ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ"

Transcript

1 ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ύζηαζη Οπγανιζμού «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ» ςνένωζη εποπηεςομένων από ηο ΤΠ.Α.Α.Σ. νομικών πποζώπων και άλλερ διαηάξειρ

2 ΤΛΔΛΩΖ ΛΟΚΗΘΩΛ ΠΡΟΩΠΩΛ: ΔΘΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ (ΔΘ.Ι.ΑΓ.Δ.) ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (Ο.Γ.Δ..Δ.Κ.Α.-ΓΗΜΗΣΡΑ) ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.-AGROCERT) ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΑΙ ΚΡΔΑΣΟ (ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ.) ΔΙΙΖΛΗΘΟ ΓΔΩΡΓΗΘΟ ΟΡΓΑΛΗΚΟ «ΓΖΚΖΣΡΑ»

3 ΕΘΙΑΓΕ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΛΟΓΑΚ ΕΛΕΓΥΟ ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣΟ ΟΓΕΕΚΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΟΠΕΓΕΠ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΤΝΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ «ΔΗΜΗΣΡΑ»

4 ΔΙΙΖΛΗΘΟ ΓΔΩΡΓΗΘΟ ΟΡΓΑΛΗΚΟ ΓΖΚΖΣΡΑ ΑΠΟΣΟΛΗ Η ςποζηήπιξη ηος αγποηικού κόζμος για ηον εκζςγσπονιζμό ηος αγποηικού ηομέα και ηην ανάπηςξη ηηρ αγποηικήρ οικονομίαρ ηηρ σώπαρ. ΚΟΠΟ Ο ενιαίορ ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ και η εθαπμογή ηων πολιηικών ηος Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων ζηοςρ ηομείρ ηηρ εθαπμοζμένηρ έπεςναρ, ηηρ αγποηικήρ επαγγελμαηικήρ εκπαίδεςζηρ και καηάπηιζηρ και ηηρ διαζθάλιζηρ ηηρ ποιόηηηαρ ηων αγποηικών πποϊόνηων και ηποθίμων.

5 ΣΡΑΣΖΓΗΘΟ ΥΔΓΗΟ Ο Οξγαληζκόο θάζε ηξία ρξόληα θαηαξηίδεη ζηξαηεγηθό ζρέδην γηα ηελ δηακόξθωζε θαη πινπνίεζε ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρώξαο ζηνπο ηνκείο ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ηεο γεωξγηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο ηωλ αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ. Σν ζηξαηεγηθό ζρέδην ζπδεηείηαη ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο θαη εγθξίλεηαη κε θνηλή απόθαζε ηωλ Τπνπξγώλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ, Παηδείαο, δηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο.

6 ΔΦΑΡΚΟΚΔΛΖ ΔΡΔΤΛΑ ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθαξκνζκέλεο αγξνηηθήο έξεπλαο κε ζηφρνπο ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ βειηίσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηελ αλάδεημε λέσλ ζχγρξνλσλ παξαγσγηθψλ κεζφδσλ, ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ δεκηνπξγίαο, δηαηήξεζεο, βειηίσζεο θαη πηινηηθήο παξαγσγήο θπηηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, θηιηθνχ πξνο ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ειιεληθήο γεο. Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ δηαηήξεζεο θαη βειηίσζεο ειιεληθψλ θπιψλ αηγνπξνβάησλ θαη άιισλ εηδψλ ηνπ αγξνηηθνχ δσηθνχ θεθαιαίνπ.

7 ΓΔΩΡΓΗΘΖ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΘΑΗ ΘΑΣΑΡΣΗΖ Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αγξνηηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη γεσξγηθήο θαηάξηηζεο κε ζηφρνπο ηελ πξναγσγή ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηελ κεηάδνζε ζε απηφ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε αγξνηηθήο παξαγσγήο θηιηθήο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ παξαγσγή αληαγσληζηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ

8 ΓΗΑΦΑΙΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΑΓΡΟΣΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ Πξναγσγή θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ θαζψο θαη πξνζηαζία ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαρείξηζεο ηεο αεηθνξίαο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνηχπσλ γηα ηελ αλάδεημε ζχγρξνλσλ θαη θαηλνηφκσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ. Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ Πξνζηαζία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηηο αζέκηηεο ελέξγεηεο «Διιελνπνηήζεσλ». Πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζηηο αγνξέο θαη ζηνπο θαηαλαισηέο.

9 ΟΡΓΑΛΟΓΡΑΚΚΑ ΔΙΙΙΖΛΗΘΟΤ ΓΔΩΡΓΗΘΟΤ ΟΡΓΑΛΗΚΟΤ «ΓΖΚΖΣΡΑ» ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΔΩΡΓΙΚΔ ΥΟΛΔ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ

10 ΗΛΣΗΣΟΤΣΑ ΔΦΑΡΚΟΚΔΛΖ ΑΓΡΟΣΗΘΖ ΔΡΔΤΛΑ Ηδξύνληαη έληεθα (11) Ηλζηηηνύηα Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο: α) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Αηηηθήο κε έδξα ηελ Αζήλα. β) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Πεινπνλλήζνπ κε έδξα ηελ Σξίπνιε. γ) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεξεάο Διιάδαο κε έδξα ηε Ιακία. δ) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Θεζζαιίαο κε έδξα ηελ Ιάξηζα. ε) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Γπηηθήο Διιάδαο κε έδξα ηελ Πάηξα. ζη) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Ζπείξνπ κε έδξα ηα Ηωάλληλα. δ) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε έδξα ηελ Θνδάλε. ε) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε. ζ) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο κε έδξα ηελ Θνκνηελή. η) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Θξήηεο κε έδξα ην Ζξάθιεην. ηα) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Λεζηωηηθνύ Υώξνπ κε έδξα ηνλ Πεηξαηά. ε θάζε Ηλζηηηνύην ιεηηνπξγνύλ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εμεηδηθεπκέλνη ηνκείο εθαξκνζκέλεο αγξνηηθήο έξεπλαο θαη έλα (1) εξγαζηήξην, πνπ θαζνξίδνληαη από ηνλ Θαλνληζκό Οξγάλωζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνύ. Ίδξπζε Ηλζηηηνύηωλ Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο έξεπλαο πιένλ ηωλ πξνβιεπνκέλωλ κπνξεί λα γίλεη κε Πξνεδξηθό Γηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά από πξόηαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ θαη θαηόπηλ εηδηθά αηηηνινγεκέλεο γλώκεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνύ.

11 ΓΔΩΡΓΗΘΔ ΥΟΙΔ Κε Πξνεδξηθό Γηάηαγκα (ΠΓ) πνπ εθδίδεηαη κεηά από πξόηαζε ηωλ Τπνπξγώλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ κπνξεί λα ηδξύεηαη κέρξη κηα Γεωξγηθή ρνιή ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε ωο Γεκόζην Αγξνηηθό Σερλνινγηθό Ιύθεην ηξηεηνύο θνίηεζεο ππό ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ. Ωο δεκόζηα Αγξνηηθά Σερλνινγηθά Ιύθεηα ηξηεηνύο θνίηεζεο ππό ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ, ιεηηνπξγνύλ επίζεο νη εμήο Γεωξγηθέο ρνιέο: α) Γαιαθηνθνκίαο Σπξνθνκίαο κε έδξα ηα Ηωάλληλα. β) Αγξνηηθώλ Κεραλεκάηωλ - Εωνηερλίαο κε έδξα ηε Ιάξηζα. γ) Δπηρεηξεκαηηθήο Γεωξγίαο, Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Πξόηππε Γεωξγηθή ρνιή «Αλδξέαο πγγξόο» κε έδξα ηελ Αζήλα. δ) Ακπεινπξγίαο, Οηλνηερλίαο θαη Οηλνηνπξηζκνύ κε έδξα ηε Λεκέα. ε) Κεζνγεηαθώλ θαη Τπνηξνπηθώλ Θαιιηεξγεηώλ θαη Θεξκνθεπίωλ κε έδξα ηελ Κεζζαξά Θξήηεο.

12 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΘΔ ΓΗΔΤΘΤΛΔΗ πζηήλνληαη επηά (7) ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΘΔ ΓΗΔΤΘΤΛΔΗ α) Αηηηθήο κε έδξα ηελ Αζήλα. β) Θεζζαιίαο ηεξεάο Διιάδαο κε έδξα ηε Ιάξηζα. γ) Ζπείξνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε έδξα ηα Ηωάλληλα. δ) Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο - Ηνλίνπ κε έδξα ηελ Πάηξα. ε) Αηγαίνπ κε έδξα ηνλ Πεηξαηά. ζη) Θξήηεο κε έδξα ην Ζξάθιεην. δ) Καθεδνλίαο Θξάθεο κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. ΘΔΛΣΡΑ ΘΑΗ ΤΚΒΟΤΙΗΑ ΓΔΩΡΓΗΘΖ ΘΑΣΑΡΣΗΖ ε θάζε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε ζπζηήλεηαη έλα ΘΔΛΣΡΟ ΓΔΩΡΓΗΘΖ ΘΑΣΑΡΣΗΖ ην νπνίν ζσεδιάζει και ςλοποιεί ζηην έδπα κάθε Πεπιθεπειακήρ Αςηοδιοίκηζηρ ηηρ πεπιοσήρ εςθύνηρ ηος ππογπάμμαηα καηάπηιζηρ ηος αγποηικού θόζκνπ. Γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηωλ πξνγξακκάηωλ ζπγθαιείηαη κε πξωηνβνπιία ηνπ θάζε Θέληξνπ Γεωξγηθήο Θαηάξηηζεο ην πκβνύιην Γεωξγηθήο Θαηάξηηζεο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ: α) Ο Πξνϊζηάκελνο ηνπ Θέληξνπ Γεωξγηθήο Θαηάξηηζεο. β) Έλαο εθπξόζωπνο από θάζε Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο. γ) Έλαο εθπξόζωπνο ηνπ ηνπηθνύ παξαξηήκαηνο ηνπ Γεωηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΘΔ ΓΟΚΔ ΔΙΔΓΥΩΛ ε θάζε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε ζπζηήλεηαη κηα νξγαληθή κνλάδα ειέγρωλ, ε νπνία ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Απηνδηνηθήζεωλ είλαη αξκόδηα γηα ηνλ έιεγρν ηωλ γεωξγηθώλ εθκεηαιιεύζεωλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο αγνξάο ζηε πεξηνρή αξκνδηόηεηάο ηεο.

13 ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ ΟΡΓΑΛΗΚΟΤ Η εηήζηα επηρνξήγεζε απφ ην πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ. Οη επηρνξεγήζεηο απφ επξσπατθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο Σα έζνδα απφ ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Σα έζνδα απφ ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ειέγρνπ, πηζηνπνίεζεο γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη επίβιεςεο ηδησηηθψλ θνξέσλ Σα έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε Σα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Σα έζνδα ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο θαη Δκπνξίαο ησλ Γεσξγηθψλ ρνιψλ θιπ.

14 ΩΦΔΙΖ ΑΠΟ ΣΖ ΤΛΔΛΩΖ α) Οξηδόληηα θαη θάζεηε δηαζύλδεζε ζηξαηεγηθώλ ηνκέωλ ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρώξαο (έξεπλα, εθπαίδεπζε- θαηάξηηζε, έιεγρνο-πηζηνπνίεζε). β) Δληαία δηαρείξηζε απηώλ ηόζν ζην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνύ όζν θαη ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο. γ) Θαζνξηζηηθή ζύκπξαμε ηωλ θνξέωλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ πινπνίεζε ζρεηηθώλ πξνγξακκάηωλ. δ) Οηθνλνκία θιίκαθνο.

15 ΟΗΘΟΛΟΚΗΑ ΘΙΗΚΑΘΟ Δλνπνίεζε ηωλ δηνηθεηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ δνκώλ ππνζηήξημεο Απνηειεζκαηηθόηεξε νξγάλωζε ηωλ ιεηηνπξγηθώλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Κείωζε ηωλ νξγάλωλ δηνίθεζεο Κείωζε ηωλ πξνβιεπνκέλωλ νξγαληθώλ ζέζεωλ ηνπ πξνζωπηθνύ Οξζνινγηθόηεξε θαηαλνκή ηνπ πξνζωπηθνύ ζηηο δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπ Οξγαληζκνύ αλαιόγωο πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αμηνπνίεζε ηωλ ηθαλνηήηωλ θαη ηωλ δεμηνηήηωλ ηνπ πθηζηάκελνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ Οξζνινγηθόηεξε θαηαλνκή θαη αμηνπνίεζε ηωλ νηθνλνκηθώλ πόξωλ Αλαπηπμηαθή δπλακηθή, ε νπνία δεκηνπξγείηαη από ην ζπλδπαζηηθό πξνϊόλ ηνπ εξεπλεηηθνύ, εθπαηδεπηηθνύ, ειεγθηηθνύ θαη πηζηνπνηεηηθνύ έξγνπ ηνπ Οξγαληζκνύ πξνο όθεινο ηεο αγξνηηθήο παξαγωγήο, ηνπ αγξνηηθνύ θόζκνπ θαη ηωλ θαηαλαιωηώλ. Απνθεληξωκέλεο δνκέο θαηάξηηζεο ηνπ αγξνηηθνύ θόζκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε Απνθεληξωκέλεο δνκέο ειέγρωλ θαη πηζηνπνίεζεο αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ ηωλ Πεξηθεξεηώλ Απνθεληξωκέλε δηαξθήο ελεκέξωζε θαη πιεξνθόξεζε ηωλ παξαγωγώλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Οινθιεξωκέλεο δξάζεηο πιεξνθόξεζεο θαη ελεκέξωζεο ηωλ θαηαλαιωηώλ πγθέληξωζε θαη αμηνπνίεζε αληαπνδνηηθώλ ηειώλ θαη νινθιεξωκέλε επέλδπζε ζε δξάζεηο πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο γηα ηε ζύλδεζε ηεο παξαγωγήο κε ηηο αγνξέο

16 ΜΔIΩΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Δπεςνηηικά Ινζηιηούηα και ηαθμοί Γεωπικήρ Έπεςναρ Ινζηιηούηα Δθαπμοζμένηρ Αγποηικήρ Έπεςναρ Δλληνικού Γεωπγικού Οπγανιζμού Γήμηηπα

17 ΜΔΙΩΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Κένηπα ΓΗΜΗΣΡΑ (ππώην ΚΔΓΔ) Κένηπα Αγποηικήρ Καηάπηιζηρ Δλληνικού Γεωπγικού Οπγανιζμού Γήμηηπα

18 130 ΜΔΙΩΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΔΘΙΑΓΔ ΟΓΔΔΚΑ ΓΗΜΗΣΡΑ ΟΠΔΓΔΠ - AGROCERT ΔΛΟΓΑΚ ΤΝΟΛΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΜΟΝΑΓΔ

19 50 45 ΜΔΙΩΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΔΘΙΑΓΔ ΟΓΔΔΚΑ ΓΗΜΗΣΡΑ ΟΠΔΓΔΠ ΔΛΟΓΑΚ ΤΝΟΛΟ ΜΔΛΩΝ Γ.. ΤΝΝΔΝΟΤΜΔΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΩΝ Γ.. ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΓΗΜΗΣΡΑ

20 ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΘΙΑΓΔ ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΔΘΙΑΓΔ ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΓΔΔΚΑ ΓΗΜΗΣΡΑ ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΟΓΔΔΚΑ ΓΗΜΗΣΡΑ ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΠΔΓΔΠ AGROCERT ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΟΠΔΓΔΠ AGROCERT ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΛΟΓΑΚ ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΔΛΟΓΑΚ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΝΝΔΝΟΤΜΔΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 9 8 ΜΔIΩΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ

21 3000 ΜΔΙΩΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΔΔΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΩΣΑΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΝΝΔΝΟΤΜΔΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΟΡΓΑΝΙΚΔ ΘΔΔΙ ΤΝΝΔΝΟΤΜΔΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΛΤΜΔΝΔ ΟΡΓΑΝΙΚΔ ΘΔΔΙ ΤΝΝΔΝΟΤΜΔΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΟΡΓΑΝΙΚΔ ΘΔΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΓΗΜΗΣΡΑ

22 ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ύζηαζη Οπγανιζμού «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ» ςνένωζη εποπηεςομένων από ηο ΤΠ.Α.Α.Σ. νομικών πποζώπων και άλλερ διαηάξειρ

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΘΙΑΓΕ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΘΙΑΓΕ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΘΙΑΓΕ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ Δρ Παναγιώτης Πλατής Σακτικός Ερευνητής, Πρόεδρος ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ (ΔΘΗΑΓΔ) Σο ΔΘΗΑΓΔ ήηαν ο εθνικόρ οπγανιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόηαζε γηα ηελ πξνώζεζε ηεο εμωζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.

Πξόηαζε γηα ηελ πξνώζεζε ηεο εμωζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Πξόηαζε γηα ηελ πξνώζεζε ηεο εμωζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Αζήλα, Ινχιηνο 2011 Η ειιεληθή νηθνλνκία, πιήξσο εληαγκέλε ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά θαη έληνλα πηεδφκελε απφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν)

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Θεζζαινλίθε 2011 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΣΙΟ 2011 1. Σηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Α.Ε. Επωνςμία Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Σύμβοςλοι Διοίκηζηρ και Ανάπηςξηρ Α.Ε. Διακπιηικόρ Τίηλορ Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ» Μεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (άξζξα 94 (παξ. 2 θαη 4), 186 (Σνκέαο Δ), 204 (Πξώην Δδάθην θαη Σνκέαο Γ), 205 (παξ. 1 θαη 2), 210 (παξ. 1 θαη Σνκέαο Γ), 282 (παξ. 1), 283 (παξ. 3), 286) ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 28.5.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΟΠΔ Α.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΟΠΔ Α.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΟΠΔ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011. Ο Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 7.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ. Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ.

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ηεο ΜΑΡΗΑ Θ.ΚΟΝΣΟΜΑΡΖ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα