ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RIOPAN 800 mg πόζηκε γέιε. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 θαθειίζθνο πεξηέρεη 800 mg magaldrate anhydrous. Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Πόζηκε γέιε. 4. ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σπκπησκαηηθή ζεξαπεία πεξηπηώζεσλ όπνπ απαηηείηαη ε εμνπδεηέξσζε ηνπ γαζηξηθνύ νμένο: - Οπηζζνζηεξληθόο θαη επηγαζηξηθόο θαύζνο θαη πεπηηθέο δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γαζηξηθό νμύ. - Γαζηξηθό θαη δσδεθαδαθηπιηθό έιθνο, νμεία θαη ρξόληα γαζηξίηηδα, νηζνθαγίηηδα από παιηλδξόκεζε, έιθνο από stress. Σε αζζελείο κε έιθνο πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο γηα Hel. Pylori, δηόηη ε εθξίδσζή ηνπ νδεγεί ζπλήζσο ζηελ ίαζε ηνπ έιθνπο. 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Όιν ηo πεξηερόκελν ηνπ θαθειίζθνπ θαηαπίλεηαη. Οδεγίεο γηα ηνλ ρεηξηζκό ηνπ θαθειίζθνπ, δίλνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.6 (Οδεγίεο ρξήζεο/ρεηξηζκνύ). Ο θαθειίζθνο πξέπεη λα αλαθηλείηαη πξηλ ηε ρξήζε ηνπ. Η δνζνινγία εμεηδηθεύεηαη αλάινγα κε ηηο ελδείμεηο. Η ζπλήζεο δόζε είλαη 1 θαθειίζθνο (800 mg), κία ώξα κεηά θάζε θύξην γεύκα θαη ακέζσο πξηλ ηε λπθηεξηλή θαηάθιηζε. Η δνζνινγία λα κελ ππεξβαίλεη ηα 6400 mg magaldrate ηελ εκέξα. Σε πεξίπησζε γαζηξνδσδεθαδαθηπιηθνύ έιθνπο θαη νηζνθαγίηηδαο από παιηλδξόκεζε, ε ζεξαπεία πξέπεη λα ζπλερίδεηαη γηα 4 ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο. Δάλ ηα ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 2 εβδνκάδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε Riopan, έλαο πιήξεο θιηληθόο έιεγρνο πξέπεη λα δηεμαρζεί γηα λα απνθιεηζζεί ην ελδερόκελν ύπαξμεο θαθνήζνπο λόζνπ. 4.3 Αληελδείμεηο Υπεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε θάπνην από ηα έθδνρα. Σε αζζελείο κε λεθξηθή δπζιεηηνπξγία (θάζαξζε θξεαηηλίλεο < 30 ml/min) ην Riopan κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν κε ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ καγλεζίνπ θαη ηνπ αξγηιίνπ ζηνλ \\nycomed.local\shares\grath-data01\departments\regulatory\spcs\riopan GEL\spc 0002.gr mah name change.riopan gel.rtf Page 1 of 5

2 νξό. Τα επίπεδα αξγηιίνπ ζηνλ νξό δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 40 ng/ml. 4.4 Εηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Τν Riopan πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη ζε αζζελείο κε ππισξηθή ζηέλσζε. Τν Riopan δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε παηδηά θάησ ησλ 12 εηώλ, ιόγσ αλεπαξθνύο εκπεηξίαο γηα ηε ζεξαπεία ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα. Η αύμεζε ηνπ ph ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ απμάλεη ηνλ θίλδπλν απνηθηζκνύ από παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο, νη νπνίνη π.ρ. ζε αζζελείο κε κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απμεκέλε επίπησζε λνζνθνκεηαθήο πλεπκνλίαο. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξνϊόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Δπεηδή ηα αληηόμηλα κπνξνύλ λα ειαηηώζνπλ ηελ απνξξόθεζε άιισλ θαξκάθσλ ρνξεγνύκελσλ ηαπηόρξνλα, ζπληζηάηαη ε ιήςε άιισλ θαξκάθσλ λα γίλεηαη 1-2 ώξεο κεηά ηε ιήςε ηνπ Riopan. Δηδηθόηεξα, έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή ειάηησζε ηεο απνξξόθεζεο ηεηξαθπθιηλώλ θαη θηλνινλώλ (ζηπξνθινμαζίλε, νθινμαζίλε θαη λνξθινμαζίλε) θαηά ηε ρξήζε αληηνμίλσλ. Μηθξή ειάηησζε ζηελ απνξξόθεζε ηεο δηγνμίλεο, ηεο ηζνληαδίδεο, ησλ ελώζεσλ ηνπ ζηδήξνπ θαη ηεο ρισξνπξνκαδίλεο κπνξεί λα ζπκβεί όηαλ ππάξρεη ηαπηόρξνλε ιήςε απηώλ κε Riopan. Παξάιιεια, ππάξρεη πηζαλόηεηα ελίζρπζεο ηνπ αληηπεθηηθνύ απνηειέζκαηνο ησλ θνπκαξηληθώλ παξαγώγσλ. Η ηαπηόρξνλε ιήςε αληηνμίλσλ πνπ πεξηέρνπλ αξγίιην θαη πνηώλ πνπ πεξηέρνπλ νμύ (ρπκνί θξνύησλ, θξαζί θιπ) ή αλαβξαδόλησλ δηζθίσλ πνπ πεξηέρνπλ θηηξηθό ή ηξπγηθό νμύ, απμάλεη ηελ εληεξηθή απνξξόθεζε ηνπ αξγηιίνπ. 4.6 Kύεζε θαη γαινπρία Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο ην Riopan πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηελ απνθπγή άζξνηζεο αξγηιίνπ ζην έκβξπν. Σε κειέηεο ζε δώα ε ρνξήγεζε αιάησλ αξγηιίνπ είρε δπζκελή επίδξαζε ζην θύεκα. Οη ελώζεηο ηνπ αξγηιίνπ απεθθξίλνληαη ζην γάια. Λόγσ ρακειήο απνξξόθεζεο εθηηκάηαη όηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ην λενγέλλεην. 4.7 Επηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Τν Riopan δελ έρεη θακία γλσζηή επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Οι εξήρ κατηγοπίερ σπησιμοποιούνται για την κατάταξη των ανεπιθύμητων ενεπγειών κατά σςσνότητα εμυάνισηρ: πολύ σςσνέρ ( 1/10), σςσνέρ ( 1/100 και 1/10), όσι σςσνέρ ( 1/1000 και 1/100), σπάνιερ ( 1/ και 1/1000) και πολύ σπάνιερ ( 1/10.000) σςμπεπιλαμβανομένων μεμονωμένων αναυοπών. Καηεγνξία νξγάλνπ ζπζηήκαηνο Δηαηαξαρέο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζπζηήκαηνο Πολύ σςσνέρ: καιαθά θόπξαλα. Πολύ σπάνιερ: δηάξξνηα. \\nycomed.local\shares\grath-data01\departments\regulatory\spcs\riopan GEL\spc 0002.gr mah name change.riopan gel.rtf Page 2 of 5

3 Σε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα καθξνρξόληαο ρνξήγεζεο ζε πςειέο δόζεηο κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζπζζώξεπζε αξγηιίνπ, ηδίσο ζηνλ λεπξηθό ηζηό θαη ζηα νζηά θαη ειάηησζε ηνπ επηπέδνπ ησλ θσζθνξηθώλ. Η ρξόληα ρξήζε ηνπ Riopan ζε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξκαγλεζηαηκία. 4.9 Τπεξδνζνινγία Γελ είλαη γλσζηά θαηλόκελα νμείαο δειεηεξίαζεο. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: Αληηόμηλα, θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πεπηηθνύ έιθνπο θαη ηνπ κεηεσξηζκνύ, θσδηθόο ATC: Α02Α D02. Τν Riopan είλαη αληηόμηλν. Πεξηέρεη δξαζηηθή νπζία ηζνδύλακε πξνο νμείδην ηνπ αξγηιίνπ (18-26 %) θαη νμείδην ηνπ καγλεζίνπ (29-40 %) ζε εηδηθή δνκή ζηηβάδσλ πιέγκαηνο αλάινγε ηνπ θπζηθνύ πδξνηαιζίηε (hydrotalcite). Η θαξκαθνινγηθή δξάζε ηεο magaldrate βαζίδεηαη ζηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ γαζηξηθνύ νμένο. Δπίζεο ιακβάλεη ρώξα δνζνεμαξηώκελε θαη ph-εμαξηώκελε δέζκεπζε ησλ ρνιηθώλ νμέσλ θαη ηεο ιπζνιεθηζίλεο. Η αληηόμηλε δξάζε απνδίδεηαη ζηε δέζκεπζε ησλ πξσηνλίσλ από ηα ζεητθά ηόληα θαη ηα ηόληα πδξνμπιίνπ ηεο δηακέζνπ δηθηπσηήο ζηηβάδαο, έηζη ώζηε ε δνκή ηεο ζηηβάδαο απηήο λα θαηαξξέεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμνπδεηέξσζεο. 800 mg magaldrate εμνπδεηεξώλνπλ πεξίπνπ meq πδξνρισξηθνύ νμένο. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο - Γεληθά Η magaldrate δελ απνξξνθάηαη απηνύζηα από ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα, αιιά έλα πνζνζηό ησλ ηόλησλ αξγηιίνπ θαη καγλεζίνπ πνπ απνδεζκεύνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία εμνπδεηέξσζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάβαζεο ηνπ εληέξνπ κεηαηξέπνληαη ζε κεξηθώο δηαιπηά θσζθνξηθά άιαηα θαη απεθθξίλνληαη κε απηή ηε κνξθή ζηα θόπξαλα. Έλα κέξνο ησλ θαηηόλησλ απνξξνθάηαη. Διαθξώο απμεκέλα επίπεδα αξγηιίνπ ζηνλ νξό έρνπλ βξεζεί πεξηζηαζηαθά αθόκε θαη ζε αλζξώπνπο κε θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία. Μαθξνρξόληα ρξήζε αληηνμίλσλ ζθεπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ αξγίιην κπνξεί λα ειαηηώζεη ηελ απνξξόθεζε ησλ θσζθνξηθώλ. - Υαξαθηεξηζηηθά ζε αζζελείο/εηδηθέο νκάδεο αηόκωλ Λόγσ πηζαλήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ αλεβαζκέλσλ επηπέδσλ αξγηιίνπ ζηνλ νξό ηνπ αίκαηνο θαη αλάπηπμεο εγθεθαινπαζεηώλ, ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζε αζζελείο ζε αηκνθάζαξζε. Σε καθξνρξόληα ζεξαπεία, νη ζπγθεληξώζεηο αξγηιίνπ ζην αίκα ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά θαη δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 40 ng/ml. Σε αζζελείο κε λεθξηθή δπζιεηηνπξγία κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ πςειά επίπεδα αξγηιίνπ ζην πιάζκα θαη ηνπο ηζηνύο (ην αξγίιην ελαπνηίζεηαη θπξίσο ζηνλ λεπξηθό ηζηό θαη ζηα νζηά) θαη θαηλόκελα ππεξδνζνινγίαο. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα \\nycomed.local\shares\grath-data01\departments\regulatory\spcs\riopan GEL\spc 0002.gr mah name change.riopan gel.rtf Page 3 of 5

4 Ομεία ηνμηθόηεηα δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ιόγσ ηεο ρακειήο απνξξόθεζεο (10 % γηα ην καγλήζην θαη πεξίπνπ 1 % γηα ην αξγίιην από ηα αληηόμηλα) θαη ηεο ζρεηηθά γξήγνξεο λεθξηθήο απέθθξηζεο. Η πηζαλή κεηαιιαμηνγόλνο δξάζε ηεο magaldrate δελ έρεη εξεπλεζεί επαξθώο. Γηα ηηο ελώζεηο ηνπ αξγηιίνπ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ελδείμεηο γηα θάπνηα κεηαιιαμηνγόλν δξάζε. Γελ έρνπλ γίλεη κειέηεο γηα πηζαλή νγθνγόλν δξάζε ηεο magaldrate. Γελ έρνπλ γίλεη κειέηεο εκβξπνηνμηθόηεηαο ζηα δώα. Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα θάπνην θίλδπλν δηακαξηίαο ηεο δηάπιαζεο ζηνλ άλζξσπν. Δκβξπνηνμηθόηεηα έρεη παξαηεξεζεί ζε κειέηεο κε άιιεο ελώζεηο ηνπ αξγηιίνπ. Μειέηεο ζε αξνπξαίνπο έδεημαλ αύμεζε ζηελ κεηαγελλεηηθή ζλεζηκόηεηα θαη θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ησλ θηλεηηθώλ λεπξώλσλ ζην έκβξπν. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 6.1 Καηάινγνο εθδόρωλ Αξαβηθό θόκκη, μεξακέλν κε ςεθαζκό Υπξνκειιόδε 4000 mpa.s Μαιηόιε Βειηησηηθό γεύζεο θαξακέια Βειηησηηθό γεύζεο ηύπνπ θξέκαο Σηκεζηθόλεο γαιάθησκα Νάηξην θπθιακηθό Άξγπξνο ζεητθόο Φισξεμηδίλε δηγιπθνληθή Ύδσξ θεθαζαξκέλν 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Γελ εθαξκόδεηαη. 6.3 Δηάξθεηα δωήο 5 ρξόληα. 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ θύιαμε ηνπ πξνϊόληνο Με θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε ησλ 25 C. Μελ ςύρεηε ή θαηαςύρεηε. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Η γέιε πεξηέρεηαη ζε θαθειίζθν. Ο θαθειίζθνο είλαη κίαο ρξήζεο. Η ζπζθεπαζία πεξηέρεη 20 θαθειίζθνπο. 6.6 Οδεγίεο ρξήζεο/ρεηξηζκνύ 1) Αλαθηλείζηε ηνλ θαθειίζθν πξηλ ηνλ αλνίμεηε. 2) Αλνίμηε ην θαθειίζθν, ζρίδνληαο ην πάλσ κέξνο ηνπ, θαηά κήθνο ηεο γξακκήο πνπ δείρλνπλ ηα καύξα βέιε. 3) Καηεπζύλεηε ην αλνηθηό κέξνο ηνπ θαθειίζθνπ πξνο ην ζηόκα θαη πηέζηε ηνλ θαθειίζθν γηα \\nycomed.local\shares\grath-data01\departments\regulatory\spcs\riopan GEL\spc 0002.gr mah name change.riopan gel.rtf Page 4 of 5

5 λα αδεηάζεηε ην πεξηερόκελν ζην ζηόκα. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ TAKEDA ΔΛΛΑΣ Α.Δ. Λεσθ. Κεθηζίαο 196, Φαιάλδξη, Αζήλα Τειέθσλν: Fax: ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 41511/08/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΧΣΗ ΕΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ Ηκεξνκελία πξώηεο έγθξηζεο: Ηκεξνκελία αλαλέσζεο ηεο άδεηαο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ινύληνο 2012 \\nycomed.local\shares\grath-data01\departments\regulatory\spcs\riopan GEL\spc 0002.gr mah name change.riopan gel.rtf Page 5 of 5

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CERNEVIT, Κόληο γηα ελέζηκν δηάιπκα / δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Έλα θηαιίδην (5 ml) πεξηέρεη: Retinol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: 9,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 9 mg Sodium Chloride.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VERMOX 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε καζψκελν δηζθίν πεξηέρεη 100 mg mebendazole. Τν πφζηκν ελαηψξεκα πεξηέρεη 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Otimectin vet. 1 mg/g σηηθή γέιε γηα γάηεο (AT, BE, CZ, DE, EL, IE, FI, FR, IS, LT, NL, NO, PL, PT, SE, UK) Otimectin 1 mg/g σηηθή γέιε γηα γάηεο (ES, IT)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ MULTIMEL N8-800, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη ζε κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CLINIMIX, διάλσμα για ενδοφλέβια έγτσζη 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν CLINIMIX πεξηέρεηαη ζε πιαζηηθφ ζάθν δχν δηακεξηζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint -1- ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Nicotine resinate 10 mg/tab πνπ αληηζηνηρεί ζε nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 80 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα