D O M Z D R A V LJ A N I Š

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "D O M Z D R A V LJ A N I Š"

Transcript

1 D O M Z D R A V LJ A N I Š KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY BS 800 M1 ISE ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ Javna nabavka br /2014 NIŠ, novembar, GODINE 1/44

2 Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama ( Sl. glasnik RS br. 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ( Sl. glasnik RS br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj /2014 del.broj. 2/146 od godine. i Rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javne nabavke broj /2014 del.broj 2/147 od godine pripremljena je: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU POTROŠNOG MATERIJALA ZA APARAT BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY BS 800 M1 ISE ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ; BR. JN /2014, SADRŽI: R.br Obrazac br. Naziv poglavlja/obrasca Strana 1 Javni poziv Opšti podaci o javnoj nabavci Podaci o predmetu javne nabavke Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Obrazac br. 1 Tehnička specifikacija Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 6 Obrazac br. 2 Podaci o ponuđaču Obrazac br. 2.1 Podaci o ponuđaču u zajedničkoj ponudi Obrazac br. 2.2 Podaci o podizvođaču 22 7 Obrazac br. 3 Izjava ponuđača da ne nastupa sa podizvođačem 23 8 Obrazac br. 4 Učešće podizvođača (Izjava o učešću 24 9 Obrazac br. 5 i br.6 10 Obrazac br. 7 podizvođača) Ponuda po partijama sa strukturom cena i uputstvom za popunjavanje za ocenu ispunjenostu uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama i Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova 11 Obrazac br. 8 Izjave o dostavljanju finansijskih garancija 12 Obrazac br. 9 Izjava ponuđača o nezavisnoj ponudi 13 Obrazac br. 10 Izjava ponuđača u skladu sa članom 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama 14 Obrazac br. 11 Troškovi pripreme ponude 15 Obrazac br. 12 Model ugovora 16 Obrazac br. 13 Izjava ponuđača o spisku korisnika predmetnih dobara 17 Obrazac br. 14 Garancija za ozbiljnost ponude 18 Obrazac br.15 Garancija za dobro izvršenje posla 19 Obrazac br.16 Izjava ponuđača o roku trajanja predmetnih dobara /44

3 Naziv naručioca:dom zdravlja Niš Adresa naručioca: Vojvode Tankosića 15, Niš Vrsta naručioca: Zdravstvo Internet stranica naručioca: Na osnovu člana 53. Zakonu o javnim nabavkama ( Sl.glasnik RS br. 124/2012), člana 28.Statuta Doma zdravlja Niš i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke del.broj. 2/110 od godine DOM ZDRAVLJA NIŠ Vojvode Tankosića 15 objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU 1.Vrsta postupka: Otvoreni postupak 2. Vrsta predmeta: Dobra 3.Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika: Javna nabavka potrošnog materijala za aparat: BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY BS 800 M1 ISE red. Br. JN /2014. Predmetna nabavka je definisana u Opštem rečniku nabavke na poziciji: laboratorijski reagensi, LA 21-za laboratorijske namene 4. Broj partija: Javna nabavka je oblikovana u jednu partiju. 5. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena 6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice naručioca i sa Portala javnih nabavki 7. Adresa i internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijane autonomije ili lokalne samouprave gde se blagovremeno mogu dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama: Podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl. se mogu dobiti kod sledećih institucija: Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije Poreska uprava Republike Srbije - Ministarstvo pravde i državne uprave Republike Srbije - Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte. Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Koverat ili kutija sa ponudom mora imati oznaku "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU POTROŠNOG MATERIJALA ZA APARAT BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY BS 800 M1 ISE ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ; BR. JN /2014, - NE OTVARATI ". 3/44

4 Dom zdravlja Niš, ul. Vojvode Tankosića 15, Niš, kancelarija br.421. Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponude na Portalu javnih nabavki. Blagovremenim se smatraju ponude koje Naručiocu stignu najkasnije do godine do 10,00 časova, bez obzira na način kako su poslate. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradan dan, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana. 9. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se godine u 13,00 časova, u prostorijama Doma zdravlja Niš, ul. Vojvode Tankosića 15, Niš,6.sprat, sala za sastanke br.402. Ponude će se otvarati redosledom kojim su primljene/zavedene od strane Naručioca. 10. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača, koji prisustvuju javnom otvaranju ponuda, moraju Komisiji naručioca podneti ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda. Ovlašćeni predstavnik ponuđača, koji učestvuje u postupku otvaranja, ima pravo da prilikom otvaranja ponuda izvrši uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda, osim u one koje su označene kao povereljive, shodno čl. 14. Zakona o javnim nabavkama ( Sl.glasnik RS br. 124/2012). Ovlašćeni predstavnik ponuđača, koji učestvuje u postupku otvaranja, ima pravo da iznese eventualne primedbe na postupak otvaranja, koje se unose u zapisnik o otvaranju ponuda. 11. Rok za donošenje odluke: 25 dana od dana otvaranja ponuda 12.Rok za zaključenje ugovora:ugovor u predmetnom postupku biće zaključen u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 113.stav 1.Zakona o javnim nabavkama ( Sl.glasnik Republike Srbije br. 124/2012). 13. Lice za kontakt: Suzana Đorđević Zlatica Stojadinović putem pošte na adresu Vojvode Tankosića 15, Niš putem faksa na broj (018) , putem elektronske pošte na adresu Načelnik Službe Danijela Nešić 4/44

5 DOM ZDRAVLJA NIŠ 2.OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 1.1Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Dom zdravlja Niš,ul.Vojvode Tankosića br.15, Niš Dom zdravlja Niš, kao naručilac, sprovodi postupak javne nabavke potrošnog materijala za aparat BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY BS 800 M1 ISE, na osnovu člana 53, Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik RS br.124/2012),člana 28.Statuta Doma zdravlja Niš i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke del.broj. 2/146 od godine 1.2. Vrsta postupka: Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ( Službeni glasnik RS broj 124/12) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke. Odluka o pokretanju postupka i oblikovanju javne nabavke del. br. 2/146 od godine Predmet javne nabavke: Dobra Predmetna javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci. 1.5 Ne sprovodi se rezervisana javna nabavka 1.6 Ne sprovodi se elektronska licitacija 1.7. Lice za kontakt:- Suzana Đorđević Zlatica Stojadinović 1.8. Preuzimanje konkursne dokumentacije Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke i internet stranice Naručioca Podaci o mestu i roku za podnošenje ponuda Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponude na Portalu javnih nabavki. Rok za dostavljanje ponuda je godine do 10,00 časova. Ponude se dostavljaju na adresu Doma zdravlja Niš u Nišu, ul. Vojvode Tankosića br.15,kancelarija Obaveštenje o mestu, danu i satu otvaranja ponuda Javno otvaranje ponuda obaviće se godine u 13,00 časova, u prostorijama Doma zdravlja u Nišu,ul.Vojvode Tankosićabr.15,VI sprat sala za sastanke br.402 5/44

6 1.11 Propratni obrazac (popuniti i zalepiti na kovertu/kutiju) Datum i sat podnošenja: PONUDA-NE OTVARATI! JAVNU NABAVKU POTROŠNOG MATERIJALA ZA APARAT BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY BS 800 M1 ISE U OTVORENOM POSTUPKU REDNI BROJ JN /2014 NARUČILAC: Naziv Adresa PONUĐAČ Naziv Adresa Broj telefona Broj telefaksa Elektronska adresa Ime i prezime lica za kontakt 6/44

7 DOM ZDRAVLJA NIŠ 3. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE Opis predmeta nabavke, opis partije, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Predmet javne nabavke je potrošni materijal za aparat: BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY BS 800 M1 ISE: Naziv Traženi broj analiza Veličina pakovanja Broj pakovanja 1. Albumin Kit Alkaline phosphatase Kit Alanine Aminotransferase Kit α-amylase Kit Aspartate Aminotransferase Kit Bilirubin Direct Kit Bilirubin Total Kit Calcium Kit Creatine Kinase Kit Creatinine Kit C-Reactive Protein Kit Gamma Glutamyltransferase Kit Glucose Kit HDL-Cholesterol Kit Lactate Dehydrogenase Kit Phosphorus Kit Total Cholesterol Kit Triglycerides Kit Total Protein Kit Uric Acid Kit Urea Kit Iron Haemoglobin A1c ASO sa kalibratorom I kontrolom RF sa kalibratorom I kontrolom Multi Sera Calibrator / 10 3 ml Lipids Calibrator / 5 1 ml Specific Proteins Calibrator / 5 1 ml Multi Control Sera N / 10 5 ml Multi Control Sera P / 10 5 ml Lipids Control N / 6 3mL 2 7/44

8 32. Specific Proteins Control N / 5 1 ml Specific Proteins Control P / 5 1 ml HDL&LDL Cholesterol Control P / 4 3mL Deterdžent CD80 / 6x2L MR Buffer / 1 x 2L MR Deterdzent / 2 x 100mL MR Serum standard / 2 x 100mL 3 Javna nabavka potrošnog materijala ISE;red. Br. JN /2014. za aparat BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY BS 800 M1 Predmetna nabavka je definisana u Opštem rečniku nabavke na poziciji: laboratorijski reagensi, LA 21-za laboratorijske namene 8/44

9 DOM ZDRAVLJA NIŠ - 4.UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu sadrži podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke.ponuđač mora da ispuni sve obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke propisane Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/12), kao i druge uslove predviđene konkursnom dokumetacijom, a u skladu sa čl.76 Zakona. 1.Jezik Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu moraju biti na srpskom jeziku.ponuda u delu koji se odnosi na tehničke karakteristike, kvalitet i tehničku dokumentaciju (dokumenta od red. br 9 zaključno sa red. br. 15 u Obrazcu br. 7 za ocenu ispunjenosti uslova iz čl. 75 i 76. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova),mogu se dostaviti na stranom jeziku(engleskom po mogućnosti),ali je ponuđač dužan da na zahtev naručioca sva dokumenta prevede i na srpski jezik. Prevedena dokumentacija mora biti overena od strane sudskog tumača. U slučaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije,odnosno ponude na srpskom jeziku. 2. Obavezna sadržina ponude i način popunjavanja obrazaca datih u konkursnoj dokumentaciji Ponuđač podnosi ponudu koja ima sledeću sadržinu: 1) popunjen obrazac Tehnička specifikacija (obrazac br. 1 u konkursnoj dokumentaciji); 2) popunjen obrazac Podaci o ponuđaču, ukoliko ponuđač samostalno podnosi ponudu(obrazac br. 2 u konkursnoj dokumentaciji); 3) popunjen obrazac Podaci o ponuđaču u zajedničkoj ponudi, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača (obrazac br. 2.1 u konkursnoj dokumentaciji); 4) popunjen obrazac Podaci o podizvođaču, ukoliko ponuđač delimično izvršenje nabavke poverava podizvođaču (obrazac br. 2.2 u konkursnoj dokumentaciji); 5) popunjen, pečatom overen i potpisan obrazac Izjava ponuđača da ne nastupa sa podizvođačem, ukoliko ponuđač ne učestvuje sa podizvođačem (obrazac br. 3 u konkursnoj dokumentaciji); 6) popunjen, pečatom overen i potpisan obrazac Učešće podizvođača, ukoliko ponuđač delimično izvršenje nabavke poverava podizvođaču (obrazac br. 4 u konkursnoj dokumentaciji); 7) popunjen, pečatom overen i potpisan obrazac Ponuda za javnu nabavku potrošnog materijala za aparat BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY BS 800 M1 ISE sa strukturom cene i uputstvom za popunjavanje (obrazac br. 5 i obrazac br.6 u konkursnoj dokumentaciji); 8) popunjen obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova (obrazac br. 7 u konkursnoj dokumentaciji); 9) dokaze o ispunjenosti uslova za predmetnu javnu nabavku (navedeni u obrascu br. 7 u konkursnoj dokumentaciji od tačke 1-15); 10) popunjen, pečatom overen i potpisan obrazac Izjave o dostavljanju finansijskih garancija (obrazac br. 8 u konkursnoj dokumentaciji); 11) popunjen, pečatom overen i potpisan obrazac Izjave ponuđača o nezavisnoj ponudi(obrazac br. 9 u konkursnoj dokumentaciji); 9/44

10 12) popunjen, pečatom overen i potpisan obrazac Izjave ponuđača u skladu sa članom 75.stav 2. Zakona o javnim nabavkama (obrazac br. 10 u konkursnoj dokumentaciji); 13) popunjen, pečatom overen i potpisan obrazac Model ugovora (obrazac br. 12 u konkursnoj dokumentaciji). 14) popunjenu, pečatom overenu i potpisanu izjavu o spisku korisnika predmetnih usluga ponuđača(obrazac br. 13 u konkursnoj dokumentaciji). 15) popunjen, pečatom overen i potpisan obrazac menično pismo(obrazac br. 14 i 15 u konkursnoj dokumentaciji). 16) popunjen, pečatom overen i potpisan obrazac Izjave ponuđača o roku trajanja predmetnih dobara(obrazac br.16 u konkursnoj dokumentaciji) Ponuđač dostavlja ponudu u skladu sa obrascima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, kao i na sopstvenim obrascima potraživanim u konkursnoj dokumentaciji.ponuda, odn. obrazac ponude i drugi obrasci predviđeni konkursnom dokumentacijom moraju biti jasni i nedvosmisleni, kao i overeni pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača. Obrasce date u konkursnoj dokumenatciji (oni koji moraju biti popunjeni, pečatom(overeni i potpisani), odn. podaci koji moraju biti njihov sastavni deo, ponuđač popunjava čitko, hemijskom olovkom, a ovlašćeno lice ponuđača iste potpisuje i pečatom overava. Svaka učinjena ispravka, beljenje ili podebljavanje, moraju biti overeni pečatom i potpisani ( ili parafirani) od strane ovlašćenog lica. Neblagovremene ponude se neće razmatrati i kao takva će biti vraćena. Neodgovarajuće i neprihvatljive ponude će biti odbijene u skladu sa Zakonom. 3.Mogućnost podnošenja ponude za jednu ili više partija Predmetna javna nabavka je oblikovana u jednu partiju. Ponuda mora da obuhvati sve elemente partije. 4.Ovlašćenje za potpisivanje Ukoliko konkursnu dokumentaciju potpisuje lice koje nije ovlašćeno za zastupanje po rešenju iz registra privrednih subjekata, potrebno je dostaviti Ovlašćenje za potpisivanje konkursne dokumentacije. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrasce date u konkursnoj dokumenatciji potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popunjavati i pečatom overavati obrasce date u konkursnoj dokumentaciji, i u tom slučaju prilažu ovlašćenje dato tom ponuđaču. 5.Ponuda sa varijantama nije dozvoljena 6. Rok važenja ponude Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda (član 90. Zakona o javnim nabavkama). U slučaju da ponuđač navede kraći rok važenja ponude, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva. 10/44

11 7. Podnošenje ponude Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte. Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.koverat ili kutija sa ponudom mora imati oznaku "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU POTROŠNOG MATERIJALA ZA APARAT BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY BS 800 M1 ISE, BR. JN /2014, - NE OTVARATI ". Na poleđini koverte ili kutije ponuđač navodi svoju adresu, telefon i odgovorno lice.ponudu dostaviti na adresu Doma zdravlja u Nišu,ul. Vojvode Tankosića br.15,kancelarija br.421. Rok za dostavljene ponuda je 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponude na Portalu javnih nabavki. Blagovremenim se smatraju ponude koje Naručiocu stignu najkasnije do godine do 10,00 časova, bez obzira na način kako su poslate. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradan dan, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana. 8. Javno otvaranje ponuda Naručilac će izvršiti javno otvaranje ponuda dana godine sa početkom u 13,00 časova. Ponude će otvarati redosledom kojim su primljene/zavedene od strane Naručioca.Predstavnici ponuđača, koji prisustvuju javnom otvaranju ponuda, moraju Komisiji naručioca podneti ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda. 9. Troškovi pripremanja ponude Ponuđač može da u okviru ponude dostavi ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude.troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova. Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca,naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi. 10. Odbijanje ponude Biće razmotrene samo ponude koje su blagovremeno predate. Blagovremenim se smatraju ponude primljene od strane naručioca do godine do 10,00 časova, bez obzira na način na koji su poslate. Neblagovremene ponude se neće razmatrati, već će biti odbijene i vraćene ponuđaču.naručilac će, nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, neblagovremenu ponudu vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno. 11. Način izmene, dopune i opoziva ponude u skladu sa članom 87. stav 6 Zakona o javnim nabavkama U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu.ponuđač može da izmeni ili povuče svoju ponudu nakon dostavljanja iste pod uslovom da naručilac primi pismeno obaveštenje o izmeni ili opozivu pre krajnjeg roka koji je propisan za podnošenje ponuda. Obaveštenje o izmeni ili povlačenju ponude treba da bude pripremljeno, zapečaćeno,obeleženo i poslato na isti način kao i prethodna ponuda. Naručilac će ovo obaveštenje prihvatiti kao blagovremeno ukoliko je dostavljeno kod naručioca pre isteka roka za podnošenje ponuda. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu. 11/44

12 12. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno, za istu partiju, da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda, za istu partiju. 13. Učešće sa podizvođačem U slučaju da ponuđač delimično izvršenje nabavke poverava podizvođaču mora podneti: - popunjen obrazac broj Podaci o podizvođaču - sastavni deo konkursne dokumentacije i - popunjenu Izjavu o učešću podizvođača Obrazac br. 4 - sastavni deo konkursne dokumentacije. Ponuđač je u obavezi i da navede procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50% kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru. Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene nabavke, bez obzira na broj podizvođača. Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1 tačka 1) do 4) Zakona, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1 tačka 5) za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača,radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova. Dobavljač ne može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, u suprotnom naručilac će realizovati sredstvo obezbeđenja i raskinuti ugovor, osim ako bi raskidom ugovora naručilac pretrpeo znatnu štetu. U ovom slučaju naručilac će obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Dobavljač može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, ako je na strani podizvođača nakon podnošenja ponude nastala trajnija nesposobnost plaćanja, ako to lice ispunjava sve uslove određene za podizvođača i ukoliko dobije prethodnu saglasnost naručioca. 14. Zajednička ponuda Ponudu može podneti i grupa ponuđača, u skladu sa članom 81. Zakona o javnim nabavkama.svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno. Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o: 1) članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem; 2) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor; 3) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja; 4) ponuđaču koji će izdati račun; 5) računu na koji će biti izvršeno plaćanje; 6) obavezema svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora. 12/44

13 U slučaju zajedničke ponude ponuđači odgovaraju Naručiocu neograničeno solidarno. U slučaju podnošenja zajedničke ponude mora se dostaviti popunjen obrazac 2.1. Podaci o ponuđaču u zajedničkoj ponudi - sastavni deo konkursne dokumenacije. 15. Rok i način plaćanja Plaćanje će se vršiti sukcesivno, u skladu sa dinamikom isporuke koja je bliže određena ugovorom, uplatom na račun ponuđača u roku od dana (minimum 60 dana od dana isporuke). Ukoliko ponuđač u ponudi navede drugačiji način i rok plaćanja od navedenog u konkursnoj dokmentaciji, njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva. 16. Rok i način isporuke Dva puta mesečno po prijemu pismenog zahteva Narucioca u roku od dana,a u slučaju hitnosti i češće. ISPORUKA: F-co magacin Kupca 17. Rok upotrebe ponuđenih dobara Ponuđena dobra moraju imati rok upotrebe minimum 12 (dvanaest) meseci od dana isporuke. 18. Cena Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez uračunatog PDV-a. Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, Naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona o javnim nabavkama. 19. Sredstva finansijskog obezbeđenja MENICA ZA OZBILJNOST PONUDE Ponuđač će, uz svoju ponudu, priložiti blanko menicu, menično ovlašćenje u visini od 2% od vrednosti dostavljene ponude, karton deponovanih potpisa i izvod iz registra Narodne banke Srbije, kao dokaz da je priložena menica registrovana u Registru menica Narodne banke Srbije, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude.blanko menica i menično ovlašćenje se dostavlja radi zaštite Naručioca od rizika odustanka od date ponude ili odustanka od zaključenja ugovora od strane izabranog ponuđača. Ponuda koja nije osigurana blanko menicom, meničnim ovlašćenjem, kartonom deponovanih potpisa i izvodom iz Registra menica NBS biće odbijena od strane naručioca kao neprihvatljiva. Menica će biti realizovana u sledećim slučajevima i to mora biti navedeno u meničnom ovlašćenju: a) ako ponuđač svoju ponudu povuče ili poveća za vreme važenja ponude ili, b) u slučaju da izabrani ponuđač ne dostavi bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u visini od 10% od vrednosti zaključenih ugovora. MENICA ZA DOBRO IZVREŠNJE POSLA Ponuđač kojem bude dodeljen ugovor, dužan je da najkasnije do prve isporuke, Kupcu(zdravstvenoj ustanovi) dostavi menicu za dobro izvršenje posla u visini od 10% od ukupne vrednosti zaključenog ugovora. Ponudjač se obavezuje da u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora (ili u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije do prve isporuke ), preda Naručiocu menicu za dobro izvršenje posla.menica za dobro izvršenje posla se izdaje u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora,bez PDV-a.Naručilac će unovčiti menicu u slučaju da Ponudjač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predvidjen ugovorom. 13/44

14 20. Poverljivost podataka Podaci koje ponuđač opravdano označi kao poverljive, biće korišćeni samo u predmetnoj javnoj nabavci i neće biti dostupni nikom izvan kruga lica koja budu uključena u postupak javne nabavke. Ovi podaci neće biti objavljeni prilikom otvaranja ponuda, niti u nastavku postupka ili kasnije (shodno čl. 14. Zakona o javnim nabavkama). Naručilac će kao poverljive tretirati podatke u ponudi koji su sadržani u dokumentima koji su označeni kao takvi, odn. koji u gornjem desnom uglu sadrže oznaku''poverljivo'', kao i ispod pomenute oznake potpis ovlašćenog lica ponuđača. Ukoliko se poverljivim smatra samo određeni podatak sadržan u dokumentu koji je dostavljen uz ponudu,poverljiv podatak mora biti obeležen crvenom bojom, pored njega mora biti navedeno''poverljivo'', a ispod pomenute oznake potpis ovlašćenog lica ponuđača. Naručilac ne odgovara za poverljivost podataka koji nisu označeni na pomenuti način.neće se smatrati poverljivim cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma i rangiranje ponude. 21. Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.naručilac će, zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i nasvojoj internet stranici (www.domzdravljanis.co.rs) Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude zainteresovano lice će uputiti uz napomenu "Dodatne informacije i pojašnjenja javna nabavka br /2014 (javna nabavka potrošnog materijala za aparat biohemijski analizator MINDRAY BS 800 M1 ISE)'' na neki od sledećih načina: - putem pošte na adresu Vojvode Tankosića br.15, Niš - putem faksa na broj (018) putem elektronske pošte na adresu Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno. Komunikacija u postupku predmetne javne nabavke će se vršiti u skladu sa članom 20.Zakona o javnim nabavkama. 22. Dodatna objašnjenja od ponuđača Naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda.naručilac može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.naručilac će uz saglasnost ponuđača, izvršiti ispravke računskih grešaka, uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.u slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu. 23. Kriterijum za dodelu ugovora Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena Slučaj da dva ili više ponuđača imaju istu ponuđenu cenu : 1. U slučaju da dva ili više ponuđača imaju istu ponuđenu cenu,prednost će se dati ponuđaču sa povoljnijim rokom plaćanja. 2. U slučaju da dva ili više ponuđača imaju istu ponuđenu cenu i isti rok plaćanja, prednost će se dati ponuđaču čija je ponuda prva pristigla na adresu naručioca. 14/44

15 24.Obaveštenje o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada i zaštiti životne sredine Ponuđač je u obavezi da pri sastavljanju ponude navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada i zaštiti životne sredine (Obrazac br. 10). 25. Obaveštenje o naknadi za korišćenje patenata Naknadu za korišćenje patenta, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač. 26. Negativne reference Naručilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine u postupku javne nabavke: 1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. Zakona o javnim nabavkama; 2) učinio povredu konkurencije; 3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen; 4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao. Naručilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine. Dokaz može biti: 1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa; 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza; 3) isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni; 4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku; 5) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi; 6) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača. Naručilac će ponudu ponuđača koji je na spisku negativnih referenci odbiti kao neprihvatljivu ako je predmet javne nabavke istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu. Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz čl. 82 stava 3. tačka 1) Zakona,koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrsan. 27. Zahtev za zaštitu prava Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice.zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom o javnim nabavkama nije drugačije određeno.zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponude, bez obzira na način dostavljanja. Posle donošenja odluke naručioca o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka predmetne javne nabavke, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana prijema odluke. 15/44

16 Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu neposredno predajom u pisarnici naručioca, ili poštom preporučeno sa povratnicom. Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz člana 149. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva. Prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava podnosilac zahteva je dužan da uplati taksu određenu Zakonom o javnim nabavkama ( dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre isteka roka za podnošenje ponude, odn. 0,1 % procenjene vrednosti javne nabavke ako se zahtevom za zaštitu prava osporavaju radnje Naručioca preduzete posle isteka roka za podnošenje ponude, uključujući i odluku o dodeli ugovora/obustavi postupka) na tekući račun broj: , model 97 poziv na broj: , Republička administrativna taksa za javnu nabavku broj JN /2014 Javna nabavka potrošnog materijala za aparat biohemijski analizator MINDRAY BS 800 M1 ISE; korisnik: Budžet Republike Srbije,šifra plaćanja 153, O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac će obavestiti sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objaviće obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki,najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava. Zahtev za zaštitu prava zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke do donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, ako Republička komisija za zaštitu prava na predlog naručioca ne odluči drugačije. 28. Odluka o dodeli ugovora Naručilac će u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda doneti odluku o dodeli ugovora. 29. Rok za zaključenje ugovora Ponuđač kome je dodeljen ugovor će biti pozvan da u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava pristupiti zaključenju ugovora. 30. Naručilac zadržava pravo da: izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju ukoliko se, u roku predviđenom za dostavljanje ponuda, ukaže potreba za tim, s tim što je dužan da sve novonastale izmene ili dopune konkursne dokumentacije, objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici (shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama). odustane od vršenja izbora ako ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili ako prestane potreba za predmetnom nabavkom. 31. Odustajanje od zaključenja ugovora o javnoj nabavci Ukoliko izabrani ponuđač odbije da zaključi ugovor pristupiće se zaljučivanju ugovora sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem u skladu sa čl. 113.stav 3. Zakona o javnim nabavkama 16/44

17 32. Uvid u dokumentaciju Ponuđač ima pravo da izvrši uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke posle donošenja odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o obustavi postupka o čemu može podneti pismeni zahtev naručiocu. Naručilac je dužan da licu iz stava 1. ove tačke, omogući uvid u dokumentaciju i kopiranje dokumentacije iz postupka o trošku podnosioca zahteva, u roku od dva dana od dana prijema pisanog zahteva, uz obavezu da zaštiti podatke u skladu sa članom 14. Zakona o javnim nabavkama. 17/44

18 DOM ZDRAVLJA NIŠ 5.OBRAZAC BR. 1 - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA : Predmet javna nabavka potrošnog materijala za aparat biohemijski analizator MINDRAY BS 800 M1 ISE; red. Br. JN /2014. : Naziv Traženi broj analiza Veličina pakovanja 1. Albumin Kit Alkaline phosphatase Kit Alanine Aminotransferase Kit α-amylase Kit Aspartate Aminotransferase Kit Bilirubin Direct Kit Bilirubin Total Kit Calcium Kit Creatine Kinase Kit Creatinine Kit C-Reactive Protein Kit Gamma Glutamyltransferase Kit Glucose Kit HDL-Cholesterol Kit Lactate Dehydrogenase Kit Phosphorus Kit Total Cholesterol Kit Triglycerides Kit Total Protein Kit Uric Acid Kit Urea Kit Iron Haemoglobin A1c ASO sa kalibratorom I kontrolom RF sa kalibratorom I kontrolom Multi Sera Calibrator / 10 3 ml Lipids Calibrator / 5 1 ml Specific Proteins Calibrator / 5 1 ml Multi Control Sera N / 10 5 ml Multi Control Sera P / 10 5 ml 2 Broj pakovanja Proizvođač 18/44

19 31. Lipids Control N / 6 3mL Specific Proteins Control N / 5 1 ml Specific Proteins Control P / 5 1 ml HDL&LDL Cholesterol Control P / 4 3mL Deterdžent CD80 / 6x2L MR Buffer / 1 x 2L MR Deterdzent / 2 x 100mL MR Serum standard / 2 x 100mL 3 Napomena: Obaveza ponuđača je da obezbedi odgovarajući aparat za dejonizaciju vode, kao i odgovarajući štampač rezultata. U dana m.p. Ovlašćeno lice ponuđača: 19/44

20 DOM ZDRAVLJA NIŠ 6.OBRAZAC BROJ 2 - PODACI O PONUĐAČU Naziv predmeta nabavke: Predmet javna nabavka materijala za aparat biohemijski analizator MINDRAY BS 800 M1 ISE; red. Br. JN /2014. Naziv ponuđača Sedište ponuđača (grad, opština i adresa) Osoba za kontakt Ime i prezime direktora Telefon Telefaks Elektronska pošta Naziv banke Tekući račun ponuđača Matični broj ponuđača Poreski identifikacioni broj ODGOVORNA OSOBA POTVRĐUJE I LIČNO JEMČI DA SU DOKUMENTA PRILOŽENA UZ PONUDU VERNA ORIGINALU I DA SU, NA DAN PODNOŠENJA PONUDE, VAŽEĆA U POGLEDU ČINJENICA IZNETIH U NJIMA. Napomena: - Obrazac se popunjava samo u slučaju kada ponuđač samostalno podnosi ponudu, u suprotnom isti ne treba popunjavati. 20/44

21 DOM ZDRAVLJA NIŠ 6.1.OBRAZAC BROJ PODACI O PONUĐAČU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI Naziv predmeta nabavke: Predmet javna nabavka potrošnog materijala za aparat biohemijski analizator MINDRAY BS 800 M1 ISE; red. Br. JN /2014. Naziv ponuđača u zajedničkoj ponudi Sedište ponuđača (grad, opština i adresa) Osoba za kontakt Ime i prezime direktora Telefon Telefaks Elektronska pošta Naziv banke Tekući račun ponuđača Matični broj ponuđača Poreski identifikacioni broj ODGOVORNA OSOBA POTVRĐUJE I LIČNO JEMČI DA SU DOKUMENTA PRILOŽENA UZ PONUDU VERNA ORIGINALU I DA SU, NA DAN PODNOŠENJA PONUDE, VAŽEĆA U POGLEDU ČINJENICA IZNETIH U NJIMA. Napomena: - Obrazac se popunjava samo u slučaju podnošenja zajedničke ponude, u suprotnom isti ne treba popunjavati. -Po potrebi obrazac kopirati 21/44

22 DOM ZDRAVLJA NIŠ 6.2.OBRAZAC BROJ PODACI O PODIZVOĐAČU Naziv predmeta nabavke : Predmet javna nabavka potrošnog materijala za aparat biohemijski analizator MINDRAY BS 800 M1 ISE Naziv podizvođača Sedište podizvođača (grad, opština i adresa) Osoba za kontakt Ime i prezime direktora Telefon Telefaks Elektronska pošta Naziv banke Tekući račun podizvođača Matični broj podizvođača Poreski identifikacioni broj ODGOVORNA OSOBA POTVRĐUJE I LIČNO JEMČI DA SU DOKUMENTA PRILOŽENA UZ PONUDU VERNA ORIGINALU I DA SU, NA DAN PODNOŠENJA PONUDE, VAŽEĆA U POGLEDU ČINJENICA IZNETIH U NJIMA. Napomena: -- Obrazac se popunjava samo u slučaju da ponuđač nastupa sa podizvođačem, u suprotnom isti ne treba popunjavati. - U slučaju većeg broja podizvođača obrazac treba kopirati. 22/44

23 DOM ZDRAVLJA NIŠ 7. OBRAZAC BR. 3 - IZJAVA PONUĐAČA DA NE NASTUPA SA PODIZVOĐAČEM Povodom poziva za podnošenje ponude za javnu nabavku potrošnog materijala za aparat biohemijski analizator MINDRAY BS 800 M1 ISE; red. Br. JN /2014., objavljenog na Portalu javnih nabavki dana godine, izjavljujem da ne nastupamo sa podizvođačem. U Ovlašćeno lice ponuđača: m.p. dana Napomena: - Izjava se popunjava samo u slučaju da ponuđač ne nastupa sa podizvođačem, u suprotnom istu ne treba popunjavati, potpisivati ni overavati. 23/44

24 DOM ZDRAVLJA NIŠ 8. OBRAZAC BR. 4 - UČEŠĆE PODIZVOĐAČA IZJAVA O UČEŠĆU PODIZVOĐAČA Povodom poziva za podnošenje ponude za javnu nabavku potrošnog materijala za aparat biohemijski analizator MINDRAY BS 800 M1 ISE; red. Br. JN /2014., objavljenog na Portalu javnih nabavki dana godine, izjavljujem da nastupam sa podizvođačem/ podizvođačima i u nastavku navodimo njegovo/njihovo učešće po vrednosti: - u ponudi podizvođač (navesti naziv podizvođača) u ukupnoj vrednosti ponude učestvuje na sledeći način -, što iznosi % vrednosti ponude. U dana m.p. Ovlašćeno lice ponuđača: Napomena: - Izjava se popunjava samo u slučaju da ponuđač nastupa sa podizvođačima, u suprotnom istu ne treba popunjavati, potpisivati ni overavati. 24/44

25 DOM ZDRAVLJA NIŠ 9. OBRAZAC BR. 5 - PONUDA ZA JAVNU NABAVKU POTROŠNOG MATERIJALA ZA APARAT BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY BS 800 M1 ISE ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ, BR. JN /2014 sa strukturom cene i uputstvom za popunjavanje Na osnovu poziva za podnošenje ponude za podnošenje ponude za javnu nabavku potrošnog materijala za aparat biohemijski analizator MINDRAY BS 800 M1 ISE ; red. Br. JN /2014., objavljenog na Portalu javnih nabavki dana godine, podnosim ponudu kako sledi: Naziv ponuđača: Broj ponude: Datum: / / Sedište ponuđača: Matični broj ponuđača: PIB ponuđača: I Ponuda se podnosi (zaokružiti): A. Samostalno B. Kao zajednička ponuda (navesti naziv i sedište svih učesnika u zajedničkoj ponudi) C. Sa podizvođečem: (navesti naziv i sedište podizvođača) 25/44

26 Obrazac br 6. - Ponuda se odnosi na partiju 1- Potrošni materijal za aparat biohemijski analizator MINDRAY BS 800 M1 ISE POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY BS 800 M1 ISE R.br. Naziv Traženi broj analiza Broj analiza u pakovanju Broj pakovanj a Cena po pakovanjubez PDV a Cena po pakovanju -sa PDV om Ukupna cena bez PDV- a Ukupna cena sa PDV om (3*4) 7(3*5) 1. Albumin Kit Alkaline phosphatase Kit Alanine Aminotransferase Kit α-amylase Kit Aspartate Aminotransferase Kit Bilirubin Direct Kit Bilirubin Total Kit Calcium Kit Creatine Kinase Kit Creatinine Kit C-Reactive Protein Kit Gamma Glutamyltransferase Kit Glucose Kit HDL-Cholesterol Kit Lactate Dehydrogenase Kit /44

27 16. Phosphorus Kit Total Cholesterol Kit Triglycerides Kit Total Protein Kit Uric Acid Kit Urea Kit Iron Haemoglobin A1c ASO sa kalibratorom I kontrolom RF sa kalibratorom I kontrolom Multi Sera Calibrator / 10 3 ml Lipids Calibrator / 5 1 ml Specific Proteins Calibrator / 5 1 ml Multi Control Sera N / 10 5 ml Multi Control Sera P / 10 5 ml Lipids Control N / 6 3mL Specific Proteins Control N / 5 1 ml Specific Proteins Control P / 5 1 ml HDL&LDL Cholesterol Control P / 4 3mL Deterdžent CD80 / 6x2L MR Buffer / 1 x 2L MR Deterdzent / 2 x 100mL MR Serum standard / 2 x 100mL 3 SVEGA: 27/44

28 9.1.1Rok važenja ponude je minimum 30 dana od dana otvaranja Rok i način plaćanja-plaćanje u roku od( minimum 60 dana od dana isporuke) dana Rok i način isporuke: na polumesečnom nivou, dva puta mesečno;po pismenom zahtevu Naručioca u roku od dana,a u slučaju hitnosti i češće ISPORUKA: F-co magacin Kupca Standard i kvalitet mora biti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima; Rok upotrebe ponuđenih dobara Ponuđena dobra moraju imati rok upotrebe minimum 12 (dvanaest) meseci od dana isporuke Naručilac zadržava pravo da izvrši eventualnu korekciju u zavisnosti od stvarnih potreba; Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez uračunatog PDV-a.Ponuda mora biti potpisana i overena od strane ovlašćenog lica ponuđača Servisiranja- ponudjač se obavezuje da o svom trošku obezbedi i vrši servisiranje i održavanje aparata BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY BS 800 M1 ISE, besplatnih rezervnih delova, kao i putne troškove servisera Obaveza ponuđača je da obezbedi odgovarajući aparat za dejonizaciju vode, kao i odgovarajući štampač rezultata (*Navesti ostale bitne elemente za koje smatrate da treba da budu obuhvaćeni ponudom) Opšte pogodnosti: NAPOMENE: - Obrazac ponude se popunjava tako što ponuđač, unosi tačne podatke za partiju za koju dostavlja ponudu. - Ako se u Obrascu ponude konstatuje računska greška, ista će biti otklonjena rukovodeći se jedničnom cenom. - Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem/ima u obavezi je da navede podatke o procentu ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, a koji dostavlja na sopstvenom obrazcu. 28/44

29 UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE STRUKTURE CENE: Uputstvo kako da se popuni obrazac strukture ponuđene cene: - Obrazac popuniti na sledeći način: Pod tačkom 2- upisati broj analiza u pakovanju Pod tačkom 3- upisati broj pakovanja prema traženom broju analiza Pod tačkom 4 upisati jediničnu cenu bez uračunate odgovarajuće stope PDV-a Pod tačkom 5- upisati jediničnu cenu sa uračunatom stopom PDV-a Pod tačkom 6- upisati ukupnu vrednost bez PDV-a(kol 3*kol 4) Pod tačkom 7- upisati ukupnu vrednost sa PDV-om(kol 3*kol 5) U Ovlašćeno lice ponuđača: dana m.p. 29/44

30 DOM ZDRAVLJA NIŠ 10. OBRAZAC BR. 7 ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA Ponuđač je obavezan da saglasno odredbama Zakona o javnim nabavkama, uz ponudu priloži odgovarajuće dokaze o ispunjenosti uslova. Ispunjenost obaveznih uslova ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza i popunjavanjem obrazaca uz ponudu, i to: Naziv dokumenta Datum i broj Izdat od strane R.br OBAVEZNI USLOVI Uslov: Da je ponuđač registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar. Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre ili drugog odgovarajućeg registra. Uslov: Da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Dokaz: Uverenje nadležnog suda da ponuđač nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i Izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave da zakonski zastupnik (ako ih ima više za svakog od njih) nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Uslov: Da ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponuda. Dokaz: Potvrde Privrednog i Prekršajnog suda da ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti. Uslov: Da je ponuđač izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji. Dokaz: Potvrda nadležne poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije i Potvrda nadležne jedinice lokalne samouprave Uprave javnih prihoda. Uslov: Da ponuđač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. Dokaz: dozvola za obavljanje delatnosti, koju ponuđač dostavlja u vidu neoverene kopije. Dozvola mora biti važeća 30/44

31 DODATNI USLOVI Uslov: Da raspolaže neophodnim finansijskim kapacitetom. Dokaz: Izveštaj o bonitetu za javne nabavke (obrazac BON-JN) koji izdaje Agencija za privredne registre i Izveštaj ovlašćenog revizora ukoliko je ponuđač obveznik vršenja revizije, kao dokaz da ponuđač ima pozitivan finansijski rezultat u prethodne tri obračunske godine (u 2011, i godini). Uslov: Sredstvo finansijskog obezbeđenja, kao garancija da neće menjati ili povući svoju ponudu ili odbiti da potpiše Ugovor ukoliko njegova ponuda bude odabrana. Dokaz: Blanko menica, menično ovlašćenje za ozbiljnost ponude u visini od 2% od vrednosti dostavljene ponude, karton deponovanih potpisa i dokaz da je dostavljena menica registrovana u Registru menica izvod iz Registra menica Da ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom se dokazuje:ponuđač poseduje najmanje 2 vozila za dostavu dobara.u svrhu ispunjenja ovog uslova,ponuđač je dužan da dostavi fotokopije saobraćajnih dozvola.ukoliko Ponuđač iznajmljuje vozila,osim fotokopije saobraćajne dozvole,ponuđač je obavezan da dostavi i Ugovor o zakupu vozila. Da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom.- Kopijama radnih knjižica zaposlenih,kojima dokazuje da u radnom odnosu ima zaposlenog bar dva radnika sa završenim, medicinskim ili farmaceutskim fakultetom. Potvrda od strane proizvođača opreme da su ponuđeni reagensi sertifikovani i validirani za rad na aparatu biohemijski analizator MINDRAY BS 800 M1 ISE Potvrda od strane ponuđača da imaju minimum dva sertifikovana servisna inžinjera obučena za rad i pružanje stručne podrške za rad na aparatu biohemijski analizator MINDRAY BS 800 M1 ISE,što podrazumeva aplikaciju testova, održavanje aparata, i otklanjanje problema nastalih korišćenjem ponuđenih reagenasa. Dokaz: sertifikati izdati od strane proizvođača predmetnog aparata Servisiranje biohemijskog analizatora- besplatno servisiranje,održavanje aparata, putni troškovi servisera, besplatni rezervni delovi za biohemijski analizator MINDRAY BS 800 M1 ISE Dokaz: Popunjena, overena i pečatirana izjava na memorandumu ponuđača. Izjava ponuđača da će ponuđeno dobro imati rok trajanja od najmanje 12(dvanaest) meseci od dana isporuke. Ponuđač je obavezan da za ponuđena dobra dostavi rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije Dostaviti referentnu listu sa minimum pet zdravstvenih ustanova koje ponuđač snabdeva najmanje šest meseci u kontinuitetu. Dokaz- izjava o spisku korisnika predmetnih usluga ponuđača ( Obrazac 13 konkursne dokumentacije). Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom - 31/44

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA GRAD SUBOTICA GRADONAČELNIK 24000 SUBOTICA TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA DOBRA - VIDEO NADZOR U OSNOVNIM ŠKOLAMA (NOV) JNMV P 09/15 Subotica, maj 2015.

Διαβάστε περισσότερα

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA REAGENSI I POTROŠNI MATERIJALI

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA REAGENSI I POTROŠNI MATERIJALI BROJ PROTOKOLA: 2802/16 od 05.05.2016. godine BROJ JAVNE NABAVKE: 1389 1 1 117 3 15 / 16 TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA REAGENSI I POTROŠNI MATERIJALI OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE Tešanj, 05.

Διαβάστε περισσότερα

b VODOVOD BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR za vodoopskrbu i odvodnju Alojzija Stepinca 7 HR Beli Manastir OIB:

b VODOVOD BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR za vodoopskrbu i odvodnju Alojzija Stepinca 7 HR Beli Manastir OIB: b VODOVOD BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR za vodoopskrbu i odvodnju Alojzija Stepinca 7 HR-31300 Beli Manastir OIB: 15843910109 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju važeća verzija propisa, poslednju verziju

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

4 Numeričko diferenciranje

4 Numeričko diferenciranje 4 Numeričko diferenciranje 7. Funkcija fx) je zadata tabelom: x 0 4 6 8 fx).17 1.5167 1.7044 3.385 5.09 7.814 Koristeći konačne razlike, zaključno sa trećim redom, odrediti tačku x minimuma funkcije fx)

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

UREDBU O NAKNADI ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE. ( Službeni list CG, broj 8/14) Član 1

UREDBU O NAKNADI ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE. ( Službeni list CG, broj 8/14) Član 1 Na osnovu člana 21 stav 5 Zakona o energetici ( Službeni list CG, br. 28/10 i 6/13), Vlada Crne Gore na sjednici od 23. januara 2014. godine donijela je: UREDBU O NAKNADI ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

ODLUKU O MEDALJAMA I ŽETONIMA SLIČNIM KOVANICAMA EURA. Osnovna odredba. Član 1

ODLUKU O MEDALJAMA I ŽETONIMA SLIČNIM KOVANICAMA EURA. Osnovna odredba. Član 1 Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 27 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Διαβάστε περισσότερα

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου...

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... 3 1 1. Έντυπα αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Devizno tržište. Mart 2010 Ekonomski fakultet, Beograd Irena Janković

Devizno tržište. Mart 2010 Ekonomski fakultet, Beograd Irena Janković Devizno tržište Devizni urs i devizno tržište Devizni urs - cena jedne valute izražena u drugoj valuti Promene deviznog ursa utiču na vrednost ative i pasive oje su izražene u stranoj valuti Devizni urs

Διαβάστε περισσότερα

Fakultet tehničkih nauka, Softverske i informacione tehnologije, Matematika 2 KOLOKVIJUM 1. Prezime, ime, br. indeksa:

Fakultet tehničkih nauka, Softverske i informacione tehnologije, Matematika 2 KOLOKVIJUM 1. Prezime, ime, br. indeksa: Fakultet tehničkih nauka, Softverske i informacione tehnologije, Matematika KOLOKVIJUM 1 Prezime, ime, br. indeksa: 4.7.1 PREDISPITNE OBAVEZE sin + 1 1) lim = ) lim = 3) lim e + ) = + 3 Zaokružiti tačne

Διαβάστε περισσότερα

TAČKA i PRAVA. , onda rastojanje između njih računamo po formuli C(1,5) d(b,c) d(a,b)

TAČKA i PRAVA. , onda rastojanje između njih računamo po formuli C(1,5) d(b,c) d(a,b) TAČKA i PRAVA Najpre ćemo se upoznati sa osnovnim formulama i njihovom primenom.. Rastojanje između dve tačke Ako su nam date tačke Ax (, y) i Bx (, y ), onda rastojanje između njih računamo po formuli

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE. ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2014 i 43/2014) I OPŠTE ODREDBE.

TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE. (Sl. list grada Subotice, br. 39/2014 i 43/2014) I OPŠTE ODREDBE. TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2014 i 43/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Tarifnim sistemom za obračun isporučene toplotne energije

Διαβάστε περισσότερα

PRAVILNIK O PRETHODNO UPAKOVANIM PROIZVODIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013 i 16/2016) Član 1

PRAVILNIK O PRETHODNO UPAKOVANIM PROIZVODIMA. (Sl. glasnik RS, br. 43/2013 i 16/2016) Član 1 Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Analiza vremena Pert metodom

2.2. Analiza vremena Pert metodom 2.2. Analiza vremena Pert metodom Dok je kod CPM metode poznato samo jedno vreme trajanja aktivnosti t, kod Pert metode dane su tri procjene: a - optimistično vreme (najkraće moguće vreme u kojemu se može

Διαβάστε περισσότερα

Regulatorna agencija za energetiku

Regulatorna agencija za energetiku Regulatorna agencija za energetiku I Z V J E Š T A J O ANALIZI DOKUMENTACIJE PO ZAHTJEVU CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD PODGORICA ZA UTVRĐIVANJE REGULATORNO DOZVOLjENOG PRIHODA I CIJENA ZA REGULATORNI

Διαβάστε περισσότερα

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama Na osnovu člana. stav. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", broj /), Ministar rada i socijalne politike donosi Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά, 20/11/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Χανιά, 20/11/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 20/11/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 22116 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

PONUDA VoIP usluge. Softnet d.o.o. Vladimira Popovića 40, GTC 19 Avenue 11070 Novi Beograd. Beograd

PONUDA VoIP usluge. Softnet d.o.o. Vladimira Popovića 40, GTC 19 Avenue 11070 Novi Beograd. Beograd PONUDA VoIP usluge Softnet d.o.o. Vladimira Popovića 40, GTC 19 Avenue 11070 Novi Beograd Beograd 1. Predmet ponude Predmet ponude je uspostavljanje rešenja za korišćenje VoIP usluge 2. Opis SoftNET VoIP

Διαβάστε περισσότερα

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM Članak 1. Ovim pravilnikom

Διαβάστε περισσότερα

Kontrola kvaliteta betona Projekat betona

Kontrola kvaliteta betona Projekat betona Kontrola kvaliteta betona Projekat betona Predavanje, 08.01.2013. Pripremili: Doc.dr. Merima Šahinagić-Isović Asis. Marko Ćećez SADRŽAJ Kontrola kvaliteta betona: Opće postavke Partije betona Kontrola

Διαβάστε περισσότερα

MERENJE, GREŠKE MERENJA I OBRADA REZULTATA MERENJA

MERENJE, GREŠKE MERENJA I OBRADA REZULTATA MERENJA MERENJE, GREŠKE MERENJA I OBRADA REZULTATA MERENJA 1 Merenje Svaki eksperimentalni rad u fizici praćen je merenjem neke fizičke veličine. Izmeriti neku fizičku veličinu znači uporediti je sa standardnom

Διαβάστε περισσότερα

Str. 454;139;91.

Str. 454;139;91. Str. 454;39;9 Metod uzorka Predavač: Dr Mirko Savić avicmirko@eccf.u.ac.yu www.eccf.u.ac.yu Statitička maa može da e pomatra a jeda od ledeća dva ačia: potpuo pomatraje, delimičo pomatraje (metod uzorka).

Διαβάστε περισσότερα

Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama

Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama Pravilnik je objavljen u "Službenom listu SFRJ", br. 21/92. I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se mere i

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

Str

Str Str. Testiranje statističkih hipoteza Predavač: Dr Mirko Savić savicmirko@ef.uns.ac.rs www.ef.uns.ac.rs Definicija: Hipoteza predstavlja pretpostavku koja je zasnovana na određenim činjenicama (najčešće

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

LINEARNA ELEKTRONIKA VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM

LINEARNA ELEKTRONIKA VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU LINEARNA ELEKTRONIKA LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM.. IME I PREZIME BR. INDEKSA

Διαβάστε περισσότερα

Crna Gora UPRAVA ZA KADROVE. dr Milan Dabović. BUDŽETSKI SISTEM U CRNOJ GORI Komentar Zakona o budžetu. Podgorica, mart 2010.

Crna Gora UPRAVA ZA KADROVE. dr Milan Dabović. BUDŽETSKI SISTEM U CRNOJ GORI Komentar Zakona o budžetu. Podgorica, mart 2010. Crna Gora UPRAVA ZA KADROVE dr Milan Dabović BUDŽETSKI SISTEM U CRNOJ GORI Komentar Zakona o budžetu Podgorica, mart 2010. BUDŽETSKI SISTEM U CRNOJ GORI Komentar Zakona o budžetu Izdavač Uprava za kadrove

Διαβάστε περισσότερα

KAMATNE STOPE: IZRAŽAVANJE, PRINCIPI, KRETANJE

KAMATNE STOPE: IZRAŽAVANJE, PRINCIPI, KRETANJE POGLAVLJE VI Finansijska tržišta ta i institucije KAMATNE STOPE: IZRAŽAVANJE, PRINCIPI, KRETANJE Ciljevi predavanja Objasniti Teoriju raspoloživih fondova (Loanable Funds Theory) određivanja kamatnih stopa

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz Osnova matematike

Zadaci iz Osnova matematike Zadaci iz Osnova matematike 1. Riješiti po istinitosnoj vrijednosti iskaza p, q, r jednačinu τ(p ( q r)) =.. Odrediti sve neekvivalentne iskazne formule F = F (p, q) za koje je iskazna formula p q p F

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET TRGOVINU JOŠ NIKAD TAKO DOSTUPNI RUJAN 2014 ISPROBAJTE NOVU. PROGRAM LOJALNOSTI. Hermes Dental d.o.o.

INTERNET TRGOVINU JOŠ NIKAD TAKO DOSTUPNI RUJAN 2014 ISPROBAJTE NOVU.  PROGRAM LOJALNOSTI. Hermes Dental d.o.o. RUJAN 2014 JOŠ NIKAD TAKO DOSTUPNI ISPROBAJTE NOVU INTERNET TRGOVINU PROGRAM LOJALNOSTI Hermes Dental d.o.o. BESPLATNI BROJ 0800 200044 2 3 1x 12x 2x MEGA CIJENA CENA + + 7650 319,00 kn+ PDV Eco Dent paket

Διαβάστε περισσότερα

PRAVILNIK. Član 1. (Predmet Pravilnika)

PRAVILNIK. Član 1. (Predmet Pravilnika) ( Službeni glasnik BiH, broj 13/07) ( Službeni glasnik BiH, broj 72/07) ( Službeni glasnik BiH, broj 74/08) ( Službeni glasnik BiH, broj 3/09) ( Službeni glasnik BiH, broj: 76/09) ( Službeni glasnik BiH,

Διαβάστε περισσότερα

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016.

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016. Broj zadataka: 5 Vrijeme rješavanja: 120 min Ukupan broj bodova: 100 Zadatak 1. (a) Napišite aksiome vjerojatnosti ako je zadan skup Ω i σ-algebra F na Ω. (b) Dokažite iz aksioma vjerojatnosti da za A,

Διαβάστε περισσότερα

U R E D B U O PODSTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACUE I ODREĐIVANJU NAKNADA ZA PODSTICANJE

U R E D B U O PODSTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACUE I ODREĐIVANJU NAKNADA ZA PODSTICANJE Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 22. stav 2. Zakona o korištenju obnovljivih

Διαβάστε περισσότερα

Na grafiku bi to značilo :

Na grafiku bi to značilo : . Ispitati tok i skicirati grafik funkcije + Oblast definisanosti (domen) Kako zadata funkcija nema razlomak, to je (, ) to jest R Nule funkcije + to jest Ovo je jednačina trećeg stepena. U ovakvim situacijama

Διαβάστε περισσότερα

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Prva tačka u ispitivanju toka unkcije je odredjivanje oblasti deinisanosti, u oznaci Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog ajla, obavezno pogledajte ajl ELEMENTARNE

Διαβάστε περισσότερα

Tvrd enje 3: Ako su formule A i A B tautologije, onda je tautologija. Dokaz: Neka su A i A B tautologije.

Tvrd enje 3: Ako su formule A i A B tautologije, onda je tautologija. Dokaz: Neka su A i A B tautologije. Svojstva tautologija Tvrd enje 3: Ako su formule A i A B tautologije, onda je tautologija i formula B. Dokaz: Neka su A i A B tautologije. Pretpostavimo da B nije tautologija. Tada postoji valuacija v

Διαβάστε περισσότερα

Tačno merenje Precizno Tačno i precizno

Tačno merenje Precizno Tačno i precizno MERENJE, GREŠKE MERENJA I OBRADA REZULTATA MERENJA Izmeriti neku veličinu u fizici znači naći brojni odnos merene fizičke veličine prema vrednosti iste fizičke veličine, koja je dogovorno izabrana za jedinicu.

Διαβάστε περισσότερα

Kompleksni brojevi. Algebarski oblik kompleksnog broja je. z = x + iy, x, y R, pri čemu je: x = Re z realni deo, y = Im z imaginarni deo.

Kompleksni brojevi. Algebarski oblik kompleksnog broja je. z = x + iy, x, y R, pri čemu je: x = Re z realni deo, y = Im z imaginarni deo. Kompleksni brojevi Algebarski oblik kompleksnog broja je z = x + iy, x, y R, pri čemu je: x = Re z realni deo, y = Im z imaginarni deo Trigonometrijski oblik kompleksnog broja je z = rcos θ + i sin θ,

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu.

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Kompleksna analiza Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu

Διαβάστε περισσότερα

Chi-kvadrat test. Chi-kvadrat (χ2) test

Chi-kvadrat test. Chi-kvadrat (χ2) test 1 Chi-kvadrat test Chi-kvadrat (χ2) test Test za proporcije, porede se frekvence Neparametarski test Koriste se dihotomne varijable Proverava se veza između dva faktora Npr. tretmana i bolesti pola i smrtnosti

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

56. TAKMIČENJE MLADIH MATEMATIČARA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO PRVENSTVO UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA. Sarajevo, godine

56. TAKMIČENJE MLADIH MATEMATIČARA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO PRVENSTVO UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA. Sarajevo, godine 56. TAKMIČENJE MLADIH MATEMATIČARA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO PRVENSTVO UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA Sarajevo, 3.04.016. godine 56. TAKMIČENJE MLADIH MATEMATIČARA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO PRVENSTVO UČENIKA

Διαβάστε περισσότερα

Univerzitet u Nišu Građevinsko-arhitektonski fakultet. Konstante, promenljive, identifikatori, operatori Biblioteka funkcija Milica Ćirić

Univerzitet u Nišu Građevinsko-arhitektonski fakultet. Konstante, promenljive, identifikatori, operatori Biblioteka funkcija Milica Ćirić Univerzitet u Nišu Građevinsko-arhitektonski fakultet Informatika 2 Mathematica Konstante, promenljive, identifikatori, operatori Biblioteka funkcija Milica Ćirić Mathematica Programski paket Mathematica

Διαβάστε περισσότερα

RAVAN. Ravan je osnovni pojam u geometriji i kao takav se ne definiše. Ravan je određena tačkom i normalnim vektorom.

RAVAN. Ravan je osnovni pojam u geometriji i kao takav se ne definiše. Ravan je određena tačkom i normalnim vektorom. RAVAN Ravan je osnovni pojam u geometiji i kao takav se ne definiše. Ravan je odeđena tačkom i nomalnim vektoom. nabc (,, ) π M ( x,, ) y z Da bi izveli jednačinu avni, poučimo sledeću sliku: n( A, B,

Διαβάστε περισσότερα

PRAVILNIK O AREOMETRIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 66/2014) Predmet. Član 1

PRAVILNIK O AREOMETRIMA. (Sl. glasnik RS, br. 66/2014) Predmet. Član 1 Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs PRAVILNIK O AREOMETRIMA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2014) Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi i označavanje za areometre,

Διαβάστε περισσότερα

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1 2 cos(3 π 4 ) sin( + π 6 ). 2. Pomoću linearnih transformacija funkcije f nacrtajte graf funkcije g ako je, g() = 2f( + 3) +. 3. Odredite domenu funkcije te odredite f i njenu domenu. log 3 2 + 3 7, 4.

Διαβάστε περισσότερα

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA **** MLADEN SRAGA **** 00. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA JEDNADŽBE NEJEDNADŽBE APSOLUTNE JEDNADŽBE APSOLUTNE NEJEDNADŽBE

Διαβάστε περισσότερα

Na osnovu člana 20 Zakona o energetskoj efikasnosti ( Službeni list CG, broj 29/10), Ministarstvo ekonomije donijelo je

Na osnovu člana 20 Zakona o energetskoj efikasnosti ( Službeni list CG, broj 29/10), Ministarstvo ekonomije donijelo je Na osnovu člana 20 Zakona o energetskoj efikasnosti ( Službeni list CG, broj 29/10), Ministarstvo ekonomije donijelo je Pravilnik o graničnoj vrijednosti potrošnje energije za određivanje velikog potrošača,

Διαβάστε περισσότερα

Isplati li se raditi u Hrvatskoj?

Isplati li se raditi u Hrvatskoj? D O K U M E N T A C I J A Isplati li se raditi u Hrvatskoj? UDK: 364.052-057.19(497.5) doi: 10.3935/rsp.v19i1.1054 UVOD 1 Visoki javni rashodi u mnogim razvijenim zemljama i onima u tranziciji u značajnoj

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ GR ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ H OLJLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ M4/M12 SZEGECSEKHEZ HASZNÁLATI UTASÍTÁS - ALKATRÉSZEK SLO OLJNO-PNEVMATSKI KOVIČAR ZA ZAKOVICE

Διαβάστε περισσότερα

PRAVILNIK O KONTROLI RADIOAKTIVNOSTI ROBA PRI UVOZU, IZVOZU I TRANZITU

PRAVILNIK O KONTROLI RADIOAKTIVNOSTI ROBA PRI UVOZU, IZVOZU I TRANZITU PRAVILNIK O KONTROLI RADIOAKTIVNOSTI ROBA PRI UVOZU, IZVOZU I TRANZITU Ovim pravilnikom se ureċuju: ("Sl. glasnik RS", br. 44/2011) PREDMET UREĐIVANJA Član 1 1. metode i naĉin kontrole radioaktivnosti

Διαβάστε περισσότερα

TARIFNI SISTEM za obračun toplotne energije i izvršenih usluga

TARIFNI SISTEM za obračun toplotne energije i izvršenih usluga 1 Na osnovu člana 178 stav I. Zakona o energetici ( Sl.glasnik RS br. 57/11), člana 60.stav I, tačka 3. Zakona o javnim preduzećima ( Sl.glasnik RS br. 119/12), člana 25-28. Zakona o komunalnim delatnostima

Διαβάστε περισσότερα

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA STVAAJE VEZE C-C PM]U GAAA 2 6 rojne i raznovrsne reakcije * idroborovanje alkena i reakcije alkil-borana 3, Et 2 (ili TF ili diglim) Ar δ δ 2 2 3 * cis-adicija "suprotno" Markovnikov-ljevom pravilu *

Διαβάστε περισσότερα

Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima Pravilnik je objavljen u Sl. glasniku RS, broj 40/2012 od 26. aprila 2012. godine NAPOMENA: Ovaj

Διαβάστε περισσότερα

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 7. KOMPLEKSNI BROJEVI 7. Opc pojmov Kompleksn brojev su sastavljen dva djela: Realnog djela (Re) magnarnog djela (Im) Promatrajmo broj a+ b = + 3 Realn do jednak je Re : Imagnarna jednca: = - l = (U elektrotehnc

Διαβάστε περισσότερα

OPĆA UPRAVA ZA KLIMATSKU POLITIKU I AKTIVNOSTI Uprava A Međunarodna i klimatska strategija. KLIMA.A.3 Praćenje, izvješćivanje i verifikacija

OPĆA UPRAVA ZA KLIMATSKU POLITIKU I AKTIVNOSTI Uprava A Međunarodna i klimatska strategija. KLIMA.A.3 Praćenje, izvješćivanje i verifikacija EUROPSKA KOMISIJA OPĆA UPRAVA ZA KLIMATSKU POLITIKU I AKTIVNOSTI Uprava A Međunarodna i klimatska strategija KLIMA.A.3 Praćenje, izvješćivanje i verifikacija Uputa za konzervativnu procjenu emisija u skladu

Διαβάστε περισσότερα

Vektorski prostori. Vektorski prostor

Vektorski prostori. Vektorski prostor Vektorski prostori Vektorski prostor Neka je X neprazan skup i (K, +, ) polje. Skup X je vektorski ili linearni prostor nad poljem skalara K ako ima sledeću strukturu: (1) Definisana je operacija + u skupu

Διαβάστε περισσότερα

PRAVILNIK O DETEKTORIMA JONIZUJUĆEG ZRAČENJA. ("Sl. glasnik RS", br. 4/2017) Član 1

PRAVILNIK O DETEKTORIMA JONIZUJUĆEG ZRAČENJA. (Sl. glasnik RS, br. 4/2017) Član 1 Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski

Διαβάστε περισσότερα

Proračun toplotne zaštite

Proračun toplotne zaštite Proračun toplotne zaštite za objekat Stambeni objekat urađen prema JUS U.J5.600 iz 1998 i JUS U.J5.510 iz 1987 godine. Sadržaj - analiza konstrukcija - analiza linijskih gubitaka - proračun toplotnih transmisionih

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Z A D A C I - Grupe A i B SA DRUGOG PARCIJALNIOG ISPITA IZ PREDMETA INŽENJERSKA MATEMATIKA 1 Akademska godina Sarajevo,

Z A D A C I - Grupe A i B SA DRUGOG PARCIJALNIOG ISPITA IZ PREDMETA INŽENJERSKA MATEMATIKA 1 Akademska godina Sarajevo, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu Z A D A C I - Grupe A i B SA DRUGOG PARCIJALNIOG ISPITA IZ PREDMETA INŽENJERSKA MATEMATIKA Akademska 008-009 godina Sarajevo, 09 0 009 IME I PREZIME STUDENTA

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG 1 PRAVILNIK BAB 87

PRILOG 1 PRAVILNIK BAB 87 PRILOG 1 PRAVILNIK BAB 87 PRILOG 1.1 PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BETON I ARMIRANI BETON I OPŠTE ODREDBE 1 Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i zahtevi koji moraju biti ispunjeni pri projektovanju,

Διαβάστε περισσότερα

POLINOMI I RACIONALNE FUNKCIJE Nastava u Matematiqkoj gimnaziji, Vladimir Balti

POLINOMI I RACIONALNE FUNKCIJE Nastava u Matematiqkoj gimnaziji, Vladimir Balti POLINOMI I RACIONALNE FUNKCIJE Nastava u Matematiqkoj gimnaziji, 004. Vladimir Balti Pojam polinoma. Prsten polinoma.. Dati su polinomi P (x) = x + x +, Q(x) = x 4 x +, R(x) = x x +. Proveriti da li za

Διαβάστε περισσότερα

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOPLOVODNOG KALORIFERA

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOPLOVODNOG KALORIFERA TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOPLOVODNOG KALORIFERA Dragi Korisniče: Hvala sto ste izabrali KF Seriju toplovodnih kalorifera, inovativne, moderne, visokog kvaliteta i visoke efektivnosti, proizvod koji

Διαβάστε περισσότερα

MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA

MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA I II ARISTOTELOV UNIVERZITET U TESALONIKI INSTITUT ZA NOVOGRČKE STUDIJE Fondacija Manolisa Trijandafilidisa Manolis A. Trijandafilidis MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA Preveo i priredio

Διαβάστε περισσότερα

Snaga naizmenicne i struje

Snaga naizmenicne i struje Snaga naizmenicne i struje Zadatak električne mreže u okviru elektroenergetskog sistema (EES) je prenos i distribucija električne energije od izvora do potrošača, uz zadovoljenje kriterijuma koji se tiču

Διαβάστε περισσότερα

Kontrola Kvaliteta - skripta za usmeni -

Kontrola Kvaliteta - skripta za usmeni - Kontrola Kvaliteta - skripta za usmeni - Kontrola kao deo procesa upravljanja: Upravljanje -upravljanje tehničkim sistemima - Control -upravljanje organizacionim sistemima - Management Kontrola kao deo

Διαβάστε περισσότερα

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju važeća verzija propisa, poslednju verziju

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Primjene odredenih integrala

2.7 Primjene odredenih integrala . INTEGRAL 77.7 Primjene odredenih integrala.7.1 Računanje površina Pořsina lika omedenog pravcima x = a i x = b te krivuljama y = f(x) i y = g(x) je b P = f(x) g(x) dx. a Zadatak.61 Odredite površinu

Διαβάστε περισσότερα

ANALIZA SA ALGEBROM I razred MATEMATI^KA LOGIKA I TEORIJA SKUPOVA. p q r F

ANALIZA SA ALGEBROM I razred MATEMATI^KA LOGIKA I TEORIJA SKUPOVA. p q r F ANALIZA SA ALGEBROM I razred MATEMATI^KA LOGIKA I TEORIJA SKUPOVA. Istinitosna tablica p q r F odgovara formuli A) q p r p r). B) q p r p r). V) q p r p r). G) q p r p r). D) q p r p r). N) Ne znam. Date

Διαβάστε περισσότερα

VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel. Zdenko Novak 1. UVOD

VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel. Zdenko Novak 1. UVOD 10.2012-13. VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel Zdenko Novak TEHNIČKA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 1. UVOD 1 Literatura: [1] Novak, Z.: Predavanja Tehnička sredstva u cestovnom prometu, Web stranice Veleučilišta

Διαβάστε περισσότερα

MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU UPUTSTVO ZA UPOTREBU MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU Uputstvo za upotrebu Page 1 SADRŽAJ UVOD MAGNETO-TERAPIJA APARAT HX-M7 APARAT HX-M9 APARAT HX-M11 FREKVENCIJA REŽIM RADA MAGNETNA PROSTIRKA/TRAKA/SOLENOID

Διαβάστε περισσότερα

Formatted: Serbian (Latin, Serbia and Montenegro (Former))

Formatted: Serbian (Latin, Serbia and Montenegro (Former)) KVALITET I OSTALE FUNKCIJE U PREDUZEĆU 4.1.UVOD U japanskoj, just in time (JIT), proizvodnji prihvaćen je Taguchi pristup u upravljanju procesima: za svaki proces, ključnu karakteristiku, definisana je

Διαβάστε περισσότερα

Για την προστασία του περιβάλλοντος

Για την προστασία του περιβάλλοντος SL RO PL HR EL Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο Candy, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα ακόµα και τον

Διαβάστε περισσότερα

Rad, energija, snaga. Glava Rad

Rad, energija, snaga. Glava Rad Glava 4 Rad, energija, snaga Pojam energije je jedan od najvažnijih u nauci i tehnici ali se koristi i u svakodnevnom životu. U našoj svakodnevnici taj pojam se obično odnosi na gorivo za pokretanje automobila

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 15/0004770 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 15/0004770 ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 20 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΧΕΝΟΣ (ΚΟΛΑΡΟ) ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ SMALL,30 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΧΕΝΟΣ (ΚΟΛΑΡΟ) ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ MEDIUM,30 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΧΕΝΟΣ (ΚΟΛΑΡΟ) ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ LARGE,20

Διαβάστε περισσότερα

Preporuke za rješavanje ispita iz Matematike

Preporuke za rješavanje ispita iz Matematike Preporuke za rješavanje ispita iz Matematike Tijekom ocjenjivanja nacionalnih ispita i ispita državne mature, neovisno o razini, uvidjeli smo neke probleme pri rješavanju zadataka. Ovdje želimo navesti

Διαβάστε περισσότερα

Komentari se javljaju na radnom listu kad dođemo na polje za koje su vezani ali ne utiču na ponašanje sadržaja u polju.

Komentari se javljaju na radnom listu kad dođemo na polje za koje su vezani ali ne utiču na ponašanje sadržaja u polju. 4.9 Komentar uz polje Komentari se javljaju na radnom listu kad dođemo na polje za koje su vezani ali ne utiču na ponašanje sadržaja u polju. Pritisnemo na polje mišem, desni klik miša, Insert Comment,

Διαβάστε περισσότερα

Прилог Šifarnik organizacionih jedinica

Прилог Šifarnik organizacionih jedinica Прилог 5 Kodeks šifara za popunjavanje JCI Sadrži 17 šifarnika: 1. šifarnik organizacionih jedinica 2. šifarnik posebnih osmocifrenih šifara za određene grupe lica 3. šifarnik za podatke o vrijednosti

Διαβάστε περισσότερα

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC)

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) UPUTSTVO ZA UPOTREBU PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PAŽLJIVO 1 Hvala na poverenju pri kupovini našeg Villager motornog trimera. Motorni trimeri

Διαβάστε περισσότερα

Studentov t-test. razlike. t = SG X

Studentov t-test. razlike. t = SG X Studentov t-test Najčešće upotrebljavan parametrijski test značajnosti za testiranje nulte hipoteze je Studentov t-test. Koristi se za testiranje značajnosti razlika između dve aritmetičke sredine. Uslovi

Διαβάστε περισσότερα

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa 9. dio 1 Sile presjeka (unutarnje sile): Udužna sila N Poprena sila T Moment uvijanja M t Moment savijanja M Napreanja 1. Normalno napreanje σ. Posmino

Διαβάστε περισσότερα

ISKAZI. U svakodnevnom govoru, a i u pisanom tekstu, obično se sreću rečenice koje su ili tačne

ISKAZI. U svakodnevnom govoru, a i u pisanom tekstu, obično se sreću rečenice koje su ili tačne ISKAZI U svakodnevnom govoru, a i u pisanom tekstu, obično se sreću rečenice koje su ili tačne ili netačne, tj rečenice koje imaju logičkog smisla.ovakve rečenice se u matematici nazivaju iskazi.dakle,

Διαβάστε περισσότερα