Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο"

Transcript

1 ΠΜ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΟΤΝΣΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο Ομάδα Γιοίκηζηρ: Ληάγθεο Νηθφιανο ηάηθνο Γεψξγηνο Σξηαληαθχιινπ Υαξνχια 15 Ινπλίνπ

2 Η παξνρή πιηθνχ (θείκελα, ράξηεο, νξζνθσηνράξηεο) ζηηο νκάδεο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα ππφβαζξα γηα ηελ ζρεδίαζε ησλ ραξηψλ ηνπο, αιιά θαη λα έρνπλ δηάθνξα ζπκπιεξσκαηηθά θείκελα Η θαζνδήγεζε ησλ νκάδσλ βήκα πξνο βήκα κε ζρφιηα θαη θαηεπζχλζεηο επί ησλ εξγαζηψλ πνπ παξνπζίαδαλ ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα νη νκάδεο (φπσο απηά πξνζδηνξηδφηαλ απφ ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ καζήκαηνο). Η θαζνδήγεζε απηή έγηλε είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κε ηε κνξθή ζρνιίσλ, ζπδήηεζεο θηι. είηε κεηά ην κάζεκα, φηαλ ε νκάδα Γηνίθεζεο είρε πξνκεζεπηεί ηηο εξγαζίεο θαη ήηαλ ζε ζέζε λα ηηο επεμεξγαζηεί ιεπηνκεξέζηεξα θαη λα θάλεη πην ζπγθεθξηκέλα ζρφιηα 2

3 χληαμε «έθζεζεο πεπξαγκέλσλ» κε έκθαζε ζηα πεπξαγκέλα ζηα ελδηάκεζα ησλ καζεκάησλ, ηφζν απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο φζν θαη απφ ηελ νκάδα δηνίθεζεο, ζην πιηθφ πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί, θαηαγξαθεί θαη νξγαλσζεί θιπ. Δπηπιένλ, ζεσξήζεθε ρξήζηκε ε δηαηχπσζε ελφο ζελαξίνπ/νξάκαηνο θαη ζπλδπαζηηθήο πξφηαζεο πνπ πξνέθπςε κέζα απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλά ηνκέα απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο, αιιά θαη ηηο ζπλέξγεηεο ησλ δηαθφξσλ κέηξσλ θαη πξνηάζεσλ Η δφκεζε ηεο θφξκαο αμηνιφγεζεο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο βάζε θάπνησλ παξακέηξσλ, ρσξηζκέλεο ζε θαηεγνξίεο θαη κε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ (βάξνο) ζην ηειηθφ βαζκφ, αιιά θαη ε δεκηνπξγία ελφο θχιινπ αμηνιφγεζεο κε βάξε γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο. 3

4 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 24/2/2011 Δπεμήγεζε ζέκαηνο, κνξθήο θαη δηαδηθαζηψλ ηεο άζθεζεο. Οξηζηηθνπνίεζε νκάδσλ. - Γιασυπιζμόρ ζε 5 ομάδερ: Γηνίθεζεο Πεξηβάιινληνο Έξεπλαο & Δθπαίδεπζεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & Καηλνηνκίαο Σνπξηζκνχ 4

5 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 7/3/2011 Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (Γ.Π.), Ν.2508/97, Ν.2742/99, Ν.1337/83, Ν.947/79, Υξήζεηο Γήο Power point ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα είρακε κηα πξψηε επαθή κε ηνπο θπξηφηεξνπο πνιενδνκηθνχο λφκνπο πνπ αθνξνχλ ηελ Διιάδα απφ ην 1979 έσο θαη ην Οη νκάδεο εξγαζίαο αλέιαβαλ λα παξνπζηάζνπλ ζε power point ηα παξαπάλσ λνκνζεηήκαηα έηζη ψζηε λα έρνπλ κία πξψηε επαθή κε ηε λνκνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαδηθαζία πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Η νκάδα Γηνίθεζεο κίιεζε ζπγθεθξηκέλα γηα ηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα θαη γηα ην ΦΔΚ 166Γ ΠΓ πνπ αθνξά ηηο Υξήζεηο γεο. 5

6 DATE Περιεχόμενο Είδος αρχείου 19/3/2011 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ΓΠ, Θεωρία Swot Analysis, ςημειώςεισ Π1, ΓΠ Βόλου, παραδείγματα Α5 & Α6 Word, power point Απνζηνιή απφ ηελ νκάδα Γηνίθεζεο πξνο ηηο νκάδεο εξγαζίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ΓΠ πνπ ζα έπξεπε νη νκάδεο λα αθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηνπ Studio, ζεκεηψζεηο γηα ηελ Swot Analysis, αιιά θαη ην ζηάδην Π1 ηνπ Γήκνπ Βφινπ θαη παξαδείγκαηα γηα ην ζηάδην Α5 θαη Α6 πνπ αθνινπζνχζε έηζη ψζηε νη νκάδεο λα έρνπλ κία εηθφλα ηη ζα πξέπεη λα πξάμνπλ γηα ην επφκελν κάζεκα. 6

7 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 23/3/2011 Παξνπζίαζε SWOT θαη ζελαξίσλ απφ νκάδεο. Αλάιπζε πξνδηαγξαθψλ γηα Π1. Word, power point Παξνπζίαζε απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ησλ ζελαξίσλ ηνπο θαη ηεο Swot analysis, πξψηα ζρφιηα απφ ηνπο θαζεγεηέο, πξψηα ζρφιηα απφ ηελ νκάδα Γηνίθεζεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζπλέρεηα. Αλάιπζε πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ επφκελε ελφηεηα Π1. 7

8 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 26/3/2011 ρφιηα δηνξζψζεηο νδεγίεο απφ ηελ νκάδα δηνίθεζεο πξνο ηηο άιιεο νκάδεο, Οξζνθσηνράξηε γηα ην Π1 Word Οη νκάδεο εξγαζίαο απέζηεηιαλ ζηελ νκάδα Γηνίθεζεο ηελ Swot analysis θαη ην φξακα γηα θάζε ζελάξην ελψ ε νκάδα Γηνίθεζεο έθαλε κε ηε ζεηξά ηεο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, ηηο ζπκπιεξψζεηο θαη ηα ζρφιηα ηεο επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ, θνηλνπνίεζε ζηηο νκάδεο ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αθφκα νη νκάδεο πξνκεζεχηεθαλ νξζνθσηνράξηε ηεο πεξηνρήο κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ ην ράξηε ηνπ Π1. 8

9 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 30/3/2011 Παρουςίαςη Π1 από ομάδεσ. Ανάλυςη προδιαγραφών για Π2. Word, Power Point Παξνπζίαζε απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηνπ Π1 θαη ησλ αληίζηνηρσλ ραξηψλ. ρφιηα απφ ηνπο θαζεγεηέο, ζρφιηα απφ ηελ νκάδα Γηνίθεζεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζπλέρεηα. 9

10 DATE Περιεχόμενο Είδος αρχείου 2/4/2011 (ΜΕΛΕΣΗ ΧΟΟΑΠ / ΓΠ ΔΗΜΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΒΟΛΟΤ Β1' ΣΑΔΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ, Π2) - (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Π1) - χόλια διορθώςεισ οδηγίεσ από την ομάδα διοίκηςησ προσ τισ άλλεσ ομάδεσ για το Π1 PDF, Word Οη νκάδεο εξγαζίαο απέζηεηιαλ ζηελ νκάδα Γηνίθεζεο ην Π1 πνπ είραλ θηηάμεη γηα ην θάζε ζελάξην, ε νκάδα Γηνίθεζεο κε ηε ζεηξά ηεο έθαλε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, ηηο ζπκπιεξψζεηο θαη ηα ζρφιηα ηεο επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ, θνηλνπνίεζε ζηηο νκάδεο ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα. Δπίζεο απεζηάιε ζηηο νκάδεο εξγαζίαο ην Π2 ηνπ γξαθείνπ Γνμηάδε γηα ην ζπγθξφηεκα ηνπ Βφινπ πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ ηδέεο γηα ην δηθφ ηνπο Π2 θαη επίζεο εζηάιεζαλ αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηη Π1. 10

11 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 6/4/2011 Παξνπζίαζε Π2 απφ νκάδεο. Αλάιπζε πξνδηαγξαθψλ γηα Π3. Word, Power Point Παξνπζίαζε απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηνπ Π2 θαη ησλ αληίζηνηρσλ ραξηψλ. ρφιηα απφ ηνπο θαζεγεηέο, ζρφιηα απφ ηελ νκάδα Γηνίθεζεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζπλέρεηα. Αλαιπηηθή επεμήγεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ην Π3. 11

12 DATE Περιεχόμενο Είδος αρχείου 7/4/2011 χόλια διορθώςεισ οδηγίεσ από την ομάδα διοίκηςησ προσ τισ άλλεσ ομάδεσ για Π2. Προετοιμαςία εργαλείου αξιολόγηςησ από ομάδα διοίκηςησ. Word Οη νκάδεο εξγαζίαο απέζηεηιαλ ζηελ νκάδα Γηνίθεζεο ην Π1 πνπ είραλ θηηάμεη γηα ην θάζε ζελάξην, ε νκάδα Γηνίθεζεο κε ηε ζεηξά ηεο έθαλε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, ηηο ζπκπιεξψζεηο θαη ηα ζρφιηα ηεο επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ, θνηλνπνίεζε ζηηο νκάδεο ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα. Αθφκα ε νκάδα Γηνίθεζεο ζε μεθίλεζε ηε πξνεηνηκαζία ηνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο γηα ηηο νκάδεο εξγαζίαο. 12

13 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 4/5/2011 Πξψηε παξνπζίαζε εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο απφ νκάδα δηνίθεζεο. Excel, PDF Ακέζσο κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα επηρεηξείηαη κηα πξψηε παξνπζίαζε ηεο θφξκαο αμηνιφγεζεο απφ ηελ Οκάδα Γηνίθεζεο. Μέζα απφ δηάινγν κεηαμχ θαζεγεηψλ θαη νκάδσλ εξγαζίαο θαζνξίδνληαη θάπνηεο αιιαγέο ζηηο αμηνινγήζεηο φζν αθνξά ηηο ππνθαηεγνξίεο θαη ηα βάξε ηνπο. Δπίζεο μεθηλάεη θαη δηάινγνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νκάδαο δηνίθεζεο απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο. Ομάδα Διοίκησης Ομάδες Εργασίας 13

14 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 18/5/2011 Παξνπζίαζε απφ ηηο νκάδεο κειέηεο ηνπ Π3 ηνπ ζέκαηνο. Παξνπζίαζε απφ ηελ νκάδα δηνίθεζεο ηεο ηειηθήο κνξθήο ηνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο, κε ζπκπεξίιεςε πξφηαζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νκάδαο δηνίθεζεο απφ ηηο άιιεο νκάδεο Word, Power Point Παξνπζίαζε απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηνπ Π3 θαη ησλ αληίζηνηρσλ ραξηψλ. ρφιηα απφ ηνπο θαζεγεηέο, ζρφιηα απφ ηελ νκάδα Γηνίθεζεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζπλέρεηα. πλέρεηα δηαιφγνπ γηα ηηο αμηνινγήζεηο θαη παξνπζίαζε ηνπο απφ ηηο νκάδεο γηα πεξεηαίξσ ζρφιηα θαη δηνξζψζεηο. 14

15 DATE Περιεχόμενο Είδος αρχείου 22/5/2011 Αποςτολή ςτισ ομάδεσ των τροποποιημζνων φορμών για τισ αξιολογήςεισ Word, PDF Απνζηνιή απφ ηελ νκάδα Γηνίθεζεο ησλ ηειηθψλ κνξθψλ ησλ αμηνινγήζεσλ ηφζν ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο φζν θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο γηα λα γίλεη γλσζηφο ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο γηα ην κάζεκα. 15

16 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 25/5/2011 Σειηθή παξνπζίαζε απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο. Η ηειηθή παξνπζίαζε ζα έρεη θαη αξρήλ ηε κνξθή αλαθεθαιαησηηθνχ Power Point. Οη Υάξηεο Π1, Π2, Π3 παξαδίδνληαη ρσξηζηά Word, PDF Μία νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηεο ηειηθήο κνξθήο ηνπ ζέκαηνο. ε κία ηξηαληάιεπηε παξνπζίαζε νη νκάδεο έδεημαλ ηε ηειηθή κνξθή ηεο εξγαζίαο ηνπο, απφ ηελ Swot Analysis θαη ηα ζελάξηα έσο θαη ην Π3 κε παξάιιειε έθζεζε ησλ ραξηψλ θαη αηηηνιφγεζε ησλ πξάμεσλ ηνπο. Μφιηο νινθιεξψζεθαλ φιεο νη παξνπζηάζεηο (ρσξίο λα γίλνπλ ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο ελδηάκεζα ησλ παξνπζηάζεσλ απηφ έγηλε γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ) αθνινχζεζε ε ζπδήηεζε ηα ζρφιηα θαη νη θαηεπζχλζεηο απφ ηνπο Καζεγεηέο θαη ηελ νκάδα Γηνίθεζεο, απηφ έγηλε ψζηε λα δηνξζσζνχλ θάπνηα πξάγκαηα ζηελ εξγαζία έηζη ψζηε λα πάξεη ηε ηειηθή κνξθή ε εξγαζία ησλ νκάδσλ. 16

17 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 28/5/2011 Απνζηνιή απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ζηελ νκάδα Γηνίθεζεο ηελ αλαθεθαιαίσζε ηνπ εθάζηνηε ζέκαηνο γηα δηνξζψζεηο, ζρφιηα θαη θαηεπζχλζεηο απφ ηελ νκάδα Γηνίθεζεο έηζη ψζηε ε εξγαζία λα πάξεη ηε ηειηθή ηεο κνξθή. Ύζηεξα απ φια απηά ε νκάδα Γηνίθεζεο φθεηιε λα θνηλνπνηήζεη ζηηο άιιεο νκάδεο ηηο αιιαγέο. Word, PDF Έρνληαο απνζηείιεη νη νκάδεο εξγαζίαο ηηο αλαθεθαιαησηηθέο εξγαζίεο ζηελ νκάδα ε Γηνίθεζεο, ε ηειεπηαία φθεηιε λα ηηο δηαβάζεη θαη λα ζρνιηάζεη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο, ηηο αιιαγέο θαη λα δψζεη θαηεπζχλζεηο γηα ηε ηειηθή κνξθή ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ ραξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη δηνξζψζεηο γηα θάζε νκάδα εξγαζίαο ήηαλ νη εμήο: 17

18 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ Πξνζζήθε Swot Analysis: Δίρε παξαιεθζεί απφ ηελ νκάδα ζην αλαθεθαιαησηηθφ κάζεκα ε πξνζζήθε ζην θείκελν ηεο αλάιπζεο SWOT. Μνξθή Χαξηώλ: Οη ράξηεο δελ ήηαλ επαλάγλσζηνη θαη ήηαλ ζρεδηαζκέλνη ζην ρέξη, επνκέλσο απαηηήζεθε ε κνξθνπνίεζε ηνπο. Μεηξνπνιηηηθό Πάξθν Βησζηκόηεηα : Δλζηάζεηο αλ θάπνην ηέηνην εγρείξεκα ζα ήηαλ ξεαιηζηηθφ θαη εθηθηφ. Πξνζνρή ζηε κίμε ρξήζεσλ γεο θαη ζηνπο όξνπο δόκεζεο: χγρπζε κε ηα πξναλαθεξφκελα θαη έιιεηςε θαηεχζπλζεο βάζε ηεο λνκνζεζίαο. Δλίζρπζε θνηλσθειώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ: Κάπνην ηέηνην εγρείξεκα είλαη ηδηαίηεξα θηιφδνμν εηδηθά ζε κηα πεξηνρή φπσο ν Βφινο πνπ ππάξρεη απνπζία αμηνπνηήζηκεο γεο. 18

19 Ομάδα Σοςπιζμού Πξνζζήθε Swot Analysis: Δίρε παξαιεθζεί απφ ηελ νκάδα ζην αλαθεθαιαησηηθφ κάζεκα ε πξνζζήθε ζην θείκελν ηεο αλάιπζεο SWOT. Γελ ππάξρεη αλαθνξά γηα Π.Ο.Σ.Α (κεγάια μελνδνρεία κε πνιιαπιέο δξαζηεξηόηεηεο, γθνιθ, θηι): Απαξαίηεηα ηα παξαπάλσ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε θάηη πνπ απνπζηάδεη απφ ην Βφιν. ΠΔΡΠΟ: Απαηηείηαη λα πξνζηεζνχλ ηδέεο γηα ΠΔΡΠΟ. Απαγόξεπζε ΑΠΔ ζην Πήιην: Γελ ππήξμε ζαθήο ηεθκεξίσζε ηνπ ιφγνπ πνπ ε νκάδα Σνπξηζκνχ δελ είλαη ζεηηθή ζε ρξεζηκνπνίεζε ΑΠΔ ζηελ πξναλαθεξζείζα πεξηνρή. Πξσηάζιεκα απηνθηλήηνπ ζην Πήιην: Γελ ζα ήηαλ βηψζηκε κηα ηέηνηα ηδέα γηα ηνπο ιφγνπο φηη ζα δεκηνπξγνχληαλ θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα αιιά θαη ελδερνκέλσο λα ελνρινχληαλ ε παλίδα ηεο πεξηνρήο απφ ηνλ έληνλν ζφξπβν. Σν ζεκαηηθό πάξθν Αξγνύο λα γίλεη κπζνινγηθό πάξθν κε ηελ πξνζζήθε ινηπώλ ηζηνξηθώλ ζεκάησλ (πρ. Κέληαπξνη, θηι) Απαγνξεύεηαη ε δεκηνπξγία Βηνηερληώλ, Βηνκεραληώλ ζηνπο νηθηζκνύο 19

20 Ομάδα Έπεςναρ Δκπαίδεςζηρ Πξνζζήθε Swot Analysis: Δίρε παξαιεθζεί απφ ηελ νκάδα ζην αλαθεθαιαησηηθφ κάζεκα ε πξνζζήθε ζην θείκελν ηεο αλάιπζεο SWOT. Πξόβιεκα κε ηελ δεκηνπξγία λέαο όδεπζεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο θαη ιάζνο απνηύπσζε ζην ράξηε ηνπ Π3 Πξνζνρή ζηε κίμε ησλ ρξήζεσλ γεο Ομάδα Δπισειπημαηικόηηηαρ Καινοηομίαρ Μεηαθνξά ΑΓΔΣ: Γελ ππάξρεη θάπνην ηδηαίηεξν πιάλν εθφζνλ κεηαθεξζεί, ε θάπνηεο πξνηάζεηο. Έιιεηςε νξάκαηνο: Γελ ήηαλ ζαθείο νη ζηφρνη 20

21 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 1/6/2011 Γηνξζψζεηο απφ ηελ νκάδα δηνίθεζεο ηεο ηειηθήο κνξθήο ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ Power Point, Word Παξνπζίαζε κέζα ζηε ηάμε απφ ηελ νκάδα Γηνίθεζεο ησλ αιιαγψλ ζηηο αλαθεθαιαησηηθέο εξγαζίεο ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ. Οη αιιαγέο πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαίλνληαη ζηηο δπν παξαπάλσ ζειίδεο. 21

22 DATE Πεπιεσόμενο Δίδορ απσείος 15/6/2011 «Έθζεζε πεπξαγκέλσλ» κε έκθαζε ζηα πεπξαγκέλα ζηα ελδηάκεζα ησλ καζεκάησλ, ηφζν απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο φζν θαη απφ ηελ νκάδα δηνίθεζεο, ζην πιηθφ πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί, θαηαγξαθεί θαη νξγαλσζεί θιπ. Δπίζεο ε δηαηχπσζε ελφο ζελαξίνπ/νξάκαηνο θαη πξφηαζεο απηφ ζα γίλεη κε ηελ αλάιπζε/ζρφιηα γηα ηηο ζπλέξγεηεο ησλ δηαθφξσλ κέηξσλ θαη πξνηάζεσλ απφ ηηο άιιεο νκάδεο Power Point, Word 22

23 23

24 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ Η χπαξμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαζψο θαη ην ζρεηηθά πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο (πςειφ πνζνζηφ απνθνίησλ Παλεπηζηεκίσλ αιιά θαη θαηφρσλ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ) ζεσξείηαη έλα απφ ηα ηζρπξά πιενλεθηήκαηα ηνπ Βφινπ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ κε θαηάιιειεο δξάζεηο ψζηε ν Βφινο λα απνηειέζεη εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πφιν ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, ε ιεηηνπξγία ηνπ δίπνινπ Βφινπ- Λάξηζαο θάηη ην νπνίν εληνπίδεηαη ζε πιεζψξα κειεηψλ- είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ζα ιεηηνπξγνχζε επλντθά ζηελ αλάδεημε ησλ δχν πφιεσλ σο ην ηξίην κεγαιχηεξν θέληξν ηεο ρψξαο. Αμηνζεκείσην γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα, ζεσξνχκε θαη ην γεγνλφο φηη ζην ηειηθφ ηεο θείκελν έθαλε ζαθέο ζε πνηα ζεκεία ζπκθσλεί κε ηα πθηζηάκελα ζρέδηα (Ρ, ΓΠ) θαη ζε πνηα δηαρσξίδεη ηε ζέζε ηεο, ή αθφκε θαη δηακνξθψλεη κία δηθή ηεο πξφηαζε (βι. θέληξα αξηζηείαο). 24

25 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ ςνεδπιακό κένηπο Τπάξρεη ζχκπλνηα κε ηηο απφςεηο ηνπ ζρεδίνπ Γνμηάδε, φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζηελ εζληθή νδφ Βφινπ Λάξηζαο. Θεσξεί ζεκαληηθή ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ Λάξηζαο θαη Βφινπ, σζηφζν δηαθνξνπνηείηαη φζνλ αθνξά ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε νκάδα δηνίθεζεο ζεσξεί πσο ε βέιηηζηε ζέζε γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ είλαη ζην Βειεζηίλν (άπνςε ζρεδίνπ γξαθείνπ Γνμηάδε) θαη φρη ζηνλ θφκβν πεξηθεξεηαθνχ Λάξηζαο- Βφινπ (φπσο ππνζηεξίδεη ε νκάδα έξεπλαο εθπαίδεπζεο). Απηφ, θαηά ηε γλψκε καο ζπκβαίλεη γηα ηνπο θάησζη ιφγνπο : o o o Πξψηνλ, απέρεη ζρεδφλ εμίζνπ κεηαμχ Βφινπ Λάξηζαο, νπφηε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηηο δχν πφιεηο γηα ζπλέδξηα θηι. Γεχηεξνλ, ην Βειεζηίλν απέρεη κφιηο 20 ρικ απφ ηνλ Βφιν, γεγνλφο πνπ δελ απνηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία min bus ή αζηηθψλ ιεσθνξείσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ Σξίηνλ, δελ ζα επηβαξχλεη θπθινθνξηαθά ηελ είζνδν ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ. 25

26 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ oσέηαξηνλ, ε εμεχξεζε επαξθψλ εθηάζεσλ ζην Βειεζηίλν γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζεκαληηθνχ ζπλεδξηαθνχ ρψξνπ, ζεσξνχκε φηη είλαη πην εχθνιε. oπέκπηνλ, ελδερνκέλσο λα απνηειέζεη βαζηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο ηνπ Βειεζηίλνπ. oέθηνλ, ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο κπνξεί λα πξνζειθχζεη πιεζπζκφ γηα λα θαηνηθήζεη κφληκα ζην Βειεζηίλν θαη επνκέλσο λα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηνηθίαο θαηά κήθνο ηεο νδηθήο ζχλδεζεο Βφινπ- Λάξηζαο. oσέινο, ε ρσξνζέηεζε ηνπ θαηά κήθνο ηνπ βαζηθνχ άμνλα ζχλδεζεο ησλ δχν πφιεσλ ιεηηνπξγεί σο νπζηαζηηθφο παξάγνληαο πξνψζεζεο ηνπ δίπνινπ. Γίκηςο Μεηαθοπών Η αλαβάζκηζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Βφινπ Λάξηζαο ζε πξναζηηαθφ, ζα επλνήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δίπνινπ, αθνχ ζα κεησζνχλ θαη νη ρξφλναπνζηάζεηο. Ωζηφζν, ζεσξνύκε φηη ε ιεηηνπξγία δηθηχνπ εμππεξέηεζεο mini bus, κε ηελ παξάιιειε πχθλσζε ησλ αζηηθψλ δξνκνινγίσλ αιιά θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξναζηηαθνχ θαη ηεο πξνηεηλφκελεο γξακκήο ηξακ, ζα πξέπεη λα γίλεη χζηεξα απφ κειέηε ζθνπηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ βησζηκφηεηα ησλ δηθηχσλ 26

27 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ Όζν θηιφδνμε θαη αλ είλαη ε πξφηαζε θαη φζν θαη αλ ζηνρεχεη ζηελ κείσζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ σο κέζνπ κεηαθίλεζεο, ηα κέηξα ηεο αηνλνχλ αλ δελ αιιάμεη ζηάζε θαη ην θνηλφ (λα γίλεη πην θηιηθφ ζε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο). Τέινο, ζεσξνύκε φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξναζηηαθνχ ζηδεξφδξνκνπ κε ηε ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία mini bus είλαη δπλαηφλ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα κεηαθνξά απφ Βφιν πξνο ΒΙΟΠΑ θαη ζπλεδξηαθφ θέληξν (θαη ην αληίζηξνθν), ελψ παξάιιεια ζεσξνχκε αλαγθαία θαη ηελ αλάπιαζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ Βφινπ ζε έλαλ ζχγρξνλν ζηαζκφ πνπ ζα κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ επηβαηψλ (εκπνξηθέο θαη ςπραγσγηθέο ιεηηνπξγίεο πέξα απφ ηελ αλακνλή). Δξςγίανζη αζηικών μεηαθοπών Οη αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο, ζεσξνύκε φηη ιεηηνπξγνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξνληθή πχθλσζε ησλ δξνκνινγίσλ εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, δεδνκέλσλ εθηφο ησλ άιισλ ησλ κηθξψλ απνζηάζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ηα αζηηθά ιεσθνξεία θαη ηεο φιεο βησζηκφηεηαο (αξηζκφο επηβαηψλ θηι). 27

28 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ Ανάπλαζη οδού Λαπίζηρ Η νδφο Λαξίζεο απνηειεί κία απφ ηηο δχν θχξηεο εηζφδνπο ζηελ πφιε. Δπνκέλσο, πξάγκαηη ε αλάπιαζή ηεο ζα ήηαλ ρξήζηκε κε ηελ έλλνηα φηη απνηειεί ηελ πξψηε εληχπσζε θαζψο εηζέξρεηαη θάπνηνο ζηνλ Βφιν. Ωζηφζν, ε δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκσλ ζεσξνύκε φηη είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απηφ εμαηηίαο ηεο παξφδηαο δφκεζεο πνπ δελ επηηξέπεη ηελ εμεχξεζε ηνπ απαξαίηεηνπ ρψξνπ. Παπαλείτειρ ςμπληπώζειρ από ομάδα Γιοίκηζηρ Η νκάδα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο πξνηείλεη ηελ δεκηνπξγία λέαο φδεπζεο γηα ειεθηξνθίλεηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή (ζπκθσλία κε ην Ρ), σζηφζν δελ αλαθέξνπλ θάηη γηα ηελ λέα ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαηά κήθνπο ησλ παιηψλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε αμηνπνίεζή ηνπο σο γξακκηθφ πάξθν, ή αθφκε θαη σο πνδειαηφδξνκνο πνπ ζα ζπλέδεε πεξηνρέο ηεο πφιεο ζα ήηαλ ζεηηθή θαζψο ζα ζπλέβαιε: 28

29 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ ηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο ηελ δεκηνπξγία ειεχζεξσλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηελ εμεχξεζε ελφο δηθηχνπ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνδειαηφδξνκν. ςνεπγαζία επισειπήζευν δίπολος Γελ γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ Βφινπ Λάξηζαο πνπ είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί θαη λα πξνσζεζεί νπζηαζηηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ δίπνινπ (πξνψζεζε δίπνινπ σο επελδπηηθνχ πξννξηζκνχ, βι. κειέηε Καιιηψξα- Μεηαμά). Ρεαλιζηικόηηηα ζεναπίος Σν ζπγθεθξηκέλν φξακα γηα ηελ πφιε ηνπ Βφινπ ζεσξνχκε φηη είλαη εμαηξεηηθά θηιφδνμν. Ωζηφζν, ελδερνκέλσο λα ήηαλ απαξαίηεηε κία επαλαμηνιφγεζε ηνπ, ελ φςεη ησλ πεξηθνπψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα απηφ ην ιφγν ίζσο λα έπξεπε λα δνζεί έκθαζε ζηηο ζπλεξγαζίεο Παλεπηζηεκίνπ (εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ) θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δίπνιν Βφινπ- Λάξηζαο θαζψο θαη ζηελ παξνρή πεξαηηέξσ θηλήηξσλ ζε επηρεηξήζεηο γηα εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή. 29

30 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ ΘΕΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΩΣΟΣΤΠΙΑ Ε ΥΕΗ ΜΕ ΥΕΔΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ Η πποηεινόμενη δημιοςπγία κένηπος απιζηείαρ ενηόρ ηος Π Βόλος, πος μποπεί να αποηελέζει πόλο πποζέλκςζηρ ανθπώπινος δςναμικού (κάηι πος δεν αναθέπεηαι ζηο ζσέδιο Γοξιάδη και αποηελεί ππυηοηςπία ηηρ ομάδαρ έπεςναρ εκπαίδεςζηρ). Πολςκενηπική οπγάνυζη πεπιμεηπικά ηος πολεοδομικού ζςγκποηήμαηορ ηος Βόλος και η ανάπηςξη ηοπικών κένηπυν. σόλιο: Δίλαη ζεηηθφ φηη κε ηελ πξφηαζε απηή επηδηψθεηαη λα γίλεη εμνκάιπλζε ηεο ζεκεξηλήο έληνλα κνλνθεληξηθήο νξγάλσζεο. Δίλαη ζεηηθφ λα ππάξμνπλ πνιιά ηνπηθά θέληξα κέζα ζηε πφιε, απηφ ζα βνεζήζεη θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα αλαπηπρζνχλ αιιά θαη ηνπο θαηνίθνπο πνπ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε εγγχο απφζηαζε απφ ηε θαηνηθία ηνπο. Καιφ ζα ήηαλ φκσο απηέο νη ιεηηνπξγίεο λα κελ αλαπηχζζνληαη εθαηέξσζελ ζεκαληηθψλ νδηθψλ αμφλσλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 30

31 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ Γημιοςπγία ενιαίος πςθμιζηικού ζσεδίος Βόλος Λάπιζαρ για ηην πιο ενεπγή και αναλςηική πποζέγγιζη ηος δίπολος και ενίζσςζη ηος ζηα πλαίζια ηηρ ανάπηςξηρ παπαγυγικών και επεςνηηικών δικηύυν. σόλιο: Έλα εληαίν ξπζκηζηηθφ ζρέδην ζα βνεζνχζε ηηο δπν πφιεηο κέζσ ησλ θνηλψλ ηνπο θαηεπζχλζεσλ λα κεηψζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο, λα ζπκπνξεπηνχλ καδί έηζη ψζηε λα πεηχρνπλ αλάπηπμε θαη λα πξνβιεζνχλ ζην ειιεληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ νθέιε ζην δίπνιν ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δηθηχσλ. Νέο ζιδηποδπομικό δίκηςο: νέα σάπαξη και λειηοςπγία ηηρ γπαμμήρ Βόλος Λάπιζαρ υρ πποαζηιακού ηύπος. σόλιο: Μία θίλεζε ε νπνία ζα βειηηψζεη αηζζεηά ηηο κεηαθηλήζεηο απφ άπνςε ρξφλνπ, ζα επέθεξε ζεκαληηθή αλάπηπμε ζηηο δπν πεξηνρέο. 31

32 Ομάδα Έπεςναρ - Εκπαίδεςζηρ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΧΑΡΣΩΝ ηνλ ράξηε Π1.1 ην ππφκλεκα είλαη ειιεηκκαηηθφ, αθνχ δελ πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο απεηθφληζεο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ Δληνπίδεηαη αζπκθσλία κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ (δεκηνπξγία κείδνλνο ζηαζκνχ ζην ζπλεδξηαθφ θέληξν) θαη ράξηε Π3 (ελδεηθηηθή ρσξνζέηεζε λένπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ). Γελ έγηλε δηφξζσζε ζηνλ ράξηε Π1.2, παξά ηελ παξέιεπζε ηνπ απαξαίηεηνπ ρξφλνπ φπσο πξνηάζεθε απφ ηνπο δηδάζθνληεο Παξά ηελ επξεκαηηθή «επέθηαζε» ηνπ ππνβάζξνπ πξνο Βειεζηίλν (γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ) ζεσξνχκε φηη αηζζεηηθά δελ είλαη ε βέιηηζηε ( ζα έπξεπε ην επηπιένλ θνκκάηη λα έρεη ίδην κήθνο κε ηνλ ππφινηπν ράξηε γηα λα κελ είλαη αληηαηζζεηηθφ, ραξαθηεξηζηηθά βι. έληαμε ράξηε ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ, φπσο έγηλε απφ ηελ νκάδα πεξηβάιινληνο θαη ηνπξηζκνχ). 32

33 Ομάδα Επισειπημ. - Καινοηομίαρ Η επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζεκεησηένλ ζπρλά ζπγρέεηαη κε ηελ απιή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ζε κεγάιν βαζκφ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ, θαζψο μεπεξλάεη ηα φξηα κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ραξαθηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία θαη νηθνλνκηθή θνπιηνχξα ηνπ εθάζηνηε ηφπνπ. Δθθξάδεη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ηνπηθή θνηλσλία απαληά ζηηο πξνθιήζεηο, αλαλεψλεη ηελ θπξίαξρε λννηξνπία θαη αληηκεησπίδεη ηελ θαηλνηνκία. Θα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε πσο ην έξγν ηεο νκάδαο θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ήηαλ πην δχζθνιν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο νκάδεο, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο θαηλνηνκηθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ πεξηνρή. 33

34 Ομάδα Επισειπημ. - Καινοηομίαρ Ανάλςζη Swot, ζςμπληπώζειρ Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα Απειλέρ Δςκαιπίερ Δπλντθέο ζπλζήθεο Φησρφ πξντφλ, Αληαγσληζηηθέο Αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλνπ έιιεηςε ηαπηφηεηαο, πηέζεηο απφ ππνδνκψλ δπλακηθνχ αληαγσληζκφο αλεξρφκελεο Δληαηηθνπνίεζε Αλάπηπμε Δ&Σ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα (γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί) πκπιεξσκαηηθνί θιάδνη βαζηδφκελνο ζην ρακειφ θφζηνο Αδχλακε επσλπκία πξντφλησλ Έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ππνζηεξηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Υακειφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο, πεξηνρέο Τπνρψξεζε ζε αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο ρακεινχ θφζηνπο θαη πξνζηηζεκέλεο αμίαο Υακειή δηθηχσζε επηρεηξήζεσλ ζπλεξγαζίαο Αλάπηπμε ζπλεξγηψλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηε ηαο θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο 34

35 Ομάδα Επισειπημ. - Καινοηομίαρ Ωο νκάδα δηνίθεζεο, αληηιακβαλφκαζηε πσο ην έξγν ηεο νκάδαο θαηλνηνκίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ελδερνκέλσο λα ήηαλ πην δχζθνιν ζε ζρέζε κε απηφ ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ, δεδνκέλεο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο έιιεηςεο θαηλνηνκίαο φρη κφλν ζε επίπεδν δήκνπ, αιιά θαη ζε επίπεδν Ννκνχ. Ωζηφζν, ζεσξνχκε φηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ζηνρεπκέλνπ ζελαξίνπ. Παπαηηπήζειρ από ηην ομάδα Διοίκηζηρ Τπάξρεη αζάθεηα ζρεηηθά κε ην πψο θάπνηεο επηινγέο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νκάδα αλαθέξεη πσο «Ωο πξνο ηνπο φξνπο δφκεζεο, ηφζν γηα ην Βφιν φζν θαη γηα ηε Ν.Ισλία πξνηείλεηαη ε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ζπληειεζηή δφκεζεο ζε 0.8 ζηηο επεθηάζεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα επηηεπρζεί αχμεζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ζα επηηεπρζεί ε αμηνπνίεζε ησλ κε ρξεζηκνπνηνχκελσλ νηθνπέδσλ ηα νπνία είλαη πνιιά». 35

36 Ομάδα Επισειπημ. - Καινοηομίαρ Ύζηεπα από ζςνεννόηζη με ηοςρ διδάζκονηερ, έσοςμε να παπαηηπήζοςμε ηα εξήρ : Η ηηκή 0,8 σο κέγηζηε επηηξεπφκελε γηά ηνλ.γ. ζηηο επεθηάζεηο δελ απνηειεί επηινγή, αιιά ππνρξέσζε εθ ηνπ Νφκνπ Η αχμεζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηνπο.γ. φζν απφ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, ηε δπλακηθή ηεο αλάπηπμεο θαη ηηο θεξδνζθνπηθέο πξαθηηθέο. Δηζη : - κηά κείσζε ησλ ηζρπόλησλ.γ. ζηηο εληφο ρεδίνπ πεξηνρέο, ζα νδεγήζεη ζην λα ρηηζηνχλ ηα αδφκεηα νηθφπεδα ζε απηέο, κφλνλ εθ φζνλ ε αλαπηπμηαθή δπλακηθή δεκηνπξγεί λέεο αλάγθεο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θαιπθζνχλ. - κηά αύμεζε ησλ.γ. απνηειεί θίλεηξν δφκεζεο ησλ αδφκεησλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ήδε πξνλνκηνχρεο πεξηνρέο, γηά ιφγνπο θεξδνζθνπίαο. (ήκεξα, νπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ ηζρπφλησλ.γ. ζεσξείηαη αληηζπληαγκαηηθή, θαζψο νδεγεί ζε επηδείλσζε ησλ φξσλ δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ). Σνλίδεηαη φηη ε ηειηθή απφθαζε επηινγήο είλαη ηεο νκάδαο κειέηεο, απιά δελ ππήξμαλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ. 36

37 Ομάδα Επισειπημ. - Καινοηομίαρ ΘΕΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΩΣΟΣΤΠΙΑ Ε ΥΕΗ ΜΕ ΥΕΔΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ Γεληθά ε νκάδα θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλαπηχζζεη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο, ελψ ππνζηεξίδεη ην φξακά ηεο κε ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήκαηα. Δπηπιένλ, ππάξρεη έλα ζηνηρείν ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά κφλν απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαη ζεσξνχκε πσο ζα έπξεπε λα αλαθεξζεί. Η νκάδα θαηλνηνκίαο πξνηείλεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εμσαζηηθνχ ρψξνπ εληαία, ζηνηρείν πνπ δελ αλαθέξεηαη νχηε ζηελ κειέηε Γνμηάδε ή ζε θάπνην άιιν ππεξθείκελν ζρέδην Θεσξνχκε αμηφινγε ηελ πξφηαζε δεκηνπξγίαο εκπνξηθνχ θαη ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ ζην ζηξαηφπεδν ηεο Ν.Ισλίαο. Απηφ δηφηη, κε απηή ηελ θίλεζε είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ φρη κφλν ε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο πξνηείλεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ηεο θαηνηθίαο ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπηθά θέληξα, ζηνλ 2ν φξνθν θαη πάλσ, ην νπνίν απνηειεί εμαηξεηηθά θαιά δηαηππσκέλε θαη ζηνρεπκέλε πξφηαζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο πνιπθεληξηθφηεηαο. 37

38 Ομάδα Σοςπιζμού Πξάγκαηη, ε πφιε ηνπ Βφιν δχλαηαη λα αλαδεηρζεί απφ ηνπξηζηηθή πχιε ζε ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ην εηδηθφ ρσξνηαμηθφ ηνπ ηνπξηζκνχ. Ωζηφζν, ε νκάδα δελ θαηέζηεζε ζαθέο πνηφ είλαη ην πην δπλακηθφ ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, νχησο ψζηε λα εμεηδηθεπηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ηνπ ηνπξηζκνχ. Απηή ηε ζηηγκή ν Βφινο δελ βξίζθεηαη ζηνλ «ράξηε» ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, επνκέλσο ε αλαθνξά ζε ηνπξηζκφ πνπ αθνξά ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ επηζηήκε θαη εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθνχ ιφγνπο, ηε γαζηξνλνκία, ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν είλαη αξθεηά γεληθφινγε θαζψο δελ εμεηδηθεχεηαη ζε αγνξέο ζηφρνπο. 38

39 Ομάδα Σοςπιζμού Όζον αθοπά ηην ανάλςζη SWOT πος ππαγμαηοποιήθηκε από ηην ομάδα, έσοςμε κάποια ηελικά ζσόλια : ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Θεσξνύκε ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηελ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ζηελ είζνδν ηεο πόιεο ηνπ θέληξνπ ηνπξηζηηθήο πιεξνθόξεζεο. Επηπιένλ, ε νκάδα ηνπξηζκνύ δελ αλαθέξζεθε ζε πηπρέο ηνπ πνιηηηζηηθνύ δπλακηθνύ ηεο πόιεο (παξαδνζηαθέο γηνξηέο) πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ θπξίσο. Δελ αλαθέξεηαη ζηελ αλάιπζε ε ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ Πειίνπ πνπ ζίγνπξα απνηειεί ζεκαληηθό πιενλέθηεκα γηα ηνλ ρεηκεξηλό ηνπξηζκό. Τν επράξηζην, αζθαιέο πεξηβάιινλ (ρακειή εγθιεκαηηθόηεηα θηι.) ΕΤΚΑΙΡΙΕ Η νκάδα δηνίθεζεο, ζεσξεί κείδνλνο ζεκαζίαο ηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ αμηνπνίεζε παιηώλ βηνκεραληθώλ θειπθώλ γηα δξαζηεξηόηεηεο ππνζηεξηθηηθέο ηνπ ηνπξηζκνύ (πρ πνιηηηζηηθέο ρξήζεηο, ζπλεδξηαθά θέληξα θ.ά.) Θεσξνύκε πσο ε εμειηζζόκελε αλάδπζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ θαη ςπραγσγηθνύ cluster ζηελ ζπλνηθία ησλ Παιαηώλ, απνηειεί επθαηξία γηα ηελ ώζεζε ηνπ αζηηθνύ ηνπξηζκνύ. Η έιιεηςε ελόο ζπλεδξηαθνύ θέληξνπ, απνηειεί ζεκαληηθό κεηνλέθηεκα γηα κία πόιε πνπ επηζπκεί λα εμεηδηθεπηεί ζηνλ αζηηθό ζπλεδξηαθό ηνπξηζκό. 39

40 Ομάδα Σοςπιζμού Παπαηηπήζειρ από ηην ομάδα Διοίκηζηρ Γεληθά, πξφθεηηαη γηα κία πξνζεγκέλε θαη θαηά ην δπλαηφλ νινθιεξσκέλε πξφηαζε, ελψ επηρεηξείηαη λα δνζεί ιχζε ζε δηάθνξα ζέκαηα (πρ έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο πνπ ζπλεπάγεηαη θαη αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ). Ωζηφζν, ζα ζέιακε λα δηαθνξνπνηεζνχκε απφ ηελ θάπνηεο απφςεηο ηεο νκάδαο, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη ε νκάδα ππνρξενχηαη λα πηνζεηήζεη ηελ γλψκε καο. Πην ζπγθεθξηκέλα : o Θεσξνχκε πσο ν ηνπξηζκφο θπιαθψλ, αλ θαη πξάγκαηη είλαη κία πξσηφηππε ηδέα γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, δελ είλαη βηψζηκνο. Απηφ, δηφηη νη θπιαθέο ηνπ Βφινπ δελ έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ θπιαθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζειθχζνπλ επηζθέπηεο. Οη θπιαθέο ηεο εμνξίαο ζην λεζί ηεο Γπάξνπ γηα παξάδεηγκα, θνκκάηη ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο ηνπ έζλνπο, ζα κπνξνχζαλ λα πξνζειθχζνπλ επηζθέπηεο. o Πξνηείλνπκε ηελ αμηνπνίεζε πξψελ βηνκεραληθψλ θειπθψλ γηα πνιηηηζηηθέο ρξήζεηο, ζπλεδξηαθνχο ρψξνπο, ή αθφκε θαη μελψλεο λεφηεηαο (hostel). 40

41 Ομάδα Σοςπιζμού oπλνιηθά ζην Βφιν εληνπίδνληαη πεξί ηα 150 εζηηαηφξηα, γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γαζηξνλνκηθή παξάδνζε εληζρχνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ. Ωζηφζν, ε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα ιεηηνπξγία ηνπο (κέζα ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο αιιά θαη ηεο εβδνκάδαο) δελ ζπλάδνπλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ ηνπξηζκνχ. Πξνθαλψο δξάζεηο γηα απηφ ην δήηεκα δελ εκπίπηνπλ ζην πιαίζην εθπφλεζεο ελφο ΓΠ, σζηφζν ζεσξνχκε φηη ζε έλα ζηνρεπκέλν ζελάξην ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί θάπνηα δξάζε. oγεκηνπξγία ζπλδπαζκέλσλ δηαδξνκψλ. Γεδνκέλεο ησλ πεξηνξηζκέλσλ αμηφινγσλ θηηξίσλ κέζα ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο (είλαη δηάζπαξηα ζηελ πφιε θαη φρη ζπγθεληξσκέλα) ζεσξνχκε φηη ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δεκηνπξγεζνχλ δηαδξνκέο πνπ λα ελψλνπλ θάπνηα αμηφινγα θηίξηα φπσο γηα παξάδεηγκα δηαηεξεηέα, βηνκεραληθά θειχθε, γθαιεξί, αίζνπζεο ηέρλεο θηι. Δλδερνκέλσο ε πξφηαζε απφ ηελ νκάδα κειέηεο γηα ηελ δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκσλ πνπ λα ζπλδέεη ηηο πεξηνρέο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο λα απνηειεί κία λχμε γηα απηφ ην δήηεκα, σζηφζν ζεσξνχκε πην ξεαιηζηηθή ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζε έλαλ αληίζηνηρν ράξηε θαη ηελ πξφζβαζή ηνπο απφ πεδνχο. 41

42 Ομάδα Σοςπιζμού o Γελ ππάξρεη ζέζε ηεο νκάδαο ζην δήηεκα ησλ ΠΟΣΑ. Σν ζρέδην Γνμηάδε πηνζεηεί ηελ γλψκε ηνπ Ρ Βφινπ φηη δελ ππάξρεη αλάγθε γηα πξνζθπγή ζην ΠΟΣΑ θαζψο δελ πξνζηδηάδεη ζηελ επηδησθφκελε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε (ζχκθσλα κε ην ΓΠ). oθεσξνχκε εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ηελ πξνψζεζε ηνπ θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ: Πξψηνλ, ν «θιαζηθφο θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο» είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ Παγαζεηηθνχ, θάηη πνπ πξνηείλεη θαη ην εηδηθφ ρσξνηαμηθφ ηνπ ηνπξηζκνχ. Γεχηεξνλ, πέξα απφ ηνλ θιαζηθφ θαηαδπηηθφ ηνπξηζκφ, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Παγαζεηηθνχ θαη ζηηο Βφξεηεο πνξάδεο, έρνπλ εληνπηζηεί πιήζνο ελάιησλ αξραηνηήησλ (έξεπλεο ηειεπηαίσλ 35 εηψλ) πνπ αθνξνχλ δεθαηέζζεξα λαπάγηα αιιά θαη νηθηζκνχο (κέζα ζην λεξφ) ηεθκεξηψλνληαο ίζσο θαη ηνλ κχζν ησλ Αξγνλαπηψλ. Οη ελάιηεο αξραηφηεηεο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ππνβξχρηα κνπζεία θαη λα γίλνπλ θέληξν επηζθεπηψλ. Με ηνλ ζπλδπαζκφ θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο + νξηζκέλνη αξραηνινγηθνί ελάιηνη ρψξνη + κχζνο (; ) Αξγνλαπηηθήο εθζηξαηείαο, δεκηνπξγείηαη επνκέλσο έλα κνλαδηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 42

43 Ομάδα Σοςπιζμού o Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο ελίζρπζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ζεσξνχκε φηη ζα κπνξνχζαλ λα πξνσζεζνχλ πξνγξάκκαηα ζηήξημεο αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ (ζηήξημε νινθιεξσκέλεο ή βηνινγηθήο γεσξγίαο, πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ). Η παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπλεξγηθά θαη λα εληζρχζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ (βι. γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί, γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ θ.φ.θ.) o Όζνλ αθνξά ηελ πξφηαζε γηα ηελ δεκηνπξγία ζεκαηηθνχ πάξθνπ κε νκνηψκαηα αξραηνινγηθψλ ρψξσλ απφ φιε ηελ Διιάδα (θάηη φπσο ην mini Europe ζηηο Βξπμέιιεο) ζεσξνχκε φηη δελ απνηειεί βηψζηκε πξφηαζε, θαζψο νη απνζηάζεηο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ε ήδε θεληξνβαξήο ζέζε ηνπ Βφινπ, επηηξέπνπλ ηελ επίζθεςε ησλ ρψξσλ απηψλ. 43

44 Ομάδα Σοςπιζμού o ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκνχ ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε θαη απνδξάζεηο γηα extreme sport ζηε θχζε (canyonig, αιεμίπησην πιαγηάο, αεξσπηεξηζκφο, θηι, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Πειίνπ κε επηρεηξήζεηο πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ), αιιά θαη εμεηδηθεπκέλν γαζηξνλνκηθφ θπζηνιαηξηθφ ηνπξηζκφ (θπλήγη καληηαξηψλ πνπ ήδε ππάξρεη ζε νηθηζκνχο ηνπ Πειίνπ θαη απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο ζηφρνπο, γηνξηή ηξνχθαο θηι). o Σέινο, ζεσξνχκε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ηελ δεκηνπξγία κεραληζκνχ ειέγρνπ ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηεο έληαζεο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε αμία θαη ε θπζηνγλσκία ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ σο ηνπξηζηηθνχ πφξνπ. 44

45 Ομάδα Σοςπιζμού ΘΕΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΩΣΟΣΤΠΙΑ Ε ΥΕΗ ΜΕ ΥΕΔΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ Απφιπηε πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ Πειίνπ, δελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζε ΥΤΣΑ, αλεμέιεγθηε απφζεζε πξντφλησλ εθζθαθψλ ε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ ιαηνκείσλ, κεηαιιείσλ, ιηγληησξπρείσλ. σόλιο: Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Τπνγεηνπνίεζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζε ελνπνηεκέλνπο αθάιππηνπο ρψξνπο σο κέζν άκβιπλζεο θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ. σόλιο: Με ην παξαπάλσ κέηξν αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο αιιά πηζαλψο ζα κπνξνχζε θαη λα απνζπκθνξεζεί ε γχξσ πεξηνρή θαη ζίγνπξα λα εμνηθνλνκεζεί ρψξνο. Τν πιενλέθηεκα απηφ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία φηαλ πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο κε απμεκέλε ηνπξηζηηθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, αθφκα κεδεληθή νπηηθή ξχπαλζε (εθηφο απφ ηηο ζηνέο εηζφδνπ εμφδνπ). 45

46 Ομάδα Σοςπιζμού Δλνπνίεζε αθαιχπησλ, εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 1577/98 γηα ελνπνίεζε ησλ αθάιππησλ ρψξσλ θαη νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε ρψξνπο πξαζίλνπ. Μεηεγθαηάζηαζε θαη ηεο ΑΓΔΣ θαη δεκηνπξγία ΠΔΡΠΟ (αλαθέξεηαη θαη ζην ζρέδην Γνμηάδε) ή ιεηηνπξγία κνπζείνπ ηζηκέληνπ (πξφηαζε ηεο νκάδαο). 46

47 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ Η δηαθήξπμε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ νξάκαηνο ηεο νκάδαο, είλαη αξθεηά θηιφδνμε θαη ππνζηεξίδεη κία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο, κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηελ δηαθχιαμε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Δπηπιένλ, ζεσξνχκε ζεκαληηθή ηελ δφκεζε ηνπ νξάκαηνο γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ αθνξά θαη ην λνκηθφ δήηεκα ηνπ ζέκαηνο (ζπγθξφηεζε απζηεξνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο). Δπνκέλσο, ην φξακα αξζξψλεηαη γχξσ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο λνκηθήο ηνπ θαηνρχξσζεο, ηελ εμπγίαλζε θαη βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο θαη ηέινο δξάζεηο γχξσ απφ ηελ δφκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνδνκήο γηα ηηο παξνχζεο αιιά θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο. Θεσξνχκε δειαδή, φηη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ νξάκαηνο είλαη νινθιεξσκέλε, θαζψο απαληά ζε πξνβιήκαηα ηνπ ζήκεξα, αιιά είλαη θαη καθξφπλνν θαζψο δηαθαηέρεηαη απφ κία πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ. Σέινο, ζεσξνχκε εχζηνρε ηελ παξαηήξεζε εθ κέξνπο ηεο νκάδαο κειέηεο γηα ηελ αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί έκπξαθηα θαη νπζηαζηηθά ην φξακα Green. 47

48 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ σόλια επί ηος ηελικά παπαδοηέος κειμένος Η νκάδα εξγαζίαο, θάλεη ζαθέο κέζα ζην θείκελν ζε πνηα ζεκεία δηαθνξνπνηείηαη ή πξνζζέηεη θάηη ζε ζρέζε κε ην ζρέδην Γνμηάδε. Οη ζηφρνη ηεο πξφηαζήο ηεο, σο κέξνο ελφο πεξηβαιινληηθνχ ζελαξίνπ, δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ Βφινπ ζε κία πφιε πξφηππν σο πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ ιεηηνπξγία θαη ζπκπεξηθνξά. Ωο πξνο ηελ ΠΟΑΠΓ, δίλεηαη έκθαζε ζηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ Βηνκεραλίαο & Βηνηερλίαο, Σνπξηζκνχ θαη Κηελνηξνθίαο Ωο πξνο ηνπ ζ.δ., πηνζεηνχλ ηελ πνιηηηθή κείσζήο ησλ απφ ην Ρ. ε φηη αθνξά ηε βησζηκφηεηα ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ πάξθνπ (ζηξαηφπεδν Ν.Ισλίαο) πξφζζεζαλ θαη άιιεο ρξήζεηο 48

49 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ Θεηηθφ ζηνηρείν επίζεο απνηειεί θαη ν πξνηεηλφκελνο ζ.δ. 0.6 ζηηο επεθηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κία θιίκαθα ηθαλή λα ζπλδηαιιαγεί κε απηή ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ. Σέινο, ζεσξνχκε ζεηηθή θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ δσλψλ αλαπιάζεσλ θαη θηλήηξσλ αλάινγα κε ηελ πξνηεξαηφηεηά ηνπο. 49

50 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ Παπαηηπήζειρ από ηην ομάδα Διοίκηζηρ o Τα ξέκαηα δελ εληάζζνληαη ζηηο ΠΔΠ o Σην αζηηθφ πεξηβάιινλ δελ αληηκεησπίδεηαη ην δήηεκα ηεο θσηνξχπαλζεο θαη νπηηθήο φριεζεο (δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, εηθφλα παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, θιπ) o Γελ πξνηείλνληαη κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ (βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, αλαθχθισζε θαη δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, θιπ) o Σπγθξφηεζε εηδηθήο δηεχζπλζεο, κε ζηφρν λα παξαθνινπζείηαη ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο o Χξήζε κεραληζκψλ ψζηε λα κεησζεί ε παξαγσγή απζαηξέησλ θαη ε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ" 50

51 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ o Γεκηνπξγία εηδηθψλ κειεηψλ γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαη ηηο ιηκεληθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο (SOVEL θαη ΑΓΔΣ) κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη ηελ εμπγίαλζε ησλ ρψξσλ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή θαη αηζζεηηθή αλαβάζκηζε o Δπηπιένλ δξάζεηο (αλαθέξνληαη ζην Ρ) : Δπηδίσμε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ αγνξά, ζε εθαξκνγή ηνπ 6 νπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ (ΔΔ). Η ζπλεξγαζία απηή, ζα κπνξνχζε λα αξζξψλεηαη γχξσ απφ ηα εμήο ζεκεία : επξχηεξε εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ - παξφηξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα δεκνζηεχνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη λα ηεξνχλ ηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο - ζέζπηζε ζπζηεκάησλ αληακνηβήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ - πξνψζεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο νηθνινγηθψλ ζεκάησλ θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο - απαγφξεπζε ή πεξηνξηζκφο ησλ πην επηθίλδπλσλ θπηνθαξκάθσλ θαη δηαζθάιηζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο 51

52 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ o Δπηβνιή εηδηθψλ φξσλ ζηα ΓΠ θαη ηα ΥΟΟΑΠ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ έσο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θιήξνπ θαη ηα είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ o Αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδπαζκέλσλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ (κείσζε αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΧΑΡΣΩΝ Η νκάδα πεξηβάιινληνο, κεηά απφ ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο, ςεθηνπνίεζε ηειηθά ηηο πξνηάζεηο ηηο θαη κάιηζηα έληαμε ην ηκήκα ηνπ ράξηε ηνπ ΓΠ Βφινπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (ππφβαζξν απφ ην google earth), κε ηέηνην ηξφπν πνπ ηειηθά λα απνηππψλνληαο εχζηνρα ην αεξνδξφκην Ν.Αγρηάινπ. 52

53 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ ΘΕΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΩΣΟΣΤΠΙΑ Ε ΥΕΗ ΜΕ ΥΕΔΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε εμπγίαλζε ηνπ δεκφζηνπ / δεκνηηθνχ αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ (κέζα απφ θίλεηξα) θηηξηαθνχ απνζέκαηνο. ρόιην: Η ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ είλαη απαξαίηεηε δηφηη, νδεγεί ζε κηθξφηεξν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ, ζπληειεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, παξαηεξείηαη βειηίσζε ηνπ εζσηεξηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηέινο ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο έλα θηίξην κε πςειή ελεξγεηαθή θιάζε (κεγαιχηεξε απφ Β) είλαη νηθνλνκηθφηεξν ζηε ρξήζε απφ έλα ρακειήο θιάζεο θαη κπνξεί λα δηεθδηθήζεη κεγαιχηεξν ηίκεκα θαηά ηελ πψιεζε ή ηελ ελνηθίαζή ηνπ. Υξήζε ΑΠΔ πξνο δηαθχιαμε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (π.ρ εμνπιηζκφο ησλ δεκφζησλ / δεκνηηθψλ θηηξίσλ κε θσηνβνιηατθά ζηνηρεία, θπηεκέλα δψκαηα, κφλσζε). 53

54 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ ηε πεξηνρή ηεο ΑΓΔΣ απνθαηάζηαζε ηνπίνπ ζηελ πεξηνρή ιαηφκεζεο. ρόιην: Η απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΓΔΤ, ζα κπνξνχζε λα γίλεη έπεηηα απφ κειέηε θαη δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ησλ πξνο απνθαηάζηαζε επηθαλεηψλ, κε θχηεπζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ. Μεηαηξνπή ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο Αγξηάο, ζε δξφκν ήπηαο θπθινθνξίαο / πεδφδξνκν / πνδειαηφδξνκν. ρόιην: Θεηηθή ζθέςε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο αιιά θαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο πξνζηαζία. Βαζηθή πξνυπφζεζε ζηηο λέεο πεξηνρέο πξνο πνιενδφκεζε ηε δηακφξθσζε ειεχζεξσλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ηε δπλαηφηεηα ελνπνίεζεο αθαιχπησλ. σόλιο: Με ηελ ελνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ αθάιππησλ ρψξσλ ζα δεκηνπξγεζνχλ λένη θνηλφρξεζηνη πξάζηλνη ρψξνη πνπ κπνξνχλ δπλεηηθά λα απνηειέζνπλ θνηλσληθνχο ππξήλεο γηα ηελ αλαβίσζε ηεο γεηηνληάο κε ηε ζηελή έλλνηα, ησλ θαηνίθσλ δειαδή ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ. (Κάηη ζαλ ηα ηδησηηθά παξθάθηα ζηα courts ηεο Αγγιίαο (ρψξνη πξαζίλνπ πνπ πεξηβάιινληαη απφ πνιπθαηνηθίεο θαη αλήθνπλ ζηνπο ελνίθνπο ησλ δηακεξηζκάησλ, ζπλήζσο πάξα πνιχ θξνληηζκέλνη θαη φκνξθνη)). 54

55 Ομάδα Πεπιβάλλονηορ Γεκηνπξγία ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζην λέν πάξθν Γεκεηξηάδνο Παχινπ Μειά. σόλιο: Κάπνηα πιενλεθηήκαηα γηα ππφγεην parking λέν πάξθν Γεκεηξηάδνο Παχινπ Μειά είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ θαη πηζαλή απνζπκθφξεζε ηεο πεξηβάιινπζαο πεξηνρήο, εμνηθνλφκεζε πνιχηηκνπ ρψξνπ. Τν πιενλέθηεκα απηφ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία φηαλ πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο κε απμεκέλε ηνπξηζηηθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, αθφκα κεδεληθή νπηηθή ξχπαλζε (εθηφο απφ ηηο ζηνέο εηζφδνπ εμφδνπ). 55

56 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Όπαμα ομάδαρ Γιοίκηζηρ Σν όξακα καο εδξάδεηαη ζηελ ηδέα αλάπηπμεο ηνπ Βόινπ σο ελόο ζύγρξνλνπ ηνπξηζηηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ θέληξνπ, κε γλώκνλα ηηο αξρέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Οη ηξεηο πόινη ινηπόλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο απνθάζεηο καο, είλαη: Η ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε (κε βιέκκα πξνο ηελ εζληθή θαη επξσπατθή νηθνλνκία) Η θνηλσλία Σν πεξηβάιινλ Οη δξάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, δελ ζηνρεχνπλ απιά ζηελ δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ζηελ πεξηνρή, αιιά ζηε βειηίσζή ηνπ. Σν κνληέιν αλάπηπμεο ηεο πφιεο βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηεο «ζπκπαγνχο πφιεο», κε εθαξκνγή κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζα ηείλνπλ λα θξαηήζνπλ ηελ πφιε ζαλ δηαθξηηή νληφηεηα θαη ζα αλαραηηίζνπλ ηελ άθξηηε δηάρπζε αζηηθψλ ρξήζεσλ ζηελ χπαηζξν, αξθεί φκσο, λα πξνσζνχληαη βαζηθέο αξρέο πνπ ζα θάλνπλ ηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ ηνπ Π.. ΒΟΛΟΤ ιεηηνπξγηθφ θαη αλζξψπηλν. 56

57 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Οι ζηόσοι πος θέηει ηο ζςνδςαζηικό ζενάπιο, αναπηύζζονηαι γύπω από ηπειρ δέζμερ αξόνων : α.) Σνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε (αλάπηπμε αζηηθνχ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ηφλσζε ιεηηνπξγίαο παλεπηζηεκίνπ) β.) Πξνζηαζία, βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο γ.) Οξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ πφιεο βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο θαηνίθσλ. Θεσξνύκε ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ αιιειέλδεηε, κε ηελ έλλνηα φηη δελ δερφκαζηε φηη λνείηαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ρσξίο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηελ βειηίσζε ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Τέινο, δίλνπκε βάξνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, γηαηί ζεσξνχκε φηη εθεί είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ ηα ηδηαίηεξα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ Βφινπ πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα μερσξίζεη αλάκεζα ζε άιιεο πφιεηο θαη λα είλαη αληαγσληζηηθφο. 57

58 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ ΚΑΙΡΙΑ ΜΔΣΡΑ ΣΩΝ ΔΝΑΡΙΩΝ Η ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζα ιέγακε φηη πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο επηρεηξήζεηο, δεδνκέλνπ φηη πιένλ ν Βφινο έρεη αθήζεη ηελ εηθφλα ηεο παιηάο βηνκεραληθήο πφιεο, κε ηελ νηθνλνκία ηνπ λα ηξηηνγελνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξνπζηάδνπκε ηελ πξνψζεζε θάπνησλ ζηφρσλ πνπ λνκίδνπκε πσο ζα αλαπηχμνπλ ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηνπο (ζηφρσλ, γηαηί ηα κέηξα θάζε νκάδαο είλαη πνιιά θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζηφρνπο) : Δπηρεηξεκαηηθφηε ηαο θαηλνηνκίαο Δληαίν ξπζκηζηηθφ ζρέδην (δηπφινπ) Σνπξηζκνχ Δθπαίδεπζεο- έξεπλαο Πεξηβάιι νληνο Δλίζρπζε δίπνινπ ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Αποηέλεζμα Αλάδπζε δίπνινπ σο αληαγσληζηηθνχ επελδπηηθνχ πξννξηζκνχ 58

59 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Σνπξηζκνχ Δθπαίδεπζεο- Πεξηβάιινληνο Αποηέλεζμα ο θαηλνηνκίαο έξεπλαο Πξνψζεζε Αλαβάζκηζε Δγθαηάζηαζε ΑΠΔ ζηελ Πεξαηηέξσ θίλεηξα γηα αλαθχθισζεο γεο δηθηχξσλ ΒΙΠΔ γηα ελεξγεηαθή εγθαηάζηαζε θαη πξψελ κεηαθνξψλ, απηνλνκία (αλαθέξεηαη βηνκεραληψλ ζηελ βηνκεραληθψλ ελέξγεηαο θαη απφ θαηλνηνκίαο) πεξηνρή θειπθψλ ππνδνκψλ Γηθηχσζε επηρεηξήζεσλ, αμηνπνίεζε αμηφινγνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθφηε ηαο θιάδσλ πλεξγαζία ζηνλ ηνκέα έξεπλαηερλνινγία θαηλνηνκία κεηαμχ εξεπλεηηθψλ δνκψλ πφιεσλ ηεο Διιάδαο Αμηνπνίεζε γλψζεο, πην αληαγσληζηηθέο θαη βηψζηκεο επηρεηξήζεηο 59

60 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Δπηρεηξ εκαηηθ φηεηαο θαηλνη νκίαο Σνπξηζκνχ Δθπαίδεπζεο- έξεπλαο Πεξηβάιινληνο Αποηέλεζμα Αλάδεημε Γεκηνπξγία ζπλεδξηαθνχ Πχθλσζε Πξνψζεζε Βφινπ Βφινπ σο θέληξνπ (ζπλεδξηαθφ αζηηθνχ σο αζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ ηνπξηζκφο αλεπεξέαζηνο πξαζίλνπ, απφ νηθνλνκηθέο θξίζεηο) ειεχζεξσλ παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη δηνξγάλσζε ρψξσλ θέληξνπ ζπλεδξίσλ, workshop θηι βειηησκέλε απφ Παλεπηζηήκην εηθφλα πφιεο 60

61 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Δπηρεηξεκαηηθφ Σνπξηζκνχ Δθπαίδεπζεο- Πεξηβάιινληνο Αποηέλεζμα ηεηαο έξεπλαο θαηλνηνκίαο πγθέληξσζε Γηαθχιαμε Πξνζηαζία Οινθιεξσκέλν Πξνζηαζία κεηαπνίεζεο ζε πεξηβάιινλ απφ ηελ εθηφο πεξηβαιινληηθφ πεξηαζηηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλεο ηνο, σο ζρεδίνπ φξακα εμσαζηηθνχ εθηάζεηο, ζεκαληηθνχ δφκεζε πεξηβάιινληνο, απνηξνπή ηνπξηζηηθνχ παξαδνζηαθψλ δηάζπαξηεο πφξνπ νηθηζκψλ, βειηίσζε ρσξνζέηεζήο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ 61

62 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ ε φηη αθνξά ηνλ άμνλα ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζεσξνχκε ζεκαληηθή ηελ πξνψζεζε ησλ παξαθάησ δξάζεσλ (φπσο παξνπζηάζηεθαλ απφ ηηο νκάδεο, αιιά θαη ζπκπιεξψζεηο ηεο νκάδαο δηνίθεζεο) : Δθπφλεζε εληαίνπ ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηηο πφιεηο Βφιν- Λάξηζα, γηα ηελ πξνψζεζε θνηλψλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ γηα ηελ πεξηνρή θαη ηελ αλάδπζε ηνπ δίπνινπ σο επελδπηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ Αμηνπνίεζε αμηφινγνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ Δ & Σ, ζηξαηεγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ηνπνζέηεζε παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, δηθηχσζε επηρεηξήζεσλ, ελίζρπζε θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί ) Βειηίσζε ππαξρνπζψλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, δεκηνπξγία ελφο ζπλδπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο (έπεηηα απφ ζρεηηθή κειέηε), αλαβάζκηζε γξακκήο Βφινπ Λάξηζαο ζε πξναζηηαθφ Πξνψζεζε θηιηθψλ κέζσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (πρ. Βηνθαιιηέξγεηεο) θαη δεκηνπξγία πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (πρ νηθνηνπξηζκφο) 62

63 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Σφλσζε ιεηηνπξγίαο θαη εηθφλαο Παλεπηζηεκίνπ, δεκηνπξγία θέληξσλ αξηζηείαο, δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ- workshop, απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (εξγαζηήξηα) θαη πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπο, θίλεηξα εγθαηάζηαζεο αληίζηνηρνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή Γεκηνπξγία ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ πνπ ζα εμππεξεηήζεη δηηηά ηελ πφιε : δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εθδειψζεσλ ζε θαηάιιειν ρψξν, αιιά θαη βαζηθή πξνυπφζεζε αλάπηπμεο ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ Πξνψζεζε αζηηθνχ ηνπξηζκνχ, κηαο θαη ε πεξηνρή δηαζέηεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο (πνιηηηζηηθφ θαη ηζηνξηθφ ππφβαζξν, αμηνζέαηα, ζπλαπιίεο, αζιεηηθά γεγνλφηα, αλαςπρή, ΑΔΙ θ.φ.θ.) Πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζην Π Βφινπ αιιά θαη ζηελ πεξηνρή άκεζεο επηξξνήο ηνπ, πνπ απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζηφρνπο 63

64 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Αλαβάζκηζε ιεηηνπξγίαο ιηκέλνο Βφινπ (πρ ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο) θαη ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ (πχιεο εηζφδνπ ζηελ πφιε ηνπξηζηψλ θαη επηζθεπηψλ) Απζηεξφο έιεγρνο θαη πεξηνξηζκφο θαηά ην δπλαηφλ βηνκεραληθψλ, κεηαθνξηθψλ θαη νηθηζηηθψλ ξχπσλ, νηθνινγηθή δηαρείξηζε πδξνθφξνπ νξίδνληα, κηαο θαη ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ε φηη αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζεσξνχκε εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο ηηο παξαθάησ δξάζεηο : Σελ δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκσλ (θνηλή δηαπίζησζε φισλ ησλ νκάδσλ) θαη ζπλδπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο απζαίξεηεο θαη εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο, ψζηε λα αλαζρεζεί θαηά ην δπλαηφλ ε δηάρπζε ηεο πφιεο θαη ε θαηαζπαηάιεζε γεσξγηθήο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο 64

65 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Σελ αχμεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ (κε δηάθνξεο ελέξγεηεο φπσο πξνηάζεθε απφ ηηο νκάδεο φπσο κέξνο ηνπ ζηξαηφπεδνπ Γεσξγνχια λα γίλεη πάξθν, δεκηνπξγία ππφγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, μχιηλσλ πξνβφισλ ζηηο θνίηεο ησλ πνηακψλ θηι) πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ, αιιά θαη ζα ηνλψζνπλ ηελ εηθφλα ηεο πφιεο Σελ ελνπνίεζε ησλ αθαιχπησλ (ελεξγνπνίεζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ΓΟΚ 85) σο ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ρψξσλ πξαζίλνπ ζηα ππθλνδνκεκέλα ηκήκαηα ηνπ θέληξνπ Σνλ απνηειεζκαηηθφηεξν θαη απζηεξφηεξν έιεγρν ησλ βηνκεραληθψλ ξχπσλ θαη απνβιήησλ (έιεγρνο ξχπαλζεο αηκφζθαηξαο, πδξνθφξνπ νξίδνληα, απαίηεζε ηήξεζεο εθ κέξνπο ησλ βηνκεραληψλ πεξηβαιινληηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο) Πξνζηαζία ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, σο κνλαδηθνχ ηνπξηζηηθνχ πφξνπ 65

66 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ, εγθαηάζηαζε κνλάδσλ ΑΠΔ (ζε Παλεπηζηήκην, ΒΙΠΔ θηι. έπεηηα απφ ζρεηηθή κειέηε) Κπθινθνξία λέαο γεληάο νηθνινγηθψλ νρεκάησλ ΜΜΜ κέζα ζηελ πφιε Γηακφξθσζε θπηεκέλσλ δσκάησλ ή φςεσλ φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα, εηδηθά ζηα δεκνηηθά θηίξηα (ζα δψζεη θαη κία άιιε εηθφλα ζηελ πφιε) Σέινο φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ κέζα ζηελ πφιε, ζπκθσλνχκε θαηαξρήλ κε ηελ δηεπζέηεζή ηνπο απφ ηηο νκάδεο κειέηεο, κε εμαίξεζε κφλν ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ ζην Βειεζηίλν, κε γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ δίπνινπ Βφινπ- Λάξηζαο. Δπηπιένλ, βαζηθά ζηνηρεία ζε απηφλ ηνλ άμνλα ζεσξνχκε ηα παξαθάησ : Δπίηεπμε πνιπθεληξηθφηεηαο, ήηνη θαηεπζχλζεηο δεκηνπξγίαο θαη ηφλσζεο ηνπηθψλ θέληξσλ Ν.Ισλίαο θαη ινηπφλ νηθηζκψλ, κε ζθνπφ ηελ θαηά ην δπλαηφλ απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπο σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ 66

67 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Απνκάθξπλζε ηεο ΑΓΔΣ απφ ηελ πθηζηάκελε ζέζε ηεο, απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ θαη είηε πνιηηηζηηθή επαλάρξεζε ησλ θειπθψλ, είηε ΠΔΡΠΟ Αχμεζε πεδνδξνκήζεσλ, ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ ζα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ (παξνπζηάζηεθε θαη παξαπάλσ) Δδξαίσζε ιεηηνπξγίαο θαη πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ, ζε φιε ηελ πφιε Γεκηνπξγία ζπλδπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο ΜΜΜ, επέθηαζε δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ ζα νδεγήζεη ζε απνζπκθφξεζε ηνπ θέληξνπ θαη κείσζε ησλ ρξνλναπνζηάζεσλ Δλίζρπζε ηνπ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο θαη πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο (πξφγξακκα επαηζεηνπνίεζεο πνιηηψλ) Γεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ρψξσλ άζιεζεο θαη παηρληδηνχ γηα ηα παηδηά κέζα ζηελ πφιε (πρ αγνξά απφ ηνλ δήκν κε άξηησλ θαη νηθνδνκήζηκσλ νηθνπέδσλ θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε πάξθα, παηδηθέο ραξέο θ.φ.θ.) 67

68 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Τέινο, ζεσξνχκε φηη έλα ΓΠΣ (παξά ηνλ πνιενδνκηθφ ηνπ ραξαθηήξα) ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνύ. Γπζηπρψο, δελ εληνπίζακε ηέηνηνπ είδνπο κέηξα απφ θάπνηα νκάδα εξγαζίαο. Ωζηφζν, ζα κπνξνχζαλ λα πξνηαζνχλ δξάζεηο φπσο νη παξαθάησ : Παξφιν ην κηθξφ κέγεζφο ηνπ (ζε εζληθά θαη επξσπατθά δεδνκέλα), ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ν αξηζκφο ησλ αζηέγσλ (πξνζσπηθή εθηίκεζε). ηα πιαίζηα ηνπ ΓΠ, ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί ε αμηνπνίεζε, έπεηηα απφ εηδηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη εηδηθή δηακφξθσζε, πξψελ βηνκεραληθνχ θηηξίνπ (ή θηηξίσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο) γηα ηελ δηακνλή αζηέγσλ Γηαηάμεηο γηα ηελ απξφζθνπηε θίλεζε ησλ ΑΜΔΑ ζηελ πφιε (απζηεξά πξφζηηκα εθ κέξνπο ηνπ δήκνπ ζε νρήκαηα πνπ παξθάξνπλ ζηηο δηαβάζεηο, δηακφξθσζε πεξηζζφηεξσλ δηαβάζεσλ ζε δεκφζηα θηίξηα θηι) 68

69 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ Πεξαηηέξσ κείσζε ησλ δηνγθσκέλσλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ (πνιχηεθλνη, καθξνρξφληα άλεξγνη, άπνξνη, ζπληαμηνχρνη θηι) Δλίζρπζε θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο: ελίζρπζε θαη θίλεηξα (θνξνινγηθέο απαιιαγέο, κεησκέλα δεκνηηθά ηέιε) επηρεηξήζεσλ απφ γπλαίθεο, άηνκα πνπ επαλεληάζζνληαη ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θηι Γεκηνπξγία δεκνηηθνχ «παξαηεξεηεξίνπ» ησλ πξνβιεκάησλ ησλ επάισησλ νκάδσλ (επηπιένλ άζηεγνη, έμαξζε θηψρεηαο, άπνξνη θηι) 69

70 Όπαμα ομάδαρ Διοίκηζηρ 70

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021 ΥΒΑΕΟ ΝΟΜΟΤ ΡΏ Ώζήλαο/Ώηηηθήο 2021 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟ 2012 ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ, ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ ΏΛΛΏΓΔ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΡΤΘΜΕΣΕΚΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΏΘΔΝΏ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΓΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Αύγοςζηορ 2010 1. ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 Οπιζμόρ Δπιηποπήρ Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Διπλωματική Εργαςία ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΦΩΡΟΘΕΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΑΡΦΟΝΣΟ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ρνιή δηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ Ιωάλλεο Γηζιίαο Θεόδωξνο Υαηδεκήηξνο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΚΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Φεβρουάριοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΙΑ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ii Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ... 1 1. Ζ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο ζθνπνί θαη έξεπλα πεδίνπ

5. Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο ζθνπνί θαη έξεπλα πεδίνπ 5. Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο ζθνπνί θαη έξεπλα πεδίνπ Ζ δηεξεχλεζε επηιεγκέλσλ ππαξρνπζψλ κειεηψλ θαη ε ηνκεαθή αλάιπζε ηεο αζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Θνδάλεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ζηα Θεθάιαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα