ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (πξψελ Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Γ Δθπαηδεπηηθή εηξά) Σκήκα : Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Ε ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Μέζα θαη κέζνδνη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε Η κειέηε ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο πνπδάζηξηα: Υξηζηίλα Η. Κακβπζίδε Δπηβιέπσλ : Γξ. ππξίδσλ Δ. Παξνχηεο Αζήλα, επηέκβξηνο 2011

2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ H παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηε κέηξεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο θαη ηελ επαθφινπζε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο πνπ απνξξέεη απφ ηε λνκνζεζία ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαιείηαη λα παίμεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα αληαπεμέιζεη ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ θαη λα πξνζαξκνζηεί ζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθά, ηερλνινγηθά θαη θνηλσληθά πεξηβάιινλ. Λχζε απνηειεί ε άκεζε πηνζέηεζε κέζσλ θαη κεζφδσλ αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ θαζίζηαηαη απνδνηηθφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν. ρεηηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε νξζνινγηθή επηινγή - πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ, ε εθπαίδεπζε, ε ακεξφιεπηε θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε, έλα νξζνινγηθφ - αμηνθξαηηθφ ζχζηεκα ακνηβψλ φπσο θαη ε δεκηνπξγία θηλήηξσλ, πνιιά απφ ηα νπνία έρνπλ αλαιεθζεί ήδε απφ ηνπο ΟΣΑ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε χπαξμε δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαη πνιπλνκίαο ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, δπζρεξαίλεη ηφζν ηελ εξγαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ, φζν ηαιαηπσξεί ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Λχζε απνηειεί ε κέηξεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ φπσο ην Σππνπνηεκέλνπ Μνληέινπ Κφζηνπο (ΣΜΚ), θαη ε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο. ρεηηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ έρνπλ ήδε πηνζεηεζεί απφ κεκνλσκέλα θξάηε φζν θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ). Αληίζεηα, κέρξη ζηηγκήο είλαη πεξηνξηζκέλε ε εθαξκνγή κεζφδσλ θαη πνιηηηθψλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί δελ έρνπλ γίλεη αθφκα αληηιεπηέο νη ππεξβνιηθέο γξαθεηνθξαηηθέο ξπζκίζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ δελ έρεη αθφκα κπεζεί ζηε ρξήζε απηψλ ησλ κεζφδσλ. Ζ πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2

3 ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν ζα επλνεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ζα απμάλεη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη ππάιιεινη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα κέζα αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ αζθεί ν Γήκνο θαη θαηά πφζν ην δηνηθεηηθφ βάξνο επηβαξχλεη ηελ εξγαζία ηνπο, δηεμήρζε αληίζηνηρε έξεπλα ζην Γήκν Καιακάηαο, ηεο νπνίαο ηα επξήκαηα είλαη αξθεηά ελδηαθέξνληα. : Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε, Πξφζιεςε, Αμηνιφγεζε, Κίλεηξν, Ακνηβή, Καιχηεξε Ννκνζέηεζε, Απινπνίεζε ξπζκίζεσλ, Γηνηθεηηθφ Βάξνο, Γηνηθεηηθφ Κφζηνο, Σππνπνηεκέλν Μνληέιν Κφζηνπο, Μέηξεζε, Μείσζε, Γξαθεηνθξαηία, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 3

4 ABSTRACT This paper deals with the means and development methods of human resources and administrative costs measuring, along with the consequent reduction of the administrative burden which emanates from the legislation within the purview of the local government. The human resources, owes to play a decisive role in the local governments effort to cope with the raising demands of the citizens and also to adapt to the continually changing financially, technologically and socially environment. The solution is the immediate adopt of means and development methods of the staff of the local government, which render it more efficient and effective. Moreover, relevant action plans concerning the development of human resources are the motivation creation, the education, the impartial and objective assessment and finally the rational meritocratic pay system, many of which have already undertaken from the organizations of the local governments. On the other hand, the existence of administrative burdens and overregulation in the local governments either makes difficult the work of human resources, or harasses citizens and businesses. The solution of this problem is the measurement of the administrative costs using some tools such as the Standard Cost Model and the reduction of the administrative burden. Some relevant action plans concerning the reduction of the administrative burdens have already been adopted by individual states, European Union and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Unlike, the methods and policies are limited in local government until now. This happens due to the fact that the excessive bureaucratic regulations, which imposed on businesses, have not yet been perceived and the human resources have not yet initiated into the use of cost s reduction methods. The effort to reduce administrative burdens aims to the creation of a regulatory environment, which will favor the entrepreneurship, the enterprise competitiveness and generally will increase the social welfare. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 4

5 To determine whether employees are satisfied with the development methods of human resources which the Town Hall undertakes and whether the administrative burden makes their work difficult, a similar research was conducted in the Municipality of Kalamata, whose findings are quite interesting. : Human Resources Development, Education, Recruitment, Assessment, Motivation, Reward, Better Regulation, Simplification, Administrative Burden, Administrative Cost, Standard Cost Model, Measurement, Reduction, Bureaucracy, Local Government Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 5

6 ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΣΜΖΔΧΝ 1. (Α.Κ.Δ.) Αλάιπζε Καλνληζηηθψλ Δπηπηψζεσλ 2. (Α..Δ.Π.) Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 3. (ΓΔ) Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 4. (Δ.Δ.) Δπξσπατθή Έλσζε 5. (Δ..Γ.Γ.Α) Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 6. (ΔΤΔΠ) Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ 7. (Ζ/Τ) Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο 8. (Κ.Δ.Γ.Κ.Δ) Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδνο 9. (Ν.Π.Γ.Γ.) Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 10. (Ο.Α.Δ.Γ.) Οξγαληζκφο Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 11. (ΟΟΑ) Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 12. (Ο.Σ.Α.) Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 13. (ΠΔ) Παλεπηζηεκηαθή Δθπαίδεπζε 14. (Π.ΗΝ.ΔΠ.) Πεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο 15. (ΣΔ) Σερλνινγηθή Δθπαίδεπζε 16. (ΣΠΔ) Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ 17. (ΣΜΚ) Σππνπνηεκέλν Μνληέιν Κφζηνπο 18. (ΤΔ) Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 6

7 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΜΔΡΟ Α ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΟΡΗΜΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α.1 Αλζξώπηλν Γπλακηθό Οξηζκφο θαη ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Θεσξίεο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Ζ ζεσξία Υ θαη Φ Ζ ζεσξία ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ Α.MASLOW Ζ ζεσξία πγηεηλήο παξαθίλεζεο ηνπ F.HERZBERG Σν ππφδεηγκα ησλ PORTER-LAWLER Ζ Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α.2 Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Πξνζέιθπζε θαη επηινγή πξνζσπηθνχ Πξνζέιθπζε ππαιιήισλ Πεγέο πξνζέιθπζεο Δπηινγή ππαιιήισλ Βήκαηα ηεο δηαδηθαζία επηινγήο Δθπαίδεπζε Δπηκφξθσζε ηφρνη εθπαίδεπζεο Οξγάλσζε εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ Πιενλεθηήκαηα εθπαίδεπζεο Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 7

8 2.3 Αμηνιφγεζε απφδνζεο ηφρνη αμηνιφγεζεο Υξήζεηο αμηνιφγεζεο Μέζνδνη αμηνιφγεζεο χζηεκα Ακνηβψλ Δίδε ζπζηεκάησλ ακνηβψλ Κίλεηξα πξνο ηνπο ππαιιήινπο Κίλεηξα εξγαζίαο Κηλεηηθφηεηα (mobility - mobilite) Αθνζίσζε ζηελ νξγάλσζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α.3 Γηνηθεηηθό Βάξνο Σν γξαθεηνθξαηηθφ πξφηππν νξγάλσζεο Οξηζκφο ηεο γξαθεηνθξαηίαο Υαξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθεηνθξαηίαο πλέπεηεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο Αξρέο θαιήο λνκνζέηεζεο Καλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε ηφρνο θαιήο λνκνζέηεζεο Δξγαιεία θαιήο λνκνζέηεζεο Έμππλε Ννκνζέηεζε (Smart Regulation) Γηνηθεηηθφ βάξνο Γηνηθεηηθφ θφζηνο Κφζηε επηρεηξήζεσλ ζην ΣΜΚ Μέηξεζε δηνηθεηηθνχ θφζηνπο Σππνπνηεκέλν Μνληέιν Κφζηνπο Γηαδηθαζία κέηξεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο κε ην ΣΜΚ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 8

9 3.6 Μείσζε Γηνηθεηηθνχ Βάξνπο Δζληθφ πξφγξακκα δξάζεο κείσζεο δηνηθεηηθνχ βάξνπο Μείσζε δηνηθεηηθνχ βάξνπο θαη ΔΠΑ ΜΔΡΟ Β ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΜΔΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΜΔΗΧΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΒΑΡΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β.4 Γήκνο Καιακάηαο Υαξαθηεξηζηηθά Γήκνπ Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Σκήκα Πξνζσπηθνχ θαη Μηζζνδνζίαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β.5 Αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ & Γηνηθεηηθό βάξνο Δπηινγή θαη πξφζιεςε δεκνηηθψλ ππαιιήισλ Δπηινγή πξνζσπηθνχ Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ Πεξηνξηζκφο πξνζιήςεσλ Δθπαίδεπζε δεκνηηθψλ ππαιιήισλ Καηεγνξίεο εθπαίδεπζεο Αμηνιφγεζε δεκνηηθψλ ππαιιήισλ Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο Έθζεζε αμηνιφγεζεο χζηεκα νηθνλνκηθψλ ακνηβψλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ Κίλεηξα πξνο ηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο κέζσ ηνπ λένπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ Κηλεηηθφηεηα δεκνηηθψλ ππαιιήισλ Αθνζίσζε δεκνηηθψλ ππαιιήισλ Μέηξεζε θαη κείσζε δηνηθεηηθνχ βάξνπο Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 9

10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β.6 Δξσηεκαηνιόγην ρεδηαζκφο έξεπλαο Αλάιπζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο Δπξήκαηα έξεπλαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β.7 πκπεξάζκαηα / Πξνηάζεηο ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I : Δξσηεκαηνιόγην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II : Αλάιπζε ζηνηρείσλ εξσηεκαηνινγίνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III : Σκήκα Πξνζσπηθνύ & Μηζζνδνζίαο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV : Ζκεξνιόγην εξγαζηώλ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 10

11 ΔΗΑΓΧΓΖ Σν πξφβιεκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ηίζεηαη θαηά δηάθνξν ηξφπν ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπζζφκελεο. ηηο πξψηεο ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία σο θαη ην ζχλνιν εθαξκνγψλ ηεο πξψηεο, έρνπλ πιήξε θαη αλακθηζβήηεηε απνηχπσζε ζηε λννηξνπία ησλ θπβεξλφλησλ θαη δηνηθνχλησλ, ελψ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο επηθξαηεί ε κε ζπζηεκαηηθή, ad_hoc αληηκεηψπηζε ησλ δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ. Δίλαη γεγνλφο πσο ζηα «εηεξνγελή» θνηλσληθά πεξηβάιινληα ε αλάπηπμε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ επηβξαδχλνληαη. πλεπψο, ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ην ζηάδην ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Δπηπξφζζεηα ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ επηβάιιεη ηελ αλακφξθσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα απφ 1) ηνλ ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ 2) ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη 3) ηε ζπλερή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπλαξηάηαη 1) κε ηε βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ γλψζεσλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 2) κε ηηο αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά, ζηηο ζηάζεηο θαη ζηε λννηξνπία ηνπ ππαιιήινπ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ - φπσο είλαη έλα αμηνθξαηηθφ θαη αμηφπηζην ζχζηεκα επηινγήο, πξφζιεςεο, αμηνιφγεζεο, ακνηβψλ, θηλήηξσλ θαη κεηαθηλήζεσλ, έηζη ψζηε ε λννηξνπία ηνπ δηεθπεξαησηή εγγξάθσλ λα αλαρζεί ζε λννηξνπία ζπκβνχινπ ηνπ δεκφηε, ε δε ςπρνινγία ηεο αδξάλεηαο ζε ςπρνινγία ηεο δξάζεο, φπνπ ε θάζε ελέξγεηα αμηνινγείηαη κε βάζε ην θφζηνο θαη ην φθεινο πνπ ηνπ εμαζθαιίδνπλ έλα πγηέο θαη αζθαιέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Έλα πξφζζεην κέηξν ην νπνίν βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηφζν ηεο δηνίθεζεο φζν θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ είλαη ε ηήξεζε ησλ αξρψλ θαιήο λνκνζέηεζεο. Ζ θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε (regulatory reform), ε θαιχηεξε λνκνζέηεζε (better regulation) θαη ε (λενεκθαληδφκελε) έμππλε λνκνζέηεζε (smart regulation), Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 11

12 απνηεινχλ νξηδφληηεο πνιηηηθέο ζέζπηζεο θαη εθαξκνγήο θξηηεξίσλ δεκηνπξγίαο ξπζκίζεσλ θαιήο πνηφηεηαο θαζψο θαη βειηίσζεο ησλ ππαξρφλησλ ξπζκίζεσλ. ην πιαίζην ηεο θαιχηεξεο λνκνζέηεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη πνιπάξηζκα «εξγαιεία» φπσο είλαη ε θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο (codification), ε Αλάιπζε Καλνληζηηθψλ Δπηπηψζεσλ - ΑΚΔ (Regulatory Impact Assessment RIA), ε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ (simplification) θαζψο θαη ε ελαξκφληζε (transposition), ηα νπνία έρνπλ ελζσκαηψζεη επηκέξνπο εξγαιεία φπσο είλαη ε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πνιίηε κε ην θξάηνο, νη ππεξεζίεο κίαο ζηάζεο (one stop shop), ε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ θ.ιπ. Ζ κέηξεζε θαη ε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ πνιηηηθψλ θαιήο λνκνζέηεζεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη θαη νινθιεξψζεη πξνγξάκκαηα κέηξεζεο θαη κείσζεο δηνηθεηηθψλ βαξψλ, απινπζηεχνληαο θαη βειηηψλνληαο ην λνκνζεηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη εμνηθνλνκψληαο πφξνπο, νη νπνίνη επαλεπελδχνληαη ζε πην παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έρεη παξαηεξεζεί, πσο νη ππεξβνιηθέο γξαθεηνθξαηηθέο ξπζκίζεηο επηθέξνπλ κεγάιν θφζηνο ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θαηά ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ νη επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη ζε δηάθνξεο ππνρξεψζεηο φπσο είλαη ε παξνρή δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ, ε ππνβνιή εθζέζεσλ, ε ππνρξέσζε ζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ θ.ιπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ γλσζηή σο Σππνπνηεκέλν Μνληέιν Κφζηνπο - Standard Cost Model (πνζνηηθή απνηίκεζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ), εκπλεπζκέλε απφ ηε βέιηηζηε πξαθηηθή θξαηψλ φπσο είλαη νη Κάησ Υψξεο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ κέζνδνο απηή, βνεζά ηνλ εληνπηζκφ εθείλσλ ησλ ξπζκίζεσλ πνπ επηθέξνπλ κεγάια δηνηθεηηθά θφζηε ζηηο επηρεηξήζεηο ψζηε κεηέπεηηα νη δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επηρεηξήζεηο λα πξνβνχλ ζηελ απινπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 12

13 Αλ θαη νη θεληξηθέο δηνηθήζεηο έρνπλ αλαιάβεη κέηξα θαη δξάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε λνκνζέηεζε, ηελ εμάιεηςε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηε κέηξεζε θαη κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε έρεη αλαιάβεη πεξηνξηζκέλεο κεζφδνπο. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο δελ είλαη εμνηθεησκέλν κε απηέο ηηο κεζφδνπο θαη δελ έρεη εθαξκφζεη θακία απφ απηέο. ην πξψην κέξνο εζηηάδνπκε ζηε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε. ην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ έλλνηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πεξηγξάθνληαη νη πην ζεκαληηθέο ζεσξίεο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ελέξγεηεο πνπ αλαιακβάλεη ε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε θάζε νξγαληζκφ θαη εθζέηνληαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα κέζα θαη νη κέζνδνη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Απηά ηα κέζα είλαη 1) ην ζχζηεκα πξνζέιθπζεο θαη πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, 2) ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε, 3) ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, 4) ην ζχζηεκα ακνηβψλ, 5) ε δεκηνπξγία θηλήηξσλ, 6) ε θηλεηηθφηεηα θαη ηέινο 7) ε αθνζίσζε θαη ε λννηξνπία ησλ ίδησλ ησλ ππαιιήισλ. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη νη αξρέο θαιήο λνκνζέηεζεο, ν ζηφρνο ηεο, ηα εξγαιεία πνπ πξνζηάδεη, ε έμππλε λνκνζέηεζε θαη ηέινο πεξηγξάθνληαη νη έλλνηεο ηνπ θφζηνπο πνπ πθίζηαληαη νη επηρεηξήζεηο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπο επηβάιιεη ε λνκνζεζία. Αθνινπζεί αλάινγε εκβάζπλζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο θαη ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ ην απνηεινχλ (ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηνπ νπνίνπ είλαη ην δηνηθεηηθφ βάξνο), αλαιχεηαη ην θχξην εξγαιείν κέηξεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο, ην νπνίν είλαη ην Σππνπνηεκέλν Μνληέιν Κφζηνπο θαη παξνπζηάδνληαη ηα εζληθά κέηξα κείσζήο ηνπ. Δπηκέξνπο ζηφρνο ηνπ πξψηνπ κέξνπο είλαη λα αλαδεηρζνχλ ηα εγγελή ραξαθηεξίζηεθα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Ο.Σ.Α. θαη λα παξνπζηαζηνχλ φια ηα κέζα πνπ δχλαηαη λα αζθήζεη θάζε νξγαληζκφο ψζηε λα αλαπηχμεη ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη λα ην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 13

14 θαηαζηήζεη απνδνηηθφηεξν, κεηψλνληαο ην θφζηνο θαη απμάλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ίδησλ ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ. Δπηπξφζζεηα, ζηφρν απνηειεί ε αλάδεημε ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαζψο επίζεο θαη ε παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί ψζηε λα επηηεπρζεί ε ελ ιφγσ κείσζε. Δπίζεο, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθνχλ, απφ ηελ έσο ηψξα απνθηεζείζα εκπεηξία, ηα βαζηθά ζηνηρεία κηαο επηηπρνχο πνιηηηθήο γηα ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ. Παξάιιεια παξνπζηάδεηαη ην θχξην εξγαιείν κέηξεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο, ην νπνίν είλαη ην Σππνπνηεκέλν Μνληέιν Κφζηνπο, ην νπνίν απνηειεί κία ζρεηηθά λέα κεζνδνινγία θαη ηαπηφρξνλα έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα ηε βειηίσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. ην δεχηεξν κέξνο, παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην Γήκν Καιακάηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, χζηεξα απφ κία πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Γήκνπ, παξνπζηάδεηαη ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ θαη Μηζζνδνζίαο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη κία αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο δηεμήρζε έξεπλα αλαθεξφκελε ζην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηεο δηθήο ηνπο εκπεηξίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο εθηίκεζεο γηα ηα κέζα αλάπηπμεο πνπ αζθεί ν Γήκνο αιιά θαη ην πφζν ε έλλνηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο επηβαξχλνπλ ην έξγν ηνπο, παξεκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμή ηνπο. Δπηκέξνπο ζθνπφο ήηαλ λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ. Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, αθνινχζεζε ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS. Σα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά, ζπλνδεπφκελα κε αληίζηνηρα γξαθήκαηα. Σέινο, παξαηίζεληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ θαη ηεο εμνηθείσζεο ηνπο κε ηελ έλλνηα ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο θαη ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο θαη κείσζήο ηνπ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 14

15 ΜΔΡΟ Α ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΟΡΗΜΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α.1 Αλζξώπηλν Γπλακηθό Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 15

16 1.1 Οξηζκόο θαη ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί έλα απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο νξγάλσζεο ην νπνίν απφ πνιινχο δχλαηαη λα ζεσξείηαη σο ην ζεκαληηθφηεξν. Απηφ είλαη πνπ νξγαλψλεη, δηεπζχλεη, πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο θαη πξνζδηνξίδεη ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο κε ηα νπνία ζα απνδψζνπλ νη ππφινηπνη παξάκεηξνη (ηερλνινγία / πιηθά, νηθνλνκηθνί πφξνη, πιεξνθνξίεο, γλψζεηο) ηεο νξγάλσζεο. (Μπνπξαληάο, 1992 ζει. 40) Ζ ηδέα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ μεθίλεζε λα αλαπηχζζεηαη ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19 νπ αηψλα βαζηζκέλε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ δπζκελψλ γηα εθείλε ηελ επνρή ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ εμειίζζεηαη, ζπλερψο. (Λαδόπνπινο, 1982) ήκεξα, ε Γηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αζρνιείηαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή φζν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ακεξνιεςίαο, ζεσξψληαο ηνλ άλζξσπν σο έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο θαη ελ πξνθεηκέλσ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πξναγσγή ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο κηαο δεκφζηαο νξγάλσζεο. Οη δηεζλείο εκπεηξίεο κέρξη ζήκεξα έρνπλ δείμεη φηη ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ εκπίπηεη ζην πεδίν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηεπζχλζεσλ πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο κεξηκλνχλ γηα ηελ αλάπηπμε, εμέιημε θαη βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ην αίζζεκα ηεο αθνζίσζεο απνβιέπνληαο ζηελ κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. (Βαιβήο, 1999) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 16

17 1.2 Θεσξίεο Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ε απηή ηελ ελφηεηα, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεζζάξσλ ζεκαληηθψλ ζεσξηψλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη έλαληη ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ παξαθίλεζή ηνπο. Ζ ζεσξία Υ θαη Φ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζχγρξνλσλ αλαδεηήζεσλ ζην ρψξν ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow θαη ε ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ F.Herzberg, αλήθνπλ ζηηο ζεσξίεο παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Καη νη δχν απηέο ζεσξίεο, πξνζπαζνχλ λα παξνπζηάζνπλ απηφ πνπ παξαθηλεί ηνπο αλζξψπνπο, δειαδή εμεηάδνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηα θίλεηξα πνπ θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα εξγαζζνχλ. Σν ππφδεηγκα ησλ Porter θαη Lawler πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη ηε δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο Ζ ζεσξία Υ θαη Φ ηε ζεσξία ησλ Υ θαη Φ ηνπ Douglas McGregor (1960) βαζίδνληαη θάπνηεο βαζηθέο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ αληίιεςε ησλ αλζξψπσλ έλαληη ηεο εξγαζίαο ηνπο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Υ, νη άλζξσπνη θαηά κέζν φξν έρνπλ κία έκθπηε αληηπάζεηα απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο, ζηελ νπνία δελ επηζπκνχλ λα αλαιακβάλνπλ επζχλεο θαη λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο θαη γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα απεηινχληαη απφ θπξψζεηο ψζηε λα επηηπγράλνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο. Σνλ αληίπνδα ηεο πξνεγνχκελεο ζεσξίαο απνηειεί ε ζεσξία ησλ Φ, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε θπζηθή θαη ε δηαλνεηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ εθηέιεζε κίαο ακεηβφκελεο εξγαζίαο είλαη ηφζν απηνλφεηε φπσο θαη ε ςπραγσγία θαη ην παηρλίδη, επνκέλσο ν έιεγρνο θαη ε απεηιή πνηλήο δελ είλαη ηξφπνη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ην νπνίν δέρεηαη θαη επηδηψθεη ηελ αλάιεςε επζπλψλ φηαλ νη ζπλζήθεο είλαη θαηάιιειεο. (Εαβιάλνο, 1998) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 17

18 χκθσλα κε ηηο δχν απηέο ζεσξίεο ε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ δχλαηαη λα δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ψζηε νη άλζξσπνη λα επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο ρσξίο ηε ζπλερή απεηιή κίαο δηνηθεηηθήο θχξσζεο. ΠΗΣΔΤΧ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ Υ Ο κέζνο άλζξσπνο είλαη ηεκπέιεο, έρεη θησρέο θηινδνμίεο θαη απνθεχγεη ηελ εξγαζία. ΠΗΣΔΤΧ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ Φ Ο κέζνο άλζξσπνο αγαπά ηελ εξγαζία, είλαη ππεχζπλν άηνκν θαη αλαπηχζζεη πξσηνβνπιίεο φηαλ νη ζπλζήθεο είλαη θαηάιιειεο. ρήκα 1: Σα πηζηεύσ ηεο ζεσξίαο ρ θαη ς Ζ ζεσξία ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθώλ Α.MASLOW Ο Abraham Maslow κέζσ θιηληθψλ εξεπλψλ πξνζπάζεζε λα πξνζδηνξίζεη ηηο αηηίεο πνπ παξαθηλνχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζηελ εξγαζία. Σαμηλφκεζε ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ ζε πέληε θαηεγνξίεο: α) ηηο θπζηνινγηθέο (απηέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ σο βηνινγηθνχ νξγαληζκνχ πρ. νμπγφλν, λεξφ, ηξνθή, πγεία, ελδπκαζία), β) ηηο αλάγθεο ζηγνπξηάο (αλάγθε λα αηζζάλεηαη κία ζηγνπξηά γηα ηελ χπαξμε ηνπ θαη λα είλαη αζθαιήο απέλαληη ζε θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο - νηθνλνκηθή ζπγθπξία- πρ. κφληκε απαζρφιεζε, ζχληαμε, θαηνηθία), γ) ηηο θνηλσληθέο (αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα αλήθεη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο, λα γίλεηαη απνδεθηφο απφ απηέο, λα αλαπηχζζεη θηιίεο, λα πξνζθέξεη θαη λα θεξδίδεη αγάπε θαη ζηνξγή), δ) ηηο αλάγθεο αλαγλώξηζεο (αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα αλαγλψξηζε απφ ηνπο άιινπο πρ. γηα θχξνο, θήκε, ζεβαζκφ θαη εθηίκεζε, επηηπρία, άζθεζε επηξξνήο ζε άιινπο θαη απηνεθηίκεζε) θαη ε) ηηο αλάγθεο νινθιήξσζεο (αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα γίλεη απηφ πνπ νλεηξεχεηαη, ζέιεη λα γίλεη, πξαγκαηνπνηψληαο φια ηνπ ηα νξάκαηα θαη ηηο Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 18

19 επηζπκίεο). χκθσλα κε απηή ηελ ηαμηλφκεζε έρνπλ δηαηππσζεί ηξεηο βαζηθέο πξνηάζεηο πνπ εμεγνχλ ηελ αλζξψπηλε παξαθίλεζε (Υαηδεπαληειή, 1999): Πξψηνλ, ε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ είλαη αέλαε θαη ζπλερίδεηαη γηα φιε ηε δσή ηνπ. Γεχηεξνλ, φζν πην πνιχ ηθαλνπνηείηαη κία αλάγθε ηφζν ιηγφηεξν παξαθηλεί θαη παίξλεη ηε ζέζε ηεο κία άιιε αλάγθε. Όκσο θακία αλάγθε δελ εμαθαλίδεηαη απιά ράλεη, γηα φζν θαηξφ ηθαλνπνηείηαη, ηελ παξαθηλεηηθή ηεο δχλακε. Σξίηνλ, νη αλζξψπηλεο αλάγθεο είλαη ηεξαξρηθά δνκεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ πξνηεξαηφηεηά ηνπο γηα ηθαλνπνίεζε. Ο άλζξσπνο πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο θπζηνινγηθέο αλάγθεο θαη ελ ζπλερεία ηηο ππφινηπεο φπσο δηαξζξψλνληαη ζην ρήκα 2. εκεηψλεηαη, φηη δε ρξεηάδεηαη λα ηθαλνπνηεζεί πιήξσο κία θαηεγνξία αλαγθψλ γηα λα εκθαληζηεί ε επφκελε, απιά θαη κφλν λα ηθαλνπνηεζεί ε πξψηε ζε θάπνην ειάρηζην βαζκφ. ρήκα 2: Η ππξακίδα ησλ Αλαγθώλ ηνπ Maslow Πεγή: Υαηδεπαληειή, 1999, ζει.64 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 19

20 1.2.3 Ζ ζεσξία πγηεηλήο παξαθίλεζεο ηνπ F.HERZBERG Ζ ζεσξία ηνπ F.Herzberg, είλαη βαζηζκέλε ζηα απνηειέζκαηα κίαο έξεπλαο πνπ έγηλε ζε 200 κεραληθνχο θαη ινγηζηέο ηεο πεξηνρήο ηνπ Pittsburg, βαζηζκέλε ζηε κέζνδν ηνπ «θξίζηκνπ πεξηζηαηηθνχ» (critical incidents technique), νη νπνίνη θιήζεθαλ λα γξάςνπλ έλα πεξηζηαηηθφ απφ ηε δνπιεηά ηνπο πνπ ηνπο έθαλε λα αηζζαλζνχλ επράξηζηα ή δπζάξεζηα γηα κεγάιν ή κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ έδεημε δχν θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη παξάγνληεο πνπ είραλ πξνθαιέζεη δπζαξέζθεηα ζηνπο εξσηεζέληεο θαη αθνξνχζαλ ην πεξηβάιινλ ηεο δνπιεηάο θαη ζπγθεθξηκέλα ήηαλ: ε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε θνηλσληθή ζέζε, ε αζθάιεηα ηεο απαζρφιεζεο θαη ν κηζζφο. Απηή ηελ θαηεγνξία ηελ νλφκαζε παξάγνληεο πγηεηλήο ή δηαηήξεζεο. Οη παξάγνληεο πγηεηλήο ή δηαηήξεζεο δελ παξαθηλνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπο, απιά θαη κφλν εκπνδίδνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπ αηζζήκαηνο ηεο δπζαξέζθεηαο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαηεξνχλ ηελ απφδνζή ηνπο ζε έλα απνδεθηφ επίπεδν. ηε δεχηεξε θαηεγνξία, εληάζζνληαη νη παξάγνληεο πνπ είραλ πξνθαιέζεη ηθαλνπνίεζε ζηνπο εξσηεζέληεο θαη αθνξνχζαλ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά θαη ην ίδην ην άηνκν θαη ζπγθεθξηκέλα ήηαλ: ε αλαγλψξηζε, ε επζχλε, ε πξναγσγή, νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη ηα ίδηα ηα θαζήθνληα. Απηή ηε θαηεγνξία, ηελ νλφκαζε παξάγνληεο παξαθίλεζεο. Οη παξάγνληεο παξαθίλεζεο είλαη νη κφλνη πνπ κπνξνχλ λα «παξάγνπλ» παξαθίλεζε θαη κε ηε χπαξμή ηνπο νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηε δηάζεζε λα απνδψζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν. ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα ηνληζζεί φηη νη παξάγνληεο πγηεηλήο αλ θαη δελ «παξάγνπλ» παξαθίλεζε, ζεσξνχληαη απαξαίηεηνη, δηφηη δεκηνπξγνχλ ηηο αλαγθαίεο εθείλεο ζπλζήθεο, δειαδή απνηξέπνπλ ηε δπζαξέζθεηα, πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο παξαθίλεζεο. (Παληά Καπεηάληνπ θαη Καξαγηάλλεο, 1997) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 20

21 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΤΓΗΔΗΝΖ ή ΓΗΑΣΖΡΖΖ (ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΟΤΛΔΗΑ) ΓΤΑΡΔΚΔΙΑ - ΜΗ ΓΤΑΡΔΚΔΙΑ Πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο θαη δηνίθεζεο Σξφπνο επνπηείαο Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο Αζθάιεηα-ζηγνπξηά πλζήθεο εξγαζίαο Μηζζφο Θέζε ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ( Η ΙΔΙΑ Η ΔΟΥΛΕΙΑ) ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ - ΜΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ Δπηηεχγκαηα Αλαγλψξηζε Γπλαηφηεηεο αλάπηπμεο Γπλαηφηεηεο πξναγσγψλ Δλδηαθέξνλ ηεο δνπιεηάο Δπζχλε ειεπζεξία πξσηνβνπιηψλ ρήκα 3: Οη παξάγνληεο πγηεηλήο θαη παξαθίλεζεο ηνπ F.HERZBERG Πεγή: Μπνπξαληάο, 2002, ζει Σν ππόδεηγκα ησλ PORTER-LAWLER Οη Porter θαη Lawler ππνζηήξημαλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο απφδνζεο πνπ έρεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Θεσξνχλ φηη ε παξαθίλεζε, ε ηθαλνπνίεζε θαη ε απφδνζε απνηεινχλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο αλ θαη δελ ηαπηίδνληαη, σζηφζν βξίζθνληαη ζε κηα ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Σν ππφδεηγκά ηνπο, βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο κεηαβιεηέο: 1) ηελ πξνζπάζεηα (ηελ θαηαβάιιεη ν εξγαδφκελνο θαη είλαη ε εμσηεξίθεπζε ηεο παξαθίλεζεο), 2) ηελ απόδνζε (εμαξηάηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδφκελνπ, ηνλ αληηιακβαλφκελν απφ απηφλ ξφιν θαη ηα κέζα πνπ ε νξγάλσζε ηνπ παξέρεη), 3) ηελ αληακνηβή (δηαθξίλεηαη ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή) θαη 4) ηελ ηθαλνπνίεζε (πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο αληακνηβέο θαη απφ ην πφζν δίθαηεο ηηο ζεσξεί ν εξγαδφκελνο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε γεληθά ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 21

22 ζπλάξηεζε κε ηηο θαηαβαιιφκελεο πξνζπάζεηεο θαη απνδφζεηο ηνπο). Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ είλαη ηα εμήο. Καηαξρήλ, ν θάζε νξγαληζκφο δεκφζηνο ή ηδησηηθφο έρνληαο σο ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ πξνζπάζεηαο, απφδνζεο θαη αληακνηβψλ πξέπεη λα αλαπηχμεη ηελ θαηάιιειε πνιηηηθή ακνηβψλ ε νπνία ζα απμάλεη ηελ πξνζδνθία ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζρέζε απηή. Γεχηεξνλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαδνκέλνπ λα πξνζαξκφδνληαη θαη νη δνζείζεο αληακνηβέο ζε απηφλ. Σξίηνλ, νη εξγαδφκελνη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο λα γλσξίδνπλ κε αθξίβεηα πνηά είλαη ηα θαζήθνληα θαη ν ξφινο ηνπο. Σέηαξηνλ, ε δηνίθεζε πξέπεη λα έρεη σο βαζηθή επηδίσμε ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο. Πέκπηνλ, ε πνιηηηθή ησλ ακνηβψλ θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ρψξα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαιιηεξγείηαη ην αίζζεκα ηνπ δηθαίνπ ζηελ αληίιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ. Έθηνλ θαη ηειεπηαίνλ, ε πξνζπάζεηα ηνπ θάζε κεκνλσκέλνπ εξγαδνκέλνπ νδεγεί ζηελ πςειφηεξε δπλαηή απφδνζε φηαλ ε δηνίθεζε δηακνξθψζεη εθείλν ην νξγαλσηηθφ πιαίζην κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα παξέρεη ηα απαξαίηεηα κέζα θαη ηελ απαηηνχκελε θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε. (Μπνπξαληάο, 2002 ζει ) πλνςίδνληαο, είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο επηρείξεζεο ην πψο ζα ρεηξηζζεί ηηο αλσηέξσ κεηαβιεηέο ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ελάξεην ή έλα θαχιν θχθιν σο πξνο ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 22

23 1.3 Ζ Γηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Ζ Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζην πεδίν ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Απηή, ε δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη: 1) ε ζηξαηνιφγεζε, 2) ηα πξνγξάκκαηα θηλήηξσλ, 3) ε πγηεηλή θαη ε αζθάιεηα, 4) ε αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πινπνηνχκελνπ έξγνπ, 5) ε εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε, 6) ηα πεηζαξρηθά θαη 7) νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο, πξνιακβάλνπλ, απνηξέπνπλ ή δηαρεηξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα απαζρφιεζεο ηα νπνία αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη εμαζθαιίδνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εξγαζηαθήο δσήο πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ εξγαζία σο κηα επηζπκεηή πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ζρέζε. (Υπηήξεο, 2001) Γηα λα είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρεκέλε, πξνυπφζεζε απνηειεί ε νξζή θαη κε αθξίβεηα εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηελ απνηεινχλ. Οπζηαζηηθφ βήκα απνηειεί ε αλάιπζε ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ 1 φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 2 πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αλάιπζε εξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη: (α) ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρεη ν θνξέαο θαη εμεηδηθεπκέλα θάζε ηκήκα πνπ ην απνηειεί θαη (β) ηνλ ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ απαηηνχληαη λα θαηέρεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. (Salaman, 1992) χκθσλα κε ηνλ Μαληά (1992), νη θαζνξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο, εθφζνλ αθνινπζεζνχλ απφ έλαλ νξγαληζκφ, βνεζνχλ ζηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμή ηνπ, είλαη νη αθφινπζεο: Ζ νξζνινγηθή πξνζέιθπζε θαη επηινγή ησλ ππνςεθίσλ: αθνξά ηελ πιήξε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο πξφζθιεζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ε αληηθεηκεληθή θαη ακεξφιεπηε επηινγή ησλ πιένλ ηθαλψλ απφ απηνχο εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ. 1 Λέγνληαο εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ λνείηαη ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ πεξηβάιινλ πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία θάζε νξγαληζκνχ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ. 2 Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη ε ίδηα ε νξγάλσζε θαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζε απηήλ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 23

24 Ζ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ: αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξνζιήθζεθε, ην νπνίν ζπλήζσο, δελ έρεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο: αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε νπνία πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε πηζηνπνηεκέλα, θνηλψο απνδεθηά, αληηθεηκεληθά θαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε απφδνζε ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ, ηα ζεκεία ζηα νπνία ππεξηεξεί θαη ζε απηά πνπ πζηεξεί κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε επηβξαβεπηηθψλ ή δηαζξσηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ ελέξγεηα ηεο αληακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ: αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο γεληθήο πνιηηηθήο ακνηβψλ, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξαγκαηηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ζηελ αμία θαη ζηα θαζήθνληα ηεο θάζε ζέζεο εξγαζίαο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, θαη Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο: αθνξά, ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. ην παξάδεηγκα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ε ζρέζε απηή κεηαθξάδεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ νξίδνπλ νη πξντζηάκελνη, γεληθνί δηεπζπληέο, δηεπζπληέο ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο θαη ζηελ ππνρξέσζε απηψλ λα εθηεινχλ έξγν θαη λα ππαθνχνπλ ζηηο επηηαγέο ηνπο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο θαη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο. Γηα λα δηαηεξνχληαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζε έλα θαιφ επίπεδν ην νπνίν επλνεί ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία, πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη ηα παξάπνλα ησλ εξγαδνκέλσλ, λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπο, λα δηεπζεηνχληαη νη ζπγθξνχζεηο πνπ αλαθχπηνπλ θαη λα ηεξείηαη ε πεηζαξρία. (Μαληάο, 1992) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24

25 ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΑΝΣΑΜΟΗΒΖ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΔΠΗΣΤΥΖ ΠΟΡΔΗΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΡΟΔΛΚΤΖ ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ρήκα 4: Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ επηηπρή πνξεία κηαο νξγάλσζεο 1.4 Αλζξώπηλν Γπλακηθό ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ ζχγρξνλσλ Γεκνζίσλ Γηνηθήζεσλ απνηειεί ε ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ε ζεζκηθή ζσξάθηζή ηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δεκηνπξγνχληαη απιέο, πξνζηηέο θαη δηαθαλείο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο απφ ηνπο ΟΣΑ. Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, πξνυπφζεζε απνηειεί ε ελδπλάκσζε, ε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε θαη ε αλάδεημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, φπσο ππαγνξεχεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δπηζηέγαζκα ησλ ζεζκηθψλ εγγπήζεσλ ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ απνηειεί ν λένο Κψδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (Ν.3584/2007 ΦΔΚ Α 143). Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 25

26 Ζ θαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ ξπζκίδεηαη απφ ην Ν.3584/2007 πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζέζπηζε ηνλ λέν «Κψδηθα Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ». Απηφο ν λφκνο παξαπέκπεη ζπρλά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΤΚ (Ν.3528/07), ηε δνκή θαη ην πλεχκα ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ νπνίνπ αθνινπζεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο αλαγθαίεο βέβαηα πξνζαξκνγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο. Ζ εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηεο δνκήο ησλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ ζε δηεπζχλζεηο, ηκήκαηα θαη γξαθεία, νη αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη νη ζέζεηο θαηά θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο πξνζσπηθνχ, νξίδνληαη απφ ηνλ αληίζηνηρν Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο. Ο ελ ιφγσ Οξγαληζκφο ςεθίδεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη εθδίδεηαη κε πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (άξζξν 10 ηνπ Ν.3584/2007). Καηά ηε ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.3852/2010, θαη ελφςεη ηνπ λένπ δηεπξπκέλνπ πεδίνπ αξκνδηνηήησλ ησλ δήκσλ, ζηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη κνλάδεο αξκφδηεο γηα δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. (Μαθξπδεκήηξεο, 2010 ζει. 285) Οη δεκνηηθνί ππάιιεινη "είλαη εθηειεζηέο ηεο ζέιεζεο ηνπ Κξάηνπο, ππεξεηνχλ ην Λαφ θαη νθείινπλ πίζηε ζην χληαγκα θαη αθνζίσζε ζηελ Παηξίδα θαη ηε Γεκνθξαηία" βάζεη ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3584/2007. Μπνξεί λα πξνζιακβάλνληαη σο ηαθηηθνί ή κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζε ζέζεηο νξγαληθέο ή αθφκε θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, εάλ πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ απξφβιεπηεο θαη επείγνπζεο αλάγθεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 103 ηνπ πληάγκαηνο. Οη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : Καηεγνξία ζέζεσλ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) Καηεγνξία ζέζεσλ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) Καηεγνξία ζέζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) Καηεγνξία ζέζεσλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 26

27 Δπηπξφζζεηα, ην πξνζσπηθφ δηαθξίλεηαη ζε : Γηνηθεηηθό Γεσπνληθό Σερληθό Δθπαηδεπηηθό Τγεηνλνκηθό Οη ζέζεηο ησλ πέληε αλσηέξσ θαηεγνξηψλ θαηαηάζζνληαη ζε πέληε βαζκνχο, σο αθνινχζσο : Βαζκόο Α' Βαζκόο Γ' Βαζκόο Β' Βαζκόο Δ' Βαζκόο Γ' χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3584/2007 νξίδνληαη ηα εμήο: Ζ κνληκφηεηα ησλ ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. πθίζηαηαη γηα φζν νη νξγαληθέο ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ. Όζνη εθ απηψλ δηνξίδνληαη ζε νξγαληθέο ζέζεηο δηαλχνπλ πξψηα δχν έηε δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο θαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο δηεηίαο κνληκνπνηνχληαη απηνδηθαίσο. Μεηά απφ ηελ πξφζιεςή ηνπ, θάζε δεκνηηθφο ππάιιεινο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηε λνκηκφηεηα ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ ελεξγεηψλ. Οθείιεη λα ηεξεί ερεκχζεηα γηα ζέκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφξξεηα θαη ιακβάλεη γλψζε επί απηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Δπίζεο, νθείιεη λα ππαθνχεη ζηηο δηαηαγέο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ, έρνληαο φκσο ην δηθαίσκα λα αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ αληίζεηε γλψκε ηνπ αλ ζεσξεί πσο ε δηαηαγή είλαη παξάλνκε θαη κεηά ηελ εθηειεί. Ηδίσο αλ ε δηαηαγή είλαη πξνδήισο αληηζπληαγκαηηθή ή παξάλνκε, ζε απηή θαη κφλν ηελ πεξίπησζε ν ππάιιεινο νθείιεη λα κελ ηελ εθηειέζεη θαη λα ην αλαθέξεη ρσξίο θακία αλαβνιή. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ ππαιιήινπ πξέπεη λα είλαη εππξεπή ψζηε λα θαζίζηαηαη ν ίδηνο άμηνο ηεο θνηλήο εκπηζηνζχλεο θαη λα εμππεξεηεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο δηνηθνχκελνπο θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ ίδην επγεληθφ ηξφπν ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, ρσξίο λα αζθεί δηαθξίζεηο ζε φθεινο ή ζε βάξνο θάπνησλ, εμαηηίαο ηνπ φηη είλαη πνιηηηθά, θηινζνθηθά ή Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 27

28 ζξεζθεπηηθά πξνζθείκελνη κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνλ ηδίνπ. Ο ππάιιεινο νθείιεη λα εξγάδεηαη αλειιηπψο θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν, πέληε εξγάζηκεο εκέξεο απφ Γεπηέξα κέρξη θαη Παξαζθεπή, εθηειψληαο ηα θαζήθνληα ηνπ θιάδνπ γηα ηνλ νπνίν πξνζιήθζεθε θαη ζε πεξίπησζε επηηαθηηθήο θαη επείγνπζαο αλάγθεο δχλαηαη λα ηνπ αλαηεζνχλ ζπλαθή θαζήθνληα άιινπ θιάδνπ. Ο κηζζφο ηνπ, θαζνξίδεηαη ζε κεληαία βάζε θαη πξνθαηαβάιιεηαη ζηελ αξρή θάζε δεθαπελζεκέξνπ. Οη ππάιιεινη έρνπλ ην δηθαίσκα ρνξήγεζεο θαλνληθήο άδεηαο κε απνδνρέο ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 25 εξγάζηκεο εκέξεο. Ο ππνινγηζκφο ηεο, γίλεηαη βάζεη ησλ εηψλ εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ. Δπηπξφζζεηα, θαηέρνπλ ην δηθαίσκα εηδηθήο άδεηαο ζε πεξηπηψζεηο αλαπεξίαο, γάκνπ, ζαλάηνπ ζπδχγνπ ή ζπγγελνχο έσο θαη Β βαζκνχ, άζθεζεο εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο, ζπκκεηνρή ζε δίθε ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ θ.ιπ. ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 57. Δπηηξέπεηαη θαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ρσξίο απνδνρέο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα εληφο ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη ηα δχν έηε, χζηεξα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, γηα ζνβαξνχο ηδησηηθνχο ιφγνπο. Αθφκε, έρνπλ ην δηθαίσκα γηα άδεηα κεηξφηεηαο, παξνρή δηεπθνιχλζεσλ γηα φζνπο ππαιιήινπο έρνπλ νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, αλαξξσηηθή άδεηα, άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο, άδεηα γηα επηκνξθσηηθνχο ή επηζηεκνληθνχο ιφγνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 59 θαη εμήο ηνπ Ν.3584/2007. Ο ππάιιεινο ππέρεη (α) αζηηθήο επζύλεο (επζχλεηαη έλαληη ηνπ Ο.Σ.Α ζηνλ νπνίν ππεξεηεί γηα θάζε ζεηηθή δεκηά ηελ νπνία πξνμέλεζε ζε απηφλ απφ δφιν ή απφ βαξηά ακέιεηα θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ απνδεκίσζε ηελ νπνία θαηέβαιε ν Ο.Σ.Α. ζε ηξίηνπο γηα παξάλνκεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ππαιιήινπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ) θαη (β) πεηζαξρηθήο επζύλεο (πεηζαξρηθφ παξάπησκα απνηειεί θάζε παξάβαζε ππαιιειηθνχ θαζήθνληνο πνπ ζπληειείηαη κε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε θαη κπνξεί λα θαηαινγηζζεί ζηνλ ππάιιειν, ζπγθεθξηκέλα ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 111 ηνπ Ν.3584/2007 θαη νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ κπνξνχλ λα ηνπ επηβιεζνχλ είλαη: ε έγγξαθε επίπιεμε, ην πξφζηηκν έσο ηηο απνδνρέο ηξηψλ κελψλ, ε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα πξναγσγή απφ έλα έσο πέληε έηε, ν ππνβηβαζκφο θαηά έλα βαζκφ, ε Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 28

29 πξνζσξηλή παχζε απφ ηξεηο έσο έμη κήλεο κε πιήξε ζηέξεζε απνδνρψλ θαη ε νξηζηηθή παχζε ζε εμαηξεηηθά εηδηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ νξίδνληαη απφ ην άξζξν 113 ηνπ Ν. 3584/2007). 1.5 Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθνύ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα Δίλαη θαλεξφ πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, κέζσ ηνπ λένπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, έρνπλ θαηαβιεζεί θαη θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο κείσζεο ησλ εγγελψλ, παξαδνζηαθά δηακνξθσκέλσλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο δπζιεηηνπξγίεο είλαη νη εμήο: 1. Η κεησκέλε θηλεηηθόηεηα, 2. Η ειιηπήο αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ κε βάζε ηα πξνζόληα ηνπ, 3. Η κεησκέλε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηηο αλώηεξεο ζέζεηο ηεο ηεξαξρίαο (βι. Γξάθεκα 2 θαη 4), 4. Η ειιηπήο θαηνρή κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ από ηνπο ππαιιήινπο (βι. Γξάθεκα 3), 5. Η απνπζία παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο από ηελ πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ (βι. Γξάθεκα 1), 6. Η ειιηπήο αμηνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ ζύκθσλα κε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ηνπο πξνζόληα, 7. Η έιιεηςε επαξθνύο πξνζσπηθνύ κε εμεηδηθεπκέλα πξνζόληα ζε ζέζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηα πρ. ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ (βι. Γξάθεκα 5), 8. Η αλαγθαζηηθή θαη ππνρξεσηηθή ηήξεζε ησλ εθάζηνηε λόκσλ, ζε βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ ππεξεζηώλ, 9. Η αλαληηζηνηρία κεηαμύ ηεο ζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηώλ, δηεπζύλζεσλ, ηκεκάησλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ, σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ ππαιιήισλ, ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα όπνπ γίλνληαη νη πξνζιήςεηο θαη 10. Ο "εγθισβηζκόο" ηνπ πξνζσπηθνύ ζηηο ηεξαξρηθέο ζρέζεηο θαη ε δπζρέξεηα νκαδηθήο εξγαζίαο ή νξηδόληηαο ζπλεξγαζίαο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 29

30 Οη πξναλαθεξζείζεο δπζιεηηνπξγίεο, δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ησλ ππαιιήισλ, επηβαξχλνληαο ην θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμήο ηνπο. Οη δνκηθέο θαη ζεζκηθέο δπζθακςίεο ηφζν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο φζν θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνέξρνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην γξαθεηνθξαηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία, ηελ νξγάλσζε θαη ηηο ζρέζεηο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε ην εμσηεξηθφ (πνιίηεο) θαη ην εζσηεξηθφ (ππάιιεινη) πεξηβάιινλ. Ο θαηαθεξκαηηζκφο ηεο δηθαηνδνζίαο θαη ηεο επζχλεο γηα ην παξαγφκελν έξγν, ε απνπζία αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο θαζεθφλησλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο φζν θαη νη ζπλερείο αιιαγέο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, έρνπλ σο απφξξνηα ηελ αλάγθε γηα δξαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ, ε νπνία δχλαηαη λα βειηηψζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη λα εμππεξεηήζεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Ζ δξάζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα γίλεη πην απνδνηηθή θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ηε ζηηγκή εθείλε πνπ ην πξνζσπηθφ ζα αλαπηχζζεηαη κέζσ ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ. Εργαηόμενοι ανά επίπεδο εκπαίδευςθσ Δε δθλώνουν 1% ΠΕ 15% ΣΕ ΔΕ 7% 50% Εργαηόμενοι ανά επίπεδο εκπαίδευςθσ ΤΕ 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Γξάθεκα 1: Οη εξγαδόκελνη ησλ ΟΣΑ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 30

31 Εργαηόμενοι ανά φφλο 35% 65% Άντρεσ Γυναίκεσ Γξάθεκα 2: Οη εξγαδόκελνη ησλ ΟΣΑ αλά θύιν Εργαηόμενοι με μεταπτυχιακό τίτλο Διδακτορικό Μεταπτυχιακό Εκνικι χολι ΔΔ & ΣΑ 55 Γξάθεκα 3: Οη εξγαδόκελνη ησλ ΟΣΑ κε κεηαπηπρηαθό ηίηιν Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 31

32 Προϊςτάμενοι ανά φφλο 1,85 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1,823 Άντρεσ 1,665 Γυναίκεσ Γξάθεκα 4: Οη πξντζηάκελνη ησλ ΟΣΑ αλά θύιν Διμοι με Πλθροφορικοφσ ΠΕ - ΤΕ 56,70% 2,60% 1,00% 1,60% 3,20% 11,50% 23,40% Με 6 και άνω Με 5 Με 4 Με 3 Με 2 Με 1 0 Γξάθεκα 5: Οη Γήκνη κε πιεξνθνξηθνύο ΠΔ-ΣΔ Πεγή : ΚΔΓΚΔ, 2011 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 32

33 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α.2 Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 33

34 2.1 Πξνζέιθπζε θαη επηινγή πξνζσπηθνύ Ζ πξνζέιθπζε θαη ε επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ αθνξά ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ πξφζθιεζή ηνπο γηα λα επηδείμνπλ, ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο θαη ε κεηέπεηηα επηινγή ησλ πιένλ ηθαλψλ, άμησλ θαη θαηαξηηζκέλσλ ππνςεθίσλ. Ζ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαξηίδεη θάζε ππεξεζία είλαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο θάζε νξγαληζκνχ ππφ ηε ζθέςε φηη αλ δελ έρεη επηιεγεί ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, νη ζεσξίεο πεξί ελδπλάκσζε, εθπαίδεπζε, αθνζίσζε πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμή ηνπ, δε ζα κπνξέζνπλ λα έρνπλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Δπνκέλσο, ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ ε πξνζέιθπζε θαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Πξνζέιθπζε ππαιιήισλ Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, έρεη δηαπηζησζεί φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ πξνζέιθπζε πξνζσπηθνχ απφ ηελ πιεπξά ηφζν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο φζν θαη ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε επηηπρήο πξνζέιθπζε ηθαλνχ αξηζκνχ ππνςεθίσλ, έγθαηξα θαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ζα πξέπεη νη ππεχζπλνη ηεο δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ, λα επηηχρνπλ δχν βαζηθνχο ζηφρνπο. Πξψηνλ, ηελ έγθαηξε γλσζηνπνίεζε ηεο θελήο ζέζεο, ζηηο θαηάιιειεο πεγέο ππνςεθίσλ θαη κε ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο θαη δεχηεξνλ, ηελ παξνρή αξθεηψλ θξίζηκσλ θαη νπζηαζηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θελή ζέζε εξγαζίαο, ψζηε λα απνζαξξπλζνχλ νη κε πξνζνληνχρνη λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο. εκαληηθνί παξάγνληεο γηα λα απνθεχγνληαη πεξηπηψζεηο ιάζνπο πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο πξνζσπηθνχ, είλαη ε γλψζε απφ ηελ πιεπξά ησλ αξκνδίσλ γηα ην ηη αθξηβψο αλαδεηνχλ θαη ην ηη αθξηβψο ζα δεηήζνπλ απφ ην πξνζσπηθφ λα θέξεη εηο πέξαο. Απηνί νη δχν παξάγνληεο κεηψλνπλ ηα ιάζε ζηελ επηινγή ηα νπνία φρη κφλν απνηεινχλ θφζηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ αιιά έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζην ρξφλν Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 34

35 δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. (Beaumant, 1996) Δπηπιένλ, απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο απνηεινχλ νη αθφινπζεο ελέξγεηεο (Μπνπξαληάο θαη Παπαιεμαλδξή, 2003 ζει ): i. γλώζε ησλ απαηηήζεσλ ζε αλζξώπηλν δπλακηθό, ii. γλώζε ηεο εμέιημεο ησλ πξναγσγώλ κέζα ζηνλ νξγαληζκό, iii. πξόβιεςε ησλ κειινληηθώλ αιιαγώλ βάζεη ηεο πείξαο ηνπ παξειζόληνο θαη ησλ πξνζδνθηώλ γηα ην κέιινλ, iv. γλώζε ηνπ ηύπνπ ηνπ αλζξώπνπ πνπ θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ νξγαληζκνύ θαη ζηα θαζήθνληα απηήο θαη v. απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην αλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο πεγέο πξνζέιθπζεο Πεγέο πξνζέιθπζεο Κάζε νξγαληζκφο δηαζέηεη δχν ηξφπνπο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε κίαο θελήο ζέζεο, είηε απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ είηε απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ζ απφθαζε γηα ην αλ ε ζέζε πξφθεηηαη λα θαιπθζεί εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά είλαη κία αξρηθή απφθαζε ζην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνχ. Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ έλα κίγκα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πεγψλ δίλνληαο πξναγσγέο φηαλ ηθαλνί ππάιιεινη είλαη δηαζέζηκνη θαη νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη αμηνινγψληαο εμσηεξηθέο πεγέο φηαλ απαηηνχληαη λέεο δεμηφηεηεο θαη ν νξγαληζκφο δηαλχεη πεξίνδν αλάπηπμεο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 35

36 Αθνινπζεί ε δηάθξηζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πεγψλ πξνζέιθπζεο. Δζσηεξηθέο Πεγέο Πξνζέιθπζεο : Ζ αλαθνίλσζε ζέζεσλ εξγαζίαο (job posting) κέζσ ηνπ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ή εθεκεξίδαο ή πεξηνδηθνχ ή ησλ άκεζα πξντζηακέλσλ φηη ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο θαη Ζ αίηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ (job bidding), ε νπνία γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ πνπ πηζηεχεη φηη θαηέρεη ηηο απαηηνχκελεο εκπεηξίεο, ηθαλφηεηεο ή αξραηφηεηα θαη θάλεη νηθεηνζειψο αίηεζε γηα κία ελδερφκελε κειινληηθή αλάγθε θάιπςεο θελήο ζέζεο. Απαηηείηαη όηαλ ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο πξνζέιθπζεο, επηινγήο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ λένπ εξγαδνκέλνπ είλαη πεξηνξηζκέλνο. Γεληθά, ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα κέζν επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, αλνίγκαηνο επθαηξηψλ θαη ππνθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δμσηεξηθέο Πεγέο Πξνζέιθπζεο : (Υπηήξεο 2001, ζει ) Σα Αλψηεξα θαη Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, Οη Δπαγγεικαηηθέο Δλψζεηο θαη ηα Δξγαηηθά σκαηεία, Οη Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο, νη νπνίεο εθπαηδεχνπλ αλζξψπηλν δπλακηθφ ην νπνίν ζα θαιχςεη θελέο ζέζεηο (ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεκνζίνπ είλαη ε Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο) θαη Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (πξνθεξχμεηο) Απαηηείηαη όηαλ αλαδεηνχληαη λέεο ηθαλφηεηεο πνπ δε δηαζέηεη ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ. Γεληθά, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ (entry - level) θαη γηα ηελ απφθηεζε εξγαδνκέλσλ κε δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν κε λέεο ηδέεο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 36

37 2.1.3 Δπηινγή ππαιιήισλ Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη έρνληαο πξνζειθχζεη ηνπο δηάθνξνπο ππνςεθίνπο γηα ηηο θελέο ζέζεηο, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ. Ζ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί κία δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο, κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο φισλ ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ επηινγή πιένλ ησλ θαηαιιειφηεξσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. Αξκφδηα δηεχζπλζε απνηειεί ε Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ. (Μπνπξαληάο θαη Παπαιεμαλδξή, 2003) Βήκαηα ηεο δηαδηθαζία επηινγήο Σα βήκαηα γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη α) ε αξρηθή επηινγή απφ ηελ αίηεζε θαη ην βηνγξαθηθφ ησλ ππνςεθίσλ, β) ε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, γ) νη δνθηκαζίεο - επαγγεικαηηθά ηεζη, δ) ε ζπλέληεπμε επηινγήο, ε) νη εμεηάζεηο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηέινο ζη) ε ηειηθή απφθαζε επηινγήο. Ίζσο ην βαζηθφηεξν βήκα ζηελ επηινγή πξνζσπηθνχ απφ πνιινχο κειεηεηέο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, απνηειεί ε ζπλέληεπμε. Ζ ζπλέληεπμε, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ππεχζπλν επηινγήο, λα έρεη κία πξφζσπν κε πξφζσπν ζπδήηεζε κε ηνλ ππνςήθην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο κπνξεί λα αληηιεθζεί ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηελ πξνζσπηθφηεηα, ην γεληθφηεξν πξνθίι, θαη λα επηβεβαηψζεη, λα δηεπθξηλίζεη ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην βηνγξαθηθφ ηνπ ππνςεθίνπ. Δπίζεο, ν ππνςήθηνο κπνξεί λα ιάβεη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε θαη γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη λα αηζζάλεηαη φηη αληηκεησπίδεηαη δίθαηα, φηαλ ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κηιήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. (Storey, 1992) ηνπο Γήκνπο, ε πξνζέιθπζε θαη ε επηινγή ησλ ππαιιήισλ δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο πνπ νξίδεη ν Ν.2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» φπνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.1. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 37

38 2.2 Δθπαίδεπζε Δπηκόξθσζε Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ηεο αηνκηθήο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ θαη γεληθφηεξα ηεο ζπλνιηθήο αλάπηπμεο ηνπ νξγαληζκνχ, είλαη ζηελ νπζία δήηεκα ζπλερνχο επηκφξθσζεο θαη ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Ζ εμππεξέηεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ θαη ε επηηπρήο δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, εμαξηάηαη ζηελά απφ ηηο γλψζεηο πνπ θαηέρεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο κεηαθέξεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ρψξν. Ζ δηαξθήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκβάιιεη άκεζα ζηε βειηίσζε ηεο κνξθσηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζηάζκεο ησλ ππαιιήισλ, έκκεζα δε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κεζφδσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, πνπ απνιήγνπλ ζηελ θαιπηέξεπζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλφ. Απηφ απαηηεί ζπζηεκαηηθή θαη καθξνρξφληα πξνζπάζεηα νχησο ψζηε νη ππάιιεινη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη θαη λα πινπνηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα θαζήθνληά ηνπο. (Μπνπξαληάο θαη Παπαιεμαλδξή, 2003) Σν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη απφ ηνλ θξάηνο ζαλ επηπιένλ έμνδν, αιιά ζαλ επέλδπζε ε νπνία κφλν νθέιε κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνλ νξγαληζκφ, κε ηελ πξνυπφζεζε πσο ε εθπαίδεπζε έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. Δηδηθά, ζε δπζρεξείο νηθνλνκηθά επνρέο φπνπ νη δπλαηφηεηεο πξνζιήςεσλ είλαη κεησκέλεο, ε εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ δχλαηαη λα είλαη κία απφ ηηο ιχζεηο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ θαη ηνπηθψλ ππεξεζηψλ θαη κείσζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ηνπο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 38

39 2.2.1 ηόρνη εθπαίδεπζεο Ζ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νξίδεηαη σο "ε δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ". Πξφθεηηαη, γηα κία πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθαζία ε νπνία έρεη σο ζθνπφ: α) ηελ απφθηεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο γλψζεο, β) ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη γ) ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππαιιήισλ αθνχ έρνπλ θαιιηεξγεζεί πλεπκαηηθά. Χο θχξηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηεί ηε δηδαζθαιία θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκπεηξία. (Μπνπξαληάο θαη Παπαιεμαλδξή, 2003) Ζ εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ παξνρή κηαο βξαρπρξφληαο θαη απνκνλσκέλεο ζεηξάο καζεκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο ηεο θαξηέξαο θάπνηνπ ππαιιήινπ αιιά αληηζέησο ζαλ κία ζπλερήο δηαδηθαζία, εληαγκέλε ζε κία πνιηηηθή δηαξθνχο αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα, ε αλάγθε γηα δηαξθήο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε πξνέξρεηαη απφ (Καλειιόπνπινο, 1990): 1. Σηο δηαθνξέο ζην είδνο, ζην εχξνο θαη ζην βάζνο ησλ γλψζεσλ πνπ θαηέρνπλ νη λενπξνζιακβαλφκελνη ππάιιεινη ζε ζρέζε κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο ζηα λέα ηνπο θαζήθνληα, 2. Σελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο πνπ δηαθνξνπνηεί ζπλερψο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο δηαρείξηζεο ησλ λέσλ επηηεπγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νξγαληζκφο θαη 3. Σηο πξναγσγέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέζεηο κε κεγαιχηεξεο επζχλεο, πνπ θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηφζν ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζην εξγαζηαθφ αληηθείκελν, φζν θαη ηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα εγεζίαο, δπλακηθήο νκάδσλ, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θ.ιπ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 39

40 2.2.2 Οξγάλσζε εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ Ζ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε (π.ρ. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ, Σκήκα Πξνζσπηθνχ θαη Μηζζνδνζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ Γήκνπ) πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα φπσο παξνπζηάδνληαη θαη ζην ρήκα 5 (Malcolm, 1996): 1. Ο Δληνπηζκφο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ Απνηειεί απαίηεζε ε αληαπφθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζε ππάξρνπζεο, πξαγκαηηθέο θαη φρη αφξηζηεο θαη ππνζεηηθέο εξγαζηαθέο αλάγθεο. Ηδηαίηεξε αλάγθε γηα εθπαίδεπζε ρξήδνπλ νη λέν πξνζιεθζέληεο ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ην θελφ κεηαμχ ησλ ζεκεξηλψλ ηνπο γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ γηα απνηειεζκαηηθή απφδνζε ζηε ζέζε εξγαζίαο, φπσο θαη φζνη αιιάδνπλ ζέζε εξγαζίαο ιφγσ πξναγσγήο ή θάπνηαο ελδερφκελεο κεηαθίλεζεο. Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζνξίδνληαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ, θαη ηθαλνπνηνχληαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ γηα εθπαίδεπζε. 2. Ο ζρεδηαζκφο ησλ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Αθνχ εληνπηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη ππεχζπλνη εθπαίδεπζεο δχλαηαη λα πξνρσξνχλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο πνπ πεξηιακβάλεη: α) ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο, β) ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πξφζσπα απφ θάζε δηεχζπλζε θαη ηκήκα πνπ ζα ην παξαθνινπζήζνπλ, γ) ην ρψξν, ην ρξφλν θαη ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ φπσο θαη ε) ην πνηνί ζα απνηεινχλ ηνπο εθπαηδεπηέο. 3. Ζ επηινγή ησλ Μεζφδσλ Δθπαίδεπζεο Όζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ κεζφδσλ ηεο επηκνξθσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, έρνπλ δηαηππσζεί δχν πξνζεγγίζεηο. Ζ πξώηε πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ε απφθηεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαηηζέκελσλ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 40

41 θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ, γίλεηαη ζην ρώξν εξγαζίαο, κέζα απφ πξνγξακκαηηζκέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο αλαδηαηάμεηο θαη αλαθαηαλνκέο πξνζσπηθνχ ζε δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε δηάθνξα Σκήκαηα ή Γηεπζχλζεηο. Μέζσ απηνχ ηνπ είδνπο ηεο εθπαίδεπζεο- ε ξνπηίλα πνπ δεκηνπξγείηαη ιφγσ ηεο ζπλερφκελεο ελαζρφιεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ζπγθεθξηκέλα θαη κφλν θαζήθνληα κεηψλεηαη δξαζηηθά. χκθσλα κε ην Νφκν ηνπ Greshman ε ξνπηίλα ηείλεη ζηαδηαθά λα εμαιείςεη ηελ ηθαλφηεηα γηα αλαλεσηηθή ζθέςε θαη δξάζε (daily routine drives out planning). Μία ηέηνηα ζπγθπξία δελ ζα ήηαλ θαζφινπ επηζπκεηή γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ (March & Simon 1958, ζει. 185). Κάπνηνη κέζνδνη εθπαίδεπζεο εληφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο είλαη, ε εθπαίδεπζε κέζσ θαζνδήγεζεο (coaching), ε ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο, ε ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο (job rotation) θ.ιπ. Ζ δεύηεξε πξνζέγγηζε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε γεληθή ή ηε ιεγφκελε «ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε» πνπ απνδίδεηαη ζηελ αγγινζαμνληθή πξαθηηθή κε ηνλ φξν «education». Απηνχ ηνπ είδνπο ε εθπαίδεπζε ιακβάλεη ρψξα έμσ από ην ρώξν εξγαζίαο θαη ζηνρεχεη λα αλαπηχμεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε κεζνδηθφηεηα, ηελ ηαθηηθή θαη ζπλεπή ιήςε απνθάζεσλ θαη ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο, δειαδή ηθαλφηεηεο πνπ έκκεζα ζπλδένληαη κε ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο νπνηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο ζέζεο. Κάπνηνη κέζνδνη εθπαίδεπζεο έμσ απφ ην ρψξν εξγαζίαο είλαη, νη δηαιέμεηο, ηα ζεκηλάξηα θαη ηα εξγαζηήξηα, ε κειέηε πεξηπηψζεσλ (case studies), νη πξνζνκνηψζεηο (simulations), ε ππφδεζε ξφισλ (role playing) θ.ιπ. (Pigors & Myers, 1881). Ζ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ έμσ απφ ην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, παξέρεηαη απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Ηλζηηηνχηα Δπηκφξθσζεο. Σν πξνζσπηθφ ησλ Γήκσλ εθπαηδεχεηαη θαη εληφο θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ησλ ΟΣΑ. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ ησλ Γήκσλ γίλεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.2. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 41

42 4. Ζ εθαξκνγή ηεο Δθπαίδεπζεο Ζ νξζή θαη ζσζηή εθαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη ηελ απζηεξή θαη ρσξίο απνθιίζεηο ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ηελ αθξίβεηα ζηελ πξνέιεπζε θαη πξνζέιεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηε ζσζηή δηαλνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ δηεμαγσγήο ηεο εθπαίδεπζεο θαη γεληθφηεξα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 5. Ζ αμηνιφγεζε ηεο Δθπαίδεπζεο Απνηειεί, ηε δηαδηθαζία απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ (feedback) γηα ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαη ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο αξρηθά ηηζέκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. πλήζσο, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο αληίζηνηρνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπηέο φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ζηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο. Απφ ηηο δνζείζεο απαληήζεηο ηνπο, απνξξέεη ην ζπκπέξαζκα γηα ην αλ ην πξφγξακκα ζηέθζεθε κε επηηπρία ή αλ θαηά ηε δηάξθεηα έγηλαλ ιάζε ηα νπνία εκπφδηζαλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο έλα βαζηθφ εξγαιείν κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ππαιιήινπο απνηειεί θαη ε θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ κέζσ ηεο νπνίαο δχλαηαη λα αληαιιάζνπλ εκπεηξίεο, πιεξνθνξίεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο "best practices". Μέζσ απηήο ηεο αληαιιαγήο, νη εξγαδφκελνη δχλαηαη λα ζπγθξίλνπλ θαη ηαπηφρξνλα λα αμηνινγνχλ ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ ππνζέζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ην ρξφλν εξγαζίαο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πηνζεηήζνπλ εθείλεο ηηο πξαθηηθέο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο. Σφζν ε εηζαγσγή ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία φζν θαη ε αληαιιαγή δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, νδεγνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 42

43 Δληνπηζκφο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ Δπηινγή κεζφδσλ εθπαίδεπζεο ρεδηακφο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο Δθαξκνγή εθπαίδεπζεο Αμηνιφγεζε εθπαίδεπζεο ρήκα 5: Σα ζηάδηα ηεο νξγάλσζεο εθπαίδεπζεο Πιενλεθηήκαηα εθπαίδεπζεο Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη ε ππεξεζία αιιά θαη νη ππάιιεινη ιακβάλνπλ ζεκαληηθά νθέιε ηα νπνία είλαη ηα εμήο: (Παζζάο θαη Σζέθνο, 2004) Γηα ηελ ππεξεζία ηα νθέιε αμηνινγνχληαη σο : ε απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ησλ ππαιιήισλ, ηα απμεκέλα επίπεδα δεκηνπξγηθφηεηαο, ε αλάγθε γηα ιηγφηεξα θίιηξα επηθνηλσλίαο, ην ρακειφηεξν θφζηνο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ, ν κεησκέλνο απαηηνχκελνο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ, ε πξνζέιθπζε θαη ε δηαηήξεζε ζηειερψλ. Γηα ηνλ ππάιιειν ηα νθέιε αμηνινγνχληαη σο : ε δεκηνπξγία πην επράξηζηεο θαη ελδηαθέξνπζαο εξγαζίαο, ε πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε θαη ε ραξά ηεο επηηπρίαο θαη ηεο απμεκέλεο απφδνζεο, ε απμεκέλε αζθάιεηα εξγαζίαο, ε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο ζε άιια ηκήκαηα θαη δηεπζχλζεηο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 43

44 2.3 Αμηνιόγεζε απόδνζεο Έλαο βαζηθφο θαη νπζηαζηηθφο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νκαιή πνξεία θαη επηβίσζε θάζε νξγαληζκνχ απνηειεί ε ηθαλφηεηα θαη ηα κέζα πνπ απηφο δηαζέηεη γηα λα αμηνινγεί ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο αμηνιφγεζεο γηα λα βειηηψλεηαη. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο, ν νξγαληζκφο θαζίζηαηαη γλψζηεο ησλ ζεκείσλ πνπ κεηνλεθηεί ν θάζε ππάιιεινο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ λα εζηηάζεη ζε απηά ηα ζεκεία γηα λα ηα θαιχςεη. Ζ αμηνιφγεζε εξγαδνκέλνπ (employee appraisal) νξίδεηαη σο "ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο- εθηίκεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ, κε ζθνπφ λα νξηζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν απηφο θέξλεη εηο πέξαο ηε δνπιεηά ηνπ απνδνηηθά" ή ελαιιαθηηθά "ε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία θξίλεηαη ε επηηπρήο ή κε επίηεπμε ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη ν θάζε κεκνλσκέλνο ππάιιεινο ζχκθσλα κε εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλα θξηηήξηα". (Μπνπξαληάο θαη Παπαιεμαλδξή, 2003, ζει. 315) ηόρνη αμηνιόγεζεο Οη ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά θαη ηελ Παπαιεμαλδξή είλαη νη εμήο: Ζ δεκηνπξγία ηνπ αηζζήκαηνο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αμηνθξαηίαο κεηαμχ φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ αλεμάξηεηα κε ηε ζέζε θαη ην βαζκφ ηνπο, Ζ ζπλερήο αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ ππαιιήισλ, Ζ ελδπλάκσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο ππεπζπλφηεηαο ζηε ζπλείδεζε ησλ ππαιιήισλ, Ζ αληηθεηκεληθή θξίζε ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ακνηβέο, ηα θίλεηξα, ηελ εθπαίδεπζε, ηηο πξναγσγέο, ηηο κεηαηάμεηο, ηηο κεηαθηλήζεηο, ηηο απνζπάζεηο θαη ηηο πξνζιήςεηο, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 44

45 Ζ ελδπλάκσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ζπλερήο ελίζρπζε ηεο παξαθίλεζεο γηα ηελ επίηεπμε πςειφηεξσλ επηπέδσλ απφδνζεο θαη Ζ δπλαηφηεηα άζθεζεο απνηειεζκαηηθφηεξνπ ειέγρνπ, θαζνδήγεζεο θαη ζηνρνζεζίαο. (Μπνπξαληάο θαη Παπαιεμαλδξή, 2003) Υξήζεηο αμηνιόγεζεο Οη βαζηθέο ρξήζεηο ηεο αμηνιφγεζεο εξγαδνκέλσλ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιπζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: α) ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ απφδνζεο, β) ε αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ, γ) ν θαζνξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, δ) ε ζχλδεζε ηεο ακνηβήο κε ηελ απφδνζε ηνπ ππαιιήινπ θαη ηέινο ε) ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο πξνζσπηθνχ. χκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ δηαρσξηζκφ ησλ ρξήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε θαηεγνξίεο, παξαηεξνχκε πσο ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πξνζέιθπζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ. πλεπψο, κία απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο θαη ηνπ έξγνπ ησλ ππαιιήισλ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε κία απνηειεζκαηηθή πξνζέιθπζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν νδεγείηαη ζε αλάπηπμε. Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ ζηεξίδεηαη ζε κία ζεηξά απφ αξρέο θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είζηζηαη λα ηεξνχληαη απφ θάζε νξγαληζκφ πνπ αμηνινγεί. Έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθέο ζε φιν ην πξνζσπηθφ, απνδεθηφ απφ φινπο ηνπο αμηνινγνχκελνπο, επζπγξακκηζκέλν κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ (π.ρ. κέγεζνο, θχζε αληηθεηκέλνπ, ζχλζεζε εξγαδνκέλσλ θ.ιπ.), αμηφπηζην θαη αληηθεηκεληθφ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ επηδφζεσλ δηαθνξεηηθψλ ππαιιήισλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. (Καλειιόπνπινο, 1979) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 45

46 2.3.3 Μέζνδνη αμηνιόγεζεο Οη πεξηζζφηεξνη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε αληηθεηκεληθνχο θαη ππνθεηκεληθνχο. Οη αληηθεηκεληθνί κέζνδνη αθνξνχλ θπξίσο ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε επίδνζή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ελψ νη ππνθεηκεληθνί κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθηηκήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη απνηειέζκαηα. Έλα πιήξεο απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη εθηίκεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ, δχλαηαη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν θξηηήξηα αληηθεηκεληθά (πνζνηηθά) φζν θαη ππνθεηκεληθά (πνηνηηθά). (Kamp Di, 1995) Οη αληηθεηκεληθνί κέζνδνη εθηηκνχλ ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ βάζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνθαζνξηζκέλσλ αξηζκψλ, φπσο ν φγθνο ηεο παξαγσγήο πνπ επηηπγράλεη ν θάζε εξγαδφκελνο, ν αξηζκφο ησλ ππνζέζεσλ πνπ δελ δηεθπεξαηψζεθαλ κε επηηπρία απφ απηφλ, ν αξηζκφο ησλ απνπζηψλ πνπ ζεκείσζε ν θάζε ππάιιεινο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θ.ιπ. Ζ εθηίκεζε ησλ αλσηέξσ αξηζκψλ ππνινγίδεηαη βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πέληε θχξηεο κεζφδνπο. Πξψηνλ, κεηξάηαη ε παξαγσγή πνπ επηηπγράλεηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ, ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη νη πσιήζεηο ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο, θαηαγξάθνληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνινπζνχλ νη κεηξήζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηέινο ιακβάλεη ρψξα ε θαηακέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ ζηειερψλ. Αληίζεηα, νη ππνθεηκεληθνί κέζνδνη αμηνιφγεζεο βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αλζξψπηλε θξίζε θαη ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά κίαο εξγαζίαο παξά γηα ην ηειηθφ πνζνηηθφ αληηθείκελν παξαγσγήο. Θεηηθφ ζεκείν πνπ επλνεί ηε ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ νπνηνλδήπνηε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηελ επίδνζε ησλ ππαιιήισλ πνπ αμηνινγνχληαη, είηε είλαη νη ζπλάδειθνη, νη πθηζηάκελνη ή νη πξντζηάκελνη θαη νη πνιίηεο. πλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πθηζηακέλνπ απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ηνπ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 46

47 ηνπο Γήκνπο, ε κέζνδνο κε ηελ νπνία αμηνινγνχληαη νη ππάιιεινη είλαη ε ζχληαμε εηήζηαο έθζεζεο απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν θάζε ηεξαξρηθήο βαζκίδαο. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ Γήκσλ, παξνπζηάδεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.3. πλνςίδνληαο, απηή ηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη ρξήζηκν λα ηνληζηεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία πξέπεη λα δηέπνπλ θάζε ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ψζηε λα θξίλεηαη απηφ απνηειεζκαηηθφ. Απαηηείηαη, ε εγθπξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο αιιά θαη ε αμηνπηζηία, ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε ακεξνιεςία ηνπ αμηνινγεηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνθεχγνληαη ιάζε φπσο είλαη ηα ιάζε επηείθεηαο, ηα ιάζε απζηεξφηεηαο θαη ηα ιάζε απφ πξνζσπηθέο πξνθαηαιήςεηο. 2.4 ύζηεκα Ακνηβώλ Ζ ακνηβή απνηειεί αληαπφδνζε πξνο ηνλ εξγαδφκελν γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα επηδίσμεο ησλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Κάζε κεκνλσκέλνο εξγαδφκελνο, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή, ην είδνο θαη ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ, ζεσξείηαη φηη απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ εκπεηξία απφ ηα επηρεηξεκαηηθά δξψκελα ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα, έρνπλ δείμεη φηη ε ακνηβή πξέπεη λα είλαη δίθαηε ψζηε λα εμαζθαιίδεη ζηνλ εξγαδφκελν ηελ θάιπςε ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη βηνηηθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη λα αθήλεη έλα πεξηζψξην γηα απνηακίεπζε, επέλδπζε θαη γεληθά γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. (Institute, 2003) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 47

48 Οη ζεκειηαθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ θάζε ζχζηεκα ακνηβψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο νξγαληζκφο είλαη νη εμήο : Δλαξκφληζε κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο Δλαξκφληζε κε ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ νξγαληζκνχ Δλαξκφληζε κε ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο δσήο (ηηκάξηζκνο) Δίδε ζπζηεκάησλ ακνηβώλ Οη ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθέο θαη κε νηθνλνκηθέο. Οη κε νηθνλνκηθέο παξνρέο ζπλίζηαληαη ζε εξγαζηαθνχο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο θαη νη νηθνλνκηθέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο ρξεκαηηθέο απνιαβέο πνπ δέρεηαη ν εξγαδφκελνο. Αθνινπζεί ζρεηηθφ ζρήκα κε ηελ απεηθφληζε ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. ΑΜΟΙΒΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΑΜΟΙΒΕ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΑΜΟΙΒΕ Άμεςεσ - Στακερζσ Αμοιβζσ Μιςκόσ Μεταβλθτζσ Αμοιβζσ Κίνθτρα Πριμ Bonus υμμετχι ςτα κζρδθ Διάφορεσ Παροχζσ Αςφάλιςθ Επιδόματα αδειών ίτιςθ Αναγνώριςθ Ανάπτυξθ - Εκπαίδευςθ Περιεχόμενο Εργαςίασ Προοπτικζσ Καριζρασ υνκικεσ Εργαςίασ Κλίμα - χζςεισ ρήκα 6: Η δηάθξηζε ησλ ακνηβώλ ησλ εξγαδνκέλσλ Πεγή: Μπνπξαληάο θαη Παπαιεμαλδξή, 2003, ζει. 384 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 48

49 Κάζε νξγαληζκφο θξίλεη μερσξηζηά πνην ζχζηεκα ακνηβψλ ζα αθνινπζήζεη θαη πνην ζα είλαη ην είδνο ησλ ακνηβψλ πνπ ζα πξνζθέξεη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηηο Άκεζεο ηαζεξέο Ακνηβέο, πνπ απνηεινχλ ην βαζηθφ κέξνο ησλ ακνηβψλ, έρνπλ αλαπηπρζεί ηξία βαζηθά είδε ζπζηεκάησλ ακνηβψλ, ηα νπνία είλαη ηα εμήο : Σν ζχζηεκα ακνηβψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδνκέλνπ. χκθσλα κε απηφ ην ζχζηεκα, νη ακνηβέο ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην ηππηθφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (Γπκλάζην, Λχθεην, Α.Σ.Δ.Η., Α.Δ.Η. κε Μεηαπηπρηαθφ ή Γηδαθηνξηθφ ηίηιν) θαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν θάζε εξγαδφκελνο μεθηλά κε έλα αξρηθφ κηζζφ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπ, ν νπνίνο εμειίζζεηαη θαη αιιάδεη κηζζνινγηθφ θιηκάθην κε βάζε ηελ πξνυπεξεζία ηνπ. Πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, δχλαηαη λα ζεσξνχληαη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε πξνβιεςηκφηεηα σο πξνο ηελ εμέιημε ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Αξλεηηθφ ζεκείν, απνηειεί ε κε ζχλδεζε ησλ ακνηβψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εξγαζίαο (π.ρ. ε ζπνπδαηφηεηα θαη ε δπζθνιία ηεο ζέζεο) αιιά θαη ε κε ζχλδεζε ησλ ακνηβψλ κε ηελ επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Γειαδή, φινη νη εξγαδφκελνη ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο εθπαίδεπζεο κε ηελ ίδηα πξνυπεξεζία, αθνινπζνχλ δηαρξνληθά ηελ ίδηα κηζζνινγηθή εμέιημε, αλεμαξηήησο επίδνζεο. Έηζη, νη εξγαδφκελνη δελ παξαθηλνχληαη λα αλαιάβνπλ επζχλεο, λα βειηηψλνπλ ηελ επίδνζή ηνπο θαη λα αλαπηχζζνληαη. Σν ζχζηεκα ακνηβψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αμία ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ν εξγαδόκελνο. Ζ βαζηθή ινγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη φηη νη ακνηβέο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ θαηέρνπλ νη εξγαδφκελνη. Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ζχλδεζε ηεο κηζζνινγηθήο εμέιημεο ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ επίδνζή ηνπ. Σν ζχζηεκα ακνηβψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Απηφ ην ζχζηεκα έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη εθαξκφδεηαη επξέσο απφ νξγαληζκνχο φπνπ ε γλψζε θαη ε ζπλερήο αλάπηπμε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο βησζηκφηεηάο ηνπ. χκθσλα κε απηφ ην ζχζηεκα, νη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 49

50 ζηαζεξέο ακνηβέο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα νπζηαζηηθά ηνπ πξνζφληα, δειαδή ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δχλαηαη λα εθαξκφζεη ζηελ εξγαζία ηνπ θαη φρη απφ ηνπ ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ θαηέρεη. (Μπνπξαληάο θαη Παπαιεμαλδξή, 2003, ζει. 384) Καη ηα ηξία αλσηέξσ ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζηηθά θαη ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθά φηαλ νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη πσο ν κηζζφο πνπ ιακβάλνπλ είλαη δίθαηνο. Σν πξφβιεκα ηνπ δίθαηνπ κηζζνχ είλαη πνιχπινθν θαη δπζρεξέο, δηφηη θάζε νκάδα ή άηνκν ζεσξεί ην δίθαην απφ ηε δηθή ηνπ άπνςε ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο, ελψ θάηη πνπ είλαη δίθαην ζήκεξα κπνξεί αχξην λα είλαη άδηθν ή ιηγφηεξν δίθαην ζε ζχγθξηζε κε ηηο νηθνλνκηθφ-θνηλσληθέο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν ζχζηεκα ακνηβψλ ησλ Γήκσλ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Ν.3205/2003 φπνπ πξνζκεηξνχληαη θαη ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδνκέλνπ αιιά θαη ε αμία ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ν εξγαδφκελνο. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ησλ Γήκσλ, παξνπζηάδεηαη ζηελ Δλφηεηα Β Κίλεηξα πξνο ηνπο ππαιιήινπο Ο φξνο παξαθίλεζε ή ππνθίλεζε πξνέξρεηαη απφ ηε κεηάθξαζε ηεο αγγινζαμνληθήο ιέμεο "motivation" πνπ ε ξίδα ηεο είλαη ε ιαηηληθή ιέμε "movere" πνπ ζεκαίλεη "θηλψ". πγγεληθέο ή ζρεδφλ ηαπηφζεκεο ιέμεηο ζεσξείηαη ε ζέιεζε, ε επηζπκία θαη ν ζηφρνο. Κεληξηθή έλλνηα ηνπ φξνπ "παξαθίλεζε" απνηειεί ην θίλεηξν γλσζηφ σο "motive" ή "drive". Σν θίλεηξν νξίδεηαη σο "κία εζσηεξηθή θαηάζηαζε πνπ δξαζηεξηνπνηεί, ελεξγνπνηεί θαη θηλεί - παξαθηλεί ηνλ άλζξσπν, κε απνηέιεζκα λα θαηεπζχλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ". (Berelson & Steiner, 1964) Ζ παξαθίλεζε απνηειεί κία βαζηθή ςπρνινγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ επεξεαζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ. Ζ παξαθίλεζε κπνξεί Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 50

51 λα αλαπηχμεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη λα ην νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θίλεηξα πνπ ηίζεληαη είλαη ηθαλά θαη αξθεηά δειεαζηηθά λα ην επεξεάζνπλ Κίλεηξα εξγαζίαο Μία θαηεγνξία θηλήηξσλ απνηεινχλ ηα θίλεηξα εξγαζίαο "work motivation", ηα νπνία νξίδνληαη σο νη ηθαλέο εθείλεο ζπλζήθεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε δηέγεξζε, ηελ θαηεχζπλζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. Σα θίλεηξα ηεο εξγαζίαο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο ηξεηο θάζεηο (Campbell & Pritchard, 1976): 1. Σν άηνκν επηιέγεη λα μεθηλήζεη ηελ πξνζπάζεηα ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν έξγν, 2. Σν άηνκν επηιέγεη λα θαηαβάιεη θάπνηα πνζφηεηα πξνζπάζεηαο θαη 3. Σν άηνκν επηιέγεη λα επηκείλεη ζηελ θαηαβνιή ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ γηα θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν. Σα θίλεηξα εξγαζίαο ζπλδένληαη άκεζα θαη κε ηηο αλάγθεο πνπ έρεη θάζε άηνκν. Ζ αλάγθε νξίδεηαη ζαλ κία έιιεηςε ή ζαλ κηα θπζηνινγηθή ή ςπρνινγηθή αληζνξξνπία ηνπ αλζξψπνπ. Μέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηα άηνκα πξνζδνθνχλ φηη ζα θαιχςνπλ ηηο πξσηνγελείο 3 θαη ηηο δεπηεξνγελείο 4 ηνπο αλάγθεο. 3 ηξνθή, ζηέγαζε θιπ 4 ζεβαζκφ, θηιίεο, θνηλσληθνπνίεζε, θχξνο θηι. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 51

52 Αλάγθεο Ηθαλνπνίεζε αλαγθώλ Κίλεηξα Τινπνίεζε ζηόρσλ ηόρνη πκπεξηθνξά ρήκα 7: Η δηαδηθαζία ππνθίλεζεο Πεγή: Μαθξπγησξγάθεο, 2001, ζει. 177 Δξκελεία ζρήκαηνο : Οη αλάγθεο δεκηνπξγνχλ θίλεηξα. Σα θίλεηξα νδεγνχλ ζε ζηφρνπο. Οη ζηόρνη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά. Ζ ζπκπεξηθνξά επηηπγράλεη ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ. Ζ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ εμαιείθεη, κεηψλεη ή απμάλεη ηηο αλάγθεο. Κάπνηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα θηλήηξσλ εξγαζίαο είλαη ηα εμήο: 1. Ζ παξνρή ελφο επηδφκαηνο - πξηκ - bonus, 2. Ζ παξνρή κίαο επηπξφζζεηεο άδεηαο, 3. Ζ θαιή επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ηε δηνίθεζε, 4. Ζ δεκηνπξγία ελφο πγηνχο θαη αζθαινχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, 5. Ζ αμηνθξαηηθή θαη ε ακεξφιεπηε αληηκεηψπηζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηε δηνίθεζε. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 52

53 Όια ηα αλσηέξσ θίλεηξα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κνρινί δηέγεξζεο ησλ ππαιιήισλ, λα ηνπο σζήζνπλ ζε αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπο, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Σα θίλεηξα εξγαζίαο πνπ δίλνληαη ζηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα 5.5. Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, ζπλνςίδνπκε ζηηο δχν αθφινπζεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ δξάζε νη πξντζηάκελνη ψζηε λα παξαθηλνχλ ηνπο ππαιιήινπο: (Γεκεηξίνπ, 1989) 1. Όηαλ παξαηεξνχληαη ζην πξνζσπηθφ δείγκαηα αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, νη πξντζηάκελνη πξέπεη λα παξεκβαίλνπλ ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο εξγαζηαθνχ θιίκαηνο πνπ ζα ελζαξξχλεη, ζα ζηεξίδεη θαη ζα δηαηεξεί ηελ εμέιημε ησλ ππαιιήισλ. 2. Οη πξντζηάκελνη πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, ηθαλφηεηεο θαη ζηφρνπο πνπ έρνπλ νη ππάιιεινη θαη βάζεη απηψλ λα δεκηνπξγνχλ θίλεηξα ψζηε λα θαηεπζχλνπλ ηε δξάζε, λα δεκηνπξγνχλ έληαζε εξγαζίαο θαη λα δηαηεξνχλ ηελ επηκνλή ησλ ππαιιήισλ πνπ αθνζηψλνληαη ζηελ πξνζπάζεηα εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ ηνπο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 53

54 2.6 Κηλεηηθόηεηα (mobility - mobilite) Ζ θηλεηηθφηεηα ζεσξείηαη σο έλα εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ππάιιεινη θηλεηνπνηνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη. χκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα θαη ζηνλ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ ε θηλεηηθφηεηα ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ ιακβάλεη ρψξα ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο : Μεηαθίλεζε --> αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηεο ζέζεο ηνπ ππαιιήινπ κέζα ζηνλ ίδην θνξέα ζηνλ νπνίν ππεξεηεί (απφ κία νξγαληθή κνλάδα ζε άιιε ηνπ ίδηνπ Ο.Σ.Α.) κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ πξνο δηνξηζκφ νξγάλνπ (αξ.72, Ν.3584/2007). Μέζσ ηεο νξηδφληηαο απηήο κεηαθίλεζεο πινπνηείηαη ε αξρή ηεο ελαιιαγήο αληηθεηκέλνπ (job rotation). Απόζπαζε --> πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ηνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ ζε άιιν Γήκν ή ΝΠΓΓ ηνπ ίδηνπ Ο.Σ.Α., γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν έηε, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη πξνζσξηλά θαζήθνληα γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε πξφζθαηξσλ ή επεηγνπζψλ ή έθηαθησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ (αξ.73, Ν.3584/2007). Μεηάηαμε --> αιιαγή ηεο ηάμεο, δειαδή νξηζηηθή κεηαθίλεζε ηνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ ζε αληίζηνηρε θελή νξγαληθή ζέζε απφ θιάδν ζε θιάδν ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, ή αλψηεξεο θαηεγνξίαο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ (αξ.74-79, Ν.3584/2007). Καη ζηηο ηξεηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο ν ππάιιεινο εκπινπηίδεη ηελ εκπεηξία ηνπ θαη αληαιιάζεη απφςεηο θαη πξαθηηθέο κε ζπλαδέιθνπο εληφο ηνπ ίδηνπ θνξέα, ή άιινπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ν ππάιιεινο θαζίζηαηαη γλώζηεο άζθεζεο κεγαιύηεξνπ έξγνπ θαζεθόλησλ, αλαπηύζζεηαη κε εκπεηξίεο θαη γλώζεηο θαη ε ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε πεξηζζόηεξνπο ππαιιήινπο κόλν ζεηηθά απνηειέζκαηα δύλαηαη λα ηνπ πξνζθέξεη. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 54

55 2.7 Αθνζίσζε ζηελ νξγάλσζε Έλα απφ ηα πέληε C ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο - Communication, Culture, Commitment, Customer Orientation, Continuous Improvement (Younis & Boland, 1997 ζει 56) - απνηειεί ε αθνζίσζε ηνπ ππαιιήινπ ζηελ εξγαζία ε νπνία απφ πνιινχο κειεηεηέο ζεσξείηαη σο ν θξηζηκφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία κίαο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ αλάπηπμε ηφζν ηνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη φινπ ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ αθνζίσζε αλαθέξεηαη ζηελ ηαχηηζε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ ησλ ππαιιήισλ κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο νξγάλσζεο. Ο βαζκφο βάζεη ηνπ νπνίνπ ν θάζε ππάιιεινο ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ ππεξεζία ζηε δσή ηνπ, επεξεάδεη: 1) ηε δηάζεζή ηνπ γηα εξγαζία, 2) ηελ ηειηθή ηνπ απφδνζε θαη 3) ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Δπίζεο, ν βαζκφο αθνζίσζεο θαζνξίδεη θαη ην επίπεδν πηνζέηεζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ ππαιιήισλ ζε κία πξνζπάζεηα πξνψζεζεο αιιαγψλ θαη εηζαγσγήο λέσλ κέζσλ δηνίθεζεο. Ζ αθνζίσζε ησλ ππαιιήισλ κπνξεί λα θεξδεζεί κε ηελ επίδεημε ζεβαζκνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ πξντζηακέλσλ ζηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο θάζε ππαιιήινπ, κε ηελ χπαξμε επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ θαη δηαχισλ επηθνηλσλίαο κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηέινο κε ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ παξνρή ελφο αζθαινχο θαη πγηνχο πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δχλαηαη λα αλαπηπρζνχλ νη ππάιιεινη. Υσξίο ηελ επηβιεπόκελε αθνζίσζε ησλ ππαιιήισλ, δελ κπνξνύλ λα θέξνπλ απνηειέζκαηα όια ηα αλσηέξσ κέηξα, κέζνδνη θαη ζπζηήκαηα πνπ αλαιύζεθαλ ζηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ σο απώηεξν ζηόρν θαη θαηάιεμε ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 55

56 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α.3 Γηνηθεηηθό Βάξνο Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 56

57 Ζ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο. Μέζσ ησλ πνιπάξηζκσλ λνκηθψλ θαλφλσλ αλαπηχζζνληαη γξαθεηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία επηβάιινπλ θφζηε θαη κεηψλνπλ ηα πξνζθεξφκελα νθέιε. Σα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζία επηβαξχλνπλ ηφζν ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο αιιά θαη ηελ ίδηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε πνπ επηβάιιεη, ηελ ελ ιφγσ λνκνζεζία. Μία ιχζε απνηειεί ε κέηξεζε θαη ε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ, ε νπνία είλαη ζχκθσλε κε ηηο αξρέο θαιήο λνκνζέηεζεο. 3.1 Σν γξαθεηνθξαηηθό πξόηππν νξγάλσζεο πρλά, ε ιέμε γξαθεηνθξαηία ζπλδέεηαη κε αξλεηηθέο εληππψζεηο θαη ζεκαζίεο. Σν γεγνλφο απηφ ζπκβαίλεη δηφηη φινη νη πνιίηεο θαη νη ππάιιεινη έρνπλ έξζεη αληηκέησπνη κε γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλδηαιιαγήο ηνπο κε ην δεκφζην. ηαδηαθά κε ην πέξαο ησλ ρξφλσλ, έρνπκε νδεγεζεί ζε έλα ζεκείν, φπνπ ε έλλνηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα έρεη ράζεη θάζε ζηνηρείν απφ ην νπζηαζηηθφ, ην επηζηεκνληθφ ηεο πεξηερφκελν θαη έρεη ζπγρπζηεί θαη ζπλδεζεί κε ηνλ φξν ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο ηππνιαηξίαο, ηεο αιινηξίσζεο ηνπο δεκφζηνπ ππαιιήινπ, ηελ έιιεηςε επειημίαο, ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ, ηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο, ηελ πνιπλνκία πνπ φια απηά έρνπλ σο απφξξνηα ηελ ηαιαηπσξία ηνπ πνιίηε. (Σύπαο θαη Καηζαξόο, 2006) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 57

58 3.1.1 Οξηζκόο ηεο γξαθεηνθξαηίαο Ο φξνο γξαθεηνθξαηία (bureaucracy) έρεη γαιιηθή πξνέιεπζε θαη ζηηο απαξρέο ηνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε σο φξνο γηα λα απνδψζεη ηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ αλαπηχρζεθε ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα. Αξγφηεξα, αλαδείρζεθε ζε θεληξηθή έλλνηα ζην έξγν θιαζηθψλ κειεηεηψλ ηεο θνηλσλίαο φπσο ηνπ Weber θαη ηνπ Marx νη νπνίνη ηεο έδσζαλ δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. χκθσλα κε ηνλ Weber, ε γξαθεηνθξαηία απνδίδεηαη σο έλαο φξνο κε ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, απνηειψληαο ηνλ απνδνηηθφηεξν ηξφπν δηνίθεζεο κεγάισλ νξγαληζκψλ αθνχ ππεξέρεη ζε αθξίβεηα, ηαρχηεηα, πεηζαξρία, ζηαζεξφηεηα, ζπλέρεηα, πξνβιεςηκφηεηα θαη αζθάιεηα. χκθσλα κε ηελ καξμηζηηθή αλάιπζε, ε γξαθεηνθξαηία γηλφηαλ αληηιεπηή ζαλ έλαο θαηαπηεζηηθφο κεραληζκφο, πεηζήλην φξγαλν ζηελ ππεξεζία ηεο εμνπζίαο, πνπ πξννξηδφηαλ λα εμαθαληζηεί κεηά ηελ επηθξάηεζε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. (Μνπδέιεο, 1991 ζει. 73) ην ιεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Γ. Μπακπηληψηε αλαθέξεηαη ε γξαθεηνθξαηία σο "ε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο κεηαμχ γξαθείσλ κε ηξφπν ζρνιαζηηθφ θαη κε πξνζθφιιεζε ζηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο κε απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε θαη ηελ ηαιαηπσξία ησλ πνιηηψλ". Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 58

59 3.1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθεηνθξαηίαο Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ εθδειψλεηαη ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηα εμήο (εξαθεηηλίδνπ, 2003): Ζ απξφζσπε ζηαζεξή νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ησλ ηππηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, βάζεη ησλ νπνίσλ δξνπλ νη ππάιιεινη, ηεξψληαο ηνπο ζαθψο δηαηππσκέλνπο θαλφλεο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη θαη είλαη θαηαγεγξακκέλνη ζε θείκελα λφκσλ ή θαλνληζκψλ. Τπάξρεη ηεξαξρηθή δηάξζξσζε ηεο εμνπζίαο θαη ησλ θαζεθφλησλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ απξφζσπεο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ νξζνινγηθνχο θαλφλεο. Ζ νξγάλσζε, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο, δηαξζξψλνληαη απφ θαλφλεο βαζηζκέλνπο ζηελ ηερληθή γλψζε θαη ηελ νξζνινγηθή ζθέςε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνθεχγνληαη νη ζπκπεξηθνξέο ππνθεηκεληθνχ ραξαθηήξα απφ ηνπο ππαιιήινπο. Μεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηνπ νξγαληζκνχ επηθξαηνχλ απξφζσπεο ζρέζεηο ην νπνίν, επλνεί ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ απνθπγή ηεο δεκηνπξγίαο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη άηππσλ νξγαλψζεσλ, νη νπνίεο κεηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 59

60 3.1.3 πλέπεηεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο Οη ζπλέπεηεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο δελ επεξεάδνπλ κφλν ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ, αιιά έρνπλ αληίθηππν θαη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδηαιέγνληαη κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ. Πην αλαιπηηθά, αθνινπζεί ζρήκα κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζε θάζε επίπεδν. ΠΟΛΗΣΔ Σαιαηπσξία Δθλεπξηζκόο Υακειή εκπηζηνζύλε παηάιε πόξσλ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ παηάιε Πόξσλ Αβεβαηόηεηα & έιιεηκα εκπηζηνζύλεο ΓΖΜΟΗΟ Αβεβαηόηεηα & αλαζθάιεηα Έιιεηκκα εκπηζηνζύλεο παηάιε πόξσλ Καζπζηεξήζεηο & θαθή ζπκπεξηθνξά ρήκα 8 : Οη ζπλέπεηεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο Πεγή: Υξηζηόπνπινο, Σν πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηελ Διιάδα Σα δηνηθεηηθά βάξε (βι. Δλόηεηα 3.4) δηνγθψλνληαη ιφγσ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Δπνκέλσο, εχινγν ζπκπέξαζκα απνηειεί φηη ην γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν κφλν δπζθακςίεο θαη πξνβιήκαηα κπνξεί λα επηζχξεη ζε κία λέα ζχγρξνλε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ε νπνία ζε κέξεο παγθνζκηνπνίεζεο δχλαηαη λα είλαη επέιηθηε, απνηειεζκαηηθή, έρνληαο κέζα θαη δπλαηφηεηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο λέεο ηερλνινγηθέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηηαγέο. (Σύπαο θαη Καηζαξόο, 2006 ζει. 243) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 60

61 3.2 Αξρέο θαιήο λνκνζέηεζεο Ζ ιεηηνπξγία θαη νη δξάζεηο πνπ αλαπηχζζεη ηφζν ε Γεκφζηα Γηνίθεζε φζν θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, πξέπεη λα ππεξεηνχλ άκεζα ή έκκεζα ην δεκφζην ζπκθέξνλ κέζα ζηα φξηα πνπ θαζνξίδεη ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο. Ζ πνηφηεηα ησλ λφκσλ θαη ησλ ξπζκίζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε δηνηθεηηθή δξάζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο δεκηνπξγεί θαηάιιειν πεδίν δξάζεο γηα ηε δηνίθεζε ην νπνίν παξάιιεια επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ηεο, αθαηξψληαο ηηο γξαθεηνθξαηηθέο επηθαιχςεηο θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ θαχινπ θχθινπ ηεο γξαθεηνθξαηίαο (βι. ρήκα 9). Έιιεηκα εκπηζηνζχλεο / ζπλεξγαζίαο Αλαπνηειεζκαηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην / πνιπλνκία Γηαθζνξά Ννκηθή Αλαζθάιεηα παηάιε πφξσλ Πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο & θαζπζηεξήζεηο ρήκα 9 : Ο θαύινο θύθινο ηεο γξαθεηνθξαηίαο Πεγή : Υξηζηόπνπινο, Σν πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηελ Διιάδα Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 61

62 Σελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, φπνπ ηα ζχλνξα είλαη αλνηρηά, ηφζν oη πνιίηεο φζν θαη νη επηρεηξήζεηο πξνζδνθνχλ ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο αιιά θαη έλα ηζφηηκν πεδίν δξάζεο θαη αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε αληαπφθξηζε ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο δηαξζξψλεηαη κέζα απφ ηε λνκνζεζία. Όκσο, ε ππεξ-ξχζκηζε θαη ε ππεξβνιηθή γξαθεηνθξαηία πνπ απνξξένπλ απφ απηή δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη απνζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε. Δπνκέλσο, ε πνιηηηθή θαιήο λνκνζέηεζεο θαζίζηαηαη άθξσο ζεκαληηθή. Πξνπνκπφ ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο, ηεο νπνίαο ε πξνέιεπζε κπνξεί λα εληνπηζηεί ζην ρψξν ηνπ νηθνλνκηθνχ δηθαίνπ απνηέιεζε ν ιεγφκελνο «θαλνληζηηθφο απφ- παξεκβαηηζκφο» ή «απφ - ξχζκηζε», ν νπνίνο πξέζβεπε φηη ε θαλνληζηηθή παξέκβαζε ηνπ Κξάηνπο θαη ε ηάζε δηαξθνχο θαη ιεπηνκεξεηαθήο ξχζκηζεο (εθλνκίθεπζε) φισλ ησλ πεδίσλ ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ιεηηνπξγεί αξλεηηθά γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά. (Καξθαηζνύιεο, 2010) ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λφκσλ πνπ εκθαλίδεηαη ππφ ηνλ καλδχα ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ θαιή λνκνζέηεζε, απνηέιεζε θεληξηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζζαβφλαο θαη έρεη ελζσκαησζεί ζηελ αηδέληα EU2020 πνπ απνηειεί ην επφκελν νξφζεκν. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 62

63 3.2.1 Καλνληζηηθή κεηαξξύζκηζε Έρεη ππνινγηζηεί φηη ζηελ Διιάδα: Σν 28,68% ησλ εθδνζέλησλ λφκσλ είλαη γεληθνί λφκνη, δειαδή λνκνζεζία ε νπνία ξπζκίδεη γεληθέο θαη αθεξεκέλεο ζρέζεηο. Σν 71,32% ησλ εθδνζέλησλ λφκσλ ξπζκίδνπλ εηδηθέο θαη ζπγθπξηαθέο θαηαζηάζεηο. Απφ 546 λφκνπο πνπ εμεηάζηεθαλ ην 61% πεξηέρεη δηαηάμεηο άζρεηεο κε ην θχξην αληηθείκελν. (Καξθαηζνύιεο, 2010) Δχινγν ζπκπέξαζκα είλαη, φηη ε πνιπλνκία θαη ηα γξαθεηνθξαηηθά απνηειέζκαηα απηήο, ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή δηνίθεζε θαη απηνδηνίθεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπλνκία, πεξίπινθεο ξπζκίζεηο, έιιεηςε θσδηθνπνίεζεο, «θνκκαηηθνχο» λφκνπο, παιαίσζε θαη αζάθεηα ησλ λφκσλ, πξνρεηξφηεηα ζχληαμήο ηνπο, θαη θαθή πνηφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. Λχζε απνηειεί ε ρξήζε ηεο Καλνληζηηθήο Μεηαξξχζκηζεο. Ο φξνο «Καλνληζηηθή Μεηαξξχζκηζε» (Regulatory Reform) πξσηνεκθαλίζηεθε πξηλ απφ είθνζη πεξίπνπ ρξφληα ζηνλ Καλαδά θαη ρξεζηκνπνηείηαη έθηνηε γηα λα απνδψζεη ηηο αιιαγέο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη λα πξνβνχλ νη θνξείο παξαγσγήο λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, κε ζηφρν ηελ θαιή λνκνζέηεζε (Better Regulation), ηε βειηίσζε δειαδή ηεο πνηφηεηαο ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο. ηελ Διιάδα, έρεη επηθξαηήζεη ε ρξήζε ηνπ φξνπ θαιή λνκνζέηεζε. Ζ εγθχθιηνο Τ190/ κε ζέκα «Ννκνζεηηθή πνιηηηθή θαη αμηνιφγεζε πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ» πξνζδηνξίδεη ηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 63

64 3.2.2 ηόρνο θαιήο λνκνζέηεζεο Ζ πνιηηηθή ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο απνζθνπεί ζηε βεληίωζη ηηρ ποιόηηηαρ ηων νομοθεηικών και ηων κανονιζηικών πςθμίζεων, κε βάζε ηδίσο ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ε θαιή λνκνζέηεζε έρεη σο ζηφρν, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ είηε ζε επίπεδν κίαο κεκνλσκέλεο ξχζκηζεο είηε ζε επίπεδν αλαδφκεζεο νιφθιεξνπ ηνπ πιαηζίνπ παξαγσγήο ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ ζεζκψλ ηνπ είηε, ηέινο, ζε επίπεδν βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ησλ ξπζκίζεσλ. Γηα λα έρεη ε πνιηηηθή θαιήο λνκνζέηεζεο ηα πςειφηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα, απαηηείηαη, ε νξηνζέηεζε κε αθξίβεηα ηνπ πξνο ξχζκηζε πξνβιήκαηνο, ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνθαινχκελσλ απφ ηε ξχζκηζε αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ αγνξά, θαη ε επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ βαζκνχ δηαθάλεηαο, θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη ζπιινγηθφηεηαο ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο θάζεηο θαηάξηηζήο ηεο θαη εθαξκνγήο ηεο. Ζ θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ 5 κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ: Σελ αθξηβέζηεξε νξηνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε ξχζκηζε, Σε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζαθήλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ξχζκηζεο, Σελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ βαξψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ξχζκηζεο ζηελ νηθνλνκία θαη ηηο αγνξέο, Σε δηεχξπλζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ξπζκίζεσλ θαη Σελ αλαβάζκηζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ησλ ινηπψλ νξγάλσλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα κε ηελ έθδνζε ξπζκίζεσλ. 5 Ο φξνο ξχζκηζε είλαη θάζε θαλνληζηηθφ θείκελν ην νπνίν ε θπβέξλεζε θαη θάζε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν, ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν δηαθπβέξλεζεο, ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζεη αηηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ. πλεπψο ν φξνο ξχζκηζε ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο λφκνο, πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ππνπξγηθή απφθαζε. (OECD 1997). Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 64

65 Απφ ηα πξνεγνχκελα, πξνθχπηεη φηη ε θαιή λνκνζέηεζε επηδηψθεη λα επηηχρεη, ζπλάκα, παιηφηεξνπο θαη γλσζηνχο απφ ηε λνκηθή επηζηήκε θαη ηε λνκνζεηηθή ηερληθή ζηφρνπο θαζψο θαη λεφηεξνπο απφ ηελ νηθνλνκία θαη ηε δηνηθεηηθή επηζηήκε. ηελ θαιή λνκνζέηεζε ζπλππάξρνπλ αμηψκαηα θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο λνκνζεηηθήο ηερληθήο θαη ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, φπσο: ε αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ηεο έθθξαζεο, ε ζπζηεκαηηθή θαηάηαμε ηεο θαλνληζηηθήο χιεο, ε πξνζήθνπζα γλσζηνπνίεζή ηεο θαη ε νινθιεξσκέλε θαη επνπηηθή κνξθή ηεο ξχζκηζεο Δξγαιεία θαιήο λνκνζέηεζεο Αθνινπζεί ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ λέσλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ εξγαιείσλ ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο: Νέα εξγαιεία Παξαδνζηαθά Δξγαιεία ρήκα 10 : Σα εξγαιεία Καιήο Ννκνζέηεζεο Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 65

66 Σα αλσηέξσ εξγαιεία έρνπλ ελζσκαηψζεη δηάθνξα επηκέξνπο εξγαιεία πνπ έρνπλ, θαηά θαηξνχο, πξνηαζεί ζηε βηβιηνγξαθία θαη, πηινηηθά θαη πεξηνξηζκέλα, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ νξηζκέλεο λνκνζεηηθέο ηάμεηο. Πξέπεη, πάλησο, λα ζεκεησζεί φηη δηαηππψλνληαη αληηθαηηθέο ή θαη ζπγθερπκέλεο απφςεηο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κέζσλ ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο, αθνχ απηά άιινηε εθιακβάλνληαη σο πεδία θη άιινηε σο κέζα εθαξκνγήο. Ζ αλάιπζε επηπηψζεσλ, ε απινχζηεπζε, ε θσδηθνπνίεζε, ε θνηλσληθή δηαβνχιεπζε θαη ε κέηξεζε - κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ, απνηεινχλ κέζα γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ ξπζκίζεσλ θη φρη απηνηειείο πνιηηηθέο. Ζ ελζσκάησζε ησλ άλσ εξγαιείσλ ζηηο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο δελ έρεη, πάλησο, ακηγψο ηερληθφ ραξαθηήξα, αθνχ ζ απηά ππνθξχπηνληαη αμηνινγήζεηο θαη ελλνηνινγηθέο παξαδνρέο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ηδηαίηεξν λνκηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πνιηηηζκφ θάζε ρψξαο. Ζ ζπδήηεζε γηα ηα κέζα ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο είλαη, ζπρλά, κηα ζπδήηεζε γηα ηε ζχγθιηζε ησλ ζεκειηαθψλ αμηψλ θαη αξρψλ ζπγθξφηεζεο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ δηθαίνπ. 3.3 Έμππλε Ννκνζέηεζε (Smart Regulation) Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην Μάξηην ηνπ 2010 αλαθνίλσζε (8/10/2010 COM 543) ηε κεηάβαζε απφ ηελ θαιή λνκνζέηεζε (better regulation) ζηελ έμππλε λνκνζέηεζε (smart regulation). Ζ έμππλε λνκνζέηεζε απνηειεί ηε λέα ζηξαηεγηθή γηα ηελ Δπξψπε Ζ αληηκεηψπηζε ηεο αηεινχο θαη αλαπνηειεζκαηηθήο λνκνζεζίαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο Europe Σν επηέκβξην ηνπ 2009, ν ηφηε πξφεδξνο ηεο ΔΔ M. Barroso αλαθέξζεθε ζηελ έμππλε ξχζκηζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 2εο ζεηείαο ηνπ ιέγνληαο ηα εμήο : ε έμππλε ξύζκηζε πξέπεη λα πποζηαηεύει ηον καηαναλωηή, λα ςπηπεηεί αποηελεζμαηικά ηοςρ ζκοπούρ ηων δημοζίων πολιηικών σωπίρ να επιβαπύνει ςπέπμεηπα οικονομικέρ ονηόηηηερ όπσο νη ΜΜΔ θαη ρσξίο λα πεξηνξίδεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 66

67 Βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο έμππλεο ξχζκηζεο είλαη νη εμήο: 1) Ζ έμππλε ξχζκηζε αθνξά φιν ηνλ θύθιν κηα ξχζκηζεο απφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε. 2) Δλεκεξψλνληαη φινη νη εκπιεθφκελνη γηα ηε ζεκαζία ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο. 3) Ζ έμππλε ξχζκηζε απνζθνπεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο λνκνζεζίαο ζε φιν ηνλ θχθιν ηεο, κε έκθαζε ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ πξνθαιεί ηα κεγαιχηεξα θφζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνρεχεη: α) ζηελ απινχζηεπζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο κείσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ, β) ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο σθέιεηαο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, γ) ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο λέαο λνκνζεζίαο, δ) ζηε βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο θαη ε) ζηε δεκηνπξγία ζαθέζηεξεο θαη πξνζβάζηκεο λνκνζεζίαο. 4) Ζ έμππλε ξχζκηζε πξέπεη λα παξακείλεη θνηλή αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ. 5) Ζ έμππλε ξχζκηζε δελ είλαη απηνζθνπφο αιιά ηκήκα ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο. 6) Ζ Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηηο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηνπο θαηαιιειφηεξνπο ηξφπνπο γηα λα ελδπλακψζεη ηε θσλή ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ. 7) Θα επηκεθπλζεί ε πεξίνδνο δηαβνπιεχζεσλ. 8) Οη απφςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη φζσλ επεξεάδνληαη απφ ηε λνκνζεζία ζα έρνπλ θεληξηθφ ξφιν. (ΚΔΓ, Δηζαγσγή ζηελ Καιή Ννκνζέηεζε) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 67

68 3.4 Γηνηθεηηθό βάξνο Γηνηθεηηθό θόζηνο Όπσο πξναλαθέξζεθε, έλα εξγαιείν θαιήο λνκνζέηεζεο απνηειεί ε κέηξεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο. Σν δηνηθεηηθφ θφζηνο πεξηιακβάλεη ηα δηνηθεηηθά βάξε, ηα νπνία νξίδνληαη σο ην θφζηνο ησλ δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα δηεθπεξαηψλνπλ, γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε λνκηθέο ππνρξεψζεηο ή ην ππνζχλνιν ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο, πνπ νη επηρεηξήζεηο επσκίδνληαη κφλν θαη κφλν γηαηί απνηειεί απαίηεζε θάπνηνπ ξπζκηζηηθνχ θαλνληζηηθνχ θεηκέλνπ. Αλ θαη ζηφρνο ηεο λνκνζεζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πγηνχο νηθνλνκηθά θαη ζεζκηθά αληαγσληζηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κέζσ ηεο λνκνζεζίαο δεκηνπξγνχληαη επηπιένλ θφζηε γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ λνκνζεζία πξνο ηηο επηρεηξήζεηο απνβιέπεη ζηελ απνηξνπή εκθάληζεο θαηλνκέλσλ αληζζνξνπίαο, κνξθψλ κνλνπσιίσλ, αηεινχο πιεξνθφξεζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη άληζεο δηαλνκήο ηνπ πξντφληνο. Γεγνλφο είλαη φηη νη γξαθεηνθξαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ θξάηνπο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πξνθαινχλ επηπξφζζεηεο επηβαξχλζεηο, αθαηξψληαο πφξνπο απφ ηηο παξαγσγηθέο επελδχζεηο θαη απνζαξξχλνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Απηφ είλαη επηδήκην φρη κφλν γηα ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη γηα ηελ γεληθφηεξε νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 68

69 3.4.1 Κόζηε επηρεηξήζεσλ ζην ΣΜΚ Μία επηρείξεζε, ε νπνία ζπκκνξθψλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιιεη ην θξάηνο, ππφθεηηαη ζε κία ζεηξά απφ θφζηε ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε : 1. Άκεζν ρξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο: είλαη ε ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο λα θαηαβάιιεη ρξεκαηηθνχο πφξνπο ζην δεκφζην ή ζε ηξίηνπο, σο αληαπφδνζε ηεο παξνρήο θάπνηαο ππεξεζίαο. 2. Έκκεζν δηαξζξσηηθό θόζηνο: είλαη νη έκκεζεο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ ε λνκνζεζία επηδξά θαη επεξεάδεη ηηο δνκέο ηεο αγνξάο ή ηα πξφηππα θαηαλάισζεο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο επίδξαζεο είλαη ε δεκηνπξγία εκπνδίσλ εηζφδνπ ζηελ αγνξά θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ. 3. Κόζηνο από θαζπζηεξήζεηο ηεο δηνίθεζεο: είλαη νη θαζπζηεξήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία π.ρ. ε θαζπζηέξεζε ηεο έγθξηζεο ηεο άδεηαο. 4. Έκκεζν θόζηνο ζπκκόξθσζεο: ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 4.1 Κόζηνο πνπ πξνθύπηεη από ζπκκόξθσζε ζε νπζηώδεηο ππνρξεώζεηο (έμμεζο σπημαηοοικονομικό κόζηορ): φπσο είλαη ε αγνξά εμνπιηζκνχ ή ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 4.2 Κόζηνο πνπ πξνθύπηεη από ζπκκόξθσζε ζε ππνρξέσζε πιεξνθόξεζεο ηνπ δεκνζίνπ ή ηξίησλ (διοικηηικό κόζηορ): είλαη ην ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο ησλ ππνθεηκέλσλ κε ηε δηνίθεζε θαη κε ηξίηνπο. Σν δηνηθεηηθφ θφζηνο απφ ηε λνκνζεζία ρσξίδεηαη πεξαηηέξσ ζε: Κόζηνο ζπλήζνπο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο (Business as usual): ην νπνίν ζα επηβάξπλε ηελ επηρείξεζε αθφκα θαη αλ έπαπε λα ππάξρεη ε ξχζκηζε Γηνηθεηηθά βάξε / δηνηθεηηθόο θόξηνο / δηνηθεηηθή επηβάξπλζε (administrative burdens): ηα νπνία επηβαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε κέζσ ηεο χπαξμεο ηεο λνκνζεζίαο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 69

70 ην αθφινπζν ζρήκα παξνπζηάδνληαη ηεξαξρηθά ηα θφζηε ηα νπνία ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη κία επηρείξεζε απφ κηα ξχζκηζε (λνκνζεζία ή θαλνληζηηθή πξάμε). ρήκα 11: Σα θόζηε ησλ επηρεηξήζεσλ από ηε λνκνζεζία Πεγή: The International SCM Manual, ζει. 6-7 Βαζηθή δηάθξηζε ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξηνπνίεζε είλαη απηή κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δηνηθεηηθφ θφζηνο απνηειείηαη απφ δχν ζπληζηψζεο: ην δηνηθεηηθφ βάξνο (administrative burden) θαη ηε ζπλήζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (business as usual). Το μέπορ ηος διοικηηικού κόζηοςρ πος ενδιαθέπει ηόζο ηιρ εθνικέρ διοικήζειρ όζο και ηιρ επισειπήζειρ είναι ηο διοικηηικό βάπορ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ χπαξμε ηεο λνκνζεζίαο ή ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 70

71 3.4.2 Μέηξεζε δηνηθεηηθνύ θόζηνπο Ζ κέηξεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο, έρεη δχν δηαζηάζεηο: 1. ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ (ex ante) πνπ γίλεηαη γηα ηηο λέεο ξπζκίζεηο θαη 2. ηελ εθ ησλ πζηέξσλ (ex post) εθηίκεζε γηα ηηο ήδε πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο. Αλ θαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ εθηίκεζε ησλ δπλεηηθψλ επηπηψζεσλ κίαο ξχζκηζεο, δίλεη κία πιήξε εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ξχζκηζεο κέζσ ηεο Αλάιπζεο Καλνληζηηθψλ Δπηπηψζεσλ Regulatory Impact Assessment (RIA), πνιιέο θνξέο δηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα πξαγκαηηθά βάξε πνπ επηθέξεη ζηελ πξάμε ε ελ ιφγσ ξχζκηζε. Δπνκέλσο, ζπλεζίδεηαη ε εθ ησλ πζηέξσλ κέηξεζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ. Απηή ε κέηξεζε, απνηειεί κία πνιχ ζεκαληηθή ζπληζηψζα ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο γηα ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ. Ζ κεζνδνινγία γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ κέηξεζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Όκσο, ε επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή κέηξεζεο είλαη ην Σππνπνηεκέλν Μνληέιν Κφζηνπο. 3.5 Σππνπνηεκέλν Μνληέιν Κόζηνπο Σν Σππνπνηεκέλνπ Μνληέινπ Κφζηνπο αξρηθά αλαπηχρζεθε ζηελ Οιιαλδία αιιά πιένλ έρεη πηνζεηεζεί απφ πνιιέο ρψξεο ηφζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη απφ ηελ ίδηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. Βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Μνληέινπ Κφζηνπο είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη ε αλάπηπμε κεζνδνινγίαο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Σν ΣΜΚ κέζσ ηεο κέηξεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ, απνβιέπεη ζηελ παξνρή κεηξήζηκσλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία βαζίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη ε απινχζηεπζε Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 71

72 δηαδηθαζηψλ θαη ε αλάπιαζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. πλέπεηα απνηειεί ε δεκηνπξγία κηαο πην ιεηηνπξγηθήο θαη θηιηθήο λνκνζεζίαο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη πεξηζζφηεξν σθέιηκεο σο πξνο ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο, ηεο επηρείξεζεο θαη γεληθφηεξα ηεο θνηλσλίαο. Οη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο ρξήζεο ηνπ ΣΜΚ θαίλνληαη ζην αθφινπζν ζρήκα : Σν ΣΜΚ κεηξάεη Γηνηθεηηθέο Δπηβαξχλζεηο απφ ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο επηρεηξήζεηο Λήςε Οξζνινγηθψλ Απνθάζεσλ γηα ηελ Απινχζηεπζε Γηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο Μείσζεο ησλ Γηνηθεηηθψλ Δπηβαξχλζεσλ Ζ απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ βειηηψλεη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην Ζ βειηίσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ εληζρχεη ηελ επηρεηξεκαηηθφη εηα Ζ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφη εηαο βειηηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφη εηα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ρήκα 12: Σα νθέιε ηνπ ΣΜΚ Πεγή : Υξηζηόπνπινο, Δθαξκνγή ηππνπνηεκέλνπ κνληέινπ θόζηνπο ζηε ζύζηαζε θαη αδεηνδόηεζε Δ.Π.Δ. Σν ΣΜΚ έρεη πξνζδηνξίζεη κηα ζεηξά απφ κεζφδνπο θαη εξγαιεία (βι. Πίλαθα 1) κέζσ ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα απινπνηεζνχλ δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα κεηψζνπλ ηα δηνηθεηηθά βάξε. Σα ελ ιφγσ εξγαιεία δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κεκνλσκέλνη ηξφπνη απινχζηεπζεο αιιά πξέπεη λα εληαρζνχλ ζε πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ηελ κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ γηα λα απνδψζνπλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 72

73 Σξόπνη απινύζηεπζεο Δλέξγεηεο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνύλ Καηάξγεζε, κείσζε, ζπγρώλεπζε θαζώο θαη βειηίσζε ησλ ξπζκίζεσλ Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκκόξθσζεο Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη δηαζπλδεδεκέλε δηαθπβέξλεζε Αλάπηπμε ππεξεζηώλ θαη ιύζεσλ βαζηδόκελεο ζηηο 1. Καηάξγεζε νιφθιεξσλ ξπζκίζεσλ ( π.ρ. δηάθνξεο άδεηεο ) 2. Καηάξγεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πιεξνθφξεζεο απφ ηε ξχζκηζε 3. Απινπνίεζε ηεο νξνινγίαο ηεο ξχζκηζεο θαη κείσζε ηεο πεξηπινθφηεηαο ηεο 4. Δμαίξεζε νκάδσλ θαη ηνκέσλ απφ ηελ ππνρξέσζε (π.ρ. κηθξέο επηρεηξήζεηο) 5. πγρψλεπζε δεπηεξεχνπζαο λνκνζεζίαο θαη απαηηήζεσλ 6. Υξήζε ελαιιαθηηθψλ ηεο ξχζκηζεο (π.ρ. εζεινχζηνο Κψδηθαο Πξαθηηθήο) 1. Καηάξγεζε ησλ πεξηηηψλ εληχπσλ, επηζεσξήζεσλ θαη απαηηήζεσλ πιεξνθνξηψλ 2. Μείσζε ηεο ζπρλφηεηαο παξνρήο ησλ ππνρξεψζεσλ πιεξνθφξεζεο 3. Δλαξκφληζε ησλ ππνρξεψζεσλ πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ (π.ρ. κέζσ ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηα δηάθνξα ππνπξγεία) 4. Μείσζε ηνπ ρξφλνπ ζπκπιήξσζεο ησλ δηάθνξσλ εληχπσλ 5. Καζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ ησλ πεγψλ (π.ρ. ιηγφηεξε επηζεψξεζε ησλ κεξψλ κε θαζαξφ κεηξψνεπηζεψξεζε βαζηζκέλε ζηνλ θίλδπλν) 1. πιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ππεξεζίεο άιισλ θξαηψλ παξά απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 2. πιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ απεπζείαο απφ ηα ζπζηήκαηα ΣΠΔ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ 3. Γεκηνπξγία ππεξεζηψλ κίαο ζηάζεο γηα ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 1. Πξν δεκνζίεπζε ησλ δηαθφξσλ εληχπσλ 2. Γεκνζίεπζε δηάθνξσλ εληχπσλ θαη άιισλ απαηηήζεσλ πιεξνθφξεζεο ζην δηαδίθηπν Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 73

74 ΣΠΔ 3. Γεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ εληχπσλ ψζηε λα κελ απαηηνχληαη πεξηηηέο πιεξνθνξίεο 4. Γεκηνπξγία ππεξεζηψλ κίαο ζηάζεο ψζηε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα κπνξνχλ θάλνπλ ρξήζε θνηλψλ θπβεξλεηηθψλ δηθηπαθψλ ππιψλ 1. Αλάπηπμε θαιχηεξεο θαη πεξηζζφηεξν πξνζβάζηκεο Παξνρή θαιύηεξεο θαζνδήγεζεο θαη πιεξνθνξηώλ θαζνδήγεζεο 2. Γηαρσξηζκφο ησλ ππνρξεσηηθψλ απφ ηηο πξναηξεηηθέο απαηηήζεηο φζν αθνξά ηελ θαζνδήγεζε 3. Άκεζε δηαζεζηκφηεηα ξπζκίζεσλ (ελδερνκέλσο ζε κία θνηλή δηθηπαθή πχιε ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα) Πίλαθαο 1 : Οη ηξόπνη απινύζηεπζεο πνπ πξνηείλεη ην ΣΜΚ Πεγή: Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 74

75 3.5.1 Γηαδηθαζία κέηξεζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ θόζηνπο κε ην ΣΜΚ Ζ κέηξεζε κε ην Σππνπνηεκέλν Μνληέιν Κφζηνπο είλαη απιή θαη βαζίδεηαη ζηελ πνζνηηθή απνηίκεζε θάζε δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαησζεί γηα λα ππάξμεη ζπκκφξθσζε κε ηελ ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο. Βαζηθφ ζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ ΣΜΚ είλαη φηη παξέρεη κεγάιν αξηζκφ ιεπηνκεξεηαθψλ πιεξνθνξηψλ θηάλνληαο ζε επίπεδν δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζην νπνίν γίλεηαη θαη ε κέηξεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο. Σα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ ΣΜΚ είλαη: Τπνρξέσζε Πιεξνθόξεζεο : Τπνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηε λνκνζεζία θαη επηβάιιεη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη αλαθνξψλ απφ ηελ επηρείξεζε πξνο ην Γεκφζην ή πξνο ηξίηα κέξε. Χο παξαδείγκαηα πιεξνθνξηαθψλ ππνρξεψζεσλ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ε παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ε ππνβνιή αλαθνξψλ ζηε δηνίθεζε, αηηήζεηο γηα εμνπζηνδφηεζε, ε εγγξαθή ζε θάπνην κεηξψν θ.ιπ. Απαίηεζε Γεδνκέλσλ : Κάζε ζηνηρείν πιεξνθφξεζεο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηε ζπκκφξθσζε κε κηα Τ.Π. Χο παξαδείγκαηα απαηηήζεσλ δεδνκέλσλ, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ, παξαγσγήο θαη αγνξψλ, ηα ινγηζηηθά δεδνκέλα, ν θχθινο εξγαζηψλ θ.ιπ. Γηνηθεηηθή Γξαζηεξηόηεηα : Κάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζεί ε πιεξνθφξεζε γηα ηελ Α.Γ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 75

76 ρεκαηηθά ε κέηξεζε κε ην ΣΜΚ απνηππψλεηαη φπσο παξαθάησ: Δηθόλα 1: Η δηαδηθαζία κέηξεζεο κε ην ΣΜΚ Πεγή: administrativeburdens.gr Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 76

77 Σν χλνιν ησλ Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ αλά ξχζκηζε ή δηαδηθαζία ηζνχηαη κε ην χλνιν Κφζηνπο ησλ Τπνρξεψζεσλ Πιεξνθφξεζεο. Σν Κφζηνο θάζε Τπνρξέσζεο Πιεξνθφξεζεο ηζνχηαη κε ην χλνιν ηνπ θφζηνπο ησλ Γηνηθεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ, δειαδή Κ. Τ.Π. = Κ. Γ.Γ. Σν Κφζηνο θάζε Γηνηθεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν : Κ Γ.Γ = Σηκή (P) * Πνζφηεηα (Q) Ζ ηηκή (P) ηζνχηαη κε ην θφζηνο εξγαηνψξαο (Κ.Δ) πνιιαπιαζηαζκέλν κε ην ρξφλν (t) πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δηεθπεξαησζεί ε δξαζηεξηφηεηα. Σν θφζηνο εξγαηνψξαο δηαθξίλεηαη ζε δχν είδε : (α) ην εζσηεξηθφ θφζηνο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ην θφζηνο εξγαηνψξαο ελφο ππαιιήινπ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ίδηνπ ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ δηεθπεξαηψλεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ην κε-κηζζνινγηθφ θφζηνο (ρξήζε ππνδνκψλ, εηζθνξέο εξγνδνηψλ θ.η.ι.), ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζαλ πνζνζηφ (overhead) θαη (β) ην εμσηεξηθφ θφζηνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ σξηαία ακνηβή ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε πνπ δηεθπεξαηψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο δχν απηέο κνξθέο θφζηνπο πξνζηίζεηαη θαη ην θφζηνο απφθηεζεο πιηθψλ ηα νπνία πξννξίδνληαη κφλν γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο. Ζ Πνζόηεηα (Q) ηζνχηαη κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θαινχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ ζηελ ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο πνιιαπιαζηαζκέλν κε ηε ζπρλφηεηα ζπκκφξθσζεο (f) κε ηε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο (π.ρ. θάζε κήλα, θάζε εμάκελν θ.ιπ.) εληφο ηεο πεξηφδνπ βάζεο γηα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε κέηξεζε. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 77

78 3.6 Μείσζε Γηνηθεηηθνύ Βάξνπο Ζ κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ, φπσο πξναλαθέξζεθε αλσηέξσ, κεηψλεη ηηο αξλεηηθέο απνιήμεηο ηεο γξαθεηνθξαηίαο, απμάλεη ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ θαη κεηψλεη ηε δηαθζνξά. Γη απηνχο ηνπο ιφγνπο θάζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. έρεη δειψζεη εζληθνχο ζηφρνπο κείσζεο νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ ην θηιφδνμν πξφγξακκα δξάζεο ηεο Δπηηξνπήο φπνπ είλαη ε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Δ.Δ. θαηά 25%. Σν πξφγξακκα δξάζεο γηα ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο ζηελ Δ.Δ. εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ηνλ Μάξηην ηνπ 2007, ην νπνίν θαη θάιεζε ηα θξάηε κέιε «λα ζέζνπλ δηθνχο ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο ζπγθξίζηκεο θηινδνμίαο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο». Ηζρπξή ππνζηήξημε εμέθξαζε θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. έρνπλ επζπγξακκίζεη ηνλ εζληθφ ηνπο ζηφρν ζχκθσλα κε ην ζηφρν κείσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαηά 25%, πνπ έρεη ηεζεί ζε επίπεδν Δ.Δ. (βι. Πίλαθα 2). Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 78

79 Υώξεο ηόρνο (%) Έηνο Αθεηεξίαο Έηνο Οινθιήξσζεο Απζηξία -25% Βέιγην -25% Βνπιγαξία -20% Κύπξνο -20% Σζερία -20% Γαλία -25% Δζζνλία Φηλιαλδία -25% Γαιιία -25% Γεξκαλία -25% Διιάδα -25% Οπγγαξία -25% Ηξιαλδία -25% Ηηαιία -25% Λεηνλία -25% Ληζνπαλία -30% Λνπμεκβνύξγν -15% Μάιηα -15% Οιιαλδία -25% Πνισλία -25% Πνξηνγαιία -25% Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 79

80 Ρνπκαλία -25% ινβαθία -25% ινβελία -25% Ηζπαλία -30% νπεδία -25% Ζ. Βαζίιεην -25% Πίλαθαο 2 : Οη εζληθνί ζηόρνη κείσζεο δηνηθεηηθνύ βάξνπο Πεγή: COM (2009)544, Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the EU Sectoral Reduction Plans and 2009 Actions, ANNEX, p. 108 Απφ ηελ κέηξεζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία ζηνπο 13 ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρεη ζέζεη ε Δ.Δ., εθηηκάηαη πσο ηα δηνηθεηηθά βάξε αλέξρνληαη ζηα δηο επξψ (βι. Πίλαθα 3). Απφ ηνπο 13 ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην πξφγξακκα δξάζεο, ε θνξνινγία, ηα ηεισλεία θαη ην εηαηξηθφ δίθαην παξνπζηάδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο κείσζεο, δηφηη αληηπξνζσπεχνπλ αληίζηνηρα πεξίπνπ ην 60% θαη ην 20% ησλ ζπλνιηθψλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ. Ζ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε γεσξγία θαη νη γεσξγηθέο επηδνηήζεηο θαη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ αθνινπζνχλ ζηνλ θαηάινγν, θαζψο θαζέλαο απφ ηνπο ηνκείο απηνχο αληηπξνζσπεχεη δηνηθεηηθφ βάξνο πνπ αλέξρεηαη απφ 3 έσο 5,7 δηο επξψ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 80

81 Σνκείο Πνιηηηθήο Γηνηθεηηθό Βάξνο (ζε ) Σνκεαθή Μείσζε (ζε ) Μείσζε σο % ηνπ βάξνπο Δηαηξηθφ Γίθαην % Φαξκαθεπηηθή Ννκνζεζία % Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ / Δξγαζηαθέο ρέζεηο Φνξνινγηθφ Γίθαην (ΦΠΑ) / Σεισλεία % % ηαηηζηηθέο % Γεσξγία θαη Γεσξγηθέο Δπηδνηήζεηο % Αζθάιεηα ηξνθίκσλ % Μεηαθνξέο % Αιηεία Υξεκαηνπηζησηηθέο Τπεξεζίεο % Πεξηβάιινλ % Πνιηηηθή ζπλνρήο % Γεκφζηεο ζπκβάζεηο % ύλνιν % Πίλαθαο 3 : Σα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ δηνηθεηηθνύ βάξνπο ζηελ Δ.Δ. Πεγή: COM (2009), Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the EU Sectoral Reduction Plans and 2009 Actions,544, p. 5 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 81

82 3.6.1 Δζληθό πξόγξακκα δξάζεο κείσζεο δηνηθεηηθνύ βάξνπο Ζ ρακειή θαηάηαμε ζηηο εθζέζεηο Γηεζλνχο Αληαγσληζηηθφηεηαο (ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο έθζεζεο γηα ηελ Παγθφζκηα Αληαγσληζηηθφηεηα , ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 71 ε ζέζε ζε ζχλνιν 133 ρσξψλ φζν αλαθνξά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ) πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο πξνζέιθπζεο πεξαηηέξσ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Δίλαη επνκέλσο πξνθαλήο ε αλάγθε γηα ελδπλάκσζε ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα, ψζηε ηα βάξε πνπ πθίζηαληαη νη επηρεηξήζεηο απφ ηε λνκνζεζία λα κελ απνηεινχλ κεγάιν εκπφδην ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηε δηεζλή επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Ζ Διιάδα απφ ην 2007, ζπκκεηέρεη ζην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Μείσζεο Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Οθείιεη λα ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί γηα ηε κέηξεζε θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ κέρξη ην Σα δεδνκέλα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο πξνζπάζεηαο κέηξεζεο θαη κείσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ. Ζ Διιάδα, γηα ηελ νπνία ηα δηνηθεηηθά βάξε έρεη ππνινγηζηεί πσο απνηεινχλ ην 6,8% ηνπ εζληθνχ Α.Δ.Π. (δειαδή ππεξβαίλεη ηα 17 δηο επξψ εηεζίσο θαη καδί ηελ Οπγγαξία είλαη νη ρψξεο κε ην πςειφηεξν δηνηθεηηθφ βάξνο ζηελ Δ.Δ.), έρεη ζέζεη έλαλ αληίζηνηρν εζληθφ ζηφρν κείσζεο 25% κέρξη ην Δθηηκάηαη φηη γηα ηελ Διιάδα κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 25% αλακέλεηαη λα επηθέξεη κηα αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 2,4% ε νπνία είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζρεδφλ ε δηπιάζηα απφ ηνλ αλακελφκελν κέζν φξν ηεο Δ.Δ. ησλ 25, ε νπνία αλακέλεηαη λα είλαη 1,3%. Σν πξφγξακκα γηα ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πινπνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Με ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 82

83 ιφγσ πξνγξάκκαηνο ζεσξείηαη εθηθηφο ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ απινχζηεπζε ψζηε λα ζηακαηήζεη ε αληηκεηψπηζε ηεο δηνηθεηηθήο πεξηπινθφηεηαο λα είλαη ζπκπησκαηηθή. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο κείσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ δηαξζξψλεηαη ζε πέληε ελφηεηεο. ην πιαίζην θάζε ελφηεηαο εληάζζνληαη κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο. Οη ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: Ζ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Σππνπνηεκέλν Μνληέιν Κόζηνπο Θεζκηθή θαη νξγαλσηηθή αλάπηπμε Γηαβνύιεπζε Δπηκόξθσζε θαη θαηάξηηζε Δπηθνηλσλία θαη δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν ζηφρνο κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο, εμεηδηθεχηεθε πξφζθαηα ζην Νόκν 3845/2010 «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο δψλεο ηνπ Δπξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν» (Παξάξηεκα IV «Διιάδα: Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο», εκείν 6, πεξίπησζε ii) φπνπ πξνβιέπεηαη φηη κέρξη ην 3ν ηξίκελν ηνπ 2011 «Ζ Κπβέξλεζε ζα δηαζθαιίζεη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο αηδέληαο γηα ηελ Καιχηεξε Ννκνζέηεζε ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαηά 20% ζε ζχγθξηζε κε ην 2008 θαη ζα θαηαζέζεη έθζεζε ζηελ Δ. Δπηηξνπή». Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 83

84 3.6.2 Μείσζε δηνηθεηηθνύ βάξνπο θαη ΔΠΑ Δπίζεο, ε κέηξεζε θαη ε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε ». πγθεθξηκέλα, είλαη πξνηεξαηφηεηα ηεο θαηεγνξίαο πξάμεσλ «Γξάζεηο απινχζηεπζεο δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο». Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη εληάζζεηαη ζην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ). Ζ κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαηά 25% κέρξη ην 2013 απνηειεί δηαξζξσηηθφ δείθηε ηνπ ΔΠΑ. Ο εζληθφο ζηφρνο, κεηαθέξζεθε απφ ην 2012 ζην 2013 γηα λα ηαπηίδεηαη κε ηε ιήμε ηεο Σέηαξηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ. Μηα πξψηε πηινηηθή κέηξεζε έιαβε ρψξα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2009 θαη απνηειεί κηα πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ΣΜΚ, κε ζηφρν κηα πξψηε εθηίκεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ βαξψλ κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπεο νη επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο, λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο πνπ ζέηνπλ νη λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. Ζ κέηξεζε δηεμήρζε ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ (ΔΤΔΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο απφ κία Οκάδα Μέηξεζεο απνηεινχκελε απφ δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ζηειέρε νξγαλψζεσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαζψο θαη ζηειέρε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. ε νπνία είρε θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 84

85 Σα αθφινπζα: πεδία πνιηηηθήο, ησλ νπνίσλ ηα δηνηθεηηθά βάξε κεηξήζεθαλ είλαη ηα o Εηαιπικό Δίκαιο o Πολιηική Σςνοσήρ o Επγαζιακέρ Σσέζειρ o Αγποηικέρ Επιδοηήζειρ o ΦΠΑ o Αλιεία o Μεηαθοπέρ o Δημόζιερ Ππομήθειερ ε απηή ηε κέηξεζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ, γηα θάζε πεδίν πνιηηηθήο, ζπκπεξηιήθζεθαλ νη ξπζκίζεηο νη νπνίεο εθηηκήζεθε, φηη είλαη νη πιένλ επηβαξπληηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη δελ κεηξήζεθαλ ππνρξεψζεηο νη νπνίεο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο ή θαζφινπ επηπηψζεηο. εκεηψλεηαη πσο ηα ελ ιφγσ δηνηθεηηθά βάξε επηβαξχλνπλ ακθφηεξα ηηο ππεξεζίεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο, ην ζπλνιηθφ δηνηθεηηθφ θφζηνο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο επηβαξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο ζηνπο αλσηέξσ ηνκείο πνιηηηθήο, ,6 εθαη. εηεζίσο (βι. Πίλαθα 4). Σν θφζηνο απηφ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα πςειφ ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Διιάδα σο ην 2012, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα πξέπεη λα εμνηθνλνκήζεη θάζε έηνο απφ ηελ πάηαμε ηεο γξαθεηνθξαηίαο γχξσ ζηα 5,5 δηο επξψ. Ζ πξνζπάζεηα επνκέλσο γηα ηελ κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο πνπ πθίζηαληαη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα είλαη κεγάιε. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 85

86 Πεδίν Πνιηηηθήο Γηνηθεηηθό Κόζηνο ( ζε ) Δηαηξηθφ Γίθαην Δξγαζηαθέο ρέζεηο , 91 Πνιηηηθή πλνρήο Αγξνηηθέο Δπηδνηήζεηο , 27 ΦΠΑ Αιηεία Μεηαθνξέο Γεκφζηεο πξνκήζεηεο ,4 ύλνιν ,6 Πίλαθαο 4 : Σα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο κέηξεζεο δηνηθεηηθνύ θόζηνπο ζηελ Διιάδα Πεγή: Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Μεξηθή Μέηξεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Κόζηνπο ζε 8 Σνκείο Πνιηηηθήο κε ην Δπξσπατθό Σππνπνηεκέλν Μνληέιν Κόζηνπο (http://www.gspa.gr/% %29/documents/κεξηθή%20κέηξεζε%2 0δηνηθεηηθνύ%20θόζηνπο.pdf) πλνςίδνληαο, ζ έλα ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαη κεζνχζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε. Ζ απινχζηεπζε ησλ ξπζκίζεσλ σο κέζν κείσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γεληθφηεξα. Χο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηε κείσζε ησλ ελ ιφγσ βαξψλ είλαη σζηφζν, ε δέζκεπζε ηεο Πνιηηείαο θαη ε αθηέξσζε πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 86

87 ΜΔΡΟ Β ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΜΔΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΜΔΗΧΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΒΑΡΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β.4 Γήκνο Καιακάηαο Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 87

88 4.1 Υαξαθηεξηζηηθά Γήκνπ Ζ Καιακάηα, παιαηφηεξα Καιάκαη, είλαη πφιε ηεο λνηηνδπηηθήο Πεινπνλλήζνπ, πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ Μεζζελίαο θαη ιηκάλη ηεο λφηηαο επεηξσηηθήο Διιάδαο. Ζ πφιε είλαη θηηζκέλε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Καιάζη (παξπθή ηνπ Σαυγέηνπ), ζηελ θαξδηά ηνπ Μεζζεληαθνχ θφιπνπ. Απέρεη 242 ρηιηφκεηξα απφ ηελ Αζήλα θαη 715 απφ ηε Θεζζαινλίθε. Δίλαη ε δεχηεξε πιεζπζκηαθά κεγαιχηεξε πφιε ηεο Πεινπνλλήζνπ, κεηά ηελ Πάηξα θαη αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. χκθσλα κε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, ν Γήκνο Καιακάηαο απνηειείηαη απφ ηε ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ δήκσλ Άξηνο, Αξθαξψλ, Θνπξίαο θαη Καιακάηαο. Ζ έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ είλαη η.ρικ. θαη ν πιεζπζκφο ηνπ θάηνηθνη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ Έδξα ηνπ Γήκνπ έρεη νξηζηεί ε Καιακάηα. 4.2 Οξγαληζκόο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ν νπνίνο αθφκα βξίζθεηαη ζε ζηάδην ζχληαμεο απφ ηνλ Αληηδήκαξρν Γηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Αλαδηνξγάλσζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ. Οη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ νξγαληθέο κνλάδεο: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΡΧΓΖ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 88

89 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Αιηείαο Κηεληαηξηθήο) ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ε απηφ ην ζεκείν είλαη άμην λα ζεκεησζεί πσο ε ζχληαμε ηνπ Δζσηεξηθνχ Οξγαληζκνχ έρεη θαζπζηεξήζεη ιφγσ ηεο αλακνλήο ηνπ Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ πνπ αλακέλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε. Αλ θαη νη Γηεπζπληέο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα άηππν νξγαλφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζήο ηνπο, αθφκα δελ έρνπλ πξνβεί ζε νιηθή θαηαγξαθή ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ ππέζηε ιφγσ ηεο ζπλέλσζεο δήκσλ. Αθνινπζεί ε δηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ Καιιηθξάηε. Ο Γήκνο Καιακάηαο απνηειείην απφ 595 ππαιιήινπο θαη ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν έρνπλ πξνζηεζεί άιια 95 άηνκα Τακτικζσ κζςεισ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 0 Διοικθτικό προςωπικό Σεχνικό προςωπικό Γεοπωνικό προςωπικό Γξάθεκα 6: Οη ηαθηηθέο ζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 89

90 Τακτικζσ κζςεισ Διοικθτικό προςωπικό 29 Σεχνικό προςωπικό 2 Τγειονομικό προςωπικό 5 Γεοπωνικό προςωπικό ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΕ Γξάθεκα 7: Οη ηαθηηθέο ζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο ΣΔ Τακτικζσ κζςεισ Διοικθτικό προςωπικό Σεχνικό προςωπικό ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Γξάθεκα 8: Οη ηαθηηθέο ζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ Τακτικζσ κζςεισ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Διοικθτικό προςωπικό Σεχνικό προςωπικό Γξάθεκα 9: Οη ηαθηηθέο ζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 90

91 Προςωποπαγείσ Θζςεισ Δθμοςίου Δικαίου ΠΕ ΣΕ ΔΕ 57 ΤΕ Γξάθεκα 10: Οη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Προςωποπαγείσ Θζςεισ Ιδιωτικοφ Δικαίου ΠΕ ΣΕ ΔΕ ΤΕ Γξάθεκα 11:Οη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Δχινγν ζπκπέξαζκα βάζεη ησλ αλσηέξσ γξαθεκάησλ είλαη φηη, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ πζηεξεί παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, 86 άηνκα είλαη θαηεγνξίαο ΠΔ, 75 άηνκα ΣΔ, 294 άηνκα ΓΔ θαη 140 άηνκα ΤΔ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 91

92 4.3 Σκήκα Πξνζσπηθνύ θαη Μηζζνδνζίαο Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ & Μηζζνδνζίαο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο, είλαη νη εμήο: Σ νκέαο Γηαδηθαζηψλ θαη Μεηξψσλ Πξνζσπηθνχ Δηζεγείηαη θαη ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ, ζην πιαίζην πάληνηε ησλ γεληθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηεο Πνιηηείαο. Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε θαη ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ (πρ. ζέκαηα κηζζνινγηθά, σξαξίνπ, αδεηψλ, αζζελεηψλ, ππεξσξηψλ, απνιχζεσλ, δηεθδηθήζεσλ θ.ιπ.). Αζρνιείηαη κε ηε κειέηε θαη εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ θαη ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα θαη νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. Σεξεί ηα Μεηξψα ηνπ Πξνζσπηθνχ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ζε αηνκηθνχο θαθέινπο ηα ζηνηρεία ηεο αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο, νη θάζε είδνπο κεηαβνιέο ζηελ εξγαζηαθή ηνπ δσή (πξνζιήςεηο, απνιχζεηο, αιιαγέο ζέζεσλ εξγαζίαο, ακνηβέο, άδεηεο, απνπζίεο, αμηνινγήζεηο, πεηζαξρηθέο πνηλέο, ηε ρνξήγεζε κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ θαη ρξνλνεπηδνκάησλ θ.ιπ.) θαη ηα πξνζφληα ηνπ. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γήκν θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. πληάζζεη ηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 318/1992. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 92

93 ρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη βειηηψζεηο θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (ηήξεζε σξαξίνπ, έγθξηζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξηψλ θ.ιπ.). Μεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ησλ εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ. Δλεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ γηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο. Δθδίδεη θάζε είδνπο βεβαηψζεηο πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζην Γήκν. Διέγρεη ηα δειηία παξνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπηκειείηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε απφ ηνπο λενδηνξηζκέλνπο ηνπ εηδηθνχ ζεκηλαξίνπ εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο. Δθδίδεη ηηο πξνθεξχμεηο γηα πξφζιεςε κφληκνπ θαη επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ. πληάζζεη ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο πξνζσπηθνχ. Δπηκειείηαη ηεο ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ απνλνκή ηεο ζχληαμεο ζηνπο ππαιιήινπο. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ θαη Μηζζνδνζίαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκα πνπ βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα III. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 93

94 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β.5 Αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ & Γηνηθεηηθό βάξνο Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 94

95 ε απηφ ην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα κέζα θαη νη κέζνδνη αλάπηπμεο ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο φπσο θαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηε κέηξεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο. Σα αθφινπζα ζηνηρεία, ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηεο Γηεπζχληξηαο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ θαο Αζαλαζίαο Ηληδέ θαη χζηεξα απφ πξνζσπηθή έξεπλα ζηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο Γήκνπο. 5.1 Δπηινγή θαη πξόζιεςε δεκνηηθώλ ππαιιήισλ Όπσο φινη νη Γήκνη ηεο Διιάδαο, έηζη θαη ν Γήκνο Καιακάηαο επηιέγεη θαη πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ βάζεη ησλ φζσλ νξίδνληαη ζην Ν.2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» θαη ησλ φζσλ ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην Ν.3812/09 «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο» Δπηινγή πξνζσπηθνύ Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ δηελεξγείηαη είηε απφ ην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ, είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ΑΔΠ. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε ζπκβαίλεη φηαλ ε επηινγή αθνξά θάιπςε κε δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ μεθηλά απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο. πγθεθξηκέλα, ε πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζαξάληα (40) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ γξαπηνχ δηαγσληζκνχ θαη ζε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζε πιήξσζε ζέζεσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ε δεκνζίεπζε ιακβάλεη ρψξα δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 95

96 Ζ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. o Πξψηνλ, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ γξαπηνύ δηαγσληζκνύ φπνπ επηιέγεηαη ην πξνζσπηθφ Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, δηνηθεηηθψλ θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ, κεηαθξαζηέο, δαθηπινγξάθνη ζηελνγξάθνη, θ.ιπ. (άξζξν 15 ηνπ Ν.2190/1994). o Γεχηεξνλ, κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο φπνπ θαιχπηνληαη ζέζεηο πξνζσπηθνχ Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο, Γεπηεξνβάζκηαο θαη Τπνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη γξαπηφο δηαγσληζκφο (π.ρ. ππνςήθηνη κε πηπρίν ή δίπισκα πνιηηηθνχ κεραληθνχ, γεσπφλνπ, ςπρνιφγνπ, θ.ιπ.). Ζ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ γηα θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα επηινγήο: α) ηίηινη ζπνπδψλ (δηδαθηνξηθφ, κεηαπηπρηαθφ, βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, θ.ιπ.), β) εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο ζέζεο, γ) γλψζε μέλεο γιψζζαο, δ) πηζηνπνηεηηθφ επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ ή ζεκηλαξίσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο, ε) εληνπηφηεηα θαη ζη) αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ απφ ην ΑΔΠ κε ζπκπιήξσζε εηδηθήο γξαπηήο δνθηκαζίαο (test), αλεμάξηεηα απφ ηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε. Αληίζεηα, ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ γηα θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα επηινγήο: α) αξηζκφο ηέθλσλ, β) ρξφλνο αλεξγίαο, γ) ρξφλνο εκπεηξίαο, δ) ειηθία θαη ε) εληνπηφηεηα. o Σξίηνλ, κε επηινγή από επηηξνπή φηαλ πξφθεηηαη γηα εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη ππαιιήινπο επί ζεηεία. Ζ επηινγή γίλεηαη κε ζπλεθηίκεζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 96

97 5.1.2 Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ Αθνχ, επηιεγνχλ νη ππνςήθηνη, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο ηνπο. Πην αλαιπηηθά, ε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ έρεη σο εμήο: 1) Αλαθνηλψλνληαη νη πίλαθεο κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, 2) Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ έλζηαζε κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο, 3) Γηα ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη παξάβνιν είθνζη πέληε (25) επξψ ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ζε δεκφζην ηακείν, 4) Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ απφ ην ΑΔΠ, νξηζηηθνπνηνχληαη νη πίλαθεο θαη θαηαξηίδνληαη νη πίλαθεο δηνξηζηέσλ, νη νπνίνη θαη δεκνζηεχνληαη ζην Σεχρνο Πξνθεξχμεσλ ΑΔΠ, 5) Όζνη πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ θαινχληαη απφ ηνπο νηθείνπο θνξείο λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, 6) Δθδίδεηαη απφ ηνπο νηθείνπο θνξείο ε αηνκηθή πξάμε δηνξηζκνχ ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο (γηα ζέζεηο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ θαη ΝΠΓΓ) θαη ηέινο 7) Κνηλνπνηείηαη ε απφθαζε δηνξηζκνχ ζηνλ ελδηαθεξφκελν ν νπνίνο θαιείηαη λα αλαιάβεη ππεξεζία ζε νξηζκέλε πξνζεζκία Πεξηνξηζκόο πξνζιήςεσλ χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3833/2010 πξνβιέπεηαη φηη «Απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ θαη κέρξη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2013, ν αξηζκφο ησλ εηήζησλ πξνζιήςεσλ θαη δηνξηζκψλ ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3812/2009 (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη Γήκνη), δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ζπλνιηθά απφ ην ιφγν έλα πξνο πέληε (κία πξφζιεςε αλά πέληε απνρσξήζεηο), ζην ζχλνιν ησλ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 97

98 θνξέσλ. Οη απνρσξήζεηο ππνινγίδνληαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο απηνχ.». Καηφπηλ ηνλ πξναλαθεξνκέλσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πηζηή εθαξκνγή ηνπ ιφγνπ έλα πξνο πέληε, νη πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζην Γήκν Καιακάηαο έρνπλ πεξηνξηζηεί αλ φρη έρνπλ δηαθνπεί νινθιεξσηηθά. Κάηη ηέηνην δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο έρεη ζηξαθεί ζηε ιχζε ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ψζηε λα θαιχςεη έθηαθηεο αιιά θαη πάγηεο αλάγθεο. Απόπποια αςηού είναι όηι ηο ςπάπσον πποζωπικό ηος Δήμος επιβαπύνεηαι με ηην άζκηζη πολλαπλών απμοδιοηήηων και η ανάπηςξή ηος επιβπαδύνεηαι. 5.2 Δθπαίδεπζε δεκνηηθώλ ππαιιήισλ ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηαλχνπκε, ε επαξθήο θαη ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ εθπαίδεπζε παξέρεη ζηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζην γεληθεπκέλν αίηεκα γηα απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ θαζψο θαη γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ην Γήκν. ην πιαίζην απηφ, ε εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ δεκνηψλ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 98

99 5.2.1 Καηεγνξίεο εθπαίδεπζεο Ζ εθπαίδεπζε ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ ζηεξίδεηαη ζηνπο εμήο λφκνπο, α) N.1388/83, β) N.1943/91, γ) N.2527/97, δ) N.2738/99, ε) N.2683/99 θαη ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή ηεο εηζφδνπ ηνπο ζην δεκφζην θαη ζπλερίδεηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ζε απηφ. ην Γήκν Καιακάηαο εθαξκφδνληαη θαη νη δχν κέζνδνη εθπαίδεπζεο, δειαδή εθηφο θαη εληφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο κε ηα εμήο κέζα (βι. ρήκα 13): Δθπαίδεπζε κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο Δθπαίδεπζε κέζσ θαζνδήγεζεο πκκεηνρή ζε επηηξνπέο Δθπαίδεπζε έμσ απφ ην ρψξν εξγαζίαο Πξνεηζαγσγηθή εθπαίδεπζε Δηζαγσγηθή εθπαίδεπζε Δπηκφξθσζε Πξναγσγηθή εθπαίδεπζε Μεηεθπαίδεπζε Μεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ρήκα 13 : Οη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 99

100 A) Δθπαίδεπζε έμσ από ην ρώξν εξγαζίαο: Πξνεηζαγσγηθή εθπαίδεπζε Παξέρεηαη απφ ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α) πξψελ Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ..Σ.Α) θαη απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ηδηψηεο αιιά θαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηε δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα θαη επηζπκνχλ λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζην δεκφζην (άξζξν 14 ηνπ Ν.1388/83 θαη άξζξν 12 ηνπ Ν.2527/97). Δηζαγσγηθή εθπαίδεπζε Δίλαη ππνρξεσηηθή θαη γίλεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ νθηακήλνπ απφ ην δηνξηζκφ φισλ ησλ ππαιιήισλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α., πιελ ησλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ΤΔ. Ζ αξκνδηφηεηα εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην Πεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο (Π.ΗΝ.ΔΠ.) θαη δε ζρεηίδεηαη κε νπνηαδήπνηε άιιε εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ νηθεία ππεξεζία (άξζξν 33 ηνπ Ν.1943/91, άξζξν 13 ηνπ Ν.2527/97, άξζξν 19 ηνπ Ν.2738/99 θαη άξζξν 47 ηνπ Ν.2683/99). Δπηκόξθσζε Πξαγκαηνπνηείηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ κε επζχλε ησλ κνλάδσλ εθπαίδεπζεο ησλ Τπνπξγείσλ ή ηνπ Π.ΗΝ.ΔΠ. (άξζξν 34 ηνπ Ν.1943/91 θαη άξζξν 47 ηνπ Ν.2683/99). Πξναγσγηθή εθπαίδεπζε Αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ θαη ΣΔ ηνπ Γήκνπ. ηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ πξναγσγηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε αλάπηπμε γλψζεσλ δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δεμηνηήησλ αληαπνθξηλφκελσλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζηα πξνγξάκκαηα απηά ζπκκεηέρνπλ ππάιιεινη Α βαζκνχ πνπ έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα ηκεκαηάξρε επί ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ ή ππνςήθηνη γηα πξντζηάκελνη δηεχζπλζεο, κεηά απφ επηηπρία ζε Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 100

101 εηδηθφ εηζαγσγηθφ δηαγσληζκφ. Ζ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αλήθεη ζην Π.ΗΝ.ΔΠ. (άξζξν 15 ηνπ Ν.2527/97). Μεηεθπαίδεπζε Αθνξά ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηξία (3) ρξφληα ππεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ θαη ζηνρεχεη ζηε δηεχξπλζε ησλ επηζηεκνληθψλ ή ηερληθψλ γλψζεσλ ηνπο ή ζηελ εηδίθεπζή ηνπο ζε ζχγρξνλεο ηερληθέο δηνίθεζεο θαη ηερλνινγίαο. Γίλεηαη ζε Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ζην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο ή ζε άιινπο θαηάιιεινπο θνξείο ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο κε δηάξθεηα κηθξφηεξε ηνπ έηνπο, νη ππάιιεινη δελ πξέπεη λα έρνπλ ππεξβεί ην 55 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο (άξζξν 37 ηνπ Ν.1943/91 θαη άξζξν 47 ηνπ Ν.2683/99). Μεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε Αθνξά ππαιιήινπο κε ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία, θαηεγνξίαο ΠΔ θαη ΣΔ, ειηθίαο κέρξη 50 εηψλ. Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη ζε ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο κε ζηφρν ηε ιήςε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζπλαθνχο κε ηα αληηθείκελα ηνπ ππνπξγείνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. ζην νπνίν ν ππάιιεινο αλήθεη νξγαληθά (άξζξν 38 ηνπ Ν.1943/91 θαη άξζξν 47 ηνπ Ν.2683/99). εκεηψλεηαη πψο αλ θαη νη δεκνηηθνί ππάιιεινη ζην Γήκν Καιακάηαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε φια ηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, ηειηθά αξθνχληαη κφλν ζηελ ππνρξεσηηθή εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε ε νπνία δηαξθεί δχν κήλεο θαη νξηζκέλνη απφ απηνχο ζπκκεηέρνπλ πεξηζηαζηαθά θαη κφλν ζε νξηζκέλα ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλεη ην Π.ΗΝ.ΔΠ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 101

102 B) Δθπαίδεπζε εληόο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο: Δθπαίδεπζε κέζσ θαζνδήγεζεο Απνηειεί κία άηππε κνξθή εθπαίδεπζεο θαη θαζνδήγεζεο ε νπνία ιακβάλεη ρψξα θαζ φιε ηε δηάξθεηα εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ. Παξέρεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ αληίζηνηρνπ Σκήκαηνο ή ηνλ πξντζηάκελν ηεο αληίζηνηρεο Γηεχζπλζεο πξνο ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. Αλαθέξεηαη θπξίσο, ζηε δηεπθξίλεζε θαη ηε παξνρή θάζε είδνπο βνήζεηαο θαη θαζνδήγεζεο γηα ππεξεζηαθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο ππαιιήινπο. πκκεηνρή ζε επηηξνπέο Οη δεκνηηθνί ππάιιεινη αλάινγα κε ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ θαηέρνπλ θαη ηε ζέζε πνπ έρνπλ εληφο ηεο ππεξεζίαο ηνπο, δχλαηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε επηηξνπέο κέζσ ησλ νπνίσλ ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο ζπλαδέιθνπο αληαιιάζνληαο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο. 5.3 Αμηνιόγεζε δεκνηηθώλ ππαιιήισλ Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζπζηεκάησλ αμηνιόγεζεο Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο κε ην δηάηαγκα ηεο 30εο Απγνχζηνπ 1833 "πεξί εηζαγσγήο ησλ βηβιίσλ πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεηψλ". ηε ζπλέρεηα ην 1967 ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο θαζηεξψζεθε ε ζχληαμε έθζεζεο αμηνιφγεζεο. Απφ εθείλε ηελ πεξίνδν έσο θαη ζήκεξα, ηξία είλαη ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Σν πξψην ζεζπίζηεθε κε ην ΠΓ 906/1975, ην δεχηεξν κε ην ΠΓ 581/1984 θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ν.1400/1983 θαη ην ηειεπηαίν είλαη ην ΠΓ 318/1992 ην νπνίν ηζρχεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο δήκνπο κέρξη θαη ζήκεξα. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 102

103 5.3.2 Έθζεζε αμηνιόγεζεο Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δήκνπ, γίλεηαη κε ηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ ακεξφιεπηε ζηάζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ θάζε ππαιιήινπ θαη ηα θαζήθνληα πνπ αζθεί ζηελ εξγαζία ηνπ. Αλ θαη ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη είλαη αληηθεηκεληθά, ζηελ πξάμε, ε ζπκπιήξσζε έθζεζεο αμηνιφγεζεο ζεσξείηαη κία «ππνθεηκεληθή κέζνδν», αθνχ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν πξνο ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. Σα έληππα αμηνιφγεζεο δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο ηχπνπο: i. Α έληππν : πξννξηζκέλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξντζηακέλσλ δηεπζχλζεσλ, ηκεκάησλ θαη γξαθείσλ ή ελδηάκεζνπ ή αληίζηνηρνπ επηπέδνπ νξγαληθψλ κνλάδσλ, ii. Β έληππν : αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ππαιιήισλ θαηεγνξηψλ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ), Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ), iii. Γ έληππν : γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Καηεγνξίαο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ) θαη ην iv. Γ έληππν : γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ εθηφο ησλ ΤΔ, φηαλ αμηνινγεηέο είλαη επηζεσξεηέο. Σνλ Ηαλνπάξην θάζε έηνπο, ζπληάζζνληαη νη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο γηα ηνπο ππαιιήινπο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πιελ ησλ ππαιιήισλ ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ γηα ηνπο νπνίνπο ζπληάζζνληαη θάζε δχν ρξφληα. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ αμηνιφγεζεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε αμηνινγνχκελν θαη πξέπεη λα γίλεηαη ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηαλνπαξίνπ. Σελ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηνχλ δχν πξντζηάκελνη αλάινγα κε ηε ζέζεη πνπ θαηέρεη ν αμηνινγνχκελνο ζηελ ηεξαξρία ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο, δειαδή ν άκεζνο πξντζηάκελνο ηνπ θαη ν ακέζσο αλψηεξνο πξντζηάκελνο, φηαλ ππάξρεη. Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Γήκνπ γίλεηαη κε ζπκπιήξσζε Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 103

104 έθζεζεο απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ. Έλα θαηλνηνκηθφ ζηνηρείν απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ελ αληηζέζεη ησλ παιαηνηέξσλ, είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε αμηνινγνχκελνπ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη κέζσ ηεο απηναμηνιφγεζεο ησλ νπζηαζηηθψλ ηνπ πξνζφλησλ θαη ηεο βαζκνιφγεζήο ηνπο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε απηναμηνιφγεζε απνζθνπεί ζην λα γλσξίδεη ν ίδηνο ν αμηνινγεηήο ηελ εηθφλα πνπ έρεη ν ίδηνο ν αμηνινγνχκελνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη αλ ρξεηάδεηαη λα ηνλ θαιεί ζε ζπλέληεπμε. πγθεθξηκέλα ν απηναμηνινγνχκελνο ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ, ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη κεηεθπαίδεπζεο ηνπ, πεξηγξάθεη ην έξγν ηνπ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επέηπρε φπσο ηπρφλ κειέηεο, άξζξα θαη πξνηάζεηο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη ηπρφλ βξαβεχζεηο πνπ έρεη ιάβεη. Μεηά απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αμηνινγεηή, αθνινπζνχλ 16 θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ α αμηνινγεηή θαη θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο νκάδεο : α) γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, β) δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, γ) ελδηαθέξνλ θαη δεκηνπξγηθφηεηα, δ) ππεξεζηαθέο ζρέζεηο θαη ζπκπεξηθνξά, ε) απνηειεζκαηηθφηεηα. Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, ν α αμηνινγεηήο αλαθέξεη ζην έληππν εμαηξεηηθέο επηδφζεηο πνπ ηπρφλ επέδεημε ν αμηνινγνχκελνο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ε έθζεζε αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη κέηξα βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηνπ ππαιιήινπ. Ο α αμηνινγεηήο βαζκνινγεί φια ηα επηκέξνπο θξηηήξηα κε θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 10. ε πεξίπησζε βαζκνινγίαο 9 ή 10 ή 4 θαη θάησ, απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία βάζεη πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ. Ο β αμηνινγεηήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ βαζκνινγεί ηνλ ππάιιειν αλά νκάδα θξηηεξίσλ θαη φρη ζε θάζε θξηηήξην ρσξηζηά θαη κπνξεί λα δηαηππψζεη παξαηεξήζεηο ηεθκεξηψλνληαο ηε βαζκνινγία ηνπ. Ο ηειηθφο βαζκφο είλαη απνηέιεζκα ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο βαζκνινγίαο ηνπ α θαη β αμηνινγεηή θαζψο θαη ηνπ επηζεσξεηή (ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο). Πξηλ απφ ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλέληεπμε ηνπ αμηνινγνχκελνπ, είηε κε πξσηνβνπιία ηνπ ίδηνπ είηε κεηά απφ θιήζε ηνπ αμηνινγεηή. Ζ ζπλέληεπμε απνζθνπεί ζηε ζπδήηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απφδνζε ηεο νηθείαο Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 104

105 νξγαληθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ θαη ηεο θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ. Ζ εκεξνκελία ηεο ζπλέληεπμεο θαζψο θαη νη ππνγξαθέο ζεκεηψλνληαη ζηνλ νηθείν ρψξν ηνπ εληχπνπ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο, αθνινπζεί πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο ησλ εθζέζεσλ απφ ηηο νηθείεο ππεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζσπηθνχ. Οη εθζέζεηο πνπ ιακβάλνπλ βαζκνινγία 9 ή 10 εηζάγνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ε βαζκνινγία θαη ε παξαηηζέκελε αηηηνινγία ζεκειηψλνληαη ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη γεγνλφηα. ε πεξίπησζε, πνπ ε αηηηνινγία δελ επαξθεί, ηφηε ζεσξείηαη πσο ην νηθείν θξηηήξην έρεη βαζκνινγεζεί κε 8. Ζ αμηνιφγεζε γλσζηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ ππάιιειν πνπ αθνξά, κε θξνληίδα ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ θαη Μηζζνδνζίαο. Ο αμηνινγνχκελνο δχλαηαη λα αζθήζεη ηηο αθφινπζεο ελζηάζεηο θαηά ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ, γηα ηηο νπνίεο απνθαίλεηαη ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην : έλζηαζε δηφξζσζεο ηεο βαζκνινγίαο, αλ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο ζηηο νκάδεο θξηηεξίσλ κεηαμχ ηνπ α θαη β αμηνινγεηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ 2 βαζκψλ, έλζηαζε δηφξζσζεο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ επηζεσξεηή αλ απηή είλαη θαηψηεξε ηνπ α ή ηνπ β αμηνινγεηή θαηά 3 βαζκνχο, έλζηαζε κεξνιεςίαο ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν αμηνινγεηψλ αλ βαζκνινγήζεθε κε βαζκφ 6 ή θαηψηεξν ζε 2 ηνπιάρηζηνλ νκάδεο θξηηεξίσλ θαη έλζηαζε δηαγξαθήο γεγνλφησλ πνπ δηαιακβάλνληαη ζηελ αηηηνινγία ηεο αμηνιφγεζεο σο αλαθξηβψλ, αλ βαζκνινγήζεθε κε βαζκφ 4 θαη θάησ. Σέινο είλαη άμην λα ζεκεησζεί πσο νη αμηνινγήζεηο ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππαιιήισλ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο θξίζεο ηνπ, γηα ηελ επηινγή θαη πξναγσγή ηνπο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 105

106 5.4 ύζηεκα νηθνλνκηθώλ ακνηβώλ δεκνηηθώλ ππαιιήισλ Σν ζχζηεκα ακνηβψλ ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο πνπ νξίδεη ν Ν.3205/2003 αλ θαη έρεη ππνζηεί πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο. Δηδηθά ζηηο κέξεο καο πνπ αλακέλεηαη ε ηειηθή έθδνζε ηνπ Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ νη κεηψζεηο ησλ κηζζψλ θαη ησλ επηδνκάησλ φισλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξνβιέπνληαη λα είλαη ξηδηθέο. Μέρξη ζήκεξα νη βαζηθέο αξρέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζχζηεκα κηζζνδνζίαο ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ είλαη νη εμήο: Μηζζνινγηθά θιηκάθηα 1. Ο δηνξηζκέλνο εηζέξρεηαη ζηελ Τπεξεζία κε ην εηζαγσγηθφ κηζζνινγηθφ θιηκάθην ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ε ζέζε πνπ δηνξίδεηαη. 2. Γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο κε απεπζείαο δηνξηζκφ, ν δηνξηδφκελνο εηζέξρεηαη ζηελ Τπεξεζία κε ην κηζζνινγηθφ θιηκάθην ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο θαη θιάδνπ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηα έηε ππεξεζίαο ηνπ βαζκνχ ηεο ζέζεο πνπ δηνξίδεηαη. 3. Σα κηζζνινγηθά θιηκάθηα θπκαίλνληαη απφ ην 18 ν έσο ην 1 ν θιηκάθην. Υξόλνο κηζζνινγηθήο εμέιημεο 1. Γηα ηελ απνλνκή ηνπ ακέζσο επφκελνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ κεηά ην εηζαγσγηθφ Μ.Κ., ινγίδεηαη ε ππεξεζία ελφο έηνπο ζην εηζαγσγηθφ Μ.Κ. 2. Ύζηεξα κε ηελ πάξνδν δχν εηψλ ζε θάζε Μ.Κ. απνλέκεηαη ην επφκελν κε ηε ζεηξά Μ.Κ. Σξόπνο κηζζνινγηθήο εμέιημεο 1. Ζ κηζζνινγηθή εμέιημε γίλεηαη κε βάζε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο ζην αληίζηνηρν Μ.Κ. 2. Καη εμαίξεζε, απαηηείηαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί πεηζαξρηθή πνηλή ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ή πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ε κε ηθαλνπνηεηηθή Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 106

107 αληαπφθξηζε ζηα θαζήθνληα ηνπ ή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηνπο δεκφηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο δελ είλαη ε πξέπνπζα. Δπηδόκαηα Μέρξη πξφηηλνο, νη δεκνηηθνί ππάιιεινη εθηφο απφ ην βαζηθφ κηζζφ πνπ ιακβάλνπλ, δέρνληαη επηδφκαηα θαηά κήλα. ε αλακνλή ηνπ Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ, ε ρνξήγεζε ησλ αθφινπζσλ επηδνκάησλ ελδέρεηαη λα κεησζεί ή λα ελζσκαησζεί ζην βαζηθφ κηζζφ ή λα δηαθνπεί νξηζηηθά. 1. Καηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 2. Δπηδφκαηα ενξηψλ θαη αδεηψλ ζπνπδψλ ή δηδαθηνξηθνχ 3. Απφθνηηνο Δ..Γ.Γ.Α. 4. Οηθνγελεηαθή παξνρή 5. Δπίδνκα πιεξνθνξηθήο 6. Κίλεηξν απφδνζεο 7. Δπίδνκα θίλεζεο 8. Δπίδνκα ζέζεο επζχλεο 9. Δηδηθήο απαζρφιεζεο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ ΟΣΑ Α βαζκνχ: Γηα ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο εμσηεξηθψλ ρψξσλ, αθνδεπηεξίσλ, νδεγνχο απνξξηκκαηνθφξσλ απηνθηλήησλ, εξγαηνηερλίηεο λεθξνηαθείσλ θαη ξίςεο αζθάιηνπ, ηερληθφ πξνζσπηθφ, κνπζηθνχο πλεπζηψλ νξγάλσλ θ.ιπ. (άξζξν 8 ηνπ Ν. 3205/2003). 5.5 Κίλεηξα πξνο ηνπο δεκνηηθνύο ππαιιήινπο κέζσ ηνπ λένπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ Οη δεκνηηθνί ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο δηέπνληαη απφ ην λέν Κψδηθα Καηάηαμεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ. Σα θίλεηξα - ηθαλέο ζπλζήθεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε δηέγεξζε, ηελ θαηεχζπλζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ - ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ, αθνξνχλ φινπο ηνπο ππαιιήινπο θαη ηεξνχληαη πηζηά ηφζν απφ ηα αηξεηά ζηειέρε φζν θαη απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ Γήκνπ. Μέζσ απηψλ ησλ θηλήηξσλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θηλεηνπνηείηαη θαη πξνζπαζεί γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζήο ηνπ έρνληαο σο απφξξνηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 107

108 Κίλεηξν γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ εηζάγνληαη ζην δεκφζην: ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 6 ηνπ Ν.3584/2007, θαζηεξψλεηαη ε ππνρξεσηηθή ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο (κεραλνγξαθηθή άδεηα) κίαο εκέξαο αλά δίκελν ζε φζνπο ππαιιήινπο ρεηξίδνληαη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη απαζρνινχληαη κπξνζηά ζε νζφλε νπηηθήο θαηαγξαθήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ πέληε σξψλ ηνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο. Μέζσ ηνπ θηλήηξνπ ηεο ρνξήγεζεο κεραλνγξαθηθήο άδεηαο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ππαιιήινπο λα ρεηξίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ απινπζηεχεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη κεηψλεη ην ρξφλν παξαγσγήο έξγνπ. Δπίζεο, νη δεκνηηθνί ππάιιεινη κπνχληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, πξνζηαηεχνληαο ηεο πγεία ηνπο. Κίλεηξν γηα ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ κεηεθπαίδεπζε δεκνηηθψλ ππαιιήισλ: ην άξζξν 65 θαη 66 αληίζηνηρα ηνπ Ν.3584/2007, θαζηεξψλεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ, λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο ή κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο, ζε δηαγσληζκνχο γηα λα ιάβεη ππνηξνθία ή λα εηζαρζεί ζηελ ΔΓΑ, ζε ζπλέδξηα, ζπλδηαζθέςεηο, ζεκηλάξηα θαη θάζε είδνπο ζπλαληήζεηο επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα, ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ, εθφζνλ ε ζπκκεηνρή θξίλεηαη ζπκθέξνπζα γηα ηελ ππεξεζία. Μέζσ ηνπ θηλήηξνπ ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο, θάζε ππάιιεινο δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπ, δηεπξχλνπλ ηνπο επηζηεκνληθνχο ηνπ νξίδνληεο, βειηηψλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζηε δηαρείξηζε εμεηδηθεπκέλσλ πεξηζηαηηθψλ θαη απμάλνπλ ηελ απφδνζή ηνπ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 108

109 Ηζφηεηα θαη αμηνθξαηία ζε φια ηα ζέκαηα ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ: ην άξζξν 1 ηνπ Ν.3584/2007, θαζηεξψλεηαη ε χπαξμε εληαίσλ θαη νκνηφκνξθσλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξφζιεςε θαη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αλάγθε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. Μέζσ απηνχ ηνπ θηλήηξνπ, δειαδή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο φκνησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηεο κε αλαγλψξηζεο αδηθαηνιφγεησλ θαη κε αληηθεηκεληθψλ πξνλνκίσλ θαη δηαθξίζεσλ, δχλαηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ππαιιήινπο λα έρνπλ ηελ εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε ηεο αμηνθξαηίαο θαη λα θαηαβάινπλ ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο αθνχ γλσξίδνπλ φηη ε απφδνζή ηνπο ζα θξηζεί δίθαηα θαη ακεξφιεπηα. Αλψηαην φξην ειηθίαο δηνξηζκνχ: ην άξζξν 13 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν.3584/2007, θαζηεξψλεηαη ε κε χπαξμε αλσηάηνπ νξίνπ ειηθίαο δηνξηζκνχ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαηά θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο χζηεξα απφ γλψκε ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ., ηεο Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. θαη ηεο Π.Ο.Π.-Ο.Σ.Α. Μέζσ απηνχ ηνπ άξζξνπ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίαο άηνκα ηα νπνία δχλαηαη λα θαιχπηνπλ ζέζεηο κε απαηηνχκελε εξγαζηαθή εκπεηξία. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κεηαθέξεηαη ζην Γήκν πνιχηηκε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία πνπ απνθνκίζζεθε ελδερνκέλσο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε νπνία κεηαβηβάδεηαη απφ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ππαιιήινπο ζηνπο παιαηφηεξνπο θαη ε απφξξνηα είλαη φιν ην δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ λα αλαπηχζζεηαη θαη λα εμνηθεηψλεηαη κε λέεο κεζφδνπο θαη ηερλνηξνπίεο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 109

110 5.6 Κηλεηηθόηεηα δεκνηηθώλ ππαιιήισλ Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ, απνηειεί κηα κέζνδν αλάπηπμεο θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ ππαιιήινπ κε λέεο εκπεηξίεο, ιφγσ ηεο αιιαγήο ζέζεσο εξγαζίαο θαη ελαζρφιεζεο κε δηαθνξεηηθά θαζήθνληα. Οη δεκνηηθνί ππάιιεινη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα θαη ζηνλ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ δχλαηαη λα αηηνχληαη κεηαβνιή ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάηαμεο φηαλ ην επηζπκνχλ. Απηή ε κεηαβνιή (ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο), αθνξά ηε κεηαθίλεζε, ηελ απφζπαζε θαη ηε κεηάηαμε ελφο ππαιιήινπ. Μέζσ ηεο κεηαθίλεζεο, πινπνηείηαη ε αξρή ηεο ελαιιαγήο αληηθεηκέλνπ. Ο ππάιιεινο αζθεί δηαθνξεηηθά θαζήθνληα θαη γίλεηαη γλψζηεο κεγαιχηεξνπ φγθνπ δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ θαη ππνζέζεσλ. Ζ απόζπαζε ελφο δεκνηηθνχ ππαιιήινπ δηελεξγείηαη κε απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο, ζηελ πεξίπησζε ηεο έθηαθηεο ππεξεζηαθήο αλάγθεο. Μέζσ ηεο απφζπαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ, ζε Γεκνηηθφ Ίδξπκα ή Γεκνηηθφ Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηνπ ίδηνπ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ζε χλδεζκν ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ν Γήκνο, ν ππάιιεινο αληαιιάζεη απφςεηο κε άιινπο ζπλαδέιθνπο, ρξεζηκνπνηεί λέεο πξαθηηθέο θαη έξρεηαη αληηκέησπνο κε δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο πξνο δηεθπεξαίσζε. Όια ηα αλσηέξσ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηνπ ππαιιήινπ. Ζ κεηάηαμε, αλαθέξεηαη ζηελ νξηζηηθή κεηαθίλεζε ηνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ. Ο ππάιιεινο νηθεηνζειψο χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ δχλαηαη λα αιιάδεη ηάμε θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε θελή νξγαληθή ζέζε ηεο επηζπκίαο ηνπ, κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί λα αλαπηχμεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη λα εθαξκφζεη ηελ εξγαζηαθή θαη παλεπηζηεκηαθή ηνπ εκπεηξία. ην Γήκν Καιακάηαο, φινη αλεμαηξέησο νη ππάιιεινη αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ & Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 110

111 Μηζζνδνζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ θαη λα αηηεζνχλ αιιαγή ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 5.7 Αθνζίσζε δεκνηηθώλ ππαιιήισλ Ύζηεξα απφ ζπλέληεπμε πνπ είρα κε πνιινχο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, αληηιήθζεθα ην δηάρπην ελδηαθέξνλ θαη ηε κέγηζηε πξνζπάζεηα πνπ επηδεηθλχνπλ φινη νη ππάιιεινη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ. Δίλαη δεδνκέλν, πσο κεζνχζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ πεξηθνπψλ ησλ κηζζψλ θαη ησλ επηδνκάησλ ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ ππάξρεη δπζαξέζθεηα γηα ηελ πνιηηηθή πνπ αζθεί ην θξάηνο, ε νπνία φκσο δελ αληαλαθιά ζηελ απφδνζή ηνπο θαη δελ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ ηδίσλ αιιά ησλ ππεξεζηψλ. 5.8 Μέηξεζε θαη κείσζε δηνηθεηηθνύ βάξνπο Ο Γήκνο Καιακάηαο δελ έρεη εθαξκφζεη θακία κέζνδν κέηξεζεο θαη κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο. Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο (βι. Δλφηεηα 6.3), νη δεκνηηθνί ππάιιεινη δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνλ φξν απηφ θαη δε γλσξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε κέηξεζε θαη ε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βαξνπο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ νηθνλνκηθή άλζηζε φινπ ηνπ Γήκνπ. Ζ χπαξμε πνιπλνκίαο θαη γξαθεηνθξαηίαο ζηηο πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ είλαη θαλεξή ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ ππαιιήισλ φζν θαη ησλ δεκνηψλ. Οη δεκφηεο, πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, παξαηεξνχλ κία θαζπζηέξεζε ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζε Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 111

112 γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο. Χζηφζν, θαη νη δεκνηηθνί ππάιιεινη εκπνδίδνληαη ζην λα δξνπλ ηαρχηεξα, ιφγσ ηεο χπαξμεο πνιπλνκίαο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν κέζνο ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζηα αηηήκαηα ησλ δεκνηψλ. Ζ ηήξεζε ησλ αξρψλ θαιήο λνκνζέηεζεο θαη ε πηνζέηεζε ησλ εξγαιείσλ ηεο, δειαδή ηεο απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο, ηεο θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο, ηεο αλάιπζεο θαλνληζηηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηεο κέηξεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ αηζζεηά ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηελ ηαιαηπσξία πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο ππαιιήινπο θαη ζηνπο δεκφηεο. Ο Γήκνο Καιακάηαο, αλακέλεη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε λα ηνπ παξάζρεη ηα κέζα ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ εξγαιείσλ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 112

113 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β.6 Δξσηεκαηνιόγην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 113

114 6.1 ρεδηαζκόο έξεπλαο Ύζηεξα απφ ηελ πιήξε θαηαγξαθή ηεο ζεσξίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζε ειιεληθή θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία, φπσο θαη ζηε λνκνζεζία γηα ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο ζηνπο νξγαληζκνχο θαη κεηά ηελ επηηφπηα έξεπλα ζην Γήκν Καιακάηαο γηα ην πνηά απφ ηα κέηξα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε, έιαβε ρψξα ν ζρεδηαζκφο εξσηεκαηνινγίνπ απεπζπλφκελν πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ. θνπόο έξεπλαο Οη ιφγνη πνπ κε νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ έξεπλα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δφθηκνπ δεκφζηνπ ππαιιήινπ πνπ νζνλνχπσ ζα εληαρζψ ζηνπο ΟΣΑ θαη σο απφξξνηα απηνχ ζα ήζεια λα γλσξίδσ πνηα είλαη ηα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη ζηνπο ππαιιήινπο, πσο θξίλνπλ νη ίδηνη ηηο κεζφδνπο αλάπηπμήο ηνπο θαη πνηα είλαη ε γλψκε ηνπο γηα ην δηνηθεηηθφ βάξνο θαη ηε γξαθεηνθξαηία. Δξεπλεηηθά πξνβιήκαηα ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλψληαη: Δπαγγεικαηηθά θαη πξνζσπηθά ζηνηρεία, ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, ρξεκαηηθέο θαη κε ρξεκαηηθέο παξνρέο, ρέζεηο εξγαζίαο (ηθαλνπνίεζε απφ εξγαζία, εξγαζηαθφ θιίκα θαη επηθνηλσλία, ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, ζχζηεκα ακνηβψλ, θίλεηξα απφδνζεο θαη πεγέο δηεπθφιπλζεο θαηά ηελ εξγαζία) Γηνηθεηηθφ βάξνο (γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα, απνηειέζκαηα πνιπλνκίαο) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 114

115 Μέζνδνο πιινγήο Γεδνκέλσλ Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν ζπληάρζεθε κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ εξεπλεηηθνχ καο ζθνπνχ, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζηφρσλ. Αξρηθά, έγηλε έλα πξνζρέδην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν δφζεθε ζε 5 ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο δηαθνξεηηθνχ θχιινπ, ειηθίαο θαη εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ θαη ηνπο δεηήζεθε λα ην ζπκπιεξψζνπλ κέζα ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (ηξηψλ εκεξψλ). Με βάζεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηα πνπ δφζεθαλ, έγηλαλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη νινθιεξψζεθε ε ζχληαμή ηνπ. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππάξρεη ζην Παξάξηεκα I. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ απιέο εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο. ηε δεχηεξε ζειίδα θάζε εξσηεκαηνινγίνπ, αλαγξάθεηαη ν ζθνπφο ηνπ, ε δηάξζξσζή ηνπ, ηνλίδεηαη ε αλσλπκία ηνπ θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζπκπιεξσκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο κε ζπκπιήξσζεο ηπρφλ εξσηήζεσλ πνπ δελ επηζπκεί ν ππάιιεινο θαη ηεο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην, γη απηφ ην ιφγν δίλνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ ζπγγξαθέα (ηειέθσλν, ). Γεηγκαηνιεςία Ο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν E=Sqrt[ (N - n)x / n(n-1) ] (αξηζκνκεραλή Raosoft ζην Με 5% πεξηζψξην ιάζνπο θαη κε 95% επίπεδν εκπηζηνζχλεο, φηαλ ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 690 ππάιιεινη, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πξέπεη λα είλαη 247 άηνκα. Με ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο, επηιέγεθαλ άηνκα απφ φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ Γήκνπ, πην ζπγθεθξηκέλα ην 20% ηεο θάζε Γηεχζπλζεο. Απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ δφζεθε έλαο θαηάινγνο Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 115

116 κε ηα νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ πνπ απνηεινχλ ηελ θάζε Γηεχζπλζε. Δπηιέρζεθε ηπραία 1 άηνκν αλά 5 νλφκαηα ηεο θάζε Γηεχζπλζεο. Λφγσ αδπλακίαο παξνρήο άιινπ είδνπο πιεξνθνξίαο απφ ην Σκήκα Πξνζσπηθνχ & Μηζζνδνζίαο, φπσο είλαη ε ζρέζε εξγαζίαο, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ή ηα έηε εξγαζίαο, δελ θαηέζηε δπλαηφ λα γίλεη ην δείγκα αληηπξνζσπεπηηθφ κε θάπνηνλ άιιν ηξφπν, επνκέλσο ην δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη «ηπραίν αληηπξνζσπεπηηθφ». Γηαδηθαζία πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ Σε Γεπηέξα ζηηο 22 Απγνχζηνπ, έγηλε κία πξψηε επίζθεςε θαη ζηηο έληεθα (11) Γηεπζχλζεηο ηνπ Γήκνπ θαη δφζεθαλ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ δείγκαηνο ηα εξσηεκαηνιφγηα κέζα ζε θιεηζηνχο θαθέινπο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αλσλπκία. Σνπο δεηήζεθε κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ εκεξψλ, αλ έρνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηε δηάζεζε λα ην ζπκπιεξψζνπλ. Σελ Σεηάξηε ζηηο 24 Απγνχζηνπ, έιαβε ρψξα κία δεχηεξε επίζθεςε ζηηο Γηεπζχλζεηο θαη παξαηεξήζεθε πσο πνιινί απφ ηνπ ππαιιήινπο δελ είραλ ζπκπιεξψζεη ην εξσηεκαηνιφγην (απηφ δηθαηνινγείηαη ιφγσ ησλ ζεξηλψλ αδεηψλ θαη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο) θαη ξσηήζεθαλ πνηνη επξφθεηην λα ην ζπκπιεξψζνπλ ζηνπο νπνίνπο δφζεθε έλα πεξηζψξην άιισλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ. Σειηθά, ηε Γεπηέξα ζηηο 29 Απγνχζηνπ, παξέιαβα ηα ηειεπηαία ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ θαηέιεμε ζε 55 θαη επραξίζηεζα ζεξκά φινπο ηνπο ππαιιήινπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηελ θάζε απφ κέξνπο ηνπο βνήζεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ έξεπλαο. ε απηφ ην ζεκείν είλαη άμην λα ζεκεησζεί, πσο θαζ φιε ηελ εβδνκάδα απαληνχζα ζε ηειεθσληθέο εξσηήζεηο πνπ κνπ έζεηαλ πξνο δηεπθξίλεζε. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 116

117 Σξόπνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ην εξσηεκαηνιφγην, ζην νπνίν θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη δεκνηηθνί ππάιιεινη, πεξηειήθζεζαλ 44 εξσηήζεηο. Ζ κέζνδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη θιεηζηέο εξσηήζεηο θαζψο θαη ην εχξνο ησλ απαληήζεψλ ηνπο είλαη απζηεξά πξνθαζνξηζκέλν. ε κεξηθέο κφλν εξσηήζεηο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμήγεζεο ηεο δνζείζαο απάληεζεο γηα ιφγνπο κεγαιχηεξεο δηεπθξίλεζεο. Σα είδε ησλ θιεηζηψλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ είλαη: Οη Απιέο Δλαιιαθηηθέο Δξσηήζεηο φπνπ πξνζθέξνπλ κφλν δχν απαληήζεηο (ΝΑΗ ή ΟΥΗ) θαη Οη Πνιιαπιήο Δπηινγήο Δξσηήζεηο φπνπ πξνζθέξνπλ κία έσο ηξεηο πηζαλέο απαληήζεηο. 6.2 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην παθέην ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS v.20 (Statistical Package for the Social Sciences) ηεο εηαηξείαο ΗΒΜ. Πξψην βήκα απνηέιεζε ε θσδηθνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κεηαβιεηέο εξσηήζεσλ (VAR01 VAR58) θαη ε κεηαηξνπή ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Γεχηεξν βήκα ήηαλ ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ πηλάθσλ (Codebook, Frequencies, Frequency Table ) θαη γξαθεκάησλ, βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα II. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 117

118 6.3 Δπξήκαηα έξεπλαο Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, πξνθχπηεη φηη ην δείγκα ηεο έξεπλαο, απνηειείηαη απφ 27 άληξεο θαη 28 γπλαίθεο, ην 35,2% είλαη θάησ απφ 40 εηψλ θαη ην 64,8% είλαη πάλσ απφ 40. πλνιηθά, 1 άηνκν έρεη επίπεδν εθπαίδεπζεο ΤΔ, 16 άηνκα ΓΔ, 14 άηνκα ΣΔ, 17 άηνκα ΠΔ θαη 7 άηνκα έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ. Δπίζεο ζπκκεηείραλ άηνκα απφ φιεο ηηο δηεπζχλζεηο (βι. Γξάθεκα 12) εθ ησλ νπνίσλ 4 άηνκα ήηαλ Πξντζηάκελνη Γ/λζεο, 11 άηνκα ήηαλ Πξντζηάκελνη Σκήκαηνο, 27 άηνκα ήηαλ Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη, 12 ήηαλ Σερληθνί Τπάιιεινη θαη ζπκκεηείρε θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ. Σν 80% ησλ ζπκκεηερφλησλ είραλ κφληκε ζρέζε εξγαζίαο, ην 12,7% ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη κφλν ην 7,30% νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Γξάθεκα 12 : Τπάιιεινη αλά Γηεχζπλζε Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 118

119 1) Σν 90,9% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο ε εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθή ζηελ κεηέπεηηα απφδνζε ηνπ θάζε ππαιιήινπ. 2) Σν 94,7% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ιίγν έσο αξθεηά απφ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ απφ ην Γήκν. 3) Σν 89,5% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ιίγν έσο αξθεηά απφ ηελ πξφζβαζε ζηηο παξερφκελεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο. 4) Αλ θαη ην 85,5% ησλ εξσηεζέλησλ θξίλεη πσο ε εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη απφ αξθεηά έσο πάξα πνιχ ζηελ απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, ην 29,1% δελ έρεη ζπκκεηάζρεη πνηέ ζε εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ζην δήκν θαη ην 61,8% δελ έρεη παξαθνινπζήζεη θαλέλα ζεκηλάξην απφ ην Π.ΗΝ.ΔΠ. 5) Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο (81%) έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα κε ζέκα ηερληθά ζέκαηα θαη λνκνζεζία είηε πιεξνθνξηθή, ελψ ζέκαηα φπσο δηνίθεζε νκάδσλ, εγεζία / επηθνηλσλία, δηνηθεηηθφ βάξνο θαη δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ζεκεηψλνπλ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (18,1%). 6) Σν 96,3% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο είλαη θαζφινπ έσο αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν απφ ην ζχζηεκα ακνηβψλ ηνπ Γήκνπ θαη απηφ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσή ηνπ. Δλψ θξίλνπλ απαξαίηεηε θαηά 85,5% ηε ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. 7) Σν 84,3% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ιίγν ή θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν απφ ην χςνο ησλ επηδνκάησλ πνπ ιακβάλεη θαη ην 68% θξίλεη πσο ππάξρνπλ αξθεηέο έσο πάξα πνιιέο αδηθίεο ζηελ επηδνκαηηθή πνιηηηθή. Αληίζεηα, ην 84,4% θξίλεη πσο ε παξνρή ελφο επηπξφζζεηνπ επηδφκαηνο ζα ιεηηνπξγνχζε σο θίλεηξν αχμεζεο ηεο απφδνζήο ηνπ. 8) Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ είλαη αξθεηά έσο πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλε απφ ηηο παξερφκελεο άδεηεο (ην 75,1%) θαη ην σξάξην εξγαζίαο (ην 68,6%). Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 119

120 9) Σν 85,5% ησλ ππαιιήισλ δηαζέηεη γξαθείν θαη ην ππφινηπν 14,5% δελ έρνπλ γξαθείν γηαηί δηελεξγνχλ εμσηεξηθέο εξγαζίεο. Γεληθά θαη ε παξνρή Ζ/Τ θαη γξαθηθήο χιεο είλαη άθξσο ηθαλνπνηεηηθή. 10) Σν 67,3% ησλ εξσηεζέλησλ θξίλεη πσο νη ηθαλφηεηέο ηνπ δελ αληαπνθξίλνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη επφκελν είλαη ην 63,6% λα ζεσξεί ιίγν έσο αξθεηά ελδηαθέξνπζα ηελ εξγαζία ηνπ θαη ην 65,5% λα είλαη ιίγν έσο αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν απφ απηήλ. Αληίζεηα, ην 77,4% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί πσο ε κεηαθίλεζε ζηε ζέζε ηεο επηζπκίαο ηνπ ζα ιεηηνπξγνχζε σο επηπξφζζεην θίλεηξν γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπ. 11) Αληίζεηα, ππάξρεη έλα θαιφ θιίκα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ φιεο ηεο ηεξαξρίαο. πγθεθξηκέλα, ην 92,6% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη αξθεηά έσο πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ, ην 91% απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην 81,8% θξίλεη πσο ππάξρεη δηάρπηε ζπλαδειθηθή ζπλεξγαζία θαη αιιεινβνήζεηα εληφο ησλ θφιπσλ ηνπ Γήκνπ. 12) Αλ θαη φπσο πξνείπακε ην 92,6% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ, κφλν ην 25,4% πξνηξέπεηαη αξθεηά έσο πνιχ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ νη νπνίεο ιακβάλνληαη κεηέπεηηα ππφςε. 13) Σν 46,1% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη σο θχξηα πεγή ελεκέξσζεο ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ή ηελ θείκελε λνκνζεζία. 14) Αλ θαη ην 75,5% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί αξθεηά έσο πάξα πνιχ φηη ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ζα δηεπθφιπλε ην έξγν θάζε κεκνλσκέλνπ ππαιιήινπ, κέρξη πξφηηλνο δελ έρεη γίλεη θακία απφπεηξα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 120

121 15) Αλ θαη ην 86,5% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη θαζφινπ έσο αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν απφ ην ζχζηεκα πξναγσγψλ ηνπ Γήκνπ, ην 63,2% θξίλεη πσο ε αμηνθξαηηθή βαζκνινγηθή εμέιημε ζα ιεηηνπξγνχζε σο θίλεηξν γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπ. 16) Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ζπκπιήξσζεο έθζεζεο ηελ νπνία ην 77,6% ησλ εξσηεζέλησλ δε ζεσξεί αμηνθξαηηθή. Βέβαηα, ην 59,5% δελ πηζηεχεη πσο θάπνηνο άιινο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθφο δηφηη είλαη πεπεηζκέλνη απφ ηελ κέρξη ηψξα εκπεηξίαο ηνπο φηη θαη πάιη, ζα ππήξρε θάπνηνο ηξφπνο πνπ ζα αιινηψλεη ηα απνηειέζκαηα. Πάλησο, ην 71,2% ησλ εξσηεζέλησλ εκκέλεη ζηελ θξίζε πσο ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα γίλεηαη εληφο ηεο ππεξεζίαο θαη λα κελ αλαηίζεηαη ζε εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 121

122 17) χκθσλα, κε ηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα, δηαθξίλνπκε πσο νη λένη ειηθηαθά ππάιιεινη δε γλσξίδνπλ θαζφινπ ηελ έλλνηα ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη κε επίπεδν εθπαίδεπζεο Α.Δ.Η. δε γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ φπσο θαη θαλέλαο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη ηεο Γηνηθεηηθήο Γηεχζπλζεο. πλνιηθά, κφλν ην 21,8% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο γλσξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ αιιά θαη απφ απηνχο ιίγνη κφλν ηελ πεξηέγξαςαλ ζσζηά. Γξάθεκα 13 : Ηιηθία - Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο - Γηεύζπλζε ζε ζύγθξηζε κε ηε γλώζε ηεο έλλνηαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Βάξνπο Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 122

123 18) Σν 81,8% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη αξθεηά έσο πάξα πνιχ πσο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ην Γήκν ραξαθηεξίδνληαη απφ γξαθεηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλνπλ νη ππάιιεινη ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο νη νπνίνη πηζηεχνπλ πσο ππάξρνπλ ιίγα γξαθεηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη απηφ έρεη λα θάλεη θαζαξά κε ην είδνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θάζε Γηεχζπλζεο. Γξάθεκα 14 : Η δηεύζπλζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ ύπαξμε γξαθεηνθξαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο από ην Γήκν Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 123

124 19) Σν 96,3% ησλ εξσηεζέλησλ, πηζηεχεη πσο νη πνιίηεο είλαη δπζαξεζηεκέλνη απφ ηηο παξερφκελεο πξνο απηνχο ππεξεζίεο. Δηδηθά, νη ππάιιεινη ηεο Γηεχζπλζεο Πνιενδνκίαο πηζηεχνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηνπο ππαιιήινπο ησλ ππνινίπσλ Γηεπζχλζεσλ, πσο νη πνιίηεο δπζαξεζηνχληαη απφ ηε γξαθεηνθξαηία ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο απηνχο. Γξάθεκα 15 : Γηεύζπλζε ζε ζύγθξηζε κε ηε δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηώλ από ηε γξαθεηνθξαηία 20) Σν 96,4% ησλ ππαιιήισλ θξίλεη αξθεηά έσο πάξα πνιχ πσο ε θσδηθνπνίεζε θαη ε απινπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο ζα δηεπθφιπλε ην έξγν ηνπο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 124

125 21) Σν 72,5% ησλ εξσηεζέλησλ θξίλεη αξθεηά έσο παξά πνιχ πσο ππάξρεη πνιπλνκία θαη αιιεινεπηθάιπςε λφκσλ. πγθεθξηκέλα, ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαίλεηαη πσο νη ππάιιεινη ηεο Γηεχζπλζεο Πνιενδνκίαο ζε ζρέζε κε ηνπο ππαιιήινπο ησλ ππνινίπσλ Γηεπζχλζεσλ πηζηεχνπλ πσο ππάξρνπλ πνιιά θαη πάξα πνιιά θαηλφκελα πνιπλνκίαο θαη αιιεινεπηθαιχςεσλ λφκσλ. Γξάθεκα 16 : Γηεύζπλζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ ύπαξμε θαηλνκέλσλ πνιπλνκίαο θαη αιιεινεπηθάιπςεο λόκσλ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 125

126 22) Σέινο, ην ζεκαληηθφηεξν απνηέιεζκα ηεο πνιπλνκίαο, είλαη ε ηαιαηπσξία ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ίδησλ ησλ ππαιιήισλ θαη έπεηαη ε θαζπζηέξεζε δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ππάιιεινη ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ, νη νπνίνη είλαη νη κφλνη ππάιιεινη πνπ πηζηεχνπλ πσο απνηέιεζκα ηεο πνιπλνκίαο είλαη θαη ε θαιχηεξε θάιπςε ζεκάησλ. Γξάθεκα 17 : Γηεύζπλζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ θαιύηεξε θάιπςε ζεκάησλ ιόγσ ηεο πνιπλνκίαο Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 126

127 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β.7 πκπεξάζκαηα / Πξνηάζεηο Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 127

128 ε απηφ ην θεθάιαην, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ηεο έξεπλαο πνπ έγηλε ζην Γήκν Καιακάηαο, κία έξεπλα ε νπνία δε ζα κπνξνχζε λα θζάζεη κέρξη εδψ δίρσο ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ πνπ απφ ηελ αξρή έδεημαλ ελδηαθέξνλ λα βνεζήζνπλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο έξεπλαο. Μέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηεο κειέηεο ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο (βι. Δλφηεηα 6.3) θαη απφ ηηο πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα πνπ ζεκείσζαλ νη ππάιιεινη θαηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, πξνθχπηνπλ θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα, αθνξνχλ ηα θίλεηξα απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ, ην πνζνζηφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο κεζφδνπο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηέινο ην βαζκφ επηβάξπλζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο απφ ηελ χπαξμε δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαη γξαθεηνθξαηηθψλ θαηλνκέλσλ. ην Γήκν Καιακάηαο, δηαπηζηψζακε πσο νη ππάιιεινη δελ είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηηο κεζφδνπο αλάπηπμεο πνπ αζθεί ν Γήκνο, θάηη ην νπνίν επεξεάδεη άκεζα ην βαζκφ ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ εξγαζία (ην 63,6% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο είλαη ιίγν έσο αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ). Οη ππάιιεινη θξίλνπλ πσο ε αλάπηπμή ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε ιφγσ : Σεο ρακειήο πνηφηεηαο θαη δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, Σεο χπαξμεο αδηθηψλ ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθψλ ακνηβψλ (αληίζεηα, είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο κε νηθνλνκηθέο ακνηβέο φπσο είλαη νη άδεηεο, ην σξάξην, ε παξνρή ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ, ε επηθνηλσλία θαη ην θιίκα), Σεο χπαξμεο ρακεινχ ελδηαθέξνληνο γηα ηα εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα ηα νπνία ζπρλά δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, Σεο ρακειήο πξνηξνπήο ησλ πθηζηακέλσλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πξντζηακέλνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο, Σεο κε χπαξμεο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ, Σεο κε χπαξμεο αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 128

129 Σεο χπαξμεο θαηλνκέλσλ γξαθεηνθξαηίαο, πνιπλνκίαο θαη αιιεινεπηθάιπςεο λφκσλ νη νπνίεο δπζρεξαίλνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Αληίζεηα κε ηα αλσηέξσ, ππάξρεη δηάρπηε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο πξντζηακέλνπο θαη έλα γεληθφ θιίκα ζπλαδειθηθήο ζπλεξγαζίαο. Δπνκέλσο, κέζα ζε έλα θιίκα ην νπνίν επλνεί ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιεινβνήζεηα, ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα δνζνχλ ηα αληίζηνηρα θίλεηξα πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηα νπνία ζα ηνπο αλαπηχμνπλ. Απηφ αθξηβψο, ππαγνξεχεη ην ππφδεηγκα ησλ Porter-Lawler (αλαιχζεθε ζηελ ππνελφηεηα 1.2.4). Ζ απφδνζε θαη ε αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ επηηπγράλεηαη, κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο πνπ επλνεί ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη θαιιηεξγεί ην αίζζεκα ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηνπ δηθαίνπ. Γελ αξθεί φκσο κφλν ε επηθνηλσλία αιιά απαηηείηαη θαη α) ε χπαξμε θαηάιιειεο πνιηηηθήο ακνηβψλ ε νπνία λα απμάλεη ηελ πξνζδνθία ησλ εξγαδνκέλσλ, β) ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη γ) ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο θαη βειηίσζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ. ε απηά ηα ζεκεία, πξέπεη λα εζηηάζεη ν Γήκνο Καιακάηαο γηα λα επηηχρεη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ. Οη ππάιιεινη ζεσξνχλ πσο ε απφδνζή ηνπο ζα απμεζεί: (α) κέζσ ηεο ρνξήγεζεο ελφο εηδηθνχ επηδφκαηνο απνδνηηθφηεηαο, ην νπνίν ζα θξίλεηαη αληηθεηκεληθά θαη ζα ρνξεγείηαη χζηεξα απφ απζηεξά αληηθεηκεληθά θξηηήξηα απφ ηε δηνίθεζε (παξάγνληαο παξαθίλεζεο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ F.Herzberg), (β) ηεο κεηαθίλεζεο ζηε ζέζε ηεο επηζπκίαο ηνπο, ε νπνία ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ζα ζεσξείηαη ελδηαθέξνπζα απφ ηνπο ίδηνπο (παξάγνληαο παξαθίλεζεο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ F.Herzberg) θαη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 129

130 (γ) ηεο δηαζθάιηζεο ελφο πγηνχο θαη αζθαινχο πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζα αμηνινγνχληαη αμηνθξαηηθά θαη ζα ακείβνληαη ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζεκεηψλνπλ (παξάγνληαο δηαηήξεζεο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ F.Herzberg). Δπίζεο, νη δεκνηηθνί ππάιιεινη θξίλνπλ πσο ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φπσο θαη ε θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο, δχλαηαη λα απνηειέζνπλ πεγέο δηεπθφιπλζεο ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη κείσζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. Δίλαη δεδνκέλν, πσο ε γξαθεηνθξαηία θαη ε πνιπλνκία ραξαθηεξίδνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη δεκηνπξγνχλ δπζαξέζθεηα ζηνπο ίδηνπο θαη ζηνπο δεκφηεο. Χο απνηέιεζκα, έρνπλ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ ησλ δεκνηψλ, ηελ ηαιαηπσξία ησλ δεκνηψλ θαη ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ φπσο θαη ηε δεκηνπξγία επηπξφζζεηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο γηα ηε δηνίθεζε. Αλ θαη εξεπλήζεθε ε χπαξμε ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ κέζσλ αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο (εμέηαζε ησλ πηλάθσλ ζπζρεηίζεσλ θαηά Pearson) δε βξέζεθε ζχλδεζε αηηίαο αηηηαηνχ. Παξφια απηά, ινγηθφ ζπκπέξαζκα απνηειεί φηη ε θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο ζα δηεπθφιπλε ην έξγν ησλ ππαιιήισλ θαη ζα ηνπο θαζηζηνχζε πεξηζζφηεξν απνδνηηθνχο θαη απνηειεζκαηηθνχο. Δπίζεο, φηαλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη αλαπηπγκέλν, είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί κε κεγαιχηεξε επθνιία ηα κέζα κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 130

131 Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά ζπκπεξάζκαηα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνηάζεηο βειηίσζεο: 1) Ζ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε θξίλεηαη σο άθξσο ζεκαληηθή γηα ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δπνκέλσο, κία αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ηεο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο, ζα θαζηζηνχζε ηνπο ππαιιήινπο θαιχηεξνπο γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο πνπ ζα αζθνχλ θαη ζα ηνπο κπνχζε ζηε δενληνινγία ηνπ δεκνζίνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ε απνδνηηθφηεξε αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ησλ δεκνηψλ. 2) Ζ πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ απφ ην Γήκν. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ (πρ. ςεθηαθφο πίλαθαο) φπσο θαη κε ηελ χπαξμε ελφο πην ελεκεξσκέλνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα δειαδή κε ηηο πθηζηάκελεο αιιαγέο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο νηθνλνκηθφ-θνηλσληθήο ζπγθπξίαο. 3) Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ απφ ηελ πξφζβαζε ζηηο παξερφκελεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο είλαη ηδηαίηεξα ρακειή. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή είηε δελ ελεκεξψλνληαη έγθαηξα γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είηε δελ θαηέρνπλ ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα γηα ηε ζπκκεηνρή. Έρεη παξαηεξεζεί, πσο ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο κε απνηέιεζκα νη ηερληθνί ππάιιεινη λα ζηεξνχληαη εθπαηδεχζεσο. Μέζσ ελφο πιεξνθνξηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνχζαλ λα ελεκεξψλνληαη έγθαηξα φινη νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ψζηε έγθαηξα λα κπνξνχλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 131

132 Δπίζεο, ε παξερφκελε εθπαίδεπζε απφ ην Γήκν πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ρσξίο ηε δεκηνπξγία δηαθξίζεσλ. 4) Ζ ζπκκεηνρή ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ ζε ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη ην Π.ΗΝ.ΔΠ είλαη ρακειή. Αηηία απηήο ηεο ρακειήο ζπκκεηνρήο είλαη ε δχζθνιε απνδέζκεπζε ησλ ππαιιήισλ απφ ηα θαζήθνληά ηνπο, γηα ιφγνπο θφξηνπ εξγαζίαο θαη αδπλακίαο θάιπςεο ησλ εκεξήζησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο. Λχζε ζα απνηεινχζε, κία πξψηε πξφζθιεζε πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηφδνπ πνπ επξφθεηην λα δηεμαρζνχλ ηα ζεκηλάξηα θαη αλάινγα κε ηελ απνδνρή ησλ πξνζθιήζεσλ λα απνθαζίδεηαη ε ηειηθή εκεξνκελία ησλ ζεκηλαξίσλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν κεγαιχηεξνο δπλαηφο αξηζκφο ζπκκεηνρήο (πρ. λα απνθεχγνληαη νη ζεξηλνί κήλεο φπνπ νη πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη ιείπνπλ κε άδεηα). 5) Ζ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ε νπνία πξνζηάδεη ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ ζε φιεο ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε δεκηνπξγία ράζκαηνο κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ηνπ Γήκνπ λα θαιχπηεη ηε δηεμαγσγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρηνχλ νη κέζνδνη ηνπ e-learning ή ηεο δεκηνπξγίαο νκάδσλ εξγαζίαο φπνπ δελ έρνπλ επηπξφζζεην θφζηνο θαη αλαπηχζζνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 132

133 6) πρλά, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα δηνξίδνληαη λένη ππάιιεινη γηα ηελ θάιπςε πάγησλ απαηηήζεσλ θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα κεηαηίζεληαη ζε άιιεο ζέζεηο κε απνηέιεζκα, γηα άιιε κηα θνξά, λα δεκηνπξγνχληαη θελέο ζέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο. Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ε δπλαηφηεηα πξνζιήςεσο λέσλ κφληκσλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Απηφ, ζα κπνξνχζε λα δηαθνπεί κε ηελ πξφζζεζε ηεο «αζθαιηζηηθήο δηθιίδαο» ηεο κε δπλαηήο κεηαθίλεζεο ησλ λέν πξνζιεθζέλησλ γηα έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πρ. ησλ 3-4 εηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν έζησ θαη νη ιίγεο ζε αξηζκφ πξνζιήςεηο πνπ ζα ιάκβαλαλ ρψξα ζα ήηαλ ζεκαληηθέο επεηδή κε ηελ θαηνρή ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ ππαιιήισλ, δελ ππάξρεη ε επηβάξπλζε ησλ ππαξρφλησλ κε ππεξάξηζκεο αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο κεηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ εξγαζία. 7) Σν ζχζηεκα ακνηβψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ αδηθίεο φπσο θαη ε επηδνκαηηθή πνιηηηθή. Λχζε απνηειεί, ε ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. Μέζσ απηνχ, νη ππάιιεινη ζα ληψζνπλ φηη ακείβνληαη ζχκθσλα κε ην πφζν απνδνηηθνί είλαη ζηελ εξγαζία ηνπο, ππφ ηε πξνυπφζεζε ηεο δηαζθάιηζεο πσο ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο είλαη αληηθεηκεληθφ, ακεξφιεπην θαη αμηνθξαηηθφ, δε βαζίδεηαη ζε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ιακβάλεη ππφςε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε θάζε ππάιιειν. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 133

134 8) Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ζπκπιήξσζεο έθζεζεο ε νπνία θξίλεηαη σο αλαμηνθξαηηθή. Ζ ζπκπιήξσζε ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο γίλεηαη πην αμηνθξαηηθή κε ηελ πηνζέηεζε ηεο απαίηεζεο γηα πιήξε θαη αλαιπηηθή αηηηνιφγεζε θάζε βαζκνχ πνπ εηζάγεηαη - θαη φρη κφλν ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ βαζκνινγνχληαη απφ 9 θαη πάλσ ή απφ 4 θαη θάησ - ν νπνίνο λα απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο παξάζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ. 9) Ζ παξνρή ησλ επηδνκάησλ ζεσξείηαη ην ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπνκέλσο, ρξήζηκε ζα ήηαλ ε επαλεμέηαζε ησλ επηδνκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο ππαιιήινπο θαη ε πην αμηνθξαηηθή θαηαλνκή ηνπο (πρ. παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα δίλεηαη ην επίδνκα θίλεζεο ζε ππαιιήινπο πνπ δελ θηλνχληαη ελ ψξα εξγαζίαο). 10) χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, παξαηεξήζεθε πσο ε επηθνηλσλία κε ηνπο πξντζηακέλνπο βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα θαη ππάξρεη δηάρπηε ε επηζπκία ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα απμεζεί εθ κέξνπο ησλ πξντζηακέλσλ ε παξφηξπλζε ηεο παξάζεζεο πξνηάζεσλ απφ ηνπο πθηζηακέλνπο νη νπνίνη αλαπηχζζνληαη κέζα απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηε ζπλεξγαζία θαη δεκηνπξγνχληαη θίλεηξα απφδνζεο. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 134

135 11) Δπηπξφζζεηα, παξαηεξήζεθε εμίζνπ άξηζηε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ. Απηφ ην θιίκα ηεο ζπλαδειθηθήο ππνζηήξημεο ζα κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηεί ν Γήκνο, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη νκάδεο εξγαζίαο κέζσ ησλ νπνίσλ νη ππάιιεινη αληαιιάζνπλ εκπεηξίεο θαη γλψζεηο θαη αλαπηχζζνληαη. 12) Ζ πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ θξίλεη πσο νη ηθαλφηεηέο ηνπο δελ αληαπνθξίλνληαη ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηελ νπνία δε ζεσξνχλ ελδηαθέξνπζα. Με ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ ζα έπξεπε πξψηα λα ιάβεη ρψξα κία επαλεμέηαζε ησλ πξνζφλησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρεη θάζε ζέζε εξγαζίαο θαη χζηεξα λα γίλεη κία λέα ηνπνζέηεζε ζχκθσλα κε απηή ηελ θαηαγξαθή. 13) Παξαηεξείηαη πεληρξή γλψζε ηεο έλλνηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο. Ο Γήκνο Καιακάηαο ζα κπνξνχζε λα δηνξγαλψζεη δηαιέμεηο κε ζέκα ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο ψζηε νη δεκνηηθνί ππάιιεινη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο, πνπ ελ δπλάκεη ζα εθαξκνζηνχλ θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 14) Τπάξρεη δηάρπηε ε ηαιαηπσξία ησλ ππαιιήισλ, απφ ηελ χπαξμε θαηλνκέλσλ πνιπλνκίαο θαη αιιεινεπηθάιπςεο λφκσλ. Ζ αχμεζε ηεο παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ κε ζέκα ηε λνκνζεζία, ζα δηεπθφιπλε ηδηαίηεξα ην έξγν ησλ ππαιιήισλ. Παξά ηελ χπαξμε ηεο πνιπλνκίαο, νη ππάιιεινη ζα ήηαλ γλψζηεο ησλ αιιαγψλ πνπ πθίζηαηαη ε λνκνζεζία κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηά ηνπο ζηελ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 135

136 εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. πλνςίδνληαο, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε θαηάξγεζε λφκσλ πνπ δελ εμππεξεηνχλ ηίπνηα παξά εκπνδίδνπλ ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη δεκηνπξγνχλ δηνηθεηηθφ θφξην. Ζ αλαλέσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ φπσο θαη ε αλάγθε ελαξκφληζεο θαη πηνζέηεζεο ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ γηα ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο, απφ ηελ ειιεληθή ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δχλαηαη λα επηηεπρζεί κέζα απφ έλα αλαπηπγκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ πιήξσο θαηαξηηζκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δπηπξφζζεηα, φπσο ππαγνξεχεη θαη ε ζεσξία Φ, ν άλζξσπνο αγαπά ηελ εξγαζία ηνπ θαη αλαπηχζζεηαη φηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηνπ παξέρνληαη είλαη νη θαηάιιειεο, δειαδή ππάξρεη έλα αμηνθξαηηθφ ζχζηεκα πξνζιήςεσλ, ζχγρξνλα κέζα εθπαίδεπζεο, έλα ακεξφιεπην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη έλα αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα ακνηβψλ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 136

137 ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ ΔΗΓΟ ΣΗΣΛΟ ΔΛΗΓΑ ρήκα 1 Σα πηζηεχσ ηεο ζεσξίαο ρ θαη ς 18 ρήκα 2 Ζ ππξακίδα ησλ Αλαγθψλ ηνπ Maslow 19 ρήκα 3 Οη παξάγνληεο πγηεηλήο θαη παξαθίλεζεο ηνπ 21 F.HERZBERG ρήκα 4 Οη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επηηπρή πνξεία κηαο 25 νξγάλσζεο Γξάθεκα 1 Οη εξγαδφκελνη ησλ ΟΣΑ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο 30 Γξάθεκα 2 Οη εξγαδφκελνη ησλ ΟΣΑ αλά θχιν 31 Γξάθεκα 3 Οη εξγαδφκελνη ησλ ΟΣΑ κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 31 Γξάθεκα 4 Οη πξντζηάκελνη ησλ ΟΣΑ αλά θχιν 31 Γξάθεκα 5 Οη Γήκνη κε πιεξνθνξηθνχο ΠΔ-ΣΔ 31 ρήκα 5 Σα ζηάδηα ηεο νξγάλσζεο εθπαίδεπζεο 43 ρήκα 6 Ζ δηάθξηζε ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 48 ρήκα 7 Ζ δηαδηθαζία ππνθίλεζεο 52 ρήκα 8 Οη ζπλέπεηεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο 60 ρήκα 9 Ο θαχινο θχθινο ηεο γξαθεηνθξαηίαο 61 ρήκα 10 Σα εξγαιεία Καιήο Ννκνζέηεζεο 65 ρήκα 11 Σα θφζηε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηε λνκνζεζία 70 ρήκα 12 Σα νθέιε ηνπ ΣΜΚ 72 Πίλαθαο 1 Οη ηξφπνη απινχζηεπζεο πνπ πξνηείλεη ην ΣΜΚ 73 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 137

138 Δηθφλα 1 Ζ δηαδηθαζία κέηξεζεο κε ην ΣΜΚ 76 Πίλαθαο 2 Οη εζληθνί ζηφρνη κείσζεο δηνηθεηηθνχ βάξνπο 79 Πίλαθαο 3 Σα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ δηνηθεηηθνχ βάξνπο ζηελ Δ.Δ. 81 Πίλαθαο 4 Σα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο κέηξεζεο δηνηθεηηθνχ θφζηνπο ζηελ Διιάδα 86 Γξάθεκα 6 Οη ηαθηηθέο ζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ 89 Γξάθεκα 7 Οη ηαθηηθέο ζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο ΣΔ 90 Γξάθεκα 8 Οη ηαθηηθέο ζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ 90 Γξάθεκα 9 Οη ηαθηηθέο ζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ 90 Γξάθεκα 10 Οη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 91 Γξάθεκα 11 Οη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 91 ρήκα 13 Οη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο 99 Γξάθεκα 12 Τπάιιεινη αλά Γηεχζπλζε 118 Γξάθεκα 13 Ζιηθία - Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο - Γηεχζπλζε ζε ζχγθξηζε κε ηε γλψζε ηεο έλλνηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Βάξνπο 122 Γξάθεκα 14 Ζ δηεχζπλζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ χπαξμε 123 Γξάθεκα 15 Γξάθεκα 16 Γξάθεκα 17 γξαθεηνθξαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ην Γήκν Γηεχζπλζε ζε ζχγθξηζε κε ηε δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ απφ ηε γξαθεηνθξαηία Γηεχζπλζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ χπαξμε θαηλνκέλσλ πνιπλνκίαο θαη αιιεινεπηθάιπςεο λφκσλ Γηεχζπλζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαιχηεξε θάιπςε ζεκάησλ ιφγσ ηεο πνιπλνκίαο Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 138

139 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Α. ΔΠΗΖΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 1) Ν.3845/2010 «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν» (ΦΔΚ 65 Α / ) 2) Ν.3833/2010 «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» (ΦΔΚ 40 Α / ) 3) Ν.3812/2009 «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 234 Α / ) 4) Ν.3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ» (ΦΔΚ 143 Α / ) 5) Ν.3582/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ 26 Α / ) 6) Ν.3230/2004 «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 44 Α / ) 7) Ν.3205/2003 «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α, κνλίκσλ ζηειερψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 297 Α / ) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 139

140 8) Ν.2738/1999 «πιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, κνληκνπνηήζεηο ζπκβαζηνχρσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 180 Α / ) 9) Ν.2683/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 19 Α / ) 10) Ν.2527/1997 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2190/94 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 206 Α / ) 11) Ν.2190/1994 «χζηεκα αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 Α / ) 12) Ν.1400/1983 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ππαιιειηθψλ δηαηάμεσλ» (ΦΔΚ 156 Α / ) 13) Π.Γ. 318/1992 «Αμηνιφγεζε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πιελ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ» (ΦΔΚ 161 Α / ) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 140

141 ΒΗΒΛΗΑ - ΑΝΑΦΟΡΔ Α) ΕΛΛΗΝΙΚΑ 14) Βαιβήο, Μ. (1999). Η Γηεύζπλζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ θαη Η Αιιαγή. Αζήλα: Α.Ληβάλε-Νέα χλνξα. 15) Γεκεηξίνπ, Κ. (1989). Τπνθίλεζε εξγαδνκέλσλ ζηηο νξγαλώζεηο: Βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ, ζην ζπιινγηθό "Γηνίθεζε πζηεκάησλ". Αζήλα: άθθνπια. 16) Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Μνλάδα Α, Μεξηθή Μέηξεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Κφζηνπο ζε 8 ηνκείο πνιηηηθήο κε ην Δπξσπατθφ Σππνπνηεκέλν Μνληέιν Κφζηνπο. (ζην ηειεπηαία επίζθεςε 14/08/2011) 17) Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Έγγξαθν Δξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο, Μέηξεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ θαη κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, COM (2006) 691 ηειηθφ, (ζην ηειεπηαία επίζθεςε 13/08/2011) 18) Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Έγγξαθν Δξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο, Σξίηε έθζεζε πξνφδνπ ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ απινχζηεπζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, COM (2009) 17 ηειηθφ, (ζην ηειεπηαία επίζθεςε 13/08/2011) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 141

142 19) Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Μείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ ζηελ ΔΔ παξάξηεκα ηεο ηξίηεο ζηξαηεγηθήο επηζθφπεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο, COM (2009) 26 ηειηθφ, (ζην ηειεπηαία επίζθεςε 12/08/2011) 20) Δ.Τ...Δ.Π., Μεξηθή Μέηξεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Κφζηνπο ζε 8 Σνκείο Πνιηηηθήο κε ην Δπξσπατθφ Σππνπνηεκέλν Μνληέιν Κφζηνπο (ζην 20δηνηθεηηθνχ%20θφζηνπο.pdf ηειεπηαία επίζθεςε 29/8/2011) 21) Εαβιάλνο, Μ. (1998). Μάλαηδκελη. Αζήλα: Έιιελ. 22) Καλειιφπνπινο, Υ. (1979). Αμηνιόγεζε πξνζσπηθνύ: Θεσξία θαη παξνπζίαζε πεξηπηώζεσλ από ηελ δηεζλή πξάμε. Αζήλα: Δπξσηχπ. 23) Καλειιφπνπινο, Υ. (1990). Αμηνπνίεζε Πξνζσπηθνύ κε Αλάπηπμε ηειερώλ θαη Βειηίσζε Οξγάλσζεο. Αζήλα: International Publishing. 24) Καξθαηζνχιεο, Π. (2010). Αξρέο Καιήο Ννκνζέηεζεο. Αζήλα: Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 25) Κέληξν Δπξσπατθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ. Δηζαγσγή ζηελ Καιή Ννκνζέηεζε 26) Λαδφπνπινο, Η. (1982). Θέκαηα δηνίθεζεο πξνζσπηθνύ. Αζήλα: Α..Ο.Δ.Δ. 27) Μαθξπγησξγάθεο, Μ. (2001). Ζ Αλζξψπηλε Πιεπξά ηνπ Μάλαηδκελη. Αζήλα: Παπαδήζε. 28) Μαθξπδεκήηξεο, Α. (2010). Γεκόζηα Γηνίθεζε. Αζήλα: άθθνπια. 29) Μαληάο, Ν. (1992). Γηνίθεζε Πξνζσπηθνύ. Αζήλα: χγρξνλε Δθδνηηθή. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 142

143 30) Μνπδέιεο, Ν. (1991). Οξγάλσζε θαη Γξαθεηνθξαηία. Αζήλα: Μαζηνπδάθε - Αλδξνλφπνπινπ. 31) Μπνπξαληάο, Γ. (2002). Μάλαηδκελη. Αζήλα: Μπέλνπ. 32) Μπνπξαληάο, Γ. (1992). Μάλαηδκελη, Οξγαλσηηθή Θεσξία θαη πκπεξηθνξά. Αζήλα: Team Δ.Π.Δ. 33) Μπνπξαληάο, Γ., & Παπαιεμαλδξή, Ν. (2003). Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ. Αζήλα: Μπέλνπ. 34) Παληά Καπεηάληνπ, Μ., & Καξαγηάλλεο,. (1997). Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ. Αζήλα: Έιιελ. 35) Παζζάο, Α., & Σζέθνο, Θ. (2004). Η Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ-Δπξσπατθή θαη ειιεληθή εκπεηξία. Αζήλα: ΗΝΔ. 36) εξαθεηηλίδνπ, Μ. (2003). Σν θαηλόκελν ηεο γξαθεηνθξαηίαο Α. Αζήλα: Gutenberg. 37) θνιαξίθνο, Μ. (2011). Οη Γήκνη ζε αξηζκνύο ζηνλ Καιιηθξάηε. Αζήλα: ΚΔΓΚΔ. 38) Σχπαο, Γ., & Καηζαξφο, Γ. (2006). Δηζαγσγή ζηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε:Από ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηελ επηζηεκνληθή δηνίθεζε ζηε ζύγρξνλε νξγαλσηηθή ζεσξία. Αζήλα: Gutenberg. 39) Υαηδεπαληειή, Π. (1999). Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. Αζήλα: Μεηαίρκην. 40) Υξηζηφπνπινο, Λ. Σν πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηελ Διιάδα Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 143

144 41) Υξηζηφπνπινο, Λ. Δθαξκνγή ηππνπνηεκέλνπ κνληέινπ θφζηνπο ζηε ζχζηαζε θαη αδεηνδφηεζε Δ.Π.Δ. 42) Υπηήξεο, Λ. (2001). Γηόθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ. Αζήλα: Interbooks. 43) Institute, A. H. (2003). Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή πζηεκάησλ Ακνηβώλ θαη Παξνρώλ: ηξαηεγηθέο πξνζέιθπζεο, αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο επίιεθηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Κξηηήξηνλ. 44) Kamp, D. (1995), Δπηηπρεκέλε Αμηνιόγεζε Πξνζσπηθνύ. Compupress A.E. 45) Malcolm, P. (1996). Δπηηπρεκέλε Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ. Compupress A.E. Β. ΞΔΝΟΓΓΛΧΑ 46) Beaumant. (1996). Human Resource Management, Key Concept and Skills. Sage Publications. 47) Berelson, B., & Steiner, G. (1964). Human Behavior: AN Inventory of Scientific Findings. New York: Harcourt Brace. 48) Campbel, J., & Pritchard, R. (1979). Motivation theory in industrial and organizational psychology. Handbook of Industrial and Organizational Psychology. 49) March, J., & Simon, H. (1958). Organizations. New York: Wiley. 50) OECD (2003), From Red Tape To Smart Tape: Administrative simplification in OECD, Paris. (ζην ηειεπηαία επίζθεςε 05/08/2011) 51) Pigors, P., & Myers, C. (1881). Personnel administration: A point of view and methods. New York: McGRAW-HILL. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 144

145 52) Salaman, G. (1992). Human Resource Strategies. Sage Publications. 53) SCM Network (2005), The International SCM Manual: measuring and reducing administrative burdens for businesses, October 2005 (ζην ηειεπηαία επίζθεςε 10/08/2011) 54) Younis, T., & Boland, T. (1997). Public Money and Management. Routledge, part of the Taylor and Francis Group. 55) COM (2009) 544, Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the EU Sectoral Reduction Plans and 2009 Actions, ANNEX 56) COM (2010) 543, Smart Regulation in the European Union ΑΡΘΡΑ 57) Καξθαηζνχιεο, Π. Ζ Απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ σο Γεκφζηα Πνιηηηθή, Οηθνλνκηθώλ Σαρπδξόκνο. Απξίιηνο 2004, θ ) Nijland, J., Μεηψλνληαο ηε γξαθεηνθξαηία: Ζ πεξίπησζε ηεο Οιιαλδίαο. Δπηζεώξεζε Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο. Σεχρνο 12/2006. άθθνπια. 59) Παπαδεκεηξφπνπινο Γ., Ζ απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Θεσξία θαη πξάμε. Γηνηθεηηθή Δλεκέξσζε, Ηαλνπάξηνο 2003, η ) Σν Βήκα online, Γξαθεηνθξαηία κε εηήζην θφζηνο 600 εθαη. Δπξψ. Πέκπηε 10 Γεθεκβξίνπ ) Storey, J. (1992). Making European managers: an overview, Human Resource Management Journal, vol. 3, no. 1, pp Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 145

146 ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΔ ΠΖΓΔ - ΣΟΠΟΗ 62) Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο : 63) Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 64) Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ «κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ»: ng=1&pid= ) Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ OECD: 66) Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Standard Cost Model Network:http://www.administrativeburdens.com/ 67) Ηζηνρψξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε «βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο»: 68) Ηζηνζειίδα γηα ηε κειέηε θαη εθαξκνγή αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ γηα ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο: 69) Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 70) Ηζηνζειίδα ηνπ Τπ.Οηθνλνκηθήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ θαιχηεξε λνκνζέηεζε: 71) Ηζηνζειίδα ηεο αξηζκνκεραλήο Raosoft: Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 146

147 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I : Δξσηεκαηνιόγην Αξηζκφο εξσηεκαηνινγίνπ Ζκεξνκελία / / ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ «Μέζα θαη κέζνδνη αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κείσζεο δηνηθεηηθνχ βάξνπο ζην Γήκν Καιακάηαο» Υξηζηίλα Η. Κακβπζίδε Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Σκήκα Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 147

148 Αμηφηηκε/ε θχξηε/θπξία, Δπηζπκψ λα ζαο γλσξίζσ φηη, ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ έθζεζεο ζην Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, δηεμάγσ κειέηε δηεξεχλεζεο ησλ κεζφδσλ θαη κέζσλ αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. αο παξαθαιψ ζεξκά λα δερηείηε λα ιάβεηε κέξνο ζηελ ελ ιφγσ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, ηα απνηειέζκαηά ηεο νπνίαο ζα παξνπζηαζηνχλ ζε επηηξνπή ηεο ΔΣΑ θαη ζα δηαηεξεζνχλ ζην αξρείν ηεο ζρνιήο. αο επηζπλάπησ ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην κε ηελ εμήο δηάξζξσζε: 1. Πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία, 2. ρέζεηο εξγαζίαο, 3. Γηνηθεηηθφ βάξνο, 4. ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα πσο ηα ζηνηρεία απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη απνιχησο εκπηζηεπηηθά θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη αλψλπκα. Σα ζηνηρεία ζαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ην ζπγγξαθέα. Δπίζεο, παξαθαιψ λα αγλνήζεηε εξσηήζεηο πνπ ηπρφλ δελ ζα επηζπκνχζαηε λα απαληήζεηε. αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ θάζε απφ κέξνπο ζαο βνήζεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ έξεπλαο. Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην. Με εθηίκεζε, Υξηζηίλα Η. Κακβπζίδε Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Σει : , Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 148

149 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ:ΠΡΟΧΠΗΚΑ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Πξνζσπηθά ζηνηρεία : 1. Φύιν : Άλδξαο Γπλαίθα 2. Ζιηθία : Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: Τπνρξεσηηθφ Γεπηεξνβάζκην Α.Σ.Δ.Η. Α.Δ.Η. Μεηαπηπρηαθφ Γηδαθηνξηθφ Δπαγγεικαηηθά ζηνηρεία: 4. Τπεξεζία : Γηεχζπλζε : Σκήκα : 5. Θέζε ζηελ ππεξεζία : Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθφο Τπάιιεινο Άιιν : 6. ρέζε εξγαζίαο : Μφληκνο Ανξίζηνπ ρξφλνπ Οξηζκέλνπ ρξφλνπ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 149

150 Δθπαίδεπζε: 7. Θεσξείηε όηη ε εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε ζην δεκόζην είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απόδνζε ησλ ππαιιήισλ ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο; Ναη Όρη Δμεγήζηε: 8. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ από ην Γήκν; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 9. Θεσξείηε όηη ε πξόζβαζε ζηελ παξερόκελε εθπαίδεπζε από ην Γήκν είλαη ηθαλνπνηεηηθή; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 10. ε πνηέο εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο έρεηε ζπκκεηάζρεη; Δθπαίδεπζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο (On the job training) πκκεηνρή ζε νκάδεο εκηλάξηα, δηαιέμεηο απφ δηεπζπληέο / ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο E- learning (εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζε) Δλαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο (job rotation) Άιιεο : 11. πκκεηέρεηε ζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο; Αλ λαη, πνην/ά ήηαλ ην/α αληηθείκελν/α; Σερληθά ζέκαηα θαη λνκνζεζία πάλσ ζην αληηθείκελν δνπιεηάο Πιεξνθνξηθή θαη λέεο ηερλνινγίεο Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε Γηνίθεζε Οκάδσλ Ζγεζία / Δπηθνηλσλία Μείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο Άιιν: Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 150

151 12. ε πόζα ζεκηλάξηα ηνπ ΠΗΝΔΠ ζπκκεηέρεηε εηεζίσο; Θεσξείηε όηη ε εθπαίδεπζε ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζή ζαο; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ Δμεγήζηε: Γηάθνξα είδε παξνρψλ : Υξεκαηηθέο παξνρέο 14. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ην ζύζηεκα ακνηβώλ ηνπ Γήκνπ; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 15. Οη νηθνλνκηθέο ζαο απνιαβέο ζαο επηηξέπνπλ λα έρεηε κία ηθαλνπνηεηηθή πνηόηεηα δσήο; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 16. Πηζηεύεηε όηη ππάξρνπλ αδηθίεο ζηελ επηδνκαηηθή πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 17. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ην ύςνο ησλ επηπιένλ ρξεκαηηθώλ παξνρώλ (επηδόκαηα); Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 18. Θεσξείηε όηη ην ζύζηεκα ακνηβώλ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο; Ναη Όρη Δμεγήζηε: Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 151

152 Με ρξεκαηηθέο παξνρέο 19. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο παξερόκελεο άδεηεο από ηελ ππεξεζία ζαο; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 20. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ην σξάξηό ζαο; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 21. Έρεηε ζηε δηάζεζε ζαο όιε ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ ζαο; Γξαθείν Ναη Όρη Ζιεθηξνληθφ ππνινγηζηή Ναη Όρη Γξαθηθή χιε Ναη Όρη ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ : ΥΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ 22. Θεσξείηε όηη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ζαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηθαλόηεηέο ζαο; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 23. Ζ εξγαζία ζαο είλαη ελδηαθέξνπζα θαη ηθαλνπνηεηηθή; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 24. Πηζηεύεηε όηη ε επηθνηλσλία κε ηνπο άκεζνπο πξντζηακέλνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθή; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 152

153 25. Πηζηεύεηε όηη ε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθή; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 26. Θεσξείηε όηη ππάξρεη θαιό θιίκα ζπλαδειθηθήο ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 27. Γεληθά, ληώζεηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ εξγαζία ζαο; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 28. Πνηα ζεσξείηε θύξηα πεγή ελεκέξσζεο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο; ( κία επηινγή) Σνλ πξντζηάκελν ζαο Σνπο ζπλαδέιθνπο Σα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα Σελ θείκελε λνκνζεζία θαη κφλν Άιιν: 29. Ζ ππεξεζία ζαο επηηξέπεη ή/θαη πξνηξέπεη λα ππνβάιιεηε πξνηάζεηο, ιακβάλνληαο ππόςε ηε γλώκε ζαο; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 30. πκβνπιεύεζηε ηε γλώκε ηνπ πξντζηακέλνπ πξηλ ελεξγήζεηε γηα έλα ζεκαληηθό ζέκα; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 31. Θεσξείηε όηη ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηόρσλ από ηε δηνίθεζε ζα δηεπθόιπλε ην έξγν ζαο; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 32. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ην ζύζηεκα πξναγσγώλ πνπ εθαξκόδεηαη ζην Γήκν; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 153

154 33. Πώο γίλεηαη ε αμηνιόγεζε ζην Σκήκα ζαο; Με ζπκπιήξσζε έθζεζεο Με πξνθνξηθή έθζεζε Γε γίλεηαη αμηνιφγεζε 34. Θεσξείηε αμηνθξαηηθέο ηηο κεζόδνπο αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα ζαο; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 35. Κξίλεηε θάπνην άιιν θαιύηεξν ηξόπν αμηνιόγεζεο; Αλ λαη πνηό; Ναη Όρη Δμεγήζηε: 36. Πηζηεύεηε όηη έλαο εμσηεξηθόο αμηνινγεηήο ζα έθξηλε θαιύηεξα θαη πην αληηθεηκεληθά ηελ απόδνζε ησλ ππαιιήισλ; Ναη Όρη Δμεγήζηε: 37. Πνηα, θαηά ηε γλώκε ζαο, είλαη ηα βαζηθόηεξα θίλεηξα γηα ηελ αύμεζε ηεο απόδνζήο ζαο; Παξαθαιώ επηιέμηε κόλν ηξία (3) κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο: 1 ην πην ζεκαληηθό, 3 ην ιηγόηεξν ζεκαληηθό) Παξνρή εηδηθήο άδεηαο Παξνρή εηδηθνχ επηδφκαηνο Γξεγνξφηεξε βαζκνινγηθή εμέιημε Μεηαθίλεζε ζηε ζέζε ηεο επηζπκίαο ζαο Γηαζθάιηζε πγηνχο θαη αζθαινχο πεξηβάιινληνο Πξνζσπηθή αλάγθε αλάδεημεο 38. Πνηεο, θαηά ηε γλώκε ζαο, είλαη νη βαζηθόηεξεο αηηίεο γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο; Παξαθαιώ επηιέμηε κόλν ηξεηο (3) κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο: 1 ε πην ζεκαληηθή, 3 ε ιηγόηεξν ζεκαληηθή) Δηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ Βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο & ησλ ζρέζεσλ κε ηνπ ζπλαδέιθνπο Κσδηθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο απαζρνιείζηε Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 154

155 ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ : ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΒΑΡΟ 39. Γλσξίδεηε ηελ έλλνηα ηνπ δηνηθεηηθνύ βάξνπο; Αλ λαη, κε δηθά ζαο ιόγηα πεξηγξάςηε ηελ. Ναη Όρη 40. Θεσξείηε όηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ν Γήκνο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο έρνπλ γξαθεηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 41. Θεσξείηε όηη νη πνιίηεο πηζηεύνπλ πσο ππάξρεη γξαθεηνθξαηία ζηηο παξερόκελεο πξνο απηνύο ππεξεζίεο; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 42. Θεσξείηε όηη ζηελ ππεξεζία ζαο ππάξρνπλ θαηλόκελα πνιπλνκίαο θαη αιιεινεπηθάιπςεο λόκσλ; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 43. Πνηα ζεσξείηε σο ηα θπξηόηεξα απνηειέζκαηα ηεο πνιπλνκίαο; Παξαθαιώ επηιέμηε κόλν ηξία (3) κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο: 1 ην πην ζεκαληηθό, 3 ην ιηγόηεξν ζεκαληηθό) Καζπζηέξεζε δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ Δπηπξφζζεην νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηε δηνίθεζε Σαιαηπσξία ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ Καιχηεξε θάιπςε φισλ ησλ ζεκάησλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ 44. Πηζηεύεηε όηη ε εηζαγσγή κεζόδσλ απινπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο ζα δηεπθόιπλε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ζαο; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 155

156 ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ : ΥΟΛΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Παξαθαιψ λα δψζεηε ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα δεηήκαηα πνπ πηζηεχεηε φηη ζα έπξεπε λα είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα. Δπίζεο, ζαο παξαθαιψ λα εθθξάζεηε ηπρφλ απφςεηο ζαο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην. ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΘΔΡΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΠΟΤ ΜΑ ΓΗΑΘΔΑΣΔ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΤΓΔΝΗΚΖ Α ΤΝΔΡΓΑΗΑ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 156

157 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II : Αλάιπζε ζηνηρείσλ εξσηεκαηνινγίνπ Δλδεηθηηθόο πίλαθαο (Codebook) VAR00001 Value Count Percent Position 1 Label Φχιν Standard Attributes Type Numeric Format F2 Measurement Nominal Valid Values 0 Άλδξαο 27 49,1% 1 Γπλαίθα 28 50,9% Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 157

158 Δλδεηθηηθόο πίλαθαο (Frequencies) Statistics Απνηέιεκζα Απνηέιεκζα Απνηέιεκζα Απνηέιεκζα πνιπλνκίαο ε πνιπλνκίαο ην πνιπλνκίαο ε πνιπλνκίαο ε θαζπζηέξεζε επηπξφζζεην ηαιαηπσξία θαιχηεξε θάιπςε δηεθπεξαίσζεο νηθνλνκηθφ θφζηνο πνιηηψλ & ζεκάησλ ππνζέζεσλ ππαιιήισλ N Valid Missing Mean 1,75 2,45 1,58 2,36 Std. Error of Mean,113,124,098,279 Median 2,00 3,00 1,00 3,00 Std. Deviation,786,711,657,924 Variance,617,506,431, ,00 2,00 1,00 1,00 Percentiles 50 2,00 3,00 1,00 3, ,00 3,00 2,00 3,00 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 158

159 Πίλαθεο πρλνηήησλ (Frequency Table) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Άλδξαο 27 49,1 49,1 49,1 Valid Γπλαίθα 28 50,9 50,9 100,0 Total ,0 100,0 Ζιηθία Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ,1 9,3 9, ,5 25,9 35,2 Valid ,7 33,3 68, ,9 31,5 100,0 Total 54 98,2 100,0 Missing System 1 1,8 Total ,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 159

160 Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Τπνρξεσηηθφ 1 1,8 1,8 1,8 Γεπηεξνβάζκην 16 29,1 29,1 30,9 Valid Α.Σ.Δ.Η ,5 25,5 56,4 Α.Δ.Η ,9 30,9 87,3 Μεηαπηπρηαθφ 7 12,7 12,7 100,0 Total ,0 100,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 160

161 Γηεύζπλζε Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Γηνηθεηηθψλ 8 14,5 14,5 14,5 Οηθνλνκηθψλ 5 9,1 9,1 23,6 Πξνγξακκαηηζκνχ & Αλάπηπμεο 4 7,3 7,3 30,9 Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 4 7,3 7,3 38,2 Πνιενδνκίαο 8 14,5 14,5 52,7 Valid Παηδείαο 2 3,6 3,6 56,4 Κνηλσληθήο Αξσγήο 1 1,8 1,8 58,2 Γεσηερληθψλ Τπεξεζηψλ 7 12,7 12,7 70,9 Καζαξηφηεηαο 9 16,4 16,4 87,3 ΚΔΠ 2 3,6 3,6 90,9 Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 5 9,1 9,1 100,0 Total ,0 100,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 161

162 Θέζε Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 4 7,3 7,3 7,3 Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 11 20,0 20,0 27,3 Valid Γηνηθεηηθφο Τπάιιεινο 27 49,1 49,1 76,4 Σερληθφο Τπάιιεινο 12 21,8 21,8 98,2 Γεληθφο Γξακκαηέαο 1 1,8 1,8 100,0 Total ,0 100,0 ρέζε Δξγαζίαο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Μφληκνο 44 80,0 80,0 80,0 Valid Ανξίζηνπ ρξφλνπ 7 12,7 12,7 92,7 Οξηζκέλνπ ρξφλνπ 4 7,3 7,3 100,0 Total ,0 100,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 162

163 εκαληηθή ε εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε ζηελ απόδνζε ππαιιήισλ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Ναη 50 90,9 90,9 90,9 Valid Όρη 5 9,1 9,1 100,0 Total ,0 100,0 Ηθαλνπνίεζε από πνηόηεηα εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Καζφινπ 7 12,7 18,4 18,4 Λίγν 15 27,3 39,5 57,9 Valid Αξθεηά 14 25,5 36,8 94,7 Πνιχ 2 3,6 5,3 100,0 Total 38 69,1 100,0 Missing System 17 30,9 Total ,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 163

164 Ηθαλνπνίεζε από πξόζβαζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Καζφινπ 8 14,5 21,1 21,1 Λίγν 15 27,3 39,5 60,5 Valid Αξθεηά 11 20,0 28,9 89,5 Πνιχ 3 5,5 7,9 97,4 Πάξα πνιχ 1 1,8 2,6 100,0 Total 38 69,1 100,0 Missing System 17 30,9 Total ,0 πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο 5 9,1 12,8 12,8 πκκεηνρή ζε νκάδεο 7 12,7 17,9 30,8 Valid εκηλάξηα, δηαιέμεηο απφ ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο 15 27,3 38,5 69,2 E-learning 4 7,3 10,3 79,5 Δλαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο 8 14,5 20,5 100,0 Total 39 70,9 100,0 Missing System 16 29,1 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 164

165 Total ,0 πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα κε αληηθείκελν Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Σερληθά ζέκαηα & Ννκνζεζία 17 30,9 40,5 40,5 Πιεξνθνξηθή & Νέεο ηερλνινγίεο 17 30,9 40,5 81,0 Valid Οξγάλσζε & Γηνίθεζε 4 7,3 9,5 90,5 Γηνίθεζε Οκάδσλ 2 3,6 4,8 95,2 Ζγεζία / Δπηθνηλσλία 2 3,6 4,8 100,0 Total 42 76,4 100,0 Missing System 13 23,6 Total ,0 Δηήζηα ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα ΠΗΝΔΠ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ,8 61,8 61,8 Valid ,3 27,3 89, ,9 10,9 100,0 Total ,0 100,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 165

166 Ζ εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ζηελ απόδνζε Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Λίγν 3 5,5 6,0 6,0 Αξθεηά 14 25,5 28,0 34,0 Valid Πνιχ 15 27,3 30,0 64,0 Πάξα πνιχ 18 32,7 36,0 100,0 Total 50 90,9 100,0 Missing System 5 9,1 Total ,0 Ηθαλνπνίεζε από ζύζηεκα ακνηβώλ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Καζφινπ 6 10,9 11,1 11,1 Λίγν 22 40,0 40,7 51,9 Valid Αξθεηά 24 43,6 44,4 96,3 Πνιχ 2 3,6 3,7 100,0 Total 54 98,2 100,0 Missing System 1 1,8 Total ,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 166

167 Ηθαλνπνηεηηθή πνηόηεηα δσήο κέζσ νηθνλνκηθώλ απνιαβώλ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Καζφινπ 5 9,1 9,4 9,4 Λίγν 24 43,6 45,3 54,7 Valid Αξθεηά 23 41,8 43,4 98,1 Πνιχ 1 1,8 1,9 100,0 Total 53 96,4 100,0 Missing System 2 3,6 Total ,0 Ύπαξμε αδηθηώλ ζηελ επηδνκαηηθή πνιηηηθή Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Καζφινπ 6 10,9 12,0 12,0 Λίγν 10 18,2 20,0 32,0 Valid Αξθεηά 19 34,5 38,0 70,0 Πνιχ 12 21,8 24,0 94,0 Πάξα πνιχ 3 5,5 6,0 100,0 Total 50 90,9 100,0 Missing System 5 9,1 Total ,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 167

168 Ηθαλνπνίεζε από ύςνο επηδνκάησλ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Καζφινπ 11 20,0 21,6 21,6 Λίγν 32 58,2 62,7 84,3 Valid Αξθεηά 7 12,7 13,7 98,0 Πνιχ 1 1,8 2,0 100,0 Total 51 92,7 100,0 Missing System 4 7,3 Total ,0 ύλδεζε ακνηβώλ κε απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Ναη 47 85,5 85,5 85,5 Valid Όρη 8 14,5 14,5 100,0 Total ,0 100,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 168

169 Ηθαλνπνίεζε από παξερόκελεο άδεηεο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Καζφινπ 2 3,6 3,8 3,8 Λίγν 11 20,0 21,2 25,0 Valid Αξθεηά 29 52,7 55,8 80,8 Πνιχ 7 12,7 13,5 94,2 Πάξα πνιχ 3 5,5 5,8 100,0 Total 52 94,5 100,0 Missing System 3 5,5 Total ,0 Ηθαλνπνίεζε από σξάξην Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Καζφινπ 5 9,1 9,3 9,3 Λίγν 12 21,8 22,2 31,5 Valid Αξθεηά 29 52,7 53,7 85,2 Πνιχ 5 9,1 9,3 94,4 Πάξα πνιχ 3 5,5 5,6 100,0 Total 54 98,2 100,0 Missing System 1 1,8 Total ,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 169

170 Ύπαξμε γξαθείνπ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Ναη 47 85,5 85,5 85,5 Valid Όρη 8 14,5 14,5 100,0 Total ,0 100,0 Ύπαξμε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Ναη 48 87,3 88,9 88,9 Valid Όρη 6 10,9 11,1 100,0 Total 54 98,2 100,0 Missing System 1 1,8 Total ,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 170

171 Ύπαξμε γξαθηθήο ύιεο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Ναη 38 69,1 71,7 71,7 Valid Όρη 15 27,3 28,3 100,0 Total 53 96,4 100,0 Missing System 2 3,6 Total ,0 Οη ηθαλόηεηεο αληαπνθξίλνληαη ζην αληηθείκελν εξγαζίαο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Καζφινπ 1 1,8 1,8 1,8 Λίγν 9 16,4 16,4 18,2 Valid Αξθεηά 27 49,1 49,1 67,3 Πνιχ 10 18,2 18,2 85,5 Πάξα πνιχ 8 14,5 14,5 100,0 Total ,0 100,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 171

172 Δλδηαθέξνπζα εξγαζία Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Καζφινπ 3 5,5 5,5 5,5 Λίγν 9 16,4 16,4 21,8 Valid Αξθεηά 23 41,8 41,8 63,6 Πνιχ 11 20,0 20,0 83,6 Πάξα πνιχ 9 16,4 16,4 100,0 Total ,0 100,0 Ηθαλνπνίεζε από επηθνηλσλία κε πξντζηακέλνπο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Λίγν 4 7,3 7,4 7,4 Αξθεηά 17 30,9 31,5 38,9 Valid Πνιχ 16 29,1 29,6 68,5 Πάξα πνιχ 17 30,9 31,5 100,0 Total 54 98,2 100,0 Missing System 1 1,8 Total ,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 172

173 Ηθαλνπνίεζε από επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Λίγν 5 9,1 9,1 9,1 Αξθεηά 14 25,5 25,5 34,5 Valid Πνιχ 22 40,0 40,0 74,5 Πάξα πνιχ 14 25,5 25,5 100,0 Total ,0 100,0 Ύπαξμε θιίκαηνο ζπλαδειθηθήο ζπλεξγαζίαο & αιιεινβνήζεηαο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Λίγν 10 18,2 18,2 18,2 Αξθεηά 24 43,6 43,6 61,8 Valid Πνιχ 15 27,3 27,3 89,1 Πάξα πνιχ 6 10,9 10,9 100,0 Total ,0 100,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 173

174 Ηθαλνπνίεζε από εξγαζία Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Καζφινπ 3 5,5 5,5 5,5 Λίγν 8 14,5 14,5 20,0 Valid Αξθεηά 25 45,5 45,5 65,5 Πνιχ 11 20,0 20,0 85,5 Πάξα πνιχ 8 14,5 14,5 100,0 Total ,0 100,0 Κύξηα πεγή ελεκέξσζεο αξκνδηνηήησλ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Πξντζηάκελνο 17 30,9 32,7 32,7 πλάδειθνη 7 12,7 13,5 46,2 Valid Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 10 18,2 19,2 65,4 Κείκελε λνκνζεζία 14 25,5 26,9 92,3 Πξνζσπηθή άπνςε 4 7,3 7,7 100,0 Total 52 94,5 100,0 Missing System 3 5,5 Total ,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 174

175 Πξνηξνπή ππεξεζίαο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Καζφινπ 8 14,5 14,5 14,5 Λίγν 11 20,0 20,0 34,5 Valid Αξθεηά 22 40,0 40,0 74,5 Πνιχ 13 23,6 23,6 98,2 Πάξα πνιχ 1 1,8 1,8 100,0 Total ,0 100,0 πκβνπιή πξντζηακέλνπ γηα ζεκαληηθά ζέκαηα Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Λίγν 5 9,1 9,4 9,4 Αξθεηά 13 23,6 24,5 34,0 Valid Πνιχ 15 27,3 28,3 62,3 Πάξα πνιχ 20 36,4 37,7 100,0 Total 53 96,4 100,0 Missing System 2 3,6 Total ,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 175

176 Γηεπθόιπλζε έξγνπ κέζσ πνζνηηθνπνίεζεο ζηόρσλ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Καζφινπ 5 9,1 10,2 10,2 Λίγν 7 12,7 14,3 24,5 Valid Αξθεηά 23 41,8 46,9 71,4 Πνιχ 12 21,8 24,5 95,9 Πάξα πνιχ 2 3,6 4,1 100,0 Total 49 89,1 100,0 Missing System 6 10,9 Total ,0 Ηθαλνπνίεζε από ζύζηεκα πξναγσγώλ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Καζφινπ 12 21,8 23,1 23,1 Λίγν 11 20,0 21,2 44,2 Valid Αξθεηά 22 40,0 42,3 86,5 Πνιχ 7 12,7 13,5 100,0 Total 52 94,5 100,0 Missing System 3 5,5 Total ,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 176

177 Μέζνδνο αμηνιόγεζεο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent πκπιήξσζε έθζεζεο 48 87,3 90,6 90,6 Valid Γε γίλεηαη αμηνιφγεζε 5 9,1 9,4 100,0 Total 53 96,4 100,0 Missing System 2 3,6 Total ,0 Αμηνθξαηηθέο κέζνδνη αμηνιόγεζεο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Καζφινπ 6 10,9 12,2 12,2 Λίγν 9 16,4 18,4 30,6 Valid Αξθεηά 23 41,8 46,9 77,6 Πνιχ 9 16,4 18,4 95,9 Πάξα πνιχ 2 3,6 4,1 100,0 Total 49 89,1 100,0 Missing System 6 10,9 Total ,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 177

178 Ύπαξμε θαιύηεξνπ ηξόπνπ αμηνιόγεζεο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Ναη 17 30,9 40,5 40,5 Valid Όρη 25 45,5 59,5 100,0 Total 42 76,4 100,0 Missing System 13 23,6 Total ,0 Πην αληηθεηκεληθόο έλαο εμσηεξηθόο αμηνινγεηήο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Ναη 15 27,3 28,8 28,8 Valid Όρη 37 67,3 71,2 100,0 Total 52 94,5 100,0 Missing System 3 5,5 Total ,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 178

179 Κίλεηξν απόδνζεο ε παξνρή εηδηθήο άδεηαο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1ε Πξνηεξαηφηεηα 2 3,6 15,4 15,4 Valid 2ε Πξνηεξαηφηεηα 5 9,1 38,5 53,8 3ε Πξνηεξαηφηεηα 6 10,9 46,2 100,0 Total 13 23,6 100,0 Missing System 42 76,4 Total ,0 Κίλεηξν απόδνζεο ε παξνρή εηδηθνύ επηδόκαηνο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1ε Πξνηεξαηφηεηα 22 40,0 68,8 68,8 Valid 2ε Πξνηεξαηφηεηα 5 9,1 15,6 84,4 3ε Πξνηεξαηφηεηα 5 9,1 15,6 100,0 Total 32 58,2 100,0 Missing System 23 41,8 Total ,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 179

180 Κίλεηξν απόδνζεο ε γξεγνξόηεξε βαζκνινγηθή εμέιημε Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1ε Πξνηεξαηφηεηα 2 3,6 10,5 10,5 Valid 2ε Πξνηεξαηφηεηα 10 18,2 52,6 63,2 3ε Πξνηεξαηφηεηα 7 12,7 36,8 100,0 Total 19 34,5 100,0 Missing System 36 65,5 Total ,0 Κίλεηξν απόδνζεο ε κεηαθίλεζε ζηελ επηζπκεηή ζέζε Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1ε Πξνηεξαηφηεηα 15 27,3 48,4 48,4 Valid 2ε Πξνηεξαηφηεηα 9 16,4 29,0 77,4 3ε Πξνηεξαηφηεηα 7 12,7 22,6 100,0 Total 31 56,4 100,0 Missing System 24 43,6 Total ,0 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και &Alpha