Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο."

Transcript

1 Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Παπόνηερ: 1. Τζνιάθε Δχε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 2. Καξεθιάο Αλδξέαο Μέινο 3. Σηνχππαο Σάββαο Μέινο 4. Κφκπνο Αδάκνο Μέινο 5. Καινγεξφπνπινο Μηράιεο Μέινο 6. Φσκαηάο Φξίζηνο Μέινο 7. Παπαδφπνπινο Φξίζηνο Μέινο 8. Μνχζηξα Φιψξα Μέινο Απόνηερ: 1. Καπθαιηάο Αλδξέαο Μέινο 2. Παπαησάλλνπ Πέξζα Μέινο 3. Γησξγαιιέηνο Λφιινο Μέινο 4. Οιχκπηνο Σηαχξνο Μέινο 5. Σηίγγαο Νεφθπηνο Μέινο Παπακαθήμενοι: Λίηζα Φαξαιάκπνπο Γηαλλνχιια Αλησλίνπ Μειίλα Σρνηλή Διέλε Λεσλίδνπ Δθπξφζσπνο L.C. Educational Δθπξφζσπνο L.C. Educational Δθπξφζσπνο ηνπ ζπλδέζκνπ Funraising Γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο Θέμα 1 ον : Σσεδιαζμόρ ένηαξηρ εθελονηών ζηο ππόγπαμμα Κοινωνική επγαζία ζηο δπόμο. Η θνηλσληθή ιεηηνπξγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θπξία Φξηζηίλα Τδηακπαξηά εηζεγήζεθε ηελ έληαμε εζεινληψλ ζην πξφγξακκα «θνηλσληθή εξγαζία ζην δξφκν». Σηε ζπλέρεηα έδσζε ζε φια ηα κέιε ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ην νπνίν επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα Α. Όια ηα κέιε ζπκθψλεζαλ κε ηελ πην πάλσ εηζήγεζε θαη ζπγράξεθαλ ηελ θ. Τδηακπαξηά γηα ηελ εηζήγεζε ηεο θαζψο θαη γηα ηελ δξάζε ηεο γεληθά ζην πξφγξακκα. 1

2 Η πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ήδε ζπδήηεζε απηφ ην ζέκα κε ηελ Γεκνηηθφ Γξακκαηέα θαη ηελ θα Τδηακπαξηά ζε ζπλάληεζε πνπ είραλ θαη ε θα Τδηακπαξηά γλσξίδεη φηη ζηε Θεζζαινλίθε ππάξρεη εζεινληηθή νξγάλσζε ε νπνία αζρνιείηαη κε ην πξφγξακκα θνηλσληθή εξγαζία ζην δξφκν θαη φηη θαη ζην Ηξάθιεην Κξήηεο ιεηηνπξγεί ηέηνην πξφγξακκα. Ωο εθ ηνχηνπ, εηζεγήζεθε φπσο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Europe for citizens πνπ ε Γ Φάζε ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ηξάθιεην ηνλ Ινχλην, λα δεηήζνπκε απφ ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο φπσο ζηελ αληηπξνζσπεία ηνπ ζπκκεηέρεη εθπξφζσπνο απηήο ηεο εζεινληηθήο νξγάλσζεο θαη παξάιιεια λα δεηήζνπκε απφ ηνλ Γήκν Ηξαθιείνπ φπσο ζην πξφγξακκα ηνπο πεξηιάβνπλ ην ζέκα ηεο «θνηλσληθήο εξγαζίαο ζηνλ δξφκν» πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάμνπκε απφςεηο θαη λα δνχκε πσο ιεηηνπξγεί ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ζην Ηξάθιεην κε ηελ εκπινθή ησλ εζεινληψλ. Δπηπιένλ εηζεγήζεθε φπσο ζηελ αληηπξνζσπεία ηνπ Γήκνπ Λεκεζνχ ζπκκεηέρεη θαη ε θα Τδηακπαξηά. Όια ηα κέιε ζπκθψλεζαλ λα επαλέιζεη ην ζέκα ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ ζπλάληεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ηξάθιεην. Η θ. Φιψξα Μνχζηξα εηζεγήζεθε φπσο φηαλ ζπδεηνχληαη πξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο λα θαιείηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ε θνηλσληθή ιεηηνπξγφο πνπ ηα παξαθνινπζεί θ. Φξηζηηάλα Ιαθψβνπ θαη ε Πξφεδξνο αλέθεξε φηη ζην κέιινλ ζα θαιείηαη. Θέμα 2 ον : Ππόηαζη Progress ζε ζσέζη με ηιρ διακπίζειρ και ηη διαθοπεηικόηηηα Οη εθπξφζσπνη ηνπ LC Educational ελεκέξσζαλ ηνπ παξφληεο γηα ην πξφγξακκα Progress. Αλέθεξαλ φηη είλαη έλα πξφγξακκα ηεο Δ.Δ. πνπ δηαρεηξίδεηαη ζέκαηα εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηηο δηαθξίζεηο θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Σρεηηθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα ην πξφγξακκα επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα Β. Σηε ζπλέρεηα δηεπθξηλίζηεθαλ ηα αθφινπζα: Σε πεξίπησζε εκπινθήο ηνπ Γήκνπ ζην πην πάλσ πξφγξακκα ε αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί επίζεκα απφ ην Γήκν γηα λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ θαη ην 20% ζα βαξχλεη ηνλ Γήκν Λεκεζνχ. Τν πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ν Γήκνο ζα κπνξεί λα ππνινγηζζεί ζε ππεξεζίεο (εξγαηνψξεο, αίζνπζεο πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα πξαγκαηνπνηεζε εθδειψζεσλ θ.ι.π) πνπ ζα πξνζθέξεη θαη έηζη λα κελ ρξεηαζηεί λα δηαζέζεη νπνηνδήπνηε πνζφ. 2

3 Η πξνεηνηκαζία ηεο πξφηαζεο θαη ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη απφ ην LC Educational. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή θνηλσληθήο πξφλνηαο. Τν ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα είλαη ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο δηαθξίζεηο θαη ζηφρνο είλαη λα εκπιαθνχλ ζε απηφ πνιιέο νξγαλψζεηο ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο. Η δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη γηα 1 ρξφλν. Η πην πάλσ πξφηαζε αληηθξίδεηαη θαηαξρήλ ζεηηθά απφ φινπο ηνπο παξφληεο θαη ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην γηα έγθξηζε. Θέμα 3 ον : Ημεπίδα για ηην ημέπα ηηρ Γςναίκαρ ζηιρ 16 Μαπηίος Η πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ππελζχκηζε ζηνπο παξφληεο φηη ππάξρεη απφθαζε ηεο επηηξνπήο θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα δηνξγάλσζε ηεο πην πάλσ εθδήισζεο πνπ ζα εληαρζεί ζηηο εθδειψζεηο ηεο Δπξσπαηθήο Δπηηξνπήο. Δλεκέξσζε ηνπο παξφληεο φηη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεκνηηθή Γξακκαηέα έθαλε κηα πξνεξγαζία γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο πην πάλσ εθδήισζεο ζηελ νπνία εηζεγνχληαη λα πεξηιεθζνχλ ηα αθφινπζα: Παξνπζίαζε έξεπλαο πνπ έγηλε παγθχπξηα απφ ηελ Οξγάλσζε Γπλαηθψλ Δπηρεηξεκαηηψλ θαη Δπαγγεικαηηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ εξγαζία. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηεξίσλ ελδπλάκσζεο γπλαηθψλ Δλεκέξσζε γηα ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα απφ ιεηηνπξγφ ηνπ ππνπξγείνπ εκπνξίνπ Δλεκέξσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ πνιηηηθή απφ ηελ θ. Μάξσ Βαξλαβίδνπ ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο. Δλεκέξσζε απφ ηελ Υπνπξγφ Δξγαζίαο ή εθπξφζσπφ ηεο γηα ηα ζρέδηα ρνξεγηψλ/παξνρψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε γπλαίθα εξγαδφκελε Φαηξεηηζκνχο απφ ηνλ Γήκαξρν Λεκεζνχ, ηελ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη ηνπο Υπνπξγνχο Δξγαζίαο, Γηθαηνζχλεο θαη Δκπνξίνπ. Σηε ζπλέρεηα ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε εκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε μελνδνρείν θαη φηη ζε απηή ζα θιεζνχλ λα παξαζηνχλ εθπξφζσπνη γπλαηθείσλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Έγηλε εηζήγεζε λα δεηεζνχλ πξνζθνξέο απφ ηα μελνδνρεία Κάληθα θαη Κνχξεην. Ο θ. Καινγεξφπνπινο εηζεγήζεθε φπσο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην νξγαλσζεί θαη εθδήισζε γηα ηε κεηέξα. Θέμα 4 ον : Κοινωνικό Πανηοπωλείο 3

4 Η πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ελεκέξσζε ηνπο παξφληεο φηη ππάξρεη έλαο ζχλδεζκνο κε ηελ νλνκαζία Funraising ν νπνίνο παξά ην γεγνλφο φηη είλαη λενζχζηαηνο εληνχηνηο έρεη δείμεη ηεξάζηηα δξάζε θαη πξνζθνξά θαη βνεζά άπνξα παηδηά θαη νηθνγέλεηεο γηα απηφ θιήζεθε ζηε ζπλεδξία ε εθπξφζσπνο ηνπ θ. Μειίλα Σρνηλή γηα λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν αλ ζα κπνξνχζε λα ζπλεξγαζηνχκε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ. Η θ. Σρνηλή αλέθεξε φηη ν ζχλδεζκνο ηνπο θπξίσο βνεζά παηδηά. Ξεθίλεζαλ αξρηθά κε ηελ παξνρή δψξσλ ζε απηά. Δπίζεο πξνκεζεχνπλ νηθνγέλεηεο κε δηάθνξα πξντφληα φπσο θαξνηζάθηα, θξεβαηάθηα θ.α θαζψο θαη κε ηξφθηκα. Η πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο αλέθεξε φηη είλαη κέινο ηνπ πην πάλσ ζπλδέζκνπ θαη ζε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηελ πξφεδξν ηνπ ζπλδέζκνπ ζθέθηεθαλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ κηα θνξά ηε βδνκάδα. Σηε ζπλέρεηα ε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο παξεπξέζεθε ζε ζπλεδξίαζε ησλ κειψλ ηνπ ζπλδέζκνπ φπνπ ηνπο ελεκέξσζε γηα ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ θαη ηε ζθέςε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ζχλδεζκν γηα πινπνίεζε απηήο ηεο απφθαζεο. Η θ. Σρνηλή αλέθεξε φηη εθείλν πνπ ηνπο αλεζπρεί είλαη φηη δελ έρνπλ ζηαζεξή ξνή πξαγκάησλ. Κάπνηεο θνξέο κπνξεί λα έρνπλ ηξφθηκα γηα λα εμππεξεηήζνπλ έλα κηθξφ αξηζκφ νηθνγελεηψλ θάπνηεο θνξέο φκσο κπνξεί λα κελ έρνπλ θαη εηζεγήζεθε φπσο εηνηκάδνληαη παθέηα γηα ηελ θάζε νηθνγέλεηα κε δηάθνξα είδε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο. Η πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο αλέθεξε φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζα βξεζνχλ θάπνηνη κφληκνη πξνκεζεπηέο ζα κπνξνχζε λα μεπεξαζηεί ην πην πάλσ πξφβιεκα θαη λα ιεηηνπξγήζεη ην θνηλσληθφ παληνπσιείν θαη φηη κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ππάξρνπλ ππεξαγνξέο πνπ κπνξνχλ λα πξνκεζεχζνπλ ην θνηλσληθφ παληνπσιείν κε θάπνηα πξντφληα δηθήο ηνπο εηζαγσγήο. Με ηελ εηζήγεζε λα γίλεη επαθή κε δηάθνξεο ππεξαγνξέο θαη πξνκεζεπηέο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ πξντφληα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ζπκθψλεζαλ θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Δπηπιένλ, ε Πξφεδξνο θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζπκθψλεζαλ κε ηελ ηδέα ηεο εηνηκαζίαο παθέησλ αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα πξντφληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε δηθαηνχρνπ. Τέινο ε Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο εηζεγήζεθε ζηελ θ. Σρνηλή λα κεηαθέξεη ζην ζχλδεζκν ηνπο ηα φζα ιέρζεθαλ ζηε ζπλεδξία θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπκθσλνχλ λα ζπλεξγαζηνχκε ην ζέκα ζα επαλέιζεη. Η Ππόεδπορ 4

5 Εύη Τσολάκη ΔΛ/ΒΠ/551 5

Οιζηόρ. Φεβξνπάξηνο 2011. Σεύσορ 2. Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. ςνεπγαηική Σέσνη (Collaborative Art) Τκήκα Παηδαγσγηθψλ Σπνπδψλ Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

Οιζηόρ. Φεβξνπάξηνο 2011. Σεύσορ 2. Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. ςνεπγαηική Σέσνη (Collaborative Art) Τκήκα Παηδαγσγηθψλ Σπνπδψλ Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Οιζηόρ Τκήκα Παηδαγσγηθψλ Σπνπδψλ Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο Φεβξνπάξηνο 2011 Σεύσορ 2 ςνεπγαηική Σέσνη (Collaborative Art) «Η ζσέζη μεηαξύ ηος καλλιηέσνη και ηος έπγος ηος δεν είναι εκείνη

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην Δ.Κ.Κ.Α. αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ»

«ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ» ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ «ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο 5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο Η 5ε χλνδνο Πξνέδξσλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Διιάδνο νξγαλψζεθε απφ ηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε θξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας»

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ινπλίνπ 2014 Βάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ. 2 η Ετήσια Ενημέρωση για το Έτος 2011 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ / ΜΑΙΔΤΣΩΝ. Αγαπεηά Μέιε ηνπ ΠΑΤΝM πλάδειθνη θαη πλεξγάηεο,

ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ. 2 η Ετήσια Ενημέρωση για το Έτος 2011 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ / ΜΑΙΔΤΣΩΝ. Αγαπεηά Μέιε ηνπ ΠΑΤΝM πλάδειθνη θαη πλεξγάηεο, ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Σαγκαηάξρνπ Πνπιίνπ, 1 Γηακ. 101, 1101 Λεπθσζία, Σ. Θ. 24015 Κχπξνο Σει : + 357 22 771994 Φαμ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 02.10.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ ΑΠOΝΣΔ: Γ. ΣΑΣΟ Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΡΕΤΜΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΚΤΠΡΟΤ. ΠΟΡΕΙΑ ζωήρ

ΑΝΣΙΡΕΤΜΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΚΤΠΡΟΤ. ΠΟΡΕΙΑ ζωήρ ΑΝΣΙΡΕΤΜΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΡΕΙΑ ζωήρ Σ Ε Τ Φ Ο 1 5, Μ Α Ϊ Ο 2011 I S S N 1 4 5 0-3 8 1 6 11 η Εηήζια Εβδομάδα Ρεσμαηοπαθειών 7-15 Μαΐοσ 2011 Θέκα: «Πξόιεςε / Έγθαηξε Γηάγλσζε ησλ Ρεπκαηνπαζεηώλ» ύλζεκα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ Μεηαπηςσιακή Δπγαζία με θέμα: ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξ. Πξση.:24819 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Πξνο Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κνηλνπνίεζε: 1. Σνλ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 2014

ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 2014 Νίκης 20, 105 57 Αθήνα Τηλ. +30210 3224944, +30210 3314563 Fax 210 3225285 e-mail: info@eepf.gr www.eepf.gr ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 28.8.2013 Ώξα: 13:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,: Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 06.11.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ Γηεχζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Ζ Πξόιεςε ηεο Τγείαο κέζσ ησλ Γήκσλ» 20 & 21 Απξηιίνπ 2007 Πνιηηηζηηθό & πλεδξηαθό Κέληξν Γαΐο, Μαξνύζη ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πξόεδξνο Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Σίηινο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΔΤΥΟΤ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖ- Ζ 5-7 8-10 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟ- ΥΟΙ ΣΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΔΣΑΙΡΟΙ-ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΒΔΛΓΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΔΤΥΟΤ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖ- Ζ 5-7 8-10 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟ- ΥΟΙ ΣΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΔΣΑΙΡΟΙ-ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΒΔΛΓΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ Comenius Regio 2013-2015 Σν εγρεηξίδην απηφ πξνέθπςε απφ ηελ επηζπκία ηεο Γ/λζεο Γ/κηαο Δθπ/ζεο Σξηθάισλ λα απνηππψζεη ελ ζπληνκία ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ ζα απνθνκίζνπλ νη εκπιεθφκελνη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.»

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ «ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΛΑΓΟΓΖΜΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΦΧΣΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζλσκέλα Έζλε. Έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα γηα ηελ επηρείξεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηελ Κύπξν

Ζλσκέλα Έζλε. Έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα γηα ηελ επηρείξεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηελ Κύπξν Ζλσκέλα Έζλε Σπκβνύιην Αζθαιείαο S/2008/353 Γηαλνκή: Γεληθή 2 Ηνπλίνπ 2008 Πξσηφηππν θείκελν: αγγιηθά Έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα γηα ηελ επηρείξεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηελ Κύπξν Ι. Δηζαγσγή 1. Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα