφαλείας των ναυτικών, που εργάζονται σε Ελληνικά φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητος άνω των 800 κόρων, ρυθµίζονται λεπτοµερώς από τις διατάξεις του βδ 806/70 "περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρµογήν κανονισµού περί εργασίας επί των Ελληνικών φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητος 800 κόρων και άνω". Τέλος, κατά το άρθρο 1 ν.762/78 "περί αστικής ευθύνης του ως αντιπροσώπου του εργοδότου συνάπτοντος εν Ελλάδι σύµβασιν εργασίας µετά ναυτικού", µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 53 ΚΙΝ, εάν ο εργοδότης ναυτικού, πλοιοκτήτης η εφοπλιστής δεν έχει µόνιµη κατοικία στην Ελλάδα η είναι αλλοδαπή ναυτική εταιρεία, εκείνος που συνάπτει στην Ελλάδα µε το ναυτικό σύµβαση παροχής εργασίας σε πλοίο του εργοδότη ως αντιπρόσωπός του, ευθύνεται εις ολόκληρον µε αυτόν για όλες τις υποχρεώσεις του τελευταίου σε σχέση µε το ναυτικό, εφόσον οι υποχρεώσεις αυτές απορρέουν από τη σχέση της ναυτικής εργασίας η δηµιουργούνται µε αφορµή της σχέσης αυτής, θεωρείται δε για την τελευταία αυτή περίπτωση και αντίκλητος του εργοδότη (παρ.1 εδ. α'). Κατά την παρ.2 του ίδιου άρθρου, αν την παραπάνω σύµβαση έχει συνάψει µε το ναυτικό στην Ελλάδα νοµικό πρόσωπο, ελληνικό η αλλοδαπό, ενέχονται µαζί µε τον εργοδότη, ατοµικώς και εις ολόκληρον ο καθένας, ως προς τις προαναφερόµενες απαιτήσεις του ναυτικού, όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία από τη σύναψη της σύµβασης µέχρι το χρόνο που ο ναυτικός ασκεί τις αξιώσεις του τις απορρέουσες από τη σύµβαση, εκπροσώπησε η εκπροσωπούν το παραπάνω νοµικό πρόσωπο (Εφ. Αθ 1748/88 ΕΝ ). Στη προκειµένη περίπτωση η ενάγουσα, µε την ένδικη αγωγή της ισχυρίζεται ότι ο σύζυγος της ναυτολογήθηκε κατά την 28 Ιαν.1991, ως υποπλοιάρχος, στο υπό σηµαία Μπαχάµας φορτηγό πλοίο "Α.", χωρητικότητας κόρων, της πλοιοκτησίας της πρώτης εναγοµένης. Ότι την σύµβαση ναυτικής εργασίας ο σύζυγος της την είχε συνάψει στο Πειραιά µε την δεύτερη εναγοµένη, που ήταν αντιπρόσωπος της πρώτης εναγοµένης στην Ελλάδα κι ότι οι 3ος, 4ος και 5ος των εναγοµένων ήταν εκπρόσωποι της δεύτερης εναγοµένης (αντιπροσώπου). Ότι την 8 Μαΐου 1991 κατόπιν εντολής του πλοιάρχου, ο σύζυγος της µετά του ανθυποπλοιάρχου Σ.Β., ανέλαβαν την αλλαγή των λαστίχων στεγανότητος των καλυµµάτων του κύτους υπ' αριθ.2 του εν λόγω πλοίου. Κατά την 12 µεσηµβρινή της ίδιας ηµέρας, κι ενώ ο σύζυγος της εκτελούσε µόνος του την ως άνω ανετεθείσα εργασία, υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες (άνεµοι εντάσεως 7 µποφώρ και κυµατισµός), από βλάβη στο µηχανισµό του συστήµατος ανοίγµατος - κλεισίµατος των καλυµµάτων του κύτους Νο2, οι δύο τελευταίες πλάκες των καλυµµάτων του εν λόγω κύτους τυλίχτηκαν στον άξονα, µε αποτέλεσµα να παρασύρουν το σύζυγό της και να βρεθεί ανάµεσα τους σφηνωµένος και αιωρούµενος στον αέρα. Και να επέλθει ακαριαίως ο θάνατός του. Ότι ο θάνατος του συζύγου της οφείλεται στην βλάβη του µηχανισµού ανοίγµατος του καλύµµατος του κύτους, λόγω της φθοράς που είχε υποστεί, την οποία (βλάβη) γνώριζαν τόσον ο πλοίαρχος, όσον και ο Α' Μηχανικός του πλοίου και οι οποίοι παρέβησαν τους όρους ασφαλείας του πλοίου. Και ειδικότερα ο µεν πρώτος (Πλοίαρχος) αν και απαγορεύεται έδωσε εντολή στο σύζυγό της να εκτελέσει χειρωνακτική εργασία, ο δε δεύτερος (Α' Μηχανικός) αν και υπεύθυνος για την συντήρηση και καλή λειτουργία κάθε µηχανικής και ηλεκτρικής εγκαταστάσεως του πλοίου,

3 δεν µερίµνησε, αν και εγνώριζε την παραπάνω βλάβη, για την αποκατάσταση της εν λόγω βλάβης, ούτως ώστε ο εν λόγω µηχανισµός ανοίγµατος του καλύµµατος του κύτους, να βρίσκεται σε κατάσταση άµεσης και ασφαλούς λειτουργίας. Με βάση το ιστορικό αυτό διώκει αποζηµίωση, µε την ιδιότητα που παρίσταται γι' αυτήν ατοµικά και ως εκπρόσωπος την ανήλικης κόρης της, κατά τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν.551/1915, άλλως κατά τις διατάξεις του Ν.551/1915 και χρηµατική ικανοποίηση, λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν από το θάνατο του συζύγου της. Με αυτό το περιεχόµενο και αίτηµα η αγωγή είναι νόµιµη, στηριζόµενη στις ως άνω διατάξεις και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν κατά τη προκειµένη ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρα 663 επ. Κ.Πολ. ικ. και 82 ΚΙΝ ), µη απαιτουµένης της καταβολής τέλους δικαστικού ενσήµου (ΑΠ 666/71 ΕΕΝ , Εφ. Αθ.5860/1984 ΕΝ ). Κατά τη διάταξη του άρθρου 191 του Ν.. 105/1969 (όπως τροπ. από το άρθρο 8 του Ν.1599/86) "γεγονότα έχοντα οιασδήποτε εννόµους συνεπείας δύναται να αποδεικνύονται ενώπιον πάσης αρχής η υπηρεσίας η νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου η οργανισµού η επιχειρήσεως δηµοσίου χαρακτήρος δι' εγγράφου δηλώσεως η βεβαιώσεως επί ατοµική ευθύνη του δηλούντος η βεβαιούντος, άνευ προσαγωγής ετέρων αποδεικτικών στοιχείων η πιστοποητικών, εκτός αν δι' ειδικών διατάξεων καθορίζεται υποχρεωτική απόδειξις δι' ωρισµένου µέσου". Με τη διάταξη αυτή, κατά την ορθή εννοιά της, δεν θίγονται, οι δικονοµικές διατάξεις που ρυθµίζουν τη διεξαγωγή των αποδείξεων στις πολιτικές δίκες. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 339 Κ.Πολ. ικ. "αποδεικτικά µέσα είναι η οµολογία, η πραγµατογνωµοσύνη, τα έγγραφα, η εξέταση των διαδίκων, οι µάρτυρες ο όρκος του διαδίκου και τα δικαστικά τεκµήρια". Τέλος, το άρθρο 671 Κ.Πολ. ικ. που περιλαµβάνεται στο Κεφ. Ζ' αυτού (εργατικές διαφορές) ορίζει στην παρ.1 (όπως αυτή συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 51 παρ.7 του νδ 958/71 και 4 του ν.733/77) ότι "το δικαστήριο λαµβάνει υπ' όψιν και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου. Οι µάρτυρες εξετάζονται κατά τη δικάσιµο. Το δικαστήριο µπορεί να ορίσει κατά τη διάσκιµο, αν το κρίνει αναγκαίο, άλλη ηµέρα και ώρα για την εξέταση των µαρτύρων ενώπιον του, µε προφορική ανακοίνωση του που καταχωρίζεται στα πρακτικά, χωρίς να απαιτείται και κλήση των διαδίκων και των µαρτύρων να εµφανισθούν κατά την εξέταση. Ένορκες βεβαιώσεις, ενώπιον Ειρηνοδίκη η Συµβολαιογράφου, λαµβάνονται υπόψη, µόνον αν έγιναν ύστερα από προηγούµενη κλήτευση του αντιδίκου πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι, σε υποθέσεις που δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, οι µαρτυρίες των τρίτων δίδονται, είτε µε εξέταση αυτών ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη δικάσιµο, είτε µε ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη η Συµβολαιογράφου και ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου πριν είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες. Μαρτυρία που δόθηκε µε άλλο τρόπο δεν λαµβάνεται καθόλου υπόψη κατά την εκτίµηση των αποδείξεων, ήτοι ούτε για την συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. Αυτό ισχύει και για τις δηλώσεις η βεβαιώσεις τρίτων, που αποτελούν µαρτυρίες αυτών, εφόσον έγιναν για να χρησιµοποιηθούν κατά τη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως αποδεικτικά µέσα στην ορισµένη µεταξύ άλλων πολιτική δίκη, χωρίς να τηρηθούν οι άνω δικονοµικές διατάξεις, έστω και αν τηρήθηκε γι' αυτές ο τύπος του άνω ν.δ. 105/1969 (ΑΠ Ολοµελείας 8/1987 Ελλ. νη ). Στη προκειµένη περίπτωση η ενάγουσα επικαλείται και προσκοµίζει τις από υπεύθυνες, κατά τον τύπο του Ν.1599/1986, δηλώσεις των τρίτων Α.Κ. και Α.Μ., οι οποίες έγιναν για να χρησιµοποιηθούν ειδικά ως αποδεικτικά µέσα στην παρούσα δίκη. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις, λόγω µη τηρήσεως των άνω δικονοµικών διατάξεων, είναι µη επιτρεπόµενα από το νόµο αποδεικτικά µέσα και γι' αυτό πρέπει και να µη ληφθούν καθόλου υπόψη κατά την εκτίµηση των αποδείξεων, ούτε και για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων (ΑΠ Ολοµ.8/1987 όπου παραπάνω). Από την κατάθεση του µάρτυρα της ενάγουσας (οι εναγόµενοι δεν εξέτασαν µάρτυρα), που εξετάστηκε ένορκα στο ακροατήριο και περιέχεται στα ταυτάριθµα µε την παρούσα πρακτικά, τα επικαλούµενα και προσκοµιζόµενα έγγραφα (εκ των οποίων δεν λαµβάνονται υπόψη οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86), µεταξύ των οποίων και οι υπ' αριθµ.5551/1992, 2383/92 και ενόρκες βεβαιώσεις ενώπιον της Ειρηνοδίκου Αθηνών

4 των µαρτύρων της ενάγουσας, Κ,Γ,Σ,Β, και Α.Μ., καθώς επίσης και οι υπ' αριθµ. 1892/92, 1599/92 και από ένορκες βεβαιώσεις του Ειρηνοδίκου Πειραιώς των µαρτύρων των εναγοµένων,.ο., Κ.Κ. και Μ.Κ., που λήφθηκαν όλες νοµότυπα σύµφωνα µε το άρθρο 671 παρ.1 Κ.Πολ. ικ., τις οµολογίες των διαδίκων που συνάγονται από τις έγγραφες προτάσεις τους και γενικά την όλη αποδεικτική διαδικασία, αποδείχθηκαν, κατά τη κρίση του ικαστηρίου τα ακόλουθα : Με σύµβαση ναυτικής εργασίας, που καταρτίσθηκε στο Πειραιά την µεταξύ του Ν.Μ., συζύγου της ενάγουσας και της πρώτης εναγοµένης αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρείας, πλοιοκτήτριας του υπό σηµαία Μπαχάµας φορτηγού πλοίου "Α.", ΚΟΧ 16159, τόννων DW 23916, ο σύζυγος της ενάγουσας ναυτολογήθηκε την προαναφερόµενο πλοίο, ως υποπλοίαρχος. Τη σύµβαση συνήψε η δεύτερη εναγοµένη, η οποία αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την πρώτη (πλοιοκτήτρια). Εκπρόσωποι της δεύτερης εναγοµένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα ήταν οι 3ος, 4ος και 5ος των εναγοµένων (βλ. µε αριθµ. πρωτ /25/ βεβαίωση του ΥΕΝ). Οι 2η, 3ος, 4 ος και 5ος των εναγοµένων, µε δήλωση τους, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά ότι δεν νοµιµοποιούνται παθητικά στην άσκηση της κρινόµενης αγωγής, για τον λόγο ότι η ένδικη σύµβαση καταρτίστηκε µεταξύ του Ν.Μ. και της πλοιοκτήτριας. Ο ισχυρισµός αυτός των εναγοµένων πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιµος. Και τούτο γιατί ναι µεν από την επικαλουµένη και προσκοµιζόµενη από έγγραφη σύµβαση ναυτικής εργασίας προκύπτει ότι η σύµβαση υπογράφτηκε µεταξύ του Ν.Μ. και της πλοιοκτήτριας εταιρείας, πλην όµως από τα κάτωθι στοιχεία και δη ότι: 1) η πλοιοκτήτρια αλλοδαπή εταιρείας δεν έχει γραφεία στην Ελλάδα και αντιπροσωπεύεται εδώ (Ελλάδα) από την δεύτερη εναγοµένη (βλ. επικαλούµενο και προσκοµιζόµενο από την ενάγουσα Ελληνικό Ναυτικό Οδηγό). 2) Η ένδικη σύµβαση καταρτίστηκε στο Πειραιά, 3) Χρησιµοποιήθηκε το ίδιο έντυπο έγγραφης σύµβασης, που χρησιµοποιούσε η β' εναγοµένη, ως αντιπρόσωπος της πρώτης, σε προηγούµενες ναυτολογήσεις του Ν.Μ., στο προαναφερόµενο πλοίο (βλ. επικαλούµενη και προσκοµιζόµενη από την ενάγουσα από σύµβαση ναυτικής εργασίας). 4) Στον όρο "4" της ένδικης σύµβασης αναφέρεται επί λέξει "πληρωµής έξτρα αµοιβών σύµφωνα µε εγκύκλιο ΠΛΕΙΑ ΩΝ". 5) Στην από βεβαίωση της δεύτερης εναγοµένης, η τελευταία βεβαιώνει ότι ο Ν.Μ. υπηρέτησε στο πλοίο "Α.", το οποίο πρακτορεύει, από µέχρι την και 6) Στην από κατάσταση αναδροµικών διαφορών του Ν.Μ. από έως εκ δραχµών χρησιµοποιείται έντυπο της β' εναγοµένης µε την επικεφαλίδα "PLEIDES S." προκύπτει αναµφίβολα ότι η ένδικη σύµβαση καταρτίστηκε στην Ελλάδα µεταξύ του Ν.Μ., και της β' εναγοµένης, αντιπροσώπου της πρώτης. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι την 8 Μαΐου 1991 και ενώ το πλοίο έπλεε από Hong - Kong προς ΤΑΚΟΜΑ ΗΠΑ, ο Πλοίαρχος.Ο. έδωσε εντολή να αντικατασταθούν τα λάστιχα στεγανοποίηση των καλυµµάτων στα κύτη Νο2 και Νο4. Την κατανοµή, επιµέλεια και επίβλεψη της εργασίας αυτής ανέθεσε τον υποπλοίαρχο Ν.Μ. (σύζυγο της ενάγουσας). Ο τελευταίος ανέθεσε την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας στο κύτος Νο4 στον ναύκληρο και τους ναύτες, ενώ στο κύτος Νο2 ανέλαβε ο ίδιος µε τον Ανθυποπλοίαρχο Σ.Β. Μέχρι την περίπου της ίδιας ηµέρας η εργασίας στο κύτος Νο2 εκτελείτο κανονικά χωρίς κανένα πρόβληµα, οπότε ο ανθυποπλοιάρχος Σ.Β. αποχώρησε της εργασίας, λόγω του ότι στις 12µ. έως 4 µ.µ. θα εκτελούσε φυλακή (βάρδεια) στη γέφυρα. Ετσι ο Ν.Μ. συνέχισε µόνος του την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Κατά την 12 µεσηµεβρινή περίπου, κι ενώ ο υποπλοίαρχος Ν.Μ. προέβαινε στην αντικατάσταση των λαστίχων στεγανοποίηση ανάµεσα στις δύο τελευταίες µεταλλικές πλάκες του καλύµµατος του κύτους Νο2, οι τελευταίες αυτές πλάκες τυλίχτηκαν ξαφνικά στον πριστρεφόµενο άξονα, µε αποτελέσµα ο υποπλοίαρχος να παγιδευθεί (σφηνωθεί) ανάµεσα τους και να βρεθεί από τον ναύκληρο παγιδευµένος ανάµεσα τους κι αιρωρούµενος πάνω από το επίπεδο του καταστρώµατος σε ύψος 80 περίπου εκατοστών. Ο τελευταίος (ναύκληρος) ειδοποίησε αµέσως τον Πλοίαρχο του πλοίου, ο οποίος στη συνέχεια µε τη βοήθεια του ηλεκτρολόγου απελευθέρωσε το σώµα του υποπλοιάρχου ο οποίος ήταν ήδη νεκρός. Όπως διαπιστώθηκε από την αυτοψία του σώµατος του υποπλοιάρχου Ν.Μ., που διενέργησε την ο Ιατρός πραγµατογνώµονας της Κοµητείας του Pierce στη Τακόµα, ο θάνατος του προήλθε από πολλαπλές σπλαχνικές ρήξεις εξαιτίας συνθλιπτικού τραυµατισµού του σώµατος (βλ. σχετική έκθεση αυτοψίας). Από την

5 έρευνα που διενήργησαν οι Αρχές στη Τακόµα, στις στο πλοίο, αλλά και από τις καταθέσεις των µαρτύρων και ειδικότερα των Α.Μ. και Σ.Β., Ανθυποπλοιάρχων, που υπηρετούσαν κατά το χρόνο του ατυχήµατος στο πλοίο, η µετακίνηση των δύο τελευταίων µεταλλικών πλακών του καλύµµατος του κύτους Νο2 του πλοίου, όπου εργαζόταν µόνος του ο Ν.Μ., οφείλεται στη βλάβη (φθορά) του µηχανισµού κίνησης των καλυµµάτων του εν λόγω κύτους. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και ο ενεργήσας την ένορκη προανάκριση υποπλοίαρχος ΛΣ Γ.Π. στην από πορισµατική έκθεση του (βλ. επικαλούµενα και προσκοµιζόµενα: 1) σε µετάφραση στην Ελληνική από την Αγγλική του πορίσµατος έρευνας Ν.Μ ,2) ένορκες βεβαιώσεις των παραπάνω µαρτύρων και 3) από πορισµατική έκθεση ένορκης προανάκρισης), πως περαιτέρω αποδείχθηκε, από τις καταθέσεις των ίδιων ως άνω µαρτύρων, η βλάβη αυτή στο µηχανισµό κίνησης των καλυµµάτων του κύτους Νο2 του πλοίου προϋπήρχε και ήταν γνωστή τόσον στο πλοίαρχο, όσον και στον Α' Μηχανικό, οι οποίοι δεν µερίµνησαν για την αποκατάσταση της. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τον Απρίλιο 1991, όταν το πλοίο βρισκόταν ελλιµενισµένο στο λιµάνι του Hong - Kong, για επισκευή, ο πλοίαρχος ενηµέρωσε τον Αρχιµηχανικό.Π. για την εν λόγω βλάβη, πλην όµως αυτή µέχρι και το χρόνο του ατυχήµατος δεν επισκευάστηκε, µε αποτέλεσµα εξαιτίας της βλάβης αυτής, σε συνδυασµό και µε τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την ηµέρα του ατυχήµατος άνεµοι εντάσεως 7 µποφώρ, κυµατισµός) να τυλιχτούν ξαφνικά οι δύο τελευταίες µεταλλικές πλάκες του καλύµµατος του Νο2 κύτους και να παγιδεύσουν αναµασά τους τον υποπλοίαρχο και να επέλθει ακαριαία ο θάνατός του. Από τα παραπάνω πραγµατικά περιστατικά προκύπτει ότι το ατύχηµα οφείλεται στην παράβαση των όρων ασφαλείας του Β 806/70 και ειδικότερα στην αµελή συµπεριφορά του Α' Μηχανικού ο οποίος αν και υπεύθυνος για την συντήρηση και καλή λειτουργία κάθε γενικά µηχανικής και ηλεκτρικής εγκαταστάσεως που βρίσκεται οπουδήποτε στο πλοίο και όντας υποχρεωµένος να έχει όλα αυτά σε κατάσταση άµεσης και ασφαλούς λειτουργίας (άρθρο 66 παρ.1 Β 806/70), δεν µερίµνησε για την αποκατάσταση της βλάβης στο µηχανισµό κίνησης του καλύµµατος στο Νο2 κύτος και δεν είχε αυτό σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία αποδείχθηκαν περαιτέρω, τα ακόλουθα: Ο θανών εκτός από τη σύζυγο του (ενάγουσα) κατέλειπε στη ζωή και την ανήλικη θυγατέρα του Α.(έτος γέννησης 1982), η οποία πάσχει από βαρηκοΐα µικτού µε ποσοστό απώλειας της ακοής 60-70%. Επίσης παρουσιάζει στο δεξιό της οφθαλµό συγγενή υψηλή µυωπία (-10.0 ) και στον αριστερό οφθαλµό µικτό αστιγµατισµό και οπτική οξύτητα 7.8/10 µε διόρθωση. (βλ. επικαλούµενες και προσκοµιζόµενες από ιατρική βεβαίωση του Ιατρού Σ.Μ. και από ιατρική γνωµάτευση του Οφθαλµολογικού Κέντρου Αθηνών). Ο θανών κατά το χρόνο του θανάτου του διήγε το 39ο έτος της ηλικίας του. Ενόψει δε της ηλικίας του αυτής, της καλής καταστάσεως της υγείας του και των εν γένει οµαλών συνθηκών διαβιώσεως του, θα ζούσε και θα ασκούσε, κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, το επάγγελµα του ναυτικού (Υποπλοίαρχου) και επί εννέα (9) µήνες το χρόνο, ως ναυτικού εργαζοµένου σε φορτηγά πλοία, µέχρι το έτος Από την εργασία του αυτή θα κέρδιζε µε την πιθανή και συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων δραχ. το µήνα κατά µέσο όρο (δηλαδή ΒΜ δρχ. + Επ.Κυρ δρχ. + Επ.Συλ. Συµ τροφοδοσία Αναλογία Άδειας µε αντ. τροφής ΝΑΤ Μέσο όρο 100 ώρες Μονές υπερωρίες Χ 1013 δρχ. = δρχ. + Μέσο όρο 60 υπερωρίες Σαββ. + Αργ. Χ1094 δρχ. = δρχ. + Μ. όρος 40 υπερ. διπλών Χ 1621 δρχ. = ίσον δραχµές και κατά στρογγυλοποίηση του ποσού δρχ.) και δραχµές το χρόνο ( δρχ Χ 9 µήνες). Η ενάγουσα, σύζυγος του θανόντος, πρόσφερε τις υπηρεσίες της στις οικιακές εργασίες και στην ανατροφή και περιποίηση της ανήλικης κόρης της Ν., η οποία λόγω της κατάστασης της υγείας της χρειάζεται ειδική φροντίδα, περιποίηση και ιατρική παρακολούθηση. Από τα εισοδήµατα αυτά ο θανών θα προσέφερε µηνιαίως για διατροφή της µεν συζύγου του το ποσόν των δραχµών, της δε ανήλικης κόρης του, ενόψη της ειδικής µεταχειρίσεως που χρειάζεται λόγω της υγείας της, το ποσό των δραχµών και συνολικά το ποσόν των δραχµών το µήνα και (12 µήνες Χ δρχ.) δραχµών το χρόνο. Το ποσό αυτό θα διέθετε για διατροφή της συζύγου του µέχρι το έτος 2007, που κατά τη

6 συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων θα ασκούσε το επάγγελµα του ναυτικού και για διατροφή της κόρης του µέχρι το έτος 2000, που θα ενηλικιωθεί. Συνολικά εποµένως ο θανών θα προσέφερε για διατροφή της συζύγου του και ανηλίκου κόρης του κατά το επίδικο διάστηµα, µε τις παραπάνω διακρίσεις το ποσό των δρχ. ( δρχ. Χ12 µήνες = δρχ. Χ 16 χρόνια = δρχ - συν δρχ Χ 12 µήνες = δρχ Χ 9 χρόνια = δρχ. ίσον δραχµές). Το ποσό αυτό πρέπει να υποχρεωθούν οι εναγόµενοι σε ολόκληρο καθένας να καταβάλουν στην ενάγουσα σε κεφάλαιο εφάπαξ και όχι σε χρηµατικές δόσεις κατά µήνα µέχρι το έτος Αποδεικνύεται τέλος ότι η ενάγουσα και η ανήλικη κόρη της υπέστησαν ψυχική οδύνη από την απώλεια του συζύγου και πατρός τους αντίστοιχα, µετά του οποίου αποτελούσαν αγαπηµένη οικογένεια. Ενόψει των συνθηκών του ατυχήµατος και του εντεύθεν θανάτου του, της ηλικίας του, του βαθµού συγγενείας, της ειδικής θέσεώς τους, της ηλικίας της θυγατέρας του και των οικονοµικών συνθηκών των διαδίκων καθώς επίσης και της έλλειψης συνυπαιτιότητας του θανόντος ανάλογο ποσό χρηµατικής ικανοποίησης το ικαστήριο κρίνει ότι είναι το ποσό των δρχ για τη σύζυγο και για τη θυγατέρα του. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να γίνει εν µέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιµη η αγωγή και υποχρεωθούν οι εναγόµενοι εις ολόκληρο καθένας να καταβάλουν στην ενάγουσα, ως αποζηµίωση, γι' αυτήν ατοµικά και της ανήλικης κόρης της το ποσό των δραχµών και ως χρηµατική ικανοποίηση τους, λόγω ψυχικής οδύνης δραχµές και αντίστοιχα και συνολικά το ποσό των ( ) δρχ, µε νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής µέχρι εξοφλήσεως του ποσού. Επίσης πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η παρούσα για το ποσό των δρχ, ως προς το οποίο και µόνο η επιβράδυνση στην εκτέλεση της παρούσας θα επιφέρει κατά τη κρίση του ικαστηρίου σηµαντική ζηµιά στην ενάγουσα (908 παρ.1 Κ.Πολ..). Τέλος, οι εναγόµενοι πρέπει να καταδικασθούν σε µέρος της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας, αναλόγως της εν µέρει νίκης και ήττας αυτών (178 παρ.1 Κ.Πολ. ικ.).

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238

Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238 Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα. Πταίσµα Εργοδότη. Θάνατος Μισθωτού. Ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν που επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Ιούλιος 2017 Η ευθύνη του εργοδότη κατά το Ν. 551/1915 Η ευθύνη του εργοδότη κατά τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ικαστής: κ. Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ (πρόεδρος Πρωτοδικών) ικηγόροι: κ.κ. Κ. Λιασίδης, Α. Πασιπουλαρίδης, Κ. Καταβάτης, Μ. Σωτηροπούλου

ικαστής: κ. Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ (πρόεδρος Πρωτοδικών) ικηγόροι: κ.κ. Κ. Λιασίδης, Α. Πασιπουλαρίδης, Κ. Καταβάτης, Μ. Σωτηροπούλου Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς: 3552/1996 (Ασφ.µ.) Πηγή: Νοµικό Βήµα Τόµος 45/97, σελ. 255 Ατύχηµα (ναυτεργατικό) - Εφαρµοστέο δίκαιο - Αποζηµίωση - Ψυχική οδύνη - Πλοίαρχος - Χρηµατική ικανοποίηση. Ενοχές

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 230/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σελ. 38,.Ε.Ε. 6/96, σελ. 637

Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 230/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σελ. 38,.Ε.Ε. 6/96, σελ. 637 Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 230/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σελ. 38,.Ε.Ε. 6/96, σελ. 637 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397 Ως ατύχηµα επελθόν µε αφορµή την παροχη της εργασίας (δηλ. ως εργατικό ατύχηµα) θεωρείται και εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286

Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286 Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286 Παραγραφή αξιώσεων κατ αντιπροσώπου ν. 762/78. Σ Ρώµης 1980. µεταβίβαση πλοίου. Παλιννόστηση. Παραγραφή αξιώσεων από τη σύµβαση ναυτολόγησης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71

Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71 Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71 Θάνατος αλλοδαπού ναυτικού. Αλλαγή σηµαίας πλοίου. Εφαρµοστέο δίκαιο. Σύµβαση ναυτολογήσεως ναυτικού (γ µηχανικού), υπηκόου Φιλιππίνων εις το υπό ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από το Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Περίληψη: Οι παθόντες από εργατικό ατύχηµα δικαιούνται να ασκήσουν την από το κοινό αστικό δίκαιο αξίωση αποζηµιώσεως, εφ'

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος Εργαζοµένου. Σε περίπτωση θανατηφόρου εργατικού ατυχήµατος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437

Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437 Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437 Σοβαρά εγκαύµατα Μηχανικού. Πλήρης ολική ανικανότητα. Σ Βρυξελών 1968. Σ Ρώµης 1980. εφαρµοστέο το ελληνικό δίκαιο το οποίο διέπει τη σύµβαση ναυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/20-01-2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Ιωάννη Μαμαδά, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 ικαστικό ένσηµο και αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από εργατικό ατύχηµα. Κατά το

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ *

Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ * ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ * Αποτελούμενο από τη Δικαστή., Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 81/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/94 σελ. 151

ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 81/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/94 σελ. 151 ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 81/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/94 σελ. 151 Μη τήρηση των ειδικών διατάξεων για τους όρους ασφαλείας εις την εργασία. Ναυτεργατικό ατύχηµα. Έµφραγµα του µυοκαρδίου ευρισκόµενο εις αιτιώδη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ

το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ Αριθμός 11/2017 το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ (Α2' Τμήμα - ως Συμβούλιο) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ιωσήφ Τσαλαγανίδη Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος της Αντιπροέδρου και του αρχαιοτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 42/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/1994, σελ. 217

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 42/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/1994, σελ. 217 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 42/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/1994, σελ. 217 Ασφαλιστικά µέτρα. Εργατικό ατύχηµα σε εργαζόµενο εις συνεργείο ναυπηγοκατασκευών πλοίου. Και η πλοιοκτήτρια πλασµατικός εργοδότης.

Διαβάστε περισσότερα

Μον. Πρωτ. Πειραιώς: 1672/93 (Ασφ.µ.) Πηγή: Νοµικό Βήµα Τόµος 43/95, σελ. 573

Μον. Πρωτ. Πειραιώς: 1672/93 (Ασφ.µ.) Πηγή: Νοµικό Βήµα Τόµος 43/95, σελ. 573 Μον. Πρωτ. Πειραιώς: 1672/93 (Ασφ.µ.) Πηγή: Νοµικό Βήµα Τόµος 43/95, σελ. 573 Ατύχηµα (εργατικό). Ναυτικοί. Τραυµατισµός ναυτικού διαρκούσης της ψυχαγωγίας του πότε είναι εργατικό ατύχηµα. Επίκληση από

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 Εφετείο Πειραιά: 1081/2000 Πηγή: ΕΕ 3/2001 σελ. 307 ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 7 Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης /10-5-2005) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Μαγδαληνή Καρανάσιου, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Ειρθεσ 8971/2006. Δικαστής: Μαριάννα Κουϊνέλη. Δικηγόροι: Χ. Ματζιώρης - Α. Αργυριάδης.

Ειρθεσ 8971/2006. Δικαστής: Μαριάννα Κουϊνέλη. Δικηγόροι: Χ. Ματζιώρης - Α. Αργυριάδης. Ειρθεσ 8971/2006 Δικαστής: Μαριάννα Κουϊνέλη. Δικηγόροι: Χ. Ματζιώρης - Α. Αργυριάδης. Οι ενάγοντες, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου τους στην αρχή της συζήτησης της κρινόμενης αγωγής, που καταχωρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6446/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6446/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6446/24-10-2014 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Όταν το εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ή του προστηθέντος, ανεξαρτήτως της οφειλοµένης ή µη αποζηµιώσεως, υπάρχει και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Αρείου Πάγου: 1481/2006, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 66/07, σελ. 606 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Εργατικό ατύχημα. Όταν ο παθών εξ αυτού, υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., τότε ο εργοδότης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Κω την για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Κω την για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση μεταξύ: Αριθμός Απόφασης 230/2006 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Μεταβατικής έδρας Κω) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευριπίδη Λαγουδιανάκη, Πρόεδρο Εφετών, Εμμανουήλ Βασιλάκη, Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου [Εισηγήτρια]

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3360/29-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ικαστηρίου. Πρόεδρος: κ.. ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΣ Εισηγητής: κ. Ι. ΚΟΡΟΤΖΗΣ ικηγόροι: κ.κ. Γ. Γεωργιάδης, Θ. Σταυριανός, Κ.-Ε.

Απόφαση ικαστηρίου. Πρόεδρος: κ.. ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΣ Εισηγητής: κ. Ι. ΚΟΡΟΤΖΗΣ ικηγόροι: κ.κ. Γ. Γεωργιάδης, Θ. Σταυριανός, Κ.-Ε. Εφετείου Πειραιά: 1292/1996 Πηγή: ΕΕ 6/1997, σελ. 622 Περίληψη: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ - ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ. Οι παθόντες από εργατικό ατύχηµα, που µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιώς: 1201/1995 Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ.970.ε.ε.2/96, σ.195

Εφετείο Πειραιώς: 1201/1995 Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ.970.ε.ε.2/96, σ.195 Εφετείο Πειραιώς: 1201/1995 Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ.970.ε.ε.2/96, σ.195 Περίληψη: Η οφθαλµική νόσος η οποία εµφανίσθηκε σε ναυτικό διαρκούσης της συµβάσεως ναυτολογήσεως του, υπό κανονικές συνθήκες απασχολήσεώς

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Η αντέφεση στην διαδικασία των εργατικών διαφορών ασκείται παραδεκτώς και µε τις προτάσεις, εφ' όσον µέσω αυτής προσβάλλονται µόνο τα ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: ο Πρωτοδίκης κ. Γεώργ. Μικρούδης ικηγόροι: οι κυρίες Κυριακή Μπάλτα-Παυλάκη, Μαρία Σωτηροπούλου

Πρόεδρος: ο Πρωτοδίκης κ. Γεώργ. Μικρούδης ικηγόροι: οι κυρίες Κυριακή Μπάλτα-Παυλάκη, Μαρία Σωτηροπούλου Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 18/2002 Πηγή: Ε.Ε.. 62/03 σελ. 857 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ Εργατικό ατύχηµα ναυτικού. Για την προστασία του ναυτικού που ασθένησε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιώς: 203/02 Πηγή: ΕΕΜΠ 2003 σελ. 391

Εφετείο Πειραιώς: 203/02 Πηγή: ΕΕΜΠ 2003 σελ. 391 Εφετείο Πειραιώς: 203/02 Πηγή: ΕΕΜΠ 2003 σελ. 391 Τα αρ. 62 και 63 ΚΙΝ, τα οποία ρυθµίζουν ειδικά θέµατα αντιµισθίας και αποζηµιώσεως για απώλεια αντικειµένων του ναυτικού σε περίπτωση ναυαγίου, δεν θίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Αγγελική Ξενόπουλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών Χαλκίδας και τη Γραμματέα Κωνσταντίνο Μπενέτου.

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Αγγελική Ξενόπουλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών Χαλκίδας και τη Γραμματέα Κωνσταντίνο Μπενέτου. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός απόφασης 98/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Αγγελική Ξενόπουλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2051-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 55 /2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2051-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 55 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2051-2/17-04-2013 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Στεργιανή Μαλιώρα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1222/20-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης α' αίτησης / 2009) (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

Διαβάστε περισσότερα

815/ 2005 ΠΠΡ ΑΘ (404269) Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμ.815/2006

815/ 2005 ΠΠΡ ΑΘ (404269) Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμ.815/2006 815/ 2005 ΠΠΡ ΑΘ (404269) Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμ.815/2006 Προεδρεύων: Β. Κωστόπουλος, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγήτρια: Β. Τσατά, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Αλ. Πελέκης, Δ. Πελέκης -Ε. Σουριαδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιώς: 1119/1987 Πηγή: Νοµολογία Πειραϊκών ικαστηρίων 1987 σελ. 221

Εφετείο Πειραιώς: 1119/1987 Πηγή: Νοµολογία Πειραϊκών ικαστηρίων 1987 σελ. 221 Εφετείο Πειραιώς: 1119/1987 Πηγή: Νοµολογία Πειραϊκών ικαστηρίων 1987 σελ. 221 Ναυτεργατικό ατύχηµα. Όροι ασφαλείας των εργαζοµένων στο πλοίο Παράβασή τους Συντρέχον πταίσµα του παθόντα ιαρκής ανικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 18 / 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 18 / 2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 10-02-2015 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/336-1/10-02-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 18 / 2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε µετά από

Διαβάστε περισσότερα

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.»

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων αρ. 62 του Ν. 2676/99. -Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρ. 62 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5.1.99) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Ένας πρακτικός οδηγός Philip Rostant, ικαστής Εργατικών ιαφορών, ικαστήρια Εργατικών ιαφορών Αγγλίας και Ουαλίας Η Προέλευση της Οδηγίας Υπόθεση 109/88, Danfoss [1989] ΕΚ 3199 Υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 10-09-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5179-2/10-09-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 930/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

ΑΠ 930/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Άρειος Πάγος 930/2013 Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 7 και 10 παρ. 1 του Β.Δ. 748/1966 περί κωδικοποιήσεως κ.λπ. της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8093/22-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 19/1995 Εφετείο

Νομολογία 19/1995 Εφετείο Νομολογία 19/1995 Εφετείο Υπόθεση προσωρινής διαταγής Σχολιασμός:Κουτσούκος Γεώργιος ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ 19/1995 (ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) Ιστορικό Επειδή, από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-07-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3311-1/27.09.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011 Αθήνα, 24-11-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/24-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3073-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 92 /2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3073-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 92 /2014 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 30-07-2014 2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3073-4/30-07- Α Π Ο Φ Α Σ Η 92 /2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος 171/2016 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και πλασιέ

Άρειος Πάγος 171/2016 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και πλασιέ Πίνακας περιεχομένων Άρειος Πάγος 171/2016 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και πλασιέ Περίληψη Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 648 και 652 του Α.Κ. και 6 του Αναγκαστικού Νόμου 765/1943, που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 12069/2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 12069/2013 Σελίδα 1 από 7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 12069/2013 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως εφέσεως /2010 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως αγωγής /2008 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τους

Διαβάστε περισσότερα

ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης, το συντρέχον πταίσµα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη

ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης, το συντρέχον πταίσµα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη Εφετείου Θεσσαλονίκης: 2267/2003 Πηγή: ΑΡΜ 2003 σελ. 1292 Εργατικό ατύχηµα. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη επί εργατικού ατυχήµατος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244

Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244 Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244 Περίληψη: Ναυτικό ατύχηµα θεωρείται και η νόσος που προήλθε ή εκδηλώθηκε ή επιδεινώθηκε από βίαιο συµβάν κάτω από µη κανονικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 1207/1992, Τµ. Β' Πηγή: Ε.Ε..53/94, σ.472,.ε.ν. 51/95, σ.121. Απόφαση ικαστηρίου

Αρείου Πάγου: 1207/1992, Τµ. Β' Πηγή: Ε.Ε..53/94, σ.472,.ε.ν. 51/95, σ.121. Απόφαση ικαστηρίου Αρείου Πάγου: 1207/1992, Τµ. Β' Πηγή: Ε.Ε..53/94, σ.472,.ε.ν. 51/95, σ.121 Απόφαση ικαστηρίου Πρόεδρος: ΜΙΧ. ΠΑΠΑ ΑΚΙΣ Εισηγητής: ΑΓΗΣ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ικηγόροι: Βας. Κασιδάκης, Ευστάθ. Μπιλάλης Κατά το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων

Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων Είδος διαδικασίας Τακτική διαδικασία Ειδική διαδικασία Δικαστήριο Ειρηνοδικείο Μονομελές Πρωτοδικείο Μονομελές Πρωτοδικείο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πολυμελές Πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/14-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Αρείου Πάγου 963/2007, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 67/2008, σελ. 1306 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Εργατικό ατύχημα. Θεωρείται και ο θάνατος ή ο τραυματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 161 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα