Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )"

Transcript

1 Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια Ενυπόθηκα Κτήρια Οικόπεδα Αυτοκίνητα Έπιπλα &Σκεύη Εμπορεύματα Διαφημιστικό Υλικό Α Ύλες Γραμμάτια εισπ/εα Προκαταβολές σε Προμηθευτές Εμπ/τα Ενεχ/ντα Πελάτες Προπληρωθέντα Ενοίκια Χρεογραφα Ταμείο Καταθέσεις Όψεως Ίδια Κεφάλαια Ενυπόθηκο Δάνειο Γραμμάτια Πληρωτέα Προκαταβολές Πελατών Γραμμάτια Προεξοφληθέντα Γραμμάτια Μεταβιβασθέντα Δάνειο με ενέχυρο εμπορεύματα Προμηθευτές Φόροι Πληρωτέοι Κρατήσεις & Εισφορές Πληρωτέες Τόκοι Πληρωτέοι Κατά την διάρκεια της χρήσεως 2009 έλαβαν χώρα τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Πώληση εμπορευμάτων αξίας με υπογραφή εντόκου γραμματίου ονομαστικής τιμής 5.000, με μετρητά και τα υπόλοιπα με συμψηφισμό των προκαταβολών πελατών. Οι τόκοι του γραμματίου ανέρχονται σε Η επιχείρηση εξόφλησε το δάνειο με ενέχυρο εμπορεύματα με επιβάρυνση του λογαριασμού όψεως, ενώ κατέβαλλε για γενικά έξοδα το ποσό των Καταβλήθηκαν για αμοιβές προσωπικού 5.000, ενώ οι κρατήσεις ύψους και οι εργοδοτικές εισφορές 2.500, οφείλονταν στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων. 4. Προμηθευτής της επιχείρησης ειδοποίησε ότι μεταβιβασθέντα γραμμάτια ονομαστικής τιμής εξοφλήθηκαν από τον οφειλέτη τους. 5. H τράπεζα Ω ειδοποίησε ότι το 50% των προεξοφληθέντων γραμματίων εξοφλήθηκε από τον οφειλέτη τους. Εν συνεχεία η επιχείρηση προχώρησε στην προεξόφληση γραμματίων ονομαστικής τιμής αντί Το προϊόν της προεξόφλησης κατατέθηκε στο λογαριασμό όψεως. 6. Οι δραστηριότητες της επιχείρησης δημιούργησαν λειτουργικά έσοδα ύψους , από τα οποία εισπράχθηκε το 50%. Η επιχείρηση προχώρησε στην ρευστοποίηση χρεογράφων ονομαστικής τιμής αντί Το προϊόν της ρευστοποίησης κατατέθηκε στο λογαριασμό όψεως. 7. Πελάτης της επιχείρησης στον οποίο είχε χορηγηθεί προσωρινή πίστωση για ποσό 5.000, εξόφλησε το 50% της οφειλής του με την καταβολή μετρητών, ενώ για το υπόλοιπο ποσό υπεγράφησαν γραμμάτια στα οποία προστέθηκε τόκος Ανταλλάχθηκε αυτοκίνητο της επιχείρησης αξίας με καινούργιο αξίας με τον ακόλουθο διακανονισμό:με μεταβίβαση του παλιού αυτοκινήτου, με ονομαστικής τιμής850 στα οποία προστέθηκε τόκος 100. μετρητά και με υπογραφή γραμματίων 1

2 9. Η επιχείρηση αγόρασε εμπορεύματα αξίας το 50% με μετρητά και τα υπόλοιπα με μεταβίβαση γραμματίων. 10. Η τράπεζα Ω ειδοποίησε ότι γραμμάτια προεξοφληθέντα ονομαστικής τιμής δεν εξοφλήθηκαν κατά την λήξη τους από τον οφειλέτη τους. Η τράπεζα προχώρησε στην διαμαρτύρηση των γραμματίων καταβάλλοντας ως έξοδα διαμαρτύρησης το ποσό των 200. Η επιχείρηση εξόφλησε με την καταβολή μετρητών την υποχρέωση της προς την τράπεζα και παρέλαβε τα διαμαρτυρηθέντα γραμμάτια. 11. Την 01/08/2009 αυξήθηκαν τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης κατά με την εισφορά μετρητών και ενός αυτοκινήτου αξίας Αυτοκίνητο της επιχείρησης έπαθε ζημιά από ατύχημα ύψους 600 και αφού επισκευάστηκε η ασφαλιστική εταιρία που ήταν ασφαλισμένο το αυτοκίνητο αναγνώρισε το 50% της ζημιάς χωρίς αυτή να έχει εισπραχθεί μέχρι την 31/12/2009. Επίσης η επιχείρηση προκατέβαλλε για ασφάλιστρα το ποσό των Ζητείται: α. Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω συναλλαγών. β. Να προσδιορισθούν λογιστικά τα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως και χρήσεως δεδομένου ότι η απογραφή στις 31/12/2009 έδειξε ότι τα μένοντα εμπορεύματα ανέρχονται σε , οι πρώτες ύλες σε , το διαφημιστικό υλικό σε 7.000, οι αποσβέσεις των παγίων ανέρχονται σε , ενώ το 50% των προπληρωθέντων ενοικίων κατέστη δεδουλευμένο. Τέλος οφείλονται στην επιχείρηση διάφορα λειτουργικά έσοδα ύψους

3 Λύση Άσκησης 2 Γραμμάτια εισπρακτέα Ταμείο Προκαταβολές Πελατών Εμπορεύματα Τόκοι πιστωτικοί Δάνειο με ενέχυρο εμπορεύματα Καταθέσεις Όψεως Εμπορεύματα Εμπορεύματα Ενεχ/ντα Γενικά Έξοδα 300 Ταμείο Αμοιβές προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές Ταμείο Κρατήσεις & εισφορές πληρ Γραμμάτια μεταβιβασθέντα Γραμμάτια εισπρακτέα Γραμμάτια προεξοφληθέντα Γραμμάτια εισπρακτέα Καταθέσεις Όψεως Έξοδα προεξόφλησης 150 Γραμμάτια προεξ/ντα Ταμείο Έσοδα εισπρακτέα Λειτ. Έσοδα

4 11 Καταθέσεις Όψεως Χρεόγραφα Κέρδη από ρευστοποίηση χρεογράφων Ταμείο Γραμμάτια εισπρακτέα Πελάτες Τόκοι πιστωτικοί Αυτοκίνητα Τόκοι χρεωστικοί 100 Αυτοκίνητα Ταμείο Γραμμάτια πληρωτέα 850 Κέρδη από ανταλλαγή αυτοκινήτου Εμπορεύματα Ταμείο Γραμμάτια μεταβιβασθέντα Γραμμάτια Διαμαρτυρηθέντα Ταμείο Γραμμάτια προεξοφληθέντα Γραμμάτια εισπρακτέα Ταμείο Αυτοκίνητα Ίδια Κεφάλαια Ζημιά από κατ. Αυτ/ου 600 Ταμείο Απαιτήσεις από ασφαλιστική Εταιρία 300 Ζημιά από κατ. Αυτ/ου 300 4

5 20 Προκαταβολές ασφαλίστρων Ταμείο Εμπορεύματα Κέρδη από πώληση εμπορευμάτων Αναλώσεις Α Υλών Α Ύλες Αναλωθέν Διαφ. Υλικό Διαφ. Υλικό Αποσβέσεις Αποσβεσθέντα Πάγια Ενοίκια Προπληρωθέντα Ενοίκια έσοδα εισπρακτέα Λειτ. Έσοδα Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Γενικά Έξοδα 300 Αμοιβές προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές Έξοδα προεξόφλησης 150 Τόκοι χρεωστικοί 100 Αναλώσεις Α Υλών Αναλωθέν Διαφ. Υλικό Αποσβέσεις Ενοίκια

6 28 Κέρδη από πώληση εμπορευμάτων Λειτ. Έσοδα Τόκοι πιστωτικοί 500 Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Κέρδη εκμετάλλευσης Αποτελέσματα χρήσεως 300 Ζημιά από καταστροφή αυτ/ου Κέρδη από ρευστοποίηση χρεογράφων Κέρδη από ανταλλαγή αυτοκινήτου 250 Αποτελέσματα χρήσεως Κέρδη εκμετάλλευσης Αποτελέσματα χρήσεως Αποτελέσματα χρήσεως Κέρδη χρήσεως Κέρδη χρήσεως Ίδια Κεφάλαια