ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Πληροφορίες: ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας Αθήνα 21 Νοεµβρίου gr Αριθ. Πρωτ. :10362 ΠΡΟΣ: Πινακα αποδεκτών ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων. Σε συνέχεια της διερεύνησης αναφορών καταναλωτών, που διαµαρτύρονται για την ύπαρξη εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης, καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων και δεδοµένου ότι, από την παραπάνω πρακτική, θίγεται µεγάλος αριθµός καταναλωτών, θα θέλαµε να παρατηρήσουµε τα ακόλουθα: 2.1 Σύµφωνα µε την απόφαση 961/2007 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κρίθηκε ως καταχρηστικός Γ.Ο.Σ. που προέβλεπε σε σχετικό έντυπο τράπεζας µε τίτλο «ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( ) ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ», «εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήµατος δανειοδότησης και προέγκρισης δανείων ( ) η οποία (δαπάνη) κυµαίνεται ως εξής: για ποσό έως και ευρώ: 550 ευρώ, για ποσό από ,01 ευρώ έως και ευρώ: 800 ευρώ, για ποσό από ,01 και πάνω: ευρώ», ισχύουν τα ακόλουθα: Ο εν λόγω όρος είναι καταχρηστικός διότι ''καθιστά το τίµηµα για την εξέταση του αιτήµατος δανειοδότησης τελείως αόριστο, αφού δεν εξειδικεύεται στον οφειλέτη της Τράπεζας που ζητεί τη χορήγηση δανείου και υποβάλει τη σχετική αίτηση σε τι ακριβώς συνίστανται και µε ποιο τρόπο προκύπτουν τα εν λόγω ποσά και το ύψος τους, καθώς και ο λόγος για τον οποίο το ύψος του ποσού κλιµακώνεται ανάλογα µε το ποσό δανείου που ζητείται, δηλαδή δεν εξειδικεύονται µε σαφήνεια τα έξοδα, στα οποία υποβάλλεται η Τράπεζα για τον έλεγχο των αιτήσεων για δανειοδότηση, εποµένως ο όρος αυτός εµπίπτει στην περίπτωση του per se καταχρηστικού όρου της περίπτωσης ια της παραγράφου 7 της διάταξης του άρθρου 2 του Ν.2251/1994». 1

2 Όπως προκύπτει από την παραπάνω απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο παραπάνω όρος κρίθηκε ως καταχρηστικός για δυο λόγους: α) γιατί καθιστά το τίµηµα για την εξέταση του αιτήµατος δανειοδότησης τελείως αόριστο, αφού δεν εξειδικεύεται στον οφειλέτη της Τράπεζας που ζητεί τη χορήγηση δανείου και υποβάλει τη σχετική αίτηση σε τι ακριβώς συνίστανται και µε ποιο τρόπο προκύπτουν τα εν λόγω ποσά και το ύψος τους και β) γιατί το ύψος του ποσού κλιµακώνεται ανάλογα µε το ποσό δανείου που ζητείται, δηλαδή δεν εξειδικεύονται µε σαφήνεια τα έξοδα, στα οποία υποβάλλεται η Τράπεζα για τον έλεγχο των αιτήσεων για δανειοδότηση. 2.2 Κάθε χρέωση στην οποία προβαίνει η τράπεζα πρέπει να συνιστά και την ύπαρξη ανταποδοτικής υπηρεσίας. Με την επιβολή των σχετικών εξόδων τα πιστωτικά ιδρύµατα χρεώνουν µέρος του λειτουργικού τους κόστους στον καταναλωτή, παρότι έχει ληφθεί υπόψη και συµπεριληφθεί στο συµφωνηµένο επιτόκιο. Η βασική επιχειρηµατική δραστηριότητα της τράπεζας είναι η χορήγηση δανείων. Η συγκέντρωση και εξέταση των απαιτούµενων εγγράφων (οικονοµικά στοιχεία, Ε9, έλεγχος στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διατυπώσεων) του δανειολήπτη από το τραπεζικό ίδρυµα είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της κεντρικής επιχειρηµατικής του δραστηριότητας και ως εκ τούτου οι σχετικές δαπάνες αποτελούν και λογίζονται ως λειτουργικά έξοδα. Η εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειακού πελάτη αποσκοπεί στην προστασία τόσο του ίδιου του τραπεζικού οργανισµού από επισφαλή δάνεια όσο και την προστασία των καταθετικών πελατών και λοιπών πιστωτών της τράπεζας Η διαδικασίες έγκρισης των δανείων εµπλέκουν διαφορετικές υπηρεσίες της τράπεζας ανάλογα µε το ύψος και τη χρήση του δανείου. Η διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών των τραπεζών είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε τις εγκριτικές διαδικασίες δανείων που εφαρµόζει κάθε οργανισµός. Ο πελάτης προσέρχεται στο κατάστηµα και εξυπηρετείται από τον εκάστοτε αρµόδιο υπάλληλο, που θα του παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου και ταυτόχρονα θα µεριµνήσει για τη συγκέντρωση όλων των απαιτούµενων για την εγκριτική διαδικασία εγγράφων. Σύµφωνα µε τις πιο καθιερωµένες δοµές οργάνωσης τραπεζών, δάνεια ιδιωτών και µικρά επιχειρηµατικά δάνεια θα εγκριθούν από το κατάστηµα ή την αµέσως ανώτερη εγκριτική βαθµίδα που είναι πιθανώς κάποια περιφερειακή διεύθυνση. Μικρά επιχειρηµατικά δάνεια µπορούν να εγκριθούν και από εξειδικευµένα κατάστηµα τραπεζών για επιχειρήσεις (Business Center). Μεγάλα στεγαστικά δάνεια ή άλλου είδους µεγάλα ιδιωτικά ή επιχειρηµατικά δάνεια θα σταλούν για έγκριση σε κεντροποιηµένες υπηρεσίες και µπορούν να φτάσουν ακόµα και σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο για έγκριση. Η δοµή και η λειτουργία της τράπεζας στηρίζεται στην ύπαρξη του πιο κατάλληλου, ασφαλούς και γρήγορου µηχανισµού λήψης της κυριότερης επιχειρηµατικής απόφασης που λαµβάνει: την ορθολογική χορήγηση δανείων. Το λειτουργικό κόστος της τράπεζας προκύπτει από την ύπαρξη των παραπάνω δοµών. Όσο 2

3 µεγαλύτερο, πολύπλοκο ή επικίνδυνο είναι ένα δάνειο, τόσα περισσότερα εγκριτικά στάδια (κλιµάκια) πρέπει να περάσει, προκαλώντας τα ανάλογα έξοδα 2.3 Οι υπηρεσίες που προσφέρει η τράπεζα (δάνεια) αποτιµώνται µε το εκάστοτε επιτόκιο που απολαµβάνει επί του χορηγηθέντος κεφαλαίου. Το επιτόκιο µε το οποίο χορηγεί η τράπεζα δάνεια αντανακλά το άθροισµα πέντε βασικών επιµέρους στοιχείων: α) το κόστος του χρήµατος για την τράπεζα στο παρόν αλλά και εκτίµηση για τη µελλοντική πορεία των επιτοκίων δανεισµού χρήµατος από καταθέτες, την διατραπεζική αγορά ή οµολογιούχους β)το κόστος λειτουργίας της τράπεζας- µισθοί υπαλλήλων, λειτουργία καταστηµάτων, προωθητικές ενέργειες γ) τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαµβάνει η τράπεζα, χορηγώντας το δάνειο ανάλογα µε το είδος του και τις εξασφαλίσεις που έχει λάβει δ) το κόστος διατήρησης ανοικτού ορίου προς χρήση, ακόµα και αν δεν χρησιµοποιείται στα δάνεια µε µορφή ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασµού (πιστωτικές κάρτες, ανοικτά καταναλωτικά δάνεια) ε) το περιθώριο κέρδους που προσδοκά η τράπεζα από τη χορήγηση του δανείου Τη στιγµή της έγκρισης ενός δανείου όλοι οι παραπάνω παράγοντες κόστους και κέρδους που εσωκλείονται στο επιτόκιο είναι γνωστοί στα εγκριτικά κλιµάκια και λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό του ύψους των δανείων. 2.4 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ζητείται από τους καταναλωτές να πληρώσουν για τα λειτουργικά έξοδα της τράπεζας, τόσο µέσω του επιτοκίου, όσο και µέσω της χρέωσης εξόδων φακέλου, χωρίς όµως να απολαµβάνουν κάποια επιπλέον υπηρεσία ή αγαθό από την τράπεζα. Η εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη γίνεται υποχρεωτικά (είτε το ζητήσει ο πελάτης-καταναλωτής είτε όχι), καθώς, όπως αναφέραµε, αποσκοπεί στην προστασία της ίδιας της τράπεζας αλλά και γιατί η ίδια δεσµεύεται από το θεσµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Η αοριστία των συγκεκριµένων εξόδων, όπως έκρινε µε την απόφασή 961/2007 του το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δεν οφείλεται σε αµέλεια των τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά στην αδυναµία τους να τα διαχωρίσουν από τα λειτουργικά τους έξοδα και να τα εξειδικεύσουν στον καταναλωτή που ζητεί τη χορήγηση δανείου και υποβάλει τη σχετική αίτηση σε τι ακριβώς συνίστανται, µε ποιο τρόπο προκύπτουν, καθώς και το ύψος τους. 2.3 Κατά συνέπεια, µε σκοπό τη προστασία του καταναλωτικού κοινού, βάση των αρχών της ανταποδοτικότητας, της διαφάνειας, και της καλής πίστης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή: 3

4 Ι) Κρίνει αδικαιολόγητη την επιβολή εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων και συστήνει στα τραπεζικά ιδρύµατα να απέχουν από τη χρέωσή τους στους καταναλωτές, εκτός εάν πρόκειται για έξοδα υπέρ τρίτων (δικαστικά, δικηγορικά, έξοδα µηχανικού). II) Καλεί τα τραπεζικά ιδρύµατα, να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (20) ηµερών, εάν αποδέχονται τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση. ΙII) ιαβιβάζει την παρούσα σύσταση στη ιεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τις δικές της κατά νόµο ενέργειες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9ζ και του άρθρου 13 Α του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α 191), όπως ισχύει. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας 4

5 Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Τοµέας Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδηµίας Αθήνα 2.E.F.G. EUROBANK- ERGASIAS Όθωνος Αθήνα 3.ALPHA BANK /νση Κανονιστικής Συµµορφώσεως Πανεπιστηµίου Αθήνα 4.Τράπεζα Πειραιώς ιεύθυνση Οργάνωσης & Κεντρικής Υποστήριξης Τ.Θ Αθήνα 5.Emporiki Bank Σοφοκλέους Αθήνα 6.Marfin Egnatia Bank /νση Κανονιστικής Συµµόρφωσης Αµερικής Αθήνα 7. Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος /νση Κανονιστικής Συµµόρφωσης Σοφοκλέους Αθήνα 8.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ /νση Κανονιστικής Συµµορφώσεως Λ. Αλεξάνδρας Αθήνα 9.MILLENNIUM BANK A.E. Λεωφόρος Συγγρού Καλλιθέα 10.CITIBANK 5

6 Όθωνος Αθήνα 11.Τράπεζα Αττικής Οµήρου Αθήνα 12.ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μεσογείων Αθήνα 13.PROTONBANK Έσλιν & Αµαλιάδος Αθήνα 14.PROBANK Πειραιώς Μοσχάτο 15.HSBC Bank plc. Λ. Μεσογείων Αθήνα 16.FBB - Πρώτη Επιχειρηµατική Τράπεζα A.E. Μιχαλακοπούλου Αθήνα 17.Πανελλήνια Τράπεζα Λ. Μεσογείων Χολαργός 18.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ηµόσια Εταιρεία Λτδ Μιχαλακοπούλου Αθήνα 19.Credicom Consumer Finance Λ. Συγγρού Ν. Σµύρνη ΚΟΙΝ: Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή Τµήµα Β' Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα 6

Θέμα: Πόρισμα-σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5, ν. 3297/2004)

Θέμα: Πόρισμα-σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5, ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη κειµένου. Πρόταση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 1

Σύνοψη κειµένου. Πρόταση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 1 Σύνοψη κειµένου Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί µε σκοπό να αποτελέσει την βάση της δηµιουργίας ενός θεσµοθετηµένου πλαισίου λειτουργίας της διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα. Η θεσµοθέτηση του πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ Κατάστημα Αθηνών (η Τράπεζα ) εφαρµόζει όλες τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικά άνεια και η ιαχείρισή τους

Καταναλωτικά άνεια και η ιαχείρισή τους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καταναλωτικά άνεια και η ιαχείρισή τους ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Α.Μ.10/09 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική συμπεριφορά : Η περίπτωση των δανειοληπτών Ανδρομανέτσικου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Πτυχιακή εργασία της Βακερλή Ηλιάνας(Α.Μ.137/02) Επιβλέπον Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ)

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Έτος 2014 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες του ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ/ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ.Π.Σ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ" ΚΑΚΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Α.Μ. 0611

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία µε θέµα: Σύγκριση καθυστερηµένων οφειλών προς τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο

Πτυχιακή Εργασία µε θέµα: Σύγκριση καθυστερηµένων οφειλών προς τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Πτυχιακή Εργασία µε θέµα: Σύγκριση καθυστερηµένων οφειλών προς τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Α.Μ. 9730 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΜΕΤΡΟ 2.10 ΡΑΣΗ 2.10.2 ΠΡΑΞΗ 2.10.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖHΣ Με τη σύμβαση αυτή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»),

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 106(Ι) του 2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ

Αριθµός 106(Ι) του 2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4259, 19.11.2010 Ν. 106(Ι)/2010 Ο περί των Συµβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόµος του 2010 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 6 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΜΑΝΩΛΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 184/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 2/23510/0094(ΦΕΚ 1083/Β/9-4-2012)

Απόφαση 2/23510/0094(ΦΕΚ 1083/Β/9-4-2012) Απόφαση 2/23510/0094(ΦΕΚ 1083/Β/9-4-2012) Θέμα: «Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) το νόμο 3965/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ 4) ΤΟΥ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ 4) ΤΟΥ 2013 ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας: 101 82 Πληροφορίες: Ε. Καναβού Τηλέφωνο: 52.46.683 Fax : 52.22.380 e-mail: lkanavou@yeka.

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας: 101 82 Πληροφορίες: Ε. Καναβού Τηλέφωνο: 52.46.683 Fax : 52.22.380 e-mail: lkanavou@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 14/11 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. Δ.28/Γ.Π./Π2β/οικ. ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 24858/1338 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα