Ανοικτή έρευνα για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του NORMOLIP5 όσον αφορά την μείωση της LDL χοληστερόλης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανοικτή έρευνα για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του NORMOLIP5 όσον αφορά την μείωση της LDL χοληστερόλης"

Transcript

1

2 Ανοικτή έρευνα για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του NORMOLIP5 όσον αφορά την μείωση της LDL χοληστερόλης Παθολογικό Τμήμα για την αποφυγή αγγειακών νόσων, Παθολογικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο της Γένοβας Open study carried out to estimate the efficacy and safety of NORMOLIP5 in the reducing LDL cholesterol U.O. of Internal Medicine for Prevention of Vascular Diseases. Department of Internal Medicine, University of Genoa 1η ΕΡΕΥΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του Normolip5 σε σύγκριση με δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά όσον αφορά την μείωση της LDL χοληστερόλης σε ασθενείς με υψηλή χοληστερόλη πραγματοποιήθηκε ανοικτή έρευνα διάρκειας 12 εβδομάδων. Συμμετείχαν 31 ασθενείς (25 άνδρες και 6 γυναίκες) άνω των 18 ετών (51, ,8) που έπασχαν από μέτρια υπερχοληστεριναιμία (CT , LDL-C 174, ,0 mg/dl) σε πρωτογενή πρόληψη με καρδιοαγγειακό κίνδυνο <20% για τα επόμενα 10 έτη. Oι ασθενείς υποβλήθηκαν σε δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά βάσει των οδηγιών NCEPI για ένα μήνα και στο τέλος υποβλήθηκαν σε αιμοληψία προκειμένου να προσδιοριστούν τα εξής: χοληστερόλη (ολική, HDL και LDL), τριγλυκερίδια, Apo Al, Apo B, γλυκαιμία, υπερουριχαιμία, τρανσαμινάσες, κρεατινίνη, CPK. Eπίσης υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις για τον προσδιορισμό ΒΜΙ, ζωτικών σημείων και να ελεγχθεί η συμμόρφωση στην ελεγχόμενη διαιτητική θεραπεία. Τον επόμενο μήνα οι ασθενείς, ακολουθώντας παράλληλα την ελεγχόμενη δίαιτα, λάμβαναν μία φορά ημερησίως ένα χάπι Normolip 5 κατά τη διάρκεια του πιο σημαντικού γεύματος για 4 εβδομάδες. Στο τέλος υποβλήθηκαν σε αιμοληψία προκειμένου να προσδιοριστούν οι αιματολογικές παράμετροι καθώς και σε ιατρικές εξετάσεις για τον προσδιορισμό ΒΜΙ, ζωτικών σημείων και τον έλεγχο συμμόρφωσης στην θεραπεία. Κατόπιν και αφού ακολούθησαν 30 ημέρες διαιτητικής θεραπείας, οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε αιμοληψία προκειμένου να προσδιοριστούν οι αιματολογικές παράμετροι. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται στους πίνακες 1 και 2. Τα στοιχεία που αναφέρονται σε ολική χοληστερόλη, LDL και Apo B δείχνουν σημαντική μείωση μετά την λήψη Normolip 5 σε σύγκριση με τη δίαιτα (βλέπε εικόνα 1). Η αναλογία LDL-C/HDL-C ήταν πολύ χαμηλότερη στην ιατρική εξέταση 2 (V2), ενώ η αναλογία ApoB/ApoAl φαίνεται να ελαττώνεται στην ιατρική εξέταση 2, χωρίς να είναι στατιστικής σημασίας. Η HDL χοληστερόλη τείνει να αυξηθεί στην ιατρική εξέταση 2, χωρίς να είναι στατιστικής σημασίας. Οι άλλες παράμετροι δεν έδειξαν σημαντικές μεταβολές. Οι παράμετροι ΒΜΙ, αρτηριακή πίεση και καρδιακός ρυθμός παρέμειναν αμετάβλητες σε μεμονωμένους ασθενείς κατά τη διάρκεια της έρευνας. Δεν αναφέρθηκαν παρενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 1st STUDY PURPOSE OF THE WORK To estimate the efficacy and safety of Normolip 5, compared to low-fat diet alone, in reducing LDL cholesterol in high-cholesterol patients, through an open study carried out for a period of 12 weeks. 31 patients of both sexes (25 women and 6 men) over 18 years old (51.6± 12.8), suffering from moderate high- cholesterol (CT 260± 27, LDL-C 174.4± 22.0 mg/dl) in primary prevention, with a cardiovascular risk <20% in the following 10 years, have been involved. The patients have been subjected to a low-fat diet regime according to NCEP I guide lines for a month, at the end of which they have undergone the taking of a blood sample to determine Cholesterol (Total, LDL and HDL), triglyceride, Apo Al, Apo B, glycemia hyperuricemia, AST, ALT, creatinine, CPK and a medical examination to determine BMI, vital signs, checking of compliance to the controlled dietetic therapy. The following month the patients, while maintaining the controlled dietetic regime, have also taken one capsule a day of Normolip 5 during the most important meal for 4 weeks. They finally underwent the taking of a blood sample to determine hematic parameters and a medical examination to determine BMI, vital signs, checking of compliance to the therapy. Aſter that, aſter 30 days of dietetic therapy alone, the patients have undergone another taking of a blood sample to determine hematic parameters. RESULTS The results of the study are summarized in tables 1 and 2. The figures referred to total cholesterol, LDL cholesterol and Apo B have had a meaningful reduction aſter taking Normolip 5 in comparison with diet alone ( see picture 1). The LDFL-C/HDL-C ratio was much lower in medical examination 2 (V2), while ApoB/ApoALI ratio tends to decrease in medical examination 2, yet not reaching in medical examination 2 (V2), not reaching statistical significance. The other parameters have not undergone meaningful alterations. BMI clinical parameters, arterial pressure and heart rate remained unchanged in single patients during the course of the study. No side effects caused by the treatment took place.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΦΙΛ ΛΙΠΙΔΙΩΝ TABLE 1 PLASMATIC LEVELS OF COMPLETE LIPIDIC PROFILE V1: ΔΙΑΙΤΑ / DIET V2: ΔΙΑΙΤΑ / DIET + NORMOLIP5 V3: ΔΙΑΙΤΑ / DIET P CT (mg/dl) 260.7± ± ±27.8 <0.001 LDL-C (mg/dl) 174.4± ± ±26.7 <0.001 HDL-C (mg/dl) 58.3± ± ±24.4 NS TG (mg/dl) 139.8± ± ±39.8 NS Apo B (mg/dl) 107.4± ± ±15.5 <0.05 Apo Al (mg/dl) 183.7± ± ±31.1 NS Ουριχαιμία (mg/dl) Unicemia (mg/dl) 4.69± ± ±1.14 NS Γλυκαιμία (mg/dl) Glicemia (mg/dl) 86.0± ± ±9.5 NS LDL-C/HDL-C 3.15± ± ±0.96 <0.05 Apo Al/Apo B 0.60± ± ±0.15 NS Οι παρούσες τιμές που αναφέρονται εδώ είναι μέσες +- DS. Η ανάλυση έγινε μέσω δοκιμασίας ANOVA και Scheffle. NS= στατιστικά μη σημαντική διαφορά The values herewith reported are average±ds. The analysis was made through ANOVA and Scheffe test. NS=not meaningful difference ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TABLE 2 PLASMATIC LEVELS OF SAFETY AND TOLERABILITY PARAMETERS V1: ΔΙΑΙΤΑ / DIET V2: ΔΙΑΙΤΑ / DIET + NORMOLIP5 P AST (UI/L) 260.7± ±21.4 <0.001 ALT (UI/L) 174.4± ±19.4 <0.001 CPK (UI/L) 58.3± ±13.8 NS Κρεατινιναιμία (g/l) Creatininemia (g/l) 139.8± ±49.2 NS Οι παρούσες τιμές που αναφέρονται εδώ είναι μέσες ± DS. Η ανάλυση έγινε μέσω δοκιμασίας Τ για ζεύγη δειγμάτων. NS=στατιστικά μη σημαντική διαφορά The values herewith reported are average±ds. The analysis was made through T Test for paired samples. NS=not meaningful difference ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το Normolip5 είναι ένα γενικά καλά ανεκτό συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ελεγχόμενη δίαιτα για να οδηγήσει σε σημαντική ελάττωση ολικής χοληστερόλης, C-LDL και Apo B σε ασθενείς χαμηλού καρδιοαγγειακού κινδύνου, για τους οποίους δεν συνιστάται χρήση στατινών, καθώς και σε ασθενείς που δεν έχουν ανοχή σε στατίνες. CONCLUSION Normolip 5 is a generally well tolerated dietary supplement which can be used in association with a controlled diet in order to cause a meaningful reduction of total cholesterol, C-LDL and Apo B in patients with low cardiovascular risk, for whom the use of statins is not recommended, and in patients who do not tolerate statins.

4 ΕΙΚΟΝΑ 1 PICTURE 1 V1: Δίαιτα / Diet V2: Δίαιτα / Diet + Normolip5 V3: Δίαιτα / Diet CT LDL-C HDL-C 2η ΕΡΕΥΝΑ 2nd STUDY Θεραπεία λιπιδικής ανισορροπίας: ΝORMOLIP5 έναντι placebo, διπλή τυφλή παρατήρηση Νοσοκομείο Tortona, Εξωτερικά Ιατρεία θεραπείας παχυσαρκίας Treatment of lipidic imbalance: ΝORMOLIP5 vs placebo, observation in double blind Tortona (AL) Hospital, Outpatients Department for the Treatment of obesity ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Για να προσδιοριστεί αν το Normolip 5 μπορεί να ελαττώσει την ολική χοληστερόλη και να αυξήσει την HDL περισσότερο από το placebo στα πλαίσια ελεγχόμενης διαιτητικής θεραπείας καθώς και για να ελεγχθεί η ανεκτικότητα. Για αυτό το σκοπό συμμετείχαν 30 άτομα (άνδρες και γυναίκες) ηλικίας ετών (65,9 ± 9) είτε με φυσιολογικά είτε με μέτρια υψηλά επίπεδα χοληστερόλης. Τα 30 άτομα χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: - 20 εξ αυτών υποβλήθηκαν σε θεραπεία με Normolip 5 για 60 ημέρες, - 10 εξ αυτών υποβλήθηκαν σε θεραπεία με placebo για 60 ημέρες. Όλα τα άτομα ακολούθησαν ελεγχόμενη διαιτητική θεραπεία για ελάττωση σωματικού λίπους και χοληστερόλης. Όλα τα άτομα υποβλήθηκαν σε ανάλυση των ακόλουθων παραμέτρων τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της θεραπείας: βάρος, ΒΜΙ, χοληστερόλη (ολική, HDL, LDL), τριγλυκερίδια, τρανσαμινάσες, κρεατινίνη, πιθανές παρενέργειες. PURPOSE OF THE WORK To determine, inside a controlled dietetic regime, if Normolip 5 can lower the rate of total cholesterol and increase HDL more than the placebo, checking its tolerability as well. For this purpose, 30 people of both sexes between 18 and 70 years old (65.9 ±9), with either normal or moderately high levels of cholesterol, have been involved. The 30 subjects have been split into two groups at random: -20 of them have been treated with Normolip 5 for 60 days, -10 of them have been treated with a placebo for 60 days. All the subjects had to follow a controlled dietetic programme for fats and cholesterol reduction. Both at the beginning and at the end of the treatment ( that is aſter 60 days) all the subjects have undergone analysis for the following parameters: weight, Body Mass Index Cholesterol ( Total, HDL, LDL) triglycerdides, AST, ALT, creatinine, possible side effects.

5 AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το Normolip 5 αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικό από το placebo όσον αφορά την ελάττωση της ολικής χοληστερόλης: πράγματι τα άτομα, τα οποία υποβλήθηκαν σε θεραπεία με Normolip 5 σε συνδυασμό με ελεγχόμενη διαιτητική θεραπεία έδειξαν ελάττωση ολικής χοληστερόλης κατά 12,5%, ενώ η μέση ελάττωση χοληστερόλης στα άτομα που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με placebo και διαιτητική θεραπεία ήταν μόνο 8,3%. Η αύξηση HDL ήταν υψηλότερη στην ομάδα Normolip 5 (+4%) σε σχέση με την ομάδα placebo (-1,3%), ενώ η LDL παρουσίασε μεγαλύτερη μείωση με Normolip 5 (-9%) σε σχέση με το placebo (-7%). H ανεκτικότητα ήταν συνολική: δεν εντοπίστηκαν ανώμαλες τιμές τρανσαμινασών και κρεατινίνης στο τέλος των 60 ημερών. RESULTS Normolip 5 proved to be more effective than placebo in lowering total cholesterol rate: in fact, in subjects treated with Normolip 5 in association with controlled diet, the figures of total cholesterol have lowered of 12.5% on average, while in subjects treated with placebo the average reduction of cholesterol levels-only due to the controlled dietetic programme-was- 8.3% only. The increase of HDL was higher in Normolip 5 group (+4%) than in placebo group (-1.3%), while LDL cholesterol drops more with Nomolip 5 (-9%) than with placebo (-7%). The tolerability has been total: both by subjective and laboratory point of view, at the end of 60 days no anomalous figures of ALT, AST and Creatinine have been found. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά αποτελέσματα, την καλή συμμόρφωση και την πολύ καλή ανεκτικότητα, το Normolip 5 μπορεί να θεωρηθεί καλό και αποτελεσματικό συμπλήρωμα ελεγχόμενης διαιτητικής αγωγής προκειμένου να αποκατασταθεί τυχόν λιπιδιαιμική ανισορροπία. CONCLUSION Considering the positive results, the good compliance and the very good tolerability, Normolip 5 can be considered a valid and effective supply to a controlled dietetic regime in order to restore moderate lipidic imbalances. Ελάττωση ολικής χοληστερόλης στην ομάδα που έλαβε placebo Reduction of total cholesterol in the group treated with placebo 240 Ελάττωση ολικής χοληστερόλης στην ομάδα που έλαβε Normolip5 Reduction of total cholesterol in the group treated with Normolip ,3% ,5-12,5% 192,8 160 Ώρα μηδέν Time zero 60 ημέρες 60 days 160 Ώρα μηδέν Time zero 60 ημέρες 60 days BIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / BIBLIOGRAPHY Cicaro AFG, Gaddi, Rice bran oil and y-orizanol in the treatment of hyperlipoproteinemias and other conditions. Phytoter Res 1; 15: Vissers MN, Zock PL, Gert WM, Katan MB. Effect of plant sterols from rice bran oil and triterpene alcohols from sheanut oil on serum lipoprotein con centrations in humans. Am J Clin Nutr 0; 72: Heber D, Yip I, Ashley JM, et al, Cholesterol-lowering effects of a proprietary Chinese red-yeast-rice dietary supplement. Am J Clin Nutr 1999; 69: Wang J, Lu Z, Chi J, et al Multicenter clinical trial of the serum lipid-lowering effects of a Monascus purpureus (red yeast) rice preparation from traditional Chinese medicine. Curr Ther Res 1997; 58:

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης,

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης, Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Αναστάζια Κεή, 1 Βασίλειος Άθυρος, 2 Εμμανουήλ Γανωτάκης, 3 Ιωάννης Ιωαννίδης, 4 Ελένη Μπιλιανού, 5 Σταύρος Παππάς, 6 Μωυσής Ελισάφ 1 1 Παθολoγική

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλεια της ερευνητικής βρογχοσκόπησης στο ήπιο-μέτριο και σοβαρό άσθμα

Η ασφάλεια της ερευνητικής βρογχοσκόπησης στο ήπιο-μέτριο και σοβαρό άσθμα Πρωτότυπη Εργασία Η ασφάλεια της ερευνητικής βρογχοσκόπησης στο ήπιο-μέτριο και σοβαρό άσθμα Ελευθέριος Ζέρβας 1, Κωνσταντίνος Σάμιτας 1, Στέλιος Βιττωράκης 1, Μαριλένα Κουτσαμή 1, Αθανάσιος Θωμόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Ελευθερίου, 1 Ε. Γραμματικάκη, 1,2 Γ. Κουρλαμπά, 1. Παναγιωτάκος, 1 Β. Καραθάνος, 1 Ι. Μανιός 1

Σ. Ελευθερίου, 1 Ε. Γραμματικάκη, 1,2 Γ. Κουρλαμπά, 1. Παναγιωτάκος, 1 Β. Καραθάνος, 1 Ι. Μανιός 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΙΑΤΡΟΦΗΣ 2010, 1(1), 16 28 Ερευνητική Εργασία ιατροφική παρέμβαση σε ελληνίδες έφηβες: Η επίδραση διαιτών διαφορετικού γλυκαιμικού δείκτη & περιεχομένου διαιτητικών ινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ISSN 1792-4944 Τόμος 2 Τεύχος 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Volume 2 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2011 ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ Αθηροσκλήρωσησ Τόμος 2 Τεύχος 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικός έλεγχος στους διαβητικούς ασθενείς που επισκέπτονται τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Μεταβολικός έλεγχος στους διαβητικούς ασθενείς που επισκέπτονται τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(2):215-221 Μεταβολικός έλεγχος στους διαβητικούς ασθενείς που επισκέπτονται τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης.

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Δ.Σκούτας Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ Αναστολείς DPPIV Οι αναστολείς των DPPIV ενισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση της άσκησης και του δείκτη μάζας σώματος στις λιπιδαιμικές παραμέτρους Ελλήνων ενηλίκων

H επίδραση της άσκησης και του δείκτη μάζας σώματος στις λιπιδαιμικές παραμέτρους Ελλήνων ενηλίκων 38 H επίδραση της άσκησης και του δείκτη μάζας σώματος στις λιπιδαιμικές παραμέτρους Ελλήνων ενηλίκων Κράπης Κ. 1, Μαυρουδής Σ. 1, Αυλακιώτης Κ. 2, Πιπεράκης Σ. 3, Μπόρου Α. 4, Καραμήτσος Κ 1. 1 Α Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των

Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των υπέρβαρων και παχύσαρκων ενηλίκων Γεώργιος Α. Χρήστου, Δημήτριος Ν. Κιόρτσης Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

MERCK NOVARTIS MEDTRONIC

MERCK NOVARTIS MEDTRONIC Τροφοφάρµακα (Nutraceuticals): Mια νέα εναλλακτική διαχείριση της δυσλιπιδιµίας στη συνδυασµένη θεραπευτική αγωγή... MERCK NOVARTIS MEDTRONIC Συχνότητα θανάτων από Καρδιαγγειακή Νόσο Άνδρες Γυναίκες (%)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της επιθετικής αγωγής στην πολυπαραγοντική αντιμετώπιση ασθενών με διαβήτη-μεταβολικό σύνδρομο. Οφέλη από την επιθετική υπολιπιδαιμική αγωγή

Ο ρόλος της επιθετικής αγωγής στην πολυπαραγοντική αντιμετώπιση ασθενών με διαβήτη-μεταβολικό σύνδρομο. Οφέλη από την επιθετική υπολιπιδαιμική αγωγή Ο ρόλος της επιθετικής αγωγής στην πολυπαραγοντική αντιμετώπιση ασθενών με διαβήτη-μεταβολικό σύνδρομο Οφέλη από την επιθετική υπολιπιδαιμική αγωγή Θεόδωρος Αλεξανδρίδης Καθηγητής Παθολογίας Ενδοκρινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Bιβλιογραφική ενημέρωση

Bιβλιογραφική ενημέρωση 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 4, (1):54-61, 2007 Bιβλιογραφική ενημέρωση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ε. ΤΟΥΜΠΗ, Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δερματολόγοι ACTION OF SODIUM DEOXYCHOLATE ON SUBCUTANEOUS HUMAN TISSUE: LOCAL AND

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος KA', τεύχος 12, εκέμβριος 2008 597. Επίδραση της άσκησης στην οστική μάζα και τη φυσική κατάσταση γυναικών μέσης και τρίτης ηλικίας

Τόμος KA', τεύχος 12, εκέμβριος 2008 597. Επίδραση της άσκησης στην οστική μάζα και τη φυσική κατάσταση γυναικών μέσης και τρίτης ηλικίας Τόμος KA', τεύχος 12, εκέμβριος 2008 597 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τόμος KA', Τεύχος 12, Σελ. 597-602 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Επίδραση της άσκησης στην οστική μάζα και τη φυσική κατάσταση γυναικών μέσης και τρίτης ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

A critical review of the new guidelines for the management of overweight and obesity in adults

A critical review of the new guidelines for the management of overweight and obesity in adults Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):79 91 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):79 91 Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ISSN 1792-4944 Τόμος 3 Τεύχος 1 ιaνουαριοσ-μαρτιοσ 2012 Volume 3 No 1 JANUARY-MARCH 2012 ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ Αθηροσκλήρωσησ Τόμος 3 Τεύχος 1 IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Νικοτινικό

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της αγωνιστικής προσπάθειας στο λιπιδαιμικό προφίλ αθλητών της ποδοσφαίρισης και του χόκεϊ επί χόρτου

Η επίδραση της αγωνιστικής προσπάθειας στο λιπιδαιμικό προφίλ αθλητών της ποδοσφαίρισης και του χόκεϊ επί χόρτου Τόμος KA', τεύχος 11, Νοέμβριος 2008 545 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τόμος KA', Τεύχος 11, Σελ. 545-555 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138

Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138 O R I G I N A L P A P E R Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138 Effect of nebivolol or nebivolol/ hydrochlorothiazide

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας

Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,21(4):250-267 Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας Eπιμέλεια Μετάφρασης: Γεωργιάδη Έλενα, Κατζουράκη Γαλάτεια, Ιατροί Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients

Διαβάστε περισσότερα

Hassapidou Maria. Professor of Nutrition Department of Nutrition & Dietetics, Technological Educational Institution of Thessaloniki, Greece

Hassapidou Maria. Professor of Nutrition Department of Nutrition & Dietetics, Technological Educational Institution of Thessaloniki, Greece Hassapidou Maria Professor of Nutrition Department of Nutrition & Dietetics, Technological Educational Institution of Thessaloniki, Greece - ΑΘΗΡOΣΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Major: Hyperlipidemia (elevated

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεσογειακη διαιτα της Κρητης του 1960: Hταν πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά και ελαιόλαδο.

Η Μεσογειακη διαιτα της Κρητης του 1960: Hταν πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά και ελαιόλαδο. - 7th Cyprus Dietetic and Nutrition Conference - Η Μεσογειακή δίαιτα είναι σήμερα γνωστή διεθνώς και αποτελεί ένα πολυσυζητημένο διατροφικό μοντέλο που προτείνεται από πολλούς ειδικούς για την πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 15 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 15 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 1 η Ημερίδα Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης 1 st Meeting of Biochemistry & Exercise Sociology Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 14-16

Διαβάστε περισσότερα

Postprandial lipemia in children. Μεταγευματική λιπαιμία στα παιδιά Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η

Postprandial lipemia in children. Μεταγευματική λιπαιμία στα παιδιά Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(3):180 186 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 4(3):180 186 Μεταγευματική λιπαιμία στα παιδιά Σ. Σπύρου, 1 Μ. Κάππου, 2 Α. Δεστούνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 η Ηµερίδα του ΠΜΣ του Τµήµατος Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής 1 η Ηµερίδα του ΠΜΣ του Τµήµατος Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 3η Διημερίδα Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας και Διατροφής Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία - Διατροφή Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine

Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine Cyprus Society of Cardiology Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine Official Journal of the Cyprus Society of Cardiology Volume 4 - Issue 1, 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ 4 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ OLD HOUSE DETAIL IOANNINA Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ PRAVAFENIX Caps που περιέχουν 40mg pravastatin

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της συµµόρφωσης υπερτασικών ασθενών σε ένα νοσοκοµείο της Αθήνας

ιερεύνηση της συµµόρφωσης υπερτασικών ασθενών σε ένα νοσοκοµείο της Αθήνας Interscientific Health Care (2011) Τόµος 3, Τεύχος 1, 14-23 ιερεύνηση της συµµόρφωσης υπερτασικών ασθενών σε ένα νοσοκοµείο της Αθήνας Μαστρογιάννης. 1, Γκεσούλη-Βολτυράκη Ε. 2, Μαντζώρου Μ. 3, Νούλα Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική ενημέρωση

Βιβλιογραφική ενημέρωση 127 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (2):127-133, 2006 Βιβλιογραφική ενημέρωση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ε. ΤΟΥΜΠΗ, Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δερματολόγοι SHAVE EXCISION OF COMMON ACQUIRED MELANOCYTIC NEVI: COSMETIC OUTCOME,

Διαβάστε περισσότερα

Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών. Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών. Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Αναστάζια Κεή, Μωυσής Ελισάφ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Υπεύθυνος για την αλληλογραφία: Ελισάφ Μωυσής Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών. Current role of fibrates in the treatment of dyslipidemia Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η

Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών. Current role of fibrates in the treatment of dyslipidemia Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):106 115 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):106 115 Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Α. Κεή, Μ. Ελισάφ

Διαβάστε περισσότερα

The impact of statin therapy on arterial stiffness. Επίδραση των στατινών στην αρτηριακή σκληρία Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η

The impact of statin therapy on arterial stiffness. Επίδραση των στατινών στην αρτηριακή σκληρία Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(3):158 163 Επίδραση των στατινών στην αρτηριακή σκληρία Ευ. Μήτσιου, 1 Β. Κώτσης, 2 Α. Καραγιάννης, 1 Β.Γ. Άθυρος 1 1 Β Προπαιδευτική Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα