Εκπαίδευση από Απόσταση στις Φυσικές Επιστήµες Τα προγράµµατα E-Hermes και Youra: Εφαρµογή και Αξιολόγηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαίδευση από Απόσταση στις Φυσικές Επιστήµες Τα προγράµµατα E-Hermes και Youra: Εφαρµογή και Αξιολόγηση"

Transcript

1 Εκπαίδευση από Απόσταση στις Φυσικές Επιστήµες Τα προγράµµατα E-Hermes και Youra: Εφαρµογή και Αξιολόγηση ρ. Σ. Σωτηρίου, Ε. Μάλλιου, Ε. Αποστολάκης(*), ρ. Σ. Σάββας, ρ. Μ. Σαρρής, Ε. Παναγοπούλου, Β. Τόλιας, Γ.Θ. Καλκάνης, M. Sperka ρ. Σ. Σωτηρίου, Ε. Μάλλιου, Ε. Αποστολάκης(*): Τµήµα Έρευνα και Ανάπτυξης Ελληνογερµανικής Αγωγής, ρ. Σ. Σάββας, ρ. Μ. Σαρρής, Ε. Παναγοπούλου, Β. Τόλιας: Τµήµα Θετικών Επιστηµών Ελληνογερµανικής Αγωγής Γ.Θ. Καλκάνης, ΠΤ Ε Πανεπιστηµίου Αθηνών M. Sperka, University of Frankfurt am Main Θεµατική Ενότητα: Ανοικτή και από Απόσταση εκπαίδευση Επίπεδο Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Περίληψη: Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των διεθνών προγραµµάτων Εκπαίδευσης από Απόσταση (ΕαΑ) στις φυσικές επιστήµες e-hermes και YouRa. Το πρόγραµµα e-hermes είχε ως στόχο την εφαρµογή της ΕαΑ στη θεµατική του περιβάλλοντος στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η επέκταση του προγράµµατος e-hermes στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στη θεµατική της Μετεωρολογίας ήταν αντικείµενο του προγράµµατος YouRa. Τα προγράµµατα απέβλεπαν στην εξοικείωση των µαθητών των σχολείων εφαρµογής µε την επιστηµονική µέθοδο. Οι µαθητές, µαζί µε τους καθηγητές τους δηµιούργησαν µικρές "επιστηµονικές οµάδες", οι οποίες συνέλεγαν δεδοµένα, καταχωρούσαν τις µετρήσεις τους στο δικτυακό λογισµικό και τέλος ανέλυαν και συζητούσαν τα αποτελέσµατα που προέκυπταν από τη σύγκριση των µετρήσεων στις διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης. Η αξιολόγηση των προγραµµάτων πραγµατοποιήθηκε από τα συµµετέχοντα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης ποιοτικά και ποσοτικά παρουσιάζονται αναλυτικά. Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση από Απόσταση στις Φυσικές Επιστήµες, ιαδικτυακό Εκπαιδευτικό Λογισµικό. Abstract: The presented paper describes the implementation and the evaluation results of two international distance learning science projects e-hermes and YouRa. The e-hermes project aimed at the implementation of a distance learning project in the field of environmental studies in secondary education. The extension of e-hermes in primary education in the field of Meteorology was the subject of YouRa project. The projects aimed at the familiarization of students with the scientific methodology. Students from the participating schools form small scientists groups that collect environment/meteorologyrelated data and enter their measurements into Web-educational software, which can analyze and plot the data in real time upon students request. Monitoring students and teachers work during the projects implementation has been concluded according to an academically accurate scheme defined by the participating Universities. This includes both, questionnaires to be completed by the students, as well as on field monitoring of students work. In this paper the quantitative and qualitative results from the evaluation are presented. Εισαγωγή Η αξιολόγηση των ερευνητικών προσπαθειών για την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών και ιδιαίτερα εκείνων που εµπλέκονται στην Εκπαίδευση από Απόσταση (ΕαΑ) στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι το σηµαντικό ζητούµενο που θα καθορίσει τη στάση µας απέναντι στη νέα διδακτική προσέγγιση. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των ευρωπαϊκών προγραµµάτων e-hermes και YouRa στον τοµέα της ΕαΑ. Το πρόγραµµα e-hermes εφαρµόστηκε τη διετία και είχε ως στόχο την εφαρµογή της ΕαΑ στη θεµατική του περιβάλλοντος στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση [1]. Η επέκταση του προγράµµατος e-hermes (µε τις απαραίτητες προσαρµογές, λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία των µαθητών) στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στη θεµατική της Μετεωρολογίας, αυτή τη φορά, ήταν αντικείµενο του προγράµµατος YouRa, το οποίο εφαρµόστηκε τη διετία [2]. Στα προγράµµατα συµµετείχαν το Παιδαγωγικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, τα Ινστιτούτα ιδακτικής της Φυσικής και Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου της Φρανκφούρτης και τα σχολεία Ελληνογερµανική Αγωγή (που είχε και τον συντονισµό των προγραµµάτων) από την Αθήνα, Freiherr vom Stein Schule από τη Φρανκφούρτη και BRG Schwechat από τη Βιέννη. Εφαρµογή των προγραµµάτων Τα προγράµµατα e-hermes και YouRA απέβλεπαν στην εξοικείωση των µαθητών των σχολείων εφαρµογής µε την επιστηµονική µέθοδο. Οι µαθητές, µαζί µε τους καθηγητές τους δηµιούργησαν µικρές "επιστηµονικές οµάδες", οι οποίες συνέλεγαν δεδοµένα, καταχωρούσαν τις µετρήσεις τους σε δικτυακό εκπαιδευτικό λογισµικό και τέλος ανέλυαν και συζητούσαν τα αποτελέσµατα που προέκυπταν από τη σύγκριση των µετρήσεων στις διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης. Οι µαθητές που συµµετείχαν στα προγράµµατα αξιοποίησαν τις δυνατότητες επικοινωνίας που προσέφεραν τα τηλεµατικά δίκτυα (Ηλεκτρονικοί Πίνακες Ανακοινώσεων, τηλεσυνδιασκέψεις) και συνεργάστηκαν στα πλαίσια µιας «εικονικής τάξης» (virtual classroom), συµµετέχοντας ενεργητικά στη µαθησιακή διαδικασία. Ένα σηµαντικό επιπλέον χαρακτηριστικό του προγράµµατος YouRa ήταν η επιµόρφωση από απόσταση των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στη συνέχεια στο πρόγραµµα. Η επιµόρφωση περιλάµβανε ζητήµατα 575

2 διδακτικής από απόσταση και εναλφαβητισµού στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Τρεις βασικές παιδαγωγικές αρχές υιοθετήθηκαν στην εφαρµογή του προγράµµατος: Η µάθηση είναι συλλογική εµπειρία. Το πρόγραµµα βασίστηκε στη δηµιουργία µιας «εικονικής αίθουσας διδασκαλίας» που σηµαίνει ότι όλες οι θετικές πλευρές της συµβατικής αίθουσας προσοµοιώθηκαν και κυρίως η αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητών / εκπαιδευτικών. Όλες οι ερωτήσεις που διατυπώνονταν λάµβαναν απάντηση µέσω του Πίνακα Ανακοινώσεων ή της τηλεσυνδιάσκεψης (videoconferencing). Η µάθηση είναι αποτέλεσµα της διατύπωσης ερωτήσεων, έρευνας και διάχυσης των αποτελεσµάτων. Τα πλεονεκτήµατα της εξοικείωσης των µαθητών µε την επιστηµονική µεθοδο-λογία σε σχέση µε την απλή µεταφορά γνώσης έχουν επανειληµµένα επιβεβαιωθεί [3, 4, 5]. Η συµµετοχή βελτιώνει τη µάθηση. Κρατούσα άποψη είναι ότι η συµµετοχή των µαθητών κινεί το ενδιαφέρον τους σε πολύ µεγάλο βαθµό [6, 7, 8]. Για το λόγο αυτό η συµµετοχή των µαθητών εξασφαλίστηκε σε όλο το πρόγραµµα. Επίσης οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα της ανάδρασης για όλα τα στάδια του προγράµµατος, βοηθώντας στη βελτίωσή του. Σχεδίαση ιαδικτυακού Εκπαιδευτικού Λογισµικού Τα προγράµµατα e-hermes και YouRA εστίαζαν στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των µαθητών, χρησιµοποιώντας στο έπακρο τις προσφερόµενες δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. ιαδικτύακα εκπαιδευτικά λογισµικά αναπτύχθηκαν για να ενισχύσουν το ενδιαφέρον των µαθητών για αλληλεπίδραση. Η διασυνδετική διάταξη για τους χρήστες αναπτύχθηκε µε δύο κυρίως αντικειµενικoύς στόχους: 1. Την ελευθερία και την ευκολία εκλογής των παραµέτρων σχεδίασης της γραφικής παράστασης (ιδιαίτερα στο πρόγραµµα YouRa, έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια για την δηµιουργία ενός ελκυστικού και εύκολου στη χρήση γραφικού περιβάλλοντος για µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, εικ. 1). Εικ. 1: Το γραφικό περιβάλλον εισαγωγής µετρήσεων του διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού στο πρόγραµµα YouRa 2. Την κάλυψη συγκεκριµένων εκπαιδευτικών αναγκών, όπως της εξοικείωσης µε τις γραφικές παραστάσεις και της συσχέτισης των µεταβλητών. Ιδιαίτερα όσον αφορά στις γραφικές παραστάσεις έγινε προσπάθεια για την επαγωγική εισαγωγή τους µέσω του λογισµικού στην πρώιµη β βάθµια εκπαίδευση (εικ. 2). 576

3 Εικ. 2: Από τις καθηµερινές και οικίες φυσικές αναπαραστάσεις των θερµοµέτρων οι µαθητές εισάγονται επαγωγικά στην έννοια της γραφικής παράστασης. Η έρευνα Η µεθοδολογία της αξιολόγησης περιλάµβανε: - Παρατήρηση πεδίου (συνεντεύξεις) - Αξιολόγηση δύο οµάδων (Πειραµατισµού & Ελέγχου) Τα ποσοτικά αποτελέσµατα της αξιολόγησης εξήχθησαν από στατιστικές µεθόδους επεξεργασίας των δεδοµένων. Χρησιµοποιήθηκαν δύο ερωτηµατολόγια: ένα πριν την έναρξη των προγραµµάτων και ένα µετά τη λήξη τους. Τα ερωτηµατολόγια απαντήθηκαν στις περιπτώσεις αυτές από δύο οµάδες: την Οµάδα Πειραµατισµού και την Οµάδα Ελέγχου. Αξιολόγηση του προγράµµατος e-hermes Η αξιολόγηση του προγράµµατος εντοπίστηκε στα εξής πεδία: - Χρήση των νέων τεχνολογιών στην τάξη Στην ερώτηση για τη χρησιµοποίηση του ιαδικτύου στη διδακτική διαδικασία (βλ. Εικ 3), στην πειραµατική οµάδα αυξήθηκαν τα ποσοστά της επαρκούς χρησιµοποίησης κατά την κρίση των µαθητών πάντα, σε αντίθεση µε την οµάδα ελέγχου στην οποία τα αντίστοιχα ποσοστά φθίνουν µε την πάροδο του χρόνου. Τα τρία χρώµατα αντιστοιχούν στις 3 κυριότερες χώρες εφαρµογής του προγράµµατος και είναι δηλωτικά επιµέρους διαφοροποιήσεων από χώρα σε χώρα. Εικ. 3: Χρησιµοποίηση του Internet στην τάξη Εικ.4: Έχετε βρει ποτέ κάτι ενδιαφέρον στο Internet; 577

4 Εικ. 5: Πιστεύετε ότι Internet µπορεί να σας Εικ. 6: Γνωστικό αντικείµενο βοηθήσει να βελτιώσετε τους βαθµούς σας στο σχολείο; Στην επόµενη και συναφή µε τα προηγούµενα ερώτηση «αν οι µαθητές πιστεύουν ότι το ιαδικτύο µπορεί να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τους βαθµούς τους στο σχολείο» παρατηρείται µια γενικότερη αρνητική στάση, µε την οµάδα πειραµατισµού µετά τη συµµετοχή της σε ένα πρόγραµµα ΕαΑ να είναι αρνητικότερη από την οµάδα ελέγχου (Εικ.5.). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στο ελληνικό σχολείο, το οποίο έχει και την µακροβιώτερη -από όλα τα συµµετέχοντα σχολεία- έµπρακτη εισαγωγή των Νέων Τεχν. γενικότερα και του ιαδικτύου ειδικότερα στην τάξη, παρατηρείται ακόµα αρνητικότερη στάση. ηλαδή, οι έµπειροι -στη χρήση του ιαδικτύου- µαθητές, βρίσκουν ενδιαφέροντα πράγµατα στο Internet (Εικ.4.) αλλά δεν θεωρούν ότι το µέσο αυτό µπορεί να τους βοθήσει να πάρουν καλύτερους βαθµούς στο σχολείο. Ένα συµπέρασµα που µπορεί να αποδοθεί κύρια στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα που δεν επιτρέπει την ένταξη καινοτόµων διαθεµατικών προσεγγίσεων στην σχολική πρακτική. - Ενδιαφέρον των µαθητών για τις θετικές επιστήµες Ένα άλλο θετικό αποτέλεσµα αφορά στο γνωστικό αντικείµενο (περιβαλλοντική εκπαίδευση) και το γενικότερο ενδιαφέρον των µαθητών για τις θετικές επιστήµες (Εικ 6). Και τα δύο αυτά είναι σηµαντικά, ιδιαίτερα δε το δεύτερο, γνωρίζοντας την - διαπιστωµένη από πολλές έρευνες - αντιστρόφως ανάλογη πορεία του ενδιαφέροντος των µαθητών για τις θετικές επιστήµες όσο ανεβαίνουµε στις σχολικές βαθµίδες [9]. -Ενίσχυση επικοινωνίας µεταξύ µαθητών Τέλος, δύο ακόµα θετικά συµπεράσµατα του προγράµµατος e-hermes αφορούν στην ενίσχυση της επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών παράγοντας ιδιαίτερα σηµαντικός για την επιδιωκόµενη συνεργατική µάθηση- και για την εξοικείωση των µαθητών µε τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Εικ. 7: Γνωστικό αντικείµενο Εικ.8: Γνώσεις στις φυσικές επιστήµες Η γραφική παράσταση της Εικ. 7 συγκρίνει τις επισκέψεις των µαθητών στο «κοινωνικό» (µωβ χρώµα) και στο «επιστηµονικό» (γαλάζιο χρώµα) Βulletin Βoard κατά τη διάρκεια του εφαρµογής του προγράµµατος. Ενώ στην αρχή του προγράµµατος το πλήθος των µηνυµάτων που αντάλλαξαν οι µαθητές στο «κοινωνικό-s 2» Βulletin Βoard υπερίσχυσε του «επιστηµονικού-s 1», µετά την εισαγωγή του τηλεδιάσκεψης και της «επιστηµονικής ερώτησης του µήνα» προς τους µαθητές η κατάσταση αντιστράφηκε. Αξιολόγηση του προγράµµατος YouRΑ Η αξιολόγηση του προγράµµατος YouRa εντοπίστηκε στα εξής πεδία: - Εµπέδωση του γνωστικού αντικειµένου. Στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου που αφορούσαν το γνωστικό αντικείµενο (γενικότερα τις φυσικές επιστήµες) τα αποτελέσµατα ήταν ικανοποιητικά (Εικ. 8). Παρατηρείται αύξηση των ορθών απαντήσεων και στις δύο οµάδες, µε µεγαλύτερη όµως εκείνης της οµάδας πειραµατισµού. 578

5 Εικ. 9: Πειραµατική διαδικασία Εικ. 10: Εργασία σε οµάδες -Εξοικείωση µε την πειραµατική πρακτική Μάλιστα, ενώ στην οµάδα ελέγχου το ποσοστό των σωστών απαντήσεων παραµένει σταθερό ή µειώνεται, στην οµάδα πειραµατισµού αυξάνεται (Εικ. 9). To αποτέλεσµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό διότι η εξοικείωση µε την πειραµατική πρακτική ήταν ένας από τους κύριους στόχους του προγράµµατος. -Εξοικείωση µε τη χρήση των γραφικών παραστάσεων Οι µαθητές της οµάδας πειραµατισµού ερµήνευσαν ορθότερα τις γραφικές παραστάσεις του ερωτηµατολογίου σε σχέση µε αυτούς της οµάδας ελέγχου, κάτι που αποτελούσε βασικό στόχο του προγράµµατος. - Συνεργατική µάθηση Η συνεργασία ως παράγοντας που διευκολύνει τη µάθηση, δεν επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, αν σταθεί κανείς στη µορφή της γραφικής παράστασης της εικόνας 10. Στη χαρακτηριστική ερώτηση «αν πιστεύεις ότι είναι ευκολότερο να κατανοήσεις ένα ζήτηµα όταν εργάζεσαι σε οµάδες» οι µαθητές που συµµετείχαν σε ένα πρόγραµµα συνεργατικής µάθησης προτίµησαν την ατοµική εργασία από τη συνεργασία. Βέβαια, εδώ αξίζει να σηµειωθεί το ήδη πολύ υψηλό ποσοστό των µαθητών και των δύο οµάδων που υποστηρίζουν τη συνεργατική µάθηση πριν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος. Το υψηλό αυτό ποσοστό µεταβάλλεται πολύ λίγο (αρνητικά, βέβαια, για την οµάδα πειραµατισµού και θετικά για την οµάδα ελέγχου). Αναφορές [1] Apostolakis E. et al The e-hermes project. Open Distance Learning in secondary education, εκδόσεις ΕΠΙΝΟΙΑ, Χαλάνδρι, [2] Apostolakis E. et al The "Young Researchers in Action" project - An Open Distance Learning application for elementary school, European Distance Education Network Conference, Lisbon 2000 [3] Newton D Making Science education relevant. Kogan Page, London, 1988 [4] Sandford Trevor. Investigations in action. Physics Education, Vol.23, 1988 [5] Hodson Derek. In search of a meaningful relationship: an exploration of some issues relating to integration in science and science education. International Journal of Science Education, [6] Gangoli S, Gurumurthy C. A study of the effectiveness of a guided open - ended approach to physics experiments. International Journal of Science Education, Vol.17, No.2, 1995 [7] Todt Eberhard. Schülerempfehlungen für einen interessanten Physikunterricht. Naturwissenschaften im Unterricht Physik, Vol.4, No.17,

6 [8] Lechner Hans Joachim. Schülerinteressen im Physikunterricht in der Sekundarstufe I. Physik in der Schule, Vol.30, No.3, [9] Σάββας Σ. Το ερευνητικά εξελισσόµενο µοντέλο διδασκαλίας διδακτορική διατριβή, εκδόσεις ΕΠΙΝΟΙΑ, Χαλάνδρι,

Η «Εκπαίδευση Από Απόσταση» Σαν Υποστηρικτική Τεχνική Στη Διδασκαλία Μαθημάτων Της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η «Εκπαίδευση Από Απόσταση» Σαν Υποστηρικτική Τεχνική Στη Διδασκαλία Μαθημάτων Της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Η «Εκπαίδευση Από Απόσταση» Σαν Υποστηρικτική Τεχνική Στη Διδασκαλία Μαθημάτων Της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καριπίδης Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Δ/νσης Β /θμιας Εκπ/σης Δράμας nikar@dra.forthnet.gr plinet@dide.dra.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου

Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου Παναγιώτης Σ. Aναστασιάδης (*), Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ζωή των εκπαιδευοµένων, καθώς δεν απαιτείται µετακίνηση και διαµονή αλλού από το χώρο ζωής και εργασίας, ευελιξία ως προς τις ώρες και το χρόνο

ζωή των εκπαιδευοµένων, καθώς δεν απαιτείται µετακίνηση και διαµονή αλλού από το χώρο ζωής και εργασίας, ευελιξία ως προς τις ώρες και το χρόνο ια βίου µάθηση, Νέες Τεχνολογίες και ιαδικτυακή Επιµόρφωση από απόσταση : Αντιλήψεις συµµετεχόντων στην Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π. Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής,.Π.Θ., Τ.Ε.Φ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα

ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα Παύλος Ρήγας, Νίκος Βαλανίδης (*) pavlosrigas@hotmail.com, nichri@ucy.ac.cy Πανεπιστήµιο Κύπρου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Α. Τζιµογιάννης 1 ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων, ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω Διαδικτύου: Η Δημιουργία και ο Συντονισμός μιας Κοινότητας Μάθησης

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω Διαδικτύου: Η Δημιουργία και ο Συντονισμός μιας Κοινότητας Μάθησης Hlapanis G. & Dimitracopoulou A. (2005). Continuous Education of Teachers through Internet: The creation and the monitoring of a Community of Learning. In (Editor). Α.Lionarakis, Proceedings of the 3 rd

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη «Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη Χ. Αποστολούμη 1, Μ. Καραβελάκη-Καπλάνη 2, Ε. Γρηγοριάδης 3 1 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Εισαγωγή. ΠΜΣ Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, Α.Π.Θ., 3 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εκπαίδευση Ενηλίκων, 4 3 ο Ε.Κ. Λάρισας

Περίληψη. Εισαγωγή. ΠΜΣ Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, Α.Π.Θ., 3 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εκπαίδευση Ενηλίκων, 4 3 ο Ε.Κ. Λάρισας Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική μελέτη της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού περιεχομένου των προγραμμάτων Λιόβας Δημήτριος 1, Δέγγλερη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πλήρες Διαδραστικό Περιβάλλον με Δυναμικές Προσομοιώσεις του μικροκόσμου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες

Ένα πλήρες Διαδραστικό Περιβάλλον με Δυναμικές Προσομοιώσεις του μικροκόσμου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Προφορικές εργασίες Ένα πλήρες Διαδραστικό Περιβάλλον με Δυναμικές Προσομοιώσεις του μικροκόσμου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνος Ανδρ. Μιτζήθρας, Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining»

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» «Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» Μαρίνα Γούλα 1, Φεσάκης Γεώργιος 2 1 ΠΕ 06 - Med, 3 ο ΕΠΑΛ Ταύρου Αττικής marina_goula@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 227-245, 2015

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 227-245, 2015 Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 227-245, 2015 Δημιουργία και υποστήριξη Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων: η μελέτη περίπτωσης Κοινότητας Κατάρτισης Εκπαιδευτικών με

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Περιβαλλόντων Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για τη ιδασκαλία και τη Μάθηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αξιοποίηση Περιβαλλόντων Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για τη ιδασκαλία και τη Μάθηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αξιοποίηση Περιβαλλόντων Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για τη ιδασκαλία και τη Μάθηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση Χαράλαµπος Μουζάκης PhD, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Παντελής Μπαλαούρας Ερευνητής, Τµήµα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

«Η διδακτική αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στην Τεχνική Εκπαίδευση με το εργαλείο Click to Meet»

«Η διδακτική αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στην Τεχνική Εκπαίδευση με το εργαλείο Click to Meet» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η διδακτική αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στην Τεχνική Εκπαίδευση με το εργαλείο Click to Meet» Ελισάβετ Καραγιάννη 1, Σωτηρία Σταυροπούλου 2, Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών του Νομού Αχαΐας The

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

«Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΜΗ «Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής

Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 331 Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής.Ψύλλος 1, Π.Αργυράκης 2, Ι.Βλαχάβας 3, Ε.Χατζηκρανιώτης 2, Γ.Μπισδικιάν 1, Ι.Ρεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 489 Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων Ε. Σταυρίδου, Καθηγήτ., Παιδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Αβραμίδου Μαργαρίτα (ΠΕ20), Αραβίδου Ευδοξία amargarit@csd.auth.gr, aravidou@csd.auth.gr Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 3 Αλεξανδρούπολη, Μάρτιος 2015 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ. Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Διδάκτωρ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της σχολικής εκπαίδευσης στη διαµόρφωση των γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ των µελλοντικών εκπαιδευτικών

Ο ρόλος της σχολικής εκπαίδευσης στη διαµόρφωση των γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ των µελλοντικών εκπαιδευτικών Ο ρόλος της σχολικής εκπαίδευσης στη διαµόρφωση των γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ των µελλοντικών εκπαιδευτικών Ελένη Ντρενογιάννη Λέκτορας Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - εσλή έσποινα, Ο ρόλος των γονέων στην προετοιµασία των παιδιών στα µαθηµατικά του Σχολείου: Οι απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών. - ηµητριάδου Ελένη, υνατότητες και περιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα