ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ"

Transcript

1 Κ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ ΣΗΤΕΙΑ, ΜΑΪΟΣ 1999

2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ 1. Αποκατάσταση ρηγµατώσεων λιθοδοµής Αποκατάσταση µε τσιµεντοκονία Αποκατάσταση µε ενέµατα Συρραφή µε κλειδιά κονίας σταθερού όγκου Συρραφή µε λίθινα κλειδιά Συρραφή µε κλειδιά οπλισµένου σκυροδέµατος Συρραφή µε τζινέτια ή λάµες Συρραφές µε λεπτές ζώνες ραφής Συρραφή µε κατακόρυφες νευρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος. 2. Αµφίπλευρη εκτροπή από την κατακόρυφο. 3. Μονόπλευρη εκτροπή από την κατακόρυφο. 4. Κατάρρευση γωνίας. 5. Αποσύνδεση - απόκλιση εγκάρσιων τοίχων Συρραφή Χύτευση υποστυλώµατος οπλισµένου σκυροδέµατος Προσθήκη ελκυστήρων Προσθήκη ελασµάτων.

3 Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ 1. Αρµολογήµατα. 2. Ριζοπλισµοί. 3. Μανδύες. 4. Ενέµατα. Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 1. Ντουλάπια. 2. Πεδιλοδοκός. 3. Μανδύες. 4. Ριζοπλισµοί - Ριζοπάσαλοι.. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. ιαζώµατα. 2. Ελκυστήρες. Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ

5 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ 1.1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση των επιχρισµάτων εκατέρωθεν της ρωγµής σε πλάτος 0.30 µ. ιεύρυνση των χειλέων της ρωγµής. Αποµάκρυνση των χαλαρών κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Εισαγωγή ισχυρής τσιµεντοκονίας µε µυστρί όσο το δυνατόν βαθύτερα. Αρµολόγηµα ή επίχρισµα ( οπλισµένο ).

6 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΡΩΓΜΩΝ Για τοίχους µικρού πάχους, 30 έως 40 cm και µε ικανή σφράγιση ρωγµής ή αντοχής της λιθοδοµής εκτιµάται. Rd ( ε + κ - ε κ ) Rd,ο. όπου Rd,ο = η αρχική αντοχή. ε = συντελεστής βαθµού επισκευής < 1,0 ( ο λόγος της αύξησης προς την αρχική αντοχή ). κ = συντελεστής ικανότητας < 1,0 ( ο λόγος της αποµένουσας προς την αρχική αντοχή ). Γενικά εκτιµάται ότι µικρός συντελεστής ικανότητας και µεγάλος συντελεστής βαθµού επισκευής δίνουν αντοχές. Rd 0,85 Rd,0 για µικρές βλάβες : ( κ = 0,75 ε = 0,35 ) Rd 0,75 Rd,0 για σοβαρές βλάβες : ( κ = 0,50 ε = 0,45 ) Rd 0,65 Rd,0 για σηµαντικές βλάβες : ( κ = 0,25 ε = 0,55 )

7 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ 1.2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΑ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση των επιχρισµάτων εκατέρωθεν της ρωγµής σε πλάτος 0.30 µ. ιεύρυνση των χειλέων της ρωγµής. ιάτρηση οπών Φ14 - Φ16 ανά 0.50 µ κατά µήκος της ρωγµής και τοποθέτηση ελαστικών σωληνίσκων. Αποµάκρυνση των χαλαρών κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Αρµολόγηµα. Εισπίεση ενεµάτων - µε µικρή πίεση αρχικά - από τον κατώτερο σωληνίσκο προς τον ανώτερο.

8 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΑ Ενδεικτικός πίνακας ενεµατικού υλικού. Υλικό ενέµατος Εύρος ρωγµών (cm) Ρητίνες 0,2-0,3 Αριάνη µε πρόσµικτα 0,4-0,5 Γαλάκτωµα τσιµέντου. 0,6-0,7 Ρητίνες : Οι εποξειδικές ρητίνες ανήκουν στην ευρύτατη οικογένεια των συνθετικών ρητινών που προέκυψαν από την χηµεία του πετρελαίου και διακρίνονται από πλήθος χαρακτηριστικών αποδοτικότητας τα οποία κάνουν κατάλληλη την εφαρµογή τους όταν χρειάζεται να λυθούν προβλήµατα, συνάφειας, µηχανικής και φυσικοχηµικής αντοχής. Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας µε τιµές που πρέπει να θεωρηθούν σαν µέσος όρος και σαν τιµές αναφοράς, καθ όσον υπάρχει µεγάλος αριθµός εποξειδικών ρητινών και ευρύτατο φάσµα αµινικών ουσιών που µπορούν να αντιδράσουν µ αυτές ούτως ώστε δεν είναι δυνατόν να µιλάµε απλά για εποξειδικές ρητίνες αλλά µάλλον για εποξειδικά σκευάσµατα. Σκυρόδεµα Ρητίνη Μ..Μ. Αντοχή σε θλίψη Kg / cm 2 Αντοχή σε εφελκυσµό Kg / cm 2 Αντοχή σε εφελκυσµό κάµψης Kg / cm 2 Γραµµική συστολή 4 Χ Χ 10-4 m / m Συντελεστής θερµικής διαστολής 0,7-1,3 Χ ,8 Χ 10-5 cm / m / 0 C Στιγµιαίο µέτρο ελαστικότητας Kg / cm 2 Γενικά εκτιµάται ότι µε τις ενέσεις αποκαθίστανται τα µηχανικά χαρακτηριστικά της λιθοδοµής. Οπότε ε = 1-κ ( πλήρης επισκευή ) και Rd = Rd,o

9 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ 1.3. ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΚΛΕΙ ΙΑ ΚΟΝΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ( ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ BETON ) Πορεία εργασιών : Καθαίρεση των επιχρισµάτων εκατέρωθεν της ρωγµής σε πλάτος 0.50 µ. Αφαίρεση των ρηγµατωµένων λίθων και συζυγών λίθων για την δηµιουργία επιµήκων φωλεών σε αποστάσεις 0.50 µ µεταξύ τους. Αποµάκρυνση των χαλαρών κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Πλήρωση των φωλεών µε κονία σταθερού όγκου. Αρµολόγηµα ή επίχρισµα ( οπλισµένο ).

10 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ 1.4. ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΛΙΘΙΝΑ ΚΛΕΙ ΙΑ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση των επιχρισµάτων εκατέρωθεν της ρωγµής σε πλάτος 0.60 µ. Καθαίρεση όλων των όµορων της ρωγµής λίθων ή εναλλακτικά αφαίρεση µόνο των ρηγµατωµένων λίθων και συζυγών λίθων για την δηµιουργία επιµήκων φωλεών σε αποστάσεις 0.50 µ µεταξύ τους. Αποµάκρυνση των χαλαρών κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Ανακατασκευή του όλου τοίχου ή εναλλακτικά τοποθέτηση υγιειών επιµήκων λίθων κλειδιών στις θέσεις των φωλεών. Αρµολόγηµα.

11 ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΛΙΘΙΝΑ ΚΛΕΙ ΙΑ - ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ - ΤΖΙΝΕΤΙΑ Η συµπεριφορά της τοιχοποιϊας µετά την εφαρµογή λιθοσυρραφών εξαρτάται κυρίως από τα νέα λιθοσώµατα και το νέο συνδετικό υλικό. Έτσι η εφελκυστική αντοχή για ολίσθηση στους αρµούς εκτιµάται : ft // ( 2tb + 2tm ) 1 γrd [ α fmt ( 2tb + 2tm ) + fvk l b ] < fmt και για θραύση των λιθοσωµάτων : ft // ( 2tb + 2tm ) 1 γrd * [α fmt ( tb + 2tm ) + tb fbt ] < fmt όπου tb, = ύψος, µήκος λιθοσώµατος. lb tm = πάχος αρµού. fmt = εφελκυστική αντοχή του συνδετικού υλικού. fbt = εφελκυστική αντοχή του λιθοσώµατος. γrd = 1,25 συντελεστής ασφαλείας. α = 0,55 0,75 fvk = διατµητική αντοχή λιθοδοµής. Η επιρροή της οριζόντιας και κατακόρυφης προέντασης εκτιµάται από τις εξής σχέσεις για την διατµητική αντοχή της άοπλης τοιχοποιϊας υπό δεδοµένη θλιπτική ένταση.

12 fvk = 2/3 fkt 1 + σ 0 + σ x fkt + σ 0 σ x fkt 2 fvk = 2/3 fkt 1 + σ 0 + σ y fkt fvk = 2/3 fkt 1 + σ 0 + σ x + σ y fkt + ( σ 0 + σ y ) σ y fkt 2 σ x, σ y είναι η θλιπτική τάση οριζόντια - κατακόρυφη από την οµοιόµορφα κατανεµηµένη προένταση.

13 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ 1.5. ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΚΛΕΙ ΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση των επιχρισµάτων εκατέρωθεν της ρωγµής σε πλάτος 0.60 µ. Καθαίρεση όλων των όµορων της ρωγµής λίθων ή εναλλακτικά αφαίρεση µόνο των ρηγµατωµένων λίθων και συζυγών λίθων για την δηµιουργία επιµήκων φωλεών σε αποστάσεις 0.50 µ µεταξύ τους. Αποµάκρυνση των χαλαρών κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Κατασκευή υποστυλώµατος οπλισµένου σκυροδέµατος µε διαµήκη οπλισµό 4Φ14, συνδετήρες Φ8/20 και φουρκέτες Φ8/50 ή εναλλακτικά κατασκευή επιµήκους στοιχείου οπλισµένου σκυροδέµατος στις θέσεις των φωλεών µε διαµήκη οπλισµό 4Φ12 και συνδετήρες Φ8/20. Επίχρισµα ( οπλισµένο ).

14 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ 1.6. ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΤΖΙΝΕΤΙΑ Ή ΛΑΜΕΣ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση των επιχρισµάτων εκατέρωθεν της ρωγµής σε πλάτος 0.50 µ. Καθαίρεση όλων των όµορων της ρωγµής λίθων ή εναλλακτικά αφαίρεση µόνο των ρηγµατωµένων λίθων και συζυγών λίθων για την δηµιουργία επιµήκων φωλεών σε αποστάσεις 0.50 µ µεταξύ τους. Αποµάκρυνση των χαλαρών κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Ανακατασκευή του τοίχου µε τοποθέτηση ελασµάτων ανά 0.50 µ περίπου στους οριζόντιους αρµούς ή εναλλακτικά τοποθέτηση τζινετιών στις θέσεις των φωλεών και πλήρωση τους µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα. Αρµολόγηµα ή επίχρισµα (οπλισµένο ).

15 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ 1.7. ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΛΕΠΤΕΣ ΖΩΝΕΣ ΡΑΦΗΣ Πορεία εργασιών : Αφαίρεση λίθων σε πλάτος 15 έως 20 cm και βάθος 10 έως 15 cm ώστε να δηµιουργούνται κατακόρυφοι και οριζόντιοι εισέχοντες αύλακες και στις δύο παρειές του τοίχου. Αφαίρεση λίθων κατά µήκος των αυλάκων για την δηµιουργία φωλεών σε αποστάσεις 1.00 µ µεταξύ τους. Επιδιώκεται και η διάνοιξη διαµπερών φωλεών. Αποµάκρυνση των χαλαρών κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Στις θέσεις των αυλάκων χυτεύεται σκυρόδεµα µε διαµήκη οπλισµό 2Φ14 και διανοµές Φ6/20. Στις διαµπερείς φωλεές τίθενται 4Φ14 µε συνδετήρες Φ8/20. Επίχρισµα ( οπλισµένο ).

16 ΛΕΠΤΕΣ ΖΩΝΕΣ ΡΑΦΗΣ Για την περίπτωση των πυκνών και ελαφρών ζωνών ραφής η αντιµετώπιση είναι ανάλογη της περίπτωσης των µανδυών. Για την περίπτωση αραιών και ισχυρών ζωνών ραφής γίνονται οι παρακάτω παραδοχές : Αγνοούνται τα κατακόρυφα και οριζόντια διαζώµατα. Αγνοείται η ευνοϊκή επιρροή της ορθής τάσης σο και της τριβής στη ρωγµή. ( ΣΜ ) o = 0 Vs * h < V R * h όπου V R = 0,25 n ( D+B) ( 1 + l h ) B ( κ π Φ2 4 ) ( fykt γs ) < α fctm γc h 3, α fctm γc l 3 D ( κ 1,5Φ 2 ) ( fykt γs fck γc )½ < 2A ( fctm γc fk γm )½ όπου κ = αριθµός ράβδων σιδηροπλισµού µέσα στη ζώνη. Φ = διάµετρος οπλισµού. γs = 1,25 γc = 1,50 γ M = 3,00 α = ( bz + 2tz ) µήκος επαφής ζώνης και τοίχου.

17 Α = ( bz tz ) διατοµή ζώνης. fykt = η χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή του χάλυβα. fck = η χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος. fctm = η χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος. fk = η χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή της τοιχοποιϊας παράλληλα στους οριζόντιους αρµούς. n = αριθµός οπλισµών καθ ύψος = αριθµός οπλισµών οριζοντίως. l = µήκος. h = ύψος.

18 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ 1.8. ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Πορεία εργασιών : Αφαίρεση των λίθων και από τις δύο παρειές του τοίχου σε πλάτος 0.30 έως 0.40 µ και βάθος 0.10 έως 0.15 µ τουλάχιστον, ώστε να δηµιουργούνται κατακόρυφοι στύλοι. Αφαίρεση λίθων για την δηµιουργία τυφλών και διαµπερών φωλεών σε αποστάσεις 0.50 µ µεταξύ τους. Αποµάκρυνση των χαλαρών κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Κατασκευή ζεύγους αντικρυστών υποστυλωµάτων µε διαµήκη οπλισµό 4Φ14 και φουρκέτες Φ8/20. Τα υποστυλώµατα εξέχουν 10 cm περίπου από τις παρειές του τοίχου και συνδέονται µεταξύ τους στις θέσεις των διαµπερών φωλεών όπου τίθενται 4Φ12 µε συνδετήρες Φ8/20. Επίχρισµα ( οπλισµένο ).

19 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 2. ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση και ανακατασκευή του τοίχου σε ικανό πλάτος. Προσθήκη ή επισκευή διαζώµατος.

20 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 3. ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση και ανακατασκευή της παρειάς, µε τοποθέτηση λίθινων κλειδιών και χρήση ισχυρής τσιµεντοκονίας. Προσθήκη ή επισκευή διαζώµατος.

21 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 4. ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Πορεία εργασιών : Υποστύλωση ή αφαίρεση της στέγης. Συµπληρωµατική καθαίρεση των λίθων που έχουν µετακινηθεί και των χαλαρών κονιαµάτων. Ανακατασκευή του τοίχου µε τοποθέτηση λίθινων κλειδιών ή χύτευση γωνιακού υποστυλώµατος από οπλισµένο σκυρόδεµα µε διαµήκη οπλισµό 4Φ16 και συνδετήρες Φ8/20. Προσθήκη ή επισκευή διαζώµατος. Οπλισµένο επίχρισµα.

22 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 5. ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΗ - ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 4.1 ΣΥΡΡΑΦΗ 4.2 ΧΥΤΕΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ 4.3 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 4.4 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

23 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 5.1 ΣΥΡΡΑΦΗ Πορεία εργασιών : Αφαίρεση συζυγών λίθων για την δηµιουργία φωλεών σε αποστάσεις 0.50 µ. µεταξύ τους. Αποµάκρυνση χαλαρών δοµικών στοιχείων ( λίθων και συνδετικού υλικού ) - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Αποκατάσταση µε υγιείς λίθους, ισχυρό συνδετικό υλικό και τοποθέτηση επιµήκων λίθινων κλειδιών ( ή στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος ) µε ισχυρή τσιµεντοκονία. Σφράγιση των χειλέων του αρµού ( αρµολόγηµα ) και. Πλήρωση επίσης µε ισχυρή τσιµεντοκονία. Επίχρισµα. Προσθήκη ή επισκευή διαζώµατος.

24 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 5.2 ΧΥΤΕΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Πορεία εργασιών : Αφαίρεση όλων των λίθων στη θέση του κατακόρυφου αρµού. Αποµάκρυνση των χαλαρών λίθων και κονιαµάτων - καθαρισµός (- υδροβολή ). Χύτευση γωνιακού υποστυλώµατος από οπλισµένο σκυρόδεµα µε διαµήκη οπλισµό 4Φ16 και συνδετήρες Φ8/20. Προσθήκη ή επισκευή διαζώµατος. Οπλισµένο αµφίπλευρο επίχρισµα.

25 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 5.3 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Πορεία εργασιών : Αποµάκρυνση των χαλαρών λίθων και κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Αποκατάσταση µε υγιείς λίθους, ισχυρό συνδετικό υλικό και τοποθέτηση επιµήκων λίθινων κλειδιών ( ή στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος ) µε ισχυρή τσιµεντοκονία. ιάταξη αµφίπλευρων ελκυστήρων οι οποίοι προεντείνονται µε µπουλόνια και δυναµόκλειδα. Οι ελκυστήρες στερεώνονται τοπικά και βάφονται µε αντισκωριακό. Προσθήκη ή επισκευή διαζώµατος. Επίχρισµα.

26 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 5.4 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ Πορεία εργασιών : Αποµάκρυνση των χαλαρών λίθων και κονιαµάτων καθαρισµός ( - υδροβολή ). Αποκατάσταση µε υγιείς λίθους, ισχυρό συνδετικό υλικό και τοποθέτηση επιµήκων λίθινων κλειδιών ( ή στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος ) µε ισχυρή τσιµεντοκονία. ιάταξη αµφίπλευρων κατακόρυφων γωνιακών ελασµάτων συνδεόµενων µεταξύ τους ανά 0.50 µ.. Τα ελάσµατα βάφονται µε αντισκωριακό. Σφράγιση και πλήρωση του αρµού µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα. Προσθήκη ή επισκευή διαζώµατος.

27 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ

28 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟ ΟΜΗΣ 1. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση επιχρισµάτων. Καθαίρεση - αφαίρεση χαλαρών λίθων και ασθενούς συνδετικού υλικού. Υδροβολή. Καθαρισµός της επιφάνειας της παρειάς του τοίχου µε αέρα. Σφράγιση των αρµών µε κονίαµα, όµοιας σύνθεσης µε το υπάρχον. Όταν το αρµολόγηµα είναι βαθύ πρέπει να γίνεται σε δύο στρώσεις. Εάν οι αρµοί είναι µεγάλοι απαιτείται σφήνωση µικρών λιθαριών µε την πλατύτερη πλευρά εγκάρσια στο τοίχο. Η τελική επιφάνεια του αρµολογήµατος είναι πατητή ή αδρή. Για το πατητό αρµολόγηµα χρησιµοποιούνται µικρό κουταλάκι, µικρό µυστρί ή και τα δάχτυλα, ενώ για το αδρό χρησιµοποιείται σφουγγάρι και βούρτσα. Για να αποφεύγονται οι ρηγµατώσεις του αρµολογήµατος είναι αναγκαία η διαβροχή του ώστε να διατηρείται υγρό, ή και η πρόσµιξη κατάλληλου γαλακτώµατος ( π.χ. sintoplaste ).

29 ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ Το συστηµατικό αρµολόγηµα και στις δύο παρειές µίας τοιχοποιϊας βελτιώνει τη συµπεριφορά της σε βαθµό ο οποίος εξαρτάται κυρίως από την κατάσταση της λιθοδοµής και τον όγκο του νέου συνδετικού υλικού µεγάλης αντοχής που αντικαθιστά ίσο ή περισσότερο όγκο του αρχικού συνδετικού κονιάµατος µικρής αντοχής. Για τοίχους µικρού πάχους, 30 έως 40 εκατοστά και βαθύ αρµολόγηµα η αύξηση των αντοχών εκτιµάται : Rd = κ Rd,o Vτ - Vo Vτ Όπου : Rd,o : η αρχική αντοχή. Vτ, Vo : ο τελικός και αρχικός όγκος του συνδετικού υλικού. κ : συντελεστής κυµαινόµενος από 5,0 10,0 για λιθοδοµές. και από 1,0 2,0 για πλινθοδοµές.

30 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟ ΟΜΗΣ 2. ΡΙΖΟΠΛΙΣΜΟΙ Πορεία εργασιών : Πάκτωση αλληλοτεµνόµενων κοντών ράβδων οπλισµού Φ10 έως Φ14, µήκους 50 cm εντός οπών που διανοίγονται στο τοίχο µε περιστροφικό τρυπάνι διαµέτρου Φ20. Η πάκτωση γίνεται µε τσιµεντοκονίες µη συστελλόµενες, και µε ειδικά κονιάµατα ψιλής χαλαζιακής άµµου.

31 ΡΙΖΟΠΛΙΣΜΟΙ Η πυκνή και οµοιόµορφη εφαρµογή ριζοπλισµών σε όλη την µάζα της τοιχοποιϊας βελτιώνει αισθητά τη συµπεριφορά της. Η αύξηση της αντοχής σε θλίψη και διάτµηση είναι αντίστοιχα : Rd Vο Vw Φs2 ( * 2 ) Φ ο fmt γm Rd Vο Vw ( Φs 2 Φο 2 ) Οπότε Vο = fykt γs Π Φs 2 4 x d ( βάθος οπής ) ο όγκος της οπής. Vw = Aw t ο όγκος του τοίχου επιρροής µιας οπής. και Φs, Φο = η διάµετρος της οπής και του οπλισµού. fmt = η εφελκυστική αντοχή του κονιάµατος πάκτωσης. fykt = η χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή του οπλισµού. γm, γs = οι συντελεστές ασφαλείας των υλικών.

32 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟ ΟΜΗΣ 3. ΜΑΝ ΥΕΣ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση επιχρισµάτων. Καθαίρεση χαλαρών λίθων και κονιαµάτων. ιάνοιξη φωλεών ( τυφλών διατοµής 20Χ 20 Χ 20 cm ή διαµπερών ). Υδροβολή - καθαρισµός. Πυκνό κοτετσόσυρµα τεντωµένο και καρφωµένο βαθιά στους αρµούς, µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα των 400 kg πάχους 3 5 cm. ή Εσχάρα Φ8/25 ( ή ανάλογο δοµικό πλέγµα ) και έγχυτο σκυρόδεµα πάχους 10 cm. Σύνθεση σκυροδέµατος : 400 kg τσιµέντο, 850 kg άµµος, 850 kg γαρµπίλι, υπερευστοποιητής. ή Εσχάρα Φ8/25 ( ή ανάλογο δοµικό ) πλέγµα και εκτοξευόµενο σκυρόδεµα πάχους 4 cm για µικρά πάχη τοίχων και µικρές βλάβες έως 8 cm για µεγάλα πάχη τοίχων και µεγάλες βλάβες. Σύνθεση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος : 500 gr τσιµέντο, 1700 kg καθαρή άµµος θραυστή έως 5 mm, 150 έως 250 lt νερό. Οι µανδύες χανδρώνονται στις φωλεές της τοιχοποιϊας µε κλωβό οπλισµού από δύο φουρκέτες Φ12 µε δύο - τρεις συνδετήρες Φ8.

33 Επίσης συνδέονται µε τα διαζώµατα της στέψης, των µεσοπατωµάτων και του δαπέδου. Οι µανδύες µπορεί να είναι : Μονόπλευροι Εφαρµόζονται στη εσωτερική ή εξωτερική παρειά του τοίχου εάν ο τοίχος έχει µεγάλο πάχος ή επιβάλλεται από αρχιτεκτονικούς λόγους, ή εάν οι βλάβες είναι περιορισµένες. Αµφίπλευροι. Εφαρµόζονται και στις δύο παρειές του τοίχου εάν οι βλάβες είναι εκτεταµένες. Τοπικοί. Εφαρµόζονται στη περίπτωση τοπικών βλαβών ή αναγκαίων τοπικών ενισχύσεων ( γωνίες τοίχων, πλαίσια ανοιγµάτων ).

34 ΜΑΝ ΥΕΣ Η εκτίµηση των αντοχών της τοιχοποιϊας µετά την επέµβαση µε µανδύες βασίζεται στις παραδοχές : Η αντοχή της τελικής διατοµής ισούται µε το άθροισµα της αντοχής του µανδύα και της αντοχής της λιθοδοµής. Η σύνδεση του µανδύα µε τη λιθοδοµή και τα µεσοπατώµατα - στέγες είναι πλήρης. ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ fd ή N Rd = 1 γrd 1 γrd [ 1,10 ( ε + κ - ε κ ) fd,ο + [ 1,10 γn fk γ M t l + Αs fykt γs + Αs fykt γs Αc fck γc + ] Φ i,m Αc fck γc ] για µονόπλευρο µανδύα. fd ή N Rd = 1 γrd 1 γrd 2Αs fykt [ 1,20 ( ε + κ - ε κ ) fd,ο + [ 1,20 γn fk γ M t l + 2 Αs fykt γs + γs Αc fck γc + ] Φ i,m 2Αc fck γc ] για αµφίπλευρο µανδύα.

35 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΙΑΤΜΗΣΗ Για µονόπλευρο µανδύα. fvk 1 γrd [ 1,10 ( ε + κ - ε κ ) fvk,0 + Αs fykt γs 0,04Αc fck + ] για σο > 0,2fck γc fvk 0,1fck 1 γrd Αs fykt [ 1,10 ( ε + κ - ε κ ) fvk,0 + γs ] για σο < Και για αµφίπλευρο µανδύα. fvk 1 γrd 2Αs fykt [ 1,20 ( ε + κ - ε κ ) fvk,0 + γs 0,08Αc fck + ] για σο > 0,2fck γc fvk 1 γrd [ 1,20 ( ε + κ - ε κ ) fvk,0 + 2Αs fykt γs ] για σο < 0,1fck ή VRd = κ As fykt γs Όπου : κ = 1 ή 2 για µονό ή διπλό µανδύα. Αs = ρ Ac ρ = ρ v = A sv tm sv = ρ h = A sh tm sh > 2

36 fk : η χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή της τοιχοποιϊας. fd,0 : η αρχική θλιπτική αντοχή της τοιχοποιϊας. fvk,0 : η αρχική διατµητική αντοχή της τοιχοποιϊας. fykt : η εφελκυστική αντοχή του χάλυβα. fck : η χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος. N sd : κατακόρυφο φορτίο σχεδιασµού. N Rd : κατακόρυφο φορτίο αντοχής. Φ i,m : µειωτικός συντελεστής εκκεντρότητας, λυγηρότητας στα άκρα του τοίχου ( i ), στο µεσαίο πέµπτο ( m ). Αc : η διατοµή του σκυροδέµατος = tm lw. Αs : η διατοµή του οπλισµού = ρ Ac. l, t : µήκος, πάχος τοιχοποιϊας γrd : 1,25 συντελεστής ασφαλείας. γs : 1,15 συντελεστής ασφαλείας χάλυβα. γc : 1,50 συντελεστής ασφαλείας σκυροδέµατος.

37 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Εφελκυστική αστοχία ( Λαµβάνεται υπ όψη µόνο η τοιχοποιϊα ) Για µονόπλευρο µανδύα : ΜR,P = 1 γrd (1.10 fkt t l γm + Nsd ) l 6 ΜR,P < 1 γrd (1.10 fkt t l γm - Nsd ) l 6 Για αµφίπλευρο µανδύα : ΜR,P = 1 γrd ( fkt t l γm + Nsd ) l 6 ΜR,P < 1 γrd fkt t l ( Nsd ) l 6 γm Θλιπτική αστοχία ( Λαµβάνεται υπ όψιν και η τοιχοποιϊα και ο µανδύας ) ΜR,ΜΠ = Nsd l 6 ( Nsd NRd ) NRd = fk γm As fykt t l + γs + Ac fck γc ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟ ΟΜΗΣ

38 4. ΕΝΕΜΑΤΑ Πορεία εργασιών : ιάτρηση οπών επί της µιας παρειάς του τοίχου σε σχήµα ροµβοειδούς καννάβου µε αποστάσεις των κορυφών 1,25 µ. περίπου. Η διάτρηση γίνεται µε περιστροφικό τρυπάνι διαµέτρου Φ14 - Φ18 σε βάθος 0.30 µ. - 0,40 µ. περίπου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε οι οπές που διανοίγονται να µην είναι τυφλές και να γίνονται συχνές διακοπές διάτρησης για την αποφυγή συντονισµού των δονήσεων. Τοποθέτηση επί των οπών ελαστικών σωληνίσκων για την εισπίεση του ενέµατος. Οι σωληνίσκοι εξέχουν 0,40 µ. περίπου και τοποθετούνται και επί υπαρχόντων κενών φωλεών και ρωγµών της τοιχοποιίας. Αρµολογήµατα ή κονιάµατα και στις δύο παρειές του τοίχου ώστε να επιτευχθεί πλήρης σφράγιση των αρµών για να µην υπάρχουν διαρροές του ενέµατος. Εισαγωγή του ενέµατος µε πίεση 0,5-2 atm περίπου από τα κατώτερα σωληνάκια προς τα ανώτερα. Η εισαγωγή του ενέµατος γίνεται από τον ίδιο σωλήνα και σταµατά όταν το ένεµα αρχίζει να διαρρέει από ανώτερο σωλήνα, οπότε ο πρώτος διπλώνεται και δένεται για να κλείσει. Η εισαγωγή του ενέµατος γίνεται : Με αντλία που φέρει µανόµετρο και η πίεση είναι ελεγχόµενη. Με βαρύτητα όπου ο κάδος παρασκευής και ανάµιξης του ενέµατος ευρίσκεται σε ανώτερη θέση από εκείνη της εισαγωγής στη µάζα της τοιχοποιίας.

39 Με απλή εισροή του ενέµατος το οποίο µεταφέρεται σε µικρή φιάλη από το κάδο παρασκευής και χύνεται σε χωνί που είναι τοποθετηµένο στο σωλήνα. Τυχόν σηµεία διαρροών σφραγίζονται µε σκέτο λευκό τσιµέντο και τελικώς καθαρίζονται από το ένεµα οι παρειές της τοιχοποιίας, µε υδροβολή, βρεγµένο σφουγγάρι, ή βούρτσα. Η διεξαγωγή των ενέσεων γίνεται από έµπειρο συνεργείο κατά τέτοιο τρόπο ώστε : Να υπάρχει οµοιόµορφη απορρόφηση του υλικού του ενέµατος από τη µάζα της τοιχοποιίας. Τα ενέµατα γίνονται κατά στρώσεις από τα άκρα προς το κέντρο της τοιχοποιϊας. Να γίνεται άµεσα αντιληπτή τυχόν διαρροή του ενέµατος στο έδαφος ( όταν π.χ. υπάρχει µεγάλη εισροή υλικού σε ένα κατώτερο σωλήνα ). Να διακόπτεται όταν αρχίζει να δυσκολεύεται η εκτόνωση καθώς υπάρχει κίνδυνος να αποδιοργανωθεί η τοιχοποιία εάν ευρίσκεται σε κακή κατάσταση. Να γίνεται µε αργό ρυθµό ( όχι περισσότερο από 1,00 µ. ύψος ηµερησίως ) για να αποφεύγονται οι υδροστατικές πιέσεις. Να αντιµετωπίζονται άµεσα ( µε τυχόν αλλαγή σύνθεσης του ενέµατος ) φαινόµενα υγρασίας των παρειών της τοιχοποιίας. Τα χρησιµοποιούµενα υλικά για την σύνθεση του ενέµατος πρέπει να έχουν κατάλληλες ιδιότητες ενεσιµότητας, πρόσφυσης και συµβατότητας µε τα υφιστάµενα δοµικά υλικά.

40 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΝΕΜΑΤΟΣ α) Φυσικές, χηµικές, µηχανικές ιδιότητες στοιχείων της τοιχοποιίας. β) Η γεωµετρία της τοιχοποιίας. γ) Τα διαθέσιµα υλικά και η τεχνολογία. Τα ενέµατα πρέπει να έχουν : α) εύκολη παρασκευή, β) δυνατότητα διελεύσεως µέσω αντλίας, γ) ρευστότητα, δ) µηχανική αντοχή, ε) περιορισµένη συστολή. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΜΑΤΟΣ Α. Σε υγρή κατάσταση : α) Να είναι αρκετά ρευστό. β) Η πήξη δεν πρέπει να επηρεάζει την ενεσιµότητα. Β. Κατά την διάρκεια της πήξης. α) Να έχει ελάχιστη διατµητική αντοχή για αντίσταση στη βαρύτητα και στις υδραυλικές πιέσεις. β) Να έχει σταθερή σύνθεση µέχρι την πήξη. γ) Να µη γίνονται ανεπιθύµητες αντιδράσεις µεταξύ του ενέµατος και της λιθοδοµής. δ) Να αποφευχθεί η συστολή ξήρανσης. ε) Η πήξη να µη επηρεάζεται από τη υγρασία της τοιχοποιϊας ή την απουσία αέρα. ζ) Ο χρόνος πήξης να είναι εύλογος και αξιόπιστος.

41 Γ. Μετά την στερεοποίηση. α) Η µηχανική αντοχή να είναι του ίδιου επιπέδου µε του κονιάµατος ή µεγαλύτερη ή µικρότερη αν για ειδικούς λόγους απαιτείται. β) Το µέτρο ελαστικότητας Ε και ο λόγος poison ν να είναι ανάλογα µε εκείνα των δοµικών υλικών της τοιχοποιϊας. γ) Πρέπει να επιτυγχάνεται συνάφεια µε τα υπάρχοντα στοιχεία ανεξάρτητα της υγρασίας, ξηρασίας και σκόνης. δ) Οι αντοχές του να διατηρούνται στο χρόνο. ε) Ο όγκος να µη επηρεάζεται από την υγρασία. ζ) Οι πόροι να είναι τέτοιοι που να µην εµποδίζεται η κυκλοφορία της υγρασίας. η) Ο σχηµατισµός αλάτων να αποφεύγεται. ΕΝΕΣΙΜΟΤΗΤΑ. Επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά, την διαπερατότητα και γεωµετρία της λιθοδοµής. ύο κατηγορίες Α) Ιδανικά ή Νευτώνια υγρά, Β) Σώµατα BINGHAM. Ιδανικά υγρά Παραµορφώνονται ανάλογα µε τη διατµητική ένταση. Η ροή χαρακτηρίζεται από το ιξώδες το οποίο µεταβάλλεται µε τη θερµοκρασία. Υψηλό ιξώδες συνεπάγεται αργή ροή. Σώµατα BINGHAM Τα περισσότερα τσιµεντενέµατα Συµπεριφέρονται σαν χαλαρά στερεά υπό µικρή διατµητική ένταση ενώ πάνω από µία τιµή παραµορφώνονται ανάλογα µ αυτή. Η ροή εξαρτάται από το ιξώδες και την εσωτερική διατµητική αντοχή. Η εσωτερική διατµητική αντοχή εξαρτάται από το λόγο νερού / στερεών σωµατιδίων. Η εκτίµηση της είναι απαραίτητη γιατί καθορίζει την πίεση αρχής και συνέχισης της ένεσης.

42 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 1. Πήξη : Στα τσιµεντενέµατα αρχίζει µια ώρα µετά την ανάµιξη, και επηρεάζεται από την θερµοκρασία και τα πρόσµικτα ( επιταχυντές - επιβραδυντές ). Αν η πήξη αρχίσει η ένεση πρέπει να σταµατά. 1. Αστάθεια µίγµατος Καθίζηση Είναι η τάση του νερού να ανεβαίνει προς τα πάνω ενώ τα στερεά σωµατίδια καθιζάνουν. Η ταχύτητα καθίζησης εξαρτάται από την ευκολία του νερού να κινείται µεταξύ των σωµατιδίων ιαστρωµάτωση Είναι η τάση των στερεών σωµατιδίων να διατάσσονται ανα στρώσεις ανάλογα µε το µέγεθος τους. Η αστάθεια εξαρτάται από τον λόγο του νερού / στερεών, από το σχήµα, το µέγεθος και τη διαβάθµιση των κόκκων. Η αστάθεια βελτιώνεται : α) Με υψηλή ταχύτητα ανάµιξης. β) Με ρευστοποιητές που µειώνουν τη ποσότητα νερού. γ) Με πρόσµικτα διογκωτικά που µεγαλώνουν την ειδική επιφάνεια της στερεάς φάσης του µίγµατος και βελτιώνουν την κοκοµετρική διαβάθµιση. 3. Απορρόφηση του νερού από την λιθοδοµή (µη σταθερότητα σύνθεσης ) περιορίζεται µε : α) διύγρανση της λιθοδοµής. β) πρόσµικτα συγκράτησης του νερού. 4. Γεωµετρία. Η διάµετρος των κενών της λιθοδοµής πρέπει να είναι 2-3 φορές µεγαλύτερη από τη διάµετρο των κόκκων του ενεµατικού υλικού.

43 ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Καθήκον επιβλέποντος : Η επέµβαση πέτυχε τον σκοπό της ; Οι ποσότητες που προσµετρήθηκαν αντιστοιχούν στις πραγµατικές ; Η δυσκολότερη εργασία είναι η διάτρηση των οπών και η ένεση. Έλεγχος µήκους οπών στα 2-3% του συνόλου. Έλεγχος απορροφηµένης ποσότητας : Με δειγµατοληπτικές ενέσεις 1.00 m 2 για κάθε m 2 τοιχοποιίας θα διαπιστωθεί η ποσότητα που µπορεί να απορροφηθεί. Μετά από 28 ηµέρες εξάγονται δύο δοκίµια ένα σε οπή και ένα σε µεταξόνιο και σε ποσοστό 2% του συνόλου των οπών.

44 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΜΑΤΩΝ 1. ιαλύµατα αλάτων. 2. Τσιµεντενέµατα. 3. Ενέµατα θηραϊκής γης ( µε µείωση νερού, βελτιωτικά αποφυγής αλάτων λόγω υγρασίας, για τοιχογραφηµένες τοιχοποιϊες ). 4. Μίγµατα ασβέστη µε κόλες, πολυβυνιλικό γαλάκτωµα ( για την στερέωση τοιχογραφιών ). 5. Ενέµατα άµµου ( ποταµού ή θαλάσσης ). Ειδικά πρόσµικτα ενεµάτων. α) Ρευστοποιητικά. Περιβάλλουν τα µόρια του τσιµέντου και εκµηδενίζουν τις ελκτικές δυνάµεις, επιτρέπουν µείωση του νερού µέχρι 30%, δίνουν καλή εργασιµότητα, ικανή ρευστότητα, υψηλή αντοχή. β) ιογκωτικά. Επιφέρουν αύξηση του όγκου του µίγµατος προλαµβάνοντας την συστολή. Ενδεικτικές συνθέσεις τσιµεντενεµάτων. α) Αναλογία ύδατος / τσιµέντου : 0,8-1,2. β) 80lt νερό, 70 kg τσιµέντο, 30 kg MAGFLOW. γ) Αναλογία τσιµέντου / άµµου : 1/3 και µπετονίτης 4% του βάρους του τσιµέντου. δ) 50 kg τσιµέντο, 50 kg άµµο, 25 lt νερό, GONBEX gr : για 57 lt ενέµατος. ε) 50 kg τσιµέντο, 20 lt νερό, GONBEX gr : για 36 lt ενέµατος.

45 ΕΝΕΜΑΤΑ Η συστηµατική και οµοιόµορφη εισαγωγή ενέµατος σε όλη την µάζα της τοιχοποιϊας βελτιώνει σηµαντικά την συµπεριφορά της. Ο βαθµός της βελτίωσης εξαρτάται κυρίως από την ποσότητα ενέµατος η οποία ενσωµατώνεται στην τοιχοποιϊα και από την υφιστάµενη κατάσταση της λιθοδοµής. Η αύξηση των αντοχών εκτιµάται : Rd = 20 Rd,ο γτ - γο γο Όπου : Rd,ο : η αρχική αντοχή. γτ, γο : το τελικό, αρχικό φαινόµενο βάρος της λιθοδοµής.

46 II ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

47 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 1. ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ Εκατέρωθεν της βάσης του θεµελίου κατασκευάζονται από άοπλο σκυρόδεµα ανά αποστάσεις 0.50 έως 2,00 µ. ντουλάπια µε διαστάσεις 0.50 µ. εγκάρσια και 0.50 µ έως 1.00 µ. κατά το µήκος του τοίχου.

48 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 2. ΠΕ ΙΛΟ ΟΚΟΣ Από τη µια παρειά του θεµελίου και καθ όλο το µήκος του κατασκευάζεται σε επαφή δοκός οπλισµένου σκυροδέµατος µε ελάχιστο διαµήκη οπλισµό 4Φ16 και συνδετήρες Φ10/20. Η δοκός αυτή χανδρώνεται στη µάζα του τοίχου µέσω φωλεών που διανοίγονται ανά 2.00 µ. περίπου.

49 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 3. ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΣ Ή ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟΣ ΜΑΝ ΥΑΣ Εφαρµόζεται µονόπλευρος ή αµφίπλευρος µανδύας κυρίως στην περίπτωση κατά την οποία η µέθοδος αυτή έχει επιλεγεί και για την ενίσχυση της ανωδοµής.

50 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΡΙΖΟΠΛΙΣΜΟΥΣ Η ΚΑΙ ΡΙΖΟΠΑΣΑΛΟΥΣ Οι ριζοπάσαλοι ( ράβδοι Φ14 ) πακτώνονται εντός οπών που διαπερνούν το θεµέλιο και εισχωρούν στο έδαφος της θεµελίωσης. Οι οπές είναι αλληλοτεµνόµενες και διανοίγονται µε περιστροφικό τρυπάνι διαµέτρου Φ20. Η πάκτωση γίνεται συνήθως µε τσιµεντένεµα.

51 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

52 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. ΙΑΖΩΜΑΤΑ Επισκευή υφισταµένου διαζώµατος. Μερική υποστύλωση του οριζόντιου επιφανειακού φορέα. Σταδιακή επανακατασκευή του διαζώµατος στο µισό πάχος του τοίχου πρώτα και µετά στο άλλο µισό. Προσθήκη διαζώµατος υφιστάµενης στέγης. Ανάσυρση ή υποστύλωση της στέγης εάν είναι αναγκαίο. Κατασκευή ισχυρού διαζώµατος οπλισµένου σκυροδέµατος µε διαµήκη οπλισµό 4Φ16 τουλάχιστον και συνδετήρες Φ8/20. Οι ξυλοδοκοί της στέγης προστατεύονται µε πολυστερίνη, η οποία αφαιρείται µετά τη πήξη του σκυροδέµατος. Προσθήκη νέου διαζώµατος. Συνήθως η κατασκευή νέου διαζώµατος γίνεται από οπλισµένο σκυρόδεµα. Εάν οι τελικές επιφάνειες των όψεων της λιθοδοµής θα είναι επιχρισµένες τότε το διάζωµα είναι δυνατόν να εκτείνεται σε όλο το πάχος του τοίχου. Εάν για αρχιτεκτονικούς λόγους η λιθοδοµή πρέπει να είναι αρµολογηµένη τότε το διάζωµα θα έχει πάχος 10 έως 15 cm µικρότερο και η παρειά του θα καλύπτεται µε λίθους.

53 ΥΠΕΡΘΥΡΑ Στις υφιστάµενες λιθόδµητες κατασκευές τα υπέρθυρα αποτελούνται από : 1. Επιµήκεις λαξευτούς λίθους ( οριζόντιο υπέρθυρο ). 2. Λαξευτούς λίθους ( τοξωτό υπέρθυρο ). 3. Ξυλοδοκούς. 4. Λαξευτούς λίθους εξωτερικά και ξυλοδοκούς εσωτερικά. 5. Σιδηροδοκούς, διατοµής διπλού ταυ, των οποίων το άνοιγµα γεφυρώνεται µε λιθόπλακες ή οπτόπλινθους. 6. ιπλούς συνδυασµούς των παραπάνω. ιαζώµατα στις υφιστάµενες λιθόδµητες κατασκευές είναι σπάνια. Την πλέον συνήθη µορφή διαζώµατος ( και µάλλον την µοναδική ) αποτελούν ξυλοδοκοί, τοποθετηµένοι εν σειρά, κυρίως στη στέψη της τοιχοποιϊας επί των οποίων εδράζονται οι δοκοί της στέγης ή στην εσωτερική παρειά της τοιχοποιϊας στη θέση του µεσοπατώµατος.

54 ΙΑΖΩΜΑΤΑ Τα διαζώµατα βελτιώνουν γενικά την συµπεριφορά της λιθοδοµής αλλά και εξασφαλίζουν σηµαντικά τις συνδέσεις µεταξύ εγκαρσίων τοίχων και τις στηρίξεις των µεσοπατωµάτων και της στέγης επί των τοίχων. Η διαµόρφωση ισχυρών οριζοντίων και κατακορύφων διαζωµάτων ενισχύει και την διατµητική αντοχή της λιθοδοµής. Γίνεται η παραδοχή της ισοδυνάµου τοιχοράβδου - θλιπτήρα µε διατοµή : b = 1/4 ( fm / fd ) lw Όπου fm : Η θλιπτική αντοχή του κονιάµατος. fd : Η θλιπτική αντοχή της λιθοδοµής. lw : Το µήκος του τοίχου. Τα διαζώµατα στη περίπτωση ασθενών διαφραγµάτων πρέπει να υπολογίζονται και για την ικανότητα τους να παραλάβουν τις σεισµικές φορτίσεις τις κάθετες στο επίπεδο των τοίχων. Η σεισµική φόρτιση λαµβάνεται : = 2 ε εw ( h1 + h2 ) 2 Όπου ε : Ο σεισµικός συντελεστής. εw : Το ειδικό βάρος της λιθοδοµής ανά µ 2 όψης ( KN/m 2 ). h1, h2 : Τα ύψη των ορόφων εκατέρωθεν του διαζώµατος.

55 Ενδεικτικά σηµειώνεται παρακάτω η βελτίωση της διατµητικής αντοχής της λιθοδοµής µετά από επεµβάσεις διαζωµάτων, ελκυστήρων, ενεµάτων όπως προέκυψε µε βάση πειραµατικά δεδοµένα. Α/Α Μέθοδος VRµετά / VRπρίν 1. ιαζώµατα - Οριζόντια και κατακόρυφα σε όλο το πάχος της λιθοδοµής. 1,60 2. ιαζώµατα - Οριζόντια στην στέψη. 1,00 3. ιαζώµατα - Οριζόντια στην στέψη και στο µέσον του τοίχου. 1,25 4. Ελκυστήρες - Οριζόντιοι στην στέψη και στο µέσον του τοίχου ( σx = 0.1 Mpa ). 1,20 5. Ελκυστήρες - Κατακόρυφοι στα άκρα του τοίχου. 2,95 6. Ελκυστήρες - Στα πλαίσια των ανοιγµάτων. 1,40 7. Ελκυστήρες - Κατακόρυφοι στα άκρα του τοίχου και στα πλαίσια των ανοιγµάτων. 4,10 8. Τσιµεντενέµατα - ( 100 kg / m 3 απορρόφηση ) 1,20

56 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2. ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ - ΚΑΛΩ ΙΑ Οι ελκυστήρες είναι ράβδοι χάλυβα υψηλής αντοχής οι οποίοι διατάσσονται σε µία κατασκευή, προκειµένου να επιτευχθεί : Ενίσχυση της διαφραγµατικής λειτουργίας των επιφανειακών στοιχείων. Βελτίωση της συµπεριφοράς των τοιχοποιϊών. Βελτίωση της θεµελίωσης. Εξασφάλιση µόνιµη ή προσωρινή των βλαµµένων στοιχείων. Μείωση - εξουδετέρωση δυσµενών µόνιµων ωθήσεων, καθιζήσεων. Κύριο χαρακτηριστικό των ελκυστήρων είναι η ελεγχόµενη σταθεροποίηση των παραµορφώσεων των δοµικών στοιχείων της κατασκευής και όχι η άρση των αιτίων. Οι ελκυστήρες - καλώδια είναι δυνατόν να διατάσσονται : Οριζόντια κατά µήκος και σε επαφή µε τη µία ή και τις δύο παρειές ενός τοίχου. Οριζόντια και εγκάρσια των επιµήκων τοίχων της κατασκευής, στις θέσεις των διαζωµάτων, των µεσοπατωµάτων, της στέγης, των γενέσεων των θόλων. Οριζόντια και χιαστί στις θέσεις των διαζωµάτων, των µεσοπατωµάτων, και της στέγης. Κατακόρυφα καθ ύψος ενός τοίχου στις θέσεις των γωνιών του κτιρίου. Κατακόρυφα καθ ύψος ενός τοίχου στις θέσεις των ανοιγµάτων. Περιµετρικά ενός πεσσού ή και ολόκληρης της κατασκευής.

57 ΕΙ Η - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Οι µεταλλικοί ελκυστήρες αποτελούνται βασικά από τα εξής στοιχεία : Τον καθ αυτό ελκυστήρα, που αποτελείται από σιδηρά διατοµή ( κυκλική τετράγωνη ορθογωνική ). Τα ( όργανα συγκράτησης ) αντιστηρίγµατα ή κεφαλές, διαµορφωµένες µε σύρτη ( µοχλό ) ή µε πλάκα δίσκο, ή µε σύνδεση συρτών και τραβερσών. Τους συνδέσµους τύπου φουρκέτας µε πείρους ή µε ελικοειδές ( βιδωτό ) τµήµα σωλήνα. Τους βιδωτούς εντατήρες, διαµορφωµένους µε κλωβό ή σε σωλήνα. Εάν δεν υπάρχουν εµπόδια για την τοποθέτηση των ελκυστήρων στη θέση έδρασης τους, είναι προτιµότερο να υιοθετηθεί η κυκλική διατοµή. Στις κεφαλές τύπου σύρτη το µήκος κυµαίνεται µεταξύ 0,80 και 0,20 µ. Στους κυκλικούς και στους τετράγωνους δίσκους αντίστοιχα ή διάµετρος, ή η πλευρά κυµαίνεται µεταξύ 30 έως 50 εκατοστά. Οι κεφαλές µε γάντζο, σύρτες και τραβέρσες τοποθετούνται όταν θέλουµε να περιβάλουµε µεγάλη επιφάνεια τοίχου προς στερέωση, ή θέλουµε να επιτύχουµε µεγαλύτερη δύναµη αντίδρασης ή όταν το υλικό της τοιχοποιϊας έχει αποσυντεθεί και δεν µπορεί να αντέξει µεγάλες τοπικές εντάσεις, και τέλος, όταν λείπει ή δεν είναι χρησιµοποιήσιµος ο παράλληλος στον προς στερέωση τοίχος. Συχνά απαιτείται τοπική βελτίωση της τοιχοποιϊας είτε µε ενέµατα χαµηλής πίεσης, είτε µε µεταλλικές συρραφές τοίχου, στερεώνοντας εκεί που πρόκειται να εφαρµοστούν ( να τοποθετηθούν ) οι κεφαλές.

58 Οι ελκυστήρες υπολογίζονται σε εφελκυσµό. Οι κεφαλές τόσο τύπου σύρτη όσο και τύπου δίσκου, σε κάµψη. Οι φουρκέτες και οι οπές, σε εφελκυσµό, διάτµηση και κάµψη. Οι εντατήρες, σε εφελκυσµό και η έλικα της βίδας, σε διάτµηση. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Οι ελκυστήρες πρέπει να τοποθετούνται κάτω από το πάτωµα, προσκολληµένοι στους εγκάρσιους τοίχους προς εκείνους που θέλουµε να συγκρατήσουµε. Έτσι επιτυγχάνεται η απόκρυψη τους και η δυνατότητα ισχυρής ( έντασης ) χωρίς τοπικές βλάβες στην τοιχοποιϊα. Οι σύρτες πρέπει να τοποθετούνται σε γωνία περίπου 45 0 ως προς τον ορίζοντα µε τρόπο ώστε ο άνω µισός σύρτης να επηρεάζει τον κάθετο στο µέτωπο τοίχο, και ο κάτω µισός το ( δάπεδο ) µεσοπάτωµα ή το γέµισµα του θόλου ή τον ίδιο τον θόλο, ούτως ώστε η αντίδραση του τοίχου ως προς τον σύρτη να είναι κατά το δυνατόν ίση από τη µία και από την άλλη πλευρά της οπής. Η τοποθέτηση σε 90 0 ως προς την παραπάνω θέση είναι λανθασµένη. Οι δίσκοι και οι σύρτες πρέπει να έρχονται σε επαφή µε τον τοίχο αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το επίχρισµα, για να έλθει το σίδερο κατευθείαν σε επαφή µε το ψαχνό του τοίχου, µε παρεµβολή ενός λεπτού στρώµατος τσιµεντοκονίας. Είναι απορριπτέα η ενσωµάτωση των συρτών και των δίσκων στο τοίχο για να τους κρύψουµε. Μειώνεται έτσι σηµαντικά η ικανότητα αντίδρασης των τοίχων, στους οποίους η µεγαλύτερη απόδοση αντοχής γίνεται από τις επιφανειακές ζώνες και όχι από τις εσωτερικές. Η κάλυψη των κεφαλών είναι δυνατόν µόνο εάν, µε το τρύπηµα του

59 τοίχου για να σχηµατιστούν περάσµατα, µπορεί να βεβαιωθεί η καλή σύσταση της τοιχοποιϊας εσωτερικά καθ όλο το πάχος της. Οι ελκυστήρες δεν πρέπει να ενσωµατώνονται µέσα στους τοίχους τους εγκάρσιους προς τον υπό στερέωση, για να αποφύγουµε βλάβες οφειλόµενες σε οριζόντια διάτµηση. Πρέπει να τοποθετούνται όσον το δυνατό πιο προσκολληµένοι στους εσωτερικούς τοίχους τους κάθετους προς τον υπό στερέωση για να αποφύγουµε, στους ίδιους τους τοίχους επιβλαβείς κάµψεις σε οριζόντια επίπεδα. Όταν για να σταµατήσουµε παραµορφώσεις που οφείλονται σε στροφή, ή σε κάµψη, ή σε λυγισµό, πρέπει να εφαρµοστούν ελκυστήρες αποµακρυσµένοι από τους εγκάρσιους τοίχους, επειδή λείπει µία επαρκής κατά µήκος αντίδραση από µέρος τους, είναι αναγκαίο να πυκνώσουµε τους ελκυστήρες, χωρίς ποτέ να γίνουν ογκώδεις, υιοθετώντας µικρές και όχι υπερβολικά εντεταµένες διατοµές. Η ένταση των ελκυστήρων βασίζεται στις παρακάτω παραδοχές : Για τους οριζόντιους, όλα τα στοιχεία του κτιρίου θεωρούνται µεµονωµένα, δηλαδή ότι οι προς στερέωση τοίχοι δεν συνδέονται µε τα µεσοπατώµατα, τις στέγες και µε τους εγκάρσιους τοίχους, συνεπώς οι ελκυστήρες θα πρέπει να προλαµβάνουν το άνοιγµα των τοίχων παραλαµβάνοντας την σεισµική δύναµη την κάθετη στο επίπεδο τους. Για τους κατακόρυφους, κάθε τοίχος αποτελεί επίπεδο ζευκτό αποτελούµενο από ισοδύναµες διαγώνιες τοιχοράβδους - θλιπτήρες και κατακόρυφους ελκυστήρες που παραλαµβάνουν την ανύψωση των γωνιών. Η συνεισφορά της προέντασης στη διατµητική αντοχή της τοιχοποιϊας µε δεδοµένη θλιπτική ένταση εκτιµάται.

60 fvd 2 3 σο + σχ ftd (1+ ftd + σο. σχ ftd 2 )½ f vd 2 3 ftd (1+ σο + σy ftd ) ½ f vd 2 3 ftd [1+ σο + σχ + σy ftd + (σο + σy) σχ ftd 2 ]½ Όπου σχ,σy η οριζόντια, κατακόρυφη θλιπτική τάση από την οµοιόµορφη κατανεµηµένη προένταση. Εφελκυστική δύναµη συνοχής. Για αγκύρωση κεφαλής δίσκου ακτίνας r, πάχους τοίχου t, και εφελκυστική αντοχή τοίχου ftd, η εφελκυστική δύναµη Ν σχεδιασµού είναι : N = π ( r + t 2 ) t ftd KN, cm. Εφελκυστική δύναµη τριβής. Για αγκύρωση κεφαλής δίσκου ακτίνας r, πάχος τοίχου t, και φόρτιση q, στη στάθµη του ελκυστήρα, η εφελκυστική δύναµη Ν είναι : N = 0,75 q t ( t + 2r ) KN, cm.

61 Προένταση εν θερµώ Οι ελκυστήρες εντείνονται µέσω προκαταρκτικής θέρµανσης κατάλληλης να προκαλέσει θερµική επιµήκυνση ικανή να διευκολύνει την εισαγωγή των σφηνών στις οπές των κεφαλών τύπου σύρτη, ή το βίδωµα των περικοχλίων στις κεφαλές τύπου δίσκου. Η εφελκυστική δύναµη N στην οποία θέλουµε να υποβάλουµε τον ελκυστήρα υλοποιείται, µετατρέποντας µέρος από την θερµική επιµήκυνση,που προκλήθηκε από την θέρµανση, σε ελαστική επιµήκυνση ανάλογη προς την επιθυµητή εφελκυστική δύναµη. Η απαιτούµενη επιµήκυνση λ ράβδου µε διατοµή Αs η οποία συγκρατεί δύο παράλληλους τοίχους σε απόσταση l, µε εφελκυστική δύναµη Ν είναι : λ = l N As Es θ ( θ = 1 2 ). Προένταση εν ψυχρώ Έλεγχος εφελκυστικής δύναµης Ν : l : η απόσταση των ακραίων στηριγµάτων του ελκυστήρα ( της ράβδου ). r : η ακτίνα της ράβδου. εs : το ειδικό βάρος του υλικού της ράβδου. g : η επιτάχυνση της βαρύτητας. N : η συνολική εφελκυστική δύναµη. Τότε ο αριθµός των ταλαντώσεων της ράβδου ανά δευτερόλεπτο είναι :

62 1 n = 2 l r g N π εs Εάν σ είναι η τάση λειτουργίας της ράβδου θα είναι : Ν = π r 2 σ οπότε : n = 176,6 * σ l / sec ( kg, cm, sec ). Εάν αs, αw Οι συντελεστές θερµικής διαστολής χάλυβα, τοίχου. t, to, ts Οι θερµοκρασίες προέντασης, περιβάλλοντος κατά την προένταση και κατά οποιαδήποτε χρονική στιγµή. l, lo Το µήκος του ελκυστήρα κατά την προένταση και πριν από αυτή. Είναι : l = l ο + αs ( t-t o ) l o ( 1 ) εo,s = l - l o / l ( 2 ) οπότε : ( 1 ) + ( 2 ) εo,s = αs ( t - t o ) σ o,s = Εs αs ( t - t o ) Για θερµοκρασία ts : η παραµόρφωση του τοίχου είναι : εs,w = αw ( ts - t ο ). και η παραµόρφωση του χάλυβα : εs,s = αs ( ts - t ο ). Ήτοι η τελική παραµόρφωση του ελκυστήρα είναι : εα,s = εo,s + εs,w - εs,s και σα = εα,s Εs Συνεπώς για θερµοκρασία περιβάλλοντος ts µεγαλύτερη - µικρότερη της αρχικής to θα προκύπτει µείωση - αύξηση της εφελκυστικής δύναµης του ελκυστήρα.

63 Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι εάν οι συντελεστές θερµικής διαστολής είναι : αs = 12-6 για τον χάλυβα και αw = 6-6 για την τοιχοποιϊα. Η αύξηση - µείωση της θερµοκρασίας κατά 1 0 C θα προκαλεί µείωση - αύξηση της εφελκυστικής δύναµης κατά 12 kg/cm 2.

64 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

65 Α/Α ΑΡΘΡΟΥ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µ. µε τσιµεντοκονία, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 1.2 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,80 µ. µε τσιµεντοκονία, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 1.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε τσιµεντοκονία, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 1.4 Προσαύξηση τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. 2.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µ. µε λάµες, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,80 µ. µε λάµες, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 2.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε λάµες, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 2.4 Προσαύξηση της τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ.

66 Α/Α ΑΡΘΡΟΥ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 3.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µ. µε λεπτές ζώνες ραφής, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 3.2 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,80 µ. µε λεπτές ζώνες ραφής, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 3.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε λεπτές ζώνες ραφής, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 3.4 Προσαύξηση της τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 4.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µ. µε λίθινα κλειδιά, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 4.2 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,80 µ. µε λίθινα κλειδιά, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 4.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε λίθινα κλειδιά, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 4.4 Προσαύξηση της τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ.

67 Α/Α ΑΡΘΡΟΥ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 5.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µε κλειδιά οπλισµένου σκυροδέµατος, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 5.2 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,80 µε κλειδιά οπλισµένου σκυροδέµατος, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 5.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε κλειδιά οπλισµένου σκυροδέµατος, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 5.4 Προσαύξηση της τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. 6.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µ. µε κατακόρυφες νευρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας 6.2 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,80 µ. µε κατακόρυφες νευρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 6.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε κατακόρυφες νευρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 6.4 Προσαύξηση της τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ.

68 Α/Α ΑΡΘΡΟΥ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 7.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µ. µε ένεµα λευκού τσιµέντου, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 7.2 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,40 µ. µε ένεµα λευκού τσιµέντου, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 7.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε ένεµα λευκού τσιµέντου, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 7.4 Προσαύξηση της τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 8.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µ. µε ένεµα αλεσµένης πέτρας ή κουρασάνι ή άµµου ποταµού,σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας 8.2 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,80 µ. µε ένεµα αλεσµένης πέτρας ή κουρασάνι ή άµµου ποταµού, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας 8.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε ένεµα αλεσµένης πέτρας ή κουρασάνι ή άµµου ποταµού, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 8.4 Προσαύξηση της τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ.

69 Α/Α ΑΡΘΡΟΥ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 9.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µ. µε ένεµα αλεσµένης πέτρας ή κουρασάνι και λευκού τσιµέντου, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 9.2 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,80 µ. µε ένεµα αλεσµένης πέτρας ή κουρασάνι και λευκού τσιµέντου, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 9.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε ένεµα αλεσµένης πέτρας ή κουρασάνι και λευκού τσιµέντου, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 9.4 Προσαύξηση της τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ Αποκατάσταση ρωγµής λαξευτών λίθων µε ρητινοκονία, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας Προσαύξηση της τιµής του προηγουµένου άρθρου ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. KG KG

70 Α/Α ΑΡΘΡΟΥ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 11.1 Αρµολογήµατα όψεων λιθοδοµής τοίχου ή θόλου µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας Αρµολογήµατα όψεων λιθοδοµής τοίχου ή θόλου µε κονίαµα αλεσµένης πέτρας ( κουρασάνι ), ( θηραϊκή γη ), λευκού τσιµέντου ασβέστη, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας 11.3 Προσαύξηση της τιµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Τ.Μ Τ.Μ Τ.Μ 12.1 Μανδύες λιθοδοµής τοίχου ή θόλου µε ελαφρώς οπλισµένη τσιµεντοκονία, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Τ.Μ 12.2 Μανδύες λιθοδοµής τοίχου, µε έγχυτο οπλισµένο σκυρόδεµα, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Τ.Μ 12.3 Μανδύες λιθοδοµής τοίχου ή θόλου µε εκτοξευόµενο οπλισµένο σκυρόδεµα, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Τ.Μ 12.4 Προσαύξηση της τιµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Τ.Μ

71 Α/Α ΑΡΘΡΟΥ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 13.1 ιεξαγωγή ενεµάτων λευκού τσιµέντου σε λιθοδοµή τοίχου ή θόλου, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. L.T 13.2 ιεξαγωγή ενεµάτων αλεσµένης πέτρας ( ή κουρασάνι ) ( ή άµµου ποταµού ) σε λιθοδοµή τοίχου ή θόλου, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. L.T 13.3 ιεξαγωγή ενεµάτων λευκού τσιµέντου αλεσµένης πέτρας ( ή κουρασάνι ) ( ή άµµου ποταµού ) σε λιθοδοµή τοίχου ή θόλου, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. L.T 13.4 Προσαύξηση της τιµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. L.T 14.1 Τοποθέτηση οριζοντίων ελκυστήρων σε λιθοδοµή και σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας Προσαύξηση της τιµής του προηγουµένου άρθρου ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. KG KG 15.1 Τοποθέτηση κατακορύφων ελκυστήρων σε λιθοδοµή και σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας Προσαύξηση της τιµής του προηγουµένου άρθρου ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. KG KG

72 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 16.1 Κατασκευή οριζοντίων διαζωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος επί λιθόδµητης τοιχοποιϊας και σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Κ.Μ 16.2 Προσαύξηση της τιµής του προηγουµένου άρθρου ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Κ.Μ 17.1 Κατασκευή κατακορύφων διαζωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος επί λιθοδοµής και σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας Προσαύξηση της τιµής του προηγουµένου άρθρου ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. ΚΜ ΚΜ 18.1 Πάκτωση ριζοπλισµών µήκους έως 0,60 µ. σε λιθοδοµή τοίχου ή θόλου, και σε ύψος 4,00 από το δάπεδο εργασίας Προσαύξηση της τιµής του προηγουµένου άρθρου ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. ΜΜ. ΜΜ Κατασκευή ντουλαπιών άοπλου σκυροδέµατος για την υποθεµελίωση λιθόδµητης τοιχοποιϊας. Κ.Μ 20.1 Κατασκευή πεδιλοδοκού οπλισµένου σκυροδέµατος για την ενίσχυση θεµελίωσης λιθόδµητης τοιχοποιϊας. Κ.Μ

73 [1]. Τ.Ε.Ε. Επισκευές Ενισχύσεις 1987 [2]. Α. ΜΙΛΤΙΑ ΟΥ FEZANS Υλικά και µέθοδοι επεµβάσεων για την επισκευή και ενίσχυση µνηµείων. «Σηµειώσεις» [3]. ΤΑΣΙΟΣ. ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Επισκευές κτιρίων βλαµµένων από σεισµό [4]. ED.HOELPLI Στατικές διαταραχές των κατασκευών. 1983

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Επεμβάσεις σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία Στέγες - Πατώματα Βελτίωση ιαφραγματικής Λειτουργίας Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου

Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη και η εκτέλεση των επεμβάσεων επισκευής και ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ενίσχυση και επισκευή του ξενοδοχείου

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα ιδιαίτερης σημασίας θέματα αποκατάστασης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατασκευασµένου κτιρίου µε υπόγειο, της εταιρείας Αθηναϊκή Στρωµατοποιϊα ΑΒΕΕ (Media Strom) στην περιοχή του βιοµηχανικού πάρκου Μαρκοπούλου Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Προεντεταμένο σκυρόδεμα Προεντεταμένο σκυρόδεμα Βασικές αρχές της προέντασης Η προένταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όλες οι κατασκευές από σκυρόδεμα μπορούν να ρηγματωθούν. Οι ρωγμές είναι αποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, που προκαλούν στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-05-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-05-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-05-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 05 Επισκευές µεγάλων ρωγµών 01 Λιθοσυρραφή Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΩΝ ΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΩΝ ΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Αίτια και μέθοδοι επισκευής ρωγμών στο οπλισμένο σκυρόδεμα ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΩΝ ΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ ΣΤΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περίληψη Η ύπαρξη των ρωγμών είναι αναπόσπαστο κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός 4. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων 4.2 Αστοχία Αγκυρίου 4.3 Αστοχία Σφήνας Εδάφους 4.4 Σύνθετη Αστοχία Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

(προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ.

(προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ. SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Έκδοση: 07/2010 SINTOPLAST (προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Sintoplast είναι ένα υγρό γαλάκτωμα πολύ λεπτών σωματιδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων

Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων Α. Κανελλόπουλος Dr..tehn. ETH Zuerih, CUBUS HELLAS Ltd E. Mυστακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Εργαστήριο ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Aρης B. Aβδελάς Αναπληρωτής Kαθηγητής Eργ.. MεταλλικώνM Kατασκευών Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. Aντικείμενο Να δοθούν οδηγίες για το σχεδιασμό ξύλινων περιοχές κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΑΓΚΥΡΟΒΙ ΕΣ HPM ΚΑΙ PPM Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΔΥΟ ΠΡΙΝΟΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΡΙΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΔΥΟ ΠΡΙΝΟΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 232.780,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-02-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 02 Τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 9 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 7/9/1999. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα