Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης"

Transcript

1 Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο θπξίσο ζηηο ηάμεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο. Σπληάρζεθαλ θαη θπθινθνξνύλ πιήζνο ζρεδίσλ, από θνξείο θαη κεκνλσκέλα άηνκα, γηα ην πώο πξέπεη λα είλαη ε δνκή ηνπ λένπ επαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ. Με ηελ εμαίξεζε ελόο ζρεδίνπ θαλέλα άιιν δελ αζρνιείηαη κε ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Τα ζρέδηα κέλνπλ θπξίσο: α. ζην αλ έρνπλ ζηε γ ηάμε ηε δπλαηόηεηα νη καζεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ θαη θαηεπζύλζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε. β. ζηα πνζνζηά ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ καζεκάησλ ζην σξνιόγην πξόγξακκα. γ. ζην αλ ππάξρνπλ θιάδνη θαη πνηνη θαη αλ ε πξώηε ηάμε ζα είλαη θνηλή γηα όινπο ηνπο καζεηέο ή αλ ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ ακέζσο θιάδν ζπνπδώλ. Δίλαη γεγνλόο όηη ε δνκή ηνπ ζρνιείνπ επεξεάδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, όκσο δελ ηελ θαζνξίδεη. Σήκεξα ζηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε γηα ηνπο ηξόπνπο θαηάθηεζεο ηεο γλώζεο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ θαη απηό γηαηί: 1. Η γξήγνξε ελζσκάησζε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ επηηεπγκάησλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο δεκηνπξγεί έλα κεηαβαιιόκελν ηνπίν κέζα ζην νπνίν α απξηαλόο εξγαδόκελνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αθνινπζεί ηηο γξήγνξεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ θαη θάπνηεο θνξέο λα αιιάδεη επάγγεικα. Πξέπεη επνκέλσο λα έρεη εμνπιηζηεί, από ηελ εθπαίδεπζε, κε εθείλεο ηηο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ ζα ηνπ ην επηηξέςνπλ. 2. Η λέα νξγάλσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο βαζίδεηαη ζηελ πνιπεπηδέμηα θαη πνιπεηδηθεπκέλε νκάδα εξγαζίαο. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε νκάδα απνηειεζκαηηθά ζα πξέπεη ηα κέιε πνπ ηελ απαξηίδνπλ λα κπνξνύλ λα ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά, λα επηθνηλσλνύλ, λα αλαιακβάλνπλ επζύλεο, λα δηαζέηνπλ πξσηνβνπιία δεκηνπξγηθόηεηα, επηλνεηηθόηεηα θ.α. Γεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγεζνύλ ζην ζρνιείν. 3. Οη καζεηέο πνπ εγγξάθνληαη ζηελ ΤΔΔ είλαη, ζην κεγαιύηεξό ηνπο κέξνο, νη αδύλαηνη καζεηέο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο έρνπλ ειιείςεηο, ζε γλώζεηο, αθόκα θαη ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ. Σηε κεηξηθή γιώζζα, ζηα καζεκαηηθά θαη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο νη καζεηέο ηεο ΤΔΔ όρη κόλν πζηεξνύλ αιιά αηζζάλνληαη απνζηξνθή γηα ηηο γλώζεηο απηέο. Η δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ γεληθώλ καζεκάησλ ζηελ ΤΔΔ, πξνο ην παξόλ, δελ κπόξεζε λα αλαδείμεη ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο γηα ηα εηδηθά καζήκαηα θαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο πνπ επηιέγνπλ νη καζεηέο. 1

2 4. Οη καζεηέο πνπ εγγξάθνληαη ζηελ ΤΔΔ επηιέγνπλ εηδηθόηεηεο κε θξηηήξηα πνπ πεξηζζόηεξν έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνπαγάλδα ησλ θαζεγεηώλ ησλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, ηε γλώκε ελόο θίινπ ηνπο ή ηελ επηβνιή ηεο γλώκεο ησλ γνληώλ θαη ειάρηζηα ή θαζόινπ κε ηη πξαγκαηηθά ηνπο αξέζεη θαη ηαηξηάδεη κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ηηο θιίζεηο ηνπο. Δπνκέλσο ν επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο πξέπεη λα γίλεη νπζηαζηηθόηεξνο ώζηε νη επηινγέο ησλ καζεηώλ λα βαζίδνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ εθείλνη ζέηνπλ. 5. Σήκεξα νη λέεο ηερλνινγίεο, θαη ηδηαίηεξα ε πιεξνθνξηθή, δεκηνπξγνύλ έλα λέν ηνπίν θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ κπνξεί, όπσο ζα πεξηγξαθεί παξαθάησ, λα δεκηνπξγήζεη έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ κε ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο. 6. Έρεη απνδεηρζεί όηη ην ζρνιείν αδπλαηεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο ηαρύηαηεο ηερλνινγηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θ.α αιιαγέο. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ θνηλσλία ώζηε λα κε κέλεη ηξαγηθά πίζσ. Γηα ηελ ΤΔΔ ε ζύλδεζή ηεο κε ην εξγαζηαθό γίγλεζζαη είλαη ζήκεξα εθ ησλ νπθ άλεπ. Πέξα όκσο από ηα παξαπάλσ έλαο άιινο ιόγνο πνπ καο επηβάιιεη λα αζρνιεζνύκε κε ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ είλαη θαη ηα πνξίζκαηα ηεο επηζηήκεο γηα ην «πσο καζαίλνπλ νη καζεηέο». Σύκθσλα κε ην θπιιάδην ηεο Οπλέζθν ην νπνίν έρεη ζπγγξάςεη ε θαζεγήηξηα Σηέιια Βνζληάδνπ νη καζεηέο καζαίλνπλ (πεξηιεπηηθά). Με ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή Οξγαλσκέλνη ζε νκάδεο κάζεζεο Με δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ λόεκα (ζύλδεζε ζρνιηθήο γλώζεο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ δεη ν καζεηήο) Με ην λα ζπλδέεηαη ε λέα γλώζε κε ηηο ππάξρνπζεο θαηαθηεκέλεο γλώζεηο Με ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ηθαλνηήησλ. Π.ρ. πώο εθπνλείηαη κηα εξγαζία, πώο λα θάλνπλ ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θάπνησλ δεδνκέλσλ θαη πώο λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα, πώο νξγαλώλνπλ έλα πείξακα θ.α Με ην λα μέξνπλ πσο λα ζρεδηάδνπλ ηε κάζεζή ηνπο θαη πσο ζα δηνξζώλνπλ ηα ιάζε ηνπο (ζρεδίαζε πξνβιεκάησλ, νξγάλσζε πεηξακάησλ θ.α) Με ην λα αλαδνκνύλ ηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε όηαλ βαζίδεηαη ζε ιάζνο παξαδνρέο Με ην λα θαηαλννύλ θαη όρη λα απνκλεκνλεύνπλ Με ην λα εθαξκόζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πξαγκαηηθή δσή Όηαλ καζαίλνπλ κε ην δηθό ηνπο ξπζκό θαη κε ην δηθό ηνπο ηξόπν Όηαλ έρνπλ θίλεηξα γηα κάζεζε. Όηαλ απνθηά λόεκα ε γλώζε Η ζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα ζηελ ΤΔΔ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηα παξαπάλσ πνξίζκαηα. Μόλν ζην πεξηζώξην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (πξνγξάκκαηα: Τερλνκάζεηα, Γαίδαινο) ππάξρνπλ ζηνηρεία κηαο ηέηνηαο ινγηθήο. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα αλαθέξνπκε πνηνπο ηξόπνπο θαηάθηεζεο ηεο γλώζεο εθαξκόδνπλ ζηε Φηλιαλδία, νη καζεηέο ηεο νπνίαο πξσηεύνπλ ζηνπο δηεζλείο δηαγσληζκνύο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζηνπο δηαγσληζκνύο απηνύο δελ ζπκκεηέρνπλ νη άξηζηνη καζεηέο. Τν δείγκα είλαη ηπραίν. Δπνκέλσο 2

3 ζπκκεηέρνπλ θαη νη αδύλαηνη καζεηέο, γηα ηνπο νπνίνπο όκσο, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, ιακβάλεηαη εηδηθή πξόλνηα. Οη ηερληθέο πνπ εθαξκόδνπλ είλαη: (αληηγξάθσ από έλα θπιιάδηό ηνπο) «Οη καζεηέο θαζνξίδνπλ εβδνκαδηαίνπο ζηόρνπο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη επηιέγνπλ ηηο εξγαζίεο ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα θέξνπλ εηο πέξαο κε ην δηθό ηνπο ξπζκό ( )» «Τα καζήκαηα δελ δηεμάγνληαη κε ζησπειή απνκλεκόλεπζε: ηα παηδηά ηξηγπξλνύλ, ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο, δεηνύλ ζπκβνπιέο από ηνπο δαζθάινπο ηνπο, ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο καζεηέο θαη αθόκε, πεξηζηαζηαθά, αλαπαύνληαη ζηνλ θαλαπέ. Η θαηάζηαζε ζηελ ηάμε είλαη ελεξγεηηθή, ν δάζθαινο δελ ράλεη πνηέ ηνλ έιεγρν ρσξίο λα θαηαθεύγεη ζε απηαξρηθέο κεζόδνπο ( )». «Σε εθείλνπο πνπ είλαη πην αξγνί ή πην γξήγνξνη από ην κέζν όξν ηνπο δίλνληαη εξγαζίεο αλάινγεο κε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο( )» Δπίζεο ε πηνζέηεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθό λα ρσξίδεη ηελ ηάμε ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα έηζη ώζηε λα πξνρσξνύλ όινη νη καζεηέο αλεμάξηεηα από ην γλσζηηθό ηνπο επίπεδν. Άιιεο θνξέο ζπγθξνύνληαη νκάδεο καζεηώλ κε δηθό ηνπο πξόγξακκα. Αλ θαη πάιη έλαο καζεηήο δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη, ηόηε νξγαλώλεηαη εηδηθό πξόγξακκα γη απηόλ ηνλ καζεηή. Δίλαη πξνθαλέο όηη ε όιε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηε Φηλιαλδία είλαη έηζη νξγαλσκέλε ώζηε όινη νη καζεηέο λα εμειίζζνληαη κε ζηόρν λα θηάζνπλ ζην επίπεδν πνπ ζήκεξα απαηηεί ε θνηλσλία ηεο γλώζεο. Σσνεργαηική γνώζη Σύκθσλα κε ηνλ Φξήζην Θενθηιίδε (αλαθνξά ζε έξεπλεο) (1996) ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε είλαη : Απνηειεζκαηηθόηεξε από ηελ αληαγσληζηηθή θαη από ηελ αηνκηθή εξγαζία Οη καζεηέο έρνπλ: θαιύηεξε επίδνζε απμεκέλε πξνζνρή ζην κάζεκα βαζύηεξε θαηαλόεζε θαη θξηηηθή ζθέςε πεξηζζόηεξε ζπγθέληξσζε ζην ππό εθηέιεζε έξγν πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα πεξηζζόηεξε δηάζεζε θαη ηθαλόηεηα παξαθνινύζεζεο ηεο ζθέςεο ησλ άιισλ πεξηζζόηεξε ζηήξημε ησλ ζπκκαζεηώλ αλεμάξηεηα από εζληθόηεηα, θύιν θ.α ζεηηθόηεξε ζηάζε απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζεηηθόηεξε ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιείν θαιύηεξε πξνζαξκνγή ζεηηθή απηνεθηίκεζε θ.α. Στέδιο εργαζίας Τν ζρέδην εξγαζίαο (project) ζπλδπάδεη ηελ : 3

4 νκαδηθή εξγαζία βησκαηηθή κάζεζε ρξήζε πνιιώλ πεγώλ γλώζεο ζύλδεζε ζρνιείνπ θνηλσλίαο παξαγσγή έξγνπ αλαηξνθνδόηεζε αλάπηπμε απηνεθηίκεζεο Η κέζνδνο project είλαη κηα εθπαίδεπζε δξάζεο (ζπκκεηνρηθή δξαζηεξηόηεηα) πνπ επαλελώλεη ηηο ηεκαρηζκέλεο ζρνιηθέο γλώζεηο ιακβάλνληαο ππόςε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο θιίζεηο θαη ηνπο ξπζκνύο ησλ καζεηώλ. Τν ζρέδην δξάζεο θαιιηεξγεί ηελ πξσηνβνπιία, ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε θαληαζία, ηελ ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηελ αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ζθέςε, ηελ απηνλνκία, ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα, ηελ ππεπζπλόηεηα θαη ηελ επηλνεηηθόηεηα. Ο καζεηήο δνθηκάδεη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ, επηιέγεη ζέκαηα θαη εξγαζίεο ζύκθσλα κε ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, γλσξίδεη ην ζπλαίζζεκα ηεο επηηπρίαο κέζσ ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, καζαίλεη λα ππνζηεξίδεη ηηο απόςεηο ηνπ, λα ζπδεηά, λα ιύλεη εηξεληθά ηηο αληηζέζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη, λα ζέηεη θνηλνύο ζηόρνπο θαη λα απηνπεηζαξρεί, λα αμηνινγεί, λα ηαμηλνκεί θαη ηειηθά λα αμηνπνηεί πιεξνθνξίεο θαη γλώζεηο, λα παξνπζηάδεη ηελ εξγαζία ηνπ. Έρεη απνδεηρζεί όηη νη αδύλαηνη καζεηέο ηεο ΤΔΔ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε ζρέδηα εξγαζίαο (Τερλνκάζεηα, Γαίδαινο) πηνζεηνύλ κηα ζεηηθόηεξε ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηε γλώζε. Δπνκέλσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο κέζνδνο αληηκεηώπηζεο ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο. Υπολογιζηές και μάθηζη Ο ππνινγηζηήο είλαη έλα κεράλεκα πνπ δε κνηάδεη κε θαλέλα άιιν. Οη δπλαηόηεηεο ηνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ην δηαδίθηπν δελ έρνπλ ηίπνηα ην θνηλό κε ηηο ζπζθεπέο, ηα κεραλήκαηα θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέρξη ζήκεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είηε απηό ήηαλ έλα κηθξνζθόπην, έλα εξγαζηήξην θπζηθήο, κηα εξγαιεηνκεραλή, έλαο ζύλζεηνο απηνκαηηζκόο είηε αθόκε θαη κηα ηειεόξαζε βίληεν. Ο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα: λα απνζεθεύεη ηεξάζηην όγθν πιεξνθνξηώλ θαη λα ζπλδέεηαη κε ηξάπεδεο πιεξνθνξηώλ. λα επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ αλεμάξηεηα από ηελ απόζηαζε πνπ βξίζθνληαη. λα επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα θαη λα θαηαιήγεη ζε απνηειέζκαηα. λα αλαπαξηζηά ηελ πξαγκαηηθόηεηα λα δηαιέγεηαη κε ηνπο αλζξώπνπο λα ιύλεη πξνβιήκαηα λα βνεζά ηνπο αλζξώπνπο λα θάλνπλ πξσηόηππα πξάγκαηα. 4

5 Η εηζαγσγή ηνπ ππνινγηζηή ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο επέθεξε ζεκειηαθέο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηό είλαη εκθαλέο είηε ην αλαδεηήζνπκε ζε κηα ζύγρξνλε βηνκεραλία είηε ζε έλα ηερληθό γξαθείν είηε ζηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε κηαο δηεύζπλζεο. Με ην ζρνιείν δελ ζπλέβε ην ίδην. Η έληαμε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έγηλε εξγαιεηαθή κε αιιάδνληαο ηελ ππάξρνπζα δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Μ απηόλ ηνλ ηξόπν ν ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηήζεθε όπσο θαη θάζε άιιε ζπζθεπή ρσξίο ην ζρνιείν θαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα εθκεηαιιεπηνύλ όιεο ηνπ ηηο δπλαηόηεηεο γεγνλόο πνπ ζα επέθεξε θαη ηε ξηδηθή αιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ Ο ππνινγηζηήο κε ηηο ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο πνπ δηαζέηεη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία από όξγαλν ρεηξαγώγεζεο έσο θαη όξγαλν απειεπζέξσζεο. Οη παηδαγσγηθέο κέζνδνη θαη ην ινγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη εθείλα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απειεπζεξσηηθή ή κε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Η επηινγή ινγηζκηθώλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ ηνλ πξώην ιόγν, λα είλαη δεκηνπξγηθνί, λα ηνπο επηηξέπνπλ λα εμεξεπλνύλ, λα αλαιύνπλ, λα ζπλζέηνπλ, λα ζρεδηάδνπλ πξνβιήκαηα θαη ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ηνπο, θαζηζηνύλ ηνλ ππνινγηζηή έλα κέζνλ εθπαηδεπηηθήο απειεπζέξσζεο. Αο εμεηάζνπκε πην αλαιπηηθά ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ππνινγηζηή θαη πσο κπνξνύλ απηέο λα ππεξεηήζνπλ έλα ζύγρξνλν ζρνιείν έηζη όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Ο ππνινγηζηήο ζε ζπλδπαζκό κε ην δηαδίθηπν κπνξεί λα ππνζηεξίδεη νπνηνδήπνηε ζρέδην εξγαζίαο (project). Οκάδεο καζεηώλ ζπλεξγαδόκελνη κεηαμύ ηνπο ή θαη κε άιιεο νκάδεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηλνήζνπλ, λα ζρεδηάζνπλ, λα νξγαλώζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ έλα project ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ππνινγηζηή. Μέζα από απηή ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νη καζεηέο α. αλαηξέρνπλ ζε δηάθνξεο πεγέο γλώζεηο β. αμηνινγνύλ πιεξνθνξίεο γ. ζπλζέηνπλ πιεξνθνξίεο θαη παξάγνπλ λέεο δ. κεηαηξέπνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζε γλώζεηο ε. αλαπηύζζνπλ ηελ αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ηνπο ηθαλόηεηα ζη. θαιιηεξγνύλ ηελ πξσηνβνπιία ηνπο, ηελ επηλνεηηθόηεηά ηνπο θαη ηε θαληαζία ηνπο δ. καζαίλνπλ λα δηνηθνύλ έλα έξγν ε. καζαίλνπλ λα επηιέγνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή ιύζε ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηνπλ. ζ. εθηηκνύλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ επηινγώλ ηνπο η. αλαπηύζζνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο Η δπλαηόηεηα ηνπ ππνινγηζηή λα θάλεη ην αθεξεκέλν ζπγθεθξηκέλν θαη ην κε νξαηό νξαηό αλαπηύζζεη ηελ αθαηξεηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ. Η ππναηνκηθή θπζηθή, ν ειεθηξηζκόο, ε ρεκεία, ε ζεξκνδπλακηθή θ.α. κπνξνύλ κέζσ δηδαθηηθώλ ινγηζκηθώλ λα γίλνπλ κηα επράξηζηε θαη απνιύησο 5

6 θαηαλνήζηκε εκπεηξία. Η θαηαλόεζε ησλ δύζθνισλ αθεξεκέλσλ ελλνηώλ γίλεηαη επθνιόηεξε. Μέζσ ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα γίλεη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο. Η ηεκαρηζκέλε γλώζε, κνηξαζκέλε ζε καζήκαηα, επαλελώλεηαη θαη απνθηά λόεκα γηαηί πξνζεγγίδεηαη κέζσ πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη δεηεκάησλ ηα νπνία απαηηνύλ ζπλδπαζκό γλώζεσλ (καζεκαηηθά, θπζηθή, ηζηνξία, γεσγξαθία, γξαπηό ιόγν θ.α.). Γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο κπνξνύλ λα ππάξμνπλ δηαθνξεηηθά ινγηζκηθά ή θαη έλα ινγηζκηθό κε πνιιέο ελαιιαθηηθέο δπλαηόηεηεο πνπ λα επηηξέπεη ζηνλ θάζε καζεηή λα αξρίδεη από ην γλσζηηθό επίπεδν πνπ βξίζθεηαη, λα επηιέγεη ηνπο δηθνύο ηνπ δξόκνπο θαηάθηεζεο ηεο γλώζεο θαη λα πνξεύεηαη κε ηνπο δηθνύο ηνπ ξπζκνύο. Με απηό ηνλ ηξόπν πεξηνξίδεηαη δξαζηηθά ε ζρνιηθή απνηπρία. Δπίζεο αλαπηύζζεηαη ν δηάινγνο κεηαμύ ησλ καζεηώλ γηαηί ν θαζέλαο δηαζέηεη δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο. Απηό ζα ζπκβαίλεη πνιύ πεξηζζόηεξν όηαλ όινη νη καζεηέο δε ζα καζαίλνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα αιιά δηαθνξεηηθά ζύκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο θιίζεηο ηνπο. Οη ελεξγεηηθέο κνξθέο κάζεζεο επλννύληαη ηδηαίηεξα από ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Ο καζεηήο είλαη εθείλνο ν νπνίνο θαζνξίδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κέζσ ηνπ ππνινγηζηή. Καζνξίδεη ηνπο όξνπο θαη ηηο παξακέηξνπο. Αθόκε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπ ινγηζκηθά θαη ηηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Δηζη αλαπηύζζεηαη ε θξηηηθή ηνπ ζθέςε, ε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπ θαη ε θαληαζία ηνπ. Η ρξήζε πνιιώλ πεγώλ γλώζεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην καζεηή λα αζθεζεί ζηε θξηηηθή αληηκεηώπηζε ησλ πιεξνθνξηώλ, ζηελ ηαμηλόκεζή ηνπο, ζηελ ηεξάξρεζή ηνπο θαη ηειηθά ζηε δηαρείξηζή ηνπο. Σε έλα θόζκν πνπ θαηαθιύδεηαη από πιεξνθνξίεο -από αζήκαληεο θαη ςεπδείο έσο πνιύ ζεκαληηθέο θαη ρξήζηκεο- νη δεμηόηεηεο απηέο είλαη αλαγθαίεο γηα ην λέν άλζξσπν ηόζν γηα ηελ εξγαζία ηνπ όζν θαη γηα ηηο επηινγέο ηνπ σο δξαζηήξηνπ πνιίηε θαη αηόκνπ. Η ζπκκεηνρηθή ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ νπνία επλνεί ν ππνινγηζηήο, δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα αζθεζνύλ νη καζεηέο ζηελ επηθνηλσλία, ζηε δηακόξθσζε ζέζεσλ, ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκάησλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Η πξνζσπηθή εμεξεύλεζε κπνξεί λα επηρεηξεζεί από ην καζεηή κέζσ ηνπ ππνινγηζηή. Δηζη κπνξεί λα δνθηκάζεη ηηο ηδέεο ηνπ, λα αλαθαιύςεη κεζόδνπο θαη λα πινπηίζεη ηηο γλώζεηο ηνπ. Ο «εγγξακκαηηζκόο» ηεο εηθόλαο ζηελ επνρή καο θαζίζηαηαη αλαγθαίνο. Τν ζρνιείν, δνκεκέλν πάλσ ζηνλ πξνθνξηθό θαη γξαπηό ιόγν, δελ πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο ηνπ γηα ηνλ θόζκν ηεο εηθόλαο. Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνκπζνπνηεηηθά γηα ην ζύλνιν ησλ θαηλνκέλσλ πνπ θπξίσο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ εηθόλα (δηαθήκηζε, πνιηηηθή, ηέρλε θιπ.) ώζηε λα κπνξεί λα δεη ν καζεηήο πίζσ από ηελ επηθάλεηα θαη λα εμάγεη ηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα. Τα ινγηζκηθά ηεο πξνζνκνίσζεο επηηξέπνπλ ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Η αιιαγή ησλ δεδνκέλσλ ζε κηα αλαπαξάζηαζε π.ρ. κηαο ιεηηνπξγνύζαο βελδηλνκεραλήο απηνθηλήηνπ, δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 6

7 καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο επηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη δηάθνξεο βιάβεο θαη νη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Δηζη κπνξνύλ λα πεηξακαηηζηνύλ αιιάδνληαο ηηο παξακέηξνπο θαη λα θαηαιήμνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα. Η αλαπαξάζηαζε όκσο πάληα απέρεη από ηελ πξαγκαηηθόηεηα γηαηί δελ κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ όια όζα ζα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο. Η πξνζέγγηζε ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνύλ πνηνηηθή πξνζέγγηζε θαη όρη κόλν πνζνηηθή επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα επηδεηήζνπλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, λα δνθηκάζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο θαη λα δνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνζέζεώλ ηνπο. Ο ζρεδηαζκόο ινγηζκηθνύ πνπ λα αζθεί ηνπο καζεηέο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ απξόζκελνπ κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηα παηρλίδηα πνπ απαηηνύλ ζύλζεηεο γλώζεηο, είηε θαη κε άιια ινγηζκηθά. Ο ππνινγηζηήο, αλ ρξεζηκνπνηεζεί κε ινγηζκηθά πνπ επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα έρεη ηνλ πξώην ιόγν, δελ πξνζβάιεη, δελ απνζαξξύλεη, δε θνβίδεη. Δηζη κπνξνύλ λα βνεζεζνύλ απνηειεζκαηηθά νη καζεηέο πνπ δελ πξνέξρνληαη από πξνλνκηνύρα πεξηβάιινληα θαη εθείλνη κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα απηνειέγρνληαη θαη λα απηνδηνξζώλνληαη. Με ηνλ ππνινγηζηή ε κάζεζε κπνξεί λα γίλεη από ηαιαηπσξία θαη θαηαλαγθαζκόο ζε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο θαη ραξά. Προηάζεις 1. Αληηκεηώπηζε ζρνιηθήο απνηπρίαο κε: Γηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο Σπγθξόηεζε νκάδσλ αδύλαησλ καζεηώλ εηδηθό πξόγξακκα Μεραληζκό εληνπηζκνύ ησλ αδύλαησλ καζεηώλ πνπ εηνηκάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν κε ζηόρν ηε ςπρνινγηθή ζηήξημή ηνπο. Δμαηνκηθεπκέλε εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη κε ελεξγεηηθέο κεζόδνπο κάζεζεο. 2. Έκθαζε ζηε βαζηθή εηδηθή γλώζε ηνπ θάζε ηνκέα (π.ρ. ειεθηξηζκόο γηα ηνπο Ηιεθηξνιόγνπο θαη ηνπο Ηιεθηξνληθνύο) ε νπνία δελ απαμηώλεηαη κε ην ρξόλν. Σηε βαζηθή εηδηθή γλώζε, ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, θαη ζηε γεληθή παηδεία εδξάδνληαη νη εμεηδηθεύζεηο ηνπ θάζε ηνκέα θαη ε επαγγεικαηηθή επειημία ηνπ λένπ εξγαδόκελνπ. Δξγαζηεξηαθή ζηήξημε ηεο βαζηθήο εηδηθήο γλώζεο. 3. Οξγάλσζε κειέηεο γηα λα ππνδεηρζνύλ νη ηξόπνη ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ζπλάξζξσζε ησλ γεληθώλ καζεκάησλ ηεο ΤΔΔ κε ηελ εηδηθή γλώζε θάζε ηνκέα. Να δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ην ξόιν ηεο γεληθήο παηδείαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 7

8 ζηαδηνδξνκία(επειημία). 4. Υηνζέηεζε ησλ ελεξγεηηθώλ κνξθώλ κάζεζεο θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο εηδηθήο γλώζεο θάζε ηνκέα. Η κέζνδνο project ζπγθεληξώλεη πνιιά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελεξγνύ θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Με ηελ ελεξγό κάζεζε ζα θαιιηεξγνύληαη νη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο πνπ έρεη αλάγθε ε λέα νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο. 5. Σύλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ην εξγαζηαθό γίγλεζζαη. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο εξγαζίαο επηζθέπηνληαη εξγαζηαθνύο ρώξνπο θαη εκπιεθόκελνη ή όρη ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία εθπνλνύλ εξγαζίεο θαη ελδερνκέλσο θαηαζθεπάδνπλ έξγα. Γίλεηαη ηαπηνρξόλσο θαη ρξήζε ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ. Σηηο εξγαζίεο απηέο πεξηέρνληαη θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη νη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δηαζηάζεηο ησλ ππό κειέηε αληηθεηκέλνπ ή δηαδηθαζίαο. Δπαγγεικαηίεο, ηερληθνί θαη επηζηήκνλεο επηζθέπηνληαη ηα ζρνιεία θαη αλαπηύζζνπλ έλα ζέκα πνπ γλσξίδνπλ θαιά ιόγσ ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο. 6. Ο ΣΔΠ λα γίλεηαη κε βησκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Οη καζεηέο νκαδηθά κε επηθεθαιήο εθπαηδεπηηθνύο ησλ εηδηθώλ καζεκάησλ εξεπλνύλ επί ηόπνπ ηα δηάθνξα επαγγέικαηα πνπ πξνζθέξεη ην θάζε ζρνιείν θαη εθπνλνύλ εθζέζεηο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επαγγεικάησλ, ηηο δπλαηόηεηεο απαζρόιεζεο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ πξννπηηθή ηνπο, ηηο ακνηβέο θ.α. 7. Πξννπηηθά νξγάλσζε ηεο κάζεζεο κε βάζε ηελ πιεξνθνξηθή όπσο πεξηγξάθηεθε παξαθάλσ. Η ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή καδί κε ην δηαδίθηπν κπνξνύλ λα θαηαζηήζνπλ ηελ ελεξγό κάζεζε επθνιόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε. Γηα λα κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη παξαπάλσ ξπζκίζεηο επηβάιιεηαη: Α) λα γίλεη ζπζηεκαηηθή θαη ζε βάζνο επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ Β) ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηνπο ζε επηιεγκέλα ζρνιεία κε ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ Π.Ι. 8

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι Φύλλο εργασίας : 9 Όνοµα οµάδας: Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόµαστε όλοι Επάγγελµα: η κύρια και συνεχής εργασία που κάνει κάποιος για να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του. Ο εργαζόµενος, µε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Μάθημα 5 ο Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Παπαδοσή: Όζε ζρέζε έρεη ν γξαπηόο ιόγνο κε ζύκβνια θαη θώδηθεο, άιιε ηόζε έρεη κε αμίεο, ηδενινγίεο, ππνθεηκεληθόηεηεο, εξκελείεο, θξίζεηο, ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΑΝΝΙΗ ΠΤΡΟ Α.Μ. 2008102 Ερωηήζεις δεσηέροσ κεθαλαίοσ: 1) Δμεγείζηε ηη είλαη ν θύθινο δσήο ηνπ έξγνπ. Πεξηγξάςηε ηα γεληθά βήκαηα ζε έλα κνληέιν θαηαξξάθηε. Γώζηε έλα

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα