ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης /0009(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 (COM(2015)0010 C8-0007/ /0009(COD)) Συντάκτης γνωμοδότησης: Lambert van Nistelrooij AD\ doc PE v02-00 Ενωμένη στην πολυμορφία

2 PA_Legam PE v /29 AD\ doc

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει την κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ στην πραγματική οικονομία με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την βελτίωση της ποιότητας της ζωής για τους πολίτες της ΕΕ, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση. Με προϋπολογισμό ύψους περίπου 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συγχρηματοδοτήσεων και επενδύσεων μόχλευσης μέσω επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων, η πολιτική συνοχής και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της (ΕΔΕΤ) αντιπροσωπεύουν τα κύρια μέσα υλοποίησης των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Με την έγκριση 266 προγραμμάτων έως το τέλος του Φεβρουαρίου 2015, που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 256 δισεκατομμύρια ευρώ, οι επενδύσεις διοχετεύονται προς την τόνωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και στην προώθηση της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα υπόλοιπα 122 προγράμματα που προβλέπεται να εγκριθούν έως τα μέσα του 2015, θα έχουν τον ίδιο στόχο δηλαδή την εξασφάλιση μιας πραγματικής ανάπτυξης του ΑΕΠ, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. Με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί ένα νέο μέσο που αποσκοπεί στην κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις κατά τα επόμενα τρία έτη, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο των δημόσιων πόρων και προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις. Το ΕΤΣΕ (EFSI) θα περιοριστεί σε έργα που αποδίδουν υψηλή κοινωνική και οικονομική αξία, με υψηλό προφίλ κινδύνου - απόδοσης και τα οποία είναι από οικονομικής και τεχνικής απόψεως βιώσιμα, έχοντας αρχικό προϋπολογισμό ύψους 21 δισεκατομμυρίων ευρώ (5 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΕΤΕπ και 16 δισεκατομμύρια από τον προϋπολογισμό της Ένωσης) ο οποίος θα πολλαπλασιαστεί μέσω ιδιωτικών επενδύσεων, της συμμετοχής των κρατών μελών και των τραπεζών στήριξης καθώς και μέσω μηχανισμών χρηματοοικονομικής τεχνικής σε έως και 315 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρά το γεγονός ότι αμφότερα τα ταμεία ΕΔΕΤ και ΕΤΣΕ αποτελούν μέσα τα οποία στηρίζουν τις στρατηγικές επενδύσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Ένωσης, υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ τους ως προς το πεδίο εφαρμογής τους και τους στόχους, γεγονός το οποίο θα πρέπει να υπογραμμιστεί. Σύμφωνα με τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013), τα ΕΔΕΤ παρέχουν υποστήριξη μέσω πολυετών προγραμμάτων, με στόχο την υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και στις ειδικές αποστολές των Ταμείων σύμφωνα με τους στόχους όπως καθορίζονται στο άρθρο 174, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Το ΕΤΣΕ, έχοντας το άρθρο 175, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ ως νομική του βάση αποσκοπεί, επιπλέον, στην παρέμβαση σε επίπεδο έργων με στόχο την κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων και τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω της παροχής της ικανότητας ανάληψης κινδύνου από την ΕΤΕπ. AD\ doc 3/29 PE v02-00

4 Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι ο στόχος της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 θα πρέπει να επικεντρωθεί στην υπογράμμιση αυτών των διαφορών, καθώς και στη σημασία της εξασφάλισης του αποτελεσματικού συντονισμού και της συνάρθρωσης των μέσων και της αποφυγής ενδεχόμενων υποκαταστάσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι συνέργιες και να υπάρξει αύξηση της προστιθεμένης αξίας τους. Η σημερινή αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής είναι προσανατολισμένη στην απόδοση και πριν δεσμευθούν οι επενδύσεις των ΕΔΕΤ, θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί το κατάλληλο περιβάλλον για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου τους. Πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευσης, ή μεταρρυθμίσεις φιλικές προς τις επιχειρήσεις, προκειμένου να αρχίσουν οι επενδύσεις. Έχοντας τις προϋποθέσεις για οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα εξασφαλισμένες και στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, και μέσω της δέσμευσης των κρατών μελών για πλέον αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων, είναι πιο εύκολο να επιτευχθούν συνέργιες μεταξύ των δύο αυτών μέσων, οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης επιμένει ότι επιβάλλεται η υποστήριξη από τα ΕΔΕΤ και το ΕΤΣΕ να είναι συμπληρωματική και ότι το ένα μέσο δεν θα αποκλείει το άλλο. Η χρήση των ΕΔΕΤ διέπεται από τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων και από τους σχετικούς ειδικούς κανονισμούς του Ταμείου. Επειδή το ΕΤΣΕ δε συνιστά χρηματοπιστωτικό μέσο κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού, δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός για τα ΕΔΕΤ ο οποίος να εξασφαλίζει την καταβολή άμεσων συνεισφορών στο κεφάλαιο του ΕΤΣΕ. Υφίσταται, ωστόσο, η δυνατότητα συνδυασμού των ΕΔΕΤ με επενδύσεις που πραγματοποιούνται από το ΕΤΣΕ σε επίπεδο μεμονωμένων έργων, όπου ένα τμήμα θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τα ΕΔΕΤ και ένα άλλο από το ΕΤΣΕ. Το έργο θα πρέπει να συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο των ΕΔΕΤ, να εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και να είναι επίσης σύμφωνο με τους στόχους των ΕΔΕΤ. Επιπλέον, η συμμετοχή των ΕΔΕΤ μπορεί να είναι δυνατή μέσω επενδυτικών πλατφορμών που μπορούν να είναι περιφερειακές (σε ορισμένες περιπτώσεις διασυνοριακές με τη συμμετοχή περισσοτέρων κρατών μελών), τομεακές (σε πολλά κράτη μέλη σε έναν τομέα) και εθνικές (ομαδοποίηση ορισμένων επενδυτικών έργων στην επικράτεια ενός κράτους μέλους). Οι διαχειριστικές αρχές στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ θα μπορούν να αποφασίζουν είτε να επενδύσουν στο κεφάλαιο μιας επενδυτικής πλατφόρμας, είτε να συμβάλλουν σε μια διευκόλυνση μέσω της οποίας τα χρηματοδοτούμενα χρηματοπιστωτικά μέσα από το ΕΔΕΤ και μια επενδυτική πλατφόρμα θα μπορούσαν να επενδύσουν από κοινού σε συγκεκριμένα έργα μαζί με ιδιώτες επενδυτές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την παροχή ειδικών ρυθμίσεων για τον πιθανό συνδυασμό των μέσων. Κατά τα προσεχή έτη θα συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών. Αυτές οι ειδικές ρυθμίσεις θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ εξουσιοδότηση πράξη. Αν και οι εδαφικές πτυχές δεν αποτελούν το κύριο μέλημα του ΕΤΣΕ, επειδή η βιωσιμότητα των έργων αποτελεί το τελικό κριτήριο είναι σημαντικό, από την άποψη της περιφερειακής PE v /29 AD\ doc

5 ανάπτυξης να διασφαλιστεί η ύπαρξη γεωγραφικής ισορροπίας σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, τα διασυνοριακά έργα έχουν αποδείξει ότι παρέχουν υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Υπό αυτήν την προοπτική, η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσουν και να υποβάλουν τις αξιολογήσεις τους μεταξύ άλλων και σχετικά με τον συντονισμό των επενδύσεων του ΕΤΣΕ με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης και ειδικότερα με τα ΕΔΕΤ, καθώς και τον αντίκτυπο στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η πραγματική απορρόφηση των έργων του ΕΤΣΕ από τα ΕΔΕΤ μπορεί να έχει σημασία για την αξιολόγηση. Στα επόμενα έτη, η πραγματική χρήση των ΕΔΕΤ σε συνδυασμό με το ΕΤΣΕ θα οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα σε επίπεδο έργου. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 1 Αιτιολογική αναφορά 1 Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 172, το άρθρο 173, το άρθρο 175 παράγραφος 3 και το άρθρο 182 παράγραφος 1, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 172, το άρθρο 173, το άρθρο 174, το άρθρο 175 παράγραφος 3 και το άρθρο 182 παράγραφος 1, 2 Αιτιολογική σκέψη 1 (1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου των επενδύσεων στην Ένωση. Οι επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 15% σε σχέση με την κορύφωση που εμφάνισαν το Η έλλειψη επενδύσεων (1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου των επενδύσεων και της αξιοποίησης της γνώσης στην Ένωση. Οι επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 15% σε σχέση με την κορύφωση που εμφάνισαν το 2007, AD\ doc 5/29 PE v02-00

6 στην Ένωση οφείλεται ειδικότερα στην αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της οικονομίας και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που βαρύνουν τα κράτη μέλη. Η εν λόγω έλλειψη επενδύσεων επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη και επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές και την ανταγωνιστικότητα. επηρεάζοντας όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και ειδικότερα τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Όλες αυτές τις περιφέρειες, και ιδίως εκείνες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, πάσχουν από έλλειψη επενδύσεων, εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της οικονομίας και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που βαρύνουν τα κράτη μέλη. Η εν λόγω έλλειψη επενδύσεων επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη και επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές και την ανταγωνιστικότητα. Κατά συνέπεια, παρεμποδίζει την ταχύτερη υλοποίηση τόσο των στόχων της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη όσο και της διαδικασίας περιορισμού των περιφερειακών ανισοτήτων. 3 Αιτιολογική σκέψη 2 (2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση για την αναστροφή του φαύλου κύκλου που προκάλεσε η έλλειψη επενδύσεων. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η δημοσιονομική ευθύνη αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την τόνωση των επενδύσεων. Σε συνδυασμό με μια νέα ώθηση στη χρηματοδότηση επενδύσεων, αυτές οι προϋποθέσεις μπορούν να συμβάλλουν στην καθιέρωση ενός ενάρετου κύκλου όπου τα επενδυτικά έργα συμβάλλουν στη στήριξη της απασχόλησης και της ζήτησης και οδηγούν σε διατηρήσιμη αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού. (2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση για την αναστροφή του φαύλου κύκλου που προκάλεσε η έλλειψη επενδύσεων και η συνεχιζόμενη αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η δημοσιονομική ευθύνη αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την τόνωση των επενδύσεων, ενώ η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού για τις επενδύσεις περιβάλλοντος στα κράτη μέλη θα μπορούσε να τονώσει την οικονομική ανάκαμψη. Σε συνδυασμό με μια νέα ώθηση στη χρηματοδότηση επενδύσεων, αυτές οι προϋποθέσεις μπορούν να συμβάλλουν στην καθιέρωση ενός ενάρετου κύκλου όπου τα επενδυτικά έργα PE v /29 AD\ doc

7 συμβάλλουν στη στήριξη της απασχόλησης και της ζήτησης και οδηγούν σε διατηρήσιμη αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού. 4 Αιτιολογική σκέψη 4 (4) Στη διάρκεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ένωση κατέβαλε προσπάθειες για την προαγωγή της ανάπτυξης, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών που παρατίθενται στην στρατηγική «Ευρώπη 2020», οι οποίες θέτουν σε εφαρμογή μια προσέγγιση για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενίσχυσε επίσης τον ρόλο της στην παρότρυνση και προώθηση των επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση, εν μέρει με την αύξηση κεφαλαίου τον Ιανουάριο Απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντιμετώπιση των επενδυτικών αναγκών της Ένωσης και η αποδοτική χρήση και διοχέτευση της ρευστότητας της αγοράς στη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδυτικών έργων. (4) Στη διάρκεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ένωση κατέβαλε προσπάθειες για την προαγωγή της ανάπτυξης, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών που παρατίθενται στην στρατηγική «Ευρώπη 2020», οι οποίες θέτουν σε εφαρμογή μια προσέγγιση για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενίσχυσε επίσης τον ρόλο της στην παρότρυνση και προώθηση των επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση, εν μέρει με την αύξηση κεφαλαίου τον Ιανουάριο Απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για τον συντονισμό των πολιτικών και των μέσων και προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των επενδυτικών αναγκών της Ένωσης, με στόχο την επίτευξη αρμονικής ανάπτυξης, καθώς και η αποδοτική χρήση και διοχέτευση της ρευστότητας της αγοράς στη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδυτικών έργων. 5 Αιτιολογική σκέψη 9 (9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση πρέπει να βελτιωθεί με την άρση των (9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση πρέπει να βελτιωθεί και να AD\ doc 7/29 PE v02-00

8 εμποδίων στις επενδύσεις, την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς και τη βελτίωση της κανονιστικής προβλεψιμότητας. Το έργο του ΕΤΣΕ, και οι επενδύσεις στην Ευρώπη εν γένει, θα πρέπει να επωφεληθούν από το εν λόγω συνοδευτικό έργο. σταθεροποιηθεί με την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς και τη βελτίωση της κανονιστικής προβλεψιμότητας. Το έργο του ΕΤΣΕ, και οι επενδύσεις στην Ευρώπη εν γένει, θα πρέπει να επωφεληθούν από το εν λόγω συνοδευτικό έργο. 6 Αιτιολογική σκέψη 10 (10) Σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι να συμβάλει στην επίλυση των δυσχερειών στη χρηματοδότηση και υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων στην Ένωση και να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Στόχος είναι η μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι επίσης σκόπιμο να επεκταθεί το ευεργέτημα της αυξημένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ήτοι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους. Η υπέρβαση των υφιστάμενων επενδυτικών δυσχερειών της Ευρώπης θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης. (10) Σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι να συμβάλει στην επίλυση των δυσχερειών στη χρηματοδότηση και υλοποίηση παραγωγικών και στρατηγικών επενδύσεων στην Ένωση, που είναι από οικονομική και κοινωνική άποψη σημαντικές για την ενθάρρυνση της βιώσιμης οικονομίας και τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης, και να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως σε περιφέρειες όπου η πρόσβαση αυτή αντιμετωπίζει διαρθρωτικούς περιορισμούς. Στόχος είναι η μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο περιβάλλον για την ίδρυση καινοτόμων νέων επιχειρήσεων. Είναι επίσης σκόπιμο να επεκταθεί το ευεργέτημα της αυξημένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ήτοι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους. Η υπέρβαση των υφιστάμενων επενδυτικών δυσχερειών της Ευρώπης θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης. PE v /29 AD\ doc

9 7 Αιτιολογική σκέψη 11 (11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει στρατηγικές επενδύσεις υψηλής οικονομικής προστιθέμενης αξίας που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης. (11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει στρατηγικές επενδύσεις υψηλής οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστιθέμενης αξίας. Οι εν λόγω επενδύσεις θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό συμπληρωματικότητας και συνοχής με τις επενδύσεις άλλων μέσων της Ένωσης και να επωφελούνται με αυτόν τον τρόπο από θετικούς εξωτερικούς παράγοντες προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι των πολιτικών που ασκεί η Ένωση και οι στόχοι για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 8 Αιτιολογική σκέψη 14 (14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας. Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε έργα που προωθούν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την (14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε έργα υψηλής οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας, και συγχρόνως να συμβάλλει στην ενίσχυση της ενωσιακής οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, προλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία νέων ανισορροπιών μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ένωσης. Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε έργα που προωθούν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών AD\ doc 9/29 PE v02-00

10 ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως καταλύτης για την ιδιωτική χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς, ώστε να εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και στρατηγική χρήση των δημόσιων κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να συμβάλει σε αυτή την αποτελεσματική και στρατηγική χρήση. εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως καταλύτης για την ιδιωτική χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς, ώστε να εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και στρατηγική χρήση των δημόσιων κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να συμβάλει σε αυτή την αποτελεσματική και στρατηγική χρήση. Θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στις εμπειρίες και πρακτικές των περιφερειών, όσον αφορά τη χρήση μέσων της αγοράς. 9 Αιτιολογική σκέψη 15 (15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η προσθετικότητα επί των υφιστάμενων δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ άλλων και στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την χρηματοπιστωτική κρίση. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση από άλλες πηγές με λογικούς όρους. (15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστούν η προσθετικότητα και η συμπληρωματικότητα ως προς τις υφιστάμενες δραστηριότητες. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις μειονεκτούσες από γεωγραφική και δημογραφική άποψη περιοχές (όπως οι εξόχως απόκεντρες, οι υπερβόρειες, οι νησιωτικές ή οι ορεινές περιοχές) καθώς και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από υψηλή ανεργία και που, γενικότερα, έχουν πληγεί περισσότερο από την χρηματοπιστωτική κρίση. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν PE v /29 AD\ doc

11 υπάρχει διαθέσιμη πλήρης χρηματοδότηση από άλλες πηγές με λογικούς χρηματοοικονομικούς όρους ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι επιπτώσεις παραγκωνισμού (crowding-out effect ) μεταξύ των διαφόρων πόρων σε επίπεδο έργων. 10 Αιτιολογική σκέψη 16 (16) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε επενδύσεις που αναμένεται να είναι οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες, οι οποίες ενδέχεται να συνεπάγονται έναν βαθμό κατάλληλου κινδύνου, και παράλληλα να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ. (16) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε επενδύσεις που αναμένεται να είναι οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες, οι οποίες ενδέχεται να συνεπάγονται έναν βαθμό κατάλληλου κινδύνου, και παράλληλα να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ. Είναι συνεπώς απαραίτητο να θεσπιστούν σαφείς αρχές, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη χρήση της στήριξης από το ΕΤΣΕ. 11 Αιτιολογική σκέψη 20 (20) Στο επίπεδο των έργων, τα τρίτα μέρη δύνανται να συγχρηματοδοτούν με το ΕΤΣΕ σε βάση μεμονωμένου έργου ή μέσω επενδυτικών πλατφορμών που αφορούν συγκεκριμένους γεωγραφικούς ή θεματικούς τομείς. (20) Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία προκειμένου να συμβάλουν στη χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ, σύμφωνα με τους στόχους, τις αρχές και τους κανόνες βάσει του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται στα εν λόγω ταμεία και ειδικότερα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου AD\ doc 11/29 PE v02-00

12 και του Συμβουλίου 1α (κανονισμός περί «Κοινών Διατάξεων») και βάσει των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων. Η ευελιξία της εν λόγω προσέγγισης αναμένεται να ευνοήσει τις συνέργειες μεταξύ των μέσων της Ένωσης, να εξασφαλίσει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία και να ενισχύσει τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδυτών στους επενδυτικούς τομείς που στοχεύει το ΕΤΣΕ. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρης συμπληρωματικότητα μεταξύ μέσων και επενδύσεων, χωρίς υποκατάσταση των χρηματοδοτικών μέσων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, ούτως ώστε να αποφεύγονται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι επιπτώσεις παραγκωνισμού (crowding-out effect ) μεταξύ αυτών. 1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΕ L 347, , σ. 320). 12 Αιτιολογική σκέψη 21 PE v /29 AD\ doc

13 (21) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων ώστε να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων για τα οποία υπάρχει εγγύηση της ΕΕ. Η ευελιξία της προσέγγισης αυτής θα πρέπει να μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτών στ ους επενδυτικούς τομείς που στοχεύει το ΕΤΣΕ. (21) Στο επίπεδο των έργων, τα τρίτα μέρη δύνανται να συγχρηματοδοτούν με το ΕΤΣΕ σε βάση μεμονωμένου έργου ή μέσω επενδυτικών πλατφορμών που αφορούν συγκεκριμένους γεωγραφικούς ή θεματικούς τομείς. Η υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων σε περιφερειακές, εθνικές και τομεακές επενδυτικές πλατφόρμες θα πρέπει να είναι δυνατή υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να καθορίζονται μέσω κατ εξουσιοδότηση πράξεων της Επιτροπής. 13 Αιτιολογική σκέψη 25 (25) Η ΕΤΕπ θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ με σκοπό την εκτίμηση της συνάφειας, των αποτελεσμάτων τους και των επιπτώσεών τους και για τον εντοπισμό πτυχών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση μελλοντικών δραστηριοτήτων. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να συμβάλλουν στη λογοδοσία και την ανάλυση της βιωσιμότητας. (25) Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογούν τακτικά τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ με σκοπό την εκτίμηση της συνάφειας, των αποτελεσμάτων τους, των επιπτώσεών τους και του συντονισμού, της συμπληρωματικότητας και της συμβατότητάς τους με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης και ειδικότερα με την στήριξη από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, καθώς και για τον εντοπισμό πτυχών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση μελλοντικών δραστηριοτήτων. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να συμβάλλουν στη λογοδοσία και την ανάλυση της βιωσιμότητας. 14 AD\ doc 13/29 PE v02-00

14 Αιτιολογική σκέψη 29 (29) Για τη μερική χρηματοδότηση της συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να μειωθούν τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος «Ορίζων 2020» το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία , που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τα προγράμματα αυτά εξυπηρετούν σκοπούς που δεν αναπαράγονται από το ΕΤΣΕ. Ωστόσο, η μείωση των κονδυλίων αμφοτέρων των προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων αναμένεται να εξασφαλίσει περισσότερες επενδύσεις σε ορισμένους τομείς των αντίστοιχων εντολών τους από ό, τι είναι δυνατό μέσω των υφιστάμενων προγραμμάτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εγγύηση της ΕΕ για να πολλαπλασιάσει το χρηματοδοτικό αποτέλεσμα στους συγκεκριμένους τομείς έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, και υποδομών μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας σε σύγκριση με το αν οι πόροι είχαν δαπανηθεί μέσω επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να ανακατευθυνθεί μέρος της χρηματοδότησης, που προβλέπεται σήμερα για τα εν λόγω προγράμματα, προς όφελος του ΕΤΣΕ. (29) Για τη μερική χρηματοδότηση της συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να μειωθούν τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος «Ορίζων 2020» το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία , που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τα προγράμματα αυτά εξυπηρετούν σκοπούς που δεν αναπαράγονται από το ΕΤΣΕ. Ωστόσο, η μείωση των κονδυλίων αμφοτέρων των προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων αναμένεται να εξασφαλίσει περισσότερες επενδύσεις σε ορισμένους τομείς των αντίστοιχων εντολών τους από ό, τι είναι δυνατό μέσω των υφιστάμενων προγραμμάτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εγγύηση της ΕΕ για να πολλαπλασιάσει το χρηματοδοτικό αποτέλεσμα στους συγκεκριμένους τομείς έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, και υποδομών μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας σε σύγκριση με το αν οι πόροι είχαν δαπανηθεί μέσω επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να ανακατευθυνθεί μέρος της χρηματοδότησης, που προβλέπεται σήμερα για τα εν λόγω προγράμματα, προς όφελος του ΕΤΣΕ. Η χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ έργων που προωθούν τη σύσταση νέων επιχειρήσεων καθώς και άλλες δραστηριότητες σχετικές με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, να παρέχει PE v /29 AD\ doc

15 προστιθέμενη αξία για την πραγματική οικονομία. 15 Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα) (29α) Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν για ανακατεύθυνση της διαθέσιμης χρηματοδότησης, προς την εγγύηση της ΕΕ, από προγράμματα εκτός του «Ορίζων 2020» και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». 16 Αιτιολογική σκέψη 31 (31) Εντός της Ένωσης, υπάρχει μεγάλος αριθμός δυνητικά βιώσιμων έργων που δεν χρηματοδοτούνται λόγω έλλειψης βεβαιότητας και διαφάνειας όσον αφορά τα εν λόγω έργα. Συχνά, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν γνωρίζουν τα έργα ή δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση των επενδυτικών κινδύνων. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών μελών, θα πρέπει να προωθήσουν τη δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών έργων στην Ένωση, που ενδείκνυνται για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ο εν λόγω «δίαυλος έργων», θα πρέπει να (31) Εντός της Ένωσης, υπάρχει μεγάλος αριθμός δυνητικά βιώσιμων έργων που δεν χρηματοδοτούνται λόγω έλλειψης βεβαιότητας και διαφάνειας όσον αφορά τα εν λόγω έργα. Συχνά, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν γνωρίζουν τα έργα ή δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση των επενδυτικών κινδύνων. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών μελών, θα πρέπει να προωθήσουν τη δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών έργων στην Ένωση, που ενδείκνυνται για την πραγματοποίηση κατάλληλων επενδύσεων, οι οποίες μπορούν να AD\ doc 15/29 PE v02-00

16 εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με επενδυτικά σχέδια έργων σε τακτική και δομημένη βάση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν αξιόπιστες πληροφορίες επί των οποίων θα βασίζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις. αναπτυχθούν, μεταξύ άλλων, μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο εν λόγω «δίαυλος έργων», θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με επενδυτικά σχέδια έργων σε τακτική και δομημένη βάση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν αξιόπιστες πληροφορίες επί των οποίων θα βασίζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις. 17 Αιτιολογική σκέψη 32 (32) Τα κράτη μέλη έχουν επίσης αρχίσει εργασίες σε εθνικό επίπεδο για τη δημιουργία και προώθηση διαύλων έργων για έργα εθνικής σημασίας. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ πρέπει να παρέχουν συνδέσμους προς τις συνοδευτικές εθνικές δεξαμενές έργων. (32) Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, και οι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών πλατφορμών καινοτομίας, των περιφερειακών οργανισμών ανάπτυξης και των αρχών διαχείρισης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις πληροφορίες τους κατά τη δημιουργία και προώθηση διαύλων έργων για έργα εθνικής, περιφερειακής, διασυνοριακής ή μακροπεριφερειακής σημασίας. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ πρέπει να παρέχουν συνδέσμους προς τις συνοδευτικές εθνικές δεξαμενές έργων. 18 Αιτιολογική σκέψη 34 PE v /29 AD\ doc

17 (34) Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας προς τους ευρωπαίους πολίτες, η ΕΤΕπ θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο και τον αντίκτυπο του ΕΤΣΕ. (34) Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας προς τους ευρωπαίους πολίτες, η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την πρόοδο και τον αντίκτυπο του ΕΤΣΕ. 19 Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 1 Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 1. Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των επενδύσεων στην Ένωση και η εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση για εταιρείες που απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της παροχής ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»). Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 1. Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), η οποία διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των ανταγωνιστικών και αποδοτικών επενδύσεων στην Ένωση και η εξασφάλιση μεγαλύτερης και προσιτής χρηματοδότησης για εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων νεοσύστατων επιχειρήσεων, που απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της παροχής ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»). 1α. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ εξασφαλίζουν ότι η στήριξη από το ΕΤΣΕ είναι συμβατή με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης και συμπληρωματική προς αυτά και ότι συμβάλλει επίσης στην AD\ doc 17/29 PE v02-00

18 2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην προσχώρηση κρατών μελών. Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης των υφιστάμενων συνεισφερόντων, η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι επίσης ανοικτή στην προσχώρηση τρίτων μερών, περιλαμβανομένων των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή δημοσίων φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από κράτη μέλη, και οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα. επίτευξη του στόχου της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην προσχώρηση κρατών μελών. Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης των υφιστάμενων συνεισφερόντων, η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι επίσης ανοικτή στην προσχώρηση τρίτων μερών, περιλαμβανομένων των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή δημοσίων φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από κράτη μέλη, περιφερειακών και τοπικών αρχών και οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα. 20 Άρθρο 1 α (νέο) Άρθρο 1α Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: (1) ως «επενδυτική πλατφόρμα» νοείται μια συμφωνία συγχρηματοδότησης που έχει θεσπισθεί για τη χρηματοδότηση μιας ομάδας έργων τα οποία θα μπορούν να λάβουν τη μορφή νομικά ενσωματωμένου φορέα ειδικού σκοπού, λογαριασμού υπό διαχείριση ή σύμβασης. μια επενδυτική πλατφόρμα μπορεί να είναι περιφερειακή (σε ορισμένες περιπτώσεις συγκεντρώνοντας αρκετά κράτη μέλη και/ή περιφέρειες), εθνική (με ομαδοποίηση ορισμένων επενδυτικών έργων στην επικράτεια ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους) ή τομεακή (ομαδοποίηση αρκετών κρατών μελών σε έναν τομέα) (2) ως «τρίτο μέρος» νοείται ένας δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, εκτός από την Επιτροπή ή από την ΕΤΕπ, και ο PE v /29 AD\ doc

19 οποίος μπορεί, με την επιφύλαξη της συναίνεσης των υφιστάμενων χρηματοδοτών, να συμβάλει άμεσα στο ΕΤΣΕ και να συμμετάσχει στη δομή διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, των εθνικών τραπεζών προώθησης ή των δημόσιων φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από τα κράτη μέλη, φορέων του ιδιωτικού τομέα και φορέων εκτός της Ένωσης (3)ως «προσθετικότητα» νοείται η αποφυγή στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των επιπτώσεων παραγκωνισμού (crowding-out effect ) μεταξύ του ΕΤΣΕ και των λοιπών ταμείων της Ένωσης ή των ιδιωτικών πόρων σε επίπεδο έργων και η χρήση του ΕΤΣΕ μόνο όταν δεν υπάρχει πλήρης χρηματοδότηση από άλλες πηγές. 21 Άρθρο 2 παράγραφος 2 εδάφια 1 και 2 2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) εντός της ΕΤΕπ. Ο ΕΚΕΣ έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει συμβουλευτική στήριξη για τον εντοπισμό, την κατάρτιση και ανάπτυξη επενδυτικών έργων και ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει στήριξη για τη χρήση τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του έργου, τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, τη χρήση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συμβουλές, κατά περίπτωση, σε 2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) εντός της ΕΤΕπ. Ο ΕΚΕΣ παρέχει στήριξη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις συγκεκριμένες ανάγκες των κρατών μελών. Έχει ως στόχο να αξιοποιήσει και να συμπληρώσει τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει συμβουλευτική στήριξη για τον εντοπισμό, την κατάρτιση και ανάπτυξη επενδυτικών έργων και ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Αυτό περιλαμβάνει στήριξη για τη χρήση τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του έργου, τη χρήση AD\ doc 19/29 PE v02-00

20 συναφή ζητήματα νομοθεσίας της ΕΕ. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο ΕΚΕΣ αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και των αρχών διαχείρισης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, τη χρήση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συμβουλές, κατά περίπτωση και χωρίς να θίγεται η αρμοδιότητα της Επιτροπής να επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, σε συναφή ζητήματα νομοθεσίας της ΕΕ. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο ΕΚΕΣ αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εμπειρογνωμόνων τεχνικής βοήθειας, των εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών πλατφορμών καινοτομίας, των αρχών διαχείρισης και των επιτροπών παρακολούθησης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, καθώς και των περιφερειακών αναπτυξιακών οργανισμών. 22 Άρθρο 3 παράγραφος 1 1. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον στρατηγικό προσανατολισμό, τη στρατηγική κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού και επιχειρησιακές πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της επενδυτικής πολιτικής των έργων τα οποία μπορεί να στηρίξει το ΕΤΣΕ και το προφίλ κινδύνου του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους στόχους δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως πρόεδρο. 1. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον στρατηγικό προσανατολισμό, τη στρατηγική κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού και επιχειρησιακές πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της επενδυτικής πολιτικής των έργων τα οποία μπορεί να στηρίξει το ΕΤΣΕ και το προφίλ κινδύνου του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους στόχους δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. Κατά τον εν λόγω καθορισμό, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να αποφευχθεί η γεωγραφική συγκέντρωση. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως πρόεδρο. PE v /29 AD\ doc

21 23 Άρθρο 3 παράγραφος 5 5. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ διαθέτει επιτροπή επενδύσεων που είναι υπεύθυνη για την εξέταση πιθανών πράξεων σύμφωνα με τις επενδυτικές πολιτικές του ΕΤΣΕ και για την έγκριση της παροχής στήριξης μέσω της εγγύησης της ΕΕ για πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους τοποθεσία. Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας στην χρηματοδότηση και διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών ετών. Οι αποφάσεις της επιτροπής επενδύσεων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. 5. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ διαθέτει επιτροπή επενδύσεων που είναι υπεύθυνη για την εξέταση πιθανών πράξεων σύμφωνα με τις επενδυτικές πολιτικές του ΕΤΣΕ και για την έγκριση της παροχής στήριξης μέσω της εγγύησης της ΕΕ για πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5. Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας στη χρηματοδότηση έργων και καλύπτουν ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας, μεταξύ άλλων και στον τομέα περιφερειακής ανάπτυξης, και διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών ετών. Οι αποφάσεις της επιτροπής επενδύσεων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. 24 Άρθρο 3 παράγραφος 5 α (νέα) 5α. Η Επιτροπή Επενδύσεων λαμβάνει υπόψη τον στόχο της Ένωσης για ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής καθώς και για την αποφυγή περαιτέρω ανισορροπιών μεταξύ των περιφερειών, αποσκοπώντας AD\ doc 21/29 PE v02-00

22 στην επίτευξη αρμονικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ένωση. 25 Άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο 1 2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη διενέργεια χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της Ένωσης και στηρίζουν οιονδήποτε από τους παρακάτω γενικούς στόχους: α) ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων στους τομείς των μεταφορών, ιδιαίτερα σε βιομηχανικά κέντρα ενέργεια, ιδίως ενεργειακές διασυνδέσεις και ψηφιακές υποδομές β) επενδύσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση, την υγεία, την έρευνα και ανάπτυξη, την τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών και την καινοτομία γ) επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης και αποδοτικότητας των πόρων δ) έργα υποδομής στους τομείς του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της αστικής ανάπτυξης, καθώς και στον κοινωνικό τομέα 2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη διενέργεια χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της Ένωσης καθώς και με τη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και στηρίζουν οιονδήποτε από τους παρακάτω γενικούς στόχους: α) ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων στους τομείς των μεταφορών και των διασυνοριακών συνδέσεων, ιδιαίτερα σε βιομηχανικά και τουριστικά κέντρα ενέργεια, ιδίως ενεργειακές διασυνδέσεις και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ψηφιακές υποδομές β) επενδύσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση, την κοινωνική ενσωμάτωση, την υγεία, την έρευνα και ανάπτυξη, την τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών και την καινοτομία, καθώς και την γαλάζια ανάπτυξη γ) επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης και αποδοτικότητας των πόρων δ) έργα υποδομής στους τομείς του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της αστικής ανάπτυξης, καθώς και στον κοινωνικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων, PE v /29 AD\ doc

23 ε) χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου για κεφάλαια κίνησης. κατά περίπτωση, των τομέων της κοινωνικής στέγασης και των δημόσιων υπηρεσιών ε) χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου για κεφάλαια κίνησης. 26 Άρθρο 5 παράγραφος 2 α (νέα) 2α. Οι εν λόγω δράσεις θα συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, στην οποία λαμβάνει χώρα η δράση 27 Άρθρο 5 παράγραφος 4 4. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ. 4. Τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ, σύμφωνα με τους στόχους, τις αρχές και τους κανόνες βάσει του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται για τα εν λόγω ταμεία, και βάσει των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων. Εξασφαλίζονται ο συντονισμός, η συμπληρωματικότητα, η συνοχή και οι συνέργιες. Δεν παρέχεται στήριξη από περισσότερες από μία πηγές για την ίδια δαπάνη. AD\ doc 23/29 PE v02-00

24 28 Άρθρο 5 παράγραφος 4 α (νέα) 4α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για τον καθορισμό πρόσθετων ειδικών ρυθμίσεων όσον αφορά τον συνδυασμό της υποστήριξης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ με την στήριξη της εγγύησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων στο πλαίσιο πλατφορμών επενδύσεων. 29 Άρθρο 5 παράγραφος 4 β (νέα) 4β. Η Επιτροπή, η ΕΤΕπ και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι επενδύσεις με τη στήριξη του ΕΤΣΕ λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπό τους σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, και ενισχύουν τις συνέργειες και τον ουσιαστικό συντονισμό μεταξύ του ΕΤΣΕ και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα συμβάλλουν στην επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης. PE v /29 AD\ doc

25 30 Άρθρο 9 Άρθρο 9 Άρθρο 9 Δίαυλος ευρωπαϊκών επενδυτικών έργων 1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών μελών, προάγουν τη δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών έργων στην Ένωση. Ο δίαυλος έργων δεν θίγει τα τελικά έργα που επιλέγονται για στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ συλλέγουν, επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε τακτική και δομημένη βάση, πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες και μελλοντικές επενδύσεις που συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ. 3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν, επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε τακτική και δομημένη βάση, πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα και μελλοντικά Δίαυλος ευρωπαϊκών επενδυτικών έργων 1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών μελών, προάγουν τη δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών έργων στην Ένωση. Ο δίαυλος έργων δεν θίγει τα τελικά έργα που επιλέγονται για στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5. Κατά την επιλογή των κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη η προστιθέμενη αξία σε σχέση με την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. 1α. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την εμπειρογνωμοσύνη των περιφερειακών και τοπικών αρχών και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών πλατφορμών καινοτομίας, των περιφερειακών οργανισμών ανάπτυξης και των αρχών διαχείρισης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, ως σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές επενδυτικές ευκαιρίες και τάσεις. 2. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ συλλέγουν, επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε τακτική και δομημένη βάση, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τρέχουσες και μελλοντικές επενδύσεις που συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ περαιτέρω διευκρινίσεις εν προκειμένω. 3. Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές συλλέγουν, επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε τακτική και δομημένη AD\ doc 25/29 PE v02-00

26 επενδυτικά σχέδια στην επικράτειά τους. βάση, πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα και μελλοντικά επενδυτικά σχέδια στην επικράτειά τους. 31 Άρθρο 10 παράγραφος 2 2. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ. Η έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει : α) αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ ανά πράξη, τομέα, χώρα και περιφέρεια και τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, μαζί με αξιολόγηση της κατανομής χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ μεταξύ των στόχων του άρθρο 5 παράγραφος 2 β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών εκροών, αποτελεσμάτων και του αντικτύπου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε 2. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ. Η έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει : α) αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ ανά πράξη, τομέα, χώρα, περιφέρεια και μακροπεριφέρεια και τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, μαζί με αξιολόγηση της κατανομής χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ μεταξύ των στόχων του άρθρο 5 παράγραφος 2 (-α) περιγραφή των έργων όταν η ενίσχυση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων συνδυάζεται με την ενίσχυση του ΕΤΣΕ, και το συνολικό ποσό συνεισφοράς από κάθε πηγή (-αα) αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και της συμβολής του ΕΤΣΕ στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Ένωσης και ιδίως των στόχων της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών εκροών, αποτελεσμάτων και του αντικτύπου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε PE v /29 AD\ doc

27 συγκεντρωτική βάση γ) αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών οφελών που μεταβιβάζονται στους δικαιούχους των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε συγκεντρωτική βάση δ) αξιολόγηση της ποιότητας των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ ε) λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις καταπτώσεις της εγγύησης της ΕΕ στ) τις οικονομικές καταστάσεις του ΕΤΣΕ. συγκεντρωτική βάση γ) αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών οφελών που μεταβιβάζονται στους δικαιούχους των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε συγκεντρωτική βάση δ) αξιολόγηση της ποιότητας των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων ε) λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις καταπτώσεις της εγγύησης της ΕΕ στ) τις οικονομικές καταστάσεις του ΕΤΣΕ. 32 Άρθρο 12 παράγραφος 2 α (νέα) 2α. Στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 (β), η Επιτροπή εξετάζει τη συνεισφορά του ΕΤΣΕ στην στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την συμβατότητά της με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης καθώς και την επίπτωση των δραστηριοτήτων του ΕΤΣΕ στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. 33 Άρθρο 12 παράγραφος 2 β (νέα) 2β. Στις περιπτώσεις στις οποίες τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία χρησιμοποιούνται για να συμβάλουν στη χρηματοδότηση AD\ doc 27/29 PE v02-00

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Προϋπολογισμών Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Προϋπολογισμών Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 10.3.2015 2015/0009(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) Σχέδιο έκθεσης Kathleen Van Brempt (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) Σχέδιο έκθεσης Kathleen Van Brempt (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 16.3.2015 2015/0009(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 45-297 Σχέδιο έκθεσης Kathleen Van Brempt (PE549.399v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 204-367 Σχέδιο γνωμοδότησης Danuta Jazłowiecka (PE549.263v01-00) Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

" Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της"

 Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της " Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της" Αλέξανδρος Σωτηρίου Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θεσσαλονίκη 24 Νοεμβρίου 2015 Παρατηρητήριο Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Συντάκτης γνωμοδότησης: Wim van de Camp(*)

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Συντάκτης γνωμοδότησης: Wim van de Camp(*) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/0282(COD) 7.2.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2011/0273(COD) 2.3.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.10.2016 2016/0182(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Connecting Europe Facility (CEF)

Connecting Europe Facility (CEF) Connecting Europe Facility (CEF) Infrastructure Investment Strategies Alexandros SOTIRIOU Policy Officer EUROPEAN COMMISSION / DG MOVE Athens, 2 December 2016 Transport Στρατηγική "Ευρώπη 2020" Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 12.3.2015 2015/0026(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0282(COD) 6.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0282(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0282(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2016/0282(COD) 9.2.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2017)0055 Καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕΤ - επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και πορεία προς τα εμπρός

Διαβάστε περισσότερα

A8-0139/ Πρόταση κανονισµού (COM(2015)0010 C8-0007/ /0009(COD)) Τροπολογία 1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ *

A8-0139/ Πρόταση κανονισµού (COM(2015)0010 C8-0007/ /0009(COD)) Τροπολογία 1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * 18.6.2015 A8-0139/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Προϋπολογισµών Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής Έκθεση José Manuel Fernandes, Udo Bullmann Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Wim van de Camp (PE597.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Wim van de Camp (PE597. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/0282(COD) 13.3.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 10-33 Σχέδιο γνωμοδότησης Wim van de Camp (PE597.693v01-00) Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής Πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014 2020 Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτική Συνοχής Διάρθρωση της παρουσίασης 1. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ; 2. Γιατί η Επιτροπή προτείνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14127/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2015/0009(COD) 2.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου. Επιτροπή Προϋπολογισμών Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου. Επιτροπή Προϋπολογισμών Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 22.4.2015 A8-0139/2015 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0311 Συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13265/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 650 FSTR 70 FC 63 REGIO 91 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0207(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0207(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2016/0207(COD) 4.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14261/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 13701/15

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2011/0283(COD) 4.1.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές σε σχέση με το κείμενο της πρότασης της Επιτροπής επισημαίνονται με έντονη γραφή και οι διαγραφές με το σύμβολο ( ).

Οι αλλαγές σε σχέση με το κείμενο της πρότασης της Επιτροπής επισημαίνονται με έντονη γραφή και οι διαγραφές με το σύμβολο ( ). Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0009 (COD) 6831/15 ECOFIN 186 CODEC 293 POLGEN 36 COMPET 109 RECH 75 ENER 89 TRANS 76 ENV 152 EDUC 77 SOC 158

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2303(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2303(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2016/2303(INI) 17.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές για παροχή τεχνικής συνδρομής στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0852/2016 29.6.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με τις συνέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2011/0273(COD) 4.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-23 Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE488.050v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0287(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0287(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2016/0287(COD) 17.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2016/0282(COD) 10.2.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0430(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0430(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.7.2012 2011/0430(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2040(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2040(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2017/2040(INI) 20.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (2017/2040(INI)) Επιτροπή Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 24.5.2012 2011/0384(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκίνηση της Οικονομίας

Επανεκκίνηση της Οικονομίας Επανεκκίνηση της Οικονομίας ΕΣΠΑ κι ενίσχυση ρευστότητας + Επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ Άρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη

Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη Το «ενάρετο» τρίγωνο» ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΡΔΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 1 Ένα Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/0287(COD) 7.2.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2099(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2099(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2016/2099(INI) 16.9.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 819 τελικό 2011/0385 (COD)C7-0449/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 10.5.2010 2008/0196(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 27.2.2013 2012/2321(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης 2012/2321(INI) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 274 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος »

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος » «Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0394(COD) 3.5.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.3.2017 2016/0286(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Σκοπός των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα είναι η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις πλέον μειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Georgi Pirinski, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Georgi Pirinski, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2016/2148(INI) 22.7.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συντάκτρια γνωμοδότησης: Constanze Krehl

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συντάκτρια γνωμοδότησης: Constanze Krehl Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2016/0282(COD) 27.4.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 5176 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 5176 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2015 (OR. en) 11498/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ECOFIN 672 SOC 489 CODEC 1118 EMPL 319 POLGEN 127

Διαβάστε περισσότερα