ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ"

Transcript

1 Κ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ ΣΗΤΕΙΑ, ΜΑΪΟΣ 1999

2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ 1. Αποκατάσταση ρηγµατώσεων λιθοδοµής Αποκατάσταση µε τσιµεντοκονία Αποκατάσταση µε ενέµατα Συρραφή µε κλειδιά κονίας σταθερού όγκου Συρραφή µε λίθινα κλειδιά Συρραφή µε κλειδιά οπλισµένου σκυροδέµατος Συρραφή µε τζινέτια ή λάµες Συρραφές µε λεπτές ζώνες ραφής Συρραφή µε κατακόρυφες νευρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος. 2. Αµφίπλευρη εκτροπή από την κατακόρυφο. 3. Μονόπλευρη εκτροπή από την κατακόρυφο. 4. Κατάρρευση γωνίας. 5. Αποσύνδεση - απόκλιση εγκάρσιων τοίχων Συρραφή Χύτευση υποστυλώµατος οπλισµένου σκυροδέµατος Προσθήκη ελκυστήρων Προσθήκη ελασµάτων.

3 Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ 1. Αρµολογήµατα. 2. Ριζοπλισµοί. 3. Μανδύες. 4. Ενέµατα. Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 1. Ντουλάπια. 2. Πεδιλοδοκός. 3. Μανδύες. 4. Ριζοπλισµοί - Ριζοπάσαλοι.. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. ιαζώµατα. 2. Ελκυστήρες. Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ

5 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ 1.1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση των επιχρισµάτων εκατέρωθεν της ρωγµής σε πλάτος 0.30 µ. ιεύρυνση των χειλέων της ρωγµής. Αποµάκρυνση των χαλαρών κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Εισαγωγή ισχυρής τσιµεντοκονίας µε µυστρί όσο το δυνατόν βαθύτερα. Αρµολόγηµα ή επίχρισµα ( οπλισµένο ).

6 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΡΩΓΜΩΝ Για τοίχους µικρού πάχους, 30 έως 40 cm και µε ικανή σφράγιση ρωγµής ή αντοχής της λιθοδοµής εκτιµάται. Rd ( ε + κ - ε κ ) Rd,ο. όπου Rd,ο = η αρχική αντοχή. ε = συντελεστής βαθµού επισκευής < 1,0 ( ο λόγος της αύξησης προς την αρχική αντοχή ). κ = συντελεστής ικανότητας < 1,0 ( ο λόγος της αποµένουσας προς την αρχική αντοχή ). Γενικά εκτιµάται ότι µικρός συντελεστής ικανότητας και µεγάλος συντελεστής βαθµού επισκευής δίνουν αντοχές. Rd 0,85 Rd,0 για µικρές βλάβες : ( κ = 0,75 ε = 0,35 ) Rd 0,75 Rd,0 για σοβαρές βλάβες : ( κ = 0,50 ε = 0,45 ) Rd 0,65 Rd,0 για σηµαντικές βλάβες : ( κ = 0,25 ε = 0,55 )

7 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ 1.2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΑ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση των επιχρισµάτων εκατέρωθεν της ρωγµής σε πλάτος 0.30 µ. ιεύρυνση των χειλέων της ρωγµής. ιάτρηση οπών Φ14 - Φ16 ανά 0.50 µ κατά µήκος της ρωγµής και τοποθέτηση ελαστικών σωληνίσκων. Αποµάκρυνση των χαλαρών κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Αρµολόγηµα. Εισπίεση ενεµάτων - µε µικρή πίεση αρχικά - από τον κατώτερο σωληνίσκο προς τον ανώτερο.

8 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΑ Ενδεικτικός πίνακας ενεµατικού υλικού. Υλικό ενέµατος Εύρος ρωγµών (cm) Ρητίνες 0,2-0,3 Αριάνη µε πρόσµικτα 0,4-0,5 Γαλάκτωµα τσιµέντου. 0,6-0,7 Ρητίνες : Οι εποξειδικές ρητίνες ανήκουν στην ευρύτατη οικογένεια των συνθετικών ρητινών που προέκυψαν από την χηµεία του πετρελαίου και διακρίνονται από πλήθος χαρακτηριστικών αποδοτικότητας τα οποία κάνουν κατάλληλη την εφαρµογή τους όταν χρειάζεται να λυθούν προβλήµατα, συνάφειας, µηχανικής και φυσικοχηµικής αντοχής. Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας µε τιµές που πρέπει να θεωρηθούν σαν µέσος όρος και σαν τιµές αναφοράς, καθ όσον υπάρχει µεγάλος αριθµός εποξειδικών ρητινών και ευρύτατο φάσµα αµινικών ουσιών που µπορούν να αντιδράσουν µ αυτές ούτως ώστε δεν είναι δυνατόν να µιλάµε απλά για εποξειδικές ρητίνες αλλά µάλλον για εποξειδικά σκευάσµατα. Σκυρόδεµα Ρητίνη Μ..Μ. Αντοχή σε θλίψη Kg / cm 2 Αντοχή σε εφελκυσµό Kg / cm 2 Αντοχή σε εφελκυσµό κάµψης Kg / cm 2 Γραµµική συστολή 4 Χ Χ 10-4 m / m Συντελεστής θερµικής διαστολής 0,7-1,3 Χ ,8 Χ 10-5 cm / m / 0 C Στιγµιαίο µέτρο ελαστικότητας Kg / cm 2 Γενικά εκτιµάται ότι µε τις ενέσεις αποκαθίστανται τα µηχανικά χαρακτηριστικά της λιθοδοµής. Οπότε ε = 1-κ ( πλήρης επισκευή ) και Rd = Rd,o

9 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ 1.3. ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΚΛΕΙ ΙΑ ΚΟΝΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ( ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ BETON ) Πορεία εργασιών : Καθαίρεση των επιχρισµάτων εκατέρωθεν της ρωγµής σε πλάτος 0.50 µ. Αφαίρεση των ρηγµατωµένων λίθων και συζυγών λίθων για την δηµιουργία επιµήκων φωλεών σε αποστάσεις 0.50 µ µεταξύ τους. Αποµάκρυνση των χαλαρών κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Πλήρωση των φωλεών µε κονία σταθερού όγκου. Αρµολόγηµα ή επίχρισµα ( οπλισµένο ).

10 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ 1.4. ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΛΙΘΙΝΑ ΚΛΕΙ ΙΑ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση των επιχρισµάτων εκατέρωθεν της ρωγµής σε πλάτος 0.60 µ. Καθαίρεση όλων των όµορων της ρωγµής λίθων ή εναλλακτικά αφαίρεση µόνο των ρηγµατωµένων λίθων και συζυγών λίθων για την δηµιουργία επιµήκων φωλεών σε αποστάσεις 0.50 µ µεταξύ τους. Αποµάκρυνση των χαλαρών κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Ανακατασκευή του όλου τοίχου ή εναλλακτικά τοποθέτηση υγιειών επιµήκων λίθων κλειδιών στις θέσεις των φωλεών. Αρµολόγηµα.

11 ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΛΙΘΙΝΑ ΚΛΕΙ ΙΑ - ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ - ΤΖΙΝΕΤΙΑ Η συµπεριφορά της τοιχοποιϊας µετά την εφαρµογή λιθοσυρραφών εξαρτάται κυρίως από τα νέα λιθοσώµατα και το νέο συνδετικό υλικό. Έτσι η εφελκυστική αντοχή για ολίσθηση στους αρµούς εκτιµάται : ft // ( 2tb + 2tm ) 1 γrd [ α fmt ( 2tb + 2tm ) + fvk l b ] < fmt και για θραύση των λιθοσωµάτων : ft // ( 2tb + 2tm ) 1 γrd * [α fmt ( tb + 2tm ) + tb fbt ] < fmt όπου tb, = ύψος, µήκος λιθοσώµατος. lb tm = πάχος αρµού. fmt = εφελκυστική αντοχή του συνδετικού υλικού. fbt = εφελκυστική αντοχή του λιθοσώµατος. γrd = 1,25 συντελεστής ασφαλείας. α = 0,55 0,75 fvk = διατµητική αντοχή λιθοδοµής. Η επιρροή της οριζόντιας και κατακόρυφης προέντασης εκτιµάται από τις εξής σχέσεις για την διατµητική αντοχή της άοπλης τοιχοποιϊας υπό δεδοµένη θλιπτική ένταση.

12 fvk = 2/3 fkt 1 + σ 0 + σ x fkt + σ 0 σ x fkt 2 fvk = 2/3 fkt 1 + σ 0 + σ y fkt fvk = 2/3 fkt 1 + σ 0 + σ x + σ y fkt + ( σ 0 + σ y ) σ y fkt 2 σ x, σ y είναι η θλιπτική τάση οριζόντια - κατακόρυφη από την οµοιόµορφα κατανεµηµένη προένταση.

13 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ 1.5. ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΚΛΕΙ ΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση των επιχρισµάτων εκατέρωθεν της ρωγµής σε πλάτος 0.60 µ. Καθαίρεση όλων των όµορων της ρωγµής λίθων ή εναλλακτικά αφαίρεση µόνο των ρηγµατωµένων λίθων και συζυγών λίθων για την δηµιουργία επιµήκων φωλεών σε αποστάσεις 0.50 µ µεταξύ τους. Αποµάκρυνση των χαλαρών κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Κατασκευή υποστυλώµατος οπλισµένου σκυροδέµατος µε διαµήκη οπλισµό 4Φ14, συνδετήρες Φ8/20 και φουρκέτες Φ8/50 ή εναλλακτικά κατασκευή επιµήκους στοιχείου οπλισµένου σκυροδέµατος στις θέσεις των φωλεών µε διαµήκη οπλισµό 4Φ12 και συνδετήρες Φ8/20. Επίχρισµα ( οπλισµένο ).

14 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ 1.6. ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΤΖΙΝΕΤΙΑ Ή ΛΑΜΕΣ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση των επιχρισµάτων εκατέρωθεν της ρωγµής σε πλάτος 0.50 µ. Καθαίρεση όλων των όµορων της ρωγµής λίθων ή εναλλακτικά αφαίρεση µόνο των ρηγµατωµένων λίθων και συζυγών λίθων για την δηµιουργία επιµήκων φωλεών σε αποστάσεις 0.50 µ µεταξύ τους. Αποµάκρυνση των χαλαρών κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Ανακατασκευή του τοίχου µε τοποθέτηση ελασµάτων ανά 0.50 µ περίπου στους οριζόντιους αρµούς ή εναλλακτικά τοποθέτηση τζινετιών στις θέσεις των φωλεών και πλήρωση τους µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα. Αρµολόγηµα ή επίχρισµα (οπλισµένο ).

15 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ 1.7. ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΛΕΠΤΕΣ ΖΩΝΕΣ ΡΑΦΗΣ Πορεία εργασιών : Αφαίρεση λίθων σε πλάτος 15 έως 20 cm και βάθος 10 έως 15 cm ώστε να δηµιουργούνται κατακόρυφοι και οριζόντιοι εισέχοντες αύλακες και στις δύο παρειές του τοίχου. Αφαίρεση λίθων κατά µήκος των αυλάκων για την δηµιουργία φωλεών σε αποστάσεις 1.00 µ µεταξύ τους. Επιδιώκεται και η διάνοιξη διαµπερών φωλεών. Αποµάκρυνση των χαλαρών κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Στις θέσεις των αυλάκων χυτεύεται σκυρόδεµα µε διαµήκη οπλισµό 2Φ14 και διανοµές Φ6/20. Στις διαµπερείς φωλεές τίθενται 4Φ14 µε συνδετήρες Φ8/20. Επίχρισµα ( οπλισµένο ).

16 ΛΕΠΤΕΣ ΖΩΝΕΣ ΡΑΦΗΣ Για την περίπτωση των πυκνών και ελαφρών ζωνών ραφής η αντιµετώπιση είναι ανάλογη της περίπτωσης των µανδυών. Για την περίπτωση αραιών και ισχυρών ζωνών ραφής γίνονται οι παρακάτω παραδοχές : Αγνοούνται τα κατακόρυφα και οριζόντια διαζώµατα. Αγνοείται η ευνοϊκή επιρροή της ορθής τάσης σο και της τριβής στη ρωγµή. ( ΣΜ ) o = 0 Vs * h < V R * h όπου V R = 0,25 n ( D+B) ( 1 + l h ) B ( κ π Φ2 4 ) ( fykt γs ) < α fctm γc h 3, α fctm γc l 3 D ( κ 1,5Φ 2 ) ( fykt γs fck γc )½ < 2A ( fctm γc fk γm )½ όπου κ = αριθµός ράβδων σιδηροπλισµού µέσα στη ζώνη. Φ = διάµετρος οπλισµού. γs = 1,25 γc = 1,50 γ M = 3,00 α = ( bz + 2tz ) µήκος επαφής ζώνης και τοίχου.

17 Α = ( bz tz ) διατοµή ζώνης. fykt = η χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή του χάλυβα. fck = η χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος. fctm = η χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος. fk = η χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή της τοιχοποιϊας παράλληλα στους οριζόντιους αρµούς. n = αριθµός οπλισµών καθ ύψος = αριθµός οπλισµών οριζοντίως. l = µήκος. h = ύψος.

18 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ 1.8. ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Πορεία εργασιών : Αφαίρεση των λίθων και από τις δύο παρειές του τοίχου σε πλάτος 0.30 έως 0.40 µ και βάθος 0.10 έως 0.15 µ τουλάχιστον, ώστε να δηµιουργούνται κατακόρυφοι στύλοι. Αφαίρεση λίθων για την δηµιουργία τυφλών και διαµπερών φωλεών σε αποστάσεις 0.50 µ µεταξύ τους. Αποµάκρυνση των χαλαρών κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Κατασκευή ζεύγους αντικρυστών υποστυλωµάτων µε διαµήκη οπλισµό 4Φ14 και φουρκέτες Φ8/20. Τα υποστυλώµατα εξέχουν 10 cm περίπου από τις παρειές του τοίχου και συνδέονται µεταξύ τους στις θέσεις των διαµπερών φωλεών όπου τίθενται 4Φ12 µε συνδετήρες Φ8/20. Επίχρισµα ( οπλισµένο ).

19 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 2. ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση και ανακατασκευή του τοίχου σε ικανό πλάτος. Προσθήκη ή επισκευή διαζώµατος.

20 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 3. ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση και ανακατασκευή της παρειάς, µε τοποθέτηση λίθινων κλειδιών και χρήση ισχυρής τσιµεντοκονίας. Προσθήκη ή επισκευή διαζώµατος.

21 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 4. ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Πορεία εργασιών : Υποστύλωση ή αφαίρεση της στέγης. Συµπληρωµατική καθαίρεση των λίθων που έχουν µετακινηθεί και των χαλαρών κονιαµάτων. Ανακατασκευή του τοίχου µε τοποθέτηση λίθινων κλειδιών ή χύτευση γωνιακού υποστυλώµατος από οπλισµένο σκυρόδεµα µε διαµήκη οπλισµό 4Φ16 και συνδετήρες Φ8/20. Προσθήκη ή επισκευή διαζώµατος. Οπλισµένο επίχρισµα.

22 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 5. ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΗ - ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 4.1 ΣΥΡΡΑΦΗ 4.2 ΧΥΤΕΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ 4.3 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 4.4 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

23 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 5.1 ΣΥΡΡΑΦΗ Πορεία εργασιών : Αφαίρεση συζυγών λίθων για την δηµιουργία φωλεών σε αποστάσεις 0.50 µ. µεταξύ τους. Αποµάκρυνση χαλαρών δοµικών στοιχείων ( λίθων και συνδετικού υλικού ) - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Αποκατάσταση µε υγιείς λίθους, ισχυρό συνδετικό υλικό και τοποθέτηση επιµήκων λίθινων κλειδιών ( ή στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος ) µε ισχυρή τσιµεντοκονία. Σφράγιση των χειλέων του αρµού ( αρµολόγηµα ) και. Πλήρωση επίσης µε ισχυρή τσιµεντοκονία. Επίχρισµα. Προσθήκη ή επισκευή διαζώµατος.

24 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 5.2 ΧΥΤΕΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Πορεία εργασιών : Αφαίρεση όλων των λίθων στη θέση του κατακόρυφου αρµού. Αποµάκρυνση των χαλαρών λίθων και κονιαµάτων - καθαρισµός (- υδροβολή ). Χύτευση γωνιακού υποστυλώµατος από οπλισµένο σκυρόδεµα µε διαµήκη οπλισµό 4Φ16 και συνδετήρες Φ8/20. Προσθήκη ή επισκευή διαζώµατος. Οπλισµένο αµφίπλευρο επίχρισµα.

25 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 5.3 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Πορεία εργασιών : Αποµάκρυνση των χαλαρών λίθων και κονιαµάτων - καθαρισµός ( - υδροβολή ). Αποκατάσταση µε υγιείς λίθους, ισχυρό συνδετικό υλικό και τοποθέτηση επιµήκων λίθινων κλειδιών ( ή στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος ) µε ισχυρή τσιµεντοκονία. ιάταξη αµφίπλευρων ελκυστήρων οι οποίοι προεντείνονται µε µπουλόνια και δυναµόκλειδα. Οι ελκυστήρες στερεώνονται τοπικά και βάφονται µε αντισκωριακό. Προσθήκη ή επισκευή διαζώµατος. Επίχρισµα.

26 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 5.4 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ Πορεία εργασιών : Αποµάκρυνση των χαλαρών λίθων και κονιαµάτων καθαρισµός ( - υδροβολή ). Αποκατάσταση µε υγιείς λίθους, ισχυρό συνδετικό υλικό και τοποθέτηση επιµήκων λίθινων κλειδιών ( ή στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος ) µε ισχυρή τσιµεντοκονία. ιάταξη αµφίπλευρων κατακόρυφων γωνιακών ελασµάτων συνδεόµενων µεταξύ τους ανά 0.50 µ.. Τα ελάσµατα βάφονται µε αντισκωριακό. Σφράγιση και πλήρωση του αρµού µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα. Προσθήκη ή επισκευή διαζώµατος.

27 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ

28 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟ ΟΜΗΣ 1. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση επιχρισµάτων. Καθαίρεση - αφαίρεση χαλαρών λίθων και ασθενούς συνδετικού υλικού. Υδροβολή. Καθαρισµός της επιφάνειας της παρειάς του τοίχου µε αέρα. Σφράγιση των αρµών µε κονίαµα, όµοιας σύνθεσης µε το υπάρχον. Όταν το αρµολόγηµα είναι βαθύ πρέπει να γίνεται σε δύο στρώσεις. Εάν οι αρµοί είναι µεγάλοι απαιτείται σφήνωση µικρών λιθαριών µε την πλατύτερη πλευρά εγκάρσια στο τοίχο. Η τελική επιφάνεια του αρµολογήµατος είναι πατητή ή αδρή. Για το πατητό αρµολόγηµα χρησιµοποιούνται µικρό κουταλάκι, µικρό µυστρί ή και τα δάχτυλα, ενώ για το αδρό χρησιµοποιείται σφουγγάρι και βούρτσα. Για να αποφεύγονται οι ρηγµατώσεις του αρµολογήµατος είναι αναγκαία η διαβροχή του ώστε να διατηρείται υγρό, ή και η πρόσµιξη κατάλληλου γαλακτώµατος ( π.χ. sintoplaste ).

29 ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ Το συστηµατικό αρµολόγηµα και στις δύο παρειές µίας τοιχοποιϊας βελτιώνει τη συµπεριφορά της σε βαθµό ο οποίος εξαρτάται κυρίως από την κατάσταση της λιθοδοµής και τον όγκο του νέου συνδετικού υλικού µεγάλης αντοχής που αντικαθιστά ίσο ή περισσότερο όγκο του αρχικού συνδετικού κονιάµατος µικρής αντοχής. Για τοίχους µικρού πάχους, 30 έως 40 εκατοστά και βαθύ αρµολόγηµα η αύξηση των αντοχών εκτιµάται : Rd = κ Rd,o Vτ - Vo Vτ Όπου : Rd,o : η αρχική αντοχή. Vτ, Vo : ο τελικός και αρχικός όγκος του συνδετικού υλικού. κ : συντελεστής κυµαινόµενος από 5,0 10,0 για λιθοδοµές. και από 1,0 2,0 για πλινθοδοµές.

30 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟ ΟΜΗΣ 2. ΡΙΖΟΠΛΙΣΜΟΙ Πορεία εργασιών : Πάκτωση αλληλοτεµνόµενων κοντών ράβδων οπλισµού Φ10 έως Φ14, µήκους 50 cm εντός οπών που διανοίγονται στο τοίχο µε περιστροφικό τρυπάνι διαµέτρου Φ20. Η πάκτωση γίνεται µε τσιµεντοκονίες µη συστελλόµενες, και µε ειδικά κονιάµατα ψιλής χαλαζιακής άµµου.

31 ΡΙΖΟΠΛΙΣΜΟΙ Η πυκνή και οµοιόµορφη εφαρµογή ριζοπλισµών σε όλη την µάζα της τοιχοποιϊας βελτιώνει αισθητά τη συµπεριφορά της. Η αύξηση της αντοχής σε θλίψη και διάτµηση είναι αντίστοιχα : Rd Vο Vw Φs2 ( * 2 ) Φ ο fmt γm Rd Vο Vw ( Φs 2 Φο 2 ) Οπότε Vο = fykt γs Π Φs 2 4 x d ( βάθος οπής ) ο όγκος της οπής. Vw = Aw t ο όγκος του τοίχου επιρροής µιας οπής. και Φs, Φο = η διάµετρος της οπής και του οπλισµού. fmt = η εφελκυστική αντοχή του κονιάµατος πάκτωσης. fykt = η χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή του οπλισµού. γm, γs = οι συντελεστές ασφαλείας των υλικών.

32 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟ ΟΜΗΣ 3. ΜΑΝ ΥΕΣ Πορεία εργασιών : Καθαίρεση επιχρισµάτων. Καθαίρεση χαλαρών λίθων και κονιαµάτων. ιάνοιξη φωλεών ( τυφλών διατοµής 20Χ 20 Χ 20 cm ή διαµπερών ). Υδροβολή - καθαρισµός. Πυκνό κοτετσόσυρµα τεντωµένο και καρφωµένο βαθιά στους αρµούς, µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα των 400 kg πάχους 3 5 cm. ή Εσχάρα Φ8/25 ( ή ανάλογο δοµικό πλέγµα ) και έγχυτο σκυρόδεµα πάχους 10 cm. Σύνθεση σκυροδέµατος : 400 kg τσιµέντο, 850 kg άµµος, 850 kg γαρµπίλι, υπερευστοποιητής. ή Εσχάρα Φ8/25 ( ή ανάλογο δοµικό ) πλέγµα και εκτοξευόµενο σκυρόδεµα πάχους 4 cm για µικρά πάχη τοίχων και µικρές βλάβες έως 8 cm για µεγάλα πάχη τοίχων και µεγάλες βλάβες. Σύνθεση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος : 500 gr τσιµέντο, 1700 kg καθαρή άµµος θραυστή έως 5 mm, 150 έως 250 lt νερό. Οι µανδύες χανδρώνονται στις φωλεές της τοιχοποιϊας µε κλωβό οπλισµού από δύο φουρκέτες Φ12 µε δύο - τρεις συνδετήρες Φ8.

33 Επίσης συνδέονται µε τα διαζώµατα της στέψης, των µεσοπατωµάτων και του δαπέδου. Οι µανδύες µπορεί να είναι : Μονόπλευροι Εφαρµόζονται στη εσωτερική ή εξωτερική παρειά του τοίχου εάν ο τοίχος έχει µεγάλο πάχος ή επιβάλλεται από αρχιτεκτονικούς λόγους, ή εάν οι βλάβες είναι περιορισµένες. Αµφίπλευροι. Εφαρµόζονται και στις δύο παρειές του τοίχου εάν οι βλάβες είναι εκτεταµένες. Τοπικοί. Εφαρµόζονται στη περίπτωση τοπικών βλαβών ή αναγκαίων τοπικών ενισχύσεων ( γωνίες τοίχων, πλαίσια ανοιγµάτων ).

34 ΜΑΝ ΥΕΣ Η εκτίµηση των αντοχών της τοιχοποιϊας µετά την επέµβαση µε µανδύες βασίζεται στις παραδοχές : Η αντοχή της τελικής διατοµής ισούται µε το άθροισµα της αντοχής του µανδύα και της αντοχής της λιθοδοµής. Η σύνδεση του µανδύα µε τη λιθοδοµή και τα µεσοπατώµατα - στέγες είναι πλήρης. ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ fd ή N Rd = 1 γrd 1 γrd [ 1,10 ( ε + κ - ε κ ) fd,ο + [ 1,10 γn fk γ M t l + Αs fykt γs + Αs fykt γs Αc fck γc + ] Φ i,m Αc fck γc ] για µονόπλευρο µανδύα. fd ή N Rd = 1 γrd 1 γrd 2Αs fykt [ 1,20 ( ε + κ - ε κ ) fd,ο + [ 1,20 γn fk γ M t l + 2 Αs fykt γs + γs Αc fck γc + ] Φ i,m 2Αc fck γc ] για αµφίπλευρο µανδύα.

35 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΙΑΤΜΗΣΗ Για µονόπλευρο µανδύα. fvk 1 γrd [ 1,10 ( ε + κ - ε κ ) fvk,0 + Αs fykt γs 0,04Αc fck + ] για σο > 0,2fck γc fvk 0,1fck 1 γrd Αs fykt [ 1,10 ( ε + κ - ε κ ) fvk,0 + γs ] για σο < Και για αµφίπλευρο µανδύα. fvk 1 γrd 2Αs fykt [ 1,20 ( ε + κ - ε κ ) fvk,0 + γs 0,08Αc fck + ] για σο > 0,2fck γc fvk 1 γrd [ 1,20 ( ε + κ - ε κ ) fvk,0 + 2Αs fykt γs ] για σο < 0,1fck ή VRd = κ As fykt γs Όπου : κ = 1 ή 2 για µονό ή διπλό µανδύα. Αs = ρ Ac ρ = ρ v = A sv tm sv = ρ h = A sh tm sh > 2

36 fk : η χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή της τοιχοποιϊας. fd,0 : η αρχική θλιπτική αντοχή της τοιχοποιϊας. fvk,0 : η αρχική διατµητική αντοχή της τοιχοποιϊας. fykt : η εφελκυστική αντοχή του χάλυβα. fck : η χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος. N sd : κατακόρυφο φορτίο σχεδιασµού. N Rd : κατακόρυφο φορτίο αντοχής. Φ i,m : µειωτικός συντελεστής εκκεντρότητας, λυγηρότητας στα άκρα του τοίχου ( i ), στο µεσαίο πέµπτο ( m ). Αc : η διατοµή του σκυροδέµατος = tm lw. Αs : η διατοµή του οπλισµού = ρ Ac. l, t : µήκος, πάχος τοιχοποιϊας γrd : 1,25 συντελεστής ασφαλείας. γs : 1,15 συντελεστής ασφαλείας χάλυβα. γc : 1,50 συντελεστής ασφαλείας σκυροδέµατος.

37 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Εφελκυστική αστοχία ( Λαµβάνεται υπ όψη µόνο η τοιχοποιϊα ) Για µονόπλευρο µανδύα : ΜR,P = 1 γrd (1.10 fkt t l γm + Nsd ) l 6 ΜR,P < 1 γrd (1.10 fkt t l γm - Nsd ) l 6 Για αµφίπλευρο µανδύα : ΜR,P = 1 γrd ( fkt t l γm + Nsd ) l 6 ΜR,P < 1 γrd fkt t l ( Nsd ) l 6 γm Θλιπτική αστοχία ( Λαµβάνεται υπ όψιν και η τοιχοποιϊα και ο µανδύας ) ΜR,ΜΠ = Nsd l 6 ( Nsd NRd ) NRd = fk γm As fykt t l + γs + Ac fck γc ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟ ΟΜΗΣ

38 4. ΕΝΕΜΑΤΑ Πορεία εργασιών : ιάτρηση οπών επί της µιας παρειάς του τοίχου σε σχήµα ροµβοειδούς καννάβου µε αποστάσεις των κορυφών 1,25 µ. περίπου. Η διάτρηση γίνεται µε περιστροφικό τρυπάνι διαµέτρου Φ14 - Φ18 σε βάθος 0.30 µ. - 0,40 µ. περίπου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε οι οπές που διανοίγονται να µην είναι τυφλές και να γίνονται συχνές διακοπές διάτρησης για την αποφυγή συντονισµού των δονήσεων. Τοποθέτηση επί των οπών ελαστικών σωληνίσκων για την εισπίεση του ενέµατος. Οι σωληνίσκοι εξέχουν 0,40 µ. περίπου και τοποθετούνται και επί υπαρχόντων κενών φωλεών και ρωγµών της τοιχοποιίας. Αρµολογήµατα ή κονιάµατα και στις δύο παρειές του τοίχου ώστε να επιτευχθεί πλήρης σφράγιση των αρµών για να µην υπάρχουν διαρροές του ενέµατος. Εισαγωγή του ενέµατος µε πίεση 0,5-2 atm περίπου από τα κατώτερα σωληνάκια προς τα ανώτερα. Η εισαγωγή του ενέµατος γίνεται από τον ίδιο σωλήνα και σταµατά όταν το ένεµα αρχίζει να διαρρέει από ανώτερο σωλήνα, οπότε ο πρώτος διπλώνεται και δένεται για να κλείσει. Η εισαγωγή του ενέµατος γίνεται : Με αντλία που φέρει µανόµετρο και η πίεση είναι ελεγχόµενη. Με βαρύτητα όπου ο κάδος παρασκευής και ανάµιξης του ενέµατος ευρίσκεται σε ανώτερη θέση από εκείνη της εισαγωγής στη µάζα της τοιχοποιίας.

39 Με απλή εισροή του ενέµατος το οποίο µεταφέρεται σε µικρή φιάλη από το κάδο παρασκευής και χύνεται σε χωνί που είναι τοποθετηµένο στο σωλήνα. Τυχόν σηµεία διαρροών σφραγίζονται µε σκέτο λευκό τσιµέντο και τελικώς καθαρίζονται από το ένεµα οι παρειές της τοιχοποιίας, µε υδροβολή, βρεγµένο σφουγγάρι, ή βούρτσα. Η διεξαγωγή των ενέσεων γίνεται από έµπειρο συνεργείο κατά τέτοιο τρόπο ώστε : Να υπάρχει οµοιόµορφη απορρόφηση του υλικού του ενέµατος από τη µάζα της τοιχοποιίας. Τα ενέµατα γίνονται κατά στρώσεις από τα άκρα προς το κέντρο της τοιχοποιϊας. Να γίνεται άµεσα αντιληπτή τυχόν διαρροή του ενέµατος στο έδαφος ( όταν π.χ. υπάρχει µεγάλη εισροή υλικού σε ένα κατώτερο σωλήνα ). Να διακόπτεται όταν αρχίζει να δυσκολεύεται η εκτόνωση καθώς υπάρχει κίνδυνος να αποδιοργανωθεί η τοιχοποιία εάν ευρίσκεται σε κακή κατάσταση. Να γίνεται µε αργό ρυθµό ( όχι περισσότερο από 1,00 µ. ύψος ηµερησίως ) για να αποφεύγονται οι υδροστατικές πιέσεις. Να αντιµετωπίζονται άµεσα ( µε τυχόν αλλαγή σύνθεσης του ενέµατος ) φαινόµενα υγρασίας των παρειών της τοιχοποιίας. Τα χρησιµοποιούµενα υλικά για την σύνθεση του ενέµατος πρέπει να έχουν κατάλληλες ιδιότητες ενεσιµότητας, πρόσφυσης και συµβατότητας µε τα υφιστάµενα δοµικά υλικά.

40 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΝΕΜΑΤΟΣ α) Φυσικές, χηµικές, µηχανικές ιδιότητες στοιχείων της τοιχοποιίας. β) Η γεωµετρία της τοιχοποιίας. γ) Τα διαθέσιµα υλικά και η τεχνολογία. Τα ενέµατα πρέπει να έχουν : α) εύκολη παρασκευή, β) δυνατότητα διελεύσεως µέσω αντλίας, γ) ρευστότητα, δ) µηχανική αντοχή, ε) περιορισµένη συστολή. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΜΑΤΟΣ Α. Σε υγρή κατάσταση : α) Να είναι αρκετά ρευστό. β) Η πήξη δεν πρέπει να επηρεάζει την ενεσιµότητα. Β. Κατά την διάρκεια της πήξης. α) Να έχει ελάχιστη διατµητική αντοχή για αντίσταση στη βαρύτητα και στις υδραυλικές πιέσεις. β) Να έχει σταθερή σύνθεση µέχρι την πήξη. γ) Να µη γίνονται ανεπιθύµητες αντιδράσεις µεταξύ του ενέµατος και της λιθοδοµής. δ) Να αποφευχθεί η συστολή ξήρανσης. ε) Η πήξη να µη επηρεάζεται από τη υγρασία της τοιχοποιϊας ή την απουσία αέρα. ζ) Ο χρόνος πήξης να είναι εύλογος και αξιόπιστος.

41 Γ. Μετά την στερεοποίηση. α) Η µηχανική αντοχή να είναι του ίδιου επιπέδου µε του κονιάµατος ή µεγαλύτερη ή µικρότερη αν για ειδικούς λόγους απαιτείται. β) Το µέτρο ελαστικότητας Ε και ο λόγος poison ν να είναι ανάλογα µε εκείνα των δοµικών υλικών της τοιχοποιϊας. γ) Πρέπει να επιτυγχάνεται συνάφεια µε τα υπάρχοντα στοιχεία ανεξάρτητα της υγρασίας, ξηρασίας και σκόνης. δ) Οι αντοχές του να διατηρούνται στο χρόνο. ε) Ο όγκος να µη επηρεάζεται από την υγρασία. ζ) Οι πόροι να είναι τέτοιοι που να µην εµποδίζεται η κυκλοφορία της υγρασίας. η) Ο σχηµατισµός αλάτων να αποφεύγεται. ΕΝΕΣΙΜΟΤΗΤΑ. Επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά, την διαπερατότητα και γεωµετρία της λιθοδοµής. ύο κατηγορίες Α) Ιδανικά ή Νευτώνια υγρά, Β) Σώµατα BINGHAM. Ιδανικά υγρά Παραµορφώνονται ανάλογα µε τη διατµητική ένταση. Η ροή χαρακτηρίζεται από το ιξώδες το οποίο µεταβάλλεται µε τη θερµοκρασία. Υψηλό ιξώδες συνεπάγεται αργή ροή. Σώµατα BINGHAM Τα περισσότερα τσιµεντενέµατα Συµπεριφέρονται σαν χαλαρά στερεά υπό µικρή διατµητική ένταση ενώ πάνω από µία τιµή παραµορφώνονται ανάλογα µ αυτή. Η ροή εξαρτάται από το ιξώδες και την εσωτερική διατµητική αντοχή. Η εσωτερική διατµητική αντοχή εξαρτάται από το λόγο νερού / στερεών σωµατιδίων. Η εκτίµηση της είναι απαραίτητη γιατί καθορίζει την πίεση αρχής και συνέχισης της ένεσης.

42 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 1. Πήξη : Στα τσιµεντενέµατα αρχίζει µια ώρα µετά την ανάµιξη, και επηρεάζεται από την θερµοκρασία και τα πρόσµικτα ( επιταχυντές - επιβραδυντές ). Αν η πήξη αρχίσει η ένεση πρέπει να σταµατά. 1. Αστάθεια µίγµατος Καθίζηση Είναι η τάση του νερού να ανεβαίνει προς τα πάνω ενώ τα στερεά σωµατίδια καθιζάνουν. Η ταχύτητα καθίζησης εξαρτάται από την ευκολία του νερού να κινείται µεταξύ των σωµατιδίων ιαστρωµάτωση Είναι η τάση των στερεών σωµατιδίων να διατάσσονται ανα στρώσεις ανάλογα µε το µέγεθος τους. Η αστάθεια εξαρτάται από τον λόγο του νερού / στερεών, από το σχήµα, το µέγεθος και τη διαβάθµιση των κόκκων. Η αστάθεια βελτιώνεται : α) Με υψηλή ταχύτητα ανάµιξης. β) Με ρευστοποιητές που µειώνουν τη ποσότητα νερού. γ) Με πρόσµικτα διογκωτικά που µεγαλώνουν την ειδική επιφάνεια της στερεάς φάσης του µίγµατος και βελτιώνουν την κοκοµετρική διαβάθµιση. 3. Απορρόφηση του νερού από την λιθοδοµή (µη σταθερότητα σύνθεσης ) περιορίζεται µε : α) διύγρανση της λιθοδοµής. β) πρόσµικτα συγκράτησης του νερού. 4. Γεωµετρία. Η διάµετρος των κενών της λιθοδοµής πρέπει να είναι 2-3 φορές µεγαλύτερη από τη διάµετρο των κόκκων του ενεµατικού υλικού.

43 ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Καθήκον επιβλέποντος : Η επέµβαση πέτυχε τον σκοπό της ; Οι ποσότητες που προσµετρήθηκαν αντιστοιχούν στις πραγµατικές ; Η δυσκολότερη εργασία είναι η διάτρηση των οπών και η ένεση. Έλεγχος µήκους οπών στα 2-3% του συνόλου. Έλεγχος απορροφηµένης ποσότητας : Με δειγµατοληπτικές ενέσεις 1.00 m 2 για κάθε m 2 τοιχοποιίας θα διαπιστωθεί η ποσότητα που µπορεί να απορροφηθεί. Μετά από 28 ηµέρες εξάγονται δύο δοκίµια ένα σε οπή και ένα σε µεταξόνιο και σε ποσοστό 2% του συνόλου των οπών.

44 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΜΑΤΩΝ 1. ιαλύµατα αλάτων. 2. Τσιµεντενέµατα. 3. Ενέµατα θηραϊκής γης ( µε µείωση νερού, βελτιωτικά αποφυγής αλάτων λόγω υγρασίας, για τοιχογραφηµένες τοιχοποιϊες ). 4. Μίγµατα ασβέστη µε κόλες, πολυβυνιλικό γαλάκτωµα ( για την στερέωση τοιχογραφιών ). 5. Ενέµατα άµµου ( ποταµού ή θαλάσσης ). Ειδικά πρόσµικτα ενεµάτων. α) Ρευστοποιητικά. Περιβάλλουν τα µόρια του τσιµέντου και εκµηδενίζουν τις ελκτικές δυνάµεις, επιτρέπουν µείωση του νερού µέχρι 30%, δίνουν καλή εργασιµότητα, ικανή ρευστότητα, υψηλή αντοχή. β) ιογκωτικά. Επιφέρουν αύξηση του όγκου του µίγµατος προλαµβάνοντας την συστολή. Ενδεικτικές συνθέσεις τσιµεντενεµάτων. α) Αναλογία ύδατος / τσιµέντου : 0,8-1,2. β) 80lt νερό, 70 kg τσιµέντο, 30 kg MAGFLOW. γ) Αναλογία τσιµέντου / άµµου : 1/3 και µπετονίτης 4% του βάρους του τσιµέντου. δ) 50 kg τσιµέντο, 50 kg άµµο, 25 lt νερό, GONBEX gr : για 57 lt ενέµατος. ε) 50 kg τσιµέντο, 20 lt νερό, GONBEX gr : για 36 lt ενέµατος.

45 ΕΝΕΜΑΤΑ Η συστηµατική και οµοιόµορφη εισαγωγή ενέµατος σε όλη την µάζα της τοιχοποιϊας βελτιώνει σηµαντικά την συµπεριφορά της. Ο βαθµός της βελτίωσης εξαρτάται κυρίως από την ποσότητα ενέµατος η οποία ενσωµατώνεται στην τοιχοποιϊα και από την υφιστάµενη κατάσταση της λιθοδοµής. Η αύξηση των αντοχών εκτιµάται : Rd = 20 Rd,ο γτ - γο γο Όπου : Rd,ο : η αρχική αντοχή. γτ, γο : το τελικό, αρχικό φαινόµενο βάρος της λιθοδοµής.

46 II ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

47 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 1. ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ Εκατέρωθεν της βάσης του θεµελίου κατασκευάζονται από άοπλο σκυρόδεµα ανά αποστάσεις 0.50 έως 2,00 µ. ντουλάπια µε διαστάσεις 0.50 µ. εγκάρσια και 0.50 µ έως 1.00 µ. κατά το µήκος του τοίχου.

48 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 2. ΠΕ ΙΛΟ ΟΚΟΣ Από τη µια παρειά του θεµελίου και καθ όλο το µήκος του κατασκευάζεται σε επαφή δοκός οπλισµένου σκυροδέµατος µε ελάχιστο διαµήκη οπλισµό 4Φ16 και συνδετήρες Φ10/20. Η δοκός αυτή χανδρώνεται στη µάζα του τοίχου µέσω φωλεών που διανοίγονται ανά 2.00 µ. περίπου.

49 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 3. ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΣ Ή ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟΣ ΜΑΝ ΥΑΣ Εφαρµόζεται µονόπλευρος ή αµφίπλευρος µανδύας κυρίως στην περίπτωση κατά την οποία η µέθοδος αυτή έχει επιλεγεί και για την ενίσχυση της ανωδοµής.

50 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΡΙΖΟΠΛΙΣΜΟΥΣ Η ΚΑΙ ΡΙΖΟΠΑΣΑΛΟΥΣ Οι ριζοπάσαλοι ( ράβδοι Φ14 ) πακτώνονται εντός οπών που διαπερνούν το θεµέλιο και εισχωρούν στο έδαφος της θεµελίωσης. Οι οπές είναι αλληλοτεµνόµενες και διανοίγονται µε περιστροφικό τρυπάνι διαµέτρου Φ20. Η πάκτωση γίνεται συνήθως µε τσιµεντένεµα.

51 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

52 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. ΙΑΖΩΜΑΤΑ Επισκευή υφισταµένου διαζώµατος. Μερική υποστύλωση του οριζόντιου επιφανειακού φορέα. Σταδιακή επανακατασκευή του διαζώµατος στο µισό πάχος του τοίχου πρώτα και µετά στο άλλο µισό. Προσθήκη διαζώµατος υφιστάµενης στέγης. Ανάσυρση ή υποστύλωση της στέγης εάν είναι αναγκαίο. Κατασκευή ισχυρού διαζώµατος οπλισµένου σκυροδέµατος µε διαµήκη οπλισµό 4Φ16 τουλάχιστον και συνδετήρες Φ8/20. Οι ξυλοδοκοί της στέγης προστατεύονται µε πολυστερίνη, η οποία αφαιρείται µετά τη πήξη του σκυροδέµατος. Προσθήκη νέου διαζώµατος. Συνήθως η κατασκευή νέου διαζώµατος γίνεται από οπλισµένο σκυρόδεµα. Εάν οι τελικές επιφάνειες των όψεων της λιθοδοµής θα είναι επιχρισµένες τότε το διάζωµα είναι δυνατόν να εκτείνεται σε όλο το πάχος του τοίχου. Εάν για αρχιτεκτονικούς λόγους η λιθοδοµή πρέπει να είναι αρµολογηµένη τότε το διάζωµα θα έχει πάχος 10 έως 15 cm µικρότερο και η παρειά του θα καλύπτεται µε λίθους.

53 ΥΠΕΡΘΥΡΑ Στις υφιστάµενες λιθόδµητες κατασκευές τα υπέρθυρα αποτελούνται από : 1. Επιµήκεις λαξευτούς λίθους ( οριζόντιο υπέρθυρο ). 2. Λαξευτούς λίθους ( τοξωτό υπέρθυρο ). 3. Ξυλοδοκούς. 4. Λαξευτούς λίθους εξωτερικά και ξυλοδοκούς εσωτερικά. 5. Σιδηροδοκούς, διατοµής διπλού ταυ, των οποίων το άνοιγµα γεφυρώνεται µε λιθόπλακες ή οπτόπλινθους. 6. ιπλούς συνδυασµούς των παραπάνω. ιαζώµατα στις υφιστάµενες λιθόδµητες κατασκευές είναι σπάνια. Την πλέον συνήθη µορφή διαζώµατος ( και µάλλον την µοναδική ) αποτελούν ξυλοδοκοί, τοποθετηµένοι εν σειρά, κυρίως στη στέψη της τοιχοποιϊας επί των οποίων εδράζονται οι δοκοί της στέγης ή στην εσωτερική παρειά της τοιχοποιϊας στη θέση του µεσοπατώµατος.

54 ΙΑΖΩΜΑΤΑ Τα διαζώµατα βελτιώνουν γενικά την συµπεριφορά της λιθοδοµής αλλά και εξασφαλίζουν σηµαντικά τις συνδέσεις µεταξύ εγκαρσίων τοίχων και τις στηρίξεις των µεσοπατωµάτων και της στέγης επί των τοίχων. Η διαµόρφωση ισχυρών οριζοντίων και κατακορύφων διαζωµάτων ενισχύει και την διατµητική αντοχή της λιθοδοµής. Γίνεται η παραδοχή της ισοδυνάµου τοιχοράβδου - θλιπτήρα µε διατοµή : b = 1/4 ( fm / fd ) lw Όπου fm : Η θλιπτική αντοχή του κονιάµατος. fd : Η θλιπτική αντοχή της λιθοδοµής. lw : Το µήκος του τοίχου. Τα διαζώµατα στη περίπτωση ασθενών διαφραγµάτων πρέπει να υπολογίζονται και για την ικανότητα τους να παραλάβουν τις σεισµικές φορτίσεις τις κάθετες στο επίπεδο των τοίχων. Η σεισµική φόρτιση λαµβάνεται : = 2 ε εw ( h1 + h2 ) 2 Όπου ε : Ο σεισµικός συντελεστής. εw : Το ειδικό βάρος της λιθοδοµής ανά µ 2 όψης ( KN/m 2 ). h1, h2 : Τα ύψη των ορόφων εκατέρωθεν του διαζώµατος.

55 Ενδεικτικά σηµειώνεται παρακάτω η βελτίωση της διατµητικής αντοχής της λιθοδοµής µετά από επεµβάσεις διαζωµάτων, ελκυστήρων, ενεµάτων όπως προέκυψε µε βάση πειραµατικά δεδοµένα. Α/Α Μέθοδος VRµετά / VRπρίν 1. ιαζώµατα - Οριζόντια και κατακόρυφα σε όλο το πάχος της λιθοδοµής. 1,60 2. ιαζώµατα - Οριζόντια στην στέψη. 1,00 3. ιαζώµατα - Οριζόντια στην στέψη και στο µέσον του τοίχου. 1,25 4. Ελκυστήρες - Οριζόντιοι στην στέψη και στο µέσον του τοίχου ( σx = 0.1 Mpa ). 1,20 5. Ελκυστήρες - Κατακόρυφοι στα άκρα του τοίχου. 2,95 6. Ελκυστήρες - Στα πλαίσια των ανοιγµάτων. 1,40 7. Ελκυστήρες - Κατακόρυφοι στα άκρα του τοίχου και στα πλαίσια των ανοιγµάτων. 4,10 8. Τσιµεντενέµατα - ( 100 kg / m 3 απορρόφηση ) 1,20

56 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2. ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ - ΚΑΛΩ ΙΑ Οι ελκυστήρες είναι ράβδοι χάλυβα υψηλής αντοχής οι οποίοι διατάσσονται σε µία κατασκευή, προκειµένου να επιτευχθεί : Ενίσχυση της διαφραγµατικής λειτουργίας των επιφανειακών στοιχείων. Βελτίωση της συµπεριφοράς των τοιχοποιϊών. Βελτίωση της θεµελίωσης. Εξασφάλιση µόνιµη ή προσωρινή των βλαµµένων στοιχείων. Μείωση - εξουδετέρωση δυσµενών µόνιµων ωθήσεων, καθιζήσεων. Κύριο χαρακτηριστικό των ελκυστήρων είναι η ελεγχόµενη σταθεροποίηση των παραµορφώσεων των δοµικών στοιχείων της κατασκευής και όχι η άρση των αιτίων. Οι ελκυστήρες - καλώδια είναι δυνατόν να διατάσσονται : Οριζόντια κατά µήκος και σε επαφή µε τη µία ή και τις δύο παρειές ενός τοίχου. Οριζόντια και εγκάρσια των επιµήκων τοίχων της κατασκευής, στις θέσεις των διαζωµάτων, των µεσοπατωµάτων, της στέγης, των γενέσεων των θόλων. Οριζόντια και χιαστί στις θέσεις των διαζωµάτων, των µεσοπατωµάτων, και της στέγης. Κατακόρυφα καθ ύψος ενός τοίχου στις θέσεις των γωνιών του κτιρίου. Κατακόρυφα καθ ύψος ενός τοίχου στις θέσεις των ανοιγµάτων. Περιµετρικά ενός πεσσού ή και ολόκληρης της κατασκευής.

57 ΕΙ Η - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Οι µεταλλικοί ελκυστήρες αποτελούνται βασικά από τα εξής στοιχεία : Τον καθ αυτό ελκυστήρα, που αποτελείται από σιδηρά διατοµή ( κυκλική τετράγωνη ορθογωνική ). Τα ( όργανα συγκράτησης ) αντιστηρίγµατα ή κεφαλές, διαµορφωµένες µε σύρτη ( µοχλό ) ή µε πλάκα δίσκο, ή µε σύνδεση συρτών και τραβερσών. Τους συνδέσµους τύπου φουρκέτας µε πείρους ή µε ελικοειδές ( βιδωτό ) τµήµα σωλήνα. Τους βιδωτούς εντατήρες, διαµορφωµένους µε κλωβό ή σε σωλήνα. Εάν δεν υπάρχουν εµπόδια για την τοποθέτηση των ελκυστήρων στη θέση έδρασης τους, είναι προτιµότερο να υιοθετηθεί η κυκλική διατοµή. Στις κεφαλές τύπου σύρτη το µήκος κυµαίνεται µεταξύ 0,80 και 0,20 µ. Στους κυκλικούς και στους τετράγωνους δίσκους αντίστοιχα ή διάµετρος, ή η πλευρά κυµαίνεται µεταξύ 30 έως 50 εκατοστά. Οι κεφαλές µε γάντζο, σύρτες και τραβέρσες τοποθετούνται όταν θέλουµε να περιβάλουµε µεγάλη επιφάνεια τοίχου προς στερέωση, ή θέλουµε να επιτύχουµε µεγαλύτερη δύναµη αντίδρασης ή όταν το υλικό της τοιχοποιϊας έχει αποσυντεθεί και δεν µπορεί να αντέξει µεγάλες τοπικές εντάσεις, και τέλος, όταν λείπει ή δεν είναι χρησιµοποιήσιµος ο παράλληλος στον προς στερέωση τοίχος. Συχνά απαιτείται τοπική βελτίωση της τοιχοποιϊας είτε µε ενέµατα χαµηλής πίεσης, είτε µε µεταλλικές συρραφές τοίχου, στερεώνοντας εκεί που πρόκειται να εφαρµοστούν ( να τοποθετηθούν ) οι κεφαλές.

58 Οι ελκυστήρες υπολογίζονται σε εφελκυσµό. Οι κεφαλές τόσο τύπου σύρτη όσο και τύπου δίσκου, σε κάµψη. Οι φουρκέτες και οι οπές, σε εφελκυσµό, διάτµηση και κάµψη. Οι εντατήρες, σε εφελκυσµό και η έλικα της βίδας, σε διάτµηση. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Οι ελκυστήρες πρέπει να τοποθετούνται κάτω από το πάτωµα, προσκολληµένοι στους εγκάρσιους τοίχους προς εκείνους που θέλουµε να συγκρατήσουµε. Έτσι επιτυγχάνεται η απόκρυψη τους και η δυνατότητα ισχυρής ( έντασης ) χωρίς τοπικές βλάβες στην τοιχοποιϊα. Οι σύρτες πρέπει να τοποθετούνται σε γωνία περίπου 45 0 ως προς τον ορίζοντα µε τρόπο ώστε ο άνω µισός σύρτης να επηρεάζει τον κάθετο στο µέτωπο τοίχο, και ο κάτω µισός το ( δάπεδο ) µεσοπάτωµα ή το γέµισµα του θόλου ή τον ίδιο τον θόλο, ούτως ώστε η αντίδραση του τοίχου ως προς τον σύρτη να είναι κατά το δυνατόν ίση από τη µία και από την άλλη πλευρά της οπής. Η τοποθέτηση σε 90 0 ως προς την παραπάνω θέση είναι λανθασµένη. Οι δίσκοι και οι σύρτες πρέπει να έρχονται σε επαφή µε τον τοίχο αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το επίχρισµα, για να έλθει το σίδερο κατευθείαν σε επαφή µε το ψαχνό του τοίχου, µε παρεµβολή ενός λεπτού στρώµατος τσιµεντοκονίας. Είναι απορριπτέα η ενσωµάτωση των συρτών και των δίσκων στο τοίχο για να τους κρύψουµε. Μειώνεται έτσι σηµαντικά η ικανότητα αντίδρασης των τοίχων, στους οποίους η µεγαλύτερη απόδοση αντοχής γίνεται από τις επιφανειακές ζώνες και όχι από τις εσωτερικές. Η κάλυψη των κεφαλών είναι δυνατόν µόνο εάν, µε το τρύπηµα του

59 τοίχου για να σχηµατιστούν περάσµατα, µπορεί να βεβαιωθεί η καλή σύσταση της τοιχοποιϊας εσωτερικά καθ όλο το πάχος της. Οι ελκυστήρες δεν πρέπει να ενσωµατώνονται µέσα στους τοίχους τους εγκάρσιους προς τον υπό στερέωση, για να αποφύγουµε βλάβες οφειλόµενες σε οριζόντια διάτµηση. Πρέπει να τοποθετούνται όσον το δυνατό πιο προσκολληµένοι στους εσωτερικούς τοίχους τους κάθετους προς τον υπό στερέωση για να αποφύγουµε, στους ίδιους τους τοίχους επιβλαβείς κάµψεις σε οριζόντια επίπεδα. Όταν για να σταµατήσουµε παραµορφώσεις που οφείλονται σε στροφή, ή σε κάµψη, ή σε λυγισµό, πρέπει να εφαρµοστούν ελκυστήρες αποµακρυσµένοι από τους εγκάρσιους τοίχους, επειδή λείπει µία επαρκής κατά µήκος αντίδραση από µέρος τους, είναι αναγκαίο να πυκνώσουµε τους ελκυστήρες, χωρίς ποτέ να γίνουν ογκώδεις, υιοθετώντας µικρές και όχι υπερβολικά εντεταµένες διατοµές. Η ένταση των ελκυστήρων βασίζεται στις παρακάτω παραδοχές : Για τους οριζόντιους, όλα τα στοιχεία του κτιρίου θεωρούνται µεµονωµένα, δηλαδή ότι οι προς στερέωση τοίχοι δεν συνδέονται µε τα µεσοπατώµατα, τις στέγες και µε τους εγκάρσιους τοίχους, συνεπώς οι ελκυστήρες θα πρέπει να προλαµβάνουν το άνοιγµα των τοίχων παραλαµβάνοντας την σεισµική δύναµη την κάθετη στο επίπεδο τους. Για τους κατακόρυφους, κάθε τοίχος αποτελεί επίπεδο ζευκτό αποτελούµενο από ισοδύναµες διαγώνιες τοιχοράβδους - θλιπτήρες και κατακόρυφους ελκυστήρες που παραλαµβάνουν την ανύψωση των γωνιών. Η συνεισφορά της προέντασης στη διατµητική αντοχή της τοιχοποιϊας µε δεδοµένη θλιπτική ένταση εκτιµάται.

60 fvd 2 3 σο + σχ ftd (1+ ftd + σο. σχ ftd 2 )½ f vd 2 3 ftd (1+ σο + σy ftd ) ½ f vd 2 3 ftd [1+ σο + σχ + σy ftd + (σο + σy) σχ ftd 2 ]½ Όπου σχ,σy η οριζόντια, κατακόρυφη θλιπτική τάση από την οµοιόµορφη κατανεµηµένη προένταση. Εφελκυστική δύναµη συνοχής. Για αγκύρωση κεφαλής δίσκου ακτίνας r, πάχους τοίχου t, και εφελκυστική αντοχή τοίχου ftd, η εφελκυστική δύναµη Ν σχεδιασµού είναι : N = π ( r + t 2 ) t ftd KN, cm. Εφελκυστική δύναµη τριβής. Για αγκύρωση κεφαλής δίσκου ακτίνας r, πάχος τοίχου t, και φόρτιση q, στη στάθµη του ελκυστήρα, η εφελκυστική δύναµη Ν είναι : N = 0,75 q t ( t + 2r ) KN, cm.

61 Προένταση εν θερµώ Οι ελκυστήρες εντείνονται µέσω προκαταρκτικής θέρµανσης κατάλληλης να προκαλέσει θερµική επιµήκυνση ικανή να διευκολύνει την εισαγωγή των σφηνών στις οπές των κεφαλών τύπου σύρτη, ή το βίδωµα των περικοχλίων στις κεφαλές τύπου δίσκου. Η εφελκυστική δύναµη N στην οποία θέλουµε να υποβάλουµε τον ελκυστήρα υλοποιείται, µετατρέποντας µέρος από την θερµική επιµήκυνση,που προκλήθηκε από την θέρµανση, σε ελαστική επιµήκυνση ανάλογη προς την επιθυµητή εφελκυστική δύναµη. Η απαιτούµενη επιµήκυνση λ ράβδου µε διατοµή Αs η οποία συγκρατεί δύο παράλληλους τοίχους σε απόσταση l, µε εφελκυστική δύναµη Ν είναι : λ = l N As Es θ ( θ = 1 2 ). Προένταση εν ψυχρώ Έλεγχος εφελκυστικής δύναµης Ν : l : η απόσταση των ακραίων στηριγµάτων του ελκυστήρα ( της ράβδου ). r : η ακτίνα της ράβδου. εs : το ειδικό βάρος του υλικού της ράβδου. g : η επιτάχυνση της βαρύτητας. N : η συνολική εφελκυστική δύναµη. Τότε ο αριθµός των ταλαντώσεων της ράβδου ανά δευτερόλεπτο είναι :

62 1 n = 2 l r g N π εs Εάν σ είναι η τάση λειτουργίας της ράβδου θα είναι : Ν = π r 2 σ οπότε : n = 176,6 * σ l / sec ( kg, cm, sec ). Εάν αs, αw Οι συντελεστές θερµικής διαστολής χάλυβα, τοίχου. t, to, ts Οι θερµοκρασίες προέντασης, περιβάλλοντος κατά την προένταση και κατά οποιαδήποτε χρονική στιγµή. l, lo Το µήκος του ελκυστήρα κατά την προένταση και πριν από αυτή. Είναι : l = l ο + αs ( t-t o ) l o ( 1 ) εo,s = l - l o / l ( 2 ) οπότε : ( 1 ) + ( 2 ) εo,s = αs ( t - t o ) σ o,s = Εs αs ( t - t o ) Για θερµοκρασία ts : η παραµόρφωση του τοίχου είναι : εs,w = αw ( ts - t ο ). και η παραµόρφωση του χάλυβα : εs,s = αs ( ts - t ο ). Ήτοι η τελική παραµόρφωση του ελκυστήρα είναι : εα,s = εo,s + εs,w - εs,s και σα = εα,s Εs Συνεπώς για θερµοκρασία περιβάλλοντος ts µεγαλύτερη - µικρότερη της αρχικής to θα προκύπτει µείωση - αύξηση της εφελκυστικής δύναµης του ελκυστήρα.

63 Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι εάν οι συντελεστές θερµικής διαστολής είναι : αs = 12-6 για τον χάλυβα και αw = 6-6 για την τοιχοποιϊα. Η αύξηση - µείωση της θερµοκρασίας κατά 1 0 C θα προκαλεί µείωση - αύξηση της εφελκυστικής δύναµης κατά 12 kg/cm 2.

64 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

65 Α/Α ΑΡΘΡΟΥ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µ. µε τσιµεντοκονία, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 1.2 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,80 µ. µε τσιµεντοκονία, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 1.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε τσιµεντοκονία, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 1.4 Προσαύξηση τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. 2.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µ. µε λάµες, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,80 µ. µε λάµες, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 2.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε λάµες, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 2.4 Προσαύξηση της τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ.

66 Α/Α ΑΡΘΡΟΥ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 3.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µ. µε λεπτές ζώνες ραφής, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 3.2 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,80 µ. µε λεπτές ζώνες ραφής, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 3.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε λεπτές ζώνες ραφής, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 3.4 Προσαύξηση της τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 4.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µ. µε λίθινα κλειδιά, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 4.2 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,80 µ. µε λίθινα κλειδιά, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 4.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε λίθινα κλειδιά, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 4.4 Προσαύξηση της τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ.

67 Α/Α ΑΡΘΡΟΥ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 5.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µε κλειδιά οπλισµένου σκυροδέµατος, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 5.2 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,80 µε κλειδιά οπλισµένου σκυροδέµατος, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 5.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε κλειδιά οπλισµένου σκυροδέµατος, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 5.4 Προσαύξηση της τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. 6.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µ. µε κατακόρυφες νευρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας 6.2 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,80 µ. µε κατακόρυφες νευρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 6.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε κατακόρυφες νευρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 6.4 Προσαύξηση της τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ.

68 Α/Α ΑΡΘΡΟΥ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 7.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µ. µε ένεµα λευκού τσιµέντου, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 7.2 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,40 µ. µε ένεµα λευκού τσιµέντου, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 7.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε ένεµα λευκού τσιµέντου, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 7.4 Προσαύξηση της τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. 8.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µ. µε ένεµα αλεσµένης πέτρας ή κουρασάνι ή άµµου ποταµού,σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας 8.2 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,80 µ. µε ένεµα αλεσµένης πέτρας ή κουρασάνι ή άµµου ποταµού, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας 8.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε ένεµα αλεσµένης πέτρας ή κουρασάνι ή άµµου ποταµού, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 8.4 Προσαύξηση της τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ.

69 Α/Α ΑΡΘΡΟΥ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 9.1 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,40 0,60 µ. µε ένεµα αλεσµένης πέτρας ή κουρασάνι και λευκού τσιµέντου, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 9.2 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους 0,60 0,80 µ. µε ένεµα αλεσµένης πέτρας ή κουρασάνι και λευκού τσιµέντου, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 9.3 Αποκατάσταση ρωγµής λιθοδοµής τοίχου ή θόλου πάχους µεγαλυτέρου από 0,80 µ. µε ένεµα αλεσµένης πέτρας ή κουρασάνι και λευκού τσιµέντου, σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. 9.4 Προσαύξηση της τιµής αποκατάστασης ρωγµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ Αποκατάσταση ρωγµής λαξευτών λίθων µε ρητινοκονία, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας Προσαύξηση της τιµής του προηγουµένου άρθρου ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. KG KG

70 Α/Α ΑΡΘΡΟΥ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 11.1 Αρµολογήµατα όψεων λιθοδοµής τοίχου ή θόλου µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας Αρµολογήµατα όψεων λιθοδοµής τοίχου ή θόλου µε κονίαµα αλεσµένης πέτρας ( κουρασάνι ), ( θηραϊκή γη ), λευκού τσιµέντου ασβέστη, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας 11.3 Προσαύξηση της τιµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Τ.Μ Τ.Μ Τ.Μ 12.1 Μανδύες λιθοδοµής τοίχου ή θόλου µε ελαφρώς οπλισµένη τσιµεντοκονία, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Τ.Μ 12.2 Μανδύες λιθοδοµής τοίχου, µε έγχυτο οπλισµένο σκυρόδεµα, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Τ.Μ 12.3 Μανδύες λιθοδοµής τοίχου ή θόλου µε εκτοξευόµενο οπλισµένο σκυρόδεµα, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Τ.Μ 12.4 Προσαύξηση της τιµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Τ.Μ

71 Α/Α ΑΡΘΡΟΥ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 13.1 ιεξαγωγή ενεµάτων λευκού τσιµέντου σε λιθοδοµή τοίχου ή θόλου, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. L.T 13.2 ιεξαγωγή ενεµάτων αλεσµένης πέτρας ( ή κουρασάνι ) ( ή άµµου ποταµού ) σε λιθοδοµή τοίχου ή θόλου, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. L.T 13.3 ιεξαγωγή ενεµάτων λευκού τσιµέντου αλεσµένης πέτρας ( ή κουρασάνι ) ( ή άµµου ποταµού ) σε λιθοδοµή τοίχου ή θόλου, σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. L.T 13.4 Προσαύξηση της τιµής των προηγουµένων άρθρων ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. L.T 14.1 Τοποθέτηση οριζοντίων ελκυστήρων σε λιθοδοµή και σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας Προσαύξηση της τιµής του προηγουµένου άρθρου ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. KG KG 15.1 Τοποθέτηση κατακορύφων ελκυστήρων σε λιθοδοµή και σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας Προσαύξηση της τιµής του προηγουµένου άρθρου ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. KG KG

72 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 16.1 Κατασκευή οριζοντίων διαζωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος επί λιθόδµητης τοιχοποιϊας και σε ύψος έως 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Κ.Μ 16.2 Προσαύξηση της τιµής του προηγουµένου άρθρου ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. Κ.Μ 17.1 Κατασκευή κατακορύφων διαζωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος επί λιθοδοµής και σε ύψος 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας Προσαύξηση της τιµής του προηγουµένου άρθρου ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. ΚΜ ΚΜ 18.1 Πάκτωση ριζοπλισµών µήκους έως 0,60 µ. σε λιθοδοµή τοίχου ή θόλου, και σε ύψος 4,00 από το δάπεδο εργασίας Προσαύξηση της τιµής του προηγουµένου άρθρου ανά 2.00 µ. ( ή κλάσµα ) πρόσθετου ύψους άνω των 4,00 µ. από το δάπεδο εργασίας. ΜΜ. ΜΜ Κατασκευή ντουλαπιών άοπλου σκυροδέµατος για την υποθεµελίωση λιθόδµητης τοιχοποιϊας. Κ.Μ 20.1 Κατασκευή πεδιλοδοκού οπλισµένου σκυροδέµατος για την ενίσχυση θεµελίωσης λιθόδµητης τοιχοποιϊας. Κ.Μ

73 [1]. Τ.Ε.Ε. Επισκευές Ενισχύσεις 1987 [2]. Α. ΜΙΛΤΙΑ ΟΥ FEZANS Υλικά και µέθοδοι επεµβάσεων για την επισκευή και ενίσχυση µνηµείων. «Σηµειώσεις» [3]. ΤΑΣΙΟΣ. ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Επισκευές κτιρίων βλαµµένων από σεισµό [4]. ED.HOELPLI Στατικές διαταραχές των κατασκευών. 1983

Το είδος της επέμβασης εξαρτάται από : Τη δομική συμπεριφορά της επέμβασης Την απαίτηση ή όχι για αντιστρεψιμότητα Την απαίτηση δυνατότητα να διατηρηθ

Το είδος της επέμβασης εξαρτάται από : Τη δομική συμπεριφορά της επέμβασης Την απαίτηση ή όχι για αντιστρεψιμότητα Την απαίτηση δυνατότητα να διατηρηθ Επισκευή : επαναφορά κτιρίου στην αρχική του κατάσταση. Απαιτείται : 1) εντοπισμός βλαβών αιτιών και άρση αυτών 2) αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης και ενίσχυση αν απαιτείται. Ενίσχυση : αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Επεμβάσεις σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία Στέγες - Πατώματα Βελτίωση ιαφραγματικής Λειτουργίας Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 5 Ενίσχυση Tοιχωμάτων και Φέρουσας Τοιχοποιίας Παθολογία κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Γενικά Η ενίσχυση τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά μπορεί να γίνει βάσει των αρχών που διέπουν την ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Κατασκευών από Τοιχοποιΐα» (Α.Σ.Τ.Ε. 8) ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Κατασκευών από Τοιχοποιΐα» (Α.Σ.Τ.Ε. 8) ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 7ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001 ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εργασία Νο 4 Ε. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Σ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει μία συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου

Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη και η εκτέλεση των επεμβάσεων επισκευής και ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας.

Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας. Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία Κονιάματα Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας. Παλαιότερα : άσβεστος,

Διαβάστε περισσότερα

KONIAMATA. διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη

KONIAMATA. διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη KONIAMATA Μίγμα μιάς ή περισσότερων κονιών με άμμο διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. ΔΙΑΚΡΙΣΗ Με βάση τη χρήση (α) Κονιάματα φερόντων δομικών στοιχείων π.χ. λιθοδομές, οπτοπλινθοδομές (β) Κονιάματα μη φερόντων

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Το σημαντικότερο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των κονιαμάτων

Ενίσχυση των κονιαμάτων Ενίσχυση των κονιαμάτων ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ DOMOPLAST Ενίσχυση των κονιαμάτων. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Πολλές φορές στην οικοδομή συναντάμε κατασκευαστικές περιπτώσεις που αποτυγχάνουμε να δώσουμε λύση, όπως η αποτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ Τι Είναι; ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Γιατί Χρησιμοποιείται; Υψηλή Θλιπτική Αντοχή Πολύ Καλή Πρόσφυση Αυτοστηρίζεται Κινητή Εγκατάσταση Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ Περίληψη Ο μηχανικός καλείται συχνά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα που παρουσιάζουν βλάβες και

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής.

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Α.Σ. Μαρής, Σ.Θ. εµερτζή, Α.Π. Μακρανδρέου ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Χ.Γ. Παπουτσή ιπλωµατούχος

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα Τα εφέδρανα μεταβιβάζουν δυνάμεις από το φορέα στην θεμελίωση και παρέχουν τη δυνατότητα οριζοντίων μετατοπίσεων εφόσον αυτές δεν παρεμποδίζονται με κατασκευαστικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες χωρίς δοκούς Οπλισμός κατά δύο διευθύνσεις Μονολιθική σύνδεση με τα υποστυλώματα Απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ενίσχυση και επισκευή του ξενοδοχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων.

ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ EC6 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με: Υλικό λιθοσώματος, προσανατολισμό οπών, ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων. ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Κελύφη οπλισμένου σκυροδέματος Κελύφη Ο/Σ Καμπύλοι επιφανειακοί φορείς μικρού πάχους Εντατική

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α Πρώτες ύλες Οι πρώτες ύλες για την παρασκευή των τεχνητών δοµικών λίθων είναι : άργιλοι για αργιλικά ή κεραµικά δοµικά στοιχεία, καολίνης για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα ιδιαίτερης σημασίας θέματα αποκατάστασης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος.

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Προβλέπεται άρα Έλεγχος του φορέα: σχεδιασµός και όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Ενίσχυση Θεμελίων

Επισκευή και Ενίσχυση Θεμελίων Επισκευή και Ενίσχυση Θεμελίων ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ Περίληψη Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να παρουσιασθούν οι κυριότεροι τρόποι ενίσχυσης και επισκευής των θεµελίων που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93 Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής Άµεσο, τετράποδο καβαλέτο. Είναι προκατασκευασµένο προϊόν από λεπτή χαλύβδινη ράβδο, ενώ τα στηρίγµατα του είναι εµβαπτισµένα σε πλαστικό υλικό, για να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6ο Φοιτητικό Συνέδριο «Eπισκευές Κατασκευών 000» Φεβρουάριος 000 Εργασία Νο 0 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ.

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Έως τώρα Καταστατικός νόμος όλκιμων υλικών (αξονική καταπόνιση σε μία διεύθυνση) σ ε Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Παπαθεοδώρου Νικηφόρος, Φιλίνης Χρήστος Εικόνα 1: Πολυκατοικία πριν και µετά την επέµβαση [1]. Η µέθοδος ενίσχυσης υποστυλωµάτων µε µανδύες οπλισµένου

Παπαθεοδώρου Νικηφόρος, Φιλίνης Χρήστος Εικόνα 1: Πολυκατοικία πριν και µετά την επέµβαση [1]. Η µέθοδος ενίσχυσης υποστυλωµάτων µε µανδύες οπλισµένου Ενίσχυση υποστυλωµάτων µε µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΙΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Περίληψη Το επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής 2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Οι ράβδοι οπλισµού πρέπει να έχουν η µία από την άλλη τέτοιες αποστάσεις, ώστε να περνά ανάµεσά τους και το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Παθολογια και τεκμηριωση Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 7.1 Γενικά Το κεφάλαιο παρουσιάζει κατά συνοπτικό τρόπο βασικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες και μία σειρά από οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 3 Επισκευή και Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων Επισκευή και ενίσχυση υποστυλωμάτων Υποστυλώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα