ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο."

Transcript

1 ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε βηηακίλεο (ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β) Αλόξγαλα ζηνηρεία Υπνιείκκαηα Δλδύκσλ Ννπθιεΐθά νμέα Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΤΝΘΕΗ ΒΘΣΑΜΘΝΕ ΑΜΘΝΟΞΕΑ Υγξαζία 5% Βηηακίλε Β1 1-13mg Αξγηλίλε 3,72% Πξσηείλε 45% Βηηακίλε Β2 3-4mg Αιαλίλε 3,61% Λίπνο 3% Βηηακίλε Β6 0,01-0,02 mg Αζπαξαγηληθό νμύ 7,77% Ηλώδεηο Οπζίεο 1% Βηηακίλε Β12 0,001-0,02 mg Κπζηίλε 0,89% Τέθξα 5% Βηηακίλε PP-B mg Γινπηακηληθό νμύ 9,14% D-Παληνζεληθό νμύ 4-6mg Γιπθίλε 3,45% ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΟΘΥΕΘΑ Φνιηθό νμύ 1,5-3 mg Ηζηηδίλε 2,68% Νάηξην 0,08-0,18% Ηζνιεπθίλε 3,94% Κάιην 1,6% Λεπθίλε 6,72% Μαγλήζην 0,225% Λπζίλε 6,46% Φώζθνξνο 1,4% Μεζεηνλίλε 1,79% Αζβέζηην 0,17% Φαηλπιαλίλε 4,26% Μαγγάλην 20ppm Πξνιίλε 3,61% Φαιθόο 20ppm Σεξίλε 3,74% Σίδεξνο 10-30ppm Θξενλίλε 3,94% Χεπδάξγπξνο 10-40ppm Τξππηνθάλε 1,92% Φξώκην 0,075ppm Τπξνζίλε 2,76% Σειήλην 0,075ppm Βαιίλε 6,48% 1

2 Τι είναι η μαγιά ζσθοποιίας? Τν ηειηθό απνηέιεζκα ηεο δύκσζεο είλαη ε παξαγσγή αεξίνπ (CO 2 ) θαη αιθνόιεο. Γη απηό ην ιόγν νη καγηέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ βηνκεραλία δπζνπνηίαο. Καηά ηε δύκσζε ηεο βύλεο, πνπ επηηπγράλεηαη κε θπζηθό ηξόπν από ην θξηζάξη, παξάγεηαη δύζνο. Σην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηήζεζεο δηαρσξίδεηαη ν δύζνο από ηελ καγηά. Ο δύζνο (κπύξα) δηνρεηεύεηαη πξνο αλζξώπηλε θαηαλάισζε, ελώ ε λσπή καγηά μεξαίλεηαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δσνηξνθή. Απηή είλαη ε καγηά δπζνπνηίαο. Δίλαη καγηά θαη κόλν. Γελ ππάξρνπλ άιια ππνπξντόληα ζε απηή πνπ λα πξνέξρνληαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηεο καγηάο. Τα ζηέκθπια δπζνπνηίαο είλαη έλα ππνπξντόλ από ηελ παξαγσγή ηεο βύλεο, ηα νπνία δηαρσξίδνληαη από απηήλ πξηλ ηε δύκσζε. Μηα κηθξή πνζόηεηα κπνξεί λα παξακείλεη σο ππόιεηκκα Κξηζάξη Βύλε + Μαγηά Εύκσζε Παξαγσγή CO 2 θαη Αιθνόιεο Γηήζεζε Εύζνο Υγξή Μαγηά 2

3 Αλζξώπηλε θαηαλάισζε Ξεξή Μαγηά Γιαηί τρηζιμοποιούμε μαγιά ζσθοποιίας ζηην διαηροθή ηων ζώων? Ζ καγηά είλαη κηα δσνηξνθή κε δηάθνξα ζπζηαηηθά, όπνπ πέξαλ ηεο πςειήο ζξεπηηθήο ηεο αμίαο έρεη θαη βηνινγηθή ιεηηνπξγία. Ζ καγηά είλαη έλα θπζηθό πξντόλ κε ηελ πςειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε ξηβνλνπθιεΐθά νμέα θαη λνπθιενηίδηα. Απηά έρνπλ έληνλε επηξξνή ζην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ησλ δώσλ θαη ζηελ αλάπηπμε κηθξνρισξίδαο ζηε κεγάιε θνηιία ησλ κεξπθαζηηθώλ, θαζώο θαη ζην πεπηηθό ζύζηεκα ησλ κνλνγαζηξηθώλ. Δπίζεο, είλαη κηα δσνηξνθή πινύζηα ζε βηηακίλεο ηνπ ζπκπιόθνπ Β. Σπληίζεηαη από καλλάλν-νιηγνζαθραξίηεο θαη βήηα-γινπθάλεο, θαη έηζη πξνζθέξεηαη πξνζηαζία από ηελ εγθαηάζηαζε παζνγόλσλ βαθηεξίσλ θαζώο επίζεο πξνάγεηαη ε αλάπηπμε ησλ καθξνθάγσλ. Ζ καγηά είλαη πινύζηα ζε πξσηεΐλεο θαη πεπηίδηα, πνπ βνεζνύλ ζην λα έρνπκε έλα πξνθίι ακηλνμέσλ κε πςειή βηνινγηθή αμία, ηα νπνία εληζρύνπλ ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα. Σπλνςίδνληαο, ε καγηά: Δίλαη κηα πεγή ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο Δληζρύεη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ησλ δώσλ Θεηηθή επίδξαζε ζηε Μεγάιε Κνηιία θαη ζηελ εληεξηθή ρισξίδα Βειηηώλεη ηελ πέςε ηεο ηξνθήο Τςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε λνπθιεΐθά νμέα & λνπθιενηίδηα Τςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε βηηακίλεο ηνπ ζπκπιόθνπ Β Μαλλαλν-νιηγνζαθραξίηεο & Θεηηθή επίδξαζε ζην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ρισξίδαο Ζ θύξηα πεγή πξνέιεπζεο θπζηθώλ βηηακηλώλ Πξνζηαζία από ηελ εγθαηάζηαζε παζνγόλσλ 3

4 Βήηα-γινπθάλεο Πξσηεΐλεο & Πεπηίδηα ζην πεπηηθό ζύζηεκα θαη βνεζνύλ ζ ηελ αλάπηπμε καθξνθάγσλ Υςειή ζξεπηηθή αμία θαη παξα-νξκνληθά απνηειέζκαηα Ποιόηηηα Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα βεβαησζνύκε όηη ε καγηά είλαη θαζαξά καγηά, θαη δελ είλαη λνζεπκέλε. Ζ δξαζηεξηόηεηα ηεο καγηάο πξνέξρεηαη από ηελ καγηά ηελ ίδηα, ελώ ην ππόινηπν κέξνο ηνπ πξντόληνο είλαη βηνινγηθά αδξαλέο. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπκόκαζηε όηη ε καγηά ηνπ θξηζαξηνύ πξνέξρεηαη από ηελ δύκσζε ηνπ δύζνπ θαη δελ ππάξρνπλ άιια πιηθά πνπ λα αλακηγλύνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Όια ηα πξντόληα πνπ πξνσζνύληαη ζηελ αγνξά είλαη κίγκαηα καγηάο κε θάπνην άιιν πιηθό, όπσο π.ρ. ηα κέζα θαιιηέξγεηαο ηα νπνία είλαη κίγκαηα θαη όρη πξντόληα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ δηαδηθαζία ηεο δύκσζεο. Αγνξάδνληαο ηέηνηνπ είδνπο πξντόληα δελ είλαη ηξόπνο λα γιηηώζεηο ρξήκαηα. Γηα λα επηηύρεηο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηέηνησλ πξντόλησλ, πξέπεη λα απμήζεηο ηε δόζε απηώλ, ελώ παξάιιεια απμάλεηαη θαη ην θόζηνο. Δπηπιένλ, νη πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ θαζαξή καγηά, θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζόηεξν ζίγνπξνη γη απηό πνπ αγνξάδνπλ θαη κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ ην πξντόλ κε κεγαιύηεξε αζθάιεηα. Διαδικαζία Ξήρανζης Υπάξρνπλ δύν κέζνδνη μήξαλζεο ηεο καγηάο: α) ε κέζνδνο ηνπ ςεθαζκνύ θαη β) ε κέζνδνο ησλ θπιίλδξσλ. Με ηε κέζνδν ησλ θπιίλδξσλ, ε δηαδηθαζία ηεο μήξαλζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, όπνπ πξνθαιείηαη θαηαζηξνθή ησλ θπηηάξσλ (ιόγσ επίδξαζεο έληνλνπ ζηξεο ζηα θύηηαξα). Οη βηηακίλεο θαη ηα λνπθιετθά νμέα ράλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο θαη ε ηθαλόηεηα βειηίσζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο κεηώλεηαη. Παξάιιεια, κεηώλεηαη ε πεπηηθόηεηα ησλ πξσηετλώλ θαη αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ πεπηηδίσλ. Η κέζνδνο ςεθαζκνύ είλαη ε θαιύηεξε κέζνδνο μήξαλζεο ηεο καγηάο. Ζ ζεξκνθξαζία δελ είλαη πνιύ πςειή θαη απμάλεη κε αξγό ξπζκό, έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ε θαηαζηξνθή ησλ θπηηάξσλ. Όια ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά δηαηεξνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαη ε καγηά έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πέςε ηεο ηξνθήο θαη ζηελ πγεία ηνπ δώνπ. 4

5 Η καγηά πνπ μεξαίλεηαη κε ςεθαζκό είλαη ε κόλε καγηά πνπ δηαηεξεί όια ηα θύξηα ζπζηαηηθά ηεο θαη έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηα δώα Γιαηί είναι ζημανηική η περιεκηικόηηηα ηης μαγιάς ζε πρωηεΐνη Ζ πξσηεΐλε είλαη πνιύ ζεκαληηθή ζηε καγηά ιόγσ ηεο πςειήο βηνινγηθήο ηεο αμίαο. Πξνθαλώο, δελ είλαη ν κόλνο ιόγνο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ηε καγηά ζηε δηαηξνθή ησλ δώσλ. Σπλήζσο ε πεξηεθηηθόηεηα ηεο καγηάο ζε πξσηεΐλε θπκαίλεηαη ζην 44-46%. Όηαλ απηό ην πνζνζηό είλαη ρακειόηεξν, ζεκαίλεη όηη ην πξντόλ δελ είλαη θαζαξή καγηά, αιιά πεξηέρεη θαη θάπνηα άιια πιηθά. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε καγηάο από κειάζα, πνπ είλαη έλα ηειείσο δηαθνξεηηθό πξντόλ από ηε καγηά κπύξαο, ε πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλε θπκαίλεηαη θάησ από 39-40%. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη εύθνιν λα θαηαιάβνπκε όηη δελ ππάξρνπλ κόλν θύηηαξα καγηάο ζην πξντόλ. Σπκπεξαζκαηηθά, ηα θύηηαξα καγηάο κε ρακειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλε νδεγνύλ ζε ιηγόηεξν απνδνηηθή καγηά. Απηό πνπ έρνπκε γιηηώζεη κε ηελ αγνξά πξντόλησλ κε ρακειόηεξν θόζηνο αλά θηιό (πξντόληα καγηάο κε πξνζκίμεηο άιισλ πιηθώλ), ζα ραζεί από ηελ αλαγθαηόηεηα λα απμήζνπκε ηελ δόζε πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπκε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 5