KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU: - ČELICI, PROFILI, PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI GODINE -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU: - ČELICI, PROFILI, PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI GODINE -"

Transcript

1 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2. Broj: Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU: - ČELICI, PROFILI, PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI GODINE - P O P A R T I J A M A (BROJ JAVNE NABAVKE 96/16) (Poziv za podnošenje ponuda broj 96/16, objavljen je dana god. na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca)

2 2 S A D R Ž A J U skladu sa članom 61. stav 4. Zakona o javnim nabavkama ( Sl. Glasnik RS, br. 124/12, 14/15 i 68/15- dalje ZJN) i člana 2. Stav 1. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ( Sl. Glasnik RS, br. 86/15), konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku sadrži: Prilog br. 1 - Opšte podatke o javnoj nabavci (1) naziv, adresa i internet stranica naručioca, (2) napomena da se sprovodi otvoreni postupak, (3) predmet javne nabavke (dobra, usluge ili radovi), naznaka da se postupak sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma (4) informacije u vezi sa javnom nabavkom Prilog br. 2 - Podatke o predmetu javne nabavke (1) opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke, (2) opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke, Prilog br. 3 - Vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok isporuke, mesto isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.; Prilog br. 4 - uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova; Prilog br. 5 - Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu; Prilog br. 6 - Obrazac ponude; Prilog br. 7 - Model ugovora; Prilog br. 8 - Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni; Prilog br. 9- Obrazac troškova pripreme ponude; Prilog br Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi; Prilog br.11- Izjava ponuđača o poštovanju obaveza; Prilog br.12- Podaci o sredstvima finansijskog obezbeđenja; Prilog br.12a -Model meničnog ovlašćenja. Ukupan broj strana konkursne dokumentacije je 78

3 3 JP VOJVODINAŠUME Petrovaradin Preradovićeva 2. Vrsta naručioca: Javno preduzeće PRILOG BR.1 - OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 1.1 PODACI O NARUČIOCU Naziv: JP Vojvodinašume Petrovaradin Adresa: Petrovaradin, Preradovićeva 2. Internet stranica naručioca: Matični broj: PIB: Tekući račun: Komercijalna banka ad Beograd 1.2 PODACI O VRSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE Javna nabavka broj 96/16 ČELICI, PROFILI, PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI 2016.g. po partijama, sprovodi se u otvorenom postupku. 1.3 PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE Predmet javne nabavke su dobra- ČELICI, PROFILI, PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI 2016.g.. Postupak se sprovodi radi zaključenja: ugovora o javnoj nabavci. Nije u pitanju rezervisana javna nabavka.ne sprovodi se elektronska licitacija. 1.4 INFORMACIJE U VEZI SA JAVNOM NABAVKOM Informacije u vezi sa javnom nabavkom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od časova - Osoba za kontakt: Partija 1: Željko Rukavina tel. 062/ Partija 2: Rade Čortan tel. 063/ Partija 3: Čedomir Zubović tel. 062/ Partija 4: Miloje Ćirović tel. 063/ Partija 5: Rade Nišević tel. 063/ Ostali podaci o javnoj nabavci: 1. Datum objavljivanja javnog poziva i konkursne dokumentacije na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca: god. 2. Rok za podnošenje ponuda: god. do 10 časova 3. Javno otvaranje ponuda će se obaviti god. u časova, u prostorijama JP Vojvodinašume Petrovaradin, Preradovićeva 2.

4 4 PRILOG br.2 - PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE Opis predmeta nabavke: ČELICI, PROFILI, PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI 2016.g. po partijama Oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavke: - čelik cevi profili Opis partije: predmet javne nabavke je oblikovan u više partija i to: PARTIJA 1 ČELICI,PROFILI,PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI- ŠG SREMSKA MITROVICA Naziv proizvoda Jed. mere Količina 1 Profilisane cevi Kg L Profil Kg Pločevina Č.0361( 3-12 mm) Kg Pločevina Č.0361( 15 mm) Kg Pločevina Č.0361( 20 mm ) Kg Pločevina Č.0361( 25 mm) Kg Svetlo vučeni čelici Č.0361 ( do 30 mm) Kg 800 Valjani čelici Č ( mm ) Kg Šeskanti OK Č ( mm ) Kg Okrugle ( crne ) cevi Kg Hidro ispitane ( crne ) cevi Kg Flahovi Kg UNP profil Kg INP profil Kg Pocinkovani lim Kg Hladno valjani lim Kg Bešavne cevi ( ½ -3/4 ) Kg Bešavne cevi ( ½ -3/4 ) Kg Rebrasti lim Kg Betonsko gvožđe ČBR Kg Betonsko gvožđe Glatko Kg Aluminijumski lim Kg 150

5 5 PARTIJA 2- ČELICI,PROFILI,PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI- ŠG SOMBOR Red.br. Vrsta dobra/usluge/radovi Prečnik-dimenzija komada jed.mere ( kg, kom) količina 1 OK čelik Č mm L3000mm 1 kg 2 OK čelik Č mm L3000mm 1 kg 3 OK čelik Č mm L3000mm 1 kg 4 OK čelik Č mm L3000mm 3 kg 5 OK čelik Č mm L3000mm 3 kg 6 OK čelik Č mm L3000mm 1 kg 7 OK čelik Č mm L3000mm 1 kg 8 OK čelik Č mm L3000mm 1 kg 9 OK čelik Č mm L3000mm 1 kg 10 OK čelik Č mm L3000mm 1 kg 11 Bronza Cu Sn14 Ø25 mm L 500mm 3 kg 12 Bronza Cu Sn14 Ø30mm L 500mm 1 kg 13 Bronza Cu Sn14 Ø35mm L 500mm 3 kg 14 Bronza Cu Sn14 Ø60/80mm L 500mm 1 kg 15 Bronza Cu Sn14 Ø40/60mm L 500mm 1 kg 16 Č.1531 Ø8mm L3000mm 12 kg 17 Č.1531 Ø10mm L3000mm 12 kg 18 Č.1531 Ø12mm L3000mm 9 kg 19 Č.1531 Ø14mm L3000mm 6 kg 20 Č.1531 Ø16mm L3000mm 5 kg 21 Č.1531 Ø18mm L3000mm 8 kg 22 Č.1531 Ø20mm L3000mm 6 kg 23 Č.1531 Ø22mm L3000mm 1 kg 24 Č.1531 Ø24mm L3000mm 3 kg 25 Č.1531 Ø25mm L3000mm 2 kg 26 Č.1531 Ø30mm L3000mm 4 kg 27 Č.1531 Ø35mm L3000mm 2 kg 28 Č.1531 Ø40mm L1500mm 3 kg 29 Č.1531 Ø45mm L1500mm 1 kg 30 Č.1531 Ø50mm L1500mm 2 kg 31 Č.1531 Ø60mm L1000mm 1 kg 32 Č.1531 Ø70mm L1000mm 1 kg 33 Č.1531 Ø75mm L1000mm 1 kg 34 Č.1531 Ø80mm L1000mm 1 kg 35 Č.1531 Ø90mm L1000mm 1 kg 36 Č.1531 Ø100mm L1000mm 1 kg 37 Pločasti čelik-flah Č x3mm L3000mm 5 kg 38 Pločasti čelik-flah Č x3mm L3000mm 10 kg

6 6 39 Pločasti čelik-flah Č x3mm L3000mm 5 kg 40 Pločasti čelik-flah Č x5mm L3000mm 8 kg 41 Pločasti čelik-flah Č x4mm L3000mm 5 kg 42 Pločasti čelik-flah Č x5mm L3000mm 10 kg 43 L - profil Č x30x3mm L3000mm 4 kg 44 L - profil 40x40x3mm L3000mm 6 kg 45 L - profil 40x40x4mm L3000mm 7 kg 46 L - profil 50x50x5mm L3000mm 8 kg 47 L - profil 60x40x5mm L3000mm 6 kg 48 L - profil 100x100x4mm L3000mm 1 kg 49 Cevi - kutijasti profil Č x15x2mm L6000mm 2 kg 50 Cevi - kutijasti profil Č x20x1,5mm L6000mm 11 kg 51 Cevi - kutijasti profil Č x30x2,5mm L6000mm 11 kg 52 Cevi - kutijasti profil Č x40x2,5mm L6000mm 6 kg 53 Cevi - kutijasti profil Č x50x4mm L6000mm 10 kg 54 Cevi - kutijasti profil Č x40x2mm L6000mm 4 kg 100x100x5mm 55 Cevi - kutijasti profil Č kg L6000mm Bešavna cev ASTM A-106GR.B- Ø 88,9x7,62 L= kg (p265gh mm 3 Bešavna cev ASTM A-106GR.B - Ø 76,1x7,1 L=6000 kg 57 (p235tr1) mm 1 3 na 4mm kg 58 Rebrasti lim za gazišta Č x1500mm 1 59 Lim crni Č x1000x1mm 8 kg 60 Lim crni Č x1000x2mm 4 kg 61 Lim crni Č x1000x3mm 2 kg 62 Ploče čelik Č x1000x8mm 4 kg 63 Ploče čelik Č x1000x10mm 6 kg 64 Ploče čelik Č x1000x12mm 2 kg 65 Ploče čelik Č x1000x20mm 2 kg 66 Pocinkovani lim Č.Zn x1000x1mm 4 kg 67 Aluminijski lim 2000x1000x1mm 1 kg PARTIJA 3- ČELICI,PROFILI,PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI- ŠG NOVI SAD Red.broj Naziv proizvoda Ukupno Kom. Ukupno Kg 1. Kvadratne cevi ( 6 metara) 20x30x2,0 mm 10 20x40x2,0 mm 10 30x30x2,0mm 40 30x40x2,0mm 10

7 7 40x20x3,0mm 40 40x40x2,0mm 10 60x40x2,0mm 10 50x50x2,0mm 10 60x60x2,0mm 10 60x30x3,0mm 30 80x80x5,0 mm 6 100x100x4,0 mm 5 2. "L" Profil ( 6 metara) 30x30x3.0 mm 10 30x30x2,0 mm 5 40x30x4,0 mm 10 40x40x4.0 mm 10 50x50x5,.0 mm 10 60x60x5,0mm 10 80x80x12,0mm 1 3. Flah ( 6 metara) 20x3 5 20x4 5 30x3 5 30x4 5 40x3 5 40x4 5 40x5 5 50x TV-Lim 1000x2000x6 mm x2000x8 mm x2000x10 mm x2000x12 mm 2 5. HV- Lim 1000x2000x2 mm 3 6. BEŠAVNA CEV Φ 88,9x7,62 ASTM A-10 Dužina cevi 6 metara 16

8 8 PARTIJA 4- ČELICI,PROFILI,PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI- ŠG BANAT 1.1 LIMOVI Č0361 R.br. Vrsta i dimenzije Jed. Mere Količina 1 Crni lim debljine 0,50 mm Kg 45 2 Crni lim debljine 0,75 mm Kg 5 3 Crni lim debljine 1,00 mm Kg 50 4 Crni lim debljine 2,00 mm Kg Crni lim debljine 3,00 mm Kg Rebrasti lim 4/5 mm Kg PLOČEVINA KVALITET Č.0462 ili Č.0562 R.br. Vrsta i dimenzije Jed. mere Količina 1 Debljine 6 mm Kg Debljine 8 mm Kg Debljine 10 mm Kg Debljine 12 mm Kg Debljine 15 mm Kg Debljine 20 mm Kg Debljine 25 mm Kg Debljine 30 mm Kg 10 9 Debljine 40 mm Kg Debljine 50 mm Kg Debljine 60 mm Kg Debljine 70 mm Kg Debljine 80 mm Kg SVETLOVUČENI ČELICI Č.1530 R.br. Vrsta i dimenzije Jed. mere Količina 1 Ø 6 Kg 30 2 Ø 8 Kg 30 3 Ø 10 Kg 50 4 Ø 12 Kg 50 5 Ø 14 Kg 70 6 Ø 16 Kg 70 7 Ø 18 Kg VALJANI ČELICI Č.1530 R.br. Vrsta i dimenzije Jed. mere Količna 1 Ø 20 Kg Ø 25 Kg 100

9 9 3 Ø 30 Kg Ø 35 Kg Ø 40 Kg Ø 50 Kg Ø 60 Kg Ø 70 Kg Ø 80 Kg Ø 90 Kg Ø 100 Kg Ø 110 Kg ŠESTOUGAONI ČELICI Č.1530 R.br. Vrsta i dimenzije Jed. mere Količina 1 Dimenzije OK - 13 Kg 5 2 Dimenzije OK 17 Kg 25 3 Dimenzije OK 19 Kg 30 4 Dimenzije OK 21 Kg 30 5 Dimenzije OK 24 Kg 30 6 Dimenzije OK 27 Kg 50 7 Dimenzije OK 30 Kg 50 8 Dimenzije OK 32 Kg 50 9 Dimenzije OK 36 Kg Dimenzije OK 46 Kg Dimenzije OK 55 Kg 5 12 Dimenzije OK 60 Kg BRONZA R.br. Vrsta i dimenzije Jed. mere Količina 1 Bronza grafitna Ø 20 x 300 Kg 8 2 Bronza grafitna Ø 30 x 300 Kg Bronza CuSn14 Ø 20/40 x 500 Bronza CuSn14 Ø 30/50 x 500 Bronza CuSn14 Ø 40/60 x 500 Bronza CuSn14 Ø 50/80 x 500 Bronza CuSn14 Ø 60/100 x 500 Bronza CuSn14 Ø 80/100 x 500 Kg 15 Kg 20 Kg 20 Kg 20 Kg 20 Kg 20

10 VALJANI ČELIČNI PROFIL R.br. Vrsta i dimenzije Jed. mere Količina 1 Profil UN P - 8 Kg Profil UN P 10 Kg Profil UN P 12 Kg Profil UN P 16 Kg 10 5 Profil IN P - 10 Kg 90 6 L profil 30 x 30 Kg L profil 50 x 50 Kg L profil 100 x 100 Kg ČELIČNI PROFILI (KVADRATNI I PRAVOUGAONI) R.br. Vrsta i dimenzije Jed. mere Količina 1 Profil kutija 20 x 20 Kg Profil kutija 30 x 30 Kg Profil kutija 20 x 40 Kg Profil kutija 40 x 40 Kg Profil kutija 60 x 60 Kg 90 6 Profil kutija 100 x 100 Kg 10 PARTIJA 5- ČELICI,PROFILI,PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI - LOVOTURS PETROVARADIN Red.broj Naziv proizvoda Ukupno Kom. Ukupno Kg Hladnovaljani lim-pločevina 1mx2mx3mm (1 tabla uma 50kg) 5 Hladnovaljani lim-pločevina 1mx2mx5mm (1 tabla uma 82kg) 3 Kvadratna cev 60x40x1,8 mm (cevi dužine 6 m) 50 Kvadratna cev 40x40x1,8 mm (cevi dužine 6 m) 30 L profil 30mmx30mmx3mm (dužina 6 m) 20 L profil 40mmx40mmx4mm (dužina 6 m) 15 Flah 50mmx3mmx3m 20 Šarke bravarske Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

11 11 PRILOG br.3 - VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK ISPORUKE, MESTO ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL. Predmet javne nabavke u otvorenom postupku ČELICI, PROFILI, PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI 2016.g.,.je oblikovan u sledeće partije: PARTIJA 1 ČELICI,PROFILI,PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI- ŠG SREMSKA MITROVICA Naziv proizvoda Jed. mere Količina 1 Profilisane cevi Kg L Profil Kg Pločevina Č.0361( 3-12 mm) Kg Pločevina Č.0361( 15 mm) Kg Pločevina Č.0361( 20 mm ) Kg Pločevina Č.0361( 25 mm) Kg Svetlo vučeni čelici Č.0361 ( do 30 mm) Kg 800 Valjani čelici Č ( mm ) Kg Šeskanti OK Č ( mm ) Kg Okrugle ( crne ) cevi Kg Hidro ispitane ( crne ) cevi Kg Flahovi Kg UNP profil Kg INP profil Kg Pocinkovani lim Kg Hladno valjani lim Kg Bešavne cevi ( ½ -3/4 ) Kg Bešavne cevi ( ½ -3/4 ) Kg Rebrasti lim Kg Betonsko gvožđe ČBR Kg Betonsko gvožđe Glatko Kg Aluminijumski lim Kg 150 Mesto isporuke: FCO magacin naručioca- Morović, Šidska bb

12 12 PARTIJA 2- ČELICI,PROFILI,PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI- ŠG SOMBOR Red.br. Vrsta dobra/usluge/radovi Prečnik-dimenzija komada jed.mere ( kg, kom) količina 1 OK čelik Č mm L3000mm 1 kg 2 OK čelik Č mm L3000mm 1 kg 3 OK čelik Č mm L3000mm 1 kg 4 OK čelik Č mm L3000mm 3 kg 5 OK čelik Č mm L3000mm 3 kg 6 OK čelik Č mm L3000mm 1 kg 7 OK čelik Č mm L3000mm 1 kg 8 OK čelik Č mm L3000mm 1 kg 9 OK čelik Č mm L3000mm 1 kg 10 OK čelik Č mm L3000mm 1 kg 11 Bronza Cu Sn14 Ø25 mm L 500mm 3 kg 12 Bronza Cu Sn14 Ø30mm L 500mm 1 kg 13 Bronza Cu Sn14 Ø35mm L 500mm 3 kg 14 Bronza Cu Sn14 Ø60/80mm L 500mm 1 kg 15 Bronza Cu Sn14 Ø40/60mm L 500mm 1 kg 16 Č.1531 Ø8mm L3000mm 12 kg 17 Č.1531 Ø10mm L3000mm 12 kg 18 Č.1531 Ø12mm L3000mm 9 kg 19 Č.1531 Ø14mm L3000mm 6 kg 20 Č.1531 Ø16mm L3000mm 5 kg 21 Č.1531 Ø18mm L3000mm 8 kg 22 Č.1531 Ø20mm L3000mm 6 kg 23 Č.1531 Ø22mm L3000mm 1 kg 24 Č.1531 Ø24mm L3000mm 3 kg 25 Č.1531 Ø25mm L3000mm 2 kg 26 Č.1531 Ø30mm L3000mm 4 kg 27 Č.1531 Ø35mm L3000mm 2 kg 28 Č.1531 Ø40mm L1500mm 3 kg 29 Č.1531 Ø45mm L1500mm 1 kg 30 Č.1531 Ø50mm L1500mm 2 kg 31 Č.1531 Ø60mm L1000mm 1 kg 32 Č.1531 Ø70mm L1000mm 1 kg 33 Č.1531 Ø75mm L1000mm 1 kg 34 Č.1531 Ø80mm L1000mm 1 kg 35 Č.1531 Ø90mm L1000mm 1 kg 36 Č.1531 Ø100mm L1000mm 1 kg 37 Pločasti čelik-flah Č x3mm L3000mm 5 kg 38 Pločasti čelik-flah Č x3mm L3000mm 10 kg

13 13 39 Pločasti čelik-flah Č x3mm L3000mm 5 kg 40 Pločasti čelik-flah Č x5mm L3000mm 8 kg 41 Pločasti čelik-flah Č x4mm L3000mm 5 kg 42 Pločasti čelik-flah Č x5mm L3000mm 10 kg 43 L - profil Č x30x3mm L3000mm 4 kg 44 L - profil 40x40x3mm L3000mm 6 kg 45 L - profil 40x40x4mm L3000mm 7 kg 46 L - profil 50x50x5mm L3000mm 8 kg 47 L - profil 60x40x5mm L3000mm 6 kg 48 L - profil 100x100x4mm L3000mm 1 kg 49 Cevi - kutijasti profil Č x15x2mm L6000mm 2 kg 50 Cevi - kutijasti profil Č x20x1,5mm L6000mm 11 kg 51 Cevi - kutijasti profil Č x30x2,5mm L6000mm 11 kg 52 Cevi - kutijasti profil Č x40x2,5mm L6000mm 6 kg 53 Cevi - kutijasti profil Č x50x4mm L6000mm 10 kg 54 Cevi - kutijasti profil Č x40x2mm L6000mm 4 kg 100x100x5mm 55 Cevi - kutijasti profil Č kg L6000mm Bešavna cev ASTM A-106GR.B- Ø 88,9x7,62 L= kg (p265gh mm 3 Bešavna cev ASTM A-106GR.B - Ø 76,1x7,1 L=6000 kg 57 (p235tr1) mm 1 3 na 4mm kg 58 Rebrasti lim za gazišta Č x1500mm 1 59 Lim crni Č x1000x1mm 8 kg 60 Lim crni Č x1000x2mm 4 kg 61 Lim crni Č x1000x3mm 2 kg 62 Ploče čelik Č x1000x8mm 4 kg 63 Ploče čelik Č x1000x10mm 6 kg 64 Ploče čelik Č x1000x12mm 2 kg 65 Ploče čelik Č x1000x20mm 2 kg 66 Pocinkovani lim Č.Zn x1000x1mm 4 Kg 67 Aluminijski lim 2000x1000x1mm 1 kg Mesto isporuke: FCO magacin naručioca- Bački Monoštor, Kanalska bb

14 14 PARTIJA 3- ČELICI,PROFILI,PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI- ŠG NOVI SAD Red.broj Naziv proizvoda Ukupno Kom. Ukupno Kg 1. Kvadratne cevi ( 6 metara) 20x30x2,0 mm 10 20x40x2,0 mm 10 30x30x2,0mm 40 30x40x2,0mm 10 40x20x3,0mm 40 40x40x2,0mm 10 60x40x2,0mm 10 50x50x2,0mm 10 60x60x2,0mm 10 60x30x3,0mm 30 80x80x5,0 mm 6 100x100x4,0 mm 5 2. "L" Profil ( 6 metara) 30x30x3.0 mm 10 30x30x2,0 mm 5 40x30x4,0 mm 10 40x40x4.0 mm 10 50x50x5,.0 mm 10 60x60x5,0mm 10 80x80x12,0mm 1 3. Flah ( 6 metara) 20x3 5 20x4 5 30x3 5 30x4 5 40x3 5 40x4 5 40x5 5 50x TV-Lim

15 x2000x6 mm x2000x8 mm x2000x10 mm x2000x12 mm 2 5. HV- Lim 1000x2000x2 mm 3 6. BEŠAVNA CEV Φ 88,9x7,62 ASTM A-10 Dužina cevi 6 metara 16 Mesto isporuke: FCO magacin naručioca- Novi Sad, Obalska bb PARTIJA 4- ČELICI,PROFILI,PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI- ŠG BANAT 1.1 LIMOVI Č0361 R.br. Vrsta i dimenzije Jed. Mere Količina 1 Crni lim debljine 0,50 mm Kg 45 2 Crni lim debljine 0,75 mm Kg 5 3 Crni lim debljine 1,00 mm Kg 50 4 Crni lim debljine 2,00 mm Kg Crni lim debljine 3,00 mm Kg Rebrasti lim 4/5 mm Kg PLOČEVINA KVALITET Č.0462 ili Č.0562 R.br. Vrsta i dimenzije Jed. mere Količina 1 Debljine 6 mm Kg Debljine 8 mm Kg Debljine 10 mm Kg Debljine 12 mm Kg Debljine 15 mm Kg Debljine 20 mm Kg Debljine 25 mm Kg Debljine 30 mm Kg 10 9 Debljine 40 mm Kg Debljine 50 mm Kg Debljine 60 mm Kg Debljine 70 mm Kg Debljine 80 mm Kg 10

16 SVETLOVUČENI ČELICI Č.1530 R.br. Vrsta i dimenzije Jed. mere Količina 1 Ø 6 Kg 30 2 Ø 8 Kg 30 3 Ø 10 Kg 50 4 Ø 12 Kg 50 5 Ø 14 Kg 70 6 Ø 16 Kg 70 7 Ø 18 Kg VALJANI ČELICI Č.1530 R.br. Vrsta i dimenzije Jed. mere Količna 1 Ø 20 Kg Ø 25 Kg Ø 30 Kg Ø 35 Kg Ø 40 Kg Ø 50 Kg Ø 60 Kg Ø 70 Kg Ø 80 Kg Ø 90 Kg Ø 100 Kg Ø 110 Kg ŠESTOUGAONI ČELICI Č.1530 R.br. Vrsta i dimenzije Jed. mere Količina 1 Dimenzije OK - 13 Kg 5 2 Dimenzije OK 17 Kg 25 3 Dimenzije OK 19 Kg 30 4 Dimenzije OK 21 Kg 30 5 Dimenzije OK 24 Kg 30 6 Dimenzije OK 27 Kg 50 7 Dimenzije OK 30 Kg 50 8 Dimenzije OK 32 Kg 50 9 Dimenzije OK 36 Kg Dimenzije OK 46 Kg Dimenzije OK 55 Kg 5 12 Dimenzije OK 60 Kg 5

17 BRONZA R.br. Vrsta i dimenzije Jed. mere Količina 1 Bronza grafitna Ø 20 x 300 Kg 8 2 Bronza grafitna Ø 30 x 300 Kg Bronza CuSn14 Ø 20/40 x 500 Bronza CuSn14 Ø 30/50 x 500 Bronza CuSn14 Ø 40/60 x 500 Bronza CuSn14 Ø 50/80 x 500 Bronza CuSn14 Ø 60/100 x 500 Bronza CuSn14 Ø 80/100 x VALJANI ČELIČNI PROFIL Kg 15 Kg 20 Kg 20 Kg 20 Kg 20 Kg 20 R.br. Vrsta i dimenzije Jed. mere Količina 1 Profil UN P - 8 Kg Profil UN P 10 Kg Profil UN P 12 Kg Profil UN P 16 Kg 10 5 Profil IN P - 10 Kg 90 6 L profil 30 x 30 Kg L profil 50 x 50 Kg L profil 100 x 100 Kg ČELIČNI PROFILI (KVADRATNI I PRAVOUGAONI) R.br. Vrsta i dimenzije Jed. mere Količina 1 Profil kutija 20 x 20 Kg Profil kutija 30 x 30 Kg Profil kutija 20 x 40 Kg Profil kutija 40 x 40 Kg Profil kutija 60 x 60 Kg 90 6 Profil kutija 100 x 100 Kg 10 Mesto isporuke: FCO magacin naručioca- Pančevo, Luka Dunav bb

18 18 PARTIJA 5- ČELICI,PROFILI,PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI - LOVOTURS PETROVARADIN Red.broj Naziv proizvoda Ukupno Kom. Ukupno Kg Hladnovaljani lim-pločevina 1mx2mx3mm (1 tabla uma 50kg) 5 Hladnovaljani lim-pločevina 1mx2mx5mm (1 tabla uma 82kg) 3 Kvadratna cev 60x40x1,8 mm (cevi dužine 6 m) 50 Kvadratna cev 40x40x1,8 mm (cevi dužine 6 m) 30 L profil 30mmx30mmx3mm (dužina 6 m) 20 L profil 40mmx40mmx4mm (dužina 6 m) 15 Flah 50mmx3mmx3m 20 Šarke bravarske Mesto isporuke: FCO magacin naručioca- Fazanerija Ristovača - Bač Način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta: TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA Ponođena roba mora odgovarati zahtevanim uslovima kvaliteta, od strane naručioca. Ponuđena roba mora biti u skladu sastandardima SRPS EN 10327; SRPS EN 10142;SRPS EN 10029; SRPS EN ;SRPS EN ;SRPS EN 10219;SRPS EN 10056;SRPS EN 10051;SRPS EN 10021; Ponuda koja nezadovoljava uslove kvaliteta biće odbijena kao neodgovarajuća i neprihvatljiva.izabrani ponuđač se obavezuje da uz isporuku robe obavezno dostavi atest, koji mora biti u skladu sa EN Obelažavanje robe mora biti u skladu sa SRPS EN I SRPS EN10154 Uz ponudu Ponuđač je obavezan da dostavi kopiju važećag certifikata ISO proizvođača. Zahtevi naručioca u pogledu roka isporuke: Prema zahtevu naručioca, sukceksivna isporuka predmetnih dobara je u roku od najviše 24 časa, od zahteva naručioca. Zahtevi naručioca u pogledu mesta isporuke: Isporuka dobara će se vršiti franko magacin ogranaka preduzeća, na bazi navedenih dispozicija. Naručilac je obavezan da o svakoj nastaloj promeni mesta isporuke izvesti prodavca u roku od 3 dana pre promene. Ponuđač potpisom potvrđuje da je upoznat sa tehničkim karakteristikama (specifikacijama) za javnu nabavku dobara i ostalim uslovima, kao i da će iste u celosti ispuniti. Mesto i datum MP Ponuđač

19 19 PRILOG br. 4 - USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA. 75. I ČLANA 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA Obavezni uslovi iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i dokazivanje ispunjenosti uslova za ponuđače Red. Broj ОBАVЕZNI USLОVI PRОPISАNI ČLАNОМ 75. ZАKОNА KОЈЕ PОNUĐАČ МОRА DА ISPUNI UPUТSТVО KАKО SЕ DОKАZUЈЕ ISPUNјЕNОSТ ОBАVЕZNI USLОVА 1. Prаvо nа učеšćе u pоstupku imа pоnuđаč аkо је rеgistrоvаn kоd nаdlеžnоg оrgаnа, оdnоsnо upisаn u оdgоvаrајući rеgistаr. 2. Prаvо nа učеšćе u pоstupku imа pоnuđаč ukоlikо оn i njеgоv zаkоnski zаstupnik niје оsuđivаn zа nеkо оd krivičnih dеlа kао člаn оrgаnizоvаnе kriminаlnе grupе, niје оsuđivаn zа krivičnа dеlа prоtiv privrеdе, krivičnа dеlа prоtiv živоtnе srеdinе, krivičnо dеlо primаnjа ili dаvаnjа mitа, krivičnо dеlо prеvаrе PRАVNО LICЕ: Izvоd iz rеgistrа Аgеnciје zа privrеdnе rеgistrе, оdnоsnо izvоd iz rеgistrа nаdlеžnоg Privrеdnоg sudа. PRЕDUZЕТNIK: Izvоd iz rеgistrа Аgеnciје zа privrеdnе rеgistrе. FIZIČKO LICE: Kopija lične karte ili pasoša. Nаpоmеnа: - U slučајu dа pоnudu pоdnоsi grupа pоnuđаčа, оvај dоkаz dоstаviti zа svаkоg učеsnikа iz grupе; - U slučајu dа pоnuđаč pоdnоsi pоnudu sа pоdizvоđаčеm, оvај dоkаz dоstаviti i zа pоdizvоđаčа (аkо је višе pоdizvоđаčа, dоstаviti zа svаkоg оd njih). PRАVNО LICЕ: Izvоd iz kаznеnе еvidеnciје, оdnоsnо Uvеrеnjе prvоstеpеnоg sudа nа čiјеm pоdručјu sе nаlаzi sеdištе dоmаćеg prаvnоg licа, оdnоsnо sеdištе prеdstаvništvа ili оgrаnkа strаnоg prаvnоg licа, kојim sе pоtvrđuје dа prаvnо licе niје оsuđivаnо zа krivičnо dеlо prоtiv privrеdе, krivičnа dеlа prоtiv zаštitе živоtnе srеdinе, krivičnо dеlо primаnjа ili dаvаnjа mitа, krivičnо dеlо prеvаrе. Zа pоbrојаnа krivičnа dеlа nаdlеžni sudоvi, čiјa uvеrеnja je pоtrеbnо dоstаviti, su: - Оsnоvni sud nа čiјеm pоdručјu је sеdištе prаvnоg licа; i - Viši sud u Bеоgrаdu (pоsеbnо оdеlјеnjе zа оrgаnizоvаni kriminаl) dа niје оsuđivаn zа nеkо

20 оd krivičnih dеlа kао člаn оrgаnizоvаnе kriminаlnе grupе. ZАKОNSKI ZАSТUPNIK PRAVNOG LICA: Izvоd iz kаznеnе еvidеnciје, оdnоsnо uvеrеnjе nadležne pоliciјskе uprаvе Мinistаrstvа unutrаšnjih pоslоvа, prema mestu rođenja ili mestu prеbivаlišta licа, dа niје оsuđivаn zа nеkо оd krivičnih dеlа kао člаn оrgаnizоvаnе kriminаlnе grupе, dа niје оsuđivаn zа krivičnа dеlа prоtiv privrеdе, krivičnа dеlа prоtiv zаštitе živоtnе srеdinе, krivičnо dеlо primаnjа ili dаvаnjа mitа, krivičnо dеlо prеvаrе. Nаpоmеnа: - U slučајu dа pоnudu pоdnоsi prаvnо licе pоtrеbnо је dоstаviti оvе dоkаzе i zа prаvnо licе i zа zаkоnskоg zаstupnikа; - U slučајu dа prаvnо licе imа višе zаkоnskih zаstupnikа zа svаkоg оd njih trеbа dоstаviti оvе dоkаzе; - U slučајu dа pоnudu pоdnоsi grupа pоnuđаčа, оvе dоkаzе dоstаviti zа svаkоg učеsnikа iz grupе; - U slučајu dа pоnuđаč pоdnоsi pоnudu sа pоdizvоđаčеm, оvе dоkаzе dоstаviti i zа pоdizvоđаčа (аkо је višе pоdizvоđаčа, dоstаviti zа svаkоg оd njih). FIZIČKО LICЕ I PRЕDUZЕТNIK: Izvоd iz kаznеnе еvidеnciје, оdnоsnо uvеrеnjе nadležne pоliciјskе uprаvе Мinistаrstvа unutrаšnjih pоslоvа, prema mestu rođenja ili mestu prеbivаlišta licа, dа niје оsuđivаn zа nеkо оd krivičnih dеlа kао člаn оrgаnizоvаnе kriminаlnе grupе, dа niје оsuđivаn zа krivičnа dеlа prоtiv privrеdе, krivičnа dеlа prоtiv zаštitе živоtnе srеdinе, krivičnо dеlо primаnjа ili dаvаnjа mitа, krivičnо dеlо prеvаrе. VAŽI ZA SVE: Оvi dоkаzi nе mоgu biti stаriјi оd dvа mеsеcа prе оtvаrаnjа pоnudа. 20

21 21 3. Prаvо nа učеšćе u pоstupku imа pоnuđаč аkо mu niје izrеčеnа mеrа zаbrаnе оbаvlјаnjа dеlаtnоsti, kоја је nа snаzi u vrеmе оbјаvlјivаnjа, оdnоsnо slаnjа pоzivа zа pоdnоšеnjе pоnudа. 4. Prаvо nа učеšćе u pоstupku imа pоnuđаč аkо је izmiriо dоspеlе pоrеzе, doprinose i drugе јаvnе dаžbinе u sklаdu sа prоpisimа Rеpublikе Srbiје ili strаnе držаvе kаdа imа sеdištе nа njеnој tеritоriјi. PRАVNО LICЕ: Pоtvrdе Privrеdnоg i Prеkršајnоg sudа dа mu niје izrеčеnа mеrа zаbrаnе оbаvlјаnjа dеlаtnоsti, ili pоtvrdа Аgеnciје zа privrеdnе rеgistrе dа kоd оvоg оrgаnа niје rеgistrоvаnо dа mu је kао privrеdnоm društvu izrеčеnа mеrа zаbrаnе оbаvlјаnjа dеlаtnоsti koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda. PRЕDUZЕТNIK: Pоtvrdа Prеkršајnоg sudа dа mu niје izrеčеnа mеrа zаbrаnе оbаvlјаnjа dеlаtnоsti ili pоtvrdа Аgеnciје zа privrеdnе rеgistrе dа kоd оvоg оrgаnа niје rеgistrоvаnо dа mu је kао privrеdnоm subјеktu izrеčеnа mеrа zаbrаnе оbаvlјаnjа dеlаtnоsti koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda. FIZIČKО LICЕ: Pоtvrdа Prеkršајnоg sudа dа mu niје izrеčеnа mеrа zаbrаnе оbаvlјаnjа оdrеđеnih pоslоvа. Nаpоmеnа: - U slučајu dа pоnudu pоdnоsi grupа pоnuđаčа, оvе dоkаzе dоstаviti zа svаkоg učеsnikа iz grupе; - U slučајu dа pоnuđаč pоdnоsi pоnudu sа pоdizvоđаčеm, оvе dоkаzе dоstаviti i zа pоdizvоđаčа (аkо је višе pоdizvоđаčа dоstаviti zа svаkоg оd njih). VAŽI ZA SVE: Оvi dоkаzi mоrајu biti izdаti nаkоn оbјаvlјivаnjа pоzivа zа pоdnоšеnjе pоnudа nа Pоrtаlu јаvnih nаbаvki. PRАVNО LICЕ, PRЕDUZЕТNIK, FIZIČKО LICЕ: - Uvеrеnjе Pоrеskе uprаvе Мinistаrstvа finаnsiја i privrеdе dа је izmiriо dоspеlе pоrеzе i dоprinоsе i - Uvеrеnjе nаdlеžnе uprаvе lоkаlnе sаmоuprаvе (Uprаvе јаvnih prihоdа grаdа, оdnоsnо оpštinе) dа је izmiriо оbаvеzе pо оsnоvu izvоrnih lоkаlnih јаvnih prihоdа. Nаpоmеnа: - Ukоlikо је pоnuđаč u pоstupku privаtizаciје, umеstо dvа gоrе

22 Prаvо nа učеšćе u pоstupku imа pоnuđаč kојi pоštuје оbаvеzе kоје prоizlаzе iz vаžеćih prоpisа о zаštiti nа rаdu, zаpоšlјаvаnju i uslоvimа rаdа, zаštiti živоtnе srеdinе, kојi pоštuје prаvа intеlеktuаlnе svојinе trеćih licа, оdnоsnо kојi gаrаntuје dа је imаlаc prаvа intеlеktuаlnе svојinе. DODATNI USLОVI PRОPISАNI ČLАNОМ 76. ZАKОNА KОЈЕ PОNUĐАČ МОRА DА ISPUNI nаvеdеnа dоkаzа trеbа dа dоstаvi uvеrеnjе Аgеnciје zа privаtizаciјu dа sе nаlаzi u pоstupku privаtizаciје; - U slučајu dа pоnudu pоdnоsi grupа pоnuđаčа, оvе dоkаzе dоstаviti zа svаkоg učеsnikа iz grupе; - U slučајu dа pоnuđаč pоdnоsi pоnudu sа pоdizvоđаčеm, оvе dоkаzе dоstаviti i zа pоdizvоđаčа (аkо је višе pоdizvоđаčа dоstаviti zа svаkоg оd njih). VAŽI ZA SVE: Оvi dоkаzi nе mоgu biti stаriјi оd dvа mеsеcа prе оtvаrаnjа pоnudа. Izјаvа о pоštоvаnju оbаvеzа iz člаnа 75., stаv 2. Zаkоnа (nа оbrаscu iz kоnkursnе dоkumеntаciје pоglаvlје 11.1) pоd punоm mоrаlnоm, mаtеriјаlnоm i krivičnоm оdgоvоrnоšću, оvеrеnu pеčаtоm i pоtpisаnu оd strаnе оdgоvоrnоg licа pоnuđаčа. Nаpоmеnа: U slučајu dа pоnudu pоdnоsi grupа pоnuđаčа, Izјаvа mоrа biti pоtpisаnа оd strаnе оvlаšćеnоg licа svаkоg pоnuđаčа iz grupе pоnuđаčа i оvеrеnа pеčаtоm. Ponuđena roba mora biti u skladu sa zahtevanim standardima iz tehničkih karakteristika. Uz ponudu ponuđač je obavezan da dostavi kopiju važećeg certifikata ISO proizvođača, za svaku partiju posebno. UPUTSTVO ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA 1. da je ponuđač registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar dokazuje se podnošenjem izvoda iz registra koji prema članu 8. Zakona o registraciji privrednih subjekata izdaje Agencija za privredne registre. Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostaviti u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javne nabavke ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

23 23 Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu. Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa. Izvod može biti i iz ranijih godina u odnosu na godinu sprovođenja postupka konkretne javne nabavke i kao takav predstavlja validan dokaz. Starost navedenog dokumenta nije bitna za ispravnost ponude. Ovaj dokaz, ponuđač dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača 2. da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare dokazuje se podnošenjem dokaza navedenih u prethodnoj tabeli Ovaj dokaz, ponuđač dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača Ovi dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda. 3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda, ponuđač dokazuje podnošenjem potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrde Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti. Ovaj dokaz, ponuđač dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača Dokazi iz ove tačke moraju biti izdati nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda. Dokazi iz ove tačke ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda. 4. da je ponuđač izmirio dospele poreze i druge javne dažbine dokazuje se dostavljanjem DVE POTVRDE, od kojih jednu izdaje Poreska uprava, a drugu nadležni organ lokalne samouprave o izmirenim javnim dažbinama koje se naplaćuju na lokalnom nivou (npr. porez na imovinu). Ovaj dokaz, ponuđač dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača Dokazi iz ove tačke ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda. 5. Obaveštenje o tome da je ponuđač ili kandidat dužan da pri sastavljanju svoje ponude navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine Ponuđač je dužan da u kon.dokumentaciji popuni izjavu, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je pri sastavljanju svoje ponude poštovao propise koji proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (ukoliko je to slučaj). 6. Dodatni uslovi: Ponuđena roba mora biti u skladu sa zahtevanim standardima iz tehničkih karakteristika. Uz ponudu ponuđač je obavezan da dostavi kopiju važećeg certifikata ISO proizvođača, za svaku partiju posebno. U skladu sa članom 78. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač upisan u registar ponuđača nije dužan da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova iz člana 75. st.1 tč.1-4 ZJN. Ponuđač koji je registrovan pri registru ponuđača, koji vodi Agencija za privredne registre,

24 24 ima obavezu da u svojoj ponudi jasno navede da se nalazi u registru ponuđača, ukoliko na taj način želi da dokaže ispunjenost uslova iz člana 75. st.1 tč.1-4 ZJN. Ponuđač će odbiti ponudu kao neprihvatljivu u koliko: 1. Ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće 2. Ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog 3. Ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije je moguće uporedeiti sa drugim ponudama 4. Ukoliko ponuda ne ispunjava zahtevane standarde u pogledu kvaliteta i neobuhvata partiju u celini. Pod bitnim nedostacima ponude smatraće se i sledeće: 1. Ponuda mora biti podneta za celokupan predmet javne nabavke za određenu partiju. Ponuda podneta za delimičan broj stavki iz partije je neprihvatljiva. 2. Ako ponuda nema potpis odgovornog lica i pečat ponuđača na svim obrascima, smatra se da ponuda ima nedostataka s obzirom da naručilac neće biti u mogućnosti da utvrdi verodostojnosti iste. 3. Svaka ispravka u ponudi obavezno mora biti parafirana i overena pečatom ponuđača. Ukoliko ispravke nisu vršene na navedeni način smatra se da ponuda ima bitne nedostatke, jer se neće moći utvrditi stvarna sadržina PREDSEDNIK KOMISIJE Željko Rukavina, dipl.inž.šum.

25 25 PRILOG br. 5 - UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu pripremljeno je na osnovu člana 61. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» broj 124/12, 14/15 i 68/15), i na osnovu člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova («Službeni glasnik RS» broj 86/15). Uputstvo sadrži podatke koji su neophodni za pripremu ponude u skladu sa zahtevima NARUČIOCA kao i informacije o uslovima i načinu sprovođenja postupka dodele ugovora o javnoj nabavci. Od PONUĐAČA se očekuje da detaljno prouči sva uputstva, obrasce, uslove i specifikacije koje su sadržane u konkursnoj dokumentaciji. Nepridržavanje uputstava i nepodnošenje svih traženih podataka i informacija koje su navedene u konkursnoj dokumentaciji ili podnošenje ponude koja ne odgovora uslovima predviđenim u konkursnoj dokumentaciji predstavlja u svakom pogledu, rizik za PONUĐAČA i kao rezultat može imati odbijanje njegove ponude. 1. Podaci o jeziku na kojem mora biti sastavljena: 1.1. Naručilac će voditi postupak nabavke i pripremiti konkursnu dokumentaciju na srpskom jeziku Ponuda kao i celokupna prepiska u vezi sa ponudom koju razmene ponuđač i naručilac mora biti napisana na srpskom jeziku Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku. Ukoliko je određeni dokument na stranom jeziku, ponuđač je dužan da pored dokumenta na stranom jeziku dostavi i prevod tog dokumenta na srpski jezik. 2. Posebni zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena: 2.1 Pojedinačne obrasce sadržane u konkursnoj dokumentaciji ponuđač popunjava hemijskom olovkom čitko, jasno i nedvosmisleno 2.2. Ponuda se dostavlja u originalu, overena pečatom, zavedena kod ponuđača i potpisana od strane odgovornog lica ponuđača ili lica koje ima ovlašćenje da potpiše ponudu u ime ponuđača. Ponuda mora obuhvatati partiju u celini Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može se opredeliti da obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrasce date u konkursnoj dokumentaciji; 2.4. Cela ponuda mora biti predata bez naknadnih ispravki i bez upisivanja između redova. Ponuda će se odbiti kao neprihvatljiva, ukoliko budu načinjene bilo kakve izmene, dodaci ili brisanja u konkursnim dokumentima. Ukoliko ponuđač načini grešku u popunjavanju, dužan je da istu izbeli i pravilno popuni, a mesto načinjene greške parafira i overi pečatom; 2.5. Zahtevi naručioca u pogledu roka i načina podnošenja i javnog otvaranja ponuda: Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i moraju da ispunjavaju sve uslove za učešće u postupku javne nabavke, a na osnovu javnog poziva za podnošenje ponuda.

26 26 Blagovremenom ponudom smatra se ona ponuda koja Naručiocu stigne najkasnije do g. godine do časova, odnosno trideset dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke. Ponuđač podnosi ponudu lično ili putem pošte. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu putem pošte, mora da obezbedi da ista stigne Naručiocu do naznačenog datuma i časa. Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom: ''Ne otvarati'' Ponuda za javnu nabavku broj 96/16, Čelici, profili, pločevina i čelične cevi 2016.g. - po partijama, Partija/e br. na adresu: JP ''Vojvodinašume'' Petrovaradin, Preradovićeva br.2, a na poleđini naziv ponuđača, adresu i br. tel/faxa. Neblagovremenom će se smatrati ponuda ponuđača koja nije podneta Naručiocu do naznačenog datuma i časa. Komisija za javne nabavke Naručioca, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno. Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu, a ponuda mora obuhvatati partiju u celini. Blagovremeno dostavljene ponude biće javno otvarene komisijski, tridesetog dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda, istoga dana godine u 10:30 časova, u prostorijama JP ''Vojvodinašime'' Petrovaradin, Preradovićeva 2. Ako rok za podnošenje ponuda ističe u dane vikenda i državnih praznika, rok za podnošenje i otvaranje ponuda se pomera za prvi naredni radni dan. 3) Obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija 3.1. Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđač može podneti ponudu za jednu ili više partija; 3.2. Ponuđač je dužan da na omotu (koverti) u kojoj dostavlja ponudu navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na određene partije, kako bi se omogućilo ocenjivanje za svaku partiju posebno. 4) Obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama 4.1. Ponude sa varijantama nisu prihvatljive za naručioca. 5) Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. Zakona; 5.1. U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na isti način na koji je podneo ponudu, a određen u konkursnoj dokumentaciji, sa oznakom izmena ponude, dopuna ponude ili opoziv ponude za predmetnu Javnu nabavku, redni broj JN 96/16.

27 Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja, odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu Ponuđač može da izmeni ili povuče svoju ponudu za svaku partiju pre isteka roka za podnošenje ponuda, a izmena ili povlačenje ponuda je punovažno ako naručilac primi izmenjenu ponudu ili obaveštenje o povlačenju ponude pre isteka roka za dostavljanje ponuda na način na koji je određen za podnošenje ponuda Ponuđač ne može izmeniti ponudu nakon isteka roka za podnošenje ponuda. 6) Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda 6.1. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač; 6.2. U obrascu ponude ponuđač je dužan da navede da li ponudu podnosi samostalno ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem; 6.3. Učešće u više od jedne ponude za isti ugovor rezultiraće time što će se takve ponude odbiti, kao neprihvatljive. 7) Zahtev da ponuđač, ukoliko angažuje podizvođača, navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, kao i pravila postupanja naručioca u slučaju da se dospela potraživanja prenose direktno podizvođaču; 7.1. Ako ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u ponudi navede procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač 1) do 4) ovog zakona, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke. 7.6 Pored obaveznih uslova, naručilac konkursnom dokumentacijom određuje koje još uslove podizvođač mora da ispuni i na koji način to dokazuje, pri čemu ti uslovi ne mogu biti takvi da ograniče podnošenje ponude sa podizvođačem Ponuđač, odnosno dobavljač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača Dobavljač ne može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, u suprotnom naručilac će realizovati sredstvo obezbeđenja i raskinuti ugovor, osim ako bi raskidom ugovora naručilac pretrpeo znatnu štetu. 7.8 U slučaju iz tačke 7.7. naručilac će obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. 7.9 Dobavljač može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, ako je na strani podizvođača nakon podnošenja ponude nastala trajnija nesposobnost plaćanja, ako to lice ispunjava sve uslove određene za podizvođača i ukoliko dobije prethodnu saglasnost naručioca.

28 Ponuđač je dužan da popuni, overi pečatom i potpiše obrazac Podaci o podizvođaču iz konkursne dokumentacije. 8) Obaveštenje o tome da je sastavni deo zajedničke ponude sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke 8.1. Ponudu može podneti grupa ponuđača Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, osim ako naručilac iz opravdanih razloga ne odredi drugačije Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o: članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem; ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor; ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja; ponuđaču koji će izdati račun; računu na koji će biti izvršeno plaćanje; obaveze svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom. 8.8 Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na podnosioce prijava u restriktivnom postupku, kvalifikacionom postupku i konkurentnom dijalogu Za svakog učesnika u zajedničkoj ponudi mora se popuniti, pečatom overiti i potpisati obrazac Podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi, koji sadrži, pored ostalog, imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora. 9) Zahteve u pogledu traženog načina i uslova plaćanja, garantnog roka, kao i eventualnih drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude; 9.1. Naručilac će plaćanje isporučenih dobara izvršiti uplatom na račun ponuđača u roku od minimalno 30 dana od dana ispostavljanja računa i kompletiranja dokumentacije za plaćanje. Ukoliko ponuđač ponudi kraći rok plaćanja ili rok ne izrazi u danima njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva Naručilac ne dozvoljava avans. Ukoliko ponuđač u ponudi navede da traži avans takva ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva. 10) Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi; Valuta ponude je dinar (RSD); Cena mora biti iskazana u dinarima bez poreza na dodatu vrednost.

29 29 11) Podatke o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl, a koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci u slučaju javnih nabavki kod kojih je poziv za podnošenje ponude objavljen na stranom jeziku Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede. Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. 12) Podatke o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača, ukoliko isto naručilac zahteva; Zahtevi naručioca u pogledu garancije za ozbiljnost ponude i dobro izvršenje posla Na osnovu Zakona o javnim nabavkama, naručilac zahteva da se priloži i finansijska garancija kojom ponuđač obezbeđuje ispunjenje svojih obaveza i to prema sledećem: Za izvršenje ugovora, ponuđač je saglasan da će, ukoliko bude odabran kao najpovoljniji, pre zaključenja ugovora, dostaviti naručiocu registrovanu Blanko-solo menicu, overenu samo pečatom i potpisom ponuđača, sa meničnim pismom čiji je obrazac u prilogu, pri čemu menično pismo mora biti popunjeno i overeno, i u kome ponuđač upisuje iznos od 10% od vrednosti ponude, za svaku partiju posebno. Uz menicu i menično pismo obavezno se u originalu ili overenoj fotokopiji prilaže: 1. potvrda poslovne banke da je menica registrovana u registru menica kod poslovne banke ponuđača, 2. OP obrazac 3. Karton deponovanih potpisa( iz kojih je vidljivo da je menicu i menično pismo potpisalo ovlašćeno lice ponuđača). Ako lice koje je navedeno na kartonu deponovanih potpisa nije ovlašćeno za zastupanje privrednog subjekta (nije upisano u rešenju Agencije za privredne registre), a potpisnik je menice, neophodno je dostaviti i specijalno punomoćje shodno članu 91. Stav 4. Zakona o obligacionim odnosima. U prilogu: - obrazac meničnog pisma za izvršenje ugovora 13) Definisanje posebnih zahteva, ukoliko isti postoje, u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače; Informacije u vezi sa proveravanjem, objašnjenjem, mišljenjem i upoređivanjem ponuda, kao i preporuke u pogledu izbora najpovoljnije ponude, neće se dostavljati ponuđačima, kao ni jednoj drugoj osobi koja nije zvanično uključena u proces, sve dok se ne objavi ime izabranog ponuđača Naručilac se obavezuje da čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u konkursnoj dokumentaciji koji su posebnim propisom utvrđeni kao poverljivi.

30 Ponuđač je obavezan da u svojoj ponudi naznači koji se od dostavljenih dokumenta odnosi na državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu Naručilac je dužan da čuva kao poslovnu tajnu imena ponuđača i podnosilaca prijava, kao i podnete ponude, odnosno prijave, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda, odnosno prijava Članovi komisije za javnu nabavku moraju da čuvaju podatke i postupaju sa dokumentima u skladu sa stepenom poverljivosti Neće se smatrati poverljivim cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude. 14. Obaveštenje da ponuđač može u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, uz napomenu da se komunikacija u postupku javne nabavke vrši na način određen članom 20. Zakona; Komunikacija u predmetnom postupku javne nabavke odvija se pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, u skladu sa čl. 20 ZJN Zainteresovano lice može u pisanom obliku da traži od naručioca dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude zainteresovano lice će uputiti lično, poštom ili na elektronsku adresu naručioca Petrovaradin, Preradovićeva 2. Ukoliko se komunikacija vrši elektronskim putem ili faksom, to se može vršiti isključivo u radno vreme naručioca, radnim danom od 07,00 do 14,00 časova, a subota i nedelja su neradni dani. U suprotnom, smatraće se da je naručilac isto primio narednog dana, u radno vreme Naručilac je dužan da zainteresovanom licu u roku od 3 dana od dana prijema zahteva, pošalje odgovor u pisanom obliku i da istovremeno tu informaciju objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, Naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda. Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda, Naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju. 15) Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača Naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, upoređivanju i vrednovanju ponuda Naručilac može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno kod njegovog podizvođača Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda. U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene merodavna je jedinična cena. Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu. 16) Vrstu kriterijuma za dodelu ugovora, sve elemente kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor, koji moraju biti opisani i vrednosno izraženi, kao i metodologiju za dodelu pondera za svaki elemenat kriterijuma koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda;

D O M Z D R A V LJ A N I Š

D O M Z D R A V LJ A N I Š D O M Z D R A V LJ A N I Š KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY BS 800 M1 ISE ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ Javna

Διαβάστε περισσότερα

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet Hajduk Veljkova br. 3, 21000 Novi Sad, Srbija Telefon: (021) 420-678; faks (021) 6624-153 e-mail: tendermf@uns.ac.rs Konkursna dokumentacija za javnu nabavku

Διαβάστε περισσότερα

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA GRAD SUBOTICA GRADONAČELNIK 24000 SUBOTICA TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA DOBRA - VIDEO NADZOR U OSNOVNIM ŠKOLAMA (NOV) JNMV P 09/15 Subotica, maj 2015.

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA REAGENSI I POTROŠNI MATERIJALI

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA REAGENSI I POTROŠNI MATERIJALI BROJ PROTOKOLA: 2802/16 od 05.05.2016. godine BROJ JAVNE NABAVKE: 1389 1 1 117 3 15 / 16 TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA REAGENSI I POTROŠNI MATERIJALI OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE Tešanj, 05.

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

b VODOVOD BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR za vodoopskrbu i odvodnju Alojzija Stepinca 7 HR Beli Manastir OIB:

b VODOVOD BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR za vodoopskrbu i odvodnju Alojzija Stepinca 7 HR Beli Manastir OIB: b VODOVOD BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR za vodoopskrbu i odvodnju Alojzija Stepinca 7 HR-31300 Beli Manastir OIB: 15843910109 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju važeća verzija propisa, poslednju verziju

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med =

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 96kcal 100g mleko: 49kcal = 250g : E mleko E mleko =

Διαβάστε περισσότερα

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min Kritična sia izvijanja Kritična sia je ona najmanja vrednost sie pritisa pri ojoj nastupa gubita stabinosti, odnosno, pri ojoj štap iz stabine pravoinijse forme ravnoteže preazi u nestabinu rivoinijsu

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

4 Numeričko diferenciranje

4 Numeričko diferenciranje 4 Numeričko diferenciranje 7. Funkcija fx) je zadata tabelom: x 0 4 6 8 fx).17 1.5167 1.7044 3.385 5.09 7.814 Koristeći konačne razlike, zaključno sa trećim redom, odrediti tačku x minimuma funkcije fx)

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

Standardna ponuda za usluge pristupa elementima mreže i pripadajućim sredstvima Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d.

Standardna ponuda za usluge pristupa elementima mreže i pripadajućim sredstvima Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA a.d. Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, 14.05. 2012 SADRŽAJ: 1. OPŠTE ODREDBE STANDARDNE PONUDE... 3 1.1. Predmet Standardne ponude,

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

PRAVILNIK O VAGAMA SA NEAUTOMATSKIM FUNKCIONISANJEM. ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013) Predmet. Član 1

PRAVILNIK O VAGAMA SA NEAUTOMATSKIM FUNKCIONISANJEM. (Sl. glasnik RS, br. 17/2013) Predmet. Član 1 Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs PRAVILNIK O VAGAMA SA NEAUTOMATSKIM FUNKCIONISANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013) Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu.

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu. ALKENI Acikliči ezasićei ugljovodoici koji imaju jedu dvostruku vezu. 2 4 2 2 2 (etile) viil grupa 3 6 2 3 2 2 prope (propile) alil grupa 4 8 2 2 3 3 3 2 3 3 1-bute 2-bute 2-metilprope 5 10 2 2 2 2 3 2

Διαβάστε περισσότερα

1/30. HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o Zagreb, Strojarska cesta 11. Poslovi nabave i skladišnog poslovanja Služba nabave Strojarska cesta 13a

1/30. HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o Zagreb, Strojarska cesta 11. Poslovi nabave i skladišnog poslovanja Služba nabave Strojarska cesta 13a HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. 10000 Zagreb, Strojarska cesta 11 POZIV NA NADMETANJE SEKTOR Poslovi nabave i skladišnog poslovanja Služba nabave Strojarska cesta 13a BROJ OBJAVE: 2015/S 005- Evidencijski

Διαβάστε περισσότερα

POGLAVLJE 1 BEZUSLOVNA OPTIMIZACIJA. U ovom poglavlju proučavaćemo problem bezuslovne optimizacije:

POGLAVLJE 1 BEZUSLOVNA OPTIMIZACIJA. U ovom poglavlju proučavaćemo problem bezuslovne optimizacije: POGLAVLJE 1 BEZUSLOVNA OPTIMIZACIJA U ovom poglavlju proučavaćemo problem bezuslovne optimizacije: min f(x) (1.1) pri čemu nema dodatnih ograničenja na X = (x 1,..., x n ) R n. Probleme bezuslovne optimizacije

Διαβάστε περισσότερα

PRAVILNIK O PRETHODNO UPAKOVANIM PROIZVODIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013 i 16/2016) Član 1

PRAVILNIK O PRETHODNO UPAKOVANIM PROIZVODIMA. (Sl. glasnik RS, br. 43/2013 i 16/2016) Član 1 Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski

Διαβάστε περισσότερα

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste 7. VJEŽBE PLAN ARMATURE PREDNAPETOG Dominik Skokandić, mag.ing.aedif. PLAN ARMATURE PREDNAPETOG 1. Rekapitulacija odabrane armature 2. Određivanje duljina

Διαβάστε περισσότερα

Devizno tržište. Mart 2010 Ekonomski fakultet, Beograd Irena Janković

Devizno tržište. Mart 2010 Ekonomski fakultet, Beograd Irena Janković Devizno tržište Devizni urs i devizno tržište Devizni urs - cena jedne valute izražena u drugoj valuti Promene deviznog ursa utiču na vrednost ative i pasive oje su izražene u stranoj valuti Devizni urs

Διαβάστε περισσότερα

STRUKTURA POLJA INTRASTAT OBRASCA

STRUKTURA POLJA INTRASTAT OBRASCA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA CARINSKA UPRAVA STRUKTURA POLJA INTRASTAT OBRASCA Verzija 4.3 Čakovec, rujan 2013. 1. Sadržaj Intrastat obrasca

Διαβάστε περισσότερα

5 Sistemi linearnih jednačina. a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = b 2.

5 Sistemi linearnih jednačina. a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = b 2. 5 Sistemi linearnih jednačina 47 5 Sistemi linearnih jednačina U opštem slučaju, pod sistemom linearnih jednačina podrazumevamo sistem od m jednačina sa n nepoznatih x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA Troškovi Predstavljaju novčano izražena trošenja sredstava i rada. Postoji više različitih klasifikacija troškova, u zavisnosti od aspekta posmatranja. Vrste troškova U zavisnosti

Διαβάστε περισσότερα

ODLUKU O MEDALJAMA I ŽETONIMA SLIČNIM KOVANICAMA EURA. Osnovna odredba. Član 1

ODLUKU O MEDALJAMA I ŽETONIMA SLIČNIM KOVANICAMA EURA. Osnovna odredba. Član 1 Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 27 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Διαβάστε περισσότερα

Proračunski model - pravougaoni presek

Proračunski model - pravougaoni presek Proračunski model - pravougaoni presek 1 ε b 3.5 σ b f B "" ηx M u y b x D bu G b h N u z d y b1 a1 "1" b ε a1 10 Z au a 1 Složeno savijanje - VEZNO dimenzionisanje Poznato: statički uticaji za (M i, N

Διαβάστε περισσότερα

T E H N I Č K I N A L A Z I M I Š LJ E NJ E

T E H N I Č K I N A L A Z I M I Š LJ E NJ E Mr.sc. Krunoslav ORMUŽ, dipl. inž. str. Stalni sudski vještak za strojarstvo, promet i analizu cestovnih prometnih nezgoda Županijskog suda u Zagrebu Poljana Josipa Brunšmida 2, Zagreb AMITTO d.o.o. U

Διαβάστε περισσότερα

EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE

EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE **** MLADEN SRAGA **** 0. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE α LOGARITMI Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: Mladen Sraga

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

Odred eni integrali. Osnovne osobine odred enog integrala: f(x)dx = 0, f(x)dx = f(x)dx + f(x)dx.

Odred eni integrali. Osnovne osobine odred enog integrala: f(x)dx = 0, f(x)dx = f(x)dx + f(x)dx. Odred eni integrli Osnovne osobine odred enog integrl: fx), fx) fx) b c fx), fx) + c fx), 4 ) b αfx) + βgx) α fx) + β gx), 5 fx) F x) b F b) F ), gde je F x) fx), 6 Ako je f prn funkcij fx) f x), x R ),

Διαβάστε περισσότερα

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου...

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... 3 1 1. Έντυπα αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Determinante. Inverzna matrica

Determinante. Inverzna matrica Determinante Inverzna matrica Neka je A = [a ij ] n n kvadratna matrica Determinanta matrice A je a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n det A = = ( 1) j a 1j1 a 2j2 a njn, a n1 a n2 a nn gde se sumiranje vrši

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz Osnova matematike

Zadaci iz Osnova matematike Zadaci iz Osnova matematike 1. Riješiti po istinitosnoj vrijednosti iskaza p, q, r jednačinu τ(p ( q r)) =.. Odrediti sve neekvivalentne iskazne formule F = F (p, q) za koje je iskazna formula p q p F

Διαβάστε περισσότερα

PRAVILNIK o metrološkim uslovima za merila toplotne energije

PRAVILNIK o metrološkim uslovima za merila toplotne energije SLUŽBENI LIST SRJ br.9/01 Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SRJ", br. 80/94, 28/96 i 12/98), direktor Saveznog zavoda za mere i dragocene metale propisuje

Διαβάστε περισσότερα

Kontrola kvaliteta betona Projekat betona

Kontrola kvaliteta betona Projekat betona Kontrola kvaliteta betona Projekat betona Predavanje, 08.01.2013. Pripremili: Doc.dr. Merima Šahinagić-Isović Asis. Marko Ćećez SADRŽAJ Kontrola kvaliteta betona: Opće postavke Partije betona Kontrola

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu.

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Kompleksna analiza Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

UREDBU O NAKNADI ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE. ( Službeni list CG, broj 8/14) Član 1

UREDBU O NAKNADI ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE. ( Službeni list CG, broj 8/14) Član 1 Na osnovu člana 21 stav 5 Zakona o energetici ( Službeni list CG, br. 28/10 i 6/13), Vlada Crne Gore na sjednici od 23. januara 2014. godine donijela je: UREDBU O NAKNADI ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE

Διαβάστε περισσότερα

Algebarske strukture sa jednom operacijom (A, ): Ako operacija ima osobine: zatvorenost i asocijativnost, onda je (A, ) polugrupa

Algebarske strukture sa jednom operacijom (A, ): Ako operacija ima osobine: zatvorenost i asocijativnost, onda je (A, ) polugrupa Binarne operacije Binarna operacija na skupu A je preslikavanje skupa A A u A, to jest : A A A. Pišemo a b = c. Označavanje operacija:,,,. Poznate operacije: sabiranje (+), oduzimanje ( ), množenje ( ).

Διαβάστε περισσότερα

Granične vrednosti realnih nizova

Granične vrednosti realnih nizova Graiče vredosti realih izova Fukcija f : N R, gde je N skup prirodih brojeva a R skup realih brojeva, zove se iz realih brojeva ili reala iz. Opšti čla iza f je f(), N, i običo se obeležava sa f, dok se

Διαβάστε περισσότερα

Geometrija (I smer) deo 1: Vektori

Geometrija (I smer) deo 1: Vektori Geometrija (I smer) deo 1: Vektori Srdjan Vukmirović Matematički fakultet, Beograd septembar 2013. Vektori i linearne operacije sa vektorima Definicija Vektor je klasa ekvivalencije usmerenih duži. Kažemo

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

SOPSTVENE VREDNOSTI I SOPSTVENI VEKTORI LINEARNOG OPERATORA I KVADRATNE MATRICE

SOPSTVENE VREDNOSTI I SOPSTVENI VEKTORI LINEARNOG OPERATORA I KVADRATNE MATRICE 1 SOPSTVENE VREDNOSTI I SOPSTVENI VEKTORI LINEARNOG OPERATORA I KVADRATNE MATRICE Neka je (V, +,, F ) vektorski prostor konačne dimenzije i neka je f : V V linearno preslikavanje. Definicija. (1) Skalar

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

4 Matrice i determinante

4 Matrice i determinante 4 Matrice i determinante 32 4 Matrice i determinante Definicija 1 Pod matricom tipa (formata) m n nad skupom (brojeva) P podrazumevamo funkciju koja preslikava Dekartov proizvod {1, 2,, m} {1, 2,, n} u

Διαβάστε περισσότερα

, 81, 5?J,. 1o~",mlt. [ BO'?o~ ~Iel7L1 povr.sil?lj pt"en:nt7 cf~ ~ <;). So. r~ ~ I~ + 2 JA = (;82,67'11:/'+2-[ 4'33.10'+ 7M.

, 81, 5?J,. 1o~,mlt. [ BO'?o~ ~Iel7L1 povr.sil?lj pten:nt7 cf~ ~ <;). So. r~ ~ I~ + 2 JA = (;82,67'11:/'+2-[ 4'33.10'+ 7M. J r_jl v. el7l1 povr.sl?lj pt"en:nt7 cf \ L.sj,,;, ocredz' 3 Q),sof'stvene f1?(j'me")7e?j1erc!je b) po{o!.aj 'i1m/' ce/y11ra.[,p! (j'j,a 1lerc!/e

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2 (kompleksna analiza, vježbe ). Izračunajte a) (+i) ( i)= b) (i+) = c) i + i 4 = d) i+i + i 3 + i 4 = e) (a+bi)(a bi)= f) (+i)(i )= Skicirajte rješenja u kompleksnoj ravnini.. Pokažite da za konjugiranje

Διαβάστε περισσότερα

dužina usmjerena (orijentirana) dužina (zna se koja je točka početna, a koja krajnja) vektor

dužina usmjerena (orijentirana) dužina (zna se koja je točka početna, a koja krajnja) vektor I. VEKTORI d. sc. Min Rodić Lipnović 009./010. 1 Pojm vekto A B dužin A B usmjeen (oijentin) dužin (n se koj je točk početn, koj kjnj) A B vekto - kls ( skup ) usmjeenih dužin C D E F AB je epeentnt vekto

Διαβάστε περισσότερα

TAČKA i PRAVA. , onda rastojanje između njih računamo po formuli C(1,5) d(b,c) d(a,b)

TAČKA i PRAVA. , onda rastojanje između njih računamo po formuli C(1,5) d(b,c) d(a,b) TAČKA i PRAVA Najpre ćemo se upoznati sa osnovnim formulama i njihovom primenom.. Rastojanje između dve tačke Ako su nam date tačke Ax (, y) i Bx (, y ), onda rastojanje između njih računamo po formuli

Διαβάστε περισσότερα

8 Funkcije više promenljivih

8 Funkcije više promenljivih 8 Funkcije više promenljivih 78 8 Funkcije više promenljivih Neka je R skup realnih brojeva i X R n. Jednoznačno preslikavanje f : X R naziva se realna funkcija sa n nezavisno promenljivih čiji je domen

Διαβάστε περισσότερα

Prvi pismeni zadatak iz Analize sa algebrom novembar Ispitati znak funkcije f(x) = tgx x x3. 2. Naći graničnu vrednost lim x a

Prvi pismeni zadatak iz Analize sa algebrom novembar Ispitati znak funkcije f(x) = tgx x x3. 2. Naći graničnu vrednost lim x a Testovi iz Analize sa algebrom 4 septembar - oktobar 009 Ponavljanje izvoda iz razreda (f(x) = x x ) Ispitivanje uslova Rolove teoreme Ispitivanje granične vrednosti f-je pomoću Lopitalovog pravila 4 Razvoj

Διαβάστε περισσότερα

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije Druxtvo matematiqara Srbije OPXTINSKO TAKMIQENjE IZ MATEMATIKE Prvi razred A kategorija

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije Druxtvo matematiqara Srbije OPXTINSKO TAKMIQENjE IZ MATEMATIKE Prvi razred A kategorija 18.1200 Prvi razred A kategorija Neka je K sredixte teжixne duжi CC 1 trougla ABC ineka je AK BC = {M}. Na i odnos CM : MB. Na i sve proste brojeve p, q i r, kao i sve prirodne brojeve n, takve da vaжi

Διαβάστε περισσότερα

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa 9. dio 1 Sile presjeka (unutarnje sile): Udužna sila N Poprena sila T Moment uvijanja M t Moment savijanja M Napreanja 1. Normalno napreanje σ. Posmino

Διαβάστε περισσότερα

Jednodimenzionalne slučajne promenljive

Jednodimenzionalne slučajne promenljive Jednodimenzionalne slučajne promenljive Definicija slučajne promenljive Neka je X f-ja def. na prostoru verovatnoća (Ω, F, P) koja preslikava prostor el. ishoda Ω u skup R realnih brojeva: (1)Skup {ω/

Διαβάστε περισσότερα

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA d.o.o Radnicka bb 32240 LU ČANI SRBIJA TR: 205-68352-90; MB: 17533606; PIB: 103195754; E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Prva tačka u ispitivanju toka unkcije je odredjivanje oblasti deinisanosti, u oznaci Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog ajla, obavezno pogledajte ajl ELEMENTARNE

Διαβάστε περισσότερα

Fakultet tehničkih nauka, Softverske i informacione tehnologije, Matematika 2 KOLOKVIJUM 1. Prezime, ime, br. indeksa:

Fakultet tehničkih nauka, Softverske i informacione tehnologije, Matematika 2 KOLOKVIJUM 1. Prezime, ime, br. indeksa: Fakultet tehničkih nauka, Softverske i informacione tehnologije, Matematika KOLOKVIJUM 1 Prezime, ime, br. indeksa: 4.7.1 PREDISPITNE OBAVEZE sin + 1 1) lim = ) lim = 3) lim e + ) = + 3 Zaokružiti tačne

Διαβάστε περισσότερα

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova)

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova) A MATEMATIKA (.6.., treći kolokvij. Zadana je funkcija z = e + + sin(. Izračunajte a z (,, b z (,, c z.. Za funkciju z = 3 + na dite a diferencijal dz, b dz u točki T(, za priraste d =. i d =.. c Za koliko

Διαβάστε περισσότερα

Granične vrednosti realnih funkcija i neprekidnost

Granične vrednosti realnih funkcija i neprekidnost Granične vrednosti realnih funkcija i neprekidnost 1 Pojam granične vrednosti Naka su x 0 R i δ R, δ > 0. Pod δ okolinom tačke x 0 podrazumevamo interval U δ x 0 ) = x 0 δ, x 0 + δ), a pod probodenom δ

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V?

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? a) b) c) d) e) Odgovor: a), c), d) Objašnjenje: [1] Ohmov zakon: U R =I R; ako je U R 0 (za neki realni, ne ekstremno

Διαβάστε περισσότερα

PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI

PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI - svi elementi ne leže u istoj ravnini q 1 Z F 1 F Y F q 5 Z 8 5 8 1 7 Y y z x 7 X 1 X - svi elementi su u jednoj ravnini a opterećenje djeluje izvan te ravnine Z Y

Διαβάστε περισσότερα

MERENJE, GREŠKE MERENJA I OBRADA REZULTATA MERENJA

MERENJE, GREŠKE MERENJA I OBRADA REZULTATA MERENJA MERENJE, GREŠKE MERENJA I OBRADA REZULTATA MERENJA 1 Merenje Svaki eksperimentalni rad u fizici praćen je merenjem neke fizičke veličine. Izmeriti neku fizičku veličinu znači uporediti je sa standardnom

Διαβάστε περισσότερα

Arhitektura računara

Arhitektura računara Arhitektura računara vežbe - čas 1 i 2: Minimizacija logičkih funkcija Mladen Nikolić URL: http://www.matf.bg.ac.yu/~nikolic e-mail: nikolic@matf.bg.ac.yu 1 Bulova algebra Klod Šenon je 1938. uočio da

Διαβάστε περισσότερα

Druxtvo matematiqara Srbije OPXTINSKO TAKMIQENjE IZ MATEMATIKE Prvi razred A kategorija. f(x + 1) x f(x) + 1.

Druxtvo matematiqara Srbije OPXTINSKO TAKMIQENjE IZ MATEMATIKE Prvi razred A kategorija. f(x + 1) x f(x) + 1. 09.0200 Prvi razred A kategorija Ako je n prirodan broj, dokazati da 3n 2 + 3n + 7 nije kub nijednog prirodnog broja. U trouglu ABC je ABC = 60. Neka su D i E redom preseqne taqke simetrala uglova CAB

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 7: Η χρήση των πτώσεων στον σχηματισμό προτάσεων. Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 7: Η χρήση των πτώσεων στον σχηματισμό προτάσεων. Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 7: Η χρήση των πτώσεων στον σχηματισμό προτάσεων Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Na grafiku bi to značilo :

Na grafiku bi to značilo : . Ispitati tok i skicirati grafik funkcije + Oblast definisanosti (domen) Kako zadata funkcija nema razlomak, to je (, ) to jest R Nule funkcije + to jest Ovo je jednačina trećeg stepena. U ovakvim situacijama

Διαβάστε περισσότερα

3n an = 4n3/2 +2n+ n 5n 3/2 +5n+2 n a 2 n = n 2. ( 2) n Dodatak. = 0, lim n! 2n 6n + 1

3n an = 4n3/2 +2n+ n 5n 3/2 +5n+2 n a 2 n = n 2. ( 2) n Dodatak. = 0, lim n! 2n 6n + 1 Nizovi 5 a = 5 +3+ + 6 a = 3 00 + 00 3 +5 7 a = +)+) ) 3 3 8 a = 3 +3+ + +3 9 a = 3 5 0 a = 43/ ++ 5 3/ +5+ a = + + a = + ) 3 a = + + + 4 a = 3 3 + 3 ) 5 a = +++ 6 a = + ++ 3 a = +)!++)! +3)! a = ) +3

Διαβάστε περισσότερα

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD Predmet: Mašinski elementi Proraþun vratila strana 1 Dimenzionisati vratilo elektromotora sledecih karakteristika: ominalna snaga P 3kW Broj obrtaja n 14 min 1 Shema opterecenja: Faktor neravnomernosti

Διαβάστε περισσότερα

TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE. ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2014 i 43/2014) I OPŠTE ODREDBE.

TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE. (Sl. list grada Subotice, br. 39/2014 i 43/2014) I OPŠTE ODREDBE. TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2014 i 43/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Tarifnim sistemom za obračun isporučene toplotne energije

Διαβάστε περισσότερα

Osnovne veličine, jedinice i izračunavanja u hemiji

Osnovne veličine, jedinice i izračunavanja u hemiji Osnovne veličine, jedinice i izračunavanja u hemiji Pregled pojmova veličina i njihovih jedinica koje se koriste pri osnovnim izračunavanjima u hemiji dat je u Tabeli 1. Tabela 1. Veličine i njihove jedinice

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA **** MLADEN SRAGA **** 00. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA JEDNADŽBE NEJEDNADŽBE APSOLUTNE JEDNADŽBE APSOLUTNE NEJEDNADŽBE

Διαβάστε περισσότερα

PONUDA VoIP usluge. Softnet d.o.o. Vladimira Popovića 40, GTC 19 Avenue 11070 Novi Beograd. Beograd

PONUDA VoIP usluge. Softnet d.o.o. Vladimira Popovića 40, GTC 19 Avenue 11070 Novi Beograd. Beograd PONUDA VoIP usluge Softnet d.o.o. Vladimira Popovića 40, GTC 19 Avenue 11070 Novi Beograd Beograd 1. Predmet ponude Predmet ponude je uspostavljanje rešenja za korišćenje VoIP usluge 2. Opis SoftNET VoIP

Διαβάστε περισσότερα

Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) PODACI O POSTUPKU NABAVE

Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) PODACI O POSTUPKU NABAVE Dio I.: Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju PODACI O POSTUPKU NABAVE Podaci koji se zahtijevaju u dijelu I. automatski će se preuzeti pod uvjetom da se prethodno navedeni elektronički

Διαβάστε περισσότερα

ČETVOROUGAO. β 1. β B. Četvorougao je konveksan ako duž koja spaja bilo koje dve tačke unutrašnje oblasti ostaje unutar četvorougla.

ČETVOROUGAO. β 1. β B. Četvorougao je konveksan ako duž koja spaja bilo koje dve tačke unutrašnje oblasti ostaje unutar četvorougla. Mnogougo oji im četii stnice nziv se četvoougo. ČETVOROUGAO D δ δ γ C A α β B β Z svi četvoougo vži im je zi unutšnji i spoljšnji uglov isti i iznosi 0 0 α β γ δ 0 0 α β γ δ 0 0 Njpe žemo četvoouglovi

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi linearnih jednačina

Sistemi linearnih jednačina Sistemi linearnih jednačina Sistem od n linearnih jednačina sa n nepoznatih (x 1, x 2,..., x n ) je a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1, a 21 x 1 + a 22 x 2 + + a 2n x n = b 2, a n1 x 1 + a n2 x 2 +

Διαβάστε περισσότερα

KONVEKSNI SKUPOVI. Definicije: potprostor, afin skup, konveksan skup, konveksan konus. 1/5. Back FullScr

KONVEKSNI SKUPOVI. Definicije: potprostor, afin skup, konveksan skup, konveksan konus. 1/5. Back FullScr KONVEKSNI SKUPOVI Definicije: potprostor, afin skup, konveksan skup, konveksan konus. 1/5 KONVEKSNI SKUPOVI Definicije: potprostor, afin skup, konveksan skup, konveksan konus. 1/5 1. Neka su x, y R n,

Διαβάστε περισσότερα

KAMATNE STOPE: IZRAŽAVANJE, PRINCIPI, KRETANJE

KAMATNE STOPE: IZRAŽAVANJE, PRINCIPI, KRETANJE POGLAVLJE VI Finansijska tržišta ta i institucije KAMATNE STOPE: IZRAŽAVANJE, PRINCIPI, KRETANJE Ciljevi predavanja Objasniti Teoriju raspoloživih fondova (Loanable Funds Theory) određivanja kamatnih stopa

Διαβάστε περισσότερα