ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Mέτρα. 1. Μέτρα υποδοµής. 1.1 Κατάταξη σηράγγων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Mέτρα. 1. Μέτρα υποδοµής. 1.1 Κατάταξη σηράγγων"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Mέτρα 1. Μέτρα υποδοµής 1.1 Κατάταξη σηράγγων Για τις µονές και δίδυµες σήραγγες, η κλάση της σήραγγας εξαρτάται από τον κυκλοφοριακό φόρτο και το µήκος της, όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα: Τύπος Τύπος σήραγγας κυκλοφορίας - - µονή διπλής κατεύθυνσης Κυκλοφοριακός Μήκος Κλάση σήραγγας φόρτος σήραγγας ΚΦ σε οχήµ./λωρίδα L σε km - ΚΦ>= 9000 L >= 0,5 I 4500<=ΚΦ L>= 3 I < <= L < 3 II 0,5<= L< 1 III L >= 6 I 2000<=ΚΦ 3 <= L < 6 II < <= L <3 III 0,5<= L< 1 IV L >= 10 I 500<=ΚΦ 3 <= L < 10 II < <= L <3 III 0,5<= L< 1 IV L>= 20 I ΚΦ < <= L <20 II 3 <= L <10 III 1 <= L <3 IV 0,5<= L< 1 V ΚΦ>= L >= 0,5 I δίδυµη µονής κατεύθυνσης 9000<=ΚΦ L>=1 I < ,5<= L< 1 II L>= 3 I 4500<=ΚΦ 1 <= L < 3 II <9000 0,5<= L< 1 III L >=6,0 I 2000<=ΚΦ 1 <= L < 6,0 II <4500 0,5<= L<1 III L >=6 I ΚΦ< <= L < 6 II 1 <= L <3 III 0,5<= L< 1 IV 30

2 1.1.2 Όταν ο αριθµός βαρέων φορτηγών οχηµάτων άνω των 3,5 t υπερβαίνει κατά 15 % το µέσο ηµερήσιο κυκλοφοριακό φόρτο, ή όταν το πλάτος της λωρίδας είναι κάτω των 3,5 m, ή όταν η µέγιστη κλίση της σήραγγας είναι άνω του 3%, πραγµατοποιείται ανάλυση κινδύνου προκειµένου να καθορίζεται εάν χρειάζεται εξοπλισµός υψηλότερης κλάσης. 1.2 Μονές/δίδυµες σήραγγες Για τις σήραγγες στο στάδιο της µελέτης, εάν η πρόγνωση για µια 15ετία δείχνει ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος θα υπερβεί τα οχήµατα ανά ηµέρα και ανά λωρίδα, κατασκευάζεται δίδυµη σήραγγα µιας κατεύθυνσης κυκλοφορίας ανά κλάδο όταν ο κυκλοφοριακός φόρτος υπερβεί την τιµή αυτή Εφόσον είναι δυνατόν, εντός και εκτός της σήραγγας διατηρείται ο ίδιος αριθµός λωρίδων µε εκείνον της κανονικής κυκλοφορίας. 1.3 ίοδοι διαφυγής Η ιοικητική Αρχή προδιαγράφει τις αναγκαίες εξόδους διαφυγής Στις σήραγγες µε διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας, η κατασκευή ειδικών διόδων διαφυγής ή στοών ασφαλείας είναι υποχρεωτική για τις σήραγγες των κλάσεων I και II. 1.4 Αερισµός Στις σήραγγες µε διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας και µε εγκάρσιο ή/και ηµιεγκάρσιο αερισµό, λαµβάνονται τα εξής ελάχιστα µέτρα για τον αερισµό: - Εγκατάσταση των αγωγών απαγωγής αέρα και καπνού κατά τρόπο ώστε να µπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα. - Συνεχής έλεγχος της ταχύτητας του διαµήκους αέρα και του καπνού και αυτόµατη ρύθµιση του συστήµατος αερισµού (αγωγοί, ανεµιστήρες, κ.λ.π.) για ανάλογη προσαρµογή του. - Κατασκευή βελτιωµένων συστηµάτων πυρανίχνευσης, είτε µόνιµα εγκατεστηµένων είτε µε χρήση τουλάχιστων δύο διαφορετικών αισθητήρων σε τακτά χρονικά διαστήµατα Ο διαµήκης αερισµός χρησιµοποιείται σε σήραγγες διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας µόνον εφόσον οι φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας επιτρέπουν στα οχήµατα να εξέρχονται από τη σήραγγα κατά την κατεύθυνση του καπνού Όταν η έξοδος δεν είναι δυνατή εξαιτίας της συµφόρησης που προκαλείται σε δίδυµες σήραγγες µιας κατεύθυνσης κυκλοφορίας ανά κλάδο, χρησιµοποιείται ο εγκάρσιος ή/και ηµι-εγκάρσιος αερισµός. 1.5 Έξοδοι κινδύνου 31

3 1.5.1 Εάν η έκταση του καπνού και η ταχύτητα εξάπλωσής του στις τοπικές συνθήκες δείχνουν ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις είναι ανεπαρκείς για την ασφάλεια των χρηστών, λαµβάνονται πρόσθετα µέτρα, όπως η κατασκευή µικρών κάθετων στοών διαφυγής που οδηγούν έξω από τη σήραγγα ή η κατασκευή παράλληλης στοάς ασφαλείας µε κάθετες συνδετηρίες διαβάσεις διαφυγής σε τακτές αποστάσεις κάτω των 500 m Εάν µια σήραγγα πρόκειται να µετατραπεί αργότερα σε δίδυµη σύµφωνα µε τη µελέτη, επιτρέπεται η χρήση ερευνητικής οδού ή στοάς οδηγού ως διόδου διαφυγής έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του δεύτερου κάλδου της σήραγγας εν επιτρέπεται η κατασκευή καταφυγίων χωρίς διόδους διαφυγής που οδηγούν έξω από τη σήραγγα Στις υπάρχουσες σήραγγες διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας, οι έξοδοι κινδύνου επανεκτιµώνται από τον Αρµόδιο Ασφαλείας. ιαβιβάζεται στη ιοικητική Αρχή, εφόσον χρειάζεται, έκθεση µε τις προτεινόµενες προσαρµογές των διόδων διαφυγής και των συστηµάτων αερισµού. Η ιοικητική Αρχή µπορεί να ζητήσει πρόσθετες προσαρµογές. 1.6 Απόσταση µεταξύ λωρίδων στάσης Η απόσταση µεταξύ λωρίδων στάσης δεν υπερβαίνει τα m. Η ιοικητική Αρχή µπορεί να ζητήσει βραχύτερες αποστάσεις µεταξύ λωρίδων στάσης εφόσον κριθεί αναγκαίο σύµφωνα µε την ανάλυση κινδύνου. 1.7 Πρόσθετες διατάξεις για τις δίδυµες σήραγγες Σε περίπτωση ατυχήµατος σε έναν από τους κλάδους της δίδυµης σήραγγας, ο άλλος κλάδος χρησιµοποιείται ως δίοδος διαφυγής και διάσωσης Οι συνδετήριες διαβάσεις µεταξύ κλάδων των δίδυµων σηράγγων χρησιµοποιούνται ως δίοδοι διαφυγής και διάσωσης σε περίπτωση ατυχήµατος σε έναν από τους κλάδους της δίδυµης σήραγγας Οι συνδετήριες διαβάσεις πεζών συνδέουν τους δύο κλάδους σε τακτές αποστάσεις κάτω των 500 m, ανάλογα µε την κυκλοφορία, επιτρέποντας στους πεζούς να διαφύγουν Κάθε τρίτη κατά σειρά συνδετήρια διάβαση σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιτρέπει τη διέλευση των οχηµάτων των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης Κατάλληλα µέσα, όπως οι θύρες ή η υπερπίεση, προλαµβάνουν την εξάπλωση καπνού και αερίων από τον έναν κλάδο της σήραγγας στον άλλον Σε αµφότερες τις απολήξεις της σήραγγας, επιτρέπεται η διάβαση µέσω της κεντρικής νησίδας (µεσαία λωρίδα). Tο µέτρο αυτό επιτρέπει άµεση πρόσβαση στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης σε κάθε κλάδο της σήραγγας. 32

4 1.8 Πρόσθετη διάταξη για σήραγγες µε κλίση εδάφους Επειδή η κλίση του εδάφους µπορεί να αυξήσει τον ενδεχόµενο κίνδυνο, δεν επιτρέπεται διαµήκης κλίση άνω του 5%. 1.9 Πρόσθετη διάταξη για τις σήραγγες που παρουσιάζουν συµφόρηση Στις σήραγγες µιας κατεύθυνσης κυκλοφορίας που παρουσιάζουν συµφόρηση σε ηµερήσια βάση, ισχύουν οι απαιτήσεις αερισµού των σηράγγων µε διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας Πρόσθετη διάταξη για τις υποβρύχιες σήραγγες Για τις υποβρύχιες σήραγγες, πραγµατοποιείται ανάλυση κινδύνου προκειµένου να προσδιορίζεται κατά πόσον χρειάζεται µερικός περιορισµός ή πλήρης απαγόρευση της µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων Ελάχιστος εξοπλισµός Οι σήραγγες πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε τα εξής: Φωτεινές πινακίδες επισήµανσης των διόδων διαφυγής τουλάχιστον ανά 100 m και µε σήµατα ανά 25 m, σε ύψος 1,1 m έως 1,5 m επάνω από τη στάθµη της διόδου διαφυγής, και µε φωτεινές πινακίδες και σήµατα επάνω από τις εσοχές ασφαλείας και τον εξοπλισµό πυρόσβεσης Συστηµατική εγκατάσταση πυροσβεστήρων µέσα στις σήραγγες σε τακτές αποστάσεις τουλάχιστον 150 m και στις εισόδους, και παροχή νερού για την πυροσβεστική υπηρεσία σε τακτές αποστάσεις τουλάχιστον 150 m Εξοπλισµό ραδιοεκποµπών σε όλες τις σήραγγες µε ειδικούς διαύλους για τη χρήση τους από τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης. Ο ιαχειριστής της Σήραγγας και οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης µπορούν να διακόπτουν τις ραδιοεκποµπές για τη µετάδοση έκτακτων µηνυµάτων Συστήµατα βιντεοπαρακολούθησης σε σήραγγες µήκους άνω των m, καθώς και αυτόµατη ανίχνευση περιστατικών Ασφαλή τροφοδότηση των καλωδίων υψηλής και χαµηλής τάσης (ηλεκτροδότησης, ραδιοφωνίας, κ.λ.π.). Τα ηλεκτρικά κυκλώµατα, τα κυκλώµατα µέτρησης και τα κυκλώµατα ελέγχου σχεδιάζονται έτσι ώστε σε περίπτωση τοπικού σφάλµατος (λόγω πυρκαγιάς, π.χ.) να µην προσβληθούν τα αβλαβή κυκλώµατα Ο ελάχιστος εξοπλισµός για κάθε κλάση σήραγγας ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 33

5 Κατηγορία εξοπλισµού Τύπος εξοπλισµού Κλάση I Κλάση II Κλάση III Κλάση IV Κλάση V Παρατηρήσεις Μόνιµος φωτισµός Σύµφωνος µε το prcr "Φως και φωτισµός - Φωτισµός σηράγγων" Φωτισµός Φωτισµός ασφαλείας Τουλάχιστον ανά 100 m, σε ύψος 1,1 έως 1,5 m επάνω από τη στάθµη διάβασης Παραγωγή ισχύος Επικοινωνία Τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης ιαχείριση της κυκλοφορίας Ραδιοεκποµπή Μεγάφωνα Ραδιοσταθµοί εκτάκτου ανάγκης Τουλάχιστον ανά 150 m CCTV (κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης) Μόνον για σήραγγες µήκους άνω των 1000 m Πινακίδες µεταβαλλόµενου µηνύµατος Eξοπλισµός κλεισίµατος της σήραγγας Μόνον για σήραγγες µήκους άνω των 1000 m Eξοπλισµός ακινητοποίησης των οχηµάτων µέσα στη σήραγγα Eξοπλισµός ελέγχου του ύψους των οχηµάτων Κέντρο ελέγχου Ανίχνευση περιστατικών Aυτόµατη ανίχνευση περιστατικών Πυρανίχνευση Μηχανικός συναγερµός Aυτόµατος συναγερµός Αερισµός ιαχείριση περιστατικών Πυροσβεστήρες Τουλάχιστον ανά 150 m Υδροστόµια Τουλάχιστον ανά 150 m Παροχή νερού Αντοχή Αντοχή κατασκευής και εξοπλισµού στη φωτιά ιαβάσεις πεζών εκτάκτου ανάγκης Έξοδοι κινδύνου Τουλάχιστον ανά 500 m ιαβάσεις εκτάκτου ανάγκης για τις υπηρεσίες διάσωσης Τουλάχιστον ανά 1500 m Στοές εκτάκτου ανάγκης Κατασκευαστικά µέτρα Λωρίδες στάσης Τουλάχιστον ανά1000 m Πυροσβεστικό σώµα στα στόµια της σήραγγας Λωρίδες εκτάκτου ανάγκης ιάβαση κεντρικής νησίδας Καταφύγια µε δυνατότητες διαφυγής υποχρεωτικό συνιστάται προαιρετικό 34

6 1.12 Οδικά σήµατα Τοποθετούνται ειδικά σήµατα που δείχνουν τις οδούς διαφυγής και τις εγκαταστάσεις ασφαλείας µέσα στις σήραγγες. Κατάλογος των χρησιµοποιούµενων συµβόλων, πινακίδων και πικτογραµµάτων µέσα σε σήραγγες δίδεται στο Παράρτηµα III Θάλαµοι ελέγχου Η ιοικητική Αρχή αποφασίζει κατά πόσον χρειάζεται σε ορισµένες σήραγγες (π.χ. υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος και για λόγους ασφάλειας) θάλαµος ελέγχου. Η επιτήρηση πολλών σηράγγων µπορεί να πραγµατοποιείται κεντρικά από ένα επιχειρησιακό κέντρο, π.χ. µε µετάδοση βιντεοσηµάτων και επιχειρησιακών δεδοµένων Η αποστράγγιση εύφλεκτων υγρών επιτυγχάνεται µε καλά σχεδιασµένα ρείθρα απορροής εκατέρωθεν του οδοστρώµατος όπου επιτρέπεται η µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων, τα οποία εµφαίνονται στη διατοµή της σήραγγας. 2. Επιχειρησιακά µέτρα 2.1 Ρόλος της ιοικητικής Αρχής Σε οργανωτικό επίπεδο η ιοικητική Αρχή, για το συντονισµό και την εποπτεία της διαχείρισης ατυχήµατος/περιστατικού µέσα σε οδική σήραγγα: - καθορίζει τις απαιτήσεις επιθεώρησης των σηράγγων από άποψη ασφαλείας - εποπτεύει τα οργανωτικά και επιχειρησιακά σχέδια (καθώς και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης) για την εκπαίδευση και τον εξοπλισµό των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης σε συνεννόηση µε τους Αρµοδίους Ασφαλείας - προδιαγράφει τα καθήκοντα των Αρµοδίων Ασφαλείας - εποπτεύει και εφαρµόζει τα αναγκαία µέτρα µείωσης του κινδύνου - κλείνει σήραγγες για ασκήσεις ετοιµότητας των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης και τις δοκιµές πυρόσβεσης. 2.2 Ρόλος των Αρµοδίων Ασφαλείας Όλες οι πυρκαγιές καταγράφονται και αξιολογούνται από τους Αρµόδιους Ασφαλείας και γνωστοποιούνται στη ιοικητική Αρχή αρκετά λεπτοµερώς. Τα κράτη µέλη κρατούν στατιστικές για ατυχήµατα και πυρκαγιές µέσα σε σήραγγες και για τη συχνότητα και τα αίτια των ατυχηµάτων αυτών, και παρέχουν πληροφορίες για τον πραγµατικό ρόλο και την αποτελεσµατικότητα των εγκαταστάσεων και των µέτρων ασφαλείας. 35

7 2.3 Έργα µέσα σε σήραγγες O πλήρης ή µερικός αποκλεισµός λωρίδων λόγω προγραµµατισµένων έργων κατασκευής ή συντήρησης αρχίζει και τελειώνει πάντοτε έξω από τη σήραγγα. Η χρήση φωτεινών σηµατοδοτών µέσα στις σήραγγες απαγορεύεται για τέτοιου είδους προγραµµατισµένο αποκλεισµό λωρίδων και επιτρέπεται µόνον σε περίπτωση ατυχήµατος/περιστατικού Ο αποκλεισµός λωρίδων επισηµαίνεται πριν το στόµιο εισόδου της σήραγγας. Προς το σκοπό αυτό µπορούν να χρησιµοποιούνται πινακίδες µεταβαλλόµενου µηνύµατος, φωτεινοί σηµατοδότες και µηχανικά εµπόδια. 2.4 ιαχείριση ατυχηµάτων Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού, ο ιαχειριστής της σήραγγας ή ο Αρµόδιος Ασφαλείας κλείνει αµέσως τη σήραγγα (όλους τους κλάδους). Αυτό επιτυγχάνεται µε ταυτόχρονη ενεργοποίηση όχι µόνον του εξοπλισµού που προαναφέρθηκε πριν τα στόµια της σήραγγας αλλά και των πινακίδων µεταβαλλόµενου µηνύµατος, των φωτεινών σηµατοδοτών και των µηχανικών εµποδίων µέσα στη σήραγγα, εφόσον υπάρχουν, έτσι ώστε να σταµατήσει όλη η κυκλοφορία όσο το δυνατόν πιο σύντοµα εκτός και εντός της σήραγγας Η µέτρηση του χρόνου άφιξης των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση περιστατικού µέσα σε σήραγγα πραγµατοποιείται µε περιοδικές ασκήσεις ετοιµότητας. Ο χρόνος αυτός πρέπει να είναι για όλες τις σήραγγες της κλάσης Ι µικρότερος των 10 λεπτών µετά τη µετάδοση του σήµατος συναγερµού. Σε µεγάλες σήραγγες µε διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας όπου παρατηρείται µεγάλος κυκλφοριακός φόρτος χρειάζεται ενδεχοµένως µε βάση ανάλυση κινδύνου στάθµευση των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης στα δύο άκρα της σήραγγας. 2.5 ραστηριότητα του κέντρου ελέγχου Για όλες τις σήραγγες και ιδίως για τις σήραγγες που αρχίζουν σε κράτος µέλος και απολήγουν σε άλλο κράτος µέλος, ένα και µόνον κέντρο ελέγχου έχει τον πλήρη έλεγχο ανά πάσα στιγµή Συγκεκριµένα, ελέγχεται περισσότερο η απόσταση µεταξύ οχηµάτων και η ταχύτητα των οχηµάτων µέσα στις σήραγγες έτσι ώστε να επιτυγχάνεται οµαλή ροή της κυκλοφορίας και µεγαλύτερη ασφάλεια µέσα στις σήραγγες Η διαχείριση της κυκλοφορίας γίνεται κατά τρόπο ώστε µετά από περιστατικό τα αβλαβή και µη ακινητοποιηµένα οχήµατα να µπορούν να εγκαταλείψουν τη σήραγγα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. 2.6 Κλείσιµο σήραγγας 36

8 2.6.1 Σε περίπτωση κλεισίµατος µιας σήραγγας (µακροπρόθεσµου ή βραχυπρόθεσµου), τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τους χρήστες σχετικά µε τις καλύτερες οδούς παράκαµψης, µε εύχρηστα συστήµατα πληροφόρησης Οι παρακάµψεις αποτελούν µέρος των συστηµατικών σχεδίων έκτακτων µέτρων. Σκοπός τους είναι η κατά το δυνατόν συνέχιση της ροής της κυκλοφορίας όσο και η ελαχιστοποίηση των δευτερογενών συνεπειών της ασφάλειας στις περιβάλλουσες περιοχές Σε περίπτωση περιστατικού µέσα σε δίδυµη σήραγγα, η κυκλοφορία πρέπει να σταµατάει και να εκτρέπεται και στους δύο κλάδους, έτσι ώστε ο κλάδος στον οποίο δεν έχει συµβεί το περιστατικό να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δίοδος διαφυγής και διάσωσης. 2.7 Μεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων Τα κράτη µέλη και οι ιοικητικές Αρχές τους εφαρµόζουν τα κάτωθι µέτρα σχετικά µε την πρόσβαση οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων σε σήραγγες: - τοποθέτηση νέων πινακίδων στις εισόδους των σηράγγων όπου αναγράφονται οι επιτρεπόµενες/απαγορευόµενες οµάδες επικίνδυνων εµπορευµάτων - εκπόνηση ανάλυσης κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο 13 πριν τη λήψη απόφασης σχετικά µε τις απαιτήσεις για τα επικίνδυνα εµπορεύµατα - εξέταση λειτουργικών µέτρων για τη µείωση του κινδύνου κατά τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων µέσα σε σήραγγες, όπως είναι η δήλωση πριν την είσοδο µέσα στη σήραγγα ή η συνοδεία, αναλόγως την περίπτωση ενδεχοµένως να απαιτείται ο σχηµατισµός φάλαγγας και συνοδευτικά οχήµατα για τη µεταφορά ορισµένων ιδιαίτερα επικίνδυνων εµπορευµάτων - βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων, π.χ. µε την καθιέρωση αυτόµατων συστηµάτων ανίχνευσης. 2.8 Προσπέραση µέσα σε σήραγγες Πριν επιτραπεί στα βαρέα φορτηγά οχήµατα η προσπέραση µέσα σε σήραγγες µε περισσότερες από µια λωρίδες για κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας, τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν ανάλυση κινδύνου. 2.9 Απόσταση µεταξύ οχηµάτων Οι οδηγοί επιβατικών οχηµάτων διατηρούν ελάχιστη απόσταση 50 m και οι οδηγοί βαρέων φορτηγών οχηµάτων ελάχιστη απόσταση 100 m, µε την ανώτατη επιτρεπόµενη ταχύτητα, από το προπορευόµενο όχηµα, υπό φυσιολογικές συνθήκες καθώς και σε περίπτωση βλάβης, συµφόρησης, ατυχήµατος ή πυρκαγιάς µέσα στη σήραγγα Σε περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας, µέσα στη σήραγγα οι ανωτέρω αποστάσεις διατηρούνται κατά το ήµισυ. 37

9 3. Mέτρα για τα οχήµατα µέσα σε οδικές σήραγγες 3.1 Όλα τα βαρέα φορτηγά οχήµατα, λεωφορεία και πούλµαν που διέρχονται από οδικές σήραγγες πρέπει να διαθέτουν πυροσβεστήρες. 3.2 Όταν τα βαρέα φορτηγά οχήµατα είναι εφοδιασµένα µε πρόσθετες δεξαµενές, όπως δεξαµενές τοποθετηµένες επάνω σε ρυµουλκούµενα ή δεξαµενές µη µόνιµα συνδεδεµένες µε το σύστηµα τροφοδότησης του κινητήρα, ο ιαχειριστής της Σήραγγας µεριµνά ώστε οι δεξαµενές αυτές να είναι κενές. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για τα φορητά δοχεία καυσίµου. 3.3 Τα κράτη µέλη διενεργούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους για την επιβολή των κανόνων αυτών. 4. Mέτρα για την προσαρµογή της συµπεριφοράς των οδηγών 4.1 Εκστρατείες ενηµέρωσης Τα κράτη µέλη διοργανώνουν τακτικά εκστρατείες ενηµέρωσης σχετικά µε την ασφάλεια µέσα στις σήραγγες και τις εφαρµόζουν σε συνδυασµό µε τα ενδιαφερόµενα µέρη µε βάση το εναρµονισµένο έργο των διεθνών οργανισµών Οι εκστρατείες αυτές έχουν ως αντικείµενο την ορθή συµπεριφορά των οδηγών όταν προσεγγίζουν σήραγγες ή όταν οδηγούν µέσα σε αυτές, και ιδιαίτερα σε περίπτωση βλάβης του οχήµατος, συµφόρησης, ατυχήµατος και πυρκαγιάς. Οι πληροφορίες για το διαθέσιµο εξοπλισµό ασφαλείας και την ορθή συµπεριφορά των οδηγών πρέπει να αναρτώνται στους χώρους ανάπαυσης πριν τις σήραγγες και στις εισόδους των σηράγγων όπου σταµατά η κυκλοφορία (όπως σε σταθµούς διοδίων). 4.2 Επικοινωνία Οι σήραγγες πρέπει να είναι εξοπλισµένες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής λειτουργία των συστηµάτων επικοινωνίας που διαθέτουν τα οχήµατα (π.χ. ραδιόφωνα, συστήµατα πλοήγησης και εντοπισµού θέσης, κινητά τηλέφωνα) Σε περίπτωση που µέσα σε σήραγγα οδηγός καλέσει από κινητό τηλέφωνο τον αριθµό έκτακτης ανάγκης 112, η κλήση πρέπει να διαβιβάζεται αµέσως στο φορέα εκµετάλλευσης της σήραγγας και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 38

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Έγκριση της µελέτης, τεκµηρίωση της ασφαλείας, θέση µιας σήραγγας σε λειτουργία, µεταβολές και περιοδικές ασκήσεις ετοιµότητας 1. Έγκριση της µελέτης Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας ισχύουν από το στάδιο της προµελέτης και µετά. Ο ιαχειριστής της σήραγγας συµβουλεύεται τον Αρµόδιο Ασφαλείας κατά το στάδιο µελέτης του έργου. Εφόσον λάβει θετική γνώµη από τον Αρµόδιο Ασφαλείας, ο ιαχειριστής της σήραγγας υποβάλλει τη µελέτη στη ιοικητική Αρχή προς έγκριση. Η ιοικητική Αρχή µπορεί να συµβουλευθεί το φορέα επιθεώρησης. Η µελέτη εγκρίνεται, αναλόγως, από τη ιοικητική Αρχή, η οποία ενηµερώνει το ιαχειριστή της σήραγγας για την απόφασή της. 2. Τεκµηρίωση της ασφάλειας Ο ιαχειριστής της σήραγγας διατηρεί πάντοτε την τεκµηρίωση της ασφάλειας για κάθε σήραγγα. ιαβιβάζει στον Αρµόδιο Ασφαλείας αντίγραφο της τεκµηρίωσης αυτής. Η τεκµηρίωση της ασφάλειας περιλαµβάνει τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα και τα µέτρα προστασίας των προσώπων, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης του οδοστρώµατος, της µορφής του έργου, του περιβάλλοντος χώρου, της φύσης της κυκλοφορίας και του πεδίου δράσης των εξωτερικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η τεκµηρίωση της ασφάλειας για κάθε σήραγγα στο στάδιο της µελέτης περιλαµβάνει: - περιγραφή της προγραµµατιζόµενης κατασκευής και της πρόσβασης σε αυτήν, µαζί µε τα σχέδια που είναι αναγκαία για την κατανόηση του σχεδιασµού της και των προβλεπόµενων διευθετήσεων λειτουργίας της - µελέτη πρόγνωσης της κυκλοφορίας όπου προδιαγράφονται και αιτιολογούνται οι αναµενόµενες συνθήκες µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων, µαζί µε συγκριτική ανάλυση των κινδύνων που θα προκύψουν από διάφορες πιθανές διευθετήσεις γι αυτού του είδους τη µεταφορά - ειδική έρευνα των κινδύνων όπου περιγράφεται κάθε είδους ατύχηµα που µπορεί να συµβεί στο στάδιο λειτουργίας και η φύση και το µέγεθος των πιθανών συνεπειών του στην έρευνα αυτή πρέπει να προσδιορίζονται και να 39

11 αιτιολογούνται τα µέτρα για τη µείωση της πιθανότητας ατυχήµατος και των συνεπειών του - γνώµη εµπειρογνώµονα ή οργανισµού, ειδικού στο πεδίο αυτό. Για τις υπό κατασκευή σήραγγες, η τεκµηρίωση ασφαλείας περιλαµβάνει επίσης οιαδήποτε µέτρα που αποβλέπουν στην ασφάλεια των εργαζοµένων στο εργοτάξιο. Η τεκµηρίωση ασφαλείας των υπό λειτουργία σηράγγων περιλαµβάνει: - περιγραφή της σήραγγας όπως κατασκευάσθηκε και της πρόσβασης σε αυτήν, µαζί µε τα σχέδια που είναι αναγκαία για την κατανόηση του σχεδιασµού της και των διευθετήσεων λειτουργίας της - ανάλυση της τρέχουσας κυκλοφορίας και πρόγνωση των αλλαγών της, καθώς και τους ισχύοντες όρους για τη διακίνηση των επικίνδυνων εµπορευµάτων - ειδική έρευνα των κινδύνων, όπου περιγράφονται ατυχήµατα κάθε είδους που µπορούν να προκύψουν κατά τη λειτουργία και η φύση και το µέγεθος των συνεπειών τους στην έρευνα αυτή πρέπει να προσδιορίζονται και να αιτιολογούνται τα µέτρα για τη µείωση της πιθανότητας ατυχήµατος και των συνεπειών του - περιγραφή της οργάνωσης των ανθρώπινων και υλικών πόρων και των οδηγιών που έχει προδιαγράψει ο ιαχειριστής της Σήραγγας για τη λειτουργία και τη συντήρηση της σήραγγας - σχέδιο δράσης και ασφαλείας καταρτισµένο από κοινού µε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης - περιγραφή του συστήµατος συνεχούς ανάδρασης σχετικά µε την αποκτώµενη πείρα, µέσω του οποίου µπορούν να καταγράφονται και να αναλύονται σηµαντικά περιστατικά και ατυχήµατα - έκθεση και ανάλυση των σηµαντικών περιστατικών και ατυχηµάτων - κατάλογο των διενεργούµενων ασκήσεων ετοιµότητας και ανάλυση των σχετικών διδαγµάτων. 3. Θέση σε λειτουργία Η παράδοση της σήραγγας στο κοινό υπόκειται στην άδεια της ιοικητικής Αρχής (θέση σε λειτουργία) σύµφωνα µε την εξής διαδικασία. Η διαδικασία ισχύει επίσης για την παράδοση µιας σήραγγας στο κοινό µετά από οιαδήποτε µεγάλη αλλαγή στην κατασκευή και λειτουργία της ή οιεσδήποτε µεγάλες εργασίες αλλαγής της, οι οποίες µπορούν να µεταβάλουν σηµαντικά κάποιο από τα συστατικά στοιχεία της τεκµηρίωσης ασφαλείας. Προς το σκοπό αυτό, ο ιαχειριστής της σήραγγας συγκεντρώνει όλη την τεκµηρίωση ασφαλείας. Η τεκµηρίωση αυτή περιλαµβάνει: 40

12 - περιγραφή της σήραγγας όπως κατασκευάσθηκε και της πρόσβασης σε αυτήν, µαζί µε τα σχέδια που είναι αναγκαία για την κατανόηση του σχεδιασµού της και των διευθετήσεων λειτουργίας της - επικαιροποιηµένη έρευνα πρόγνωσης της κυκλοφορίας - ειδική έρευνα των κινδύνων, όπου περιγράφονται ατυχήµατα κάθε είδους που µπορούν να προκύψουν κατά τη λειτουργία και η φύση και το µέγεθος των συνεπειών τους στην έρευνα αυτή πρέπει να προσδιορίζονται και να αιτιολογούνται τα µέτρα για τη µείωση της πιθανότητας ατυχήµατος και των συνεπειών του - περιγραφή της οργάνωσης των ανθρώπινων και υλικών πόρων και των οδηγιών που έχει προδιαγράψει ο ιαχειριστής της Σήραγγας για τη λειτουργία και τη συντήρηση της σήραγγας - σχέδιο δράσης και ασφαλείας καταρτισµένο από κοινού µε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης - περιγραφή του συστήµατος συνεχούς ανάδρασης σχετικά µε την αποκτώµενη πείρα, µέσω του οποίου µπορούν να καταγράφονται και να αναλύονται σηµαντικά περιστατικά και ατυχήµατα - ανάλυση εµπειρογνώµονα ή οργανισµού ειδικού στην ασφάλεια των οδικών σηράγγων όπου εγκρίνονται τα µέτρα που περιέχει η τεκµηρίωση όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας. Ο ιαχειριστής της σήραγγας διαβιβάζει την εν λόγω τεκµηρίωση ασφάλειας στον Αρµόδιο Ασφαλείας, ο οποίος γνωµοδοτεί σχετικά µε την παράδοση της σήραγγας στο κοινό. Ο ιαχειριστής της σήραγγας, εφόσον λάβει θετική γνώµη από τον Αρµόδιο Ασφαλείας, διαβιβάζει την εν λόγω τεκµηρίωση ασφάλειας στη ιοικητική Αρχή, η οποία µπορεί να αποφασίσει να συµβουλευθεί το Φορέα Επιθεώρησης. Η ιοικητική Αρχή, αφού λάβει τα σχόλια του Φορέα Επιθεώρησης, αποφασίζει εάν θα επιτρέψει ή όχι την παράδοση της σήραγγας στο κοινό, ή εάν θα επιβάλει περιοριστικούς όρους, και κοινοποιεί την ανάλογη απόφασή της στο ιαχειριστή της σήραγγας. Αντίγραφο της απόφασης διαβιβάζεται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 4. Mεταβολές Ο ιαχειριστής της σήραγγας ενηµερώνει τον Αρµόδιο Ασφαλείας για οιαδήποτε αλλαγή στο έργο ή τη λειτουργία του, η οποία µπορεί να θέσει υπό αµφισβήτηση κάποιο συστατικό στοιχείο της τεκµηρίωσης ασφαλείας. Επίσης, πριν από κάθε εργασία µεταβολής της σήραγγας, ο ιαχειριστής διαβιβάζει στον Αρµόδιο Ασφαλείας περιγραφική τεκµηρίωση. Ο Αρµόδιος Ασφαλείας εξετάζει τις συνέπειες της µεταβολής και σε κάθε περίπτωση κοινοποιεί στο ιαχειριστή της σήραγγας τα συµπεράσµατά του. Αποστέλλει αντίγραφο στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Εφόσον δεν επιτευχθεί συµφωνία, ο Αρµόδιος Ασφαλείας ενηµερώνει τη ιοικητική Αρχή, η οποία, εφόσον χρειάζεται, µπορεί να ζητήσει από το ιαχειριστή της σήραγγας να θέσει εκ νέου τη σήραγγα σε λειτουργία σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει η παράγραφος 3 για τη Θέση σε λειτουργία. 41

13 Ο Αρµόδιος Ασφαλείας µπορεί επίσης να προδιαγράψει περιοριστικά µέτρα λειτουργίας, ή, σε επείγουσες περιπτώσεις (π.χ. περιστατικά/ατυχήµατα, συµφόρηση, βλάβη οχήµατος), να δώσει εντολή να κλείσει η σήραγγα για το κοινό. Ο Αρµόδιος Ασφαλείας αποστέλλει αντίγραφο της απόφασής του στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 5. Περιοδικές ασκήσεις ετοιµότητας Τουλάχιστον µια φορά ανά έτος, ο ιαχειριστής της σήραγγας, σε συνεργασία µε τον Αρµόδιο Ασφαλείας, διοργανώνει περιοδικές ασκήσεις ετοιµότητας του προσωπικού της σήραγγας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Οι ασκήσεις: Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικές και να ανταποκρίνονται σε προκαθορισµένα σενάρια περιστατικών Να δίδουν σαφή αποτελέσµατα Να διεξάγονται µε τη συµµετοχή εµπειρογνωµόνων της συντήρησης και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έτσι ώστε να προλαµβάνεται τυχόν ζηµία στη σήραγγα και να διατηρείται στο ελάχιστο η παρεµβολή στη ροή της κυκλοφορίας Μπορούν επίσης να διεξάγονται, εν µέρει, µε επιτραπέζιες ή ηλεκτρονικές προσωµοιώσεις για την εξαγωγή συµπληρωµατικών αποτελεσµάτων. Ο Αρµόδιος Ασφαλείας επιβλέπει τις ασκήσεις αυτές, συντάσσει έκθεση και υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις, εφόσον χρειάζεται, στο ιαχειριστή της σήραγγας για περαιτέρω µέτρα. 42

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Οδική σήµανση σηράγγων 1. Γενικές απαιτήσεις Τα οδικά σήµατα που αναφέρονται στο παρόν τµήµα είναι εκείνα που περιγράφονται στη Σύµβαση της Βιέννης για την οδική σήµανση και σηµατοδότηση, εκτός εάν προδιαγράφεται άλλως. 1.1 Τα οδικά σήµατα χρησιµοποιούνται για την υπόδειξη των διόδων διαφυγής και του εξοπλισµού ασφαλείας µέσα σε σήραγγες: Έξοδοι ασφαλείας: το ίδιο σήµα χρησιµοποιείται στην είσοδο προς τις απευθείας εξόδους από τη σήραγγα, στις συνδετήριες διαβάσεις µε τον άλλο κλάδο της σήραγγας ή προς τη στοά ασφαλείας ίοδοι διαφυγής προς τις εξόδους ασφαλείας: οι δύο πλησιέστερες έξοδοι διαφυγής επισηµαίνονται στα τοιχώµατα της σήραγγας, σε απόσταση κάτω των 25 m και σε ύψος από 1,1 έως 1,5 m, µε αναγραφή των αποστάσεων Εσοχές ασφαλείας: µε υπόδειξη του σηµείου όπου βρίσκεται τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης και πυροσβεστήρας σε απόσταση κάτω των 150 m Λωρίδες στάσης: τουλάχιστον ανά m επισηµαίνονται συστηµατικά προηγουµένως οι λωρίδες αυτές συνεπάγονται, εξ ορισµού, την ύπαρξη τηλεφώνου εκτάκτου ανάγκης και τουλάχιστον δύο πυροσβεστήρων Ραδιοσυχνότητες: το σήµα τοποθετείται στην είσοδο των σηράγγων και ανά m κατά µήκος των σηράγγων. 1.2 Όλα αυτά τα σήµατα σχεδιάζονται και τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι ευκρινή σε όλους τους εισερχόµενους οδηγούς και είναι µονίµως φωτεινά (ή φωτισµένα). 2 Περιγραφή σηµάτων, πινακίδων και πικτογραµµάτων Η σήµανση πρέπει να είναι σύµφωνη προς τους εξής ειδικούς κανόνες, τόσο ως προς την επιλογή του σήµατος όσο και ως προς τα χρησιµοποιούµενα υλικά. 2.1 Κάθετη σήµανση Η υποχρεωτική κάθετη σήµανση στην περιοχή προειδοποίησης που προηγείται της σήραγγας περιλαµβάνει: - Το σήµα Σήραγγα, όπως αυτό περιγράφεται στη σύµβαση της Βιέννης για την οδική σήµανση και σηµατοδότηση (σήµα E, 11a) το σήµα συνεπάγεται τη χρήση των φώτων διασταύρωσης για τα οχήµατα και µπορεί να περιλαµβάνει πρόσθετη πινακίδα όπου αναγράφεται το µήκος και η ονοµασία της σήραγγας, ιδίως για τις σήραγγες άνω των m - Το υποχρεωτικό ανώτατο όριο ταχύτητας (σήµα C, 14) µέσα στη σήραγγα 43

15 - Το σήµα Απαγορεύεται η προσπέραση (C, 13a /C, 13aa/ C, 13ab για όλα τα οχήµατα ή C, 13b/C, 13ba/C, 13bb για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα), αναλόγως - Εφόσον χρειάζεται, άλλα πρόσθετα σήµατα όπως εκείνα για την απαγόρευση της εισόδου σε οχήµατα που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα (C, 3h) ή ορισµένα επικίνδυνα εµπορεύµατα (C, 3m ή C, 3n). Η υποχρεωτική κάθετη σήµανση µέσα στη σήραγγα περιλαµβένει: - Το σήµα του Ανώτατου ορίου ταχύτητας (C, 14) ανά 500 m, για τις σήραγγες άνω των m - Αναλόγως, το σήµα Απαγορεύεται η προσπέραση (C, 13a /C, 13aa/ C, 13ab για όλα τα οχήµατα ή C, 13b/C, 13ba/C, 13bb για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα) ανά 500 m για τις σήραγγες άνω των m; Η υποχρεωτική κάθετη σήµανση µετά τη σήραγγα περιλαµβάνει: - Το σήµα (E, 11b τέλος σήραγγας ) και ανάλογα σήµατα ανάκλησης του ορίου ταχύτητας (C, 17b) ή των απαγορεύσεων (C, 17c τέλος της απαγόρευσης προσπέρασης or C, 17d τέλος της απαγόρευσης προσπέρασης για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα ). Στην κάθετη σήµανση χρησιµοποιούνται άριστης ευκρίνειας και υψηλής ποιότητας ανακλαστικά υλικά: - Τα σήµατα µέσα σε σήραγγες είναι κατασκευασµένα από υλικά άκρως ανακλαστικά και είναι µονίµως φωτισµένα εσωτερικά ή εξωτερικά για βέλτιστη ευκρίνεια ηµέρα και νύχτα - Τα υλικά που χρησιµοποιούνται τόσο µέσα στις σήραγγες όσο και στις προειδοποιητικές πινακίδες που προηγούνται αυτών πρέπει να έχουν την υψηλότερη απόδοση σε ανακλαστικότητα, όπως προδιαγράφεται στα εθνικά πρότυπα κάθε χώρας, χάρις στους µικροκύβους που διαθέτουν ανακλαστική επίστρωση υψηλής απόδοσης και εξασφαλίζουν ορατότητα και τη νύχτα σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος. 2.2 Οριζόντια σήµανση (διαγράµµιση οδών) Τοποθετείται οριζόντια διαγράµµιση στο παρόδιο άκρο (οριοδείκτες) σε απόσταση µεταξύ 10 και 20 cm από το όριο του οδοστρώµατος. Η γραµµή πρέπει να έχει πλάτος 30 cm. Οι κεντρικές γραµµές πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 15 cm. Στις σήραγγες µε διπλή κατεύθυνση καυκλοφορίας, πρέπει να τοποθετούνται ανακλαστικοί ήλοι οδοστρώµατος ("µάτι γάτας") εκατέρωθεν της διαµέσου διαχωριστικής γραµµής (µονής ή διπλής) µεταξύ των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας σε απόσταση µεταξύ 10 και 15 cm από το εξωτερικό άκρο κάθε γραµµής. Οι ανακλαστικοί ήλοι οδοστρώµατος, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία για το µέγιστο ύψος και τις διαστάσεις τους, τοποθετούνται ανά 20 m κατ ανώτατο όριο. Εάν η σήραγγα βρίσκεται σε καµπύλο τµήµα της οδού, η απόσταση αυτή πρέπει να µειώνεται, έως τα 8 µέτρα, για τους πρώτους 10 ανακλαστήρες από την είσοδο της σήραγγας. Για την οριζόντια σήµανση χρησιµοποιούνται υψηλής ποιότητας ανακλαστικά υλικά βέλτιστης ευκρίνειας: 44

16 - Η διαγράµµιση της οδού πρέπει να είναι υψηλότατης ποιότητας έτσι ώστε να επιτρέπει ορατότητα νυχθηµερόν - Η διαγράµµιση της οδού πρέπει να παρέχει τη µεγαλύτερη δυνατή ευκρίνεια όταν το οδόστρωµα είναι υγρό - Οι ανακλαστικοί ήλοι οδοστρώµατος πρέπει να είναι υψηλότατης ποιότητας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη δυνατή ορατότητα τη νύχτα. 2.3 Πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων Στις επιτηρούµενες σήραγγες, τοποθετούνται πινακίδες µεταβλητού µηνύµατος (VMS) στις εισόδους της σήραγγας, και ει δυνατόν πριν από αυτές, για την απεικόνιση ειδικών µηνυµάτων σε περίπτωση περιστατικού µέσα στη σήραγγα ή διακοπής της κυκλοφορίας πριν την είσοδο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στις µεγάλες σήραγγες, οι πινακίδες αυτές πρέπει να τοποθετούνται και µέσα στις σήραγγες. Τα σύµβολα και τα πικτογράµµατα που χρησιµοποιούνται στις πινακίδες µεταβλητού µηνύµατος µέσα σε σήραγγες πρέπει να είναι εναρµονισµένα. 2.4 Σύµβολα, επιγραφές και πικτογράµµατα σήµανσης Περιγραφική επιγραφή Στο στόµιο κάθε σήραγγας τοποθετείται περιγραφική επιγραφή. Η επιγραφή περιλαµβάνει δύο σύµβολα, το ένα επάνω από το άλλο : Επάνω, το σήµα E11 της σύµβασης της Βιέννης για τις οδικές σήραγγες Κάτω, την ευρωπαϊκή σηµαία µε αναγραφή της κατηγορίας του εξοπλισµού ασφαλείας. Οι σήραγγες µε αυτό το σήµα πληρούν όλες τις απαιτήσεις των Παραρτηµάτων I και III της παρούσας οδηγίας για την κλάση σήραγγας που αναγράφεται στην επιγραφή. Εσοχές ασφαλείας Οι εσοχές ασφαλείας αποβλέπουν στην παροχή εξοπλισµού ασφαλείας διαφόρων ειδών, ιδίως τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης και πυροσβεστήρες, αλλά δεν προορίζονται για την προστασία των χρηστών από τα αποτελέσµατα πυρκαγιάς. Τα σήµατα πρέπει να δείχνουν τον διαθέσιµο για τους οδηγούς εξοπλισµό, όπως: 45

17 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Tα χρώµατα πρέπει να είναι εκείνα που ορίζει το πρότυπο EN της CEN του Ιανουαρίου Πυροσβαστήρας Tο πικτόγραµµα πρέπει να είναι εκείνο που ορίζεται στο πρότυπο ISO 6309 Στις εσοχές ασφαλείας, πρέπει να τοποθετείται ένα ευανάγνωστο κείµενο, συνταγµένο σε διάφορες γλώσσες, το οποίο να επισηµαίνει ότι η εσοχή ασφαλείας δεν εξασφαλίζει προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σχετικό παράδειγµα είναι το εξής: (Ο ΧΩΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ακολουθείστε τα σήµατα στους τοίχους για να φθάσετε στην έξοδο κινδύνου) Λωρίδες στάσης Οι λωρίδες στάσης είναι διαπλατύνσεις για στάση σε περίπτωση έκτακης ανάγκης. Tα αντίστοιχα σήµατα δίδονται στη συνέχεια επιτρέπεται η χρήση και του πράσινου χρώµατος για το φόντο είναι ουσιαστικό να υπάρχει τηλέφωνο και πυροσβεστήρας στη λωρίδα στάσης και να επισηµαίνονται µε πρόσθετη επιγραφή. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να είναι ενσωµατωµένες στο ίδιο το σήµα. Έξοδοι κινδύνου Tα σήµατα επισήµανσης των Eξόδων κινδύνου πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα πικτογράµµατα που προτείνει το πρότυπο ISO 6309 ή το πρότυπο EN της CEN του Ιανουαρίου Το φόντο πρέπει να είναι πράσινου χρώµατος. Παραδείγµατα δίδονται στη συνέχεια: 46

18 Είναι επίσης αναγκαίο να επισηµαίνονται επάνω στα τοιχώµατα της σήραγγας οι δύο πλησιέστερες έξοδοι, ανά περίπου 25 m, σε ύψος από 1,1 έως 1,5 µέτρα. Παραδείγµατα δίδονται στη συνέχεια. Ραδιοσυχνότητα Συντονίστε το ραδιόφωνό σας στην αναγραφόµενη συχνότητα. Πικτογράµµατα πινακίδων µεταβλητού µηνύµατος Tα σύµβολα και τα πικτογράµµατα που δίδονται στη συνέχεια δεν περιλαµβάνονται ακόµη σε διεθνή νοµοθετήµατα. Παρακολουθείτε τη φωτεινή σηµατοδότηση και τα σήµατα (Τα σήµατα µπορούν να µεταβάλλονται µέσα στη σήραγγα) Bλάβη Aτύχηµα Φωτιά σε όχηµα 47

19 Προσπαθείστε να µετατοπίσετε το όχηµά σας σε λωρίδα έκακτης ανάγκης, λωρίδα στάσης ή τουλάχιστον στο έρεισµα ή το άκρο της οδού Ανάψτε τα φώτα στάθµευσης Σβήστε τον κινητήρα εφόσον υπάρχει συµφόρηση 48

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0054 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B C1 ΟΔΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια. Είναι θέµα όλων µας. Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια. Είναι θέµα όλων µας. Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια Είναι θέµα όλων µας Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Έργο Παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώ στην Εγνατία Οδό. Οδηγώ µε ασφάλεια. ασφαλούς οδήγησης. Εγνατία Οδός

Οδηγώ στην Εγνατία Οδό. Οδηγώ µε ασφάλεια. ασφαλούς οδήγησης. Εγνατία Οδός Οδηγώ στην Εγνατία Οδό Οδηγώ µε ασφάλεια 5 Θέµατα ασφαλούς οδήγησης Εγνατία Οδός Οδηγώ άνετα - φτά ΓΕΝΙΚΑ Η Εγνατία Οδός θα είναι έτοιµη σε λίγους µήνες και θα φέρει πιο κοντά την Ελλάδα στην Ευρώπη, συµβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ - ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΚΕΨΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ Εισηγητής : Ν.Β.Καβουλάκος ΤΕΚΕΜ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ. o ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ o ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ. Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ. o ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ o ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ. Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10 ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10 Ι. ΓΕΝΙΚΑ Η συγκεκριµένη έκδοση του εξοµοιωτή

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. α. Σύστηµα προβολής

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. α. Σύστηµα προβολής medicn driving simulatr Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο εξοµοιωτής οδήγησης βαρέων οχηµάτων της medicn δύναται να καλύψει την εκπαίδευση αρχάριων αλλά και να βοηθήσει στην επανεξέταση των επαγγελµατιών οδηγών. Το βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών.

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών. Εισηγητική Έκθεση Λόγω της παρατηρούμενης αύξησης των ποδηλατών, ιδίως στις πόλεις, κρίνεται αναγκαίο ο ισχύων Κ.Ο.Κ. να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί ώστε να ρυθμιστούν συνολικά τα ζητήματα που

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.Α ΣΧΙΣΤΟΥ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.Α ΣΧΙΣΤΟΥ 1. Εισερχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ (Ανατολική Οδός Πελοποννήσου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα & κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Ιωάννης Δημητρόπουλος Διευθυντής Λειτουργίας-Συντήρησης, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΜΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7 Α - ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΟΔΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επικίνδυνα τοποθετημένες στάσεις (σε λάθος σημείο) σε αντίθεση με τη νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας, στέγαστρα λάθος τοποθετημένα

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα:

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1. Πρόλογος Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: 1. ΕΝ 1838 : 1999 : Εφαρµογές Φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β)

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) ΘΕΜΑ: «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 2 2 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

AM, A1, A2, A ...20... (30) . :

AM, A1, A2, A ...20... (30) . : 1 I AM, A1, A2, A : / : : : / :. : : :. / :. : : :...20......., (30).. /. / / 46 , 1, 2, -, 1, 2 3 (slalom) 4 5 6 ( ) 7 ( ) 8, 1,, 2 3 4 5, 1 2 3, 4 5 6 7 8 ( ) 9 10 11 12... 13 47 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Τεχνικές πληροφορίες Προϋποθέσεις τοποθέτησης για διαφορετικούς σχεδιασμούς των σταθμών TRNSFORMER OMPT STTION 500S/630S/800S/900S/ 1000S/1250S/1600S/1800S Περιεχόμενο Ο Transformer ompact Station αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων., ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Msc, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ Η µελέτη υλοποιήθηκε αφιλοκερδώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 2 2 3 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Αρχιτεκτονικά : Στατικά Ηλεκτροµηχανολογικά: Μ.ΦΑÏ Α Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος 1 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος Ο οδηγός ενός λεωφορείου, ως επαγγελματίας οδηγός, ως οδηγός που επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως βρίσκεται στο δρόμο οδηγώντας το λεωφορείο ή και το Ι.Χ. αυτοκίνητό

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ α) Λεωφορείο. Είναι κάθε όχημα με κινητήρα, που διαθέτει δέκα (10) και άνω θέσεις καθημένων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση...

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση... Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών. Μην ανάβετε τους θερινούς µήνες υπαίθριες ψησταριές στα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια «Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» Αμφιθέατρο Βεργίνα του ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, 01.12.2014 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια Μαρία Ατζέμη ιευθύντρια έργων οδικής ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. email: akourou@oasp.gr Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (σύμφωνα με την Υ.Α. 58930/480/99 ΦΕΚ Β 526). 10.1 Γενικά. Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως λεωφορείου (κατηγορίας Δ και Δ+Ε) ο υποψήφιος οδηγός πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Σ. Μαριδάκης Ε. Μπούρας Περίληψη Στα πλαίσια της φωτεινής σηµατοδότησης σε κόµβους, τόσο η διαµόρφωση άσο και η κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόκειται σε περιορισμούς, κυρίως για λόγους οδικής ασφάλειας, καθώς η κόπωση είναι βασική αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ειδικά θέματα οδοποιίας Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Παναγιώτης Λεμονάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εισαγωγικά Ο καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS www.olympiaodos.gr Ευχαριστούµε Που επιλέξατε το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, τον ηλεκτρονικό ποµποδέκτη της Ολυµπίας Οδού. Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η κατασκευή ειδικών λωρίδων για την αποκλειστική κίνηση των λεωφορείων είναι ένα µέτρο που βρίσκει εφαρµογή σε

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ Γ. Καλογιάννης ΤΡΑΜ Α.Ε. Τέρµα οδού Αεροπορίας 16777 Ελληνικό Τµηµατάρχης Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ηλεκτρολόγος Μηχ. Τηλ : 210-9978092 Φαξ: 210-9911543

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Οδική Ασφάλεια και ΕΚΑΒ Μετά το Ατύχημα ΤΙ; Αθήνα, 28.9.06 1 ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα