Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396"

Transcript

1 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Θάνατος από εργατ. Ατύχηµα. ικαιούχοι. Εφ άπαξ αποζηµίωση. Χρηµατική ικανοποίηση. Σύµβαση ναυτολογήσεως υποπλοιάρχου σε υπό σηµαία Μπαχάµας Φ/Γ πλοίο. Ναυτεργατικό ατύχηµα, συνεπεία του οποίου επήλθε ο θάνατος αυτού, κατά την εκέλεση ανατεθείσης εις αυτόν εργασίας αντικαταστάσεως των ελαστιχών στεγανοποιήσεων των µεταλλικών πλακών καλύµµατος του κύτους, εκ των οποίων δύο τυλίχθηκαν αιφνιδίως και τον παγίδευσαν ανάµεσά τους, ώστε να επέλθει ακαριαία ο θάνατός του. Το ατύχηµα οφείλεται στη παράβαση των όρων ασφαλείας που καθορίζει το β.δ. 8061/1970 και ειδικότερα στην αµελή συµπεριφορά του Α µηχανικού, ο οποίος αν και υπεύθυνος για την συντήρηση και καλή λειτουργία κάθε µηχανικής και ηλεκτρικής εγκαταστάσεως του πλοίου και υποχρεωµένος να έχει όλα αυτά σε κατάσταση άµεσης και ασφαλούς λειτουργίας, δεν µερίµνησε για την αποκατάσταση της βλάβης στο µηχανισµό κινήσεως του καλύµµατος του κύτους Νο 2 του πλοίου και δεν είχε αυτό εις κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας, που προϋπήρχε και ήταν γνωστή εις αυτόν και τον πλοίαρχο, οι οποίοι δεν µερίµνησαν για την αποκατάστασή της. ικαιούχοι αποζηµιώσεως σύζυγος και ανήλικη θυγατέρα. Υπολογισµός εφ άπαξ αποζηµιώσεως. Χρηµατική ικανοποίηση. Μαρτυρία δοθείσα µε έγγραφη δήλωση ή βεβαίωση ν. δ/τος 105/1969 ως τροποπ. Με ν. 1599/86, που γίνεται για να χρησιµοποιηθεί ειδικώς ως αποδεικτικόν µέσον στη προκειµένη δίκη, δεν λαµβάνονται υπ όψη ούτε προς συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. Πρωτοδίκης: ΑΝ ΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ικηγόροι: Χρ. Μόσχος, Αν. Αναστασιάδης, Ιωαν. Καρκούλιας. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 ν.551/1915 που κωδικοποιήθηκε µε το β.δ. τις 24 Ιουλ. 25 Αυγ "περί κωδικοποιήσεως των νόµων περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχήµατος εν τη υπηρεσία παθόντων εργατών η υπαλλήλων", που εξακολουθεί να ισχύει και µετά την εισαγωγή του ΑΚ κατά το άρθρο 38 Εισ. Ν.ΑΚ εφαρµόζεται δε κατά το άρθρο 66 ΚΙΝ και σε ατυχήµατος που συµβαίνουν κατά την εκτέλεση ναυτικής εργασίας (βλ. την Εφ. Αθ. 2558/81 Αρµ ), ατύχηµα από βίαιο συµβάν, κατά την εκτέλεση της εργασίας που έχει ανατεθεί σε εργάτη η υπάλληλο η εξαιτίας της εργασίας αυτής, παρέχει στα δικαιούµενα κατά τις διατάξεις του ν.551 πρόσωπα - κυρίως και προεχόντως στον παθόντα δικαίωµα αποζηµιώσεως, εφόσον η εξαιτίας του ατυχήµατος διακοπή της εργασίας διήρκεσε περισσότερο από τέσσερις ηµέρες. Το άρθρο 16 ν.551 ορίζει ότι οι παθόντες από ατύχηµα που µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη η προσώπων που αυτός έχει προστήσει στην υπηρεσία του, έχουν εκλεκτικό δικαίωµα να ασκήσουν τις προς αποζηµίωση αξιώσεις τους, είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.551, είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου (914, 922, 926). Το ίδιο δικαίωµα επιλογής µεταξύ ν.551 και κοινού αστικού δικαίου (ΑΚ), έχουν οι παθόντες και στην περίπτωση που το ατύχηµα επήλθε σε εργασία η επιχείρηση όπου δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόµων, διαταγµάτων η κανονισµών οι οποίοι έχουν εκδοθεί από την αρµόδια αρχή η από τον κύριο της επιχείρησης και έχουν επικυρωθεί από την αρµόδια αρχή σχετικά µε τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και εξαιτίας ακριβώς της µη τηρήσεως των όρων αυτών (άρθρο 16 Ν.551, ΑΠ 879/76 ΕΝ 16-60, ΑΠ 1297/76, ΝοΒ , Εφ. Αθ. 8324/87 αδηµ., Εφ. Αθ. 1748/88 ΕΝ ). Έτσι ο παθών από εργατικό ατύχηµα η σε περίπτωση θανάτου οι κατά το άρθρο 6 ν.551 δικαιούµενοι συγγενείς του, ασκώντας τις απορρέουσες από το ν. 551 αξιώσεις τους, δικαιούνται µόνο την καθοριζόµενη στο άρθρο 3 ν.551 κατ' αποκοπή αποζηµίωση (όπως το άρθρο αυτό µε αλλεπάλληλες τροποποιήσεις ισχύει ήδη) και επί πλέον ότι δαπάνησαν για ιατροφαρµακευτικά έξοδα µε τους περιορισµούς όµως του άρθρου 7 ν.551, όπως αυτό τροπ. µε το ν.4705/30. Όταν το ατύχηµα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη η των προσώπων που ο εργοδότης έχει προστήσει στην υπηρεσία του η σε αµέλεια του εργοδότη η των προσώπων αυτών, συνισταµένης στη µη τήρηση των κειµένων διατάξεων (νόµων, διαταγµάτων η κανονισµών), σχετικά µε τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων, οπότε οι δικαιούµενοι να λάβουν αποζηµίωση µπορούν να επιλέξουν την προσφυγή στις διατάξεις του κοινού αστικού

2 δικαίου, η αποζηµίωση µπορεί να είναι πλήρης (ΑΚ ). Πάντως για την επιλογή της προσφυγής στις διατάξεις του άρθρου 662 ΑΚ που ορίζει ότι ο εργοδότης οφείλει να διαρρυθµίζει τα σχετικά µε την εργασία και µε το χώρο της, καθώς και τα σχετικά µε τη διαµονή, τις εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα η εργαλεία, έτσι ώστε να προστατεύεται η ζωή και η υγεία του εργαζοµένου (ΑΠ 1297/76 ΟΠ). Ακόµη και αν υπάρχει βαρεία αµέλεια του εργοδότη η των προσώπων που αυτός έχει προστήσει, όταν η αµέλεια αυτή δεν συνίσταται στην παράβαση των κειµένων διατάξεων περί κανονισµών ασφαλείας των εργαζοµένων, δεν παρέχεται το δικαίωµα να ασκηθεί αγωγή αποζηµιώσεως κατά τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου (ΑΠ 461/79 ΕΝ ). Οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση ο παθών από εργατικό ατύχηµα, που οφείλεται σε πταίσµα, δηλ. δόλο η αµέλεια οποιαδήποτε µορφής του εργοδότη η των προσώπων που αυτός έχει προστήσει στην υπηρεσία του, έχει το δικαίωµα να απαιτήσει, κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 299, 914, 922, 926 και 932 ΑΚ να του καταβάλλει ο εργοδότης, χρηµατική ικανοποίηση προς αποκατάστασης της ηθικής βλάβης που του προκάλεσε το ατύχηµα (Ολοµ. ΑΠ 1117/86 Ελλ όπου και η αγόρευση του Εισαγγελέα Κ. Σταµάτη). Οι συνθήκες της εργασίας και οι σχετικοί όροι, ασφαλείας των ναυτικών, που εργάζονται σε Ελληνικά φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητος άνω των 800 κόρων, ρυθµίζονται λεπτοµερώς από τις διατάξεις του βδ 806/70 "περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρµογήν κανονισµού περί εργασίας επί των Ελληνικών φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητος 800 κόρων και άνω". Τέλος, κατά το άρθρο 1 ν.762/78 "περί αστικής ευθύνης του ως αντιπροσώπου του εργοδότου συνάπτοντος εν Ελλάδι σύµβασιν εργασίας µετά ναυτικού", µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 53 ΚΙΝ, εάν ο εργοδότης ναυτικού, πλοιοκτήτης η εφοπλιστής δεν έχει µόνιµη κατοικία στην Ελλάδα η είναι αλλοδαπή ναυτική εταιρεία, εκείνος που συνάπτει στην Ελλάδα µε το ναυτικό σύµβαση παροχής εργασίας σε πλοίο του εργοδότη ως αντιπρόσωπός του, ευθύνεται εις ολόκληρον µε αυτόν για όλες τις υποχρεώσεις του τελευταίου σε σχέση µε το ναυτικό, εφόσον οι υποχρεώσεις αυτές απορρέουν από τη σχέση της ναυτικής εργασίας η δηµιουργούνται µε αφορµή της σχέσης αυτής, θεωρείται δε για την τελευταία αυτή περίπτωση και αντίκλητος του εργοδότη (παρ.1 εδ. α'). Κατά την παρ.2 του ίδιου άρθρου, αν την παραπάνω σύµβαση έχει συνάψει µε το ναυτικό στην Ελλάδα νοµικό πρόσωπο, ελληνικό η αλλοδαπό, ενέχονται µαζί µε τον εργοδότη, ατοµικώς και εις ολόκληρον ο καθένας, ως προς τις προαναφερόµενες απαιτήσεις του ναυτικού, όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία από τη σύναψη της σύµβασης µέχρι το χρόνο που ο ναυτικός ασκεί τις αξιώσεις του τις απορρέουσες από τη σύµβαση, εκπροσώπησε η εκπροσωπούν το παραπάνω νοµικό πρόσωπο (Εφ. Αθ 1748/88 ΕΝ ). Στη προκειµένη περίπτωση η ενάγουσα, µε την ένδικη αγωγή της ισχυρίζεται ότι ο σύζυγος της ναυτολογήθηκε κατά την 28 Ιαν.1991, ως υποπλοιάρχος, στο υπό σηµαία Μπαχάµας φορτηγό πλοίο "Α.", χωρητικότητας κόρων, της πλοιοκτησίας της πρώτης εναγοµένης. Ότι την σύµβαση ναυτικής εργασίας ο σύζυγος της την είχε συνάψει στο Πειραιά µε την δεύτερη εναγοµένη, που ήταν αντιπρόσωπος της πρώτης εναγοµένης στην Ελλάδα κι ότι οι 3ος, 4ος και 5ος των εναγοµένων ήταν εκπρόσωποι της δεύτερης εναγοµένης (αντιπροσώπου). Ότι την 8 Μαΐου 1991 κατόπιν εντολής του πλοιάρχου, ο σύζυγος της µετά του ανθυποπλοιάρχου Σ.Β., ανέλαβαν την αλλαγή των λαστίχων στεγανότητος των καλυµµάτων του κύτους υπ' αριθ.2 του εν λόγω πλοίου. Κατά την 12 µεσηµβρινή της ίδιας ηµέρας, κι ενώ ο σύζυγος της εκτελούσε µόνος του την ως άνω ανετεθείσα εργασία, υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες (άνεµοι εντάσεως 7 µποφώρ και κυµατισµός), από βλάβη στο µηχανισµό του συστήµατος ανοίγµατος - κλεισίµατος των καλυµµάτων του κύτους Νο2, οι δύο τελευταίες πλάκες των καλυµµάτων του εν λόγω κύτους τυλίχτηκαν στον άξονα, µε αποτέλεσµα να παρασύρουν το σύζυγό της και να βρεθεί ανάµεσα τους σφηνωµένος και αιωρούµενος στον αέρα. Και να επέλθει ακαριαίως ο θάνατός του. Ότι ο θάνατος του συζύγου της οφείλεται στην βλάβη του µηχανισµού ανοίγµατος του καλύµµατος του κύτους, λόγω της φθοράς που είχε υποστεί, την οποία (βλάβη) γνώριζαν τόσον ο πλοίαρχος, όσον και ο Α' Μηχανικός του πλοίου και οι οποίοι παρέβησαν τους όρους ασφαλείας του πλοίου. Και ειδικότερα ο µεν πρώτος (Πλοίαρχος) αν και απαγορεύεται έδωσε εντολή στο σύζυγό της να εκτελέσει χειρωνακτική εργασία, ο δε δεύτερος (Α' Μηχανικός) αν και υπεύθυνος για την συντήρηση και καλή λειτουργία κάθε µηχανικής και ηλεκτρικής εγκαταστάσεως του πλοίου,

3 δεν µερίµνησε, αν και εγνώριζε την παραπάνω βλάβη, για την αποκατάσταση της εν λόγω βλάβης, ούτως ώστε ο εν λόγω µηχανισµός ανοίγµατος του καλύµµατος του κύτους, να βρίσκεται σε κατάσταση άµεσης και ασφαλούς λειτουργίας. Με βάση το ιστορικό αυτό διώκει αποζηµίωση, µε την ιδιότητα που παρίσταται γι' αυτήν ατοµικά και ως εκπρόσωπος την ανήλικης κόρης της, κατά τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν.551/1915, άλλως κατά τις διατάξεις του Ν.551/1915 και χρηµατική ικανοποίηση, λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν από το θάνατο του συζύγου της. Με αυτό το περιεχόµενο και αίτηµα η αγωγή είναι νόµιµη, στηριζόµενη στις ως άνω διατάξεις και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν κατά τη προκειµένη ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρα 663 επ. Κ.Πολ. ικ. και 82 ΚΙΝ ), µη απαιτουµένης της καταβολής τέλους δικαστικού ενσήµου (ΑΠ 666/71 ΕΕΝ , Εφ. Αθ.5860/1984 ΕΝ ). Κατά τη διάταξη του άρθρου 191 του Ν.. 105/1969 (όπως τροπ. από το άρθρο 8 του Ν.1599/86) "γεγονότα έχοντα οιασδήποτε εννόµους συνεπείας δύναται να αποδεικνύονται ενώπιον πάσης αρχής η υπηρεσίας η νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου η οργανισµού η επιχειρήσεως δηµοσίου χαρακτήρος δι' εγγράφου δηλώσεως η βεβαιώσεως επί ατοµική ευθύνη του δηλούντος η βεβαιούντος, άνευ προσαγωγής ετέρων αποδεικτικών στοιχείων η πιστοποητικών, εκτός αν δι' ειδικών διατάξεων καθορίζεται υποχρεωτική απόδειξις δι' ωρισµένου µέσου". Με τη διάταξη αυτή, κατά την ορθή εννοιά της, δεν θίγονται, οι δικονοµικές διατάξεις που ρυθµίζουν τη διεξαγωγή των αποδείξεων στις πολιτικές δίκες. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 339 Κ.Πολ. ικ. "αποδεικτικά µέσα είναι η οµολογία, η πραγµατογνωµοσύνη, τα έγγραφα, η εξέταση των διαδίκων, οι µάρτυρες ο όρκος του διαδίκου και τα δικαστικά τεκµήρια". Τέλος, το άρθρο 671 Κ.Πολ. ικ. που περιλαµβάνεται στο Κεφ. Ζ' αυτού (εργατικές διαφορές) ορίζει στην παρ.1 (όπως αυτή συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 51 παρ.7 του νδ 958/71 και 4 του ν.733/77) ότι "το δικαστήριο λαµβάνει υπ' όψιν και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου. Οι µάρτυρες εξετάζονται κατά τη δικάσιµο. Το δικαστήριο µπορεί να ορίσει κατά τη διάσκιµο, αν το κρίνει αναγκαίο, άλλη ηµέρα και ώρα για την εξέταση των µαρτύρων ενώπιον του, µε προφορική ανακοίνωση του που καταχωρίζεται στα πρακτικά, χωρίς να απαιτείται και κλήση των διαδίκων και των µαρτύρων να εµφανισθούν κατά την εξέταση. Ένορκες βεβαιώσεις, ενώπιον Ειρηνοδίκη η Συµβολαιογράφου, λαµβάνονται υπόψη, µόνον αν έγιναν ύστερα από προηγούµενη κλήτευση του αντιδίκου πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι, σε υποθέσεις που δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, οι µαρτυρίες των τρίτων δίδονται, είτε µε εξέταση αυτών ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη δικάσιµο, είτε µε ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη η Συµβολαιογράφου και ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου πριν είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες. Μαρτυρία που δόθηκε µε άλλο τρόπο δεν λαµβάνεται καθόλου υπόψη κατά την εκτίµηση των αποδείξεων, ήτοι ούτε για την συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. Αυτό ισχύει και για τις δηλώσεις η βεβαιώσεις τρίτων, που αποτελούν µαρτυρίες αυτών, εφόσον έγιναν για να χρησιµοποιηθούν κατά τη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως αποδεικτικά µέσα στην ορισµένη µεταξύ άλλων πολιτική δίκη, χωρίς να τηρηθούν οι άνω δικονοµικές διατάξεις, έστω και αν τηρήθηκε γι' αυτές ο τύπος του άνω ν.δ. 105/1969 (ΑΠ Ολοµελείας 8/1987 Ελλ. νη ). Στη προκειµένη περίπτωση η ενάγουσα επικαλείται και προσκοµίζει τις από υπεύθυνες, κατά τον τύπο του Ν.1599/1986, δηλώσεις των τρίτων Α.Κ. και Α.Μ., οι οποίες έγιναν για να χρησιµοποιηθούν ειδικά ως αποδεικτικά µέσα στην παρούσα δίκη. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις, λόγω µη τηρήσεως των άνω δικονοµικών διατάξεων, είναι µη επιτρεπόµενα από το νόµο αποδεικτικά µέσα και γι' αυτό πρέπει και να µη ληφθούν καθόλου υπόψη κατά την εκτίµηση των αποδείξεων, ούτε και για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων (ΑΠ Ολοµ.8/1987 όπου παραπάνω). Από την κατάθεση του µάρτυρα της ενάγουσας (οι εναγόµενοι δεν εξέτασαν µάρτυρα), που εξετάστηκε ένορκα στο ακροατήριο και περιέχεται στα ταυτάριθµα µε την παρούσα πρακτικά, τα επικαλούµενα και προσκοµιζόµενα έγγραφα (εκ των οποίων δεν λαµβάνονται υπόψη οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86), µεταξύ των οποίων και οι υπ' αριθµ.5551/1992, 2383/92 και ενόρκες βεβαιώσεις ενώπιον της Ειρηνοδίκου Αθηνών

4 των µαρτύρων της ενάγουσας, Κ,Γ,Σ,Β, και Α.Μ., καθώς επίσης και οι υπ' αριθµ. 1892/92, 1599/92 και από ένορκες βεβαιώσεις του Ειρηνοδίκου Πειραιώς των µαρτύρων των εναγοµένων,.ο., Κ.Κ. και Μ.Κ., που λήφθηκαν όλες νοµότυπα σύµφωνα µε το άρθρο 671 παρ.1 Κ.Πολ. ικ., τις οµολογίες των διαδίκων που συνάγονται από τις έγγραφες προτάσεις τους και γενικά την όλη αποδεικτική διαδικασία, αποδείχθηκαν, κατά τη κρίση του ικαστηρίου τα ακόλουθα : Με σύµβαση ναυτικής εργασίας, που καταρτίσθηκε στο Πειραιά την µεταξύ του Ν.Μ., συζύγου της ενάγουσας και της πρώτης εναγοµένης αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρείας, πλοιοκτήτριας του υπό σηµαία Μπαχάµας φορτηγού πλοίου "Α.", ΚΟΧ 16159, τόννων DW 23916, ο σύζυγος της ενάγουσας ναυτολογήθηκε την προαναφερόµενο πλοίο, ως υποπλοίαρχος. Τη σύµβαση συνήψε η δεύτερη εναγοµένη, η οποία αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την πρώτη (πλοιοκτήτρια). Εκπρόσωποι της δεύτερης εναγοµένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα ήταν οι 3ος, 4ος και 5ος των εναγοµένων (βλ. µε αριθµ. πρωτ /25/ βεβαίωση του ΥΕΝ). Οι 2η, 3ος, 4 ος και 5ος των εναγοµένων, µε δήλωση τους, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά ότι δεν νοµιµοποιούνται παθητικά στην άσκηση της κρινόµενης αγωγής, για τον λόγο ότι η ένδικη σύµβαση καταρτίστηκε µεταξύ του Ν.Μ. και της πλοιοκτήτριας. Ο ισχυρισµός αυτός των εναγοµένων πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιµος. Και τούτο γιατί ναι µεν από την επικαλουµένη και προσκοµιζόµενη από έγγραφη σύµβαση ναυτικής εργασίας προκύπτει ότι η σύµβαση υπογράφτηκε µεταξύ του Ν.Μ. και της πλοιοκτήτριας εταιρείας, πλην όµως από τα κάτωθι στοιχεία και δη ότι: 1) η πλοιοκτήτρια αλλοδαπή εταιρείας δεν έχει γραφεία στην Ελλάδα και αντιπροσωπεύεται εδώ (Ελλάδα) από την δεύτερη εναγοµένη (βλ. επικαλούµενο και προσκοµιζόµενο από την ενάγουσα Ελληνικό Ναυτικό Οδηγό). 2) Η ένδικη σύµβαση καταρτίστηκε στο Πειραιά, 3) Χρησιµοποιήθηκε το ίδιο έντυπο έγγραφης σύµβασης, που χρησιµοποιούσε η β' εναγοµένη, ως αντιπρόσωπος της πρώτης, σε προηγούµενες ναυτολογήσεις του Ν.Μ., στο προαναφερόµενο πλοίο (βλ. επικαλούµενη και προσκοµιζόµενη από την ενάγουσα από σύµβαση ναυτικής εργασίας). 4) Στον όρο "4" της ένδικης σύµβασης αναφέρεται επί λέξει "πληρωµής έξτρα αµοιβών σύµφωνα µε εγκύκλιο ΠΛΕΙΑ ΩΝ". 5) Στην από βεβαίωση της δεύτερης εναγοµένης, η τελευταία βεβαιώνει ότι ο Ν.Μ. υπηρέτησε στο πλοίο "Α.", το οποίο πρακτορεύει, από µέχρι την και 6) Στην από κατάσταση αναδροµικών διαφορών του Ν.Μ. από έως εκ δραχµών χρησιµοποιείται έντυπο της β' εναγοµένης µε την επικεφαλίδα "PLEIDES S." προκύπτει αναµφίβολα ότι η ένδικη σύµβαση καταρτίστηκε στην Ελλάδα µεταξύ του Ν.Μ., και της β' εναγοµένης, αντιπροσώπου της πρώτης. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι την 8 Μαΐου 1991 και ενώ το πλοίο έπλεε από Hong - Kong προς ΤΑΚΟΜΑ ΗΠΑ, ο Πλοίαρχος.Ο. έδωσε εντολή να αντικατασταθούν τα λάστιχα στεγανοποίηση των καλυµµάτων στα κύτη Νο2 και Νο4. Την κατανοµή, επιµέλεια και επίβλεψη της εργασίας αυτής ανέθεσε τον υποπλοίαρχο Ν.Μ. (σύζυγο της ενάγουσας). Ο τελευταίος ανέθεσε την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας στο κύτος Νο4 στον ναύκληρο και τους ναύτες, ενώ στο κύτος Νο2 ανέλαβε ο ίδιος µε τον Ανθυποπλοίαρχο Σ.Β. Μέχρι την περίπου της ίδιας ηµέρας η εργασίας στο κύτος Νο2 εκτελείτο κανονικά χωρίς κανένα πρόβληµα, οπότε ο ανθυποπλοιάρχος Σ.Β. αποχώρησε της εργασίας, λόγω του ότι στις 12µ. έως 4 µ.µ. θα εκτελούσε φυλακή (βάρδεια) στη γέφυρα. Ετσι ο Ν.Μ. συνέχισε µόνος του την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Κατά την 12 µεσηµεβρινή περίπου, κι ενώ ο υποπλοίαρχος Ν.Μ. προέβαινε στην αντικατάσταση των λαστίχων στεγανοποίηση ανάµεσα στις δύο τελευταίες µεταλλικές πλάκες του καλύµµατος του κύτους Νο2, οι τελευταίες αυτές πλάκες τυλίχτηκαν ξαφνικά στον πριστρεφόµενο άξονα, µε αποτελέσµα ο υποπλοίαρχος να παγιδευθεί (σφηνωθεί) ανάµεσα τους και να βρεθεί από τον ναύκληρο παγιδευµένος ανάµεσα τους κι αιρωρούµενος πάνω από το επίπεδο του καταστρώµατος σε ύψος 80 περίπου εκατοστών. Ο τελευταίος (ναύκληρος) ειδοποίησε αµέσως τον Πλοίαρχο του πλοίου, ο οποίος στη συνέχεια µε τη βοήθεια του ηλεκτρολόγου απελευθέρωσε το σώµα του υποπλοιάρχου ο οποίος ήταν ήδη νεκρός. Όπως διαπιστώθηκε από την αυτοψία του σώµατος του υποπλοιάρχου Ν.Μ., που διενέργησε την ο Ιατρός πραγµατογνώµονας της Κοµητείας του Pierce στη Τακόµα, ο θάνατος του προήλθε από πολλαπλές σπλαχνικές ρήξεις εξαιτίας συνθλιπτικού τραυµατισµού του σώµατος (βλ. σχετική έκθεση αυτοψίας). Από την

5 έρευνα που διενήργησαν οι Αρχές στη Τακόµα, στις στο πλοίο, αλλά και από τις καταθέσεις των µαρτύρων και ειδικότερα των Α.Μ. και Σ.Β., Ανθυποπλοιάρχων, που υπηρετούσαν κατά το χρόνο του ατυχήµατος στο πλοίο, η µετακίνηση των δύο τελευταίων µεταλλικών πλακών του καλύµµατος του κύτους Νο2 του πλοίου, όπου εργαζόταν µόνος του ο Ν.Μ., οφείλεται στη βλάβη (φθορά) του µηχανισµού κίνησης των καλυµµάτων του εν λόγω κύτους. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και ο ενεργήσας την ένορκη προανάκριση υποπλοίαρχος ΛΣ Γ.Π. στην από πορισµατική έκθεση του (βλ. επικαλούµενα και προσκοµιζόµενα: 1) σε µετάφραση στην Ελληνική από την Αγγλική του πορίσµατος έρευνας Ν.Μ ,2) ένορκες βεβαιώσεις των παραπάνω µαρτύρων και 3) από πορισµατική έκθεση ένορκης προανάκρισης), πως περαιτέρω αποδείχθηκε, από τις καταθέσεις των ίδιων ως άνω µαρτύρων, η βλάβη αυτή στο µηχανισµό κίνησης των καλυµµάτων του κύτους Νο2 του πλοίου προϋπήρχε και ήταν γνωστή τόσον στο πλοίαρχο, όσον και στον Α' Μηχανικό, οι οποίοι δεν µερίµνησαν για την αποκατάσταση της. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τον Απρίλιο 1991, όταν το πλοίο βρισκόταν ελλιµενισµένο στο λιµάνι του Hong - Kong, για επισκευή, ο πλοίαρχος ενηµέρωσε τον Αρχιµηχανικό.Π. για την εν λόγω βλάβη, πλην όµως αυτή µέχρι και το χρόνο του ατυχήµατος δεν επισκευάστηκε, µε αποτέλεσµα εξαιτίας της βλάβης αυτής, σε συνδυασµό και µε τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την ηµέρα του ατυχήµατος άνεµοι εντάσεως 7 µποφώρ, κυµατισµός) να τυλιχτούν ξαφνικά οι δύο τελευταίες µεταλλικές πλάκες του καλύµµατος του Νο2 κύτους και να παγιδεύσουν αναµασά τους τον υποπλοίαρχο και να επέλθει ακαριαία ο θάνατός του. Από τα παραπάνω πραγµατικά περιστατικά προκύπτει ότι το ατύχηµα οφείλεται στην παράβαση των όρων ασφαλείας του Β 806/70 και ειδικότερα στην αµελή συµπεριφορά του Α' Μηχανικού ο οποίος αν και υπεύθυνος για την συντήρηση και καλή λειτουργία κάθε γενικά µηχανικής και ηλεκτρικής εγκαταστάσεως που βρίσκεται οπουδήποτε στο πλοίο και όντας υποχρεωµένος να έχει όλα αυτά σε κατάσταση άµεσης και ασφαλούς λειτουργίας (άρθρο 66 παρ.1 Β 806/70), δεν µερίµνησε για την αποκατάσταση της βλάβης στο µηχανισµό κίνησης του καλύµµατος στο Νο2 κύτος και δεν είχε αυτό σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία αποδείχθηκαν περαιτέρω, τα ακόλουθα: Ο θανών εκτός από τη σύζυγο του (ενάγουσα) κατέλειπε στη ζωή και την ανήλικη θυγατέρα του Α.(έτος γέννησης 1982), η οποία πάσχει από βαρηκοΐα µικτού µε ποσοστό απώλειας της ακοής 60-70%. Επίσης παρουσιάζει στο δεξιό της οφθαλµό συγγενή υψηλή µυωπία (-10.0 ) και στον αριστερό οφθαλµό µικτό αστιγµατισµό και οπτική οξύτητα 7.8/10 µε διόρθωση. (βλ. επικαλούµενες και προσκοµιζόµενες από ιατρική βεβαίωση του Ιατρού Σ.Μ. και από ιατρική γνωµάτευση του Οφθαλµολογικού Κέντρου Αθηνών). Ο θανών κατά το χρόνο του θανάτου του διήγε το 39ο έτος της ηλικίας του. Ενόψει δε της ηλικίας του αυτής, της καλής καταστάσεως της υγείας του και των εν γένει οµαλών συνθηκών διαβιώσεως του, θα ζούσε και θα ασκούσε, κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, το επάγγελµα του ναυτικού (Υποπλοίαρχου) και επί εννέα (9) µήνες το χρόνο, ως ναυτικού εργαζοµένου σε φορτηγά πλοία, µέχρι το έτος Από την εργασία του αυτή θα κέρδιζε µε την πιθανή και συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων δραχ. το µήνα κατά µέσο όρο (δηλαδή ΒΜ δρχ. + Επ.Κυρ δρχ. + Επ.Συλ. Συµ τροφοδοσία Αναλογία Άδειας µε αντ. τροφής ΝΑΤ Μέσο όρο 100 ώρες Μονές υπερωρίες Χ 1013 δρχ. = δρχ. + Μέσο όρο 60 υπερωρίες Σαββ. + Αργ. Χ1094 δρχ. = δρχ. + Μ. όρος 40 υπερ. διπλών Χ 1621 δρχ. = ίσον δραχµές και κατά στρογγυλοποίηση του ποσού δρχ.) και δραχµές το χρόνο ( δρχ Χ 9 µήνες). Η ενάγουσα, σύζυγος του θανόντος, πρόσφερε τις υπηρεσίες της στις οικιακές εργασίες και στην ανατροφή και περιποίηση της ανήλικης κόρης της Ν., η οποία λόγω της κατάστασης της υγείας της χρειάζεται ειδική φροντίδα, περιποίηση και ιατρική παρακολούθηση. Από τα εισοδήµατα αυτά ο θανών θα προσέφερε µηνιαίως για διατροφή της µεν συζύγου του το ποσόν των δραχµών, της δε ανήλικης κόρης του, ενόψη της ειδικής µεταχειρίσεως που χρειάζεται λόγω της υγείας της, το ποσό των δραχµών και συνολικά το ποσόν των δραχµών το µήνα και (12 µήνες Χ δρχ.) δραχµών το χρόνο. Το ποσό αυτό θα διέθετε για διατροφή της συζύγου του µέχρι το έτος 2007, που κατά τη

6 συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων θα ασκούσε το επάγγελµα του ναυτικού και για διατροφή της κόρης του µέχρι το έτος 2000, που θα ενηλικιωθεί. Συνολικά εποµένως ο θανών θα προσέφερε για διατροφή της συζύγου του και ανηλίκου κόρης του κατά το επίδικο διάστηµα, µε τις παραπάνω διακρίσεις το ποσό των δρχ. ( δρχ. Χ12 µήνες = δρχ. Χ 16 χρόνια = δρχ - συν δρχ Χ 12 µήνες = δρχ Χ 9 χρόνια = δρχ. ίσον δραχµές). Το ποσό αυτό πρέπει να υποχρεωθούν οι εναγόµενοι σε ολόκληρο καθένας να καταβάλουν στην ενάγουσα σε κεφάλαιο εφάπαξ και όχι σε χρηµατικές δόσεις κατά µήνα µέχρι το έτος Αποδεικνύεται τέλος ότι η ενάγουσα και η ανήλικη κόρη της υπέστησαν ψυχική οδύνη από την απώλεια του συζύγου και πατρός τους αντίστοιχα, µετά του οποίου αποτελούσαν αγαπηµένη οικογένεια. Ενόψει των συνθηκών του ατυχήµατος και του εντεύθεν θανάτου του, της ηλικίας του, του βαθµού συγγενείας, της ειδικής θέσεώς τους, της ηλικίας της θυγατέρας του και των οικονοµικών συνθηκών των διαδίκων καθώς επίσης και της έλλειψης συνυπαιτιότητας του θανόντος ανάλογο ποσό χρηµατικής ικανοποίησης το ικαστήριο κρίνει ότι είναι το ποσό των δρχ για τη σύζυγο και για τη θυγατέρα του. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να γίνει εν µέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιµη η αγωγή και υποχρεωθούν οι εναγόµενοι εις ολόκληρο καθένας να καταβάλουν στην ενάγουσα, ως αποζηµίωση, γι' αυτήν ατοµικά και της ανήλικης κόρης της το ποσό των δραχµών και ως χρηµατική ικανοποίηση τους, λόγω ψυχικής οδύνης δραχµές και αντίστοιχα και συνολικά το ποσό των ( ) δρχ, µε νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής µέχρι εξοφλήσεως του ποσού. Επίσης πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η παρούσα για το ποσό των δρχ, ως προς το οποίο και µόνο η επιβράδυνση στην εκτέλεση της παρούσας θα επιφέρει κατά τη κρίση του ικαστηρίου σηµαντική ζηµιά στην ενάγουσα (908 παρ.1 Κ.Πολ..). Τέλος, οι εναγόµενοι πρέπει να καταδικασθούν σε µέρος της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας, αναλόγως της εν µέρει νίκης και ήττας αυτών (178 παρ.1 Κ.Πολ. ικ.).

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 Εφετείο Πειραιά: 1081/2000 Πηγή: ΕΕ 3/2001 σελ. 307 ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Οταν ο θανατωθείς από εργατικό ατύχηµα υπαγόταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 523/2000

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 523/2000 ΠολΠρωτΑθ 523/2000 Τηλεοπτικοί σταθμοί. Διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών. Προστασία ανηλίκων. Ενώσεις καταναλωτών. Απαγόρευση μετάδοσης παιδικής διαφήμισης. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί λογίζονται ως προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409]

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Περίληψη: Τροχαίο ατύχημα - Αποζημίωση για ολική μόνιμη ανικανότητα προς εργασία - Μέλλουσα ζημία Έννοια ισόβιας

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Αρείου Πάγου: 2014/2007, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 370 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή, σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος εργαζοµένου - Ειδική αµέλεια εργοδότη - χρηµατική ικανοποίηση - Συντηρητική κατάσχεση. Οι παροχές

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Οφειλέτρια χήρα μητέρα δύο θηλέων ανηλίκων τέκνων, τα οποία φοιτούν στη μέση και πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση αντιστοίχως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αρείου Πάγου: 1438/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Εργατικό ατύχημα εργαζόμενου υπαγομένου στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Απαλλαγή του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης 12.2000 (L 12/16.1.2001) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Ιωάννα Μάμαλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ.

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. Τρόπος σύναψης ασφαλιστικής σύµβασης πότε η σύµβαση θεωρείται καταρτισµένη. Πότε ο λήπτης της ασφάλισης δεσµεύεται από τους τυχόν πρόσθετους όρους, οι οποίοι τέθηκαν από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514, 1518 ΑΚ

ιατάξεις: άρθρα 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514, 1518 ΑΚ Πρόεδρος: Αρχ. Λάμπου ικηγόροι: Χρ. Αβράμη, Γ. Καλαπόδης, Μ. Κορφιάτη Ασφαλιστικά μέτρα. Ανάθεση προσωρινώς της επιμέλειας δύο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 16 και 12 χρονών, στον πατέρα τους. Μετοίκηση,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009 Περίληψη: Οι ανήλικοι εκπροσωπούνται ενώπιον των δικαστηρίων και από τους δύο γονείς, οι οποίοι ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα και όχι

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Περιεχόμενα σελ. D.A.S. - HELLAS Ι. Γενικοί όροι ασφαλίσεως νομικής προστασίας... 3 ΙΙ. Ειδικοί όροι ασφαλίσεως ποινικής νομικής προστασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810

Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αγωγή µε την οποία ζητείται η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης της ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024

Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024 Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Αξίωση λόγω ψυχικής οδύνης. Καθ ύλην αρµοδιότητα Μονοµελούς Πρωτοδικείου. Το µονοµελές πρωτοδικείο δικάζει κατά την ειδική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη και την γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ξάνθης Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Ασ. Δικηγόρος Αθηνών 2 η Συνάντηση- Σημειώσεις Δικαιοδοσία τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (άρθ. 1): 1) ιδιωτικές διαφορές (ύπαρξη ή ανυπαρξία έννομων σχέσεων και δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 3717/1996

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 3717/1996 ΠολΠρωτΑθ 3717/1996 Προστασία καταναλωτών. Αγορά εξ αποστάσεως. Έννοια παραπλανητικής διαφήμισης. Η διαφήμιση των προϊόντων με αγορά εξ αποστάσεως, είναι παραπλανητική, όταν από το περιεχόμενό της προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Άρθρο πρώτο Στη θέση των ήδη καταργηµένων µε το άρθρο 17 του Ν. 1329/1983 άρθρων 1455-1460 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ»,

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ», 1 Ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1) Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ», που εδρεύει στη νήσο Μήλο Κυκλάδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ.Στέφανος 28.2.2014 ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ.Στέφανος 28.2.2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ.Στέφανος 28.2.2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Βασιλείου Ιωάννης- ικηγόρος Ταχ. /νση: Λεωφ.Μαραθώνος 29 ΤΚ 14565 Τηλ.: 213-2030600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Θάνατος Α Μηχανικού. ιεθνής δικαιοδοσία. Εφαρµοστέο δίκαιο. Αντιπρόσωπος ν. 762/78. ευθύνη κοινού δικαίου κατ άρθρ. 16 κν. 551/1915. Χρηµατική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Περίληψη Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας θύματος σε εργατικό ατύχημα - Έννοια οικογένειας - Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. με δικαστές τους Ανδρέα Διαμαντή, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Α. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ Μιαούλη 33, Πάτρα, ΤΚ 262 22 τηλ. 2610-314.085, φαξ 2610-314.470. κιν. 6974-45.66.51 e-mail: v-anton@otenet.gr Πάτρα, 4 Ιουνίου 2013. Προς το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών ΑΘΗΝΑ 27/10/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 97/82 Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... 5 1 1. Εργατικό ατύχημα ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η έννοια του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1 Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά: 1396/2002 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 713 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Το αίτηµα του εργαζοµένου να υποχρεωθεί ο εργοδότης να τον απασχολεί πραγµατικώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε. ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/5/26.01.2011 2011 ΤτΕ περί Διαδικασίας διακανονισμού ζημιών & καταβολής αποζημιώσεων από σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από τη χρήση οχημάτων & συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ Η ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο ηλεκτρολόγος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του φέρει αστικές, ποινικές, κοινωνικές και ηθικές ευθύνες Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Εισηγητής : Κάκος Θεοφάνης ( Πολ. Μηχανικός ), ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Εισηγητής : Κάκος Θεοφάνης ( Πολ. Μηχανικός ), ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ, ΤΜΗΜΑ Α.Μ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Εισηγητής : Κάκος Θεοφάνης ( Πολ. Μηχανικός ), ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ Στοιχεία Δικαίου & Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΙΑΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ 120 ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ 20 ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 20 ΜΟΝΙΜΟΥ ΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΟ ΟΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99

Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99 Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99 Αυτοκινητιστικό ατύχηµα κατά τη µετάβαση στην οικογενειακή εστία. Εργατικό εξ αφορµής της εργασίας. Πλήρης πρόσκαιρη ανικανότητα. Υπολογισµός αποζηµίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΕΠΕΙΓΟΝ ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΕΠΕΙΓΟΝ ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα