IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE. Greece

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE. Greece"

Transcript

1 IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE Greece

2 CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership a) Sale of an IATA Location to an Outside Party If this represents a complete change of ownership of the Agency then the following documents are required. Application Form signed and stamped by authorised person of the Agency Notice of Change Form signed by authorised person of the Agency Copy of Greek Tourism Organisation License (EOT) Current certified financial statements Bank Guarantee unlimited. The level will be set after receipt of the application form (sample attached) Qualified Staff listing of managerial and other full-time staff members. (Form attached) Sample of Travel Agency s letterhead Official Memorandum of Association (Katastatiko) b) Sale of an IATA Location to another accredited Agent Notice of Change Form signed by an authorised person of the Agency Copy of Greek Tourism Organisation License (EOT) Adjustment of Bank Guarantee of the buyer, if necessary Change of Shareholding Instructions and special requirements in order to notify IATA of a Change of Shareholding Notice of Change Form signed by authorised person of the Agency Current certified financial statements Official certificate showing Shareholders of Company Official Certificate showing Directors and the Legal Representative of the Company November 2009 International Air Transport Association 2

3 CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT Change of Legal Status Instructions and special requirements in order to notify IATA of a Change of Legal Status Notice of Change Form signed by authorised person of the Agency Copy of Greek Tourism Organisation License (EOT )under the new Legal Status Current financial statements Bank Guarantee unlimited under the new legal status (sample attached) Qualified Staff listing of managerial and other full-time staff members. (Form attached) Sample of Travel Agency s letterhead Official certificate showing Shareholders of Company the Legal Representative of the Company Official Certificate showing Directors and Secretary of Company Change of Name Instructions and special requirements in order to notify IATA of a Change of Name Notice of Change Form signed by authorised person of the Agency Copy of Greek Tourism Organisation License (EOT) under the new name Official certificate of company registration under the new name New BG will be required under the new name (sample attached) (where applicable) Change of Location Letter advising change, signed by authorised person of the Agency Voluntary Relinquishment Voluntary Relinquishment Form signed by authorised person of the Agency Temporary Closure Temporary Closure Form signed by authorised person of the Agency November 2009 International Air Transport Association 3

4 FEES FOR CHANGES - IATA TRAVEL AGENT FEES CHANGE OF OWNERSHIP/LEGAL STATUS EUR CHANGE OF OWNERSHIP/LEGAL STATUS ADDITIONAL BRANCH EUR CHANGE OF OWNERSHIP BETWEEN IATA AGENTS EUR CHANGE OF SHAREHOLDING EUR CHANGE OF NAME EUR CHANGE OF LOCATION [WITH INVESTIGATION] EUR The Change fees will be collected via an Agency Debit Memo through the BSP billing November 2009 International Air Transport Association 4

5 CONTACT DETAILS PLEASE RAISE YOUR CASE VIA OUR CUSTOMER PORTAL FAX: PLEASE SEND ALL DOCUMENTATION REQUESTED TO THIS ADDRESS: IATA SERVICE CENTER EUROPE ACCREDITATION DEPARTMENT PASEO DE LA CASTELLANA, MADRID (SPAIN) November 2009 International Air Transport Association 5

6 BANK GUARANTEE SAMPLE (GREEK) ιεθνής Eνωση Αεροπορικών Εταιριών ιεύθυνση... (Το λογότυπο της Τράπεζας) Κατόπιν αιτήµατος και για λογαριασµό του... [(εισάγεται ολόκληρο το όνοµα, η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του Πράκτορα)] («ο Πελάτης» ή «Πράκτορας») και για να καταστεί δυνατόν για τον Πελάτη µας να συµµορφωθεί µε τους κανόνες της ΙΑΤΑ υπό τις εφαρµοστέες αποφάσεις της ΙΑΤΑ, κανόνες και διαδικασίες («οι Κανόνες») για συµµετοχή στο BSP Eλλάδος ή στο CASS Ελλάδος, εµείς [εισάγεται ολόκληρο το όνοµα και η διεύθυνση της Τράπεζας] «η Τράπεζα» εγγυάται δια του παρόντος ως πρωτοφειλέτης και όχι ως απλώς εγγυητής, παραιτείται από όποιες νόµιµες εξαιρέσεις και ενστάσεις, και δια του παρόντος αναλαµβάνει ευθύνη από κοινού και εξ ολοκλήρου µε τον Πελάτη µας την πληρωµή όλων των παρόντων και µελλοντικών οφειλόµενων ποσών στα µέλη της ιεθνούς Ενωσης Αεροπορικών Εταιριών («ΙΑΤΑ»), καθώς και στις αεροπορικές εταιρείες που συµµετέχουν στο προαναφερόµενο Πρόγραµµα...[εισάγεται BSP ή CASS της ΙΑΤΑ], που έχουν ή θα διορίσουν ως Πράκτορα, σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 1. Εάν και όταν ο Πελάτης µας αποτύχει να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό ή ποσά για οποιοδήποτε λόγο που είναι πληρωτέο άµεσα ή κατά διάφορο τρόπο, σχετικά µε τα Εισιτήρια ή τις Φορτωτικές, ή όποιο άλλο πληρωτέο ποσό, κατά την περίοδο της παρούσας Εγγύησης, σύµφωνα µε τους Κανόνες (εφεξής ως «το Χρέος»), θα πληρώσουµε το οφειλόµενο ποσό σε εσάς (έως το όριο του ποσού) σύµφωνα µε απαίτηση που έχει γίνει όπως παρακάτω αναφέρεται. εν θα καθυστερήσουµε την πληρωµή, ούτε θα την αντιτάξουµε για κανέναν λόγο. Θα ενηµερώσουµε γραπτώς ευθύς µόλις γίνει η πληρωµή. 2. Η συνολική υποχρέωση σύµφωνα µε την παρούσα Εγγύηση είναι περιορισµένη και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των... [εισάγεται το νόµισµα και το ποσό σε αριθµούς] (...)[εισάγεται το νόµισµα και το ποσό µε λέξεις] (το «περιορισµένο ποσό»). 3. Αυτό το περιορισµένο ποσό της Εγγύησης δεν θα ικανοποιηθεί, απαλλαχθεί, ή επηρεασθεί από άλλη ενδιάµεση πληρωµή ή εξόφληση λογαριασµού. 4. Η παροχή χρόνου στον Πελάτη µας ή αµέλεια ή ανεκτικότητα από εσάς στο να απαιτείτε ή να επιβάλλετε την πληρωµή των χρηµάτων σύµφωνα µε τους όρους του Συµφωνίας Πρακτόρευσης, που υπογράφεται από τον Πελάτη µας ως προϋπόθεση για διαπίστευση ως εγκεκριµένου πράκτορα από την ΙΑΤΑ, ή ειδικές παραχωρήσεις, δεν θα ζηµιώνει ούτε θα επηρεάζει την παρούσα Εγγύηση. 5. Η παρούσα Εγγύηση τίθεται σε ισχύ από... (εισάγεται η ηµεροµηνία) και θα συνεχίσει να ισχύει µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της (εφεξής θα ονοµάζεται «Ηµεροµηνία Λήξης») και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης που θα δοθεί στην ΙΑΤΑ τρεις µήνες πριν, µετά την οποία η παρούσα Εγγύηση θα λήξει. Μετέπειτα, η ευθύνη από κοινού και εξ ολοκλήρου αυτόµατα θα διακοπεί και η Εγγύηση θα είναι άκυρη. 6. Πληρωµή έναντι της παρούσας Εγγύησης θα εξαρτάται από γραπτή απαίτηση που θα προέρχεται από τον Υπεύθυνο της ΙΑΤΑ Ελλάδος δηλώνοντας ότι έχει βεβαιωθεί ανεξόφλητο ποσό από τον Πελάτη µας σύµφωνα µε τους Κανόνες. Το Χρέος όπως έχει δηλωθεί από την ΙΑΤΑ θα θεωρείται οριστικό και τελικό και δια του παρόντος επιβεβαιώνουµε ότι δεν θα χρειαστούµε απόδειξη αυτού. Η πληρωµή θα γίνεται στον λογαριασµό που θα υποδείξει η ΙΑΤΑ Ελλάδος. 7. Η παρούσα Εγγύηση θα παραµείνει σε ισχύ, παρά τις οποιεσδήποτε αλλαγές στην εταιρική σύνθεση (στο καταστατικό) του Πελάτη µας. 8. Η παρούσα Εγγύηση θα είναι επιπρόσθετη και δεν θα ζηµιώνει ούτε θα επηρεάζει καµία άλλη εγγύηση από τον Πελάτη µας, την οποία µπορεί να κατέχετε σήµερα ή σε µεταγενέστερο χρόνο. Με την επιφύλαξη άλλων όρων της εν λόγω Εγγυήσεως, στη November 2009 International Air Transport Association 6

7 περίπτωση που ο Πελάτης µας, παρέχει ξεχωριστή εγγύηση (ή οποιουδήποτε άλλου είδους ασφάλεια) υπέρ /προς όφελος ενός µέλους της ΙΑΤΑ ή άλλης αεροπορικής εταιρίας, που συµµετέχει στα συστήµατα BSP ή CASS, οι οφειλές που εξασφαλίζονται µε την παρούσα Εγγύηση θα καταβάλλονται πρωτίστως. Συνεπώς, τα ποσά που µπορεί να οφείλονται από τον Πελάτη µας και θα πρέπει να καταβληθούν στο εκάστοτε Μέλος ή αεροπορική εταιρία που είναι δικαιούχος στην διαφορετική αυτή εγγύηση, δεν θα καταβάλλονται έως ότου έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς τα εκκρεµή χρέη του Πελάτη µας, στα άλλα Μέλη ή στις άλλες αεροπορικές εταιρίες. 9. Η πτώχευση, η ρευστοποίηση, ή η αφερεγγυότητα του Πελάτη µας δεν θα επηρεάσει ούτε θα καθορίσει την ευθύνη σύµφωνα µε την παρούσα Εγγύηση. 10. Οι υποχρεώσεις στην παρούσα Εγγύηση θα είναι έγκυρες και θα τεθούν σε εφαρµογή τώρα ή µετά την ηµεροµηνία που επηρεάζει ή µπορεί να επηρεάζει τους Κανόνες και δια του παρόντος επιβεβαιώνουµε ότι δεν είσαστε υποχρεωµένοι να πάρετε κανένα µέτρο ή να στραφείτε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ενάντια στον Πελάτη µας χωρίς πρώτα να επικαλεστείτε την παρούσα Εγγύηση και δικαιούστε να µας αντιµετωπίσετε ως εγγυητές από κοινού και εις ολόκληρον µε τους Πελάτες µας στο περιορισµένο ποσό της παρούσας εγγύησης. 11. Η παρούσα Εγγύηση θα διέπεται σύµφωνα µε τους νόµους της Ελληνικής Επικράτειας. Για οποιαδήποτε διαφωνία που προέρχεται ή έχει σχέση µε την παρούσα Εγγυητική επιστολή, θα επιλύεται µε προσφυγή των µερών στα κατά τόπο αρµόδια δικαστήρια της Ελλάδας]. 12. Η παρούσα Εγγύηση δεν είναι µεταβιβάσιµη. Εφόσον χρειαστεί, µπορεί να µεταφραστεί σε άλλη γλώσσα για καθηµερινή χρήση, αλλά αν υπάρχει αντίφαση µεταξύ της αγγλικής έκδοσης και της άλλης γλώσσας, υπερισχύει η Αγγλική έκδοση... Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου της Τράπεζας Ηµεροµηνία November 2009 International Air Transport Association 7

8 BANK GUARANTEE SAMPLE (ENGLISH) International Air Transport Association Address.... (Letterhead of the Bank) At the request and on behalf of [(insert name, full legal name and address of the Agent] ("our Customer" or the Agent ) and in order to enable our Customer to comply with IATA s requirements under the applicable IATA Resolutions, rules and procedures ( the Rules ) for participation in [insert IATA Billing and Settlement Plan Cyprus ( BSP Cyprus ) or Cargo Accounts Settlement System Cyprus ( CASS Cyprus )], we [insert name and full address of bank] (the Bank ) hereby guarantee as primary obligor and not merely as surety, renouncing all legal exceptions and objections, and hereby assume joint and several liability with our Customer for, payment of all amounts owing or that may become owing to Members of the International Air Transport Association ( IATA ), and airlines participating in the aforementioned ---- [insert IATA BSP or IATA CASS], which have or will appoint the Agent, subject to the following conditions:. 1. If and when our Customer shall fail to pay any sum(s) for any reason whatsoever payable immediately or otherwise in respect of the issuance during the period of this Guarantee of Traffic Documents or Transportation Orders, or air waybill or any other sum payable under the Rules (hereinafter referred to as the Debt ), we will pay that sum to you (up to the limit sum) on demand being made as hereinafter provided. We shall not delay the payment, nor shall we oppose if for any reason whatsoever. We shall inform you in writing as soon as payment has been made. 2. Our total liability under this Guarantee is limited to and shall in no circumstances exceed the sum of [Insert currency and amount in figures] ( ) [Insert currency and amount in words] (the limit sum ). 3. This Guarantee subject to the limit sum shall not be satisfied, discharged or affected by any intermediate payment or settlement of account. 4. The giving of time to our Customer or the neglect or forbearance by you in requiring or enforcing payment of monies under the terms of the Passenger Sales Agency Agreement signed by our Customer as a condition of accreditation as an IATA Agent, or other indulgence, shall not in any way prejudice or affect this Guarantee. 5. This Guarantee is valid from (insert date) and shall continue in effect until withdrawn by us upon three months written notice given to IATA by registered mail and recorded delivery, whereupon this Guarantee shall expire at the end of the period of notice (hereinafter called the Expiry Date ). Thereafter, our joint and several liability hereunder shall automatically cease and this Guarantee shall become null and void. 6. Payment against this Guarantee shall be conditional on a written demand by IATA Country Manager Cyprus - stating that our Customer has failed to pay the Debt, and accompanied by a letter signed by IATA stating that our Customer has been declared in default under the November 2009 International Air Transport Association 8

9 Rules. The Debt so stated by IATA shall be deemed conclusive and final and we hereby confirm that we will not require proof of the same. Payment shall be made into an account to be specified by IATA Country. 7. This Guarantee shall remain in full force and effect, notwithstanding any change in the constitution of our Customer. 8. This Guarantee shall be in addition to and shall not be in any way prejudiced and affected by any one or more securities or guarantees from our Customer, which you may now or subsequently hold. Notwithstanding any other provision of this Guarantee, if our Customer provides a separate guarantee (or any other type of security) in favour of an IATA Member or airline participating in a BSP or CASS, in terms of which payment is guaranteed to such Member or airline of all amounts that may become due and payable by our Customer, the Member or airline which is beneficiary of such separate guarantee shall not be entitled to any payment under the present industry Guarantee until all outstanding indebtedness of our Customer to other Members or airlines hereunder shall have been discharged. 9. Bankruptcy, liquidation, or insolvency of our Customer shall not affect or determine our liability under this Guarantee. 10. The obligations under this Guarantee shall be valid and effective regardless of any opposite clause or agreement now or after this date in effect which affects or might in any way affect the Rules, and we hereby confirm that you are not bound to take any steps or to exhaust any remedies against our Customer before calling on this Guarantee and are entitled to treat us as surety or joint and several debtors with our Customer up to limit sum payable under this Guarantee. 11. This Guarantee shall be governed by and construed in accordance with the Laws of Cyprus. Any dispute arising out of or in connection with this guarantee shall be referred to the courts of the country of Cyprus 12. This Guarantee is non-assignable. It may be translated into another language for day-to-day operational use if necessary; however, in case of any inconsistency between the English version and the other version, the English version shall prevail Signature of authorised representative of issuing Bank Date Full Name:.. Title: SEAL OF BANK November 2009 International Air Transport Association 9

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 κατ Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance (English Version Pages 10-18) Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance Για άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε περίπτωση συμβάντος

Διαβάστε περισσότερα

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters 13 th HISTORIC ACROPOLIS RALLY REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters FIA Visa No: TRRH/HARR/GRC/050614

Διαβάστε περισσότερα

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students 2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students MASTER s PROGRAMME (Full Time) 12 MONTHS (October-March) 9.050- MASTER s PROGRAMME JANUARY-MARCH APRIL-SEPTEMBER OCTOBER-DECEMBER

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Ελληνικά Book 2 Events Events Chapter 3 - Championships Chapter 3 - Chapter 4 - Competitions Chapter 4 -

Αγγλικά Ελληνικά Book 2 Events Events Chapter 3 - Championships Chapter 3 - Chapter 4 - Competitions Chapter 4 - Αγγλικά Book 2 Events Chapter 3 - Championships Art 31: World Championships Art 32: Continental Championships Art 33: Dates Art 34: Allocation of Championships Art 35: Management Structures Art 36: Invitations

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν This application form is free ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ PHOTO 1.Επώνυμο Surname (Family name) 2.Γένος κατά τη γέννηση (προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES TECHNICAL OLYMPIC OF COMPANIES SA Registration No.: 6801/06/Β/86/08 20, SOLOMOU STREET, ALIMOS for the period from January 1 st to June 30 th, 2008 (under Article 5 of L. 3556/2007) TABLE OF CONTENTS Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΚΩΣΠ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι. Αντύπας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 5 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 5 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 5 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Στους Halsbury s Laws of England, Vol. 24, 4 η Έκδοση, παρ. 901, δίδεται ο ορισμός του «Διατάγματος» : «901. Meaning of Injunction. An injunction

Διαβάστε περισσότερα

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr.

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Enviro Solutions Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση Name of Insurance Company to which Application is made (herein

Διαβάστε περισσότερα

Information Sheet - Fees and Charges

Information Sheet - Fees and Charges Information Sheet - Fees and Charges Who covers the cost of my care? Whilst you are at Fronditha Care, the cost of your care is covered by a combination of subsidy from the Government paid directly to

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT EL/EN ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT [ Form MFR1 ] Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(lll)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4113 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα