نکته و تست شیمی سال دوم فصل 1 شماره 3( ) کنکور 69 دکتر رضا بابایی برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری(

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "نکته و تست شیمی سال دوم فصل 1 شماره 3( ) کنکور 69 دکتر رضا بابایی برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری("

Transcript

1 نکته و تست 2 شیمی سال دوم فصل 1 و شماره 3( ) برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری( 2( فصل 1 و 2 دوم کنکور 69 دکتر رضا بابایی 1

2 متن کتاب 1- نخستین بار دالتون ادعا کرد عنصر را به گونه ای معرفی کرد که نمی توان آن را به مواد ساده تری تبدیل کرد. 2- تا پیش از بویل مشاهده کردن و اندیشیدن و آزمایش های عملی ابزار مطالعه یونانیان برای طبیعت بود. 3- ارسطو سه عنصر هوا خاک و آتش را به عنصر آب افزود و این چهار عنصر را سازنده ی کاینات اعالم کرد. 4- در شکل زیر A نشان دهنده ی سبز صورتی گیری آند کاتد رنگ ایجاد می کند این پرتو به سمت قطب بار الکترون e الکترون نسبت m و B نشان دهنده ی الکترود منفی مثبت استفاده شده است و به جای ماده ی C منفی مثبت است که در برخورد آن به ماده ی فلوئورسنت نور میدان الکتریکی منحرف می شود این دستگاه نخستین بار برای اندازه می توان نمی توان از روی سولفید استفاده کرد. A B C 5- رادرفورد امید داشت که اگر ورقه ی نازک طال را با ذره های آلفا بمبارن کند همه ذره های آلفا با کمترین انحراف عبور کنند. 6- با توجه به وجود ذرات زیر اتمی هنوز باور بر این است که اتم کوچکترین ذره هر عنصر است که خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر به ویژگی های آن بستگی دارد. 7- رابرت بویل در کتاب خود به نام شیمیدان شکاک درستی نظریه ی اتمی دالتون را زیر سوال برد. 8- اجرای آزمایش های برقکافت در قرن 11 میالدی توسط فارادی به کشف ذره ای منجر شد که توسط استونی نامگذاری شد. 1- در تئوری تامسون فضای کروی ابرگونه با بار منفی جرمی نداشته است. 2

3 11- با توجه به شکل زیر عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید: ) 1( ) 2( )3( 1( پرتوی )2( از نظر جنس مشابه پرتوی کاتدی است اما میزان انرژی آن غالبا بیشتر است. 2( از پرتوی )1( برای اندازه ی شعاع اتم می توان استفاده کرد و جرم آن چهار برابر جرم مولکول هیدروژن است. 3( میزان انحراف پرتوی )2( نسبت به پرتوی )1( در میدان الکتریکی بیشتر است. 4( با از دست دادن هر ذره ی )2( بدون آن که عدد جرمی تغییر کند یک واحد عدد اتمی افزوده می شود و از دست دادن هر ذره ی )1( چهار واحد از عدد جرمی آن کم می کند. 5( پرتو )3( نسبت به پرتوهای X انرژی بیشتری دارد و در میدان الکتریکی منحرف نمی شود. 6( پدید ه ی نشان داده شده در شکل فوق با دیدگاه دالتون سازگاری ندارد و توسط رادرفورد بررسی شده است. 11- با توجه به شکل زیر عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید: 1( از نقاط نورانی B که تعداد نسبتا زیادی دارند می توان فهمید که بیشتر فضای اتم خالی است. 2( نقاط نورانی رنگ A از برخورد پرتوی بتا با صفحه ی فلورسنت به وجود آمده است. 3( در نقطه ی C امکان مشاهده ی نقاط نورانی در صفحه ی فلورسنت وجود ندارد. 4(Z محفظه ایی از جنس فلز واسطه را نشان می دهد. 5(Y ماده ای است که منبع پرتوی کاتدی محسوب می شود. 3

4 12- بر پایه ی نتایج به دست آمده از آزمایش رادرفورد با ورقه ی نازک طال چند مورد از ویژگی های بیان شده برای اتم ها توسط تامسون زیر سوال رفت 4)4 3)3 2)2 1)1 13- تخلیه ی الکتریکی هنگامی روی می دهد که الکترون ها به علت اختالف پتانسیل باال به هر صورتی از یک اتم به اتم دیگر منتقل شوند. 14 -چند مورد از مشاهدات زیر با توجه به بسط نظریه ی اتمی بور به سایر اتم ها قابل توجیه است تابش نور از المپ های تبلیغاتی نئونی پر شدن زیرالیه ها بر پایه ی قاعده ی هوند تفاوت انرژی یونش فلزهای قلیایی با یکدیگر جهت گیری اوربیتال های p در سه بعد z y x وجود طول موج های مختلف در طیف نشری خطی اتم ها 4)4 3)3 2)2 1)1 15- امروزه از رادرفورد به عنوان کشف کننده ی پروتون یاد می شود اگر چه او از تجزیه و تحلیل داده های موزلی استفاده کرد. 16 -اگر الکترون در اتم هیدروژن از حالت پایه به الیه ی = 5 n برانگیخته شود کدام عبارت در این مورد درست است 1( برای یونش این اتم انرژی کم تری نسبت به حالت پایه نیاز است. 2( الکترون در این حالت انرژی کم تری نسبت به حالت پایه دارد و از هسته دورتر است. 3( طول موج نور نشر یافته هنگام برگشت به حالت پایه بیشتر از برگشت به حالت = 2 n است. 4( به انرژی الزم برای جدا کردن این الگترون برانگیخته در اتم انرژی نخستین یونش هیدروژن می گویند. 4

5 17- با توجه به شکل زیر کدام عبارت درست است M A B C D 1( توجیه بخش مرئی طیف نشری خطی هیدروژن با کوانتومی در نظر گرفتن ترازهای انرژی را نشان می دهد که توسط بور ارائه شده است. 2( چنانچه الکترون برانگیخته از 3=n به پایدارترین تراز انرژی برگردد طول موج آن در بخش فروسرخ است و مرئی نیست. 3( خط طیفی D در منشور بیشترین میزان انحراف را نشان می دهد. 4( طول موج خطوط A و B و C و D نخستین بار توسط آنگستروم اندازه گیری شد. n بزرگتر( قرار دارند انرژی کمتری دارند. 5( الکترون هایی که در ترازهای باالتر ( 6( مدل رادرفورد در توضیح شکل فوق نارسا بوده اما بور با این مدل توانست برای تمام اتم ها مدل مناسبی ارائه کند. 7( بور به هر یک از ترازهای کوانتومی انرژی عددی نسبت داد M تراز 1=n را نشان می دهد. 18- در آزمایش ورقه ی طال چون تعداد نسبتا زیادی از ذره های آلفا با زاویه ی اندکی از مسیر اولیه منحرف شدند رادرفورد نتیجه گرفت که اتم هسته ای بسیار کوچک با جرم بسیار زیاد دارد. 11- برای درمان بیماری های غده تیروئید از رادیو ایزوتوپ ید 131 استفاده می کنند. 21- در اتم های عنصر 13Al تعداد پروتون های موجود در هسته یکسان است ولی تعداد نوترون های آن ها متفاوت است. 21- توجیه برخی خواص فیزیکی شیمیایی اتم ها با نسبت دادن حضور دو الکترون در یک اوربیتال امکان پذیر بود نبود. 22- در نمادهای ذره های زیراتمی عددهای سمت چپ از باال به پایین پایین به باال به ترتیب جرم نسبی جرم مطلق و بار نسبی بار مطلق مشخص می شود. 5

6 1 1 1n 1p به 1 و با جذب یک پروتیوم با از دست دادن یک الکترون به 1n 1p تریتیوم دوتریوم تبدیل می شود. 24- با عبور دادن نور آبی سبز رنگ که از قرار دادن کات کبود در طیف بین بدست آمد طیف نشری خطی طیف نشری پیوسته بدست آمد که طراحی این دستگاه توسط بونزن بور انجام شد و بررسی بیشتر بونزن بور ثابت کرد که هر اتم فلز طیف خاص خود را دارد. FeCl 2 CuSO با افزودن به جرقه های آتش می توان رنگ نارنجی به آن بخشید که اگر به محلول این نمک ها رنگ این شعله دیدنی تر مشاهده می شود. در این آزمون بهتر است که نمک به کابرده شده خلوص باال لیتیم پتاسیم استفاده کنیم رنگ شعله بنفش و سدیم لیتیم رنگ شعله را قرمز می کند. داشته نداشته اتانول بنزن اضافه کنیم باشد و اگر نمک 26- بر طبق مدل اتمی بور الکترون در حالت برانگیخته ناپایدار است از این رو بخشی از آن انرژی را که پیش از این گرفته بود از دست می دهد و به حالت پایه برمی گردد. 27- شرودینگر فیزیکدان مشهور اتریشی با تاکید بر رفتار موجی آن مدلی برای اتم پیشنهاد داد او از حضور الکترون در فضای سه بعدی به نام اوربیتال سخن گفت و برای مشخص کردن هر یک از این اوربیتال ها از چهار عدد کوانتومی استفاده کرد. -28 دهد. فلوئورسانس روی سولفید از جمله مهم ترین موادی است که خاصیت فسفرسانس دارند طول معین را جذب کرده و طول موج معین باالتر می 21- نخستین بار چادویک ادعا کرد که : پروتون تنها ذره سازنده هسته نیست بلکه باید ذره ی دیگری نیز درهسته ی اتم وجود داشته باشد که بار ندارد و جرم آن با پروتون برابر است. 31- در مدل اتمی بور الکترون در مسیر دایره ای حرکت می کند و فقط می تواند در فاصله های معین و ثابت پیرامون هسته باشد و انرژی آن با فاصله از هسته رابطه ی مستقیم دارد. 6

7 31- امروزه از موزلی به عنوان کاشف پروتون یاد می شود هر چند که این کشف مبتنی بر داده هایی بود که از آزمایش ها و مطالعات رادرفورد بدست آمد. 32- با توجه به شکل زیر عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید. ( A ) M ( B ) ( C ) 1( خط طیفی A دارای رنگ بنفش با طول موج 411nm است ومتعلق به بازگشت الکترون از مدار 6 به 2 در اتم هیدروژن است. 2 (پرتو B که انحراف کمتری را نسبت به منشور داشته است انرژی باالتری دارد. 3( C نشان دهنده ی فیلم عکاسی می باشد. 4( تالش برای علت ایجاد جایگاه ثابت خط های فوق زمینه پیشرفت در شیمی و فیزیک شد. 5( M نشان دهنده ی منبع با ولتاژ پایین می باشد. 7

8 amu ذره های زیر اتمی -33 همه اغلب هسته هایی که 84 یا بیش تر از آن بیش از 84 پروتون دارند ناپایدار هستند و اگر نسبت نوترون به پروتون باشد بیش از 1/5 1/5 یا بیش از آن هسته ناپایدار است. 34- تا کنون بیش از 2311 ایزوتوپ مختلف پایدار شناخته شده است جرم اتم C را دقیقا برابر 12amu در نظر می گیریم و در فراوان ترین ایزوتوپ آن شماره ذره های زیر اتمی 3 برابر عدد اتمی است. 36- اندازه گیری های انجام شده به کمک دستگاه طیف سنج جرمی در مورد اتم های فسفر یک عدد را نشان می دهد نسبت تعداد ذرات زیر اتمی در اتم تریتیم به تعداد ذرات زیر اتمی در یون 3 15A برابر 1/18 است. 38- قلع دارای ده ایزوتوپ پایدار است اما فلوئور فسفر و آهن تنها یک ایزوتوپ پایدار دارند کمترین فراوانی عنصر کربن متعلق به اتم C می باشد و فراوانی ایزوتوپ کربن 12- % 81/81 می باشد. 41- با در نظر گرفتن ایزوتوپ های مختلف هیدروژن و اکسیژن 7 نوع مولکول آب با جرم های مختلف می توان یافت. 41 -یک مول گاز کلر شامل 21 درصد جرمی Cl و 81 درصد جرمی 17Cl است. چگالی این گاز در شرایطی که حجم مولی گازها برابر 31 لیتر باشد چند 1 L.g است )عدد جرمی را به تقریب برابر اتم گرم هر ایزوتوپ در نظر بگیرید.( 1/48)4 1/35)3 1/22)2 1/18)1 8

9 42 -عنصر A A برابر 86/ دارای سه ایزوتوپ A A A است. اگر درصد فراوانی سبک ترین ایزوتوپ آن %21 و جرم اتمی میانگین باشد درصد فراوانی دو ایزوتوپ دیگر به ترتیب از راست به چپ کدام اند )عدد جرمی را به تقریب معادل جرم یک مول از هر ایزوتوپ در نظر بگیرید.( 21 61) ) ) )1 43- چند الکترون در اثر مالش باید از سطح یک کره پالستیکی جدا شود تا تغییر وزن آن با یک ترازوی با حساسیت 1/1 میلی گرم قابل اندازه گیری باشد و این تعداد الکترون به تقریب چند کولن بار الکتریکی دارد )جرم الکترون حدود g 1 و بار الکتریکی آن C 1/6 است.( 1/ / )2 1/ / )1 1/ / )4 1/ / )3 A 2 X 3 چند amu است )عدد جرمی را برابر جرم اتمی با یکای ایزوتوپ درصد فراوانی 37 X X A A با توجه به داده های جدول زیر جرم مولکولی ترکیب amu در نظر بگیرید.( 213/4)2 213/6)1 188/7)4 118/5)3 9

10 45- چگالی گاز کلر در شرایطی که حجم مولی گازها 31 لیتر باشد برابر با 1/22 گرم بر لیتر است اگر اتم کلر دارای ایزوتوپ های فراوانی ایزوتوپ سبک تر چند درصد است و 17Cl 17Cl 81)4 61)3 41)2 21 )1 46- نسبت تعداد ذره های زیر اتمی تریتیم به تعداد نوکلئون های دوتریم برابر 2 است. 47- در طبیعت به ازای هر ایزوتوپ سنگین تر عنصر 34Se سه ایزوتوپ سبک تر آن وجود دارد. در ایزوتوپ سبک تر اختالف شمار نوترون و پروتون ها برابر 8 می باشد. اگر جرم اتمی میانگین این عنصر 71amu باشد جرم اتمی ایزوتوپ سنگین تر چند amu است 81 )4 88 )3 76 )2 71 ) اگر اکسیژن دارای سه ایزوتوپ O O O باشد امکان تشکیل... مولکول اوزون ) 3 O) مختلف وجود دارد و در بین آن ها... جرم مولکولی متفاوت مشاهده می کنیم.)از راست به چپ( 7-18 )4 6-18) ) ) جرم یک اتم C دقیقا 12 برابر 1amu است. 37 Cl 36 Cl 35 Cl 13 C 12 اگر برای کربن دو ایزوتوپ C و برای کلر سه ایزوتوپ و داشته باشیم در یک نمونه ی نوع مولکول CCl 4 طبیعی CCl 4 با جرم متفاوت وجود دارد. X محسوب می شود -51 یون 2 X داراری 36 الکترون و 45 نوترون است کدام اتم ایزوتوپ اتم 71 36D) C ) B ) A)1 11

11 آ- دکتر رضا بابایی عددهای کوانتومی و آرایش الکترونی رایش الکترونی نموداری 5B به صورت 1S 2 2S 2 2P 1 است که مجموع اعداد کوانتومی اوربیتالی الکترون های آن برابر 52 با یک است. 53- کدام از عبارت های زیر شکل با توجه به شکل مورد نظر درست است 54- در اتم کدام عنصر )به ترتیب از راست به چپ( شمار الکترون های زیرالیه های 3d و 3p برابر و در اتم کدام عنصر شمار الکترون های زیر الیه ی 3d با شمار الکترون های زیر الیه ی 4s برابر است 22Ti و 24Cr)1 25Mn و 24Cr)1 26Fe)1 و 22Ti و 24Cr 26Fe)1 55 -آخرین الکترون در اتم عنصر 17X با آخرین الکترون در اتم عنصر 53Y در کدام مورد تفاوت دارد m l )4 m s )3 l )2 n )1 11

12 56 -بیست و یکمین الکترون اتم 25Mn طبق اصل آفبا دارای کدام مجموعه از عددهای کوانتومی است n = 3, l = 2, m l = 1, m s = + 1 )1 2 n = 3, l = 2, m l = 2, m s = + 1 )2 2 n = 4, l = 3, m l = 1, m s = 1 )3 2 n = 4, l = 3, m l = 2, m s = 1 ) بر پایه ی قاعده ی هوند در هر اوربیتال اتمی حداکثر دو الکترون جای می گیرد. تعداد الکترون ها با عدد کوانتومی مغناطیسی برابر با صفر با تعداد الکترون با عدد کوانتومی اوربیتالی 58- در اتم 24Cr یک مساوی است. 3p 6 رسیده باشد در این صورت مجموع اعداد کوانتومی اصلی الکترون های الیه ی -51 اگر یون 3+ X به آرایش الکترونی ظرفیت اتم آن برابر با 11 است. 61- مجموع اعداد کوانتومی اسپین الکترون های عنصری در تناوب چهارم و گروه VB برابر 1/5 می باشد. - = s m باشد عدد اتمی این اتم 35 و آخرین 1 2 m l =1 61- اگر آخرین الکترون اتمی دارای اعداد کوانتومی 4=n 1=l الیه ی آن 7 الکترون دارد مجموع اعداد کوانتومی الکترون های الیه ی ظرفیت اتم نیتروژن برابر 14/5 است. ] N [ اتمی دارای 13 الکترون با عدد کوانتومی برابر با 2 می باشد در اینصورت اتم به گروه VB و دوره ی پنجم تعلق دارد. برابر 6 باشد در این صورت چهار الکترون اگر تفاوت شمار الکترون ها با شمار نوترون ها در یک یون تک اتمی (g) A آن دارای عدد کوانتومی اوربیتالی برابر با 2 است آنیون تک اتمی و پایدار عنصر 34X دارای 71 ذره ی زیر اتمی باردار است. به صورت [ 18 Ar]3d 5 /4s 1 می باشد. 66- آرایش الکترونی نموداری اتم 24Cr 67- آفبا یک واژه ی آلمانی به معنای بناگذاری است. 68- الکترون های موجود در الیه ی الکترونی چهارم گروه های کوچک تری تشکیل می دهند که شمار آن ها برابر با چهار است. 12

13 شعاع اتمی و انرژی یونش و الکترونگاتیوی 61 به نصف فاصله ی میان هسته ی دو اتم در یک مولکول دو اتمی شعاع اتمی گفته می شود. دارند. 71- از آن جا که اتم توده ی ابر مانند است و مرز مشخص ندارد اعداد بدست آمده برای شعاع اتمی اندکی با یکدیگر تفاوت 71- نصف فاصله ی بین دو اتمی در بلور یک عنصر شعاع واندروالسی نامیده می شود. 15P > 16S > 72- مقایسه ی شعاع: 17Cl 73- بیشترین شعاع اتمی کوواالنسی در تناوب سوم متعلق به سدیم و کمترین شعاع اتمی کوواالنسی متعلق به آرگون است. 74- روند تغییر شعاع اتمی در عناصر تناوب سوم منظم تر از عناصر تناوب دوم است. 13

14 75- انرژی الزم برای هر فرآیند چیست: 1) Ca (s) Ca 2+ (g) + 2e 2) Br 2(l) 2Br + (g) + 2e KJ mol 76- انرژی های یونش پی در پی عنصری از دوره ی دوم برحسب اکسایش این عنصر چند واحد است و در الیه ی ظرفیت اتم آن چند الکترون با اسپین به چپ بخوانید( 1 2 به صورت زیر است تفاوت پایین ترین و باالترین عدد + وجود دارد )گزینه ها را از راست IE 1 IE 2 IE 3 IE 4 IE 5 IE )4 4 8)3 3 4)2 3 8 )1 77 -انرژی نخستین یونش پنج عنصر پشت سرهم )از نظر عدد اتمی( در دوره های دوم و سوم جدول تناوبی در جدول زیر داده شده است. با توجه به روند تغییر انرژی نخستین یونش عنصرها در دوره های جدول تناوبی امکان تشکیل چند ترکیب یونی دوتایی از واکنش این عنصرها با یکدیگر وجود دارد A B C D E عنصر انرژی نخستین یونش 1 mol KJ. 6)4 4)3 3)2 2)1 78- با توجه به شکل زیر که مربوط به انرژی های یونش پی در پی یک عنصر است تفاوت انرژی یونش IE 2 و IE 5 به تقریب چند کیلوژول بر مول است 111)1 111)2 1111)3 1111)4 14

15 4 71 -اثر پوشش الکترون های درونی بر الکترون الیه ی ظرفیت اتم در کدام مورد تاثیر بیشتری دارد 1( شکل هندسی مولکول ها 2( واکنش پذیری عنصر سدیم 3( تنوع عدد اکسایش در فلزهای واسطه 4( نقطه ی جوش فلوئور در مقایسه با عنصرهای هم دوره -81 در بین اتم Be 5 B 6C 7N 8O اتم... کمترین و اتم... بیشترین انرژی یونش را دارد. 81- شعاع یون های تک اتمی پایدار در سه گروه نخست به صورت 1A > 2A > 3A و در نافلزات به صورت VA > VIA > VIIA می باشد. 82 -کدام مطلب درباره ی عنصری که نمودار تغییر انرژی یونش های پی در پی آن در زیر آمده درست است 1( مجموع عدد کوانتومی الکترون هایی از اتم آن که به هنگام تبدیل یون پایدارش مبادله می شوند نصف عدد اتمی آن است. 2( شمار الکترون های ظرفیتی آن با شمار الکترون های ظرفیتی دومین عنصر واسطه ی تناوب چهارم برابر است. 3( واکنش آن با محلول استیک اسید منجر به تشکیل گاز هیدروژن و یک ترکیب دوتایی محلول در آب می شود. 15

16 83- با توجه به داده های جدول زیر انرژی نخستین یونش ( 1 ) ΙE شش عنصر متوالی جدول تناوبی را نشان می دهد کدام A B C D E F مطلب درست است عنصر )kj.mol -1 (IE 1 1( تفاوت انرژی نخستین یونش و دومین یونش اتم عنصر F نسبت به بقیه عناصر بیشتر است. 2( عنصر C نسبت به عنصر B الکترونگاتیوی بیشتری دارد و در آخرین زیر الیه ی آن 3 الکترون وجود دارد. 3( شعاع یون پایدار B نسبت به شعاع یون پایدار F و C بیشتر است. 4( در عناصر هم گروه با A 2 عنصر شبه فلز وجود دارد. 84- در نمودار انرژی نخستین یونش تمام دوره های جدول تناوبی بی نظمی هایی مشاهده می شود. 85- تفاوت انرژی یونش منیزیم و آلومینیوم از برلیم و بور بیشتر است. -86 I) الکترونگاتیوی : O > N > C III) شعاع اتمی : O < N < C II) انرژی یونش : N > O > C IV) انرژی دومین یونش : O > N > C 87- تفاوت الکترونگاتیوی عنصرهای دوره ی دوم جدول تناوبی با هیدروژن نسبت به عدد اتمی رسم شود نمودار تقریبی به کدام صورت است 16

17 88- اگر IE 1 تا IE 4 عنصر X از دوره ی سوم جدول تناوبی به ترتیب برابر با 744 و 1465 و 7852 و کیلوژول بر مول باشد کدام عبارت ها درباره ی این عنصر درست است 1( به دسته S جدول تناوبی تعلق داشته و در مقایسه با عنصرهای هم تناوبش کمترین الکترونگاتیوی را دارد. 2( برای تبدیل /111 اتم گازی آن به همین تعداد یون پایدار گازی آن 1/1KJ انرژی الزم است. 3( نسبت به عنصرهای هم گروه خود بیشترین نقطه ذوب را دارد. 4( فراوانی کمتری نسبت به عنصر که عدد اتمی آن 8 واحد از X بیشتر است. 5( تمام عناصر هم گروه با آن با آب سر واکنش می دهند ولی شدت واکنش آن ها متفاوت است 81- الکترونگاتیوی در یک گروه از باال به پایین کاهش می یابد و در یک دوره از راست به چپ افزایش می یابد. 11- با توجه به جدول داده شده عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید. بزرگتر دارد. گروه 1( عنصر B نسبت به عنصر قبل و بعد از خود ΙE 1 2( در آخرین زیر الیه عنصر C 6 الکترون وجود دارد. ΙVA دوره VA VΙA 2 A B C 3( M و عنصر زیرین آن یک شبه فلز محسوب می شوند. 3 M N Z 4( عنصر Z نسبت به عنصر C شعاع اتمی و الکترونگاتیوی بیشتر دارد. 5( عنصر Z نسبت به عنصر N الکترونگاتیوی بیشتری دارد ولی انرژی یونش آن کمتر است. 6( در بین اتم های فوق M بیشترین شعاع اتمی و C کمترین شعاع اتمی را دارد. 17

18 خواص تناوبی عنصرها 11- در فلزات دسته ی P جدول تناوبی فقط آلومینیوم به آرایش گاز نجیب می رسد. 12- بیسموت آخرین فلز دسته ی P محسوب می شود که با نیتروژن هم گروه است. 13- نخستین بار مندلیف دسته بندی ویژه ای برای عنصرها در سال 1871 پیشنهاد داد. 14- چهل سال پیش از مندلیف رادرفورد و موزلی کشف کردند که بار مثبت هسته عددی منحصر به فرد است که عدد اتمی نام دارد و با مرتب کردن آن ها بر حسب عدد اتمی بی نظمی های جدول مندلیف توجیه شد. 15- مهمترین نکته در جدول تناوبی تشابه آرایش الکترونی الیه ی ظرفیت عنصرها یک خانواده در تمام گروه های این جدول است. 16- عناصر اصلی جدول تناوبی که به آرایش ns ختم می شوند فلزاتی نسبتا واکنش پذیر هستند. با عنصر X از گروه 15 جدول تناوبی هم دوره باشد عنصر A در کدام گروه جدول تناوبی جای دارد و 17- اگر عنصر 32A عدد اتمی عنصر X کدام است 1 (سیزدهم 31 2 (سیزدهم 33 3 (چهاردهم 31 4 (چهاردهم اگر 3 A و +3 X هر دو به آرایش 3p 6 ختم شوند: 1( A نافلزی از دوره ی سوم جدول تناوبی است که تنها یک ایزوتوپ پایدار دارد. 2( مجموع عدد کوانتومی مغناطیسی آلکترون های ظرفیتی اتم عنصر A برابر صفر است. 3( مجموع عدد اتمی عنصرهای A و X با عدد اتمی یکی از عنصرهای دسته ی p برابر است. 4( هیچ یک از عنصرهای A و X در جدولی که توسط مندلیف ارائه شده حضور نداشتند. 11- هنگام واکنش پتاسیم با آب واکنش دیگری رخ می دهد که با کاهش آنتالپی و افزایش آنتروپی همراه است از میان عنصرهای فلزی تناوب چهارم آرایش الکترونی اتم سه عنصر به زیر الیه ی نیم پر ختم می شود در اتم عنصری از دوره ی پنجم که "با عنصری که آرایش الکترونی الیه ی ظرفیت اتم آن به ختم 2p 4 می شود هم گروه است." دو الکترون دارای عدد کوانتومی 5=n و 1 = m l هستند. 18

19 112- تمام عناصر جدول تناوبی که به آرایش ns 2 ختم می شود حالت فیزیکی جامد دارند در جدول تناوبی نمی توان دوره ای را یافت که تمام عناصر آن حالت فیزیکی یکسانی در دمای اتاق داشته باشند با توجه به موقعیت عنصرهای X E A وZ در جدول تناوبی زیر کدام گزینه درباره ی آن ها درست است 1( شعاع اتمی A در مقایسه با z و D کوچک تر است. 2( در آخرین زیرالیه ی اتم D 7 الکترون وجود دارد. 3( عنصر X با 21 Cu در جدول تناوبی هم گروه است و گروه 1B جای دارد. 4( آرایش الکترونی الیه ی آخر اتم عنصر E به صورت 4s 2 و زیر الیه ی 3d آن نیم پر است. 5( عنصر Z نسبت به عنصر قبل و بعد از خود IE 1 بیشتری دارد مجموع اعداد کوانتومی اصلی اوربیتال هایی که در دوره ی چهارم جدول تناوبی الکترون می پذیرند برابر با 31 است عنصرهای D X A و Z به صورت پی در پی )به ترتیب از راست به چپ( براساس افزایش عدد اتمی در دوره ی چهارم جدول تناوبی جای دارند.اگر A با کلر دو ترکیب پایدار ACl 2 و ACl را تشکیل دهد کدام مورد درباره ی این عنصرها درست است 1( Z فلز واسطه است و در گروه 4 جای دارد. 2(X فلزی دو ظرفیتی و هم گروه فلز منیزیم است. 3 (در باالترین الیه ی الگترونی اشغال شده ی عنصر A دو الکترون وجود دارد. 4 (آخرین الکترون اتم D دارای عددهای کوانتومی = 1 l و + 1 = s m است اگر عنصری در گروه 14 و دوره ی ششم جدول تناوبی جای داشته باشد چند مطلب زیر درباره ی آن درست است با عنصر 33Y هم گروه است. ترکیبی با فرمول XO 4 می تواند تشکیل دهد. در آخرین زیرالیه ی اشغال شده ی اتم آن چهار الکترون وجود دارد. الکترونی با عددهای کوانتومی = 1 l و = 3 n در اتم آن وجود دارد. 4)4 3 )3 2)2 1)1 19

20 118- چند مورد از مطالب زیر درباره ی هالوژن ها درست است بزرگ ترین شعاع اتمی را در مقایسه با عنصرهای هم دوره ی خود دارند. در واکنش با همه ی فلزهای قلیایی خاکی ترکیب های یونی تشکیل می دهند. با افزایش عدد اتمی واکنش پذیری و انرژی پیوند آن ها به گونه ی همسو کاهش می یابد. خاصیت اسیدی ترکیب آن ها با هیدروژن )HX( با افزایش عدد اتمی آن ها کاهش می یابد. 4)4 3)3 2)2 1) اگر آرایش الکترونی گونه ای به 1S 2 ختم شود چند مورد از مطالب زیر درباره ی آن درست است عنصر مربوط تنها در تناوب اول جدول تناوبی قرار دارد. عنصر مربوط می تواند در گروه اول جدول تناوبی قرار گیرد. چنین گونه ای می تواند آنیون متصل به کاتیون فلزهای قلیایی باشد. عنصر مربوط می توان باالترین انرژی نخستین یونش را در میان عنصرها داشته باشد. 4)4 3)3 2)2 1) با توجه به جدول زیر که یک بخش از جدول تناوبی عنصرها است کدام مورد درست است نماد شیمیایی آرایش الکترونی الیه ی ظرفیت )pm( شعاع اتمی IE 1 (KJ1mol 1 ) D Be Mg A Ca X 217 Y Ba A=4S 2 )4 X=Cs)3 Y=621)2 D=175)1 21

21 111- در الیه ی ظرفیت اتم هالوژن ها هفت الکترون با انرژی یکسان وجود دارد باالترین عدد اکسایش هالوژن ها در ترکیب برابر با شمار الکترون های الیه ی ظرفیت آن هاست اگر عنصر X و Y و Z سه عنصر متوالی از تناوب چهارم باشند و X بتواند ترکیبات XCl و XCl 2 را پدید آورد کدام عبارت درست است 1(X فلز مناسب برای سکه زنی است. 2( محلول آبی XCl 2 می تواند با Y وارد واکنش شود. 3 (عنصر اصلی قبل Z فراوان ترین عنصر گروه خودش است همه ی عنصرهایی که میان اولین عنصر النتانید و آخرین عنصر سری اکتنید قرار دارند فلزند فلزات گروه اول در واکنش با آب گاز هیدروژن تولید می کنند که این واکنش با تولید شعله همراه است تمام دوره های جدول تناوبی با یک فلز قلیایی شروع می شوند. در عناصر دوره ی چهارم جدول تناوبی سه عنصر وجود دارد که مجموع اعداد کوانتومی مغناطیسی اسپین الکترون -117 های اتم آن ها برابر صفر است نقطه ی ذوب فلزهای قلیایی برخالف هالوژن ها با افزایش عدد اتمی کاهش می یابد در نخستین یونش اتم هر عنصر واسطه ی تناوب چهارم الکترون از اوربیتالی با عدد کوانتومی 2=l جدا می شود همه ی عنصرهایی که میان اولین عنصر از سری النتانیدها و آخرین عنصر از سری اکتینیدها قرار دارند فلزند در جدول تناوبی 11 عنصر گازی وجود دارد که 1 عنصر آن به دسته P تعلق دارند و همچنین 8 شبه فلز وجود دارد که تمام آن ها نیز به دسته ی P تعلق دارند عنصرهای گروه 18 به گازهای بی اثر معروف هستند زیرا این گازها واکنش پذیری بسیار کمی دارند. HCl اضافه کنیم و سپس مقداری KBrO 3 KBr رقیق غلیظ اضافه کنیم آب کلر آب برم بدست می آید اگر به محلول 124- چگالی لیتیم از سدیم و پتاسیم کمتر است به همین علت لیتیم برخالف سدیم و پتاسیم روی سطح نفت قرار می گیرد اگر عنصری در جدول تناوبی در خانه ی زیرین یک شبه فلز قرار داشته باشد یک فلز محسوب می شود. 21

22 هلیم و نئون و رادون از بین گازهای نجیب هیچ ترکیب پایداری ندارند و از نئون در المپ های تبلیغاتی استفاده می -126 شود سلنیم تلوریم و استاتین از شبه فلزات جدول تناوبی هستند کلیه فلزهای قلیایی خاکی واکنش پذیر هستند و از بین آن ها فقط باریم زیر نفت نگه داری می شود. HCl 121- برای مقایسه ی واکنش پذیری فلزات قلیایی خاکی از آب HCl و فلزات گروه اول از آب استفاده می شود. در جدول اولیه ی مندلیف فرمول ترکیب هیدروژن دار و نیز فرمول اکسید عنصرهای گروه 6 به ترتیب به صورت -131 RH 2 و RO 3 پیش بینی شده بود عنصر واسطه ای که شمار الکترون های زیرالیه 3d و 4s آن برابر است متعلق به گروه 2B است اتمی که دارای الکترونی با عدد کوانتومی 4=n و 3=l است. در کدام دوره و در کدام دسته از عنصرهای جدول تناوبی جای دارد 1( ششم النتانیدها 2( ششم اکتینیدها 3( چهارم النتانیدها 4 (چهارم اکتینیدها 133- در هر دوره از جدول تناوبی در چند مورد از خواص زیر فلزهای قلیایی کمترین اند الکترونگاتیوی شعاع اتمی نقطه ی ذوب انرژی نخستین یونش بارموثر هسته 4)4 3)3 2)2 1)

23 در جدول شماره 1 شبه فلزات را مشخص کنید. در جدول شماره 2 عناصر گازی را مشخص کنید. در جدول شماره 3 عناصر گروه های اصلی را نام گذاری کنید. در جدول شماره 4 اعداد اتمی 4 خانه ی اول دوره ی ششم را بنویسید. در جدول شماره 5 نافلزات گروه 13 را مشخص کنید. در جدول شماره 6 نافلزات دوره ی چهارم را مشخص کنید. در جدول شماره 7 عناصری از دوره چهارم را مشخص کنید که با کلر ترکیب یونی XCl تشکیل می دهد. در جدول شماره 8 عناصر دسته ی S را در جدول مشخص کنید. 23

24 برنامه جلسه بعدی: 1( ادامه این جزوه 2( ادامه ی اسید و باز تا آخر فصل )از PH تا آخر فصل( 3( فصل 3 سال دوم توجه: 1( قبل از هر جلسه به برنامه کالس برسید! 2( لطفا خواهشمندیم جزوه را جا نگذارید. 3( کتاب های درسی هر جلسه حتما همراهتون باشه. 24

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

هب انم خدا وند عش ق و زیبایی سرگذشت شیمی 1- تالس آب را عنصر اصلی سازنده جهان می دانست. 2- دموکریت حدود 2500 سال پیش نخستین باراین دیدگاه که همه ی مواد از ذرات تجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته شده اند را

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

AE.co 3 همچنین سرنخهایی از خود برجا گذاشت که مستقیما به کشف گروه عناصر معروف به گازهای نجیب منجر شد.

AE.co 3 همچنین سرنخهایی از خود برجا گذاشت که مستقیما به کشف گروه عناصر معروف به گازهای نجیب منجر شد. تابستان 69 AE.co 2 ابتدا توضیحی درباره شخصی که در جلد کتاب حضور دارند را خدمتتان عرض میکنیم : هنری کاوندیش )کاشف هیدروژن( فیزیکدان انگلیسی که در سال ۱۳۷۱ دیده به جهان گشود. وی شخصی ثروتمند و بسیار خجالتی

Διαβάστε περισσότερα

ساختار اتم فصل اول علوی نیک عدد اتمی و عدد جرمی علوی نیک شیمی دهم

ساختار اتم فصل اول علوی نیک عدد اتمی و عدد جرمی علوی نیک شیمی دهم شیمی دهم فصل اول ساختار اتم عدد اتمی و عدد جرمی در درون هسته هر اتم نوترون ها و پروتون ها قرار دارند در صورتی که اطراف اتم الکترون ها قرار گرفتند. )به نوترون ها و پروتون ها نوکلئون گفته میشود یعنی ذرات

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

ادامه فصل 8 آرایش الکترونی و تناوب شیمیایی

ادامه فصل 8 آرایش الکترونی و تناوب شیمیایی ادامه فصل 8 آرایش الکترونی و تناوب شیمیایی تعریف اندازه اتمی شعاع كوواالنسی شعاع فلزی روند تغییرات شعاع اتمی شعاع اتمی با افزایش عدد کوانتومی n افزایش می یابد. با افزایش n احتمال این که الکترونهای خارجی

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R هندسه تحلیلی بردارها در فضای R فصل اول-بردارها دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور ozوoyوox عمود بر هم تشکیل شده که در نقطه ای به نام o یکدیگر را قطع می کنند. قرارداد: دستگاه مختصات سه بعدی راستگرد می باشد

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی در رساناها مانند یک سیم مسی الکترون های آزاد وجود دارند که با سرعت های متفاوت بطور کاتوره ای)بی نظم(در حال حرکت هستند بطوریکه بار خالص گذرنده

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه نظری تشکیل کمپلکسهای فلزی از لیگاند N -فنیل آزا- 15 -کرون 5 -اتر

مطالعه نظری تشکیل کمپلکسهای فلزی از لیگاند N -فنیل آزا- 15 -کرون 5 -اتر وΔ 5:11 )1314( 17-23 Journal of Quantum Chemistry and Spectroscopy (JQCS) مطالعه نظری تشکیل کمپلکسهای فلزی از لیگاند N -فنیل آزا- 15 -کرون 5 -اتر 2 عبدالرضا نکوئی *1 رقیه قجری 0 شیراز دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه: ر 1 یونیزاسیون اشعهX هدف آزمایش: تعیین مقدار ظرفیت مو ثر یونی هوا تحقیق بستگی جریان یونیزاسیون به جریان فیلامان و ولتاژ آند لامپ اشعه x مقدمه: اشعه x موج الکترومغناطیسی پر قدرت با محدوده انرژي چند تا چند

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

) max. 06 / ) )3 600 )2 60 )1 c 20 )2 25 )3 30 )4. K hf W است.

) max. 06 / ) )3 600 )2 60 )1 c 20 )2 25 )3 30 )4. K hf W است. 0 اتمی فیزیک با آشنایی هفتم: فصل فوتوالکتریک پدیدهی - فوتون دوم: بخش فوتوالکتریک پدیدهی الکتروسکوپ یک کالهک به )فرابنفش( بلند بسیار موج طول و باال بس امد با نور هرگاه که ش د متوجه هرتز نوزدهم قرن اواخر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب بهینهسازی عملکردآشکارسازهای نور فلز نیمه هادی- فلز MSM با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب مهسا نقیپور گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی Mnaghipoor.elec@yahoo.com نام ارائه دهنده

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

تبدیل ها هندسه سوم دبیرستان ( D با یک و تنها یک عضو از مجموعه Rست که در آن هر عضو مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد.

تبدیل ها هندسه سوم دبیرستان ( D با یک و تنها یک عضو از مجموعه Rست که در آن هر عضو مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد. تبدیل ها ن گاشت : D با یک و تنها یک عضو از مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد. Rست که در آن هر عضو مجموعه تبد ی ل : نگاشتی یک به یک از صفحه به روی خودش است یعنی در تبدیل هیچ دو

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

مود لصف یسدنه یاه لیدبت

مود لصف یسدنه یاه لیدبت فصل دوم 2 تبدیلهای هندسی 1 درس او ل تبدیل های هندسی در بسیاری از مناظر زندگی روزمره نظیر طراحی پارچه نقش فرش کاشی کاری گچ بری و... شکل های مختلف طبق الگویی خاص تکرار می شوند. در این فصل وضعیت های مختلفی

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

تخمین نوکلئوفیلیسیتی هترواتمها در بازها و جفت بازهای DNA

تخمین نوکلئوفیلیسیتی هترواتمها در بازها و جفت بازهای DNA مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی 4:92 )9313( 43-52 Journal of Quantum Chemistry and Spectroscopy (JQCS) تخمین نوکلئوفیلیسیتی هترواتمها در بازها و جفت بازهای DNA علی ابراهیمی * فاطمه کاظمی حجت ثمره دالرامی

Διαβάστε περισσότερα

SanatiSharif.ir مقطع مخروطی: دایره: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک

SanatiSharif.ir مقطع مخروطی: دایره: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک مقطع مخروطی: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک صفحه میتواند دایره بیضی سهمی هذلولی یا نقطه خط و دو خط متقاطع باشد. دایره: مکان هندسی نقاطی است که فاصلهی

Διαβάστε περισσότερα

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 37 فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 38 آخر این درس با چی آشنا میشی نسبت های مثلثاتی آشنایی با نسبت های مثلثاتی سینوس کسینوس تانژانت کتانژانت 39 به شکل مقابل نگاه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی

فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی 180 واحد یادگیری 1 روش تدریس پیشنهادی: دریافت مفهوم پرسش و پاسخ توصیه میشود که کارتهای زیر را که قبال تهیه و تکثیر کردهاید در اختیار گروهها قرار دهید و از

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند.

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند. فصل اول آشنایی با نرم افزار اتوکد هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 1 قابلیت های نرم افزار اتوکد را بیان کند. 2 نرم افزار اتوکد 2010 را روی رایانه نصب کند. 3 محیط گرافیکی نرم

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass)

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass) قواعد کلی اینرسی دو ارنی المان گیری الزمه یادگیری درست و کامل این مباحث که بخش زیادی از نمره پایان ترم ار به خود اختصاص می دهند یادگیری دقیق نکات جزوه استاد محترم و درک درست روابط ریاضی حاکم بر آن ها است

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر استخالف در موقعیت α روی پایداری و واکنشپذیری سیکلوپروپیلسیلیلنهای غیرحلقوی حلقوی و حلقوی غیراشباع

تاثیر استخالف در موقعیت α روی پایداری و واکنشپذیری سیکلوپروپیلسیلیلنهای غیرحلقوی حلقوی و حلقوی غیراشباع دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی عنوان: تاثیر استخالف در موقعیت α روی پایداری و واکنشپذیری سیکلوپروپیلسیلیلنهای غیرحلقوی حلقوی و حلقوی غیراشباع نگارش: زهرا السادات

Διαβάστε περισσότερα

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد دردینامیک علت حرکت یا سکون جسم تحت تاثیر نیروهای وارد بر آن بررسی میشود. تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد مانند اصطکاک یا

Διαβάστε περισσότερα

سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به

سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به کشش سطحی Surface Tension سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به صورت دقیقتر اگر یک مرز دو بعدی برای یک سیال داشته باشیم و یک خط فرضی از سیال با

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه )

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه ) هندسه تحلیلی جبر خطی ( خط صفحه ) z معادالت متقارن ) : خط ( معادله برداری - معادله پارامتری P فرض کنید e معادلهی خطی باشد که از نقطه ی P به مازات بردار ( c L ) a b رسم شده باشد اگر ( z P ) x y l L نقطهی

Διαβάστε περισσότερα

دانستنی های ضروری الكتريستيه ساكن

دانستنی های ضروری الكتريستيه ساكن دانستنی های ضروری فصل ٢ الكتريستيه ساكن 17 چاپگرهای جوهر افشان 1٨ اشباح 19 میدان الکتریکی ٢0 دو قطبی الکتریکی ٢1 اندازه گیری بار الکترون ( e ) ٢٢ فروریزش الکتریکی و جرقه زنی ٢٣ رساناها و عایق ها ٢4 آلودگی

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی 2 دستور کار آزمایشگاه الکترونیک تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی فهرست مطالب صفحه 4 آزمایش اول ودوم : بررسی نقطه کار ترانسزیستور و پایداری آنها... 8 آزمایش سوم : طراحی تقویت کننده ولتاژ شامل دو طبقه ترانزیستوری...

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

به نام خدا. هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in

به نام خدا.  هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in به نام خدا www.konkur.in هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید Forum.Konkur.in پاسخ به همه سواالت شما در تمامی مقاطع تحصیلی, در انجمن کنکور مجموعه خود آموز های فیزیک با طعم مفهوم حرکت شناسی تهیه و تنظیم:

Διαβάστε περισσότερα

پاياننامهي كارشناسي ارشد رشتهي فیزيک گرايش حالت جامد

پاياننامهي كارشناسي ارشد رشتهي فیزيک گرايش حالت جامد دانشکده علوم پایه پاياننامهي كارشناسي ارشد رشتهي فیزيک گرايش حالت جامد Mg 3 P 2 دكتر ويشتاسب سلیمانیان شهريور 2931 چکیده: در این پایاننامه با استفاده از بسته محاسباتی کوانتوم اسپرسو و استفاده از امواج

Διαβάστε περισσότερα

رشد نانو لوله های کربنی تک جداره روی سطوح سیلیکونی و نیکلی به روش رسوب بخارات شیمیایی

رشد نانو لوله های کربنی تک جداره روی سطوح سیلیکونی و نیکلی به روش رسوب بخارات شیمیایی رشد نانو لوله های کربنی تک جداره روی سطوح سیلیکونی و نیکلی به روش رسوب بخارات شیمیایی سید علیرضا هاشمی 1 و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نجف آباد ایران 1 چکیده نانو لوله های کربنی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اصول اولیه جذب سطحی اتان بر روي نانو نوار گرافن زیگزاگ تزي ین شده با طلا

بررسی اصول اولیه جذب سطحی اتان بر روي نانو نوار گرافن زیگزاگ تزي ین شده با طلا و 8 و 6 بررسی اصول اولیه جذب سطحی اتان بر روي نانو نوار گرافن زیگزاگ تزي ین شده با طلا و رزا صفایی 4 علیرضا کاظمی 1 محمد حسین شیخی 2 رحیم غیور 3 1 بخش مخابرات و الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 7 روش تقریب میانگین نمونه Sample Average Approximation 7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 2 شماره عنوان فصل 1-7 معرفی 2-7 تقریب 3-7

Διαβάστε περισσότερα

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف چهارم فصل چیست حرکت سرعت و جابهجایی مسافت مکان 111 است چقدر حرکتش آغاز نقطة از او فاصلة میرود. شمال به کیلومتر یک سپس و غرب به کیلومتر یک 1 دانشآموزی 1- k 1/6 k 3 1/ k 1 k 1 از متحرک نهایی فاصلة میکند.

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه هدف: یک سو کردن ولتاژ متناوب به وسیله دیود نیمه هادی صاف کردن و بررسی ریپل )موجک( و اندازه گیری آن. وسایل آزمایش : ولتمتر- اسیلوسکوپ منبع ac دیود- مقاومت خازن الکترولیت-

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

یتسه یابفلا هاگداز ناهیک ناهیک تخانش تسا تسردان ریز یاه ترابع زا کی مادک

یتسه یابفلا هاگداز ناهیک ناهیک تخانش تسا تسردان ریز یاه ترابع زا کی مادک اول فصل هستی الفبای زادگاه کیهان کیهان شناخت است نادرست زیر عبارتهای از 1 کدامیک 1- یابد. افزایش مادی جهان دربارة ما دانش تا شده سبب پرسشهایش برای کننده قانع پاسخهای یافتن برای انسان تالش 1( فرستادند.

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به روش اجزاء محدود اسماعیل فلاح جواد شکرالهی مغانی قطب علمی قدرت دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر Email: moghani@aut.ac.ir, esmael_fallah@aut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

شکل 1: شماتيک اتصال دو فلز طال و آلومينيوم با دو تابع کار متفاوت. این مقدار در حد ميکرو ولت است و به جنس فلز و دمای اتصال بستگی دارد.

شکل 1: شماتيک اتصال دو فلز طال و آلومينيوم با دو تابع کار متفاوت. این مقدار در حد ميکرو ولت است و به جنس فلز و دمای اتصال بستگی دارد. پدیده ترموالکتریک و دماسنجی با ترموکوپل هدف آزمایش: آشنایی با پدیده ترموالکتریک بررسي بستگي اختالف پتانسيل ترمو الکتریک به تغييرات دما مشاهده اثر پلتيه. ساخت و کاليبراسيون ترموکوپل سرد سازی با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα