ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Event Marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Event Marketing"

Transcript

1 ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Event Marketing Μειέηε πεξίπησζεο: Target London Limited Events ηεο ΦΟΤΓΟΤΛΖ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΥΡΖΣΟ-Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (κε εμεηδίθεπζε ζην κάξθεηηλγθ) επηέκβξηνο

2 ΑΦΙΔΡΧΔΙ Θα ήζεια λα αθηεξψζσ ηελ παξνχζα εξγαζία ζηνπο γνλείο κνπ Κψζηα θαη Άλλα θαζψο θαη ζην ζείν κνπ, θαξκαθνπνηφ θαη ζπγγξαθέα Ηάθσβν Παλαγησηίδε, γηα ηελ ππνκνλή, ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηε κεηάδνζε έκπλεπζεο θαη αηζηνδνμίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηνχο θνίηεζεο ζηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο. 2

3 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ Υξήζην Βαζηιεηάδε, επίθνπξν θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ ζε φιεο ηηο εξγαζίεο κνπ θαηά ηε θνίηεζε κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ θαη γηα ηε ζπλδξνκή θαη αθνζίσζε ηνπ ζηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ δηαηξηβήο. Αθφκε ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ Κψζηα θαη Άλλα θαζψο θαη ην ζείν κνπ Ηάθσβν Παλαγησηίδε γηα ηελ αληδηνηειή ζπκπαξάζηαζε ηνπο, ηε ζπλερή ππνζηήξημε θαη ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα ζε φιε ηελ πνξεία κνπ. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Κχξην Κψζηα Πξάπνγινπ event director ηεο Target London Limited Events γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε κειέηε ηεο εηαηξίαο ηνπ, σο κειέηε πεξίπησζεο ζηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία. 3

4 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεδίνπ event marketing ζην ρψξν ηεο νξγάλσζεο εθδειψζεσλ, κέζα απφ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. Μειεηάηαη ε εμέιημε ηνπ event marketing, ε ζεκεξηλή ηνπ ζχζηαζε θαζψο θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ σθειεηψλ ηνπ ζε ακθφηεξνπο δηνξγαλσηέο θαη ζπκκεηέρνληεο ηνπ εθάζηνηε event. Παξνπζηάδεηαη αθηηλνγξαθηθά ην κίγκα κάξθεηηλγθ (Σα 5 Ps) πνπ ρξεζηκνπνηεί ην event marketing, ην νπνίν απνηειεί θαη ηελ ζπνλδπιηθή ηνπ ζηήιε φπνπ βαζίδνληαη φιεο νη θηλήζεηο ηνπ. Δπηπιένλ αλαιχεηαη ν ξφινο θαη ην έξγν ηνπ event marketer κέζα απφ ηα θξηηήξηα (Σα 5 Ws) πνπ απνηεινχλ ηνλ θάλλαβν πάλσ ζηνλ νπνίν ζρεδηάδεηαη θαη εθηειείηαη ην event. Αθφκε πεξηγξάθεηαη ην promotion ηνπ event marketing. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη πνηθίιεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ event marketing, έηζη φπσο πεξηγξάθνληαη απφ πςειφβαζκα ζηειέρε εηαηξηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, κέζα απφ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία. Απνθνξχθσκα ησλ αλαθνξψλ απνηειεί ε κειέηε ηεο εηαηξίαο Target London Limited Events πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ ζην Λνλδίλν. Γίλεηαη εζηίαζε ζην ζπλέδξην πνπ δηεμήγαγε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο ζην Λνλδίλν ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 θαη αλαθνξά ζε άιια δχν events, ελφο Christmas ball θαη ελφο private party. Σέινο γίλεηαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη εξκελεία ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο θαη δηαηππψλνληαη ηα ζπκπέξαζκα θαη νη πξνηάζεηο απφ εηδήκνλεο αιιά θαη απφ πξνζσπηθή θξίζε. Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηελ εθαξκνγή ησλ 5 Ps θαη ησλ 5 Ws ζηε κεζνδνινγία θαη εθηέιεζε ησλ events ηεο Target London. Αθφκε λα κειεηήζεη αλ ε πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο δηαζηαπξψλεηαη κε ηηο ηαθηηθέο νξγάλσζεο event πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη λα επηζεκάλεη ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. 4

5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΔΙΑΓΧΓΗ Πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο θνπόο ηεο εξγαζίαο ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Η Βηβιηνγξαθηθή Έξεπλα Η κειέηε ηωλ case studies 11 3.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ To event marketing ή κάξθεηηλγθ ηωλ εθδειώζεωλ Σα events ηνπ ζήκεξα θαη ε εμέιημε ηνπ event marketing Σν κίγκα κάξθεηηλγθ ηνπ event marketing Πξντφλ (Product) Σηκή (Price) Υψξνο (Place) Γεκφζηεο ζρέζεηο (Public Relations) Σνπνζέηεζε (Positioning) Σν promotion ηνπ event marketing Σα 5 Ws ηνπ event marketing Γηαηί; (Why?) Πνηνο; (Who?) Πφηε; (When?) Πνχ; (Where?) Ση; (What?) Σν έξγν ηνπ event manager Μειέηεο πεξηπηώζεωλ Βήκαηα ηνπ event marketing γηα έλα επηηπρεκέλν business event απφ ηνλ Kevin O Brien (director of national accounts of constant contact) Ζ δχλακε ηνπ event marketing 28 5

6 3.7.3 Σα νθέιε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ νξγαλσηψλ απφ ηνλ γεληθφ δηεπζπληή ησλ shopper events, Brian Pear ηεο ακεξηθάληθεο εηαηξίαο Walmart Δλίζρπζε ηνπ brand loyalty κε ην πξφγξακκα WelcomeHomeWerx ηεο εηαηξίαο SampleWerx Σα 5 Ws ηνπ Tournament of Roses event ηνπξηζηηθφο πφινο έιμεο (Phytical Marketing = physical mkt + digital mkt) απφ ηνλ CEO ηεο Momentum Worldwide, Chris Weil Ζ Carol Krugman, απφ ηνπο 25 πην ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο ζηε βηνκεραλία ησλ meetings ην 2004, απνθαιχπηεη ην ζρέδην δξάζεο πνπ νδεγεί ζην κέγηζην απνηέιεζκα ελφο event πλέδξην: Έλα event κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά Έμη βήκαηα γηα έλα επηηπρεκέλν ζπλέδξην απφ ηνλ Kevin Waters (Managing Director of Elysium Events) Υξνλνδηάγξακκα νξγάλσζεο ζπλεδξίνπ (Kevin Waters) Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ζπλεδξίωλ Τπεξεζίεο Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο πλεδξίνπ Έληππν Τιηθφ Δθηππψζεηο Πξφγξακκα Υνξεγίαο Γηαρείξηζε Δθζέζεσλ Σνπξηζηηθέο Τπεξεζίεο Οπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη Σερληθφο Δμνπιηζκφο Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ Δπηθνηλσληαθή ηξαηεγηθή Πξφγξακκα Κνηλσληθψλ Δθδειψζεσλ Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Η ΔΣΑΙΡΙΑ Target London Limited Events Ιζηνξηθή αλαδξνκή θαη εμέιημε ηεο εηαηξίαο Σν ζπλέδξην ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τόξθεο ζην Λνλδίλν 46 6

7 4.3 To Christmas ball ηεο Yves Saint Laurent Private party γηα ηα γελέζιηα ηεο θόξεο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ηξάπεδαο Parex Bank ηεο Λεηνλίαο Δληππώζεηο ηωλ πειαηώλ ηεο εηαηξίαο ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΣΧΝ ΔΤΡΗΜΑΣΧΝ Η εθαξκνγή ηωλ 5 Ws θαη 5 Ps ζηελ Target London Limited Events Σα βήκαηα ηνπ Kevin O Brien ζηελ ηαθηηθή ηεο εηαηξίαο ΤΜΠΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΝΑΦΟΡΧΝ 63 Άξζξα ζε πεξηνδηθά...63 Βηβιία..64 Ιζηνζειίδεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑΣΑ 65 Σν ζπκβόιαην ηεο Target London Limited Events...65 Η θόξκα αίηεζεο ζην site ηεο εηαηξίαο 67 Η θάξηα ηεο εηαηξίαο.68 ΠΙΝΑΚΑ ΣΧΝ ΔΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΔΧΝ Δηθόλα.1 Ο director Κψζηαο Πξάπνγινπ...45 Δηθόλα.2 Ο director Stephen Hodson Δηθόλα.3 Dorchester Breakroom.47 Δηθόλα.4 London Investment Conference Δηθόλα.5 Dorchester Dining Room.48 Δηθόλα.6 Σν πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ 49 Δηθόλα.7 Conference Layout..50 Δηθόλα.8 Royal Horseguards..51 Δηθόλα.9 Welcome Drink Area...52 Δηθόλα.10 Royal Horseguards Dining Room.53 Δηθόλα.11 Royal Horseguards by night 54 7

8 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΧΝ ΠΙΝΑΚΧΝ Πίλαθαο.1 Σα 5 Ws ηνπ event marketing (Ηδία θαηαζθεπή) 21 Πίλαθαο.2 Οη πειάηεο ηεο Target London ( Target London Limited Events). 41 Πίλαθαο.3 Σα events ηεο Target London ( Target London Limited Events)...43 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΧΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Γηάγξακκα.1 Marketing event platforms (Crowther, 2011) Γηάγξακκα.2 Σα 5 Ps ηνπ event marketing (Hoyle, 2002).. 16 Γηάγξακκα.3 Σα 5 Ws ηνπ Event Marketing (Hoyle, 2002).24 Γηάγξακκα.4 Marketing Event Outcomes (Crowther, 2011).28 Γηάγξακκα.5 Marketing Space (Crowther, 2011).30 8

9 1.ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1 Πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο Ζ εξγαζία πξαγκαηεχεηαη έλα ηδηαίηεξν πεδίν ηνπ κάξθεηηλγθ, ην κάξθεηηλγθ εθδειψζεσλ ή δεκνθηιέζηεξα ην event marketing. Καηαγξάθεη αλαιπηηθά ηε δνκή ηνπ event marketing κέζα απφ ηελ νξνινγία ηνπ κάξθεηηλγθ, πξνζαξκνζκέλε ζηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηνπ πεδίνπ. Αλαιχεη δηεμνδηθά ην κίγκα κάξθεηηλγθ ηνπ event marketing ην νπνίν απνηειείηαη απφ 5 Ps : Πξντφλ (Product), Σηκή (Price), Υψξνο (Place), Γεκφζηεο ρέζεηο (Public Relations) θαη Σνπνζέηεζε (Positioning). Έπεηηα επεμεγεί ηε κεζνδνινγία, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ηαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη event marketers, κέζα απφ έλα πιάλν κάξθεηηλγθ, ηα 5 Ws : Γηαηί; (Why?), Πνηνο; (Who?), Πφηε (When?), Πνχ; (Where?), Ση; (What?), πνπ θαζνξίδνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ event. Αθφκε πεξηγξάθεηαη ν ζθνπφο θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ promotion ηνπ event marketing. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα ζεηξά απφ αλαθνξέο ζε κειέηεο πεξηπηψζεσλ απφ πςειφβαζκα ζηειέρε ηνπ πεδίνπ. Μέζσ ππαξθηψλ παξαδεηγκάησλ αλαιχνληαη νη κέζνδνη νξγάλσζεο ελφο event, ηα βήκαηα γηα εμαζθαιηζκέλε επηηπρία, ηα νθέιε ησλ δηνξγαλσηψλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε ζεκαζία ηνπ event marketing. ηα παξαδείγκαηα απφ μέλε βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία, ηα ζηειέρε δελ πεξηγξάθνπλ απιά ηε δνκή θαη ηε κνξθή ηνπ εθάζηνηε event, αιιά έρνπλ λα πξνηείλνπλ ζρεδηαζκφ θαη κεζνδνινγία νξγάλσζεο, κπζηηθά επηηπρίαο, θηλήζεηο θιεηδηά γηα επίηεπμε ζηφρσλ, αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ζπκπεξάζκαηα. Έπεηηα γίλεηαη ιφγνο γηα έλα ηδηαίηεξν event, απηφ ηνπ ζπλεδξίνπ. Αλαιχεηαη ε δνκή ηνπ, ηα νθέιε ηνπ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη ηδηαίηεξεο επθαηξίεο πνπ δίλεη θαη ην πιενλέθηεκα ηεο ακεζφηεηαο ηνπ είδνπο ηνπ. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ έλλνηα ηνπ edutainment, ηελ έλσζε ηνπ education κε ην entertainment πνπ ην θαζηζηά δειεαζηηθφ θαη ειθπζηηθφ γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Σέινο αλαθέξνληαη 6 βήκαηαθιεηδηά γηα έλα επηηπρεκέλν ζπλέδξην θαζψο θαη έλα πξφηππν ρξνλνδηάγξακκα νξγάλσζεο ηνπ. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε κειέηε κηαο εηαηξίαο νξγάλσζεο εθδειψζεσλ ζην Λνλδίλν, ηελ Target London Limited Events κε ηδηψηεο έλαλ Έιιελα θαη έλαλ 9

10 Άγγιν πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηα ηειεπηαία 11 ρξφληα. Ζ πείξα ηνπο θαη ε επειημία ηνπο ζην παηρλίδη ηνπ αληαγσληζκνχ, ράξηζε ζηελ εηαηξία επξεία θήκε θαη έηζη γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο, ζηελ εμέιημε ηεο θαη ζην εηαηξηθφ ηεο πξνθίι. Ζ Target London Limited Events παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εμαηηίαο ησλ εμεδεηεκέλσλ θαη πξσηφηππσλ events πνπ αλαιακβάλεη. Γηα ην ιφγν απηφ κειεηψληαη ηξία πξφζθαηα θαη πνιχ επηηπρεκέλα events ηεο εηαηξίαο, ηειείσο δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο : 1. Σν ζπλέδξην ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο ζην Λνλδίλν, 2. To Christmas ball ηεο Yves Saint Laurent θαη 3. Σν Private party γηα ηα γελέζιηα ηεο θφξεο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ηξάπεδαο Parex Bank ηεο Λεηνλίαο. ην ηέινο δηαηππψλνληαη ηα ζπκπέξαζκα θαη νη πξνηάζεηο απφ εηδήκνλεο αιιά θαη απφ πξνζσπηθή θξίζε κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. 1.2 θνπόο ηεο εξγαζίαο θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εκβαζχλεη ζην κάξθεηηλγθ εθδειψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ην πξαγκαηηθφ ηνπ κέγεζνο, δεδνκέλνπ φηη ε θχζε ηνπ είδνπο ηνπ παξαπέκπεη ζε θάηη ηδηαίηεξα δηαζθεδαζηηθφ. Δίλαη πνιινί εθείλνη πνπ πηζηεχνπλ φηη είλαη κηα δνπιεηά εχθνιε πνπ ζπλδπάδεηαη κε δηαζθέδαζε θαη θαινδσία. Ζ έξεπλα παξνπζηάδνληαο ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ηνκέα, δηαςεχδεη ηηο θήκεο γηα κία εχθνιε θαη αλνχζηα εξγαζία. Πξψηα απ φια γηαηί πξφθεηηαη γηα κία δνπιεηά πνπ απαηηεί αθνζίσζε θαη εγξήγνξζε θαη δεχηεξνλ γηαηί είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηε θήκε θαη ηα νθέιε κηαο εηαηξίαο (Hoyle, 2002). Ζ νξγάλσζε ελφο νπνηνδήπνηε event δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε θαζψο απαηηεί έξεπλα αγνξάο, δηνξαηηθφηεηα, ζρεδηαζκφ, εθηέιεζε θαη παξάιιειν έιεγρν. Οη event marketers θαινχληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε θαη ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ ηνπ πειάηε. Πξφθεηηαη γηα έλα θχθιν εξγαζηψλ πνπ ηθαλνπνηεί έλα θχθιν αλζξψπσλ θη απηφ δελ είλαη πνηέ θάηη απιφ θαη εχθνιν. Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα θαηαζηήζεη θαηαλνεηή ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ event marketing πνπ απνδεηθλχνπλ απηφκαηα θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ, κέζα απφ ην κίγκα κάξθεηηλγθ ηνπ, ηα εξγαιεία θαη ηηο ηαθηηθέο ησλ event marketers αιιά θαη κέζσ ππαξθηψλ πεξηπηψζεσλ. Έηζη κειεηψληαη 6 πεξηπηψζεηο ηνπ ηνκέα κέζα απφ πεξηγξαθέο θαηαμησκέλσλ event planners and marketers κε ηνλ Kevin O 10

11 Brien (director of national accounts of constant contact) λα μερσξίδεη κε ηνλ νδεγφ ησλ 12 βεκάησλ γηα έλα επηηπρεκέλν event θαζψο θαη ηελ Carol Krugman (βξαβεπκέλε σο έλαο απφ ηνπο 25 πην ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο ζηε βηνκεραλία ησλ meetings ην 2004) κε ην πξνηεηλφκελν ζρέδην δξάζεο πνπ νδεγεί ζην κέγηζην απνηέιεζκα ελφο event. Σέινο απψηεξνο ζθνπφο είλαη λα κειεηεζεί ε εθαξκνγή ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ ησλ 5 Ps ηνπ event marketing θαη ην πιάλν κάξθεηηλγθ ησλ 5 Ws ησλ event marketers ζηελ εηαηξία Target London κέζα απφ αλαζθφπεζε ζηελ πνιηηηθή ηεο, ην πξνθίι θαη ηηο ηερληθέο ηεο, ην έξγν ηεο ζην ρψξν θαη ζε αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα απηνχ. 2.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 2.1 Η Βηβιηνγξαθηθή Έξεπλα Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο πξνθεηκέλεο εξγαζίαο έγηλε έξεπλα ζε μέλε βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Ζ αλαδήηεζε έγηλε θπξίσο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Δπίζεο απφ ην ηληεξλέη θαη ζπγθεθξηκέλα ην Google scholar εληνπίζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελδηαθέξνπζεο πεγέο. Σέινο θάπνηεο ηζηνζειίδεο έδσζαλ θαίξηεο πιεξνθνξίεο. Σν ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο αλάιπζεο ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ event marketing βαζίζηεθε ζε βηβιία ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δλψ ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ βαζίζηεθε ζε ζρεηηθά άξζξα. Απηφ δε ζεκαίλεη βέβαηα φηη ην πξαθηηθφ θνκκάηη δελ πξνζεγγίζηεθε κέζσ επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο θαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο ησλ άξζξσλ αιιά θαη απφ εκέλα. Καη αλακθηζβήηεηα ε πξνζσπηθή θξίζε δελ ππεξέβε ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. 2.2 Η κειέηε ηωλ case studies ε πξψηε θάζε έγηλε πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ηεο εξγαζίαο θαη ζε δεχηεξε θάζε ε αλαδήηεζε ηεο θαηαιιειφηεξεο πεγήο πιεξνθνξηψλ. Ζ κειέηε ηεο εηαηξίαο Target London Limited Events, ήηαλ ν θαηάιιεινο ζηφρνο θαη ε 11

12 πξφθιεζε ηεο έξεπλαο. Ήηαλ εθείλν πνπ ππξνδφηεζε ηε δχλακε ηεο ζπλέρηζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έπεηηα απφ έλαλ θνπηαζηηθφ βηβιηνγξαθηθφ καξαζψλην. ηελ ηξίηε θάζε έγηλε ε πξνζέγγηζε ηεο πεγήο. Ο έλαο εθ ησλ δχν ηδησηψλ ηεο εηαηξίαο αληαπνθξίζεθε κε ελζνπζηαζκφ ζην αηηνχκελν mail κνπ λα βνεζήζεη ζηελ έξεπλα κνπ δεδνκέλνπ φηη είλαη Έιιελαο θαη θνιαθεπφκελνο απφ ηελ πξφηαζε κνπ λα γίλεη ε ζπλάληεζε καο ζηελ Διιάδα. Έηζη ζπλδχαζε ηελ πνιχηηκε πξνζθνξά ηνπ ζηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία, κε ηηο θαινθαηξηλέο ηνπ δηαθνπέο. ηελ ηέηαξηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζπγγξαθή ησλ case studies. Δπηθνηλσλνχζακε κέζσ mail φπνπ θαη κνπ έζηειλε links θαη πεγέο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή αιιά θαη ην εηαηξηθφ πξνθίι ηεο εηαηξίαο. ηε ζπλέρεηα ε επηθνηλσλία καο έγηλε ηειεθσληθή πξνθεηκέλνπ λα κνπ δίλεη θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εηαηξία θαη λα εγθξίλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνθίι ηεο πνπ είρα ήδε ζπλζέζεη. Έηζη μεθίλεζε θαη ε ζπγγξαθή ησλ case studies ζηελ πέκπηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, κέζα απφ ζπλαληήζεηο θαη ζπλεληεχμεηο κε ηνλ Κψζηα Πξάπνγινπ ζηε Θεζζαινλίθε ζηα ηέιε Ηνπιίνπ, φπνπ θαη έγηλε ε πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θαηαγξαθή 3 case studies πνπ αθνξνχζαλ 3 απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη πην πξφζθαηα events πνπ νξγάλσζε ε εηαηξία. Οη ζπλαληήζεηο καο ήηαλ ζπλνιηθά ηξεηο θαη ε θάζε κία δηήξθεζε θαηά κέζν φξν έλα ηξίσξν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ππήξμαλ θνξέο πνπ πήξακε βνήζεηα κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο απφ ηνλ δεχηεξν θαη Άγγιν ηδηψηε ηεο εηαηξίαο, ηνλ Stephen Hodson. Έπξεπε πξνθαλψο λα ζπλαηλέζεη θαη ν ίδηνο ζηελ παξάδνζε θάπνησλ πιεξνθνξηψλ θαη λα βνεζήζεη παξάιιεια ζηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπο. Απηή νπζηαζηηθά ήηαλ θαη ε έθηε θάζε έγθξηζεο αδείαο θαηαγξαθήο θαη δεκνζίεπζεο ησλ case studies γηα εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ. Μεηά ην ηέινο ησλ ζπλαληήζεσλ καο, επηθνηλσλνχκε ηαθηηθά κέζσ mail κέρξη θαη ζήκεξα, πξνθεηκέλνπ λα ηειεηνπνηεζεί ε κειέηε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, πξνζζέηνληαο επηπιένλ πιεξνθνξίεο (ζρεδηαγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα, ζπκβφιαηα θ.α) θαη εκπινπηίδνληαο κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ ην θείκελν. 12

13 Σα case studies επηιέγεθαλ, θαηφπηλ θνηλήο καο ζπκθσλίαο, κε θξηηήξηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο, ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο, ην θχξνο ηνπο, ηελ απήρεζή ηνπο, αθφκε θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο φπσο ην ηειεπηαίν case ελφο πξηβέ πάξηη. 3.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ε απηφ ην θεθάιαην νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ event marketing, κειεηάηαη ην κίγκα κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζεί θαη ην πιάλν κάξθεηηλγθ πνπ εθαξκφδνπλ νη event marketers. ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ηνπ πεδίνπ θαη αλαιχεηαη ην ζπλέδξην σο έλα μερσξηζηφ event. Αλαθέξνληαη ινηπφλ φια εθείλα ηα εξγαιεία πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα θάλνπκε ηε δηθά καο κειέηε ζε κηα εηαηξία νξγάλσζεο εθδειψζεσλ, ηελ Target London Limited Events. 3.1 To event marketing ή κάξθεηηλγθ ηωλ εθδειώζεωλ Σν event marketing μεθίλεζε νπζηαζηηθά λα ππάξρεη απφ ηφηε πνπ ππάξρνπλ εκπνξηθνί ζχιινγνη θαη παλεπηζηεκηαθέο θνηλφηεηεο ζηελ αλζξσπφηεηα. Πξάγκαηη απηνί νη νξγαληζκνί έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε εμέιημε απηψλ πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε ζπλέδξηα, εθζέζεηο, εηαηξηθέο νξγαλψζεηο θ.α. Απφ ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα θαη ηεο εκθάληζεο ησλ ζπληερληψλ, άλζξσπνη κε θνηλά ελδηαθέξνληα θαη ζηφρνπο έρνπλ ηελ αλάγθε λα ζπλαληηνχληαη θαη λα ζπλδηαιέγνληαη ζε κία νξγαλσκέλε δνκή. Οη νξγαλσκέλεο απηέο δνκέο ζπγθέληξσζεο αλζξψπσλ κε θνηλά ζηνηρεία, εμππεξεηνχλ πνιιέο απφςεηο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο νκίινπ (Hoyle, 2002), φπσο : Δγθαζηδξχνπλ θξηηήξηα γηα ηε βηνκεραλία. Αζθνχλ επηξξνή ζε λνκνζεηηθέο θαη πνιηηηθέο ππνζέζεηο. Βειηηψλνπλ ηηο ζρέζεηο εξγνδφηε-εξγαδνκέλνπ. Υηίδνπλ κία βάζε γλψζεσλ κέζα απφ δεκνζηεχζεηο. Οξίδνπλ ηε βηνκεραλία θαη ηα επαγγέικαηα κε δεκνγξαθηθά θξηηήξηα. Παξέρνπλ κεγαιχηεξε αγνξαζηηθή δχλακε κέζα απφ νκαδηθέο εθπηψζεηο. 13

14 Γηαζπείξνπλ γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο. Γεκηνπξγνχλ θαη ζπληεξνχλ θνηλσληθέο δηαζπλδέζεηο. Παξνπζηάδνπλ δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ. Αλαπηχζζνπλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη έξεπλα. Γηεπξχλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ κειψλ. Πξνζθέξνπλ εθπαίδεπζε θαη εμάζθεζε. Παξέρνπλ επθαηξίεο νκαδηθψλ ηαμηδηψλ. Γεκηνπξγνχλ ζεηηθέο δεκφζηεο ζρέζεηο. Γηαρεηξίδνληαη επαγγεικαηηθέο λνκηθέο ππνζέζεηο. Δληνπίδνπλ θαη πξνζδηνξίδνπλ θνηλά αηηήκαηα. Δηζεγνχληαη επθαηξίεο γηα ςπραγσγία, δηθηχσζε θαη ηζφηηκε δηαδξαζηηθφηεηα. 3.2 Σα events ηνπ ζήκεξα θαη ε εμέιημε ηνπ event marketing Event Marketing is all about facilitating, easing, opening, accelerating, and shortening the sales cycle, (Saget, 2006, pg.17) Events create active engagement, while media creates passive impressions, (Kerry Smith, president/ceo of Event Marketing Institute in Norwalk CT) Σν event marketing ηεο ζεκεξηλήο επνρήο δε ζπκίδεη ζε ηίπνηε ηελ εξαζηηερληθή νξγάλσζε ζπγθεληξψζεσλ θαη θεζηηβάι εηαηξηψλ ζε παιηφηεξα ρξφληα. ήκεξα νη εηαηξίεο ζεσξνχλ ηα events ηνπο κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, θαζψο ζε απηά πξνζσπνπνηνχληαη ην εηαηξηθφ πξνθίι θαη ε θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνπο ππάξρνληεο θαη ππνςήθηνπο πειάηεο. Οη event marketers ησλ εηαηξηψλ έρνπλ κπεη γηα ηα θαιά ζην παηρλίδη ηνπ αληαγσληζκνχ, γηα ην πνηνο ζα θεξδίζεη ην ρξφλν θαη ην ρξήκα ηνπ εθάζηνηε ζπκκεηέρνληνο ζε θάζε event. Καη επεηδή ν αληαγσληζκφο είλαη ζθιεξφο, ήηαλ αλαπφθεπθηε θαη ε εμεηδίθεπζε ζηνλ θιάδν ηνπ event marketing θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (Hoyle, 2002). Έηζη ινηπφλ ζήκεξα κηιάκε γηα event marketing ζε 14

15 πλέδξηα Δθζέζεηο εκηλάξηα Meetings Απνλνκέο βξαβείσλ Δνξηαζκνχο θαη επεηείνπο Κνηλσληθέο πξνζθνξέο πκπφζηα Δπηκνξθσηηθά ζπλέδξηα Παξνπζηάζεηο επηζηεκνληθψλ κειεηψλ Γεμηψζεηο ππνδνρήο ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ Αζιεηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο Πνιηηηθέο ζπζπεηξψζεηο Απνλνκέο βξαβείσλ-απνδφζεηο ηίηισλ ζε πξφζσπα Σνπξηζηηθά ζπλέδξηα Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Γηάγξακκα.1 Marketing event platforms (Crowther, 2011) 15

16 Πξνθαλψο πξνθχπηνπλ θαη άιιεο θαηεγνξίεο, φζν νη εηαηξίεο ελεξγνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζην έξγν ηεο πξνβνιήο ηνπο ζηελ νινέλα θαη αληαγσληζηηθφηεξε αγνξά ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. 3.3 Σν κίγκα κάξθεηηλγθ ηνπ event marketing Σα 5 Ps ηνπ event marketing : 1. Πξντφλ (Product) 2. Σηκή (Price) 3. Υψξνο (Place) 4. Γεκφζηεο ρέζεηο (Public Relations) 5. Σνπνζέηεζε (Positioning) Γηάγξακκα.2 Σα 5 Ps ηνπ event marketing (Hoyle, 2002) Πξνϊόλ (Product) Έλαο επηηπρεκέλνο event marketer πξέπεη λα ηειεηνπνηήζεη ην πξντφλ- event (Product) πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ, γηα νπνηαδήπνηε θαηεγνξία event θη αλ πξφθεηηαη απφ απηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Μφλν φηαλ ην πξντφλ είλαη μεθάζαξα νξηζκέλν θαη κφλν ηφηε κπνξνχλ λα παξζνχλ ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε θφζκνπ, δηακέζσλ ησλ άιισλ ηεζζάξσλ Ps (Price, Place, Public Relations, Positioning). Έπεηηα πξέπεη λα απαληήζεη ζε ηξεηο εξσηήζεηο γηα ην πξντφλ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί (Hoyle, 2002). 1.Πνηά είλαη ε ηζηνξία ηνπ event; Τπάξρνπλ πνιιά θιαζηθά events πνπ άληεμαλ ζην ρξφλν θαη απνηεινχλ έλα θνκκάηη ηεο παξάδνζεο γηα θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Σα ζπγθεθξηκέλα έρνπλ εμαζθαιίζεη ηελ επηηπρία ηνπο ζηελ πξνζέιθπζε θαη πξνζέιεπζε θφζκνπ. Δίλαη ε ηζηνξία ηνπο πνπ ηνπο δίλεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Όκσο είλαη θαη εθείλα ηα events πνπ εηνηκάδνπλ ηελ πξψηε ηνπο εκθάληζε. απηήλ ηελ πεξίπησζε ηελ ηζηνξία ηελ θαηαζθεπάζεη ν marketer. Σν event παξνπζηάδεηαη σο έλα event πνπ ήξζε 16

17 γηα λα κείλεη, πνπ ζα αγαπεζεί ηφζν ψζηε θη απηφ ζα απνηειέζεη παξάδνζε κεηαγελέζηεξα. Υηίδνληαο ινηπφλ κχζν γχξσ απ ην event, νη ελ δπλάκεη ζπκκεηέρνληεο δειεάδνληαη κε ηε ζθέςε φηη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξζεληθή εκθάληζε ηνπ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα δηεγνχληαη ππεξήθαλνη κεηά απφ ρξφληα, φηαλ θη απηφ ζα απνηειεί πιένλ παξάδνζε. 2.Πνηα είλαη ε αμία ηνπ πξντφληνο; Δδψ ν marketer πξέπεη λα θάλεη ζαθέο ην κήλπκα ησλ σθειεηψλ πνπ ζα απνθνκίζεη ν ζπκκεηέρσλ θαη ην κέγεζνο ηεο επεξγεζίαο πνπ ζα ηνπ θέξεη κειινληηθά απνηειέζκαηα. Ζ ππφζρεζε γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ή γηα κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ή αθφκε θαη γηα θαληαζηηθή δηαζθέδαζε, είλαη ζεκηηά νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πείζνπλ έλαλ άλζξσπν λα αγνξάζεη ην πξντφλ, δειαδή λα ιάβεη κέξνο ζην event. 3.Ση είλαη εθείλν πνπ θάλεη ην πξντφλ κνλαδηθφ; Ο marketer πξέπεη λα πξνβάιιεη ζηα media εθείλα ηα επηρεηξήκαηα γηα ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ event θαη γηα ην αλ αμίδεη θαλείο λα επελδχζεη ζε ρξφλν θαη ρξήκα ζπκκεηέρνληαο ζε απηφ. Οη marketers πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζνπλ: ηα θέξδε πνπ ζα απνθέξεη ε επέλδπζε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ, ηε κνλαδηθφηεηα ηεο εκπεηξίαο ηνπ event θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο ζπκκεηνρήο, είλαη εθείλνη πνπ ζα πεηχρνπλ ζην εγρείξεκα ηνπο. Όιν απηφ βέβαηα απαηηεί πξνεγνπκέλσο έξεπλα αγνξάο Σηκή (Price) Πξνηεξαηφηεηα ηνπ marketer είλαη λα θαηαιάβεη ηνλ πξαγκαηηθφ νηθνλνκηθφ ζηφρν πνπ ζέηεη θάζε εηαηξία. Ο ζηφρνο φκσο επεξεάδεηαη θαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Έηζη ινηπφλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη έξεπλα αγνξάο, αλάιπζε αληαγσληζκνχ (πνηνο παξέρεη ην ίδην event; ε πνηνπο θαη ζε πνηα ηηκή;) θαη λα ιεθζνχλ ππφςε παξάγνληεο φπσο είλαη ην κέγεζνο ηεο δήηεζεο ηνπ πξντφληνο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο πεξηνρήο θ.α. Ζ θηινζνθία θάζε επηρείξεζεο δελ είλαη ε ίδηα. Άιιεο εηαηξίεο ελδηαθέξνληαη κφλν λα βγάινπλ ην θέξδνο-ζηφρνο θαη άιιεο ξηζθάξνπλ γηα λα βγάινπλ αηζζεηά 17

18 κεγαιχηεξν θέξδνο ρσξίο λα ηηο επεξεάδεη ην ελδερφκελν λα ράζνπλ θηφιαο. ηελ θαηεγνξία ησλ events φκσο φιεο νη εηαηξίεο έρνπλ θνηλφ ζηφρν, λα ρηίζνπλ ζρέζεηο πηζηφηεηαο κε ηνπο πειάηεο θαη λα γίλνπλ αθφκε θαιχηεξνη ζηηο πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ο marketer πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηεί κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνλ νηθνλνκηθφ ζηφρν ηεο εηαηξίαο. Ζ ηηκή πξέπεη λα αληαλαθιά ηα ζπλνιηθά θφζηε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηά ησλ ππεξεζηψλ κάξθεηηλγθ. Ζ δνπιεηά ηνπ marketer δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο αιιά λα ππνινγίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, αθνχ είλαη απηή πνπ ζα απνθέξεη θέξδε ζηελ εηαηξία. Σέινο ε ηηκή επεξεάδεηαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπλφινπ. Απηά θαζνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επηζπκία κηαο κεξίδαο αηφκσλ ζην λα πιεξψζνπλ ζπκκεηνρή γηα θάπνην event Υώξνο (Place) Ζ ηνπνζεζία φπνπ δηεμάγεηαη έλα event είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο φρη κφλν γηα ηελ πξνζέιεπζε θφζκνπ αιιά θαη γηα ην ραξαθηήξα ηνπ event. Καζνξίδεη ηελ άλεζε θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ζηε κεηαθίλεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ηελ πθή ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο Γη απηφ είλαη απ ηηο πξψηεο απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη. Ζ επηινγή ηεο βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα φπσο : 1.Δπθνιία ζηηο κεηαθηλήζεηο, 2.Πάξθηλγθ, 3.Πξσηνηππία πεξηβάιινληνο, 4.Λνγηθέο εθαξκνγέο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ελφο event, 5.Φπζηθέο νκνξθηέο/τπνδνκέο γηα δξαζηεξηφηεηεο, 6.Ύπαξμε ζρεηηθψλ, θνηλψλ νξγαληζκψλ, 7.πκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπνζεζίαο θαη ραξαθηήξα ηνπ event, 8.Αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, 9.Πξνζβαζηκφηεηα ζηα κέζα κεηαθνξάο, 10.Γηαζεζηκφηεηα ζε θαηαιχκαηα Γεκόζηεο ζρέζεηο (Public Relations) Οη δεκφζηεο ζρέζεηο θαζνξίδνπλ ην πψο βιέπνπλ νη πειάηεο κηα επηρείξεζε. Γη απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα κε γίλνληαη επηθνηλσληαθά ιάζε πνπ ζα ζηνηρήζνπλ ζηε θήκε ηεο επηρείξεζεο. Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε θακπάληα ν marketer πξέπεη λα απνζαθελίζεη ζην κπαιφ ηνπ ηελ ηδέα, απηφ πνπ ιέκε concept. Έπεηηα λα θάλεη έξεπλα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ concept, λα δηεπζχλεη ηελ εθηειεζηηθή ηνπ νκάδα θαη λα κειεηήζεη 18

19 εμνλπρηζηηθά ηε λννηξνπία θαη ηηο αλάγθεο ηνπ target group ζην νπνίν ζηνρεχεη. ην ηέινο πξέπεη λα ηαηξηάμεη ηηο αλάγθεο κε ηηο ζηξαηεγηθέο γηα λα έρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Μεξηθά εξγαιεία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη : 1.Σειενπηηθά δειηία ελεκέξσζεο2.γεκνζηέπζεηο-promotion, 3.Γειηία ηχπνπ, 4.Σειέθσλν, θαμ θαη mail, 5.Γηαθεκηζηηθά ξαδηνθσληθά θαη ηειενπηηθά ζπνηάθηα, 6.Απνζπάζκαηα απφ νκηιίεο, 7.Οπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ηνπ event, 8.Πξνζθιήζεηο γηα ην event Σνπνζέηεζε (Positioning) Σν θιεηδί γηα έλα επηηπρεκέλν πιάλν κάξθεηηλγθ είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο. Απηή θαζνξίδεη ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία, γηαηί είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ πξνζδηνξίδεη κέζσ ηεο δηαίζζεζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο, εθείλε ηελ νκάδα πειαηψλ πνπ νη αλάγθεο ηνπο θνπκπψλνπλ κε ηηο παξνρέο ηνπ event. Ο marketer πξσηίζησο εληνπίδεη ηηο παξνρέο θαη ηηο πξνζθνξέο ησλ αληαγσληζηψλ θαη ηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο. Φάρλεη λα βξεη ηα ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο θαη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα θαζψο θαη ηηο αγνξέο εθείλεο πνπ είλαη δεθηηθέο ζε απηφ πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξία. ρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο ν Marketer γλσξίδεη φηη πξέπεη λα αιιάδεη ζπρλά ν ρψξνο δηεμαγσγήο ελφο event, γηαηί ν πειάηεο έρεη ηελ ηάζε λα βαξηέηαη έλα πεξηβάιινλ πνπ έρεη ήδε εμεξεπλήζεη θαη αλαδεηά λέεο πξνθιήζεηο. Αθφκε, ζχκθσλα κε έξεπλεο ν άλζξσπνο βνκβαξδίδεηαη θαζεκεξηλά κε κελχκαηα, πνπ ζεκαίλεη φηη μερλάεη πνιχ εχθνια θάηη πνπ δελ ηνπ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ. Γη απηφ πξέπεη λα ππάξρεη ζε ζηαζεξή ζπρλφηεηα, ππελζχκηζε ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη ηελ απνθφκηζε σθειεηψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην event. Δπηπιένλ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε ζχλδεζε αλάκεζα ζηα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζεη ν ζπκκεηέρσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δηαζεζηκφηεηα ζηε δαπάλε απηή. Σέινο ην κπζηηθφ ηεο επηηπρίαο είλαη ε κνλαδηθφηεηα ζηελ εκπεηξία, αλ δίλεηο φηη δίλνπλ θαη νη άιινη, ζα έρεηο κηα βξαρππξφζεζκε πνξεία. Γηα ηελ πινπνίεζε ελφο event θαιφ ζα ήηαλ λα κε ζθέθηεηαη θάπνηνο ηνλ παξαιιειηζκφ κε θάπνην πξνεγνχκελν, αιιά λα νξακαηίδεηαη κηα λέα ηδέα, θαζψο θαη λα ηελ κνηξαζηεί κε ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο πξνθεηκέλνπ λα ζθπγκνκεηξήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, ην νπνίν 19

20 ζα απνδεηρζεί νπζηψδνπο ζεκαζίαο. Σν θιεηδί ηεο επηηπρίαο ζην event marketing είλαη ην κφην θάλε ηελ εκπεηξία αμέραζηε. Σν event είλαη επηηπρεκέλν φηαλ είλαη πξσηφηππν, δεκηνπξγηθφ, δηαδξαζηηθφ θαη κέλεη αμέραζην. 3.4 Σν promotion ηνπ event marketing Σν promotion είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νξγάλσζε ελφο event γηαηί γλσζηνπνηεί ζην θνηλφ ηελ χπαξμε ηνπ event, ρηίδεη ηελ επηζπκία ηνπ θφζκνπ γηα ζπκκεηνρή θαη επηθπξψλεη ηελ αμία ηνπ, γηα λα αθηεξψζεη θάπνηνο ρξφλν θαη ρξήκα αλάινγεο ηεο επεξγεζίαο πνπ ζα έρεη. Ζ Campbell Fiona (2003) δίλεη 15 βαζηθέο ζπκβνπιέο γηα επηηπρεκέλν promotion: 1.Σαίξηαμε ην χθνο θαη ην ζηπι ηνπ promotion κε ην target group θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ event, 2.Πξνκφηαξε ην event ζην θαηάιιειν θνηλφ, 3.Υξεζηκνπνίεζε ηα θαηάιιεια promotion εξγαιεία γηα λα δηαθνξνπνηεζείο απφ ηνπο άιινπο, 4.Μελ ππφζρεζαη πάξα πνιιά, αιιά φζα κπνξείο λα θαηαθέξεηο, 5.Πξνέβιεςε ηη πξαγκαηηθά ζέιεη ν θφζκνο λα κάζεη, 6.Γείμε ζην θαηάιιειν target group φηη ην event είλαη ηδαληθφ γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, 7.Με θνβάζαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ απνξξίπηνπλ ην event ζνπ, 8.Γελ πεηξάδεη αλ πξνζέιθπζεο ηνπο ιάζνο αλζξψπνπο, ην πνζνζηφ ησλ δπζαξεζηεκέλσλ είλαη ηφζν κηθξφ πνπ δελ κπνξνχλ λα δπζθεκίζνπλ ην event, 9.Δλεκέξσζε λσξίο γηα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην event, 10.Δθκεηαιιεχζνπ ην πην ηζρπξφ εξγαιείν promotion, ην word of mouth (WOM), 11.Απνθάζηζε κε πνην κέζν ζα ελεκεξψζεηο γηα ην event ζνπ (ειεθηξνληθά, εγγξάθσο θ.α), 12.Γψζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηακνλή, 13.Δμαζθάιηζε εχθνιε δηαδηθαζία θξαηήζεσλ, ε πξψηε εληχπσζε είλαη θιεηδί γηα ην loyalty, 14.Δμαζθάιηζε ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, ηα ζηνηρεία ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο ηνπ event, 15.Ηθαλνπνίεζε νπνηαδήπνηε λνκηθή ππνρξέσζε. Κάπνηα απφ ηα εξγαιεία ηνπ είλαη : Δπηζηνιέο Φπιιάδηα Μπξνζνχξεο Mail Γηαθήκηζε Αθίζεο 20

21 Οκηιίεο Κάξηεο Δθδειψζεηο δξφκνπ Ραδηνθσληθή θαη ηειενπηηθή δηαθήκηζε ζηνλ ηφπν δηεμαγσγήο Γεκφζηεο αλαθνηλψζεηο Ζιεθηξνληθή δηαθήκηζε Δλεκέξσζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο Γηαθήκηζε πάλσ ζε ιεσθνξεία θαη κεηξφ Σχπνο 3.5 Σα 5 Ws ηνπ event marketing Σα 5 Ws ηνπ event marketing είλαη εθείλα πνπ θαζνξίδνπλ αλ έλα event είλαη πξψηνλ εθαξκφζηκν, έπεηηα βηψζηκν θαη ηέινο αλ ζα έρεη δηάξθεηα ζην ρξφλν. Δίλαη ην ίδην κνληέιν αθξηβψο πνπ πξνβιέπεη ηα ίδηα θξηηήξηα γηα έλα πιάλν κάξθεηηλγθ. Γηαηί; Why? Πίλαθαο.1 Σα 5 Ws ηνπ event marketing (Ηδία θαηαζθεπή) Πνηνο; Πφηε; Πνχ; Who? When? Where? Ση; What? Γηαηί; (Why?) ε έλαλ θφζκν πνπ θαηαθιχδεηαη απφ δηαθεκίζεηο θαη ηαθηηθέο πσιήζεσλ, ηα ηεηξηκκέλα κελχκαηα δεκνζίεπζεο θαη promotion ελφο event πεξλάλε εμίζνπ απαξαηήξεηα κε ην πην αδηάθνξν πξντφλ ηεο αγνξάο. Ο marketer πξέπεη λα δηαζέηεη ζνπξεαιηζηηθή θαληαζία ζηνλ ηξφπν πξνψζεζεο ηνπ event, λα ζηνρεχζεη ζην θαηαιιειφηεξν target group θαη λα ην πείζεη γηα ηε κνλαδηθφηεηα ηεο εκπεηξίαο πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη ην event. Πξέπεη λα κπνξεί λα απαληήζεη ζην γηαηί ηνπ ελ δπλάκεη πειάηε: γηαηί λα μνδέςσ ρξφλν θαη ρξήκα ζε ζέλα θαη φρη ζηνλ αληαγσληζηή ζνπ;. Ο marketer πξέπεη λα πξνζεγγίζεη ηνλ θάζε πειάηε σο κνλαδηθφηεηα κε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, λα ηνλ πείζεη φηη νη αλάγθεο ηνπ ζα ηθαλνπνηεζνχλ κέζα απφ ην event, λα εμνπδεηεξψζεη ηελ ηζρχ ηνπ αληαγσληζηή θαη λα απνδείμεη φηη ηα νθέιε ηεο 21

22 ζπκκεηνρήο ππεξηζρχνπλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρξήκαηνο θαη νηαδήπνηε αλαζηνιήο ηνπ πειάηε Πνηνο; (Who?) Ο marketer πξέπεη λα κειεηήζεη αλαιπηηθά ηε ζεκαηηθή ππφζηαζε ηνπ event πξνθεηκέλνπ λα εζηηάζεη ζηηο θαηαιιειφηεξεο νκάδεο αλζξψπσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ην target group θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ promotion ηνπ event. Έηζη ψζηε λα γίλεη ζηνρεπφκελε δηαθήκηζε θαη λα κελ ππάξμεη αλνχζηα δηαθεκηζηηθή δαπάλε γηα άζρεηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Έρνληαο ινηπφλ ιίζηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα ηνπο αθνξνχζε άκεζα ε ζεκαηνινγία ηνπ event, πξέπεη λα ςάμεη γεσγξαθηθά θαη δεκνγξαθηθά, δειαδή ζε πνηα κέξε θαηνηθνχλ ή ζπρλάδνπλ νη δεηνχκελεο θνηλσληθέο νκάδεο. Αθφκε λα δεη θαη ην επίπεδν ηνπο ζηε ζεκαηνινγία ηνπ event, αλ λαη κελ ηνπο αθνξά άκεζα, αιιά είλαη αξράξηνη ή εμεηδηθεπκέλνη ζην ζέκα; Πόηε; (When?) Ο ρξφλνο είλαη πάληνηε ζεκαληηθφο ζε φηη θαλνλίδνπκε, νξγαλψλνπκε θαη δεκηνπξγνχκε, πφζν κάιινλ φηαλ κηιάκε γηα κηα νκάδα αηφκσλ ζηελ νπνία δεζκεπφκαζηε κε έλα νινθιεξσκέλν ρξνλνδηάγξακκα ζηα πιαίζηα ελφο event. Δδψ ε νξγάλσζε θαη ε αθξίβεηα παίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν γηα κηα επηηπρεκέλε έθβαζε. Δπηπιένλ ν marketer ζα πξέπεη ζηε ζχλζεζε ελφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο λα ιάβεη ππφςε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηα ζηειέρε εηαηξηψλ ε ηδαληθφηεξε κέξα γηα θάπνην ζεκηλάξην ή ζπλέδξην, είλαη κηα θαζεκεξηλή. Γηφηη έλα ζπλέδξην ζεσξείηαη παξνρή εθπαίδεπζεο απφ ηε δνπιεηά ηνπο θαη κπνξνχλ λα ιείςνπλ θαζεκεξηλέο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δε ζα ζπζίαδαλ ην ζαββαηνθχξηαθν ηνπο γηα νηηδήπνηε. Αληίζεηα αλ πξφθεηηαη γηα θάπνηα ςπραγσγηθά events ηφηε νη ηδαληθφηεξεο κέξεο δηεμαγσγήο ηνπο είλαη ην άββαην θαη ε Κπξηαθή κηαο θαη νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη είλαη δηαζέζηκνη, πφζν κάιινλ νη νηθνγέλεηεο κε ηηο πνιιέο ππνρξεψζεηο θαη νη καζεηέο πνπ έρνπλ ηε δέζκεπζε ηνπ ζρνιείνπ. Έλαο άιινο παξάγνληαο είλαη ε επνρηθφηεηα ηεο δηαζεζηκφηεηαο ζα έιεγε θαλείο, δειαδή είλαη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνληεο γηα έλα event νη νπνίνη είλαη πνιχ απαζρνιεκέλνη ηνπο δεζηνχο κήλεο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 22

23 ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη ην αληίζεην. ηελ πξψηε πεξίπησζε γηα παξάδεηγκα ζπλαληάκε αλζξψπνπο ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ θαη είλαη επλφεην γηαηί ηα ζπλέδξηα ηνπξηζκνχ γίλνληαη ζηελ θαξδηά ηνπ ρεηκψλα. Σέινο θαιφ ζα ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νξγάλσζεο ελφο event, ν marketer λα εληνπίζεη ηηο εκεξνινγηαθέο ζπλήζεηεο ηνπ ηφπνπ πνπ ζα δηεμαρζεί ην event. Απηφ πξέπεη λα γίλεη γηα λα δηαπηζησζεί αλ ην event ζπκπίπηεη κε θάπνηα γηνξηή ή έζηκν ηνπ ηφπνπ θαη θαηά πφζνλ απηφ ζα είλαη κεηνλέθηεκα ή αβαληάδ γηα ηε δηαθήκηζε ηνπ event. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα λα έρεη θάπνηα ζξεζθεπηηθή αξγία κε απνηέιεζκα λα κε βξίζθνπλ νη ζπλεδξηάδνληεο αλνηθηά καγαδηά λα δηαζθεδάζνπλ ή κπνξεί λα έρεη θάπνην κνπζηθφ θεζηηβάι ην νπνίν κπνξεί λα πξνζειθχζεη θη άιιεο ζπκκεηνρέο ζην ζπλέδξην, ην ηεξπλφλ κεηά ηνπ σθειίκνπ πνπ ιέλε Πνύ; (Where?) Ζ ηνπνζεζία δηεμαγσγήο ελφο event κπνξεί αλακθηζβήηεηα λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ελφο event, είηε λα απνηειέζεη ην extra value θαη λα εθηνμεχζεη ηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρψλ, είηε λα ζηείιεη κηα νιφθιεξε πξνζπάζεηα ζηνλ θαηάδα. Έλαο ηφπνο κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιηηηζηηθέο εκπεηξίεο, θπζηθέο νκνξθηέο, γαζηξνλνκηθέο απνιαχζεηο, πνηνηηθή δηαζθέδαζε, επθνιία θαη αζθάιεηα ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη γεληθά λα είλαη απφ κφλνο ηνπ ιφγνο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε έλα event πνπ ζα ιάβεη ρψξα εθεί. Δλψ αληίζεηα θάπνηα άιιε πεξηνρή κπνξεί φρη κφλν λα κελ ειθπζηηθή αιιά λα έρεη ζηνηρεία πνπ απνηξέπνπλ ηελ επίζθεςε ηεο (εγθιεκαηηθφηεηα, έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα, ηξνκνθξαηία θ.α) Ση; (What?) Όπσο πξναλαθέξακε ν marketer θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ promotion εζηηάδεη ζηε κνλαδηθφηεηα ηεο εκπεηξίαο ηνπ event, ζηηο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα θαιχςεη θαη ζηα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο. Σα λέα απηά νθέιε κπνξεί λα είλαη ε ζχιιεςε κηαο λέαο ηδέαο, ε πνιχπιεπξε ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ, ηδέεο αληηζπκβαηηθέο θαη θαηλνηφκεο, ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα έλα πξφβιεκα, επθαηξίεο γηα 23

24 θνηλσληθή δηθηχσζε θαη δηαζθέδαζε. Ο marketer ζπλδέεη φια ηα παξαπάλσ θαη ηα ελψλεη ζε έλα εληαίν παθέην παξνρψλ ππνζρφκελνο λα μεπεξάζεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηάγξακκα.3 Σα 5 Ws ηνπ Event Marketing (Hoyle,2002) 24

25 3.6 Σν έξγν ηνπ event manager Ο event manager πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα εθαξκφδεη θαζεκεξηλά: Οκαδηθφηεηα Μάξθεηηλγθ, πξνψζεζε θαη πξνβνιή Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ινγηζηηθή Πνιηηηθή θαη αξρεγηθή ηθαλφηεηα Γηαρείξηζε catering θαη buffet Ννκηθέο γλψζεηο θαη δηαρείξηζε ρξεψλ Δπηινγή θαη επηζεψξεζε ρψξνπ Μεηαθνξηθή Ηδηαίηεξεο παξνρέο Παξνρέο δηακνλήο θαη θξαηήζεσλ Γηαδηθαζίεο εγγξαθήο πκβφιαηα θαη αζθάιηζε Πξφγξακκα νκηιεηψλ θαη ζπκκεηερφλησλ Γηαρείξηζε πιηθψλ, ρψξσλ ειέγρνπ-ιεηηνπξγηθφηεηαο, ρψξσλ εζηίαζεο Γξνκνιφγεζε θαη δηεθπεξαίσζε έξγνπ Οπηηθναθνπζηηθέο, ηειεπηθνηλσληαθέο θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο Υξνλνδηάγξακκα, πξφγξακκα Γεληθφο θαηάινγνο πειαηψλ θαη δσξεψλ ηήζηκν ηθξηψκαηνο (εμέδξα, βάζξν, ζθεληθά), δηαθφζκεζε Γηνίθεζε θαη κάξθεηηλγθ εθζέζεσλ Πιάλν πξνγξάκκαηνο Σερληθέο αμηνιφγεζεο θαη αλάιπζεο 3.7 Μειέηεο πεξηπηώζεωλ Βήκαηα ηνπ event marketing γηα έλα επηηπρεκέλν business event από ηνλ Kevin O Brien (director of national accounts of constant contact) 25

26 Ο Kevin O Brien (Feb.2010) αλαθέξεη ζην άξζξν ηνπ Key Steps to Event Marketing 12 βήκαηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ελφο επηηπρεκέλνπ event κηαο επηρείξεζεο : 1.Πξψηα απ φια πξέπεη λα ηεζνχλ δχν ζηφρνη : Ση ζέιεη ε επηρείξεζε λα θεξδίζεη απφ απηφ ην event θαη ηη ζα απνθνκίζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο απφ απηφ. 2.Πξέπεη φπσο πξναλαθέξζεθε λα γίλεη εκεξνινγηαθφο έιεγρνο ζηνλ ηφπν πνπ δηεμάγεηαη ην event έηζη ψζηε λα κελ επηζθηαζηεί απφ νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα ή θαη θάπνην αληαγσληζηηθφ event. 3.Έπεηηα λα απνηηκεζεί πξνζεγγηζηηθά ηνπιάρηζηνλ ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Τπάξρνπλ ζην ηληεξλέη πνιιέο online εθαξκνγέο φπνπ ε επηρείξεζε κπνξεί, κε ρακειφ θφζηνο, λα δηακνξθψζεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο, θφξκεο ζπκκεηνρήο γηα θάπνην ζπλέδξην ηεο. Έηζη κπνξεί λα ζπιιέμεη θαη ρξήζηκα δεδνκέλα γηα ηνπο πειάηεο ηεο. 4.ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ event, θάλνληαο πξσηίζησο έξεπλα γηα ηηο πην βνιηθέο γηα ηνπο πειάηεο ηεο κέξεο, απμάλνληαο έηζη ην κέγεζνο ηεο επηηπρίαο ηνπ event. 5.ηε ζπλέρεηα ε εηαηξία ζηέιλεη ζηνπο ελ δπλάκεη πειάηεο πξνζσπηθή επηζηνιή πξφζθιεζεο ζην event, ζηελ νπνία απεπζχλεηαη κε πξνζσπηθφ ραηξεηηζκφ ζηνλ θάζε πειάηε θαη φρη κε πξφηππν ραηξεηηζκφ. Σν φλνκα ηνπ θαζελφο κπνξεί λα ην βξεη απφ ηε πειαηεηαθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο. Αλ ε πξφζθιεζε γίλεη ειεθηξνληθά κε mail, ζα πξέπεη λα ηζρχεη ην ίδην θαη λα γίλεηαη ε πξνζθψλεζε ηνπ παξαιήπηε κε ην φλνκα ηνπ θαη φρη κε ην mail ηνπ, φπσο Αγαπεηέ Δπηπιένλ δελ πξέπεη ζην ζέκα (subject) ηνπ mail λα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ παξαιήπηε, θάηη πνπ παξαπέκπεη ζε spam κήλπκα. 6.Υξεζηκνπνηεί ηε δχλακε ηνπ WOM (word of mouth). Δλζαξξχλεη ηνπο loyalty πειάηεο ηεο, φηη αλ θέξνπλ καδί ηνπο έλαλ λέν ζπκκεηέρνληα, ζα ηνπο πξνζθεξζεί κία πνιχ θαιή έθπησζε ζηελ ηηκή ζπκκεηνρήο ηνπο. Απηφ ηζρπξνπνηεί ην θίλεηξν. 26

27 7.Καιφ είλαη νη ζπκκεηνρέο λα πξνπιεξψλνληαη. Απηφο πνπ πιήξσζε ζα έξζεη ζίγνπξα, εθείλνο πνπ δελ πιήξσζε, αλεμαξηήησο αλ δήισζε ζπκκεηνρή, ην πηζαλφηεξν είλαη λα κελ εκθαληζηεί. 8.Οπσζδήπνηε ε επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη κία ηζηνζειίδα απνθιεηζηηθά γηα ηα events πνπ δηνξγαλψλεη θαη δηεμάγεη. Δθεί ν πειάηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζεί γηα ηα 5 Ws (1.Why? 2.Who? 3.When? 4.Where? 5. What?) ηνπ θάζε event θαη λα δειψζεη άκεζα ζπκκεηνρή ζε ειεθηξνληθή θφξκα. Σν πιενλέθηεκα ηεο χπαξμεο ηζηνζειίδαο, είλαη φηη ε εηαηξία κπνξεί απιά κε έλα link λα δηαθεκίζεη ηα events ηεο εχθνια θαη γξήγνξα ζε κέζα ειεθηξνληθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook, Twitter θ.α). 9.Όηαλ πιεζηάδεη ε κέξα ηνπ event, ε επηρείξεζε ζηέιλεη έλα mail ππελζχκηζεο ζηνπο πειάηεο πνπ δε δήισζαλ ζπκκεηνρή, λα ηνπο πξνηξέςεη λα ην θάλνπλ κε εθθξάζεηο ηνπ ηχπνπ δχν ηειεπηαίεο κέξεο εγγξαθψλ, θαη φρη κε ελνριεηηθά κελχκαηα πνπ δηαθπβεχνπλ ηε θήκε ηεο επηρείξεζεο. ε απηνχο πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή, ζηέιλεη έλα μερσξηζηφ mail κε δηεπθξηληζηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ην event πνπ πξφθεηηαη λα παξαθνινπζήζνπλ. 10.Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ event ε εηαηξία ζηέιλεη επραξηζηήξηα mail ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πξνκεζεχνληαο ηνπο κε επηπξφζζεην πιηθφ απφ ηε ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ θαη παξέρνληαο έθπησζε γηα ηελ επφκελε ζπκκεηνρή. Έηζη εληζρχεηαη θαη πάιη ην brand loyalty. 11.Ζ εηαηξία ζα πξέπεη πάληα λα κεηξάεη ην feedback ησλ πειαηψλ ηεο αλ ζέιεη λα αλαπηχζζεηαη θαη λα έρεη κέιινλ κπξνζηά ηεο. Έηζη ινηπφλ κεηξάεη κε έλα online εξσηεκαηνιφγην (feedback check list) ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην event θαη εληνπίδεη ηα παξάπνλα ηνπο. Έηζη κπνξεί λα βειηηψλεηαη, λα εμειίζζεηαη θαη λα θαηλνηνκεί. 12.Σέινο ε εηαηξία επηθεληξψλεηαη ζηνπο δπζαξεζηεκέλνπο πειάηεο, αζρνιείηαη εμνλπρηζηηθά κε ηα παξάπνλα ηνπο θαη βξίζθεη ηνλ ηδαληθφηεξν ηξφπν γηα θάζε πειάηε, ψζηε λα επαλνξζψζεη. Έηζη κπνξεί λα κεηακνξθψζεη έλαλ δπζαξεζηεκέλν πειάηε ζε key costumer. 27

28 Γηάγξακκα.4 Marketing Event Outcomes (Crowther, 2011) Η δύλακε ηνπ event marketing Δηδήκνλεο ηνπ event marketing κηιάλε γηα ηε ηεξάζηηα δχλακε πνπ αζθεί θαη ηα αλεπαλάιεπηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα απνθέξεη αθφκε ζε θαηξνχο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Σν Event Marketing Institute δηεμήγαγε κία 7εηή έξεπλα ζρεηηθά κε ηε δχλακε ηνπ event marketing. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 52% ησλ εξσηεζέλησλ, πηζηεχεη φηη ην event marketing είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδνο γηα κία επηρείξεζε, λα επηηαρχλεη θαη λα εκβαζχλεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηεο. Δπίζεο ην 30% ησλ εξσηεζέλησλ ηζρπξίδεηαη φηη ην event marketing εμαζθαιίζεη ζε κία επηρείξεζε ην θαιχηεξν (ROI) απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ. Ζ άλνδνο ηνπ κεξίζκαηνο ηνπ event marketing ζην budget κηαο επηρείξεζεο, απφ 22% πνπ ήηαλ ην 2007, ζε 27% ην 2008, απνδεηθλχεη φηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ αληηιεθζεί θαηαθαλψο ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο κε ηνπο ππάξρνληεο θαη ηνπο ελ δπλάκεη πειάηεο ηνπο Σα νθέιε ηωλ ζπκκεηερόληωλ θαη ηωλ νξγαλωηώλ από ηνλ γεληθό δηεπζπληή ηωλ shopper events, Brian Pear ηεο ακεξηθάληθεο εηαηξίαο Walmart 28

29 Ο γεληθφο δηεπζπληήο ησλ shopper events, Brian Pear (Oct/Nov 2009) ηεο ακεξηθάληθεο εηαηξίαο Walmart, αλαθέξεη ζην άξζξν event marketing shows momentum as suppliers seek in-store relevance, ηελ ηαθηηθή κάξθεηηλγθ πνπ νδεγεί ζηελ εθηφμεπζε ησλ πσιήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα shopper events. Όηαλ ζπλδπάδνληαη νη πσιήζεηο κε νθέιε γηα ηνλ πειάηε φπσο δνθηκέο πξντφλησλ, δσξάθηα, εηδηθή κεηαρείξηζε θαη φιε απηή ε δηαδηθαζία πιαηζηψλεηαη απφ κία νξγαλσκέλε εθδήισζε κε δξαζηεξηφηεηεο, ηφηε ην απνηέιεζκα ησλ πσιήζεσλ δηθαηψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνκεζεπηέο. Ζ Walmart παξέρεη επηπιένλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνκεζεπηέο ηε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηνπ ROI (Return On Investment) ηνπο, κέζσ ελφο δεηγκαηνιεπηηθνχ κνληέινπ. Σν κνληέιν απηφ ζπλδέεη παξακέηξνπο φπσο δηαθήκηζε, θήκεο γηα ηε κπξάληα, δεηγκαηνιεςία, πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ θαη ζπκκεηνρή απηψλ ζην Smart Network, κε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα φπσο ηελ άλνδν ησλ πσιήζεσλ Δλίζρπζε ηνπ brand loyalty κε ην πξόγξακκα WelcomeHomeWerx ηεο εηαηξίαο SampleWerx Ο Greg Szymanski, πξφεδξνο ηεο Mundelein ζπγαηξηθή ηεο SampleWerx κηιάεη γηα ην πξφγξακκα WelcomeHomeWerx ηεο εηαηξίαο ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά ελφο κεγάινπ δψξνπ ζηνπο πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ ζπίηη, ηελ ίδηα θηφιαο κέξα ηεο ζπκθσλίαο. Σν δψξν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά δεηγκάησλ απφ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο αλέζεηο κηαο λέαο θαηνηθίαο, φπσο νηθηαθέο επηζθεπέο θαη θαηαζθεπέο, θξνληίδα γθαδφλ θ.α. Ζ εηαηξία επίζεο δηαλέκεη ηζαληνχιεο κε πξαθηηθά θαη ρξήζηκα δψξα ζε πεξηζζφηεξα απφ 200 εκπνξηθά θέληξα, ηελ επφκελε κέξα ησλ Δπραξηζηηψλ (Thanksgiving Day) πνπ ζεσξείηαη άηππα ε πξψηε κέξα πνπ μεθηλάεη ην ρξηζηνπγελληάηηθν shopping. Δπηπιένλ ζπλδέεηαη κε πάλσ απφ 1000 online θαηαιφγνπο θαη παξέρεη δείγκαηα πξντφλησλ ζηνρεπκέλα, δειαδή ζε νκάδεο αηφκσλ αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά θαη ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 29

30 Γηάγξακκα.5 Marketing Space (Crowther, 2011) Σα 5 Ws ηνπ Tournament of Roses event ηνπξηζηηθόο πόινο έιμεο Ο William Flinn είλαη ν δηεπζπληήο νξγάλσζεο κηαο ακεξηθάληθεο παξαδνζηαθήο γηνξηήο, ην Tournament of Roses, πνπ δηνξγαλψλεηαη ηελ πξψηε κέξα ηνπ ρξφλνπ ζηελ πφιε Pasadena (Where? Πνπ δηεμάγεηαη?). Απνηειείηαη απφ πνιιά δξψκελα θαηάιιεια γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα θαη είλαη ηφζν δεκνθηιήο πνπ κεηαδίδεηαη ηειενπηηθά απφ ηα κεγάια θαλάιηα (Why? Γηαηί λα ην πξνηηκήζσ?). Οη ζπκκεηέρνληεο θηάλνπλ ην απφ ηνπο νπνίνπο νη είλαη επηζθέπηεο απφ άιιεο πεξηνρέο, θάηη πνπ κεηαθξάδεηαη ζε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη νηθνλνκηθφ θέξδνο γηα ηελ πεξηνρή. Ο Flinn ιέεη πσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πάληα επεξεάδεη ηέηνηνπ είδνπο δξψκελα, αιιά απ ηελ άιιε ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο νη άλζξσπνη εκθαλίδνπλ απμεκέλε ηάζε γηα δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία (what? Ση ζα θεξδίζσ? Πσο ζα επσθειεζψ?). Αθφκε ην ζπγθεθξηκέλν θεζηηβάι έρεη νπαδνχο κε ζπγθεθξηκέλα δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (Who? Πνην είλαη ην target group?). Δπηπιένλ ε κέξα δηεμαγσγήο είλαη κία πνιχ αγαπεκέλε κέξα γηα φιν ηνλ θφζκν, ε πξψηε κέξα ηνπ λένπ έηνπο ζεκαηνδνηεί ηελ ειπίδα θαη ηε θξεζθάδα κηαο λέαο αξρήο (when? Δίλαη ζεκαληηθή ε κέξα δηεμαγσγήο?). Σα πιενλεθηήκαηα απηά είλαη πνπ 30

31 θάλνπλ ην γεγνλφο ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ ζηνπο marketers νη νπνίνη δξάηηνληαη ηεο επθαηξίαο γηα λα πεηχρνπλ δπλαηέο επελδχζεηο γηα ηηο εηαηξίεο ηνπο (Phytical Marketing = physical mkt + digital mkt) από ηνλ CEO ηεο Momentum Worldwide, Chris Weil Ο CEO ηεο Momentum Worldwide, Chris Weil εμεγεί ηελ έλλνηα ηνπ phytical marketing θαη πσο εκπλεχζηεθε απηφλ ηνλ φξν. Ζ ιέμε phytical πξνέθπςε απφ ηε ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ physical (πιηθφο) θαη digital (ςεθηαθφο), γηα λα επηθνηλσλήζεη ην κήλπκα ηεο κπξάληαο ζηνπο θαηαλαισηέο νιηζηηθά. Ο Weil επηζεκαίλεη πσο ν θαηαλαισηήο επηζπκεί κηα πιηθή επαθή κε ηελ κπξάληα πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ ςεθηαθή θαη δηαρσξίδεη ην κάξθεηηλγθ εθδειψζεσλ απφ ην εκπεηξηθφ κάξθεηηλγθ. Σν ηδαληθφηεξν είλαη ν ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν δειαδή ην phytical marketing ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηε δηαδξαζηηθφηεηα κε ηελ κπξάληα πνπ μεπεξλά θάζε πξνζδνθία ηνπ θαηαλαισηή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην εγρείξεκα ηεο εηαηξίαο λα ζηήζεη έλα εθζεζηαθφ πεξίπηεξν ηεο adidas ζηνπο Οιπκπηαθνχο ηνπ Πεθίλν ην 2008, φπνπ πξφζθεξε έλα ηερλνινγηθφ θαη πιηθφ ππεξζέακα ηεο κπξάληαο. Ζ επηηπρία ήηαλ κεγάιε κε πξνζέιεπζε θφζκνπ αλά εκέξα θαη ζπλνιηθά άηνκα, κε απνηέιεζκα ηελ θαηά 38% αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο κπξάληαο. Έγηλε ε ηξίηε ζε θήκε κπξάληα απφ φινπο ηνπο ζπφλζνξεο ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ Η Carol Krugman, από ηνπο 25 πην ζεκαληηθνύο αλζξώπνπο ζηε βηνκεραλία ηωλ meetings ην 2004, απνθαιύπηεη ην ζρέδην δξάζεο πνπ νδεγεί ζην κέγηζην απνηέιεζκα ελόο event. Ζ Carol Krugman είλαη δηεπζχληξηα κάξθεηηλγθ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηελ εηαηξία Merck Sharp & Dohme, δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηνπ δηεζλνχο ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ θαη πξφεδξνο ηεο δηθήο ηεο εηαηξίαο meeting management. Με πείξα 25 ρξφλσλ ζηε δηνξγάλσζε meetings θαη έρνληαο θεξδίζεη ηνλ ηίηιν ελφο απφ ηνπο 25 ζεκαληηθφηεξνπο αλζξψπνπο ζηε βηνκεραλία ησλ meetings ην 2004, ε Carol απνθαιχπηεη ην ζρέδην δξάζεο πνπ νδεγεί ζην κέγηζην απνηέιεζκα ελφο event. 31

32 Πξψηα απ φια, ηα events πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα ελεξγνπνηνχληαη ψζηε λα εθκεηαιιεχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα απ φια ηα θαλάιηα κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξίαο. Οη εηδηθνί πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηα νθέιε ελφο event είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα θαη έρνπλ θνηλφ ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο απήρεζεο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Έπεηηα είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ event νη εηδήκνλεο απ φια ηα ηκήκαηα, απφ ην ηκήκα πσιήζεσλ, ην ηκήκα αλάπηπμεο πξντφληνο θαη άιια, γηαηί δίλνληαο ν θαζέλαο ηελ πην νπζηαζηηθή θαη εμεηδηθεπκέλε πιεξνθνξία γηα ην πξντφλ, εκπινπηίδεη ην έξγν ηνπ κάξθεηηλγθ κε θαηλνηφκεο ηδέεο θαη επθαηξίεο πνπ ζα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή. Σν κπζηηθφ ηεο επηηπρίαο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη ε πνηφηεηα θαη φρη ε πνζφηεηα. Ζ νκάδα δξάζεο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ειάρηζηα άηνκα, πςειήο φκσο εηδίθεπζεο, πείξαο, εκπεηξνγλσκνζχλεο, εθπαίδεπζεο, κε ηζηνξηθφ επηηπρηψλ θαη ζπλεξγαηηθφ πλεχκα. Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ππεξεζηψλ πξέπεη λα είλαη κηθξή θαη ειεγρφκελε γηα λα απνθεχγνληαη ηα ιάζε θαη γξήγνξε θαη επέιηθηε γηα λα επηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα ειέγρεηαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (έζνδα- έμνδα) κε θάπνηα κεηξήζηκα κεγέζε. Πξέπεη πξψηα λα ζέηνληαη νη ζηφρνη, ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, νη αλακελφκελεο απνιαβέο θαη ελ ζπλερεία λα πξνζδηνξίδεηαη ην κέγεζνο ηεο επέλδπζεο. Έηζη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ event γίλεηαη ε εθηίκεζε ηνπ ηη θαηάθεξε ε εηαηξία θαη ε εκπεηξία απνζεθεχεηαη ζηα πξαθηηθά σο κειινληηθφ εξγαιείν. Σέινο ε ρξήζε έμππλεο ηερλνινγίαο είλαη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ εηαηξία απ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Δίηε είλαη marketing spend-analysis ινγηζκηθφ, είηε ςεθηαθή ςεθνθνξία ηνπ θνηλνχ πξνο κέηξεζε ηνπ feedback ή αθφκε θαη έλα full computerized event φπνπ φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ειέγρνληαη κέζσ ππνινγηζηψλ απφ ηελ νξγαλσηηθή νκάδα, ηα νθέιε θαη ηα θέξδε είλαη πξνθαλή. 32

33 3.8 πλέδξην: Έλα event κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά Σν ζπλέδξην είλαη θη απηφ κία κνξθή νξγαλσκέλνπ event πνπ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μερσξίδεη απφ ηα ππφινηπα (Campbell Fiona). Πξψηα απ φια παξέρεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο εκπεξηζηαησκέλεο απφςεηο απφ εηδήκνλεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν. Γίλεη δσή ζε ηδέεο θαη έλλνηεο δηα ζηφκαηνο απζεληηψλ ζην είδνο. Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε αλζξψπνπο κε θνηλά ελδηαθέξνληα, λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο γηα ζπλαθή πεδία, θάηη πνπ απνηειεί επράξηζηε πξφθιεζε ζηελ επνρή ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο δηνξγαλσηέο λα πξνβάινπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο δνπιεηάο ηνπο, είηε πξφθεηηαη γηα εξγνιαβίεο είηε γηα εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ αμίδνπλ κεγαιχηεξεο πξνζνρήο. Αθφκε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δεκνζηεχζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ κηα ηδέα ηνπο, παίξλνληαο άκεζα ην feedback απφ ηνλ παξεπξηζθφκελν πλεπκαηηθφ θφζκν. Απηφ σθειεί θαη ηνλ εκπλεπζηή κηαο ηδέαο θαη ηνπο ζρνιηαζηέο ηεο, δηφηη νδεγεί ζε γέλλεζε θαη δηαθίλεζε ηδεψλ. Δπηπιένλ επηηπγράλεηαη ε δηάδνζε, ε δεκνζίεπζε θαη ε εγθαζίδξπζε κηαο ηδέαο, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ζηνλ Σχπν πεξλάλε κήλεο ή ρξφληα γηα λα δεκνζηεπζεί έλα άξζξν. Σν ζπλέδξην δεκηνπξγεί γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο έλα πεξηβάιινλ πιήξνπο αθνζίσζεο ζε θάπνην επηζηεκνληθφ πεδίν, παξαθηλψληαο ηνπο γηα εκβάζπλζε ζην αληηθείκελν θαη επηλφεζε λέσλ ηδεψλ, δπλαηφηεηα πνπ δελ ηελ έρνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ιφγσ απμεκέλσλ επαγγεικαηηθψλ ή αθαδεκατθψλ ππνρξεψζεσλ. Αθφκε είλαη ην event εθείλν πνπ ζπλδπάδεη κφξθσζε κε δηαζθέδαζε. Απηφο ν ζπλδπαζκφο είλαη πνπ θάλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα είλαη δεκηνπξγηθνί, γηαηί γλσξίδνπλ ζπλαδέιθνπο κέζα απφ ηηο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηνπο νπνίνπο ζηε ζπλέρεηα κειεηνχλ θαη θάλνπλ γφληκνπο ζε ηδέεο δηαιφγνπο. Δίλαη ε έλσζε ηνπ education κε ην entertainment πνπ δίλεη ηειηθά ην edutainment (Crowther, 2011), ηνλ πφιν έιμεο γηα ηφζνπο ζπκκεηέρνληεο. ε κηα πξφζθαηε έξεπλα, δηνηθεηηθά ζηειέρε εηαηξηψλ αλαθάιπςαλ φηη νη δχν πξψηνη ιφγνη ζπκκεηνρήο ζε έλα ζπλέδξην είλαη : 1.Ζ κφξθσζε θαη 2.Ζ δηθηχσζε. Αθφκε πςειά ζηε ιίζηα γηα έλα επηηπρεκέλν ζπλέδξην ήηαλ ην θαιφ πξφγξακκα, ε 33

34 ινγηθή ηηκή ζπκκεηνρήο θαη νη βνεζεηηθέο πιεξνθνξίεο, ελψ ρακειά ζηε ιίζηα ήηαλ ν πξννξηζκφο, νη νκηιεηέο θαη ν ειεχζεξνο ρξφλνο. Networking, along with education, are major reasons why people attend conferences, (Waters, 2006). ηα δηεζλή ζπλέδξηα ην επηπιένλ πιενλέθηεκα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηαμηδέςνπλ ζε λέα κέξε, λα έξζνπλ ζε επαθή κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο θνπιηνχξεο, λα γλσξίζνπλ αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο λννηξνπίαο, έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ κηα άιιε νπηηθή γσλία θαη πξννπηηθή γηα ηνλ θφζκν αιιά θαη ηα επηζηεκνληθά δξψκελα. Γηα ηνπο δηνξγαλσηέο ε επθαηξία ελφο ζπλεδξίνπ είλαη ε ίδηα ε θήκε ηνπ, κε ηελ νπνία ζα πξνζεγγίζνπλ θαη ζα πξνζειθχζνπλ ηε λέα γεληά. Καη επεηδή ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ νξγαλψζεσο ζπλεδξίσλ είλαη ηεξάζηηνο, ε επηηπρία έγθεηηαη ζηελ αξηηφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ηεο επηζηεκνληθήο ζεκαηνινγίαο, ζηελ εγθπξφηεηα θαη θήκε ησλ νκηιεηψλ, ζηνλ θαηάιιειν ηφπν θαη ρξφλν δηεμαγσγήο, ζηελ επηινγή ηνπ target group θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηεο νξγαλσηηθήο νκάδαο Έμη βήκαηα γηα έλα επηηπρεκέλν ζπλέδξην από ηνλ Kevin Waters (Managing Director of Elysium Events) Σα βήκαηα γηα έλα επηηπρεκέλν ζπλέδξην (Waters, 2006) : 1. Ο ηίηινο πνπ θάλεη μεθάζαξα ηα νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή 2. Σν αθξηβέο θαη εληππσζηαθφ πξφγξακκα 3. Ζ ζχλνςε ηνπιάρηζηνλ 10 σθειεηψλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε 4. Ζ πνζνηηθνπνίεζε ησλ σθειεηψλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε 5. Σν ππφβαζξν ησλ νκηιεηψλ 6. Ζ ππφζρεζε απφ έλαλ ζεκαίλσλ νκηιεηή ή πηζηφ ζπκκεηέρνληα γηα ηελ αμία ηνπ ζπλεδξίνπ 34

35 3.8.2 Υξνλνδηάγξακκα νξγάλωζεο ζπλεδξίνπ (Waters, 2006) 14 κήλεο πξηλ Πξνεηνηκάδνπκε ηε ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ, ην ινγφηππν θαη ηνλ ηίηιν πνπ ζα μεθαζαξίδεη ζε κία γξακκή ηα νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο. Δηνηκάδνπκε ηα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη ηε γξακκή επηθνηλσλίαο κε νκηιεηέο. Γεκνζηεχνπκε ην ζπλέδξην ζηελ ηζηνζειίδα καο, ζηε βάζε ησλ mails θαη ζην newsletter ηεο εηαηξίαο. 12 κήλεο πξηλ Παξνπζηάδνπκε ην ζέκα θαη ην ινγφηππν ηνπ ζπλεδξίνπ αλάκεζα ζηα ηξέρνληα ζπλέδξηα ηεο ρξνληάο θαη ελεξγνπνηνχκε ηε γξακκή επηθνηλσλίαο κε νκηιεηέο κέζσ ηληεξλέη. Γίλνπκε πιεξνθνξίεο πξννξηζκνχ. 10 κήλεο πξηλ Γίλνπκε ηειηθέο εκεξνκελίεο ζηνλ Σχπν θαη ζπλδεφκαζηε κε δηάθνξεο εηαηξίεο. Ξεθηλάκε ηηο δηαδηθαζίεο κάξθεηηλγθ θαη ζπλερίδνπκε ηελ αλεχξεζε νκηιεηψλ. Αλαιχνπκε ηνπο αληαγσληζηέο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ξπζκίδνπκε ην πξφγξακκα λα ζπκθσλεί κε ηηο επηζπκίεο ηνπο. 9 κήλεο πξηλ Δηνηκάδνπκε ην πιηθφ απνζηνιήο, θαθέινπο, ραξηί αιιεινγξαθίαο θαη fax κε ηα ινγφηππα ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ ζπλεδξίνπ. ηέιλνπκε επηζηνιέο ή fax ή mails ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηνπο ελεκεξψλνπκε γηα ην ζπλέδξην, ηα νθέιε ηνπ ζηε κφξθσζε θαη ηε δηθηχσζε θαη ηνπο πξνηξέπνπκε λα θάλνπλ ζρέδηα ζπκκεηνρήο. Αλαθνηλψλνπκε ηνπο νκηιεηέο θαη δεκηνπξγνχκε δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο ζηελ ηζηνζειίδα καο. 35

36 9 κε 6 κήλεο πξηλ Τπελζπκίδνπκε ζηνπο πξψελ ζπκκεηέρνληεο θαη ζηνπο εθζέηεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπλεδξίνπ κέζσ ηζηνζειίδαο ή newsletter. Δηνηκάδνπκε ηηο θφξκεο εγγξαθήο. Δθαξκφδνπκε ηε δηαθεκηζηηθή θακπάληα θαη ην promotion ηνπ ζπλεδξίνπ. 6 κήλεο πξηλ ηέιλνπκε mail ζηνπο πξψελ ζπκκεηέρνληεο θαη εθζέηεο, πνπ πεξηιακβάλεη θφξκα εγγξαθήο. Δλεκεξψλνπκε ηελ ηζηνζειίδα. 4 κήλεο πξηλ Γεκηνπξγνχκε ην ηειηθφ πξφγξακκα θαη ην ζηέιλνπκε κε mail παξέρνληαο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο νκηιεηέο, ηηο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο, ηηο επθαηξίεο δηθηχσζεο θαη ηα νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο. ηέιλνπκε ιίζηα ησλ εγγξαθφλησλ ζηνπο εθζέηεο ψζηε λα εηνηκάζνπλ ην promotion. 3 κήλεο πξηλ ηέιλνπκε ην ηειηθφ πξφγξακκα θαη νξγαλψλνπκε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο γηα ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ. ηέιλνπκε κε mail ηπρφλ αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ. Πξνεηνηκάδνπκε ην promotion γηα ην ζπλέδξην ηεο επφκελεο ρξνληάο. Δηνηκάδνπκε ηνπο ρψξνπο ππνδνρήο, δηαιέμεσλ θαη εθδειψζεσλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Λίγν πξηλ ην ζπλέδξην Δηνηκάδνπκε θαηαιφγνπο κε δηαδηθαζίεο θαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνλ ηφπν ηνπ ζπλεδξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηγξαθψλ θαζψο θαη ηα δηάθνξα παλφ κε ηα νλφκαηα ησλ αλαδφρσλ, ην πξφγξακκα ηεο εκέξαο, πιεξνθνξίεο γηα ηα δσκάηηα, δηάθνξεο νδεγίεο θαη δηαθεκηζηηθά γηα ηνπο ζπλέδξνπο. 3.9 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ζπλεδξίωλ Ζ νξγάλσζε ζπλεδξίσλ είλαη κία ππφζεζε πνπ ε επηηπρία ηεο νθείιεηαη ζην ζσζηφ ζπλδπαζκφ κεζνδνινγίαο θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δίλαη κία ζεηξά 36

37 παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ άξηηα, πξψηα κεκνλσκέλεο θαη έπεηηα σο νκάδα ζηεξίδνληαο ε κία ηελ άιιε. Αλ έλαο θξίθνο-παξάκεηξνο ηεο αιπζίδαο δπζιεηηνπξγήζεη, νη επηπηψζεηο ζα έξζνπλ θαη ζηνπο άιινπο. Οη παξάκεηξνη απηνί είλαη: Τπεξεζίεο Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο πλεδξίνπ Καζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ε νπνία ζα αθνινπζεζεί ζην ζπλέδξην ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή Πξνηάζεηο γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπλεδξηαθνχ ρψξνπ πληνληζκφο ησλ θεληξηθψλ νκηιεηψλ θαη κεηαρείξηζε VIP Γηαρείξηζε ησλ Abstract Απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ θαη sms ( and sms campaign) ζε νκάδεο ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο εθδήισζεο Αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εγγξαθέο ζε πξνεγκέλν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζπλεδξηαθήο δηαρείξηζεο. Γξαθείν δηαρείξηζεο εγγξαθψλ ζην ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ Γηαρείξηζε ησλ ζπλέδξσλ κέζσ ζπζηήκαηνο barcode Δπηινγή ζπλεδξηαθψλ αμεζνπάξ κε ζπλεδξηαθφ πιηθφ θαη δηαθεκηζηηθά δψξα Δπηθνηλσλία κε ηνπο εθζέηεο, ζπλέδξνπο, ρνξεγνχο, νκηιεηέο Έληππν Τιηθό Δθηππώζεηο Πξνηάζεηο ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ έληππνπ πιηθνχ πκβνπιεπηηθφο ξφινο ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή γηα ηελ επηκέιεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνγξάκκαηνο Δπηκέιεηα, εθηχπσζε θαη απνζηνιή ησλ αλαθνηλψζεσλ, ηεο πξφηαζεο ρνξεγίαο, ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ θαη ηειηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνγξάκκαηνο Παξαγσγή ηνπ έληππνπ πιηθνχ (πξνζθιήζεηο, πξνγξάκκαηα, αθίζεο, θάθεινη, θπιιάδηα, παλφ, θάξηεο ζπκκεηνρήο, θάξηεο εγγξαθήο, αλαθνηλψζεηο, πηζηνπνηεηηθά παξαθνινχζεζεο, θνλθάξδεο ζπκκεηερφλησλ θηι) Παξαγσγή ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ζπλεδξίνπ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή 37

38 3.9.3 Πξόγξακκα Υνξεγίαο Δπηκέιεηα θαη ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρνξεγίαο (εθζέζεηο, επηζηεκνληθέο δηαιέμεηο, δηαθεκηζηηθά πξντφληα) Μάξθεηηλγθ θαη πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπηθνηλσλία & Αιιεινγξαθία πληνληζκφο Υνξεγηψλ Πξνσζεηηθέο ππεξεζίεο ( δηαθήκηζε, πξνβνιή εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο, πξν ζπλεδξηαθή θαη επηηφπνπ δηαρείξηζε) Γηαρείξηζε Δθζέζεωλ Μάξθεηηλγθ ηνπ θαηάιιεινπ πιάλνπ θαη βάζεο δεδνκέλσλ ζε φηη αθνξά ηνλ ρψξν έθζεζεο Γηαρείξηζε πξν-θξάηεζεο πεξηπηέξσλ θαη αιιεινγξαθία κε ηηο εηαηξείεο Δπηηφπνπ δηαρείξηζε ησλ εθζεηψλ Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ησλ πεξηπηέξσλ θαη ησλ αηηεκάησλ ησλ εθζεηψλ Σνπξηζηηθέο Τπεξεζίεο Τπεξεζίεο δηακνλήο, θηινμελίαο θαη κεηαθνξάο Μεηαρείξηζε VIP πξνζθεθιεκέλσλ νκηιεηψλ Γξαθείν δηεμαγσγήο εγγξαθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζην ζπλεδξηαθφ ρψξν Οπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη Σερληθόο Δμνπιηζκόο Πξνεγκέλνο νπηηθναθνπζηηθφο εμνπιηζκφο θαη ζπληνληζκφο (πξνβνιηθά ζπζηήκαηα, θνξεηνί ε/π, νινθιεξσκέλν κηθξνθσληθφ ζχζηεκα, εθηππσηέο, ζπζθεπέο θαμ, ζπζηήκαηα εηθφλαο θαη ήρνπ, ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα θσηηζκνχ, δηθηχσζε κεηαμχ ησλ αηζνπζψλ.) Παξαγσγή DVD-ROM κε φιε ηελ εθδήισζε, θαζψο θαη κε ηα βίληεν θαη ηηο δηαθάλεηεο ησλ νκηιεηψλ Πιήξσο εμνπιηζκέλν κεηαθξαζηηθφ ζχζηεκα κε επαγγεικαηίεο δηεξκελείο 38

39 Σερληθή ππνζηήξημε Τπεξεζίεο Γηαδηθηύνπ Τπνδνκή πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο Εσληαλή κεηάδνζε ηνπ ζπλεδξίνπ κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ Video Conferencing Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε δσληαλή κεηάδνζε ηεο εθδήισζεο κε θσδηθφ θαη παξαιαβή πηζηνπνηεηηθνχ Δλεκέξσζε ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο κε ην πιήξεο πξφγξακκα θαη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθδήισζε Δπηθνηλωληαθή ηξαηεγηθή ρεδηαζκφο ελφο εληαίνπ πιάλνπ κάξθεηηλγθ Οξγάλσζε δηθηχνπ δηαλνκήο θαη απνζηνιήο Οκαδνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ πλέληεπμε ηχπνπ Οινθιεξσκέλε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή κε θαηαμησκέλνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνπο Απνζηνιή ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ζε πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, παξεκθεξείο νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα Γηαρείξηζε θσηνγξαθηθνχ άικπνπκ κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπλεδξίνπ Γηαθεκηζηηθή θακπάληα κέζσ , sms θαη newsletter Πξόγξακκα Κνηλωληθώλ Δθδειώζεωλ Δπηκέιεηα θαη παξαγσγή πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ Γηαθφζκεζε ηνπ ζπλεδξηαθνχ ρψξνπ Γηαρείξηζε ηξνθνδνζίαο θαη ςπραγσγίαο Δθδξνκέο Θεκαηηθέο Δπηζθέςεηο 39

40 Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Πξνεηνηκαζία ζπλεδξηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ Υξεκαηνδφηεζε ηνπ πλεδξίνπ πξνζπλεδξηαθά. Δπηθνηλσλία κε Δηαηξίεο, Φνξείο θαη Οξγαληζκνχο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπλεδξίνπ κέζσ ρνξεγηψλ Γηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ ζπκβνιαίσλ θαη ησλ ηηκνινγίσλ Αλάιεςε πάζεο θχζεσο πιεξσκψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Οξγαλσηηθήο επηηξνπήο Γηαξθήο νηθνλνκηθφο έιεγρνο εζφδσλ- εμφδσλ χληαμε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ ηεο εθδήισζεο θαη παξνπζίαζή ηνπ ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 4. Η εηαηξία Target London Limited Events Ζ Target London Limited Events πξνζθέξεη event management ζε πειάηεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηηο Ζ.Π.Α, ζηελ Αζία θαη ζηελ Δπξψπε. Ζ εηαηξία ηδξπφκελε απφ επαγγεικαηίεο ηνπ είδνπο, παξέρεη έλα παγθφζκην δίθηπν απφ δηάζεκνπο θαη απνθιεηζηηθνχο ρψξνπο εθδειψζεσλ θαη πξνκεζεπηέο γηα νπνηνδήπνηε ηχπν εθδήισζεο ή ζπλεδξίνπ. Έηζη ζρεδηάδεη, νξγαλψλεη θαη πινπνηεί φια ηα είδε εθδειψζεσλ φπσο ζπλέδξηα, εηαηξηθέο εθδειψζεηο, επίζεκα δείπλα, ρνξνχο, απνλνκέο βξαβείσλ, πξεκηέξεο ηαηληψλ, επηδείμεηο κφδαο θαη πνιιά άιια. Έρεη ζηε δηάζεζή ηεο 40 άηνκα πνπ εξγάδνληαη βάζεη επνρηαθνχ ζπκβνιαίνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε event. Οη πειάηεο ηεο θπκαίλνληαη απφ δηπισκάηεο, πξεζβείεο, κέιε βαζηιηθψλ νηθνγελεηψλ θαη εηαηξίεο θνινζζνχο. Ζ εηαηξία παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο δσξεάλ ππεξεζία αλεχξεζεο θαη παξνπζίαζεο θαηάιιεισλ θαη εμεδεηεκέλσλ ρψξσλ, γηα λα επηιέμνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο ηνλ θαηαιιειφηεξν. Οη ρψξνη κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ε εηαηξία είλαη πεληάζηεξα πνιπηειή μελνδνρεία, κλεκεηαθά ηζηνξηθά θηίξηα (unique historical venues), εζηηαηφξηα βξαβεπκέλα κε ην αζηέξη ηεο Michelin, 40

41 κνπζεία, galleries, ηδησηηθά πνιπηειή ζθάθε-ζαιακεγνί, πνιπηειείο θήπνη, roof terraces, κνληέξλα δηακεξίζκαηα, ζνθίηεο, πξηβέ bars θαη ιέζρεο. Πίλαθαο.2 Οη πειάηεο ηεο Target London ( Target London Limited Events) Asian Coast Development Capita LOGOS Legal Services Ministry of Defense Radley + Co. Ltd Bank of Tokyo Mitsubishi Deutsche Bank London Bridge Media Molten Group Satcom Solutions Barclays Stockbrokers Embraer (Brazil) London Probation Service HQ MVA Consultancy Sector Group Ocean Bayerische Landesbank FTSE MacDonald & Company Equatorial Guinea Soros Fund Management Corporation BBC FILEPmOTWARY MacIntyre Hudson Chartered Accountants Octagon Capital Corporation Strand Travel Bentley Grant s Financial MCPS-PRS Parex Bank Thomas Charles Productions Publishing Alliance (Latvia) & Co. Ltd Buro Happold Engineers HRH Prince Constantine von Sachsen Weimar McKinsey & Company Posterscope UK STX Pan Ocean (UK), Co. Ltd Cadbury Schweppes King s College London Miller Bainbridge & Partners Protect & Gamble (Switzerland) Zodiac Maritime Agencies Ltd είλαη : Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξία ζηα πιαίζηα ηεο νξγάλσζεο ελφο event Δπηινγή θαη ελνηθίαζε ρψξνπ φπσο αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ θαη meetings, αίζνπζεο δεμηψζεσλ θαη γεπκάησλ, VIP ρψξνη, ηδησηηθέο αίζνπζεο πξνβνιήο, εθζεζηαθνί ρψξνη θαη άιινη (θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ πειάηε-show rounds) Γηαπξαγκάηεπζε κε μελνδνρείν γηα κείσζε θξαηήζεσλ ζε πεξίπησζε πξηβέ πάξηη θαη εθδειψζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο θαιεζκέλνπο. 41

42 Πξφζιεςε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ γηα νπηηθναθνπζηηθή ππνζηήξημε θαη Dj Οξγάλσζε δηάηαμεο ρψξνπ θαη ζρεδίαζε πιάλνπ δηάηαμεο ζχκθσλα κε ην πιήζνο ησλ θαιεζκέλσλ, ηνλ εμνπιηζκφ, ηα εθζεζηαθά αληηθείκελα ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Γεκηνπξγία θαη δηαλνκή πξνζθιήζεσλ θαιεζκέλσλ, ιίζηαο θαιεζκέλσλ, πιάλνπ θαιεζκέλσλ ζηελ είζνδν ηνπ event γηα νκαιή ηνπνζέηεζε Οξγάλσζε ηεο κεηαθνξάο θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλθαιεζκέλσλ αλάινγα ην event Γηαθφζκεζε ηνπ ρψξνπ κε ηε ζηήξημε πνιιψλ πξνκεζεπηψλ θαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ πειάηε (ζεκαηηθή δηαθφζκεζε, ινπινχδηα, γιππηά αθφκε θαη απφ πάγν, ζηληξηβάληα αθφκε θαη ζνθνιάηαο) Οξγάλσζε κελνχ, catering, buffet, πξφζιεςε ζεθ, παξαγγειία ηνχξηαο Πξφζιεςε θσηνγξάθσλ, πξνζσπηθνχ security, δηαζθεδαζηψλ (ρνξεπηέο, ηαρπδαθηπινπξγνί, θιφνπλ θαη άιινη) Πνιιέο θνξέο ε εηαηξία πξέπεη λα ππαθνχζεη ζε θαηαζηαηηθά εηαηξηψλ θαη εθθιήζεηο ηδησηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή ηελ απφθξπςε ζηνηρείσλ απφ άιινπο θνξείο γηα λα κελ αληηγξαθνχλ ηδέεο θηι. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηεο έρεη δεηεζεί λα ππνγξάςεη αθφκε θαη θάπνην ζπκθσλεηηθφ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ νξγάλσζε ηνπ event ηεο εηαηξίαο Space Adventures, ηελ πξψηε εηαηξία ζηνλ θφζκν πνπ μεθίλεζε ηα ηαμίδηα ζην δηάζηεκα (πνιχ πξηλ ηελ Virgin ηνπ Richard Branson). Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Target London Limited Events είλαη ε 24σξε ιεηηνπξγία ηεο θαη θάιπςε αηηνχκελσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ε αληαπφθξηζε ηεο ζε αίηεζε πειάηε, γηα νξγάλσζε event, εληφο 3 σξψλ. 42

43 4.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή θαη εμέιημε ηεο εηαηξίαο Ζ εηαηξία νξγάλσζεο εθδειψζεσλ Target London Limited Events ηδξχζεθε πξηλ απφ 11 ρξφληα απφ ηνλ έιιελα Κψζηα Πξάπνγινπ θαη ηνλ Άγγιν Stephen Hodson ζην Λνλδίλν (2000). Με πείξα ρξφλσλ ζην κάξθεηηλγθ, ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ, πξνζθέξνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε πνηθίισλ events. Πίλαθαο.3 Σα events ηεο Target London ( Target London Limited Events) Private parties Corporate Dinner dances Birthday parties events Film screenings Drinks Conferences Cocktail parties receptions Christmas parties Launch events Summer balls After show parties Film premiers Fashion shows Gala dinners Event PR & Marketing Ζ εηαηξία μεθηλάεη ην 2000 δηνξγαλψλνληαο Private Events κε ηα νπνία θαη αζρνιείηαη γηα ηα πξψηα 2 ρξφληα. Έλα απφ ηα πξψηα δηάζεκα events πνπ αλαιακβάλεη είλαη ηα 18 α γελέζιηα ηεο θφξεο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο Parex bank ηεο Λεηνλίαο, ζην Λνλδίλν. Σν πξψην εηαηξηθφ event πνπ νξγαλψλεη είλαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ BBC ην 2002 θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ην Τπνπξγείν Δζληθήο Ακχλεο ηεο Αγγιίαο γηα ην ρεηκεξηλφ ζνπαξέ ηνπ ηελ ίδηα ρξφληα. Παξάιιεια ην πξνθίι ηεο εηαηξίαο εληζρχεηαη κε δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ζηα αθφινπζα πεξηνδηθά : Αγγιηθή Vogue, Harpers Bazaar, Tatler, Aston Martins owners club magazine θ.α. Δπίζεο ε θήκε ηεο εηαηξίαο γλσξίδεη άλζηζε ράξηλ ηνπ 4ζέιηδνπ αθηεξψκαηνο απφ ην εζληθφ πεξηνδηθφ ηνπξηζκνχ Assyaha Magazine (the UAE national tourism magazine) ησλ Ζλσκέλσλ Δκηξάησλ. Σα επφκελα έηε ε εηαηξία νξγαλψλεη events γηα εηαηξίεο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ε Deutsche Bank, ε Bayerische Landesbank, ε Bank of Tokyo Mitsubishi θαη ε Barclays Bank. Σν 2007 ε Target London Limited Events πξνζιακβάλεηαη απφ ηελ πνιπεζληθή εηαηξία, κε βάζε ηελ Κνξέα, STX Pan Ocean (Ζ κεγαιχηεξε παγθνζκίσο θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία ηάλθεξ, ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, πνιεκηθνχ 43

44 εμνπιηζκνχ θηι) γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ Opening ηνπ γξαθείνπ ηνπο ζην Λνλδίλν κε ην Launch Event λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην Trinity House ( Ο patron είλαη ν δνχθαο ηνπ Δδηκβνχξγνπ) κε θαιεζκέλνπο ηνπο βαζηθφηεξνπο παίθηεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εθνπιηζηηθψλ εηαηξηψλ παγθνζκίσο, ηνλ πξέζβε ηεο Κνξέαο, ηνλ Άγγιν Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη άιινπο. ην ηέινο ηνπ 2008 ε εηαηξία νξγαλψλεη ζπλέδξην γηα ηελ παγθνζκίνπ θήκεο Βξαδηιηάληθε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία αεξνζθαθψλ Embraer, ζηελ Αζήλα ( ην πξψην event ηεο εηαηξίαο εθηφο έδξαο), κε ζνπαξέ θαη δείπλν ζην γλσζηφ εζηηαηφξην Πηι- Πνπι ζην Θεζείν. ηα πιαίζηα ηνπ client entertainment ν Director Κψζηαο Πξάπνγινπ εηζεγήζεθε παξνπζίαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο εμέιημεο ηνπ Παξζελψλα κε αθνξκή ηελ θαίξηα ζέζε ηνπ εζηηαηνξίνπ αιιά θαη ην αθαδεκατθφ ππφβαζξν ηνπ ίδηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δείπλνπ ππήξμε performance απφ ζνπξάλν ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο θαη έπεηηα αθνινχζεζε jazz quartet. ην ηέινο ηεο βξαδηάο δφζεθε ζηνπο θαιεζκέλνπο goody bag (ηζάληα κε αλακλεζηηθά δσξάθηα) πνπ πεξηείρε ειιεληθά παξαδνζηαθά πξντφληα (ειαηφιαδν, νχδν, καπξνδάθλε), βηβιίν ειιεληθψλ ζπληαγψλ, βηβιίν ηζηνξίαο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, κηληαηνχξα εθκαγείν απφ ην κνπζείν ηεο Αθξφπνιεο θαη γνχξηα απφ ιεπθφρξπζν επψλπκνπ Αζελατθνχ θνζκεκαηνπσιείνπ. Σα επφκελα ηξία ρξφληα αξηζκνχλ events γηα ηδηψηεο (φπσο γηα ηνλ πξίγθηπα Constantin von Sachen Weimar, Γνχθα ηεο αμνλίαο) αιιά θαη γηα κεγάιεο εηαηξίεο θαη θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο (φπσο FTSE, Procter&Gamble, ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θηι). Σν επφκελν project ηεο Target London είλαη ε δηνξγάλσζε κηαο έθζεζεο γιππηηθήο ζην Λνλδίλν πνπ ζα πεξηιακβάλεη έλα γιππηφ-θαηαζθεπή κλεκεηαθψλ δηαζηάζεσλ (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία γιππηψλ θαη video projections) ηεο δηεζλνχο θήκεο Διιελίδαο γιχπηξηαο Δχαο Καξχδε, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ Ζ έθζεζε ζα δηαξθέζεη 5 εβδνκάδεο. Ζ εηαηξία κε απηφ ην project θηινδνμεί λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ δηεζλνχο ηχπνπ θαη ζπιιεθηψλ ηέρλεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν Κψζηαο Πξάπνγινπ ζπκπεξηειήθζε ζην παγθφζκην βηβιίν Who's Who 2011 ζηελ θαηεγνξία "Most Successful Foreign Directors in the UK 2011". 44

45 Δηθόλα.1 Ο director Κ. Πξάπνγινπ ( Target London Limited Events) Δηθόλα.2 Ο director Stephen Hodson ( Target London Limited Events) 45

46 4.2 Σν ζπλέδξην ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τόξθεο ζην Λνλδίλν Σν επηέκβξην ηνπ 2010 ν marketing manager ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο επηθνηλψλεζε κέζσ online θφξκαο επηθνηλσλίαο ηνπ επίζεκνπ site αηηνχκελνο πξνζθνξά γηα ην πξψην ζπλέδξηνπ επί Δπξσπατθνχ εδάθνπο ην Φεβξνπάξην ηνπ Πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο αιιά θαη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα είλαη ε αληαπφθξηζε ηεο ζε θάζε αίηεζε εληφο 3 σξψλ αλεμαξηήησο εκέξαο, εξγάζηκεο ή κε. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δεηήζεθαλ απφ ηνλ πειάηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο αθξηβείο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ, ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ, ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ ζπλέδξσλ, ηηο απαηηήζεηο σο πξνο ηνλ νπηηθναθνπζηηθφ εμνπιηζκφ, ηηο αλάγθεο catering θαη ην εχξνο ηνπ budget. Ο πειάηεο αληαπνθξίζεθε ζηα εξσηήκαηα ζέηνληαο βαζηθφ φξν ηελ εμαζθάιηζε πεληάζηεξνπ μελνδνρείνπ κεγάιεο θήκεο. Ζ εηαηξία δεζκεχηεθε κε εχξεζε θαη παξνπζίαζε πξνζθνξψλ απφ μελνδνρεία εληφο 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ. Σελ ηξίηε κέξα ε εηαηξία απέζηεηιε ηηο πξνζθνξέο 3 ρψξσλ. Ζ θάζε κία απφ ηηο πξνηάζεηο απηέο πεξηιακβάλεη ηα εμήο : Ολνκαζία μελνδνρείνπ Γηεχζπλζε ηνπ μελνδνρείνπ κε πξνζζήθε ράξηε (Google map) Ηζηνξηθφ μελνδνρείνπ, πξνθίι μελνδνρείνπ (ιεπηνκέξεηεο αξρηηεθηνληθήο, επψλπκνη πειάηεο) Λεπηνκέξεηεο εκεξνινγηαθήο δηαζεζηκφηεηαο Γηεπθξηλίζεηο γηα ην seating layout ηνπ ζπλεδξίνπ ην νπνίν ήηαλ theatre style (ακθηζεαηξηθή δηάηαμε) Παθέην πξνζθνξάο ζε ζηεξιίλεο Λεπηνκέξεηεο παθέηνπ πξνζθνξάο (θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ πειάηε θαη πξνζθνξάο) : ην παθέην (DDR=Day Delegate Rate) πεξηιακβάλεη ελνηθίαζε ρψξνπ κε βάζε ειάρηζην αξηζκφ ζπλέδξσλ (minimum numbers of delegates), δηαιείκκαηα (πξσηλφ, coffee breaks), κεζεκεξηαλφ γεχκα (lunch breaks), soft drinks, επηδφξπην (dessert), pens&flipcharts, Φ.Π.Α Πιήξεο κελνχ Υξέσζε δσκαηίνπ γηα ηνπο ζπλέδξνπο κε Φ.Π.Α 46

47 Πξνεηνηκαζία ζπλεδξηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ (budgeting) Όξνη ζπκβνιαίνπ (πξνθαηαβνιή, πιάλν απνπιεξσκήο, φξνη αθχξσζεο) Ο πειάηεο επέιεμε κία απφ ηηο 3 πξνζθνξέο πνπ ηνλ ηθαλνπνίεζε πεξηζζφηεξν, ην πεληάζηεξν Dorchester hotel θαη ε εηαηξία πξνρψξεζε ζηελ απνζηνιή ζπκβνιαίσλ πξνο ππνγξαθή γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο εκεξνκελίαο θαη θαηαβνιή ηεο πξνθαηαβνιήο. Παξάιιεια ε εηαηξία αλέιαβε ηελ θξάηεζε δσκαηίσλ γηα ηνπο ζχλεδξνπο θαζψο θαη ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ην αεξνδξφκην ζην μελνδνρείν κε πνιπηειείο ιηκνπδίλεο. Δηθόλα.3 Dorchester Breakroom ( Target London Limited Events) Σελ ίδηα πεξίνδν ν πειάηεο δηαθήκηζε ην ζπλέδξην ζην επίζεκν site ηνπ κε ιεπηνκέξεηεο γηα ην μελνδνρείν θαη ηελ Target London σο contact point γηα θξαηήζεηο δσκαηίσλ θαη κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο αιιά θαη γηα φια ηα πηζαλά εξσηήκαηα. ην ρξφλν πνπ κεζνιάβεζε ε Target London θίλεζε ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ζε ζπλεξγαζία κε ην μελνδνρείν θαη άιινπο εμσηεξηθνχο θνξείο (suppliers) γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ project ελψ παξάιιεια πξαγκαηνπνίεζε ηαθηηθά online meetings θαη conference calls κε ηνλ πειάηε. 47

48 Έλα κήλα πξηλ ην ζπλέδξην ν πειάηεο θαη ε εηαηξία ζπλεξγάζηεθαλ ζηελά γηα ην αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα θαη πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ. Απνζηάιζεθε ε πεξίιεςε ησλ νκηιηψλ ησλ νκηιεηψλ, ην πιηθφ παξνπζίαζεο ( ζε κνξθή Powerpoint ή άιινπ format) θαη ηειεηνπνηήζεθε ε πιηθή θαη ρξνληθή νξγάλσζε ηνπ catering θαη ε παξαγσγή ηνπ ζρεηηθνχ έληππνπ πιηθνχ. Δηθόλα.4 London Investment Conference ( Target London Limited Events) Δηθόλα.5 Dorchester Dining Room ( Target London Limited Events) 48

49 Δηθόλα.6 Σν πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ ( Target London Limited Events) Γχν κέξεο πξηλ ην ζπλέδξην ε εηαηξία θαη ν πειάηεο έθαλαλ ηελ πξψηε ηνπο on site ζπλάληεζε κε εθπξφζσπν ηνπ μελνδνρείνπ, γηα κία εθ φιεο ηεο χιεο ζπδήηεζε. Ζ νκάδα ηεο εηαηξίαο θαιείηαη λα δηακείλεη ζην μελνδνρείν πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη θαη λα ζπληνλίδεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ. Οινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ησλ delegate packs (πιηθφ γηα ζπκκεηέρνληεο) πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ηελ εκέξα ηνπ ζπλεδξίνπ, ηειεηνπνηείηαη ε πξνεηνηκαζία παξνπζίαζεο ησλ νκηιεηψλ, ειέγρεηαη ε νπηηθναθνπζηηθή ππνζηήξημε θαη δηεθπεξαηψλεηαη ν ζπληνληζκφο ηνπ 49

50 catering. Σξία κέιε ηεο νκάδαο αλαιακβάλνπλ ηε δηαλνκή ησλ name badges (νλνκαζηηθά θαξηειάθηα) θαη ησλ delegate packs ζηνπο ζχλεδξνπο. Δηθόλα.7 Conference Layout ( Target London Limited Events) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ ε νκάδα ηεο εηαηξίαο βξίζθεηαη ζην γξαθείν γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, έηνηκε λα ζπληνλίζεη θαη λα αλαιάβεη νπνηαδήπνηε αλάγθε ηνπ ζπλεδξίνπ. 4.3 To Christmas ball ηεο Yves Saint Laurent Σνλ Ηνχιην ηνπ 2010 ε εηαηξία δέρζεθε κέζσ ηεο θφξκαο επηθνηλσλίαο κία αίηεζε απφ ην γξαθείν ηεο Yves Saint Laurent γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ Christmas ball ζην Λνλδίλν. Σα θξηηήξηα ηεο εηαηξίαο ήηαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλα : Ξελνδνρείν 5 αζηέξσλ κε αξρηηεθηνληθφ κλεκεηαθφ ελδηαθέξνλ (unique historical venue) 50

51 Silver Service Ζκεξνκελία 17 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 Υψξνη-αίζνπζεο γηα δείπλν, γηα ρνξφ, γηα επίδεημε κφδαο θαη γηα θαδίλν Θεκαηηθφ ρξψκα, ην θφθθηλν ηνπ βεινχδν (burgundy) Unlimited budget Πξνηάζεθαλ ζπλνιηθά 5 ρψξνη ηνπο νπνίνπο επηζθέθζεθε εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο κε ηνλ πειάηε γηα επηηφπηα έξεπλα (venue show round). Ζ φιε δηαδηθαζία δηήξθεζε 2 εβδνκάδεο. Γεδνκέλνπ φηη ν πειάηεο έβιεπε ηαπηφρξνλα θαη άιινπο ρψξνπο θαζψο κηινχζε κε αληαγσλίζηξηεο εηαηξίεο, ε Target London έπξεπε λα εμαζθαιίζεη ηελ θαιχηεξε πξνζθνξά πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ πειάηε ζε ζέκαηα πνηφηεηαο θαη θφζηνπο. Έρνληαο ηελ εκπεηξία ρξφλσλ θαη θαηαλνψληαο ηα θξηηήξηα ηνπ πειάηε, ε εηαηξία ήξζε ζε επαθή κε ην ρψξν (Royal horseguards) πνπ έθξηλε φηη πιεζίαδε πεξηζζφηεξν ζηα θξηηήξηα ηνπ πειάηε, εμαζθάιηζε θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αληαγσληζηηθφ παθέην σο πξνο ηελ ηηκή ελνηθίαζεο ρψξνπ θαη ηνπ catering. Απηφ ην παθέην αλαθνηλψζεθε ζηνλ πειάηε face to face ζην ηειηθφ meeting κε απνηέιεζκα λα ηνλ εληππσζηάζεη θαη λα θιείζεη ην ζπκβφιαην. Δηθόλα.8 Royal Horseguards ( Target London Limited Events) ηφρνο ηεο εηαηξίαο ήηαλ ε γξήγνξε έθδνζε ζπκβνιαίνπ θαη ε ππνγξαθή ηνπ απφ ηνλ πειάηε. Οη επφκελνη κήλεο ππήξμαλ θαζνξηζηηθνί γηα ηελ νξγάλσζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ event θαη θπξίσο ηεο δηαζθέδαζεο. Αξρηθά πξνζιήθζεθε θνπαξηέην γηα jazz κνπζηθή θαηά ηε δηάξθεηα ππνδνρήο ησλ θαιεζκέλσλ ζηε θάζε ηνπ 51

52 welcome drink (θέξαζκα ππνδνρήο). Οη δηνξγαλσηέο πξνρψξεζαλ ζε αλεχξεζε πξνζσπηθνχ γηα ην θαδίλν θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα 6 γπλαίθεο θξνππηέξεδεο πνπ ζα αλαιάκβαλαλ αλά 2, ηα ηξαπέδηα ξνπιέηαο θαη έλα ηξαπέδη black jack. Δηθόλα.9 Welcome Drink Area ( Target London Limited Events) Παξάιιεια ε εηαηξία αζρνιήζεθε κε ηελ ελνηθίαζε θαηαζθεπήο-παζαξέιαο (catwalk) κήθνπο 15 κέηξσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη γηα ηελ θάιπςε ζηελ επίδεημεο κφδαο αιιά θαη γηα ηνλ αξρηηεθηνληθφ θσηηζκφ ζε θίνλεο θαη ζηνλ γιππηφ δηάθνζκν ηεο νξνθήο. Δπηπιένλ ζε ζπλεξγαζία κε ην μελνδνρείν εμαζθαιίζηεθε ε ελνηθίαζε θφθθηλσλ ηξαπεδνκάληεισλ θαη αληίζηνηρνπ design θαιπκκάησλ γηα θαξέθιεο. Καηφπηλ ζπκθσλίαο ην δείπλν ζα παξέρνληαλ ζε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα (ξνηφληεο) ησλ 12 αηφκσλ, θάζε ηξαπέδη ζα δηαθνζκνχληαλ κε έλα center piece ην νπνίν απαξηηδφηαλ απφ ζηξφγγπιν δίζθν-θαζξέθηε κε εμσηηθά ινπινχδηα ζε απνρξψζεηο ηνπ θφθθηλνπ θαη θφθθηλα θεξηά πνηθίισλ δηαζηάζεσλ. Κάζε ζεξβίηζην έπξεπε λα πεξηέρεη ην ιεγφκελν παξαδνζηαθφ Christmas cracker κε πξνζσπηθφ δψξν γηα ηνλ θάζε θαιεζκέλν. Δπίζεο λνηθηάζηεθε θπζηθφ ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν χςνπο 5 κέηξσλ, γηα ηε δηαθφζκεζε ζην ρψξν ηνπ θαδίλν. 52

53 Δηθόλα.10 Royal Horseguards Dining Room ( Target London Limited Events) Έλα κήλα πξηλ άξρηζε ε δηαδηθαζία νξγάλσζεο ηνπ catering κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ θαιεζκέλσλ. Γχν εβδνκάδεο πξηλ ην event ν πειάηεο απέζηεηιε ηηο ηειηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ην catering θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηηεηηθέο απαηηήζεηο νξηζκέλσλ θαιεζκέλσλ (ρνξηνθάγνη, αιιεξγηθνί ζε μεξνχο θαξπνχο, δπζαλεμία ζηε ιαθηφδε). Σν δείπλν απαξηηδφηαλ απφ 5 πηάηα. Σαπηφρξνλα ν πειάηεο πξνζθφκηζε ην guest list θαη ην table plan (πιάλν δηάηαμεο θαιεζκέλσλ ζηα ηξαπέδηα) γηα ηε βξαδηά. Δπίζεο έδσζε ην ηειηθφ πξφγξακκα ηεο βξαδηάο πνπ απαξηίδεηαη απφ : Άθημε θαιεζκέλσλ (welcome drink) γηα 200 άηνκα Παξνπζίαζε ηνπ jazz quartet θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ welcome drink Κάιεζκα γηα ην δείπλν Γείπλν Δπίδεημε κφδαο ( ηα highlights ηεο ρξνληάο, ζθνπφο φρη ε πψιεζε) κε πξσηαγσληζηέο ηα ξνχρα θαη ηα αμεζνπάξ ζε θφθθηλν ρξψκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δείπλνπ Άλνηγκα ησλ Christmas crackers ζην ηέινο ηνπ δείπλνπ Κάιεζκα ζην ρψξν ηνπ θαδίλν θαη άλνηγκα ηνπ bar 53

54 Δηθόλα.11 Royal Horseguards by night ( Target London Limited Events) Σν πάξηη μεθίλεζε ζηηο 6 ην απφγεπκα θαη νινθιεξψζεθε ηα κεζάλπρηα. 4.4 Private party γηα ηα γελέζιηα θόξεο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ηξάπεδαο Parex Bank ηεο Λεηνλίαο Ζ εηαηξία Target London δέρζεθε ηειεθψλεκα απφ ηε γξακκαηέα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ηξάπεδαο Parex Bank ηεο Λεηνλίαο γηα ηε δηνξγάλσζε surprise birthday party ηεο θφξεο ηνπ γηα ηελ εβδνκάδα πνπ αθνινπζνχζε. Ζ απαίηεζε ηνπ πειάηε ήηαλ λα δηαθνζκεζεί ην ζαιφλη ηεο ηδησηηθήο νηθίαο κε ζέκα ην Μαξφθν θαη λα νξγαλσζεί πάξηη γηα ηνπο 3 θαιεζκέλνπο ηεο θφξεο ηνπ. πλεξγείν ηεο εηαηξίαο επηζθέθζεθε ηελ νηθία ηελ επφκελε κέξα γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ρψξνπ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί αθξηβήο πεξηγξαθή ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ζηνλ πειάηε. Δπίζεο απαίηεζε ηνπ πειάηε ήηαλ ε πξφζιεςε ζεθ, ηαρπδαθηπινπξγνχ, θαθίξε, ραλνχκηζζαο γηα ρνξφ ηεο θνηιηάο, γεηεπηή θηδηψλ, Dj, ζσζία ηνπ Pierce Brosnan ν νπνίνο ζα έθεξε ηε γελέζιηα ηνχξηα ζε ζρήκα καξγαξίηαο κε 18 επηρξπζσκέλα πέηαια αμίαο 3000 επξψ. Αθφκε δεηήζεθε γιππηφ απφ πάγν πνπ απεηθφληδε έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη θαζηζκέλα ζε παγθάθη δηαβάδνληαο βηβιίν πνπ είρε ηε θξάζε φζν κεγαιψλεηο, καζαίλεηο. (Γηαζηάζεηο 1,5 2 κέηξα αμίαο 3500 επξψ). 54

55 Γχν κέξεο πξηλ ην event ηειεηνπνηήζεθε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηαζθέδαζεο θαη ησλ entertainers. Σελ εκέξα ηνπ event ην ζπλεξγείν μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία δηαθφζκεζεο ζηηο 8:15 ην πξσί δηακνξθψλνληαο ηνλ εληαίν ρψξν σο εμήο: 1.Σνκέαο Bazaar : απαξηίδεηαη απφ ηεξάζηηεο καμηιάξεο ζε θπθιηθή δηάηαμε, λαξγηιέδεο, παξαδνζηαθά καξνθηλά κνπζηθά φξγαλα, αγγεία, 30 καξνθηλέο ιάκπεο θαληειέξη, 2 ρακειά παξαδνζηαθά καξνθηλά ηξαπέδηα θαη έλα ρεηξνπνίεην καξνθηλφ ραιί δηαζηάζεσλ 7 3 κέηξα. ην ρψξν δέζπνδε ηεξάζηηα πηαηέια κε λεξφ κε επηπιένληα θεξηά θαη ξνδνπέηαια. 2.Σνκέαο Γείπλνπ : απαξηίδεηαη απφ ζηξνγγπιή θξπζηάιιηλε ηξαπεδαξία κε center piece γπάιηλν βάδν 1,5 κέηξνπ χςνπο πνπ έθεξε θξέζθα εμσηηθά άλζε. Απφ ηηο 4 γσλίεο ηεο νξνθήο μεθηλνχζαλ πνιχρξσκα ζαηέλ πθάζκαηα πνπ δέλαλε ζηνλ θεληξηθφ πνιπέιαην πάλσ απφ ην βάδν ηεο ηξαπεδαξίαο. Σα αληηθείκελα είλαη απζεληηθά πνπ αγνξάζηεθαλ απφ ην Μαξφθν γηα πξνεγνχκελα events. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο ηνπ ρψξνπ ήηαλ 10 ψξεο. Σν event μεθίλεζε κε θάιεζκα ησλ ζπλδαηηπκφλσλ ζην ηνκέα bazaar φπνπ δηαδνρηθά εκθαλίζηεθαλ νη entertainers (6-8 ην απφγεπκα, 2σξν). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δείπλνπ θαη κε ζπλνδεία κνπζηθήο εκθαλίδεηαη ε ραλνχκηζζα ε νπνία πξνθαιεί ηνπο ζπλδαηηπκφλεο ζε ρνξφ. Ο Gordon Ramsay ήηαλ ν ζεθ ηεο βξαδηάο. Σε ζηηγκή ηνπ επηδφξπηνπ εκθαλίδεηαη ν ζσζίαο κε ηελ ηνχξηα. 4.5 Δληππώζεηο ηωλ πειαηώλ ηεο εηαηξίαο [1] Marianna von Lissi... London [1] Linda Ecclestone London 5.0 out of 5 A trully prestigious service by highly intelligent and professional people. Very satisfied. Posted : 12 Jun out of 5 Great service - professional people. Posted : 12 Jun

56 Max Redgrave London [1] [1] Nicholas Gates London [1] Melina Livanos London Sofia Bond London [1] [1] Sofia Tolstoy - Si... London [1] Mrs Athina Lemos London [1] Joanne S. Harper London [1] Ms Alison McQueen London Stuart Joplin London [1] 5.0 out of 5 Thank you for your patience and your professionalism in organising our summer ball in London. Posted : 12 Jun out of 5 Excellent knowledge of venues and highly professional event organisation skills. Posted : 12 Jun out of 5 Efficient and professional. Posted : 12 Jun out of 5 I would like to thank Target London Limited for organising my 40th birthday party in London - my guests were extremely impressed by the excellent quality of food and the entertainment on the night. Posted : 12 Jun out of 5 Target London Limited sourced a spectacular venue for our corporate launch event in London. They also managed our event on the night in a highly professional manner. Highly recommended! Posted : 12 Jun out of 5 Excellent service, Professional entertainers, Friendly members of staff, Exquisite food! Posted : 27 Jan out of 5 Target London organised my father's 60 birthday party at a five star hotel in central London. They suggested a Moroccan theme which was absolutely amazing - the entertainment was also perfect. My father had an unforgettable birthday. Thank you ever so much. Posted : 27 Jan out of 5 Target London Limited helped us organise our corporate conference and dinner in November. Excellent venue, professional service and outstanding event management. Posted : 27 Dec out of 5 Target London Limited organised our coporate launch party just before Christmas - would be delighted to provide positive feedback. Exceptional service! Posted : 25 Dec

57 [1] Dr Amanda Sinclair London [1] Alexandra Taylor-R... London [1] Stephen Andrews Br... London 5.0 out of 5 I used the services of Target London Limited to organise my daughter's birthday party at a London hotel. I have never seen a place being transformed into a Morrocan Palace in just a few hours. The entertainers were excellent and the catering service outstanding - we all had a splendid time. Would be delighted to provide feedback for Target's services. Posted : 11 Dec out of 5 We organised our company's annual awards dinner and ceremony using the services of Target London Limited. I can only provide a positive feedback - their service is excellent, the venue was magnificent and all our guests had a wonderful time. Posted : 7 Dec out of 5 Great approach and professional service. Posted : 18 Jul Αλάιπζε δεδνκέλωλ θαη Δξκελεία ηωλ επξεκάηωλ 5.1 Η εθαξκνγή ηωλ 5 Ws θαη 5 Ps ζηελ Target London Limited Events Οη event planners μεθαζαξίδνπλ ζε πξψηε θάζε ηελ πθή ηνπ πξντφληνο-event πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο. Όηαλ δέρνληαη κία ζπκπιεξσκέλε θφξκα αίηεζεο απφ έλαλ ππνςήθην πειάηε, αλαηξέρνπλ ζε πεγέο πνπ ζα ηνπο δψζνπλ ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ην ραξαθηήξα πνπ πξέπεη λα έρεη ην event. Απηφ εμαξηάηαη απφ ην πξνθίι ηεο εηαηξίαο ή ηνπ ηδηψηε πνπ αηηείηαη, ην ζέκα ηνπ event θαη ην ζθνπφ πνπ ζέιεη λα πεηχρεη ην ίδην. (Πξντφλ) ε δεχηεξε θάζε θνζηνινγνχλ ην event αθνχ πξψηα ην έρνπλ πξνζαξκφζεη ζηηο απαηηήζεηο θαη ζην κέγεζνο ηνπ δηαζέζηκνπ budget ηνπ αηηνχληνο, ην νπνίν εθηηκά εμαξρήο ν ηειεπηαίνο θαηά ηεο ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο αίηεζεο ζηελ επηινγή εχξνπο budget. ηελ πεξίπησζε event κε ρξεκαηηθή ζπκκεηνρή, φπσο ζε έλα ζπλέδξην, ε θνζηνιφγεζε θαζνξίδεη θαη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο γη απηφ ιακβάλνληαη ππφςε θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά, θπξίσο δεκνγξαθηθά ησλ ελ δπλάκεη πειαηψλ. Δλψ ζε εηαηξηθά events φπνπ κηα εηαηξία επηζπκεί λα επηβξαβεχζεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, ην δηαζέζηκν budget, κπνξεί απιά λα είλαη αλάινγν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζηειερψλ ηεο 57

58 θαη λα μεπεξλάεη ην κέζν φξν, πξνθαλψο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα δηαζθέδαζε! (Σηκή) Ζ επηινγή ηνπ ρψξνπ φπνπ ζα δηεμαρζεί ην event είλαη απφ ηηο πξψηεο δηαδηθαζίεο ζηελ νξγάλσζε ηνπ. πλήζσο ν πειάηεο ζέηεη έλα ζηάληαξ, φπσο γηα παξάδεηγκα πεληάζηεξν μελνδνρείν, κλεκεηαθφ θηίξην ή πεξηνρή κε ζέα. Απφ θεη θαη πέξα νη event planners πξνηείλνπλ ζηνλ πειάηε ηηο θαηαιιειφηεξεο επηινγέο απφ ηε ιίζηα ζπλεξγαηψλ-πξνκεζεπηψλ πνπ δηαζέηνπλ θαη εθφζνλ έρνπλ πξνηαζεί πξνζθνξέο θαηφπηλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Έλα απφ ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Target London είλαη νη ζηελέο ζπλεξγαζίεο ηεο κε πνιπηειή θαη μερσξηζηά κέξε ζε νκνξθηά θαη εκπεηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ. ην ηέινο βέβαηα είλαη ζην ρέξη ηνπ πειάηε λα επηιέμεη απηφ πνπ ζεσξεί πεξηζζφηεξν ζπκβαηφ κε ην ραξαθηήξα ηνπ event θαη ην δηαζέζηκν budget ηνπ. (Υψξνο) Σηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηηο αλαιακβάλεη ζπλήζσο ν πειάηεο πνπ έρεη θαη ιίζηα κε ηνπο θαιεζκέλνπο ηνπ θαη γεληθά κε ην target group ηνπ. Διάρηζηεο θνξέο έρεη δεηεζεί απφ ηελ εηαηξία λα θάλεη απηή ην PR ηνπ event. (Γεκφζηεο ζρέζεηο) Όζνλ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο, αλ θαλείο κειεηήζεη θαιά ην έξγν ηεο εηαηξίαο, ζα παξαηεξήζεη ηε κνλαδηθφηεηα ηεο εκπεηξίαο πνπ πξνζθέξεη ζε θάζε ηεο event. Δίλαη ην ίδην ην πξνθίι ηεο εηαηξίαο βαζηζκέλν πάλσ ζε απηήλ ηελ ηδέα (concept) θαη φιν απηφ εληζρχεηαη απφ ηελ επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο. Ζ ηδέα μεθηλάεη απ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηεο νξγάλσζήο ηνπ έσο ην ρηίζηκν ηνπ κχζνπ γχξσ απφ ην event, κέζσ ηεο δηαθφζκεζεο, ησλ θαληαζκαγνξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ event, ηεο μερσξηζηήο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο θαη ηνπ ζπλερνχο ειέγρνπ απφ ηνπο event planners γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα. Δίλαη ε δεζηή ζρέζε κε ηνλ πειάηε, ε εκπηζηνζχλε γηα άξηηα εθηέιεζε θαη ζεακαηηθφ απνηέιεζκα θαη ε θαιή θήκε ζηνπο πειάηεο ησλ πειαηψλ, πνπ θάλνπλ ηελ εηαηξία λα θεξδίδεη ζην έδαθνο ησλ αληαγσληζηψλ.(σνπνζέηεζε) Ζ ηαθηηθή ηνπ Positioning ηεο εηαηξίαο απαληά θαη ζην Γηαηί; (Why?) έιθεη ε εηαηξία ηνπο πειάηεο ηεο θαη ηνπο πειάηεο ησλ πειαηψλ ηεο. Γειαδή γηα παξάδεηγκα, γηαηί κηα εηαηξία επηιέγεη ηελ Target London γηα λα νξγαλψζεη ην ζπλέδξην ηεο θαη γηαηί νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζπλεδξίνπ έιθνληαη θαη απφ απηήλ ηελ επηινγή. Ή γηαηί κηα εηαηξία επηιέγεη ηελ Target London γηα ηε δηνξγάλσζε ελφο εηαηξηθνχ ηεο event θαη 58

59 γηαηί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο κέλεη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ θνηλή ζπληζηακέλε ηε κνλαδηθφηεηα ζηελ εκπεηξία, πνπ είλαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο εηαηξίαο θαη ε αηηία ηεο επηηπρίαο ηεο αλάκεζα ζε ηφζνπο αληαγσληζηέο. (Γηαηί;) ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε εηαηξία δελ αλαιακβάλεη ηελ εχξεζε ησλ πειαηψλ ηνπ πειάηε ηεο αιιά κφλν ηε δηνξγάλσζε ηνπ event. Σν target group ηνπ πειάηε είλαη ήδε δηαζέζηκν ζηε θάζε πνπ αηηείηαη ν ίδηνο ζηε θφξκα ηεο Target London. (Πνηνο;) Ζ ρξνληθή ζηηγκή εθθίλεζεο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ελφο event θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηνλ πειάηε κε θάπνηα δπλαηφηεηα αιιαγήο ζε εχξνο αλάινγν κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπλεξγαηψλ πξνο ελνηθίαζε ρψξνπ ηεο Target London. Δμαξρήο ν πειάηεο αηηείηαη ηε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ event θαη ηε ρξνληθή ηνπ δηάξθεηα, γλσξίδνληαο ν ίδηνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ, δειαδή ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζε κεηαθηλήζεηο θαη ρξφλν θαη ηε θαηαιιειφηεξε επνρή γηα κεγαιχηεξε πξνζέιεπζε. (Πφηε;) Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζηελ πεξηγξαθή πνιηηηθήο ηεο Target London, αξρηθά ν πειάηεο εξσηάηαη γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ηφπνπ φπνπ ζέιεη λα εθηειεζηεί ην event ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξέρεηαη κηα ιίζηα απφ κέξε ζηα νπνία ε εηαηξία δηαηεξεί ζπλεξγαζίεο πξνο ελνηθίαζε ρψξνπ. Φπζηθά γηα ην άξηζην ηνπ απνηειέζκαηνο ε εηαηξία επεκβαίλεη κε ηηο θαηαιιειφηεξεο πξνηάζεηο ιφγσ ηεο πείξαο πνπ δηαζέηεη, θαη δελ αθήλεη ηνλ πειάηε ηεο ζε δίιιεκα. Γη απηφ ην ιφγν παξέρεηαη ζηνλ πειάηε θαη δσξεάλ παξνπζίαζε δηάθνξσλ ηνπνζεζηψλ απφ θνληά (show rounds), πνπ κπνξεί λα αθνχγεηαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία γηα ηελ εηαηξία αιιά εμαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε επηινγή γηα ηνλ πειάηε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα εληζρχεη ηε θήκε ηεο εηαηξίαο. (Πνχ;) Σα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, ε θήκε θαη ε εκπεηξία ζην ρψξν ηνπ event marketing θαη ηνπ event management ηεο Target London είλαη ην παθέην πνπ πξνζθέξεη ε ίδηα ζηνπο πειάηεο ηεο θαη ε αηηία ηνπ κεγάινπ κεξηδίνπ ηεο ζην πεδίν ηεο νξγάλσζεο εθδειψζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. (Ση;) 59

60 5.2 Σα βήκαηα ηνπ Kevin O Brien ζηελ ηαθηηθή ηεο εηαηξίαο 1.Πξψηα απ φια ε εηαηξία ζέηεη ην ζηφρν καδί κε ηνλ πειάηε ηεο. Ση ζέιεη ν πειάηεο λα επηηχρεη κε ην event πνπ εηνηκάδεη; Ση επηζπκεί λα απνθνκίζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο θαιεζκέλνη ηνπ; Όια απηά ινηπφλ γίλνληαη ζαθή κε θνηλή ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ event ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ησλ δηνξγαλσηψλ θαη λα έρεη ν πειάηεο ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 2.ρεηηθά κε ηνλ εκεξνινγηαθφ έιεγρν, ν πειάηεο αηηείηαη ζηελ αξρή κηα εκεξνκελία κε θάπνην εχξνο αιιαγψλ, απφ θεη θαη πέξα φκσο ε εηαηξία επζχλεηαη λα θάλεη ηνλ έιεγρν ζρεηηθά κε αληαγσληζηέο ή άιινπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο εκεξνκελίαο γηα θαιχηεξν απνηέιεζκα, θαη πξνηείλεη ζηνλ πειάηε ηεο ηελ ηδαληθφηεξε ιχζε. 3.Σελ απνηίκεζε ηνπ πιήζνπο ζπκκεηερφλησλ ηελ αλαιακβάλεη ν ίδηνο ν πειάηεο αθνχ ν ίδηνο γλσξίδεη ηνπο πειάηεο ηνπ απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ θξαηάεη θαη ππνινγίδεη κε θαιή πξνζέγγηζε απηνχο πνπ πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρνπλ, είηε κέζσ κηαο ειεθηξνληθήο θφξκαο αηηήζεσο ή κέζσ άκεζεο επηθνηλσλίαο καδί ηνπο. 4.Ο νξηζκφο ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ event είλαη ζπλδπαζκφο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ βεκάησλ, δειαδή ν πειάηεο πξνηείλεη κηα εκεξνκελία πνπ ζεσξεί ζπκβαηή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ ηνπ πνπ γλσξίδεη θαιά, αιιά ε εηαηξία ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα σο πξνο δεπηεξεχνληεο παξάγνληεο. 5.Σν promotion ηνπ event θαη ηηο πξνζσπηθέο πξνζθιήζεηο είηε άκεζεο είηε ειεθηξνληθέο, ηα αλαιακβάλεη σο επί ην πιείζηνλ ν ίδηνο ν πειάηεο. πάληα αλαηίζεηαη ζηελ εηαηξία ηέηνηα αξκνδηφηεηα. 6.Σν WOM επηηπγράλεηαη κέζσ πξνζθνξάο πνπ πξνηείλεη ε εηαηξία ζηνλ πειάηε ηεο ψζηε ν ίδηνο λα ηελ πξνηείλεη θαη δηαθεκίζεη ζηνπο δηθνχο ηνπ πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ην loyalty. 7.Ζ εηαηξία πιεξψλεηαη απεπζείαο απφ ηνλ πειάηεο ηεο θαη φρη απφ ηνπο πειάηεο απηνχ, νπφηε δε ηίζεηαη δήηεκα νηθνλνκηθήο ζπλδηαιιαγήο κεηαμχ εηαηξίαο θαη ζπκκεηερφλησλ. Δπηπιένλ φηαλ αηηείηαη ν πειάηεο ζηελ εηαηξία έρεη δεζκεχζεη ήδε 60

61 ζπγθεθξηκέλν πιήζνο ζπκκεηερφλησλ, κε βάζε ην νπνίν ππνινγίδεηαη εμαξρήο θαη ην budget. 8.Σν event δηαθεκίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πειάηε ζε επίζεκε ηζηνζειίδα απηνχ, αιιά παξέρεηαη link πνπ θέξλεη ζε επαθή ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε ηελ εηαηξία πξνθεηκέλνπ λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο άκεζα Ζιεθηξνληθά κελχκαηα πξφζθιεζεο ή ππελζχκηζεο γηα ζπκκεηνρή ή επραξηζηήξηα, απνζηέιινληαη κφλν απφ ηνλ εθάζηνηε πειάηε πξνο ηνπο πειάηεο ηνπ. Ζ εηαηξία δε θέξεη θακία ζρεηηθή επζχλε Ζ εηαηξία κεηξάεη ην feedback ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ event φρη άκεζα κε ρξήζε θάπνηαο θφξκνπιαο (feedback check list), αιιά κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ πειάηε ηεο, ν νπνίνο πξνθαλψο έρεη βαζκφ ηθαλνπνίεζεο αλάινγν κε απηφλ ησλ πειαηψλ ηνπ. Δληνπίδεη ινηπφλ ηηο αδπλακίεο ηεο θαη ζπλερψο βειηηψλεηαη. 6.πκπέξαζκα θαη πξνηάζεηο χκθσλα κε ηνλ W. H. Murray ( ) ην κπζηηθφ ηεο επηηπρίαο ζην event marketing είλαη ε δέζκεπζε. Ζ δέζκεπζε ζην ζηφρν πνπ εμαζθαιίδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα έιθνληαο ηνπο άιινπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ. Ζ δέζκεπζε ζην ζηφρν είλαη εθείλε πνπ ζα νδεγήζεη ζε απνηειέζκαηα πνπ δελ κπνξείο νχηε λα πξνβιέςεηο. Τπάξρεη έλα γλσκηθφ πνπ ιέεη Γε ζπκβαίλεη ηίπνηε έσο φηνπ θάπνηνο πνπιήζεη θάηη (Red Motley, Event Marketing, How to successfully promote events, festivals, conventions and expositions ) θη απηφ αληαπνθξίλεηαη απφιπηα ζηε βηνκεραλία ηνπ event marketing. Υξεηάδεηαη ινηπφλ ην κάξθεηηλγθ λα δξάζεη πνιχ λσξίο, ήδε απ ην ζρεδηαζκφ πιάλνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζηφρσλ, ψζηε λα ελψζεη φινπο ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ζε έλαλ θαη λα δξαζηεξηνπνηήζεη αλζξψπνπο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ. Μφλν έηζη ζα πξνζειθχζεη ζπκκεηνρέο, θέξδε θαη αλάδεημε. Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ πηζηεχνπλ φηη ην event marketing κπνξεί λα παξέρεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά ROI, αιιά είλαη ζην ρέξη ησλ marketers λα βειηηψζνπλ απηή ηελ αληίιεςε θαη λα ηελ απνδείμνπλ επηζηεκνληθά ζηε δηνίθεζε. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία θαη ε επηξξνή ηνπ event marketing ζα πξέπεη λα 61

62 ππάξρεη κηα κεζνδνινγία πνπ λα ζπλδέεη ηηο κεηξηθέο ηνπ κε ην ROI. Ζ αλάπηπμε πεξηζζφηεξν επηθνηλσληαθψλ θαη κεηξίζηκσλ κεγεζψλ πξέπεη λα απνηειεί δέζκεπζε γηα ηνπο marketers πνπ ζέινπλ λα πεηχρνπλ (EventView 2009 Global Study, The next frontiers of event marketing ). Σν λα γεκίζεηο κε θφζκν έλα ζπλέδξην είλαη δχζθνιε ππφζεζε, εηδηθά ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, γηαηί ν θφζκνο θάλεη πξψηα πεξηθνπέο ζηελ εθπαίδεπζε. Γχν είλαη νη ιφγνη πνπ απνηξέπνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε έλα ζπλέδξην : ν ρξφλνο θαη ην ρξήκα (Kevin Waters, 2006). Όηαλ νη εξγαδφκελνη κεηαθξάδνπλ ηηο ψξεο εξγαζίαο ζε ρξήκα, πνιχ δχζθνια ζα αθηεξψζνπλ ην ρξφλν ηνπο αιινχ. Δπηπιένλ δελ είλαη άλεηνη λα δηαζέζνπλ ηα ρξήκαηα αλ δελ είλαη ζίγνπξνη φηη ηα νθέιε ζα είλαη άκεζα. Πφζν κάιινλ ηα ζηειέρε εηαηξηψλ πνπ ιφγσ πεξηθνπψλ ζα πξέπεη λα πιεξψζνπλ απ ηελ ηζέπε ηνπο ηε ζπκκεηνρή. Σν κπζηηθφ ηεο επηηπρίαο είλαη λα εκπινπηίζεηο ην ζπλέδξην κε αμία, ηφηε ν ρξφλνο είλαη ρξήκα, ηα νθέιε ξεαιηζηηθά θαη ε πξνζέιεπζε ηνπ θφζκνπ άλεπ ελδνηαζκψλ. Σν κπζηηθφ γηα ηελ επηηπρεκέλε νξγάλσζε ελφο event βξίζθεηαη ζην κφην «Χξεζηκνπνίεζε εθείλα ηα εξγαιεία κε ηα νπνία ζα βγάιεηο ιεθηά θαη ζα ζώζεηο ιεθηά ή βειηίσζε ηε δηαδξαζηηθόηεηα ηνπ θνηλνύ ζνπ κε ηελ κπξάληα ζνπ» (Krugman, 2007). «Η νξγάλσζε ελόο event είλαη όπσο ε αλαθαηαζθεπή ελόο ζπηηηνύ. Ο ζθειεηόο, νη ηνίρνη θαη νη ζνβάδεο είλαη όια έηνηκα, απηό πνπ πξέπεη λα θάλεηο είλαη λα ην βάςεηο, λα ην δηαθνζκήζεηο, λα ην επηπιώζεηο γηα λα θέξεηο αλζξώπνπο λα δήζνπλ κέζα ζ απηό. Πξώηα θάλε κία εηιηθξηλή απνηίκεζε ηνπ event, ζύγθξηλε ηα απνηειέζκαηα κε απηά ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ ρξόλσλ θαη κελ θάλεηο πνηέ ην ιάζνο λα θαηεγνξήζεηο ηελ νηθνλνκία, ηελ θπβέξλεζε, ηνλ θαηξό, ην πξνζσπηθό θαη ηνλ θάζε άζρεην γηα ηελ απνηπρία ηνπ αλ απηή έξζεη. Αθόκε θη αλ είλαη έγθπξεο νη αηηίεο, ππάξρνπλ εθείλνη νη ιόγνη πνπ πξέπεη λα αιιάμεηο. Η ίδηα ζπληαγή δε ιεηηνπξγεί πάληα ην ίδην. Καηέγξαςε ηη πξέπεη λα θύγεη θαη ηη πξέπεη λα κείλεη αιιά λα αλαλεσζεί. Δεο ηη ζα έθαλεο αλ ηα ιεθηά δελ ήηαλ ην αληηθείκελν. Πεξηέγξαςε ζηνλ εαπηό ζνπ πσο νξακαηίδεζαη ην event θαη ην απώηαην απνηέιεζκα πνπ ζα ήζειεο λα πεηύρεηο, αλεπεξέαζηνο από νπνηαδήπνηε αξλεηηθή ζθέςε. Απηό είλαη ην λέν θαη βειηησκέλν event ζνπ», (Harris, Sep 2010). 62

63 7.ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΝΑΦΟΡΧΝ Άξζξα ζε πεξηνδηθά O Brien Kevin (Feb. 2010), Key Steps to Event Marketing, Franchising World, Washington: Vol. 42, Iss. 2; p. 48. Pear Brian (Oct/Nov 2009), Event Marketing shows momentum as suppliers seek instore relevance, Retailing Today, pg 24. Anonymous (June 29, 2009), The next frontiers of event marketing, Adweek, pg. S2 Krugman Carol (Sep 2007), Elevate your event marketing program, Pharmaceutical Executive, pg 18. Crowther Phil (2011), Marketing Events Outcomes : from tactical to strategic, International Journal of Event and Festival Management. Bingley: Vol. 2, Iss. 1; p. 68 Harris Tracy (Sep 2010), Investing in your Events, Dealernews. Cleveland: Sep Vol. 46, Iss. 9; p. 56 Carey Robert (Dec 17, 2007), Event Marketing growing in prominence for planners, Meeting news, New York: Dec 17, Vol. 31, Iss. 18; p. 30 Waters Kevin (Oct/Nov 2006), That was an amazing conference, The British journal of administrative management, pg 28 Waters Kevin (Dec 2006/Jan 2007), A practical step by step guide to organizing successful events, The British journal of administrative management Anonymous (July 2006), Event Marketing : Seven Strategic Imperatives, Meeting News, pg 28 63

64 Βηβιία Hoyle, Leonard H. (2002), Event Marketing, How to successfully promote events, festivals, conventions and expositions, New York: John Wiley & Sons. Campbell Fiona (2003), Essentials Tips for Organizing Conferences & Events, London, Sterling Va Taylor & Francis. Saget Allison (2006), The event marketing handbook, Dearborn Trade Publishing Ιζηνζειίδεο Events/ ?sk=wall 0&CFID= &CFTOKEN=

65 Πξνζαξηήκαηα Σν ζπκβόιαην ηεο εηαηξίαο 65

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα