1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ"

Transcript

1 1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Otimectin vet. 1 mg/g σηηθή γέιε γηα γάηεο (AT, BE, CZ, DE, EL, IE, FI, FR, IS, LT, NL, NO, PL, PT, SE, UK) Otimectin 1 mg/g σηηθή γέιε γηα γάηεο (ES, IT) Otimectin Vet. (DK) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ελεξγή νπζία αλά g : Ιβεξκεθηίλε 1 mg Έθδνρα : Γηα πιήξε ιίζηα εθδόρσλ, δείηε παξάξηεκα ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ωηηθή γέιε Άρξσκε έσο ειαθξά ππνθίηξηλε, ειαθξώο ηξηδίδνπζα θαη παρύξεπζηε 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 4.1 Είδνο δώνπ Γάηεο 4.2 Ελδείμεηο γηα ρξήζε Θεξαπεία ηεο παξαζηηηθήο σηίηηδαο πνπ νθείιεηαη ζε Otodectes cynotis ζηηο γάηεο. 4.3 Αληελδείμεηο Να κε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξίπησζε ππεξεπαηζζεζίαο ζηα ελεξγά ζπζηαηηθά ή ζε θάπνην από ηα έθδνρα. Να κε ρξεζηκνπνηεζεί ζε ξήμε ηνπ ηπκπαληθνύ πκέλα. Να κε ρξεζηκνπνηεζεί αλ ν ηπκπαληθόο πκέλαο δελ είλαη πιήξσο νξαηόο. Να κε ρξεζηκνπνηεζεί ζε γάηεο κε έκθξαμε ηνπ αθνπζηηθνύ πόξνπ ιόγσ ρξόληαο θιεγκνλήο. Να κε ρξεζηκνπνηεζεί ζε γάηεο κε ζπζηεκηθέο αλσκαιίεο. 4.4 Εηδηθέο πξνθπιάμεηο Όιεο νη γάηεο πνπ δνπλ καδί πξέπεη λα ζεξαπεπηνύλ ηαπηόρξνλα θαηά ηνπ Otodectes cynotis. Επίζεο, άιια επαίζζεηα δώα (ζθύινη, θνπλάβηα) ζην ζπίηη, ζα πξέπεη λα ζεξαπεύνληαη ηαπηόρξνλα, κε ηα θαηάιιεια πξντόληα. 4.5 Εηδηθέο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Εηδηθέο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε ζηα δώα

2 Λόγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξντόληνο, λα κε ρξεζηκνπνηείηαη ζε γάηεο θάησ ησλ 16 εβδνκάδσλ. Να κελ έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα ή ην ζηόκα. Πξνζνρή λα κελ θαηαλαισζεί ην πξντόλ από ηελ ίδηα γάηα ή άιιεο γάηεο. Οη αβεξκεθηίλεο δε είλαη θαιά αλεθηέο από όια ηα είδε δώσλ. Σέηνηα πεξηζηαηηθά έρνπλ ζεκεησζεί ζε ζθύινπο, εηδηθά θπιήο Collie, Old English sheepdog θαη δηαζηαπξώζεηο απηώλ, θαη επίζεο ζε ρειώλεο θαη ηαξηαξνύγεο. Δελ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζε ζθύινπο θαη γάηεο λα θαηαλαιώλνπλ ρπκέλε γέιε ή λα έρνπλ πξόζβαζε ζε ρξεζηκνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο ιόγσ ησλ πηζαλώλ παξελεξγεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνμηθόηεηα ηεο ηβεξκεθηίλεο. Εηδηθέο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε από ηνλ άλζξωπν πνπ ρνξεγεί ην πξνϊόλ ζηα δώα Σν πξντόλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό από ηελ επαθή, γη απηό απνθύγεηε άκεζε επαθή κε κάηηα θαη δέξκα θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά από ηελ εθαξκνγή. Πιύλεηε ηα ρέξηα ζαο κεηά από ηε ρξήζε. Εηδηθέο πξνθπιάμεηο είλαη απαξαίηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξντόληνο ώζηε ην πξντόλ λα κε ρπζεί ζην πξόζσπν ή ζηα κάηηα, ζε πεξίπησζε πνπ ην δών θνπλήζεη απόηνκα ην θεθάιη ηνπ. 4.6 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (ζπρλόηεηα θαη ζνβαξόηεηα) Η θαηά ιάζνο ρξήζε ζε γάηεο κε ξήμε ηπκπάλνπ ή έκθξαμε ηνπ αθνπζηηθνύ πόξνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξελέξγεηεο ιόγσ βιάβεο ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο κε ζπκπηώκαηα όπσο απάζεηα, αλνξεμία, κπδξίαζε, αηαμία, ηξόκν θαη ζηειόξξνηα. 4.7 Υξήζε θαηά ηελ εγθπκνζύλε θαη ην ζειαζκό Μειέηεο ζε πεηξακαηόδσα δελ παξήγαγαλ ελδείμεηο ηεξαηνγέλεζεο ή ηνμηθόηεηαο ζην έκβξπν ζηηο ζπλήζεηο ζπγθεληξώζεηο. Η αζθάιεηα ηνπ πξντόληνο δελ εθηηκήζεθε ζηα έγθπα δώα ή ζηα δώα πνπ ζειάδνπλ. Η ρξήζε ζηα παξαπάλσ δώα ζα πξέπεη λα γίλεηαη από ηνλ επηβιέπνληα θηελίαηξν ζπλππνινγίδνληαο ην όθεινο/ ξίζθν ηεο εθαξκνγήο. 4.8 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξνϊόληα Θα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ηαπηόρξνλε ρξήζε κε άιια θάξκαθα πνπ αιιειεπηδξνύλ κε ηηο Ρ-γιπθνπξσηετλεο (π.ρ. ζειακεθηίλε θαη πηπεξαδίλε) 4.9 Οδόο ρνξήγεζεο θαη δνζνινγία Δνζνινγία Γηα ηνπηθή ρξήζε ζηνλ έμσ αθνπζηηθό πόξν. Γεκίζηε ηνλ έμσ αθνπζηηθό πόξν κε ην πξντόλ. Απηό παξέρεη κία δόζε 1 γξακκαξίνπ ηνπ θηεληαηξηθνύ θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο (ηζνδύλακε κε 1 mg ηβεξκεθηίλεο) ζε θάζε απηί. Κάλεηε ραιαξό καζάδ γηα λα κνηξαζηεί νκνηόκνξθα πηέδνληαο ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πηεξπγίνπ. Επαλαιάβεηε ηε ρνξήγεζε κεηά από 7 θαη 14 εκέξεο. Μία επαλαιεπηηθή εμέηαζε κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο απαηηείηαη, δηόηη κπνξεί λα ρξεηάδεηαη

3 επαλάιεςε ή επαλεμέηαζε ηεο ζεξαπείαο. Οδεγίεο γηα ηε ρξήζε Ξεπιύλεηε ή θαζαξίζηε ηα απηηά πξηλ ηε ρξήζε. Η ζεξαπεία πξέπεη λα γίλεηαη θαη ζηα 2 απηηά Τπεξδνζνινγία ( ζπκπηώκαηα, επείγνπζα αληηκεηώπηζε, αληίδνηα) ( εάλ ρξεηαζηεί) Καλέλα ζύκπησκα ππεξδνζνινγίαο δελ έρεη παξαηεξεζεί ζε δύν ζεξαπείεο επηά εκεξώλ κε δηάζηεκα πέληε εκεξώλ κεηαμύ ηνπο, κε ηελ πξνηεηλόκελε δόζε. ε δώα κε θώκα, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ αληίδνην ε λενζηηγκίλε Υξόλνο αλακνλήο Δελ εθαξκόδεηαη. 5. Φαξκαθνινγηθά ζηνηρεία Φαξκαθνζεξαπεπηηθή νκάδα: Ωηηθά ζθεπάζκαηα, Αληηπαξαζηηηθά ATCvet code: QS02QA03 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Σν OTIMECTIN πεξηέρεη σο ελεξγή νπζία ηβεξκεθηίλε. Η ηβεξκεθηίλε αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ αβεξκεθηηλώλ, κηα νηθνγέλεηα ζηελά ζπλδεδεκέλσλ καθξνθπθιηθώλ ιαθηνλώλ. Η ηβεξκεθηίλε έρεη επξεία αληηπαξαζηηηθή δξαζηηθόηεηα θαηά λεκαησδώλ θαη αξζξνπόδσλ. Ελεξγεί αλαζηέιινληαο ηηο λεπξηθέο ώζεηο. Οη ελώζεηο ηεο ηάμεο ησλ καθξνθπθιηθώλ ιαθηνλώλ ζπλδένληαη επηιεθηηθά θαη κε πςειή ζπλάθεηα ζηηο γινπηακηθήο δηόδνπ νδνύο ηόλησλ ρισξίνπ πνπ θαηαιήγνπλ ζηα λεπξηθά θαη κπτθά θύηηαξα ησλ αζπόλδπισλ. Η ζύλδεζε απηή νδεγεί ζε αύμεζε ηεο δηαπεξαηόηεηαο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ζηα ηόληα ρισξίνπ θαη ππεξπόισζε ηνπ λεύξνπ ή ηνπ κπτθνύ θπηηάξνπ κε απνηέιεζκα παξάιπζε θαη ζάλαην ησλ παξαζίησλ. Οη ελώζεηο απηήο ηεο ηάμεο κπνξνύλ επίζεο λα αιιειεπηδξνύλ κε άιιεο νδνύο ρισξίνπ πνπ κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε κόξην αληηθαηαζηάηε όπσο απηέο πνπ ειέγρνληαη από ην λεπξνδηαβηβαζηή γ-ακηλνβνπηπξηθό νμύ. Αληνρή έρεη εκθαληζηεί ζε θάπνηα λεκαηώδε, δελ έρεη όκσο παξαηεξεζεί ζε εμσπαξάζηηα. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξντόληνο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κεξηθώο κε ηε θπζηθή επίδξαζε ησλ εθδόρσλ. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Η ηβεξκεθηίλε ειάρηζηα απνξξνθάηαη κεηά από ηνπηθή ρνξήγεζε ζε άζηθην δέξκα ή ζηνλ άζηθην αθνπζηηθό πόξν. Γηα ην ιόγν απηό είλαη ελεξγή κόλν ζην ζεκείν εθαξκνγήο. Έρεη κέζν όξν θαηαινίπσλ ζην πιάζκα 20 ng/ml 6,5 κέξεο κεηά ηελ ηξίηε ζεξαπεία.

4 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 6.1 Λίζηα εθδόρωλ Hydroxyethylcellulose Propylene glycol (E490). 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Λόγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ, δελ πξέπεη λα αλακηγλύεηαη κε άιια θηεληαηξηθά πξντόληα. 6.3 Δηάξθεηα δωήο Δηάξθεηα δσήο ζηε ζπζθεπαζία :30 κήλεο Δηάξθεηα δσήο κεηά ην πξώην άλνηγκα ηεο πξσηνγελνύο ζπζθεπαζίαο : 4 εβδνκάδεο 6.4. Εηδηθά κέηξα απνζήθεπζεο Μελ απνζεθεύεηε ζε ζεξκνθξαζίεο πάλσ από 25 C. Μελ ςύρεηε ή θαηαςύρεηε ην πξντόλ 6.5 πζθεπαζία σιελάξην πνπ απνηειείηαη από αινπκίλην κε εμσηεξηθό πεξίβιεκα από άζπξν πνιπνπξεζάλην θαη εζσηεξηθή επηθάιπςε από επνμεηδηθή ξεηίλε θαη θαπάθη από πνιπαηζπιέλην πνπ πεξηέρεη 10 γξακκάξηα γέιεο. 6.6 Εηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηε δηάζεζε ηνπ αρξεζηκνπνίεηνπ ή θζαξκέλνπ πιηθνύ Να κε κνιύλεηε επηθαλεηαθά ύδαηα ή ξπάθηα κε ην πξντόλ ή ρξεζηκνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο, εθ` όζνλ ε ηβεξκεθηίλε είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλε ζηα ςάξηα θαη ζηελ πδξόβηα δσή. Κάζε αρξεζηκνπνίεην θηεληαηξηθό πξντόλ ή πιηθά πνπ πξνέξρνληαη από ηέηνηα πξντόληα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία. 7. Ολνκαζία θαη δηεύζπλζε ηνπ θαηόρνπ δηθαηωκάηωλ Όλνκα: Le Vet B.V. Δηεύζπλζε: Wilgenweg TV Oudewater The Netherlands ηει: +31 (0) fax: +31 (0)

5 8. Αξ. άδεηαο θπθινθνξίαο REG GR Ηκεξνκελία πξώηεο αδείαο/ αλαλέσζεο 17 Απξηιίνπ Ηκεξνκελία αλαζεώξεζεο ηνπ θεηκέλνπ 21 Ματνπ 2012.

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CERNEVIT, Κόληο γηα ελέζηκν δηάιπκα / δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Έλα θηαιίδην (5 ml) πεξηέρεη: Retinol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol Γιαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού σπηζιμοποιήζεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα ηπξνθινμαζίλε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να σπηζιμοποιείηε αςηό ηο θάπμακο. -

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CLINIMIX, διάλσμα για ενδοφλέβια έγτσζη 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν CLINIMIX πεξηέρεηαη ζε πιαζηηθφ ζάθν δχν δηακεξηζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα