Konkursna dokumentacija

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Konkursna dokumentacija"

Transcript

1 Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet Hajduk Veljkova br. 3, Novi Sad, Srbija Telefon: (021) ; faks (021) Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 1/ nabavka staklenog i potrošnog materijala za laboratorijske namene Decembar 2014 Strana 1 od 64

2 Na osnovu ĉlana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, u daljem tekstu: Zakon), ĉlana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i naĉinu dokazivanja ispunjenosti uslova ( Službeni glasnik Republike Srbije br. 29/2013 i 104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 1/2015 zavedene pod brojem 08-35/1-1 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku koje je zavedeno pod brojem 08-35/1-2, pripremljena je: Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 1/ nabavka staklenog i potrošnog materijala za laboratorijske namene Konkursna dokumentacija sadrži sledeća poglavlja: I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI Podaci o Naruĉiocu Vrsta postupka javne nabavke Predmet javne nabavke Cilj postupka Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka Napomena ukoliko se sprovodi elektronska licitacija Kontakt (lice ili služba)... 4 II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE Predmet javne nabavke Partije... 4 III TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE,... 5 IV TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA V USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA VI UPUTSTVO PONUĐAĈIMA KAKO DA SAĈINE PONUDU Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena Naĉin na koji ponuda mora da bude saĉinjena i rok za podnošenje iste Partije Ponuda sa varijantama Naĉin izmene, dopune i opoziva ponude Uĉestvovanje u zajedniĉkoj ponudi ili kao podizvoċaĉ Ponuda sa podizvoċaĉem Zajedniĉka ponuda Naĉin i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude Zahtevi u pogledu naĉina, roka i uslova plaćanja Zahtevi u pogledu garantnog roka Zahtev u pogledu roka isporuke Zahtev u pogledu roka važenja ponude Valuta i naĉin na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi Strana 2 od 64

3 11. Podaci o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl., a koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci Podaci o vrsti, sadržini, naĉinu podnošenja, visini i rokovima obezbeċenja ispunjenja obaveza ponuċaĉa Zaštita poverljivosti podataka koje Naruĉilac stavlja ponuċaĉima na raspolaganje, ukljuĉujući i njihove podizvoċaĉe Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude Dodatna objašnjenja od ponuċaĉa posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuċaĉa odnosno njegovog podizvoċaĉa Dodatno obezbeċenje ispunjenja ugovornih obaveza ponuċaĉa koji se nalaze na spisku negativnih referenci Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor i metodologija za dodelu pondera za svaki element kriterijuma Elementi kriterijuma na osnovu kojih će Naruĉilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuċenom cenom Poštovanje obaveza koje proizlaze iz važećih propisa Korišćenje patenta i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica Naĉin i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuċaĉa Rok u kojem će ugovor biti zakljuĉen VII OBRAZAC PONUDE Opšti podaci o ponuċaĉu Ponudu podnosi: Podaci o podizvoċaĉu Podaci o uĉesniku u zajedniĉkoj ponudi Cena i ostali relevantni podaci VIII MODEL UGOVORA IX OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI X OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE XI OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI XII OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ĈL. 75. ST. 2. ZAKONA Strana 3 od 64

4 1. Podaci o Naručiocu I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI Naruĉilac: MEDICINSKI FAKULTET U NOVOM SADU Adresa: Hajduk Veljkova 3, Novi Sad Internet stranica: 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se ureċuju javne nabavke. 3. Predmet javne nabavke Predmet javne nabavke je nabavka namene staklenog i potrošnog materijala za laboratorijske 4. Cilj postupka Postupak javne nabavke se sprovodi radi zakljuĉenja ugovora o javnoj nabavci dobara. 5. Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka Nije u pitanju rezervisana nabavka. 6. Napomena ukoliko se sprovodi elektronska licitacija Ne sprovodi se elektronska licitacija. 7. Kontakt (lice ili služba) Lice za kontakt: Biljana Božin E - mail adresa: 1. Predmet javne nabavke 2. Partije II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE Predmet javne nabavke je nabavka staklenog i potrošnog materijala za laboratorijske namene Oznaka iz opšteg reĉnika nabavke: proizvodi od stakla za laboratorijske namene. Nabavka nije oblikovana po partijama. Strana 4 od 64

5 III TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, Tehniĉke karakteristike proizvoda iskazane u tabeli R.br. Opis 1* Ĉaša, niska forma, 5 ml kom. 1 2* Ĉaša, niska forma, 10 ml kom. 1 3* Ĉaša, niska forma, 25 ml kom. 1 4* Ĉaša, niska forma, 50 ml kom. 1 5* Ĉaša, niska forma, 100 ml kom. 1 6* Ĉaša, niska forma, 250 ml kom. 1 7* Ĉaša, niska forma, ml kom. 1 8* Ĉaša, visoka forma, 400 ml kom. 1 9* Ĉaša, visoka forma, 600 ml kom. 1 10* Ĉaša, visoka forma, 800 ml kom. 1 11* Ĉaša, visoka forma, 1000 ml kom. 1 12* Ĉaša, visoka forma, 2000 ml kom. 1 Ĉaša za filtraciju (filter beaker),sa izlivom, debeli zid,1000 ml, 13* approx.graduacija,dim.105x160mm(rxh) kom. 1 Ĉaša za filtraciju (filter beaker),sa izlivom, debeli zid, 2000 ml, 14* approx.graduacija,dim.135x195mm(rxh) kom. 1 Ĉaša za filtraciju (filter beaker),sa izlivom, debeli zid,3000 ml, 15* approx.graduacija,dim.157x205mm(rxh) kom. 1 Ĉaša za filtraciju (filter beaker),sa izlivom, debeli zid,5000 ml, 16* approx.graduacija,dim.182x256mm(rxh) kom. 1 Ĉaša za filtraciju (filter beaker),sa izlivom, debeli zid,10000 ml, 17* approx.graduacija,dim.225x340mm(rxh) kom. 1 Ĉaša za filtraciju (filter beaker),sa izlivom, debeli zid,15000 ml, 18* approx.graduacija,dim.260x390mm(rxh) kom. 1 Ĉaša za filtraciju (filter beaker),sa izlivom, debeli zid,20000 ml, 19* approx.graduacija,dim.285x430mm(rxh) kom. 1 20* Ĉaša bez izliva,100 ml, 50 x78 mm (RXH) kom. 1 Pipeta graduisana, klasa AS, 0,5 ml, podela 21* 0,01ml, sa potpunim ispustom kom. 1 Pipeta graduisana, klasa AS, 1 ml, podela 0,01ml, 22* sa potpunim ispustom kom. 1 Pipeta graduisana, klasa AS, 2 ml, podela 0,02ml, 23* sa potpunim ispustom kom. 1 Pipeta graduisana, klasa AS, 5 ml, podela 0,05ml, 24* sa potpunim ispustom kom. 1 Pipeta graduisana, klasa AS, 10 ml, podela 0,1ml, 25* sa potpunim ispustom kom. 1 26* Pipeta graduisana, klasa AS, 25 ml, podela 0,1ml, kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 5 od 64

6 R.br. Opis sa potpunim ispustom Pipeta graduisana, klasa AS, 50 ml, podela 0,1ml, 27* sa potpunim ispustom kom. 1 Pipeta graduisana, klasa AS, 100 ml, podela 28* 0,2ml, sa potpunim ispustom kom. 1 Pipeta sa klipom graduisana,zapremina 25 ml podela 0,1 ml, A klasa, AR-Glass, plava 29* graduacija kom. 1 Pipeta sa klipom graduisana,zapremina 50 ml podela 0,2 ml, A klasa A, AR-Glass, plava 30* graduacija kom. 1 Pipeta sa klipom graduisana,zapremina 100 ml podela 1 ml, A klasa A, AR-Glass, plava 31* graduacija kom. 1 Pipeta graduisana, plastiĉna (PP), 5 ml,podela 32 0,1ml, plava graduacija kom. 1 Pipeta graduisana, plastiĉna (PP), 10 ml,podela 33 0,1ml, plava graduacija kom. 1 Pipeta po Pasteru, 2ml, staklena,dim. 7x225 mm 34* (RxH) kom. 1 Pipeta trbušasta, klasa AS, 50 ml,ar-glass,plava 35* graduacija kom. 1 Pipeta trbušasta, klasa AS, 100 ml,ar- 36* Glass,plava graduacija kom. 1 Pipeta po Pasteru, plastiĉna, zapremina 1 ml, 37 sterilna, pojedinaĉno upakovana kom. 1 Pipeta po Pasteru, plastiĉna, zapremina 3 ml, 38 sterilna, pojedinaĉno upakovana kom. 1 Pipeta po Pasteru, PE-LD, zapremina 3,5 ml, 39 podela 0,5ml, L 152 mm kom. 1 Lonĉići za žarenje,od alsinta, za temperature > 1700 C, sadržaj Al2O3: 99.7 %., visoka forma, kapacitet 350 ml, gornji preĉnik 85 mm, donji fi mm, visina 100 mm kom. 1 Lonĉići za žarenje,od alsinta za temperature > 1700 C, sadržaj Al2O3: 99.7 %.,visoka forma, kapacitet 45 ml, gornji preĉnik 42 mm, donji fi mm, visina 54 mm kom. 1 Lonĉići za žarenje,providni, kvarcni (quartz glass), medium veliĉina, 49ml,dim.Ø 50x40 42 (RxH) kom. 1 Posuda za vaganje, 110 ml, DIN 12605,visoka 43* forma, dim.50x80mm(rxh) kom. 1 Posuda za vaganje dim. 40x50mm(RxH), visoka 44* forma kom Sahatno staklo, PTFE, R-30mm kom Sahatno staklo, PTFE, R-100mm kom Sahatno staklo,ptfe, R-150mm kom. 1 Ĉaša,5 ml, PTFE, sa ojaĉanim rubom i izlivom, 48 bez graduacije kom. 1 Ĉaša,100 ml, PTFE, sa ojaĉanim rubom i izlivom, 49 bez graduacije kom. 1 Ĉaša,500 ml, PTFE, sa ojaĉanim rubom i izlivom, 50 bez graduacije kom. 1 Ĉaša,1000 ml, PTFE, sa ojaĉanim rubom i 51 izlivom, bez graduacije kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 6 od 64

7 R.br. Opis Ĉaša,2000 ml, PTFE, sa ojaĉanim rubom i izlivom, bez graduacije kom * Sahatno staklo R 100 mm kom. 1 54* Sahatno staklo R 150 mm kom. 1 55* Sahatno staklo R 250 mm kom. 1 56* 57* 58* 59* 60* 61* 62* 63* 64* 65* 66* 67* 68* 69* 70* 71* 72* 73* 74* 75* Menzura staklena graduisana A klasa, vf, 10 ml, plava graduacija kom. 1 Menzura staklena graduisana A klasa, vf, 25 ml, plava graduacija kom. 1 Menzura staklena graduisana A klasa, vf,50 ml, plava graduacija kom. 1 Menzura staklena graduisana A klasa, vf,100 ml, plava graduacija kom. 1 Menzura staklena graduisana A klasa, vf 250 ml, plava graduacija kom. 1 Menzura staklena graduisana A klasa,vf 1000 ml, plava graduacija kom. 1 Menzura staklena niska forma, 10ml, H 90 mm, heksagonalna stopa kom. 1 Menzura staklena niska forma, 25ml, H 115 mm, heksagonalna stopa kom. 1 Menzura staklena niska forma, 50ml, H 145 mm, heksagonalna stopa kom. 1 Menzura staklena niska forma, 100ml, H 165 mm, heksagonalna stopa kom. 1 Menzura staklena niska forma, 250ml, H 195 mm, heksagonalna stopa kom. 1 Menzura staklena niska forma, 500ml, H 250 mm, heksagonalna stopa kom. 1 Menzura staklena niska forma, 1000ml, H 285 mm, heksagonalna stopa kom. 1 Menzura staklena niska forma, 2000ml, H 340 mm, heksagonalna stopa kom. 1 Menzura za mućkanje,1000 ml,ns 45/40,A klasa, sa pp ĉepom, H-510 mm kom. 1 Menzura za mućkanje,2000 ml,ns 45/40, A klasa,sa pp ĉepom, H-610 mm kom. 1 Epruveta za centrifugu,staklena, okruglo dno, 25 ml, 24 x 100 mm (RxH) kom. 1 Epruveta za centrifugu,staklena, okruglo dno, 80 ml, 44 x 100 mm (RxH) kom. 1 Epruveta za centrifugu,staklena, okruglo dno, 250 ml, 56 x 147 mm (RxH) kom. 1 Epruveta staklena graduisana sa šlifom 10 ml,podela 0,1 ml, NS 12/21, PP ĉep, dim.17x200mm (RxH) 1 76* Epruveta staklena graduisana sa šlifom 30 ml,podela 0,5 ml, NS 14/23, PP ĉep, dim.19x220mm (RxH) kom. 1 77* Levak stakleni R300 mm, L-175mm kom. 1 78* Erlenmajer sa šlifom,ns 29/32,100ml, stakleni ĉep 29/32 kom. 1 79* Erlenmajer sa šlifom,ns 29/32,200ml, stakleni ĉep 29/32 kom. 1 80* Erlenmajer sa šlifom,ns 45/40,250ml, stakleni ĉep, 45/40 kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 7 od 64

8 R.br. Opis Erlenmajer sa šlifom,ns 29/32,300ml, stakleni 81* ĉep, 29/32 kom. 1 Erlenmajer sa šlifom,ns 45/40,500ml, stakleni 82* ĉep 45/40 kom. 1 Erlenmajer sa šlifom,ns 29/32,1000ml, stakleni 83* ĉep 29/32 kom. 1 84* Erlenmajer široko grlo, 3 l kom. 1 85* Erlenmajer široko grlo, 5 l kom. 1 Balon, okruglo dno, 500ml, sa 3 šlifovana grla * x 29/32 (centralno) + 2 x 19/26 kom. 1 Balon, okruglo dno, 2000ml, sa 3 šlifovana grla - 87* 1 x 29/32 (centralno) + 2 x 29/32 kom. 1 Odmerna tikvica, trapezoidna, sa staklenim ĉepom,a klasa, 1 ml, NS 7/16, sa plavom 88* graduacijom kom. 1 Odmerna tikvica, trapezoidna, sa staklenim ĉepom,a klasa, 2 ml, NS 7/16,sa plavom 89* graduacijom kom. 1 Odmerna tikvica, trapezoidna, sa staklenim ĉepom,a klasa, 5 ml, NS 7/16,sa plavom 90* graduacijom kom. 1 Odmerna tikvica, trapezoidna, sa staklenim ĉepom,a klasa, 10 ml, NS 10/19,sa plavom 91* graduacijom kom. 1 Odmerna tikvica, trapezoidna, sa staklenim ĉepom,a klasa, 20 ml, NS 10/19,sa plavom 92* graduacijom pak 1 Odmerna tikvica, trapezoidna, sa staklenim ĉepom,a klasa, 25 ml, NS 10/19,sa plavom 93* graduacijom kom. 1 Odmerna tikvica, trapezoidna, sa staklenim ĉepom,a klasa, 50 ml, NS 12/21,sa plavom 94* graduacijom kom. 1 Odmerna tikvica, sa staklenim ĉepom, A klasa, 95* 100 ml, NS 14/23 kom. 1 Odmerna tikvica, sa staklenim ĉepom, A 96* klasa,200 ml, NS 14/23 kom. 1 Odmerna tikvica, sa staklenim ĉepom, A 97* klasa,250 ml, NS 14/23 kom. 1 Odmerna tikvica, sa staklenim ĉepom, A 98* klasa,500 ml, NS 19/26 kom. 1 Odmerna tikvica,sa staklenim ĉepom, A 99* klasa,1000 ml, NS 24/29 kom. 1 Odmerna tikvica,sa staklenim ĉepom, A 100* klasa,2000 ml,ns 29/32 kom. 1 Kolona za hromatografiju,dužina 800mm, sa PTFE slavinom,sa šlifom na gornjem kraju-ns 101* 29/32 kom. 1 Levak, stakleni,borsilkatni 3.3, R 35 mm, R cevi 102* 6 mm kom. 1 Levak,stakleni,borsilkatni 3.3, R 40 mm, R cevi 103* 6 mm kom * Levak,stakleni, R 150 mm, R cevi 16 mm kom. 1 Levak za brzu filtraciju, analitiĉki, 105* 65x200mm(RxH) kom * Levak za brzu filtraciju, analitiĉki, kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 8 od 64

9 R.br. 107* * 111* 112* 113* 114* 115* 116* 117* 118* 119* 120* * 123* Opis 80x210mm(RxH) Levak za brzu filtraciju, analitiĉki, 110x265mm(RxH) kom. 1 Posuda plastiĉna sa debelim zidom blago konusnog oblika, sa navojnim zatvaraĉem (jars with screw cap),pe-ld, 5 ml, dim.23x34mm(rxh) kom. 1 Posuda plastiĉna, sa navojnim zatvaraĉem (jars with screw cap),pe-ld, 30 ml, dim.37x53mm(rxh) kom. 1 Boca sa navojem,1000ml, svetla,gl 45 sa PP ĉepom i zaštitinim prstenom,autoklavabilna a 121 C kom. 1 Boca sa navojem,10000ml, svetla,gl 45 sa PP ĉepom i zaštitinim prstenom,autoklavabilna na 121 C kom. 1 Boca sa navojem,20000ml, svetla,gl 45 sa PP ĉepom i zaštitinim prstenom,autoklavabilna na 121 C kom. 1 Reagens boca od 1000 ml usko grlo NS 29/32 mm, sa šlifovanim staklenim ĉepom, tamna, 107x200 mm dxh, kom. 1 Reagens boca od 500 ml usko grlo NS 24/29 mm, sa šlifovanim staklenim ĉepom, tamna, 86 x 164mm dxh kom. 1 Reagens boca od 250 ml usko grlo NS 19/26 mm, sa šlifovanim staklenim ĉepom, tamna, 70x133 mm dxh kom. 1 Reagens boca od 250 ml usko grlo,nb 19/26mm, sa šlifovanim staklenim ĉepom, svetla, 70x133 mm dxh kom. 1 Boca za prah od 500 ml široko grlo NB 45/40 mm sa šlifovanim staklenim ĉepom, svetla, 86x163mm dxh kom. 1 Boca za prah od 1000 ml široko grlo NB 60/46mm sa šlifovanim staklenim ĉepom, svetla, 107x201mm dxh kom. 1 Boca za prah od 2000 ml široko grlo NB 60/46 mm sa šlifovanim staklenim ĉepom, tamna, 133x247mm dxh kom. 1 Boca za prah od 5000 ml široko grlo NB 85/55 sa šlifovanim staklenim ĉepom, tamna, 182x358 mm (dxh) kom. 1 Ĉaure celulozne, grade 30, dim. 33x80mm (RxH),1/25 pak 1 Mikrobireta po Bangu, sa postoljem/stalkom,10 ml A klasa, sa Schellbach-crtom kom. 1 Automatska bireta po Pelletu, 50ml,PTFE slavina,a klasa,sa Schellbach crtom tamna, komplet (pumpica,boca 2000ml) kom. 1 Ultra-mikro kiveta za fluoroscenciju, optiĉki put 3x3mm,centre high 15mm, zapremine 45µl, 45x12,5x12,5mm (HxWxD) type QS Hellma ili ekvivalent kom. 1 Ultra mikro kiveta, kvarcna sa PE zatvaraĉem,zapremina punjenja 10µl, duzina optiĉkog puta kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 9 od 64

10 R.br. Opis 10 mm,8,5mm centre high, type Hellma ili ekvivalent Mikro tuba,2 ml,samostojeća (self-standing), PP,graduisana, sterilna, sa navojnim silikonskim ĉepom, za rad na temperaturama -196 C do 121,sa markiranim poljem za oznaĉavanje,dna,dnaase,rnaase-free, nontoxic,pakovanje 126 1/500 kom. pak 1 Boĉica sa kapaljkom i poklopcem (droping 127 bottles),50ml, PTFE,dim.43x100mm(RxH) kom. 1 Boĉica sa kapaljkom i poklopcem (droping 128 bottles),,25ml, PTFE,dim.33x93mm(RxH) kom. 1 Nastavci za steper (PD-Tips sterile),2,5ml, pojedinaĉno upakovani, ß-sterile/endotoxin-free, 129 1/100 pak 1 Nastavci za steper (PD-Tips sterile),5ml, pojedinaĉno upakovani, ß-sterile/endotoxin-free, 130 1/100 pak 1 Nastavci za steper (PD-Tips sterile),12,5ml, pojedinaĉno upakovani, ß-sterile/endotoxin-free, 131 1/100 pak 1 UV-mikro kivete plastiĉne,za fotometrijsko odreċivanje proteina, sterilne, pojedinaĉno upakovane,min zapremine uzorka od 70 µl, 132 centaer height 8,5 mm, 1/100 pak 1 Stalak za epruvete od nerċajuĉieg ĉelika, broj mesta 48 (4x12), LxWxH(250x90x70 mm), za 133 epruvete R18xH18, autoklavibilni kom. 1 Stalak za epruvete od ĉelika prevuĉen poliamidom, broj mesta 100 (10x10), LxWxH(210x210x70 mm), za epruvete 134 R18xH18, kom. 1 Petri posuda sa poklopcem, od nikla, x20mm,RXH,zapremina 50 ml kom. 1 Petri posuda sa poklopcem,od nikla, x20mm,RXH,zapremina 90 ml kom. 1 Petri posuda sa poklopcem, od nerċajućeg ĉelika, x25mm,RXH,zapremina 150 ml kom. 1 Petri posuda sa poklopcem,od nerċajućeg ĉelika, x25mm,RXH,zapremina 260 ml kom. 1 Petri posuda sa poklopcem,od nerċajućeg ĉelika, x30mm,RXH,zapremina 550 ml kom. 1 Magnetić cilindriĉnog oblika, PTFE, 57 x 27 mm 140 (LxØ) kom. 1 Magnetić cilindriĉnog oblika, PTFE, 159 x mm,(lxø) kom. 1 Avan porcelanski sa izlivom, glaziran spolja, 142 kapacitet 6000 ml, unutrašnji preĉnik 330 mm kom. 1 Avan sa stopom i izlivom, sa tuĉkom, izraċen od melamine formaldehiyde (MF), R 150mmXH mm autoklavibilan na 121 C kom * Balon OD, šlif 29/ ml kom * Balon OD, šlif 29/ ml kom * Balon OD, šlif 29/ ml kom * Balon OD, šlif 29/ ml kom Zdela cilindriĉna bez izliva za kristalizaciju, od kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 10 od 64

11 R.br * 154* Opis PTFE,kapacitet 180 ml, Ø 80 mm, visina 45 mm Zdela konusna sa izlivom za uparavanje, od PTFE,kapacitet 350 ml, Ø 100 mm, visina 60 mm kom. 1 Posuda za uparavanje visoka forma, od ĉelika 18/10, visina 160 mm spoljašnji preĉnik 200 mm, zapremina 5000 ml kom. 1 Ĉep silikonski, radna temperaturaod -60 do C,79x92x65mm,( donji preĉnik x gornji preĉnik x visina) kom. 1 Ĉep silikonski, radna temperaturaod -60 do C,94x107x65mm( donji preĉnik x gornji preĉnik x visina) kom. 1 Stakleni ĉep, DIN 12252, borsilikatno staklo, oktagonalnog oblika, NS 45/40 kom. 1 Stakleni ĉep, DIN 12252, borsilikatno staklo, oktagonalnog oblika, NS 29/32 kom. 1 Ĉep gumeni, DIN 12871, 79 x 92 x 65 mm ( donji preĉnik x gornji preĉnik x visina) kom. 1 Areometar, opseg 1,400-1,600 g/cm³ sa termometrom od 0-30/40 C, sa podelom na 1 C, sa plavim punjenjem. 350mm dužine kom. 1 Areometar sa amonijum hidroksidom,sa dve skale za masene procente i gustinu, opseg 0-35 masenih %, podela 0,5 masenih% kom. 1 Fotografske tacne (trays)od ĉelika 18/10 sa zaobljenim ivicama 500 x 330 x 100 mm( LXWXH) kom. 1 Ĉep konusni, PTFE,otporan na temperaturu do 270 C, NS 29/32 kom. 1 Mehaniĉka štoperica u metalnom kućištu, vrednost podeoka skale 1/5 sec, 60 minuta kom. 1 Posuda sa navojnim zatvaraĉem HDPE, za ĉuvanje žive, sa izuzetno debelim zidovima, zapremina 90 ml spoljašnji R 55 mm, unutrašnji R 50 mm, visina 62 mm, kom. 1 Kontejner od nerċajućeg ĉelika 18/8 za sterilizaciju petri posuda Ø 100 mm sa držaĉem za 20 komada, sterilizacija do max +150 C, Ø 120mmX H500 mm kom. 1 Kontejner od nerċajućeg ĉelika 18/8 za sterilizaciju pipeta. Ventilacija se može kontrolisati okretanjem poklopca. Baza i poklopac su obloženi silikonom. Može se sterilisati do max C, Ø 80mm x H 500 mm kom. 1 Laboratoriska tacne napravljene od tvrdog polivinil-hlorida PVC, za kiseline, dim 540x420x180mm LXWXH, bele boje kom. 1 Laboratoriska tacna sa zljebovima, napravljene od polivinil-hlorida PVC, termostabilne do 70, dim gornja 630x730mm LXW, dim dna 510x610 mm, visina 110mm crna boja, koristi se za bojenje gelova za elektroforezu kom. 1 Boca sa navojnim ĉepom,ptfe, hemijski inertna, temperaturna stabilnost od C, kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 11 od 64

12 R.br * 170* 171* Opis autoklavabilna, antiathezivna, zapremina 10 ml, 26x50 mm Øx H, unutrašnji Ø grla boce 12 mm Boca sa navojnim ĉepom usko grlo,ptfe, hemijski inertna, temperaturna stabilnost od C, autoklavabilna, antiathezivna, zapremina 50 ml, 43x76 mm Øx H, unutrašnji Ø grla boce 25 mm kom. 1 Boca sa širokim grlom sa navojnim ĉepom i graduacijom, LDPE, transparentna, zapremine 100 ml graduacije na 20 ml, 48 x 105 mm ØXH, navoj GL 32 kom. 1 Woulff's boca,1000 ml, sa tri šligovana grla NS24/29,spoljašnjeg Ø 113 mm, u skladu sa DIN 12480,autoklavabilna kom. 1 Vakuum boca sa olivom od polipropilena i zaptivkom od silikonske gume, u skladu sa DIN 12476, ISO 6556,autoklavabilna, zapremina ml kom. 1 Levak za odvajanje po Gilson-u, sa šlifovanim grlom 29/32 i PTFE slavinom, i PE ĉepom, zapremina 2000 ml, kom. 1 Špatula od temperiranog nerċajuĉeg ĉelika, sa drvenom drškom,ukupna duzina 415 mm kom. 1 Dvostruka semi mikro špatula od nerċajuĉeg ĉelika, ukupna duzina 140 mm, pravougaoni/ovalni završetak, pravougaonog kraja 35x7 mm LXW, ovalnom kraju 35x7 mm LXW kom. 1 Mikro špatula ravna, nerċajuĉeg ĉelika 18/10, sa heksagonalnom drškom, autoklavabilna,ukupna duzine 140 mm, sa širinom špatule od 3 mm kom. 1 Farmaceutska špatula, sa drvenom drškom, i seĉiva od nerċajuĉeg ĉelika obogaĉenog hromom, ukupna duzina 235 mm, duzina seĉiva 125 mm a širina 20 mm kom. 1 Farmaceutska špatula, sa drvenom drškom, i seĉiva od nerċajuĉeg ĉelika obogaĉenog hromom ukupna duzina 255 mm, duzina seĉiva 145 mm širina 22 mm kom. 1 Farmaceutska kašika-špatula, od nerċajuĉeg ĉelika 18/10, široka forma, autoklavabilna, ukupna duzina 320 mm,kašika WXL 45 x 110 mm, WXL špatule 32 x115 mm kom. 1 Špatula dvostrana, PTFE, fleksibilna, visoka hemijska i temperaturna stabilnost, LXW 150 x 16 mm, debljina 4 mm, tezina 19 gr, autoklavabilna, kom. 1 Kašika dvostruka za hemikalije, od ĉelika 18/9 visoke ĉistoće, sa zaobljenom drškom, autoklavabilna, ukupna duzina 300 mm, kašika I, 20/25 mm W X L, kašika II, 35/45 mm kom. 1 Kašika -špatula od porcelana prema DIN 40680, temperaturno stabilna do C, visoko rezistentna na hemijske i fiziĉke uticaje ukupna duzina 300 mm kom. 1 Pinceta- forceps od nerċajuĉeg ĉelika 18/8, namenjena za prihvat filter papira, cover slips, kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 12 od 64

13 R.br. Opis ukupna širina 12 mm duzina 125 mm autoklavabilna Stalak za epruvete Ø 30, PTFE, izvaredne hemijske otpornosti na temperarurma od C, 4 mesta, dužine 180 mm, širine 60 mm 182 visine 80 mm kom. 1 Traka za kontrolu sterilnosti autoklava, 121 º C minuta,.l 50m, širina 19 mm kom. 1 Kada za hromatografiju, od stakla jako debelih zidova sa ravnim dnom i brušenim obodom, zaobljenih krajeva, pravougonog poklopca, glatke površine osnove dim 200 x200 mm sa pet 184 žljebova,za 5 ploĉa(chromatography tanks) kom. 1 Ĉetka za pranje ĉaša, ukupne dužine 400 mm, ĉekinja Ø 40 mmx dužina 250 mm, ĉetka izraċena 185 od najlona kom. 1 Rukavice prema EN 388 i EN 407, za temperature do +800 C, sa visokim stepenom zaštite od plamena i toplote dužina 36 cm, 186 univerzalne veliĉine kom. 1 Precizni živin termometar,opseg od podela 0,1 C, dužina 420 mm, sa PTFE 187 kućištem rezistentnim do +200 C kom. 1 Keramiĉka ploĉa temperaturne rezistencije C dimenzije 160 x 160 x 5 mm kom. 1 Stalak od dur aluminijma sa postoljem, postolje u obliku H,dužine postolja 500 mm širina stranice postolja 250 mm, sa tri vertikalne šipke visine 800 mm, i sa dve horizalne šipke dužine 500 mm 189 povezanih sa 6 "P" type bosshead (support stand) kom. 1 Boca sa pipetom kapalicom, staklena,od 50 ml, 190* 130 mm H, svetla kom. 1 Boca sa kapalicom, staklena, od 100 ml, 150 mm 191* H, svetla kom. 1 Boca za destilovanu vodu skaklena sa šlifovanom slavinom i šlifovanim zatvaraĉem.din 12037, zapremina 10 lit. Preĉnik dna 234 mm, visina * mm. Šlif grla 60/46, slif slavine 29/32 kom. 1 Boca za destilovanu vodu staklena sa šlifovanom slavinom i šlifovanim zatvaraĉem.din 12037, zapremina 20 lit. Preĉnik dna 300 mm, visina 193* 492mm. Šlif grla 60/46, šlif slavine29/32 kom Makaze od ĉelika, tupo/tupo, dužina 160 mm kom Makaze od ĉelika, oštro/oštro, dužina 160 mm kom. 1 Silikonska temperaturna zaštita za prste(-60 do C), reljefna ( hand protestor ) kom. 1 Kapice za pipete kapaljke 2 ml, dužina 53 mm, 197 silikonske, autoklavabilna kom. 1 Špric boca, široko grlo, sa natpisom ( aceton, crveni ĉep), fleksibilna(pe-ld), sa ventilom 198 ( venting valve ), 500ml kom. 1 Špric boca, široko grlo, sa natpisom ( metanol, zeleni ĉep), fleksibilna(pe-ld), sa ventilom 199 ( venting valve ), 500ml kom. 1 Boca široko grlo,za ĉuvanje rastvora i standarda, 200 PFA, otporna na temperature od -200 do 260 C, kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 13 od 64

14 R.br * Opis 1000ml Boca široko grlo,za ĉuvanje rastvaraĉa i standarda, PFA, otporna na temperature od -200 do 260 C, 2000ml, H-245 mm kom. 1 Eksikator sa vakuumom, R 300mm, sa slavinom NB 24/29, porcelanski deo komplet kom. 1 Špric filteri, RC (regenerisana celuloza), 25/45 (Diameter (mm/ Pore Size (μm), 1/1000 (pakovanje od 1000 kom.) pak 1 Špric filteri (Inline Syringe Filter with PTFE membrane), Diameter 50mm, pore size 0,45um, set=10kom pak 1 Rukavice nitrilne za jednokratnu upotrebu, AQL sertifikat, pak. 200kom, plave boje, vel pak. 1 Naoĉare, tamne, zaštita od radijacije,en 166, DIN 5, UV-IR kom. 1 Papir za hromatografiju,pure cellulose, debljiina 0,18mm,dim.460x570mm, 100 listova pak 1 Papir za hromatografiju,elektroforezu,kao blotting paper pure cellulose, debljiina 0,34mm,dim.460x570mm, 100 listova pak 1 Mini cooler, polikarbonatni (PC),punjenjenetoksiĉni gel, 60 min. na temperaturi od -20 C, sa 12 mesta za mikrocentrifuške epruvete od 0,5ml do 2ml kom. 1 Mikrocentrifuške epruvete sa poklopcem, plastiĉne, 1,5ml, u boji (zelena),1000 kom. pak. 1 Mikrocentrifuške epruvete sa poklopcem, plastiĉne, 1,5ml, u boji (žuta),1000 kom. pak 1 Kvantitativni filter papir, plava traka, R 185mm, 84g/m², a100 pak 1 Kvantitativni filter papir, plava traka, R 125mm, 84g/m², a100 pak 1 Kvalitativni tehniĉki filter papir, krepovani, za opštu primenu, sa pojaĉanom otpornošću na vlagu, 120g/m2, debljina 0,44 mm, brzina filtracije 9s, a 250 pak 1 Ekstrakcione ĉaure, micro-glass fiber, dim. 33x80mm(RxH), za temperature veće od 500 C, a. 25 pak 1 Ekstrakcione ĉaure, binder-less quartz fiber, dim.30x97mm (RxH), za temperature veće od 900 C, a 25 pak 1 Kutija za predmetna stakla 26x76mm sa poklopcem, 100 mesta, plastiĉna, ABS, zatvaranjem sa bravicom i identifikacijom za predmetna stakla sa unutrašnje strane poklopca kom. 1 Stalak za sušenje i ceċenje posuċa (draing rack), PS, 72 mesta, dimenzije 450mmx630mm (širina x visina) kom. 1 Data logger za nje u prostoriji - temperature ( radni opseg -20 do 70 C, rezolucija 0,1 C ) i relativne vlažnosti (radni opseg 0 do 100%rF, rezolucija 0,1%RH ), USB interface, software kom. 1 Kapice za pipete kapaljke 10 ml, dužina 69 mm, silikonske, autoklavabilna kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 14 od 64

15 R.br * Opis Kolona za hromatografiju, Zorbax Eclipse XDB- C18, 4,6x75mm(IDxL),particle size 3,5µm, Agilent ili ekvivalent kom. 1 Kolona za hromatografiju,, Zorbax SB-C18, 4,6x150mm(IDxL),particle size 5 µm, Agilent ili ekvivalent kom. 1 Kolona za hromatografiju, Zorbax Eclipse XDB- C8, 4,6x150mm(IDxL),particle size 5µm, Agilent ili ekvivalent kom. 1 Kolona za teĉnu hromatografiju za izdvajanje aminokiselina pod visokim pritiskom, visoke rezolucije, Zorbax Eclipse AAA, 3,5x150mm (IDxL), particle size 3,5µm, Agilent ili ekvivalent kom. 1 Kolona za hromatografiju, Discovery C18 HPLC Column, 4,0x150mm (IDxL), particle size 5 μm, Supelco ili ekvivalent kom. 1 TG-5MT GC Metal Column 60m x 0.25mm x 0.25 µm, 26M Thermo Scientific ili ekvivalent kom. 1 Superclean ENVI - 18 SPE Tube, 500mg/6ml, 1/30, Supelco ili ekvivalent pak. 1 Superclean ENVI - 18 SPE Tube, 500mg/3ml, 1/54, Supelco ili ekvivalent pak. 1 Superclean LC - 18 SPE Tube, 500mg/3ml, 1/54, Supelco ili ekvivalent pak. 1 Superclean LC - 18 SPE Tube, 100mg/1ml, 1/108, Supelco ili ekvivalent pak. 1 Fluor Cell 10mm open top pair, Agilent , 2/pk (for Agilent Cary Eclipse Fluorescence Spectrometer) ili ekvivlent pak. 1 Perkolator (komplet), Hofman-glass ili ekvivalent kom. 1 Aparat za odreċivanje taĉke topljenja (Melting point apparatus), Thiele with screw cap,gl 18, and seal 16x6mm with side arms, complete, cat.no Witeg ili ekvivalent kom. 1 Kunderna-Danish concentrator, with threads, supplied with:snyder column with 3 balls,flas 40ml and receiving vessel 2ml, borosilicate glass 3.3,cat.no Witeg ili ekvivalent kom. 1 Posuda staklena sa poklopcem,za vatu dim.(dxh)260x260mm, zapremina12000 ml kom. 1 Posuda staklena sa poklopcem,za vatu dim.(dxh)157x253mm,zapremina 4500 ml kom * 237 Ceran zaštitna ploĉa, 135x135 mm kom Ceran zaštitna ploĉa, 155x155 mm kom Ceran zaštitna ploĉa, 175x175 mm kom * Stalak držaĉ za ceran ploĉu, 135x135 mm h-220 mm kom. 1 Stalak držaĉ za ceran ploĉu, 155x155 mm h-220 mm kom. 1 Stalak držaĉ za ceran ploĉu, 175x175 mm h-220 mm kom. 1 Boca staklena sa navojem ĉetvrtasta 250 ml, 45 GL svetla, sa plavim sigurnosnim prstenom i kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 15 od 64

16 R.br. Opis navojnim ĉepom (PP) Boca staklena sa navojem ĉetvrtasta 500 ml, 45 GL svetla, sa plavim sigurnosnim prstenom i 244* navojnim ĉepom (PP) kom. 1 Boca staklena sa navojem ĉetvrtasta 1000 ml, 45 GL svetla, sa plavim sigurnosnim prstenom i 245* navojnim ĉepom (PP) kom. 1 Stakleni ĉep(flat head-oktagonalan) taman NS 246* 40/46 mm, kom. 1 Stakleni ĉep (flat head-oktagonalan) taman NS 247* 85/55 mm kom Levak stakleni R70 mm,h120mm kom. 1 Test sito DIN ISO 3310/1 C200x50 mm 12, mm kom. 1 Test sito DIN ISO 3310/1 C200x50 mm 13, mm kom. 1 Test sito DIN ISO 3310/1 C200x50 mm 14, mm kom. 1 Sat-Tajmer, digitalni sa štopericom,99 min.59sek., sa alarmom, displej-trokanalni 252 (jumbo display) kom. 1 Balon za destilaciju po Engleru 125 ml, H * mm kom. 1 Balon za destilaciju po Engleru 150 ml, H * mm kom. 1 Balon za destilaciju po Engleru 125 ml, NS 255* 19/26, H-215 mm kom. 1 Epruveta centrifuška graduisana konusno dno, * ml,podela 0,1 ml, 17x113 (RXH), ar glas kom. 1 Epruveta centrifuška graduisana konusno dno, * ml,podela 0,1 ml, 17x113 (RXH), ar glas kom. 1 Erlenmajer PP sa navojem i zatvaraĉem PE-LD 258 STJ 34/35, 100 ml, kom. 1 Erlenmajer PP sa navojem i zatvaraĉem PE-LD 259 STJ 45/40, 250 ml, kom. 1 Ĉašica providna za uzorak (sample cup) sa 260 poklopcem 12 ml,22x38 mm (RXH), kom Ĉašica za COULTER brojaĉ, 32 x 56 mm (RXH) kom. 1 Staklena kapilara za odreċivanje taĉke topljenja(melting point capillary tube)r- 1,5-262* 1,8mm, L 90 mm kom * Pipeta po kippu od 2 ml NS 29/32 kom * Pipeta po kippu od 50 ml NS 29/32 kom * Pipeta po kippu od 100 ml,ns 29/32 kom * Boca staklena 1000 ml NS 29/32 ml, svetla kom. 1 Menzura PMP, klasa A+, visoka forma, sa 267 plavom skalom, 10 ml, podela 0,2 ml, H145 mm kom. 1 Menzura PMP, klasa A+, visoka forma, sa 268 plavom skalom, 50 ml, podela 1 ml, H200 mm kom. 1 Menzura PMP, klasa A+, visoka forma, sa 269 plavom skalom, 100 ml, podela 1 ml, H-250 mm kom. 1 Menzura PMP, klasa A+, visoka forma, sa 270 plavom skalom, 500 ml, podela 5 ml, H-360 mm kom. 1 Menzura PMP, klasa A+, visoka forma, sa plavom skalom, 1000 ml, podela 10 ml, H mm kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 16 od 64

17 R.br. Opis Indikator traka za parnu sterilizaciju, rolna mx19 mm, kom Parafilm 500mmx15 m(wx L) kom Parafilm 100mmx75 m(w x L) kom. 1 Kutija sa sekaĉem predviċena za parafilm širine 275 ( mm) kom. 1 Magnet oblika kalema,(double ended), dim. 54 x x 20mm, PTFE kom Magnet oblika diska,(disc), dim. 10x6mm,PFFE kom. 1 Magnet oblika krsta,(crosshead), dim. 38x15mm, 278 PTFE kom. 1 Magnetni štapić presvuĉen teflonom ( PTFE ), 279 dim.150x8mm (LxR) kom. 1 Posuda sa poklopcem (cans with lid) teflon,15 ml(40 x29 x2mm Hx Rx debljina zida), 280 autoklavibilna kom. 1 Posuda sa poklopcem (cans with lid) teflon,30 ml(70 x29 x2mm Hx Rx debljina zida), 281 autoklavibilna kom. 1 Boca graduisana,široko grlo, PP, sa navojem i zatvaraĉem, providna, 100 ml, 94x48,5 282 mm(hxr) autoklavibilna kom. 1 Boca graduisana,široko grlo, PP, sa navojem i zatvaraĉem, providna, 250 ml, 121x64,5 mm 283 (HXR)autoklavibilna kom. 1 Boca graduisana,široko grlo, PP, sa navojem i zatvaraĉem, providna, 500 ml, 155X77,5 mm 284 (HxR), autoklavibilna kom. 1 Balon kjeldahl 50 ml NS 14/23,H-200 mm, po 285* DIN kom. 1 Balon kjeldahl 100 ml NS 14/23,H-200 mm, po 286* DIN kom. 1 Balon kjeldahl 250 ml NS 29/32,H-270 mm, po 287* DIN kom. 1 Balon kjeldahl 500 ml NS 29/32,H-300 mm, po 288* DIN kom. 1 Balon kjeldahl 1000 ml NS 29/32,H-350 mm, po 289* DIN kom * Balon okruglo dno 100 ml, NS 29/32, tamna kom * Balon okruglo dno 1000 ml, NS 29/32, tamna kom. 1 Drvena štipaljka za epruvete preĉnika od mm, dužine 180 mm kom. 1 Posuda za uzorke sa poklopcem PE,31x (RXH) 35ml kom. 1 Stalak sa osnovom oblika duplot( double T support stand) od AISI 304 ĉelik,dimenzije šipke R20 mm x H 800 mm, dimenzije osnove oblika 294 duplo T 410x400 mm, težina 7 kg kom. 1 Laboratorijsli lift, površina ploĉe 250 x 250 mm, 295 uraċen kompletno od AISI ĉelika kom. 1 Laboratorijsli lift, površina ploĉe 100 x 100 mm, 296 uraċen kompletno od AISI ĉelika kom. 1 Avan za tkivo, borosilicate glass,(tissue grinders) ml, R-16 mm,h-155 mm kom Tuĉak za avan za tkivo 15ml, PTFE, L-270 mm kom Levak HDPE, R 80 mm, 100 ml kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 17 od 64

18 R.br. Opis Komora za brojanje ( Burker-Turk) sa spiring klips kom Ĉep PP NS 14/23 kom Ĉep PP NS 19/26 kom Ĉep PP NS 24/29 kom Ĉep PP NS 29/32 kom Ĉep PP NS 45/40 kom Ĉep od prirodne gume sa rupom 10,5X14,5x20 kom * Balon okruglo dno široko grlo 4000 ml kom * Balon ravno dno usko grlo 3000 ml kom * Balon okruglo dno 5ml, NS 14/23 kom * Balon ravno dno usko grlo 4000 ml kom * Posuda za vaganje 25 x 25 mm (RxH) kom * Odmerna tikvica,sa pp ĉepom, 5000 ml,ns 34/35 kom * Balon okruglo dno, široko grlo, 5000 ml kom * Balon ravno dno usko grlo, 6000 ml kom * Balon okruglo dno 6000ml, NS 45/40 kom * Petri šolja staklena sa 3 pregrade, DIN 12339, autoklavibilna kom * Tikvica po Kolraušu, 100 ml, borsilikat glass 3.3 kom * Tikvica po Kolraušu, 200 ml, borsilikat glass 3.3 kom * Predmetna stakla - brušena, debljine 1,0-1,2 mm, dim. 26x76mm, 45, bojenih ivica-blue (Super White Line with colour frost band ili ekvivalent), 1/50 pak. 1 Automatska bireta tamna, 25 ml,podela 0,02, sa 320* bocom i pumpicom kom Levak PP, za šlifovana grla 19/26 kom. 1 Stalak sa dva mesta za levak po Imhoff-u, akrilni x150x290 mm, LxWxH kom Vata papirna 1000 gr kom Predmetna stakla - brušena, double frost, debljine 1,0-1,2 mm, dim. 26x76mm, 45, marking area 20mm (Super White Line ili ekvivalent), 1/50 pak Pokrovna stakla 24x50 mm, borsilcate glass 3.3,debljine 0,13-0,16mm,1/100 pak Pokrovna stakla, 18x18 mm,1/200 pak. 1 Petri šolja staklena 100x20mm, RXH,sa 2 327* pregrade, DIN 12339, autoklavibilna kom. 1 Petri šolja staklena 100x20mm,, RXH,sa 4 328* pregrade, DIN 12339, autoklavibilna kom Boca za kolektovanje gasa,borsilikatno staklo 3.3., prema DIN , 500ml, sa 2 staklene slavine NS 14, jedan kraj sa kapilarnom tubom( unutrašnji preĉnik 2,7mm, spoljašnji 8mm), drugi kraj sa olivom unutrašnjeg preĉnika 9 mm. Sa poljem za obeležavanje kom. 1 Krio tube, 1,2ml, γ-ray sterile, samostojeće, sa ĉepom sa spoljašnjim navojem i silikonskom zaštitom, PP, RNAase-, DNA-, endotoxin-free, za ĉuvanje bioloških materijala u teĉnom azotu, sa poljem za obeležavanje, visina 41mm, graduisane, stabilne na temperaturi do C,pakovanje 1000(10x100) kom. pak 1 Krio tube, 2ml, γ-ray sterile, okruglo dno, sa ĉepom sa spoljašnjim navojem i silikonskom pak 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 18 od 64

19 R.br Opis zaštitom, PP, RNAase-, DNA-, endotoxin-free, za ĉuvanje bioloških materijala u teĉnom azotu, sa poljem za obeležavanje, visina 47mm, graduisane, stabilne na temperaturi do -196 C, pakovanje 1000 (10x100) kom. Krio tube, 4ml, γ-ray sterile, okruglo dno, sa ĉepom sa unutrašnjim navojem i konusnom zaptivkom, PP, RNAase-, DNA-, endotoxin-free, za ĉuvanje bioloških materijala u teĉnom azotu, sa poljem za obeležavanje, visina 70mm, graduisane, stabilne na temperaturi do -196 C, pakovanje 1000 (10x100) kom. pak 1 Poklopci za krio tube, pp, plavi odgovarajući za poziciju 332,a500 pak 1 Poklopci za krio tube, pp, zeleni odgovarajući za poziciju 332,a500 pak. 1 Kutija za ĉuvanje krio tuba, pc, 3, 4 i 5 ml, za ĉuvanje na temperaturi od -196 C do 121 C, 81 mesto kom. 1 Kutija za ĉuvanje krio tuba,pc, 1,2 i 2 ml, za ĉuvanje na temperaturi od -196 C do 121 C, 100 mesta kom. 1 Mikro tube, 1,5ml, pp, sa ĉepom i silikonskom zaštitom, nesterilne, okruglo dno, gradusane, za rad na temperaturi od -196 C do 121 C, sa ĉepovima u boji za identifikaciju, sa poljem za obeležavanje,1000 kom. pak 1 Mikro tube, 1,5ml, pp, sa ĉepom i silikonskom zaštitom, sterilne, okruglo dno, gradusane, za rad na temperaturi od -196 C do 121 C, DNAase-, DNA-, RNA-ase-free, endotoxin-free, nonmutagenic, non-toxic, sa poljem za obeležavanje,1000 kom. pak 1 Stalak za mikrocentrifuške epruvete,r 11mm, pp, 128 (8x16) mesta, autoklavabilan na 121 C kom. 1 Stalak za mikrocentrifuške epruvete od 1,5 ml, sa 20 mesta, pp, dim. 210x70x37(LxWxH)mm, autoklavabilan na 121 C kom. 1 Mikrotitar ploĉe, 96 mesta,350µl, tip "F", nesterilne kom. 1 Mikrotitar ploĉe, 96 mesta,bele, 330µl, tip "F", nesterilne kom. 1 Mikrotitar ploĉe, 96 mesta,bele, sa transparentnim dnom, 330µl, tip "F", nesterilne kom. 1 Klema za 2 birete do 50ml (Burette clamp, aluminum die casting for 2 burettes, with roll mounting Brand ili ekvivalent) kom. 1 Vakuum pumpa, plastiĉna (Water jet filter pump, PP,Brand ili ekvivalent) kom. 1 Gumena pumpica za automatsku biretu, sa mrežicom, po Richardson-u, manja kom. 1 Guko set -gumeni ĉepovi, 8 veliĉina-spoljašnji preĉnici: 12mm,21mm,27,5mm,33mm,48mm,58mm,66mm kom. 1 Ĉaša po Griffin-u,od PFA ( (Perfluoroalkoxy), providna, graduisana,100ml, hemijski i termiĉki stabilna na temperaturama od -200 do kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 19 od 64

20 R.br Opis +260 C,autoklavabilna na 121 C, po DIN EN 285 Ĉaša po Griffin-u,od PFA ( (Perfluoroalkoxy), providna, graduisana, 250ml, hemijski i termiĉki stabilna na temperaturama od -200 do +260 C,autoklavabilna na 121 C, po DIN EN 286 kom. 1 Trake za obeležavanje sa stalkom kao metalnim dispenzerom sa 4 gumena zaptivaĉa koji spreĉavaju klizanje i sa dodatkom za kaĉenje na zid (L314.1 Rotilabo ili ekvivalent) kom. 1 Stalak za epruvete r mm, za stajanje i sušenje, PP, sa 50 mesta (5x10),dimenzije 188x104x69 (LxWxH) kom. 1 Kutija za transport bioloških uzoraka sa ruĉkama, autoklavabilna, providna, dimenzije 380x160x196(LxWxH)mm, DuraPorterTM safety container ili ekvivalent kom. 1 Mali set za hemiĉare, 4 instrumenta, od visokokvalitetnog ĉelika (Ramanit 4301) kom. 1 Laboratorijski stepenik (Roller stools), plastiĉni, PP, visina 430mm, 3 otvora kom. 1 Plastiĉni držaĉ staklenih i plastiĉnih levkova za sedimetaciju po Imhoff-u ( sa ili bez slavine), pmma/pp, sa 2 radna mesta, 300x130x400 (LxWxH)mm kom. 1 Držaĉ plastiĉnih levkova za sedimetaciju po Imhoff-u, pmma/pp, sa 2 radna mesta, dimenzije 300x130x315 (LxWxH)mm kom. 1 Mikrotitar ploĉe, 96 mesta,350µl, tip "U", transparentne, sterilne, sa poklopcem, pojedinaĉno upakovane kom. 1 Stalak za standardne 10mm kivete za spektrofotometar, sa optiĉkim putem od 10mm, pp, autoklavabilan, sa 16 mesta kom. 1 UV mikro kivete za odreċivanje proteina, Dnase, DNA, Rnase free, zapremina µl, svetlosni put 10mm, radni opseg nm kom. 1 Ĉep za UV-kivete,okrugao, plavi, PE, za zatvaranje i ĉuvanje uzoraka do -20 C kom. 1 UV semi-mikro kivete,zapremina 1,5-3ml, dim.prozora 4,5x23mm (WxH), svetlosni put 10mm, radni opseg nm kom. 1 UV makro kivete,zapremina 2,5-4,5ml, dim.prozora 10x35mm (WxH), svetlosni put 10mm, radni opseg nm kom. 1 Mikrolitarski stakleni špric za hromatografiju, 0,5 mikrolitara, taĉnost ±1 % od zadate zapremine, model N, type 2 ili ekvivalent kom. 1 Mikrolitarski stakleni špric za hromatografiju, 10 mililitara, taĉnost ±1 % od zadate zapremine, model 1010 LTN ili ekvivalent kom. 1 Boca kapalica, pe-ld, 30ml, GL 14, dimenzije 34x96mm(RxH) kom. 1 Ĉep za bocu sa navojem, GL 45, plavi, autoklavabilan na 121 C kom. 1 Zaštitni prsten za bocu sa navojem ("pouring ring"), pp, GL 45, plavi, termostabilan na -40- kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 20 od 64

21 R.br. Opis 140 C C, autoklavabilan na 121 C Mini digitalni termometar,ubodni, opseg -50 C C/0,1 C, dužina sonde 133mm kom. 1 Zaštitni prsten za bocu sa navojem ("pouring ring"), od melamina, GL 45, crveni, termostabilan na C, autoklavabilan na C kom. 1 Klema za kondenzator, mm, 370 ĉetvorokraka, viljuškasta, nerċajući ĉelik 18/10 kom. 1 Hvataljka za tikvice, Al/Zn, otvor opsega mm kom. 1 Kvantitativni filter papir crna traka, R 55mm, 372 1/100 pak 1 Kvantitativni filter papir crna traka, R 70mm, 373 1/100 pak 1 Kvantitativni filter papir crna traka, R 90mm, 374 1/100 pak 1 Kvantitativni filter papir crna traka, R 185mm, 375 1/100 pak 1 Kvantitativni filter papir bela traka, R 70mm, 376 1/100 pak 1 Kvantitativni filter papir plava traka, R 70mm, 377 1/100 pak 1 Membranski filter, celulozno acetatni, veliĉina 378 pora 0.45 mikrona, preĉnik 47mm, 1/100 pak 1 Membranski filter, celulozno acetatni, veliĉina 379 pora 0.45 mikrona, preĉnik 50mm, 1/100 pak 1 Membranski filter, celulozno nitratni, veliĉina 380 pora 0.8 mikrona, preĉnik 47mm, 1/100 pak 1 Kvantitativni filter papir crvena traka, R 240mm, 381 1/100 pak 1 Kvantitativni filter papir plava traka, R 55mm, 382 1/100 pak 1 Kvantitativni filter papir bela traka, R 90mm, 383 1/100 pak 1 Kvantitativni filter papir crna traka, R 110 mm, 384 1/100 pak 1 Kvalitativni filter papir plava traka, R 125 mm, 385 1/100 pak 1 Kvalitativni filter papir plava traka, R 185 mm, 386 1/100 pak 1 Kvalitativni filter papir bela traka, R 125 mm, 387 1/100 pak 1 Kvalitativni filter papir crna traka, R 185 mm, 388 1/100 pak 1 Membranski filter, CM, mešani celulozni estar (Porafil CM cellulose mixed ester membranes ili ekvivalent),white grided,sterilni, veliĉina pora mikrona, preĉnik 47mm, 1/100 pak 1 Prava pe-hd slavina za rad na ambijentalnom pritisku ("straight-bore stopcocks),sa 2 boĉna navoja, za creva unutrašnjeg preĉnika 12,5mm, 390 vel.otvora 9mm,dužina 97mm kom. 1 Menzura staklena graduisana A klasa,vf 2000 ml, 391* plava graduacija kom * Epruveta staklena (CULTURE TUBES), dim. 16 kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 21 od 64

22 R.br. Opis x 160 mm, debljina zida 1 mm, sa navojem i zatvaraĉem, RFC max Tajmer-mehaniĉki, 0-60 min. kom Digital Thermo-hidrometer with remote sensor, 20-95% RH/-9.9 do +59,9 C ("cable free in-out thermo-hygro meter"),0,1 C, RH 1%.Transmision range- do 100m kom. 1 Ph elektroda,staklena, kombinovana, BNC konektor kom. 1 Ph elektroda,plastiĉna, kombinovana, BNC konektor kom. 1 Rukavice, nitrilne, powder-free, nonsterile,100% latex protein free, vel.s,m,l, 1/100 pak. 1 Rukavice za rad na niskim temperaturama ("kriogene"), -120 C do -190 C i sa teĉnim azotom,vodootporne, medium size-dužina 50 cm kom. 1 Držaĉ za ezu, dužine 200mm sa 2 Ni-Cr eze (inokulaciona, preĉnik 3mm) kom. 1 Stalak za epruvete, preĉnik otvora 18mm, sklopivi,55 mesta, plavi kom. 1 Makropropipeta (Macro pipette controler) sa rezervnom filter membranom 3 µm, za pipetiranje zapremina od 0,1 do 100ml, plava kom. 1 Mikropropipeta (Micro pipette controler) za pipete i kapilare do 1 ml, sa rezervnom usisnom tubom kom. 1 Mikrokapilare, kalibrisane i markirane, 100 mikriolitara ("with ring mark"), DIN ISO disposable micro-pipettes-intramark ili ekvivalent, 1/100 pak Epruvete bakto, borsilicate glass, 20x200mm kom Epruvete bakto, borsilicate glass, 12x100mm kom Epruvete bakto, borsilicate glass, 25x200mm kom Epruvete bakto, borsilicate glass, 12x100mm kom Epruvete bakto, borsilicate glass, 10x75mm kom Epruveta Durcham, borsilicate glass, 8x80mm kom Bunzenov plamenik sa sigurnosnim ventilom (natural gas) kom Posuda za bojenje sa nosaĉem sa ruĉkom za bojenje preparata (za 25 predmetnih stakala veliĉine 76x26mm), komplet kom Mašice metalne, za hvatanje tiglova, 300mm kom Crevo, silikonsko, providno, otporo na temperature od - 60 do 200 C preĉnik (unutrašnji) 6mm,spoljašnji 10mm, metar kom. 1 Crevo, PTFE, preĉnik (unutrašnji) 4mm,spoljašnji 6mm, otporna na temperature od -200 do 260 C,metar kom. 1 Komora za bojenje imunohistoloških preparata, 20 mesta, otporna na -20 to +80 C, materijal ABS (Staining chambers Stain Tray TM, for up to 20 microscope slides ili ekvivalent) kom * Erlenmajer široko grlo, 50ml kom * Erlenmajer široko grlo, 100ml kom * Erlenmajer široko grlo, 250ml kom * Erlenmajer široko grlo, 300ml kom * Erlenmajer usko grlo, 50ml kom * Erlenmajer usko grlo, 100ml kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv Strana 22 od 64

23 R.br. Opis 422* Erlenmajer usko grlo, 250ml kom. 1 Rukavice, latex, powder-free, non-sterile,100% natural 423 latex, natural colour, vel.,l, 1/1000 pak. 1 Rukavice, latex, powdered, non-sterile,100% natural 424 latex, natural colour, vel.,m, 1/1000 pak. 1 Mikro kvarcna kiveta za spektrofotometar, sa ptfe ĉepom-leghth path 10mm, vol. 0,7ml (semi-micro cells 425 with ptfe lid, cat.no Agilent ili ekvivalent) kom. 1 Mikro staklena kiveta za spektrofotometar, sa ptfe ĉepom- leghth path 10mm, vol. 1 ml (semi-micro cells 426 with ptfe lid, cat.no Agilent ili ekvivalent) kom. 1 Aluminijumski tanjirići za nje vlage, dim.98x7mm 427 (RxH), 1/100 pak 1 Polistirenski tanjirići za nje, 100ml, dim.98x7mm 428 (RxH), 1/500 pak 1 Konektor za creva, tubing connectors, R4-5 mm,pp, 429 beli, E791.1 Roth ili ekvivalent kom. 1 Konektor za creva, tubing connectors, Y-pieces, 430 natural, with straight ends, E771.1, Roth ili ekvivalent kom Konektor za creva,yl-shapes 90, E785.1, Roth ili ekvivalent kom Držaĉ "intraend" mikropipeta kom. 1 Tikvica sa 4 šlifovana grla, borsilkatno staklo 3.3, ml, 4 x 29/32 kom. 1 Propipeta gumena, sa 3 ventila, za pipete 434 do100ml kom. 1 Aparat za pranje pipeta,pe-hd,13 litara, za pipete 435 dužine do 460mm, komplet (posuda za potapanje (soaking jars), korpa za pipete (pipette baskets)- 1 Pipete rinsing systems, Brand ili ekvivalent kom. 436 Deuterijumska lampa, kat.br , Agilent ili ekvivalent kom. 1 Termo otporne rukavice za kontakt sa predmetima do 200 C, dužine 33 cm, specijalni 437 materijal moĉen u nitril, izolaciona postava od 1 netkanog tekstila,vel. 10,Ansell,Crusader Flex uili ekvivalent kom. 438 Evaporating dish,deep,107ml,porcelan, dim. 81x38mm (RxH) kom Evaporating dish,deep,390ml,porcelan, dim. 132x55mm (RxH) kom. 1 cena bez pdv cena sa pdv UKUPNO BEZ PDV UKUPNO SA PDV Pečat i potpis odgovornog lica Imajući u vidu da je teško proceniti precizne potrebe Naruĉioca za koliĉinama dobara iz prethodnog stava, u specifikaciji su navedene jediniĉne i jediniĉne cene. Naruĉilac će naruĉiti dobra navedena u specifikaciji, sukcesivno u toku važenja ugovora u zavisnosti od potreba,a do iznosa koji je predviċen modelom ugovora ili do isteka važnosti Ugovora. Strana 23 od 64

24 IV TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PonuĊena dobra- stakleni i potrošni materijala za laboratorijske namene moraju zadovoljiti kvalitet definisan u tehniĉkoj specifikaciji naruĉioca u suprotnom,ponuda će biti odbijena kao neodgovarajuća. Uz ponudu ponuċaĉ je dužan da dostavi izvod iz kataloga na srpskom ili engleskom jeziku za svaku poziciju iz ponude kojom dokumentuje tražene karakteristike. Svaki izvod mora biti jasno obeležen rednim brojem iz ponude kako bi se znalo na koju poziciju se izvod odnosi,kao i da taĉno budu obeleženi podaci koji predstavljaju dokaz da ponuċeni proizvodi ispunjavaju tražene karakteristike. Pozicije oznaĉene sa (*) zahtevaju staklo evropskog porekla USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA USLOV Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 1) Zakona); Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuċivan za neko od kriviĉnih dela kao ĉlan organizovane kriminalne grupe, da nije osuċivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv životne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 2) Zakona); DOKAZ Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda. Pravna lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na ĉijem podruĉju se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrċuje da pravno lice nije osuċivano za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv životne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare; Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrċuje da pravno lice nije osuċivano za neko od kriviĉnih dela organizovanog kriminala; Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrċuje da zakonski zastupnik ponuċaĉa nije osuċivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv životne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare i neko od kriviĉnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu roċenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuċaĉ ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. Preduzetnici i fiziĉka lica: Izvod iz kaznene evidencije, Strana 24 od 64

Jed.mere/ pak. Okvirna kol. / / Komad 21 /

Jed.mere/ pak. Okvirna kol. / / Komad 21 / Rbr. Naziv dobra Specifikacija Broj ili šifra Jed.mere/ pak. Okvirna kol. Jedinična cena po jed.mere/ pak. bez PDVa Ukupna cena za tražene okvirne kol. bez PDVa Proizvođač Poseban zahtev ili odgovarajuće

Διαβάστε περισσότερα

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet Hajduk Veljkova br. 3, 21000 Novi Sad, Srbija Telefon: (021) 420-678; faks (021) 6624-153 e-mail: tendermf@uns.ac.rs Konkursna dokumentacija za javnu nabavku

Διαβάστε περισσότερα

D O M Z D R A V LJ A N I Š

D O M Z D R A V LJ A N I Š D O M Z D R A V LJ A N I Š KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY BS 800 M1 ISE ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ Javna

Διαβάστε περισσότερα

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA GRAD SUBOTICA GRADONAČELNIK 24000 SUBOTICA TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA DOBRA - VIDEO NADZOR U OSNOVNIM ŠKOLAMA (NOV) JNMV P 09/15 Subotica, maj 2015.

Διαβάστε περισσότερα

stolica yachtsman Od polietilena bijele boje otpornog na udarce. Tapecirana. Stolice i stolovi A B C D E F G Visina (inch) Dubina (inch) Širina (inch)

stolica yachtsman Od polietilena bijele boje otpornog na udarce. Tapecirana. Stolice i stolovi A B C D E F G Visina (inch) Dubina (inch) Širina (inch) A B C D E F G STOLICE Naziv Visina (inch) Širina (inch) Dubina (inch) AQ1000002 SKIPPER SKLOPIVA STOLICA BIJELA SA BIJELIM JASTUKOM 18 20 17 A AQ1000025 SKIPPER SKLOPIVA STOLICA,BIJELA SA BIJELO PLAVIM

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 30.10.2013 Αρ. πρωτ. 7799 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς Αθήνα, 5 Μαρτίου 204 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την προμήθεια υλικών στην Πράξη «ΘΑΛΗΣ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βιοσύνθεση και Γενετική Επιλογή Κυκλικών Πεπτιδίων με Εν Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

Konopi. ARTIKl BOJA PlAVO/ŽUTA. ARTIKl BOJA CRVENO/PlAVA. PREKIDNA ČVRSTOĆA (dan) DUŽINA (m) Φ (mm) ARTIKl BOJA PlAVA. ARTIKl BOJA CRVENA

Konopi. ARTIKl BOJA PlAVO/ŽUTA. ARTIKl BOJA CRVENO/PlAVA. PREKIDNA ČVRSTOĆA (dan) DUŽINA (m) Φ (mm) ARTIKl BOJA PlAVA. ARTIKl BOJA CRVENA KONOP ZA ŠKOTE RACE - materijal jezgra dyneema na 16 struka, izvana poliester na 32 struka - za dizanje i spuštanje jedara, otporan na habanje, mala rastezljivost CRVENO/ PlAVO/ TF30 05000 TF33 05000 5

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

bočni spremnik za stvari Napravljen je od ABS-a bijele boje. spremnik za vatrogasnu bocu Od ABS-a bijele boje. U kompletu sa elastičnim konopom.

bočni spremnik za stvari Napravljen je od ABS-a bijele boje. spremnik za vatrogasnu bocu Od ABS-a bijele boje. U kompletu sa elastičnim konopom. SpremniK Napravljen od čvrste plastike bijele boje. Φ H Zapremina CAN VA2550 200 6 l can VA2551 260 8 l 250 can VA2552 380 12 l can VA2553 440 15 l bočni spremnik za stvari Napravljen je od ABS-a bijele

Διαβάστε περισσότερα

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA REAGENSI I POTROŠNI MATERIJALI

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA REAGENSI I POTROŠNI MATERIJALI BROJ PROTOKOLA: 2802/16 od 05.05.2016. godine BROJ JAVNE NABAVKE: 1389 1 1 117 3 15 / 16 TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA REAGENSI I POTROŠNI MATERIJALI OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE Tešanj, 05.

Διαβάστε περισσότερα

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA d.o.o Radnicka bb 32240 LU ČANI SRBIJA TR: 205-68352-90; MB: 17533606; PIB: 103195754; E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV «..», 5.7.2013, : 1 ι ιω,!ιι &!ι "ι, "# # 16 ι ωι #ι # $,. ω ι!ι,!,. ι%" &ι, ' ι, "# (! 40,! «%"» ι!) #* : 1. + (+/,--/77443/2012/10.08.2010 # ι! ι.//',-+/,--/77444/4667/2062/03.08.2012 # ι ω!ωι!. 2. +.

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

Jul 2007 ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU. Inteligentna rešenja u niskogradnji

Jul 2007 ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU. Inteligentna rešenja u niskogradnji Jul 7 Sistem PVCU kanalizacije Proizvodni program ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU Inteligentna rešenja u niskogradnji Sistem PVCU kanalizacije Sadržaj Sadržaj PVC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 05.10.2015 Αρ. πρωτ. 8719 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska 14 34308 Jakšić, Hrvatska +385 34 257 734 info@kgv-sutalo.hr OIB VAT ID: HR06692893248 grijač za bojler 1 1/4 ravni / water heating element 1 1/4 straight RTS12 1200W/230V

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

PRAVILNIK O PRETHODNO UPAKOVANIM PROIZVODIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013 i 16/2016) Član 1

PRAVILNIK O PRETHODNO UPAKOVANIM PROIZVODIMA. (Sl. glasnik RS, br. 43/2013 i 16/2016) Član 1 Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδια: Μαρία Λαμπροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΙΝVERTER MMA - DC LIFT TIG

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΙΝVERTER MMA - DC LIFT TIG Ηλεκτροσυγκολλήσεις ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΙΝVERTER MMA - DC LIFT TIG Η νέα σειρά ηλεκτροσυγκολλήσεων inverter IMPERIA είναι επαγγελματικών προδιαγραφών με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς, κατάλληλες για συγκόλληση

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: Τμήμα: Οικονομικού Πληροφορίες: Ειρ. Βαλλιάνου Τηλ. 20-8803 Κηφισιά 8/0/6 Αριθ. Πρωτ. 5729 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπ όψη, ) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 22.07.2014

Διαβάστε περισσότερα

Micro - Irrigation Equipment & Sprinklers

Micro - Irrigation Equipment & Sprinklers ΜΙΝΙ ΑΡΔΕΥΣΗ & ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Micro - Irrigation Equipment & Sprinklers Description: Pressure Rating & Materials: Equipment for use in gardening and agricultural applications. The equipment is suitable for

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

ED. 06/2013 ED. 07/2008 PART CATALOGUE APEX 10 TWO POST LIFT 0 / 19

ED. 06/2013 ED. 07/2008 PART CATALOGUE APEX 10 TWO POST LIFT 0 / 19 ED.06/2013 ED.07/2008 PARTCATALOGUE APEX10 TWOPOSTLIFT 0/19 TAV.0 LIFT ED.06/13 1/19 TAV.0 LIFT ED.06/13 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY REMARK 1 Z23A110000 Power-side column assembly 1 2 Z23A120000 Off-side

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

Return Line Filters. Return Line Filters Type RTF10/25. C Technology. Filtration. Product Description. Technical Data. Options and Accessories

Return Line Filters. Return Line Filters Type RTF10/25. C Technology. Filtration. Product Description. Technical Data. Options and Accessories Return Line Filters Return Line Filters Type RTF1/25 Product Description Technical Data Options and Accessories Construction Materials Valve Clogging Indicators Port Connection Flow Rating Operating Pressure

Διαβάστε περισσότερα

SVETSKI NOVITET EN ZVSHK 1) DVGW 2) Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. REMS Multi-Push.

SVETSKI NOVITET EN ZVSHK 1) DVGW 2) Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. REMS Multi-Push. Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. SVETSKI NOVITET REMS Multi-Push EN 806-4 ZVSHK 1) DVGW 2) for Professionals Samo jedan uređaj sa više od 10 automatskih programa

Διαβάστε περισσότερα

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min Kritična sia izvijanja Kritična sia je ona najmanja vrednost sie pritisa pri ojoj nastupa gubita stabinosti, odnosno, pri ojoj štap iz stabine pravoinijse forme ravnoteže preazi u nestabinu rivoinijsu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΙ ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΣ PLM 979 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟ. Κωδ. ZA.01.131. Κωδ. ZA.01.124

ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΙ ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΣ PLM 979 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟ. Κωδ. ZA.01.131. Κωδ. ZA.01.124 KOYTIA TAMEIOY - ΚΑΛΑΘΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ατσάλινη κατασκευή με διπλή υποδοχή και κλειδαριά Κατάλληλα για το γραφείο, το κατάστημα, το σπίτι Με αποσπώμενη θήκη για κέρματα Χρώματα: Mαύρο, μπλέ, πράσινο,

Διαβάστε περισσότερα

YAGEO CORPORATION SMD INDUCTOR / BEADS. CLH Series. Lead-free / For High Frequency Applications. CLH1005-H series CLH1608-H series ~1.4 0.

YAGEO CORPORATION SMD INDUCTOR / BEADS. CLH Series. Lead-free / For High Frequency Applications. CLH1005-H series CLH1608-H series ~1.4 0. YAGEO CORPORATION SMD INDUCTOR / BEADS CLH Series Multilayer Chip Inductors High Frequency Lead-free / For High Frequency Applications APPLICATIONS RF Resonance and Impedance Matching Circuit RF and Wireless

Διαβάστε περισσότερα

Koltex. Pigmenti. Credicom International d.o.o.

Koltex. Pigmenti. Credicom International d.o.o. Any continent. Koltex Any surface. Pigmenti Credicom International d.o.o. www.credicom.rs 1 MEŠANI PIGMENT K 500 K 500 BRAON PIGMENT K 500 Hemijski naziv - Fe 2 O 3 +MnO 2 Forma - fini prah braon boje

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδια: Μαρία Λαμπροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu.

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu. ALKENI Acikliči ezasićei ugljovodoici koji imaju jedu dvostruku vezu. 2 4 2 2 2 (etile) viil grupa 3 6 2 3 2 2 prope (propile) alil grupa 4 8 2 2 3 3 3 2 3 3 1-bute 2-bute 2-metilprope 5 10 2 2 2 2 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Elektromehanički releji

Elektromehanički releji Elektromehanički releji Elektromehanički releji Industrijski ubodni pomoćni releji Opis: Releji opšte namjene - novi releji se odlikuju modernim dizajnom, visokom pouzdanosti i funkcionalnosti. Moderna

Διαβάστε περισσότερα

Westfalia Bedienungsanleitung. Nr

Westfalia Bedienungsanleitung. Nr Westfalia Bedienungsanleitung Nr. 108230 Erich Schäfer KG Tel. 02737/5010 Seite 1/8 RATED VALUES STARTING VALUES EFF 2 MOTOR OUTPUT SPEED CURRENT MOMENT CURRENT TORQUE TYPE I A / I N M A / M N Mk/ Mn %

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) ΤΟΜΕΑΣ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Καρυές Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τρίκαλα, 01-07-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 314/01-07-2016

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1 2 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 23.100 ΔΙΑΛΥΤΕΣ 1 Acetone HPLC 2,5 lt 2 Acetone ACS grade 2,5 lt 3 Acetone ACS grade 25 lt 4 Acetone ACS grade 200

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ΠΟΣΟΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΡ. ΟΥΣΙΑ M.M. CPV ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Περιγραφή ΠΟΣΟΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΡ. ΟΥΣΙΑ M.M. CPV ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Περιγραφή ΠΟΣΟΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΡ. ΟΥΣΙΑ M.M. CPV ΗΤΑ / ΕΙΔΟΣ 1 18424000-7 Γάντια Ζεύγος 1.500 28.2 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ -> 2 18411000-3 Βρεφικά ενδύματα Τεμάχιο 30.000 28.2 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ -> 3 18937100-7

Διαβάστε περισσότερα

b VODOVOD BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR za vodoopskrbu i odvodnju Alojzija Stepinca 7 HR Beli Manastir OIB:

b VODOVOD BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR za vodoopskrbu i odvodnju Alojzija Stepinca 7 HR Beli Manastir OIB: b VODOVOD BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR za vodoopskrbu i odvodnju Alojzija Stepinca 7 HR-31300 Beli Manastir OIB: 15843910109 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ελληνική Εκδοση

2008 Ελληνική Εκδοση 2008 Ελληνική Εκδοση 1: ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 2,3,4,5,6,8: ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 7: ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Η Ελληνική Βιομηχανία Πλαστικών ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΕΡΟΡ ΑΕΒΕ ίδρύθηκε το 1978 και λειτουργεί με τη σημερινή της μορφή από

Διαβάστε περισσότερα

PRAVILNIK. O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH PRAVILNIKA Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. ("Sl. glasnik RS", br.

PRAVILNIK. O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH PRAVILNIKA Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. (Sl. glasnik RS, br. Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH PRAVILNIKA Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja ("Sl. glasnik RS", br. 4/2010) Član

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002713650 2015-04-17

15PROC002713650 2015-04-17 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.17 16:24:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ5Ω46ΨΧ6Τ-7ΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Osnovne veličine, jedinice i izračunavanja u hemiji

Osnovne veličine, jedinice i izračunavanja u hemiji Osnovne veličine, jedinice i izračunavanja u hemiji Pregled pojmova veličina i njihovih jedinica koje se koriste pri osnovnim izračunavanjima u hemiji dat je u Tabeli 1. Tabela 1. Veličine i njihove jedinice

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογ ος Ποιότητα και αξιοπιστία! Τιμοκατάλογος Ποιότητα και αξιοπιστία! Κατασκευή Εγκατάσταση Συντήρηση Επεξεργασία Νερού Χημικά Είδη Πισίνας

Τιμοκατάλογ ος Ποιότητα και αξιοπιστία! Τιμοκατάλογος Ποιότητα και αξιοπιστία! Κατασκευή Εγκατάσταση Συντήρηση Επεξεργασία Νερού Χημικά Είδη Πισίνας Καβαφάκη 21, Ηλιούπολη 16341 Tηλ. & Fax 210 9953191-9941574 Κιν. 6937 108304 Τιμοκατάλογ ος Ποιότητα και αξιοπιστία! Τιμοκατάλογος Ποιότητα και αξιοπιστία! ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Κατασκευή Εγκατάσταση Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Standardna ponuda za usluge pristupa elementima mreže i pripadajućim sredstvima Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d.

Standardna ponuda za usluge pristupa elementima mreže i pripadajućim sredstvima Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA a.d. Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, 14.05. 2012 SADRŽAJ: 1. OPŠTE ODREDBE STANDARDNE PONUDE... 3 1.1. Predmet Standardne ponude,

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

metriva 1. DietQuest, CE 3410 ( ) CE 7210 ( ), CECIL INSTRUMENTS,, 232, 266, 270 & 274nm. Cecil Instruments,., metriva. Cecil,,,,.

metriva 1. DietQuest, CE 3410 ( ) CE 7210 ( ), CECIL INSTRUMENTS,, 232, 266, 270 & 274nm. Cecil Instruments,., metriva. Cecil,,,,. . 166 & 151 26 www.metriva.gr. 210 7279003 210 7279200 1. DietQuest, CE 3410 ( ) CE 7210 ( ), CECIL INSTRUMENTS,, 232, 266, 270 & 274nm. Cecil Instruments,., metriva. Cecil,,,,. 1 metriva. menu, run.,,...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ: 1841 Ημερομηνία: 08 /10 /2015 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju važeća verzija propisa, poslednju verziju

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Βόλος, 7-0-207 Αριθμ. Πρωτ.: 000040 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET TRGOVINU JOŠ NIKAD TAKO DOSTUPNI RUJAN 2014 ISPROBAJTE NOVU. PROGRAM LOJALNOSTI. Hermes Dental d.o.o.

INTERNET TRGOVINU JOŠ NIKAD TAKO DOSTUPNI RUJAN 2014 ISPROBAJTE NOVU.  PROGRAM LOJALNOSTI. Hermes Dental d.o.o. RUJAN 2014 JOŠ NIKAD TAKO DOSTUPNI ISPROBAJTE NOVU INTERNET TRGOVINU PROGRAM LOJALNOSTI Hermes Dental d.o.o. BESPLATNI BROJ 0800 200044 2 3 1x 12x 2x MEGA CIJENA CENA + + 7650 319,00 kn+ PDV Eco Dent paket

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV Επίδεσμοι ατομικά συσκευασμένοι (33141116-6) Παραφαρμακευτικές κρέμες ή λοσιόν (33711540-4) Νυστέρια αιμοληψίας (33141900-9) Διάφορα χημικά προϊόντα (24327000-2) Χειρουργικά γάντια (33141420-0)

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

Proračun toplotne zaštite

Proračun toplotne zaštite Proračun toplotne zaštite za objekat Stambeni objekat urađen prema JUS U.J5.600 iz 1998 i JUS U.J5.510 iz 1987 godine. Sadržaj - analiza konstrukcija - analiza linijskih gubitaka - proračun toplotnih transmisionih

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 9/04/04 Αρ. πρωτ. 440 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

P H A R M A L A B PRODAJNI PROGRAM. Način plaćanja: u ratama (za veće narudžbine) lizing avansno uz dodatni popust

P H A R M A L A B PRODAJNI PROGRAM.  Način plaćanja: u ratama (za veće narudžbine) lizing avansno uz dodatni popust PODAJNI POGAM P H A M A L A B www.super-lab.com Način plaćanja: u ratama (za veće narudžbine) lizing avansno uz dodatni popust Milutina Milankovića 25, 11070 Novi Beograd Tel./Fax: 011 222 22 22 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 16:35:47 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΖΣΡΓ-ΝΒ5. / : 8. : 10558, :..: 2103245957 Fax.: 210 3226929

Διαβάστε περισσότερα

± 20% ± 5% ± 10% RENCO ELECTRONICS, INC.

± 20% ± 5% ± 10% RENCO ELECTRONICS, INC. RL15 RL16, RL17, RL18 MINIINDUCTORS CONFORMALLY COATED MARKING The nominal inductance is marked by a color code as listed in the table below. Color Black Brown Red Orange Yellow Green Blue Purple Grey

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

Όθωνος 46, Αγ. Δημήτριος - Αθήνα. Τηλ.: , Fax: /

Όθωνος 46, Αγ. Δημήτριος - Αθήνα. Τηλ.: , Fax: / ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ Όθωνος 4, Αγ. Δημήτριος - Αθήνα Δεκέμβριος 1 Τηλ.: 210 970472, 210 9702003 - Fax: 210 9702003 www.moraitis.com / e-mail: info@moraitis.com /sales@moraitis.com FILAMENT 25000 h 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 18/01/2013 Αρ. πρωτ. 450 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Brown sugar. Βιομηχανικό χαρτί NATURAL Βάρος 5 κιλά. Ποιότητα σαν ύφασμα. Καρότσι σφουγγαρίσματος 2πλο

Brown sugar. Βιομηχανικό χαρτί NATURAL Βάρος 5 κιλά. Ποιότητα σαν ύφασμα. Καρότσι σφουγγαρίσματος 2πλο Βιομηχανικό χαρτί NATURAL Βάρος 5 κιλά. Ποιότητα σαν ύφασμα Καρότσι σφουγγαρίσματος 2πλο Brown sugar ΧΑΡΤΙΚΑ HYGENIUS HANDS NATURAL 620 - χαρτί 2-φυλλο ανάγλυφο - µήκος ρολού 155m - 6 ρολά/κιβώτιο - συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application.

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application. 1/27 Range of Application 2/27 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

plastične nesterilne epruvete 12/75 4ml,bez zapušača kom , čep za epruvetu 12/75 4 ml, nesterilnu kom. 11.

plastične nesterilne epruvete 12/75 4ml,bez zapušača kom , čep za epruvetu 12/75 4 ml, nesterilnu kom. 11. GAK NARODNI FRONT Beograd Javna nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala broj 1 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA TENDER ZA 2017. GODINU 476812 Broj Redni okvirne cena jedinicna % PDV jed. Cena bez

Διαβάστε περισσότερα

Pipes Σωλήνες. HYDROPAL PE80 - PΕ100 Σωληνάκια LDPE - PVC PVC Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου)

Pipes Σωλήνες. HYDROPAL PE80 - PΕ100 Σωληνάκια LDPE - PVC PVC Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου) Pipes 0 Σωλήνες Pipes HDPE LDPE HYDROPAL PE80 PE Microtubes LDPE PV PV Pipes Layflats GEOPAL (Greenhouse Hose) Σωλήνες HDPE LDPE HYDROPAL PE80 PΕ Σωληνάκια LDPE PV PV Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ &ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P(N)-VFIT3Bullet 720 TVL High Resolution Vari-focal 1/3'' PICADIS,1.3 MP, DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM 1280 (H) 960

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-200

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-200 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-200 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ --------------------------------- P1 2. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ --------------------------------- P2-P3 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα