Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο"

Transcript

1 ΠΜ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΟΤΝΣΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο Ομάδα Γιοίκηζηρ: Ληάγθεο Νηθφιανο ηάηθνο Γεψξγηνο Σξηαληαθχιινπ Υαξνχια 15 Ινπλίνπ

2 Η παξνρή πιηθνχ (θείκελα, ράξηεο, νξζνθσηνράξηεο) ζηηο νκάδεο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα ππφβαζξα γηα ηελ ζρεδίαζε ησλ ραξηψλ ηνπο, αιιά θαη λα έρνπλ δηάθνξα ζπκπιεξσκαηηθά θείκελα Η θαζνδήγεζε ησλ νκάδσλ βήκα πξνο βήκα κε ζρφιηα θαη θαηεπζχλζεηο επί ησλ εξγαζηψλ πνπ παξνπζίαδαλ ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα νη νκάδεο (φπσο απηά πξνζδηνξηδφηαλ απφ ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ καζήκαηνο). Η θαζνδήγεζε απηή έγηλε είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κε ηε κνξθή ζρνιίσλ, ζπδήηεζεο θηι. είηε κεηά ην κάζεκα, φηαλ ε νκάδα Γηνίθεζεο είρε πξνκεζεπηεί ηηο εξγαζίεο θαη ήηαλ ζε ζέζε λα ηηο επεμεξγαζηεί ιεπηνκεξέζηεξα θαη λα θάλεη πην ζπγθεθξηκέλα ζρφιηα 2

3 χληαμε «έθζεζεο πεπξαγκέλσλ» κε έκθαζε ζηα πεπξαγκέλα ζηα ελδηάκεζα ησλ καζεκάησλ, ηφζν απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο φζν θαη απφ ηελ νκάδα δηνίθεζεο, ζην πιηθφ πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί, θαηαγξαθεί θαη νξγαλσζεί θιπ. Δπηπιένλ, ζεσξήζεθε ρξήζηκε ε δηαηχπσζε ελφο ζελαξίνπ/νξάκαηνο θαη ζπλδπαζηηθήο πξφηαζεο πνπ πξνέθπςε κέζα απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλά ηνκέα απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο, αιιά θαη ηηο ζπλέξγεηεο ησλ δηαθφξσλ κέηξσλ θαη πξνηάζεσλ Η δφκεζε ηεο θφξκαο αμηνιφγεζεο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο βάζε θάπνησλ παξακέηξσλ, ρσξηζκέλεο ζε θαηεγνξίεο θαη κε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ (βάξνο) ζην ηειηθφ βαζκφ, αιιά θαη ε δεκηνπξγία ελφο θχιινπ αμηνιφγεζεο κε βάξε γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο. 3

4 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 24/2/2011 Δπεμήγεζε ζέκαηνο, κνξθήο θαη δηαδηθαζηψλ ηεο άζθεζεο. Οξηζηηθνπνίεζε νκάδσλ. - Γιασυπιζμόρ ζε 5 ομάδερ: Γηνίθεζεο Πεξηβάιινληνο Έξεπλαο & Δθπαίδεπζεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & Καηλνηνκίαο Σνπξηζκνχ 4

5 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 7/3/2011 Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (Γ.Π.), Ν.2508/97, Ν.2742/99, Ν.1337/83, Ν.947/79, Υξήζεηο Γήο Power point ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα είρακε κηα πξψηε επαθή κε ηνπο θπξηφηεξνπο πνιενδνκηθνχο λφκνπο πνπ αθνξνχλ ηελ Διιάδα απφ ην 1979 έσο θαη ην Οη νκάδεο εξγαζίαο αλέιαβαλ λα παξνπζηάζνπλ ζε power point ηα παξαπάλσ λνκνζεηήκαηα έηζη ψζηε λα έρνπλ κία πξψηε επαθή κε ηε λνκνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαδηθαζία πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Η νκάδα Γηνίθεζεο κίιεζε ζπγθεθξηκέλα γηα ηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα θαη γηα ην ΦΔΚ 166Γ ΠΓ πνπ αθνξά ηηο Υξήζεηο γεο. 5

6 DATE Περιεχόμενο Είδος αρχείου 19/3/2011 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ΓΠ, Θεωρία Swot Analysis, ςημειώςεισ Π1, ΓΠ Βόλου, παραδείγματα Α5 & Α6 Word, power point Απνζηνιή απφ ηελ νκάδα Γηνίθεζεο πξνο ηηο νκάδεο εξγαζίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ΓΠ πνπ ζα έπξεπε νη νκάδεο λα αθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηνπ Studio, ζεκεηψζεηο γηα ηελ Swot Analysis, αιιά θαη ην ζηάδην Π1 ηνπ Γήκνπ Βφινπ θαη παξαδείγκαηα γηα ην ζηάδην Α5 θαη Α6 πνπ αθνινπζνχζε έηζη ψζηε νη νκάδεο λα έρνπλ κία εηθφλα ηη ζα πξέπεη λα πξάμνπλ γηα ην επφκελν κάζεκα. 6

7 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 23/3/2011 Παξνπζίαζε SWOT θαη ζελαξίσλ απφ νκάδεο. Αλάιπζε πξνδηαγξαθψλ γηα Π1. Word, power point Παξνπζίαζε απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ησλ ζελαξίσλ ηνπο θαη ηεο Swot analysis, πξψηα ζρφιηα απφ ηνπο θαζεγεηέο, πξψηα ζρφιηα απφ ηελ νκάδα Γηνίθεζεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζπλέρεηα. Αλάιπζε πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ επφκελε ελφηεηα Π1. 7

8 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 26/3/2011 ρφιηα δηνξζψζεηο νδεγίεο απφ ηελ νκάδα δηνίθεζεο πξνο ηηο άιιεο νκάδεο, Οξζνθσηνράξηε γηα ην Π1 Word Οη νκάδεο εξγαζίαο απέζηεηιαλ ζηελ νκάδα Γηνίθεζεο ηελ Swot analysis θαη ην φξακα γηα θάζε ζελάξην ελψ ε νκάδα Γηνίθεζεο έθαλε κε ηε ζεηξά ηεο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, ηηο ζπκπιεξψζεηο θαη ηα ζρφιηα ηεο επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ, θνηλνπνίεζε ζηηο νκάδεο ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αθφκα νη νκάδεο πξνκεζεχηεθαλ νξζνθσηνράξηε ηεο πεξηνρήο κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ ην ράξηε ηνπ Π1. 8

9 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 30/3/2011 Παρουςίαςη Π1 από ομάδεσ. Ανάλυςη προδιαγραφών για Π2. Word, Power Point Παξνπζίαζε απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηνπ Π1 θαη ησλ αληίζηνηρσλ ραξηψλ. ρφιηα απφ ηνπο θαζεγεηέο, ζρφιηα απφ ηελ νκάδα Γηνίθεζεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζπλέρεηα. 9

10 DATE Περιεχόμενο Είδος αρχείου 2/4/2011 (ΜΕΛΕΣΗ ΧΟΟΑΠ / ΓΠ ΔΗΜΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΒΟΛΟΤ Β1' ΣΑΔΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ, Π2) - (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Π1) - χόλια διορθώςεισ οδηγίεσ από την ομάδα διοίκηςησ προσ τισ άλλεσ ομάδεσ για το Π1 PDF, Word Οη νκάδεο εξγαζίαο απέζηεηιαλ ζηελ νκάδα Γηνίθεζεο ην Π1 πνπ είραλ θηηάμεη γηα ην θάζε ζελάξην, ε νκάδα Γηνίθεζεο κε ηε ζεηξά ηεο έθαλε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, ηηο ζπκπιεξψζεηο θαη ηα ζρφιηα ηεο επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ, θνηλνπνίεζε ζηηο νκάδεο ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα. Δπίζεο απεζηάιε ζηηο νκάδεο εξγαζίαο ην Π2 ηνπ γξαθείνπ Γνμηάδε γηα ην ζπγθξφηεκα ηνπ Βφινπ πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ ηδέεο γηα ην δηθφ ηνπο Π2 θαη επίζεο εζηάιεζαλ αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηη Π1. 10

11 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 6/4/2011 Παξνπζίαζε Π2 απφ νκάδεο. Αλάιπζε πξνδηαγξαθψλ γηα Π3. Word, Power Point Παξνπζίαζε απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηνπ Π2 θαη ησλ αληίζηνηρσλ ραξηψλ. ρφιηα απφ ηνπο θαζεγεηέο, ζρφιηα απφ ηελ νκάδα Γηνίθεζεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζπλέρεηα. Αλαιπηηθή επεμήγεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ην Π3. 11

12 DATE Περιεχόμενο Είδος αρχείου 7/4/2011 χόλια διορθώςεισ οδηγίεσ από την ομάδα διοίκηςησ προσ τισ άλλεσ ομάδεσ για Π2. Προετοιμαςία εργαλείου αξιολόγηςησ από ομάδα διοίκηςησ. Word Οη νκάδεο εξγαζίαο απέζηεηιαλ ζηελ νκάδα Γηνίθεζεο ην Π1 πνπ είραλ θηηάμεη γηα ην θάζε ζελάξην, ε νκάδα Γηνίθεζεο κε ηε ζεηξά ηεο έθαλε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, ηηο ζπκπιεξψζεηο θαη ηα ζρφιηα ηεο επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ, θνηλνπνίεζε ζηηο νκάδεο ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα. Αθφκα ε νκάδα Γηνίθεζεο ζε μεθίλεζε ηε πξνεηνηκαζία ηνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο γηα ηηο νκάδεο εξγαζίαο. 12

13 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 4/5/2011 Πξψηε παξνπζίαζε εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο απφ νκάδα δηνίθεζεο. Excel, PDF Ακέζσο κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα επηρεηξείηαη κηα πξψηε παξνπζίαζε ηεο θφξκαο αμηνιφγεζεο απφ ηελ Οκάδα Γηνίθεζεο. Μέζα απφ δηάινγν κεηαμχ θαζεγεηψλ θαη νκάδσλ εξγαζίαο θαζνξίδνληαη θάπνηεο αιιαγέο ζηηο αμηνινγήζεηο φζν αθνξά ηηο ππνθαηεγνξίεο θαη ηα βάξε ηνπο. Δπίζεο μεθηλάεη θαη δηάινγνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νκάδαο δηνίθεζεο απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο. Ομάδα Διοίκησης Ομάδες Εργασίας 13

14 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 18/5/2011 Παξνπζίαζε απφ ηηο νκάδεο κειέηεο ηνπ Π3 ηνπ ζέκαηνο. Παξνπζίαζε απφ ηελ νκάδα δηνίθεζεο ηεο ηειηθήο κνξθήο ηνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο, κε ζπκπεξίιεςε πξφηαζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νκάδαο δηνίθεζεο απφ ηηο άιιεο νκάδεο Word, Power Point Παξνπζίαζε απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηνπ Π3 θαη ησλ αληίζηνηρσλ ραξηψλ. ρφιηα απφ ηνπο θαζεγεηέο, ζρφιηα απφ ηελ νκάδα Γηνίθεζεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζπλέρεηα. πλέρεηα δηαιφγνπ γηα ηηο αμηνινγήζεηο θαη παξνπζίαζε ηνπο απφ ηηο νκάδεο γηα πεξεηαίξσ ζρφιηα θαη δηνξζψζεηο. 14

15 DATE Περιεχόμενο Είδος αρχείου 22/5/2011 Αποςτολή ςτισ ομάδεσ των τροποποιημζνων φορμών για τισ αξιολογήςεισ Word, PDF Απνζηνιή απφ ηελ νκάδα Γηνίθεζεο ησλ ηειηθψλ κνξθψλ ησλ αμηνινγήζεσλ ηφζν ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο φζν θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο γηα λα γίλεη γλσζηφο ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο γηα ην κάζεκα. 15

16 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 25/5/2011 Σειηθή παξνπζίαζε απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο. Η ηειηθή παξνπζίαζε ζα έρεη θαη αξρήλ ηε κνξθή αλαθεθαιαησηηθνχ Power Point. Οη Υάξηεο Π1, Π2, Π3 παξαδίδνληαη ρσξηζηά Word, PDF Μία νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηεο ηειηθήο κνξθήο ηνπ ζέκαηνο. ε κία ηξηαληάιεπηε παξνπζίαζε νη νκάδεο έδεημαλ ηε ηειηθή κνξθή ηεο εξγαζίαο ηνπο, απφ ηελ Swot Analysis θαη ηα ζελάξηα έσο θαη ην Π3 κε παξάιιειε έθζεζε ησλ ραξηψλ θαη αηηηνιφγεζε ησλ πξάμεσλ ηνπο. Μφιηο νινθιεξψζεθαλ φιεο νη παξνπζηάζεηο (ρσξίο λα γίλνπλ ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο ελδηάκεζα ησλ παξνπζηάζεσλ απηφ έγηλε γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ) αθνινχζεζε ε ζπδήηεζε ηα ζρφιηα θαη νη θαηεπζχλζεηο απφ ηνπο Καζεγεηέο θαη ηελ νκάδα Γηνίθεζεο, απηφ έγηλε ψζηε λα δηνξζσζνχλ θάπνηα πξάγκαηα ζηελ εξγαζία έηζη ψζηε λα πάξεη ηε ηειηθή κνξθή ε εξγαζία ησλ νκάδσλ. 16

17 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 28/5/2011 Απνζηνιή απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ζηελ νκάδα Γηνίθεζεο ηελ αλαθεθαιαίσζε ηνπ εθάζηνηε ζέκαηνο γηα δηνξζψζεηο, ζρφιηα θαη θαηεπζχλζεηο απφ ηελ νκάδα Γηνίθεζεο έηζη ψζηε ε εξγαζία λα πάξεη ηε ηειηθή ηεο κνξθή. Ύζηεξα απ φια απηά ε νκάδα Γηνίθεζεο φθεηιε λα θνηλνπνηήζεη ζηηο άιιεο νκάδεο ηηο αιιαγέο. Word, PDF Έρνληαο απνζηείιεη νη νκάδεο εξγαζίαο ηηο αλαθεθαιαησηηθέο εξγαζίεο ζηελ νκάδα ε Γηνίθεζεο, ε ηειεπηαία φθεηιε λα ηηο δηαβάζεη θαη λα ζρνιηάζεη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο, ηηο αιιαγέο θαη λα δψζεη θαηεπζχλζεηο γηα ηε ηειηθή κνξθή ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ ραξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη δηνξζψζεηο γηα θάζε νκάδα εξγαζίαο ήηαλ νη εμήο: 17

18 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ Πξνζζήθε Swot Analysis: Δίρε παξαιεθζεί απφ ηελ νκάδα ζην αλαθεθαιαησηηθφ κάζεκα ε πξνζζήθε ζην θείκελν ηεο αλάιπζεο SWOT. Μνξθή Χαξηώλ: Οη ράξηεο δελ ήηαλ επαλάγλσζηνη θαη ήηαλ ζρεδηαζκέλνη ζην ρέξη, επνκέλσο απαηηήζεθε ε κνξθνπνίεζε ηνπο. Μεηξνπνιηηηθό Πάξθν Βησζηκόηεηα : Δλζηάζεηο αλ θάπνην ηέηνην εγρείξεκα ζα ήηαλ ξεαιηζηηθφ θαη εθηθηφ. Πξνζνρή ζηε κίμε ρξήζεσλ γεο θαη ζηνπο όξνπο δόκεζεο: χγρπζε κε ηα πξναλαθεξφκελα θαη έιιεηςε θαηεχζπλζεο βάζε ηεο λνκνζεζίαο. Δλίζρπζε θνηλσθειώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ: Κάπνην ηέηνην εγρείξεκα είλαη ηδηαίηεξα θηιφδνμν εηδηθά ζε κηα πεξηνρή φπσο ν Βφινο πνπ ππάξρεη απνπζία αμηνπνηήζηκεο γεο. 18

19 Ομάδα Σοςπιζμού Πξνζζήθε Swot Analysis: Δίρε παξαιεθζεί απφ ηελ νκάδα ζην αλαθεθαιαησηηθφ κάζεκα ε πξνζζήθε ζην θείκελν ηεο αλάιπζεο SWOT. Γελ ππάξρεη αλαθνξά γηα Π.Ο.Σ.Α (κεγάια μελνδνρεία κε πνιιαπιέο δξαζηεξηόηεηεο, γθνιθ, θηι): Απαξαίηεηα ηα παξαπάλσ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε θάηη πνπ απνπζηάδεη απφ ην Βφιν. ΠΔΡΠΟ: Απαηηείηαη λα πξνζηεζνχλ ηδέεο γηα ΠΔΡΠΟ. Απαγόξεπζε ΑΠΔ ζην Πήιην: Γελ ππήξμε ζαθήο ηεθκεξίσζε ηνπ ιφγνπ πνπ ε νκάδα Σνπξηζκνχ δελ είλαη ζεηηθή ζε ρξεζηκνπνίεζε ΑΠΔ ζηελ πξναλαθεξζείζα πεξηνρή. Πξσηάζιεκα απηνθηλήηνπ ζην Πήιην: Γελ ζα ήηαλ βηψζηκε κηα ηέηνηα ηδέα γηα ηνπο ιφγνπο φηη ζα δεκηνπξγνχληαλ θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα αιιά θαη ελδερνκέλσο λα ελνρινχληαλ ε παλίδα ηεο πεξηνρήο απφ ηνλ έληνλν ζφξπβν. Σν ζεκαηηθό πάξθν Αξγνύο λα γίλεη κπζνινγηθό πάξθν κε ηελ πξνζζήθε ινηπώλ ηζηνξηθώλ ζεκάησλ (πρ. Κέληαπξνη, θηι) Απαγνξεύεηαη ε δεκηνπξγία Βηνηερληώλ, Βηνκεραληώλ ζηνπο νηθηζκνύο 19

20 Ομάδα Έπεςναρ Δκπαίδεςζηρ Πξνζζήθε Swot Analysis: Δίρε παξαιεθζεί απφ ηελ νκάδα ζην αλαθεθαιαησηηθφ κάζεκα ε πξνζζήθε ζην θείκελν ηεο αλάιπζεο SWOT. Πξόβιεκα κε ηελ δεκηνπξγία λέαο όδεπζεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο θαη ιάζνο απνηύπσζε ζην ράξηε ηνπ Π3 Πξνζνρή ζηε κίμε ησλ ρξήζεσλ γεο Ομάδα Δπισειπημαηικόηηηαρ Καινοηομίαρ Μεηαθνξά ΑΓΔΣ: Γελ ππάξρεη θάπνην ηδηαίηεξν πιάλν εθφζνλ κεηαθεξζεί, ε θάπνηεο πξνηάζεηο. Έιιεηςε νξάκαηνο: Γελ ήηαλ ζαθείο νη ζηφρνη 20

21 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 1/6/2011 Γηνξζψζεηο απφ ηελ νκάδα δηνίθεζεο ηεο ηειηθήο κνξθήο ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ Power Point, Word Παξνπζίαζε κέζα ζηε ηάμε απφ ηελ νκάδα Γηνίθεζεο ησλ αιιαγψλ ζηηο αλαθεθαιαησηηθέο εξγαζίεο ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ. Οη αιιαγέο πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαίλνληαη ζηηο δπν παξαπάλσ ζειίδεο. 21

22 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 15/6/2011 «Έθζεζε πεπξαγκέλσλ» κε έκθαζε ζηα πεπξαγκέλα ζηα ελδηάκεζα ησλ καζεκάησλ, ηφζν απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο φζν θαη απφ ηελ νκάδα δηνίθεζεο, ζην πιηθφ πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί, θαηαγξαθεί θαη νξγαλσζεί θιπ. Δπίζεο ε δηαηχπσζε ελφο ζελαξίνπ/νξάκαηνο θαη πξφηαζεο απηφ ζα γίλεη κε ηελ αλάιπζε/ζρφιηα γηα ηηο ζπλέξγεηεο ησλ δηαθφξσλ κέηξσλ θαη πξνηάζεσλ απφ ηηο άιιεο νκάδεο Power Point, Word 22

23 23

24 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ Η χπαξμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαζψο θαη ην ζρεηηθά πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο (πςειφ πνζνζηφ απνθνίησλ Παλεπηζηεκίσλ αιιά θαη θαηφρσλ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ) ζεσξείηαη έλα απφ ηα ηζρπξά πιενλεθηήκαηα ηνπ Βφινπ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ κε θαηάιιειεο δξάζεηο ψζηε ν Βφινο λα απνηειέζεη εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πφιν ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, ε ιεηηνπξγία ηνπ δίπνινπ Βφινπ- Λάξηζαο θάηη ην νπνίν εληνπίδεηαη ζε πιεζψξα κειεηψλ- είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ζα ιεηηνπξγνχζε επλντθά ζηελ αλάδεημε ησλ δχν πφιεσλ σο ην ηξίην κεγαιχηεξν θέληξν ηεο ρψξαο. Αμηνζεκείσην γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα, ζεσξνχκε θαη ην γεγνλφο φηη ζην ηειηθφ ηεο θείκελν έθαλε ζαθέο ζε πνηα ζεκεία ζπκθσλεί κε ηα πθηζηάκελα ζρέδηα (Ρ, ΓΠ) θαη ζε πνηα δηαρσξίδεη ηε ζέζε ηεο, ή αθφκε θαη δηακνξθψλεη κία δηθή ηεο πξφηαζε (βι. θέληξα αξηζηείαο). 24

25 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ ςνεδπιακό κένηπο Τπάξρεη ζχκπλνηα κε ηηο απφςεηο ηνπ ζρεδίνπ Γνμηάδε, φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζηελ εζληθή νδφ Βφινπ Λάξηζαο. Θεσξεί ζεκαληηθή ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ Λάξηζαο θαη Βφινπ, σζηφζν δηαθνξνπνηείηαη φζνλ αθνξά ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε νκάδα δηνίθεζεο ζεσξεί πσο ε βέιηηζηε ζέζε γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ είλαη ζην Βειεζηίλν (άπνςε ζρεδίνπ γξαθείνπ Γνμηάδε) θαη φρη ζηνλ θφκβν πεξηθεξεηαθνχ Λάξηζαο- Βφινπ (φπσο ππνζηεξίδεη ε νκάδα έξεπλαο εθπαίδεπζεο). Απηφ, θαηά ηε γλψκε καο ζπκβαίλεη γηα ηνπο θάησζη ιφγνπο : o o o Πξψηνλ, απέρεη ζρεδφλ εμίζνπ κεηαμχ Βφινπ Λάξηζαο, νπφηε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηηο δχν πφιεηο γηα ζπλέδξηα θηι. Γεχηεξνλ, ην Βειεζηίλν απέρεη κφιηο 20 ρικ απφ ηνλ Βφιν, γεγνλφο πνπ δελ απνηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία min bus ή αζηηθψλ ιεσθνξείσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ Σξίηνλ, δελ ζα επηβαξχλεη θπθινθνξηαθά ηελ είζνδν ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ. 25

26 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ oσέηαξηνλ, ε εμεχξεζε επαξθψλ εθηάζεσλ ζην Βειεζηίλν γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζεκαληηθνχ ζπλεδξηαθνχ ρψξνπ, ζεσξνχκε φηη είλαη πην εχθνιε. oπέκπηνλ, ελδερνκέλσο λα απνηειέζεη βαζηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο ηνπ Βειεζηίλνπ. oέθηνλ, ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο κπνξεί λα πξνζειθχζεη πιεζπζκφ γηα λα θαηνηθήζεη κφληκα ζην Βειεζηίλν θαη επνκέλσο λα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηνηθίαο θαηά κήθνο ηεο νδηθήο ζχλδεζεο Βφινπ- Λάξηζαο. oσέινο, ε ρσξνζέηεζε ηνπ θαηά κήθνο ηνπ βαζηθνχ άμνλα ζχλδεζεο ησλ δχν πφιεσλ ιεηηνπξγεί σο νπζηαζηηθφο παξάγνληαο πξνψζεζεο ηνπ δίπνινπ. Γίκηςο Μεηαθοπών Η αλαβάζκηζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Βφινπ Λάξηζαο ζε πξναζηηαθφ, ζα επλνήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δίπνινπ, αθνχ ζα κεησζνχλ θαη νη ρξφλναπνζηάζεηο. Ωζηφζν, ζεσξνύκε φηη ε ιεηηνπξγία δηθηχνπ εμππεξέηεζεο mini bus, κε ηελ παξάιιειε πχθλσζε ησλ αζηηθψλ δξνκνινγίσλ αιιά θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξναζηηαθνχ θαη ηεο πξνηεηλφκελεο γξακκήο ηξακ, ζα πξέπεη λα γίλεη χζηεξα απφ κειέηε ζθνπηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ βησζηκφηεηα ησλ δηθηχσλ 26

27 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ Όζν θηιφδνμε θαη αλ είλαη ε πξφηαζε θαη φζν θαη αλ ζηνρεχεη ζηελ κείσζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ σο κέζνπ κεηαθίλεζεο, ηα κέηξα ηεο αηνλνχλ αλ δελ αιιάμεη ζηάζε θαη ην θνηλφ (λα γίλεη πην θηιηθφ ζε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο). Τέινο, ζεσξνύκε φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξναζηηαθνχ ζηδεξφδξνκνπ κε ηε ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία mini bus είλαη δπλαηφλ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα κεηαθνξά απφ Βφιν πξνο ΒΙΟΠΑ θαη ζπλεδξηαθφ θέληξν (θαη ην αληίζηξνθν), ελψ παξάιιεια ζεσξνχκε αλαγθαία θαη ηελ αλάπιαζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ Βφινπ ζε έλαλ ζχγρξνλν ζηαζκφ πνπ ζα κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ επηβαηψλ (εκπνξηθέο θαη ςπραγσγηθέο ιεηηνπξγίεο πέξα απφ ηελ αλακνλή). Δξςγίανζη αζηικών μεηαθοπών Οη αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο, ζεσξνύκε φηη ιεηηνπξγνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξνληθή πχθλσζε ησλ δξνκνινγίσλ εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, δεδνκέλσλ εθηφο ησλ άιισλ ησλ κηθξψλ απνζηάζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ηα αζηηθά ιεσθνξεία θαη ηεο φιεο βησζηκφηεηαο (αξηζκφο επηβαηψλ θηι). 27

28 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ Ανάπλαζη οδού Λαπίζηρ Η νδφο Λαξίζεο απνηειεί κία απφ ηηο δχν θχξηεο εηζφδνπο ζηελ πφιε. Δπνκέλσο, πξάγκαηη ε αλάπιαζή ηεο ζα ήηαλ ρξήζηκε κε ηελ έλλνηα φηη απνηειεί ηελ πξψηε εληχπσζε θαζψο εηζέξρεηαη θάπνηνο ζηνλ Βφιν. Ωζηφζν, ε δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκσλ ζεσξνύκε φηη είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απηφ εμαηηίαο ηεο παξφδηαο δφκεζεο πνπ δελ επηηξέπεη ηελ εμεχξεζε ηνπ απαξαίηεηνπ ρψξνπ. Παπαλείτειρ ςμπληπώζειρ από ομάδα Γιοίκηζηρ Η νκάδα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο πξνηείλεη ηελ δεκηνπξγία λέαο φδεπζεο γηα ειεθηξνθίλεηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή (ζπκθσλία κε ην Ρ), σζηφζν δελ αλαθέξνπλ θάηη γηα ηελ λέα ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαηά κήθνπο ησλ παιηψλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε αμηνπνίεζή ηνπο σο γξακκηθφ πάξθν, ή αθφκε θαη σο πνδειαηφδξνκνο πνπ ζα ζπλέδεε πεξηνρέο ηεο πφιεο ζα ήηαλ ζεηηθή θαζψο ζα ζπλέβαιε: 28

29 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ ηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο ηελ δεκηνπξγία ειεχζεξσλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηελ εμεχξεζε ελφο δηθηχνπ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνδειαηφδξνκν. ςνεπγαζία επισειπήζευν δίπολος Γελ γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ Βφινπ Λάξηζαο πνπ είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί θαη λα πξνσζεζεί νπζηαζηηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ δίπνινπ (πξνψζεζε δίπνινπ σο επελδπηηθνχ πξννξηζκνχ, βι. κειέηε Καιιηψξα- Μεηαμά). Ρεαλιζηικόηηηα ζεναπίος Σν ζπγθεθξηκέλν φξακα γηα ηελ πφιε ηνπ Βφινπ ζεσξνχκε φηη είλαη εμαηξεηηθά θηιφδνμν. Ωζηφζν, ελδερνκέλσο λα ήηαλ απαξαίηεηε κία επαλαμηνιφγεζε ηνπ, ελ φςεη ησλ πεξηθνπψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα απηφ ην ιφγν ίζσο λα έπξεπε λα δνζεί έκθαζε ζηηο ζπλεξγαζίεο Παλεπηζηεκίνπ (εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ) θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δίπνιν Βφινπ- Λάξηζαο θαζψο θαη ζηελ παξνρή πεξαηηέξσ θηλήηξσλ ζε επηρεηξήζεηο γηα εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή. 29

30 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ ΘΕΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΩΣΟΣΤΠΙΑ Ε ΥΕΗ ΜΕ ΥΕΔΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ Η πποηεινόμενη δημιοςπγία κένηπος απιζηείαρ ενηόρ ηος Π Βόλος, πος μποπεί να αποηελέζει πόλο πποζέλκςζηρ ανθπώπινος δςναμικού (κάηι πος δεν αναθέπεηαι ζηο ζσέδιο Γοξιάδη και αποηελεί ππυηοηςπία ηηρ ομάδαρ έπεςναρ εκπαίδεςζηρ). Πολςκενηπική οπγάνυζη πεπιμεηπικά ηος πολεοδομικού ζςγκποηήμαηορ ηος Βόλος και η ανάπηςξη ηοπικών κένηπυν. σόλιο: Δίλαη ζεηηθφ φηη κε ηελ πξφηαζε απηή επηδηψθεηαη λα γίλεη εμνκάιπλζε ηεο ζεκεξηλήο έληνλα κνλνθεληξηθήο νξγάλσζεο. Δίλαη ζεηηθφ λα ππάξμνπλ πνιιά ηνπηθά θέληξα κέζα ζηε πφιε, απηφ ζα βνεζήζεη θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα αλαπηπρζνχλ αιιά θαη ηνπο θαηνίθνπο πνπ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε εγγχο απφζηαζε απφ ηε θαηνηθία ηνπο. Καιφ ζα ήηαλ φκσο απηέο νη ιεηηνπξγίεο λα κελ αλαπηχζζνληαη εθαηέξσζελ ζεκαληηθψλ νδηθψλ αμφλσλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 30

31 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ Γημιοςπγία ενιαίος πςθμιζηικού ζσεδίος Βόλος Λάπιζαρ για ηην πιο ενεπγή και αναλςηική πποζέγγιζη ηος δίπολος και ενίζσςζη ηος ζηα πλαίζια ηηρ ανάπηςξηρ παπαγυγικών και επεςνηηικών δικηύυν. σόλιο: Έλα εληαίν ξπζκηζηηθφ ζρέδην ζα βνεζνχζε ηηο δπν πφιεηο κέζσ ησλ θνηλψλ ηνπο θαηεπζχλζεσλ λα κεηψζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο, λα ζπκπνξεπηνχλ καδί έηζη ψζηε λα πεηχρνπλ αλάπηπμε θαη λα πξνβιεζνχλ ζην ειιεληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ νθέιε ζην δίπνιν ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δηθηχσλ. Νέο ζιδηποδπομικό δίκηςο: νέα σάπαξη και λειηοςπγία ηηρ γπαμμήρ Βόλος Λάπιζαρ υρ πποαζηιακού ηύπος. σόλιο: Μία θίλεζε ε νπνία ζα βειηηψζεη αηζζεηά ηηο κεηαθηλήζεηο απφ άπνςε ρξφλνπ, ζα επέθεξε ζεκαληηθή αλάπηπμε ζηηο δπν πεξηνρέο. 31

32 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΧΑΡΣΩΝ ηνλ ράξηε Π1.1 ην ππφκλεκα είλαη ειιεηκκαηηθφ, αθνχ δελ πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο απεηθφληζεο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ Δληνπίδεηαη αζπκθσλία κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ (δεκηνπξγία κείδνλνο ζηαζκνχ ζην ζπλεδξηαθφ θέληξν) θαη ράξηε Π3 (ελδεηθηηθή ρσξνζέηεζε λένπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ). Γελ έγηλε δηφξζσζε ζηνλ ράξηε Π1.2, παξά ηελ παξέιεπζε ηνπ απαξαίηεηνπ ρξφλνπ φπσο πξνηάζεθε απφ ηνπο δηδάζθνληεο Παξά ηελ επξεκαηηθή «επέθηαζε» ηνπ ππνβάζξνπ πξνο Βειεζηίλν (γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ) ζεσξνχκε φηη αηζζεηηθά δελ είλαη ε βέιηηζηε ( ζα έπξεπε ην επηπιένλ θνκκάηη λα έρεη ίδην κήθνο κε ηνλ ππφινηπν ράξηε γηα λα κελ είλαη αληηαηζζεηηθφ, ραξαθηεξηζηηθά βι. έληαμε ράξηε ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ, φπσο έγηλε απφ ηελ νκάδα πεξηβάιινληνο θαη ηνπξηζκνχ). 32

33 Ομάδα Επισειπημ. - Καινοηομίαρ Η επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζεκεησηένλ ζπρλά ζπγρέεηαη κε ηελ απιή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ζε κεγάιν βαζκφ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ, θαζψο μεπεξλάεη ηα φξηα κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ραξαθηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία θαη νηθνλνκηθή θνπιηνχξα ηνπ εθάζηνηε ηφπνπ. Δθθξάδεη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ηνπηθή θνηλσλία απαληά ζηηο πξνθιήζεηο, αλαλεψλεη ηελ θπξίαξρε λννηξνπία θαη αληηκεησπίδεη ηελ θαηλνηνκία. Θα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε πσο ην έξγν ηεο νκάδαο θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ήηαλ πην δχζθνιν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο νκάδεο, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο θαηλνηνκηθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ πεξηνρή. 33

34 Ομάδα Επισειπημ. - Καινοηομίαρ Ανάλςζη Swot, ζςμπληπώζειρ Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα Απειλέρ Δςκαιπίερ Δπλντθέο ζπλζήθεο Φησρφ πξντφλ, Αληαγσληζηηθέο Αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλνπ έιιεηςε ηαπηφηεηαο, πηέζεηο απφ ππνδνκψλ δπλακηθνχ αληαγσληζκφο αλεξρφκελεο Δληαηηθνπνίεζε Αλάπηπμε Δ&Σ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα (γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί) πκπιεξσκαηηθνί θιάδνη βαζηδφκελνο ζην ρακειφ θφζηνο Αδχλακε επσλπκία πξντφλησλ Έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ππνζηεξηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Υακειφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο, πεξηνρέο Τπνρψξεζε ζε αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο ρακεινχ θφζηνπο θαη πξνζηηζεκέλεο αμίαο Υακειή δηθηχσζε επηρεηξήζεσλ ζπλεξγαζίαο Αλάπηπμε ζπλεξγηψλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηε ηαο θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο 34

35 Ομάδα Επισειπημ. - Καινοηομίαρ Ωο νκάδα δηνίθεζεο, αληηιακβαλφκαζηε πσο ην έξγν ηεο νκάδαο θαηλνηνκίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ελδερνκέλσο λα ήηαλ πην δχζθνιν ζε ζρέζε κε απηφ ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ, δεδνκέλεο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο έιιεηςεο θαηλνηνκίαο φρη κφλν ζε επίπεδν δήκνπ, αιιά θαη ζε επίπεδν Ννκνχ. Ωζηφζν, ζεσξνχκε φηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ζηνρεπκέλνπ ζελαξίνπ. Παπαηηπήζειρ από ηην ομάδα Διοίκηζηρ Τπάξρεη αζάθεηα ζρεηηθά κε ην πψο θάπνηεο επηινγέο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νκάδα αλαθέξεη πσο «Ωο πξνο ηνπο φξνπο δφκεζεο, ηφζν γηα ην Βφιν φζν θαη γηα ηε Ν.Ισλία πξνηείλεηαη ε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ζπληειεζηή δφκεζεο ζε 0.8 ζηηο επεθηάζεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα επηηεπρζεί αχμεζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ζα επηηεπρζεί ε αμηνπνίεζε ησλ κε ρξεζηκνπνηνχκελσλ νηθνπέδσλ ηα νπνία είλαη πνιιά». 35

36 Ομάδα Επισειπημ. - Καινοηομίαρ Ύζηεπα από ζςνεννόηζη με ηοςρ διδάζκονηερ, έσοςμε να παπαηηπήζοςμε ηα εξήρ : Η ηηκή 0,8 σο κέγηζηε επηηξεπφκελε γηά ηνλ.γ. ζηηο επεθηάζεηο δελ απνηειεί επηινγή, αιιά ππνρξέσζε εθ ηνπ Νφκνπ Η αχμεζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηνπο.γ. φζν απφ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, ηε δπλακηθή ηεο αλάπηπμεο θαη ηηο θεξδνζθνπηθέο πξαθηηθέο. Δηζη : - κηά κείσζε ησλ ηζρπόλησλ.γ. ζηηο εληφο ρεδίνπ πεξηνρέο, ζα νδεγήζεη ζην λα ρηηζηνχλ ηα αδφκεηα νηθφπεδα ζε απηέο, κφλνλ εθ φζνλ ε αλαπηπμηαθή δπλακηθή δεκηνπξγεί λέεο αλάγθεο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θαιπθζνχλ. - κηά αύμεζε ησλ.γ. απνηειεί θίλεηξν δφκεζεο ησλ αδφκεησλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ήδε πξνλνκηνχρεο πεξηνρέο, γηά ιφγνπο θεξδνζθνπίαο. (ήκεξα, νπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ ηζρπφλησλ.γ. ζεσξείηαη αληηζπληαγκαηηθή, θαζψο νδεγεί ζε επηδείλσζε ησλ φξσλ δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ). Σνλίδεηαη φηη ε ηειηθή απφθαζε επηινγήο είλαη ηεο νκάδαο κειέηεο, απιά δελ ππήξμαλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ. 36

37 Ομάδα Επισειπημ. - Καινοηομίαρ ΘΕΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΩΣΟΣΤΠΙΑ Ε ΥΕΗ ΜΕ ΥΕΔΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ Γεληθά ε νκάδα θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλαπηχζζεη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο, ελψ ππνζηεξίδεη ην φξακά ηεο κε ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήκαηα. Δπηπιένλ, ππάξρεη έλα ζηνηρείν ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά κφλν απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαη ζεσξνχκε πσο ζα έπξεπε λα αλαθεξζεί. Η νκάδα θαηλνηνκίαο πξνηείλεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εμσαζηηθνχ ρψξνπ εληαία, ζηνηρείν πνπ δελ αλαθέξεηαη νχηε ζηελ κειέηε Γνμηάδε ή ζε θάπνην άιιν ππεξθείκελν ζρέδην Θεσξνχκε αμηφινγε ηελ πξφηαζε δεκηνπξγίαο εκπνξηθνχ θαη ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ ζην ζηξαηφπεδν ηεο Ν.Ισλίαο. Απηφ δηφηη, κε απηή ηελ θίλεζε είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ φρη κφλν ε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο πξνηείλεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ηεο θαηνηθίαο ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπηθά θέληξα, ζηνλ 2ν φξνθν θαη πάλσ, ην νπνίν απνηειεί εμαηξεηηθά θαιά δηαηππσκέλε θαη ζηνρεπκέλε πξφηαζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο πνιπθεληξηθφηεηαο. 37

38 Ομάδα Σοςπιζμού Πξάγκαηη, ε πφιε ηνπ Βφιν δχλαηαη λα αλαδεηρζεί απφ ηνπξηζηηθή πχιε ζε ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ην εηδηθφ ρσξνηαμηθφ ηνπ ηνπξηζκνχ. Ωζηφζν, ε νκάδα δελ θαηέζηεζε ζαθέο πνηφ είλαη ην πην δπλακηθφ ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, νχησο ψζηε λα εμεηδηθεπηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ηνπ ηνπξηζκνχ. Απηή ηε ζηηγκή ν Βφινο δελ βξίζθεηαη ζηνλ «ράξηε» ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, επνκέλσο ε αλαθνξά ζε ηνπξηζκφ πνπ αθνξά ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ επηζηήκε θαη εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθνχ ιφγνπο, ηε γαζηξνλνκία, ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν είλαη αξθεηά γεληθφινγε θαζψο δελ εμεηδηθεχεηαη ζε αγνξέο ζηφρνπο. 38

39 Ομάδα Σοςπιζμού Όζον αθοπά ηην ανάλςζη SWOT πος ππαγμαηοποιήθηκε από ηην ομάδα, έσοςμε κάποια ηελικά ζσόλια : ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Θεσξνύκε ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηελ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ζηελ είζνδν ηεο πόιεο ηνπ θέληξνπ ηνπξηζηηθήο πιεξνθόξεζεο. Επηπιένλ, ε νκάδα ηνπξηζκνύ δελ αλαθέξζεθε ζε πηπρέο ηνπ πνιηηηζηηθνύ δπλακηθνύ ηεο πόιεο (παξαδνζηαθέο γηνξηέο) πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ θπξίσο. Δελ αλαθέξεηαη ζηελ αλάιπζε ε ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ Πειίνπ πνπ ζίγνπξα απνηειεί ζεκαληηθό πιενλέθηεκα γηα ηνλ ρεηκεξηλό ηνπξηζκό. Τν επράξηζην, αζθαιέο πεξηβάιινλ (ρακειή εγθιεκαηηθόηεηα θηι.) ΕΤΚΑΙΡΙΕ Η νκάδα δηνίθεζεο, ζεσξεί κείδνλνο ζεκαζίαο ηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ αμηνπνίεζε παιηώλ βηνκεραληθώλ θειπθώλ γηα δξαζηεξηόηεηεο ππνζηεξηθηηθέο ηνπ ηνπξηζκνύ (πρ πνιηηηζηηθέο ρξήζεηο, ζπλεδξηαθά θέληξα θ.ά.) Θεσξνύκε πσο ε εμειηζζόκελε αλάδπζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ θαη ςπραγσγηθνύ cluster ζηελ ζπλνηθία ησλ Παιαηώλ, απνηειεί επθαηξία γηα ηελ ώζεζε ηνπ αζηηθνύ ηνπξηζκνύ. Η έιιεηςε ελόο ζπλεδξηαθνύ θέληξνπ, απνηειεί ζεκαληηθό κεηνλέθηεκα γηα κία πόιε πνπ επηζπκεί λα εμεηδηθεπηεί ζηνλ αζηηθό ζπλεδξηαθό ηνπξηζκό. 39

40 Ομάδα Σοςπιζμού Παπαηηπήζειρ από ηην ομάδα Διοίκηζηρ Γεληθά, πξφθεηηαη γηα κία πξνζεγκέλε θαη θαηά ην δπλαηφλ νινθιεξσκέλε πξφηαζε, ελψ επηρεηξείηαη λα δνζεί ιχζε ζε δηάθνξα ζέκαηα (πρ έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο πνπ ζπλεπάγεηαη θαη αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ). Ωζηφζν, ζα ζέιακε λα δηαθνξνπνηεζνχκε απφ ηελ θάπνηεο απφςεηο ηεο νκάδαο, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη ε νκάδα ππνρξενχηαη λα πηνζεηήζεη ηελ γλψκε καο. Πην ζπγθεθξηκέλα : o Θεσξνχκε πσο ν ηνπξηζκφο θπιαθψλ, αλ θαη πξάγκαηη είλαη κία πξσηφηππε ηδέα γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, δελ είλαη βηψζηκνο. Απηφ, δηφηη νη θπιαθέο ηνπ Βφινπ δελ έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ θπιαθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζειθχζνπλ επηζθέπηεο. Οη θπιαθέο ηεο εμνξίαο ζην λεζί ηεο Γπάξνπ γηα παξάδεηγκα, θνκκάηη ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο ηνπ έζλνπο, ζα κπνξνχζαλ λα πξνζειθχζνπλ επηζθέπηεο. o Πξνηείλνπκε ηελ αμηνπνίεζε πξψελ βηνκεραληθψλ θειπθψλ γηα πνιηηηζηηθέο ρξήζεηο, ζπλεδξηαθνχο ρψξνπο, ή αθφκε θαη μελψλεο λεφηεηαο (hostel). 40

41 Ομάδα Σοςπιζμού oπλνιηθά ζην Βφιν εληνπίδνληαη πεξί ηα 150 εζηηαηφξηα, γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γαζηξνλνκηθή παξάδνζε εληζρχνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ. Ωζηφζν, ε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα ιεηηνπξγία ηνπο (κέζα ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο αιιά θαη ηεο εβδνκάδαο) δελ ζπλάδνπλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ ηνπξηζκνχ. Πξνθαλψο δξάζεηο γηα απηφ ην δήηεκα δελ εκπίπηνπλ ζην πιαίζην εθπφλεζεο ελφο ΓΠ, σζηφζν ζεσξνχκε φηη ζε έλα ζηνρεπκέλν ζελάξην ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί θάπνηα δξάζε. oγεκηνπξγία ζπλδπαζκέλσλ δηαδξνκψλ. Γεδνκέλεο ησλ πεξηνξηζκέλσλ αμηφινγσλ θηηξίσλ κέζα ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο (είλαη δηάζπαξηα ζηελ πφιε θαη φρη ζπγθεληξσκέλα) ζεσξνχκε φηη ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δεκηνπξγεζνχλ δηαδξνκέο πνπ λα ελψλνπλ θάπνηα αμηφινγα θηίξηα φπσο γηα παξάδεηγκα δηαηεξεηέα, βηνκεραληθά θειχθε, γθαιεξί, αίζνπζεο ηέρλεο θηι. Δλδερνκέλσο ε πξφηαζε απφ ηελ νκάδα κειέηεο γηα ηελ δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκσλ πνπ λα ζπλδέεη ηηο πεξηνρέο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο λα απνηειεί κία λχμε γηα απηφ ην δήηεκα, σζηφζν ζεσξνχκε πην ξεαιηζηηθή ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζε έλαλ αληίζηνηρν ράξηε θαη ηελ πξφζβαζή ηνπο απφ πεδνχο. 41

42 Ομάδα Σοςπιζμού o Γελ ππάξρεη ζέζε ηεο νκάδαο ζην δήηεκα ησλ ΠΟΣΑ. Σν ζρέδην Γνμηάδε πηνζεηεί ηελ γλψκε ηνπ Ρ Βφινπ φηη δελ ππάξρεη αλάγθε γηα πξνζθπγή ζην ΠΟΣΑ θαζψο δελ πξνζηδηάδεη ζηελ επηδησθφκελε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε (ζχκθσλα κε ην ΓΠ). oθεσξνχκε εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ηελ πξνψζεζε ηνπ θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ: Πξψηνλ, ν «θιαζηθφο θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο» είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ Παγαζεηηθνχ, θάηη πνπ πξνηείλεη θαη ην εηδηθφ ρσξνηαμηθφ ηνπ ηνπξηζκνχ. Γεχηεξνλ, πέξα απφ ηνλ θιαζηθφ θαηαδπηηθφ ηνπξηζκφ, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Παγαζεηηθνχ θαη ζηηο Βφξεηεο πνξάδεο, έρνπλ εληνπηζηεί πιήζνο ελάιησλ αξραηνηήησλ (έξεπλεο ηειεπηαίσλ 35 εηψλ) πνπ αθνξνχλ δεθαηέζζεξα λαπάγηα αιιά θαη νηθηζκνχο (κέζα ζην λεξφ) ηεθκεξηψλνληαο ίζσο θαη ηνλ κχζν ησλ Αξγνλαπηψλ. Οη ελάιηεο αξραηφηεηεο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ππνβξχρηα κνπζεία θαη λα γίλνπλ θέληξν επηζθεπηψλ. Με ηνλ ζπλδπαζκφ θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο + νξηζκέλνη αξραηνινγηθνί ελάιηνη ρψξνη + κχζνο (; ) Αξγνλαπηηθήο εθζηξαηείαο, δεκηνπξγείηαη επνκέλσο έλα κνλαδηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 42

43 Ομάδα Σοςπιζμού o Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο ελίζρπζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ζεσξνχκε φηη ζα κπνξνχζαλ λα πξνσζεζνχλ πξνγξάκκαηα ζηήξημεο αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ (ζηήξημε νινθιεξσκέλεο ή βηνινγηθήο γεσξγίαο, πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ). Η παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπλεξγηθά θαη λα εληζρχζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ (βι. γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί, γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ θ.φ.θ.) o Όζνλ αθνξά ηελ πξφηαζε γηα ηελ δεκηνπξγία ζεκαηηθνχ πάξθνπ κε νκνηψκαηα αξραηνινγηθψλ ρψξσλ απφ φιε ηελ Διιάδα (θάηη φπσο ην mini Europe ζηηο Βξπμέιιεο) ζεσξνχκε φηη δελ απνηειεί βηψζηκε πξφηαζε, θαζψο νη απνζηάζεηο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ε ήδε θεληξνβαξήο ζέζε ηνπ Βφινπ, επηηξέπνπλ ηελ επίζθεςε ησλ ρψξσλ απηψλ. 43

44 Ομάδα Σοςπιζμού o ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκνχ ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε θαη απνδξάζεηο γηα extreme sport ζηε θχζε (canyonig, αιεμίπησην πιαγηάο, αεξσπηεξηζκφο, θηι, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Πειίνπ κε επηρεηξήζεηο πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ), αιιά θαη εμεηδηθεπκέλν γαζηξνλνκηθφ θπζηνιαηξηθφ ηνπξηζκφ (θπλήγη καληηαξηψλ πνπ ήδε ππάξρεη ζε νηθηζκνχο ηνπ Πειίνπ θαη απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο ζηφρνπο, γηνξηή ηξνχθαο θηι). o Σέινο, ζεσξνχκε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ηελ δεκηνπξγία κεραληζκνχ ειέγρνπ ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηεο έληαζεο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε αμία θαη ε θπζηνγλσκία ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ σο ηνπξηζηηθνχ πφξνπ. 44

45 Ομάδα Σοςπιζμού ΘΕΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΩΣΟΣΤΠΙΑ Ε ΥΕΗ ΜΕ ΥΕΔΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ Απφιπηε πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ Πειίνπ, δελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζε ΥΤΣΑ, αλεμέιεγθηε απφζεζε πξντφλησλ εθζθαθψλ ε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ ιαηνκείσλ, κεηαιιείσλ, ιηγληησξπρείσλ. σόλιο: Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Τπνγεηνπνίεζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζε ελνπνηεκέλνπο αθάιππηνπο ρψξνπο σο κέζν άκβιπλζεο θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ. σόλιο: Με ην παξαπάλσ κέηξν αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο αιιά πηζαλψο ζα κπνξνχζε θαη λα απνζπκθνξεζεί ε γχξσ πεξηνρή θαη ζίγνπξα λα εμνηθνλνκεζεί ρψξνο. Τν πιενλέθηεκα απηφ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία φηαλ πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο κε απμεκέλε ηνπξηζηηθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, αθφκα κεδεληθή νπηηθή ξχπαλζε (εθηφο απφ ηηο ζηνέο εηζφδνπ εμφδνπ). 45

46 Ομάδα Σοςπιζμού Δλνπνίεζε αθαιχπησλ, εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 1577/98 γηα ελνπνίεζε ησλ αθάιππησλ ρψξσλ θαη νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε ρψξνπο πξαζίλνπ. Μεηεγθαηάζηαζε θαη ηεο ΑΓΔΣ θαη δεκηνπξγία ΠΔΡΠΟ (αλαθέξεηαη θαη ζην ζρέδην Γνμηάδε) ή ιεηηνπξγία κνπζείνπ ηζηκέληνπ (πξφηαζε ηεο νκάδαο). 46

47 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ Η δηαθήξπμε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ νξάκαηνο ηεο νκάδαο, είλαη αξθεηά θηιφδνμε θαη ππνζηεξίδεη κία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο, κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηελ δηαθχιαμε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Δπηπιένλ, ζεσξνχκε ζεκαληηθή ηελ δφκεζε ηνπ νξάκαηνο γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ αθνξά θαη ην λνκηθφ δήηεκα ηνπ ζέκαηνο (ζπγθξφηεζε απζηεξνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο). Δπνκέλσο, ην φξακα αξζξψλεηαη γχξσ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο λνκηθήο ηνπ θαηνρχξσζεο, ηελ εμπγίαλζε θαη βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο θαη ηέινο δξάζεηο γχξσ απφ ηελ δφκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνδνκήο γηα ηηο παξνχζεο αιιά θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο. Θεσξνχκε δειαδή, φηη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ νξάκαηνο είλαη νινθιεξσκέλε, θαζψο απαληά ζε πξνβιήκαηα ηνπ ζήκεξα, αιιά είλαη θαη καθξφπλνν θαζψο δηαθαηέρεηαη απφ κία πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ. Σέινο, ζεσξνχκε εχζηνρε ηελ παξαηήξεζε εθ κέξνπο ηεο νκάδαο κειέηεο γηα ηελ αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί έκπξαθηα θαη νπζηαζηηθά ην φξακα Green. 47

48 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ σόλια επί ηος ηελικά παπαδοηέος κειμένος Η νκάδα εξγαζίαο, θάλεη ζαθέο κέζα ζην θείκελν ζε πνηα ζεκεία δηαθνξνπνηείηαη ή πξνζζέηεη θάηη ζε ζρέζε κε ην ζρέδην Γνμηάδε. Οη ζηφρνη ηεο πξφηαζήο ηεο, σο κέξνο ελφο πεξηβαιινληηθνχ ζελαξίνπ, δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ Βφινπ ζε κία πφιε πξφηππν σο πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ ιεηηνπξγία θαη ζπκπεξηθνξά. Ωο πξνο ηελ ΠΟΑΠΓ, δίλεηαη έκθαζε ζηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ Βηνκεραλίαο & Βηνηερλίαο, Σνπξηζκνχ θαη Κηελνηξνθίαο Ωο πξνο ηνπ ζ.δ., πηνζεηνχλ ηελ πνιηηηθή κείσζήο ησλ απφ ην Ρ. ε φηη αθνξά ηε βησζηκφηεηα ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ πάξθνπ (ζηξαηφπεδν Ν.Ισλίαο) πξφζζεζαλ θαη άιιεο ρξήζεηο 48

49 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ Θεηηθφ ζηνηρείν επίζεο απνηειεί θαη ν πξνηεηλφκελνο ζ.δ. 0.6 ζηηο επεθηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κία θιίκαθα ηθαλή λα ζπλδηαιιαγεί κε απηή ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ. Σέινο, ζεσξνχκε ζεηηθή θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ δσλψλ αλαπιάζεσλ θαη θηλήηξσλ αλάινγα κε ηελ πξνηεξαηφηεηά ηνπο. 49

50 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ Παπαηηπήζειρ από ηην ομάδα Διοίκηζηρ o Τα ξέκαηα δελ εληάζζνληαη ζηηο ΠΔΠ o Σην αζηηθφ πεξηβάιινλ δελ αληηκεησπίδεηαη ην δήηεκα ηεο θσηνξχπαλζεο θαη νπηηθήο φριεζεο (δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, εηθφλα παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, θιπ) o Γελ πξνηείλνληαη κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ (βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, αλαθχθισζε θαη δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, θιπ) o Σπγθξφηεζε εηδηθήο δηεχζπλζεο, κε ζηφρν λα παξαθνινπζείηαη ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο o Χξήζε κεραληζκψλ ψζηε λα κεησζεί ε παξαγσγή απζαηξέησλ θαη ε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ" 50

51 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ o Γεκηνπξγία εηδηθψλ κειεηψλ γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαη ηηο ιηκεληθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο (SOVEL θαη ΑΓΔΣ) κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη ηελ εμπγίαλζε ησλ ρψξσλ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή θαη αηζζεηηθή αλαβάζκηζε o Δπηπιένλ δξάζεηο (αλαθέξνληαη ζην Ρ) : Δπηδίσμε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ αγνξά, ζε εθαξκνγή ηνπ 6 νπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ (ΔΔ). Η ζπλεξγαζία απηή, ζα κπνξνχζε λα αξζξψλεηαη γχξσ απφ ηα εμήο ζεκεία : επξχηεξε εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ - παξφηξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα δεκνζηεχνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη λα ηεξνχλ ηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο - ζέζπηζε ζπζηεκάησλ αληακνηβήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ - πξνψζεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο νηθνινγηθψλ ζεκάησλ θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο - απαγφξεπζε ή πεξηνξηζκφο ησλ πην επηθίλδπλσλ θπηνθαξκάθσλ θαη δηαζθάιηζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο 51

52 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ o Δπηβνιή εηδηθψλ φξσλ ζηα ΓΠ θαη ηα ΥΟΟΑΠ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ έσο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θιήξνπ θαη ηα είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ o Αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδπαζκέλσλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ (κείσζε αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΧΑΡΣΩΝ Η νκάδα πεξηβάιινληνο, κεηά απφ ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο, ςεθηνπνίεζε ηειηθά ηηο πξνηάζεηο ηηο θαη κάιηζηα έληαμε ην ηκήκα ηνπ ράξηε ηνπ ΓΠ Βφινπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (ππφβαζξν απφ ην google earth), κε ηέηνην ηξφπν πνπ ηειηθά λα απνηππψλνληαο εχζηνρα ην αεξνδξφκην Ν.Αγρηάινπ. 52

53 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ ΘΕΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΩΣΟΣΤΠΙΑ Ε ΥΕΗ ΜΕ ΥΕΔΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε εμπγίαλζε ηνπ δεκφζηνπ / δεκνηηθνχ αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ (κέζα απφ θίλεηξα) θηηξηαθνχ απνζέκαηνο. ρόιην: Η ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ είλαη απαξαίηεηε δηφηη, νδεγεί ζε κηθξφηεξν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ, ζπληειεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, παξαηεξείηαη βειηίσζε ηνπ εζσηεξηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηέινο ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο έλα θηίξην κε πςειή ελεξγεηαθή θιάζε (κεγαιχηεξε απφ Β) είλαη νηθνλνκηθφηεξν ζηε ρξήζε απφ έλα ρακειήο θιάζεο θαη κπνξεί λα δηεθδηθήζεη κεγαιχηεξν ηίκεκα θαηά ηελ πψιεζε ή ηελ ελνηθίαζή ηνπ. Υξήζε ΑΠΔ πξνο δηαθχιαμε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (π.ρ εμνπιηζκφο ησλ δεκφζησλ / δεκνηηθψλ θηηξίσλ κε θσηνβνιηατθά ζηνηρεία, θπηεκέλα δψκαηα, κφλσζε). 53

54 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ ηε πεξηνρή ηεο ΑΓΔΣ απνθαηάζηαζε ηνπίνπ ζηελ πεξηνρή ιαηφκεζεο. ρόιην: Η απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΓΔΤ, ζα κπνξνχζε λα γίλεη έπεηηα απφ κειέηε θαη δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ησλ πξνο απνθαηάζηαζε επηθαλεηψλ, κε θχηεπζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ. Μεηαηξνπή ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο Αγξηάο, ζε δξφκν ήπηαο θπθινθνξίαο / πεδφδξνκν / πνδειαηφδξνκν. ρόιην: Θεηηθή ζθέςε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο αιιά θαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο πξνζηαζία. Βαζηθή πξνυπφζεζε ζηηο λέεο πεξηνρέο πξνο πνιενδφκεζε ηε δηακφξθσζε ειεχζεξσλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ηε δπλαηφηεηα ελνπνίεζεο αθαιχπησλ. σόλιο: Με ηελ ελνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ αθάιππησλ ρψξσλ ζα δεκηνπξγεζνχλ λένη θνηλφρξεζηνη πξάζηλνη ρψξνη πνπ κπνξνχλ δπλεηηθά λα απνηειέζνπλ θνηλσληθνχο ππξήλεο γηα ηελ αλαβίσζε ηεο γεηηνληάο κε ηε ζηελή έλλνηα, ησλ θαηνίθσλ δειαδή ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ. (Κάηη ζαλ ηα ηδησηηθά παξθάθηα ζηα courts ηεο Αγγιίαο (ρψξνη πξαζίλνπ πνπ πεξηβάιινληαη απφ πνιπθαηνηθίεο θαη αλήθνπλ ζηνπο ελνίθνπο ησλ δηακεξηζκάησλ, ζπλήζσο πάξα πνιχ θξνληηζκέλνη θαη φκνξθνη)). 54

55 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ Γεκηνπξγία ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζην λέν πάξθν Γεκεηξηάδνο Παχινπ Μειά. σόλιο: Κάπνηα πιενλεθηήκαηα γηα ππφγεην parking λέν πάξθν Γεκεηξηάδνο Παχινπ Μειά είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ θαη πηζαλή απνζπκθφξεζε ηεο πεξηβάιινπζαο πεξηνρήο, εμνηθνλφκεζε πνιχηηκνπ ρψξνπ. Τν πιενλέθηεκα απηφ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία φηαλ πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο κε απμεκέλε ηνπξηζηηθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, αθφκα κεδεληθή νπηηθή ξχπαλζε (εθηφο απφ ηηο ζηνέο εηζφδνπ εμφδνπ). 55

56 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Όπαμα ομάδαρ Γιοίκηζηρ Σν όξακα καο εδξάδεηαη ζηελ ηδέα αλάπηπμεο ηνπ Βόινπ σο ελόο ζύγρξνλνπ ηνπξηζηηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ θέληξνπ, κε γλώκνλα ηηο αξρέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Οη ηξεηο πόινη ινηπόλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο απνθάζεηο καο, είλαη: Η ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε (κε βιέκκα πξνο ηελ εζληθή θαη επξσπατθή νηθνλνκία) Η θνηλσλία Σν πεξηβάιινλ Οη δξάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, δελ ζηνρεχνπλ απιά ζηελ δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ζηελ πεξηνρή, αιιά ζηε βειηίσζή ηνπ. Σν κνληέιν αλάπηπμεο ηεο πφιεο βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηεο «ζπκπαγνχο πφιεο», κε εθαξκνγή κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζα ηείλνπλ λα θξαηήζνπλ ηελ πφιε ζαλ δηαθξηηή νληφηεηα θαη ζα αλαραηηίζνπλ ηελ άθξηηε δηάρπζε αζηηθψλ ρξήζεσλ ζηελ χπαηζξν, αξθεί φκσο, λα πξνσζνχληαη βαζηθέο αξρέο πνπ ζα θάλνπλ ηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ ηνπ Π.. ΒΟΛΟΤ ιεηηνπξγηθφ θαη αλζξψπηλν. 56

57 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Οι ζηόσοι πος θέηει ηο ζςνδςαζηικό ζενάπιο, αναπηύζζονηαι γύπω από ηπειρ δέζμερ αξόνων : α.) Σνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε (αλάπηπμε αζηηθνχ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ηφλσζε ιεηηνπξγίαο παλεπηζηεκίνπ) β.) Πξνζηαζία, βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο γ.) Οξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ πφιεο βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο θαηνίθσλ. Θεσξνύκε ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ αιιειέλδεηε, κε ηελ έλλνηα φηη δελ δερφκαζηε φηη λνείηαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ρσξίο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηελ βειηίσζε ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Τέινο, δίλνπκε βάξνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, γηαηί ζεσξνχκε φηη εθεί είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ ηα ηδηαίηεξα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ Βφινπ πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα μερσξίζεη αλάκεζα ζε άιιεο πφιεηο θαη λα είλαη αληαγσληζηηθφο. 57

58 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ ΚΑΙΡΙΑ ΜΔΣΡΑ ΣΩΝ ΔΝΑΡΙΩΝ Η ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζα ιέγακε φηη πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο επηρεηξήζεηο, δεδνκέλνπ φηη πιένλ ν Βφινο έρεη αθήζεη ηελ εηθφλα ηεο παιηάο βηνκεραληθήο πφιεο, κε ηελ νηθνλνκία ηνπ λα ηξηηνγελνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξνπζηάδνπκε ηελ πξνψζεζε θάπνησλ ζηφρσλ πνπ λνκίδνπκε πσο ζα αλαπηχμνπλ ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηνπο (ζηφρσλ, γηαηί ηα κέηξα θάζε νκάδαο είλαη πνιιά θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζηφρνπο) : Δπηρεηξεκαηηθφηε ηαο θαηλνηνκίαο Δληαίν ξπζκηζηηθφ ζρέδην (δηπφινπ) Σνπξηζκνχ Δθπαίδεπζεο- έξεπλαο Πεξηβάιι νληνο Δλίζρπζε δίπνινπ ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Αποηέλεζμα Αλάδπζε δίπνινπ σο αληαγσληζηηθνχ επελδπηηθνχ πξννξηζκνχ 58

59 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Σνπξηζκνχ Δθπαίδεπζεο- Πεξηβάιινληνο Αποηέλεζμα ο θαηλνηνκίαο έξεπλαο Πξνψζεζε Αλαβάζκηζε Δγθαηάζηαζε ΑΠΔ ζηελ Πεξαηηέξσ θίλεηξα γηα αλαθχθισζεο γεο δηθηχξσλ ΒΙΠΔ γηα ελεξγεηαθή εγθαηάζηαζε θαη πξψελ κεηαθνξψλ, απηνλνκία (αλαθέξεηαη βηνκεραληψλ ζηελ βηνκεραληθψλ ελέξγεηαο θαη απφ θαηλνηνκίαο) πεξηνρή θειπθψλ ππνδνκψλ Γηθηχσζε επηρεηξήζεσλ, αμηνπνίεζε αμηφινγνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθφηε ηαο θιάδσλ πλεξγαζία ζηνλ ηνκέα έξεπλαηερλνινγία θαηλνηνκία κεηαμχ εξεπλεηηθψλ δνκψλ πφιεσλ ηεο Διιάδαο Αμηνπνίεζε γλψζεο, πην αληαγσληζηηθέο θαη βηψζηκεο επηρεηξήζεηο 59

60 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Δπηρεηξ εκαηηθ φηεηαο θαηλνη νκίαο Σνπξηζκνχ Δθπαίδεπζεο- έξεπλαο Πεξηβάιινληνο Αποηέλεζμα Αλάδεημε Γεκηνπξγία ζπλεδξηαθνχ Πχθλσζε Πξνψζεζε Βφινπ Βφινπ σο θέληξνπ (ζπλεδξηαθφ αζηηθνχ σο αζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ ηνπξηζκφο αλεπεξέαζηνο πξαζίλνπ, απφ νηθνλνκηθέο θξίζεηο) ειεχζεξσλ παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη δηνξγάλσζε ρψξσλ θέληξνπ ζπλεδξίσλ, workshop θηι βειηησκέλε απφ Παλεπηζηήκην εηθφλα πφιεο 60

61 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Δπηρεηξεκαηηθφ Σνπξηζκνχ Δθπαίδεπζεο- Πεξηβάιινληνο Αποηέλεζμα ηεηαο έξεπλαο θαηλνηνκίαο πγθέληξσζε Γηαθχιαμε Πξνζηαζία Οινθιεξσκέλν Πξνζηαζία κεηαπνίεζεο ζε πεξηβάιινλ απφ ηελ εθηφο πεξηβαιινληηθφ πεξηαζηηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλεο ηνο, σο ζρεδίνπ φξακα εμσαζηηθνχ εθηάζεηο, ζεκαληηθνχ δφκεζε πεξηβάιινληνο, απνηξνπή ηνπξηζηηθνχ παξαδνζηαθψλ δηάζπαξηεο πφξνπ νηθηζκψλ, βειηίσζε ρσξνζέηεζήο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ 61

62 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ ε φηη αθνξά ηνλ άμνλα ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζεσξνχκε ζεκαληηθή ηελ πξνψζεζε ησλ παξαθάησ δξάζεσλ (φπσο παξνπζηάζηεθαλ απφ ηηο νκάδεο, αιιά θαη ζπκπιεξψζεηο ηεο νκάδαο δηνίθεζεο) : Δθπφλεζε εληαίνπ ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηηο πφιεηο Βφιν- Λάξηζα, γηα ηελ πξνψζεζε θνηλψλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ γηα ηελ πεξηνρή θαη ηελ αλάδπζε ηνπ δίπνινπ σο επελδπηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ Αμηνπνίεζε αμηφινγνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ Δ & Σ, ζηξαηεγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ηνπνζέηεζε παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, δηθηχσζε επηρεηξήζεσλ, ελίζρπζε θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί ) Βειηίσζε ππαξρνπζψλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, δεκηνπξγία ελφο ζπλδπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο (έπεηηα απφ ζρεηηθή κειέηε), αλαβάζκηζε γξακκήο Βφινπ Λάξηζαο ζε πξναζηηαθφ Πξνψζεζε θηιηθψλ κέζσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (πρ. Βηνθαιιηέξγεηεο) θαη δεκηνπξγία πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (πρ νηθνηνπξηζκφο) 62

63 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Σφλσζε ιεηηνπξγίαο θαη εηθφλαο Παλεπηζηεκίνπ, δεκηνπξγία θέληξσλ αξηζηείαο, δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ- workshop, απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (εξγαζηήξηα) θαη πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπο, θίλεηξα εγθαηάζηαζεο αληίζηνηρνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή Γεκηνπξγία ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ πνπ ζα εμππεξεηήζεη δηηηά ηελ πφιε : δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εθδειψζεσλ ζε θαηάιιειν ρψξν, αιιά θαη βαζηθή πξνυπφζεζε αλάπηπμεο ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ Πξνψζεζε αζηηθνχ ηνπξηζκνχ, κηαο θαη ε πεξηνρή δηαζέηεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο (πνιηηηζηηθφ θαη ηζηνξηθφ ππφβαζξν, αμηνζέαηα, ζπλαπιίεο, αζιεηηθά γεγνλφηα, αλαςπρή, ΑΔΙ θ.φ.θ.) Πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζην Π Βφινπ αιιά θαη ζηελ πεξηνρή άκεζεο επηξξνήο ηνπ, πνπ απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζηφρνπο 63

64 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Αλαβάζκηζε ιεηηνπξγίαο ιηκέλνο Βφινπ (πρ ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο) θαη ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ (πχιεο εηζφδνπ ζηελ πφιε ηνπξηζηψλ θαη επηζθεπηψλ) Απζηεξφο έιεγρνο θαη πεξηνξηζκφο θαηά ην δπλαηφλ βηνκεραληθψλ, κεηαθνξηθψλ θαη νηθηζηηθψλ ξχπσλ, νηθνινγηθή δηαρείξηζε πδξνθφξνπ νξίδνληα, κηαο θαη ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ε φηη αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζεσξνχκε εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο ηηο παξαθάησ δξάζεηο : Σελ δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκσλ (θνηλή δηαπίζησζε φισλ ησλ νκάδσλ) θαη ζπλδπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο απζαίξεηεο θαη εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο, ψζηε λα αλαζρεζεί θαηά ην δπλαηφλ ε δηάρπζε ηεο πφιεο θαη ε θαηαζπαηάιεζε γεσξγηθήο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο 64

65 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Σελ αχμεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ (κε δηάθνξεο ελέξγεηεο φπσο πξνηάζεθε απφ ηηο νκάδεο φπσο κέξνο ηνπ ζηξαηφπεδνπ Γεσξγνχια λα γίλεη πάξθν, δεκηνπξγία ππφγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, μχιηλσλ πξνβφισλ ζηηο θνίηεο ησλ πνηακψλ θηι) πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ, αιιά θαη ζα ηνλψζνπλ ηελ εηθφλα ηεο πφιεο Σελ ελνπνίεζε ησλ αθαιχπησλ (ελεξγνπνίεζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ΓΟΚ 85) σο ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ρψξσλ πξαζίλνπ ζηα ππθλνδνκεκέλα ηκήκαηα ηνπ θέληξνπ Σνλ απνηειεζκαηηθφηεξν θαη απζηεξφηεξν έιεγρν ησλ βηνκεραληθψλ ξχπσλ θαη απνβιήησλ (έιεγρνο ξχπαλζεο αηκφζθαηξαο, πδξνθφξνπ νξίδνληα, απαίηεζε ηήξεζεο εθ κέξνπο ησλ βηνκεραληψλ πεξηβαιινληηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο) Πξνζηαζία ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, σο κνλαδηθνχ ηνπξηζηηθνχ πφξνπ 65

66 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ, εγθαηάζηαζε κνλάδσλ ΑΠΔ (ζε Παλεπηζηήκην, ΒΙΠΔ θηι. έπεηηα απφ ζρεηηθή κειέηε) Κπθινθνξία λέαο γεληάο νηθνινγηθψλ νρεκάησλ ΜΜΜ κέζα ζηελ πφιε Γηακφξθσζε θπηεκέλσλ δσκάησλ ή φςεσλ φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα, εηδηθά ζηα δεκνηηθά θηίξηα (ζα δψζεη θαη κία άιιε εηθφλα ζηελ πφιε) Σέινο φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ κέζα ζηελ πφιε, ζπκθσλνχκε θαηαξρήλ κε ηελ δηεπζέηεζή ηνπο απφ ηηο νκάδεο κειέηεο, κε εμαίξεζε κφλν ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ ζην Βειεζηίλν, κε γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ δίπνινπ Βφινπ- Λάξηζαο. Δπηπιένλ, βαζηθά ζηνηρεία ζε απηφλ ηνλ άμνλα ζεσξνχκε ηα παξαθάησ : Δπίηεπμε πνιπθεληξηθφηεηαο, ήηνη θαηεπζχλζεηο δεκηνπξγίαο θαη ηφλσζεο ηνπηθψλ θέληξσλ Ν.Ισλίαο θαη ινηπφλ νηθηζκψλ, κε ζθνπφ ηελ θαηά ην δπλαηφλ απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπο σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ 66

67 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Απνκάθξπλζε ηεο ΑΓΔΣ απφ ηελ πθηζηάκελε ζέζε ηεο, απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ θαη είηε πνιηηηζηηθή επαλάρξεζε ησλ θειπθψλ, είηε ΠΔΡΠΟ Αχμεζε πεδνδξνκήζεσλ, ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ ζα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ (παξνπζηάζηεθε θαη παξαπάλσ) Δδξαίσζε ιεηηνπξγίαο θαη πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ, ζε φιε ηελ πφιε Γεκηνπξγία ζπλδπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο ΜΜΜ, επέθηαζε δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ ζα νδεγήζεη ζε απνζπκθφξεζε ηνπ θέληξνπ θαη κείσζε ησλ ρξνλναπνζηάζεσλ Δλίζρπζε ηνπ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο θαη πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο (πξφγξακκα επαηζεηνπνίεζεο πνιηηψλ) Γεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ρψξσλ άζιεζεο θαη παηρληδηνχ γηα ηα παηδηά κέζα ζηελ πφιε (πρ αγνξά απφ ηνλ δήκν κε άξηησλ θαη νηθνδνκήζηκσλ νηθνπέδσλ θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε πάξθα, παηδηθέο ραξέο θ.φ.θ.) 67

68 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Τέινο, ζεσξνχκε φηη έλα ΓΠΣ (παξά ηνλ πνιενδνκηθφ ηνπ ραξαθηήξα) ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνύ. Γπζηπρψο, δελ εληνπίζακε ηέηνηνπ είδνπο κέηξα απφ θάπνηα νκάδα εξγαζίαο. Ωζηφζν, ζα κπνξνχζαλ λα πξνηαζνχλ δξάζεηο φπσο νη παξαθάησ : Παξφιν ην κηθξφ κέγεζφο ηνπ (ζε εζληθά θαη επξσπατθά δεδνκέλα), ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ν αξηζκφο ησλ αζηέγσλ (πξνζσπηθή εθηίκεζε). ηα πιαίζηα ηνπ ΓΠ, ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί ε αμηνπνίεζε, έπεηηα απφ εηδηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη εηδηθή δηακφξθσζε, πξψελ βηνκεραληθνχ θηηξίνπ (ή θηηξίσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο) γηα ηελ δηακνλή αζηέγσλ Γηαηάμεηο γηα ηελ απξφζθνπηε θίλεζε ησλ ΑΜΔΑ ζηελ πφιε (απζηεξά πξφζηηκα εθ κέξνπο ηνπ δήκνπ ζε νρήκαηα πνπ παξθάξνπλ ζηηο δηαβάζεηο, δηακφξθσζε πεξηζζφηεξσλ δηαβάζεσλ ζε δεκφζηα θηίξηα θηι) 68

69 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Πεξαηηέξσ κείσζε ησλ δηνγθσκέλσλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ (πνιχηεθλνη, καθξνρξφληα άλεξγνη, άπνξνη, ζπληαμηνχρνη θηι) Δλίζρπζε θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο: ελίζρπζε θαη θίλεηξα (θνξνινγηθέο απαιιαγέο, κεησκέλα δεκνηηθά ηέιε) επηρεηξήζεσλ απφ γπλαίθεο, άηνκα πνπ επαλεληάζζνληαη ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θηι Γεκηνπξγία δεκνηηθνχ «παξαηεξεηεξίνπ» ησλ πξνβιεκάησλ ησλ επάισησλ νκάδσλ (επηπιένλ άζηεγνη, έμαξζε θηψρεηαο, άπνξνη θηι) 69

70 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ 70

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη πεππαγμένυν, παπαηηπήζειρ ζηα ηελικά κείμενα, ζςνδςαζηικό ζενάπιο και όπαμα ηηρ ομάδαρ Γιοίκηζηρ

Έκθεζη πεππαγμένυν, παπαηηπήζειρ ζηα ηελικά κείμενα, ζςνδςαζηικό ζενάπιο και όπαμα ηηρ ομάδαρ Γιοίκηζηρ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΔΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ Έκθεζη πεππαγμένυν, παπαηηπήζειρ ζηα ηελικά

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΔΙΟ ΦΟΗΣ.: ΚΑΡΑΜΠΑΣΟΤ ΓΗΟΝΤΗΑ ΓΗΓ. : Γ. ΠΟΛΤΕΟ,.ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ, Γ.ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Σν Μεηαμνπξγείν νξίδεηαη από ηελ πεξηνρή ηελ νπνία πεξηθιείνπλ νη νδνί Αγ.Κσλζηαληίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ζπουδαζηική ομάδα εκπόνηζης Λ. Πίκοςλαρ ΠΕΡΙΒ/ΛΟΓΟ Γ. Υάμψαρ ΑΡΥ.ΜΗΥ. ΟΜΑΓΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ζπουδαζηική ομάδα εκπόνηζης Λ. Πίκοςλαρ ΠΕΡΙΒ/ΛΟΓΟ Γ. Υάμψαρ ΑΡΥ.ΜΗΥ. ΟΜΑΓΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 Ανάλςζη SWOT Γιακύπηξη Πεπιβαλλονηικού Οπάμαηορ : Ππάζινορ Βόλορ ( Volos @ Green ) ΠΙΝΑΚΑ 1: SWOT ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΑΠΕΙΛΕ Πνηφηεηα δσήο θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (αμηφινγε πνηθηιία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΑ ΕΕΕ:ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ. Αθήνα 16/2/2010 ΝΕΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΥΩΡΙΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ. Λ. Πάλλα Αρτιηέκηων-Πολεοδόμος, Οργανιζμός Αθήνας ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ - ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΒΟΛΟΤ

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ - ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΒΟΛΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΠΟΛYTEXNIKH ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ - ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: STUDIO ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ - ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα