ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Mέτρα. 1. Μέτρα υποδοµής. 1.1 Κατάταξη σηράγγων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Mέτρα. 1. Μέτρα υποδοµής. 1.1 Κατάταξη σηράγγων"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Mέτρα 1. Μέτρα υποδοµής 1.1 Κατάταξη σηράγγων Για τις µονές και δίδυµες σήραγγες, η κλάση της σήραγγας εξαρτάται από τον κυκλοφοριακό φόρτο και το µήκος της, όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα: Τύπος Τύπος σήραγγας κυκλοφορίας - - µονή διπλής κατεύθυνσης Κυκλοφοριακός Μήκος Κλάση σήραγγας φόρτος σήραγγας ΚΦ σε οχήµ./λωρίδα L σε km - ΚΦ>= 9000 L >= 0,5 I 4500<=ΚΦ L>= 3 I < <= L < 3 II 0,5<= L< 1 III L >= 6 I 2000<=ΚΦ 3 <= L < 6 II < <= L <3 III 0,5<= L< 1 IV L >= 10 I 500<=ΚΦ 3 <= L < 10 II < <= L <3 III 0,5<= L< 1 IV L>= 20 I ΚΦ < <= L <20 II 3 <= L <10 III 1 <= L <3 IV 0,5<= L< 1 V ΚΦ>= L >= 0,5 I δίδυµη µονής κατεύθυνσης 9000<=ΚΦ L>=1 I < ,5<= L< 1 II L>= 3 I 4500<=ΚΦ 1 <= L < 3 II <9000 0,5<= L< 1 III L >=6,0 I 2000<=ΚΦ 1 <= L < 6,0 II <4500 0,5<= L<1 III L >=6 I ΚΦ< <= L < 6 II 1 <= L <3 III 0,5<= L< 1 IV 30

2 1.1.2 Όταν ο αριθµός βαρέων φορτηγών οχηµάτων άνω των 3,5 t υπερβαίνει κατά 15 % το µέσο ηµερήσιο κυκλοφοριακό φόρτο, ή όταν το πλάτος της λωρίδας είναι κάτω των 3,5 m, ή όταν η µέγιστη κλίση της σήραγγας είναι άνω του 3%, πραγµατοποιείται ανάλυση κινδύνου προκειµένου να καθορίζεται εάν χρειάζεται εξοπλισµός υψηλότερης κλάσης. 1.2 Μονές/δίδυµες σήραγγες Για τις σήραγγες στο στάδιο της µελέτης, εάν η πρόγνωση για µια 15ετία δείχνει ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος θα υπερβεί τα οχήµατα ανά ηµέρα και ανά λωρίδα, κατασκευάζεται δίδυµη σήραγγα µιας κατεύθυνσης κυκλοφορίας ανά κλάδο όταν ο κυκλοφοριακός φόρτος υπερβεί την τιµή αυτή Εφόσον είναι δυνατόν, εντός και εκτός της σήραγγας διατηρείται ο ίδιος αριθµός λωρίδων µε εκείνον της κανονικής κυκλοφορίας. 1.3 ίοδοι διαφυγής Η ιοικητική Αρχή προδιαγράφει τις αναγκαίες εξόδους διαφυγής Στις σήραγγες µε διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας, η κατασκευή ειδικών διόδων διαφυγής ή στοών ασφαλείας είναι υποχρεωτική για τις σήραγγες των κλάσεων I και II. 1.4 Αερισµός Στις σήραγγες µε διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας και µε εγκάρσιο ή/και ηµιεγκάρσιο αερισµό, λαµβάνονται τα εξής ελάχιστα µέτρα για τον αερισµό: - Εγκατάσταση των αγωγών απαγωγής αέρα και καπνού κατά τρόπο ώστε να µπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα. - Συνεχής έλεγχος της ταχύτητας του διαµήκους αέρα και του καπνού και αυτόµατη ρύθµιση του συστήµατος αερισµού (αγωγοί, ανεµιστήρες, κ.λ.π.) για ανάλογη προσαρµογή του. - Κατασκευή βελτιωµένων συστηµάτων πυρανίχνευσης, είτε µόνιµα εγκατεστηµένων είτε µε χρήση τουλάχιστων δύο διαφορετικών αισθητήρων σε τακτά χρονικά διαστήµατα Ο διαµήκης αερισµός χρησιµοποιείται σε σήραγγες διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας µόνον εφόσον οι φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας επιτρέπουν στα οχήµατα να εξέρχονται από τη σήραγγα κατά την κατεύθυνση του καπνού Όταν η έξοδος δεν είναι δυνατή εξαιτίας της συµφόρησης που προκαλείται σε δίδυµες σήραγγες µιας κατεύθυνσης κυκλοφορίας ανά κλάδο, χρησιµοποιείται ο εγκάρσιος ή/και ηµι-εγκάρσιος αερισµός. 1.5 Έξοδοι κινδύνου 31

3 1.5.1 Εάν η έκταση του καπνού και η ταχύτητα εξάπλωσής του στις τοπικές συνθήκες δείχνουν ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις είναι ανεπαρκείς για την ασφάλεια των χρηστών, λαµβάνονται πρόσθετα µέτρα, όπως η κατασκευή µικρών κάθετων στοών διαφυγής που οδηγούν έξω από τη σήραγγα ή η κατασκευή παράλληλης στοάς ασφαλείας µε κάθετες συνδετηρίες διαβάσεις διαφυγής σε τακτές αποστάσεις κάτω των 500 m Εάν µια σήραγγα πρόκειται να µετατραπεί αργότερα σε δίδυµη σύµφωνα µε τη µελέτη, επιτρέπεται η χρήση ερευνητικής οδού ή στοάς οδηγού ως διόδου διαφυγής έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του δεύτερου κάλδου της σήραγγας εν επιτρέπεται η κατασκευή καταφυγίων χωρίς διόδους διαφυγής που οδηγούν έξω από τη σήραγγα Στις υπάρχουσες σήραγγες διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας, οι έξοδοι κινδύνου επανεκτιµώνται από τον Αρµόδιο Ασφαλείας. ιαβιβάζεται στη ιοικητική Αρχή, εφόσον χρειάζεται, έκθεση µε τις προτεινόµενες προσαρµογές των διόδων διαφυγής και των συστηµάτων αερισµού. Η ιοικητική Αρχή µπορεί να ζητήσει πρόσθετες προσαρµογές. 1.6 Απόσταση µεταξύ λωρίδων στάσης Η απόσταση µεταξύ λωρίδων στάσης δεν υπερβαίνει τα m. Η ιοικητική Αρχή µπορεί να ζητήσει βραχύτερες αποστάσεις µεταξύ λωρίδων στάσης εφόσον κριθεί αναγκαίο σύµφωνα µε την ανάλυση κινδύνου. 1.7 Πρόσθετες διατάξεις για τις δίδυµες σήραγγες Σε περίπτωση ατυχήµατος σε έναν από τους κλάδους της δίδυµης σήραγγας, ο άλλος κλάδος χρησιµοποιείται ως δίοδος διαφυγής και διάσωσης Οι συνδετήριες διαβάσεις µεταξύ κλάδων των δίδυµων σηράγγων χρησιµοποιούνται ως δίοδοι διαφυγής και διάσωσης σε περίπτωση ατυχήµατος σε έναν από τους κλάδους της δίδυµης σήραγγας Οι συνδετήριες διαβάσεις πεζών συνδέουν τους δύο κλάδους σε τακτές αποστάσεις κάτω των 500 m, ανάλογα µε την κυκλοφορία, επιτρέποντας στους πεζούς να διαφύγουν Κάθε τρίτη κατά σειρά συνδετήρια διάβαση σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιτρέπει τη διέλευση των οχηµάτων των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης Κατάλληλα µέσα, όπως οι θύρες ή η υπερπίεση, προλαµβάνουν την εξάπλωση καπνού και αερίων από τον έναν κλάδο της σήραγγας στον άλλον Σε αµφότερες τις απολήξεις της σήραγγας, επιτρέπεται η διάβαση µέσω της κεντρικής νησίδας (µεσαία λωρίδα). Tο µέτρο αυτό επιτρέπει άµεση πρόσβαση στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης σε κάθε κλάδο της σήραγγας. 32

4 1.8 Πρόσθετη διάταξη για σήραγγες µε κλίση εδάφους Επειδή η κλίση του εδάφους µπορεί να αυξήσει τον ενδεχόµενο κίνδυνο, δεν επιτρέπεται διαµήκης κλίση άνω του 5%. 1.9 Πρόσθετη διάταξη για τις σήραγγες που παρουσιάζουν συµφόρηση Στις σήραγγες µιας κατεύθυνσης κυκλοφορίας που παρουσιάζουν συµφόρηση σε ηµερήσια βάση, ισχύουν οι απαιτήσεις αερισµού των σηράγγων µε διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας Πρόσθετη διάταξη για τις υποβρύχιες σήραγγες Για τις υποβρύχιες σήραγγες, πραγµατοποιείται ανάλυση κινδύνου προκειµένου να προσδιορίζεται κατά πόσον χρειάζεται µερικός περιορισµός ή πλήρης απαγόρευση της µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων Ελάχιστος εξοπλισµός Οι σήραγγες πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε τα εξής: Φωτεινές πινακίδες επισήµανσης των διόδων διαφυγής τουλάχιστον ανά 100 m και µε σήµατα ανά 25 m, σε ύψος 1,1 m έως 1,5 m επάνω από τη στάθµη της διόδου διαφυγής, και µε φωτεινές πινακίδες και σήµατα επάνω από τις εσοχές ασφαλείας και τον εξοπλισµό πυρόσβεσης Συστηµατική εγκατάσταση πυροσβεστήρων µέσα στις σήραγγες σε τακτές αποστάσεις τουλάχιστον 150 m και στις εισόδους, και παροχή νερού για την πυροσβεστική υπηρεσία σε τακτές αποστάσεις τουλάχιστον 150 m Εξοπλισµό ραδιοεκποµπών σε όλες τις σήραγγες µε ειδικούς διαύλους για τη χρήση τους από τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης. Ο ιαχειριστής της Σήραγγας και οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης µπορούν να διακόπτουν τις ραδιοεκποµπές για τη µετάδοση έκτακτων µηνυµάτων Συστήµατα βιντεοπαρακολούθησης σε σήραγγες µήκους άνω των m, καθώς και αυτόµατη ανίχνευση περιστατικών Ασφαλή τροφοδότηση των καλωδίων υψηλής και χαµηλής τάσης (ηλεκτροδότησης, ραδιοφωνίας, κ.λ.π.). Τα ηλεκτρικά κυκλώµατα, τα κυκλώµατα µέτρησης και τα κυκλώµατα ελέγχου σχεδιάζονται έτσι ώστε σε περίπτωση τοπικού σφάλµατος (λόγω πυρκαγιάς, π.χ.) να µην προσβληθούν τα αβλαβή κυκλώµατα Ο ελάχιστος εξοπλισµός για κάθε κλάση σήραγγας ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 33

5 Κατηγορία εξοπλισµού Τύπος εξοπλισµού Κλάση I Κλάση II Κλάση III Κλάση IV Κλάση V Παρατηρήσεις Μόνιµος φωτισµός Σύµφωνος µε το prcr "Φως και φωτισµός - Φωτισµός σηράγγων" Φωτισµός Φωτισµός ασφαλείας Τουλάχιστον ανά 100 m, σε ύψος 1,1 έως 1,5 m επάνω από τη στάθµη διάβασης Παραγωγή ισχύος Επικοινωνία Τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης ιαχείριση της κυκλοφορίας Ραδιοεκποµπή Μεγάφωνα Ραδιοσταθµοί εκτάκτου ανάγκης Τουλάχιστον ανά 150 m CCTV (κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης) Μόνον για σήραγγες µήκους άνω των 1000 m Πινακίδες µεταβαλλόµενου µηνύµατος Eξοπλισµός κλεισίµατος της σήραγγας Μόνον για σήραγγες µήκους άνω των 1000 m Eξοπλισµός ακινητοποίησης των οχηµάτων µέσα στη σήραγγα Eξοπλισµός ελέγχου του ύψους των οχηµάτων Κέντρο ελέγχου Ανίχνευση περιστατικών Aυτόµατη ανίχνευση περιστατικών Πυρανίχνευση Μηχανικός συναγερµός Aυτόµατος συναγερµός Αερισµός ιαχείριση περιστατικών Πυροσβεστήρες Τουλάχιστον ανά 150 m Υδροστόµια Τουλάχιστον ανά 150 m Παροχή νερού Αντοχή Αντοχή κατασκευής και εξοπλισµού στη φωτιά ιαβάσεις πεζών εκτάκτου ανάγκης Έξοδοι κινδύνου Τουλάχιστον ανά 500 m ιαβάσεις εκτάκτου ανάγκης για τις υπηρεσίες διάσωσης Τουλάχιστον ανά 1500 m Στοές εκτάκτου ανάγκης Κατασκευαστικά µέτρα Λωρίδες στάσης Τουλάχιστον ανά1000 m Πυροσβεστικό σώµα στα στόµια της σήραγγας Λωρίδες εκτάκτου ανάγκης ιάβαση κεντρικής νησίδας Καταφύγια µε δυνατότητες διαφυγής υποχρεωτικό συνιστάται προαιρετικό 34

6 1.12 Οδικά σήµατα Τοποθετούνται ειδικά σήµατα που δείχνουν τις οδούς διαφυγής και τις εγκαταστάσεις ασφαλείας µέσα στις σήραγγες. Κατάλογος των χρησιµοποιούµενων συµβόλων, πινακίδων και πικτογραµµάτων µέσα σε σήραγγες δίδεται στο Παράρτηµα III Θάλαµοι ελέγχου Η ιοικητική Αρχή αποφασίζει κατά πόσον χρειάζεται σε ορισµένες σήραγγες (π.χ. υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος και για λόγους ασφάλειας) θάλαµος ελέγχου. Η επιτήρηση πολλών σηράγγων µπορεί να πραγµατοποιείται κεντρικά από ένα επιχειρησιακό κέντρο, π.χ. µε µετάδοση βιντεοσηµάτων και επιχειρησιακών δεδοµένων Η αποστράγγιση εύφλεκτων υγρών επιτυγχάνεται µε καλά σχεδιασµένα ρείθρα απορροής εκατέρωθεν του οδοστρώµατος όπου επιτρέπεται η µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων, τα οποία εµφαίνονται στη διατοµή της σήραγγας. 2. Επιχειρησιακά µέτρα 2.1 Ρόλος της ιοικητικής Αρχής Σε οργανωτικό επίπεδο η ιοικητική Αρχή, για το συντονισµό και την εποπτεία της διαχείρισης ατυχήµατος/περιστατικού µέσα σε οδική σήραγγα: - καθορίζει τις απαιτήσεις επιθεώρησης των σηράγγων από άποψη ασφαλείας - εποπτεύει τα οργανωτικά και επιχειρησιακά σχέδια (καθώς και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης) για την εκπαίδευση και τον εξοπλισµό των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης σε συνεννόηση µε τους Αρµοδίους Ασφαλείας - προδιαγράφει τα καθήκοντα των Αρµοδίων Ασφαλείας - εποπτεύει και εφαρµόζει τα αναγκαία µέτρα µείωσης του κινδύνου - κλείνει σήραγγες για ασκήσεις ετοιµότητας των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης και τις δοκιµές πυρόσβεσης. 2.2 Ρόλος των Αρµοδίων Ασφαλείας Όλες οι πυρκαγιές καταγράφονται και αξιολογούνται από τους Αρµόδιους Ασφαλείας και γνωστοποιούνται στη ιοικητική Αρχή αρκετά λεπτοµερώς. Τα κράτη µέλη κρατούν στατιστικές για ατυχήµατα και πυρκαγιές µέσα σε σήραγγες και για τη συχνότητα και τα αίτια των ατυχηµάτων αυτών, και παρέχουν πληροφορίες για τον πραγµατικό ρόλο και την αποτελεσµατικότητα των εγκαταστάσεων και των µέτρων ασφαλείας. 35

7 2.3 Έργα µέσα σε σήραγγες O πλήρης ή µερικός αποκλεισµός λωρίδων λόγω προγραµµατισµένων έργων κατασκευής ή συντήρησης αρχίζει και τελειώνει πάντοτε έξω από τη σήραγγα. Η χρήση φωτεινών σηµατοδοτών µέσα στις σήραγγες απαγορεύεται για τέτοιου είδους προγραµµατισµένο αποκλεισµό λωρίδων και επιτρέπεται µόνον σε περίπτωση ατυχήµατος/περιστατικού Ο αποκλεισµός λωρίδων επισηµαίνεται πριν το στόµιο εισόδου της σήραγγας. Προς το σκοπό αυτό µπορούν να χρησιµοποιούνται πινακίδες µεταβαλλόµενου µηνύµατος, φωτεινοί σηµατοδότες και µηχανικά εµπόδια. 2.4 ιαχείριση ατυχηµάτων Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού, ο ιαχειριστής της σήραγγας ή ο Αρµόδιος Ασφαλείας κλείνει αµέσως τη σήραγγα (όλους τους κλάδους). Αυτό επιτυγχάνεται µε ταυτόχρονη ενεργοποίηση όχι µόνον του εξοπλισµού που προαναφέρθηκε πριν τα στόµια της σήραγγας αλλά και των πινακίδων µεταβαλλόµενου µηνύµατος, των φωτεινών σηµατοδοτών και των µηχανικών εµποδίων µέσα στη σήραγγα, εφόσον υπάρχουν, έτσι ώστε να σταµατήσει όλη η κυκλοφορία όσο το δυνατόν πιο σύντοµα εκτός και εντός της σήραγγας Η µέτρηση του χρόνου άφιξης των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση περιστατικού µέσα σε σήραγγα πραγµατοποιείται µε περιοδικές ασκήσεις ετοιµότητας. Ο χρόνος αυτός πρέπει να είναι για όλες τις σήραγγες της κλάσης Ι µικρότερος των 10 λεπτών µετά τη µετάδοση του σήµατος συναγερµού. Σε µεγάλες σήραγγες µε διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας όπου παρατηρείται µεγάλος κυκλφοριακός φόρτος χρειάζεται ενδεχοµένως µε βάση ανάλυση κινδύνου στάθµευση των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης στα δύο άκρα της σήραγγας. 2.5 ραστηριότητα του κέντρου ελέγχου Για όλες τις σήραγγες και ιδίως για τις σήραγγες που αρχίζουν σε κράτος µέλος και απολήγουν σε άλλο κράτος µέλος, ένα και µόνον κέντρο ελέγχου έχει τον πλήρη έλεγχο ανά πάσα στιγµή Συγκεκριµένα, ελέγχεται περισσότερο η απόσταση µεταξύ οχηµάτων και η ταχύτητα των οχηµάτων µέσα στις σήραγγες έτσι ώστε να επιτυγχάνεται οµαλή ροή της κυκλοφορίας και µεγαλύτερη ασφάλεια µέσα στις σήραγγες Η διαχείριση της κυκλοφορίας γίνεται κατά τρόπο ώστε µετά από περιστατικό τα αβλαβή και µη ακινητοποιηµένα οχήµατα να µπορούν να εγκαταλείψουν τη σήραγγα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. 2.6 Κλείσιµο σήραγγας 36

8 2.6.1 Σε περίπτωση κλεισίµατος µιας σήραγγας (µακροπρόθεσµου ή βραχυπρόθεσµου), τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τους χρήστες σχετικά µε τις καλύτερες οδούς παράκαµψης, µε εύχρηστα συστήµατα πληροφόρησης Οι παρακάµψεις αποτελούν µέρος των συστηµατικών σχεδίων έκτακτων µέτρων. Σκοπός τους είναι η κατά το δυνατόν συνέχιση της ροής της κυκλοφορίας όσο και η ελαχιστοποίηση των δευτερογενών συνεπειών της ασφάλειας στις περιβάλλουσες περιοχές Σε περίπτωση περιστατικού µέσα σε δίδυµη σήραγγα, η κυκλοφορία πρέπει να σταµατάει και να εκτρέπεται και στους δύο κλάδους, έτσι ώστε ο κλάδος στον οποίο δεν έχει συµβεί το περιστατικό να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δίοδος διαφυγής και διάσωσης. 2.7 Μεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων Τα κράτη µέλη και οι ιοικητικές Αρχές τους εφαρµόζουν τα κάτωθι µέτρα σχετικά µε την πρόσβαση οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων σε σήραγγες: - τοποθέτηση νέων πινακίδων στις εισόδους των σηράγγων όπου αναγράφονται οι επιτρεπόµενες/απαγορευόµενες οµάδες επικίνδυνων εµπορευµάτων - εκπόνηση ανάλυσης κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο 13 πριν τη λήψη απόφασης σχετικά µε τις απαιτήσεις για τα επικίνδυνα εµπορεύµατα - εξέταση λειτουργικών µέτρων για τη µείωση του κινδύνου κατά τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων µέσα σε σήραγγες, όπως είναι η δήλωση πριν την είσοδο µέσα στη σήραγγα ή η συνοδεία, αναλόγως την περίπτωση ενδεχοµένως να απαιτείται ο σχηµατισµός φάλαγγας και συνοδευτικά οχήµατα για τη µεταφορά ορισµένων ιδιαίτερα επικίνδυνων εµπορευµάτων - βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων, π.χ. µε την καθιέρωση αυτόµατων συστηµάτων ανίχνευσης. 2.8 Προσπέραση µέσα σε σήραγγες Πριν επιτραπεί στα βαρέα φορτηγά οχήµατα η προσπέραση µέσα σε σήραγγες µε περισσότερες από µια λωρίδες για κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας, τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν ανάλυση κινδύνου. 2.9 Απόσταση µεταξύ οχηµάτων Οι οδηγοί επιβατικών οχηµάτων διατηρούν ελάχιστη απόσταση 50 m και οι οδηγοί βαρέων φορτηγών οχηµάτων ελάχιστη απόσταση 100 m, µε την ανώτατη επιτρεπόµενη ταχύτητα, από το προπορευόµενο όχηµα, υπό φυσιολογικές συνθήκες καθώς και σε περίπτωση βλάβης, συµφόρησης, ατυχήµατος ή πυρκαγιάς µέσα στη σήραγγα Σε περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας, µέσα στη σήραγγα οι ανωτέρω αποστάσεις διατηρούνται κατά το ήµισυ. 37

9 3. Mέτρα για τα οχήµατα µέσα σε οδικές σήραγγες 3.1 Όλα τα βαρέα φορτηγά οχήµατα, λεωφορεία και πούλµαν που διέρχονται από οδικές σήραγγες πρέπει να διαθέτουν πυροσβεστήρες. 3.2 Όταν τα βαρέα φορτηγά οχήµατα είναι εφοδιασµένα µε πρόσθετες δεξαµενές, όπως δεξαµενές τοποθετηµένες επάνω σε ρυµουλκούµενα ή δεξαµενές µη µόνιµα συνδεδεµένες µε το σύστηµα τροφοδότησης του κινητήρα, ο ιαχειριστής της Σήραγγας µεριµνά ώστε οι δεξαµενές αυτές να είναι κενές. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για τα φορητά δοχεία καυσίµου. 3.3 Τα κράτη µέλη διενεργούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους για την επιβολή των κανόνων αυτών. 4. Mέτρα για την προσαρµογή της συµπεριφοράς των οδηγών 4.1 Εκστρατείες ενηµέρωσης Τα κράτη µέλη διοργανώνουν τακτικά εκστρατείες ενηµέρωσης σχετικά µε την ασφάλεια µέσα στις σήραγγες και τις εφαρµόζουν σε συνδυασµό µε τα ενδιαφερόµενα µέρη µε βάση το εναρµονισµένο έργο των διεθνών οργανισµών Οι εκστρατείες αυτές έχουν ως αντικείµενο την ορθή συµπεριφορά των οδηγών όταν προσεγγίζουν σήραγγες ή όταν οδηγούν µέσα σε αυτές, και ιδιαίτερα σε περίπτωση βλάβης του οχήµατος, συµφόρησης, ατυχήµατος και πυρκαγιάς. Οι πληροφορίες για το διαθέσιµο εξοπλισµό ασφαλείας και την ορθή συµπεριφορά των οδηγών πρέπει να αναρτώνται στους χώρους ανάπαυσης πριν τις σήραγγες και στις εισόδους των σηράγγων όπου σταµατά η κυκλοφορία (όπως σε σταθµούς διοδίων). 4.2 Επικοινωνία Οι σήραγγες πρέπει να είναι εξοπλισµένες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής λειτουργία των συστηµάτων επικοινωνίας που διαθέτουν τα οχήµατα (π.χ. ραδιόφωνα, συστήµατα πλοήγησης και εντοπισµού θέσης, κινητά τηλέφωνα) Σε περίπτωση που µέσα σε σήραγγα οδηγός καλέσει από κινητό τηλέφωνο τον αριθµό έκτακτης ανάγκης 112, η κλήση πρέπει να διαβιβάζεται αµέσως στο φορέα εκµετάλλευσης της σήραγγας και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 38

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Έγκριση της µελέτης, τεκµηρίωση της ασφαλείας, θέση µιας σήραγγας σε λειτουργία, µεταβολές και περιοδικές ασκήσεις ετοιµότητας 1. Έγκριση της µελέτης Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας ισχύουν από το στάδιο της προµελέτης και µετά. Ο ιαχειριστής της σήραγγας συµβουλεύεται τον Αρµόδιο Ασφαλείας κατά το στάδιο µελέτης του έργου. Εφόσον λάβει θετική γνώµη από τον Αρµόδιο Ασφαλείας, ο ιαχειριστής της σήραγγας υποβάλλει τη µελέτη στη ιοικητική Αρχή προς έγκριση. Η ιοικητική Αρχή µπορεί να συµβουλευθεί το φορέα επιθεώρησης. Η µελέτη εγκρίνεται, αναλόγως, από τη ιοικητική Αρχή, η οποία ενηµερώνει το ιαχειριστή της σήραγγας για την απόφασή της. 2. Τεκµηρίωση της ασφάλειας Ο ιαχειριστής της σήραγγας διατηρεί πάντοτε την τεκµηρίωση της ασφάλειας για κάθε σήραγγα. ιαβιβάζει στον Αρµόδιο Ασφαλείας αντίγραφο της τεκµηρίωσης αυτής. Η τεκµηρίωση της ασφάλειας περιλαµβάνει τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα και τα µέτρα προστασίας των προσώπων, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης του οδοστρώµατος, της µορφής του έργου, του περιβάλλοντος χώρου, της φύσης της κυκλοφορίας και του πεδίου δράσης των εξωτερικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η τεκµηρίωση της ασφάλειας για κάθε σήραγγα στο στάδιο της µελέτης περιλαµβάνει: - περιγραφή της προγραµµατιζόµενης κατασκευής και της πρόσβασης σε αυτήν, µαζί µε τα σχέδια που είναι αναγκαία για την κατανόηση του σχεδιασµού της και των προβλεπόµενων διευθετήσεων λειτουργίας της - µελέτη πρόγνωσης της κυκλοφορίας όπου προδιαγράφονται και αιτιολογούνται οι αναµενόµενες συνθήκες µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων, µαζί µε συγκριτική ανάλυση των κινδύνων που θα προκύψουν από διάφορες πιθανές διευθετήσεις γι αυτού του είδους τη µεταφορά - ειδική έρευνα των κινδύνων όπου περιγράφεται κάθε είδους ατύχηµα που µπορεί να συµβεί στο στάδιο λειτουργίας και η φύση και το µέγεθος των πιθανών συνεπειών του στην έρευνα αυτή πρέπει να προσδιορίζονται και να 39

11 αιτιολογούνται τα µέτρα για τη µείωση της πιθανότητας ατυχήµατος και των συνεπειών του - γνώµη εµπειρογνώµονα ή οργανισµού, ειδικού στο πεδίο αυτό. Για τις υπό κατασκευή σήραγγες, η τεκµηρίωση ασφαλείας περιλαµβάνει επίσης οιαδήποτε µέτρα που αποβλέπουν στην ασφάλεια των εργαζοµένων στο εργοτάξιο. Η τεκµηρίωση ασφαλείας των υπό λειτουργία σηράγγων περιλαµβάνει: - περιγραφή της σήραγγας όπως κατασκευάσθηκε και της πρόσβασης σε αυτήν, µαζί µε τα σχέδια που είναι αναγκαία για την κατανόηση του σχεδιασµού της και των διευθετήσεων λειτουργίας της - ανάλυση της τρέχουσας κυκλοφορίας και πρόγνωση των αλλαγών της, καθώς και τους ισχύοντες όρους για τη διακίνηση των επικίνδυνων εµπορευµάτων - ειδική έρευνα των κινδύνων, όπου περιγράφονται ατυχήµατα κάθε είδους που µπορούν να προκύψουν κατά τη λειτουργία και η φύση και το µέγεθος των συνεπειών τους στην έρευνα αυτή πρέπει να προσδιορίζονται και να αιτιολογούνται τα µέτρα για τη µείωση της πιθανότητας ατυχήµατος και των συνεπειών του - περιγραφή της οργάνωσης των ανθρώπινων και υλικών πόρων και των οδηγιών που έχει προδιαγράψει ο ιαχειριστής της Σήραγγας για τη λειτουργία και τη συντήρηση της σήραγγας - σχέδιο δράσης και ασφαλείας καταρτισµένο από κοινού µε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης - περιγραφή του συστήµατος συνεχούς ανάδρασης σχετικά µε την αποκτώµενη πείρα, µέσω του οποίου µπορούν να καταγράφονται και να αναλύονται σηµαντικά περιστατικά και ατυχήµατα - έκθεση και ανάλυση των σηµαντικών περιστατικών και ατυχηµάτων - κατάλογο των διενεργούµενων ασκήσεων ετοιµότητας και ανάλυση των σχετικών διδαγµάτων. 3. Θέση σε λειτουργία Η παράδοση της σήραγγας στο κοινό υπόκειται στην άδεια της ιοικητικής Αρχής (θέση σε λειτουργία) σύµφωνα µε την εξής διαδικασία. Η διαδικασία ισχύει επίσης για την παράδοση µιας σήραγγας στο κοινό µετά από οιαδήποτε µεγάλη αλλαγή στην κατασκευή και λειτουργία της ή οιεσδήποτε µεγάλες εργασίες αλλαγής της, οι οποίες µπορούν να µεταβάλουν σηµαντικά κάποιο από τα συστατικά στοιχεία της τεκµηρίωσης ασφαλείας. Προς το σκοπό αυτό, ο ιαχειριστής της σήραγγας συγκεντρώνει όλη την τεκµηρίωση ασφαλείας. Η τεκµηρίωση αυτή περιλαµβάνει: 40

12 - περιγραφή της σήραγγας όπως κατασκευάσθηκε και της πρόσβασης σε αυτήν, µαζί µε τα σχέδια που είναι αναγκαία για την κατανόηση του σχεδιασµού της και των διευθετήσεων λειτουργίας της - επικαιροποιηµένη έρευνα πρόγνωσης της κυκλοφορίας - ειδική έρευνα των κινδύνων, όπου περιγράφονται ατυχήµατα κάθε είδους που µπορούν να προκύψουν κατά τη λειτουργία και η φύση και το µέγεθος των συνεπειών τους στην έρευνα αυτή πρέπει να προσδιορίζονται και να αιτιολογούνται τα µέτρα για τη µείωση της πιθανότητας ατυχήµατος και των συνεπειών του - περιγραφή της οργάνωσης των ανθρώπινων και υλικών πόρων και των οδηγιών που έχει προδιαγράψει ο ιαχειριστής της Σήραγγας για τη λειτουργία και τη συντήρηση της σήραγγας - σχέδιο δράσης και ασφαλείας καταρτισµένο από κοινού µε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης - περιγραφή του συστήµατος συνεχούς ανάδρασης σχετικά µε την αποκτώµενη πείρα, µέσω του οποίου µπορούν να καταγράφονται και να αναλύονται σηµαντικά περιστατικά και ατυχήµατα - ανάλυση εµπειρογνώµονα ή οργανισµού ειδικού στην ασφάλεια των οδικών σηράγγων όπου εγκρίνονται τα µέτρα που περιέχει η τεκµηρίωση όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας. Ο ιαχειριστής της σήραγγας διαβιβάζει την εν λόγω τεκµηρίωση ασφάλειας στον Αρµόδιο Ασφαλείας, ο οποίος γνωµοδοτεί σχετικά µε την παράδοση της σήραγγας στο κοινό. Ο ιαχειριστής της σήραγγας, εφόσον λάβει θετική γνώµη από τον Αρµόδιο Ασφαλείας, διαβιβάζει την εν λόγω τεκµηρίωση ασφάλειας στη ιοικητική Αρχή, η οποία µπορεί να αποφασίσει να συµβουλευθεί το Φορέα Επιθεώρησης. Η ιοικητική Αρχή, αφού λάβει τα σχόλια του Φορέα Επιθεώρησης, αποφασίζει εάν θα επιτρέψει ή όχι την παράδοση της σήραγγας στο κοινό, ή εάν θα επιβάλει περιοριστικούς όρους, και κοινοποιεί την ανάλογη απόφασή της στο ιαχειριστή της σήραγγας. Αντίγραφο της απόφασης διαβιβάζεται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 4. Mεταβολές Ο ιαχειριστής της σήραγγας ενηµερώνει τον Αρµόδιο Ασφαλείας για οιαδήποτε αλλαγή στο έργο ή τη λειτουργία του, η οποία µπορεί να θέσει υπό αµφισβήτηση κάποιο συστατικό στοιχείο της τεκµηρίωσης ασφαλείας. Επίσης, πριν από κάθε εργασία µεταβολής της σήραγγας, ο ιαχειριστής διαβιβάζει στον Αρµόδιο Ασφαλείας περιγραφική τεκµηρίωση. Ο Αρµόδιος Ασφαλείας εξετάζει τις συνέπειες της µεταβολής και σε κάθε περίπτωση κοινοποιεί στο ιαχειριστή της σήραγγας τα συµπεράσµατά του. Αποστέλλει αντίγραφο στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Εφόσον δεν επιτευχθεί συµφωνία, ο Αρµόδιος Ασφαλείας ενηµερώνει τη ιοικητική Αρχή, η οποία, εφόσον χρειάζεται, µπορεί να ζητήσει από το ιαχειριστή της σήραγγας να θέσει εκ νέου τη σήραγγα σε λειτουργία σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει η παράγραφος 3 για τη Θέση σε λειτουργία. 41

13 Ο Αρµόδιος Ασφαλείας µπορεί επίσης να προδιαγράψει περιοριστικά µέτρα λειτουργίας, ή, σε επείγουσες περιπτώσεις (π.χ. περιστατικά/ατυχήµατα, συµφόρηση, βλάβη οχήµατος), να δώσει εντολή να κλείσει η σήραγγα για το κοινό. Ο Αρµόδιος Ασφαλείας αποστέλλει αντίγραφο της απόφασής του στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 5. Περιοδικές ασκήσεις ετοιµότητας Τουλάχιστον µια φορά ανά έτος, ο ιαχειριστής της σήραγγας, σε συνεργασία µε τον Αρµόδιο Ασφαλείας, διοργανώνει περιοδικές ασκήσεις ετοιµότητας του προσωπικού της σήραγγας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Οι ασκήσεις: Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικές και να ανταποκρίνονται σε προκαθορισµένα σενάρια περιστατικών Να δίδουν σαφή αποτελέσµατα Να διεξάγονται µε τη συµµετοχή εµπειρογνωµόνων της συντήρησης και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έτσι ώστε να προλαµβάνεται τυχόν ζηµία στη σήραγγα και να διατηρείται στο ελάχιστο η παρεµβολή στη ροή της κυκλοφορίας Μπορούν επίσης να διεξάγονται, εν µέρει, µε επιτραπέζιες ή ηλεκτρονικές προσωµοιώσεις για την εξαγωγή συµπληρωµατικών αποτελεσµάτων. Ο Αρµόδιος Ασφαλείας επιβλέπει τις ασκήσεις αυτές, συντάσσει έκθεση και υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις, εφόσον χρειάζεται, στο ιαχειριστή της σήραγγας για περαιτέρω µέτρα. 42

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Οδική σήµανση σηράγγων 1. Γενικές απαιτήσεις Τα οδικά σήµατα που αναφέρονται στο παρόν τµήµα είναι εκείνα που περιγράφονται στη Σύµβαση της Βιέννης για την οδική σήµανση και σηµατοδότηση, εκτός εάν προδιαγράφεται άλλως. 1.1 Τα οδικά σήµατα χρησιµοποιούνται για την υπόδειξη των διόδων διαφυγής και του εξοπλισµού ασφαλείας µέσα σε σήραγγες: Έξοδοι ασφαλείας: το ίδιο σήµα χρησιµοποιείται στην είσοδο προς τις απευθείας εξόδους από τη σήραγγα, στις συνδετήριες διαβάσεις µε τον άλλο κλάδο της σήραγγας ή προς τη στοά ασφαλείας ίοδοι διαφυγής προς τις εξόδους ασφαλείας: οι δύο πλησιέστερες έξοδοι διαφυγής επισηµαίνονται στα τοιχώµατα της σήραγγας, σε απόσταση κάτω των 25 m και σε ύψος από 1,1 έως 1,5 m, µε αναγραφή των αποστάσεων Εσοχές ασφαλείας: µε υπόδειξη του σηµείου όπου βρίσκεται τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης και πυροσβεστήρας σε απόσταση κάτω των 150 m Λωρίδες στάσης: τουλάχιστον ανά m επισηµαίνονται συστηµατικά προηγουµένως οι λωρίδες αυτές συνεπάγονται, εξ ορισµού, την ύπαρξη τηλεφώνου εκτάκτου ανάγκης και τουλάχιστον δύο πυροσβεστήρων Ραδιοσυχνότητες: το σήµα τοποθετείται στην είσοδο των σηράγγων και ανά m κατά µήκος των σηράγγων. 1.2 Όλα αυτά τα σήµατα σχεδιάζονται και τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι ευκρινή σε όλους τους εισερχόµενους οδηγούς και είναι µονίµως φωτεινά (ή φωτισµένα). 2 Περιγραφή σηµάτων, πινακίδων και πικτογραµµάτων Η σήµανση πρέπει να είναι σύµφωνη προς τους εξής ειδικούς κανόνες, τόσο ως προς την επιλογή του σήµατος όσο και ως προς τα χρησιµοποιούµενα υλικά. 2.1 Κάθετη σήµανση Η υποχρεωτική κάθετη σήµανση στην περιοχή προειδοποίησης που προηγείται της σήραγγας περιλαµβάνει: - Το σήµα Σήραγγα, όπως αυτό περιγράφεται στη σύµβαση της Βιέννης για την οδική σήµανση και σηµατοδότηση (σήµα E, 11a) το σήµα συνεπάγεται τη χρήση των φώτων διασταύρωσης για τα οχήµατα και µπορεί να περιλαµβάνει πρόσθετη πινακίδα όπου αναγράφεται το µήκος και η ονοµασία της σήραγγας, ιδίως για τις σήραγγες άνω των m - Το υποχρεωτικό ανώτατο όριο ταχύτητας (σήµα C, 14) µέσα στη σήραγγα 43

15 - Το σήµα Απαγορεύεται η προσπέραση (C, 13a /C, 13aa/ C, 13ab για όλα τα οχήµατα ή C, 13b/C, 13ba/C, 13bb για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα), αναλόγως - Εφόσον χρειάζεται, άλλα πρόσθετα σήµατα όπως εκείνα για την απαγόρευση της εισόδου σε οχήµατα που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα (C, 3h) ή ορισµένα επικίνδυνα εµπορεύµατα (C, 3m ή C, 3n). Η υποχρεωτική κάθετη σήµανση µέσα στη σήραγγα περιλαµβένει: - Το σήµα του Ανώτατου ορίου ταχύτητας (C, 14) ανά 500 m, για τις σήραγγες άνω των m - Αναλόγως, το σήµα Απαγορεύεται η προσπέραση (C, 13a /C, 13aa/ C, 13ab για όλα τα οχήµατα ή C, 13b/C, 13ba/C, 13bb για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα) ανά 500 m για τις σήραγγες άνω των m; Η υποχρεωτική κάθετη σήµανση µετά τη σήραγγα περιλαµβάνει: - Το σήµα (E, 11b τέλος σήραγγας ) και ανάλογα σήµατα ανάκλησης του ορίου ταχύτητας (C, 17b) ή των απαγορεύσεων (C, 17c τέλος της απαγόρευσης προσπέρασης or C, 17d τέλος της απαγόρευσης προσπέρασης για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα ). Στην κάθετη σήµανση χρησιµοποιούνται άριστης ευκρίνειας και υψηλής ποιότητας ανακλαστικά υλικά: - Τα σήµατα µέσα σε σήραγγες είναι κατασκευασµένα από υλικά άκρως ανακλαστικά και είναι µονίµως φωτισµένα εσωτερικά ή εξωτερικά για βέλτιστη ευκρίνεια ηµέρα και νύχτα - Τα υλικά που χρησιµοποιούνται τόσο µέσα στις σήραγγες όσο και στις προειδοποιητικές πινακίδες που προηγούνται αυτών πρέπει να έχουν την υψηλότερη απόδοση σε ανακλαστικότητα, όπως προδιαγράφεται στα εθνικά πρότυπα κάθε χώρας, χάρις στους µικροκύβους που διαθέτουν ανακλαστική επίστρωση υψηλής απόδοσης και εξασφαλίζουν ορατότητα και τη νύχτα σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος. 2.2 Οριζόντια σήµανση (διαγράµµιση οδών) Τοποθετείται οριζόντια διαγράµµιση στο παρόδιο άκρο (οριοδείκτες) σε απόσταση µεταξύ 10 και 20 cm από το όριο του οδοστρώµατος. Η γραµµή πρέπει να έχει πλάτος 30 cm. Οι κεντρικές γραµµές πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 15 cm. Στις σήραγγες µε διπλή κατεύθυνση καυκλοφορίας, πρέπει να τοποθετούνται ανακλαστικοί ήλοι οδοστρώµατος ("µάτι γάτας") εκατέρωθεν της διαµέσου διαχωριστικής γραµµής (µονής ή διπλής) µεταξύ των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας σε απόσταση µεταξύ 10 και 15 cm από το εξωτερικό άκρο κάθε γραµµής. Οι ανακλαστικοί ήλοι οδοστρώµατος, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία για το µέγιστο ύψος και τις διαστάσεις τους, τοποθετούνται ανά 20 m κατ ανώτατο όριο. Εάν η σήραγγα βρίσκεται σε καµπύλο τµήµα της οδού, η απόσταση αυτή πρέπει να µειώνεται, έως τα 8 µέτρα, για τους πρώτους 10 ανακλαστήρες από την είσοδο της σήραγγας. Για την οριζόντια σήµανση χρησιµοποιούνται υψηλής ποιότητας ανακλαστικά υλικά βέλτιστης ευκρίνειας: 44

16 - Η διαγράµµιση της οδού πρέπει να είναι υψηλότατης ποιότητας έτσι ώστε να επιτρέπει ορατότητα νυχθηµερόν - Η διαγράµµιση της οδού πρέπει να παρέχει τη µεγαλύτερη δυνατή ευκρίνεια όταν το οδόστρωµα είναι υγρό - Οι ανακλαστικοί ήλοι οδοστρώµατος πρέπει να είναι υψηλότατης ποιότητας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη δυνατή ορατότητα τη νύχτα. 2.3 Πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων Στις επιτηρούµενες σήραγγες, τοποθετούνται πινακίδες µεταβλητού µηνύµατος (VMS) στις εισόδους της σήραγγας, και ει δυνατόν πριν από αυτές, για την απεικόνιση ειδικών µηνυµάτων σε περίπτωση περιστατικού µέσα στη σήραγγα ή διακοπής της κυκλοφορίας πριν την είσοδο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στις µεγάλες σήραγγες, οι πινακίδες αυτές πρέπει να τοποθετούνται και µέσα στις σήραγγες. Τα σύµβολα και τα πικτογράµµατα που χρησιµοποιούνται στις πινακίδες µεταβλητού µηνύµατος µέσα σε σήραγγες πρέπει να είναι εναρµονισµένα. 2.4 Σύµβολα, επιγραφές και πικτογράµµατα σήµανσης Περιγραφική επιγραφή Στο στόµιο κάθε σήραγγας τοποθετείται περιγραφική επιγραφή. Η επιγραφή περιλαµβάνει δύο σύµβολα, το ένα επάνω από το άλλο : Επάνω, το σήµα E11 της σύµβασης της Βιέννης για τις οδικές σήραγγες Κάτω, την ευρωπαϊκή σηµαία µε αναγραφή της κατηγορίας του εξοπλισµού ασφαλείας. Οι σήραγγες µε αυτό το σήµα πληρούν όλες τις απαιτήσεις των Παραρτηµάτων I και III της παρούσας οδηγίας για την κλάση σήραγγας που αναγράφεται στην επιγραφή. Εσοχές ασφαλείας Οι εσοχές ασφαλείας αποβλέπουν στην παροχή εξοπλισµού ασφαλείας διαφόρων ειδών, ιδίως τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης και πυροσβεστήρες, αλλά δεν προορίζονται για την προστασία των χρηστών από τα αποτελέσµατα πυρκαγιάς. Τα σήµατα πρέπει να δείχνουν τον διαθέσιµο για τους οδηγούς εξοπλισµό, όπως: 45

17 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Tα χρώµατα πρέπει να είναι εκείνα που ορίζει το πρότυπο EN της CEN του Ιανουαρίου Πυροσβαστήρας Tο πικτόγραµµα πρέπει να είναι εκείνο που ορίζεται στο πρότυπο ISO 6309 Στις εσοχές ασφαλείας, πρέπει να τοποθετείται ένα ευανάγνωστο κείµενο, συνταγµένο σε διάφορες γλώσσες, το οποίο να επισηµαίνει ότι η εσοχή ασφαλείας δεν εξασφαλίζει προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σχετικό παράδειγµα είναι το εξής: (Ο ΧΩΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ακολουθείστε τα σήµατα στους τοίχους για να φθάσετε στην έξοδο κινδύνου) Λωρίδες στάσης Οι λωρίδες στάσης είναι διαπλατύνσεις για στάση σε περίπτωση έκτακης ανάγκης. Tα αντίστοιχα σήµατα δίδονται στη συνέχεια επιτρέπεται η χρήση και του πράσινου χρώµατος για το φόντο είναι ουσιαστικό να υπάρχει τηλέφωνο και πυροσβεστήρας στη λωρίδα στάσης και να επισηµαίνονται µε πρόσθετη επιγραφή. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να είναι ενσωµατωµένες στο ίδιο το σήµα. Έξοδοι κινδύνου Tα σήµατα επισήµανσης των Eξόδων κινδύνου πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα πικτογράµµατα που προτείνει το πρότυπο ISO 6309 ή το πρότυπο EN της CEN του Ιανουαρίου Το φόντο πρέπει να είναι πράσινου χρώµατος. Παραδείγµατα δίδονται στη συνέχεια: 46

18 Είναι επίσης αναγκαίο να επισηµαίνονται επάνω στα τοιχώµατα της σήραγγας οι δύο πλησιέστερες έξοδοι, ανά περίπου 25 m, σε ύψος από 1,1 έως 1,5 µέτρα. Παραδείγµατα δίδονται στη συνέχεια. Ραδιοσυχνότητα Συντονίστε το ραδιόφωνό σας στην αναγραφόµενη συχνότητα. Πικτογράµµατα πινακίδων µεταβλητού µηνύµατος Tα σύµβολα και τα πικτογράµµατα που δίδονται στη συνέχεια δεν περιλαµβάνονται ακόµη σε διεθνή νοµοθετήµατα. Παρακολουθείτε τη φωτεινή σηµατοδότηση και τα σήµατα (Τα σήµατα µπορούν να µεταβάλλονται µέσα στη σήραγγα) Bλάβη Aτύχηµα Φωτιά σε όχηµα 47

19 Προσπαθείστε να µετατοπίσετε το όχηµά σας σε λωρίδα έκακτης ανάγκης, λωρίδα στάσης ή τουλάχιστον στο έρεισµα ή το άκρο της οδού Ανάψτε τα φώτα στάθµευσης Σβήστε τον κινητήρα εφόσον υπάρχει συµφόρηση 48

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 23 Νοεμβρίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 230 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0054 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B C1 ΟΔΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Φεβρουάριος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.1 3/2/2004 Αθανάσιος Τσαντσάνογλου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζιάκας Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε

Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε i Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε ii Πίνακας Περιεχοµένων Σελ. 1 Εισαγωγή 1 Μέρος 1: Στοιχειώδης Συντήρηση Οδού 2 2.1 Γενικά 3 2.1.1 Σύστηµα ιαχείρισης Στοιχειώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η οδική κάθετη σήµανση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των οδικών µεταφορών, στον τοµέα της αποτροπής τροχαίου ατυχήµατος, και κατά δεύτερον στη σωστή ενηµέρωση του οδηγού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

εξάλλου, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι εργοδότες όταν ασκούν οι ίδιοι

εξάλλου, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι εργοδότες όταν ασκούν οι ίδιοι Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία κατά την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 213 της 07/09/1995

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ειδικά θέματα οδοποιίας Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Παναγιώτης Λεμονάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εισαγωγικά Ο καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - Εισαγωγή - Γενικά Στοιχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Πεδίο εφαρµογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία Αρθρα 1-7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Έργο: Προϋπολογισµός: 295.000,00 Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Αυλής τ.κ. Κασσάνων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ. 1 Εργο " ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ " ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ. - 701 00 Πεζά 701 00 Πεζά

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ. 1 Εργο  ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ. - 701 00 Πεζά 701 00 Πεζά Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεια που ακολουθουν θα πρεπει να συµπληρωθουν µετα την υπογραφη της συµβασης και την αναληψη του εργου από συγκεκριµµενο αναδοχο. Θα πρεπει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Β.17081/2964/96

Αριθ. Β.17081/2964/96 Αριθ. Β.17081/2964/96 ΦΕΚ 157/Β/13-03-1996 Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες. ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΗΠΕ Α... 1 Κεφάλαιο 1: Χώροι ποδοσφαιριστών και αξιωµατούχων... 1 Άρθρο 1 Αγωνιστικός χώρος Προδιαγραφές...

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ Α ΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ Α ΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ Α ΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Περιεχόµ ενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΗΠΕ Α... 1 Κεφάλαιο 1: Χώροι ποδοσφαιριστών και αξιωµατούχων... 1 Άρθρο 1 Αγωνιστικός χώρος Προδιαγραφές... 1 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 1985 σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 1985 σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών 1985R3821 EL 13.03.2004 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 1985 σχετικά µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΥΜΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙ ΗΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0091/2006 1997/0335(COD) EL 16/03/2006 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 23 Φεβρουαρίου 2006 για την έκδοση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών υπαίθριων χώρων του ήµου Θεσσαλονίκης. Αρ. Μελέτης : A.Κ. 1/ 2015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ [ΣΑΥ] Α.

ΕΡΓΟ : Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών υπαίθριων χώρων του ήµου Θεσσαλονίκης. Αρ. Μελέτης : A.Κ. 1/ 2015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ [ΣΑΥ] Α. ΕΡΓΟ : Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών υπαίθριων χώρων του ήµου Θεσσαλονίκης Αρ. Μελέτης : A.Κ. 1/ 2015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ [ΣΑΥ] Α. ΓΕΝΙΚΑ Το παρών Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας συντάχτηκε λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα